https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odcinit-skody-ktere-byly-v-cizp-napachany-behem-vlady-ano-nebude-jednoduche.odpovedi-piratu-a-starostu-na-predvolebni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Odčinit škody, které byly v ČIŽP napáchány během vlády ANO, nebude jednoduché. Odpovědi Pirátů a Starostů na předvolební anketu Ekolistu

8.9.2021 06:53 | PRAHA (Ekolist.cz)
Z kdysi akceschopného, odvážného a respektovaného orgánu se stala instituce, která přihlíží devastaci životního prostředí. Ilustrační foto.
Z kdysi akceschopného, odvážného a respektovaného orgánu se stala instituce, která přihlíží devastaci životního prostředí. Ilustrační foto.
Foto | ČIŽP / Wikimedia Commons
Jak podle koalice Piráti a Starostové funguje Česká inspekce životního prostředí? Z kdysi akceschopného, odvážného a respektovaného orgánu se stala instituce, která přihlíží devastaci životního prostředí a občas uloží symbolickou pokutu. Podle koalice nebude snadné odčinit škody, které byly v ČIŽP napáchány během vlády ANO. Koalice počítá s jádrem, je proti výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe či proti výstavbě vodních nádrží. Proti suchu a povodním mnohem lépe pomůže, když se zaměříme na krajinu a zlepší se retenční schopnost půdy. Kandidáty na post ministra či ministryně životního prostředí nabízí koalice hned čtyři.
 
Redakce Ekolistu oslovila všechny politické strany, hnutí a koalice, které podle předvolebních průzkumů mají šanci se dostat do poslanecké sněmovny + Stranu zelených. Postupně zveřejňujeme odpovědi jednotlivých stran.

Odpověď SPD: Betonu se nenajíme, ani když jej budeme zapíjet řepkovým olejem

Odpověď koalice Pirátů a Starostů: Odčinit škody, které byly v ČIŽP napáchány během vlády ANO, nebude jednoduché

Odpověď Přísahy: Ministrem životního prostředí by měl být odborník. Nebo politik, obklopený odborníky

Odpověď SPOLU: Nový blok v Dukovanech ano, ale bez Ruska a Číny. A obnovitelné zdroje k tomu

Odpověď Strany Zelených: Ukončíme spalování uhlí nejpozději do roku 2030. Jádro necháme dožít, nové bloky stavět nechceme

Odpověď hnutí ANO 2011: Investujeme stovky miliard korun do přeměny české ekonomiky na nízkoemisní

Loňská havárie na řece Bečvě stále není uspokojivě vyšetřena. Jaké kroky v této věci podniknete po volbách?

Odpověď na otázku zpracovali: František Elfmark, Jana Míšková

V rámci vyšetřovací komise, jíž jsem členem, doporučíme konkrétní kroky, které bude potřeba ihned udělat. Tyto kroky se tedy po volbách budeme snažit prosazovat. Jedná se např. o novelizaci vodního zákona, jednoznačné určení kompetencí jednotlivých orgánů či zpracování metodik ke zjišťování příčin havárií a zlepšení koordinace mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Bude vhodné také apelovat na zlepšení fungování ČIŽP (viz pochybné fungování ČIŽP - následující odpověď).

Jste spokojeni s prací České inspekce životního prostředí? Jak hodnotíte práci Erika Geusse coby ředitele inspekce?

Odpověď na otázku zpracoval: Lukáš Blažej

Činnost ČIŽP je v přímém rozporu s podnikatelskými zájmy Agrofertu, a nelze se tudíž divit tomu, že pod vedením ANO došlo k jejímu systematickému oslabení. Z kdysi akceschopného, odvážného a respektovaného orgánu se stala instituce, která přihlíží devastaci životního prostředí a občas uloží symbolickou pokutu. Neaktivitu v případě pomalého umírání celých populací zvláště chráněných druhů na rybníku Labuť a v nádrži Orlík považujeme za skandální. Podobně špatné byly systémové kroky vedoucí k selhání inspekce na Bečvě, neřešení kůrovce nebo k odchodu celého CITES týmu. Inspekce v současnosti své poslání neplní a nebude jednoduché odčinit škody, které byly v ČIŽP napáchány během vlády ANO.

Piráti a Starostové kanálu Dunaj-Odra-Labe nefandí.
Piráti a Starostové kanálu Dunaj-Odra-Labe nefandí.
Foto | Jaroslav Kubec / Wikimeda Commons

Dosavadní vláda dala do pohybu výstavbu kanálu Dunaj–Odra–Labe. Jaký je váš postoj k této stavbě?

Odpověď na otázku zpracovala: Nikola Havlová

Proti výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe dlouhodobě bojujeme. Celkové náklady na vybudování koridoru odhaduje studie proveditelnosti na 613 miliard korun, další stovky milionů ročně by stát vynakládal na jeho údržbu. Záměr vybudování koridoru Dunaj-Odra-Labe je smutným dědictvím dob dávno minulých. Protestují proti němu i místní starostové a občané, protože bude mít nevratný ničivý vliv na životní prostředí, vodní režim, krajinu a zlikviduje také tisíce hektarů zemědělské půdy. Významná ekologická rizika navíc provází sporný ekonomický přínos díla.

Jste pro splavnění jen Labe a/nebo jen Odry?

Odpověď na otázku zpracovala: Dana Balcarová

Aktuálně podepsaná mezinárodní dohoda s Německem o splavnění Labe je dalším špatným krokem naší vlády. V mezinárodní smlouvě se totiž ČR zavazuje k zajištění plavební hloubky, tj. splavnosti, a to vyšší než má Labe na německé straně – a té lze dosáhnout jen v případě vybudování dvou jezů. Labe nikdy nebude spolehlivou dopravní cestou, a to ani kdyby se prosazované jezy realizovaly.

Čeští odborníci navíc varují, že možnosti kanálu Dunaj–Odra–Labe rychlostí, strukturou ani objemem přepravovaného nákladu neodpovídají poptávce. Ze srovnání s železnicí, které provedl profesor Martina Kvizda, ředitel Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku při Masarykově univerzitě, vyplývá, že je kapacita kanálu desetinásobně menší než kapacita železnice, přitom má kanál pětinásobný zábor půdy. Přeprava na kanálu je desetkrát pomalejší. Spotřeba energie je na kanálu DOL 3,5krát vyšší než na železnici a 2krát dražší. Vyprodukuje 9krát víc emisí oxidu uhličitého. Kanál vyžaduje 30krát víc personálu. Kanál generuje i další náklady, které železnice nemá – například na nezbytné přečerpávání vody mezi povodími.

Přírodovědci i majitelé lesů roky upozorňují, že přemnožená zvěř působí v lesích miliardové škody. Jak chcete tento problém řešit?

Odpověď na otázku zpracovali: Radek Holomčík, Jiří Lehejček

Důležité je umožnit lokální opatření cílená na konkrétní oblasti a větší zapojení krajů do řešení. Jako žádoucí se jeví také posílení role vlastníka či pachtýře pozemků, založené na koordinaci s mysliveckými hospodáři a v intencích zákona o myslivosti (splnění všech zákonných požadavků pro lov a soulad s plány lovu), čehož součástí by mělo být i skutečné převzetí odpovědnosti (včetně finanční) za škody způsobené spárkatou zvěří ze strany mysliveckých hospodářů.

Letos padly pod stůl dvě poslední novely mysliveckého zákona. Budete iniciovat novelizaci tohoto zákona? Jaké úpravy v něm chcete prosadit?

Odpověď na otázku zpracovali: Radek Holomčík, Jiří Lehejček

Podporujeme vládní novelu. To, že pravděpodobně spadla pod stůl (ukáže se v září) považujeme za naprosto skandální politikaření - na novele se pracovalo přes 2 roky, panovala na ní široká shoda. Od začátku říkáme, že pokud má vládní novela nedostatky, nejsou v tom, co v ní je, ale co v ní chybí. Každopádně na podpoře vládní novely byla široká shoda, návrhy, vůči kterým se vymezovala Českomoravská myslivecká jednota, naopak většinovou podporu neměly.

Tento mimořádně nešťastný krok poškodí naši krajinu, zvěř, ale zejména myslivce a myslivost.

Co uděláte se záměrem na výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany?

Odpověď na otázku zpracoval: Miloslav Nič

Jaderná energie má v energetickém mixu České republiky své místo. Naší zásadou ovšem je před započetím významných investic požadovat zpracování analýz nákladů a výnosů. V projektu chceme pokračovat, pouze pokud bude dávat ekonomický smysl a bude technologicky i strategicky bezpečný.

Kam by měla podle vás směřovat česká energetika?

Odpověď na otázku zpracovali Miloslav Nič

České firmy a domácnosti musí mít dostupnou čistou energii a teplo. Základem je pokračovat v budování chytré a robustní přenosové soustavy. Hlavním zdrojem energie budou obnovitelné zdroje energie a jádro. Vzhledem k časové variabilitě obnovitelných zdrojů klademe velký důraz na zálohování energie. Transformace bude obtížná, ve střednědobém horizontu očekáváme snížené možnosti dovozu energie ve špičkách z Evropy a vysoké náklady při přechodu teplárenství k nízkoemisním zdrojům. Připravujeme soustavu opatření, které zabrání skokovému růstu cen a nezapomínáme na nutnost rekvalifikací a ekonomické podpory regionů postižených důsledky transformace.

Kvetoucí biopásy tvoří ve spojení s vzrostlými dřevinami i drobnějšími keři ideální refugia volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v kulturní krajině. Ilustrační snímek.
Kvetoucí biopásy tvoří ve spojení s vzrostlými dřevinami i drobnějšími keři ideální refugia volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v kulturní krajině. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Václav Zámečník / / Ochrana přírody

Kam by podle vás měla směřovat česká zemědělská politika?

Odpověď na otázku zpracoval: Jiří Lehejček

Prosazujeme užší spolupráci mezi ministerstvy zemědělství a životního prostředí – např. formou spolutvorby podmínek zemědělské dotační politiky, plán revitalizace krajiny a adaptačních opatření na změnu klimatu. Základní zemědělské dotace musí být podmíněny např. setím meziplodin pro krmné účely i zelené hnojení, které omezí erozi půdy a zvýší zádrž vody v krajině.

Dále považujeme za nezbytné, aby opatření Společné zemědělské politiky skutečně podporovala:

   - adaptaci na klimatickou změnu a biodiverzitu (vč. více ohrožených cílových druhů),
   - krajinotvorbu (např. agrolesnictví),
   - neproduktivní prvky (krajinné pásy, úhory, biopásy) na min. desetině zemědělské půdy,
   - dobrý životní stav zvířat s ohledem na jejich přirozené potřeby (pastva).

Dále chceme, aby:

   - ekoplatby cílily hlavně na provedená opatření, nikoliv plošně,
   - do roku 2030 hospodařili ekologičtí zemědělci alespoň na čtvrtině zemědělské půdy s důrazem na ornou půdu,
   - byly zachovány travní porosty a ponechávaly se nesečené biopásy pro hmyz,
   - se vhodnou směsí zatravnila orná půda podél vodních toků a erozně nejvíce ohrožené půdy.

Seznámili jste se závěry poslední zprávy IPCC? Pokud ano, promítnete tuto znalost do reálných politických kroků? Jakých?

Odpověď na otázku zpracovaly: Dana Balcarová, Nikola Havlová

Se šestou hodnotící zprávou Mezivládního panelu pro změnu klimatu jsme seznámeni i proto, že představuje velmi zásadní podklad pro práci našeho týmu životního prostředí. Odborníci v ní potvrzují, že klimatickou změnu působí člověk svou činností a ovlivňuje tak celou planetu. Je nutné co nejrychleji globálně snížit emise vypouštěných skleníkových plynů a přijmout naléhavá opatření na zpomalení klimatické změny.

Piráti a STAN přijali svoji politickou zodpovědnost, a proto jdeme do voleb s plánem Důraz na klima, ve kterém se zaměřujeme na ochranu vodních zdrojů, zajištění zdravě a odolné krajiny, adaptaci měst a obcí na probíhající změnu klimatu, ochranu lesů, transformaci energetiky a průmyslu či na posílení biodiverzity.

Máte nějaké konkrétní představy o tom, jak posílit odolnost České republiky vůči projevům změny klimatu?

Odpověď na otázku zpracovaly: Dana Balcarová, Nikola Havlová

Zásadní jsou pro nás adaptační opatření na změnu klimatu. Je třeba, abychom se zaměřili na ozdravování naší krajiny a lesů, vodní kostru krajiny a ochranu zdrojů vody.

Stav české krajiny a půdy je totiž na mnoha místech velmi špatný. Schopnost půdy zadržet vodu je poloviční, biodiverzita trvale klesá, erozí je ohrožena většina půdy a 40 procent sledovaných podzemních vrtů vykazuje nepřípustné množství uměle vyrobených pesticidů ve vodě. Objevují se extrémy počasí - náhlé záplavy, pak zas sucho, požáry i jevy jako tornádo.

Musíme české krajině vrátit úrodnost a rozmanitost, schopnost zadržovat vodu a odolat erozi. Dále se musíme zaměřit na ochranu zdrojů pitné vody. K tomu všemu by měly napomoci například dotační programy a podmínky, které nastavíme směrem k udržitelnosti a zvýšení odolnosti naší krajiny, lesů, ale i zastavěného území. Krajina jako celek nás pak bude schopna chránit před dopady klimatických změn a ne se na nich podílet.

Máte nějaké konkrétní představy, jak by Česká republika mohla zmírnit svůj příspěvek ke klimatické změně?

Odpověď na otázku zpracovaly: Dana Balcarová, Nikola Havlová

Abychom klimatickou změnu zpomalili, musíme na řešení globálně spolupracovat a plnit naše závazky z Pařížské dohody. Finanční prostředky na ochranu klimatu čerpat transparentně a efektivně a zaměřit se nejen na adaptaci naší krajiny a měst, ale také na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 a plnění evropských klimatických závazků. Zcela zásadním krokem pro ČR bude ukončení spalování uhlí, to chceme nejpozději do roku 2033.

Velkou příležitostí pro ochranu klimatu je také evropský legislativní balíček Fit for 55. Posune naši energetiku, průmysl a umožní spravedlivou transformaci uhelných regionů. Samozřejmě, že tato transformace musí být plánovaná a citlivá k sociálně slabším lidem.

Místo budování přehrad chtějí Piráti a Starostové zlepšit kvalitu půdy. Ilustrační snímek.
Místo budování přehrad chtějí Piráti a Starostové zlepšit kvalitu půdy. Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Jing / Pixabay

Měly by se v České republice stavět další přehrady či nádrže? Pokud ano, kde?

Odpověď na otázku zpracovaly: Dana Balcarová, Nikola Havlová

Přehrady mohou být v určitých případech zdrojem pitné vody nebo vody pro průmysl, ale v boji se suchem a s adaptací na změnu klimatu nám nepomohou. Fungují totiž jako prosakující kýbl vody uprostřed pole - dočasně pomůže nejbližšímu okolí, ale zbytek pole a vše živé v okolí stejně uschne na troud. Pro boj se suchem i prevenci povodní je naprosto zásadní krajina. Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd dokáže jeden metr krychlový kvalitní české půdy zadržet 400 litrů vody, ale dnes v důsledku špatného nastavení zemědělské politiky zadržuje jen 200 litrů.

Ve zdravé krajině a v půdě bychom mohli zadržet 18krát více vody než v plánovaných přehradách, navíc by tato voda byla v krajině obsažena rovnoměrně a plošně a byla by okamžitě a bez dalších nákladů využitelná pro zemědělství i další potřeby. Máme tedy dvojnásobnou kapacitu doslova na dosah ruky, řešení v krajině jsou řádově levnější, účinnější a především řeší jak sucho, tak i povodně. Betonové přehrady naopak, s výjimkou zásobování obyvatelstva pitnou vodou v kritických oblastech, nemají ekonomické ani ekologické opodstatnění.

Kdo by podle vás měl být budoucím ministrem/ministryní životního prostředí? A proč?

Odpověď na otázku zpracoval: Lukáš Blažej

Koalice Piráti a Starostové s předstihem zveřejnila úplné složení vládního týmu. Pro resort životního prostředí jsou kandidáti čtyři: Dana Balcarová (Piráti), Lukáš Blažej (Piráti), Jana Krutáková (STAN) a Lukáš Vlček (STAN). Pirátští kandidáti prošli transparentním nominačním procesem, kandidátní řeč včetně životopisů a vizí naleznete pro Danu Balcarovou zde, pro Lukáše Blažeje zde.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

8.9.2021 08:35
A co takhle nejdříve odčiňovat škody napáchané novodobými svazáky/pravicovými + Bursíkem a spol ?

Có !
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

8.9.2021 08:51 Reaguje na smějící se bestie
Jó desinformace vládnou určité části populace v ČR. Zpravidla té, co je moc líná (nebo nemá dostatečný intelekt) na to, aby si zjistila jaká je pravda. Jaká je realita... je to smutné...
Odpovědět
ig

8.9.2021 10:48 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Já jsem taky desinformovaný. Jak je to správně?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.9.2021 08:23 Reaguje na
Trvale a systematicky.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

8.9.2021 08:44
Je prostě vidět, že se Piráti i STAN reálně zabývají otázkami životního prostředí a mají jasno v tom co dělat a co nedělat pro dosažení lepšího stavu životního prostředí i konkurenceschopnosti ČR. A že to myslí vážně vidím i celou dobu podle kroků, které činí v opozici i mimo samotnou politiku.

Názor může mít každý jaký chce, ale fakta mluví ve prospěch a relevantnost této koalice. Pro mě je to jasná volba.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.9.2021 08:20 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Na Pirátech mi vadí dost levicová politika, ale nemám problém je volit. Hlas hodím tomu, kdo má největší šanci porazit ANO, SPOLU nebo Piráti, vsjo róvno.
Jistě, KDOKOLIV by byl lepší než soudruh nejvyšší a jeho mafie.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

9.9.2021 21:28 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Když ptáka lapají ... opozice vždycky věděla všechno nejlépe a jak se stala stranou vládnoucí , tak skutek utek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.9.2021 08:04 Reaguje na Petr Pekařík
Velmi hluboký omyl, VŠECHNO!! co v naší zemi funguje uzákonila vládas Václava Klause za JEDNO volební ondobí.
(1992 - 1996). Nechápu, jak to mohli stihnout.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

8.9.2021 10:21
Obecné plky lidí, kteří na poli za celý život neprošoupali boty za pět korun- fráze, fráze, ale nic víc.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

8.9.2021 11:24 Reaguje na pavel peregrin
Co chcete po klavesnicivých hrdinech a on-line smažkách, to už lepší zelení
Odpovědět
DA

DAG

8.9.2021 12:24 Reaguje na pavel peregrin
Obecné plky tam mají. Ale na rozdíl od ostatních i nastíněné docela zásadní obrysy. Na zemědělství by to mělo velký dopad a dopad na přírodu by byl podle toho, jak by se ty opatření provedli v praxi.
Pro zemědělce by samozřejmě musela přijít kompenzace a třeba by určité procento v biopásech hodilo i do osevního postupu. Dneska přeci jen není moc na výběr.
Je to otom říct si jestli biodiverzita má pro nás takový přínos, aby jsme si ji platili.
Vedení Pirátů se nejeví úplně špatně, ale ty masy za nimi jsou neodhadnutelní. Podle mě blázni a extremisti.
Ve chvíli, kdy Piráti byli na vrcholu průzkumů se začali v mediích objevovat i řadoví členové, někteří zastánci LGBT, zelení a levicový extrémisté. Ti jim udělali takovou reklamu, že rychle pádili dolů.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

8.9.2021 13:22 Reaguje na DAG
on.line prostředí je naprosto neuchopitelný a stejně dobře ničí i buduje ale co je problém, že se hlavně sdílí bez kritického myšlení kdejaký štěk a tohle když si přečte jeden člověk, ke kterýmu jdou protichůdní sdělení, tak vzniká zmatek, naštvanost a nervozita a podobné splečenské animozity a to jen proto, že někdo něco napsal a exponenciální řadou se to sdílí. Sítě je největší zlo, co tenhle svět potkal. Výsledek je naštvanost, a masivní segregace společnosti a to, že věří různým zprávám který jen někdo sdílel.

Na každé hnutí a novou stranu se nabalí různí typy, zvláště, když je potenciál na zvolení. Poslanecká sněmovna je souhrn prapodivných existencí a kariéristů a hráčů malých domu, jako je třeba ANO totálně neschopní lidi ale ambiciózní jak průjem, jako ukázkový výtah abnormálně neschopných lidí a nebo všeho schopných.
Piráti jsou nevolitelní v dnešní době je lepší volit staré známé, než nové problémy. ČR potřebuje stabilitu ne další drásání liberalizačních postů s kterými spousty lidí nesouhlasí
Odpovědět
DA

DAG

9.9.2021 13:59 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Popsal jste to celkem přesně. Jsou strany, které se personálně očistili(Spolu), protože karieristé jsou u ANO. Piráti jsou směsice o které nikdo neví jak dopadne, když se dostane k moci, proto nevolitelní. Přitom si myslím, že užší vedení jsou schopní lidé s dobrými myšlenkami.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

9.9.2021 21:34 Reaguje na DAG
Kariéristé se lehce přesunou zpět. Drží se koryt jak divočáci buku :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.9.2021 08:20 Reaguje na DAG
My jsme se vrátili obloukem do roku 1990, kdy byly první svobodné volby a šlo o jednu, jedinou věc. Jestli zůstaneme totalitní (tj. komunistickou) zemí, nebo se vydáme do demokratické Evropy.

Dnes je to úplně stejné, pojmy pravice - levice zmizely a to rozdělení polit. spektra je dnes opět na linii totalita - demokracie se stejným rozložením proruské - proevropské.

Jenže tenkrát jsme to většinově věděli, kam chceme jít, ale dnes už NE.
Dobrá práce ruských demagogů, prohráváme hybridní válku...
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

8.9.2021 16:19
Už delší dobu si všímám, že z hlediska ochrany ŽP mají v posledních letech Piráti největší tah na branku ze všech politických stran a hnutí. Jejich odpovědi na otázky Ekolistu mne nezklamaly.

STAN má mezi sebou vynikající jednotlivce (např. Janu Plamínkovou), ale na druhou stranu někteří jeho členové jsou spíše „ropáckého“ založení. Kéž by i STAN začal prosazovat zájmy ochrany přírody více než dosud.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.9.2021 08:22 Reaguje na Majka Kletečková
V celkově ropáckém čechistánu jsou skutečně Piráti nejzelenější, ale ostatní demokraté nemají problém jít zelenou cestou, ovšem opatrně. Což žádná tragédie není.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.9.2021 08:12
Situace je skutečně nebezpečná a další volební období pro ANO by mohlo být pro nás přímo fatální.

"Mluvím o tom dlouhodobě, je to nejvyšší úroveň korupce. Říká se tomu převzetí státu, kdy vrcholový byznys prorostl do vrcholné politiky," upozorňuje senátor Wagenknecht. Aktuálně.cz 2.6.2019

"Desítky let tady probíhaly volby v souboji pravice–levice a já jako aktivní aktér těchto soubojů na pravé straně spektra dneska říkám, že mně nezáleží na tom, jestli nová vláda bude více levicová, nebo pravicová, ale na tom, aby kabinet po volbách vedl tuto zemi zpátky do normálních poměrů, k demokratickému právnímu státu. A obávám se, že na to dva roky stačit nebudou,“ uzavírá Kalousek.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist