https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ukoncime-spalovani-uhli-nejpozdeji-do-roku-2030.jadro-nechame-dozit-nove-bloky-stavet-nechceme.odpovedi-zelenych-na
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ukončíme spalování uhlí nejpozději do roku 2030. Jádro necháme dožít, nové bloky stavět nechceme. Odpovědi Zelených na předvolební anketu Ekolistu

13.9.2021 07:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Transformace energetiky a teplárenství musí být spravedlivá. A rychlá. Ilustrační snímek.
Transformace energetiky a teplárenství musí být spravedlivá. A rychlá. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín
Zelení chtějí reformovat Českou inspekci životního prostředí. Jsou proti kanálu Dunaj-Odra-Labe i proti dílčímu splavnění Labe či Odry. Novelou mysliveckého zákona chtějí obnovit rovnováhu mezi zvěří a prostředím. A zakázat norování jako způsob lovu. Nové jaderné bloky nepodpoří a jsou jen pro dožití stávajících. Zelení chtějí posílit práva obcí, kterých se dotýká hledání trvalého úložiště jaderného odpadu. Konec spalování uhlí by měl přijít už v roce 2030, transformace průmyslu a energetiky ale musí být spravedlivá. Základní princip společenského uspořádání má být demokracie, a to demokracie ekologická, tedy taková, která nezohledňuje pouze společnost, ale také její životní prostředí. Takové jsou představy Strany zelených.
 
Redakce Ekolistu oslovila všechny politické strany, hnutí a koalice, které podle předvolebních průzkumů mají šanci se dostat do poslanecké sněmovny + Stranu zelených. Postupně zveřejňujeme odpovědi jednotlivých stran.

Odpověď SPD: Betonu se nenajíme, ani když jej budeme zapíjet řepkovým olejem

Odpověď koalice Pirátů a Starostů: Odčinit škody, které byly v ČIŽP napáchány během vlády ANO, nebude jednoduché

Odpověď Přísahy: Ministrem životního prostředí by měl být odborník. Nebo politik, obklopený odborníky

Odpověď SPOLU: Nový blok v Dukovanech ano, ale bez Ruska a Číny. A obnovitelné zdroje k tomu

Odpověď Strany Zelených: Ukončíme spalování uhlí nejpozději do roku 2030. Jádro necháme dožít, nové bloky stavět nechceme

Odpověď hnutí ANO 2011: Investujeme stovky miliard korun do přeměny české ekonomiky na nízkoemisní

Odpovědi Ekolistu poslal Petr Kučera, člen předsednictva Strany zelených.

Loňská havárie na řece Bečvě stále není uspokojivě vyšetřena. Jaké kroky v této věci podniknete po volbách?

Provedeme reformu České inspekce životního prostředí tak, aby se z této instituce opět stal respektovaný úřad hájící zájmy životního prostředí, který dokáže řešit ekologické havárie, znečišťování prostředí, hospodaření s půdou a další závažné porušování zákonů, jako jsou otravy dravých ptáků. Zpřísníme zákony týkající se ekologické újmy i pravidla pro nakládání s chemikáliemi a budeme je důsledně vymáhat — už žádná otrávená Bečva! Zpřísníme také legislativu chránící povrchové i podzemní zdroje vody.

Jste spokojeni s prací České inspekce životního prostředí? Jak hodnotíte práci Erika Geusse coby ředitele inspekce?

Viz předchozí otázka.

Dosavadní vláda dala do pohybu výstavbu kanálu Dunaj – Odra – Labe. Jaký je váš postoj k této stavbě?

Rozhodně negativní, je to nesmyslný projekt, který přírodě uškodí.

Vodu chceme v ČR spravovat tím, že vytvoříme větší nabídku dotačních programů určených pro revitalizaci říčních systémů a zadržování vody v krajině a půdě. Zjednodušíme jejich tvorbu, např. zpřírodnění a citlivá revitalizace vodních toků, vznik tůní a mokřadů, říčních meandrů, zasakovacích pásů či suchých poldrů a ochrany pramenišť.

Jste pro splavnění jen Labe a/nebo jen Odry?

Nepodporujeme ani jedno, není to totiž ani v jednom případě rentabilní a nemá to své ekonomické opodstatnění. Dopravní význam je marginální, lze mnohem levněji nahradit jinými způsoby dopravy, od železnice až po produktovody. O naprosto zbytečné, nesmyslné a nenávratné devastaci vzácných ekosystémů a biotopů, kterou by např. už jen plánovaná Oderská větev z Polska do Ostravy způsobila, není u odborné veřejnosti pochyb. Hydrologicky to také nemůže fungovat, protože se zničí systémy spodních vod, a ta tak ještě rychleji odteče a vypaří se, přičemž už dnes není na mnoha místech vody zdaleka dostatek pro to, aby byla Odra splavná.

Přírodovědci i majitelé lesů roky upozorňují, že přemnožená zvěř působí v lesích miliardové škody. Jak chcete tento problém řešit?

Zavedeme účinnou ochranu lesů před škodami způsobovanými přemnoženou zvěří. Lov zvěře se bude odvozovat od míry škod na lesních ekosystémech a zemědělských plodinách. Cenné lesní komplexy a porosty v národních parcích a jiných zvláště chráněných územích chceme zachovat jako místa, kde převládá divočina.

Letos padly pod stůl dvě poslední novely mysliveckého zákona. Budete iniciovat novelizaci tohoto zákona? Jaké úpravy v něm chcete prosadit?

Budeme prosazovat novelizaci zákona o myslivosti tak, aby obnovil rovnováhu mezi zvěří a prostředím, vyloučil lov zvláště chráněných druhů a zajistil bezpečí všech uživatelů krajiny tak, aby je neohrožovali držitelé ani uživatelé střelných zbraní. Podpoříme systém programů na záchranu ohrožených volně žijících živočichů a na návrat vlka, rysa a medvěda a jiných velkých savců do českých lesů, včetně zvýšených a zjednodušených kompenzací škod vzniklých zemědělcům a chovatelům hospodářských zvířat. Prosadíme, aby norování bylo uvedeno v zákoně jako zakázaný způsob lovu.

Co uděláte se záměrem na výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany?

Stávající jaderné elektrárny ponecháme v provozu po dobu jejich životnosti. Nepodpoříme nové jaderné bloky, jejichž výstavba je již v dnešní době neekonomická a klimatickou krizi neřeší. Zrealizujeme nesplněné sliby předchozích vlád a navrhneme výrazné posílení práv dotčených obcí při hledání a povolování hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. Zrušíme neadekvátně nízký limit odpovědnosti provozovatelů atomových reaktorů za případné škody při jaderné havárii.

Kam by měla podle vás směřovat česká energetika?

Ke klimatické neutralitě, která znamená rozhodný odklon od fosilních paliv. Proto potřebujeme jasný plán transformace naší energetiky a teplárenství, který stanoví ukončení spalování uhlí co nejdříve, nejpozději do roku 2030. Jen tak bude možné splnit závazky Pařížské dohody a zabránit nejhorším důsledkům změn klimatu. Dobrý plán navíc nabídne budoucnost lidem, kteří v uhelném průmyslu nyní pracují, a zajistí, že transformace bude spravedlivá.

Kam by podle vás měla směřovat česká zemědělská politika?

Ceníme si všech zemědělců, kteří tvrdě pracují a berou při tom ohled na přírodu, zejména těch z malých farem. Podpoříme proto lokální výrobu a zpracování potravin, zjednodušíme prodej zemědělské produkce ze dvora, podpoříme místní farmářské trhy či sdružování výrobců do odbytových družstev pro lepší jednání s obchodními řetězci i pro přímé cesty z farmy ke spotřebitelům.

Zavedeme systém sledování a dohledávání původu všech potravin včetně jejich dodavatelských řetězců, aby byl jasný nejen skutečný původ potravin, ale také abychom jako spotřebitelé věděli, jak moc zatěžují životní prostředí. Podpoříme vyšší zastoupení biopotravin a lokálních potravin ve školách, nemocnicích a dalších provozovnách veřejného stravování. Zastropujeme zemědělské dotace částkou 250 tisíc euro pro přímé platby a 500 tisíc euro na investice pro každého jednotlivého skutečného vlastníka zemědělského podniku.

Seznámili jste se závěry poslední zprávy IPCC? Pokud ano, promítnete tuto znalost do reálných politických kroků? Jakých?

Situace je vážná a musíme jednat. Klimatická a ekologická krize nám odpočítává čas, kdy bude tento svět ještě k žití. Ekologické problémy už nelze lakovat na růžovo a doufat, že je vyřeší jen drobné změny. Věříme, že základní princip společenského uspořádání má být demokracie, a to demokracie ekologická, tedy taková, která nezohledňuje pouze společnost, ale také její životní prostředí.

Za klíčový problém vyžadující neprodlené řešení považujeme globální klimatické změny, ke kterým v ČR přispívají především emise CO2 z energetiky a dopravy. Česká republika má o polovinu větší objem těchto emisí na obyvatele, než je evropský průměr, přičemž sama Evropská unie musí svou produkci skleníkových plynů výrazně snížit.

Máte nějaké konkrétní představy o tom, jak posílit odolnost České republiky vůči projevům změny klimatu?

Zastavení klimatické krize i odstraňování nerovností může Česko jako země chytrých, pracovitých a solidárních lidí zvládnout. A pokud to uděláme, zlepšíme tím životy jak teď, tak pro naše děti, vnuky a další generace. Zeleným srdcem Evropy se můžeme stát jedině pokud budeme cílit na stav klimatické neutrality. Ta znamená rozhodný odklon od fosilních paliv. Proto potřebujeme jasný plán transformace naší energetiky a teplárenství, který stanoví ukončení spalování uhlí co nejdříve, nejpozději do roku 2030. Jen tak bude možné splnit závazky Pařížské dohody a zabránit nejhorším důsledkům změn klimatu.

Dobrý plán navíc nabídne budoucnost lidem, kteří v uhelném průmyslu nyní pracují, a zajistí, že transformace bude spravedlivá. Zavedeme také hodnocení dopadu na klima do schvalovacích procesů — zákony a normy budeme posuzovat z hlediska jejich slučitelnosti s cíli ochrany klimatu a dopadů na klima. Pro koordinaci transformace našeho hospodářství k uhlíkové neutralitě zřídíme ministra bez portfeje s touto agendou.

Máte nějaké konkrétní představy, jak by Česká republika mohla zmírnit svůj příspěvek ke klimatické změně?

Viz předchozí otázka - odolnost a mírnění dopadů se překrývají.

Měly by se v České republice stavět další přehrady či nádrže? Pokud ano, kde?

Nechceme další velké vodní nádrže a kanály (např. kanál Dunaj—Odra—Labe) a žádné další přehrady v přírodních lokalitách národního významu. Správu vodních toků vrátíme do gesce Ministerstva životního prostředí.

Kdo by podle vás měl být budoucím ministrem/ministryní životního prostředí? A proč?

V ideálním případě by to byl samozřejmě člen strany Zelených. Pokud se naše lídryně stane premiérkou, ministerský post by slušel spolupředsedovi Michalu Bergovi.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (210)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

EN

Emil Novák

13.9.2021 08:04
Takže stále úplně odtržení od reality a jejich volební preference tomu také odpovídají.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.9.2021 13:19 Reaguje na Emil Novák
což je jenom dobře
téměř nula bodou
Odpovědět
ig

13.9.2021 08:10
Co je to "ekologická demokracie"? Tuším, že taková zkriplená demokracie, obdobně jako "lidová demokracie" nebo "sociální demokracie" :D Osobně dávám přednost demokracii.
Odpovědět
JM

Jan Marján

13.9.2021 08:15 Reaguje na
Ještě tam chybí liberální demokracie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 08:25 Reaguje na Jan Marján
Co je to liberální demokracie?
Já si vždycky myslel, že demokracie je liberální ze své podstaty.
Odpovědět
ig

13.9.2021 08:30 Reaguje na Pavel Hanzl
"Liberální" je další z ukradených slov, jako třeba "ekologie". Za liberály se dnes často označuje extrémní levice :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 08:36 Reaguje na
Mám pocit, že se zase někdo snaží dozmatkovat základní politologické pojmy.
Správně píšete, že ta "liberální" se mylně považuje za krajní levici, která je spíše anarchistická.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

13.9.2021 13:33 Reaguje na Pavel Hanzl
To je opak pojmu neliberální demokracie. A ta ztělesňuje to, co se nyní děje v Maďarsku či Polsku.

Formálně demokracie, ale prakticky v mnoha ohledech ořezávané a ne zrovna moc funkční...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 13:51 Reaguje na Stanislav Hrouzek
No nevím, tohle je nedostatek, nebo spíš absence demokracie, než nějaká její vlastnost.
Tam, kde se rozhoduje totalitně, tam se nedá hovořit o neliberální demokracii, ale o její absenci. To máme taky v někrerých oblastech u nás.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.9.2021 17:49 Reaguje na Pavel Hanzl
ono je totiž liberální jak pro koho a podle toho, jestli šlapete " liberálním" krokem nebo jste potížista...to se pak nejlépe označí nálepkou POPULISTA
Odpovědět
ig

13.9.2021 08:27 Reaguje na Jan Marján
Dík, na tu jsem zapomněl.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.9.2021 17:46 Reaguje na Jan Marján
liberální demokracie je demokracie od zdi ke zdi..zkrátka demokracie podle předem daného scénáře, říká se tomu mainstream, zkrátka demokracie křiklounů a zpovykaných a zpravidla negativních lidí, bez schopnosti kritické úvahy tedy demokracie jediné cesty a běda, kdo se od ní odchílí...to je takový otočený komunismus dopředu levá
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 08:30 Reaguje na
Demokracie je jen jedna, ta "lidová" byla jen normální totalita a ten název byl čistě vylhaný. Nevím, co je sociální demokracie, znám to jen v názvu politické strany a tam to logický význam má. Je to politický program. Demokracie je politický systém, prostředí a nikoliv program, ten je už na konkrétních stranách.
Proto rozumím pojmu "ekologická demokracie", je to prostě program strany, která dává důraz ne ekologii.
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

13.9.2021 15:17 Reaguje na Pavel Hanzl
No - a nyní nám podrobně ten pojem rozeberte.
A hlavně dogmaticky neslučujte zájem o životní prostředí s BOJEM s klimatickou změnou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 20:49 Reaguje na Jaroslav Kořínek
Klimatická změna je gigantická destabilita celého ekosystému, prostě jsme toho netvora už dost vydráždili a on si zatím jen protahuje drápy.
Je úplně fuk, jak to kdo nazývá, ale šestá zpráva IPCC hovoří jasně a situace je zcela na hraně.
Teď se rozhodne, jesti máme šanci, nebo ne.
Všeliké pindy a plácání je zcela zbytečné, jde o život celé lidské civilizace.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 10:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, vy ekoteroristé se snažíte ten systém KLIMATICKÝCH OSCILACÍ vydráždit, a nějak se Vám to nedaří :)
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.9.2021 17:41 Reaguje na
to je stejné jako ta digitální demokracie...soutěž apatických, psychicky narušených a napruzených " soutěžících" o to jak lépe zaujmout agresí, hloupostí a demokracii podle již předepsaných not, organizátorů. Takzvané sociální sítě toho jsou plné.
Odpovědět
IP

Ivo Pujman

13.9.2021 08:59
Kdysi jsem s nimi naivně jednal (tehdy byl jejich šéfem mladý Stropnický) o problému největší ilegální skládky jedovatých a nebezpečných odpadů v ČR, nota bene navíc umístěné bez jakýchkoli izolací do krasového území uprostřed CHKO Český kras, a z jejich totálního nezájmu jasně vyplynulo, že je nezajímá stav životního prostředí jako ekologický problém, ale jako cesta K MOCI. Ale užitečných idiotů, kteří je v tom přímo podporují, naštěstí poněkud ubývá. Zvláště když jejich rétoriku a aktivity (kecat a nic nedělat, jen strašit lidi ekologií) převzalo tolik jiných politiků na našem jevišťátku ve střední Evropě.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.9.2021 13:36 Reaguje na Ivo Pujman
Jsem ráda, že Matěj Stropnický už ve SZ není. Nikdy mi nepřipadal jako skutečný Zelený. Dovedu si ho představit jako typického představitele moderní komunistické strany.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.9.2021 16:09 Reaguje na Majka Kletečková
To sedí. :-)
Odpovědět
VK

Václav Kain

13.9.2021 17:49 Reaguje na Ivo Pujman
Kletečková kdo je moderní komunistická strana?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.9.2021 18:30 Reaguje na Václav Kain
Zkuste se zeptat nějakého polotologa, já toho o moderních komunistických stranách moc nevím. Tyhle strany mne nezajímají.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.9.2021 18:31 Reaguje na Majka Kletečková
... politologa ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 19:12 Reaguje na Majka Kletečková
To je protimluv, něco jako moderní gotika.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.9.2021 19:58 Reaguje na Majka Kletečková
Neví, ale ví, že by se tam Matěj hodil ... vy fakt nemáte chybu:-))).
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.9.2021 05:39 Reaguje na Václav Kain
Ve znaku mají sbíječku a kombajn , hvězdou je rudý obr
Odpovědět

Jirka Černý

13.9.2021 09:19
To jsou tedy cinty, to o držitelích a uživatelích zbraní obvzlasť, vždyť melete úplný nesmysly, částečně že nejste schopni popsat problém a následně řešení, zbytek pro to že jste mimo.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

13.9.2021 09:25
Tak prosím ještě jednou pro nás nechápavé - při ukončení spalování uhlí a zároveň nevyužívání jaderné energie v kombinaci s nedostatkem větru a slunce pro výrobu potřebného množství energie - jak víme ze studií, které se tím zabývají - moc prosím, kde tedy budeme energii brát? Nebo Piráti spoléhají na to, že voličovi stačí kecy a až skončí JE, už stejně nebudou u koryta a řešení bude problémem někoho jiného?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 09:43 Reaguje na Marcela Jezberová
Tohle je skutečný problém, i když máme v Evropě země, které nemají ani jádro ani uhlí, nejbližší je Rakousko.
Přímořské státy mohou využívat vítr, Norsko a Rakousko vodní zdroje. Pro nás je vítr silně problematický (i když Rakousko ho využívá naplno) a vody máme málo a rozvoj vodních elektráren ve velkém je zcela mimo možnosti.
Proto je naší energií budoucnosti fotovoltaika, prostor na její instalaci máme dost (zpevněné plochy, vytěžené prostory po uhlí) a zelený vodík, který můžeme z ní vyrábět v areálech zrušených elektráren i brownfieldech.
Jenže bychom museli už dnes na tom intenzivě dělat, peníze nám ve velkém dodá EU.
I tak by to nestačilo, postavit mastodonta JED se nám asi vůbec nepodaří, ale cestou by bylo masivní využití SMR, především v teplárenství (KVET).
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.9.2021 10:15 Reaguje na Pavel Hanzl
V našich podmínkách je to úplný nesmysl, velká fotovoltaika se v sousedním Německu soutěží už tři roky stabilně za 50 €/MWh, a to převážně na jih od nás v Bavorsku a Bádensku-Würtenbersku. Při účinnosti vodíkového cyklu 25-30 % jsou tedy jen náklady na elektřinu pro takovou výrobu 150-200 €/MWh pro velkou fotovoltaiku, pro malou na střechách a zastavěných plochách ještě zhruba dvojnásobné. K tomu připočtěte náklady na elektrolyzéry, stlačování, skladování vodíku a na elektrárny na vodík, a zjistíte, že dražší způsob výroby elektřiny vymyslet snad ani nejde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 10:34 Reaguje na Emil Novák
Fotovoltaika se v Německu soutěží za 50 eur, ovšem jen emisní povolenka už stojí dnes 60 eur.
Takže už i uhlí je výrazně dražší.
Jenže v té ceně je kromě režije taky solidní zisk.
Proto malá fve, kde dnes kupuje majitel el. za 5 kč/kWh se zaplatí za 8 let s životností 30 let.

Samozřejmě by velká fve v lomu po hnědém uhlí a s mohutnými elektrolyzéry produkovala v době, kdy nesvítí, elektřinu výrazně dráž, než z uhlí.
Ovšem když svítí, tak by jela velmi levně.

Ovšem zcela zásadním aspektem je cena investice, protože provoz je levný a palivo je zadarmo.
A právě tam bychom mohli využít velmi bohatých dotací EU na pocovidové oživení.
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.9.2021 11:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Malá FVE se může zaplatit tehdy, když má majitel spotřebu zrovna ve chvíli, kdy ona vyrábí, tedy hlavně na jaře a v létě kolem poledne. A to nebývá úplně pravidlem.
Proč do toho motáte uhlí netuším, ale i s emisní povolenkou za 60 € je uhlí pořád několikanásobně levnější než elektřina případně vyráběná vodíkem z našich FVE. V této podobě jsou to zkrátka další podobně promrhané peníze, podobně jako před 15 lety někteří volali po intenzivní výstavbě fotovoltaiky, přestože byla desetkrát dražší než ostatní zdroje elektřiny, aby nám tzv. "neujel vlak". Vlak nám tenkrát neujel, ale jak to dopadlo všichni víme. S vodíkem je to v současné podobě úplně to samé, opět se tu straší ujíždějícím vlakem, přestože ta technologie je (zatím) naprosto nekonkurenceschopná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 11:35 Reaguje na Emil Novák
Malá FVE je dimenzovaná normálně tak, že pokryje celou spotřebu celého roku s vyjímkou listopadu, prosince a ledna. To se musí dokupovat ze sítě, noc není problém.
Počítám ovšem s rodinným domkem, živností, nebo malou firmou, která netaví (ani nesvařuje) železo na noční směně.

Uhlí tam dávám kvůli poměru, k něčemu se přece musíme vztáhnout když píšeme, o kolik je co dražší.

Solární tunel byl sice problém, ale udělali z toho problém zcela záměrně, aby nastala situace naopak. Když to bylo drahé, vrážely se do tomo miliardy, když je to dnes levné, neinvestuje se prakticky ani ťok.

Vodík je asi v podobné situaci, ovšem kdybychom my do toho už dnes pořádně šlápli,
první elektrolyzéry budeme kupovat za nějakých třeba 5 - 8 let a to bude cena už asi úplně jinde. A možná by mohly být i české výroby.

Jenže uděláme co??? NIC!! Ani ťok, nová vláda bude asi ta stará a ta zabetonovala zemi v nehybnosti a jen se propadáme. Asi mezi prvními nám odejde komplet celá energetika, zdravotnictví atd. atd.
Svět není stavěný pro pitomce.
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.9.2021 12:02 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Možná vás to překvapí, ale většina lidí je obvykle v poledne v práci, v rodinném domě nikdo není, takže i jeho spotřeba je minimální. A důchodci, kteří doma jsou, se zase vymlouvají stylem "být mladší", že? Ta vaše údajná soběstačnost 9 měsíců v roce je pro běžné používání iluzorní i s bateriemi, jejichž přítomnost zase posílá tu návratnost někam úplně jinam.
2) Když je fotovoltaika proti uhlí tak levná, tak přece není potřeba vůbec nic dotovat a každý si jí pořídí sám bez potřeby, aby se v tom stát jakkoliv angažoval, ne? Tedy kromě různých Hanzlů, co se vymlouvají na stáří.
3) Solární tunel byl problém a proto je potřeba rychle vyrobit druhý vodíkový...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 12:29 Reaguje na Emil Novák
ad 1) to by mě skutečně překvapilo, normální, tj. "velbloudí" graf říká něco úplně jiného. V poledne je špička. Vím, že fve se takhle počítá a poměrně malá baterie ty noční a zatažené období normálně zvládá a do rentability se počítá.
ad 2) Tam je dost problém s prvotní investicí a hlavně je u nás vybudovaná velmi silná averze k OZE všeobecně, zase zcela záměrně. Navíc by člověk musel s energií zase nějak plánoval (jako s penězi) a čecháček je na to velmi líný a je v tom udržován.
ad 3) solární tunel byl nesmyslně nastavený už od začátku (taky to vymysleli komunisté se socany) a není nutno dělat stejné chyby, i když zrovna my jsme v tom kadeti.
Prostě by stačilo k tomu nepustit komunisty a socany....a vůbec totalitáře.
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.9.2021 13:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Ad 1) Tak jestli vás překvapuje, že je přes den většina lidí v práci, tak už dál nemusíte nic psát. Ten váš "velbloudí" graf nic o spotřebě domácností neříká.
Ad 2) Jen další výmluvy. Skutečnost je taková, že se to většině lidí nevyplatí ani s tou 50% dotací.
Ad 3) A vodíkový tunel bude určitě první, který nesmyslně nastavený nebude...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 20:53 Reaguje na Emil Novák
Kdybyste četl, co píšu.
FVE má význam pro lidi, kteří bydlí, pracují a prostě žijí ve svém domě, ne pro ty, kteří doma jen přespávají.
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.9.2021 22:34 Reaguje na Pavel Hanzl
1) To jste psal kde?
2) Já taky nepíšu o nikom, kdo doma jen přespává. Asi vás to opět překvapí, ale drtivá většina lidí chodí do práce na 8 hodin denně.
3) Takže z původního tvrzení "Proto malá fve, kde dnes kupuje majitel el. za 5 kč/kWh se zaplatí za 8 let s životností 30 let", se nám omezila na početně zanedbatelnou skupinu lidí ve vlastním rodinném domě, kteří nechodí přes den do práce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 11:00 Reaguje na Emil Novák
Ve vlastním rodinném domě bydlí možná polovina naší populace a do práce někam mimo dům chodí možná sotva polovina z nich.
Prakticky v každém domě někdo přes den je (důchodci, ženské s děckama) a velmi vyrostlo procento lidí, kteří mají doma živnost, nebo home office. Taky píšu o malých firmách, pro ty je to zvlášť výhodné. Velké firmy mají vlastní ceny elektřiny, tam je už problém. Ale taky na ně dojde.
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.9.2021 11:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže opět jen vaše dojmy, které jsou naprosto v rozporu s realitou, vy sotva polovino. "V létě pracovalo alespoň částečně z domova 15 procent Čechů."
https://www.e15.cz/domaci/cesi-si-na-praci-z-domova-nezvykli-dela-jim-problemy-1380581#
To jste vážně tak neschopný, že si nedokážete ty vaše bludy jednoduchým dotazem do vyhledávače ověřit a pak si ušetřit psaní?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 22:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenomže drtivá většina lidí, co na vás netáhla musí dělat, chodí do práce, tudíž jste sám došel k závěru, že je pro tyto FV k ničemu, že.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.9.2021 11:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Těch je teda dle mých zkušeností kua málo. Teď abstrahuju od morového houmofiku.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:32 Reaguje na Pavel Hanzl
No, když budete elektřinou topit, tak této nejvíce spotřebujete v noci. Tudíž velbloudí graf je vaše smrdutá lež. Páchne to až sem, přes ten monitor.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 20:55 Reaguje na Daniel Višňovský
Já si vždycky myslel, že topí se spíš v zimě, než v noci.
Ale fve na topení vhodná není, na klimatizaci ale ano.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 22:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, tak to je další ekoteroristická hanzlovská terminologie. Hanzl tvrdí, že v zimě není cyklus den/noc.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 23:08 Reaguje na Pavel Hanzl

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
FO

František Orság

13.9.2021 21:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Velbloudí graf má dva hrby, jeden dopoledne a druhý okolo 20 hodiny. tento graf platí pro celkový odběr EE, nikoliv jenom pro domácnosti. Soběstačnost pro FVE může možná být jenom pro domácnost někde na jižní Moravě a pro nenáročnou domácnost. Jinak v zimě, když napadne sníh, tak je výroba nulová a to Vám ani baterky nepomohou.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 22:52 Reaguje na František Orság
Pane Orságu, ekoteroristé velice rádi zaměnují pojem energie, a elektrická energie. I energie přivedená dop bytu formou vytápění a TUV je energie, dokonce tyhle toky jsou největší. O spešl energetickém toku skrze nádrž rodinného auta ani nepíši :) Tam obvykle jsou to stovky KWh během pár desítek sekund kdykoli během dne.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 22:57 Reaguje na Pavel Hanzl
JJ, malá baterie uloží dost energie na to, aby tato celopu noc vytápěla barák, a ještě večer nabila elektromobil :) Kam na ty pohádky chodíte?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.9.2021 11:51 Reaguje na Daniel Višňovský
To je čistě o definici toho "malá":-))).
Odpovědět
ig

13.9.2021 12:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Skutečnost je taková, že se do toho neinvestuje právě proto, že i když je to mnohem levnější než dříve, je to pořád příliš drahé :-)
Ad elektrolyzéry: možná budou levné, možná budou levnější i fve. Pak teprve si to lidi začnou pořizovat. Až přijde firma, za cenu dvouleté platby za elektřinu dají něco na střechu, něco do sklepa a vytáhnou nožovky z antoníčka, protože už je nikdy nebudu potřebovat, pak si můžeme říct, že už je to tady. Do té doby je to jen plané fantazírování, srovnatelné s obdivováním perpetua mobilia na youtube.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 12:32 Reaguje na
Pan Novák tu píše, že elektřina z FVE stojí 50 eur a jen emisní povolenka stojí 60 eur, tak co je levnější??

Až budou lítat pečení holubi do huby, pak teprv uznám, že se na tomhle světě dá vůbec žít, voni sou hlava....
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.9.2021 13:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Srovnáváte hrušky a jablka. Nikdo nemá na výběr mezi FVE za 50 €/MWh a povolenkou za 60 €, FVE je schopná pouze ušetřit část těch povolenek, ale nikdy ani vzdáleně ne všechny. A ještě znovu upozorňuji, že těch 50 €/MWh se týká utility-scale instalací o velikosti v řádu MWp a větších, vůbec to není cena elektřinu z fotovoltaiky na vlastní střeše, která je výrazně vyšší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 14:09 Reaguje na Emil Novák
Myslím, že státy, které jedou prakticky celé na OZE a případně jádro (Norsko) neplatí skoro žádné povolenky....
Těch 50 eur je ale se solidním ziskem a režijí celé firmy, to na střešní fve neplatíte.
I malá fve se snad dá pořídit za 25 tisíc 1 kWp instalovaného výkonu, což proti 5.50 kč/kWh ze sítě vám dělá návratnost asi 5 let.
Proto píšu všude 8 let, aby byla rezerva.
Ale životnost je garantovaná na 30 let, nějakou malou údržbu to potřebovat bude, ale cena ze sítě se za tu dobu možná násobně zvýší.
Myslím, že dnes je právě doba, kdy je potřeba do toho jít. Než to mašlonci celé zase pojebou a zdaní.
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.9.2021 14:34 Reaguje na Pavel Hanzl
1) K čemu nám je dobré, že Norsko neplatí skoro žádné povolenky, když energetiku Norska , založenou na světově unikátních vodních zdrojích, v ČR napodobit ani vzdáleně nemůžeme?
2) Těch 50 Eur je jen s takovým ziskem, s jakým už se jiným firmám nevyplatí nabídnout nižší cenu. V tomto oboru panuje v Německu značná konkurence. Cena elektřiny ze střešní FVE je přibližně dvojnásobná i bez toho zisku.
3) Vy jste vážně kouzelník, u střešní FVE automaticky operujete s baterií, ale ceny uvádíte bez baterie a ještě bez dotace. Ve skutečnosti si tu cenu vynásobte dvěma, pokud tam chcete mít i jen malinkou baterii, aby se ta elektřina dala využít i večer a ne jen kolem poledne, když jsou stejně všichni v práci, a vynásobte čtyřmi, pokud započítáte, že vám stát zaplatí polovinu té investice z peněz nás ostatních. Stejným číslem si vynásobte i tu návratnost.
Další manipulace spočívá v té ceně 5,5 Kč/kWh ze sítě, elektřinu totiž budete platit i nadále, takže ušetříte jen část z těch 5,5 Kč/kWh. Tím se dostáváme k tomu, že údajně pětiletá návratnost mizí v nedohlednu.
4) Ale když té své návratnosti pět let věříte, tak to dokažte činy a tu elektrárnu si pořiďte, pěti let byste se snad ještě dožít mohl...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 15:06 Reaguje na Emil Novák
Vy jste úžasný skeptik, je sklenice dopůl plná nebo prázdná?
ad 2) konečně jste napsal dobý postřeh, těch 50 eur je minimum, níž nikdo už nepůjde. To je právě ta obrovská výhoda energetických aukcí, kde se drží nejnižší cena elektřiny, ale tak, aby producenti nebankrotovali. Proto to u nás nikdy fungovat nemůže. Solární baroni by do toho šli (už mají vyděláno), jenže biopalivoví nikdy, protože by se zjistilo, že už nemůžou tak mohutně krást.
ad 3) můžete použít virtuální baterku ale nevím přesně, jak funguje.
Žádný čtyř (nebo dvojnásobek) střešní fve nestojí, záleží dost na projektantovi, kupovat ze sítě musíte jen 3 měsíce v roce.

Samozřejmě pro rodinu, kde všichni ráno vypadnou a chodí domů jen přespávat, je fve nanic.
Ta předpokládá, že někdo doma hospodaří, má živnost nebo malou firmu atd. a přes den energii využije. Když se zrovna nemaká nabíjí si elektroauto atd. atd.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 19:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Německo žádné FV panely pomocí FV energie nevyrábí, nelžete tady. Německo svou produkci CO2 přesunulo do Číny, kde se vyrábějí jak ty panely, tak třeba železo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 20:57 Reaguje na Daniel Višňovský
Kam na to chodíte? dejte link.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 22:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Chcete tedy tvrdit, že FV panely používaní v Německu jsou v Německu také vyrobené? Chcete říci, že Německo nepoužívá ocelové polotovary a třeba cement dovezené z Číny? VY dejte link, který dokáže, že to, co píši, není pravda. Důkazní nouze je na Vaší straně.
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.9.2021 22:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Chcete odkaz? To není vůbec žádný problém. Např. tento článek s přiléhavým titulkem "Poslední velký německý výrobce solárních článků se vzdává čínské konkurenci":
https://www.cleanenergywire.org/news/last-major-german-solar-cell-maker-surrenders-chinese-competition
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 19:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, a nakoupená elektřina na ty tři měsíce se vezme kde? A co je důležitělší, kde se vezme energie uhlí, které je potřeba pro vytápění? Že byste napojil v zimě ty přímotopy na panely? Vaše hloupé tvrzení, že nejteplejší období roku je v zimě a k tomu v noci, kdy ty panely dávají nejméně, snad ani nemá cenu komentovat.
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.9.2021 22:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak se říká, optimista je jen špatně informovaný pesimista, vy jste toho typickou ukázkou.
Stačí se podívat do jakéhokoliv srovnání různých zdrojů, IEA, Barclays, Lazard, všude tam se dočtete, že jsou střešní instalace minimálně dvakrát dražší než utility-scale.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 10:38 Reaguje na Emil Novák
Norsko především těží 3x tolik ropy, než celá EU :)
Odpovědět
FO

František Orság

13.9.2021 22:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Za 25 tisíc pořídit 1 kWp je cena hodně DIY FVE. Spíše je cena vyšší. Taky nemůžete porovnávat celou cenu elektřiny, ale jenom tu, která je závislá na spotřebě, např. platba za jistič se nezmění pokud nezměníte jistič. Taký výkon FVE se udává v kWp, ale to je hodnota dosažitelná při kolmém osvitu, což v zimě určitě není.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 22:39 Reaguje na František Orság
Vy se jmenujete jako můj zesnulý strýc :) Já má zkušenosti tyto....6 x 100 Wp panel, vyrobenej z Ricoh článků na koleně, OSB desky jsem sehnal za hubičku, a okenní křídla rovněž + 100 trakčních hlubokovybíjecích baterií z druhé ruky + měnič, plusd nějaký další materiál, a 50 000 v roce 2010. Od té doby je 5 baterek kaput, a utáhne to v zimě tak jednu úsporku a nortebook na dvě pohádky. Ten 100 Wp panel dával v zimě t 7-10 wattů.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 22:41 Reaguje na Daniel Višňovský
Tedy neutáhne, ta úsporka 10 W + notebook to bylo za časů, kdy těch baterek bylo 6. Zajímalo by mne, jak by pan Hanzl tou FV v zimě topil.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 10:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Norsko, že jede na OZE??? Norsko je největší Evropský producent ropy, a tím si čiperně dotuje rozpočet, to se Vám nehodí do krámu, že????
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 20:38 Reaguje na Pavel Hanzl
KKdyž jeden Norsko dle Vás na OZE, tak proč 5,5 mil Norů produkujje 33,6 mil tun CO2??? Tedy zhruba na obyvatele 2/3 toho, co ČR.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 10:54 Reaguje na
Ani tak ne, ještě by museli dojet plynaři, a vykopat plynovou přípojku, popřípadě odřezat potrubí s otopnou a teplou užitkovou vodou.
Odpovědět
JB

Jiří Bubeník

13.9.2021 18:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Malá FVE je dimenzovaná normálně tak, že pokryje celou spotřebu celého roku s vyjímkou listopadu, prosince a ledna. Ha ha ha to si děláte srandu, říjen a březen jste zapomněl zmínit. Jinak slunečních dní u nás je dle lokality cca 1000 až max 1800 hodin.Tak že FVE je u nás mimo mísu .
Odpovědět
JB

Jiří Bubeník

13.9.2021 18:19 Reaguje na Jiří Bubeník
A zapomněl sem na Únor.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 19:01 Reaguje na Jiří Bubeník
Hlavně, že v Německu (které na tom se slunkem není rozhodně lépe), mají z fve ročně už 40 Twh elektřiny, což dělá víc, než půlka naší roční spotřeby celého státu.
Mimo misku bude za chvíl uhlí....
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.9.2021 19:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Kolovrátek Hanzl nezklamal :-).

Srovnávat výrobu FVE v Německu se spotřebou el. energie v ČR.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 19:54 Reaguje na Pavel Hanzl
A jak tou FV elektřinou vyrábějí ty FV panely? Že by tak, že tyto dovezou z číny?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 22:49 Reaguje na Pavel Hanzl
No, to mne připadá docela zanedbatelné, protože jen z ropy má německo ročně 1432 TWh, z jaderných zdrojů 75 TWh, a k tomu 2,3 Exajoules z uhlí. To tedy ty OZE jsou docela zanedbatelné. Jo, a taky 88,7 miliard kubíků plynu.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 20:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, Německo má 40 TwH z OZE, 638TWh z uhlí, 75 TWh z jádra, a 900 TWh z plynu a 1432 TWh z ropy. Takže ty OZE se na celkové energetické bilanci (neplést s produkcí elektrické energie) podílejí. Takže ty FVe se podílejí na celkové energetické bilanci 1,3 20,2 TWh dá hydro, to je asi 0,7 procent, něco málo dalšího -110 TWH dají ty větráky, to je 3,6 procent něco biomasa - , a furt zbývá přes 90 procent, co dá jádro a fosil
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 19:53 Reaguje na Jiří Bubeník
Pan Hanzl neví co je energie, a pošetile se domnívá, že energie rovná se elektrická energie. At nám napíše, jak těmi FV panely vytopí domek, ohřeje teplou vodu, jak s FV panely vyrobí železo, jak umělá hnojiva, a xxxx dalších položek.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 19:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, prakticvky každé sídliště má něco, jak vy říkáte uhlák. Ten nemá nic společnéhno se zásuvkou, ani elektřinou, a přsto domácnostem dodává více energie, než do těchto přichází zásuvkami. Takže poprosil bych o to, jak pomocí FV budete v zimě vytápět sídliště, a jak budete v tomto ohřívat teplou vodu.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

13.9.2021 13:36 Reaguje na Emil Novák
Vodíková ekonomika je konkurenceschopná už dnes.

Ale nikoli vodík vyráběný z fotovoltaiky, ale levný vodík získávaný pomocí vysokoteplotního rozkladu vody v jaderných elektrárnách 4. generace...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 13:54 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Nejlevnější vodík je ze zemního plynu.
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

13.9.2021 15:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Z fosilního paliva a jeho dovozu ze země se kterou nekamarádíme ?
No to je fuj.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 19:03 Reaguje na Jaroslav Kořínek
Je to samozřejmě fuj a vodík se má dělat z přetoků OZE, ale z plynu je skutečně zatím nejlevnější.
Ale plyn jde nahoru a velké vyvíječe někde v Belgii či kde začnout dělat z levné elektřiny z VE a pak se to začne lámat.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:01 Reaguje na Pavel Hanzl
A proč proboha dělat vodík ze zemního plynu pro energetické účely? Protože se tento hůře skladuje?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.9.2021 15:32 Reaguje na Stanislav Hrouzek
No a podporu zrovna této varianty Rakousko vetovalo.
Aneb proč to dělat jednoduše, když to jde složitě :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 19:04 Reaguje na Jaroslav Studnička
To ničemu nevadí, když je to komerčně úspěšné, žádnou podporu to přece nepotřebuje.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.9.2021 19:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Podpora není pouze podpora finanční.
Pro investory je v dnešní době další zásadní záležitostí uznání technologie z pohledu taxonomie. Dle toho se následně odvíjí chování bank a pojišťoven.

Sám tu neustále tapetujete, jak jsou OZE levné, atd.
Je skvělé, že jste nám potvrdil, že OZE taktéž nepotřebují podporu.
Odpovědět
VK

Václav Kain

13.9.2021 11:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak tak čtu ten váš blábol o fotofoltaice,tak to musíte mít Hanzle v hlavě pěkně vybrané.A mimoto Rakousko stejně jako Německo jsou rádi když dostanou naši špinavou energii.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 12:35 Reaguje na Václav Kain
Náš vývoz je rok od roku menší a nižší a žádný Rakušák nebo Němčour se z toho neřítí.
Evropa je jeden energetický okruh a všichni posílají přes harnice a zpět zcela normálně. Nám a Měmcům atd. vychází ta celoroční bilace plusová, ovšem my jdeme rychle dolů.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, i kdyby byl pouze týdení, pak to znamená odvracení týdeního blackoutu. Blackout znamená ztráty na životech. Na kolik KWh si ceníte život Vašich spratečků, popřípadě praspratečků? Prosím odpovědět číslem.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:04 Reaguje na Pavel Hanzl
No, tak tam a zpět to může fungovat pouze pokud někfo má OZE a někdo fosil. Pokud budou mít všichni OZE, tak to půjde pouze jedním směrem, nebo blackout.
Odpovědět
VK

Václav Kain

13.9.2021 12:00 Reaguje na Pavel Hanzl

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:44 Reaguje na Pavel Hanzl
V Rakousku se dle Vás nevyskytují předměty ze železa? Já je tam viděl, takže vím, že docela sprostě lžete. To by mne zajímalo, jak to ti Rakušáci dělají, že pomocí FV panelů taví z oxidů železa surové železo, ze kterého je ocel :)
Odpovědět
MS

Martin Snopek

13.9.2021 13:15 Reaguje na Marcela Jezberová
Zelení nejsou Piráti. Ani Piráti si je raději nevzali do koalice - když vidím ty odpovědi Zelených, tak se ani nedivím.
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

13.9.2021 15:37 Reaguje na Martin Snopek
Horší pro EU a potažmo pro nás je že budou ve vládě v SRN.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 19:09 Reaguje na Jaroslav Kořínek
Nebýt blbí, mohli bychom na tom skušně vydělat. jenže blbí jsme a to přímo fatálně.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, vy jste blbej, to je jediná pravda, kterou jste dnes napsal. Když na tom lze slušně vydělat, tak proč jste se do toho s ostatními ekopomatenci už dávno nepustili?
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.9.2021 09:32
Na otázku, kam by měl směřovat život člověka, zelení odpověděli, že na stromy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 09:44 Reaguje na Jarka O.
Sice to v tom článku není, ale já se obávám se, že většině naší populace by to velmi prospělo.
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.9.2021 10:04 Reaguje na Pavel Hanzl
A vy byste byl ideální předskokan.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 10:37 Reaguje na Emil Novák
Já to mám už zapár a žiju i ekologicky dost skromně, být mladší, jdu určitě do fve a malého elektromobilu, který bych si tím nabíjel. A stromů mám na zahradě dost.
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.9.2021 11:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Typické, ostatní byste posílal na stromy a sám se vymlouváte na věk.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 11:38 Reaguje na Emil Novák
Už mám skoro hotové stromové hnízdo, jenže nemůžu použít žádné železné nástroje, natož vruty a hřebíky, tak to trvá. Pazourkem to jde fakt blbě a už se mi tupí, na Alze nový namjí.
Odpovědět
ig

13.9.2021 12:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Na Amazonu mají, stojí $7.99 :-) (klíčové slovo "flint fist wedge replica")
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 12:37 Reaguje na
A dá se tím uříznout kus klacku a navrtat do něho dírku na kolík?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Jaké vrtání, člověče? Vrták je z oceli, ta je ze železa, a to bez fosilu nevyrobíte. Hybaj pro větvičku, tu pěkně nad plamínek, ne svíčky, ta je fosil, a pěkně vypálit :) I když i tím hořením dřívka se produkuje CO2, nejlepší by bylo, kdybyste to vyhlodal, protože Vaše zuby jsou v tomto případě to OZE.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.9.2021 12:30 Reaguje na Pavel Hanzl
No, být mladší ... uvedené dvě srandy, FVE na střeše a e-mobil vás vyjdou při troše skromnosti baj voko na mega. Fakt jste jako mladší měl tyhle peníze na to, abyste je nacpal jen do těchto dvou věcí?

Bo já teda ne.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 12:38 Reaguje na Svatá Prostoto
Bo já taky ne.
Ale když si spočítám, kolik jsem zacáloval za benzín a elektřinu až doposud, tak bych na tom bohatě vydělal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 12:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Připomínám, že jsem OSVČ, kancelář jsem měl v obýváku a benzín (hlavní nákladovou položku) jsem si platil ze svého.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Většina ceny toho benzínu jsou daně, které jdopu na rozvoj infrastruktury. Takže ty peníze za benzín podělte třemi, protože ta dopravní infrastruktuira je potřeba udržovat, a je jedno, jestli to zaplatíte ve spotřební dani, nebo to púošlete finančáku složenkou.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Hm, ale živnostenský rejstřík Vás nezná. Blbé, co? Krom toho, není to ani rok, co jste tvrdil, že pracujete někde ve výzkumném ústavu. Že by tedy nějaký škodlivý troll?
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.9.2021 21:06 Reaguje na Daniel Višňovský
Lhát o svém jménu a práci, podnikat na černo a pak moralizovat- to je horší než Andrej.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.9.2021 22:50 Reaguje na Daniel Višňovský
Ekolist sleduji často a pravidelně více než rok. Za tu dobu jsem nezaznamenala jakoukoliv zmínku o tom, že pan Hanzl pracuje ve výzkumném ústavu. Na rozdíl od Vás mi nedělá problém ověřit si jeho identitu na internetu. Nemám žádné podezření, že by se jednalo o trolla.

Hodně mi vadí agresivní styl Vašeho vyjadřování.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 10:20 Reaguje na Majka Kletečková

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.9.2021 16:56 Reaguje na Pavel Hanzl
To je sice hezký propočet, ale v reálu tak nějak naprd, bo to musíte zaplatit v relativně krátkém čase. A pokud ne, tak náklady dále rostou( leasing/úvěr), navíc musíte najít někoho, kdo vám na to v případě úvěru za rozumných podmínek půjčí.

Plus situace, kdy se něco podělá, ale splátky nepočkají. To jsou pak docela smutné příběhy.

Ono to fakt není až tak jednoznačné.

Což neznamená, že to někdy a někde nemůže fungovat. Ale ne vždy a u všech/všeho.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 19:07 Reaguje na Svatá Prostoto
Nedá se mudrovat coby kdyby. Ale dnes bych do toho šel, fve bych neplatil jen já, ale vlastníc domu z výnosu domu, elauto bych dnes koupil asi za stejnou cenu, jak před 15 lety Oktávku. Kterou mě stejně ukradli.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.9.2021 11:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Cywe, co to bylo za Oktávku? To jste měl RS nebo co? A pokud jste ji měl novou, tak určo pojištěnou (zas takový cvok snad nejste), takže to ukradení je nějak v celkové kalkulaci fuk.

Vlastníci domu z výnosu domu ... no, ty výpočty bych chtěl vidět, ale v Brně je možné možná ledacos:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 11:07 Reaguje na Svatá Prostoto
Byla to jedničková nová kombík s dýzlem 1.9 atmosfér, byla sotva rok nová a prodělal jsem na tom asi 60 tisíc na spoluúčasti a amortizaci.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevěřím......čím topíte? Tfujtfujtfuj fosil z teplárny, že? Kolikrát za rok se koupete v teplé vodě? Hádám, že to bude 100x, a klidně i více, že? Produkujete si sám všechny potraviny, nebo se spoléháte na zewmědělstv í, které jede na ten fosil, co?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

13.9.2021 11:29
Zelení kazisvěti. Jejich bláboly nemají ani hlavu ani patu.
Odpovědět
VK

Václav Kain

13.9.2021 11:53
Kde by chtěli brát el.energii když všechny stabilní zdroje by podle nich měli skončit?A čím by chtěli krmit další stupiditu a to jsou elektroauta?Jak chtějí zajistit pro tisíce domácností v zimě teplo?Je vůbec možné,že se o takových nesmyslech může někdo bavit a uvažovat o jejich zavedení?To jsme se všichni zbláznili?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 12:42 Reaguje na Václav Kain
Nevím, jestli zrovna Zelení počítají s větším využívání SMR, ale pro nás je to cesta zatím zcela nezbytná, na rozdíl od mastodonta.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.9.2021 16:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, oni JE nechtějí vůbec.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 18:55 Reaguje na Svatá Prostoto
Nikdy jsem je nevolil a nechápu lidi, kteří je volí dnes, když musíme spojit síly proti hrabišovské mafii.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.9.2021 13:22 Reaguje na Václav Kain
no přece v zásuvce
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.9.2021 12:31
No, podle posledního průzkumu STEM Zelení nedají ani procento ... takže co chtějí a nechtějí a co si myslí a nemyslí je tak úplně jedno:-))).
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.9.2021 14:32 Reaguje na Svatá Prostoto
Podle volebního modelu „Poll of polls“ (vážený průměr z průzkumů CVVM, Median, Kantar, STEM, Ipsos, Data Collect) jejich preference dlouhodobě kolísají kolem 1,5 % (v týdnu 37/21 vychází např. 1,9 %). Když se Zelení za necelý měsíc přehoupnou přes 1,5 %, tak budou mít nárok na finanční příspěvek od státu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.9.2021 16:48 Reaguje na Majka Kletečková
Což sice bude asi rozdíl pro pokladníka, ale to je tak nějak všechno:-))).

A podle mne nedají ani těch 1,5%.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.9.2021 16:59 Reaguje na Svatá Prostoto
BTW ... každý kdo za stávající situace volí SZ a ne PSTAN je prostě úchyl, bo jak nesnáším ani jedny, ti první jsou bez šance úplně a těm druhým může každých pár hlasů proti Bábovi kua chybět.

A jestli tu bude Bába další 4 roky, tak to teda potěš.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 18:53 Reaguje na Svatá Prostoto
Přesně tak, já volím toho, kdo bude mít největší šanci porazit hrabiše. Není dnes doba na hrdinství a hlasy pro zelené se rozpočítají taky pro komunisty a jeho.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.9.2021 17:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Kde berete jistotu , že s dementblokem bude líp ? To už můžete zrovna jít do Flákancova bloku
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.9.2021 20:19 Reaguje na Petr Pekařík
Protože horší než to, co tady Bába s Hamim a Venezuelou cca 1.5 roku předvádí, je snad už jen spřátelená internacionální pomoc bratrských vojsk VS, kua drát.

Od těch dvou slepenců fakt nečekám žádné zázraky, ale tohle už je fuck moc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 11:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Jistě, ta spřátelená invaze nastane, pokud bychom nechali stavět mastodonta Rosatomu.
Puťka to řekl jasně, jsme nepřítel a vyrazí nám zuby, energetika je dnes už taky zbraň.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 11:10 Reaguje na Petr Pekařík
Protože ty strany tu už v minuosti vládly a i pod krutým tlakem hybridní války se chovaly víceméně rozumně.
Pokud by většinový čecháček nebyl doblblý ruskou demagogií, už dnes bychom se pasovali s Rakušáky...
Odpovědět
PT

Přemysl Trna

13.9.2021 13:05
Zelení teroristé ať si rozhodují za své peníze.Oni jsou spokojení tunelováním různých fondů.ABSOLUTNĚ nevolitelná banda hlupáků.Vše předvedli na Šumavě.
Odpovědět
MS

Martin Snopek

13.9.2021 13:21
"Jaderné bloky klimatickou krizi neřeší." - co podle nich tedy způsobuje klimatickou změnu? Myslel jsem že uhlík.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.9.2021 17:17 Reaguje na Martin Snopek
Otázkou je , zda uhlík. Jen víme , že se otepluje stoupá obsah CO2 ve vzduchu. Záměna příčiny a následku je nejčastější chybou demagogů všech směrů
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

13.9.2021 13:31
Jedině jaderné technologie posunout jednou naši civilizaci do vesmíru.

Jedině jaderné technologie dokáží zásadně omezit antropogenní produkci CO2 na této planetě.

A jen technický analfabet se jim podobným demagogickým způsobem, jak to dělají zelení, vzpírá...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 14:18 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Zvláště v ČR, kde se po OSMI letech intenzívního makání pořád ještě neví, koho vůbec vezmeme do tendru na dostvby JED.

Celý svět by si měl vzít příklad z nás, to bychom byli ve Vesmíru natotata a CO2 bychom měli tolik, že v řekách by tekla sodovka.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prispevek-cechu-k-oteplovani-planety-narostl-nejvic-v-evrope-174200#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=SapLLt43SYS-202109121949&dop_id=174200&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.9.2021 15:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Pořád stejná lež?
Koho vezmeme do tendru je dané.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 18:39 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tím si nejsem vůbec jist. Ruská lobby velmi dobře cítí, že dostavba JED by byla pro ni rozhodujícím prvkem, kterým nás můžou dostat zase pod bič.
A její moc je tu velká, mají presidenta, většinu vlády, možná po volbách i parlament. A to rozhodne.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.9.2021 19:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Vaše dojmy jsou ovšem pouze vaše mylné dojmy.
Ostatní ví, kdo byl a nebyl ve skutečnosti osloven.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 11:14 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jen aby. Velmi rád bych tomu chtěl věřit, ale mám své zkušenosti...
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Daleko více pod bič nás dostanou čínské FV panely a ruský plyn.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, ten článek je vylhaný, a definice smrdutého lháře je taková, že je to kdokoliv, kdo tímto argumentuje. Dle statistical Review of world energy je produkce CO2 v ČR o polovinu nižší, než v roce 1965, a poloviční oproti roku 1979. Smrdíte až sem i přes ten monitor.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Tady máte zdroj, který Vás usvědčuje niukoli z prosté lži, ale obzvláště smrduté lži. https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html Jinak zítra předpokládám vyjde článek, který tu Vaši smrdutou lež rozcupuje.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.9.2021 21:56 Reaguje na Daniel Višňovský
Co by to mělo být a článek a kde by měl vyjít pane Vyšňovský?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.9.2021 21:57 Reaguje na Jaroslav Studnička
Višňovský, pardon.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 10:34 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tak dnes ne, snad zítra :)
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.9.2021 13:42 Reaguje na Jaroslav Studnička
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2021/09/17/potrebuje-green-deal-lez/ Tady to je.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 22:34 Reaguje na Jaroslav Studnička
Článek vyjde zítra na Vlkovobloguje, tedy předpokládám. Tam Vlk tenhle Ha-zlův odkaz rozcupuje i s grafy.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:39 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Termojaderná fůze je plně připravena snížit antropogenní CO2 už 60 let. Na světě je asi tak 10 000 krásných fůzních špuntovek, které při vhodné aplikaci eliminují všechny tfujtfujtfuj producenty toho škodlivého antropogenního CO2.
Odpovědět
Zd

Zdeněk

13.9.2021 13:41
To jak si to zelení představují je úplně mimo realitu ,když jim vše vadí ať se vrátí do jeskyně jedí syrové maso , kořínky a koupat se můžou v řece.
Co se týče zemědělství už vidím jak ekologové nakrmí světovou populaci, dostávají nesmyslné ekologické dotace a sklízí plesnivé obilí pozemky po nich vyklidit to je opravdu zážitek
Odpovědět
Zd

Zdeněk

13.9.2021 13:42
Odpovědět

Milan Šmid

13.9.2021 13:59
TĚMTO EKO ŠILENCŮM BY MĚLI DO KONCE ROKU ODPOJIT PLYN ,ELEKTŘINU A VŠE CO MÁ ZA SEBOU ULIKOVOU STOPU !! DOSTŘEDOVĚKU S VÁMI KDYŽ TAM CHCETE TAK TÁM BĚŽTE !!! NA OPUŠTĚNÉ OSTROVY SVÁMI A ŽIJTE SI TAM SVŮJ EKO ŽIVOT !!!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 14:12 Reaguje na Milan Šmid
Ropákům bych vypálil SKUTEČNOU cenu fosilní elektřiny a do jeskyně by se stěhovali oni, zatímco Zelení by měli dost elektřiny z fve, topili dřevem a tepelným čerpadlem a odcházeli volným krokem ouředníka.....
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.9.2021 15:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Píše ropák Hanzl, který si doma užívá pohodlí zemního plynu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.9.2021 17:25 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pavel Hanzl může být ledacos, ale ropákem určitě není.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.9.2021 17:45 Reaguje na Majka Kletečková
p. Hanzl nazývá ropákem každého, kdo nesdílí jeho světonázor a nazývá ropákem z důvodů, které ovšem sám hojně využívá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 18:41 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ropákem nazývým člověka, který nechápe klimatickou změnu a podporuje pálení fosilního uhlíku, hlavně, že zalevno.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.9.2021 19:41 Reaguje na Pavel Hanzl
A pálení zemního plynu není to pálení fosilního uhlíku?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:26 Reaguje na Pavel Hanzl
A vy jste v 50. 60. 70. a 80. letech nežil ve vytápěné domácnosti s eletřinou? Tehdy byly emise CO2 v ČR podstatně vyšší, než dnesw, zamette si před svým prahem saze, vy fosilní špíno. A to se nebavím o tom, že jste se neštítil tu tfujtfuj fosilní elektřinu a teplo klidně využívat ze zdrojů, které nebyly odsířené, a chrlily ročně miliony tun popílku, vy fosilní špinavče.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:27 Reaguje na Pavel Hanzl
A FV panely vyrobené z Energie z čínského uhlí v neodsířených zdrojích je co, vy fosilní špinavče?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste pálil fosilní uhlík celý život, tak nerypákujte. Pokud chcete moralizovat, tak na vlastní náklady odstrantě všechen CO2, který jste vypustil do ovzduší za celý život včetně toho, co bylo potřeby vypustit, aby se získalo železo na Váš gumokol, a výrobu stavebního materiálu na váš dům.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.9.2021 17:22 Reaguje na Daniel Višňovský
Zemní plyn je obnovitelný zdroj , protože se v potrubí jeho tlak a množství stále obnovuje :-)
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 20:32 Reaguje na Petr Pekařík
Víte, já ty turbokompresory i vyvíjel, a projektování kompresních stanic jako HIP mi dnes uniklo o vlásek:)
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:23 Reaguje na Majka Kletečková
Pavel Hanzl je ropák jako vyšitý, v roce 1979 Čr měla více než dvojnásobnou produkci CO2 a on v tomto roce žil, špína jedna fosilní.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:22 Reaguje na Pavel Hanzl
To bychom moc rádi, pane Hanzle, skutečná cena je totiž bez Emisních povolenek a spotřební daně na PHM :) Jinak vsadím se, že vy jste za svůj život spotřeboval více fosilních zdrojů, než Vaqši odpůrci, takže to s těmi ropýáky si nechte pro své spratečky a praspratečky, máte-li nějaké.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 11:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Zelení by neměli vůbec nic, protože by viseli na stromech. Mimochodem, kdo by na Vás asi tak dělal, co?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 11:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Topili by dřevem? V ČEM??? V krbu postaveném z cihel, na které je potřeba fosilní energie? Tepelné čerpadlo? Je kovové, na výrobu potřebujete fosilní energii!!!!! Dřevo???? Jste si jistý, že by na Vás nějaké zbylo? Předpokládám, že dům je z cihel a železa a betonu, takže opet spousta fosilní energie!!!! Okna - sklo, bez fosilní energie nemožné vyrobit. A žrali byste co? Vlastní spratky? To je Vám podobné. Zemědělská produkce se totiž bez fosilních vstupů neobejde.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.9.2021 17:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Dřevo asi z těch stromů , ke kterým byli přivázáni ( asi aby jim ho někdo neukradl) ? A elektřinu zásadně ze zásuvky , FTV panely z Číny(tam není tak vidět na výrobu) přes Alibabu :-)
Odpovědět
LV

Lubomír Vrána

18.9.2021 13:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenom dotaz. Co je SKUTEČNÁ cena fosilní elektřiny? Mě učili kdysi, zajisté chybně, o objektivní -nákladové ceně. Ale cena vychází zřejmě z subjektivního mezního užitku. Tedy zákazník vyhodnotí svůj užitek penězi a z toho se teprve poskládá cena. Jak tedy zákazníci určí skutečnou cenu fosilní elektřiny? A co když vyhodnotí subjektivní mezní užitek nikoliv penězi, ale vzpourou. Aby to s elektřinou nedopadlo jako s lidskou svobodou. Svobodu nikdo nedaruje, ta se bere....
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.9.2021 14:52
Odpovědi SZ se mi líbí. Není mi jen jasné, čím nahradit fosilní energii a teplo, když nepočítají s jadernou energií. Dovedu si představit fotovoltaiku na každé střeše, ale co v případě, když slunce nebude svítit ani ve dne?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.9.2021 16:49 Reaguje na Majka Kletečková
Aha, takže vám se to líbí, jen si neumíte představit, že by to mohlo podle nich fungovat.

Tak tohle bylo hezký:-))).
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 12:21 Reaguje na Majka Kletečková
A jste si jistá, že fotovoltaika na střeše dokáže například pohánět traktor na poli, i když bude svítit? Myslíte si, že pole FV je schopné utáhnout metalurgický provoz, i když bude svítit? Jste si jistá, že pár FV panelů na střeše dokáže v zimě vytopit panelák, a ohřát v tomto teplou vodu?
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.9.2021 17:24 Reaguje na Majka Kletečková
Když nebude svítit slunce , tak musíte mít zálohu. A taky zálohu té zálohy a všechno v FTV panelech :-)))
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.9.2021 14:55
SZ u nás vznikla za účelem prosazovat opatření na ochranu životního prostředí. Za Martina Bursíka nikdo nepochyboval, že životní prostředí je hlavní prioritou Zelených. S nástupem Matěje Stropnického se stala ochrana ŽP jen jedním z mnoha jejich politických cílů, někdy byla dokonce upozaděna bojem za zrovnoprávnění menšin, multikulturní soužití apod. Nemám nic proti boji např. za genderovou rovnost, ale dokud nebudu mít pocit, že je obrana zájmů životního prostředí u SZ na prvním místě a nikoliv jen jednou z několika stejně důležitých priorit, tak nemám důvod dávat jí svůj hlas.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.9.2021 16:50 Reaguje na Majka Kletečková
Strana s jedním tématem je strana na vyliž.

Sorry jako.
Odpovědět
JM

Jan Marján

13.9.2021 21:47 Reaguje na Majka Kletečková
Nemohu s vámi souhlasit. Za Bursíka bylo životní prostředí jen zástěrkou, prioritou bylo odebrat hlasy levici, SZ byla béčkem ODS.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 12:22 Reaguje na Jan Marján
Nikoli, nebyla béčkem ODS. Byla pátou kolonou bolševiků a ČSSD.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.9.2021 17:25 Reaguje na Majka Kletečková
Nikoliv , všude i v BRD jen jako příležitost se nějak vybít a namastit si přitom kapsy.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.9.2021 17:57
„Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“ (A. Einstein)

Jak vidět Zelení jsou nepoučitelní , místo toho, aby si nechali udělat solidní politologickou analýzu "Proč nám to nejde ?" a v klidu si ji prošli , došli názoru , že všechno ví. S jistotou víme, že sklidí max. + - 1.5% i v r.2021.
Což je řadí na poslední místa veřejné podpory Zelených v Evropě.

Tady máte výňatek o Zelených v Evropě:
"V České republice , kde jsou volby 8. – 9. Října, se ZELENÍ vzpírají vzestupnému trendu svých evropských zelených partnerů. Ankety je vidí kolem jednoho procenta, což je hluboko pod rekordem z roku 2006, který činil 6,5%. (!!!)

Prognózy voleb na r. 2021
Kypr 4.9%
Německo 18%
Holandsko 7,2%
Katalánsko 7.7%
Skotsko 6.6%

Rekordní volební výsledky Zelených (2021) jsou očekávány na Kypru,
v Německu, Nizozemsku a Norsku.Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 18:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vysvětlení je celkem jednoduché, prohráváme hybridní válku a právě Zelení jsou symbolem té odporné, krachující a ekonomicky propadlé EU, kterou stejně sežerou muslimáci.
Takže je zcela logické, že ropácká ideologie převládající v naší zemi, která je naprosto naopak, nedává zeleným prakticky žádnou šanci, i kdyby byli zlatí - stříbrní. Což nejsou.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.9.2021 12:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale figu borovů.

Zelení jsou prostě parta magorů, co jdou po krku hlavně sobě navzájem a jsou úplně mimo. A neumí to. Myšleno politiku.
Svobodní jsou jen tak mimochodem úplně to samé.
Vy za vším vidíte Kreml, ale ona je to většinou obyčejná neschopnost.

Bartoš&spol. se poučili a celkem jim to šlape.
A šlapalo by jim to ještě líp, kdyby měl Michálek menší ego a Profant věděl, kdy má držet raději ústa a neprojevovat se jak úplný pitomec. A Richterová se nefotila když zalejvá kytky ... zejména když teda úplně nevypadá jako Tricia Helfer :-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 18:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
„Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“ (A. Einstein)
"Národ, který nezná vlastní dějiny, musí dělat stejné chyby stále dokola".
My jsme skuteční kadeti na tohle jednání, vývoj po roce 1948 dost připomíná současnost a volba komunistů a estébáků se nám sice zle nevyplatila, ale volíme je stále dokola.
Pokud se ve školách učí jen zfalšovaný dějepis dle ruských názorů (poslední zpráva BIS), nemáme šanci na jakoukoliv pozitivní změnu.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, vy komunisty a estébáky volíte stýále dokola :)
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

13.9.2021 20:50
Definice ....áismů......

Společnost, ve které je primární energetický zdroj fosilní zdroje, se nazývá kapitálismus.

Společnost, ve které je promární energetický zdroj OZE, se nazývá feudálismus.

Společnost, ve které primární energetický zdroj je antropogení práce, se nazývá otrokálismus.

Společnost, ve které která plýtvá jak fosilními, tak obnovitelnými tak antropogeními zdroji se nazývá sociálismus.

No, a konečně, společnost, která bude coby primární energetický zdroj používat Perpetuuim mobile, se nazývá komunálismus.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.9.2021 20:56 Reaguje na Daniel Višňovský
Dobrý. Zasmála jsem se.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 21:05
Pan Daniel Višňovský se zcela evidentně zbláznil a já na jeho útoky nemám povinnost reagovat.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 10:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Zajímavá reakce :) Já jsem vznesl nespočet normálních technických dotazů, na které jste vy nebyl schopen relevantně odpovědět - jste v argumentační nouzi. A jediný, kdo zde útočí, a nazývá oponenty ropáky, fosilními dinosaury, atd, jste tu vy sám.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 11:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, když nás tedy tlučete po hlavě tím Rakouskem a Německem, tak Rakousko produkuje 64,7 mil tun CO2, ČR 98,8 tun, a na rozdíl od toho Rakouska svou produkci CO2 nevyváží, protože je soběstačné v CO2 náročných výrobách - cement, ocel, sklo, atd. A to nás je cca 10,7 mil, rakušanů 8,8 mil. Tedy na obyvatele produkujeme CO2 asi o 25 procent více, než Rakušané, kteří jsou jak jsme si ukázali, černí pasažéři, a navíc mají vhodnější geografické podmínky pro aplikaci OZE.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 12:34 Reaguje na Pavel Hanzl
A zateplete si tu kůču - Údolní 151/70 kterou okupujete, věršina ropáků to už udělala - Vysvětlete ná, co tam dělají ty komíny, co? To je na vypouštění toho CO2, že, vy fosilní špíno!
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 12:35 Reaguje na Daniel Višňovský
Doplním.....kterou okupujete, a kterou jste ukradl v privatizaci.
Odpovědět
JO

Jarka O.

14.9.2021 13:01 Reaguje na Daniel Višňovský
... bavím se stále víc a jsem hrdá na to, že jsem ropačka (tzn. odpůrkyně, jak jednou přiznal), p. Pavla. PS: Křestní jméno souhlasí? Jen mám strach, že je ten človek všehoschopný. Článek o Zelených byl užitečný, dík,redakce.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.9.2021 14:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Na něj opravdu nemá cenu reagovat. Jeho komentáře zde silně vybočují – naštěstí Nejde o to, zda jsou jeho tvrzení pravdivá či nepravdivá, ale o to, že v jeho komentářích se to hemží urážkami. Příspěvky Daniela Višńovského mají formu odpovídající bulvárním sociálním sítím a nikoliv ekolistu.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

14.9.2021 15:10 Reaguje na Majka Kletečková
Napište si pod sebe 50 x větu nazývání osob, věcí a procesů pravými jmény, je ctnost, nikoli urážka. Tudíž já jsem nikoho neurazil, je to prokazatelné. Pokud vy ovšem píšete nepravdu, tedy píšete cosi o urážkách, pak prostě je to nepravda, a záměrně vyslovená či napsaná nepravda, se nazývá lež. A pochopitelně, kten, kdo produje lži, se nazývá lhář. A další.....víte, v radiokomunikaci je například zakázáno komunikovat o třetí osobě, je to silně neslušné. Takže si zamette před svým vlastník ekoteroristickým smradlavým chlívkem
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 11:20 Reaguje na Majka Kletečková
Já to radši vůbec nečtu.....
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.9.2021 05:37
Mimoni , tam už není pomoci
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.9.2021 14:25
Wow, vyjádření SZ inspirovalo k nečekaně velkému počtu komentářů. Tomuto počtu reakcí se žádná z ostatních stran oslovených ekolistem ani zdaleka nevyrovná.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

14.9.2021 18:47
Já to vidím tak, že kdyby každý z těch 7 % voličů v ČR, co připustil, že by nás ZELENÉ volil, kdyby to udělal a opravdu nás volil, tak jsme s přehledem ve sněmovně. A pak by se vidělo, kdo to jak myslí s životním prostředím, s dopravou, s produkcí potravin, s otázkou sociální, postavením žen ve společnosti a v politice.
Volte, a uvidíte. Dalších diskusí netřeba. ZELENÍ!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.9.2021 20:23 Reaguje na Katka Pazderů
Kdyby každý a v průzkumu:-).
Jenže kdyby byly v .... a tak dále, že:-).


Takže budete rádi za 1% a zase můžete 4 roky brečet:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 11:19 Reaguje na Katka Pazderů
Velmi hluboký omyl, my dnes nemáme problém se Zelenými, ale s babišem.
Proto je potřeba spojit síly a porazit ho. Takže jakýkoliv hlas mimo dvě demokratické koalice je hlas pro něho.
SDorry jako, je to dost blbé, ale je to realita.
Pokud ho porazíme, v dalším kroku můžeme volit Zelené a různé jiné názory, pokud ne, další krok se už konat asi vůbec nebude.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

17.9.2021 08:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Napište prosím, v čem konkrétně máte problém s Babišem , že ho musíte společnými silami porazit, když nemáte žádnou alternativu s plánem - jen spoustu nýmandů kteří se mezi sebou hádají ještě před volbami. Hlavně nepište Hnízdo a Agrofert.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

18.9.2021 19:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém s Babišem máte Vy. Naivně se domníváte , že např. s Dementblokem ve vládě to bude lepší :-) . Jeden by řekl , že se stářím přichází moudrost a ono je to i jinak .-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.9.2021 10:55 Reaguje na Katka Pazderů
V parlamentu už jste byli, šest poslanců a čtyři ministři.
A tam jsme viděli jak to doopravdy myslíte.
Každý koho jste takto podvedli vám určitě hlas nedá, pokud zrovna netrpí chorobnou zapomnětlivostí.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

18.9.2021 21:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
A koho tam vidíte Vy, pane Vinklere?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

16.9.2021 09:23
Je dobře, že zelení nemají naději výrazněji ovlivnit směřování republiky. Pomůže to i životnímu prostředí i naší společnosti a minimálně to zpomalí ochuzování lidí bruselskými Green Dealovskými nesmysly.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.9.2021 10:52 Reaguje na Radim Polášek
Zelení v ČR skvěle naplňují biblické " Nejspíš vytáhni trám z oka svého, abys prohlédl a vyňal třísku z oka svého bližního".

Pokud neprojdou sebereflexí , žádný růst nebude.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

18.9.2021 19:35
Info pro p. Hanzla:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/konec-cerneho-uhli-v-cesku-tezba-skonci-bude-se-ale-dovazet-174621#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=JQnpVIGLfrz-202109181708&dop_id=174621&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Zajímavý je ten názor třeba na FTV
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.9.2021 15:24 Reaguje na Petr Pekařík
JJ, emise CO2 na území ČR splníme, i kdybychom měli na dopravu toho uhlí spálit dvakrát víc ropy než dříve...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.9.2021 17:43 Reaguje na Petr Pekařík
babišistán je stát naopak. Teď máme šanci to spravit, obávám se, že poslední.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist