https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-kovalovsky-co-rikaji-cisla-o-obnovitelnych-a-jadernych-zdrojich-energie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Kovalovský: Cena za fotovoltaiku a vítr

11.10.2019
Elektrické vedení
Elektrické vedení
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Běžně slyšíme, jak jsou fotovoltaika a větrníky (dále „f&v”) levné, levnější než fosilní paliva i jaderná energie. A to i od renomovaných agentur jako je Reuters nebo Bloomberg. Když se podíváme do slušných analýz, například od Lazardu, vidíme pro f&v krásná čísla.
 

Fotovoltaika střechy domů: 160-267 USD & solární parky: 36-46 USD
Větrníky: 29-92 USD
Atomové elektrárny: 112-189 USD
Uhelné elektrárny: 60-143 USD & plynové elektrárny: 41-206 USD
(report je veřejně dostupný, s omezeným použitím, viz strana 2)

Případ uzavřen, prostě nám stačí nasadit co nejvíce f&v a je to. Znečištění prostředí a klimatická změna vyřešené, vše je krásné, můžeme kráčet ke světlým zítřkům... Poněkud nepříjemné je, že k nim budeme kráčet, pouze když dostatečně svítí slunce a fouká vítr. Tyto všude uváděné ceny totiž neobsahují zálohu – ať už jiný zdroj jako elektrárnu na zemní plyn/uhlí nebo způsob dočasného uložení energie, typicky baterie nebo přečerpávací hydro (dále obecně „záloha“). Lazard nám nabízí i analýzu k záloze přes baterie, rozpětí v USD/MWh je obrovské dle pozice a role v síti, pro lithium iontové baterie je to 108-1152 USD (detaily viz strana 11).

Jinými slovy – samotné f&v mohou být třeba zadarmo, ale přemostění i pouhých několika hodin noci je dražší než skoro libovolný „klasický“ zdroj.

Žijeme v komplexním světě s mnoha souvislostmi a pár grafů zdaleka nepostihuje složitost problému. Nicméně zkusme uvidět alespoň základní obrys. Zde je letošní (2019) lednová statistika německých zdrojů elektřiny (zdaleka není nejhorší, počasí bylo příznivé).

Výše linkovaný web jsou real time i historická data k Energiewende (resp. německé energetické soustavě), doporučuji pohled na téměř jakýkoli zimní měsíc. Je zřejmé, že jsou chvíle, kdy kombinace f&v dodává skoro vše, co je potřeba (a občas dodává i více) a také jsou chvíle, respektive celé dny, kdy kombinace f&v dodává mizivý zlomek.

Zde máme vysvětlení optimistických statistik typu „Německo vyváží hodně energie“ a „f&v produkují velmi levnou elektřinu“. První je pravda, často má přebytek. A často má také nedostatek a naopak dováží. Druhé je obdobně pravda, když f&v fungují, je cena nízká, někdy i záporná. Když nefungují, je cena nekonečno.

Časový úsek „nefungují“ nemá žádné omezení. Může to být jen přes tichou noc, ale také dny, týden, dva týdny... K tomuto lze napsat mnohé, souvislosti jsou spletité, ale pokud záměr byl omezit produkci CO2,, tak celkový výsledek německé Energiewende za 20 let je následující (více například zde):

Pokud vám přijde, že výsledek jsou zhruba stejné emise CO2 jako před tím, tak je to správné pozorování.

Energiewende stojí zhruba 100 miliard Euro na 10 let, dle toho, co počítáte, můžete dojít i k pětinásobku. Tedy řekněme konzervativně, utraceno 200 miliard Euro. Jestli to dál bude lepší – těžko. Nefosilní záloha v německé síti téměř neexistuje (resp., záloha se jmenuje mj. Francie a Česká Republika). Kritickou nutností pro Energiewende je SuedLink, tedy propojení severu (kde jsou větrné elektrárny) a jihu. Situace je tato (do této chvíle [srpen 2019] z 700 km HVDC vedení není nic). Energiewende spoléhá hlavně na expanzi větrníků – a už teď je problém, co se starými větrníky. Nové se staví méně. Čím dál více sílí uvědomění, jak větrníky škodí přírodě. Sada environmentálních problémů fotovoltaiky není zásadně lepší (toxický odpad, obrovská plocha, nároky na materiály atd). Všechny linky v tomto odstavci jsou z Deutsche Welle, tak oficiální medium jak to je možné. V tomto článku je fascinující hlasování, viz níže. Jde o mainstreamové německé médium.

Situace v Kalifornii (s obdobným důrazem na f&v) jakož i jinde je obdobná.

Toto vše nemá být obhajoba fosilních paliv. Naopak, už jen 4.2 milionů mrtvých každý rok kvůli znečištění vzduchu spalinami fosilních paliv je dostatečný důvod, proč od nich ustoupit. Nemluvě o masivním environmentálním dopadu při těžbě a toxickém popílku plném olova, kadmia, rtuti, arzénu – které se navíc nikdy nerozpadnou.

Co se týče „obnovitelných“ zdrojů, fotovoltaické panely a větrníky jdou po 20-30 letech na skládku. Část je toxický odpad (včetně kadmia a olova), část je fiber glass kompozit, část je beton, který teoreticky můžeme rozemlít a použít jako agregát do dalšího betonu. Není mi zřejmé, proč je toto bráno jako „obnovitelné“. Obdobně mi není zřejmé, jakým přínosem pro přírodu má být nespolehlivý zdroj vyžadující dílem zálohu, dílem neporovnatelně větší plochu, dílem mnohonásobně vyšší materiální vstupy.

Takže co dál? Do jeskyně? Sice potenciálně potkáme mnohá zajímavá stvoření, jako je slepý střevlík A. hitleri, ale faktem je, že toto málokdo chce. V naší bohaté Evropě si ještě můžeme dovolit experimentovat s f&v. Zato lidští obyvatelé „třetího světa” chtějí, a oprávněně, alespoň část komfortu západního života. K tomu je potřeba energie. Postaví si pole větrníků nebo solar park? Těžko, jsou si vědomi, že by si k tomu museli postavit taky záložní uhelnou/plynovou elektrárnu, takže si postaví jenom ji. A nebo se zamyslí nad hezkým údolím v některém ze svých národních parků... a udělají v něm přehradu s hydroelektrárnou. Přehradu tam, kde před tím žili Tapanuli orangutani, Irrawadi delfíni v Mekongu, černí nosorožci v Selous, jaguáři v Belo Monte... A všichni další, kteří žijí tam, kde bude další mamutí hydroelektrárna, protože se bohužel část lidstva rozhodla zavrhnout ten nejvíce přírodě přátelský zdroj co máme – atom.

Pro kontext a porovnání, například obrovská Asuanská přehrada v Egyptě má instalovaný výkon 2 100 MW a roční produkce je zhruba 10 000 GWh. Náš Temelín má 2 000 MW a za rok vyprodukuje zhruba 16 000 GWh. To, kvůli čemu vymřou Tapanuli orangutani , má mít instalovaný výkon 510 MW. To je polovina jednoho Temelínského reaktoru. I obrovské Belo Monte reálně za rok vyprodukuje něco přes dvojnásobek Temelína. Dopad jednoho je zaplavení 500 km2 pralesa a masivní poškození ekosystému celého amazonského Xingu povodí. Dopad druhého je stabilní a levná energie s minimálním environmentálním footprintem plus naštvaná část Rakouských aktivistů.

Už jen těch 200 miliard Euro v Německu mohlo obrovským dílem přispět k ochraně a rozšíření současných pralesů, výsadbě nových lesů (pokud možno nikoli pouze monokultur bez biodiverzity) a také reálné energetické odpovědi – rozvoji nové generace atomových reaktorů.

Z pohledu CO2, je reálné porovnání zde – červená klikatice je, kolik CO2 na jednotku elektrické energie vypouští Německo. Zelená žížala, plazící se dole, patří Francii (a tedy jaderné energetice).

Červená klikatice je výsledek 20 let, 200 miliard Euro, obrovské politické i sociální podpory f&v v jednom z nejbohatších států na světě. Opravdu je toto funkční cesta?

Je zde i další rozměr – toto jsou celkové energetické zdroje jaké lidstvo využívá, tedy včetně transportu a topení/chlazení:

Pokud hledáte f&v tak je to ta tmavě zelená nitka úplně nahoře.

Zoufalství? Beznaděj? Uhlí a ropa je nakonec fajn?

Nikoli, atom. Včetně atomovými elektrárnami produkovaného tepla a syntézy vodíku/metanu.

Zdroj milionkrát vyšší energetické hustoty než současná paliva:

Zdroj, pro který máme již v tuto chvíli vytěženo paliva dostačujího na tisíce let současné civilizace (v breeder reaktorech plně využité thorium nacházející se v haldách po těžbě rare earths kovů). Navíc, v mořské vodě je uranu dost na celou dobu budoucí existence planety Země & energetickou spotřebu lidské globální civilizace.

Zdroj, u něhož jsme se zatím rozhodli využít mizivý zlomek, zhruba 3,5 % po 3 letech – upozorňuji na popis svislé osy, celý další „zbytek“ je nevyužitý uran U238. Též článek zde.

Toto samo o sobě je fascinující záležitost – v principu ekonomická volba (plus několik design rozhodnutí jaké mít reaktory, palivo a v jaké podobě). Uran je prostě natolik levný, že se reprocessing nevyplatí (ani zásadně jiný design palivových souborů). „Vyhořelé palivo“ je cenná surovina a bylo by šílenstvím se ho snažit někde zahrabat. Ad jak získat z U238 štěpitelný materiál – zde.

Červená sekce na obrázku (viz výše) je plutonium (případně další transurany) – což je skvělé palivo. A je to taky to jediné (vedle U235), co je tam dlouho radioaktivní. Jakmile vzniklé transurany využijeme, budou samotné štěpné produkty po zhruba 300 letech radioaktivní tak jako běžné pozadí.

To 300 je skutečně tři sta. Ne tisíc. Prostě tři sta. Navíc aktivita exponenciálně klesá.

Ad dopad radioaktivity - pokud se bojíte radiace, tak nejezte banány, nevyskytujte se v blízkosti jiných lidi a už vůbec nelétejte letadlem. Všechen život na Zemi se vyvinul v radiačním pozadí a je mu přizpůsoben, stejně jako dalším agresivním vlivům v životním prostředí - například kyslíku. Téma je to složité a dlouhé, v principu dopad ionizujícího záření (radiace) je podobný jako oxidativní stres. Pokud se mu někdo chce vyhnout, tak to jde těžko, mj. by se musel přestat hýbat (a jíst běžnou stravu). Zemřít můžete na oboje a oboje si žádá respekt.

Mezi nadcházejícími a klasickými reaktory je rozdíl asi jako mezi mainframe sálovým počítačem vyplňujícím celou místnost a moderním notebookem. Nebo automobily z počátku 20. století a těmi současnými. Variant je více, shrnující přehled je zde.

Dále konkrétně o MSR, Molten Salt Reaktorech (reaktory s roztavenými solemi). I uvnitř nich je mnoho různých možností, fast/thermal spektrum, složení soli, chloridy/fluoridy, breeder/burner, uranový/thoriový cyklus...

Začínáme novou nukleární renezanci - aneb The U.S. Department of Energy (DOE) is all in on new nuclear energy. Za dva poslední roky: Nuclear Energy Leadership Act (NELA) & Nuclear Energy Innovation and Modernization Act (NEIMA). Další podpora pro pokročilé reaktory – zde.

Nejen USA - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), United Nations, International Energy Agency (IEA), včetně varování před zavíráním reaktorů na západě, Union of Concerned Scientists (UCS), World Energy Council (WEC). Včetně analýz z nejlepších univerzit jako je MIT (dále zde a detaily zde). Za velké postavy filantropie například Bill Gates zde a zde.

A Čína? Toto je oficiální video (s anglickými titulky) k čínskému Molten Salt Reaktor programu T-SMR. Vřele doporučuji, zachycuje i environmentální nutnost nové generace jaderných reaktorů s důrazem na Molten Salt Reaktory.

Není vše jenom na papíře? Předně – 1965 až 1969 byl v provozu Molten Salt Reaktor v americkém ORNL. Realný provoz, reálná data, všestranný úspěch. Důvod, proč bylo nakonec politické rozhodnutí ve vývoji nepokračovat spočívá dílem v tom, že se v něm výrazně hůře produkuje plutonium pro jaderné zbraně a dílem, že přece existující reaktory stačí a není potřeba nic lepšího, že.. Nakonec o data projevila zájem Čína a všechna dostala – tak začal výše zmíněný T-SMR program.

V tuto chvíli existuje již několik společností od startupů po větší korporace s MSR programem. Dále o jedné konkrétní, protože je nejdále - ThorCon. Původně americká společnost, ve výsledku v Indonézii. Podpora a schválení od vlády a regulátora? Ano. Podpora od velkého privátního kapitálu? Ano. Existující technologie a reálný škálovatelný plán nasazení? Ano. Vše viz zde. Přehledný článek je tady a tady a prezentace z konference ThEC2018 je zde.

V čem že je ten principiální rozdíl?

Palivo i primární okruh je roztavená sůl pod normálním atmosférickým tlakem. To je nezměrně důležité, přes 100 atmosfér v klasické jaderné elektrárně je hlavní důvod proč je známe jako obrovskou drahou stavbu. Dále, ThorCon MSR je malý modulární, s materiály ověřenými již v zmíněném ORNL. Reaktor má extrémní pasivní bezpečnost. Neexistuje sekvence kroků, jimiž by bylo možné dojít k nukleární havárii s nekontrolovanou řetězovou reakcí (a nebo parní explozi). Když prostě naráz ztratíme veškeré chlazení, veškerou energii, reaktor se samovolně vypne. Jde o čistě fyzikální proces bez lidského zásahu. I kdyby operátor velmi chtěl, tak takovouto havárii způsobit nemůže. Další pojistka je freeze plug – jednoduše řečeno je reaktor nádoba s roztavenou solí. Na dně té nádoby je díra a trubka do dalšího prostoru. Tato trubka je aktivně chlazena (energií produkovanou samotným reaktorem) a je v ní tedy ztuhlá sůl. Jakmile dojde ke ztrátě energie/odvodu tepla, zátka se samovolně roztaví a sůl z reaktoru vyteče do zásobníku, který ještě lépe odvádí teplo a je ještě dále od kritické konfigurace. Pokud se sůl v reaktoru přehřeje, reaktivita klesne, klesne výkon, ochladí se – opět je vše čistě pasivní děj. I když do tohoto reaktoru narazí velké letadlo, k výbuchu nedojde. Fyzikálně a chemicky nemá co vybuchnout a konfigurace je bezpečně podkritická.

Kolik že to stojí? Určite to je hrozně drahé!

Není. Protože toto. Zkráceně - jednorázová výroba velkého celku je drahá, sériová výroba modulárních části je levná. Linkovaný reálný příklad je obrovský tanker VLCC třídy vs. US Navy LPD loď. Tedy – klíčová je sériová výroba v loděnicích.

Více informací o celém designu, bezpečnosti, výrobě, ekonomice a nákladech a palivu je pod odkazy. A ano, elektřina je levnější než z uhlí i zemního plynu. Samozřejmě je levnější i než z f&v + storage.

Vše zcela reálné, se současnými materiály, technologií, regulací.

A jak dále? Například LFTR (tedy hlavně uzavření palivového cyklu – breeder & jako odpad pouze štěpné produkty), přehled zde. Výsledek – rámcový pohled na veškerou energetickou potřebu lidstva:

Z pohledu jednoho člověka – toto je palivo pro energetickou spotřebu za celý život, při US stylu života:

 

 

 


reklama

 
foto - Kovalovský Jiří
Jiří Kovalovský
Autor je renesanční environmentalista.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (69)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

11.10.2019 08:41
Prakticky souhlas. Boj proti jaderné energii je bojem proti základním zájmům občanů a občané by měli na ty aktivisty vzít vidle, pokud státní orgány nejednají v souladu se zákonem. Mají na to právo, zakotvené v ústavě.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

11.10.2019 15:27
není co dodat...

blbé je že na náhradu fosilních elektráren jen v ČR těch reaktorů potřebujeme 22

pokud by jsme chtěli i topení tak jich potřebujem 40... 20 nových Temelínů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.10.2019 16:36 Reaguje na Vaclav Sobr
Jak jste přišel na 22 reaktorů? Když dva Temelínské reaktory vyrobí 1/6 elektřiny, další 1/6 Dukovany, pak je pro plné pokrytí třeba ještě 8 Temelínských reaktorů. Pokud by Temelín (JETE) a Dukovany (JEDU) zdvojnásobily kapacitu pak máme 2/3 elektřiny z jádra, což by šlo považovat za ideální stav. Ale v budoucnosti by asi přišla vhod i JE v Blahutovicích (JEBLA).

S tím topením přes tepelná čerpadla v pořádně zateplených domech by ta spotřeba elektřiny zdaleka tak nenarostla! To spíše elektromobilita.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

11.10.2019 15:29
Ačkoli se s některými tvrzeními v článku dá souhlasit, je nepochybně dosti tendenční a mj. poněkud přehnaně a nekriticky optimistický např. v případě budoucnosti thoria (těžba z mořské vody..).

Leč, aniž bych se pouštěl do nějaké delší polemiky, pošlu jeden odkaz

https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_price_emission/10.11.2015/11.10.2019/

a ještě jeden, ten samý graf, který v článku publikoval autor, jen na jiném časovém okně..

https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/10.11.2015/11.10.2019/

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.10.2019 16:40 Reaguje na Petr Dvořák
I mně se zdá ten článek nekriticky optimistický, ale ve srovnání s chvalozpěvy ekologických organizací na OZE je to úplný výkvět realismu.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

11.10.2019 17:29 Reaguje na Jiří Svoboda
Nekriticky optimisticky - prosim konkretne :-)

Clanek je nikoliv mainstream, pravda, proto ho pisu. Bohuzel casto maji lide zcestne predstavy o radiaci i o moznostech jaderne energetiky. Nemene je pravda ze kdyby jedina varianta byla nekolikrat predrazene monstrum typu http://world-nuclear-news.org/Articles/Olkiluoto-faces-further-delay-to-July-2020 tak bych takhle o jadru nepsal. Netrpim laskou k Cine, naopak, ale ten samy reaktor - http://world-nuclear-news.org/Articles/Second-EPR-at-China-s-Taishan-site-connected-to-gr

Thorium v haldach po tezbe rare earths - v tuto chvili je jeho cena de facto zaporna protoze je to odpad (proste dalsi tezky kov v kalech). Proste je za nej penalizace koncentratu, podobne jako treba za arsen v copper koncentratu. Ale o tom to neni - Th je v zemske kure hodne a pokud bysme ho nekdy potrebovali tezit, neni problem - https://www.forbes.com/sites/energysource/2012/02/29/thorium-nuclear-power-a-lesson-from-norway/#472cc07778d3. Nemluve o masivnich monazitovych piscich v Indii a Brazilii.

Jestli thoriovy nebo uranovy cyklus - kazdy ma vyhody, netvrdim ze "thorium" je magicke. Navic neni primo stepitelne, potrebujeme breeder abysme z nej udelali U233, takze treba ten LFTR.

Vec je ze i s ciste uranem mame obrovske zasoby - opet, vyuzivame asi tak polovinu z U235 a mizivy zlomek U238 (lidsky cast co nachyta neutrony a skonci jako nejaky z transuranu a to jeste vetsina z nich jde do "odpadu" coz je obratem problem kvuli dlouhemu polocasu rozpadu)

Ad tezba U z morske vody (viz https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2016/07/01/uranium-seawater-extraction-makes-nuclear-power-completely-renewable/#4e6e1dbe159a) dle prosim vidite problem?
Napriklad
https://www.sciencealert.com/scientists-successfully-extracted-uranium-directly-ocean-water-nuclear-yellowcake-energy
https://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4514

Ne ze by to bylo potreba po jeste hodne let, U je prekvapive hodne. Cena U je na dlouhodobych minimech a ciha mnoho dolu aby se otevrely pri nastupu cenu. Uz jen rozsireni https://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Dam_mine#Uranium_production udela kouzla, nemluve o Arrow od NXE. Uranu je dokonce tolik ze Cameco zavrelo Cigar Lake (https://www.ctvnews.ca/business/cameco-indefinitely-extends-mine-and-mill-shut-down-hundreds-to-be-laid-off-1.4028276)

Zkombinujte si to s vyuzitim U238 v breeder reaktorech a pak mi povezte kde jsem prilis optimisticky.

Ad uzavreni cyklu... skoda ze z dalsiho totalitni statu, nicmene napriklad
http://world-nuclear-news.org/Articles/Russia-proposes-new-closed-fuel-cycle
http://world-nuclear-news.org/Articles/TVEL-outlines-innovation-in-nuclear-fuel
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

11.10.2019 17:45 Reaguje na Jiri Kovalovsky
jeste pro zajemce ad Thorium
https://www.epa.gov/radiation/tenorm-rare-earths-mining-wastes
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687515001028
zjednodusene, priklad flow sheetu
https://www-pub.iaea.org/iaeameetings/cn216pn/Thursday/Session10/051-Krebs.pdf
strana 11 a jak vidite U/Th jde do "Residue Storage Facility", pak slides 17, 18 - opet, jen konkretni priklad

mozna proste prehled na https://investorintel.com/sectors/technology-metals/technology-metals-intel/800-pound-gorilla-room-rare-earth-sustainability-north-america-thorium/ je nejlepsi zacatek
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

11.10.2019 19:12 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Kouknu. Zdá se, že na poli extrakce thoria/uranu z mořské vody je zajímavý pokrok. To může hodně změnit hru.
Odpovědět
MH

Milan Hladký

11.10.2019 19:32 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Pane Kovalovsky. Váš článěk zní velmi optimisticky. Také věřím na technologický pokrok. Ale taky se obávám terorismu. Takže představa, že bude Zeměkoule "zaplavená" spousto malých a levných reaktorů je pro ně výzva. A čím víc jich bude, tím horší a dražší bude je uhlídat.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

11.10.2019 21:09 Reaguje na Milan Hladký
Souhlas, je to risk hodny peclive analyzy.

Ostatne, osobne vidim jako vhodne pro male komunity v Sahelu (resp nejen, ale pas pod Saharou je idealni, sviti kazdy den a musite premostit jen noc, navic vypadky nevadi) toto:
https://www.dw.com/en/solar-power-stations-made-in-germany/av-42897993
https://www.africagreentec.com/
https://www.youtube.com/user/AfricaGreenTec/videos?disable_polymer=1
coz je +- transport kontejner s solar, storage, draty a pripadne satelitni konektivitou k internetu.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

12.10.2019 11:45 Reaguje na Jiri Kovalovsky
OZE jsou vhodné pro jakoukoliv rozvojovou komunitu, nejen tu na Sahelu. Co potřebují lidi, kteří ještě donedávna elektřinu vůbec neměli? Nabít si mobily nebo tablety, večer trochu toho světla, populární hudby a případně televize, jinak snad jednoduchou ledničku, která může mít vlastní levnou akumulaci chladu třeba do PET flašek s vodou nebo solným roztokem a to je snad všechno. Na to stačí úplně jednoduchý levný fotovoltaický zdroj doplněný malým akumulátorem nebo na větrných místech malý větrník s akumulátorem. Větrník může být klidně celý včetně vrtule vyrobený z obnovitelného materiálu - kovu.Aby v rozvojové zemi nekončil někde za sídlem na místní skládce, ale přičinliví obyvatelé ho po ukončení životnosti dovlekli do výkupu šrotu.
Získávání tepla v zimě a vaření jsou stále schopni provozovat mimo elektřinu. A nic dalšího na elektřinu, jako je třeba klimatizace, sekačka či pila na údržbu zahrady, otevíratelná vrata garáže, automatické vytápění startované zdálky mobilem přes internet atd zatím v první generaci nepotřebují. Tyto požadavky přijdou až v další ekonomicky úspěšné generaci a potom místní ostrovní OZE zdroje nahradí klasická elektrická síť.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 11:55 Reaguje na Radim Polášek
Presne tak :-)
Navic to co solar & wind v takove situaci nahradi je typicky (superspinavy ve vsech ohledech) dieselagregat a castecne i paleni zbytku stromove vegetace okolo. Jedna z mala situaci kdy je to masivni win-win. Pro lidi i prirodu.
Myslim ze mnozi na nasem bohatem zapade nedoceni dopad toho ze je v chysce elektricka zarovka pri ktere se da po setmeni precit dalsi stranka ucebnice...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

12.10.2019 11:39 Reaguje na Milan Hladký
Tento pohled na věc nelze opomenout.
Ale je také třeba dodat, že by byla chyba nechat si svázat ruce strachem a jen kvůli němu zavrhnout věc, která může fantasticky posloužit. Protože magoři si nějakou možnost, jak škodit, najdou vždycky... Myslím, že bez té "záplavy malých reaktorů" se teroristé obejdou, slabých míst, která mohou využít, je i bez nich habaděj.
Takže co podstatného se zlepší, když se budeme řídit tím co pan Werich nazýval "předposraností"?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.10.2019 20:23 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Já tak trochu parodoval pana Dvořáka.

Ale asi ta nekritičnost spočívá v tom, že jste nevzal v úvahu, že společnost nehodnotí JE rozumově, ale přes emoce, a pak je velmi jednoduché vyvolat atmosféru strachu. To znamená, že i kdybyste měl ve všem 100% pravdu (a není důvod vám nevěřit) a ta by nás opravdu mohla naplňovat superoptimizmem, pořád tu je dost "ekologů", kteří umějí s atmosférou strachu profesionálně pracovat.

A pak jsou tu různá lobby, které zajistí, že ne vždy se to nejsprávnější prosadí.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

11.10.2019 20:59 Reaguje na Jiří Svoboda
Vidite a presne proto mi stoji za to napsat clanek a doufat ze alespon nekolik dalsich lidi z enviromentalniho hnuti se zastavi… zamysli…

Treba jako spoluzakladatel Greenpeace Patrick Moore: http://ecosense.me/2017/01/18/issues-20/
Nebo jako Michael Shellenberger:
http://environmentalprogress.org/founder-president a https://www.youtube.com/watch?v=ciStnd9Y2ak
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

12.10.2019 11:24 Reaguje na Jiří Svoboda
Podle mne není důležité, jestli má pan Kovalovský stoprocentní pravdu, nebo jen z 50 %. Jestli svůj optimizmus přehání nebo jestli je oprávněný. Důležité je, že vůbec ukazuje, že jsou i jiné cesty než to nové náboženství založené na slepé víře, že to jediné a pravé je fotovoltaika, vítr a zázraky - a jádro od ďábla jest.
Bohužel, ať už má pan Kovalovský pravdu, nebo nemá, jednoznačně má pravdu pan Svoboda. Že v otázce toho, jak zajistit potřebnou energii pro lidstvo, se emoce a racionální myšlení uplatňují v poměru zhruba 9 : 1.
K tomu lze podotknout už jen to, že se tento problém už dávno stal problémem nikoliv technickým, nýbrž POLITICKÝM.
Panu Kovalovskému tleskám za to, že svůj článek napsal a zveřejnil. Je to nesmírně záslužné. Budu ho šířit všemi cestami, které mám k dispozici, protože na tomto fóru se dostane jen k poměrně velmi omezenému okruhu lidí. Zasloužil by si titulní stranu ve všech masových médiích.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

11.10.2019 17:37 Reaguje na Petr Dvořák
Ad U & morska voda - viz dalsi reakce (a napr https://www.sciencealert.com/scientists-successfully-extracted-uranium-directly-ocean-water-nuclear-yellowcake-energy;
https://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4514)

Ad Agora web - tady nerozumim, linka je na rozpeti 10.11.2015 az 11.10.2019, jaky je prosim vzkaz?
Jasne ze jsou obdobi kdy je eletriny z solar a wind hodne a jsou taky obdobi kdy je ji malo - to je ten problem, v kombinaci s tim ze to jsou i cele dny, tydny... Nebo nerozumim, co prosim mijim?
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

11.10.2019 19:11 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Vlastně je to reakce na jiný graf, graf s emisemi CO2, který končí v roce 2016 (přestože je odkazovaný článek z roku 2018, zdroj grafu: BP). Na tom období 2015-2019 je patrný trend poklesu emisí CO2 za poslední 3 roky.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

11.10.2019 19:43 Reaguje na Petr Dvořák
Dobře, ale z jakého titulu ? Byly teplejší zimy, že ?
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

11.10.2019 20:28 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Mají tam chybu ve zobrazování, takže tohle je nejdelší celistvá řada, kterou ten web ukáže

https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/01.01.2015/11.10.2019/

když se podíváte pozorně, tak zjistíte, že to není teplejšími zimami, ale hlavně nárůstem výkonu z větru, který sráží ty zimní peaky. Spotřeba je +- stejná.

Samozřejmě, ten trend je krátký, na pokračování si musíme počkat..
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

11.10.2019 20:51 Reaguje na Petr Dvořák
Ad CO2 - priklad kde jsou videt i cisla je mmj
https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gas-emissions-and-climate-targets
tedy:
2009: 908 CO2 ekvivalentu milionu tun
2018: 866 CO2 ekvivalentu milionu tun
Je dobre dodat ze je vseobecna shoda ze za to ze byl vubec v 2018 nejaky pokles mohl vykyv pocasi, viz zhrnuti na https://www.dw.com/en/german-greenhouse-gas-emissions-fall-for-first-time-in-four-years/a-48167150

Podivejte se na absolutni hodnoty a jejich zmenu. Neni to smutne? Tohle ma byt pristup jehoz hlavni vystup je redukce CO2?

Kdyz vezmu delsi historii, tak ten jediny znatelnejsi rozdil je kdyz cast byvaleho vychodonemeckeho prumyslu prestala fungovat, ciselne:
1995: 1123
2000: 1045

Pripominam to ze Nemecka elektrina je 6x spinavejsi nez ta Francouzska:
Nemecke emise ekvivalent CO2 na kWh: 382 g
Francouzske emise ekvivalent CO2 na kWh: 59 g
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

11.10.2019 19:42 Reaguje na Petr Dvořák
Já bych rád od Vás explicitně a detailně slyšel, co jste vlastně těmi grafy chtěl říci. Podle mne na nich nepostavíte nic moc rozumného...
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

11.10.2019 20:36 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Myslite li grafy z Agora webu (pokud ne, opravte mne), tak napriklad tento casovy usek:
https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/18.01.2019/25.01.2019/
vypnete fosilni paliva, ponechte solar & wind. Chtel jsem rict co ze po techto 8 dni dava tato kombinace zlomek potrebneho vykonu (pokud by nekdo chtel at si zintegruje plochu pod krivkou ale je to vizualne zrejme).
Usek kdy suma vykonu je vyrazne nizsi nez potrebna muze byt dlouhy, zde je priklad 3 mesicu:
https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/01.12.2016/01.03.2017/
Co s tim udelate? Postavite jich 10x tolik co je max spotreba? 20x? Zalohu na jak dlouho? Vsadite si na to ze to nikdy nebude vic nez tyden? Jsou to obrovska cisla, plocha, materialy...

Odtud prameni potreba mit zalohu blizkou 100% (treba 95%) a to na nejisty pocet dni. Muzete samozrejme udelat model a "sofistikovane predikovat" ze nebude potreba vice nez 4 hodiny storage - a za tohoto predpokladu uz treba v Kalifornii vyhrava kombinace solar+storage v tamejsich aukcich nad peaking nat gas plants. Klicove je to casove omezeni.

Je dobre dodat ze pumped hydro za cele Nemecko muze poskytnout 7 GW. Nejvetsi & nejlepsi je Goldisthal, output 1 GW, celkova kapacita 8 GWh. Nemecka potreba elektriny na jediny den je 1650 GWh. Postavit Goldisthal stalo 600 milionu EUR a trvalo to 6 let.

Sumarne - rikam ze Energiewende tak jak je nema sanci pokud masivne nezacne power-gas a i tak je to zoufalstvi. Zvysovat podil solar & wind je pridavat zdroje stejnych vlastnosti ktere produkuji elektrinu ve chvili kdy je jeji cena uz ted nekdy zaporna a naopak neprodukuji nic/malo kdyz je potreba.

Ekonomicky to je sice smutne ale v mych ocich je nejsmutnejsi to ze tlaceni solar & wind zvysuje enviromentalni skody. Viz nekolik prikladu z clanku kdy uprostred nadherne prirodni rezervace bude zaplavene udoli protoze neni jadro brano jako plnohodnotna moznost.

A to je to hlavni co jsem chtel rict. Prekvapivy optimismus zrejme z clanku vyplyvajici je vedlejsi efekt.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

11.10.2019 20:44 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Podle mě to byla reakce na mě. Odpověděl jsem výše. Týkalo se toho oříznutí jednoho z grafů o 3 roky, což vzhledem k trendu v těch třech letech vypadá blbě, ale nepředpokládám, že to byl záměr.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

11.10.2019 21:20 Reaguje na Petr Dvořák
Clanek
https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gas-emissions-and-climate-targets
je tak recentni jak je to mozne, graf
https://www.cleanenergywire.org/sites/default/files/styles/gallery_image/public/paragraphs/images/uba-germanghgemissions1990-2018-versionoct2019.png?itok=3okvDrs0
z nej jsou ona data
1995: 1123 CO2 ekvivalentu milionu tun
2000: 1045 CO2 ekvivalentu milionu tun
2009: 908 CO2 ekvivalentu milionu tun
2018: 866 CO2 ekvivalentu milionu tun

Ad posledni 4 roky... nu, mimo 2018 prizniveho pocasi je to nasledovne:
2014: 903
2015: 907
2016: 911
2017: 907
Skromne si dovolim v tomto klesajici trend nevidet :-)
(a ano, kdyz pridate 2013 tak linearni regrese asi vyjde trochu dolu, kdyz pridate 2012, tak se trend zase slozi...)

Tvrda Energiewende trva zhruba 10 let, takze rekneme od 2009 - to byla zrovna krize, proto CO2 zrovna v tom roce poklesl.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

11.10.2019 21:23 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Doporucuji clanek z Heidelbergske Univerzity:
https://www.physi.uni-heidelberg.de/~dubbers/energiewende/text.pdf
jinak tez prehled z letosniho kvetna:
https://www.spiegel.de/international/germany/german-failure-on-the-road-to-a-renewable-future-a-1266586.html
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

12.10.2019 07:31 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Řeč byla o tomto: https://energypost.eu/wp-content/uploads/2018/08/Cloete-EW1.png

Pošlu tedy ještě 1x, https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/01.01.2015/11.10.2019/

tady jistý trend vidím (rok 2019 je prakticky za námi a vypadá, že bude níž, než 2018).
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

12.10.2019 07:50 Reaguje na Petr Dvořák
Ještě drobná poznámka. Pokud si prohlédnu ten graf [cleanenergywire] pozorně, všimnu si, že ve složce "energy industries" je od roku 2013 jasně sestupný trend, který je zastíněn nárůstem v některých dalších složkách (manufacturing, transport, households).
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 11:27 Reaguje na Petr Dvořák
Dobra, oba mluvime o grafu https://www.cleanenergywire.org/sites/default/files/styles/gallery_image/public/paragraphs/images/uba-germanghgemissions1990-2018-versionoct2019.png?itok=3okvDrs0, ale asi tato data interpretujeme jinak. Poslednich 5 let jsou tato cisla:
2014: 903
2015: 907
2016: 911
2017: 907
2018: 866
2019: data nejsou, projekce je puvodni model, ne extrapolace aktualnich dat

Ad pokles 2018 kvuli pocasi, jiz uvedene hezke shrnuti na https://www.dw.com/en/german-greenhouse-gas-emissions-fall-for-first-time-in-four-years/a-48167150

Prijde mi ze toto hezky ilustruje zoufalstvi Energiewende. Za tech rekneme hrubym odhadem 10 miliard EUR kazdorocne je uprava emisi CO2 viz vyse. Jestli je to dobra metrika je vec jina a osobne muzu rict ze pokles biodiverzity mi prijde vyrazne dulezitejsi faktor nez samotne pocitani CO2. Nicmene uvadim ho protoze to byl hlavni proklamovany principialni duvod pro Energiewende.

Dalsi faktor je ze kdyz pridavate solar & wind do stabilni site, tak je to zpocatku lehke a postupne cim dal exponencialne vice problematicke (tedy cisla vyse jsou ta snadnejsi situace nez budouci leta). Destabilizujete sit velkymi vykyvy, pridavate vykon do chvile kdy je ho hodne prilis a naopak ho nemate kdyz je potreba. To znamena ze solar & wind kanibalizuji samy sebe. Hodnota dalsiho takove pridaneho zdroje je minimalni. Navic maji obecne ignorovanou externalitu - dopad na sit okolo, nutnost zalohy / jinych zdroju a poskozeni jejich ekonomiky. To je presne co neni v tech vsech kalkulacich jak jsou levne.

Namatkou clanky (je jich hodne) se stejnym vzkazem, prvni je z USA, dalsi z JAR, treti z Nemecka
https://www.cfact.org/2018/11/17/batteries-not-included-in-renewable-fantasy-plans/
https://www.esi-africa.com/top-stories/op-ed-wind-solar-are-always-ruinously-expensive/
https://notrickszone.com/2019/03/06/unreliable-power-source-adding-capacity-does-little-to-solve-germanys-green-energy-power-gaps/

Ciste za mne - Evropa je bohata, financni dopad sneseme. Enviromentalni dopad ale uz hure, jak tady, tak jinde na svete.

Fascinace na tim jak je mozne to nevidet byla dalsi motivace pro tento clanek. Pokud neco zasadniho mijim, budu rad kdyz mne nekdo vyvede z omylu.
Rad bych aby to Nemecku fungovalo, mam ho rad a mnohe veci dela dobre, treba toto:
https://www.sciencemag.org/news/2019/09/100-million-german-insect-protection-plan-will-protect-habitats-restrict-weed-killers
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

12.10.2019 11:47 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Trochu se míjíme. Ta první výtka byla ke grafu https://energypost.eu/wp-content/uploads/2018/08/Cloete-EW1.png, který končí v roce 2016. To ale už shoďme ze stolu.

V tom grafu, který zmiňujete, je opravdu smutný "nepokles" emisí jako celku, ale je tam zajímavý trend poklesu v elektroenergetice. Zároveň, jak jsem psal, je tam vidět maskování tohoto trendu třemi složkami, které jsem jmenoval, což mi tak úplně nehraje s tím tvrzením o počasí (resp. asi to nebude jediný důvod).
A do třetice, v grafu na agoře je i rok 2019 a je tam patrné pokračování sestupného trendu. Samozřejmě, tam jde o tu elektroenergetiku, jaká jsou čísla v primární energii pro celé německo pro rok 2019 tam vidět není.

Jsou to ale spíš detaily, jinak s Vámi souhlasím. Např. představa zálohování lithiovými bateriemi se mi zdá opravdu skoro až šílená, ať už v elektromobilech nebo v nějakých akumulátorovnách.
Trochu zajímavější mi připadá power-to-gas/diesel.
Extrakce uranu z mořské vody výše zmíněnou technologií mě nadchla, a i když mám k jádru mírně ambivalentní vztah, tak tento výzkum vítám.

Taky děkuji za řadu dalších odkazů, které si postupně pročtu.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

12.10.2019 11:48
Velice cenný článek, velmi ho oceňuji.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 12:44 Reaguje na Radim Polášek
Dekuji vsem za veskrze pozitivni ohlas!

Nestava se mi casto ze bych byl narcen z optimismu. Netvrdim ze atomova energie je vselek pro uplne vsechno. Lidska civilizace ale stoji na spotrebe energie (ostatne, nas zrychleny populacni narust zacal pri prumyslove revoluci & vyuziti energie fosilnich paliv) a zpusob jakym ji ziskavame ma nezmerny dopad na celou biosferu.
Rad bych prispel dalsim hlasem k narustajicimu mnozstvi lidi kteri vidi atomovou energii jako ten nejlepsi a nejohleduplnejsi zdroj co mame.

Ad emocni rozhodovani - ano, kez by se na nem ucastnilo i vedomi mnoha ptaku rozsekanych vrtulemi vetrniku a dalsi vymrely druh orangutanu kvuli dalsi hydroelektrarne...

Jestli je masove nasazeni novych reaktoru realne?
Pokud je jedina varianta soucasny predrazeny evropsky moloch (ahoj Olkiluoto), tak tezko.
Pokud si vybereme vyrazne jednodussi a seriovou vyrobu malych modularnich reaktoru, pak ano. Skvely historicky precedent je tento:
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_ship
https://www.thoughtco.com/the-liberty-ship-program-2361030

Viz rozdil popsany zde - http://thorconpower.com/docs/two_ships.pdf

Pridavam nasledujici zpravu:
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CEZ-and-NuScale-to-explore-Czech-SMR-deployment
https://www.euro.cz/byznys/cez-bude-s-americkou-firmou-nuscale-rozvijet-modularni-jaderne-reaktory-1467842

vice o NuScale napriklad zde:
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NuScale-highlights-multiple-applications-of-SMRs
Odpovědět
RP

Radim Polášek

12.10.2019 12:42
Já bych spíš sázel na těžbu uranu na pevnině než z mořské vody.
Uran je totiž v horninách dost rovnoměrně rozložen, ve vyvřelých horninách ho má být v průměru cca 40 gramů na tunu materiálu a v sedimentovaných horninách cca 4x méně.
Pokud se podaří udržet tempo výzkumu a vývoje třeba v oboru GM organismů, může být už za nějaké desetiletí na světě nějaký Gm organismus, rostlina nebo houba, která bude z podloží ten urany vytahovat a soustřeďovat ho v biomase nebo v její některé části.
Kdyby někdo objevil , jak takový mechanismus v rostlině nebo houbě objevit, mělo by to dalekosáhlé důsledky i obecně, šlo by totiž takhle dekontaminovat zamořená území od škodlivin. Respektive konkrétní škodliviny, často s velmi dlouhým poločasem rozpadu. Nebo v případě těžkých kovů i trvalým zamořením, zatím omezeně odstranitelným jen ředěním výskytu nebo sorbcí do obtížně rozložitelnýc sloučenin.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

12.10.2019 12:53 Reaguje na Radim Polášek
Pokud je pravda, co se v článku uvádí, a jsou schopni z vody s naprosto mizivou koncentrací uranu vytáhnout pomocí adsorbce uran za pouze dvojnásobek ceny dnes běžné, tak je to super. A dá se těžit kdekoliv, odpadá současné poškozování krajiny ať už loužením, nebo povrchovou těžbou, odpadají konflikty o ložiska nebo jejich politické zneužívání apod.

Jsou rostliny, které mají zvýšenou tendenci k vytahování těžkých kovů (např. křídlatka aj.), ale málokterá rostlina nebo houba bude prorůstat hloběji, než cca do jednoho metru. Většina kořenového systému bývá v té živé půdní vrstvě. Pro sanace to je fajn, ale pro masovou těžbu, jaká by byla potřeba pro renesanci jádra, mi to nepřipadá perspektivní.
Těžbu z mořské vody jsem považoval za ekonomickou sebevraždu, ale tohle vypadá fakt bombasticky.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 13:20 Reaguje na Petr Dvořák
Ano, posledni problem je ze by uranu bylo malo. Dokonce cast uz existujicich dolu je zavrena protoze je uran prilis levny.
Vyse jsem psal ze Cigar Lake - oprava, melo byt McArthur River/Key Lake (viz https://www.cameco.com/businesses/uranium-operations/suspended/mcarthur-river-key-lake / & http://www.world-nuclear-news.org/Articles/Cameco-shutdown-extended-indefinitely). Namatkou o dalsich, treba oba velke doly Paladinu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Langer_Heinrich_mine / http://www.paladinenergy.com.au/project/langer-heinrich-namibia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kayelekera_mine / http://www.paladinenergy.com.au/project/kayelekera-mine-malawi

Na pripadne otevreni ceka masivni https://nexgenenergy.ca/projects/arrow/. BHP ma moznost rozsirit tezbu U v kolosalnim https://www.mining-technology.com/projects/olympic-dam/.
Jakmile (a jestli) cena U se trochu zvysi, vrhnou se na trh. Plus dalsi depozity v Nigeru (http://goviex.com/) a cela dalsi plejada v Kanade (hlavne https://www.visualcapitalist.com/athabasca-basin-the-worlds-highest-grade-uranium-district/) a to pomijim nejvetsiho producenta Kazatomprom.

K tomu si pridejte to ze veskery vytezeny uran 238 (to je 99.274% soucasneho prirodniho uranu) stale mame.
Tedy, o neco malo mene, viz ten graf jak vypada slozeni paliva. Kazdopadne naprosto drtiva vetsina je stale nevyuzita. A to ani nemusime jit do paliva, "zbytek" (=skoro vsechno) po obohaceni uranu je "ochuzeny" U, tedy 238, ktery lezi v ruznych skladech (depleted uranium).

Jasne, na nej potrebujeme breeder, viz clanek. A thorium? Toho je jeste vice. Souvislost s rare earths viz https://investorintel.com/sectors/technology-metals/technology-metals-intel/800-pound-gorilla-room-rare-earth-sustainability-north-america-thorium/, ono je ho hodne i v fosfatovych depozitech.

Morskou vodu jsem uvedl protoze to je "ultimatni" zdroj uranu. Trochu ironicky, odhady (nemam v poznamkach linku) byly tusim ze zhruba 100 USD za pul kila. Aktualni cena je 25, vrchol v 2007 byl 136. Cena vstupni suroviny je tak mizivy dil nakladu na provoz jaderky ze na tom moc nesejde.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.10.2019 09:43 Reaguje na Radim Polášek
Archea tyhle věcí uměla a umí, jsou schopna žít i v kilometrových hloubkách zemské kůry a s vysokou prvděpodobností jejich působením vznikla některá těžená ložiska kovů (např. mědi v poušti Atacama).
Akorát že ten proces je velice pomalý, museli bychom ho ?GMO? urychlit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.10.2019 14:12
Pane Kovalovský,
ještě tu máme problém, že chceme postavit za šílené peníze přes odpor veřejnosti hlubinné úložiště vyhořelého paliva. Já to považuji za nesmysl a navrhuji, aby se o potřebě vybudovat hlubinné úložiště rozhodlo až koncem tohoto století. Argumentem pro hlubinné úložiště je, že nesmíme zůstat příštím generacím nic dlužni a zanechat po sobě pořádek. Já si myslím, že pro příští generace by bylo mnohem lepší mít spoustu vystárlého vyhořelého paliva v meziskladech a tučné konto na jaderném účtu. Ať si sami mohou rozhodnout jak s vyhořelým palivem naložit.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 20:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Muj nazor na uloziste je v clanku a zni "„Vyhořelé palivo“ je cenná surovina a bylo by šílenstvím se ho snažit někde zahrabat."
Pokud bysme ho z nejakeho duvodu zahrabat chteli, tak opravdu neni duvod v nem nechat transurany - a to je to jedine s dlouhodobou aktivitou.
Kdyz zbydou pouze stepne produkty tak rekneme 10 rozpadu se vejde do 300 let, navic uz po pouhych 5 polocasech zbyvaji jen 3% puvodni aktivity.

Dalsi rozmer je to ze toho "vyhoreleho paliva" je prekvapive malo - za celu 70 letou historii US reaktoru je objem veskereho z nich vznikleho "odpadu" asi takovy ze se vejde na 1 fotbalove hriste zhruba 12 metru vysoko. Realne storage kontejnery vypadaji napriklad takto:
https://holtecinternational.com/productsandservices/wasteandfuelmanagement/dry-cask-and-storage-transport/
takze objem nabyde o ne. Vne kontejneru je aktivita vicemene jako pozadi.
Je samozrejme mnoho nazoru jak se k tomu postavit - za mne souhlasim se Shellenbergerem
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2018/06/19/stop-letting-your-ridiculous-fears-of-nuclear-waste-kill-the-planet/#2064d130562e
ze favoritni varianta je proste pouzivat existujici elektrarny dale, jak na dalsi reaktory tak jako docasne uloziste (trvale = reprocessing, oddeleni fission products, breeding noveho paliva ze zbyleho U238).

Je take hezke si uvedomit s cim porovnavame - fly ash (popilek) z uhelnych elektraren ma dilem o nekolik radu vetsi objem a dilem je plny tezkych kovu (vcetne rtuti, olova, kadmia, arzenu dle konkretniho uhli i uranu) ktere jsou chemotoxicke navzdy.

Maly myslenkovy experiment... co je horsi znecisteni?
* popilek z uhelne elektrarny plny tezkych kovu viz vyse
* rozlita ropa, treba na brezich Luisiany po Deepwater horizon havarii
* extremne radioaktivni jod 131

Moje odpoved zni ze si vyberu ten jod protoze pockate 80 dni (10 polocasu) a vsechen se beta a gama rozpadne na stabilni xenon 131, inertni plyn ktery nedela vubec nic protoze chemicky s nicim nereaguje.
(cimz nechci rict ze radiace je zcela nevinna ale to ze je dobre premyslet a pripadne tech 80 dni bydlet jinde)
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 20:13 Reaguje na Jiří Svoboda
Muj nazor na uloziste je v clanku a zni "„Vyhořelé palivo“ je cenná surovina a bylo by šílenstvím se ho snažit někde zahrabat."
Pokud bysme ho z nejakeho duvodu zahrabat chteli, tak opravdu neni duvod v nem nechat transurany - a to je to jedine s dlouhodobou aktivitou.
Kdyz zbydou pouze stepne produkty tak rekneme 10 rozpadu se vejde do 300 let, navic uz po pouhych 5 polocasech zbyvaji jen 3% puvodni aktivity.

Dalsi rozmer je to ze toho "vyhoreleho paliva" je prekvapive malo - za celu 70 letou historii US reaktoru je objem veskereho z nich vznikleho "odpadu" asi takovy ze se vejde na 1 fotbalove hriste zhruba 12 metru vysoko. Realne storage kontejnery vypadaji napriklad takto:
https://holtecinternational.com/productsandservices/wasteandfuelmanagement/dry-cask-and-storage-transport/
takze objem nabyde o ne. Vne kontejneru je aktivita vicemene jako pozadi.
Je samozrejme mnoho nazoru jak se k tomu postavit - za mne souhlasim se Shellenbergerem
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2018/06/19/stop-letting-your-ridiculous-fears-of-nuclear-waste-kill-the-planet/#2064d130562e
ze favoritni varianta je proste pouzivat existujici elektrarny dale, jak na dalsi reaktory tak jako docasne uloziste (trvale = reprocessing, oddeleni fission products, breeding noveho paliva ze zbyleho U238).

Je take hezke si uvedomit s cim porovnavame - fly ash (popilek) z uhelnych elektraren ma dilem o nekolik radu vetsi objem a dilem je plny tezkych kovu (vcetne rtuti, olova, kadmia, arzenu dle konkretniho uhli i uranu) ktere jsou chemotoxicke navzdy.

Maly myslenkovy experiment... co je horsi znecisteni?
* popilek z uhelne elektrarny plny tezkych kovu viz vyse
* rozlita ropa, treba na brezich Luisiany po Deepwater horizon havarii
* extremne radioaktivni jod 131

Moje odpoved zni ze si vyberu ten jod protoze pockate 80 dni (10 polocasu) a vsechen se beta a gama rozpadne na stabilni xenon 131, inertni plyn ktery nedela vubec nic protoze chemicky s nicim nereaguje.
(cimz nechci rict ze radiace je zcela nevinna ale to ze je dobre premyslet a pripadne tech 80 dni bydlet jinde)
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

12.10.2019 14:25
Pěkný článek, jen bych byl opatrnější v přílišném optimismu v oblasti malých modulárních reaktorů využívajících kapalné palivo s thoriovým cyklem. Co je třeba předeslat, podle mého názoru nebudou se surovinami ani v případě využití pouze uranového cyklu, hlavně v případě, když se využije i recyklace a případně i rychlé množivé reaktory. Průzkumy ložisek jsou (oproti třeba případu ropy a plynu) omezené. A historie ukazuje, že známý bývá v takových případech jen omezený rozsah zásob. Navíc při zvýšení ceny paliva (která má na cenu vyrobené elektřiny omezený dopad) se velikost těžitelných zásob rychle zvyšuje. A nemusí ani dojít na mořskou vodu, o které se Jiří Kovalovský zmiňuje.
Malé systémy s palivem a chladivem ve formě tekutých solí má své výhody. O některých se zmiňuje Jíří Kovalovský. Má však i svá rizika. Ta jsou spojena právě třeba s tím, že je palivo v tekuté formě a je nutná průběžná separace radionuklidů (včetně transuranů) přímo v elektrárně. A řešit související rizika s bráněním úniků transuranů či jejich zneužití není úplně jednoduché. Proto licencování (které zatím řešeno nebylo) může být nejen u nás problémem. To, že o tom píši, není dáno tím, že bych nevěřil, že v budoucnu se vhodné modely neobjeví, ale bude to určitě trvat delší dobu.
To, že se jaderné bloky posunovaly k vyšším výkonům, není náhoda. Přináší to značné ekonomické i další výhody. A v této oblasti jaderné bloky mají řadu komparativních výhod vůči jiným typům zdrojů. Proto si myslím, že bez popření potenciálu otevření segmentu malých reaktorů, by renesance jádra měla začít v klasických reaktorech.
Zásadní, v čem se s Jiřím Kovalovským shodujeme, je, že bez jádra bude jen těžko možné řešit enviromentální problémy naší civilizace a právě koncentrace masivní výroby elektřiny na jedné straně a její současná decentralizace do míst potřeby v míře, aby to bylo efektivní , umožní ponechat co největší část přírody nedotčenou a zachránit cenné biotopy a naše životní prostředí. A právě německá Energiewende ukazuje, kterou cestou se určitě nedávat.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 21:00 Reaguje na Vladimír Wagner
Dekuji!

Nu, ja netvrdim ze LFTR, coz je takovy MSR holy grail, budeme mit driv nez za rekneme 20-30 let.

Zasoby - jasne, plny souhlas. Ostatne soucasny krach cen lithia dokazuje jak silna je supply odezva pri dostatecnem demand impulzu. To je ale jiny pribeh. Proste mame vic nez dost - a primarne je to dano tim ze potrebny objem je relativne velmi maly.

Ad MSR rizika - velice strizlivy text mmj o nevyhodach je https://whatisnuclear.com/msr.html i kdyz neni uplne aktualni. Moznost prubezne separace je spis vyhoda. Neni to nutnost, muzete mit proste modul na 4-5 let a mimo noble gasses (vybublat, rozpadnout) nechat fission products v soli, a nasledne chemicke precisteni v materske tovarne - meni se cely modularni blok reaktoru, viz design TMSR500 ThorConu.

Proliferation - ano, to je tema. Zrovna TMSR500 je ciste burner takze odpada moznost podsunout do blanketu U238 a podloudne separovat Pu239. Ono staci kdyz ten blanket je tam dele a zacne byt mensi nez minimalni podil Pu240 a vyse (z kterych je extremne obtizne udelat pit jaderne bomby protoze predcasna detonace). Ad pit z U233 - ano, https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Teapot, ale take v zasade nevyhnutelna kontaminace U232, tvrdy gama zaric, coz dilem pomaha detekci, dilem usmazi elektroniku (nejen) v bombe.

Licencovani - nevim jestli myslite IAEA kontroly nebo proste intellectual property / patenty. Tak ci onak, cinsky zamer je deklarovany zcela jasne - patentovat vse k TMSR a prodavat dale.

Renesance k klasickych velkych - ja Vas slysim. Vedle toho je tady to jak vypada stavba skoro kazdeho noveho reaktoru na Zapade (tristne, pomalu a draze). Nazoru co s tim je samozrejme vice, vcetne toho ze cesta je seriova vyroba modulu. Myslim ze porovnani http://thorconpower.com/docs/two_ships.pdf je velmi silne.

Zivotni prostredi - ano, plny souhlas!
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

12.10.2019 22:05 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Pozor, tady mícháte úplně jiné věci. Tady nejde o patenty a kontroly IAEA. Každé jaderné zařízení musí mít licenci příslušného národního dozorového orgánu. A to bude pro úplně nový typ reaktoru a navíc s úplně jinou formou paliva opravdu náročné.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 22:13 Reaguje na Vladimír Wagner
Ok, proto jsem se ptal - nuze - proto jsem tak optimisticky, napr zde https://www.dunia-energi.com/pemerintah-nyatakan-pembangkit-thorium-thorcon-bisa-segera-dibangun/
Vice mene je to tak ze na tvorbe Indonezske regulace se ThorCon podilel a je oboustranna snaha to rozchodit co nejdrive.
jedna z zminenych ThorCon zprav:
https://www.dunia-energi.com/pal-indonesia-siap-bangun-reaktor-thorium-thorcon/
je vyrazna zmena - shipyard nakonec bude nejspis primo indonezsky, ne korejsky. Coz znamena jeste vetsi motivaci domaciho prumyslu spolupracovat.
Pokud by nekdo mel pocit ze tohle je treti svet... tak neni. Realne nejvetsi shipyards na svete jsou cinske/korejske/japonske (viz https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_largest_shipbuilding_companies).
Manufacturing na zapade ponekud odumrel.

Jeste dodam - new nuclear startupu malych firem i vetsich jsou nizsi desitky, priklad dalsich znamejsich/pokrocilejsich

Canada - Terrestrial Energy - Integral Molten Salt Reactor (IMSR)
http://www.world-nuclear-news.org/Articles/IMSR-starts-second-stage-of-Canadian-design-review
http://www.world-nuclear-news.org/Articles/IMSR-materials-to-be-tested-at-Petten
http://www.world-nuclear-news.org/Articles/Irradiation-programme-studies-IMSR-graphite-behavi

UK - Moltex Energy - Stable Salt Reactor (SSR)
http://www.world-nuclear-news.org/Articles/Moltex-partners-in-New-Brunswick-SMR-project
http://www.world-nuclear-news.org/Articles/Estonia-to-study-siting-of-Moltex-advanced-reactor
http://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fermi-Energia-starts-SMR-feasibility-study
http://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-federal-funding-granted-for-SSR-technology-deve

a samozrejme mnoho dalsich ne-MSR moznosti. Vcetne treba Terrapower Billa Gatese, pred mesicem dostali dalsi grant:
http://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-DOE-awards-funds-to-support-industry-innovation
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

12.10.2019 23:20 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Pane Kovalovský, zdá se mi, že pořád nechápete zásadní otázky, které jsou s tím spojeny. Jaderná bezpečnost musí být prioritou. Proto musí každé jaderné zařízení a jeho provoz podléhat dozoru a udělování licence pro zařízení i jeho provoz. A opravdu bych se obával toho snažit se s novým zařízením utéct do rozvojového státu z důvodu, že jedině tam jsem schopen licenci obdržet a nemůžu ji dostat v státě rozvinutém. Určitě bych pak váhal takové zařízení koupit do Česka. Právě ústupky v oblasti jaderné bezpečnosti a nedostatečného dozoru národního regulačního úřadu vedly k jaderným haváriím.
Takže třeba to, že korejský reaktor zažádal o licenci pro výstavbu nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech (a obě už obdržel), nebylo z důvodů, že by doufal, že Američané začnou nyní stavět reaktory, ale získá tím větší důvěru (a oprávněně) u potenciálních zákazníků všude ve světě.
Je fajn být nadšený, ale je třeba posuzovat věci realisticky.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 23:34 Reaguje na Vladimír Wagner
Nemyslim si ze jsme nutne v rozporu. Jasne ze bezpecnost je podminka nutna. Vec je ze NRC regulace byla specificky pro klasicke PWR (pripadne BWR). NRC by nedovolilo ani onen ORNL MSR reaktor. Napriklad - podivejte se prosim na projev James Kennedyho v IAEA (https://www.youtube.com/watch?v=fLR39sT_bTs) a navrh na Thorium bank. Nasledek absurdni regulace je nemoznost tezby HRE (heavy rare earths) v USA, coz priklad Molycorpu jasne ukazuje. Lynas pak nedopadl o mnoho lepe.
To sice neni primo priklad o reaktor designu ale ukazuje to komplexitu regulace a to ze nekdy ma necekane souvislosti ktere asi tak uplne autor nezamyslel.
Podstatne je ze to neni o bezpecnosti, tu sebemene nesporuji.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 23:46 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Napriklad na https://ssl.ans.org/cms/media/?m=610&n=ANS-NRC+Advanced+Reactor+Standards+Needs+Workshop+Summary+w-Attachments.pdf je zaznam ze zhruba rok stareho NRC workshopu jak se postavit k standardum pro new nuclear. Je to oblast v bourlivem rozvoji, podporena i novymi US zakony (viz hlavni clanek, NELA & NEIMA; https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3422/text?format=txt
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/512)

Dalsi priklad je teprve recentni posun ve vztahu k obohaceni 5-20%: http://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-clears-way-for-HALEU
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

13.10.2019 08:16 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Par stripku k Indonesii a jaderne bezpecnosti:
* aktivne se ucastni na IAEA praci (https://en.antaranews.com/news/111169/advancements-in-indonesias-nuclear-technology-showcased-in-vienna)
* ucastni se IAEA auditu i na strane auditoru (https://en.antaranews.com/news/100578/indonesian-supreme-audit-agency-named-external-auditor-for-iaea)
* clovek z Indonesie vedl 2017-2018 IAEA Board of Governors (https://en.antaranews.com/news/112822/indonesian-ambassador-appointed-chief-of-iaea-board-of-governors)
* podporuje ruzne dalsi nuclear aplikace vcetne mutageneze (https://en.antaranews.com/news/107819/iaea-assigns-indonesia-to-be-plant-breeding-center)
* uz dlouho je exporter Mo99 (https://en.antaranews.com/news/80943/batan-teknologi-to-tap-world-radioisotope-market)
* Indonesie dlouhodobe podporuje mirove pouziti jadra (https://en.antaranews.com/news/118745/indonesia-promotes-iaeas-nuclear-program-for-peaceful-purposes & https://en.antaranews.com/news/106936/indonesia-promotes-nuclear-technology-for-peace-program & https://en.antaranews.com/news/95879/indonesia-committed-to-nuclear-security-iaea)
* nonproliferation - http://www.nss2016.org/document-center-docs/2016/3/31/national-progress-report-indonesia

Dale, IAEA reviews:
* vyzadany IPPAS (uz potreti) - https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-completes-nuclear-security-review-mission-indonesia
* IRRS - https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-mission-reviews-indonesias-regulatory-framework-nuclear-and-radiation-safety (mission report https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/review-missions/irrs_indonesia_mission_report.pdf)

Ad spoluprace s IAEA a chvala od IAEA Director General Yukiya Amano - https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-director-general-visits-indonesia-highlights-close-cooperation-in-using-nuclear-technology

Na https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/indonesia.aspx vidite prehled, mmj i to ze Indonesie je slusne opatrna a rozviji siroke spektrum mirovych jadernych technologii, MSRs jsou relativne mala cast.

Perlicka nakonec - posledni uvedeny pruzkum podpory obyvatelstva pro energeticke vyuziti jadra je:
"by 2016 national acceptance had increased to 77.5%"

Rekl bych ze kdyby to takhle bylo v Evrope tak nemame Energiewende a nejspis tuto debatu nevedeme...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.10.2019 16:21
Co autor napsal je velmi působivé. Problém vidím v tom, že dokud není modulární reaktor prověřen v provozu , malují se straky na vrbu a dělíme se o kůži medvěda,který běhá po lese.

Velmi dobře si vzpomínám jak se v 70. letech mluvilo o termojaderné fúzi,která je na spadnutí jako bezpečný a nevyčerpatelný zdroj energie. Po čtyřiceti letech se pouze opatrně mluví, že ještě dvacet roků, blabla.

A že se technologická revoluce uskuteční v Indonésii a uran lze získávat z mořské vody jsou bajky pro romantické povahy. Ano i zlato lze získat z mořské vody.
Stejně tak se přišlo s plazmovou likvidací odpadů (haha) ,hitem mezi kšeftaři je zase tzv. depolymerizace plastů .
Zkusme zůstat na zemi. Představa ,že ČEZ,který svoji neschopnost předvedl v balkánské eskapádě, pak prošel katarzí a byl osvícen a nyní s americkým start-upem míří do výšin modulárních reaktorů , je možné leda ve snu .

Držme se při zemi . K dispozici máme JE osvědčenou techniku ,tak ji využijme.
Zajímavý je názor pana Svobody k vyhořelému palivu - to je podstatně reálnější.


Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 20:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ad "vyhorele palivo" viz reakce vyse, myslim ze se s panem Svobodou zcela shodujeme.

Ad "neni overen v provozu" - takto bysme nenasadili nikdy nic ale ano, je treba byt opatrny. A ano, u fuze je stary vtip ze je neustale za 20 let...

A hlavne - Molten Salt Reaktor bezel cele 4 roky uz davno:
https://en.wikipedia.org/wiki/Molten-Salt_Reactor_Experiment
vsestranny uspech, viz komentar v clanku.

Ohledne "A že se technologická revoluce uskuteční v Indonésii a uran lze získávat z mořské vody jsou bajky pro romantické povahy" - to vidime odlisne ale dekuji za prvni zpetnou vazbu v mem zivote oznacujici za romantickou povahu; nicmene:
* Morska voda - co konkretne vidite za problem u https://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4514 ? Mimo toho ze to jeste dlouho potrebovat nebudeme, viz reakce vyse.
* Indonesie - ThorCon zacal v USA jako Martingale Inc kde nakonec zjistili ze regulator proste nic principialne odlisneho od klasikych PWR neni schopen a ochoten povolit (tehdy). Takze se presunuli do Indonesie. Recentni zpravy primo z Indonesie:
https://www.dunia-energi.com/pemerintah-nyatakan-pembangkit-thorium-thorcon-bisa-segera-dibangun/
http://www.ogindonesia.com/2019/09/pembangkit-listrik-tenaga-thorium-bisa.html
a predevcirem
https://www.dunia-energi.com/pal-indonesia-siap-bangun-reaktor-thorium-thorcon/

Jestli budou prvni? Doufam ze ano, protoze jinak to bude Cina s TMSR (viz to krasne video https://www.youtube.com/watch?v=EdelSZUxZeM)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.10.2019 22:06 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Hybatelem technologického pokroku v moderní historii byly vždy a pouze vyspělé země - zejména Německo,Francie,Británie, USA..., dnes snad i Čína, ovšem za cenu státní průmyslové špionáže.Snad i Izrael v sektoru hospodaření s vodou.
Tvrzení ,že Indonésie je schopna přeskočit jen tak světovou špičku je na hraně zdravého rozumu.
Díval jsem se na webovku https://www.nuscalepower.com , a zatím to není nic než plácání po rameni ,jak to bude bezva.

/Společnost UAMPS oficiálně zahájila CFPP v roce 2015. V srpnu 2015 udělila společnost DOE druhou cenu za náklady ve výši 33,2 milionu dolarů společnosti NuScale za výběr místa, charakterizaci a přípravu kombinované žádosti o licenci pro stavbu a provoz (COLA) pro UAMPS CFPP. Počáteční licenční a vyšetřovací činnosti probíhají s očekáváním, že příprava COLA bude dokončena v roce 2020./ a dále:
/V souladu se státním a národním úsilím o čisté ovzduší a snížení emisí uhlíku je důležité, abychom zkoumali čistou, bezpečnou a bezuhlíkovou technologii SMR jako potenciální základní zdroj. “ - Doug Hunter, generální ředitel Utah Associated Municipal Power Systémy (UAMPS)/

Tomu se nedá říct jinak, než budování výzkumného střediska s přáním - snad to vyjde.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 22:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
NuScale je de facto cast Fluoru (https://www.nuscalepower.com/about-us/fluor-corporation) a to je jedna z nejvetsich US heavy construction korporaci. Samotne reaktory jsou vyrabene BWXT, dalsi klasickou US nuclear korporaci (http://www.world-nuclear-news.org/Articles/NuScale-SMR-enters-first-manufacturing-phase). Dalsi vyvoj nejspis bude k korejskym shipyards (http://www.world-nuclear-news.org/Articles/Doosan,-NuScale-sign-agreements-for-SMR-cooperatio).
Stranky US regulatora o NuScale review - https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/nuscale.html

ThorCon - vzdyt pisu ze je to US firma :-) Jediny duvod proc jsou v Indonezii je ten ze US NRC regulace byla tak zkostnatela ze de facto neumoznovala nic jineho nez klasicke PWR. Takze sli jinam, do zeme s eminentnim zajmem rozvijet jadro. Ostatne, maji dobre naslapnuto - https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/indonesia.aspx (sice pisou updated October ale odhadem je to minimalne 14 dni pozadu)
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 22:47 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Ad NuScale - jeste dodam linku s prehledem timelines - https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/nuscale/review-schedule.html
NRC review je brutalni a NuScale se blizi uspesnemu konci, jak vidite planovanemu na zari 2020, samotna certifikace leden 2021 - https://www.nuscalepower.com/technology/licensing
Pokud by Vas zajimaly konkretni dokumenty - https://www.nrc.gov/docs/ML1535/ML15355A295.html
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 23:12 Reaguje na Jiri Kovalovsky
A do tretice - pro zmenu od Kanadskeho regulatora - zde je prehled vendor design reviews pro small modular reactors: https://nuclearsafety.gc.ca/eng/reactors/power-plants/pre-licensing-vendor-design-review/index.cfm#R3

Timto vsim chci rict ze konecne nastava obrovska vlna inovace v jaderne energetice, nastesti uz i za politicke podpory coz je zalezitost nekolika malo poslednich let.
Odpovědět
JL

Jaromír Lukavský

13.10.2019 14:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
"hitem mezi kšeftaři je zase tzv. depolymerizace plastů ." V čem vidíte problém? Separovat plasty, zahřát na 250 oC (?) přefiltrovat ... to snad není thermojaderná syntéza! Plastů je spousta a skládkování se prodražuje. J.L. end
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.10.2019 17:56 Reaguje na Jaromír Lukavský
O.K. - zpolymerizujete plastový odpad, získáte kapalnou a plynnou fázi.
Co s tím hodláte dělat ?

Prosím, jen mi nevykládejte, že proženete hořákem nebo kogenerací. Tedy zlikvidujete odpad a vyrobíte teplo a elektřinu,kterou prodáte.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.10.2019 22:57
A k tomu thoriu z mořské vody jednu poučnou historku :

V OCEÁNECH JE ZLATO ZA 771 BILIONŮ DOLARŮ. NIKDO VŠAK NETUŠÍ, JAK HO ZÍSKAT

Proto není divu, že se vedou diskuze, jak z velkého množství vody zlato získat. Problém „zlatachtivých“ je, že každý litr vody obsahuje přibližně 13 miliontin gramu zlata. A v současné době neexistuje žádný nákladově efektivní způsob, jak zlato z oceánu dostat.

V zemi,kde je možné vše-USA- jistý pastor nachytal investory tím, že tvrdil a ukázal speciální zařízení s rtutí+tajná přísada a akumulátorem, že takto lze zlato dobývat. Což i ukázal.
Pointa dále byla stále stejná jako dnes . Založit a.s. ,vydat akcie,shrábnout peníze od investorů a zmizet.
Stalo se L.P. 1897, celé najdete na :
https://www.national-geographic.cz/clanky/v-oceanech-je-zlato-za-771-bilionu-dolaru-nikdo-vsak-netusi-jak-ho-ziskat-20170925.html

I vy můžete zbohatnout,přijdete-li na skutečně reálný ekonomický nápad jak ze zemské kůry - obsahuje průměrně 0,0035 g zlata v tuně - zlato dostat.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

12.10.2019 23:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vsak ano, je stare moudro "A gold mine is a hole in the ground with a liar standing on top of it". Tedy - zlaty dul je dira v zemi nad kterou stoji lhar. Z realnych prikladu treba https://www.thoughtco.com/the-bre-x-gold-scandal-1439098. Chcete li videt neco pusobiveho - tak Serra Pelada - https://rarehistoricalphotos.com/hell-serra-pelada-1980s/, coz melo smutne pokracovani s Colossus Minerals (http://projects.aljazeera.com/2015/07/brazil-gold-mine/).

Sice to s U v morske vode nema nic spolecneho ale pribehy jsou to poucne. A pro jistotu - veskery duvod proc jsem tento zdroj zminil je ze i pote co za tisice let spotrebujeme zasoby uranu a za dalsi desetitice zasoby thoria, tak pokud bysme stale neprisli na fuzi, tak mame jeste uran prubezne rozpousteny do morske vody.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.10.2019 08:34 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Mé poznámky nebyly míněny osobně,velice bych si přál, aby autorem nalinkovaná cesta vedla k úspěšnému cíli.
Bohužel zůstávám skeptikem a klimatické změně bychom měli čelit zcela jinak.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

13.10.2019 10:55
Líbí se mi ta myšlenka, jen jediná výtka a to jsem srdcem ekolog. Tak, jako jsem přesvědčen, že za tvorbu ozónových děr nemůže rekombinace chlorového radikálu, pak zrovna tak CO2 nestojí za změnou klimatu. S CO2 se dokáže planeta vypořádat, jen jí trochu bráníme právě elektromagnetickým polem elektrických rozvodných sítí a abych elektriku tak nedémonizoval, tak globální elektrická síť pravděpodobně ponižuje tektonickou činnost planety. Pokud nebudeme extrémně navyšovat spotřebu elektřiny, příroda si poradí sama. Zjednodušeně bych to řekl takto: Nahlédněte periodické soustava prvků a uvidíte, jaký náboj má iont toho kterého prvku. Elektrolýzu zná snad každý, ale málo kdo ví, že tohle funguje i s plyny. O to méně lidí ví, že každá molekula vody se zhruba dvakrát denně rozdělí na ionty.
Všechny fyzikální jevy typu blesk, ohřev magmatu, polární záře, Van Allenovy pásy, obnova kyslíku z oxidů a vody, tvorba ozónu, vznik cyklonů je vlastně součástí uzavřeného elektro a elektrochemického chemického obvodu naší planety.
Van Allenovy pásy v hrotech navazují na zemské póly a jsou přímou spojnicí tohoto uzavřeného elektrochemického obvodu.
Pro lepší pochopení popíši celý obvod. Zemi si musíte představit jako dva Peltierovy články otočené teplotvornou stranou k sobě, ale oba termočlánky sestavené netradičně do kruhu nejsou součásti jen samotné planety, ale i Van Allenových pásů zároveň, takže termoelektrický jev, kdy odpor tvoří zemská kůra a při opouštění náboje se planetární póly ochlazují stejně podobně jako v Peltierově článku. To je zjednodušená verze.
Ta složitější je vysvětlení elektrochemické části.
Základem je kyslík a vodík. Vodík z ionosféry je Van Allenovými pásy přitlačen nebo lépe Van Allenovy pásy jsou bodově přiblíženy k planetě a kyslík z planety se sloučí s vodíkem z ionosféry a spolu s vodními parami vytvoří oblačnost. Jednoduchá reakce vytvoří náboj jako v diodě, potažmo kondenzátoru, kdy kyslík je akceptorem a vodík donorem. Vznikne výboj cca 100MW až 1GW, který známe jako blesk. Je známo, že Van Allenovy pásy jsou nositelem významného náboje a mezi Van Allenovými pásy a planetou je potřebné napětí. Prohnutí Van Allenových pásů v místě napětí, je pozorováno jako oblast nízkého tlaku vzduchu.
Náboj z bleskového výboje a četnost blesků v hmotě planety vytváří odpor, jenž je schopen planetu rozpouštět na magma. Když uzavřený obvod, tak náboj dále putuje k pólům planety a při opouštění povrchu planety dochází ke stejnému jevu jako na chladné straně Peltierova článku, tedy ochlazení. Aby to nebylo tak jednoduché, tak tato reakce je vlastně příčinou doplňování kyslíku na planetě, protože se náboj projeví jako ionty vodíku putující do ionosféry z rozložené vody, kdy se molekula vody roztrhne na ionty kyslíku a vodíku a adiabaticky se ochladí místo rozdělení. Uvolněný vodík interaguje s ozónovou vrstvou, kdy zase vodík je donorem a kyslík akceptorem. V podstatě svítící dioda, která se projeví jako Aurora borealis nebo Aurora australis.
Volný kyslík se naváže na slanější vodu a po dně oceánu se přesunuje po planetě, čímž planetu částečně ochlazuje, až se ohřátý kyslík uvolní a rozprostře se po planetě. Pokud se někde nahromadí kyslíku více, může se jevit, že cyklony nasávají vodu při bouři, ale to jen kyslík kvůli bouřlivé reakci zvedá vodu. Hurikány nasávají velké množství kyslíku a budou větší jen vlivem nově vzniklého elektromagnetického pole elektrických rozvodných sítí, protože ionty kyslíku jsou ovlivněny polem a nerozprostírají se rovnoměrně po celé ploše oceánu.
Van Allenovy pásy, také označované jako radiační pásy, kopírují vrstvy geomagnetického pole planety, kdy první vrstva začíná přibližně 400 km vysoko nad naší planetou a končí ve vzdálenosti 1200 km. Každý elektrický obvod vytváří elektromagnetické pole. Součtem všech elektromagnetických sil všech rozvodných sítí na planetě lze bezesporu pohnout geomagnetickým polem Země a potažmo i radiačními pásy planety. Jde skutečně pouze o moji osobní studii, takže ji berte spíše jako šablonu, či vzor pro porovnání, protože ještě není dopracovaná.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.10.2019 17:53 Reaguje na Jan Křížek
Můžete sdělit alespoň odkazy na podobná tvrzení ?
Odpovědět
JK

Jan Křížek

13.10.2019 22:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Které tvrzení máte na mysli?
Coulombův zákon, který Gaus poupravil, aby se snáze daly popsat procesy blesku?
Termoelektrický jev?
Popis Van Allenových pásů a jejich vrstvení?
Elektrický proud v plynech, v kapalinách?
Ohmův zákon?
Celé zpracování je zatím uloženo nanečisto v paměti mého počítače, ale tužka a papír Vám pomůže si udělat náčrtek...
Toto není v žádném případě návod ke změně myšlení, ale pouze k zamyšlení, protože spousta akademiků bude mít problém právě se vznikem oblačnosti. Ten odpar tam je také, ale celý cyklus je postaven na znalosti Catatumbských blesků a objasnění cyklu...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.10.2019 19:20 Reaguje na Jan Křížek
Vydatný guláš z vědeckých objevů a pojmů, ale jak praví klasik, všechno je jinak. Vědci např. spočítali, že čmelák by vzhledem ke své hmotnosti a malé ploše křídel neměl létat - a ejhle, je to zdatný letec! Před Einsteinem byla fyzika téměř pavěda, až ji "vypláznutý jazyk" proslavil teorií relativity.

Tím nechci shodit vaše znalosti a právo na názor, jen přihlížím ke skutečnosti, že poslední roky s teplotními extrémy potvrzují teori GO. A děje stovky kilometrů nad naší planetou nemají na chod oblačnosti vliv. Je to spíše zemský povrch bez vegetace, který planeta snáší stejně špatně, jako člověk kůži vystavenou polednímu slunci.

Rozvodné sítě nejsou např. na Sibiři či v Himálájích, a tam se dějí viditelné rychlé změny. To by Van Allen či Peltier svou teorií vysvětlit nedokázali.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

13.10.2019 21:00 Reaguje na Karel Zvářal
Panove, dovolte mi obratit pozornost k jedne proste veci - duvod pro jadernou energetiku jsou nejmensi prostorove a materialni naroky, vyplyvajici z o set radu vyssi energeticke hustoty nez cokoli jineho co mame.

To ze pri provozu neprodukuje CO2 je svym zpusobem hezky bonus. Dostatecny duvod proc odstoupit od fosilnich paliv je samo o sobe znecisteni vzduchu (particulate matter, NOx, SOx) na ktere prokazatelne umiraji miliony (nejen) lidi. Plus nerozlozitelny toxicky odpad v milionech tun. Plus dopad pri tezbe (doporucuji treba letecke fotky tar sands). Solar & wind samy o sobe nemohou uzivit soucasnou civilizaci, vzdy zde bude nutnost zalohy / redundantniho energetickeho systemu - a kvuli mizerne energeticke hustote maji obrovske naroky na materialy a misto. Jaderka sice produkuje neco odpadu taky, akorat sama o sobe (resp i cely surovinovy retezec)
* zabere minimalne mista
* realny odpad zabere naprosto mizive misto a po 300 letech neni radiotoxicky
* umoznuje nejvetsi prostor pro prirodu, zachovani vsech biotopu a co nejvice biodiverzity v nich

Toto vse plati bez ohledu na vyvoj klimatu.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

13.10.2019 22:56 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Pokud se týká vyloženě škodlivin, pak souhlasím s Vámi. Nicméně zmiňovat skleníkové plyny a mínit škodliviny, je zavádějící, jelikož jsou to dvě odlišné skupiny. Jedno nebo druhé.
Biogenní prvky H,C,O i N jsou základními stavebními prvky peptidů, aminokyselin až bílkovin a vodní páry jsou mezi skleníkovými plyny zastoupeny 87%.
Neexistuje nic, jako "nulová uhlíková stopa"
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.10.2019 09:14 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Lze jenom souhlasit , vývoj lidstva je lemován hledáním dalších ,energeticky koncentrovanějších zdrojů.

Srovnej -- dřevo cca 14 MJ/kg , uhlí hnědé 17 , benzín -zemní plyn 38, LTO 43 MJ/kg , jaderná energie 90.000.000 MJ/kg
Odpovědět
JK

Jan Křížek

13.10.2019 22:39 Reaguje na Karel Zvářal
Víte, ony ty rozvodné elektrické sítě jsou tam kde žijeme a proto také řešíme sucha a vývoj teplot tam, kde žijeme. Podívejte se na satelitní snímky planety v noci a uvědomte si, že vodiče jsou dlouhodobě ukládány do země pod povrch, což vytváří elektromagnetické pole, jež sice člověk nevnímá, ale ty změny jsou postupné. Nesedí mi vysvětlení Catatumbských blesků současnými schválenými metodami.
Atacama leží u oceánu kde jsou srážky?
To co popisuji nepopírá nic z Einsteinových rovnic.
Čmeláky bych do toho raději netahal, protože vycházet ze znalostí fyziky a doporučit čmelákům nepoletovat, protože se pohybují proti zákonům je právě jako špatně...
Odpovědět
JK

Jan Křížek

13.10.2019 23:33 Reaguje na Karel Zvářal
Právě Seebeck-Peltierův jev Vám dává odpověď na tání ledovců v Himalájích. Blesk je názorným příkladem, co se děje na chladnější straně Peltierova článku a četnost blesků klesá, odtlačením Van Allenových pásů elektromagnetickým polem rozvodných sítí do vyšších vrstev. Pak pro bleskový výboj potřebujete vyšší napětí. V roce 2010 poprvé od svého objevení, přestaly Catatumbské blesky po dobu jednoho roku fungovat.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

26.10.2019 11:59
De facto pokracovani je https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-kovalovsky-jadro-pro-prirodu-aneb-odpoved-nejen-bedrichu-moldanovi
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

15.12.2019 12:42
Dovoluji si upozornit na pokracovani, vcetne celkoveho navrhu jak s energetickym CR mixem dale:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-kovalovsky-resenim-klimaticke-krize-je-jadro
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist