https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ivan-obrusnik-konference-cop27-a-adaptace-na-riziko-dopadu-klimaticke-zmeny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ivan Obrusník: Konference COP27 a adaptace na riziko dopadů klimatické změny

22.2.2023
Klimatická konference COP 27 v egyptském Šarm aš-Šajchu.
Klimatická konference COP 27 v egyptském Šarm aš-Šajchu.
Listopadová klimatická konference COP27, konaná pod hlavičkou OSN v egyptském Šarm aš-Šajchu [1], jednala především o urychlení snižování emisí a také o financování opatření spojených se změnou klimatu v celém světě. Zúčastnilo se jí celkem okolo více než 190 delegátů států a vlád a přibližně 35 tisíc dalších účastníků (uhlíková stopa?), což značně ztěžovalo možnost najít nějakou společnou dohodu. Přes velké úsilí se nepodařilo splnit hlavní cíl celé akce – přimět vůdčí osobnosti světa zavázat se k přijetí efektivní akce pro snížení emisí skleníkových plynů (GHG). Na úplném konci COP27 se podařilo v oblasti snižování emisí schválit formulaci, že dojde ke zrychlenému vývoji „nízkoemisních energetických systémů“. Předpokládá se, že větší pokrok ohledně emisí z fosilních paliv se podaří přijmout na následující konferenci COP28, která se bude konat v roce 2023 v Dubaji.
 

Hlavní výsledky COP27

   • Delegáti se dohodli na vzniku speciálního fondu pro kompenzace škod způsobených změnou klimatu chudším zemím
   • Přijatá deklarace vyzývá ke snížení emisí skleníkových plynů
   • Státy mají nejpozději do příští klimatické konference nezávazně vylepšit své plány na ochranu klimatu
   • Další klimatická konference je plánovaná na konec roku 2023 ve Spojených arabských emirátech
   • Financování aktivit ke snížení klimatické změny a jejích dopadů

Právě v oblasti financování [2] se podařilo až v úplném závěru konference COP27 zřídit „fond ztrát a škod“ (Loss and Damage Fund, dále LDF). Tento fond není žádný akt charity vyspělých zemí, ale spíše jakási kompenzace poskytnutá rozvojovým zemím za klimatické katastrofy, kterým rozvojové čelí kvůli velkému podílu vyspělých zemí na emisích skleníkových plynů v minulosti i současnosti. Spojené státy, EU a další vyspělé země souhlasily s jeho vznikem až po dlouhém dohadování. Pro naplnění fondu LBF bude třeba určit země, které do něj přispějí a také jakou sumou. Po výše uvedeném založení fondu „ztrát a škod“ bude rozhodující vypracování řady podmínek potřebných pro fungování tohoto fondu a zejména, které země a kolik peněz by měly fondu dávat. Také bude třeba rozhodnout, které země budou příjemci peněz z tohoto fondu a jak bude jeho fungování monitorováno. Výše uvedená konkretizace podmínek pro fond ztrát a škod proběhne na příští konferenci COP28 koncem roku 2023. Při hodnocení přínosu COP27 se ukazuje, že vznik fondu LBF je sice historickým úspěchem mezinárodních vyjednávání, řešení klimatické krize ale nikam významněji neposouvá.

Vyspělé země stále nejsou schopny financovat pomoc při snižování emisí a adaptaci na klimatickou změnu v rozvojových zemích. Právě rozvojové země měly na COP27 snahu, aby byl již dříve slíbený závazek do roku 2020 zabezpečit 100 miliard amerických dolarů ročně na pomoc rozvojovým zemím plněn. Tento závazek musí být nezávislý na fondu LBF a neměl by ho nahrazovat. Největší „boj“ při zasedání COP27 se právě týkal vytvoření tohoto „klimatického fondu“ pro podporu především rozvojových zemí, které již pociťují nepříznivé dopady klimatické změny. Příkladem je např. Somálsko, kde více než 7 milionů lidí trpí hladem způsobeným suchem nebo Pákistán, kde povodně v roce 2022 způsobily škody v celkové výši okolo 30 miliard dolarů a ztráty více než 1600 životů. Tyto země přičítají tyto negativní dopady klimatické změně.

Snahou rozvojových zemí na COP27 bylo prosadit využití co největšího podílu z klimatického fondu právě na adaptaci a zvýšení odolnosti, a naopak vyčlenit co nejmenší podíl z tohoto fondu na snižování emisí - mitigaci. Snižování emisí však kromě rozvojových zemí pomůže i vyspělým zemím, kdežto u adaptací to neplatí. Navíc vyspělé země mají výše uvedený fond finančně zajišťovat zmíněnou sumou 100 miliard dolarů ročně a zároveň preferují, aby rozvojové země aktivněji snižovaly emise a neprosazovaly pouze adaptační opatření. COP27 však potvrdila právě opačnou snahu rozvojových zemí – získávat z výše zmíněného fondu co nejvyšší podíl financí na adaptaci a výrazně menší podíl na mitigaci. Argumentují tím, že pociťují vzrůst negativních dopadů klimatické změny - zejména přírodních katastrof souvisejících se změnami klimatu, a proto potřebují zvyšovat svou odolnost a připravenost. Tyto země na COP27 poukazovaly např. na to, že jen samotná katastrofická povodeň v roce 2022 v Pákistánu během monzunu způsobila škody v celkové výši 30 miliard dolarů, což by představovalo třetinu peněz z klimatického fondu pouze pro Pákistán! Při tom Pákistán sám patří mezi nízké producenty skleníkových plynů – vytváří pouze 1% globálních emisí.

Generální tajemník OSN Antonio Guterres k tomu řekl, že nikdy neviděl tak strašnou katastrofu (nazval ji masakrem), a v tak velkém rozsahu, jaký měla zmíněná povodeň v Pákistánu. Je třeba vzít v úvahu, že naplnění klimatického fondu představuje pro vyspělé státy nutnost poskytovat každoročně velkou sumu peněz. V současné době není příliš vhodná situace pro plnění tohoto závazku vzhledem ke komplikované globální finanční situaci po covidu, energetické krizi a také vzhledem k válce na Ukrajině. Plnění tohoto závazku také stále brání určitá nedůvěra mezi zeměmi, spojená s rozdílným názorem na vytváření a využívání fondu ztrát a škod LBF. Další otázkou může být, zda je správné přičítat dopady nedávných velkých živelních pohrom, jako ve výše uvedeném Pákistánu nebo Somálsku pouze změnám klimatu. Např. povodeň v Pákistánu přišla během každoroční monzunové sezóny, a proto ji nelze přičítat pouze klimatické změně.

Zmírnění klimatické změny - mitigace

Pozornost účastníků COP27 se kromě financování soustředila na dvě cesty ke snižování dopadů klimatické změny - mitigaci a adaptaci. Nejobtížnějším, a také nejvíce prosazovanou cestou je zmírnění klimatické změny a jejích dopadů pomocí snižování emisí skleníkových plynů – mitigace. Tato velmi nákladná cesta má navíc globální charakter, a proto vyžaduje současné snižování emisí ve všech zemích světa a především v zemích s nejvyšší produkcí těchto emisí (Čína, Rusko, USA a další). Zatím se však nedaří právě tyto státy do efektivního snižování emisí zapojit, i když EU se ve svých finančně velmi náročných plánech pro své členy snaží být dobrým příkladem hodným následování. Na obr. 1, převzatého z projektu Global Carbon Project [3], je dobře vidět pokračující nárůst emisí CO2 v globálním měřítku i podíl zemí produkujících největší znečištění těmito emisemi. Lze rozeznat drobný pokles emisí vzniklých v letech covidové pandemie.

Obr. 1: Globální emise CO2 ze spalování fosilních paliv podle regionů [3]
Obr. 1: Globální emise CO2 ze spalování fosilních paliv podle regionů [3]

Lépe je vidět podíly těchto zemí na obr. 2, převzatého z Wikipedie, kde podíl zemí EHP zahrnuje kromě zemí EU ještě země ESVO a Spojené království.

Obr.2: Podíl největších znečišťovatelů na globálních emisích CO2 (Wikipedia)
Obr.2: Podíl největších znečišťovatelů na globálních emisích CO2 (Wikipedia)

EU vyvíjí velké úsilí pro snižování emisí GHG dlouhodobě. Avšak vzhledem k poměrně nízkému podílu zemí EU na celkových globálních emisích GHG (okolo 8 – 9%) má zatím snaha EU jít příkladem ve snižování těchto emisí malý efekt na klima. Je to proto, že zejména velké země s vysokým podílem na emisích se k aktivnímu přístupu EU většinou nepřidávají. Proto přes veškeré úsilí EU globální emise GHG zatím stále rostou (viz obr.1). Vyplývá z toho, že splnění požadavku z pařížské konference COP21 snížit nárůst globální teploty o maximálně 1,5o Celsia se nám zatím vzdaluje.

Adaptace na klimatickou změnu

Pro ochranu občanů a majetku před katastrofami je však kromě prosazované mitigace snižováním emisí velmi důležitý druhý způsob snižování dopadů klimatické změny – adaptace. Tu lze, na rozdíl od mitigace, provádět i na regionální či lokální úrovni bez vlivu úrovně opatření v jiných zemích či míry, kterou ke změně klimatu přispívá svou činností člověk. Adaptační opatření jsou oproti mitigačním výrazně levnější a efektivnější pro oblast, kde se provádějí. Zahrnují jak dlouhodobější, tak i krátkodobější opatření. Některá z nich jsou rozsáhlejší a jsou prováděny na úrovni státu, kraje či obce. Často však, alespoň na pohromy menšího rozsahu (menší povodně, lokální sucha atd.), mohou pomoci i opatření individuální [4]. Přínosy adaptace se na území, kde jsou prováděny, často mohou projevit velmi rychle.

Adaptační opatření jsou důležitá jak v současnosti, tak a i v nejbližších letech či desítkách let. Důvodem je fakt, že i když se podaří mitigace a velké světové znečišťovatele do snížení GHG zapojit a zpomalit klimatickou změnu, nezabrání to dopadům této změny, které se projevují již nyní a ještě dále porostou. Způsobuje to velká „setrvačnost“ klimatu pokračovat v trendu jeho změny po celá další desetiletí. Dokonce i drastická dočasná snížení emisí podobná těm, která byla způsobena finanční krizí v roce 2008 nebo narušením ekonomiky v důsledku covidové pandemie, měla na celkovou situaci v oblasti globálního oteplování jen malý vliv. Proto je adaptační opatření třeba provádět stále a bránit se tak dopadům klimatické změny. Adaptaci je třeba se soustředit na prevenci, snižování zranitelnosti a rychlé a účinné reakce na katastrofy zejména přírodního původu. Ale z důvodu výše uvedené „setrvačnosti“ klimatu se budeme muset ještě po řadu let na dopady změny klimatu adaptovat, i když se nám bude dařit emise snižovat.

COP27 ocenil dosavadní pokrok v adaptacích i to, jak vlády postupují s plněním globálního adaptačního cíle (GGA) pro zvýšení adaptační kapacity, posílení odolnosti a snížení zranitelnosti v souvislosti se změnou klimatu. GGA zahrnuje 10 hlavních globálních rizik spojených se změnou klimatu: zvýšení teploty, teplotní extrémy, lijáky, cyklóny a bouře, změna chemie v oceánech [5]. Evropská komise přijala v únoru 2021 novou EU Strategii adaptace na klimatickou změnu [6], která určuje způsoby adaptace EU na nevyhnutelné dopady klimatické změny a tak se stát odolnou vůči klimatu do roku 2050. Česká republika schválila v lednu 2017 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, který je jejím implementačním dokumentem i s následnou aktualizací schválenými vládou dne 13. září 2021 [7]. Klíčovým dokumentem s dlouhodobou platností, který bere v úvahu i klimatickou změnu je Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) z prosince 2019 [8]. Členské států EU se v ní zavázalo, že do roku 2050 udělá z Evropy první klimaticky neutrální kontinent.

Ovšem vyspělé země by se také měly snažit pomoci s adaptací v rozvojových zemích např. v Africe, které jsou velmi zranitelné působením změny klimatu zejména vůči katastrofám způsobených extrémy počasí. Ale snižování zranitelnosti je třeba chápat šířeji a pomáhat rozvojovým zemím i proti dopadům dalších druhům přírodních katastrof nesouvisejícím s dopady extrémů počasí. Příkladem je tragické únorové zemětřesení v částech Turecka a Sýrie, kde obrovské ztráty na životech i majetku souvisí především s vysokou zranitelností zasaženého území. Ta byla způsobena tím, že stavby domů v zasažených oblastech byly většinou provedeny co nejlevněji a nebraly tak ohled na možná zemětřesení. To vedlo k obrovským ztrátám na životech i na zničení velkého počtu budov.

Adaptace a riziko přírodních katastrof

O přírodních katastrofách mluvíme zejména tehdy, když přírodní hrozba (natural hazard), jako např. extrémní počasí s velkými dopady, udeří na zranitelnou oblast či město. K velkým negativním dopadům hrozby – extrémního počasí a tedy ke vzniku katastrofy významně přispívá právě zranitelnost. Je to vlastně náchylnost lidí, společnosti i ekosystémů ke vzniku škod a ztrát působením přírodní hrozby. Lidé mají zvyk říkat, že katastrofa je přírodním jevem od boha a není tedy ovlivnitelná činností člověka, a proto je třeba se s katastrofickými následky hrozby smířit, a tedy v podstatě nic proti tomu nedělat [2, 9]. To však není zcela pravda, protože zranitelnost, a tedy rozsah dopadů hrozby, lze snížit řadou preventivních opatření, zejména budováním odolnosti a připravenosti, i včasnou a dobře organizovanou reakcí na přicházející hrozbu. Platí to i pro narůstající negativní dopady katastrof v důsledku extrémů počasí, spojovaných se změnou klimatu, které v současné době pozorujeme.

Možnosti snižovat dopady přírodních katastrof

Podle odborníků na klimatickou změnu v posledních letech se zvyšuje rozsah většiny přírodních katastrof a s tím souvisejících dopadů. Někteří z nich se domnívají, že působením klimatické změny roste i počet (frekvence) těchto extrémů a v konečné fázi i jejich negativní dopady. Průběh nárůstu počtu přírodních katastrof ukazuje graf na obr. 3 [10. ]Právě vlivem globálního oteplování udrží teplejší atmosféra více vláhy, což způsobuje zesílení srážek. Ty mohou přijít ve formě kratších a intenzívnějších dešťů. Může docházet i k nedostatku srážek i vláhy a k nárůstu suchých období. O přírodních katastrofách mluvíme zejména tehdy, když přírodní hrozba (natural hazard), jako např. extrémní počasí s velkými dopady, udeří na zranitelnou oblast či město. K nejčastějším druhům přírodních katastrof patří zejména povodně, sucho, vichřice a hurikány, vlny horka a mrazů, lesní požáry a další.

Obr. 3: Počet zaznamenaných přírodních katastrof od roku 1900 do roku 2022 [10]
Obr. 3: Počet zaznamenaných přírodních katastrof od roku 1900 do roku 2022 [10]

K důležitým a zároveň efektivním adaptačním opatřením patří snižování rizika přírodních a jiných katastrof lepší připraveností i dlouhodobým zvyšováním odolnosti. Nárůstu dopadů katastrof v posledních letech je nutné se efektivně bránit a snižovat tak rostoucí obavy lidí. Ukazuje se, že přírodní katastrofy a extrémy počasí jsou podle Světového ekonomického fóra [11] druhou největší hrozbou pro příští dva roky hned za rychle rostoucími cenami živobytí. Proto by měla být věnována prevenci a připravenosti adekvátní pozornost a to jak z hlediska financování, tak i organizace. Platí to i pro Českou republiku!

Jak je možné se na dopady změn klimatu připravit?

Pro snížení negativních dopadů klimatické změny musíme zlepšit jak včasné varováni, tak fázi co nejrychlejší reakce, zotavení a dále dlouhodobější opatření jako rekonstrukci, prevenci a připravenost. Vlastně je třeba neustále zlepšovat všechny kroky „cyklu“ ochrany před katastrofami na obr. 4. U nás jsou krátkodobější opatření zajišťována systémem krizového řízení s využitím krizových zákonů a s tím spojeným efektivním nasazením integrovaného záchranného systému IZS. Nedávno se podařilo upravit zejména podmínky využití krizového štábu, což bylo nezbytné. Celý systém by měl být sestaven tak, aby byl využitelný (s menšími změnami pro konkrétní druh krizové situace) co nejuniverzálněji. Nejen na katastrofy a krizové situace přírodního původu, ale i na ty, způsobené činností člověka včetně krizových situací ohrožujících lidské zdraví.

Obr. 4: Schéma průběhu katastrof a příslušných krátkodobých a dlouhodobých opatření
Obr. 4: Schéma průběhu katastrof a příslušných krátkodobých a dlouhodobých opatření

Zbytečné otálení s využitím krizových zákonů v případě pandemie coronaviru na jaře 2020 spolu s nestandardními změnami ve vedení Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) a pozdním vyhlášení nouzového stavu výraznou měrou přispěly k opožděné a nedostatečné reakci na příchod covidové pandemie na naše území na jaře roku 2020. Příčinou velkých negativních dopadů pandemie včetně ztrát na životech byla také nejednotnost vedení a zejména živelné a zmatečné zdůvodňování kroků vlády zejména ve sdělovacích prostředcích při řízení reakce na pandemii.

Krizové situace vyžadují silné a efektivní vedení (u krátkodobých opatření se jedná spíše o velení) a nezpochybňované kroky reakce ze strany vlády krajů a obcí a následně i složek IZS. Uvádím tento příklad proto, že ukázal, že je třeba mít a využívat systém krizového řízení a IZS, který by měl být dostatečně univerzální, i na jiné druhy katastrof než jsou povodně či ostatní katastrofy spojené se změnami počasí. To se však nestalo a ke snížení dopadů pandemie došlo v menším rozsahu, než bylo reálně možné. Pozitivním krokem je, že v roce 2022 se podařilo novelizovat krizový zákon a také přijmout nový statut ÚKŠ, do kterého se „vrátil“ ředitel českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ten byl v minulosti z ÚKŠ vyňat, přestože je jeho přítomnost u přírodních katastrof, z nichž je u nás většina způsobena extrémy počasí, zásadní!

Podle ministerstva životního prostředí se negativní dopady změny klimatu u nás vedle růstu teploty týkají především vodního režimu, častější jsou jak povodně, tak vlny sucha. Ty působí negativně nejen na přístup k pitné vodě, ale také například na lesní porosty. Proto se ministerstvo kromě omezování emisí skleníkových plynů věnuje adaptacím, s důrazem na projekty, které mají přesah do dalších oblastí. Ovšem reálně je pozornost věnovaná adaptacím menší než v oblasti snižování emisí. Situace s adaptací na klimatickou změnu bude vyžadovat mnohem větší a kontinuální úsilí provádět především preventivní opatření, zejména ty, které mají dlouhodobější charakter (stavba hrází, zadržování vody v krajině atd.). Pro tyto účely je třeba více využívat dohodu Green Deal a financovat a realizovat s její pomocí právě projekty zaměřené na adaptační opatření jak krátkodobého, tak i dlouhodobého charakteru.

Závěr

Důležitost adaptací na klimatickou změnu a její nepříznivé dopady, které nás budou v nejbližších letech čekat, je nesporná. Především je třeba zlepšovat připravenost na přírodní katastrofy spojené s extrémy počasí. EU se snaží při zlepšování adaptací v členských zemích pomoci jak finančně, tak i metodicky. Chce, aby členské země zvyšovaly svou odolnost vůči katastrofám: dostatečně předjímat a zvyšovat vyhodnocování rizik a přípravu plánu jejich řízení, zvyšovat povědomí o rizicích a připravenost populace, posilovat systém včasného varování a také rychlé reakce na krizové situace a zabezpečit kapacity pro adekvátní reakce a v neposlední řadě vytvářet robustní systémy civilní ochrany [12]. Ukazuje se, že poněkud chybí činnosti zajišťované před rokem 2000 složkou Civilní obrany, jako jsou školení a výcvik v oblasti připravenosti obyvatelstva. Za úvahu stojí i důsledné zavádění nějaké formy civilní ochrany na všech typech škol. Je také třeba, aby se do zvyšování odolnosti zapojili také jak občané, tak i firmy a rozhodně by se aktivněji měly zapojit také pojišťovny. Problém pojištění proti povodním se nyní dostává do problémů v souvislosti s aktualizací záplavových území, které provádějí podniky Povodí. Pochopitelně nelze zapomínat na pravidelnou aktualizaci krizových plánů na všech úrovních.

V této souvislosti je nutné poznamenat, že bude např. třeba dále posilovat systém včasného varování, provozovaný ČHMÚ a šíření výstrah ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS ČR). Rozšiřují se možnosti šíření výstrah pomocí SMS zpráv do mobilních telefonů. Perspektivně se jeví také šíření výstrah pomocí mobilního vysílání (cell broadcast CB), které se na rozdíl od použití SMS nezahltí při velkém počtu zpráv [13]. CB prosazuje i EU, ale ČR se k využití CB zatím nepřihlásila (?).

Důležité je posílit pořádání školení orgánů krizového řízení na všech úrovních. Tyto aktivity byly značně omezeny v době covidové pandemie, která také vedla k omezením cvičení na povodňové či jiné situace. Obecně je nedostatečné nejen vyškolení starostů (často jsou noví po volbách) a dalších pracovníků v oblasti krizového řízení, ale také běžných občanů. Je nutné integrovat okruhy lidí, kteří se zabývají mitigaci s lidmi z oblasti adaptací – výsledkem pak je realizace efektivnějších postupů a lepší zabezpečení jejich financování.

Ochrana proti přírodním a jiným katastrofám je součástí zajištění bezpečnosti občanů i státu (safety). Je to poněkud jiná bezpečnost než ochrana před vojenským napadením, terorismem, hybridním hrozbám atd. (security). V této oblasti se podařilo pro nadresortní řízení zřídit pozici vládního poradce pro národní bezpečnost jako nadresortního koordinátora hybridních hrozeb, dezinformací a dalších závažných nadresortních bezpečnostních problematik. Ovšem v oblasti bezpečnosti (safety) – ochraně proti přírodním katastrofám je nadresortní řízení (velení) poměrně dobře zajištěno pouze u rychlých krizových situací (povodně atd.), kde jsou řízení a koordinace přesně definovány krizovými zákony.

Naopak nadresortní řízení u dlouhodobějších preventivních opatření na přírodní a jiné katastrofy chybí. Toto řízení je prováděno pouze na úrovni jednotlivých resortů. Není to však dostatečné a efektivní, i když částečná spolupráce v této oblasti mezi resorty existuje. Nadresortní řízení by umožnilo lépe koordinovat opatření a projekty jak z hlediska efektivnějšího financování, tak lepší spolupráce v technické a metodické oblasti. Řada zemí, spíše těch velkých, má speciální ministerstvo pro katastrofy a krizové situace. To je dobré, ale pro menší země jako ČR by to zbytečně zvyšovalo vládní administrativu. Na druhé straně se zdá, že vládní zmocněnec s velmi omezenými pravomocemi by na tento úkol nestačil.

Dosavadní názory na nadresortní řízení pro katastrofy zahrnovaly např. spojení dvou resortů zabývajících se vodou (životní prostředí a zemědělství), vytvoření jednoho řídícího orgánu pro katastrofy, vytvoření tzv. Vodního úřadu, jakožto nezávislého orgánu podobně jako v případě Energetického regulačního úřadu (podle exministra Brabce) nebo zřízení malého odboru na Úřadu vlády atd. Nalezení efektivního jednotného přístupu k nadresortnímu řízení v oblasti katastrof nebude snadné. Mělo by systémově řídit a koordinovat všechny projekty v oblasti prevence katastrof financovaných z různých zdrojů (eurofondy, státní rozpočet případně rozpočty krajů i obcí) včetně projektů výzkumných. Vláda má v současné době řadu důležitých problémů a řešením výše uvedeného problému nadresortního řízení v oblasti katastrof se prakticky nezabývá, což je ovšem velká škoda.

Literatura
[ 1 ] https://unfccc.int/cop27
[ 2 ] M. Balaji, S. Prakash: COP27 – A hit or miss, Climate Connection, 9.1.2023
[ 3 ] https://www.weforum.org/agenda/2022/11/global-co2-emissions-fossil-fuels-hit-record-2022/
[ 4 ] I. Obrusník: Snižování dopadů klimatické změny – nejen snižováním emisí, ale také adaptací, Ekolist, 26.4. 2022
[ 5 ] UNFCC Report Global Goal on Adaptation Technical Paper, září 2022
[ 6 ] https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/eu-adaptation-policy/strategy, únor 2021
[ 7 ] Aktualizace Národního akčního plánu adaptace na klimatickou změnu, Usnesení vlády ČR ze dne 13.9.2021
[ 8 ] R. Tolasz: Zelená dohoda – změna myšlení, Ekolist, 22.5.2022
[ 9 ] E. Raju, E. Boyd a F. Otto: Stop blaming the climate for disasters, Communications, Earth & Environment, 2022
[10] H. Ritchie, P. Rosado, M.Rose (2022): Natural Disasters, https://ourworldindata.org/natural-disasters
[11] Global Risks Report 2023, World Economic Forum (WEF), 12. ledna 2023
[12] Civil protection: EU outlines disaster resilience goals, 8.2.2023, Evropská komise
[13] V. Gray: Mobile-based Early Warning Systems, UCL, Warning Research Centre, 2023

reklama

 
foto - Obrusník Ivan
Ivan Obrusník
Autor je členem Českého národního výboru pro omezování následků katastrof a emeritní ředitel ČHMÚ.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (65)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.2.2023 07:19
Chvála bláznovství - i tak by se daly nazvat konference COP XY , které jak sám autor přiznává , nejsou schopny cokoli rozumného vytvořit.
Již sám formát sešlosti - více 190 delegátů států a vlád a přibližně 35 tisíc dalších účastníků - prakticky vylučuje efektivní komunikaci mezi účastníky během cca týdenního setkání, čemuž odpovídá i její tristní výsledek.
Jedno je však jisté - společné globální snížení emisí CO2 na doporučenou úroveň již patří do science-fiction a horečnaté až fanatické sebemrskání EU v oblasti emisí CO2 vedlo pouze ke zchudnutí Unie, aniž by vedlo ke globálnímu poklesu emisí CO2, které se naopak zvýšily.

Závěrečným poselstvím článku autora je pak prozření, že jedinou rozumnou věcí , která se dá dělat , je realizace řady adaptačních opatření .
Zde konečně nacházíme shodu s tím , co možné skutečně je možné uskutečňovat.

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.2.2023 09:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Myslim, ze je treba najit jakesi optimum mezi omezenim emisi (pribrzdenim klimatickeho rozvratu) a adaptacemi. To je samozrejme treba delat na globalni urovni - vubec nejde o to, aby EU byla prvni na pasce klimaticke neutrality.

Je jiste, ze vsechna fosilni paliva spalit nemuzeme, to by opravdu drasticky zhorsilo podminky na Zemi. Toto se nejak musi zacit resit, nelze ale pokracovat soucasnymi zpusoby.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.2.2023 08:11
Jaká asi tak je/vypadá -
ta uhlíková stopa, každého účastníka, co ?
A že už těch konferencí měli, za tu dobu, co o tom dopadu klimatické změny - stále planě kecají !
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.2.2023 08:13
Hlavně v tom grafu, chybí ČR !
Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 11:23
Primárně se připravme na nedostatek vody ve studnách.
Elektrické vedení vysušuje podzemní vodu.
Pokud donutíte celý svět elektrifikovat auta, měníte planetu v poušť.

Udělejme si malý experiment.
Do sklenice nalijte vodu a vložte nejlépe silnější magnet. Zanedlouho se magnet obalí kyslíkovými bublinami.

Elektrostatika elektrických rozvodů soustavně vysušuje podzemní vody.
Molekuly vody se samovolně dělí cca dvakrát denně a mají slabé van der Waalsovy síly. Anionty molekul vody, tedy kyslík, se pohybují směrem ke zdroji elektromagnetického pole, kationty v opačném směru.
Uhlíková teorie, tak jak se předpokládá, platí pro Venuši, protože Venuše nemá dostatečně silné magnetické pole.
Země vytváří na Zemi kyslík na magnetických pólech přesně tak, jak jsem uvedl v předchozím experimentu, ale na magnetických pólech je prudké dělení molekul vody doprovázeno tvorbou záporného tepla a planeta se samočinně ochlazuje.
IPCC se ohání fyzikálním měřením, ale ve výpočtech ignoruje velmi důležitou proměnnou a to chlazení planety.
Ve výsledku se jedná o tisíciny stupňů za den ale za 150 let je to znát.

Pořád budeme sledovat uhlíkovou stopu, ale dokud se pod pokličkou skleníkových plynů neochladí, budeme poslouchat nesmysly a IPCC stvořila emisní povolenky, které jsou vlastně startérem inflace, přestože hlavním problémem je přemíra elektrifikace.
Elektromagnetické pole elektrických rozvodných sítí je dostatečně účinné aby měnilo polohu magnetických pólů Země, které jsou výrobníky záporného tepla.
V běžném mrazírenském výparníku se používá stlačený plyn, který po rozptýlení přenese záporně teplo na žebrování pro lepší účinnost.
Voda se nemusí vůbec stlačovat a dopravovat potrubím. Voda se na magnetické póly dopraví mořskými proudy. Molekuly vody se samovolně rozdělí cca dvakrát denně na ionty a Birkelandovy proudy ionty rozdělí tak, že anionty se naváží na studení mořské proudy a jsou pritahovány k magnetickým pólům, jak jsme mohli pozorovat v uvedeném experimentu. Roztržení molekul vody je doprovázeno stejným záporným teplem, jako při rozprášení plynu v mrazírenském výparníku.
Před 150 lety byly magnetické póly naprosto jinde než je tomu dnes a studené mořské se tvoří jinde než před 150 lety.

Zhruba před více jak 150 lety se začalo elektrifikovat. Rozvody elektrických distribučních sítí se na Zemi nikdy nevyskytovaly.

CO2 není problém. CO2 je indikátor problému

Pokud někoho zaujal experiment s magnetem ve vodě, může si vyzkoušet dát magnet do minerální vody sycené CO2. Nad hladinu budou sporadicky unikat deriváty uhlovodíků.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.2.2023 12:11 Reaguje na Jan Křížek
Umístil jsem láhev pramenité vody pod vedení vysokého napětí nedaleko našeho domu. Běda vám, jestli tam za měsíc nevznikne z těch volných iontů valoun zlata.

Teď vážně - buď jste hloupý, nebo tyhle kraviny plácáte schválně.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 12:24 Reaguje na Petr Eliáš
Teorie ztrapňování je hodna jedince zaseknutého mentálně v pubertě.
Nenašel jste to ve skriptech, tak to neexistuje.

Jákob 38.11
"Až sem smíš dojít, ale dál ne."
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.2.2023 12:48 Reaguje na Jan Křížek
Tak vy se těma blábolama ztrapňujete sám. Já se jim akorát směju, vy jeden Jákobe. :D
Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 12:52 Reaguje na Petr Eliáš
Smějte se, smích léčí. Bohužel to nerozšířije kapacitu mozku.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.2.2023 13:07 Reaguje na Jan Křížek
Dovolte mi prosim, abych svuj smich pripojil.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 13:31 Reaguje na Jiří Svoboda
Připojte se.

Oč jednodušší by bylo, kdyby se Vám podařilo najít mém výkladu chybu, která by byť jen částečně ukázala na špatnou aplikaci fyzikálních zákonů. Fyzikální zákonitosti ze kterých vycházím jsou zřejmé, takže to budete mít velmi jednoduché. Česi totiž nedokáží formulovat konstruktivní kritiku a více méně se snaží oponovat jízlivou kritikou.
Docela se těším, až ukážete, který z verifikovaných fyzikálních zákonů Vás rozesmál nejvíce.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.2.2023 13:39 Reaguje na Jan Křížek
Tak za sebe jsem se upřímně rozesmál u vaší formulace "záporné teplo".
Prosím doložte mně ,nedoukovi, co tím básník myslel.
Zatím jsem si myslel , že limitou teploty je absolutní nula , ale jak vidět pokrok nezastavíš.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 13:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Při počítání tepla v technické termomechanice neměníme názvosloví jen proto, že výsledek vyšel v záporných číslech. Záporné teplo je teplo s mínusovým znaménkem, tedy chlad
https://www.transformacni-technologie.cz/43.html
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.2.2023 14:17 Reaguje na Jan Křížek
Teplo je fyzikální veličina. Chlad nikoli...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.2.2023 16:08 Reaguje na Jan Křížek
Myslim, ze byste s Kalendou mohl vytvorit akcni vedecky tym. Pan Vinkler (jeho kamarad) vam jiste rad poskytne na Kalendu kontakt.

Copak vy se na nejaky verifikovany zakon odkazujete? Tim jste mne zatim rozesmal nejvice. Mimochodem zakony nelze verifikovat, jen vyvracet.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

24.2.2023 19:02 Reaguje na Jan Křížek
Já se snad ani nepřipojuji se smíchem, ale rovnou s posupným vychechotem - Buhehehehehehehehechlemst!!!!!!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.2.2023 14:08 Reaguje na Jan Křížek
Bohužel pro vás.... Člověk, který si myslí že mořské proudy vznikají slučováním vodíku s kyslíkem na pólech Země, že kyslík vzniká z ozónu a hromadu dalších blbostí by tu kapacitu opravdu potřeboval rozšířit. :D :D

A k tomu zápornému teplu - asi jste si něco přečetl, nepochopil a vmíchal to do té vaší praštěné teorie:
https://www.osel.cz/5456-neni-teplota-jako-teplota-a-chladno-jako-chladno.html
Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 14:28 Reaguje na Petr Eliáš
Dělení molekul na ionty vylučuje myslet si cokoliv o slučování vodíku a kyslíku.
Dělení na ionty je samovolné cca dvakrát denně, ale po narušení Van der Waalsových sil, které je iniciováno Birkelandovými proudy se anionty naváží na mořskou vodu, tedy jako volný kyslík navázaný na vodu.
Ryby nedokáží dýchat kyslík z molekul vody, ale pouze volně navázaný kyslík.
Birkelandovy proudy byly prokázány katodovým testem a potvrzeny satelitním měřením v polovině minulého století.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.2.2023 14:46 Reaguje na Jan Křížek
"Birkelandovy proudy byly prokázány katodovým testem a potvrzeny satelitním měřením v polovině minulého století. " Pardon, jsem asi hnidopich, ale v polovině minulého století žádné satelity ještě nebyly...
Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 14:57 Reaguje na Ladislav Metelka
Kosmická družice Transit 5E-1 v šedesátých letech
https://www.asu.cas.cz/articles/883/19/na-cem-pracujeme-analyticky-model-birkelandovych-proudu
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.2.2023 14:50 Reaguje na Jan Křížek
Tož ako je toto možné? Vždyť jste přeci tvrdil, že oblačnost vzniká slučováním vodíku a kyslíku, nebo ne? A co se stane když oblačnost kondenzuje - prší voda, ne? :D :D

Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 15:00 Reaguje na Petr Eliáš
Plete vznik oblačnosti do dělení molekul na magnetických pólech.
To jsou dvě odlišné myšlenky. Oblačnost nevzniká pouze vypařováním.
Vodík z ionosféry se slučuje s kyslíkem a vazby vytvoří volné elektrony(akceptor), které přitáhnou kladné částice(donor) z radiačních pásů. Po průletu kladných částic se elektrony naváží na kladné částice a kinetikou vznikne blesk
V elektrotechnice princip diody
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.2.2023 15:54 Reaguje na Jan Křížek
Ježišmarja, to je blbost... Budete ještě pokračovat?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

22.2.2023 15:04 Reaguje na Jan Křížek
https://www.youtube.com/watch?v=thQ2dZIm9PA&list=PLhnzQi7Xswv1kutp6Dxlbsu902tnKUux9&index=77
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

22.2.2023 15:09 Reaguje na Vladimir Mertan
Jestli bych mohl poprosit tu - žlutou vodu :-)
Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 15:29 Reaguje na Vladimir Mertan
Jakpak vznikají červení trpaslíci?
https://twitter.com/PaulMSmithPhoto/status/1618282619455827969

Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.2.2023 14:16 Reaguje na Jan Křížek
Záporné teplo... Chodil jste vůbec někdy do školy?
Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 14:22 Reaguje na Ladislav Metelka
Teplo s mínusovým znaménkem.
Ale asi lépší než do toho plantat ochlazení.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.2.2023 14:34 Reaguje na Jan Křížek
Teplo s minusovým znaménkem je pořád teplo.
Odpovědět
JO

Jarka O.

22.2.2023 18:04 Reaguje na Jan Křížek
Dobrý den. Záporným teplem, které Vám nikdo nevěří, míníte endotermni proces při elektrolýze vody? Mě spíš zaujalo, jak by se s použitím magnetu, jak píšete v záveru 1.prispěvku, daly vyrábět uhlovodíky z vody a CO2. Zatím na to nikdo nepřišel, myslím.
No a pro mudrce, kyslík z ozónu samozřejmě vzniká, anebo Eliáš popírá ozónovou díru nad póly.
 
Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 23:25 Reaguje na Jarka O.
Dobře prosycená voda CO2 obsahuje nepatrné množství kyseliny uhličité a ta je nestabilní. Při větším objemu vody a se silnějším magnetem by měl z vzniknuvších iontů vznikat i metanhydrát, ale na to jsem nezkoušel, pouze jsem experimentoval s rovnicemi.
A skutečně jde obdobu elektrolýzy, nicméně na planetách se silnějším magnetickým polem, mohou být vyvrženy celé molekuly vody a ty se mohou vracet po siločarách do prstenců, kde je v rovině řezu s rovníkem rovnovážný stav.
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.2.2023 13:45 Reaguje na Jan Křížek
O magnetismu vím bohužel moc málo, ale má úžasné vlastnosti i na faunu, tak proč ne na molekuly. Základem reakcí by byla termodynamika, jak o ní píšete výše. K. uhličitá je ve vodě disociovaná a je základem pufračního systému, nebo reaguje na anorganické sloučeniny (vápence). Metan by se tvořil biologickou aktivitou. Takto jednoduše to znám já.
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.2.2023 14:20 Reaguje na Jarka O.
Jejda ...vlivy na faunu, ne vlastnosti na f. ... ale je to asi jasné :)
Odpovědět
JK

Jan Křížek

23.2.2023 15:07 Reaguje na Jarka O.
Já předpokládám, že se metan nemusí tvořit biologickou aktivitou.
Když jsem před dvaceti lety řešil, jestli je ještě nějaký jiný způsob, jak by na zemi mohl vznikat kyslík, tak jsem dospěl až k Birkelandovým proudů, což je obdoba elektrostatiky, jenže prokázaná na magnetických pólech a katodová test ukázal odpuzování kationtů. Jednak vodu drží na přírodním magnetu gravitace, ale zároveň jsou odpuzovány kationty molekul směrem od povrchu, takže pokud jsou anionty, tedy kyslík přitahovány opačným směrem k magnetickému pólu, musí se vniklý volný kyslík přesunovat spolu se s studenými mořskými proudy směrem k rovníku, kde se uvolní v ohřátém oceánu do atmosféry, čímž by se teorie sněhové koule stala nepotřebnou, protože více kyslíku by vznikalo, pokud by oba magnetické póly byly přesně nad oceány a opačně málo kyslíku by se v daném období vyskytovalo, pokud by jeden magnetický pól nebo i oba vyskytovaly nad pevninami.

Stejně tak se mohou tvořit deriváty uhlovodíků v magnetickém poli právě na pólech, pokud by se v oceánu vyskytovala kyselina uhličitá. Ten proces dělení molekul je o to snazší, oč je molekula nestabilnější a přece jen někde deriváty primárně musely vzniknout, než vznikl život.
Ale stejné děje mohou probíhat v řekách, které protékají nad magnetitem, takže předpokládám, že kyslík nebo deriváty uhlovodíků, které jsou potřebné pro vznik života mohou vznikat přímo v řekách.
Třeba Ganga je násobně okysličenější než je pro řeky běžné.
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.2.2023 21:59 Reaguje na Jan Křížek
No, já vám nevím. Je to na mě moc fyziky. Mj.jsem kdysi připravovala vzorky pro NMR s deuterovanou vodou a bublinek plynu na skle nebo že by vyskočila zátka ze vzorku z přetlaku, jsem si nevšimla, byla to tedy promile normální vody, ale zase silný magnet... On když by rozklad takhle měl nad póly fungovat, tak by v atmosféře musel být vodík, ten by byl hodně reaktivní... Nebo i uhlovodíky a také v ní nejsou. Taky v tom experimentu s magnety ve slané vodě, měřil jste teplotu? Tím byste měl důkaz. Je pravda, že v historii změny na planetě probíhaly milióny let, takže nějaká malá množství plynů i uhlovodíků by tak vznikat mohly. Vznik organiky se obvykle učí působením blesků ve vodě, což je velký přísun energie. A kyslík sedící na magnetu, to je atom nebo volný iont, který s ničím nereaguje? Molekula nemá dipól, ta by tam zůstala sedět? Ale možné to je, i když ta termodynamika ... podle vás se vyrovnává oteplování s tím, co popisujete? Mně se líbí Váš nápad víc než výmysl s CO2, ale stejně to nechápu, Birkelandovy proudy neznám.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

23.2.2023 23:20 Reaguje na Jarka O.
Birkelandovy proudy mají pomyslnou anodu v ionosféře. Pokud by jsme si to představili jako elektrolýzu, pak by šlo o elektrický proud v kapalinách a plynech. Birkelandovy proudy mají cca 15 eV a Van der Waalsovy síly vody jsou velmi slabé, navíc se molekula vody sama dělí cca dvakrát denně na ionty. Kladné částice se budou pohybovat k anodě, takže ve vodě proběhne jedno ochlazení a v atmosféře vlivem Peltierova termoelektricķého jevu k dalšímu chlazení protože se jedná o zákon elektrického proudu v plynech kationt má vyšší kinetickou energii. Vodík se nám nachází v ionosféře.
Má to pokračování, ale i tak je dost informaci.
Odpovědět
JO

Jarka O.

24.2.2023 17:40 Reaguje na Jan Křížek
Děkuji za vysvětlení. Z těch proudů se získá energie na rozbití molekuly vody? Protože přece jen molekulární a mezimolekulární vazebné sily nejsou tak slabé a jsou tam i jiné než Van der Waals, vodíkové můstky, aby to mohlo jít jen působením magnetu. Ale možná by se dala pomoci magnetů zefektivnit elektrolýza vody. Vy říkáte, že se takto zvyšuje okysličení vody, možná, a to by se mělo dát změřit při pokusu s magnetem, nejlépe v inertni atmosféře, v bidestilované vodě bez CO2 sycené argonem. Elektrické vedení možná něco narušuje, ale kompasy stále poznají sever- jih, tak asi zatím ty síly nejsou tak rušivé :)
Odpovědět
JK

Jan Křížek

24.2.2023 21:00 Reaguje na Jarka O.
Je naprosto jedno, jestli jde o sever nebo jih, oba magnetické póly jsou katoda a mají stejný kladný elektrický náboj. Zapomeňte na rozlišení sever jih kompas, Je to celé elektrický paradox. Záporný elektrický náboj je přesně v rovině řezu po pomyslným rovníkem magnetu.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

24.2.2023 21:13 Reaguje na Jan Křížek
Mimochodem mořská voda není vůbec destilovaná.
Maget stačí položit pod testovací nádobu...
Odpovědět
JO

Jarka O.

25.2.2023 09:26 Reaguje na Jan Křížek
Po destilaci by zbyla čistá voda s inertním plynem, ve které byste sůl rozpustil a pak zjišťoval působení magnetu. Mně šlo o vyloučení vedlejších vlivů, bublinek jiných plynů(CO2), vč. reakce CO2 na metan. Ale není to nutné, stačí měřit teplotu minerálky, jen ... jak si můžete být jistý, že se magnet (nebo i sklo nad magnetem?) obaluje kyslíkem, a není to jiná reakce? Nepřu se s Vámi o nesmyslnosti sledování uhlíku, protože dekarbonizace žádná dekarbonizace není, jen matení, a taky ostuda vědců. Že se jednou i z pitné vody stane drahé zboží na cizí burze, a to pod vlivem ekologistů, o tom nepochybuji. Podívejte se např. na správní radu Vody Želivka.
Odpovědět
JO

Jarka O.

25.2.2023 09:29 Reaguje na Jan Křížek
Já se nesměju. Birkelandovy proudy existují, ale to snad není o rozbíjení molekul. V NMR magnet mění směr molekul, ale nerozbijí je. Pak existuje hmotnostní spektrometrie, ve které taky používáte magnet na třídění atomů nebo částí molekul, ale nejdřív molekuly něčím jiným rozbijete, většinou elektrickým výbojem.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.2.2023 08:02 Reaguje na Jarka O.
On hlavně vzniká ozon z kyslíku. Ale následně se ozon zase rozpadá - na kyslík...
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.2.2023 13:18 Reaguje na Ladislav Metelka
…a 1 kyslíkový atom vlivem UV. Byl by to koloběh. V atmosféře jsou nejrůznější druhy radikálů, z nichž některé mají krátkou, jiné zase dlouhou dobu životnosti, během níž zničí hodně O3 tím, že katalyzují rekombinaci na O2 , a následkem je tenčení vrstvy O3. Jakýpak je aktuální stav ozónové vrstvy?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.2.2023 13:20 Reaguje na Jarka O.
Pomalu se to lepší...
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.2.2023 13:37 Reaguje na Ladislav Metelka
Jakto?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.2.2023 13:45 Reaguje na Jarka O.
Ubývá halogenovaných uhlovodíků...
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.2.2023 13:51 Reaguje na Ladislav Metelka
Ano, zákaz freonů zafungoval? Hm, dobré. Ale jako náhrada za chlazení freony se využívá i CO2, to je mi patálie :)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.2.2023 14:02 Reaguje na Jarka O.
Zafungoval, situace se zlepšuje od začátku století, ale ještě to pár desetiletí potrvá, než to bude OK.
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.2.2023 14:21 Reaguje na Ladislav Metelka
Uvidíme, snad ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2023 18:46 Reaguje na Jarka O.
Uhlovodíkové palivo vyrobené z vody a CO2 už přece vyrábí komerčně firma Porsche, říkají tomu syntetika.
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.2.2023 21:58 Reaguje na Pavel Hanzl
O to tu tak nějak nejde. Jde asi o to, že elektromagnetismus Země nebo elektrická vedení by měla být schopná rozkládat molekuly vody, a vodík a kyslík by pak ochlazovaly vodu a vzduch pohybem, expanzí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2023 13:27 Reaguje na Jarka O.
To mi připadá jeko ryzí alchymie z doby Tychona de Brahe.
Odpovědět
JO

Jarka O.

27.2.2023 17:33 Reaguje na Pavel Hanzl
No, víra v CO2 může jiným připadat jako inkvizice v době Galilea.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.2.2023 14:20 Reaguje na Jan Křížek
Znovu jen potvrzujete starou pravdu. Čím delší příspěvek, tím hloupější...
Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 14:32 Reaguje na Ladislav Metelka
Složité to je, ale hloupé opravdu ne.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.2.2023 14:34 Reaguje na Jan Křížek
Omyl. Je to i hloupé a s fyzikou to nemá nic společného.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

22.2.2023 14:43 Reaguje na Ladislav Metelka
Když jsme to řešili naposledy, tak jsem to vysvětlení zjednodušil na vysvětlení, že Země jsou dva do kruhu sestavené Peltierovy články otočené teplejší stranou k sobě.
Magnetické póly odpuzují kationty. Kationty nesou elektrický náboj a z fyzikálního hlediska jde o zákon elektrického proudu v plynech. Termoelektrický - Peltierův zákon vyjadřuje tento pohyb jako náboj s vyšší kinetickou energií, tj. prostředí atmosféry se ochlazuje.
Dělení vody probíhá naprosto stejně na pólec jako v kádince s vodou a magnetem.
Vám to vnucovat nebudu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.2.2023 14:47 Reaguje na Jan Křížek
To je rozumné. Nevnucujte mi fyzikální bláboly, to bude nejlepší...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.2.2023 15:49 Reaguje na Jan Křížek
Nechci urážet pane Křížku, ale nechcete zvážit přesun na jinou diskuzní platformu, kde se vyskytuje publikum chápající vaše myšlenky ?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.2.2023 09:14 Reaguje na Jan Křížek
A co když vám povím, že dokážu ve sklenici vody vytvořit bublinky i bez těch vašich magnetů? Nebudu pak pro vás něco jako bůh magnetismu a elektřiny? :-)
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

22.2.2023 14:59
Tak já teď nevím, kde je pravda. Jestli u pana Obrusníka nebo u pana Křížka. Já to snad přestanu sledovat a začnu žít.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.2.2023 16:14 Reaguje na Katka Pazderů
Zapomnela jste na moznost, ze pravdu nemusi mit zadny z nich.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

22.2.2023 15:00
Ale pro jistotu, 2 zasazené fíkovníky nám už plodí. Olivovníky budeme sázet letos v létě.
Odpovědět
JO

Jarka O.

22.2.2023 18:07 Reaguje na Katka Pazderů
Máte je ve skleníku? Viděla jsem severské fíkovníky,kde plody dozrávají další rok. Olivy začnou plodit za 100 let:)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

22.2.2023 19:41 Reaguje na Katka Pazderů
Zkuste raději kivi, pistácie a čínské datle, než olivy, ty jsou hnusné.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist