https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/frank-bold-advokati-pet-zasadnich-zmen-ktere-prinese-novy-stavebni-zakon
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Frank Bold Advokáti: Pět zásadních změn, které přinese nový stavební zákon

22.7.2021
Stavba komplexu bytových domů na bývalé zemědělské půdě, Praha - Vinoř.
Stavba komplexu bytových domů na bývalé zemědělské půdě, Praha - Vinoř.
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz
Pomalé a složité stavební řízení i systémovou podjatost v obcích má pomoci vyřešit nový stavební zákon, který po vrácení ze Senátu a opětovném projednání ve sněmovně poslanci schválili. Nabíhat v účinnost bude zákon od 1. července 2023. Nejdůležitější aspekty, které jeho aktuální verze přináší, shrnují Frank Bold Advokáti, kteří stáli u vzniku původní verze návrhu zákona a jeho vývoj podrobně sledují.
 

Schválenou verzi zákona rozhodně nepovažujeme za ideální. Zákon neobsahuje řadu dílčích pozitivních změn, které obsahoval původní návrh pro připomínkové řízení nebo pozměňovací návrhy. Ty však schváleny nebyly zejména kvůli odporu Ministerstva pro místní rozvoj či dalších resortů.

Mimo jiné nebyla využita možnost více posílit pravomoci obcí v oblasti územního plánování. Byla oslabena původně navržená konzistentní podoba integrovaného rozhodování a zároveň nebyly do zákona doplněny silnější záruky ochrany veřejných zájmů při tomto rozhodování - zejména výslovný princip závaznosti odborného posouzení věci úředníkem s odpovídající kvalifikací. Ochrana před nečinností úřadů tak zůstala „na půli cesty“, protože sice byly stanoveny závazné lhůty pro rozhodování, nikoli však efektivní nástroje pro jejich vymáhání.

Přesto vzhledem k velmi špatnému stavu současné právní úpravy, považujeme schválení zákona za lepší řešení než odložení nezbytné reformy stavebního práva o řadu dalších let. Nejpodstatnější jsou následující aspekty nové úpravy:

1. Jednotná soustava stavebních úřadů a jejich oddělení od samospráv

Zákon zavádí jednotnou soustavu státních stavebních úřadů, v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Jedná se systémovou změnu, která řeší zásadní problém systémové podjatosti, tedy rizika zasahování místních samospráv do rozhodování o povolování staveb. Vznik jednotné soustavy státních úřadů těmto případům může zabránit. Benefitem může být také jednotný a předvídatelný výklad stavebních předpisů. Podmínkou je nicméně zajištění přechodu dostatečného počtu kvalitních úředníků a organizační zajištění této soustavy.

2. Zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Konec úředního ping-pongu

Jedním z hlavních důvodů pro přijetí nového stavebního zákona byla komplikovanost a roztříštěnost současné právní úpravy, jejímž důsledkem je neúměrná délka řízení o povolování staveb. Schválený zákon zavádí jedno společné řízení o povolení stavby namísto současného územního a stavebního řízení a řady dalších „zvláštních postupů”.

S tím souvisí i integrace některých dosud samostatných povolení a stanovisek do rozhodnutí o povolení stavby. Rozhodnutí stavebního úřadu bude vznikat ve spolupráci více oprávněných úředních osob. Samostatná zůstávají například stanoviska Agentury ochrany přírody pro záměry ve zvláště chráněných územích, rozhodnutí orgánu státní památkové péče v ochranném pásmu kulturní památky a památkové zóny, stanovisko hasičského záchranného sboru, vyjádření báňských úřadů, veterinární správy a některá další.

Odvolací úřad kromě toho nebude oprávněn rozhodnutí vydané v 1. stupni rušit a vracet, ale vždy bude muset rozhodnout s konečnou platností. Tím se zabrání opakovanému projednávání věci, tzv. „úřednímu ping-pongu”.

3. Změny v územním plánování a změny v požadavcích na výstavbu

Územně plánovací dokumentace na všech úrovních, tedy Územní rozvojový plán pro území celého státu, zásady územního rozvoje kraje, územní plány obcí a regulační plány budou pořizovány v jednotně upraveném procesu. Zavádí se také lhůty pro její pořízení, byť nezávazné. Podrobněji je upravena možnost pořizování změn územně plánovací dokumentace a regulačních plánů z podnětu oprávněných osob a úřadů.

Územně plánovací dokumentace se bude povinně vyhotovovat v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu a její vybrané části v tzv. jednotném standardu, tedy stejným formálním způsobem ve všech případech. Zákon také nově obsahuje definici „modrozelené infrastruktury” a její obecnou podporu v územním plánování jako nástroje pro efektivní hospodaření s vodou ve městech.

Praha, Brno a Ostrava budou mít možnost vydat vlastní stavební předpisy, které stanoví podrobné požadavky na výstavbu odchylně od „celostátních” prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu. Od zákonem a prováděcími předpisy stanovených požadavků na výstavbu bude také možné se odchýlit v některých chráněných územích, u veřejně prospěšných staveb a v některých dalších případech, pokud takové řešení lépe ochrání veřejný zájem.

4. Plánovací smlouvy ošetří vztahy obcí a investorů

Zákon obsahuje podrobnou úpravu plánovacích smluv, která poskytuje obcím i investorům větší právní jistotu ohledně toho, co může být obsahem jejich vzájemných závazků v oblasti budoucího využití území, zejména při budování veřejné infrastruktury. Obec může v územním plánu stanovit uzavření takové smlouvy jako podmínku realizace určitého stavebního záměru. Ve smlouvě uzavřené na základě dobrovolné dohody stran se obec může zavázat mj. i podniknout kroky ke změně územního plánu nebo jej naopak po určitou dobu neměnit. Tento závazek působí jen vůči straně či stranám smlouvy, není právní překážkou pro výkon pravomoci orgánů obce.

Závazky investorů se mohou týkat například účasti na výstavbě veřejné infrastruktury nebo jiných staveb vyvolaných jejich záměrem, případně převzetí nákladů na tuto výstavbu nebo poskytnutí peněžního nebo věcného plnění za zhodnocení pozemku vydáním územně plánovací dokumentace.

5. Přísnější odstraňování a dodatečné povolování staveb

Zákon zpřísňuje podmínky pro dodatečné povolené tzv. „černých staveb”, postavených bez povolení nebo v rozporu s jeho podmínkami. Takovou stavbu bude možné, kromě splnění všech dalších zákonných podmínek, dodatečně povolit jen za podmínky, že stavebník jednal v dobré víře, tedy že zákon neporušil vědomě. Zákon také výslovně stanoví, že pokud nebude žádost o dodatečné povolení stavby podána ve stanovené lhůtě, nelze stavbu dodatečně povolit.

Mírnější podmínky budou platit v případě, kdy stavba byla podle zákona pravomocně povolena, ale povolení bylo následně zrušeno. Za těchto okolností stavební úřad stavbu povolí novým rozhodnutím, pokud se v opakovaném řízení prokáže splnění všech zákonných podmínek. I pokud některá z těchto podmínek nebude splněna, stavba se v opakovaném řízení povolí, pokud stavebník jednal v dobré víře a pokud by nařízením odstranění stavby vznikla třetím osobám nebo veřejnému zájmu větší újma, než jaká vznikne nenařízením odstranění stavby.


reklama

 
Další informace |
Frank Bold Advokáti je advokátní kancelář.
Frank Bold Advokáti

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (5)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

va

vaber

22.7.2021 08:18
dobrá víra bude něco podobného jako veřejný zájem, vždy se vsune do zákona něco co vlastně celý zákon dokáže obejít ,
zrychlovat a povolovat stavby, problém je určit které zrychlit a které zakázat ,
zajímalo by mě kolik staveb z podaných žádostí zákon nepovolí,
Odpovědět
JB

Josef Beneš

22.7.2021 09:50
Frank Bold je jednou z advokátních kanceláří, která se na novém stavebním zákonu podílela, takže jasně, že ho budou hodnotit pouze pozitivně.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

22.7.2021 13:37
podle mě největší problém stavebních povolení bylo, že se nejdříve vydalo předběžné a tu " chvíli" se dalo obstruovat v podstatě kýmkoliv a to, že se někdo najde, tak to je jasné. TO, ŽE SE NEVYPOŘÁDÁVAJÍ PŘIPOMÍNKY PŘED PODÁNÍM žádosti ke stavebnímu úřadu je běžné. Stát se k různým návrhům, které mají ochránit cenné části krajiny se staví různě a třeba ještě dnes nepochopili, že kdyby se D52 stavěla u Pálavy s tunelem, tak by už tam dávno auta jezdila...neschopnost a zabedněnost úřadů brzdí samotný proces ale i to, že na vysokém místě jako je stavební úřad se může podávat rozklady a obstrukce.
Odpovědět
Vladimír Mana

Vladimír Mana

26.7.2021 10:18
Stavba komplexu bytových domů na zemědělské půdě - aneb skvělé ilustrační foto k tématu "nový stavební zákon" ;-).
Jsem rád, že se společnost Frank Bold Advokáti veřejně hlásí k autorství tohoto zákona. Věřím, že se k němu budou hlásit i po pěti letech, až bude jasné, co všechno tento zákon způsobí.
Odpovědět
MP

Marta Pokorná

15.12.2021 19:16
Zdravím, já myslím, že díky digitalizaci je skvělé, že ho budeme moci absolvovat elektronicky z domova viz pro doplnění tento článek: https://www.cikr.cz/v-polovine-roku-2023-ma-vstoupit-v-ucinnost-novy-stavebni-zakon/ a snad by měl být celý proces díky tomu i rychlejší, jelikož obec bude vždy účastníkem stavebního řízení v dané lokalitě.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist