https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/marekn-petrivalsky-kanal-tajemnejsi-nez-hrad-v-karpatech
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Marek Petřivalský: Kanál tajemnější než hrad v Karpatech?

8.2.2021
Mrtvé ryby v Bečvě, 20. 9. 2020. Ilustrační snímek.
Mrtvé ryby v Bečvě, 20. 9. 2020. Ilustrační snímek.
Foto | Ondřej Kašpar
Otrava řeky Bečvy 20. 9. 2020 a na ní navazující události uplynulých čtyř měsíců jsou tragikomickým obrazem (ne)schopnosti a (ne)ochoty státních institucí i samosprávných orgánů na podobné havárie reagovat, zjišťovat jejich viníky a případně také ekologickým katastrofám předcházet. Jako spojovací prvek se vším proplétá případ tzv. rožnovského kanálu, na který pomyslná ruka Spravedlnosti zdánlivě neomylně ukázala se slovy „vinen“. Tento článek je námětem k přehodnocení a nápravě tohoto stavu. Nechme se při tom doprovázet přiléhavými citáty z filmu „Tajemný hrad v Karpatech“, geniální parodie na Vernův román, filmu, který nepochybně patřícího do zlatého fondu české kinematografie.
 
Joj, Čórtův hrád, tam strašá.“

Řada prvotních zpráv o existenci kanálu přivádějícího odpadní vody z areálu bývalé Tesly Rožnov do Bečvy se nesla v duchu, který vyvolával dojem něčeho neznámého, nekontrolovaného či dokonce nezákonného. Kde se vzal, tu se vzal: tajemný kanál z Rožnova vedoucí do Valmezu. Pokud připomeneme historické souvislosti, továrna na výrobu obrazovek pro barevné televizory se měla v 80. letech minulého století stát „výkladní skříní“, potvrzující schopnost tehdejšího režimu v Československu provozovat špičkové technologie importované ze západu. Výstavba závodu „Barevná televizní obrazovka“ v Tesle Rožnov v licenci japonské firmy Toshiba byla tzv. „závazným úkolem státního plánu“ a byla pravidelně kontrolována ministerskými funkcionáři. Součástí stavby bylo i řešení čištění velkých objemů odpadních vod silně znečištěných zejména těžkými kovy. Projektem čistírny byl pověřen Hydroprojekt Ostrava, jehož projektanti a technologové v rámci projekční přípravy dokonce absolvovali školení v Hongkongu, kde podobná čistírna v licenci Toshiby byla již v provozu. Rožnovská Bečva nedosahovala v tehdejší době potřebné celoroční průtoky pro možnost vypouštění přečištěných odpadních vod tak, aby bylo zaručeno jejich naředění na podlimitní koncentrace sledovaných látek. Z tohoto důvodu byla vybudována kanalizaci odvádějící výtok z čistírny Tesly až do toku Spojené Bečvy ve Valašském Meziříčí. Současně byla trasa tohoto kanálu využita pro paralelní přivaděč zásobujícího provoz Tesly říční vodou odebíranou z Vsetínské Bečvy, který včetně úpravny průmyslové vody projektovala Sigma Engineering Olomouc. Dokončená továrna Tesly tedy zahrnovala čistírnu odpadních vod založenou na špičkových technologiích, projektovanou a vybudovanou nejlepšími českými firmami v této oblasti, a cca 15 km dlouhý kanál odvádějící vyčištěné odpadní vody do Spojené Bečvy.

Jak lze snadno zjistit z veřejně dostupných informací, „zapomenutý“ kanál a na něj napojená čistírna jsou od té doby stále funkční. Po ukončení výroby obrazovek v r. 1989 byla Tesla Rožnov rozdělena na řadu firem, přičemž jedna z nich, Energoaqua, převzala jako vlastník i provozovatel péči o vodní hospodářství v areálu, včetně čistírny odpadních vod a kanalizace do řeky Bečvy. Energoaqua se tím nijak netají a provoz vodního hospodářství pravidelně zmiňuje ve výročních zprávách – např. za r. 2019 uvádí „Chemické odpadní vody (CHOV), které vznikají ve výrobních procesech jednotlivých dodavatelů CHOV, jsou z objektů v rámci průmyslového areálu svedeny soustavou potrubí a přečerpávacích stanic do čistírny chemických odpadních vod, jejíž projektovaná kapacita je 33 l/s chemických odpadních vod. Vyčištěné CHOV jsou odváděny přes dvě retenční nádrže do recipientu spojeného toku řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí.“

Energoaqua je registrována jako producent odpadních vod společností Vodovody a kanalizace Vsetín. V kanalizačním řádu stokové sítě VaK Vsetín z února 2010 se stanovuje pro firmu Energoaqua kromě standardně sledovaných základních parametrů (biologická a chemická spotřeba kyslíku, celkový obsah fosforu apod.) povinnost sledovat v odpadních vodách průmyslového areálu bývalé Tesly i další ukazatele, včetně koncentrací těžkých kovů, fluoridů a kyanidů. Energoaqua v provozu čistírny proto disponuje vlastní laboratoří, která běžně provádí rozbory odpadních vod včetně stanovení kyanidů.

Diskutovaný kanál z areálu Tesly Rožnov je také řádně registrován Povodím Moravy. V dokumentu „Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu dílčího povodí Moravy 2016 – 2021“, je popsána řada charakteristik Bečvy od toku Rožnovské Bečvy po Opatovický potok jako tzv. vodní útvar M078. Zde je v tabulce „Výčet vypouštění“ uveden tento kanál pod označením „Energoaqua, a.s., Rožnov pod Radhoštěm“, v řazení dle průtoku 27,1 litrů/s na třetím místě za vypouštěním vod z čistírny odpadních vod VaV Vsetín ve Valašském Meziříčí a výpustí V1 firmy DEZA. 

Až řeknu Krleš, vezmem to šturmem.“

Při rekonstrukci sledu událostí, kterými se předmětem stále se stupňující šikany stalo všechno a všichni spojení s dotčeným kanálem, je třeba se vrátit do týdne po otravě Bečvy na konci září 2020.  Připomeňme si, že ve čtvrtek 24.9. se na základě zprávy zveřejněné na webu ČIŽP začala šířit verze o kyanidech jako toxických látkách, která otravu řeky způsobily. A také, že ČIŽP již předtím v „prvotním místním šetření vyloučila jako možného původce havárie“ firmu DEZA na základě tvrzení o tom, že v odtokovém kanále a laguně (přes kterou odpadní vody z DEZy v současnosti nota bene neprotékají) se údajně v den otravy vyskytovaly živé ryby. Zadání vyšetřujících orgánů tedy znělo: hledá se zdroj, ve kterém by mohla být prokázána přítomnost kyanidů. Z  veřejně dostupných dokumentů, které jsem zmínil v předchozí části, bylo lehce dohledatelné, že v areálu Tesly se nachází firma produkující odpadní vody s obsahem kyanidů a že firma Energoaqua provádí jejich likvidaci v rámci čistírny odpadních vod. „Tajemná výusť“ do Bečvy pod mostem v Juřince tedy mohla představovat vhodného „obětního beránka“.

Signálem k útoku na kanál z Rožnova se stala zpráva na twitterovém účtu Policie ČR z 26. 9. 2020: „Vsetínští kriminalisté šetří masivní úhyn ryb v řece Bečvě. Podařilo se jim už zjistit vyústění kanálu, ze kterého kyanid do řeky vtekl. Na tento kanál je napojeno mnoho společností a kriminalisté teď zjišťují, ze které mohla nebezpečná látka do řeky uniknout“, potvrzená další zprávou z 29. 9. 2020: „V současné chvíli již víme, že vyústění kanálu, ze kterého se kyanid do Bečvy dostal, je v katastru obce Juřinka na Valašskomeziříčsku. Dále provádíme úkony trestního řízení s cílem případ co nejdříve objasnit“.

Nelze si nevšimnout sugestivního spojení mezi „masivním úhynem ryb“ a obsahem kyanidů ve vzorcích odebraných v ústí kanálu se zpožděním jednoho až několika dnů po tomto úhynu. Spojení navozující dojem, že má být nadevše jasné, že se jedná o tentýž kyanid, který otrávil ryby před několika dny a několik kilometrů níže po proudu řeky. Se vší úctou k práci Policie ČR bych u podobných zpráv očekával, že budou zveřejněny až v době, kdy bude znám zdroj na opačném konci kanálu, který mohl stát za masivním únikem toxické látky v neděli 20. 9.  Všechny aktuálně dostupné informace totiž ukazují spíše přesný opak, že ani po 4 měsících vyšetřovacích úkonů tento zdroj nebyl prokázán. 

Skol ho jako psa! Ale civilizovaně.“

Označení kanálu jako zdroje kyanidů v policejních zprávách rozpoutal frontální “hon na čarodějnici“ – ovšem s často jasně čitelným podtextem: odvést pozornost od chemičky DEZA. V článku Valašského Deníku z 30.9. „Jed mohl přitéct do Bečvy až z Rožnovska“ se znovu objevuje zavádějící informace, že „na trase mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Valašským Meziříčím je nejméně deset fabrik“, které by „mohly být na danou kanalizaci napojené“. Přitom v rozporu s obsahem zprávy policie ze 26.9. není na kanál napojeno „mnoho společností“, nýbrž pouze jedna jediná, a to Energoaqua). I v opatrném vyjádření starosty Rožnova, který potvrdil existenci (jakoby tajemné) „roury, která vede z bývalého areálu Tesly do Valašského Meziříčí“ se znovu objevuje tvrzení, že „řada firem po cestě i firem meziříčských je na ni napojená“. 

Přestože ředitel firmy Vodovody a kanalizace Vsetín R. Pilař potvrdil, že „výpusť má své povolení od příslušného vodoprávního úřadu“ (Seznam Zprávy, 30. 9. 2020), příběh o tajemné kanalizaci dále přiživovala i vyjádření starosty Valašského Meziříčí R. Stržínka, který neváhal tvrdit, že „potrubí … začíná někde v areálu rožnovské Tesly.“ A také jeho vyjádření, že má informace o tom, že „na potrubí je napojeno několik desítek firem.“ (Seznam Zprávy, 30. 9. 2020). Starosta dále neopomněl zdůraznit, že „Na výstupu tohoto potrubí odebrali naši lidé z odboru životního prostředí minulý týden ve středu vzorky, které se nakonec ukázaly jako kontaminované kyanidem“. Jak mohla kontaminace (neznámo jak vysoká) zjištěná ve středu 23. 9. způsobit otravu řeky o tři dny dříve, už nevysvětlil. Neméně tajemná byla vyjádření vedoucího odboru ŽP na valašskomeziříčské radnici P. Křístka. „Je to výpusť, která jde z Rožnova. Konkrétní informace sdělovat nemůžu. Jsou předmětem vyšetřování policie“. 

Asi nevíte, že ministr lesnictví a já jsme měli společnou kojnou.

Pronásledovanému kanálu se dostalo patřičné pozornosti i v nejvyšších sférách, počínaje dnes již legendárním ministerským utahováním smyčky: „Smyčka se utahuje kolem areálu Tesla Rožnov, tedy toho kanálu, který z areálu Tesly Rožnov teče do Bečvy“ (Tisková konference MŽP a ČZIP, 1. 10. 2020). Ministr Brabec neopomenul ani ničím nepodložené tvrzení o tom, že „Je tam několik subjektů, které podle našich informací nakládají s kyanidy …“ a tentýž den se podělil o důležité sdělení na Twitteru: „Policie CZ aktuálně prověřuje firmy v areálu Tesla Rožnov, odkud vede kanál do Bečvy. Těm, kteří se tuhle katastrofu snažili zneužít před volbami: Firmu DEZA jako původce znečištění už dříve vyloučily policie i ČIŽP.“ (@RibraRichard, 1. 10. 2020). Vyloučení DEZy z vyšetřování policie ale oficiálně nikdy nepotvrdila: „Jako policie jsme nikdy nikoho z vyšetřování nevyloučili, takže spekulace nebudu komentovat,“ uvedl v reakci na tvrzení ministra mluvčí krajské policie P. Jaroš (Seznam Zprávy, 26.11.).

Situace, kdy ministr ŽP nepravdivými výroky brání podřízenou ČZIP a chemičku vlastněnou svým bývalým zaměstnavatelem a současným premiérem, nijak nepřekvapí. Poněkud překvapující ovšem bylo, jak se do zahájené zteče „tajemného kanálu“ připojovali další borci, od kterých bych očekával kritičtější pohled na věc. Mimo hlavní proud nezůstali ani Zelení – slovy místopředsedy M. Berga: „V tomto místě tak je potřeba hledat původce otravy. V areálu bývalé Tesly působí i firmy, které ve svém výrobním procesu používají kyanid, který otrávil téměř 40 km řeky Bečvy“ (web Zeleni.cz, 29. 9. 2020). Stejně rozpačitý jsem  také z prohlášení Jindřicha Petrlíka, vedoucího programu Toxické látky a odpady ekologického spolku Arnika: „Tato informace zapadá do toho, co víme o starších haváriích s kyanidy. Z Tesly Rožnov došlo totiž k úniku v roce 1979. Tehdy téměř 65 kg kyanidů otrávilo ryby v sedmikilometrovém úseku Bečvy“ (regionvalassko.cz, 1.10. 2020). Tedy opět spojení toho, že se někde nachází kyanidy anebo s nimi někdo nakládá, a původcem otravy řeky. Ovšem za současného zásadního vyloučení firmy DEZA. Ani zmínka o tom, že by v případě DEZy snad mohly také existovat „tajemné kanalizace“, které by v délce mnoha kilometrů odváděly znečištěné vody z areálu chemičky do řeky Bečvy – v tomto případě by se jistě jednalo o ničím nepodložené spekulace … Absurdní inscenace dospěla ke svému nespornému vrcholu v mediálním požadavku starosty V. Meziříčí, že kanál „kterým zřejmě do řeky unikl jedovatý kyanid“ je třeba zrušit, protože „nikdo pořádně neví, kudy vede, kudy se tam může po trase cokoliv dostat“ (iDnes, 27.11. 2020). 

Ke cti Městského úřadu Rožnova pod Radhoštěm je třeba vyzdvihnout, že se proti výše zmíněným manipulativním a nepravdivým tvrzením rázně ohradil v tiskové zprávě č. 188/2020 z 30. 11. 2020 s titulkem „Proti spojování kanálu s otravou“.  Zpráva cituje vyjádření vedoucí Odboru životního prostředí a výstavby V. Šulové, že „kanál do Valašského Meziříčí, který je zmiňován ve vyšetřovací verzi, je řádně povolenou stavbou, která byla vybudována v rámci stavby barevné obrazovky Tesla“. Zpráva dále potvrzuje, že „k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do řeky Bečvy z průmyslového areálu vydal povolení příslušný vodovodní řád, tj. Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPZE.“. Můžeme si tedy položit čistě řečnickou otázku – co bránilo všem vyšetřovatelům a pronásledovatelům „tajemného kanálu“ zvednout telefon a zjistit si potřebné informace o kanálu z Rožnova na úřadech nebo správě Povodí Moravy?

Akce Robert Ďábel naprosto pozitivní…..hmm…. s negativním dopadem.

Navzdory mnohým tvrzením je tedy původ a trasa kanálu přesně známá, stejně jako fakt, že mezi počátkem kanalizace na výtoku z čistírny odpadních vod firmy Energoaqua, a její vyústí do Spojené Bečvy pod mostem v Juřince není legálně připojená žádná jiná firma nebo kanalizace – a dokud někdo neprokáže opak, tak není známa ani žádná přípojka ilegální. 

Mohly být tedy odpadní vody přitékajících kanálem z rožnovského areálu znečištěny tak vysokými koncentracemi kyanidů, které by dle oficiální verze způsobily tak rozsáhlou otravu řeky? Je známo, že na cca 15 km dlouhé trase kanálu se nachází velké množství povrchových vpustí, kterými hypoteticky může někdo něco do potrubí vypustit. Jedinou známou firmou v areálu bývalé Tesly, která v současnosti ve svých technologických procesech používá kyanidy a produkuje odpadní vody s obsahem kyanidů, je firma LISS. Jak opakovaně potvrdil ředitel firmy Energoaqua O. Havelka, vody obsahující kyanidy jsou z firmy LISS „přebírány v uzavřených kontejnerech a zcela odděleně chemicky neutralizovány“. Až po odstranění kyanidů jsou tyto odpadní vody dále čištěny společně s ostatními průmyslovými vodami, které jsou z čističky a napojených lagun vypouštěny do kanálu vedoucího do Bečvy teoreticky již jako nezávadné. Těžko bychom mezi mnoha čistírnami průmyslových, zemědělských i komunálních vod hledali takové, které vždy fungují stoprocentně účinně a dokonale, a kde nenastávají technologické komplikace, poruchy nebo havarijní stavy. V této souvislosti vzpomínám na úsměvnou historku, kterou přidává průvodce při exkurzi našich studentů do městské čistírny odpadních vod v Olomouci: jak to bylo tenkrát, když na čističku nečekaně doplavalo 12 kubíků smetany uniklé z mlékárny Olma? S občasnými problémy se evidentně potýká i čistírna v areálu bývalé Tesly, např. když některá firma z areálu v rozporu s pravidly vypustí odpadní vody s nadměrným množství niklu, které není použitá technologie čistírny schopna zachytit. Tyto okolnosti by měly být skutečně předmětem přezkoumání a náprava by měla být dosažena pod dohledem příslušných kontrolních a správních úřadů, nikoliv policie. 

Policii jsme předali všechny doklady, technické principy, množství látek, údaje o skladech, dostali vše. Ale nemají co najít,“ komentoval vyšetřování policie ředitel Energoaqua (Hospodářské noviny, 9.10. 2020), v době kdy ještě netušil, že na firmu „zaklekne“ policejní komando, předvede pracovníky čističky k výslechu na policejní služebnu a že stupňovaný tlak na firmu povede až k osobní lidské tragédii, kdy si vzal život vedoucí čistírny Energoaqua (Právo/Novinky.cz, 3. 12. 2020). O. Havelka také poukázal na jisté nesrovnalosti ohledně nálezů o „kontaminaci kanálu kyanidy“, kdy ve vzorcích odebraných v pondělí 21. 9.  bylo ve výpusti z rožnovské kanalizace údajně naměřeno 1,6 mg/litr kyanidů. V rozhovoru s reportéry ČT to komentoval manažer vodního hospodářství firmy Energoaqua J. Stachovec takto: „Inspekci to vyšlo pod limitem – jeden vzorek, druhý vyšel v toleranci pod limitem, a nám to vyšlo lehce nad limitem …“(Reportéři ČR – Otrávená řeka III, 16. 11. 2020). 

Pane hrábě, hlavně opáterně. Raději dvakrát měř a jednou řezáť.

Výše zmíněné okolnosti poukazují na jeden závažný a doposud opomíjený aspekt celé kauzy otrávené Bečvy, který mohl unikat veřejnosti, neměl ovšem uniknout státním institucím. Při rozborech vzorků, ať už se jedná o říční vodu, lidskou krev nebo měsíční kámen, platí známá ověřená pravidla analytické chemie. Na prvním místě stojí fakt, že výsledek analýzy je dán použitým postupem (metodou) analýzy a že interpretovat a srovnávat výsledky je možno pouze při znalosti použitých metod. Každá metoda může mít různou citlivost i rozsah spolehlivosti – což je např. typické v případě různých metod pro stanovení tzv. volných nebo celkových kyanidů. Výsledky nejen spolehlivé a důvěryhodné, ale také použitelné pro kontrolní a správní úkony, vydávají laboratoře akreditované pro konkrétní typ analýzy. Jak opakovaně tvrdila ČIŽP, vzorky z otrávené Bečvy odebíralo a analyzovalo několik různých institucí. Podle registru Českého institutu pro akreditaci (www.cai.cz) je k 3. 2. 2020 pro analýzu kyanidů akreditovaných celkem 51 státních a soukromých subjektů. Mezi subjekty zasahujícími při otravě Bečvy 20. 9. to však bylo pouze Povodí Moravy – nenajdeme zde ČZIP, Policii ČR, Vodovody a kanalizace Vsetín ani laboratoře firem DEZA či Energoaqua. Jediným akreditovaným subjektem spadajícím pod Ministerstvo vnitra  je chemická laboratoř Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v Lázních Bohdaneč. Kupodivu zde není uvedena laboratoř HZS Moravskoslezského kraje ve Frenštátu pod Radhoštěm, která dle zprávy ČZIP z 24.9. měla být právě tou laboratoří, která prvně prokázala výskyt zvýšené koncentrace kyanidů ve vzorcích z Bečvy. Pro úplnost je nutno dodat, že chemická analýza říční vody nemusí vždy sama o sobě jednoznačně prokázat, že právě kyanidy (a pouze kyanidy) byly příčinou úhynu všech ryb a života v řece.

Navzdory této fatální situaci jsem superlativně disponován.“

Původně by tento článek končil odkazem na jeden z hlavních argumentů proč „ne“ kanál v Juřince – totiž že zatím nikdo nepředložil důvěryhodné vysvětlení, jak to, že jedy údajně vyteklé z kanálu z čističky firmy Energoaqua nezpůsobily úhyn ryb po délce 3,5km toku řeky až k místu prvních pozorování úhynů nad mostech v Choryni. Nevěří tomu rybáři, místní obyvatelé, chemici, toxikologové, ekologové ani novináři, dokonce tomu nevěří ani řada zaměstnanců firmy DEZA. Tento týden ovšem přinesl nečekaný zvrat v celé kauze. Po měsících marných snah o získání relevantních informací od státních institucí se veřejnosti dostalo nečekaných informací přímo od samotného soudního znalce, který má k dispozici utajované materiály předané ČZIP a získané policií během dosavadního vyšetřování.  Sdělení pana Klicpery pro pořad reportéři ČT i v rozhovoru pro Deník Referendum jsou natolik inspirující, že s přehledem vystačí na samostatný článek. „Nešťastník, co má na starost tu Bečvu“ svérázným způsobem potvrdil, co již drahnou dobu tušíme – že z nezdárně a pozdě odebraných vzorků řeky a výpustí kanálů nelze jednoznačně nic potvrdit ani nic vyvrátit. S těžko uvěřitelnému vysvětlením znalce, šířeným od počátku také zástupci ČIŽP, že před kyanidem „ryby utekly“, by patrně souzněl hrdinný hrabě Teleke z Tölökö: „Zbytečná námaha, příteli. Je to jen moje ryze soukromá halucinace.“.  Na rozdíl od soudního znalce jsem ale stejně jako mnoho dalších přesvědčen, že dávno nastal čas opustit přelud ne-tajemného rožnovského kanálu a posunout se k důkladnému vyšetření tajností kanálů vedoucích do Bečvy níže po proudu. 


reklama

 
Další informace |

Text je převzatý z Diskuzního žurnálu.


foto - Petřivalský Marek
Marek Petřivalský
Autor pracuje na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (34)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.2.2021 08:38
Takto si představuji objektivní informování veřejnosti. Věcně, stručně s možností ověřit si uváděná tvrzení.

Jaký ,doslova kriminální, rozdíl od "projevů" ČIŽP, Policie ČR a MŽP ČR určených veřejnosti .

Bohužel i zde je mezi řádky uvedeno, že naprosto vadným a hloupým postupem zejména ČIŽP se pravdu asi nikdy nedozvíme. Postup Policie ČR pak žádným nadlidským výkonem není také.
Poroučet by se měl ředitel příslušného OI ČIŽP a jeho nadřízený Geuss ,ředitel ČIŽP ČR .
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 09:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zajímavé je, že jsem nikde nezaznamenal (možná mi to jen uniklo), že by se v tom 15 km dlouhém kanále ten kyanid našel.
Když se zvýšil už v neděli odpoledne průtok na Bečvě, tak se samozřejmě jedový mrak posune dál, ale v tomhle kanále zůstane prakticky stát v x násobné koncentraci.
Jak je možné, že ho tam nenašli??? Při takové koncentraci by byl ten kanál totálně vytrávený dodnes, jak dlouho by 15 km tím kanálem postupovala otrava a jak by se ředila a jak je možné, že by si toho nikdo nevšiml?
Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.2.2021 10:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Zřejmě pod rozlišovací schopností všech zúčastněných.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 10:45 Reaguje na smějící se bestie
Jsou přece placení od toho, aby to v rozlišovací oblasti měli. Jak jinak se dá zjistit viník?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 08:40
Já vím, že jsem zcela mimo, ale připadám mi jako zcela neakceptovatelné, aby státní správa komunikovala s lidmi tak, že zcela běžně a trvale lže.
Nejhorší na tom ale je, že to voličům u nás připadá jako zcela normální jednání a tahle svoloč vyhraje i příští volby.
"Pokud zničíte morálku národa, spadne vám do klína jako zralé ovoce". V.I.Lenin
Odpovědět
jkalat

8.2.2021 11:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Vůbec nejste mimo! Od morálně retardovaného psychotika včele vlády, už tak dost zatíženého jinými podvody, nelze očekávat nic jiného, než důkladné zametení všech stop, které by vedly k odhalení skutečného viníka. Pro někoho, kdo je schopen popřít vlastní minulost, je nějaká otrava řeky okrajová záležitost - však oni už to jeho věrní "vyžehlí". Vždyť on je přece (a musí stále být) "BEST IN ALL"!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 12:54 Reaguje na
Dobrý, ale proč mu to všichni pořád žerou? To se tam nenajde JEDINÝ člověk, který bouchne do stolu a řekne
"A DOST!!
Já jsem tu placen od toho, abych našel viníka a ne abych se plazil a líbal někomu podrážky, abych lhal vlastní rodině a přátelům a choval se jako poslední krysa!!!"
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

8.2.2021 11:30
Jsem spokojen. Odborně a fundovaně zpracováno. Je i připomenuta lobbingová činnost ekologistických struktur ( Arnika, zelení) kteří lobbují ve prospěch devastátorů přírody. Proto je také nanejvýš nutné zabránit Arnice aby se přisála na státní penězovod v případě kanálu DOL. Čím méně peněz pro ekologisty, tím lépe pro přírodu.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

8.2.2021 11:44
Už jsem to tady psal několikrát, kdyby to bylo z Dezy, musel by tam současně s kyanidem být fenol. A o fenolu se nikde nemluví.
Kromě toho by taková odpadní voda měla být barevná, hnedá až hnědočervená a musela by tok Bečvy znatelně zbarvit a zpěnit, minimálně po promíchání vody prvním jezem pod výpustí. Z tohoto důvodu podle mne DEZA nepřipadá v úvahu.
Současně ale vzhledem k předpokládanému množství kyanidu nutného k tak velké otravě, nižší stovky kilogramů, se zdá nepravděpodobné, že by únik byl způsobený odpadní vodou legálně protečenou a zpracovanou v ČOV v rožnovském areálu.
Otázka je tedy podle mne otevřená. Únik tekutých kyanidů z cisterny či kontejneru, které se z nějakého důvodu ocitly na železničním seřadišti u DEZY? Únik způsobený prokorodováním nebo proražením neevidovaného zásobníku s kyanidy zbylého z socialistických dob odvodněného ilegální výpustí do rožnovského kanálu někde v rožnovském areálu nebo po trase do Valmezu?? Únik odjinud??
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 13:01 Reaguje na Radim Polášek
Netušíte, co se v DEZE vůbec skladuje. To asi neví nikdo, kromě pár zasvědcených (tj. viníků).
Být to nějaká ilegální vyúsť, tak se to dávno ví a politici z ANO nemusí pořád tak nechutně lhát. Myslíte, že je to baví, dělat ze sebe totální pitomce?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

8.2.2021 13:09 Reaguje na Radim Polášek
Jednoduché. Úkol byl zadán: Najít něco na Teslu. A našlo se tam stopové množství kyanidu. Úkolem nebylo najít viníka ale naopak odvést od něj pozornost.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

8.2.2021 14:13 Reaguje na Michal Ukropec
Nebo je naopak zadání zatajit skutečného viníka a svalit odpovědnost na Dezu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 14:49 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Kdo proboha z odpovědných ouředníků něco svaluje na DEZU??
"Smyčka se utahuje kolem Tesly" Brabec
"Deza to být nemohla, je z podezření vyloučena " Brabec
"Našla se podezželá vyúsť, je to kanál z Jiřetinského potoka, kde jsou napojeny desítky firem (lež). " Policie ČR.

Tak kdo podezřívá DEZU??
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

8.2.2021 14:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy a nevím, proč to teď popíráte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 16:49 Reaguje na Jiří Daneš
Vy jste to zase nepochopil?
Tak si přečtěte příspěvek pana Štemberka nade mnou. To fakt není možný.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

8.2.2021 16:28 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Tady je prostor pro řadu spekulací. Např.

Viníkem havárie mohl být někdo jiný než DEZA. A možná ČIŽP na začátku hrála o čas a nepřetrhla se v zajišťování stop pro případ, že by DEZA viníkem byla a byla by potřeba to svést na někoho jiného. Vedoucí čistírny Energoaqua si později mohl vzít život proto, že nebyl ochoten na sebe vzít roli bílého koně a byl kvůli tomu vydírán.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 16:56 Reaguje na Majka Kletečková
Spekulace jsou hezká věc ale k ničemu.
Pan ministr Brabec říkal, že do pár hodin bude viník znám. A taky byl.
Proto všichni potentáti od té doby mlží a lžou.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

8.2.2021 14:57 Reaguje na Michal Ukropec
Sdělte nám i úřadům, které suroviny, zpracovávané ve firmě DEZA Valašské Meiříčí obsahují taková množství kyanidů, které bylo schopné otrávit Bečvu v celé šíři koryta a v délce údajných 40 km, nebo asponě které suroviny tam zpracovávané obsahují kyanidy vůbec. Současně uve´dte, když to podle Vašich vyjádření v komentáři jistě víte, které výrobky firmy DEZA obsahují kyanidy v množstvích, které jsem uvedl shora. Jako chemik vím, že kyanidy z nebe nepadají, ale ani nejsou v hnědo, nebo kamenouhelných dehtech, ani ve ftalátech (a ani nejsou meziproduktem při jejich výrobě).
Pokud nic nevíte, tak nenarušujte politikařením a křivými výpověďmi, či náznaky, vyšetřování.
Odpovědět
TH

Tomáš Hegar

8.2.2021 16:37 Reaguje na Jiří Daneš
Které suroviny obsahují kyanid, tak co třeba dehet, resp. určité množství vody s dehtem do dezy dovezené.
Viz:https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/marek-petrivalsky-deza-o-stopovych-kyanidech-a-kyanidovych-stopach-cast-i
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 16:53 Reaguje na Jiří Daneš
Mně skutečně nezajímá, které suroviny zpracovávané v DEZE obsahují kyanidy atd. atd. atd. a ty další zbytečné plky.
Mně (předpokládám i celou veřejnost) zajímá, kdo otrávil Bečvu a kdy bude spravedlivě potrestán.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

11.2.2021 20:53 Reaguje na Radim Polášek
Už ve druhém ročníku chemické průmyslovky jsme se učili, že kyanid vzniká přeměnou fenolu na nitrosofenol a následným rozpadem benzochinoximu. Tedy reakcí fenolu s dusitanem sodným v kyselém prostředí.

Fenoly a kresoly vyrábí dehtové závody. Kyanid je produktem odbourávání fenolu a nikoliv uniklá látka. Pokud odeberete vzorek 4 dny po úniku, můžete se spoléhat na důkazní nouzi. No řekněte, není to sázka na jistotu?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

8.2.2021 16:54
Firma DEZA byla vyloučena jako možný původce havárie na základě tvrzení o tom, že v odtokovém kanále a laguně se údajně v den otravy vyskytovaly živé ryby. A autor článku píše, že v současnosti lagunou odpadní vody z DEZy neprotékají. Zajímalo by mne, jak to teď s odtokem DEZA má.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 16:58 Reaguje na Majka Kletečková
Už zkraje se vědělo, že celá čistička i laguny mají obtokový kanál. A asi tam je zakopaný ten čokl.
Odpovědět
hi

8.2.2021 19:21
Děkuji za komplexní a seriozní vysvětlení problematiky kanálu z areálu bývalé Tesly Rožnov. Jen bych dodal, že kanál byl vybudován ze sklolaminátového potrubí a nebyly na něm vybudovány žádné přípojky a nebyly do něj napojeny, ani žádné dešťové vpusti.
Nyní by nám ještě někdo mohl poskytnout podrobnější informace o produkci a likvidaci toxických vod z DEZY. Jako např.:
- množství a znečištění odpadních vod přiváděných na chemickou ČOV zejména kyanidy a fenoly, průměrné a max. koncentrace mg/l, kg/rok.
- množství a znečištění odpadních vod přiváděných na biologickou ČOV zejména kyanidy a fenoly, průměrné a max. koncentrace mg/l, kg/rok.
množství a znečištění kalů z chemické a biologické ČOV, způsob jejich likvidace v budoucnu.
- objemy nádrží a zásobníků s toxickými látkami.
- bilance odstraňování toxických látek na jednotlivých stupních ČOV.
- způsob výpočtu vypouštěných toxických látek do Bečvy. Z integrovaného povolení to vypadá, že se jednou za měsíc odebere slévaný 24 hod. vzorek a zjištěná koncentrace toxických látek se vynásobí měsíčním množstvím vypuštěné odpadní vody.
- s jakou přesností je stanoveno roční množství vypouštěné znečištění toxických látek?
- jaké jsou obtoky biologické ČOV do Bečvy a jak jsou zajištěny proti zneužití?
- je již zrušen obtok laguny, který umožňuje vypouštět biologicky vyčištěné vody mimo lagunu do Bečvy. Jak dlouho byl provozován?
- jsou v laguně za biologickou ČOV nasazeny ryby nebo jiné živé organismy pro indikaci úniku toxických látek?
- Jsou v technologické lince chemické a biologické ČOV osazeny analyzátory pro trvalé monitorování toxických látek a jak je řízen technologický proces biologické ČOV s ohledem na toxické látky?
- proč ŽP krajského úřadu a Povodí Moravy, přísně dodržuje embargo na informace o havárii, když PČR veřejně popřelo, že by zakázalo zveřejňovat informace ostatním orgánům, které mohou provádět kontrolu a monitoring havárie.
- občané mají právo na informace o životním prostředí. Voda z Bečvy pod Valašským Meziříčím infiltruje do podzemí a vytváří Teplickou kyselku a významné vodárenské zdroje podél Bečvy a Moravy. Jejich kontaminace toxickými látkami z DEZY by měla nedozírné následky. Proto je potřeba věnovat maximální pozornost vypouštěnému znečištění z DEZY a prevenci možných havárii. Je na zváženou zda tak velký zdroj toxických látek nad vodárenskými zdroji by neměl být v co nejkratší době zcela utlumen. S ohledem na probíhající klimatické změny a očekávané problémy s vodárenskými zdroji v blízké budoucnosti to nabývá stále většího významu.
- jak velké je znečištění čerpané z hydraulické clony podzemních vod pod DEZOU. Je k dispozici roční bilance.
- jak bude sanována zemina pod DEZOU po ukončení provozu, jaké budou náklady a kdo je bude hradit?
- kdo vlastně ve skutečnosti DEZU kontroluje. ČIŽP, Policie ČR a MŽP ČR ztrácejí kredit a nepůsobí věrohodně, ŽP KÚZK a Povodí Moravy dělají zatím mrtvého brouka. Takže ve skutečnosti DEZU kontroluje prakticky jen DEZA.
- Povodí má k dispozici simulační model znečištění řeky Bečvy i špičkově vybavenou laboratoř. Pokud by zveřejnilo výsledky rozborů odebraných vzorků a po jejich dosazení do simulačního modelu bychom se mohli dozvědět i přibližné množství toxických látek, které havárii způsobilo.
- pokud to není možné zveřejnit a havárii nemůže řešit nezávislá renomovaná instituce u nás(např. VÚV), tak by havárii mohla objasnit asi jen mezinárodní instituce nebo laboratoř, která není vydíratelná.
(např. z Dánska, Holandska, Izraele nebo Německy)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.2.2021 19:22
Neuvěřitelné kolik lidí zná viníka, ale nepředloží policii důkazy.
Neuvěřitelné kolik lidí už ho odsoudilo, ač ještě ani nezačal soud.
Neuvěřitelné kolik lidí nevěří ani v jiného viníka, než si přejí.
Uvěřitelné je pouze to, že nenávist a politika mnohým zatemnila
mozek a chovají se jako soudce Lynč.
Odpovědět
Hu

Hunter

8.2.2021 19:43 Reaguje na Břetislav Machaček
Ať žije soudce lynč :-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 20:03 Reaguje na Hunter
Proč zrovna lynč? My snad nemáme normální soudy?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 20:02 Reaguje na Břetislav Machaček
Policie všechny důkazy už dávno má.
A proč se nic neděje?
Příklad z roku asi 2008:
Nějakému sedlákovi Radovi někdo postříkal pole s pšenicí rondupem a spálil ho za asi 3.5 miliónu.
Traktorista byl odchycen přímo na poli, přivolaná hlídka policie ho vyslechla, vypověděl, že mu to osobně pod pohrůžkou nařídil soudruh. Vše bylo zadokumentováno, znalec potvrdil totální zničení, policie to doposud nebyla schona došetřit a poslat k soudu.
Byly o tom asi 3 reportáže v TV, Rada podával série trestních oznámení a stalo se co?
Odpovědět
Sl

Slovan

8.2.2021 22:01 Reaguje na Pavel Hanzl
"Všichni jsme si v tomto státě rovni, jen někteří jsou si rovnější."
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

10.2.2021 22:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Trestní oznámení se dají podávat jako na běžícím páse a klidně to přikořenit reportáží chtivých pisálků. Jak ta oznámení dopadla ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2021 16:27 Reaguje na Petr Pekařík
Nelze podávat trestní oznámení jen tak, všechna dopadla tak, že leží v šuflatech hrabišových ouředníků. Nejdále bylo veřejností dotlačeno čepí hnízdo, už i policajti to ráčili došetřil, jenže ZRAZU PLESK!!
Zablokoval to státní zástupce Šaroch a k soudu to nedal. V normální zemi zcela nepřípustné jednání.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.2.2021 17:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Hospodářství sedláka Rady bylo nepřátelsky převzato některou firmou Agrofertu, sedlák Rada na podzim osel pšenicí pole i přes upozornění, že mu to pole už v novém roce nebude patřit a podle závazných osevních předpisů má na tom poli být jiná kultura. Proto byla pšenice na tom poli zlikvidována herbicidem a oseta tou kulturou, která tam podle osevního plánu měla skutečně být.
Celý spor byl potom řešen soudně. Soudě podle toho, že v žádných sdělovacích prostředcích to už dále nebylo sledováno ani žáný opo a demo politik o tom dál nemluví, tak s největší pravděpodobností buď Agrofert přímo vyhrál nebo došlo k soudní dohodě, ve které kratší konec lana držel Rada.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 18:34 Reaguje na Radim Polášek
Rada měl pole od Agrofertu legálně pronajaté a měl na to platnou smlouvu.
To nepřátelské převzetí (normálně krádež) proběhlo dříve a na jiných pozemcích.
Normálně osel a normálně hospodařil, jenže se v tom katastru dělaly pozemkové úpravy, které se sice toho pole netýkaly, ale ze zákona se tím ruší všechny nájemní smluvy, protože se mění čísla parcel a strany si napíšou nové, kde jsou už nová čísla.
Jenže Bába Radovi (i přes upozornění) novou (stejnou) smouvu nedal a zcela hnusným a podraznickým zpsobem mu zničil úrodu. V každé normální zemi je za to pěkných pár let natvrdo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 08:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Navíc si na to zničené pole babiš odčerpal dotaci. To je vrchol drzosti, za to by měl nastat už exemplární trest.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist