https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-n-knap-bobrava.potok-kde-voda-pul-dne-tece-a-pul-dne-netece
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan  Knap: Bobrava. Potok, kde voda půl dne teče a půl dne neteče

2.2.2020
Potok Bobrava na soutoku s Říčanským potokem.
Potok Bobrava na soutoku s Říčanským potokem.
Bobrava je menší potok na jižní Moravě o délce 35,2 km s plochou povodí o rozloze 187,2 km2. Protéká obcemi Rosice, Tetčice, Radostice, Želešice a u obce Popovice se vlévá do řeky Svratky. Na tomto toku je zdokumentována stálá přítomnost pstruha potočního, škeble říční a raka říčního. Pravděpodobně se tu vyskytuje hrouzek obecný, piskoř pruhovaný, mřenka mramorovaná, střevle potoční, mihule potoční a další.
 
Okolí tohoto toku bylo v okolí obce Zastávka poznamenáno lidskou činností – poddolováním a to konkrétně těžbou černého uhlí, které zde probíhalo v letech 1755–1992. Poté byly šachty zatopeny a zakonzervovány.

Vzhledem k této činnosti je od roku 2010 prováděn v širším okolí obcí Rosice, Zastávka, Zbyšov a Oslavany pravidelný monitoring podzemních a povrchových vod v souvislosti s hodnocením vlivu zrušeného dobývacího prostoru na podzemní a povrchové vody.

Celý příběh začíná v roce 2011. Dne 19. ledna 2011 vydává Městský úřad Ivančice povolení pro odběrové vrty pro Vodárenskou akciovou společnost se sídlem v Brně (spis MI/1288/2011KREE, vrty HV1 a HV101) a to v místě předcházející důlní činnosti.

Je pozoruhodné, že toto povolení vydává Městský úřad Ivančice, přestože vrty leží na území katastrálně příslušející Městskému úřadu Rosice, které mají stejný odbor k vydání či zamítnutí tohoto vodoprávního povolení jako Ivančice.

Vrty jsou zprovozněny začátkem června 2014. Dne 18. července 2014 je ohlášena na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), oblastní inspektorát Brno, ztráta významného krajinného prvku: ztráta vody v délce 2–3 km od soutoku s Říčanským potokem výše a to každodenně v nočních hodinách. K poklesu průtoku až vysychání toku dochází pravidelně v době 18–20 hodin začátek a 6–8 hodin ráno konec. Dalo by se jednoduše říci, že dvanáct hodin voda teče normálně a dvanáct ne.

Ke ztrátě vody v Bobravě dochází v délce 2–3 km od soutoku s Říčanským potokem výše, a to každodenně v nočních hodinách. K poklesu průtoku až vysychání toku dochází pravidelně v době 18–20 hodin začátek a 6–8 hodin ráno konec.
Ke ztrátě vody v Bobravě dochází v délce 2–3 km od soutoku s Říčanským potokem výše, a to každodenně v nočních hodinách. K poklesu průtoku až vysychání toku dochází pravidelně v době 18–20 hodin začátek a 6–8 hodin ráno konec.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Knap / archiv autora

Na přiložených fotografiích uhynulých ryb určil inspekcí oslovený ichtyolog tyto druhy: střevle potoční, rak říční, mník jednovousý, jelec tloušť, plotice obecná, okoun říční, hrouzek obecný, pstruh potoční.

ČIŽP provedla zhruba po třech týdnech od oznámení šetření u společnosti VAS a. s. provoz Rosice. Konstatovala, že vydané povolení k čerpání podzemní vody na 30 roků je v pořádku, povolené množství čerpané vody nebylo překročeno a protože mezi tím pršelo, tak v toku teče 300 – 500 l/s a vlastně se nic neděje, všechno je v pořádku a za všechno může sucho.

ČIŽP také přislíbila, že bude lokalitu dále sledovat. Nestalo se tak, ale slibem nezarmoutíš. Díky nezájmu státních orgánů o celý problém začal boj ze strany místní rybářské organizace za záchranu vodních organizmů.

Vzhledem k tomu, že nad i pod postiženým úsekem je normální společenství ryb a vodních organizmů, dochází v případě dostatku vody k opětovnému osídlení postiženého úseku. Pokud se ale stejná situace opakuje každoročně, stává se takový úsek pro vodní organizmy smrtící pastí.

Od roku 2015 se proto členové místní organizace snažili na své náklady a ve svém volnu, odlovit a vysbírat v případě opakujícího se vysychání ohrožené jedince a přemístit je jinam. Ovšem každý, kdo se něčeho podobného zúčastnil, ví, že tato činnost není nikdy stoprocentní a jedinci u kterých se to nepovede, uhynou.

Mezitím byly na situaci upozorněny vodoprávní orgány na Městských úřadech Rosice a Ivančice. Ovšem Městský úřad Rosice povolení nevydal a podle dokumentů, které dostal k dispozici, je vše v pořádku. Přestože se problém nachází na území, které spadá katastrálně pod ně, nemůžou s tím v Rosicích nic dělat. Městský úřad Ivančice sice povolení vydal, ale problém není na území, které pod ně spadá, a tak s tím nemůžou nic dělat. Ostatně, podle nich je všechno v pořádku.

A zatím voda teče, neteče, teče, neteče a vodní organizmy hynou na suchu. V červenci 2016 provádí opakovaně šetření v terénu Ústav geologických věd Masarykovy univerzity. Zjišťuje jev, který se pravidelně opakuje a to, že po část dne voda teče a část ne. Zároveň vylučují možnost, že se jedná o přírodní jev. S tím to jsou seznámeny příslušné vodoprávní úřady a nic.

A zatím voda teče, neteče, teče, neteče a vodní organizmy hynou na suchu. K dalšímu pokusu zvrátit nepříznivou situaci dochází v roce 2017, kdy si Moravský rybářský svaz objednává u Masarykovy univerzity odborný posudek k abnormálnímu chování režimu průtoků na toku Bobravy.

Uhynulý rak říční ve vyschlém potočním korytě.
Uhynulý rak říční ve vyschlém potočním korytě.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Knap / archiv autora

Tento několika stránkový posudek vylučuje přírodní jev. Na přiložených mapkách demonstruje, jak vrty HV1 a HV101 ovlivňují podzemní vodu nejen v okolí vrtů, ale v daleko větším okruhu a tím můžou nepříznivě ovlivnit i vegetaci v tomto území včetně usychání stromů.

Porovnává několik vrtů v okolí s obdobným množstvím čerpané vody, které se ale nacházejí mimo poddolované území a jsou i v přibližně stejné vzdálenosti od vodních toků o podobném průtoku a k cyklickému kolísání a vysychání těchto toků nedochází.

Je tam také zcela jasně uvedeno, jakých chyb se při povolování příslušný úřad dopustil. Co měl při povolování dodržet a neučinil tak. Jaké předpisy obešel či nedodržel a jaké informace měl k dispozici a nerespektoval je. A že vydání povolení na tyto dva vrty na tomto poddolovaném území nemělo být nikdy vydáno.

Za pravděpodobného viníka abnormálního chování průtoků na toku Bobravy označuje vrty HV1 a HV101.

A voda teče, neteče, teče, neteče. Dne 20. července 2017 dochází k dalšímu masivnímu úhynu vodních organizmů. Celá situace je ohlášena příslušným úřadům, a protože se nic neděje, tak v zápětí i České inspekci životního prostředí. Ta provádí 9. srpna 2017 ohlášenou kontrolu. Jejím výsledkem je, že je všechno v pořádku, nic se neporušuje, tak co od nich kdo chce. A to už měli k dispozici odborný posudek. S tímto posudkem byly seznámeny i příslušné vodoprávní úřady.

A výsledek? Jednoduše napsáno říkají úřady zhruba toto: Nejsme povinni přihlížet k odbornému posudku, jehož vypracování jsme nezadali, a nejsme povinni si vypracování takového posudku zadat. Takže podle nás jsme nic neporušili, všechno je v pořádku, tak nám dejte pokoj

. A zatím voda teče, neteče, teče, neteče a vodní organizmy hynou. Koncem července 2019 jsem se zdržoval jako předseda spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního v okolí, kde jsem se zájemci probíral možnosti obnovy populací původních druhů ryb a založení místní organizace spolku. Při té příležitosti jsem byl požádán o radu a pomoc v celé záležitosti.

Na základě toho byl celý problém zpracován do dokumentu Úvod do problematiky nedostatku vody v okolí soutoku Bobravy a Bílé vody. Tento dokument kromě základních informací obsahuje i znalecký posudek vypracovaný Masarykovou univerzitou, fotodokumentaci, korespondenci s ČIŽP. Ostatně k celému problému existuje nejenom obsáhlá fotodokumentace ale i videa, kde je celý problém natočen včetně situace, kdy do prázdného koryta začíná opětovně proudit voda.

Vyschlé koryto potoku Bobrava s uhynulými vodními organismy.
Vyschlé koryto potoku Bobrava s uhynulými vodními organismy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Knap / archiv autora

Tento dokument jsem poslal na úřady, ministerstvu životního prostředí, poslancům, kteří jsou členy podvýboru pro ochranu přírody a krajiny, i těm, kteří mají tuto oblast v blízkosti, i jednomu senátorovi, který se rád prezentuje bojem za životní prostředí, a čekal jsem, jaké budou reakce.

Velice příjemně mě v tomto ohledu překvapil jeden ze zaměstnanců Agentury ochrany přírody a krajiny, který přes nemožnost AOPK v tomto případě přímo zasáhnout, slíbil poslat tyto informace dále. Pozitivní reakce přišly i ze strany poslanců z podvýboru, kteří slíbili celou záležitost projednat.

Ostatní reakce ze strany ministerstva, poslanců, pana senátora či úřadů by se daly nazvat nulové až po neobtěžujte. Pro některé to není téma, na němž se dají udělat politické body.

Situace se ale přece jen možná pohnula kupředu. Dne 31. 10. 2019 se konala schůzka za účasti zainteresovaných stran, kde byly přislíbeny některé kroky včetně vypracování dalšího znaleckého posudku, zkušební omezení čerpání vody v létě 2020 a ekonomického zhodnocení, co by přineslo omezení či zrušení čerpání z vrtů HV1 a HV101.

Myslím na to, jak často jsou občané této země vyzýváni k tomu, aby nebyli lhostejní k dění kolem sebe, a porovnávám to se skutečností z tohoto případu.

Doopravdy chceme, aby se občané zajímali o stav přírody kolem nás, naučili se aktivně obracet na úřady, když se porušují zákony, nebo to je jen na oko? Není lepší, když se do ničeho nepletou? Když se probírám dokumenty celého případu, napadá mě bohužel pořád jedna věc. Skutečně je zatím pouze chyba úředníků?

Něco už jsem v životě prožil, mám za sebou jak práci na šachtě, pracoval jsem jako vodák a proto jsem s celou problematikou obeznámen i z praxe. A vrt v poddolované oblasti s množstvím podzemních dutin plných vody, které umožňují čerpání velkého množství vody v krátkém časovém úseku, znamená značnou úsporu.

Když k tomu připočítám, že se jedná o oblast, kde úprava povrchové vody na pitnou znamená značné finanční náklady, zatímco tato vyžaduje žádné nebo minimální, musím přiznat, že to může mít stejnou hodnotu jako vlastnictví zlaté žíly.


reklama

 
foto - Knap Jan
Jan Knap
Autor je členem Českého rybářského svazu a předsedou spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního z. s.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (16)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.2.2020 07:17
Půl dne teče, půl dne neteče. Njn, poprava...
Odpovědět
Jan Valach

Jan Valach

2.2.2020 14:30
Oslovte "Děti země,, Když dokáží blokovat výstavbu dálnic, z důvodu, jednoho stromu, či několika žab, tak ať vám pomůžou. Nebo to je nezajímá, že zde hyne vše živé?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.2.2020 15:27
Pokud tomu dobře rozumím, tak povolení vydal místně nepříslušný správní orgán. Poté , co začaly problémy tvrdí ten samý orgán, že k řešení příslušný není a skutečně místně příslušný orgán tvrdí, že s tím nemůže nic dělat, protože povolení nevydal.
================================================
Pokud je tomu tak, zvažte podání správní žaloby na určení nicotnosti rozhodnutí správního orgánu - místně nepříslušného vodoprávního úřadu- u příslušného soudu, zde KS Brno.
/Nicotný je správní akt, který trpí natolik intenzivními vadami, že jej vůbec za rozhodnutí ani považovat nelze. Takovými vadami jsou např. absolutní nedostatek pravomoci, absolutní nepříslušnost rozhodujícího správního orgánu, zásadní nedostatky projevu vůle vykonavatele veřejné správy (absolutní nedostatek formy, neurčitost, nesmyslnost), požadavek plnění, které je trestné nebo absolutně nemožné, uložení povinnosti nebo založení práva něčemu, co v právním smyslu vůbec neexistuje, či nedostatek právního podkladu k vydání rozhodnutí./rozsudek NSS ČR čj. 6 A 76/2001 - 96 /

Uvádíte málo informací, zajděte nejdříve za advokátem a proberte to s ním.
Váš případ je otřesným svědectvím o vztahu státních orgánů k ochraně životního prostředí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2020 19:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je až neskutečné, jak je naše byrokracie neschopná. Vidíme to naprosto všude. Jak je možné, že rozhodnutí vydá místně nepříslušný orgán? Vždyť to sand není ani platné, ne?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.2.2020 19:23
To je samozřejmě pěkné svinstvo! Ale jakým způsobem a z jakého důvodu se ta voda z toho potoka náhle ztratí? To jsem se v tom možná i zbytečně dlouhém článku nedočetl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2020 19:36 Reaguje na Jiří Svoboda
To je divné. Z článku vyplývá, že se čerpá pitná voda ze zatopených dolů (což je vůbec divné), kam se dostává nějakými puklinami, to území je dost poddolované.
V době , kdy ty doly byly v provozu, čerpala se voda v daleko větší míře (10 tun vody na 1 tun uhlí), protože i dole pracovali horníci. A voda v Bobravě byla, tak fakt nevím.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.2.2020 19:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslím si, že z úředníků neuděláte výzkumníky. Prostě prostý lid musí najít příčinu a navrhnout opatření. Pak je snad na úřadě naděje.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

2.2.2020 20:13 Reaguje na Jiří Svoboda
Místo nákladných výzkumů, by možná stačilo jeden den zkusit nečerpat, a sledovat , co to udělá. To opravdu by mohl stačit udělat i prostý lid, kdyby se ovšem dokázaly zainteresované instituce domluvit bez zásahu stání správy, tedy zaměstnanci čerpačky s rybářským spolkem. jeden den by to ta vodovodní soustava, do které se snad ta voda čerpá (což z článku není příliš jasné), vydržet.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.2.2020 10:37 Reaguje na Jiří Daneš
Papírová válka je jaksi ve společnosti lépe zakořeněna než věcná domluva.
Odpovědět
OD

Ondřej Dočkal

2.2.2020 21:20
Dobrý den pane Knap, nevím co na to říct, opravdu otřesné.. Máte v rukách odborné posudky, včetně soudně znaleckého - to je určitě základ. JAk tu píše kdosi v diskuzi - není snad třeba posudků, to je o selském rozumu - tak to bohužel zdaleka vždycky neplatí, jde-li o právní spor, je opravdu dobře, že máte soudně znalecký posudek.

Otázka kompetentnosti: chápu to tak, že to vydal vodoprávní orgán, ale ne ten místně příslušný, ano? To nemusí být problém, správní řád myslím zdá tyhle postupy, když se ti dva domluví, že to bude dělat sousední MU, není problém. Ale myslím že to musí posvětit nadřízený orgán (KU), každopádně to musí být někde zapsané, nelze jen ústní domluvou. Mnohem vážnější je, že dnes se k řešení nemá ani ten, kdo to vydal, a ani ten v jehož území se ta lokalita nachází. Tohle je naprosto trestuhodné. Jeden z nich to prostě řešit musí, a když od toho dávají oba ruce pryč, doporučuji obrátit se na krajský úřad - KU, ať řekne, kdo je kompetentní. Případně může tenhle zašmodrchaný případ atrahovat na sebe (záleží ale čistě na něm, není to jeho povinnost -primárně to má řešit MU).

Z hlediska možné žaloby na zrušení: nejsem právník a nic o tom samozřejmě nevím, ale mám za to, že v tomto případu to bude složitější.. a hlavně na dlouho (mnoho let, mnoho suchých lét..). Jak jsem to pochopil, bylo vydáno povolení, a firma jede podle něj, takže je v dobré víře (bona fide), protože základní zásada činnosti správních orgánů je zásada legality, tedy to, že žadatel logicky předpokládá, že když mu něco úřad dovolí, že mu to dovolil, že už tam není žádný problém. Takže bude-li se držet toho, co má povoleno, postupuje v souladu se zákony (všemi, nejen vodním). Ochrana práv nabytých v dobré víře je dost vážným argumentem. Tím netvrdím, že v zájmu ochrany dobré víry musejí zdechat raci - to rozhodně ne - ale spíš než ke zrušení vidím cestu vydat se ke změně, nebo nějakému termínovému omezení (při nízkých průtocích apod.). Mají nějaký jímací řád? V tom by mohly (měly..) být uvedené postupy co dělat v případě, že nastane sucho - např.: čerpat lze dokud v Bobravě teče XYZ l/s v profilu P...

Žalobu by mohly komplikovat další věci - udělal opravdu úřad chybu, nebo došlo k zásahu tzv. "vyšší moci" (vis maior)? Kdo mohl před lety předpokládat, že dojde k takovému suchu? Vis maior je z principu mimo odpovědnost kohokoli...
- to netvrdím já, jen bych čekal takové nějaké argumenty.. - prostě soud je vždycky nadlouho, odvolačky, šikovní právníci, ...

Tím netvrdím že to nemáte zkoušet, já vám nemám právo radit vůbec nic bo o tom nevím, ale osobně - z tohoto letmého pohledu na věc bych se soustředil (i z hlediska časového) spíš na tlak na změnu vydaného rozhodnutí (postupem MU - KU - MZe), nebo stanovení nějakých podmínek pro čerpání. Když je vody dost - ať se čerpá, když už jim to povolili, holt, a na potoce to vidět nebylo, zdá se... Ale když je vody málo a hrozí průšvih (a tím nemyslím jenom kompletní vyschnutí - mluvím o stanovení nějakého nepodkročitelného MZP), potom by měla nastoupit regulace odběru.

Jinak samozřejmě i když má firma povolení k čerpání, nemá (předpokládám) povolení k zabíjení raků, a poškozování VKP apod., takže za mrtvé raky - prokáže-li se příčinná souvislost s činností firmy - by měla následovat pokuta. Na prokázání té souvislosti je super, že máte znalecký posudek... jen je dost mrzuté, že jste si ho museli nechat zpracovat sami, že s tím nepřišel nějaký ten úřad sám :(

Odpovědět
Ro

Rosičané

3.2.2020 19:18
Kdyby to někoho zajímalo, zde je video, jak voda opět začíná téct:
https://youtu.be/wj6LrWkG2Mo
Takových videí je k dispozici více.
Odpovědět
Ro

Rosičané

3.2.2020 21:01 Reaguje na Rosičané
Z našeho výběru dávám ještě 2 videa:
23.07.2019, ráno 7:28, voda krásně teče proudem:
https://youtu.be/D5g2BVn5tbo

ten samý den 23.07.2019, večer 19:07, voda vůbec neteče, v korytě zůstávají jen zbytky vody:
https://youtu.be/SwHMHAddopY
Odpovědět
Ro

Rosičané

3.2.2020 21:10 Reaguje na Rosičané
Obrázek tůně bez vody s mrtvými živočichy:
https://pasteboard.co/IT15nuv.jpg
Odpovědět
DK

Daniel Kovářík

7.2.2020 07:09
Už jsem se pokoušel vložit včera ale nikde nevidím. Nejsem odborník na tohle ale na FB mi odpověděl na tento článek kamarád od fochi následující, dle mého to mění možnosti obrany a reseni:

Z textu explicitne neplyne, ze Bobrava je nejspis napajena z opusteneho dulniho dila, a pokud se z vrtu necerpa tak voda tece. Kdyz toto vemu jako fakt, a dale skutecnost ze se vedelo ze se bude vrtat do dulniho dila, tak je zjevne, ze se nejedna o vodu podzemni ale dulni. Terminus technikus. A v tom pripade odber vody nepovoluji mistni vodopravni urady ALE krajsky (vodopravni) urad. Ten ma vetsi kompetenci dovodit souvislosti na vetsim uzemi. Nevznikla by tak prehazovana mezi temi dvema urady. No. A dalsi vec. Je plne v kompetenci vodopravniho uradu ometit anebo zrusit odber vody. Nikdo jiny toto pravo nema. Voda je statek vlastneny statem nikoliv tim kdo vodu cerpa a pouziva. Toho je jen studna.
Odpovědět
DK

Daniel Kovářík

7.2.2020 07:09
Už jsem se pokoušel vložit včera ale nikde nevidím. Nejsem odborník na tohle ale na FB mi odpověděl na tento článek kamarád od fochi následující, dle mého to mění možnosti obrany a reseni:

Z textu explicitne neplyne, ze Bobrava je nejspis napajena z opusteneho dulniho dila, a pokud se z vrtu necerpa tak voda tece. Kdyz toto vemu jako fakt, a dale skutecnost ze se vedelo ze se bude vrtat do dulniho dila, tak je zjevne, ze se nejedna o vodu podzemni ale dulni. Terminus technikus. A v tom pripade odber vody nepovoluji mistni vodopravni urady ALE krajsky (vodopravni) urad. Ten ma vetsi kompetenci dovodit souvislosti na vetsim uzemi. Nevznikla by tak prehazovana mezi temi dvema urady. No. A dalsi vec. Je plne v kompetenci vodopravniho uradu ometit anebo zrusit odber vody. Nikdo jiny toto pravo nema. Voda je statek vlastneny statem nikoliv tim kdo vodu cerpa a pouziva. Toho je jen studna.
Odpovědět
MM

Marta Matulová

25.5.2020 20:27
Místostarosta Rosic Lukáš Volánek mi k tomu napsal toto: K Bobravě alespoň stručně: V průběhu minulého léta bylo odstaveno čerpání pitné vody z vrtů v řádech měsíců - přesto k tečení a netečení docházelo nadále. Když vrty fungují - voda se čerpá kontinuálně, nikoliv nárazově, což je další argument proti hypotéze pana Knapa, že vrty jsou příčinou problému. Problém s nedostatkem vody v poddolovaném území je zmiňován už v textech z let 1920. Projekt byl součástí větší vodárenské soustavy, proto jej řešil ivančický úřad.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist