https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radim-tolasz-zelena-dohoda-zmena-mysleni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radim Tolasz: Zelená dohoda - změna myšlení

22.5.2022
O Zelené dohodě (GD) jsem už jednou psal a často jsem se k tomuto textu vracel. Bohužel koluje o této dohodě ve veřejném prostoru mnoho nesmyslů, tak se pokusím o nové přiblížení jejího obsahu. Pokud je níže text „v uvozovkách a italicou“, pak se jedná o citaci z textu Zelené dohody, což mnohé často překvapí.
 
Úvod a strukturu opakovat nebudu. Ale když je v textu Dohody uvedeno, že „je třeba změnit politiky v oblasti dodávek čisté energie v rámci celé ekonomiky, v oblastech průmyslu, výroby a spotřeby, rozsáhlé infrastruktury, dopravy, potravin a zemědělství, stavebnictví, zdanění a sociálního zabezpečení“, znamená to, že je třeba změnit myšlení. To je docela problém, ale pokud se podaří „zvýšení hodnoty, kterou přisuzujeme ochraně a obnově přírodních ekosystémů, udržitelnému využívání zdrojů a zlepšení lidského zdraví“, pak se celý problém dost zjednoduší, protože se poté ochrana životního prostředí ekonomicky vyplatí. Otázkou však je, zda je k tomu dostatek politické vůle na straně jedné a obecný souhlas voličů na straně druhé. Zatím mám pochybnosti o obou stranách.

Že nás čeká transformace ekonomiky je zřejmé a pro EU to není vlak ve výchozí stanici, ale vlak už dávno jedoucí. Od roku 1990 snížila EU své emise skleníkových plynů o více než 20 % a ekonomika rostla o více než 60 %. Snižování emisí tedy není cestou k chudobě. I Zelená dohoda ukazuje, jak je dlouhá cesta od záměrů a přání k realizaci. Záměr uvedený v Dohodě -  „Do léta 2020 předloží Komise plán (s posouzením dopadů) na odpovědné zvýšení cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů pro rok 2030 nejméně na 50 % a směrem k 55 % ve srovnání s rokem 1990.“ je hodně za hodnotami, které v roce 2018 ve zprávě Oteplení o 1,5 °C https://www.ipcc.ch/sr15/ předložil IPCC (viz mé výpočty ZDE). Je totiž docela rozdíl, jestli je výchozím rokem 1990 (v EU) nebo 2010 (IPCC). Autoři GD si dobře uvědomují, že osamocenost Evropy v těchto aktivitách nepomůže životnímu prostředí a ekonomicky by to pravděpodobně bylo neudržitelné. Přesto kritici Green Dealu vyčítají, že osamocenost Evropy v těchto aktivitách ... Nechápu, vždyť se v GD jasně říká „... existuje riziko, že bude docházet k úniku uhlíku – buď tím, že dojde k přesunu výroby z EU do jiných zemí s nižší mírou ambicí ve snižování emisí, nebo protože budou produkty z EU nahrazeny uhlíkově náročnějšími dovezenými produkty. Jestliže se toto riziko naplní, nedojde k žádnému snížení globálních emisí, a úsilí EU a jejího průmyslu o splnění globálních cílů v oblasti klimatu stanovených Pařížskou dohodou tak bude zmařeno.

Vzpomínáte na krizi kolem dodávek energií od společností Bohemia Energy a spol? Kolikrát jsme slyšeli, že za to může Green Deal? A přitom si stačí GD přečíst a zamyslet se nad tam uvedenou výzvou „U domácností, které si nemohou dovolit klíčové energetické služby zajišťující základní životní standard, musí být řešeno riziko energetické chudoby. Efektivní programy, například pomoc domácnostem pro financování renovace domů, mohou snížit účty za energie a pomoci životnímu prostředí.“ O možných rizicích museli zodpovědní vědět již před rokem 2019, kdy byl GD schválen, takový text se připravuje celé roky.

GD není jen o snižování emisí skleníkových plynů, ale i o modernizaci infrastruktury, kterou potřebujeme i bez GD. Musíme přece „podporovat zavádění inovativních technologií a infrastruktury, což zahrnuje mimo jiné inteligentní sítě, vodíkové sítě nebo zachycování, ukládání a využívání CO2, ukládání energie...“. Nikdo, snad ani Extinction Rebelion, si  nemyslí, že lze čehokoliv dosáhnout hned. „K transformaci určitého průmyslového sektoru a všech hodnotových řetězců je třeba 25 let – tedy doba jedné generace. Je nutné přijmout rozhodnutí a zahájit aktivitu v příštích pěti letech, abychom byli v roce 2050 připraveni.“ Nikdo si nemyslí, že to je a bude jednoduché. „Energeticky náročná průmyslová odvětví, například ocelářství či výroba chemických produktů a cementu, jsou pro evropskou ekonomiku nepostradatelná, jelikož dodávají vstupy pro klíčové hodnotové řetězce. Dekarbonizace a modernizace tohoto odvětví má zásadní význam.“ Oběhové hospodářství a digitalizace tvoří velkou část GD. „Digitalizace rovněž přináší nové příležitosti pro dálkové monitorování znečištění ovzduší a vody nebo pro monitorování a optimalizaci využívání energie a přírodních zdrojů.“ Přesně podle toho postupuje i česká věda, když se věnuje například předpovědím výroby ze solárních panelů (končící projekt Czechglobe a Amper Meteo v praxi).

Součástí GD je i doprava, ale ne z pohledu osobní eletromobility, jak můžeme často číst. „Prioritou bude přesunout významnou část vnitrozemské nákladní přepravy, kterou dnes zajišťuje silniční síť, na železnici a vodní cesty. Cena dopravy musí odrážet její dopad na životní prostředí a zdraví. Poskytování dotací na fosilní paliva je třeba ukončit.“ Dotace na fosilní paliva? Nějaké protesty ze strany odpůrců podpory elektromobilty? Asi ne, je ticho. Já si myslím, že když se dotace jen přesunou, tak mohou být spokojeni všichni. Zajímavý je odhad 13 miliónů elektrických aut, která mají být v EU v roce 2025 v provozu a je tedy pro ně třeba vybudovat nově 1 milión dobíjecích stanic. Odhaduji, že jde o možnosti dobíjení s velkou rezervou do budoucna. GD zároveň navrhuje „opatření v oblasti námořní dopravy, včetně regulace přístupu nejvíce znečišťujících lodí do přístavů EU a povinnosti kotvících lodí používat pobřežní elektřinu.

Součástí GD jsou návrhy i v oblasti potravin. Jejich kvalita a dostupnost jsou v Evropě na vysoké úrovni. „Produkce potravin však i nadále znečišťuje ovzduší, vodu a půdu, přispívá k úbytku biologické rozmanitosti a změně klimatu a spotřebovává nadměrné množství přírodních zdrojů, přičemž významná část potravin se vyplýtvá.“ Společná zemědělská politika existuje a funguje mimo GD. Je na ni připravený rozpočet a GD „jen“ říká, že minimálně 40 % těchto financí by mělo být součástí opatření na ochranu klimatu. Strategická rozhodnutí předpokládají „výrazné omezování množství použitých chemických pesticidů, hnojiv, antibiotik a rizik s nimi souvisejících“. Cílem nejsou jen zdravější potraviny, ale i obnova ekosystémů a podpora biologické rozmanitosti. „Udržitelná obnova lesů a zalesňování mohou spolu s obnovou poškozených lesů zvyšovat absorpci CO2 a současně zlepšovat odolnost lesů a podporovat oběhové biohospodářství. Obecně vzato, trvalá řešení v oblasti změny klimatu vyžadují, aby byla věnována zvýšená pozornost řešením inspirovaným přírodou, včetně zdravých a odolných moří a oceánů.“ Velký důraz na mnoha místech GD je věnován znečištění ovzduší, povrchových i podzemních vod. Souvislosti s kvalitou života a potravin je zřejmá. Stejně tak souvislosti se zdravím nás všech. I to je důvod pro odmítání GD, které z nejvyšších míst české politiky zaznívají? Docela mě to zaráží. „Všechny strany, včetně průmyslového odvětví, by měly spolupracovat, aby lepší ochranu zdraví a životního prostředí propojily s vyšší konkurenceschopností v celosvětovém měřítku.

Komise odhaduje náklady GD na 1,5 % HDP z roku 2018 ročně. To je pořád méně, než dáváme na jiné činnosti, například na zbrojení, kde se snažíme dosáhnout dokonce 2 %. A když si dám vedle sebe nové BVP (bojové vozidlo pěchoty) a čistší vzduch, pak mám jasno. „Nejzranitelnější jsou ti, kdo jsou nejvíce ohroženi škodlivými dopady změny klimatu a zhoršování životního prostředí. Dopad na občany bude různý, v závislosti na jejich sociálních a zeměpisných podmínkách. Ne všechny členské státy, regiony a města začínají s transformací ze stejné výchozí pozice a ne všechny jsou schopny stejně reagovat.

Finance, výzkum, inovace a vzdělávání jsou důležité podpůrné části celého GD. Je vhodné využít „kombinaci technologického pokroku, klesajících nákladů, rostoucích investic a politických opatření na podporu transformace“. Ani mezinárodní spolupráce není jen někde na okraji celého GD. Vztahy EU-Čína je třeba dále rozvíjet a podporovat. GD zmiňuje i chystanou strategii pro Afriku, kterou já osobně často zmiňuji jako budoucí problém pro klima. Jde o to, aby „tento kontinent rychle dosáhl pokroku směrem k ekologickému a oběhovému hospodářství, včetně udržitelné energetiky a potravinových systémů a inteligentních měst“.

Můžete namítnout, že jsem v textu nezmínil ruSSkou agresi a okupaci na Ukrajině, která bude mít jistě vliv na další rozhodování i v oblastech, které GD popisuje. Ano, záměrně jsem se tomuto tématu vyhnul. Dnes nikdo nevíme, jaký ve skutečnosti bude výsledek této bláznivé kremelské akce v jejich nejširších souvislostech. Jak se bude vyvíjet obchod, energetika, sociální vztahy, ... v dalších měsících a letech? Bohužel dnes nikdo neví. Ale kdo je připraven, není překvapen a GD je dobrý návod na přípravu pro budoucnost.


reklama

 
Další informace |
Text je převzatý z osobního blogu Radima Tolasze.
foto - Tolasz Radim
Radim Tolasz
Autor je klimatolog. Pracuje pro Český hydrometeorologický ústav. Je expertem WMO pro klimatická data a databáze, českým zástupcem v GEO a v IPCC.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (167)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

VM

Vladimir Mertan

22.5.2022 08:14
Je to smutné, ale v súčasnej dobe bohužiaľ to BVP, ale hlavne ďaľšie zbrane potrebujeme a zrejme aj budeme potrebovať. Práve ruská agresia nám ukázala kde sú momentálne priority investovania. Iný význam dostal aj GD. Odklon od využívania ruskej ropy a zemného plynu je oveľa dôležitejší hlavne z politických dôvodov. TAkže zateplenie, solárne panely, tepelné čerpadlá teraz potrebujeme viac ako kedy predtým. V súčasnej situácii sa stále bez fosílnych palív nezaobídeme a preto bude treba viac využívať uhlie. Z hľadiska produkcie CO2 to nebude zase žiadna výhra.
Odpovědět
va

vaber

22.5.2022 08:37 Reaguje na Vladimir Mertan
všiml jste si ,že nikde se neobjevuje snaha na ukončení války ,média i politici mlčí,
všem tato válka vyhovuje a chtějí aby pokračovala,
trpí jen obyčejní lidé a to špičky nezajímá
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 08:59 Reaguje na vaber
Mluvíte mi z duše!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 11:43 Reaguje na vaber
Plácáte nesmysly. Putin potřebuje vítězství, jinak si ho mužici ugrilují. To je celý, nebýt jeho, ta válka by ani nezačala, neexistuje k ní jediný důvod.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 11:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Všímáte si, že reagujete úplně zcestně?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 12:05 Reaguje na Jiří Svoboda
Vy máte problém s chápání textu. Tak znovu:
samozřejmě mají všichni zájem o okamžitém zastavení války, ovšem rozhoduje to Putin a ten chce pokračovat.
Pokud by vojáky stáhl, je po válce. Pokud by to udělal zelenskij, je o Ukrajině.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 13:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale proč ten zájem o zastavení války nikdo neříká a nemedializuje a nehledají se pro to vhodné kompromisy?

Také říkáte jak má EU obrovský zájem o zavedení globální uhlíkové daně, ale nic pro to nechce udělat. Spíše se ti mocní toho bojí jak čert kříže.

Evidentně máte značné potíže s viděním/hodnocením reality.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

22.5.2022 17:45 Reaguje na Jiří Svoboda
haha, nebuďte vtipný...ona ta unie byrokratů a centristů ještě dostane pár zásahů. Rusko sice skončí ale to neznamená, že se tu budem mít nějak dobře...ale tak se věci hrajou
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 19:08 Reaguje na Jiří Svoboda
Hluboký omyl. Nikdo nic o žádných dohodách nehovoří, protože Putïn to zásadně nedopustí, pokud nemá vítězství. Rozumí jen síle.
EU dělá o snížení uhlíku dost, od roku 1990 šly emise o 30% dolů. Článek pana Tolasze na tomto serveru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 19:11 Reaguje na Jiří Svoboda
Zkuste navrhnout kompromis gaunerovi, který vám chce podřezat hrdlo. Domluvíte se s ním, že vám je podřeže jen zprava a jen včetně hrtanu a krkavice pravé a hltan a levou tepnu nechá, že?
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

22.5.2022 22:04 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, to bude proto, že kompromis s někým jako je Putin, je prakticky nedosažitelný.

Pokud byste znal a chápal historii druhé světové války, pak byste neměl tak brutální potíže s pochopením současné reality...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 09:14 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Pan Svoboda prostě nechápe, proč nikdo nevedl žádné kompromisní rozhovory třeba s Hitlerem.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.5.2022 11:41 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Když se to nebude zkoušet, ke kompromisu se nikdy nedojde a ta válka potrvá třeba 20 let. Chudáci Ukrajinci!

Ne vše se děje přes kopírák, jak je vám zjevně vlastní.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

23.5.2022 12:15 Reaguje na Jiří Svoboda
A jaký kompromis navrhujete? Bo cokoli co je pro Rusy alespoň trochu přijatelné, je pro Ukrajinu zcela mimo mísu. A když se podívám na aktuální mapu, tak ty Ukrajince plně chápu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.5.2022 14:36 Reaguje na Svatá Prostoto
Ty nůžky se stále rozevírají. Co bylo před dvěma měsící schůdným kompromisem je dnes pro obě strany nepřijatelné. Hlavně že jsou pánové zásadoví.

Ono je možné přijmout dnes "nepřijatelnou" věc a zastavit tím válku. A pak tlačit za pomocí sympatizujících států na uvedení stavu do smysluplného pořádku.

Nahradit zájem zvítězit zájmem ušetřit nevinné lidské životy.

Vašim cílem je vymazat Rusko z mapy? Za jakou cenu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2022 07:45 Reaguje na Jiří Svoboda
Bohužel, Rusko je prakticky identická kopie nacistického Německa. A spojencům dávno došlo, že jakékoliv jednání s Hitlerem o míru jsou zcela zbytečná. Jediné řešení byla "bezpodmínečná kapitulace".
A jak to dopadlo?
Nacismus v Evropě naprosto zmizel a objevil se až dnes v Putinovském Rusku.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2022 08:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase vedete bezcenné řeči.
Odpovědět
kk

karel krasensky

22.5.2022 15:50 Reaguje na Jiří Svoboda
1+
Odpovědět
kk

karel krasensky

22.5.2022 16:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Putina tohoto vrážedného upíra měli zlikvidovat již dávno.Mezi další jeho odporné kousky patří to,že s oblibou pojídá vychuchola povolžského.Tohoto vzacného vymírajícího tvora mu jeho pohunci a satrapové chytají v deltě řeky Volhy a vlkodlak Putin pak vychucholy pojídá vesvé pozlacené kremelské pracovně kde mu u toho musí zpívat ruský dívčí sbor Katušu a Kalinku.Zplozenec pekel
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

22.5.2022 17:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Putin je trubka...nechápe proč nějakému západu záleží na nicotné Ukrajině...zkrátka to pos..l a důstojně z té blamáže nevyleze...Rusko v mezinárodním systému končí...Čína jen podojí jeho nerostné bohatství za bakšiš
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.5.2022 15:41 Reaguje na vaber
Vydělávat na válce, není proti předpisům.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 09:17 Reaguje na smějící se bestie
Kdo na ní vydělává?
Rusko trpí, Ukrajina 100x více, EU se zmítá v energetické krizi a USA tam tlačí desitky miliard dolarů.
Jediná v pohodě je Čína a trochu Indie, protože kupují z Ruska zalevno.
Fakt si myslíte, že Putin je čínský agent, aby to tak úžasně zkonspiroval?
Odpovědět
kk

karel krasensky

22.5.2022 15:50 Reaguje na vaber
1+
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

22.5.2022 17:40 Reaguje na vaber
nesmysl...co Babiš se Schillerovou rozházel za poslední dva roky si už dovolit tisknout nemohou...to by jsme se tý inflace nezbavili nikdy
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.5.2022 15:44 Reaguje na Vladimir Mertan
Přesun dopravy i na vodní cesty ?
Že by průplav D-O-L, zaplatila EU !
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

22.5.2022 17:46 Reaguje na smějící se bestie
DOL je zrušený, takže není kdo by o něco takového žádal
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.5.2022 18:49 Reaguje na Jaroslav Řezáč
zrušenej věcí bylo a nakonec se realizovaly
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 20:21 Reaguje na smějící se bestie
Nestrašte...
Odpovědět
ms

23.5.2022 01:06 Reaguje na Vladimir Mertan
Autor je dobře placený za svůj progresivismus a užívá si dotačního cestování po světě. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej! Jde jen a jen o sprosté prachy, proto se zelení vrhli na energetiku, při jinak potřebné skutečně ochraně přírody a biodiverzity se zbohatnout nedá. Holt solární baroni z let 2008-2010, jimž čeští daňoví poplatníci pošlou do roku 2030 kolem 800 miliard Kč, jsou příliš velkým lákadlem, aby to dotační lobby nezkoušela stále znovu a znovu. A protože mezi politiky jsou "investoři" do OZE, obávám se, že by se to mohlo zase podařit. Pak ovšem půjde ekonomika ČR do kopru.
Odpovědět
AZ

A Z

24.5.2022 09:16 Reaguje na
Haleď a kolik bere, když máš takový přehled?
Odpovědět
va

vaber

22.5.2022 08:34
změnit myšlení lidí je nemožné, to jsou utopické přestavy GD, protože vše se podřizuje a bude podřizovat zisku ,proto se zavádí dotace na vše možné i nemožné, jinak by se GD nepohnul ani o milimetr a výsledky jsou stejně tristní,
hrabivost je v lidech zakořeněna stejně pevně jako pud sebezáchovy jednotlivce a mají ji v sobě nejsilnější ti, co společnost řídí,
bohužel pud sebezáchovy společnosti je naopak nejslabší
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 09:00 Reaguje na vaber
A zase. Mluvíte mi z duše!
Odpovědět
kk

karel krasensky

22.5.2022 15:58 Reaguje na vaber
Hezký a pravdivě nápsano.Vrácí se minulost.Napřed němci kdy měli být panská rasa,nadlidé a my jejích otroky a pak lehčí forma socík kdy jsme měli mít všechno společné a změnit myšlení.A ted další pokus.Ten tolarz co tohle napsal je klonem Jaroslava Kojzara z Rudého práva.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 09:55
Pane Tolaszi, jistě si pamatujete schalování pětiletých plánů na sjezdech komunistické strany. Tam byly stanoveny poměrně realistické cíle jako: zvýšit zemědělskou produkci o 10 % (budeme na pole sypat více umělých hnojiv), zvýšit těžbu uhlí o 15 % (vykopeme další důl a budeme těžit na 3 směny 364 dní v roce (kromě 7. 11.).... Ten režim měl tehdy slušné donucovací prostředky a cíle bylo možno dosáhnout jednoduchýni extenzivními prostředky (to, co se dělá, se bude dělat ve větším rozsahu). A přesto se to nedařilo.

Děkuji Vám, že jste tu GD předsatvil v jeho nahotě. Je to kupa zbožných přání, kde se má nahradit to, co dnes uspokojivě funguje, něčím, co by mělo fungovat lépe, ovšem za cenu značného zdražení a zesložitění. A takových vzájemně propletených věcí jsou tam tisíce a na další desetitisíce se tam zapomnělo. Kdo toto všechno zorganizuje, zoptimalizuje, zrealizuje a ponese za dobrý výsledek zodpovědnost? Úředníci v Bruselu vedoucí neustálé žabo-myší války? Ti co se mnohdy nejsou schopni zhodnout ani na banálních jednotlivostech? Kdo zajistí, že budou peníze z rozpočtu vynaloženy efektivně a neskončí v kapsách vlivných bobbyistů, jimž lhaní nedělá problém. Vy věříte těm odhadovaným nákladům na GD? Za to se možná vyzobe pár rozinek a několik lidí či firem pořádně napakuje. Nepůjde ani o klima ani o ekologii, půjde primárně o to, jak tyto peníze získat.

Myslím, že Váš článek docela pomohl lidem otevřít oči. Hlavně v tom, jak se stále zbožnější přání Bruselu stále více zaměňuje za budoucí realitu. Jistě, pořád je tu dosti lidí, kteří tomu věří, či spíše jim to vyhovuje.

Myslím, že reálné je na GD pouze eskalující lhaní si do kapsy. Prosím, zkuste se i Vy na GD podívat z této stránky.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.5.2022 10:18
Dekarbonizace společnosti je potřebný cíl o kterém netřeba vézt diskuze.
Zásadní problém ovšem spočívá v cestě, která byla Green Dealem vytyčena.
Tu považuji za zcela chybnou , nemající oporu v racionálním a logickém myšlení.
Doufám, že autor článku nevolá po tom, abychom racionalitu nahradili iracionalitou.

Vady GD - stručně

- priorita OZE jako zdrojů "čisté" energie paradoxně povede ještě k horšímu stavu než máme dnes
- popírání skutečnosti, že nepotřebujeme stabilní a koncentrované zdroje energie
- nesmyslný tlak na urychlený odchod od využívání fosilních paliv i za cenu sebedestrukce -viz současné exploze cen energií apod.

Jediné s čím nemám problém u GD je " Obnova přírody a biologické rozmanitosti je rychlým a levným řešením pohlcování a ukládání uhlíku... Komise navrhuje přísná nová kritéria, která zabrání neudržitelné těžbě lesů a ochrání oblasti s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti...podporuje na udržitelné zalesňování a opakované zalesňování a je doplněna o plán pro 3 miliardy dalších stromů v EU do roku 2030."

Bohužel o tomto cíli se pouze mluví a porovnáme-li objem prostředků a politický tlak na zavádění OZE+ úložiště+ úprava distribuční soustavy+ elektromobilita atd. s touto větou, tak zde se neudělalo vůbec nic!

Technokratický zelený byznys se stal zdrojem obohacování lobbistických skupin, které mluví o "boji proti klimatické změně" a "zájmu společnosti" pouze proto aby se co nejrychleji u této příležitosti -vulgárně řečeno - "napakovali".

To u těchto záměrů není žádná novinka, vzpomeňme záminek na vojenskou intervenci Západu v Iráku/ Saddám Husajn , kde se nakonec ukázalo, že ani jeden z důvodů pro nasazení vojenských sil nebyl pravdivý - nenašly se zbraně hromadného ničení nebo biologické zbraně - zato se pořádně promazalo soukolí průmyslově-vojenského komplexu a ovládla se irácká ropná pole.

O mrtvých jen dobře - na mysli mám nedávno zemřelou Madeleine Albrightovou,
Češku s židovskými kořeny, která to díky své píli a talentu dotáhla na ministryni zahraničí USA- první ženu na tomto postu v USA.
Osobně se zasadila o vojenskou intervenci USA/NATO v Jugoslávii a odtržení Kosova od Srbska.
Vzápětí založila fond, který vstoupil do privatizace státního majetku v Kosovu, byl velmi úspěšný a následným prodejem aktiv vydělala balík.

Stejný názor mám na skutečné pohnutky, které Brusel vedou k tomu, aby diktoval národním státům ,co musí v rámci boje proti tzv. klimatické změně udělat . A zástupy užitečných idiotů od Pyrenejí po Ural tomu freneticky tleskají a zelenou sekerou čistí cestu pokroku.
To už jsme tady taky jednou v nedávné historii měli , heslo "Krok vzad, dva kroky vpřed" , Nová ekonomická politika (NEP), V.I. Lenin, 10. sjezd bolševické strany , 1921,Rusko.

Odpovědět
AZ

A Z

22.5.2022 10:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ty jsi opravdu největší plácal a demagog na ekolistu. Za tohle psaní blbostí tě někdo platí? Hlavně že zrovna ty plácáš něco o užitečných idiotech. :D
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.5.2022 11:25 Reaguje na A Z
Intelektuální úroveň individuí vašeho formátu vyplývá z obsahu vašeho odporného příspěvku.
Doporučuji přečíst Guth-Jarkovského "Jak se správně chovat ve společnosti", pokud vám čtení dělá problémy lze i prolistovat.
Nic se tak sice nenaučíte, ale aspoň dosáhnete úrovně lidoopa.
Odpovědět
AZ

A Z

22.5.2022 11:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mám klesnout na tvou úroveň? Ne díky. :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 12:01 Reaguje na A Z
Pan Vinkler je komik, nesmíte ho brát tak vážně...všichni Evropané jsou úpně blbí a energetici a politici extra.
Odpovědět
kk

karel krasensky

22.5.2022 19:17 Reaguje na Pavel Hanzl
hanzl ty jsi zcelá jistě najatý a placený v ukolové mzdě od příspěvku.Dej vědět taky něco přivydělám dle zadání platícího.Pochvalím FVE,německo,lid Madagaskaru,Gretu,EU,Pepu Bidena atd.Není problem.Za peníze v Praze dum.
Odpovědět
va

vaber

23.5.2022 08:32 Reaguje na karel krasensky
doktoři už si s ním neví rady a tak mu někdy v ústavu dovolí počítač a on začne zaplavovat internet svojí hloupostí,
Odpovědět
kk

karel krasensky

23.5.2022 08:42 Reaguje na vaber
1+
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 11:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Obnova přírody a biologické rozmanitosti je rychlým a levným řešením pohlcování a ukládání uhlíku..."

Též fandím rozmanitosti přírody, ale s tím rychlým a levným pohlcováním uhlíku se mýlíte! I deštné pralesy mají nulovou CO2 bilanci. https://cs.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%BD_de%C5%A1tn%C3%BD_les

Není příliš reálné přírodu rozšiřovat. Spíše je možné ji více využívat k produkci dřeva a z něj úsporně stavět co nejvíce pasivních domů. Tak uložíme uhlíku nejvíce a navíc na stavbách uspoříme spoustu CO2 náročných materiálů a při provozu budov energie na topení a klimatizaci.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.5.2022 11:43 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo mýlíte se. Snad vás jako technika přesvědčím jednoduchým příkladem.
Čistě teoreticky, právě teď zasadíme strom, třeba lípu, a necháme ji projít se svým životem. V optimálních podmínkách nejméně 300 roků.
Dovolím si tvrdit, že hmotnost dřeva /lignin byla zcela saturována navázáním uhlíku z atmosféry.
Investiční náklady 20 CZK, provozní náklady nula, účel splněn a další ekosystémové služby čistě jako bonus včetně tvorby O2.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 12:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
A pak tu ztrouchnivělou lípu pokácíte a uděláte si na čarodějnice ohýnek. Za 20 Kč pak zasadíte novou lípu a tak dokola. Průměrná CO2 bilance je nulová, průměrné množství uloženého uhlíku je jako ve 150 leté lípě.

Pokud máte les a těžíte v něm stoleté stromy, které pak na 100 let zabudujete do dřevostaveb, které pak spálíte, průměrné množství uloženého uhlíku je zhruba stejné. Do CO2 bilance ale musíte započíst spoustu benefitů, které pasivní dřevostavba přináší!

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.5.2022 15:29 Reaguje na Jiří Svoboda
Míjíte se v čase. Napsal jsem tři sta let - tedy půjdeme-li zpátky, píše se rok 1722.
To se mluvilo leda o Božím hněvu a nikoli klimatické změně a ještě nebyly ani upalovány čarodějnice na losinském panství.

To je ta lidská domýšlivost, vše poměřováno maximálně délkou jednoho produktivního lidského života. Co bylo předtím a potom je "nepodstatné".

A pokud vás vezmu za slovo, vůbec nic mi nebrání :
a) dřevo využit na trvanlivé výrobky
b) napodobit matku přírodu a zakonzervovat bez přístupu vzduchu - CO2 bilance potom není nulová, ale pouze a jen negativní.
Zkušební otázka - co je to uhlí ?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 17:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proboha! Píšete: "právě teď zasadíme strom" Kde máte ten rok 1722?

Pokud budeme dřevo zpracovávat a po jeho dosloužení z něj uděláme pyrolýzou dřevěné uhlí, které nadrtíme a zapravíme do půdy, pak bude CO2 bilance velmi negativní.

Je velký rozdíl mezi zasadíme strom a necháme ho zpráchnivět nebo ho v nejlepších letech zpracujeme a po dalších 100 letech zuhelníme.

Uhlí je miliontina biomasy, která se v minulosti nerozložila. Vidím, že se připodobňujete s postavou, která klade kontrolní otázky.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.5.2022 18:20 Reaguje na Jiří Svoboda
To by bylo úplně nejlepší - doplnění organického uhlíku do půdy. Deficit C v půdě je v celé západní Evropě.

Tragické ovšem je, že touto cestou přestože je nejlepší bruselský rychlík nikdy nepojede - nedají se na tom vysekat patřičné zisky.
A proto se dělají technokratické zkratky , které naplní peněženky zúčastněných.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 20:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 17:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, kdyby se vám podařilo zapravit do půdy 50 tun uhlíku, (což je tak 10 tatrovek) tak je to jedna MILIARDTINA toho, co lidstvo za JEDEN rok vypustí do atmosféry.
Tudy cesta skutečně nevede.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.5.2022 09:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Těch cest, co nikam nevedou, je v ochraně klimatu sposta. A navíc zatím nejdeme žádnou, která by tam vedla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2022 07:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Snižování pálení fosilního uhlíku.
Nic jiného lidstvo nevymyslelo a pokud by bylo schopno to zvládnout, je z velké části po problému.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2022 08:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud by bylo... nic neřeší.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

22.5.2022 19:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Ťažiteľné zásoby uhlia na svete sa odhadujú na 860 miliard ton. To je možno 20% skutočných zásob. Nemali by sme zabúdať, že väčšina pradávneho CO2 je uloženého vo vápencoch, odkiaľ ho našťastie nevieme tak ľahko uvoľniť.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 20:03 Reaguje na Vladimir Mertan
To je možné. Kde se ale vzalo tolik hydroxidu či oxidu vápenatého?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 20:25 Reaguje na Jiří Svoboda
Život na Zemi tu funguje asi 3 miliardy letz.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

22.5.2022 21:08 Reaguje na Jiří Svoboda
Myslíte uhličitan vápenatý CaCO3? Na to je jednoduché vysvetlenie. Uhličitan vápenatý vzniká v schránkach drobných morských živočíchov. Tie sú schopné získavať uhlík z rastlinnej potravy, kde bol uložený fotosyntézou. Časom tak vytvárajú veľmi hrubé nánosy na morskom dne, ktoré sú časom trasformované na vápence a dolomity. Z morských schránok sú vytvorené aj mramory alebo kriedové útesy.
Odpovědět
va

vaber

23.5.2022 08:17 Reaguje na Vladimir Mertan
jak asi vznikly křídové útesy kanálu ?,že by tam plavali mořští živočichove jako na hřbitov, umřít,
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

23.5.2022 10:19 Reaguje na vaber
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_%C3%BAtesy_doversk%C3%A9
Zdejší horniny vznikaly na konci druhohor, ve svrchní křídě (zhruba před 70 miliony lety), kdy se na dně mělkého moře hromadily kalcitové schránky odumřelých mikroorganismů, zejména řas kokolitek.[3] Obrovské množství těchto schránek, nahromaděné během tisíců let, vytvořilo desítky metrů mocné sedimenty.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.5.2022 11:46 Reaguje na Vladimir Mertan
Ale ten vápník se odněkud musel vzít! Ten si mlž z prstu nevycucá.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

22.5.2022 22:09 Reaguje na Jiří Svoboda
Rozkladem čedičů...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.5.2022 11:47 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Díky!!!!!
Odpovědět
pp

pavel peregrin

23.5.2022 08:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, čarodějnické procesy probíhaly na žerotínském panství již 1680, tudíž v tomto bodě se mýlíte.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

23.5.2022 07:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zapomínáte, že stromy / lesy nejsou důležité pro nějaké "trvalé" uložení CO2. To je nesmysl. Ta důležitost je v dočasném uložení, které by mohlo zpomalit růst koncentrací v čase, který potřebujeme pro dekarbonizaci a který následně potřebuje klimatický systém pro snížení koncentrací.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 11:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kdybyste si ten článek aspoň přečetl:
"Od roku 1990 snížila EU své emise skleníkových plynů o více než 20 % a ekonomika rostla o více než 60 %. Snižování emisí tedy není cestou k chudobě."
Zvýšení cen energií není kvůli grýndýlu, ale kvůli válce na Ukrajině atd. atd. zase všechno naopak.

Komický je váš komentář k Iráku: chemické zbraně Hussajn skutečně měl (plynoval jimi Kurdy i Iránce), ale stačil je odlifrovat do Sýrie. Žádná ropná pole Amíci neovládli těží tam francouzské a ruské firmy.
Ale skutečný důvod napadení Iráku byla pomsta za 11. září a hlavně zastavení teroristické války, kterou to skutečně zastavilo.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.5.2022 15:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Komiku, přečtěte si odůvodnění vpádu USA/GB do Iráku.
Jaderné a biologické zbraně - jaké svět neviděl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 20:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jistě. Pomstu za 11. září by nikdo nezkousl, jsme v sluníčkové době. A boj proti terorismu taky ne, pokud by nebouchaly týdně tři silné nálože v Paříži, Londýně i Berlínu. Žijeme ve sluníčkové době, pouze Amíci stojí na zemi.
Evropa žije už přes sto let z toho, že všechny průšvihy, které si vytvoří, vyřeší Američani.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

23.5.2022 12:18 Reaguje na Pavel Hanzl
O 1990 jo, vo tom žádná a díky přírodě za to.

Ale min tak od 2015 nám to už poněkud drhne ... to asi nebude úplně náhoda.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 17:49 Reaguje na Svatá Prostoto
To drhnutí jsem nějak nezaznamenal. Více to špiní ruští demagogové, to jo.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.5.2022 11:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Že vy ne, to málokoho překvapí ...
" ... trend se v současnosti ubírá špatným směrem. V roce 2021 poprvé od roku 2000 klesl podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny, a to jak v absolutním, tak v relativním vyjádření. Jedním z hlavních důvodů byl podle ministerstva nedostatečný rozvoj OZE v kombinaci s rostoucí spotřebou elektřiny a podprůměrnou výrobou větrných elektráren."

https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecko-bude-roku-2030-potrebovat-230-gw-novych-solarnich-vetrnych-elektraren-aby-splnilo-cil-nove-vlady

Ale vy ti zase něco vyzvracíte, v lepším případě budete zticha a pak s tou vaší hovadinou zase někde vylezete jakoby nic.

A pak se divíte, že spousta lidí místo nějakého pokusu o diskuzi s vámi považuje za efektivnější vás rovnou poslat do hajzlu, bo si nic jiného nezasloužíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 20:18 Reaguje na Svatá Prostoto
To máte těžký. Chytáte se cypovin a z komára děláte velblouda a vyzobáváním jen negativních informací vytvoříte jen kopu srágor.
Vy jste se Studničkou a Novákem koutelní tutani, nikdy nepochopíte o co jde.
https://oenergetice.cz/nemecko/nemecko-obnovitelne-zdroje-pokryly-prvnim-ctvrtleti-50-spotreby-elektriny
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 11:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Miloševič vyvražďoval Kosovčany ještě hůř, než Putin Ukrajince a Evropa nebyla schopna si s tím poradit, tak ukecala Amíky.
Kosovo s odrtrhlo až pár let po válce na základě voleb a referenda, v tom Amíci fakt prsty neměli.
Ten privatizační fond vypadá jako klasická ruská demogaogie.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.5.2022 15:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Podívejte se na webové stránky vytvořené v USA , nikoli v Rusku a sám, jste-li toho schopen, si to přečtěte.
Madla byla obchodnice tělem i duší a ráda se koupala ve svých zlaťácích, ke kterým přišla způsobem o němž se raději nemluví.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 20:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mám hlubokou nedůvěru ve webové stránky vytvořené v USA, stejně jako jakoukoliv ruskou propagandu vytvořenou třeba na Paroubkově Marsu.
Ale nic o tom nevím, tak to nehodnotím.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

22.5.2022 12:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Poznámka k iráckým chemickým zbraním. Zcela nepochybně je Irák vlastnil. Jak by mohli potvrdit Kurdové z Halabdže. No vlastně nemohli, protože jsou mrtví (otrávení BOL jako yperit, sarin, tabun a VX). Také Alí Hasan al-Madžídu se neříkalo jen tak, pro nic za nic, chemický Alí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.5.2022 15:21 Reaguje na Galipoli Petr
Pouze stručně -- uváděl jsem pouze jaderné a biologické zbraně, chemické sračky vlastní každý šejk na Arabském poloostrově.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

22.5.2022 20:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
no, psal jste „zbraně hromadného ničení". Takže jsem chápal, že myslíte i chemické zbraně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 20:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Omyl. Sarin a podobné svinstva žádný "šejk na Arabském poloostrově" nevlastní. Jako AZ nebo yperit.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

23.5.2022 12:22 Reaguje na Galipoli Petr
Otázkou je, zda je ještě vlastnil v době invaze do Iráku a to navíc v "provozuschopném" stavu. Kdyby to bylo tak jasné a průračné jak studánka, tak by to Colin jistě velmi rád dal do placu ... místo toho byl chudák za trubku a byl nucen se snažit uplést z houna bič, což si zrovna on na závěr opravdu úctyhodné kariéry nezasloužil.

Irák byla prostě haluz po všech stránkách.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

22.5.2022 20:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jednoduše řečeno to nikdo nebude schopen uřídit. Každý stát má jiné výchozí postavení a ještě něco, pokud to nebude globální tak je to jen další hloupé sebemrskačství a globálně se nezmění vůbec nic ale v Evropě se z toho poděláme
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

23.5.2022 07:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
- "popírání skutečnosti, že nepotřebujeme stabilní a koncentrované zdroje energie" - Toto asi v GD nenajdet, že ne?Odpovědět
ig

22.5.2022 11:08
"Efektivní programy, například pomoc domácnostem ... mohou snížit účty"

Nemohou. _někdo_ to vždycky zaplatit musí (v případě potíží s pochopením principu peněz si to můžeme představit jako "ta práce navíc se bude muset vykonat a to nejspíš na úkor jiné práce"). Zchudneme všichni. Já třeba tak, že nebudu moct létat třikrát ročně na dovolenou a místo Audi SQ8 budu mít Superba. Někdo jiný zchudne tak, že nebude mít na zubaře. Ale jak chcete lidi, já to pro dobro věci vydržím.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 20:38 Reaguje na
Na Ukrajině skutečně zubaře nepotřebuje vůbec nikdo. A soudruh Vladimir ná slíbil, že nám zuby vyrazí. Takže jsme v klidu a v pohodě.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 13:59
Zajímavé. Píšete: "vždyť se v GD jasně říká „... existuje riziko, že bude docházet k úniku uhlíku – buď tím, že dojde k přesunu výroby z EU do jiných zemí s nižší mírou ambicí ve snižování emisí, nebo protože budou produkty z EU nahrazeny uhlíkově náročnějšími dovezenými produkty. Jestliže se toto riziko naplní, nedojde k žádnému snížení globálních emisí, a úsilí EU a jejího průmyslu o splnění globálních cílů v oblasti klimatu stanovených Pařížskou dohodou tak bude zmařeno.“"

Takže stačí do GD napsat takové dvě věty a to riziko samo od sebe zmizí? Nebo jak to mám chápat? Proč odsuzujete kritiky, že na to poukazují? Co když je to riziko 99%? Není to pro GD diskvalifikující? A to rozhodně není jediné riziko GD.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

23.5.2022 07:35 Reaguje na Jiří Svoboda
Ne, to určitě nezmizí. Ale pokud k tomu dochází, nelze svalovat vinu na GD. A bohužel k tomu v předchozích desetiletích docházelo zcela běžně. A i to je důvod, proč dnes nikdo neche změnit konstrukci emisních inventur tak, aby byly započteny emise spotřebované, ne vyrobené. Tím by se dost změnilo.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.5.2022 11:57 Reaguje na Radim Tolasz
Fajn, ale pokud GD tomu bude spíše pomáhat než účinně bránit, tak to není problém na GD svalit.

Myslím, že opravdu nemá význam neustále něco počítat, vykazovat, kontrolovat... a jinde na větě tomu nechat volný průběh. Tak může velmi lehce nastat smrt systému kvůli byrokracii a korupci. V tom se GD tváří, že problém neexistuje.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

23.5.2022 12:51 Reaguje na Jiří Svoboda
A proč myslíte, že se jinde ve světě nic nedělá? To už dávno není pravda. Jen je třeba počítat s tím, že rozvoj (rozumějme bohatnutí obyvatel) sebou tlak na rozvoj v průmyslu, dopravě, energetice, ... bude přinášet. Jde jen o to, aby neprobíhal stejně jako ještě před pár desítkami let na dnes "bohatém severu".
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.5.2022 15:08 Reaguje na Radim Tolasz
Myslím, že všude se něco dělá. Někde se s nataženou rukou pro dotace vyzobávají klimatické rozinky, jinde ani to ne. Jaksi zpoplatněno je 20 % globálního fosilního uhlíku. To je systém, který nemůže fungovat. Místo proklimatických opatření se vymýšlí jak systém přechytračit nebo na něm nespravedlivě vydělat.

Jen si srovnejte efektivitu vynakládaných peněz pro případy, že jsou ty peníze veřejné nebo soukromé. Do ochrany klimatu je třeba zapojit téměř výlučně soukromé peníze. To se zatím vůbec nedaří a tomu odpovídají i výsledky.

Ano, bohaté státy se musejí postarat, aby se všude na světě přestala budovat uhlíková infrastruktura a vznikala výhradně bezuhlíková. Ale to se neděje. GD je krásný příklad hraní na vlastním písečku.
Odpovědět

Viktor Šedivý

22.5.2022 15:37
Tak nějak mám víc pochopení pro lupiče, který mne chce v tupé chamtivosti obrat, než pro "vědce", který, zaslepen nesmyslnou ideologií, chce vybudovat nový, lepší svět. Za jakoukoli cenu vybudovat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 18:04 Reaguje na Viktor Šedivý
Mám obavu, že tu "vědci" hrají spíše třetí housle. Těm většinou stačí, když v té klimakomedii občas dostanou nasypáno do krmítka a svůj part spolehlivě odehrají. Obrovské peníze se točí úplně jinde a ochrana klimatu je u toho jen působivou kulisou.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.5.2022 18:15 Reaguje na Jiří Svoboda
Alespoň se plně shodneme zde, věda se stala kulisou pro klimaalarmistickouu frašku.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.5.2022 18:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
1*
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.5.2022 20:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Myslím, že je třeba odlišovat podstatu klimatického rozvratu a způsoby jeho řešení - to je ta fraška.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 20:43 Reaguje na Jiří Svoboda
Podstata klimatického rozvratu je lidské pálení fosilního uhlíku a podstata řešení je zbránění pálení fosilního uhlíku.
Zkuste vymyslet něcio lepšího a radostnějšího. Nobelova cena vás nemine.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.5.2022 12:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud nenastane kvalitní reflexe současné nemožné podstaty řešení, dále se nepohneme. Možná by bylo dobré nějak začít u vychvalovačů typu Hanzla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 20:20 Reaguje na Jiří Svoboda
Vy vůbec netušíte nic o nějaké "podstatě řešení"...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2022 14:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslím, že tuším. 20 % zpoplatněného uhlíkum vylobované dotační programy, bující administrativa nutně spojená s korupcí. Souhlasíte?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 20:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Věda se nestala vůbec ničím jiným, než vědou. A klimaalarmistická fraška je jen kremelská válka proti celé Evropě, jak je vidět z jejich prohlášení i války na Ukrajině. Pouze určitá sorta slabších jedinců si pořád myslí, že věda je něco jako putinův hajzlpapír.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.5.2022 21:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Přesně tak, německé ministerstvo hospodářství vedené Zelenými už vyzývá komunální služby k „demontáži“ německé plynárenské sítě, protože žádný zemní plyn podle představ Green Dealu v sítích do 23 let už nebude.
/dnešní zpráva/
Nejen věda ,ale i energetika je v podání zelených ekomagorů prosazujících GD doslova hajzlpapír.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 07:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Němečtí Zelení jsou asi fakt magoři, ovšem jsou v tom sami. Zemní plyn je i podle GD přechodové médium a hlavně jeho infrastruktura se bude využívat pro zelený vodík.
Pokud to ale není zase jen ruský hoax, oni dnes útočí na všech úrovních.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

22.5.2022 18:18
Tak ono se nejedná o zelenou dohodu, ale o zelený, násilím prosazovaný diktát.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.5.2022 18:51 Reaguje na Radim Polášek
a o tom to je
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.5.2022 20:47 Reaguje na Radim Polášek
Ovšem ropák má právo pálit jakýkoliv sajrat, lít do vody jedy a veškerý průmyslový odpad a otrávit lidem i všemu živému život svými srágorami.
Pokud se někdo brání, tak je to jen zelený, násilím prosazovaný diktát. Amen.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.5.2022 21:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Bez využívání fosilních paliv od dob průmyslové revoluce v Anglii až po těžbu plynu a ropy v současnosti byste dnes seděl v pastoušce u louče oblečený ve lněné suknici a do práce jezdil jako pasažér formanského povozu.

Dekarbonizace ano, ale určitě ne tak, jak je diktována okovanou botou Green Dealu v rámci EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 07:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Průmyslová revoluce je už za námi a my velmi rádi využíváme jejich výhod, jenže se nechceme hlásit k jejich negativům.
Podle vás by měla dekarbonizace probíhat tak, že budeme na plný plyn kupovat ruská uhlíková paliva a budeme žvanit, jak to začneme někdy stahovat.
EU je progresivní společenství a normální země na tom skutečně makají, kdežto ČR řeší už asi 15 let solární tunel s výsledkem nula. 10 let vypisuje tendr na dostavbu JE, se stejným výsledkem.

Celá Evropa je obydlena idioty, kteří tomu nerozumí a dost zemí má už z OZE polovinu spotřeby, hlupáci, kdežto my asi 10%. Prostě v tom makáme moc rychle pod okovanou botou EU.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

23.5.2022 08:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Klasická hanzlova demagogie !!!

Hanzlovi znalosti týkající se energetiky jsou zcela nulové, což bylo mnohokrát prokázáno. Jeho opakující se tapetování příspěvky je obyčejný trolling.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 09:22 Reaguje na Jaroslav Studnička
Místo urážek a žvanění cypovin položte argument. Nejde to, že? Já vím....
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

23.5.2022 09:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Víte? Právě, že nevíte a hlavně nechápete.
Argumentů dostáváte tolik, že by to vydalo na knihu s názvem "Reálná energetika, aneb jak vyvrátit demagogii".

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 10:36 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ty argumenty jsou výroky typu "Klasická hanzlova demagogie", "Hanzlovi znalosti týkající se energetiky jsou zcela nulové" a podobná moudra. Ale fakt se u vás objeví i paraargumenty typu výstřel do tmy, jako že za cenu energií může grýndýl, EU se rozpadá a míří do bídy, nebo že se bez ruských energií neobejdeme.
A hlavně všichni mastí na zavedení uhlíkové daně, kterou jste si určitě patentoval a těžce byste muhehehehee těžil autorská práva.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

23.5.2022 11:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Stačí si přečíst vaše příspěvky týkající se energetiky a každému soudnému jedinci je jasné, že vaše znalosti jsou nulové.
To, že i přes tolikrát vyvrácené lži, dokážete ty samé lži stále opakovat dokola svědčí o tom, že prostě pouze trollujete.
Typická ukázka je vaše stále nepochopení "kachní křivky" a místo přijmutí faktů budete tapetovat příspěvky diskuzi pod články, viz jiný článek a boj s větrnými mlýny, který předvádí Emil Novák.

To co jste napsal v příspěvku výše, je opět pouze vaše dojmologie a nepochopení reality.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 08:49 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vnímání reality má každý člověk jiné, každý nějak jinak zdeformované.
Já se orientuji především na pochopení problému a jeho význam, vy s panem Novákem šrotíte definice z Wikipedie a většinou ale nevíte, co znamenají. Proto šermujete argumenty vytrženými z kontextu a trváte na doslovné citaci. To je to hnidopišství, ale nepochopit kachní křivku je fakt síla. Vy to chápete?
Napište co to je a hlavně k čemu!
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.5.2022 09:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to si fandíte :-))).
Realita je taková, že vám faktické pochopení problému zcela uniká, zejména v energetice.

Viz diskuze ohledně tak jednoduché věci jako je kachní křivka. Proto vám musí p. Novák předkládat tak jednoduché vysvětlení jako je např. na Wiki.

Kachní křivka byla aplikována v Kalifornii, kde to aplikovali na výrobu el. energie z FVE. Je to nerovnováha aktuální spotřeby el. energie a výroby z FVE v daném čase. Tedy z toho vyplývá, jak je nutné reagovat s klasickými zdroji a vykrývat tuto nerovnováhu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 20:35 Reaguje na Jaroslav Studnička
Fakt dobrý.
Nerovnováha počtu rohlíků před vstupem a po odchodu s obchodu se dá numericky vyjádřit jako počet rohlíků koupených.
Já to pochopil, ale je to fuck čurina.
Ale druhý level, propojení kachny a velblouda. Co tohle znamená? To pan Novák už fuck nedal.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.5.2022 22:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste se naučil nové anglické slovíčko? To jste fakt tvrďák :-).

Já se domnívám, že Emil Novák to chápe zcela jasně a dokázal to vždy vysvětlit. Narozdíl od vás, kdy jste domotal co jste mohl.

To jste se dostal na další level, místo cvrnkání kuliček můžete dokonce již počítat rohlíky.
K těm vašim rohlíkům a přirovnání k bilanci výroby a spotřeby el. energie. Nikoho nezajímá počet koupených rohlíků, ale jak v daném okamžiku zajistit dozásobení chybějících rohlíků, aby byla uspokojena poptávka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2022 07:58 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pan Novák nic nikdy nevysvětlil, jen stále opakoval definici z anglické Wiki.
Ta křivka řeší nějaké "dozásobení"?? Hledíte na to samé?
Ta křivka ukazuje momentální spotřebu bez fve. Nic jiného.
A velbloud je veškerá spotřeba.
Ale jdete na to správným směrem, už jste pochopil (na rozdíl od pana Nováka) i ty rohlíky.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.5.2022 08:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, přestaňte trollovat a dělat ze sebe hlupáka.
V diskuzi pod článkem ze dne 21.05.2022 vám to p. Novák jasně vysvětlil a poukázal na vaše zmatky v tak jednoduché záležitosti. Jím uvedená definice je zcela přesná a kdo má všech pět pohromadě, tak jí pochopí.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

22.5.2022 22:02
Myslím, že k pochopení problému citace ani z toho nejosvícenějšího dokumentu vůbec nijak nepřispějí.

Podstatou toho, co se děje je to, že zelený aktivismus a fanatismus jedná často v naprostém rozporu s technickou realitou, případně rovnou s fyzikálními zákony.

Například místo toho, aby EU uvažovala o tom, jak globálně snížit produkci CO2 z automobilů, vyrábí normy, které jsou technicky prakticky nesplnitelné místo toho, aby pomohla rozvojovým zemím, vykupovala od nich zastaralé modely a dodávala tam ojetiny z Evropy, které jsou stále o generace modernější než to, co se tam dnes masově provozuje...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 09:30 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Nedovedu si představit, jak bude Evropa vykupovat ty stovky miliónů příšerných vraků, které normálně jezdí po silnicích celého třetího světa.
V Rusku už dávno před válkou zrušili povinnost chodit i na technické prohlídky.
Cestu vidím jedinou: nabízet těmto zemím OZE (především soláry a větřáky), podmínky pro to mají téměř ideální a k tomu elektromobilitu.
Zajímavé je, že sedláci v Afganistánu už dnes používají na zavlažování fve z asi 98%.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

23.5.2022 10:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, zpátky na zem.
Bohatá část světa je na počátku přechodu na elektromobilitu a vy už byste jí cpal do rozvojových zemí?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 10:28 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jistě. protože je to daleko jednodušší a tím levnější.
Zkuste si spočítat mastodontní uhelné doly, dopravní cesty, neméně mastodontní ekektrárny a ještě mohutnější přenosovou síť, kde vzdálenosti jsou x násobně větší, než v Evropě. A k tomu rafinerie ropy a distribuční systémy PHM, k tomu giga mega za nákup ropy tankery. A ty stamiliardy investic a statisíce odborníků.

Proti tomu postavíte za každou dědinu pole s pár panely, baterku a elktrotraktor nebo džíp a máte vystaráno. Celou stavbu i údržbu zvládne zaučený elektrikář.
Samozřejmě pro budování průmyslu potřebujete velké fve pole, k tomu farmu větřáků, s vodou bude asi problém, ale nějaké dýzláky jako zálohu musíte mít taky.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

23.5.2022 11:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Chápu, že to je pro vás nadlidský úkol, ale celý problém není nějaká odstřižená vesnice v Africe nebo Asii, kde fotovoltaický panel a baterka může dávat smysl.
Co taková Addis Abeba s 4,5 mil obyvatel, Mogadišu s 2,3 mil obyvatel a třeba státy jako Indie, Bangladéš.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 14:22 Reaguje na Jaroslav Studnička
Německo má z OZE už asi 50% elektřiny, což může být víc, jak 300 TWh ročně.
A v Africe má fve skoro dvojnásobný výkon, fučí tam taky dost, ale celkovou spotřebu neznám. Ale hóóódně velkou Afriku by tím uživili.
A kdyby začali stavět dnes (což se doufám dávno děje), tak se dostanou k potřebě rozsáhlých akumulací až v době, kdy to bude u nás zmáknuté.
Než stavět mastodontní uhelny...........
Ale dopadne to zase úplně jinak, Afrika se vylidní. Hádejte proč.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.5.2022 14:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Když je to Německo tak skvělý, tak proč má nejvíc emisí z celý západní Evropy???

https://app.electricitymap.org/zone/DE

Ťunťo:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 20:02 Reaguje na Svatá Prostoto
Z vašeh příspěvku je vidět, že je na tom lépe než my a hlavně Polsko. A to tam ruší jádro.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

23.5.2022 12:27 Reaguje na Pavel Hanzl
"Proti tomu postavíte za každou dědinu pole s pár panely, baterku a elktrotraktor nebo džíp a máte vystaráno."

Super. Nic proti. Jediný problém je v tom, že takto ta díra po granátu zůstane pořád jen dírou po granátu, což asi není to, po čem místní nějak jooo touží. Proto z těch zadelí světa zdrhají do větších aglomerací, kde to pole s pár panely a baterkou už fakt nezachrání.

Jak pan Studnička zcela správně píše. Bohužel jak to píše správně, tak to ve vašem případě píše marně:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 18:04 Reaguje na Svatá Prostoto
Potom potřebujete na poušti postavit daleko větší solární eklektrárnu a několik větrných farem, fučí tam většinou dost. Pokud Německo má z OZE možná 200? TWh elektřiny ročně, tak by to uživilo půl Afriky.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.5.2022 11:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Fučí tam většinou dost ... pravil znalec a investiční stratég. Na tom bude tak někdo budovat infrastrukturu 21. století:-).

A když nefučí a setmí se, tak ... ;-).
Jasně, Hanzl maká na vodíku:-DDD.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 14:09 Reaguje na Svatá Prostoto
Je zajímavé, že váš duševní obzor končí na tom, když se setmí. Dál už řešení není, dál je už jen tma. Nudný život...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.5.2022 14:25 Reaguje na Pavel Hanzl
No, já čekám s jakým skvělým řešením pro Afriku v noci přijde Neználek Pavlík:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 18:06 Reaguje na Svatá Prostoto
Zajímavé je, že Afganistán používá v zemědělství (hlavně na zavlažování) asi z 98% fve. Už dnes a jde to.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

24.5.2022 09:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Jakou plochu zavlažují? Kolik vody přečerpají a v jakém čase? Když si na poušť přinesete powerbanku se solárním dobíjením at jste tu poušť pokryl ze 100%, ale význam pro tu oblast to nemá žádný.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

24.5.2022 09:42 Reaguje na Milan Dostál
Zavlažují maková pole pro opium. Ale tam je jedno, kdy se ta pole zalijí a s kolika přestávkami to bude. Zkuste tkhle provozovat nemocnici a za chvilku budete mít místo nemocnice prosperující pohřební ústav.
Odpovědět
JO

Jarka O.

24.5.2022 10:40 Reaguje na Galipoli Petr
Také jsem chtěla napsat ten mák. Údajně je mák výsledek US intervence, předtím prý uměli pěstovat pšenici ve velkém. Kéž by se k ní vrátili a postavili třeba nějakou přehradu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.5.2022 11:09 Reaguje na Jarka O.
Opium tam jelo ve velkém dávno před amíky a Taliban to celkem zkrouhnul, což byl jeden z důvodů, proč amíci před 11. zářím T až tak moc neřešili.

Za stávajícího stavu tam tak max postaví mešitu, tam je to momentálně úplně v hajzlu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 14:13 Reaguje na Jarka O.
Opium se tam pěstovalo vždy, ale Islám to zakazoval. Ale lstiví Talibanci vymysleli, že je to dobré na ničení Západu a proto to podporují. Že jde většina do Ruska je už nepálí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 20:10 Reaguje na Jarka O.
Výsledkem US intervence je, že se tam stavěly ty přehrady, silnice, dílny , základy průmyslu, zemědělství atd, i školství, finančnictví a taky ta fotovoltaika.
Pojem provinční rekunstrukční tým asi vůbec neznáte, že?
Odpovědět
JO

Jarka O.

25.5.2022 15:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, ten pojem neznám. To jsou afghánští inženýři, kteří obnovují zemi? FV je z číny, asi si ji zemědělci museli koupit, když nejsou el. vedení, aby měli aspon nějakou elektriku. Zajímavé informace o Afgh. měl arabista Pelikán po odchodu vojsk. Ted už zase chybí jakékoliv slušné info. Tak které přehrady amíci postavili? Po zač. intervence vypukl hladomor, tak ta podpora základů průmyslu a zemědělství asi moc nezafungovala. Afghánci by určitě byli zruční, a zemědělství klapalo i před US pomocí, někdo by možná myslel, že bez války by se všechno rozvíjelo lépe a bez tolika máku. Podmínky mají až na tu vodu. To pěstování máku jim přírodu taky ničí. Spíš by měli zalesnovat.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

24.5.2022 10:58 Reaguje na Galipoli Petr
To jsem měl na mysli, co a kolik toho vypěstují k uživení obyvatelstva. PH hází procenty jen tak bez udání základu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 14:15 Reaguje na Milan Dostál
Dole.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 14:07 Reaguje na Milan Dostál
Afganistán je zemědělský stát a to tam živí nejvíc lidí a dělá největší DPH. A protože je dost suchý, tak se musí silně zavlažovat, řeky jsou vodnaté především z Hindukúše.
Dřív používali dýzlagregáty a proto, že většinu území ovládala proamerická vláda, tak měli možnost montovat fve.
Teď se neví. Taliban to může prohlásit za dílo ďáblovo, rozstřílí všem panely a nastane krutý hlad. Normálka, jak v Rusku.
https://www.idnes.cz/technet/technika/fotovoltaika-cena-ve-svete-afghanistan.A201109_121216_tec_technika_mla
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.5.2022 14:23 Reaguje na Pavel Hanzl
"Afganistán je zemědělský stát a to tam živí nejvíc lidí a dělá největší DPH."

První půlka jo. Druhá ... živí, ale neuživí a buď žebraj, nebo chcípaj hladem. Na takovouhle úroveň podprodukce stačí ledacos.

Pokud chtěl uvést nějaký bájo způsob využití solární energie, tak jste si vybral fuck hodně blbej příklad:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 19:55 Reaguje na Svatá Prostoto
Já to uváděl jako doklad svého tvrzení, že právě v bídných zemích mají OZE výrazně větší uplatnění, než v bohatých.
A skutečně neřeším, jestli si s tím zavlažují třeba fuck pelargónie.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

24.5.2022 14:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Možná jsem se přehlédl, ale píše se o pěstování maku a o opiu, kde je výživa obyvatelstva? Si asi děláte legraci. Vodu čerpají z podzemí jak dlouho asi ještě?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 19:01 Reaguje na Milan Dostál
Celý Afganistán se živí kouřením opia. To byste si pmusel přečíst ten článek aspoň do poloviny.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

25.5.2022 07:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Kouřením opia se živíte asi taky, když nechápete, že jde o pěstování potravin, ne drog.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2022 08:01 Reaguje na Milan Dostál
Že by Afgánci pekli chleba a placky z máku a ne pšenice? Fakt?
Odpovědět
MD

Milan Dostál

25.5.2022 11:12 Reaguje na Pavel Hanzl
To říkáte vy. Vaše představa Afgánistánu se zlátnoucími lány pšenice zavlažovanými pomocí fve, se sytými usměvavými obyvateli je trochu mimo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 14:11 Reaguje na Milan Dostál
https://www.idnes.cz/technet/technika/fotovoltaika-cena-ve-svete-afghanistan.A201109_121216_tec_technika_mla

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

23.5.2022 12:13
"To je pořád méně, než dáváme na jiné činnosti, například na zbrojení, kde se snažíme dosáhnout dokonce 2 %. A když si dám vedle sebe nové BVP (bojové vozidlo pěchoty) a čistší vzduch, pak mám jasno."

Teda blbější dobu pro tento pošahaný názor si autor vybrat fakt nemohl.

Jinak článek jsou opět klasické obecné kecy o ničem ... „U domácností, které si nemohou dovolit klíčové energetické služby zajišťující základní životní standard, musí být řešeno riziko energetické chudoby." ... super, paráda, bomba. Škoda že tam chybí konkrétně jak a za co.

Prostě opět obecné floskule jak na sjezdu strany ... a že to fakt jednou za život stačilo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 08:38 Reaguje na Svatá Prostoto
Vy jste zase nepochopil ani ťok, že?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.5.2022 09:35 Reaguje na Pavel Hanzl
A co jste z toho pochopil vy?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 11:17 Reaguje na Jiří Svoboda
To důležité. Že nám už klimatická katastrofa drtí palce a jakým způsobem bychom měli ještě šanci se z toho vysmeknout.
Já vím, to je příliš obecné a vysoké téma, pro vás je maximum uhlíková daň, ale už nechápete, proč nikde nefunguje.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.5.2022 12:30 Reaguje na Pavel Hanzl
A jakým způsobem bychom měli ještě šanci se z toho vysmeknout? Urputně a za každou cenu realizovat zbožná přání bruselských úředníků? Co když se za 20 let ukáže, že to k ničemu nebylo a jen to EU srazilo na kolena? Kdo za to ponese zodpovědnost? Stačí pak jen říct: "My jsme se snažili, ale nedopadlo to."?

Je předně třeba řádně zanalyzovat to, co se dodnes událo, a vzít v úvahu fakt, že globální emise stále rostou a trend se neobrací.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 13:49 Reaguje na Jiří Svoboda
Všechno se analyzuje průběžně, vůbec se nebojte. Grýndýl není žádné "zbožné přání...." a podobné blbosti, to je vědecky podložený a do detailu propracovaný koncept a návod, jak se z toho dostat.
Pokud vím, tak jediný na světě.
A koho zase co sráží na jaká kolena? Jedině Ruské vydírání přes suroviny...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.5.2022 14:20 Reaguje na Pavel Hanzl
" ... to je vědecky podložený a do detailu propracovaný koncept ..."

V tom případě není šance, abyste z toho něco pochopil:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 14:25 Reaguje na Svatá Prostoto
Šak nemosím. Vy ani nevíte, co to je.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.5.2022 14:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Já jsem zapomněl, že sedmdesátky na učňáku byl vlastně takový vrchol moderní vědy ... lopato:-)))
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2022 14:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, a ty analýzy dělá Wuppertalský Institut?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 21:38 Reaguje na Jiří Svoboda
https://oenergetice.cz/vodik/dansku-se-chysta-instalace-dosud-nejvetsiho-svetoveho-elektrolyzeru?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2022 22:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Nádhera. Raději se ani neříká, kolik to bude stát a kolik % elektřiny bude z období, kdy bude přebytek elektřiny z OZE, tudíž ne na úkor výroby elektřiny z fosilních zdrojů.

Ale beru, je to třeba vyzkoušet a pořádně zanalyzovat. Jen aby se při tom nešvindlovalo!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.5.2022 11:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Pravil nejhloupější diskutující ze všech:-))).

Držte se těch Novinek ... a možná i nějaké ty Haló noviny by vám sedly:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 11:18 Reaguje na Svatá Prostoto
Víte, jak se pozná skutečný hlupák? Že všechny chytřejší považuje za hlupáky.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.5.2022 12:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč popisujete sebe???
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.5.2022 14:18 Reaguje na Jaroslav Studnička
:-)))

Ale zase to nevzdává, že jo:-)?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 14:26 Reaguje na Svatá Prostoto
Že nepochopíte ani kachní křivku.....to mě fakt dostalo....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.5.2022 14:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Já jsem s vámi někdy diskutoval o kachní křivce? To byl hodně divokej sen, že jo:-)? Doufám, že vás potom aspoň přebalili:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2022 16:09 Reaguje na Svatá Prostoto
Tak co to je?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist