https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/dusan-utinek-budes-mit-narodni-park-zaslouzis-si-to
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dušan Utinek: Budeš mít národní park, zasloužíš si to!

9.6.2022
Křivoklátsko si národní park zaslouží“. Tak zněl název propagačního materiálu MŽP k tomuto národnímu parku z doby prvního pokusu o vyhlášení někdy v letech 2009-2010, jako by bylo potřeba region národním parkem potrestat, protože si to přece zaslouží….
 
MŽP se snaží zlomit silný odpor regionu a jeho představitelů proti tomuto záměru a jako součást této informační či mediální ofenzivy vyšel na Ekolistu článek náměstka ministryně životního prostředí Vladimíra Dolejského Proč současný stupeň ochrany nejcennějších křivoklátských lesů nestačí a je třeba národního parku?, kde se autor snaží vysvětlit, proč jde o potřebný a správný záměr.

Do diskuse ke vzniku NP Křivoklátsko vstupují i petice. Autor se seznámil s peticí zaštítěnou vědeckými kapacitami i peticí připravovanou ochranáři. Obě petice nějak interpretují, CO má být v jejich pojetí NP a PROČ se má vyhlásit, a přitom se víc zabývají tím, JAK v NP chráníme přírodu.

V myslích veřejnosti je, že národní parky jsou území s tou nejhezčí a nejcennější přírodou. Ale je třeba zdůraznit, že dle zákona o ochraně přírody jsou národní parky rozsáhlými územími s převažujícím výskytem (více jak 50 % plochy území) přirozených nebo málo pozměněných ekosystémů. Zákon už neříká, co to je přirozený nebo málo pozměněný, lze jen dovodit, že přirozený je nepozměněný a co je to málo pozměněný, je ponecháno zcela na libovůli rozhodujícího orgánu.

Foto | Hofmanopa / Wikimeda Commons

Už se cudně zamlčuje, že nejen národní parky, ale všechna chráněná území, se mají vyhlašovat k ochraně dochované biodiverzity, tedy souboru všech živáčků a jejich vztahů v daném místě či regionu. A podle toho, jak rozlehlé je ono místo, které chceme ochránit, volíme území velkoplošná, národní park či chráněnou krajinnou oblast, nebo maloplošná – přírodní nebo národní přírodní rezervaci, národní přírodní nebo přírodní památku.

Pro ochranu rozsáhlých jevů přirozených, tedy neovlivněných nebo málo ovlivněných, je na místě národní park, na menších plochách rezervace, pokud chceme chránit něco, co bylo vytvořeno za spoluúčasti člověka a nějakou spoluúčast pro své zachování to stále vyžaduje, uvažujeme o chráněné krajinné oblasti, v případě menších území o různých památkách. Tento názor plyne z definice těchto typů území v zákoně o ochraně přírody a na ně navázaných ochranných podmínkách.

Ostatně podobně definuje tato chráněná území mezinárodní organizace na ochranu přírody IUCN, k níž resort ochrany přírody vzhlíží jako ke svatému obrázku. Především říká, že kategorie chráněných území má být volena tak, aby byla zachována biodiverzita. I k volbě kategorií a jejich národních pravidel IUCN říká, „dělejte si to, jak chcete, ale hlavně chraňte biodiverzitu!“.

Jenomže u nás si myslíme, že národní park je to nejlepší co v ochraně přírody máme. Cílem snažení v této kategorii je však především ponechání přírody přírodním procesům. Kategorizace chráněných území ani dle naší legislativy ani dle IUCN není hierarchická, prostě každá kategorie se má vyhlašovat z jiných důvodů a chrání něco jiného. V případě nevhodně zvolené kategorie a na ni navázanému způsobu péče se pak může stát, že dochovaná biologická rozmanitost zaniká a dochází k jejímu zjednodušení.

Většinou se na to nepřijde vůbec, nebo až za řadu let, kdy už je pozdě. Zamlčovanou skutečností je, že kategorie národní park dle IUCN přímo ukládá správcům ponechat alespoň 75 % plochy území působení přirozených procesů, tedy samovolnému vývoji. A je snadné si dát rovnítko mezi kategorii NP dle IUCN a NP dle naší legislativy, byť je tam dost velký rozdíl v ploše, kde nesmíme nic dělat, ale jen se na ni zpovzdálí se zanícením dívat. Je těžké dokázat zapomenout na naše vnímání dobrého a špatného, nebo líbí/nelíbí, protože o tom samovolný vývoj neboli přirozené působení ekologických procesů není. Musíme v sobě potlačit odvěkou lidskou touhu plést se matičce přírodě do tvorby.

V případě Křivoklátska panuje shoda na tom, že toto území dlouhodobě spoluvytvářel člověk. Ona i knížecí či královská honitba, tedy redukce a ovlivňování populací určitých druhů zvěře, znamená změnu v přirozeném vývoji ekosystémů.

Intenzivní lesní hospodaření dneška je dalším mnohem znatelnějším zásahem do přirozené druhové rozmanitosti. Všechny tyto jevy mají na ni velký negativní dopad, hlasitě se proti tomu bouří zejména ochranářská komunita a dnes i celá veřejnost a dožadují se toho, aby dochované přírodní poklady byly zachráněny.

Že se před 43 lety na tomto území vyhlásila CHKO s posláním „ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí“ a asi se to z různých důvodů tak úplně nedaří, se raději nezmiňuje.

A že NP mají chránit především nedotčenou přírodu, a vedle různých omezení a finanční náročnosti znamenají především ponechání významné části tohoto území (více jak 50 % rozlohy) samovolnému vývoji, což může znamenat zánik dochované biodiverzity, stejně jako stávající hospodaření, a vytvoření biodiverzity nové, se raději neřeší.

Obecně a zjednodušeně řečeno by NP měly být územími, kde se na většině území dochovaly přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy, tedy úplně nebo téměř nedotčená příroda. Že se taková v naší zemi skoro nevyskytuje nebo jen na malých plochách, a tudíž bychom nemohli vyhlásit žádný NP, není argument, proč je musíme dál vyhlašovat a tvářit se, že je to pro přírodu to nejlepší.

Pokud se nějaké druhy a jejich populace a vzájemné vztahy těchto populací někde vyvíjely spolu s činností člověka, jsou na tuto činnost (hospodaření) vázané nebo jim aspoň nevadí. Vyloučíme-li ze zasahování člověka, riskujeme, že dojde k zániku populací druhů, kteří tu činnost potřebují, dojde k rozvoji druhů, kteří vyžadují jiný charakter stanoviště, nebo druhů, kterým je všechno jedno. Výhoda našeho pojetí NP spočívá zejména v tom, JAK o ně pečujeme. Lesy ve vlastnictví státu přecházejí pod správu NP, tudíž správa NP může péči o ně přímo ovlivňovat a nemusí se s nikým dohadovat. Ale národní parky nejsou jen lesy…..

Hlasy volající po vzniku NP Křivoklátsko vidí jen to, že v NP se dělá vše „pro přírodu“, a to nejlepší pro ni je samovolný vývoj, i když ten vyhovuje dochované biodiverzitě především tam, kde v minulosti dlouhodobě probíhal, a k ovlivnění člověkem nedošlo.

Devastace mladých stromků na Křivoklátsku zvěří.
Devastace mladých stromků na Křivoklátsku zvěří.
Foto | Faragas / Wikimeda Commons

Zároveň se potřeba vyhlášení NP Křivoklátsko zdůvodňuje stávajícím hospodařením, které vede k ohrožení biodiverzity na daném území, a v neposlední řadě se ústy paní ministryně Hubáčkové dozvídáme, že je tak potřeba řešit škody zvěří. To bychom museli vyhlásit NP po celé republice a argument: "Ty ty ty, ty nám tu špatně hospodaříš, abych ti tu nevyhlásil národní park!“ skutečně není důvodem ke vzniku národního parku.

Nerozporuji, že v daném území neexistují z pohledu ochrany přírody problémy, které je potřeba řešit. Ale pokud dochází k neplnění cílů ochrany CHKO, provozuje se lesnické hospodaření, které zhoršuje dochovaný stav přírody a v neposlední řadě dochází k chybnému mysliveckému hospodaření, je to především selhání státní správy. A to je věcí také kontrolních orgánů. Všechny jmenované si platíme za plnění povinností, které jim ukládají jejich příslušné oborové zákony. Není to důvod pro volbu sice nejsilnějšího nástroje v územní ochraně, ale také nejdražšího pro nás pro všechny, a zároveň s pochybností, zda je kategorie NP pro biodiverzitu daného území ve svém zahledění do samovolného vývoje vhodná.

Nebylo by lepší, kdybychom pouze změnili a zlepšili současný neuspokojivý stav naplněním tohoto, proč byla CHKO Křivoklátsko vyhlášena? Žádné stříhání pásky by se nekonalo a šampaňské by neteklo proudem. Jen bychom smysluplně chránili přírodu v tomto území a ušetřili několik desítek milionů korun.

Autor v minulosti pracoval jako vedoucí oddělení národních parků na MŽP.


reklama

 
foto - Utinek Dušan
Dušan Utinek
Ing. Dušan Utinek, Ph.D. je odborný lesní hospodář, poradce v oblasti lesnictví a ochrany životního prostředí a soudní znalec pro oceňování pozemků a trvalých porostů. V minulosti působil jako vedoucí oddělení národních parků na MŽP.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (29)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

EC

Erika Chalupecka

9.6.2022 11:09
Naprostý souhlas s autorem článku!!
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

9.6.2022 13:10
Skvělá argumentace. Škoda, že většinu aktivních více zajímá ideová povrchnost.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

9.6.2022 14:04
To, jak se naši ouřadové snaží založit národní park aniž by měli ujasněnou koncepci, mi připomíná jednu historku Geralda Durella. Byl v jedné rozvojové zemi a ptal se státního úředníka, jak v zemi řeší ochranu přírody. Ten mu hrdě ukázal mapu se zelenými skvrnami a řekl, že všude tam, kde jsou ty zelené fleky, tam jsou rezervace. Durell ožil a hned se ptal, jak jsou ty rezervace chráněny, jak se tam provádí průzkum aby zjistili, co tam vlastně žije a roste, z čeho je financují a podobně. Na žádnou otázku mu ten úředník nedokázal odpovědět. Takže zůstala akorát mapa s fleky, která byla na dvě věci. No s tím naším národním parkem je to stejné. Úředníci nemají ještě nic ujasněno, neexistuje žádná reálná koncepce, ale už se ví, že to bude národní park. Takže jsme na úrovni rozvojové země.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.6.2022 14:40
Velmi dobrý článek a argumentace.

Zjednodušeně řečeno ... stát si na svém(!!!) nedokáže zjednat pořádek, i když k tomu má prakticky všechny možnosti a nástroje a překážkou zde může být jen jeho vlastní neschopnost. A tak to hodlá vyřešit zřízením NP. Kocourkov hadra ...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.6.2022 15:30
V podstatě stačí první tři a poslední čtyři řádky, aby bylo jasno ohledně (lepší=managované) diverzity.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.6.2022 19:01
Souhlas! Ona ta vláda musí ze svého volebního programu splnit alespoň
něco. Dluh nesníží, ale naopak, životní úroveň nezvedne, ale naopak,
nic nového stavět nebude, protože by to muselo být za další dluhy.
Co se dá ale splnit i zadarmo je přece NP, který nemá se skutečným
NP nic společného. Zachovalou kulturní krajinu a hospodářský les tak
vyhlásí NP a nechá údržbu přírodě. Finanční náklady na chod NP a CHKO
rozdílné asi moc nejsou a vykupovat se nic nemusí, neboť je to státní.
Takže u jednoho bodu bude "SPLNĚNO" i přes odpor místních a možná taky
jednou při změně u vesel i zrušeno. Otázkou je, zda ta krajina splňuje
vůbec parametry být NP a jak k tomu dospět. Asi bude třeba opět povolat
kůrovce a jiné škůdce a choroby dřevin, aby se dosáhlo kýženého výsledku.
Dobrý by byl i Kyril, který by tu přeměnu na divočinu urychlil. Karel IV
by jim nakopal pozadí za to, že ničí to, co budoval a generace po něm do
dnešní podoby. Královská honitba a královské lesy sloužily k užitku a ne
aby byly divočinou. Té bylo kdysi všude dost, ale udělat ji z královských
lesů by nedopustil. Místní to vědí a váží si odkazu předků, ale bohužel
je "demokraté" asi nebudou ani poslouchat. Nějaký ten bod se musí přece splnit!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

10.6.2022 07:21 Reaguje na Břetislav Machaček
Bohužel se hodně pletete. Finanční náklady na chod NP jsou v porovnání s náklady na chod CHKO obrovské. Vynosy žádné. Často vzpomínaný růst zamestnanosti spojený se vznikem NP, se nakonec ukáže jako záporné číslo. Krajina parametry IUCN pro vznik NP samozřejmě nesplňuje.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.6.2022 10:03 Reaguje na Jarek Schindler
Máte pravdu, já jsem nechtěl uvádět pro vládu ty "drobné"
co to bude stát navíc a že to nic nebude státu vynášet.
Ono se časem dozvíme, komu to vynese nejvíc, až zhodnotí
okolní pozemky na stavbu parkovišť, hotelů atd. Mi šlo
hlavně o to, že nějaký splněná bod programu musí vláda mít
a ten vyjde relativně nejlevněji, protože se výsledek
dostaví až za pár let, když už tu tato vláda nebude.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

10.6.2022 22:41 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak ty drobné z dat předkládaných zastánci vzniku NP Jeseníky v roce 2011.
NP Krkonoše (363 km2) výdaje 369,4 mil.
NP České Švýcarsko (79 km2) 88,2 mil.
CHKO Jeseníky (744 km2) 13 mil. Kč.
Ten rozdíl není malý a bezvýznamný.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.6.2022 21:45
Připomíná mi to dávnou scénku s Luďkem S., kde jako "domácí kutil" vytvořil z větve trám. A pro změnu z trámu vyřezal větev... Takový cimrmanovský humor, který mají Češi v krvi, že. Myslím, že královská honitba, jak už název říká, je de facto národním parkem (tudíž logicky CHKO). Jenže osvícená avantgarda ví nejlíp, že příroda ví nejlíp, jak s krajinou nakládat, že. A tak místo národního parku budeme mít "národní (nespoutanou) divočinu". Ušetří se ne miliony, ale miliardy! Za školství, to můžeme klidně zrušit! Protože nebude potřeba vzdělaných ekomanagerů, vše bude v režii samovolných procesů. A až Slované navštíví ta místa, budou madmíru spokojeni. Vůkol bude jen příroda, les a zmizelá minulost... Takže nebudou mít důvod se k ní vracet a měnit přírodu za přírodu. Kdy, když ne teď...
Odpovědět
Sl

Slovan

10.6.2022 10:58
Mě, jakožto člověka zajímajícího se o ochranu přírody v prvé řadě zajímá, jaký vliv budou mít ta a ta opatření na biodiverzitu jako takovou. Bude více druhům svědčit bezzásahový režim nebo naopak zachování současného systému? Všechny články na téma "NP Křivoklátsko" jsou tady na ekolistu s prominutím o hovně, protože to žádný autor nerozebírá. Ale hlavně, že se vyjádřil, že...
"ponechání významné části tohoto území (více jak 50 % rozlohy) samovolnému vývoji, což může znamenat zánik dochované biodiverzity" - tak ať nám autor napíše víc. Nechť tedy napíše, jakých druhů se to týká a co by ona bezzásahost konkrétně ohrozila.

Že to území bylo dříve královskou oborou? Co to je za primitivní argument? Jedny z nejlepších současných Národních parků třeba v Indii byli také královskými loveckými oborami (z hlavy Gir nebo Nagarhole)!

Že se tam dříve nějakým způsobem hospodařilo? No a co jako? Víše zmíněný Nagarhole měl jednu dobu taky problémy s ilegálním kácením a znamená to, že to dnes není plnohodnotný NP? Na Křivoklátsku se evidentně hospodařilo tak šetrně, že se z toho nestal typický hospodářský les dnešních dní (což je evidentní), díky čemuž je to území natolik unikátní a zachovalé, že se tam může v jeho jádrové části vyhlásit NP. Sláva těm, kdož se o to zasloužili, ale pokud je čas udělat další krok, pak by se udělat měl. V tom by měli mít nejdůležitější hlas ale entomologové, herpetologové, ornitologové, botanici apod.

S jednou větou ovšem s autorem souhlasím: "Musíme v sobě potlačit odvěkou lidskou touhu plést se matičce přírodě do tvorby."

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

10.6.2022 11:54 Reaguje na Slovan
" ... čemuž je to území natolik unikátní a zachovalé, že se tam může v jeho jádrové části vyhlásit NP. Sláva těm, kdož se o to zasloužili, ale pokud je čas udělat další krok, pak by se udělat měl. V tom by měli mít nejdůležitější hlas ale entomologové, herpetologové, ornitologové, botanici apod."

Důležitý jistě, s nejdůležitějším bych byl opatrný, bo stejně velkou váhu by měl mít názor těch, kteří v té lokalitě, ať již přímo v ní, nebo v její těsné blízkosti, žijí. Sorry jako, ale třeba přes to u mne vlak nejede ... ne že by zrovna můj názor nebyl každému někde:-))).
Odpovědět
Sl

Slovan

10.6.2022 12:35 Reaguje na Svatá Prostoto
Takže pokud by se dnes rozhodla většina obcí vně i v blízkém okolí KRNAPU pro zrušení NP, tak by přes to vlak nejel a NP by se měl zrušit? To samé v případě Kokořínska a CHKO? I přesto, že by to zcela jednoznačně uškodilo (pro Krkonoše by to byl ten pomyslný poslední hřebíček do rakve)? Sorry jako, ale to je přeci kravina. Samozřejmě tyto dvě oblasti zmiňuji hlavně proto, že vím, že jsou Vaše oblíbené :)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

10.6.2022 14:28 Reaguje na Slovan
Komu a čemu by to uškodilo? Přírodě ne. Té je to jedno, je tu už pár giga let a vydržela v poho věci, o kterých jen tušíme a které bychom nepřežili ani tejden.

Tedy jde pořád jen o to, jakou podobu by ta krajina měla mít podle nás, našeho názoru. Někdo chce mít ze Šumavy volně rostoucí pustinu, včetně polopouště a neprostupného roští, jiný takovou větší Stromovku.

A já jsem prostě toho názoru, že jít proti názoru místních je krom skutečných extrémů nesmysl. A zde to prostě nesmysl je. Primárně proto, že tady stát zřízením NP nemusí nikoho echt usměrňovat. Je tam CHKO, je tam pár lokalit přírodních rezervací a HLAVNĚ ... ty pozemky nepatří nějakým démonizovaným hrabivým soukromníkům a buržujům, kteří by je chtěli zneužít ke svý mrzkým ziskuchtivým záměrům ... to jsem to napsal hezky:-))) ... ale tomu samému státu, který si ta může hospodařit jak chce a udělat si tam z toho jak tu zahrádku, tak tu pustinu.

Za této situace je nutnost zřízení toho NP silně diskutabilní a rozhodně neospravedlňuje jej na sílu prosazovat proti vůli těch obcí a občanů.

Jo, a čistě teoreticky ... když je řeč o těch dvou lokalitách, mých oblíbených, kdyby šlo o ně, byl by můj názor úplně stejný, zejména pokud by byly shodné podmínky ... tedy prakticky plné vlastnictví pozemků státem.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

10.6.2022 14:34 Reaguje na Svatá Prostoto
A jen doplním ... pokud samozřejmě někdo, kdokoli, svojí argumentací, jak co do obsahu, tak do formy, alespoň cca půlku místních přesvědčí, že ten NP teda jo ... tak nemá nejmenší problém s tím, aby tam byl. Vůbec.

Jo, dá to práci, chce to fakt se s lidma bavit a vysvětlovat a zase vysvětlovat a furt dál, a to furt bez záruky, že se to nakonec povede. Ale to tak v demokratické občanské společnosti holt je. Mělo by být.

A taky vůbec nemám problém, aby se mohli občané dotčených obcí vyjádřit v referendu. Naopak, povaoval bych to za ideální.

Ale tady je to klasické "Účel světí prostředky.", navíc za situace, kdy tím cílem je jakési velmi diskutabilní vyšší dobro, kterého lze navíc dosáhnout i jinak. Tohle za mě fuck ne.
Odpovědět
Sl

Slovan

11.6.2022 10:27 Reaguje na Svatá Prostoto
"... tomu samému státu, který si ta může hospodařit jak chce a udělat si tam z toho jak tu zahrádku, tak tu pustinu."

To dle mého není tak úplně pravda. Správa NP by hospodařila zřejmě jinak než třeba LČR nebo místní myslivecká sdružení. Já vím, já vím... LČR jsou státním podnikem. Ale jsou zde nějaké současné zákony, že. Navíc jsou zde omezení i u CHKO, ze kterého nelze udělat místo podobné NP.

Jistě víte, že já opravdu nejsem člověk, který by šel proti místním obyvatelům. Já ty lidi považuji naopak (většinou) za největšího spojence ochrany přírody vůbec, protože ani jedna skupina nechce zničení toho místa a chce spíše jeho zkvalitnění. Obě skupiny pak dokáží společně čelit různým destruktivním projektům apod. Problém nastává v naší společnosti v době, kdy některé zájmové skupiny těm lidem doslova vnutí různé dezinformace a ti tomu nepřestanou věřit ani po vysvětlení, že tak to nebude a není. Je zajímavé, že tento silný odpor místních je vždy když chce státní ochrana nějaké území vyhlásit jako NP nebo CHKO. Jakmile je to vyhlášené, místní si zvyknou, zjistí, že to tak extrémní omezení jak jim tvrdili vlastně není, přináší to spíše výhody než nevýhody a ten velký odpor je fuč.

Já třeba chápu, že se někdo bojí nárůstu turismu, jenže já nevidím jedinou věc, která by ten masový turismus měla nalákat. Les? No tak na to Vám většina lidí řekne, že když budou chtít vidět les, tak můžou jít přeci kamkoli jinam. Drtivou většinu lidí nějaký přirozený les prostě nezajímá natolik, aby tam ten masový turismus vznikl. Čistě kvůli lesu tam přijedou jen "blázni" jako já - ale ti jim tam přijedou s NP i bez něj :)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

12.6.2022 06:36 Reaguje na Slovan
Značka "NP" a minimální vzdálenost od milionového města. Jednodenní "tříhodinové" výlety do divočiny těsně za branou Prahy. Řekl bych, že dobrý důvod k "výletu".
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.6.2022 12:22 Reaguje na Slovan
"To dle mého není tak úplně pravda. Správa NP by hospodařila zřejmě jinak než třeba LČR nebo místní myslivecká sdružení. Já vím, já vím... LČR jsou státním podnikem. Ale jsou zde nějaké současné zákony, že."

Zákony zatím ničemu nebrání, je to prostě v tom, jak se stát rozhodne, jak tam hodlá hospodařit. A tak to bude, již dnes na to má prakticky veškeré nástroje, které potřebuje.

LČR nejsou nějaká ziskuchtivá buržoazní akciovka:-), jejíž podstatou je generován zisku za každou cenu. Není problém, aby zde byly výrazně preferovány právě mimoprodukční funkce lesa.

Mně obecně velmi chybí nějaká objektivní analýza, zda bylo skutečně využito ... je využíváno ... všech možností, které stávající existence CHKO a jednotlivých přírodních rezervací v kombinaci se státním vlastnictvím, a tedy státním hospodařením, umožňuje.

Zatím je všude jen snaha Vršovic si pro sebe urvat kousek kompetencí/vlivu s tím, že NP je prostě bájo a bomba a tak vůbec.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

10.6.2022 16:49 Reaguje na Slovan
Jo, opravdu? " Na Křivoklátsku se evidentně hospodařilo tak šetrně, že se z toho nestal typický hospodářský les dnešních dní (což je evidentní), díky čemuž je to území natolik unikátní a zachovalé, že se tam může v jeho jádrové části vyhlásit NP". Co tak, pokud se tam hospodaří tak šetrně a způsob hospodaření zajišťuje unikátnost a zachovalost, jak píšete, na tom naopak nic neměnit? Nestrkat do toho ochranářský rypák. Můžete zaručit, že po vyjmutí z toho " šetrného hospodaření" zůstane to území i nadále unikátní a nestane se pouze další "laboratoří bezzásahovosti"?
Nejdůležitější má být hlas entomologů, herpetologů..... To je tak trochu vtip, že? Zmíněné skupinky ať si hrají na svém písečku protože celková péče o krajinu je něco jiného. Navíc jak tyto skupiny mohou nakonec mluvit do bezzásahovosti a je nakonec ta bezzásahovost to pravé a ořechové pro tu tolik vzývanou biodiverzitu?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

10.6.2022 13:42
Tak národní park hlavně výrazně omezuje místní obyvatele.
A umožňuje řádění všelijakých zelených aktivistů, jejich zviditelnění a prosazování jejich soukromých názorů, jak se má příroda chránit. Což v konečném výsledků velmi škodí i lidem i té údajně chráněné přírodě.
A zakládá to na situaci, že až se společenské mínění společnosti výrazně změní, budou takové parky vesměs "odparkovávány", protože jejich území bude třeba plošnými investicemi z nějakého pseudopřírodního "aktivistického" stavu převést do skutečně přírodního stavu.
Odpovědět

Jirka Černý

10.6.2022 15:25
👍
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.6.2022 17:31
Biodiverzita byla vytvářena přírodou dokud měla zuby. Ty jí vyrazil člověk (Mamut, zubr, tur, m...). Sama bezzubá příroda nyní změní cokoli na jednotný soubor křoví a stromů bez diverzity, chybí disturbance od velkých i malých spásačů. V minulosti je docela nahrazoval člověk pastvou a údržbou lesa.
Takže nejlepší bude Národní park ale se správnou péčí, nikoli bezúdržbový, bezzásahový. Jestliže uměli nadlesní a hajní od Karla IV udržet královskou honitbu, umí to i dnes. Jestliže uměli nadlesní a hajní od Karla z Liechtensteina udělat Soutok umí to i dnes. Jen musí dostat správné zadání.
Proto Národní Park (jde o pravomoc), ale nikoli bezzásahový.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

10.6.2022 22:32 Reaguje na Slavomil Vinkler
Všichni kolem křičí jaké dělá na přírodě, lesích přemnožená býložravá zvěř škody a vám najednou chybí disturbance od velkých i malých spásačů?
Jinak principy a postupy v případě NP jsou dané. Zásahový park není parkem a je proto zbytečné něco takového vyhlašovat. No a pravomoci? Tak ty ochranáři požadují, o tom žádná. Jen ty pravomoci jsou většinou spojeny s nějakou odpovědností. A ochranář a odpovědnost? Tak trochu pohádka, že.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

12.6.2022 07:14 Reaguje na Jarek Schindler
Jinak principy a postupy v případě NP jsou dané. NP zná jediný způsob ochrany a to je bezzásahovost. No právě, ale v případě Loveckých anglických parků je to špatně. Lovecké anglické parky vyžadují jak silnou ochranu před komercí včetně intenzivní hospodářské těžby, tak vyžadují značnou údržbu-dle intenzivního plánu péče. Proto je lepší vyhlásit národní park Křivoklátsko a Soutok s tím, že do vínku dostane plán intenzivní péče. Bude ochráněn před komercí a zároveň bude dostatečná údržba.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

12.6.2022 09:44 Reaguje na Slavomil Vinkler
Proboha. Pokud jsou principy NP dané tak jak chcete vyhlašovat NP s jinými proncipy?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

12.6.2022 11:34 Reaguje na Jarek Schindler
Od boha, od fyzikálních zákonů a nebo od blbých poslanců? To posranecké se dá změnit.
Odpovědět
JC

Jan Chloupek

13.6.2022 08:57
Spousta odborných názorů, které neříkají to podstatné. NP Křivoklátsko bude jenom další pašalík, kde se zaměstná další skupina přemnožených lidí s akademickými tituly v oborech blízkých přírodě. Vznikne nová instituce, která bude absolutně nepostižitelná ve své odpovědnosti za své konání. Takže se dá očekávat, že Křivoklátsko nebude zelené, ale zrzavé díky kůrovci. Smečka vlků bude terorizovat blízké i vzdálené okolí a to všemu bude velet organizace s pravidelným příjmem ze státní kasy, což je ideál ve kterém se berou peníze těch druhých a přitom vůbec nehrozí odpovědnost za nějakou nedbalost, která se dá vždycky nějak okecat tzv. odborným stanoviskem ! Organizace NP Křivoklátsko bude mít zhruba 35 pracovníků s ročním nákladem zhruba okolo 50 mega Kč a samotné zřízení organizace bude mít v počátku náklady v několika desítkách miliónů Kč. Nejde o přírodu, jde jenom ochranářský byznys !
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.6.2022 16:40 Reaguje na Jan Chloupek
A nebo si pod zásahovostí jiný (vy?) představuje intenzivní hospodářskou těžbu.
Odpovědět
JC

Jan Chloupek

14.6.2022 19:24 Reaguje na Slavomil Vinkler
Tak těžba stromů v lesích NP probíhá v každém NP průběžně a bývá jedním z příjmů dotyčného NP.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist