https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-zeman-ke-sporu-o-koncepci-klimatickych-zmen
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Zeman: Ke sporu o koncepci klimatických změn

30.9.2023
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
1. část 6. zprávy o vývoji klimatu na Zemi přinesla rozruch mimo jiné zjištěním, že průměrné množství vodních par v ovzduší není stálé, ale že se v letech 1990-2020 zvýšilo, což znamená určitý zásah do koncepce klimatických změn. Od vývoje nejvýznamnějšího skleníkového plynu – vodní páry – nelze nadále abstrahovat, jak nám bylo léta namlouváno. Otázkou je, jak moc to ovlivňuje koncepci klimatických změn.
 
Existují tři skupiny názorů na vývoj klimatu. Nejznámější je jistě blok velkého klimatického panelu IPCC. Dále jsou jeho kritikové – klimaskeptici. Poslední skupinou jsou klimaignoranti, klasicky Václav Klaus starší. Těmi nemá smysl se zabývat. Je tu i problém, že část klimatických problémů je nezávislá na sporu o úloze skleníkových plynů při formování klimatu Země.

Velký klimatický panel IPCC

Diskuse o změnách klimatu na Zemi určuje Mezivládní panel pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change = IPCC), pracující od roku 1988 na objednávku Organizace spojených národů na základě dat, shromažďovaných zejména národními meteorologickými ústavy a jinými organizacemi, zkoumající faktory ovlivňující klima. IPCC pracuje zejména s fyzikálním jevem skleníkový efekt (green house effect), skleníkovými plyny (green house gases - GHG), které ho vytváří a s faktory formujícími počasí a následně i podnebí - klima. GHG jsou zejména vodní pára H2O, oxid uhličitý CO2, metan CH4, oxid dusný N2O, ozon O3, freony, halony a některé další látky. Působí nezávisle na místě emise, resp. přesun emisí GHG ze státu do státu reálně nic neřeší. Koncept klimatických změn IPCC byl popsán vícero autory, například 1).

Na povrch Země dopadají sluneční paprsky. Asi 70 % jich pohlcuje povrch Země, asi 30 % se jich odráží zpět do vesmíru. Ze Slunce dopadá na zemský povrch krátkovlnné záření, které prochází atmosférou velmi dobře. Na toto záření mají GHG jen malý vliv. Stejně tak od povrchu odražené sluneční záření prochází atmosférou zpět do vesmíru snadno. Krátkovlnné záření pohlcené povrchem se mění na teplo, který se tím zahřívá a vyzařuje energii ve formě dlouhovlnného záření. Toto záření velmi účinně GHG pohlcují, čímž se samy zahřívají a následně energii vyzařují všemi směry, tedy i k povrchu Země. V konkrétních podmínkách Země je její povrch skleníkovým efektem oteplován, aktuálně asi o 33oCelsia, viz 1). Kdyby nebyl skleníkový efekt na Zemi, průměrná teplota povrchu planety Země by činila v průměru asi minus 15-16 °C a se vší pravděpodobností by zamrzl a život na ní by zaniknul, popř. živořil v blízkém okolí těch moří, která by byla aktuálně oteplována aktivními sopkami či výrony horkých vod či plynů z nitra Země).

Skleníkový efekt je pro existenci života na Zemi i lidstva nutný. Potřebujeme ale skleníkový efekt pouze určité stále velikosti, zajišťující průměrnou teplotu povrchu Země maximálně v rozpětí 5-25 °C, lépe v rozpětí 10-20 °C. Růst teploty povrhu Země po roce 1870 ukazuje, že se klima, otepluje. Experti IPCC to přičítají sílícímu skleníkovému efektu na Zemi v důsledku neodpovědné činnosti lidí, zejména rozsáhlé těžby a spalování fosilních paliv, dále změn využívání krajiny (úbytek lesů, růst pouští a zastavěných ploch ad.). Zejména metan ve značném množství uvolňuje těžba fosilních paliv, dále velkochovy dobytka, skládky odpadů aj.

Pro potřeby analýzy skleníkového efektu přepočítáváme oteplovací účinek (radiační potenciál) jednotlivých GHG na oteplování klimatu na tzv. CO2ekv., tj. oteplovací účinek (radiační potenciál) 1 tuny oxidu uhličitého CO2 = CO2ekv. Aktuálně CO2 = 1, CH4 = 25, N2O = 298 CO2ekv., viz 1), 2), 3). Před lety se uváděly mírně odlišné hodnoty, CH4 bylo 21, N2O bylo 310. Určité upřesňování zde nelze ani do budoucna vyloučit. Vodní pára a oblaka tvoří 66-85 % GHG v ovzduší Země, ale její měrný radiační potenciál se neuvádí. Vodní pára (a ozon) nemají antropogenní emise. Průměrná životnost vodní páry v ovzduší je jen asi devět dní.

Růst koncentrace GHG znamená, že emise GHG převyšují jejich odbourávání a izolaci, pokles koncentrace GHG znamená převahu jejich odbourávání a izolace před jejich emisí. Kolísání množství GHG v ovzduší může být přirozené (spojuje se zejména s velkými sopečnými výbuchy a s náhlým uvolněním velkých ložisek zemního plynu, tvořeného z 95 % metanem) nebo antropogenní, tj. lidmi způsobené. S růstem těžby, zpracování a spalování fosilních paliv a dalších lidských aktivit se množství GHG v ovzduší Země zvyšuje, a to poměrně vysokým tempem. Následky jsou a zejména budou podle expertů IPCC významně negativní.

V úhrnu dle IPCC příspěvek jednotlivých GHG ke skleníkovému efektu na Zemi byl před srpnem 2021 vodní pára = 36-72 %, CO2 = 9-26 %, CH4 = 4-9 %, ozón = 3-7 %. Vliv N2O, freonů a halonů je v úhrnu dle IPCC velmi nízký, viz 1), 4).

Rozpětí vlivu jednotlivých GHG na velikost skleníkového efekte je vysoké a s ním i nejistoty. Horní hranice uváděných rozpětí odpovídá působení izolovaného GHG v ovzduší, dolní hranice jeho přibližnému podílu při působení ve směsi GHG, pokud počítáme s překrýváním s absorpčními pásy ostatních GHG, přičemž jednotlivé GHG pohlcují sluneční záření různé vlnové délky.

Léta experti IPCC uvádí dlouhodobě neměnící se průměrnou koncentraci vodních par v ovzduší, takže požadovali zásadní redukci jen emisí CO2 a CH4. Tato neměnná koncentrace padla v 6. zprávě IPCC v srpnu 2021. Podle Vinklera se v letech 1990-2020 zvýšila o 10 %, viz 5), podle Radima Tolasze z ČHMÚ činí růst koncentrace vodních par v ovzduší za posledních 30 let 8 %. Ať tak či onak, znamená to určitý zásah do koncepce klimatických změn a také zúžení možností snižovat růst oteplování povrchu Země snižováním emisí GHG, neboť beztak vysoký podíl vodních par na skleníkovém efektu se takto dál zvyšuje.

Při nemožnosti výrazněji ovlivnit vodní páru a ozón a po zásadní redukci emisí freonů zůstávají člověkem ovlivnitelné v zásadě jen antropogenní emise CO2 a metanu s podílem 13 – 35 % na emisích GHG (podstatně blíž 13 než 35 %) + halony a některé další GHG o celkovém malém významu. Tento spíše nízký podíl lidmi ovlivňovaných GHG klade velmi vysoké nároky na formulování strategie boje za stabilitu klimatu, včetně strategie snižování antropogenních emisí GHG.

Problém růstu velikosti skleníkového efektu, vedoucí k rychlému oteplování povrchu Země, je velký, byť klimatologové považují za velmi nepravděpodobné vývoj klimatu Země směrem k nehostinné Venuši s velmi silným skleníkovým efektem, viz 1) Oteplování klimatu provází zvyšování průměrných teplot ovzduší a moří, tání ledovců, stoupání hladiny moří a zatápění nízko položených území mořem, okyselování moří, nárůst extrémů počasí, způsobující velké povodně, velká sucha, někteří jim přičítají i ničivé vichřice, nejednou se střídajících v rychlém sledu (po velké povodni velké sucho, po velkých požárech velké povodně ad.).

Vedra citelně decimují zdraví, zejména nemocných a starých osob. Vyvolávají i předčasná úmrtí, nejčastěji ve spojení se zanedbáním ochrany před vedry příslušnými osobami. Za nezměněných srážek vedra prohlubují sucho s řadou negativ. V důsledku výraznějších klimatických změn obecně vymírají četné nedostatečně přizpůsobivé druhy rostlin a živočichů a zanikají dosavadní ekosystémy, byť vymírají i z dalších příčin. Další se stěhují ve směru sever jih nebo do vyšších (při ochlazování klimatu do nižších) nadmořských výšek, umožňují-li to geografické podmínky. Vznikají nové, pozměněné ekosystémy. Podobně ekosystémy ničí zatápění nízko položených regionů stoupajícím mořem, resp. obnažováni dna moře klesajícím mořem.

Rostoucí vedra a sucha přispívají k růstu často velmi ničivých požárů. Bohužel se na nich v rozhodující míře podílí lidská neodpovědnost nezávisle na klimatických změnách. Podrobněji, viz 6).

Jiného druhu jsou katastrofy vyvolané pády větších kosmických těles (impakty), sopečné výbuchy, pohyby kontinentů, tektonická a sopečná zemětřesení, vrásnění a následná eroze pohoří atd. S výjimkou eroze půdy a někdy i pohoří tyto katastrofy člověk dosud neovlivňuje.

Z výše uvedeného vznikl graf klimatologa Michaela Manna, publikovaný poprvé v roce 1998, zvaný klimatická hokejka. V roce 2001 ho převzala 3. zpráva panelu IPPC, viz graf č. 1:

Graf č. 1 – Mannova klimatická hokejka
Graf č. 1 – Mannova klimatická hokejka

Důsledkem růstu koncentrace GHG v ovzduší je růst teploty povrchu Země, důsledkem poklesu koncentrace GHG v ovzduší je pokles teploty povrchu Země. Jiné výklady, tj. že s růstem teplot povrchu Země roste koncentrace GHG a obráceně nebo že jde o jevy reálně na sobě prakticky nezávislé, experti IPCC zásadně odmítají. Četné grafy, které lépe ukazují trendy vedoucí ke klimatické hokejce, lze nalézt v literatuře 8).

Z výše uvedeného se odvozuje, že prudký růst antropogenních emisí GHG a následně koncentrací GHG, v zásadě CO2, zvyšuje průměrné teploty na povrchu Země. Růst emisí CO2 generuje stále větší spalování fosilních paliv, dále snižování rozsahu lesů, nešetrná exploatace půdy apod. Růst emisí metanu zvyšují zejména rozsáhlé úniky zemního plynu při těžbě ropy a zemního plynu včetně těžby z břidlic, dále úniky při těžbě uhlí, velkochovy dobytka, skládky odpadů a jeho stále větší uvolňování z věčně zmrzlé půdy a polárních moří v důsledku oteplování klimatu. Rostoucí antropogenní emise GHG způsobují růst koncentrací CO2 a CH4 v ovzduší a následně i růst teploty ovzduší a vod. Podobně působí freony a halony.

Mannova klimatická hokejka je základním grafem vývoje teplot na Zemi a koncentrace CO2, kdy zvyšování koncentrací CO2 v ovzduší následuje zvyšování průměrných teplot povrchu Země a obráceně, včetně vzniku dob ledových a dob meziledových. Další metody určování minulých koncentrací CO2 v ovzduší Země jsou méně přesné. Prudký růst antropogenních emisí GHG, v prvé řadě CO2 a metanu, zesilují jejich pozitivní zpětné vazby. Jde zejména o:

   1) Zvyšování množství vodních par v ovzduší, jež lze přičíst samotnému oteplování klimatu. Čím je na Zemi tepleji, tím víc se vody v podobě vodních par vypařuje do ovzduší, tím víc vodních par se pak nachází v ovzduší, byť také tím víc jich brzy kondenzuje a padá na povrch Země, nejčastěji v kapalném skupenství vody.
   2) Oteplování klimatu ve velkém uvolňuje CH4 z věčně zmrzlé půdy na Sibiři a v Kanadě a z mělčích arktických moří v důsledku oteplování.
   3) Zhoršování albeda, tj. ubývání bílých ploch pokrytých sněhem a ledem ve prospěch ploch tmavých, dobře pohlcujících většinu slunečních paprsků.
   4) Úbytek lesů a nárůst pouští a polopouští v tropech a v subtropech zvyšuje zejména emise CO2. Stejným směrem působí destrukce lesů (požáry, vichřicemi, kůrovcem, zástavbou). Určitý optimismus ve vyspělých státech kolem roku 2010, že se lesnatost jejich území nesnižuje, ale mírně zvyšuje, zničila série obřích ničivých lesních požárů posledních let, v ČR zejména obří kůrovcová kalamita 2015-20.
Proti době před rokem 1870, se povrch Země oteplil v průměru o 1,1-1,2 °C. Klimatologové z IPCC mají za to, že pokud se oteplí v průměru o více než 2 °C, hrozí zásadní problémy, které lidstvo nemusí přežít. Za bezpečný považují průměrná růst teploty na povrchu Země o 1,5 °C. K této hranici se lidstvo velmi rychle blíží. Proto závazky z Kyota 1995, proto závazky z Paříže 2015, proto Zelená dohoda pro Evropu z prosince 2019. Tyto závazky se ale vesměs neplní.

Klimaskeptici

Klimaskeptici odmítají závěry IPCC. Prvním důvodem je otázka přesnosti měření.

Sluneční skvrny jsou sledovány od roku 1610. První soustavné měření parametrů počasí je od roku 1680 z Británie, z našeho území pak z Prahy - Klementina od roku 1775. Jde přitom o jednu z nejstarších a tím i nejdelších časových řad měření parametrů počasí, ale ovlivněnou rostoucím efektem tepelného ostrova velkoměsta, kdy je běžně tepleji o 2-3 °C a kde je také podstatně sušeji. Reprezentativní měření parametrů počasí se na území Československa ale datuje až od roku 1960, emisí GHG na Zemi až rokem 1990. To jsou časové řady z hlediska potřeb hodnocení vývoje počasí a klimatu velmi krátké.

Měření koncentrací CO2 na aktivní havajské sopce Mauna Loa mají klimaskeptici za problematické, podobně i měření koncentrací CO2 v minidutinách ledovců Grónska a Antarktidy, protože ignorují difuzi CO2 do okolí. To jsou závažná obvinění, která je nutné potvrdit nebo vyvrátit. Pokud mají pravdu, padá časová řada vývoje koncentrací CO2 v ovzduší Země za posledních 800 tisíc let a zůstávají časové řady dlouhé 30 – 150 let, tj. časové řady velmi krátké. Z jiných pozic Mannovu klimatickou hokejku kritizuje statistik Jiří Svoboda, viz 9), 10). Se svými kolegy studiem četných kronik a jiných historických materiálů shledal, že takové klimatické hokejky máme za posledních 1 000 let na území zemí někdejší Koruny české tři, viz 11). Kromě současného růstu teplot jde o 11. a 12. století, tzv. klimatické optimum, a o většinu 15. století, kromě okrajových dvou desetiletí. Ty první dvě nemůžou být ovlivněny masovými antropogenními emisemi GHG.

Kniha 10) sleduje klima v Českých zemích, rok po roku, zpětně až do roku 1000. Zhruba do roku 1750 je možné sledovat počasí a odvozovat z něj klima téměř s denní přesností (ne ale ve smyslu přesnosti dnešních měření parametrů počasí), ale dále do minulosti již údajů pochopitelně ubývá.

Jestliže starší údaje o fyzikálních jevech vytvářejících počasí a následně klima jsou do jisté míry nejisté, v 19. a zejména ve 20. století vzhledem k výrazně rostoucí těžbě a spotřebě fosilních paliv masivní emise antropogenních GHG narůstají a způsobují růst koncentrace GHG v ovzduší. Průměrné teploty ovzduší i vody na povrchu Země se zvyšují, roste tání horských i polárních ledovců, stoupá hladina moří a moře se okyseluje, přibývají obří povodně, sucha a ničivé vichřice včetně tajfunů. Relativně přesné zdokumentování těchto jevů začíná rokem 1870, jednoznačně rokem 1990, takže jde opět o velmi krátkou časovou řadu.

Stoupání hladiny oceánu v roce 1900 činilo asi 1 mm za rok. Postupně rostlo na současných asi 3-3,3 mm za rok. V době vrcholného ústupu ledovců při nástupu doby meziledové hladina moře stoupala asi o 25 mm za rok, tj. zhruba 8x rychleji. Nemáme přesnější měření minulých vichřic. Rychlost větru v oku tajfunu neumíme změřit ani dnes. Pro vyhodnocování starších povodní neznáme srážky, které příslušnou povodeň vyvolaly, a jen hrubě známe stav příslušných povodí. Z hodnocení musíme vynechat povodně způsobené kernými zátarasy, viz nejvyšší zaznamenaná povodeň na Vltavě v Praze v únoru 1342. Také ničivost such zásadně ovlivňuje člověk, zvláště pak kácením či jiným ničením lesů a špatnou péčí o půdu, zvláště pak o ornou půdu.

Závažné je zjištění Jiřího Svobody, že s ochlazením klimatu se životní postavení obyvatel významně zhoršovalo, viz 10) V rozhovoru 11) mimo jiné říká: „popisuji, jak studené roky vždy korelují s hladomory, válkami a migracemi. Tak třeba ve 4. – 7. století n. l. došlo k ochlazení, které vyvolalo velmi pravděpodobně známé „stěhování národů“. Pokud se totiž v tehdejším primitivním zemědělství vícekrát za sebou neurodilo, vypukl hladomor a populace musela vyrazit někam za teplem. V r. 1350 pustošila Evropu velká morová epidemie. Uvádí se, že vymřela asi třetina až polovina obyvatelstva. Populace se však během 1-2 generací opět obnovila, protože bylo relativně teplé a optimální podnebí umožňující bohaté sklizně. Rčení „Za krále Holce byla v Čechách za groš ovce“ zase odkazuje k Ladislavu Pohrobkovi (1453–1457) a naznačuje, jak nesmírně rychle se v teplém období po husitských válkách ekonomika vzpamatovala.“. Kdo zná trochu historii, tomu tento citát zní velice věrohodně. Také s těmito argumenty by se měli experti IPCC solidně vypořádat, což se ale zjevně neděje.

Klimaskeptici současné oteplování klimatu vysvětlují doznívajícím oteplování po skončení poslední doby ledové (klima má značnou setrvačnost), vlivy přírodních cyklů, zejména aktuálně vysokou a relativně dlouhou sluneční aktivitou, a dalšími přírodními cykly. Možnou podobu vlivu přírodních cyklů na klima v minulosti ukazuje graf č. 2. Zvýšení koncentrací GHG v ovzduší dle nich způsobuje, že brzký nástup další doby ledové nehrozí, což při obvyklé délce dob meziledových 10-15 tisíc let není nezajímavé.

Kosmické cykly

Země neobíhá Slunce po kruhové dráze, ale dráze mírně elipsovité. Rozdíl mezi přísluním a odsluním v dodávkách slunečního světla a tepla na povrch Země činí asi 7 %, což není zanedbatelné.

Sluneční aktivita kolísá, což se projevuje kolísáním množství skvrn na Slunci. Nejznámější je 11,1 letý (obvykle 9-13 let) cyklus sluneční aktivity. Stručně řečeno, čím je Slunce aktivnější, čím má na povrchu více skvrn, tím na povrch Země dopadá víc slunečního světla a tepla a na povrchu Země je tepleji, a obráceně. Dále jde o asi 80 letý cyklus změn mohutnosti menších 11 letých cyklů a o 22 letý cyklus změn polarity (přepólování) magnetického pole Slunce a slunečních skvrn –tzv. Halesův cyklus. Podle některých expertů klima na Zemi ovlivňuje i cyklický pohyb velkých planet Jupitera a Saturna s vlivem na velké povodně a sucha na Zemi ad. Vztah těchto cyklů a kolísání klimatu na povrch Země v posledních tisíci letech mohl vypadat následovně, viz graf č. 2:

Graf č. 2
Graf č. 2
Zdroj | Zdroj: 12) Hofman,J. – Nové maximum sluneční aktivity? Jiří Hofman: Nové maximum sluneční aktivity? (aldebaran.cz). Vysvětlivky ke grafu cituji z 12).

„Rekonstrukce počtů slunečních skvrn z koncentrací 10Be z ledovců v Antarktidě (červená) a Grónsku (zelená). Odpovídající profily jsou omezeny vlastními výsledky rekonstrukce (horní obálka k vystínované oblasti) a upravenými rekonstruovanými hodnotami (podrobnosti v [1,2]). Tlustá černá čára ukazuje skutečně naměřené GSN od roku 1610 a tenká modrá čára pře-škálovanou koncentraci 14C v letokruzích stromů, opravených o kolísání geomagnetického pole. Svislé šipky znázorňují polohy velkých minim a maxim: Daltonova minima (Dm), Maunderova minima (Mm), Spörerova minima (Sm), Wolfova minima (Wm), Oortova minima (Om) a Středověkého maxima (MM). Časový posun 14C je způsoben jeho dlouhým časem útlumu. (Graf převzat z [1].)“

Mohou existovat ještě delší astronomické cykly trvající řádově desítky tisíc let způsobující kolísání klimatu, které dosud nebyly určeny. Prokázány jsou Milankovičovy cykly (desítky až stovky tisíc let), způsobující změnu radiace v desítkách W/m2, viz 13). Někteří je spojují s nástupem dob ledových a meziledových. Zejména meziledové doby jsou ale řádově kratší než Milankovičovy cykly, takže to bude mnohem složitější.

V kolísání dodávání slunečního světla a tepla na povrch Země se výše uvedené a možná i další cykly nejčastěji navzájem ruší, ale také se mohou zeslabovat nebo zesilovat. Pokud se jejich zeslabování časově protne, mluvíme o Maunderově minimu, které může, ale nemusí spustit novou dobu ledovou. Pokud se jejich zesilování časově protne, mluvíme o Maunderově maximu, které může, ale nemusí spustit dobu meziledovou. Ne vše o nich víme. Směrem do minulosti se mezery a nejistoty ve znalostech nepřekvapivě zvyšují.

Jsou i dílčí krátkodobé cykly, jako střídání přírodních jevů El Niño a La Niña v délce 1-2 roku v Tichém oceánu, viz 14).

Další příčiny klimatických katastrof

Katastrofální důsledky na klima mívají dopady větších kosmických těles na povrch Země. Mohou i na delší dobu rozvrátit klima. Podrobněji, viz Jiránek 15).

Ničivé jsou i velké výbuchy sopek. Vyvrhují obrovské množství žhavého popela, často až do stratosféry, dále oxidu siřičitého SO2 a někdy i dalších jedovatých plynů. Popel ve stratosféře zacloní na několik let Slunce. Po krátkém oteplení vlivem vyvržení žhavých hmot z nitra Země při vlastním sopečném výbuchu způsobí víceleté ochlazení, obrovské deště, povodně a následně i neúrodu a hladomor. Širší okolí sopky bývá zničeno, změní se většinou i sopečná hora. Výlevy žhavé lávy proti tomu bývají drobností. Zájemci ať se seznámí s katastrofálním výbuchem sopky Toba na Sumatře před 70-74 tisíci lety (VE8, třetí nejsilnější prokázaný výbuch sopky na Zemi), sopky Tambora na Sumatře 10. 4. 1815 VE7, sopky Krakatau v Indonésii 27. 8. 1883 VE7 ad. Kromě velkých masakrů živé přírody i lidí v širokém okolí vedly k víceletému ochlazení klimatu, k velkým dešťům a následně k velkým neúrodám a k hladomorům, též výbuch sopky Katla na Islandu roku 1625 ad. Dlouhodobé soptění islandské zlomové pukliny Laki a islandské sopky Grímsvötn v letech 1783-84 uvolnilo do ovzduší velké množství drobných prachových částic a kyselých aerosolů, které způsobily dlouhodobě ochlazení, velké deště a neúrodu, jež v roce 1789 přiživila Velkou francouzskou buržoazní revoluci.

Klima zvláště v pobřežních oblastech citelně ovlivňují mořské proudy. Teplé klima oteplují, klasicky Golfský proud západní a severní Evropu. Studené klima ochlazují, klasicky Labradorský proud východní pobřeží Kanady a USA. Kdyby se změnily nebo zastavily, významně by to v příslušných regionech pozměnilo klima.

Klimatickou katastrofu může způsobit i změna směru proudění větru. Na Sahaře donedávna bujel bohatý život. Před 6 000 lety vláhu přinášející pasáty přestaly na Saharu proudit. Sahara začala vysychat. Dnešní největší poušť světa je z půlky daná změnou proudění větrů. Z druhé poloviny ji vytvořil člověk, který nadměrně kácel lesy, vypásal pastviny a oral půdu, v zoufalé snaze se ve zhoršujícím klimatu uživit.

Klima může zásadně ovlivnit i posun kontinentů, viz nasunutí Antarktidy k jižnímu pólu spojené s následným zaledněním a zánikem velké části života na ní.

I když život na Zemi přežil i obří klimatické katastrofy a vykázal vysokou odolnost, zvláště globálních životodárných ekosystémů, lidstvo, zejména na zhýčkaném Západě, by velkou klimatickou katastrofu podle všeho nepřežilo.

Problém určování škod způsobenými klimatickými katastrofami

Nejzávažnější důsledkem pokračujícího oteplování klimatu je stoupání hladiny moří, které má pro zatápěná území charakter absolutní katastrofy, což je pro plochá pobřeží problém zásadní. Území 10 států (9 na nízko položených korálových ostrovech), má stoupání hladiny moří o experty IPCC předvídaný 1 metr do roku 2100 učinit neobyvatelné. Bude nutné tamní lidi přesídlit, jejich svérázné kultury zřejmě zaniknou. Ploché pobřeží se ale vyskytuje v mnoha částech světa. Možnosti jeho ochrany jsou omezené a hlavně nákladné, nejen v Bangladéši. Stoupnutí hladiny moře o 1 metr znamená buď ohrožená území ochránit hrázemi nebo přesídlit asi 1 miliardu lidí. V praxi půjde nejspíš o kombinaci obou možností. Pokud by ale roztály také ledovce v Grónsku a v západní Antarktidě, stoupla by hladina oceánu asi o 5-7 metrů. To by byla obrovská katastrofa, před kterou by nešlo uchránit četná velká nížinná pobřežní města, resp. trvale by byla vyplavena významná část lidstva. Podle některých vědců rychlé odtávání ledovců v severním Grónsku a v západní Antarktidě způsobují mohutná tělesa žhavého magmatu, která stoupají k povrchu a ledovce rozpouští, viz 16).

Velkých povodní přibývá a s nimi i jejich ničivost. Zásadní problém je, že pokračuje rozsáhlá neodpovědná výstavba v záplavových územích, takže povodně i při stejné velikosti mají mnohem víc co ničit, než měly v minulosti, takže se škody prudce zvyšují. Mám za to, že nejméně 90 % škod způsobených velkými povodněmi jde na vrub neodpovědné výstavby v záplavových územích, kterou státy tolerují a někdy i podporují. Výšku povodňové vlny při stejných srážkách zvyšuje i rozsáhlé odvodňování krajiny a technické úpravy vodních toků. Tato zlá rýnská koncepce z roku 1809 se ČR stále drží.

Rostoucí vedra začínají dřívějším nástupem jara a pozdějším nástupem zimy. Při stejných srážkách vedra prohlubují sucho a ohrožují zdraví obyvatelstva, zvláště starých a nemocných lidí a malých dětí. Teploty 50oC ve stínu a výše již ohrožují holé přežití lidí. Začínají stíhat města jako Káhira či Bagdád. Obvyklá ochrana před vedry v budovách a ve vozidlech pomocí klimatizace je náročná na energii a tím i na emise GHG.

Sucha přibývají počtem i velikostí. S nimi rychle rostou škody, které způsobují. Sucho v Česku v letech 2015-19 Jihočeské centrum AV ČR vyhodnotilo kontroverzními postupy jako nejhorší za posledních 2100 let, viz 17). Postihuje nejvíc vodní hospodářství (zásobování vodou, zavlažování polí), lesní hospodářství (na bezprecedentní kůrovcové kalamitě se ale těžce spolupodepsala katastrofální transformace lesního hospodářství ČR v letech 1990-95 a v národních parcích Šumava a České Švýcarsko i jejich špatná správa, politika nezasahování proti kůrovcům), zemědělství (k zásadnímu snížení výnosů ale v ČR dosud nedošlo), zdraví obyvatelstva. K rostoucím následkům sucha přispívá neodpovědné hospodaření lidí v krajině (rozsáhlé odlesňování v mnoha státech a rozvrácení řízení lesního hospodářství v ČR po roce 1989 počínaje přes scelování polí do velkých lánů, nedostatečné či žádné hnojení statkovými hnojivy, neodpovědná orbou na svazích až po plýtvání s vodou při její spotřebě. Proti působí voda zadržená rybníky a přehradami, použitelná k zásobování vodou a k závlahám.

Ničivost vichřice v roce 1870 v Česku, v Rakousku a na Slovensku byla největší z těch, co jsme byli s to vyhodnotit. Ve Vysokých Tatrách byla srovnatelná vichřice až 19. listopadu 2004 (poničeným územím byla podstatně menší), na Šumavě ji vůči smrkovým lesům zřejmě překonaly až orkány Kyrill 15. ledna 2007 a Emma 5. března 2008. Vykazovaný růst škod způsobených tajfuny odráží především růst zastavěných území.

Rostoucí teploty a sucha jistě přispívají ke vzniku požárů a zejména k jejich ničivosti včetně počtu obětí. Zásadní problém je, že četné ničivé požáry nejen v létě 2023 ve Středomoří způsobil z 95-99 % svou neodpovědnou činností člověk, nejednou přímo žhářstvím. Jejich průběh zhoršil špatným obhospodařováním krajiny.

Velké lesní a stepní požáry říkají, že naděje některých ekologů vázat část emisí CO2 v zásobách suché trávy a dřeva v lesích a ve stepích je nereálná.

Z výše uvedeného rozboru je zřejmé, že klíčovým nebezpečí pro lidstvo jsou škody způsobené stoupáním mořské hladiny a zatápěním nízko položených území. Česku sice nehrozí přímé zatápění, ale lidé vyhánění stoupajícím mořem budou směřovat do výše položených území včetně ČR, takže bychom si neměli falešně a cynicky říkat: „Nás se to netýká!“ Podceňovat nejde ani rostoucí vedra, sucha, vichřice, povodně a požáry. Zásadním problémem je špatné hospodaření lidí, které řádově zvyšuje škody způsobené rostoucími vedry, suchy, velkými povodněmi, vichřicemi, požáry apod.

Závěr

Je řada sporných věcí, které by si měli experti IPCC a klimaskeptici odborně vyříkat a vyjasnit. V prezentovaném sporu nejde o to, zda skleníkový efekt na Zemi je či není, ani zda ovlivňuje či neovlivňuje klima. Samozřejmě existuje a samozřejmě klima na Zemi ovlivňuje. Spor je o to, v jak velkém rozsahu antropogenní emise GHG klima na Zemi ovlivňují (když to hodně zjednoduším, tak zda přispívají k oteplování 10 % : 90 %, 50 : 50 % nebo 90 : 10 % a zbytek připadá například na přírodní, zejména kosmické cykly, toho času vrcholící silnou sluneční aktivitu), jaké to má důsledky a jaká opatření by lidstvo mělo přijmout, aby se negativní trendy zmírnily a následky byly co nejmenší. V případě tání ledovců a stoupání hladiny moří jde také o poměr antropogenních emisí GHG, vliv stoupání obřích těles žhavého magmatu k povrchu Země a o důsledky kosmických cyklů. Zda tyto faktory k oteplování klimatu přispívají v poměru 80 % : 10 : 10 % nebo 30 % : 40 % : 30 %. Potřeba snižovat antropogenní emise GHG tím není dotčena, byť se může ukázat méně naléhavá, než vyplývá ze zpráv IPCC. Zatím se zdá být jisté jen, že naše v mnoha směrech velmi špatné hospodaření zásadně zhoršují důsledky přírodně ekologických katastrof bez ohledu na jejich původ. Zde je urychlená náprava nutná tak jako tak.

Literatura:c 1) Metelka,L., Tolasz, R. – Klimatické změny, fakta bez mýtů, COŽP, Henri Boll Stiftung, 2009, https://cz.boell.org/sites/default/files/klimaticke-zmeny.pdf

2) https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_efekt, cit. 12. 10. 2021

3) Statistická ročenka Životní prostředí ČR, tab. 3.1.2.1., CENIA, 2021

4) https://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/pruvodce-zmenou-klimatu/, 3. Kapitola, s. 8, cit. 30. 3. 2020

5) Vinkler,M.: VI. hodnotící Zpráva IPCC a její problémy, Ekolist 8.9.2021 https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-vinkler-vi.hodnotici-zprava-ipcc-a-jeji-problemy

6) Zeman,J.: Krajina či lesy hoří, hoří, hoří… Ekolist, 15.8.2023 Jan Zeman: Krajina či lesy hoří, hoří, hoří… - Ekolist.cz

7) The Hockey Stick: The Most Controversial Chart in Science, Explained - The Atlantic, resp. Třetí hodnotící zpráva IPCC/Wikipedie

8) Jaké důkazy potvrzují, že změnu klimatu způsobuje člověk? | Onlineschool.cz, resp. primární zdroj: https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land/ytd/12/1880-2020

9) Rozhovor s Jiřím Svobodou - Jaká nás čeká klimatická budoucnost? „Ještě se nikdo nupekl. A ani neupeče,“ tvrdí vědec, zabývající se historií planetárního systému, 7. 7. 2019, Jaká nás čeká klimatická budoucnost? „Ještě se nikdo neupekl. A ani neupeče,“ tvrdí vědec zabývající se historií planetárního klimatu – Muži v Česku (muzivcesku.cz)

10) Cílek,V., Svoboda,J., Vašků,Z.: Kniha o klimatu zemí koruny české, Leda, 15.8.2023, ISBN 978-80-7335-853-2

11) Svoboda,J.: Utajené dějiny podnebí, Ivo Železný, 2002

12) Hofman,J. – Nové maximum sluneční aktivity? Jiří Hofman: Nové maximum sluneční aktivity? (aldebaran.cz).

13) Cílek,V.: Milankovičovy cykly Astronomické teorie klimatických změn, 5. 9. 1995, Vesmír 74, 488, 1995/9

14) El Niño a La Niña - Meteocentrum.cz

15) Jiránek,J.: Byla – nebyla potopa světa? Praha, Česká geologická služba 2021

16) Vědci objevili skutečnou příčinu tání ledovců Vědci objevili skutečnou příčinu tání ledovců - YouTube, cit. 20. 1. 2022

17) Marek,L.: Sucho v Česku bylo nejhorší za 2100 let, přečetli vědci ze stromů, 17. 3. 2021 Sucho v Česku bylo nejhorší za 2100 let, přečetli vědci ze stromů - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)


reklama

 
foto - Zeman Jan
Jan Zeman
Autor je ekolog a čtenář Ekolistu.cz

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (69)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

mara polasek

mara polasek

30.9.2023 07:37
souhlas. velmi pekne shrnuto...
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.9.2023 08:15 Reaguje na mara polasek
👍
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

30.9.2023 09:53
Jen pár poznámek v rychlosti (pečlivěji to projdu večer):

1) Autore, proboha, už si alespoň ty IPCC reporty přečtěte - rozruch o té vodní páře to vyvolalo akorát u lidí, kteří o tom ví prd a nebo u lhářů jako je Vámi citovaný Vinkler (nevím proč ho neustále citujete, když je to usvědčený lhář), který tento ,,rozruch,, komicky využívá ke zesměšnění IPCC (přičemž se ale vždy zesměšní sám). O vodní páře se ví již dlouho a to, co vy považujete za rozruch, bylo již v předchozích IPCC reportech...

2) U těch klimaskeptiků: Tak ať vydají nějakou studii, kde tu Mannovu hokejku vyvrátí - zatím však se ukázalo, že kritici se akorát zesměšnili. A ohánět se odkazem na zavádějící rozhovor na béčkovém serveru s p. Svobodou - který mimochodem už dlouho tvrdí, že se jistě začne ochlazovat (mno, evidentně se pletl) - není moc průkazné.

3) Rád bych viděl nějakou studii o tak silném působení Jupiteru a Saturnu na Zemi. Jak při tom čtu cykly, tak tuším, že to bude zase nějaká kalendovina.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

30.9.2023 10:11
Podstatné je, že tepleji už bylo a nejednalo se o katastrofu. Za předchozí meziledové době snad o 5 st.C. Podmínky to byly příznivé, kromě jiného umožnili i rozšíření se předchůdci člověka do Evropy.
Dnešní klima je z geologického pohledu studené s nízkou koncentrací CO2. Život probíhal za obvykle příznivějších podmínek a dokonce to má stále zafixováno ve svých genech, proto rostliny tak příznivě reagují na pěstování ve skleníku s uměle zvyšovanou koncentrací CO2. Proto i na teplém jihu Španělska pěstují zeleninu ve sklenících:
https://www.google.com/maps/@36.7614393,-2.7347269,8560m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=ttu
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.9.2023 11:05 Reaguje na Richard Vacek
1*
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

1.10.2023 08:27 Reaguje na Richard Vacek
Správně. Děkuji. Navíc jsem nějak minul odstavec, kde se započítává vybití milionů slonů, bizonů, praturů, zubrů, nosorožců, žiraf a dalších velkoproducentů metanu.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

1.10.2023 16:58 Reaguje na Richard Vacek
1+++
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.10.2023 17:30 Reaguje na Richard Vacek
No jéje. Odborníkům stačí studovat českou wiki (kde těch 5 stupňů je), ale těm hloupým není toto dovoleno a tak musí čerpat z anglické mutace wiki, na které se píše, že největší rozdíl byl na severu a to 2-4 stupně a v našich končinách to bylo 1-2 stupně a globálu nějakých 1-2 (v porovnání s rokem 2011). :-)
Odpovědět
RV

Richard Vacek

1.10.2023 18:48 Reaguje na Petr Eliáš
Nepřímým důkazem vyšší teploty je o 6-9 m vyšší hladina moří při něm. A třeba i to, že se dařilo hrochům v Británii.
Jak vidíte, do podmínek, které tehdy panovaly, to máme ještě velmi daleko.
A ty podmínky nebyly vůbec katastrofické, právě naopak.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.10.2023 19:19 Reaguje na Richard Vacek
No panečku, a proč asi byla vyšší hladina? Nevím nevím - třeba tím, že nejtepleji bylo v oblastech ve kterých bylo nejvíce ledu? :O

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

30.9.2023 11:41
Autor si musel dát hodně práce za solidní shrnutí současných poznatků o globálním oteplování-klimatické změně. Díky za to.

Výhradu mám k tvrzení " Vodní pára a oblaka tvoří 66-85 % GHG v ovzduší Země, ale její měrný radiační potenciál se neuvádí. Vodní pára (a ozon) nemají antropogenní emise."
Globální plocha zemědělské půdy je přibližně pět miliard hektarů ,což je 38 procent celosvětového povrchu půdy.
Z toho závlahy představují 20 procent z celkové obdělávané půdy ,tedy 50 mil. km2 a lze dovodit , že téměř všechna "antropogenní" voda se odpaří.
Jednoznačně se tak tato vodní pára podílí na skleníkovém efektu,ale IPCC vůbec nestojí za to, aby tento příspěvek vyčíslila na ekvivalent CO2 a porovnala tento podíl s antropogenními emisemi CO2.
Jinými slovy antropogenní emise H20 se významně podílí na skleníkovém efektu , ale do modelů IPCC se tato věc vůbec nedostala a nedostane.

Technická poznámka - svého času Saudská Arábie zlikvidovala 27km3 nejkvalitnější podzemní vody na zavlažování obilovin a jeden nebo dva roky byla největším producentem pšenice na světě. O čemž trouba Eliáš nemá ani páru.

Za další , nesporně existuje zatím neodhalený efekt negativní globální zpětné vazby , která zajišťuje stabilitu klimatu.
Jako důkaz lze uvést skutečnost, že milióny let tento autoregulační systém funguje a dokázal zvládnout podstatně vyšší nebo nižší koncentrace CO2, aniž by se ze Země stala ledová koule nebo skleníkové peklo.
Z pohledu globální energetické bilance je podíl člověka (zatím) nepodstatný.

Za třetí - problém sodovkáče je zcela nešťastně uchopen , doslova došlo k jeho ostrakizaci a musí být zničen ekomagory, ať to stojí , co to stojí.
Historie jednou tuto dobu prohlásí za vlnu rigidního zeleného pseudo náboženství, ne nepodobnou s třeštěním církve ve středověku.
( odpustky = emisní povolenky).
Přitom antropogenní emise CO2 nejsou ničím jiným než odpadem v plynné fázi a měla by proběhnout podstatně hlubší analýza dopadů všech odpadů (pevná, kapalná,plynná fáze) na biosféru.
Zde mám za to, že jde o podstatně horší stav než se uvádí u emisí CO2.


A nakonec, mimo téma článku, lze uvést , že celý odklon od fosilních paliv prostřednictvím OZE, e-mobility a úložišt el. energií , tak jak je prováděn v současnosti, celou situaci nejenže nezlepší , ale zhorší.
Což by bylo téma na samostatný článek.Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.9.2023 12:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Souhlas s tím, že kolem bilance vypařené vody/vodní páry ze závlah je zřejmě hodně nejasného. Když zaprší, vzduch se ochladí, neb voda padá z chladné atmosféry. Závlahou se spotřebovává povrchová či podzemní, napšená jinde, jejíž chladící efekt je minimální. Navíc voda odčerpaná z podzemí způsobí rychlejší ohřívání povrchu, čímž vlastně přispíváme k oteplování.

A to autor vynechal i vliv člověka na vzdušný obal planety, kde předimenzovaný letecký provoz ovlivňuje/zpomaluje tryskové proudění. Zde proxydata chybí, tak nezbývá, než použít frázi, že "to nemá žádný vliv". Ale stacionární poloha proudění je něco těžko pochopitelného, protismyslného, takže i zde zřejmě dojde časem ke korekci, jakožto dalšího antropogenního vlivu.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

30.9.2023 15:35 Reaguje na Miroslav Vinkler

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

2.10.2023 08:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Antropogenní emise vodní páry nejsou podstatné. Množství vodní páry v atmosféře je dáno termodynamickými vlastnostmi atmosféry. Když je jí někde málo, rychle se doplní výparem. Když je jí moc, přebytečná voda zkondenzuje a vypadne ve formě srážek. Specifická vlhkost vzduchu roste v důsledku růstu teploty, ale relativní vlhkost klesá.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

3.10.2023 11:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Milá redakce, prosím o smazání komentáře trouby Vinklera, díky. :)
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

30.9.2023 15:29
K některým "větičkám" bych měl výhrady, ale shrnutí je to fakt pěkné. Díky za něj.

Ale ohradit se musím, pokud jde o vodní páru. Pro IPCC není vodní pára žádnou novinkou, jen dlouho nebyl důvod její růst zahrnovat do modelů, protože byla v rámci vodního cyklu dlouhodobě stabilní (v modelech samozřejmě vodní pára vždy byla, je a bude). To se mění, protože při vyšší teplotě roste její koncentrace v atmosféře (cca o 7%/1 st) a tím přispívá k vyššímu skleníkovému efektu.

A stejně tak klimaskeptiky zmiňovaný růst koncentrace CO2 po oteplení je známá věc. Kdybych chtěl být škodolibý, tak bych řekl, mají pravdu, dočkají se. Mimo jiné to vyplývá z nižší absorbce CO2 v teplejších oceánech, k čemuž bohužel směřujeme. Výsledkem je dodatečný růst koncentrace v atmosféře. Graf k tomu je v citované WGI IPCC z roku 2021, myslím že dokonce v SPM.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

30.9.2023 15:44 Reaguje na Radim Tolasz
Jak píšete, vodní pára tam byla, je a bude. A jak tu prolhanec Vinkler lže, až se mu od pusy práší, IPCC se zabývá i tím zavlažováním. Viz. odkaz:

https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-5-6.html
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.9.2023 15:44 Reaguje na Radim Tolasz
Děkujeme za komentář a hned připojím dotaz. Růst emisí CO2 se zhruba kryje s nárůstem světové populace. Aby se získala orná půda, mýtí se lesy, rozorávají louky. Čím větší sucho, tím častější a plošnější závlahy. Není tedy předpoklad o stálém odparu mylný? Vždyť některé řeky kvůli závlahám ani nedotečou do moře. Přitom vodní pára je mnohonásobně silnější skleníkáč.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.9.2023 15:59 Reaguje na Karel Zvářal
Krajina dnes vypadá úpně jinak, než před padesáti lety. Povrch louky či lesa je mnohem chladnější, než rozpálená hlína. Proto i odpar bude vyšší, i s ohledem na častější závlahy než jsou srážky.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

30.9.2023 19:58 Reaguje na Radim Tolasz
Pane Tolaszi, měl bych na vás pár otázek.
1. Souhlasíte s tím, že CO2 je základní hnojivo, nezbytné pro rostliny|?
2.Pokud CO2 stoupá, je i větší nárůst biomasy, což některé studie v současnosti potvrzují- souhlasíte ?
3. Souhlasíte s tím, že množství srážek na Zemi je konstantní, pouze se mění v prostoru a čase?
4. Nezdá se vám, že CO2 se uměle démonizuje?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.9.2023 21:34 Reaguje na pavel peregrin
K bodu 3: deficit srážek např. v Česku je známý, k tomu musíte připočítat horší sorpční kapacitu zdegradovaných půd, zejména potom při přívalových deštích, kdy většina srážek zhrčí i s hlínou do obce či koryta řek. Po dlouhém suchu je půda jak beton, silný déšť není schopná pobrat. Tak jako kdyby před člověka položili jídlo na dva dny a nutili ho sníst vše za půl hodiny. Je něco špatně v klimatickém systému (chodu oblačnosti).
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.10.2023 18:30 Reaguje na Karel Zvářal
To zčásti jistě, jenže to nic nemění na tom, že celosvětově jsou ty srážky konstantní, ale jinde a jinak. To nelze vyvrátit, tomu se lze jen přizpůsobit. Prostě úrodné oblasti přestanou být úrodnými a ty neúrodné se stanou úrodnými, nic víc a nic míň.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.10.2023 20:23 Reaguje na pavel peregrin
30.2296133N, 30.3235667E

To jste si velmi zjednodušil! Ať úrodné, či neúrodné, obé se pod závlahou probudí, tak jako Sahara (viz výše). Tím se ovšem zvyšuje odpar a skleníkový efekt. Pokud čmáchne na zvrdlou zem, voda uteče, neporoste skoro nic. O to tady jde, že se mění nejen pravidelnost v občasnost, ale s tím i vsáknutelné množství v nevsáknutelné. Tudíž bude muset zasáhnout člověk se závlahou.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.10.2023 07:08 Reaguje na Karel Zvářal
Já samozřejmě v tomto případě neberu v potaz to, zda závlahami probudit suchou zem, to pochopitelně lze. Mě jde primárně o to, že se v podstatě nemění objem srážek, ale podstatně se mění jejich rozložení napříč kontinenty a časem. Jistě jste si všiml, že v posledních letech se u nás střídají delší mokrá a suchá období, což neprospívá běžně pěstovaným plodinám, tedy alespoň některým z nich. Takže řešit, samozřejmě teoreticky, se to závlahami dá, prakticky nikoliv, nebo jen marginální část, z důvodu naprosté neekonomičnosti.
Odpovědět
va

vaber

1.10.2023 09:21 Reaguje na pavel peregrin
kde na planetě podle vás narůstá biomasa?
jen v Austrálii shořely lesy o rozloze Turecka ,což je 10x plocha ČR a všude jinde ubývá pralesů ,v nich je maximum biomasy,tráva to nezachrání,
konstantní množství srážek na planetě a jak se zjištuje,
víte to?
Odpovědět
pk

pepa knotek

1.10.2023 10:42 Reaguje na vaber
principielně v důsledku kinetiky fotosyntézy s růstem koncentrace CO2 roste i koncentrace produktů tedy sacharidů, nejvíce CO2 absorbují oceány - několikanásobně více než zelený pokryv kontinentů
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.10.2023 18:27 Reaguje na vaber
K dohledání jsou zcela protichůdné informace.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

2.10.2023 12:24 Reaguje na pavel peregrin
Ad 1 - jako hnojivo bych CO2 nenazval, ale je pro zelené rostliny nezbytný.
Ad 2 - Ano, v regionech, kde je dostatek vody.
Ad 3 - Pokud se něco mění v prostoru a čase, pak to není konstantní. Množství srážek na zemi se mění v závislosti na teplotě a není to úplně jednoduché. Vyšší teplota, vyšší výpar, více vody ve formě vodní páry v atmosféře a tedy méně dostupné vody pro oblačnost a tedy i pro srážky. Zároveň méně vody v ledu, takže více dostupné vody pro srážky. Ale určitě to není 1:1 abychom mohli udělat závěr, že jsou srážky konstantní. A naopak, při nižší teplotě, menší výpar a více vody v ledu.
Ad 4 - nezdá. Ale často se celý problém změny klimatu na CO2 příliš zjednodušuje.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

2.10.2023 17:01 Reaguje na Radim Tolasz
Ak si myslíte, že CO2 nie je hnojivo, skúste si zaobstarať akvárium a začať pridávať CO2. Uvidíte ten rozdiel ako sa začne rastlinám dariť. Pri hnojení pomocou CO2 v akváriách sa dosahuje 20-30 násobná koncetrácia CO2 oproti bežnému nasýteniu vody.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

3.10.2023 05:58 Reaguje na Vladimir Mertan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnojivo
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

3.10.2023 11:42 Reaguje na Radim Tolasz
Podľa Wikipédie samozrejme spĺňa CO2 definíciu hnojiva. Inak CO2 sa pridáva aj do skleníkov taktiež ako hnojivo. Používa sa koncentrácia až 1500 PPM. https://sk.vomturmhaus.com/dodavanie-co2-do-sklenika
Odpovědět
PZ

Petr Znachor

4.10.2023 06:38 Reaguje na Vladimir Mertan
Dejte už prosím pokoj s tvrzením, že CO2 je hnojivo. U vyšších rostlin sice s jeho větší koncentrací ve vzduchu roste karboxylázová aktivita RUBISCO (rychlost jeho fixace), ale hnojivo to prostě není. U fytoplanktonu tento vztah zafunguje jen v některých případech, protože faktory limitující primární produkci (fixaci CO2) jsou většinou jiné (fosfor, dusík, světlo atd.). Vy furt žijete v představě, že nárůst CO2 automaticky znamená zvýšení rychlosti jeho fixace. Někdy to tak může fungovat, třeba v tom skleníku, ale často je rostlinám a fytoplanktonu celkem jedno, kolik mají k dispozici CO2, když jim chybí něco jiného.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.10.2023 08:51 Reaguje na Petr Znachor
Třeba voda...
Odpovědět
PZ

Petr Znachor

4.10.2023 17:36 Reaguje na Ladislav Metelka
Jasně, u rostlin je to nejčastěji voda, u fytoplanktonu to jsou faktory uvedené v závorce :-)
Odpovědět
pp

pavel peregrin

4.10.2023 10:38 Reaguje na Radim Tolasz
Děkuji za odpověď.
Odpovědět
va

vaber

1.10.2023 09:03 Reaguje na Radim Tolasz
všichni mluví o vodní páře v atmosféře,
je vodní pára,jako plyn a jsou mraky, jako kapičky vody ,
to je podstatný rozdíl i ve vlivu na skleníkový efekt a ohřívání atmosféry,
když jsem byl malý ,těšili jsme se na každý den kdy obloha měla málo mraků, zdá se mi ,že mraků bylo mnohem více
dnes je bez mraků téměř stále,
jak se vyhodnocuje skleníkový efekt v noci,když planeta vyzařuje teplo? to by, díky skleníkovému efektu, mělo být blokováno plynem CO2,
blokování vyzařování zataženou oblohou zná každý a z laického pohledu , jasné noci bývají stejně chladné jak kdysi,
tak proč se neprojevuje skleníkový efekt v noci,
je to nějak potvrzeno měřeními?
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

3.10.2023 05:57 Reaguje na vaber
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnojivo
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

3.10.2023 05:58 Reaguje na Radim Tolasz
To byl omyl, patří to k jiné úrovni.
Odpovědět
MM

Milan Milan

30.9.2023 21:06
To je nějaké nové katastrofické sci-fi, nebo pokračující vlnění pomatených mozků??? Co ty bláboly stojí peněz, co regulací a buzerací a výsledekje nula. Velká NULA. A víte proč se nic nemění? Protože jsou to nesmysly, ale kšefty jsou to obrovské.
Odpovědět
HH

Honza Honza

1.10.2023 08:03
má cenu se hádat, zda oteplení způsobuje člověk, slunce, zda za to může více CO2, metan, pára, odlesnění, tmavý povrch, když to neví ani renomovaní odborníci? Oteplení tady je, je třeba s ním všemi ale rozumnými způsoby bojovat. Musí jít o komplex opatření (tj. všemi způsoby- jeden nestačí, přesnou příčinu ani neznáme) a opatření musí být rozumná=účinná, jinak je to jen vyhazování peněz. FV bez smyslplné baterie nesplní účel. Nesmí podlomit hospodářství. Zničené hospodářství vede k bídě, kdy lidi nemají žádnou možnost se chovat ekologicky a přírodu totálně ničí. Zničenou přírodu vidíme i bez CO2- je to odlesňování, vysušování bažin, rozšiřování polí na úkor lesa, nyní rozšiřování zástavby na úkor krajiny- důkazy jsou ve Středomoří, na Sahaře, v Amazonii apod. Je třeba myslet i na následky těchto opatření- elektrifikace vyžaduje více JE a místo neškodného CO2 zde budeme mít nezničitelný jaderný odpad na 100tis. let.
Odpovědět
pk

pepa knotek

1.10.2023 08:25 Reaguje na Honza Honza
K tomu jadernému odpadu - vývoj jde i zde kupředu, na východ od nás již provozují reaktor v uzavřeném palivovém cyklu, takže bezemisní zdroje energie budou k dispozici na stovky let i tam, kde slunce tolik nesvítí
Odpovědět
ss

smějící se bestie

1.10.2023 09:40 Reaguje na pepa knotek
1**
Odpovědět
RP

Radim Polášek

1.10.2023 17:05 Reaguje na pepa knotek
No on to uzavřený palivový cyklus úplně není. vyhořelé jaderné palivo musí projít procesem, při kterém se odstraní nežádoucí radioizotopy i nějaké další neradioaktivní příměsi a zůstane jenom energetická složka. Která se znova přepracuje v příslušnou formu paliva.
Takže mezi každým stupněm použití toho paliva dojde k jeho chemickému a fyzikálnímu přepracování a vznikají nějaké odpady. A občas i nějaké vedlejší produkty.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

1.10.2023 09:14 Reaguje na Honza Honza
Celá Země je plná radioaktivních prvků, které se postupně rozkládají a jsou hlavním zdrojem geotermální energie. Trocha dalších prvků z jaderných elektráren nebo lékařství na tom nic nezmění.
http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?hledat=jadern%C3%A9m
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.10.2023 09:10
Chtěl bych upozornit na zajímavý článek :

" V každém případě ale platí, že nejméně od roku 2015 není příčinou oteplení zvýšený skleníkový efekt, ale snížená odrazivost zemského povrchu, dominantně vlivem menší či více průsvitné oblačnosti. Není to absolutní popření jakéhokoliv vlivu emisí skleníkových plynů na klima, ale indikátorem toho, že ve vývoji podnebí toho ještě mnoho neznáme. Šance, že nekriticky přijímaná hypotéza o emisích oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů jako téměř jediné příčiny oteplení se stane nejdražším vědeckým omylem všech dob, je podle družicových údajů výrazně větší."

Tvrzení vychází ze shromážění dat od r. 2001 do současnosti , a jejich následné analýze, v rámci programu CERES (projekt Clouds and the Earth's Radiant Energy System ) , tedy satelitního pozorování vyzařování Země a oblačnosti.

Na naměřených datech nevidíme v posledních zhruba deseti až dvaceti letech úbytek tepelného vyzařování, což by mělo ukazovat zesilování skleníkového efektu jako hlavní příčinu oteplování, ale dominantní je úbytek zpětného záření Země ve viditelné části spektra, tedy v oblasti, která odpovídá odraženému záření.

Jinak řečeno: Skleníkové plyny podle družicových měření nejsou dominantní příčinou globální změny klimatu v posledních cca 10-20 letech, ale otepluje se vlivem změny odrazivosti (albeda).

Věřím, že postačí ještě několik let pokračovat v programu CERES , aby bylo vědecky dokázáno, že celé třeštění kolem sodovkáče bylo motivováno ideologií ekomagorů a nikoli vědou.

https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-zbouraji-druzice-klimatologicke-dogma.A230929_114844_p_klima_nef

Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.10.2023 10:18 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jsem rád, že podobné odkazy vkládáte, navzdory debilním komentářům arogantního trolla. Kdo trochu pamatuje, ví, že tak dlouho bezoblačné nebe nebývalo, ani tolik silných větrů, sucha a záplav. Takže ne že "klima se mění", ale antropocén mění klímu. A že se zcela ignoruje vliv "motýlích křídel", to už jsem připomínal několikrát. O vlivu tepelných gigatetelínů nikdo nepochybuje, přesto je jejich vliv oficiálně "zanedbatelný". Je třeba více podobných studií, resp. témat, neb zúžit problematiku GO pouze na kysličník je velmi krátkozraké až hloupé.
Odpovědět
mara polasek

mara polasek

1.10.2023 21:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
dekuji za odkaz na clanek. dalsi stripek doplnujici me zjednodusene videni podvodu kolem globalniho oteplovani a skodlivosti co2. odrazivost me nenapadla, spis jsem to pripisoval cistemu vzduchu v nizsich vrstvach atmosfery oproti dobe pred 30 lety a tim narustu slunecniho vykonu w/m2.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

2.10.2023 08:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jenže on i ten piokles oblačnosti je nepřímým důsledkem růstu koncentrací CO2. Klesá relativní vlhkost - klesá množství oblačnosti.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.10.2023 19:00

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

1.10.2023 21:04 Reaguje na Petr Eliáš
Prior to direct telescopic measurements of sunspots, which
commenced around 1610, knowledge of solar activity is inferred
indirectly from the 14C and 10Be cosmogenic isotope records
in tree rings and ice cores, respectively, which exhibit solarrelated cycles near 90, 200 and 2,300 years. Some studies of
cosmogenic isotopes (Jirikowic and Damon, 1994) and spectral
analysis of the sunspot record (Rigozo et al., 2001) suggest that
solar activity during the 12th-century Medieval Solar Maximum
was comparable to the present Modern Solar Maximum. Recent
work attempts to account for the chain of physical processes in
which solar magnetic fi elds modulate the heliosphere, in turn
altering the penetration of the galactic cosmic rays, the fl ux of
which produces the cosmogenic isotopes that are subsequently
deposited in the terrestrial system following additional transport
and chemical processes. An initial effort reported exceptionally
high levels of solar activity in the past 70 years, relative to the
preceding 8,000 years (Solanki et al., 2004). In contrast, when
differences among isotopes records are taken into account
and the 14C record corrected for fossil fuel burning, current
levels of solar activity are found to be historically high, but not
exceptionally so (Muscheler et al., 2007).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

2.10.2023 06:44 Reaguje na Vladimir Mertan
Panečku, jak rychle nám ty děti rostou. Už umí i kopírovat... :-)
Odpovědět
va

vaber

3.10.2023 09:55 Reaguje na Vladimir Mertan
sluneční aktivita, co si kdo pod tím představuje,
někdo říká ,že výkon slunce je naprosto konstantní,
myslím ,že existují nějaké grafy ukazující změnu ve sluncem vysílaném výkonu na m2,
a nebo jsou při změnách aktivity rozhodující ,, the cosmogenic isotopes,,
jaké jsou změny sluneční aktivity v porovnání se změnou vyzařování díky skleníkovému efektu, ve Wattech nebo mW
pokud připustíme změny aktivity Slunce a její silný vliv na klima Země, mohlo se stát v minulosti cokoliv,protože nikdo nemůže tvrdit ,že změny jsou jen cyklické,
takové tvrzení by bylo nesmyslné
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

3.10.2023 11:56 Reaguje na Petr Eliáš
Milá redakce, copak se ti nelíbilo na konstatování toho, že místní babky kořenářky a jejich patolízalové opět našli převratný objev v klimatologii (který IPCC samozřejmě tají :) ) , který ale vychází pouze z jejich nevědomosti (hlouposti)? Nemyslím si, že by můj komentář byl o tolik horší než křepčení o ekomagorech a lži místní babky kořenářky. ;)
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.10.2023 07:28
Jaké závěry by z této taškařice chtěl kdokoliv dělat? Těch proměnných je tak zoufale moc, že nikdo na světě nemůže prokázat, že jeho teorie má pravdu. Takže nemá cenu pitvat se v nesmyslech a ztrácet čas planým filozofováním, příroda si to zařídí stejně po svém, ať se to komu líbí či nelíbí.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

2.10.2023 12:29 Reaguje na pavel peregrin
A to právě přestává být pravda. Člověk přírodě zdárně sekunduje a brání jejímu běžnému chování. Příklad? Klima by bez antropogenních vlivů tendovalo již v těchto desetiletích k ochlazení. Jak vidno, příroda si (zatím) s činností člověka poradit neumí.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.10.2023 13:35 Reaguje na Radim Tolasz
Pane Tolaszi, při vší úctě, nezdá se vám, že se lidstvo dost samolibě přeceňuje? Samozřejmě nehodlám a ani nemůžu oponovat vědeckými argumenty, nicméně jsem pevně přesvědčen o tom, že na vaši větu" klima by bez antropogenních vlivů tendovalo...etc." by jiní vědci našli "pádné" argumenty, že tomu tak rozhodně není.
To není prosím v žádném případě nějaké zesměšňování vědy, pouze konstatuji moji myšlenku, za kterou si stojím, že v oblasti klimatu a počasí obecně se vyskytuje tak mnoho nepředvídatelných proměnných, že je to natolik složitá záležitost, že silně pochybuji o pravdě té či oné skupiny vědců a považuji jejich kolikrát ješitné hašteření za ztrátu času.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

2.10.2023 13:49 Reaguje na pavel peregrin
Promiňte, že se do toho míchám. Klima je složité, nevíme o něm zdaleka všechno, ale to, co víme, nám umožňuje docela dobře odhadovat, co by se asi mohlo stát v budoucnosti (+/- něco, samozřejmě). To je to, co klimatologové dělají.
Pokud jde o to hašteření, hašteřením to přestane být v okamžiku, kdy všechny strany budou diskutovat se znalostí věci. Je až neskutečné, jaké základní neznalosti ve zcela základních věcech mají někteří lidé, kteří o klimatu "zasvěceně" diskutují. Není opravdu v silách klimatologů jim vysvětlovat (a většinou ještě každému zvlášť) naprosto základní věci. Plácnout nesmysl je jednoduché. Vyvrátit ho je už složitější a vyvrátit ho někomu, kdo nezvládl ani základy problematiky je nemožné.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.10.2023 15:08 Reaguje na Ladislav Metelka
To je v pohodě. Víte, já pouze poukazuji na kolikrát zcela protichůdné závěry, které se na veřejnost dostávají a jako laik v oboru pak nemohu logicky dospět k jinému závěru. To je to samé, jako když o zemědělství diskutují různí rádoby odborníci, kteří o problematice nemají ponětí.
Odpovědět
JO

Jarka O.

3.10.2023 09:22 Reaguje na pavel peregrin
Ti, co vymysleli boj proti CO2, zároveň nenávidí JE - zdroj energie. Z toho je poznat, že jde o boj o zdroje, např o půdu, dočasně opuštěnou nebo dočasně zamokřenou. Až budou zdroje vlastnit správní vlastníci (tzv. budoucí generace), boj proti CO2 skončí, asi.
Odpovědět
va

vaber

4.10.2023 08:38 Reaguje na pavel peregrin
tyto protichůdné názory nevytvářejí jen ,,hlupáci,, amatéři ,ale i velice moudří lidé znalí v oboru ,co se nebojí nových myšlenek a kritiky,
někdy jim to může získat slávu, někdy punc hlupáka
Odpovědět
JO

Jarka O.

3.10.2023 09:24 Reaguje na Ladislav Metelka
Tento rok byl ve světě velmi deštivý, i když průměrná teplota prý roste, neodpovídá to pak vašemu vysvětlení.
Váš nohsled Eliáš kdysi napsal, že albedo Země je dlouhodobě stejné. Albedem by tedy "průměrné oteplování" nebylo způsobené. Jak to tedy je?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

3.10.2023 10:17 Reaguje na Jarka O.
Ale nohslede Jarínku, začínáš senilnět (nic překvapivého). :-) Já kdysi odkazoval na toto:

https://earthobservatory.nasa.gov/images/84499/measuring-earths-albedo
Odpovědět
JO

Jarka O.

3.10.2023 15:39 Reaguje na Petr Eliáš
Zeptala jsem se na albedo, protože toto vlákno je o něm. V článku píší, že průměrné albedo Země je 0,3 s periodickými výkyvy. Vliv na oteplování ani pokles není prokázán. Však jsem to stručně napsala. Senilníte vy, Eliáši.
Odpovědět
va

vaber

4.10.2023 08:32 Reaguje na Ladislav Metelka
nikdo nemá patent na rozum, ani ti největší odborníci,
kdysi největší odborníci řekli ,že fyzika je uzavřená věda,
největší odborníci kdysi spočítali přesně stáří Země, na den a genialní myslitel Isaac Newton to okomentoval ,že tak přesně stáří Země určit nelze ,ale lze s přesností 50let ano,
a za několik stovek let ,pokud tady ještě tato civilizace bude ,
se budou dívat na některé dnešní ,,vědecké závěry,, stejně ,
i vědci jsou jen lidé a často některým chybí pokora ,
ale já mám chytré lidi velice rád a je skvělé vést s nimi hovořit,ať jsou staří nebo mladí ,inteligence na věku nezáleží,
já myslím ,že je rozdíl v tom, co je vědecká jistota a co je odsouhlasený názor ,
bohužel někdy je málo otázek a ještě méně odpovědí na takové odsouhlasené názory,nebo se otázky zcela odmítají
říká se tomu mainstream a kdo s tím proudem nejede ,atd.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.10.2023 13:50 Reaguje na pavel peregrin
Určitě víte, že jste napsal nepravdu. To je to samé, jako kdybych řekl, že škody od hraboše budou stejné, ať je trávíte či hubíte jinak (orbou, berličky etc), nebo tomu dáte volný průchod a neděláta nic.

Prostě uváděné cifry antropocénu (odlesnění, odvodnění, umělá závlaha, urbanizace, emise, letecká doprava atd) tak dalece poznamenává stav přírody, že to má vliv i na klímu, a to nejen lokální (městské/tepelné ostrovy). Takže je třeba se tím zabývat, ovšem nejen kysličníkem, ale celým komplexem nastíněných problémů.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.10.2023 15:12 Reaguje na Karel Zvářal
No dobře, ale uznáte, že problematika hraboše je neskonale jednodušší než problematika klimatu?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.10.2023 16:01 Reaguje na pavel peregrin
To zajisté uznávám. Ale připomíná mi to vrtění hlavou a škleb Santy: Jak může člověk...? Přeloženo do češtiny: Ať člověk spáchá na Zemi cokoliv, nikdo nic nepozná, příroda to ustojí.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.10.2023 20:10
Dovolím si lehké šťouchnutí k názvu podnětného článku, který bych spíše nadepsal Spor o příčinách klimatických změn. Ta "koncepce" mi evokuje něco plánovaného, řízeného. Možná to tak ve skutečnocti je, jak vypovídají reakce některých fanoušků GO (nemusíme tolik topit, budou dvě úrody, přibude exotické ovoce aj.).
Odpovědět

Radek Čuda

3.10.2023 14:18
Vynikající článek! Věcný, odzdrojovaný, s max snahou o objektivitu ... paráda.

Díky za něj.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist