https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ivana-kabelkova-jake-jsou-pristupy-k-implementaci-modro-zelene-infrastruktury
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ivana Kabelková: Jaké jsou přístupy k implementaci modro-zelené infrastruktury?

28.1.2023
Svod deště z okapu do záhonu v Chýni.
Svod deště z okapu do záhonu v Chýni.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Jak různé profese definují modro-zelenou infrastrukturu? Jaké možnosti přináší systémový přístup a jaké výhody mohou mít naopak přístupy tzv. zdola nahoru? Chceme a můžeme modro-zelenou infrastrukturu vymáhat? Jak to udělat? Na tyto a další otázky jsme společně hledali odpovědi v rámci listopadové konference Počítáme s vodou 2022.
 

Co se v oboru hospodaření s dešťovou vodou v ČR událo v období posledních 3 let

"Ustálila se definice vztahu mezi hospodařením s dešťovou vodou (HDV) a modro-zelenou infrastrukturou (MZI), kdy MZI je základem HDV pro běžné deště a přináší i řadu dalších benefitů," popsal David Stránský z ČVUT. Definován byl i vztah mezi modrou, šedou a zelenou infrastrukturou s příslušnými překryvy. Důležitým dokumentem, který vypracovala Asociace pro vodu ČR pro Ministerstvo životního prostředí, je Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, v níž byly identifikovány deficity a definovány nutné změny.

Dobrou zprávou je, že některé změny se již provádějí, a to zejména koncepční řešení na základě Analýzy dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích, která klade důrazem na multioborovou spolupráci.

Pro aplikace v Praze byly vytvořeny Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hl. m. Prahy a Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí. Právě probíhá projekt TAČR, jehož cílem je vyvinout softwarový nástroj podporující návrh systémů HDV v obcích a kontrolu tohoto návrhu veřejnou správou. Je evidentní, že společenská poptávka po MZI se zvyšuje, ale vše ještě není vyřešeno.

Karel Wirth hovoří o MZI v územním plánování.
Karel Wirth hovoří o MZI v územním plánování.

Zelená infrastruktura a jak ji podpořit v rámci územního plánování

První blok přednášek zabývající se Systémovým přístupem zahájil Karel Wirth z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ČR příspěvkem Zelená infrastruktura a jak ji podpořit v rámci územního plánování. Nejprve se podíval na historii a různé definice pojmů zelená a modrozelená infrastruktura.

Historie pojmu zelená infrastruktura sahá do USA 90. let a postupně pronikl do i evropských institucí. Pracovní definici zelené infrastruktury (ZI) vydala Evropská komise ve Sdělení COM (2013) 249 final Zelená infrastruktura – zlepšování přírodního kapitálu Evropy. Je zde kladen důraz na zelenou i modrou složku a provázání s konceptem ekosystémových služeb.

Další pohled na definice ZI – MZI ve světě ukazuje, že většinou jsou díky širokému překryvu používány jako synonyma. V novém stavebním zákoně (ještě není účinný) je rovněž uvedena definice zelené infrastruktury, obdobná jako definice Evropské komise, která se promítá do řady ustanovení – do územního, příp. regulačního plánu a cílů územního plánování.

Karel Wirth představil rovněž výzkumný projekt TAČR Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území, který zadalo MMR. Projekt zdůrazňuje, že prvky zelení infrastruktury musí být multifunkční s poskytováním širokého spektra ekosystémových služeb a s funkční (nikoliv nezbytně prostorovou) konektivitou. Výstupem projektu je metodika včetně dvou případových studií (Šardice a Písek) s ukázkami možné regulace ploch, které jsou součástí zelené infrastruktury. Regulaci lze provádět i pomocí odlišné hodnoty koeficientu Biotope area factor pro různé druhy ploch a jejich kategorie. Na závěr Wirth ukázal hierarchii a závaznost nástrojů ZI: územní plán – regulační plán - územní studie.

Strategické plánování a realizace modro-zelené infrastruktury

Harald Sommer vysvětluje funkci systému MZI v Rummelsburgu.
Harald Sommer vysvětluje funkci systému MZI v Rummelsburgu.

Harald Sommer byl naším průvodcem při červnové exkurzi v Berlíně. Tam jsme ho požádali, aby na konferenci hovořil o Strategickém plánování a realizaci modro-zelené infrastruktury, s nímž jako dlouholetý projektant v berlínské konzultační společnosti Sieker má velké zkušenosti. Nejprve představil základní stavební kameny MZI (zelené střechy, nádrže, propustné povrchy, vsakovací rýhy atd.) plnící různé funkce (retence, čištění, však, výpar, odvádění, užívání), z nichž se skládá koncept MZI. Kombinaci těchto stavebních kamenů pak ukázal na řadě příkladů.

Jednou z nejstarších realizací vytvořenou již před 25 lety v Rummelsburgu, kterou jsme měli možnost vidět také při exkurzi, je systém skládající se ze zelených střech domů, retence odváděné dešťové vody v 60 cm substrátu na střešní zahradě garáží a odvádění nadbytečné vody trubkami ve stěnách k případnému vsaku v průlezích, aniž je nutné napojení na kanalizaci.

Další příklady zahrnovaly průlehy s rýhou osázené keři či stromy, dešťové zahrady napájené vodou z ulic či zelené fasády. Pak Harald Sommer vzpomenul nejdůležitější velké projekty týkající se HDV a MZI, které probíhají či probíhaly v Německu. Projekt Blue Green Streets (či přesněji blue - green - cool) má za cíl zlepšit kvalitu prostředí ve městě, podpořit vitalitu stromů, přispět k adaptaci na změnu klimatu a zvýšit biodiverzitu. Vzešla z něj doporučení, jak integrovat zeleň do uličních profilů, hydraulická optimalizace stromových rýh o retenci i nástroje pro plánování. Jeden z nich je založen na GIS a umožňuje kombinovat informace o místech záplav, tepelných ostrovů, zelených koridorů, možnostech vsaku, nutnosti renovace ulic či stok atd. a rozhodnout, kde je nejsmysluplnější realizovat MZI.

Projekt RISA z Hamburku se věnoval zahrnutí všech relevantních institucí a plánovacích úrovní při tvorbě plánu hospodaření se srážkovými vodami ve městě za účelem řešení záplav, mikroklimatu, kvality vod, biodiverzity atd.

Projekt Kuras se opatřeními HDV zabýval na třech úrovních: budov – městských čtvrtí – povodí, kvantifikoval různé přínosy opatření a dal podklad pro návrh smysluplných opatření k dosažení cílů důležitých pro danou lokalitu. Na závěr Harald Sommer shrnul cíle MZI, kterými jsou zejména minimalizovat odtok, dosáhnout přirozené vodní bilance a zlepšit mikroklima při dodržení regulačních podmínek místních či státních předpisů. Zdůraznil, že plánování MZI je nutno provádět multidisciplinárně spolu s architekty, stavebními technology, zahradníky a dopravními inženýry.

Právní vymahatelnost modro-zelené infrastruktury

Kateřina Rabiňáková hledá právní rámec MZI.
Kateřina Rabiňáková hledá právní rámec MZI.

Kateřina Rabiňáková, právnička z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, se zabývala Právní vymahatelností modro-zelené infrastruktury. Přednášku začala hledáním základního právního rámce MZI a její definice v právních předpisech.

V nejvyšších právních předpisech, tj. v ústavě a v Listině základních práv a svobod je pouze obecně vyjádřeno odhodlání chránit přírodní bohatství a právo na příznivé životní prostředí. Ani v zákonech se konkrétně neobjevuje modrozelená infrastruktura či ochrana klimatu.

Ve stavebním zákoně lze podporu MZI odvodit pouze nepřímo z toho, že územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území… Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel.

Definice zelené infrastruktury je uvedena až v novém stavební zákoně, který ještě nevstoupil v platnost. Ani podzákonné předpisy a technické normy systémově nepodporují MZI, často spíše naopak (např. norma na umisťování sítí technické infrastruktury v podzemí brání umisťování stromořadí v ulicích).

Vymáhat MZI může stát i města - stát pomocí zákonů, města prostřednictvím kvalitního územního plánu a kvalitního zadávání projektů požadujících MZI či vlastními stavebními předpisy (avšak ty má jen Praha). Pražské stavební předpisy mají formu nařízení a obsahují požadavky na MZI (zmíněna je ochrana klimatu, HDV, výsadbové pásy pro stromořadí, zelené střechy…). Praha bude mít i Metropolitní plán (předpokládané schválení 2023), který uvádí MZI již v tezích jako základní hodnotu a umožňuje její regulaci prostřednictvím charakteru lokality.

Město Plzeň — od koncepcí k realizacím

Jaroslav Holler hovoří o implementaci MZI v Plzni.
Jaroslav Holler hovoří o implementaci MZI v Plzni.
Jaroslav Holler z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně deklaroval, že se ve své přednášce bude věnovat zejména problémům provázejícím implementaci MZI.

Plzeň má značné zkušenosti s vytvářením koncepcí a s jejich zaváděním včetně Koncepce odtokových poměrů města Plzně. Podmínkami úspěchu realizace koncepce jsou aktivní politická podpora projektů MZI, základní projektové vedení, aktivní komunikace cílů projektu, dostatečná podrobnost a adresnost opatření, základní koordinace dokumentů i aktérů a aktivní prosazování.

Nástroji koordinovaného uplatňování MZI jsou Strategický plán města Plzně a územní plán a z nich vycházející koncepční dokumenty provázané s územními studiemi a generely či standardy. Pojistkou vymahatelnosti je směrnice, která ukládá všem investorů nutnost souladu s koncepcemi města. Komunikace projektů MZI probíhá s veřejností i dovnitř magistrátu a byla také vytvořena databáze projektů MZI.

Jaroslav Holler ukázal příklady řady projektů MZI, které jsou či v brzké budoucnosti budou v Plzni realizovány – např. zelené střechy, zatravněné parkoviště, decentralizované systémy odvodnění, zatravněné tramvajové pásy, stromy ve veřejném prostoru, revitalizace parků, vodních ploch a vodních toků a také plánované komplexní řešení MZI na Jiráskově náměstí.

Problémem je, že stát nedává dotace na komplexní řešení, ale jen na jeho zlomek (např. pouze na stromy a nikoliv na všechny úpravy s jejich výsadbou spojené).

V poslední části přednášky pak zazněla kritika legislativního prostředí (města vs. stát), které způsobuje zásadní překážku pro vznik kvalitního městského prostředí. Problémem je přílišné legislativní svázání a omezení kompetencí měst prostřednictvím standardizace obsahu územního plánu a zrušení vrstevnatých plánů či Vyhlášky MMR s požadavky na výstavbu. Důležitější jsou Městské stavební předpisy fungující jako nástroj pro vypořádání požadavků na výstavbu s cílem kvalitní výstavby v souladu s místními potřebami. Za účelem prosazování odlišného přístupu při územním plánování pro velká města než pro malé obce a prosazování možnosti vytvářet vlastní stavební předpisy se největší česká města sdružila do iniciativy CityDeal.

Decentralizované hospodaření s dešťovou vodou a jeho realizace na příkladu jihokorejského Soulu a Andongu

Na závěr bloku se podařilo navázat on-line spojení s Kyung-Ho Kwonem, ředitelem STORMWATER Co. v Soulu. Nejprve vysvětlil, jak probíhá projednávání projektů HDV, a několik takových projektů ze Soulu ukázal (propustné chodníky přivádějící vodu do dešťových zahrad, botanická zahrada využívající srážkovou vodou ze střechy k závlaze).

Blíže se věnoval městu Andong, které se po velkých záplavách rozhodlo hospodařit se srážkovou vodou na 25 % nepropustných ploch, obnovit přirozený koloběh vody a snížit její znečištění. Projekt se jmenuje Andong City Green Dam (zelená přehrada v Andongu). Nástroji HDV jsou průlehy, rýhy, propustné povrchy atd. a také 7000 výsadbových truhlíků. V systému truhlíků je akumulována dešťová voda (s přepadem do podzemních vod), aby mohla být využívána rostlinami v období sucha. Systém je řízen pomocí senzorů monitorujících výšku hladiny vody, vlhkost substrátu a teplotu, aby byla zaručena jeho správná funkce a prospívání rostlin. Podněty k funkci systému a případné nutnosti údržby mohou prostřednictvím mobilní aplikace zasílat i občané.

Recept na modro-zelenou budoucnost

Kevin Barton zdůrazňuje kreativitu při návrhu MZI.
Kevin Barton zdůrazňuje kreativitu při návrhu MZI.
Druhý blok přednášek byl zaměřen na specifické přístupy a modro-zelenou infrastrukturu v detailu.

Další zahraniční host, krajinářský architekt Kevin Barton z Robert Bray Associates Ltd. v Bristolu ve Velké Británii, nám představil svůj recept na modro-zelenou budoucnost. Nejprve konstatoval, že realizace HDV, které se k nám dostanou jako příklady, jsou jen ty povedené, avšak 95-99 % realizací jsou ty špatné, často ještě podléhající konvenčnímu uvažování i přes nová pravidla udržitelného odvodnění.

Ukázal několik příkladů špatných realizací, kdy nádrže vypadají jako krátery, koryta (i revitalizovaných) vodních toků mají prudké svahy a kvůli bezpečí obyvatel jsou oplocená, pro vsakování jsou používány podzemní plastové vsakovací boxy s vysokými nároky na energie při výrobě…

Položil otázku, proč se to děje? A sám si na ni odpověděl: pravidla nejsou v souladu v cíli. Toto tvrzení podložil příkladem narozeninového dortu: Kdyby chtěl dostat hodně dortů, ale přesně by předepsal, jak má vypadat těsto a jak se mají dělat, asi by jich mnoho nedostal.

Cíli MZI je realizovat co nejvíce MZI a co nejrychleji, maximalizovat přírodě blízká řešení dobře integrovaná do širšího návrhu městské krajiny a poskytující další benefity, která mají adekvátní účinnost. Pravidla nemusí směřovat k tomu, aby zařízení byla technicky co nejlepší, ale potřebujeme návrh demokratizovat, zapojit lidi s představivostí, stanovit jen jednoduché technické cíle, aby je všichni zvládli, a soustředit se na úspěšný návrh přinášející široké benefity.

Je důležité si uvědomit, že stejný objem vody jako velká nádrž se dá zvládnout lokálně. Pro projekty v Londýně si tak návrhy zjednodušili na zachycení prvních 85 mm deště – na střechách, propustných plochách, v dešťových zahradách atd.

Obdobné jednoduché kritérium mají v Holandsku: zachytit 73 mm deště a vypustit do 24 h – není nutné žádné modelování. Pracují seshora dolů a přemýšlejí, jak déšť zachytit, zpomalit, vyčistit, použít, snížit objem výparem a vsakem, retenovat a pomalu vypustit. Pak následovala řada architektonicky krásných a promyšlených příkladů, které doporučuji prohlédnout si v prezentaci, ať se jednalo např. o dešťové zahrady s přítokem z chodníku pod zvýšenými obrubníky, školní dvory se zviditelněním cest vody i s objekty sloužícími k výuce o vodě, zelenou střechu s velikou retencí či biotop, do něhož je odváděn dešťový odtok z okolní zástavby a který má tak čistou vodou, že v něm lze plavat.

Technická řešení MZI jako doplněk přírodě blízkých opatření

Ondřej Prax se zabývá technickými řešeními MZI.
Ondřej Prax se zabývá technickými řešeními MZI.
Ondřej Prax z ASIO NEW v Brně se zabýval technickými řešení MZI jako doplňkem přírodě blízkých opatření. Ty jsou často nutné z důvodu nedostatku místa ve městech.

Jedno z témat MZI ve městě jsou parkoviště, ideálně propustná a ozeleněná, nicméně jejich realizace se často potýkají s různými problémy. Voda se například nesmí odvést do vozovky, historicky jsou špatné zkušenosti s určitými typy roštů či vodoprávní úřady požadují instalovat odlučovače ropných látek.

Proto firma ASIO iniciovala výzkumný projekt zabývající se třemi důležitými tématy relevantními pro parkoviště: únosnost, HDV a úkapy. Zkoumána byla parkoviště s rošty a různými typy lože, přičemž do jednoho byl přidán biochar jakožto účinný sorbent olejových látek. Problém požadavku na vysoké hutnění pláně snižující propustnost byl vyřešen nosnými technickými prvky v horní vrstvě. Strukturovaný substrát prokázal vysokou účinnost sorpce úkapů a je velmi vhodný i pro zpomalení odtoku vody z podkladních vrstev. Obdobný projekt ve Francii ukázal, že kostky v roštech nesálají jako asfalt a nepřispívají tak ke vzniku tepelných ostrovů. Strukturovaný substrát podporuje biodiverzitu a snižuje kolmataci lože.

Cílem je, aby vzhledem k novým znalostem byly aktualizovány TP 153. Ondřej Prax ukázal i další technické prvky MZI: zpevňování svahů pomocí vegetačních pytlů, prokořenitelné buňky pro stromy ve městě, kde zdůraznil nutnost technického dozoru pro správnou realizaci, a také kovové konstrukce pro popínavé rostliny, které lze instalovat i tam, kde nemohou být stromy (pilotní instalace jsou k vidění v Praze u metra Hradčanská a na ulici Dejvická).

Jak vylepšit modro-zelenou infrastrukturu, když je klimatická z měna stále palčivější

Jo Bradley zdůrazňuje roli MZI pro vytváření habitatů pro živočichy.
Jo Bradley zdůrazňuje roli MZI pro vytváření habitatů pro živočichy.
Poslední zahraniční host, Jo Bradley z Velké Británie, přišla s podněty, jak vylepšit modro-zelenou infrastrukturu, když je klimatická změna stále palčivější. Bradley je ředitelka neziskové organizace Stormwater Shepherds a modro-zelenou infrastrukturu definuje nikoliv podle toho, jak vypadá, ale především prostřednictvím služeb, které poskytuje.

Zdůraznila, že MZI je schopná poskytovat více služeb, než jen ochranu před povodněmi, a to zejména v kontextu změny klimatu. Může vytvářet habitaty pro živočichy ohrožené nárůstem teplot a suchem (od mikroorganizmů po hmyz, který slouží jako potrava ptákům a savcům), ovšem podmínkou je, aby půda byla vlhká a zdravá.

Důležité je, aby habitaty byly propojené, protože každý plní jinou funkci (nestačí mít např. jen izolovaný strom, ale i volnou plochu kolem něj a propojení na další habitaty). Velkým zlozvykem je nasvícení MZI v noci, které živočichy ruší. MZI by mělo obsahovat i ovocné stromy, aby děti získaly vztah k ovoci, které si mohou samy utrhnout a sníst, a k přírodě obecně.

Dešťovou vodu můžeme zachytávat a šetřit tak pitnou vodu v domácnosti, ale hlavně by měla sloužit pro závlahu MZI, aby byla udržována zdravá i v létě, a také jako zdroj vody pro živočichy. V době velkého sucha některé MZI realizace a také živočichové s nimi spjatí zahynou. Proto je důležité myslet i na tato období a zajistit zásobování vodou pomocí podzemní akumulace udržující vlhkou půdu. MZI města ochlazuje a v době veder lidé hledají úkryt v parcích pod stromy. MZI čistí dešťový odtok z ulic a silnic, avšak příliš znečištěný a toxický odtok je nejprve nutno předčistit, aby živočichové obývající MZI zařízení neuhynuli. Vhodné je zachytit kontaminované sedimenty např. vírovým separátorem či pomocí odlučovačů ropných látek. Všechna tato zařízení musí být správně udržována a provozována. Na závěr Jo Bradley apelovala, abychom využívali všechny služby MZI a realizovali jí co nejvíce a ihned.

Podpora hospodaření se srážkovou vodou jako součást adaptace na změnu klimatu

Václav Voleman představuje přístupy MŽP k MZI a HDV.
Václav Voleman představuje přístupy MŽP k MZI a HDV.
Blok přednášek zakončil Václav Voleman z Ministerstva životního prostředí ČR s tématem podpory hospodaření se srážkovou vodou jako součást adaptace na změnu klimatu. V první části prezentace představil přístup MŽP k modro-zelené infrastruktuře. MŽP respektuje pojetí zelené infrastruktury podle Evropské komise, jak ho již představil Karel Wirth. MŽP chápe MZI jako podmnožinu zelené infrastruktury používanou pro Hhospodaření s dešťovou vodou (HDV) v sídlech, přičemž HDV se zabývá škálou dešťů od běžných po extrémní a kromě MZI zahrnuje i technická opatření.

K problematice HDV a MZI MŽP přistupuje systémově v návaznosti na strategické dokumenty, kterými jsou zejména Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (akt. 2021) a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (akt. 2021), kde je výrazně posílen požadavek resilience lidských sídel včetně jejich veřejné a zelené infrastruktury s důrazem na ochranu lidského zdraví a nástrojem je zavádění decentralizovaného systému hospodaření se srážkovými vodami.

Dále ve Státní politice životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050 se uvádí, že v sídlech je zaveden systém hospodaření s vodou, vč. vody srážkové a že kvalita zelené infrastruktury přispívající ke zlepšení mikroklimatu v sídlech se zvyšuje. Podpora hospodaření se srážkovými vodami se vyžaduje i v Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky a ve Strategickém rámci Česko 2030. MŽP financovalo Studii hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích (2019), z níž vyšlo 49 návrhů změn, které jsou již postupně realizovány.

V druhé části prezentace seznámil Václac Voleman účastníky konference s dotační podporou v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027, zejména s opatřením 1.3.4 Srážkové vody, podporujícím realizace opatření ke zpomalení odtoku, vsak, retenci, akumulaci srážkové vody, realizaci zelených střech či opatření na využití šedé vody. MZI se dále týká Opatření 1.3.1 Vodní a vegetační prvky, eliminace odvodnění a Opatření 1.3.3 Protipovodňová opatření, kde je podporován generel MZI. Pro domácnosti stále pokračuje program „Dešťovka“. Na závěr zrekapituloval dotační úspěchy.

Definice a vymahatelnost modro-zelené infrastruktury pro různé profese

Panelová diskuse se všemi přednášejícími.
Panelová diskuse se všemi přednášejícími.
Všichni přednášející se pak sešli v panelové diskusi Definice a vymahatelnost modro-zelené infrastruktury pro různé profese, kterou moderoval David Hora.

Nejdůležitější výstupy z diskuse lze shrnout v těchto bodech:

   • důležitá je funkčnost MZI nebo ZI, ne název; žádná ZI nemůže existovat bez vody;
   • MZI vytváří pravidla pro stavebnictví v urbanizovaném prostoru, které musí respektovat funkci MZI;
   • důležitými funkcemi MZI jsou i doplňování zásob podzemní vody a dotace vodních toků v období sucha, a také klimatická funkce a ochlazování měst;
   • krajinářští architekti hrají významnou roli při návrhu MZI, ale důležitá je především spolupráce různých disciplín a různých oddělení v samosprávě, což je dlouhý proces, který někdo musí organizovat tak, aby všichni skutečně spolupracovali a nesoutěžili;
   • nástrojů pro podporu MZI je celá řada – významnou úlohu má participace veřejnosti, projednávání projektů s vlastníky pozemků, vodní audity pro firmy, územní studie s dobře definovanými požadavky na území a komunikace s investory vysvětlující, že opatření HDV mohou být levnější než klasická infrastruktura, regulační nástroje (regulace odtoku a požadavek na přirozenou vodní bilanci) a také osvěta, ukazující nejen dopady konvenčního odvodnění a zodpovědnost každého za ně, ale také řešení.
Na závěr David Stránský shrnul nejdůležitější myšlenky z konference a vyzdvihl, že se v české společnosti postupně mění hodnoty ve prospěch MZI a že ušla zase ohromný kus cesty.

Sborník, prezentace a fotografie z konference si můžete prohlédnout na stránkách konference.


reklama

 
Další informace |
Článek vznikl díky projektu Počítáme s vodou.
foto - Kabelková Ivana
Ivana Kabelková
Autorka je expertka na hospodaření s dešťovou vodou na ČVUT.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Katka Pazderů

Katka Pazderů

28.1.2023 06:47
Krása. Dost bylo betonu. A jestli jste za svůj život ještě nezasadili strom, tak to udělejte.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.1.2023 07:40 Reaguje na Katka Pazderů
Zasadil jsem jich víc, na rozdíl od všelijakých těch kecálistů zelených.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.1.2023 15:31 Reaguje na Katka Pazderů
Řekl bych, že právě betonářům byla tato konference velmi nakloněna!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.1.2023 08:52
Velmi kvalitně udělaný článek o problematice , škoda že zůstává v ČR pouze u slov, vyjma několika vzácných výjimek.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

29.1.2023 07:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
ono je možná i o tom, že ve společnosti o modrozelené infrastruktuře se toho moc neví...leckdy mezi lidmi není ani základní informace
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.1.2023 09:01
V dešťové vodě ve městě jsou splachy ropných látek, soli, oděry z pneumatik a další, velmi jedovaté látky zejména z dopravy. Použití vody pro obojživelníky, ryby , hmyz atd. je otázkou.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.1.2023 13:22 Reaguje na Slavomil Vinkler
Psalo se, že stačí, když frekventovaná silnice vede několik kilometrů údolím kolem řeky a spláchnutý prach z pneumatik vyhubí lososy v celé řece.
Odpovědět

Viktor Šedivý

28.1.2023 13:59
A jak se tak dívám, úplně stranou zůstávají otázky jako

- kolik to bude stát
- kdo to zaplatí
- jestli to není ekonomický nesmysl

Odpovědět
HH

Honza Honza

29.1.2023 08:04
pokud nesnížíme CO2 tak (možná?!) dojde ke zvýšení teploty nad 55-60st, začne umírat vše živé, vč stromů, přijde kolaps přírody, armagedon.
Pokud vše zabetonujeme a zaasfaltujeme, lesy vykácíme, pak (zcela určitě!!) přijde kolaps přírody. Vlivem vysoké teploty ještě funkční lesy nezačaly hynout. Po vykácení dešt. pralesů, lesů ve středomoří, už teď příroda kolabuje, není voda, dochází k degradaci půdy. Kolik úsilí a peněz se vydává na snížení CO2, kolik na zachycování vody, modrozelenou infrastrukturu? Lidi by měli být rozumní, opatření vyvážená, komplexní, nevěnovat se jen jednomu problému, řídit se tím, co je nejdůležitější a osattní tomu podřizovat. Určitě je to ochlazování přírody a voda. Elektrifikace (a snížení CO2) je určitě důležité, možná? rozhodující, ale jednotlivé kroky musí na sebe navazovat. Aby přinesla efekt, nelze ji provádět bez všeobecné světové shody, bez funkční baterie (virtuální baterie), úpravy distribuce elektřiny. Nelze výrazně podlomit hospodářství.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.1.2023 10:08 Reaguje na Honza Honza
A ještě domateněji to napsat nešlo?
Odpovědět
HH

Honza Honza

29.1.2023 13:12 Reaguje na Jiří Svoboda
zkuste to líp, rád si to přečtu!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.1.2023 15:38 Reaguje na Honza Honza
Já se o to průběžně pokouším. Vždy uceleně a věcně zareagovat na 1-2 věci.

Těch problémů je strašně moc (viz váš příspěvek a to zdaleka není vše) a jsou hodně složité. V jednom odstavci je všechny nevyřešíte.

Jak jste došel na těch 55-60st? To jsou Fahrenheity?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.1.2023 10:34
Taky se snažím polopaticky vysvětlovat, co chci podstatného říci, ale ten
článek je opravdu elaborát, který by se dal podstatně zkrátit. Dovolím si
pouze vypíchnout, že jedna věc je záměr něco změnit a něco jiné realita.
Kampak má voda ze střech zasakovat v husté zástavbě? Do sklepů a pod základy domů? Ví někdo mimo stavařů, co udělá přebytek vody se základy
velkých staveb? Pročpak ty pozemky stavaři odvodňovali? No proto, aby
se z půdy nestalo vodou nasycené bahno, které ty stavby neudrží! Pak
vypíchnu zasakovací rygoly kolem cest se starými mohutnými stromy,
které tam rostou od doby, kdy byly cesty odkanalizovány. Nyní jim tam
budou kořeny zahnívat a promočená půda neudrží kořeny košatých stromů
při větru a ty se vyvrátí i s hromadou měkké mokré hlíny. Prosím mějte
na paměti, proč to předci takto dělali a nesnažme se to vnucovat i tam,
kde to bude rovnou na škodu. Uvedu příklad z jedné obce, kde bydlí můj
bratranec. Po napojení domů v mírném svahu na kanalizaci přišlo nařízení
zachycovat dešťovou vodu a nebo ji zasakovat. Někteří využili staré
žumpy a jiní jen budovali zasakovací trativody. Bratranci tak soused ze
suchého sklepa vyrobil sklep plný vody, kterou on posílá níže jinému
sousedovi. Mají kvůli tomu spory, které tu nemusely být, pokud by mohla
ta přebytečná voda odtékat jako kdysi. Prostě direktivní nařízení sklízí
své výsledky a dokonce začaly lidem domy praskat, protože podmočená
půda pracuje a základy se pohybují. Dejme fanatikům moc a zničí ve jménu
své jediné pravdy věci jiné. I já jsem na nejnižším místě ulice ve svahu
a potýkám se s něčím podobným. Z kdysi úrodné zahrady se cyklicky stává
bažina a tak jsem z ní vytvořil lesopark a zbyla mi jiná zahrada, kde
zatím fungují 110 let staré drenáže zaústěné do místní vodoteče. Mám
hrůzu, až to bude někomu vadit a budu mít bažiny dvě. Prosím tak o to,
aby zde platilo nejenom dvakrát měř a jednou řež, ale měřme raději i
pětkrát, než provedeme nějakou nevratnou pitomost!
Odpovědět
HH

Honza Honza

29.1.2023 13:19 Reaguje na Břetislav Machaček
a ekologové tvrdí, že rybník je blbost, protože se z něho uvolňuje metan a je v něm toxické bahno, les vysušuje půdu (ani neukládá CO2), stavba přehrady ničí krásnou přírodu, bobři okusují stromy a krajinu mění v močál. Ale co je důležitější- mít stále vodu ve studni nebo rozbahněný pozemek? Což takhle přemýšlet komplexně, co je nejdůležitější!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.1.2023 15:45 Reaguje na Honza Honza
Co je tedy nejdůležitější?

Myslím, že to, že na nic neexistuje jeden univerzální recept a ke všemu je třeba v daném místě přistupovat s rozvahou. Nutným předpokladem je ale věci rozumět a ne pouze používat zelená klišé - to je ale často nesplnitelné!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.1.2023 17:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Přesně tak. U bratrance to nařídili bez rozmyslu
a bez vyjímek. Dopadlo to špatně a zřejmě se budou
lidé soudit a znalci budou mít kšeft. Sto let staré
domy do předloňska pevné už praskají a lidé doufají,
že se nezačnou na podmočeném svahu sesouvat. I tak
může dopadnout zasakování dešťovky bez předchozího
znalecké posudku propustnosti půdy do podloží.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.1.2023 17:43 Reaguje na Honza Honza
Nejdůležitější je konat tak, abych neomezoval a neškodil
jiným. Podmočit někomu dům, aby musel ze sklepa čerpat
vodu, protože chci na zahradě močál, není ekologie, ale
ekoterorizmus a pokud to posvětí zákon, tak státní eko-
terorizmus. Zničit někomu dům, byť v údajně vyšším zájmu
nemohu nikdy schvalovat a plnit studnu dešťovkou je na
hlavu. Spodní voda není ta, která zasakuje metr od studny,
ale ta, která zasákla o někde jinde a do studny se dostala
z pramenů spodní vody. To si studnu rovnou napouštějte z
okapu a nebo z potoka. Kamarádovi sousedi si po napojení na vodovod udělali ze studní trativody a co myslíte, že se stalo? V kamarádově studni (s přípojkou ho jeden soused nepustil přes pozemek) přibylo vody, ale se splašky od sousedů. Komplexní myšlení je to, co schází huráaktivistům
a teoretikům bez praxe. Vám by se líbilo, kdyby vám ve sklepě čvachtalo a na zahradě taktéž? Mi tedy ne a nejsem sám, kteří si to nepřejí. Toto lidem vnucovat a nebo je
rovnou postavit před hotovou věc je ekoterorismus a nic
jiného!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.1.2023 15:27
Tak jakou vlastně chceme tu naši planetu, modrou nebo zelenou? Když nevíme, nechť je tedy modro-zelená.

Řekl bych, že asi nejzajímavější byl Harald Sommer. S ním by asi stálo za to kriticky si podiskutovat, co se v Berlíně podařilo a co moc ne. Je ale otázka, zda by o takovou diskusi stál, jestli to není pouze notorický chválič svého dítěte.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist