https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/milann-smrz-obnovitelna-energetika-by-se-mela-stat-prioritou-i-v-cr
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Milan Smrž: Obnovitelná energetika by se měla stát prioritou i v ČR

29.9.2020
Střecha Národního divadla s fotovoltaickou hydroizolací. Ilustrační snímek.
Střecha Národního divadla s fotovoltaickou hydroizolací. Ilustrační snímek.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Postoj české veřejnosti k obnovitelným zdrojům není snadný a vyvíjí se jen pomalu. Česká projaderná a protiobnovitelná politická argumentace akcentuje především nepřiměřeně vysoké náklady na obnovitelnou energetiku, ale již neuvádí, že se z velké části jednalo o chybné politické rozhodnutí, a nikoliv negativa obnovitelných zdrojů. Negativní dopad mělo zákonné nastavení výkupních cen pro malou fotovoltaiku, které byly sedm let vyšší než v SRN, v roce 2010 o více než 60 %.

 
Více než polovina české veřejnosti je příznivě nakloněna jádru a ani většina odborníků si zatím neumí představit bezjadernou budoucnost. V současné době se ale i mimo nevládní sféru začínají ozývat akademické hlasy, reprezentované například prof. Mišákem z VŠB, který v tisku uvedl, že jádro znamená nebezpečnou závislost a požaduje decentrální variantu energetiky.

Obnovitelné zdroje jako politické pozitivum

Obnovitelné energie jsou úzce spojeny s politikou a demokracií. Obsáhlá studie pracuje s klíčovým pojmem energetické demokracie. Dávná i recentní historická zkušenost dokládá významné propojení centrální moci a centralizovaných energetických zdrojů. Především fosilní energie ve všech svých formách se stala neuralgickým bodem politického napětí a mocenského vydírání. Expanze za energetickými zdroji je až do dnešních dnů příčinou masivních vojenských aktivit a destabilizace. Nedávný případ amerického vměšování do evropského projektu Nord Stream je dokladem nepřípustného politického nátlaku.

Distribuované primární energetické zdroje, předně vítr a slunce jsou naproti tomu rozprostřeny po celém povrchu země a neexistuje u nich žádná významná vazba na určité místo. Proto nelze předpokládat, že by se staly předmětem hospodářsko politického nátlaku či násilné expanze. Jejich rozšíření předpokládá jinou decentrální vlastnickou strukturu, a proto je meritem nesouhlasu protagonistů fosilně jaderného komplexu a jejich politických přátel.

Častým argumentem jaderné energetiky je zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti, což lze nazírat jako bizardní argument. V současné době žádná energetická soběstačnost ČR neexistuje, protože dovážíme ropu, plyn i jaderné palivo pro výrobu elektřiny. Soběstačnost a bezpečnost by zvýšila obnovitelná energetika, protože skutečnými domácími zdroji jsou sluneční svit, vítr, teplo okolí a odpadní biomasa. Požadavek energetické soběstačnosti, jež integruje výstavbu jaderné elektrárny zahraniční firmou a závisí na dovozu palivových článků, je možná založen na myšlence malého množství paliva, ve srovnání s množstvím uhlím, ale jinak je to pošetilost. Domácí distribuovaná obnovitelná energetika naproti tomu představuje stabilní energetický, sociální a zahraničněpolitický rámec.

V rámci EU lze investovat do nejrůznějších zahraničních firem i procesů; na základě ekonomické analýzy by bylo možné investovat do stavby mořských větrných parků, či solárně termických elektráren v jižních zemích EU, či do efektivních akumulačních technologií v ČR (např. organické redox flow akumulátory české firmy Pinflow)

Obnovitelné potenciály

Pro Českou republiku nebyla zatím zpracována separátní studie úplného zásobování obnovitelnou energií, jak byla vytvořena pro mnoho jiných zemí a regionů. EUROSOLAR.cz vyvíjí aktivitu tímto směrem, ta však zatím nebyla úspěšná Rámcové teoretické potenciály pro ČR zpracovaly v rámci širších studií dvě významné světové univerzity, které se dlouhodobě zabývají energetickými koncepcemi. Uvedeme scénář Green New Deal z univerzity Stanford, resp. z finské univerzity Lappeenranta. Oba scénáře předpokládají pro ČR, resp. ČR a SR zvýšenou spotřebu elektřiny (17,5 GW instalovaný výkon OZE, resp. výrobu z OZE 139 TWh v roce 2050. Oba scénáře vidí převahu instalovaného výkonu i výroby elektřiny z fotovoltaiky (56.3, resp. 43%), následované větrem (43.7, resp. 29%). Oba scénáře vidí vodu jako doplňkový zdroj okolo 3% a Lappeenranta ještě doplňuje odpadní biomasu (18%).

Frauenhoferův institut vypracoval scénář pro 100 % obnovitelné energie pro elektřinu a teplo pro Německo a další jeho studie obsahuje na str. 37 odhady fotovoltaického potenciálu SRN, který je 2,6 TW, s tím, že největší podíl má agrovoltaika 1,7 TW, následovaná střechami a fasádami 0,5 TW, volně instalovanou FV 0,226 TW, městský prostor 134 GW a plovoucí FV na zatopených dolech 55 GW. Odhadovaný celkový instalovaný výkon fotovoltaiky by postačoval na zajištění asi čtyř a půl násobku elektrické spotřeby SRN v roce 2019.

Mezinárodní studie vypracovala nový socioekonomický model pro určení potenciálů větrné energie. Na základě tohoto modelu konstatovala, že na evropském kontinentu by bylo možné umístit 11,7 milionu nových větrných turbín s kombinovanou výrobou energie až 138 000 TWh, což představuje více než pětinásobnou roční spotřebu energie v USA a více než očekávanou celosvětová spotřeba energie v roce 2050 119 500 TWh.

Vědci vynechali 54 % celkového evropského prostoru, který není přístupný kvůli sociálně-technickým omezením, jako je infrastruktura, zastavěné oblasti a chráněné přírodní rezervace. Pro ČR se potenciál pohybuje v rozmezí instalovaného výkonu VE 94-148 GW.

Kdybychom tedy počítali velmi konzervativně množství elektřiny vyrobené z větru v ČR, by bylo možné odhadnout při nejnižší hladině 94 GW a nízkém FLH 1300 hodin ročně produkci na více než 122 TWh.

Celkový posun v technologiích, a především jejich cenový pád se celosvětově podílel na zásadním zvýšení zájmu o úplné zásobování obnovitelnou energií.

V EU se již několik zemí přihlásilo k cíli 100 % obnovitelné energie, jedná se o Rakousko, Dánsko, Irsko, Litva, Lucembursko a Španělsko. V USA a Kanadě se přihlásilo k cíli 100% obnovitelné energie 163 měst. V Evropě se jedná velkoměsta Frederikshavn, Barcelona, Malmö, Frankfurt a Ženeva. Rovněž byl vypracován strategický materiál pro přechod na 100 % energeticky obnovitelná smart cities.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) svůj postojem desetiletí předurčovala směřování národních energetik, podceňovala vývoj sluneční a větrné energie. Teprve po dvaceti letech, 30. dubna tohoto roku představila IEA zprávu „Globální energetická revize 2020“, která představuje změnu paradigmatu.

Místa, která již 100% obnovitelné energie/elektřiny dosáhla

Na tomto webu jsou některé lokality (země, spolkové země, okresy, města a obce) na světě, které nejméně v elektřině dosáhly 100% obnovitelnosti, či o takovou pozici usilují. Pro ČR jsou důležitá místa s podobnými, resp. horšími klimatickými podmínkami jako například město Hassfurt (13,4 tis.obyv.) - 100% obnovitelná elektřina (130 km západně od Chebu), resp. Vårgårda celoroční 100% energeticky nezávislé osídlení (elektřina a teplo) pro cca 500 osob, (1000 km na sever od Prahy), také zde.

Cesty k 100% obnovitelné energetice

Rozmach obnovitelné energie bude nesen především lokálními a regionálními iniciativami, a nikoliv komerčními zájmy velkých energetických firem. „Obnovitelná energie je energií lidu a potřebuje energii lidu, aby se prosadila“ (Hermann Scheer 1944-2010).
• podpora lokálních iniciativ – finanční i zákonná
• zakládání energetických družstev ve spolupráci s občany a komunitami
• zřizování LDS (lokálních distribučních sítí)
• sektorové propojení (výroba tepla, plynů či pohonných hmot z přebytečné obnovitelné energie)
• přijetí lokálních (městských) slunečních vyhlášek, které stanoví povinnost instalace solární energetiky v novostavbách nebo při rekonstrukcích
• zákonná podpora lokální akumulace

Profity 100 % obnovitelného energetického systému

• zlepší životního prostředí a sníží externí náklady fosilního energetického systému, které podle Mezinárodního měnového fondu měly v roce 2017 činit 6,5% světového HDP, tedy 4,7 bilionu USD, tedy mnohem více, než modelový příklad Německa, které ve studii uvádí náklady na přestavbu na 85% OZE ve výši 0,8 % HDP do roku 2050,
• podle Jacobsona et al. povede plně obnovitelný systém k roku 2050 k úspoře primární energie ve výši 57.1 %, cen energie o 61 % a sociálních nákladů (zdraví a klima) o 91 % a vytvoří o 28,6 milionů pracovních míst více, ve srovnání se soudobým systémem BAU (business-as-usual),
• poklesne spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny (v ČR se v roce 2018 jednalo o 7,3 TWh),
• představuje obrovskou technologickou příležitost zasahující do velikého množství oborů a oblastí (fyzika tenkých vrstev, materiálové inženýrství, hydrodynamika, nanotechnologie, termodynamika, geologie, zemědělství, lesnictví…) a nepovede k vědecké stagnaci, jak se někdy uvádí,
• sníží dovozovou a politickou závislost zemí,
• eliminuje nebezpečí intervenčních válek o fosilní zdroje.

Cenová porovnání obnovitelné a jaderné energie včetně řešení intermitence

Srovnat cenu intermitentní obnovitelné energie s FLH - roční vytížení - u FVE 10-12 %, VE 20-25 % a stálejší jaderné energie 82 % vyžaduje metodu LCA, se započtením celkové výroby, recyklace, nerecyklovatelného podílu, přímé i externí náklady, které souvisí se získáním, ale i likvidací potřebného a odpadního materiálu. Srovnáme-li LCOE podle banky Lazard, vychází celkové náklady na výrobu z větru v rozmezí 28-54 USD/MWh a u průmyslové velikosti fotovoltaiky v rozmezí 32-42 USD/MWh, zatím co pro jádro vychází 118-192 USD/MWh. LCOE jaderné energie je tedy v průměru třikrát až třiapůlkrát dražší, než vítr a průmyslový rozměr tenkovrstvé fotovoltaiky. Průběžné náklady jaderné výroby jsou 29 USD/MWh, což je blízko nejnižším celkovým nákladům větru a fotovoltaiky. To je důvodem, proč jsou v USA zavírány funkční JE a výroba se přesouvá na vítr a plyn.

Garantovaná výkupní cena elektřiny z elektrárny Hinkley Point C ve výstavbě je ve srovnání se současnou aukcí offshore větrné elektřiny více než dvojnásobná.

Jednoduché srovnání výrobních cen ale neposkytuje celý obraz. Není vždy možné vzájemně kompenzovat větrnou a sluneční výrobu, včetně zálohy primární energie akumulovaného bioplynu. Delší periody bez větru a slunce bude třeba překlenout v krátkém horizontu bateriemi (nejenom lithiových ale i NiNaCl či organických redox flow), ale i jinak:

• optimalizovaný mix větrné a sluneční energie nepovede k technologicky nezvládnutelné potřebě sezónní akumulace, protože rok je rozdělen na větrný a sluneční půlrok, kdy se výpadky výroby obou zdrojů se do značné míry kompenzují,
• na základě cenového vývoje a lokalizace velkých obnovitelných zdrojů je třeba analyzovat výhody dostavby sítí vs. akumulace,
Jacobson et al. uvádějí pro společnou spotřebu ČR a SR 139 TWh, čemuž pro ČR odpovídá asi 98 TWh elektřiny. Vyšší výkon OZE povede ke snížení počtu období s nutnou akumulací elektřiny do baterií, plynu či stlačeného vzduchu, a tudíž úspoře na akumulačních nákladech (zvýšení výkonu OZE není nutné jen pro snížení potřeby akumulace, protože v obdobích nadvýroby bude elektřina využita pro výrobu PHM či tepla do sezónních zásobníků),
• řízením spotřeby, flexibilní zátěží (ohřev vody do velkých zásobníků), plovoucím tarifem elektřiny, inteligentními spotřebiči či prací se zákazníky. V úspěšném výzkumném projektu „Pereme se sluncem“ (Frauenhoferův Institut ISE) obdrželi spotřebitelé bonus, když prali v období nadbytku proudu,
• klíčovou technologií pro překlenutí delších období bez slunce a větru bude P2G, která umožní akumulovat přebytečnou obnovitelnou energii do metanu či vodíku a jejich velkoobjemové uskladnění; na základě křivek učení se bude cena této akumulace snižovat, až k investičním nákladům pod 500 euro/kW k roku 2050, což zhruba odpovídá 1/12 dnešních investičních nákladů na jadernou elektrárnu,
• výzkumný projekt řešící redox flow baterie (bez těžkých kovů) předpokládá do roku 2030 pokles ceny akumulace na úroveň 0,05 euro/kWh.


reklama

 
foto - Smrž Milan
Milan Smrž
Autor je předseda české sekce a člen předsednictva evropské asociace EUROSOLAR, chemik, překladatel, publicista.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (187)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Václav Hellebrand

Václav Hellebrand

29.9.2020 05:52
Čte se to velice hezky. Chybí mi odpověď na otázku : čím budeme svítit v noci a nebude foukat vítr. Můj selský rozum mi říká, že bez jádra ( bez uhlí to půjde určitě) bychom opravdu nesvítili, alespoň do doby, než přijde nějaký převratný objev.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 08:07 Reaguje na Václav Hellebrand
V článku popisuji, včetně ekonomických odhadů akumulační technologie, jednak přeměnu přebytečné elektřiny na metan (P2G), či pokročilé technologie elektrochemické akumulace organické redox flow akumulátory. P2G pracuje ve poloprůmyslových dimenzích ve Wertle (6 MW) a organické elektrochemické baterie jsou na dobrém vývojovém stupni. Lze řídit spotřebu a podle ekonomických parametrů buď budovat větší či menší akumulaci nebo sítě pro transfer elektřiny.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2020 08:34 Reaguje na Milan Smrž
Až technologie akumulace elektřiny z OZE budou opravdu a zaručeně fungovat v míře dostatečné, aby zajistily spotřebu ČR řádově na desítky dnů, kdy běžně v zimě u nás nefouká vítr a je nízká a velmi hustá oblačnost (a navíc je to v zimě, takže dny jsou i tak krátké), tak nebude co řešit a lidé na to přejdou, pokud to bude i finančně výhodné.
Zatím presentujete technologie, které často nejsou ani ve stavu fungujících průmyslových prototypů a chcete, abychom likvidovali svou energetiku a svou ekonomiku přechodem na ně. A to, co už jakžtakž funguje, je šíleně drahé.

Nezlobte se, ale to zavání jak důchodce, který ležel dva týdny u zapnutého ústředního topení. Vzhledem k tomu, že fotovoltaika je všude, kde jsou podobné podmínky z hlediska oslunění jako u nás, silně přímo a / nebo nepřímo dotována, a i tak zvyšuje drasticky cenu elektřiny pro koncového zákazníka (viz naše "podpora OZE" na účtech za elektřinu nebo viz šílené ceny elektřiny v "ekologickém" a "uvědomělém" Německu, jaké bychom si absolutně nemohli dovolit, snad krom pár "oligarchů", co něvědí co dělat s penězi), je třeba považovat vše, co nabízíte, za podvod, jehož jediným účelem je ždímat ze společnosti peníze na nesmyslné a nikomu (krom majitelů, dostávajících dotace) neužitečné "technologie".
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 09:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Tato technologie existuje v poloprůmyslovém měřítku v Werlte/BRD. Proč není u nás? Protože se 1) plánuje jádro a 2)zatím není zapotřebí. Podzemní zásobníky, především na Moravě, mají kapacitu na měsíce.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2020 17:02 Reaguje na Milan Smrž
Co je v poloprůmyslovém měřítku ještě může kleknout při zavádění na veliko.

Podzemní zásobníky čeho? Elektřiny? Nějaká nová progresívně zelená technologie?
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 20:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Podzemní zásobníky zemního plynu.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

29.9.2020 23:59 Reaguje na Milan Smrž
Někdy v roce 2040 už nebude podmínky "Green dealu" splňovat ani zemní plyn.

jakékoliv investice do zemního plynu jsou doslova vyhozené peníze do přechodové technologii kterou snadno můžeme přeskočit a nedávat do ní absolutně nic.


krom toho - tady u nás vytěžené a spálené úhlí není emisně o moc horší než plyn vytěžený a dopravený přes třetinu planety k nám. (Trubkou z Ruska emisně vyjde lépe než tankerem z USA)

Zemní plyn prosím vynechme, jsou to zcela vyhozené prachy na které by se nemělo převádět ani lokální topení.

Jediný jeho bonus je "NIMBY" efekt kdy emise se udělají jinde kde se k nim žádný stát nehlásí (při těžbě to nikdo neměří) a k emisím z lodní dopravy se též žádný stát nehlásí.

Zemní plyn nebrat.
Odpovědět
ig

1.10.2020 04:58 Reaguje na Vaclav Sobr
Ono to na emise vychází plus mínus stejně. Plynovod potřebuje kompresní stanice, což jsou obrovská zařízení co každých sto kilometrů, která jsou samozřejmě poháněná plynem a nezadají si s vlastní spotřebou LNG tankerů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 08:52 Reaguje na Milan Smrž
Jenže do podzemních zásobníků na zemní plyn nenacpete vodík (respektive pumpovat ho tam můžete, ale on bude velice rychle utíkat), a i kdybyste tento problém vyřešil, tak do nich nacpete podstatně menší množství energie, protože vodík jí na jednotku objemu obsahuje méně než zemní plyn. Takže akumulaci energie tyto zásobníky řeší jen v zelené propagandě a nikoli v reálu.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

30.9.2020 09:59 Reaguje na Jan Šimůnek
jen pro pořádek... na jednotku oběmu jde u vodíku dosáhnout stejného množství enegie uložené... stačí zvýšit tlak... to řádově 10x a víc.

vodík má menší spalné teplo i na jednotku hmotnosti.

Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 16:23 Reaguje na Vaclav Sobr
A snesou takový tlak stávající zásobníky, které na něj nejsou stavěné?
Odpovědět
ig

1.10.2020 04:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Ne
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

5.10.2020 11:19 Reaguje na Vaclav Sobr
objemu... smím-li prosit :-)
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

5.10.2020 11:20 Reaguje na Galipoli Petr
jsem pako.... sorry. Už neumím česky. Ach jo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 09:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud si myslíte, že 8,-Kč/kWh je "šílené ceny elektřiny v "ekologickém" a "uvědomělém" Německu, jaké bychom si absolutně nemohli dovolit, snad krom pár "oligarchů", co něvědí co dělat s penězi)" tak to máte fakt blbý.
Já platím 5.70 kč/kWh a vůbec neumírám hlady, za 8 kč bych přežil úplně bez problémů a jsem jen důchodce, nikoliv "oligarchos který neví co s penězi"!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.9.2020 15:03 Reaguje na Pavel Hanzl
To se to frajeří, když vám Andrej slíbil bůra na Vánoce, co;-PPP.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2020 17:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Já bych klidně snesl i poloviční cenu, ale ta bude jedině když postavíme jaderné zdroje a vyšachujeme OZE.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

30.9.2020 00:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Krásná formální cena silové elektřiny... teď ještě všechny poplatky na účtu za elekřinu pro finálního spotřebitele do kterých se připočítají náklady na údržbu a budování sítí, záložní zdroje, akumulaci...

A výsledek je nejvyšší celkový účet za to že teče proud ze zásuvky v Evropě, ikdyž položka "elektřina" je na tom účtě malá.

naúčtujme tyhle náklady elektrárnám ať si je dají do cen elektřiny a nikdo po OZE ani nevzdechne.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 08:42 Reaguje na Milan Smrž
Elon Musk předváděl bateri do automobilů s výdrží milión kilometrů a investiční cenou do 100 USD/kWh. Lionka bez kadmia.Vy počítáte 500 EUR/kWh do roku 2050. Není někde chyba?
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 08:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Jedná se o dva různé systémy, jednak Muskovy baterie, jednak akumulaci do metanu. Akumulace do metanu poskytuje v principu několika měsíční akumulaci, zatímco pro baterie by toto byla asi přílišná dimenze. V čem je rozdíl? Jedná o cenu uskladněné energie kWh vs. cenu investice na kW. Nebudeme porovnávat hrušky a jablka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 09:30 Reaguje na Milan Smrž
Dobrý. Ale předpokládám, že skladování ve velkém bude levnější, než v malém. Navíc mobilní (tj. lehká) a v těžším režimu namáhaná baterie bude dražší. Ale mám tam chybu, má být bez kobaltu (ne bez kadmia).
Faktem ale je, že 700 TWh do baterií nedáte.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

29.9.2020 12:08 Reaguje na Milan Smrž
Akumulace do metanu mi přijde smysluplnější než do vodíku. A kde seberete ten vodík? A zdroj uhlíku bude CO2? Pak bych si myslel, že by bylo výhodnější z něj (CO2) vyrábět metanol a jezdit na něj. Líp se skladuje a je vcelku bezpečný.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 19:54 Reaguje na Galipoli Petr
Ano, mě také a to z důvodu existující infrastruktury a dlouhodobé zkušenosti. V případě vodíku oba tyto faktory chybí. S metanolem nebo dimetyléterem se počítá jako se alternativou k fosilním palivům. Vodík vznikne elektrolýzou vody přebytečnou obnovitelnou energií za vzniku "odpadního produktu" kyslíku.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

30.9.2020 00:03 Reaguje na Milan Smrž
teď chci vidět kde budete oboje (vodík a kyslík) ve velkém skladovat... to bude náročností na bezpečnost provoz pro okolí horší než běžná jaderná elektrárna.

S podstatně menší žívonostní jak vodíkové tak kyslíkové části.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2020 07:10 Reaguje na Vaclav Sobr
Plynojemů máme něurékom a kyslík se skladovat nebude vůbec. Ve vzduchu je ho dost.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 09:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Budete-li vodík spalovat vzduchem, tak buď využijete jeho přednosti (hoření při vysoké teplotě) a budete mít problém se vznikem NOx (z dusíku ze vzduchu), nebo budete muset "čarovat", abyste snížil teplotu hořáků a účinnost celého procesu, již tak katastrofálně neúčinného půjde ještě víc dolů.

Mimochodem, pokud by v autě byla cca 40 - 50 l 30% H2O2 a k tomu malá, cca 5 litrová nádržka na benzín nebo naftu, tak by to jelo na typ motoru, který měli Němci na poslední generaci ponorek (a naštěstí je prakticky nestačili nasadit, protože jejich vycvičené posádky se utopily při potopení lodi Wilhelm Gustloff a jejich nástupci byli použitelní až někdy v březnu či dubnu 1945).

Spotřeba by klesla na cca 1 litr na sto km (pro normálně vážící auto), a tím i produkce CO2 dopravou. Bylo by to zajímavé i z toho důvodu, že by se produkce řepkového metylesteru dostala do plusu a přestala by mít charakter pouhého nesmyslu, vynucovaného regulemi EU.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

30.9.2020 10:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Ze vzduchu by jsme museli pracně filtrovat oxidy dusíku a dusík... odstraňovat další nečistoty.
což by navíc vedlo k nechutně velké spotřebě vody takovým procesem.

Máte úžasnou schopnost vybrat prakticky ty nejméně efektivní způsoby jak něco udělat.

navíc vypouštět čistý kyslík do atmosfery v průmyslových množství je sakra pitomý nápad.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2020 20:46 Reaguje na Vaclav Sobr
Já nejsem technolog a věřím tomu, že to vyvíjí skuteční technologové, kteří tomu rozumí. Důležitý je princip: elektřinu vyrobenou v době, kdy fouká a svítí uložit do vodíku na dobu, kdy foukat a svítit nebude.
Je to tak složitý??
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.10.2020 09:18 Reaguje na Pavel Hanzl
A víra tvá tě uzdravila ...
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

29.9.2020 12:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Jen malý dotaz.... kde by se v Li-ion bateriích vzalo kadmium? Nemyslel jste kobalt?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

30.9.2020 00:04 Reaguje na Galipoli Petr
On člověk potřebuje na dobrou baterii skoro celou periodickou tabulku.

když zapojíte fosfor, kobalt a kadmium dostanete se na zajímavou energetickou hustotu... uberte kterýkoliv a jde to do háje.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

30.9.2020 09:58 Reaguje na Vaclav Sobr
Kde je v Li-ion nebo Li-pol bateriích kadmium?
když Li-ion baterie je tvořena: Anoda je vyrobena z uhlíku, katoda je oxid kovu a elektrolyt je lithiová sůl v organickém rozpouštědle.
A Li pol: Kladná elektroda (Anoda + ): LiCoO2 nebo LiMn2O4
Elektrolyt: Vodivý polymer (polyethyleneoxid)
Záporná elektroda (Katoda -): Lithium nebo sloučenina uhlíku a lithia...
Odpovědět
ig

29.9.2020 13:17 Reaguje na Milan Smrž
Nepopisujete. Pouze fantazírujete o technologiích, které jsou ve stádiu "holub na střeše" a nehodí se dnes ani v blízkých letech pro průmyslovou akumulaci energie a vůbec není jisté, zda se pro ni budou hodit někdy později.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 19:58 Reaguje na
Jako na příklad již v diskusi zmíněná výroba syntetického metanu ve Werlte/SRN o výkonu 6MW a dalších téměř třicet různých variant P2G.
Když již dávno existují redox flow
akumulátory založené na vanadu, proč jsou fantazií založené na chinonech, bez potřeby těžkých kovů?
Odpovědět
ig

29.9.2020 20:58 Reaguje na Milan Smrž
Ale já existenci těchto věcí nezpochybňuji. Dokonce jejich vývoj sleduji a doufám, že z toho jednou bude něco užitečného, jenže zatím jsou to experimenty a poloprovozy, které se to bez hromady přímých či nepřímých dotací neobejdou a jestli na to má přejít valná část energetiky, tak na to prostě nemáme peníze. Nejde o to, že všichni zchudneme, ale o to, že to prostě nelze silami lidstva v dohledné době a za současného stavu techniky zvládnout.

Jestli chcete paralelu, tak máme kosmické rakety, umíme létat i na Měsíc, ale rozhodně to neznamená, že tam pořád létáme :-) A naléhání aktivistů na urychlenou změnu vidím jako přání, abychom už od příštího roku každé rodině dali poukaz na rekreační pobyt na Marsu, když přeci máme ty rakety :-)
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

2.10.2020 15:44 Reaguje na Milan Smrž
6 MW ... to je hezký, ale malý. Jen Praha spotřebuje cca 20 GWh denně. Jo, a toho vanadu je ještě méně než kobaltu. Navíc nemá významnější ložiska. Něco se získává z ropy ale většina jako vedlejší produkt při zpracování některých jiných rud.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

29.9.2020 16:09 Reaguje na Milan Smrž
S fanatiky nelze diskutovat.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

29.9.2020 08:47
Na rozdíl od OZE je elektřina z jádra vyráběna s řádově vyšší produktivitou (menšími nároky na počet pracovníků) a současně násobně nižšími nároky na plochu. To vše při spolehlivosti dodávek z jádra a existujících zásob paliva tak daleko, kam až dohlédneme, dělá z jádra sázku na jistotu. A když se k tomu připočte ještě zkušenost Česka s jádrem, výrobou komponentů, obsluhou elektrárny, tak to je na beton. A nespolehlivé OZE v okolních státech nám dávají i skvělou exportní příležitost - už nyní se vyskytoval stonásobný vzrůst ceny elektřiny v Německo, když počasí OZE nepřálo.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 08:58 Reaguje na Richard Vacek
Předpokládáte, že špatně regulovatelná výroba z jádra je kompatibilní s volatilní výkonem OZE. Ne jádro a OZE, ale akumulace a OZE. Jinak se bude muset něco vypínat. Protože jádro vypnout je drahé a přináší to komplikace, budeme vypínat OZE? Když mají v SRN dnes přes 50% elektřiny z OZE, mají píky až 75%. Když budou mít 80%, tak budou píky nad 100%. K čemu pak tedy jádro.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 09:41 Reaguje na Milan Smrž
Jistě. Ropáci stále argumentují, "co když nesvítí a nefouká".
Tohle nastává pár nocí v roce a ne v celé Evropě naráz, ale je nutno mít záložní zdroje. Cena vyletí nahoru tak, že se odpojí veké množství spotřebičů (netuším kolik) a tím se celá síť odlehčí. Ovšem musí ihned nastoupit paroplyny, vodní zdroje, vodíky a všemožné baterie.

Teorie, že tohle zastoupí naše uhláky a jaderky je zcela iluzorní, jedná se jen o pár nocí v roce a ty zdroje musí běžet pořád. Kdo by to platil?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.9.2020 12:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Již jsem vám sem ten odkaz uváděl. Sledujte to pravidelně a zjistíte, že to není pár dní v roce:
https://www.electricitymap.org/map?solar=false&remote=true&wind=false

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 15:27 Reaguje na Jaroslav Studnička
To je super, uložil jsem si.
Je na něm vidět, že my jsme na tom s OZE velmi špatně. Jak je to možný při tak obrovských dotacích?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.9.2020 15:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Spíše se podívejte na vámi opěvované státy Německo a VB.
Německo VtE + FVE pouze 24,7%
Velká Británie VtE + FVE pouze 15,9%
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.9.2020 16:17 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ještě doporučuji Agorameter, zde si můžete vygenerovat různá období výroby el. energie v Německu. Můžete si v grafu ponechat pouze výrobu z VtE a FVE a uvidíte realitu.
Pro ilustraci realita za 08/2020:
https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/01.08.2020/31.08.2020/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 17:06 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ale jistě!! To se přece ví, jakou má OZE účinnost a využitelnost.
Vy byste chtěl, aby energie byla zadarmo a všude a ještě úplně čistá a vy jen klapnete vypínačem, že?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.9.2020 21:22 Reaguje na Pavel Hanzl
No, evidentně nechápete smysl mých příspěvků.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2020 17:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestliže máme levné a bezpečné zdroje, nejsou zapotřebí OZE.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

29.9.2020 14:46 Reaguje na Milan Smrž
Řekl bych, že výroba energie z jádra je stále mnohem lépe regulovatelná než z OZE.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.9.2020 16:31 Reaguje na Milan Smrž
Ale jádro nemusíte vypínat! Stačí bez problémů snížit výkon třeba na 1/3. Teplota v reaktoru zůstane stejná, jen se zpomalí štěpná reakce a turbína pojede na 1/3 výkonu nebo se 2 ze 3 turbín vypnou.

Ale když se vám ta demagogie o neregulovatelnosti JE tak dobře hodí do kšeftu...
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2020 17:09 Reaguje na Jiří Svoboda
Nehledě k tomu, že nejnovější generace reaktorů se regulovat dá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2020 17:07 Reaguje na Milan Smrž
Ano, je lépe vypínat drahé a nespolehlivé OZE než levné a spolehlivé jádro. A jejich provozovatelé ať jsou klidně po žebrotě. Mě jejich případné problémy absolutně nezajímají, jako nezajímal výrobce bronzu osud štípačů pazourku.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

30.9.2020 10:03 Reaguje na Milan Smrž
No, JE se reguluje podstatně lépe, než slunce nebo vítr. A proč vypínat JE, když její „přebytečný" lze uplatnit při tom vašem opěvovaném P2G či pokročilých technologiích (elektrochemická akumulace v organických redox flow akumulátorech).
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.9.2020 09:00
Měli bychom se konečně přestat polarizovat na zastánce jádra a zastánce OZE. Jedině vhodný mix JE + OZE nám v našich podmínkách zajistí fungující transformaci energetiky!
Chápu, že pan Smrž tohoto nikdy nebude schopen i díky závazkům od hornorakouské vlády.
Studie Stanford je zcela demagogická. Pro podmínky ČR je nereálná.
Instalovaný výkon 94 GWe pro VtE zcela odporuje studiím zpracovaným v ČR. Potenciálem VtE se zabývala AVČR a následně prováděla aktualizaci spolu s Hnutím Duha.
V podmínkách ČR nikdy nebudeme mít takový přebytek el. energie z OZE, abychom mohli ještě navíc akumulovat el. energii do P2G nebo jiných technologií.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 09:03 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jádro není kompatibilní s OZE, jak jsem psal výše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 09:50 Reaguje na Milan Smrž
Zkusím reálný odhad:
I kdybychom silně budovali OZE, tak především FVE. Vítr skutečně nemá u nás dostatečný výkon a zničit si krajinu vrtulemi taky není asi dobrý nápad. Takže se v roce 30 dostaneme na maximálně 20 - 30% spotřeby. 30% udělá jádro, ovšem s dojíždějícími Dukovany. A co s tím zbytkem? Uhláky musí skončit z 50%, takže máme pořád silný deficit.
Do roku 40 končí Dukovany i uhlí, OZE můžou udělat 50% (asi jsem naivní, ale třeba jo), ale pořád máme silný deficit.
Já vidím řešením v SMR, ne jako záloha, ale jako stabilní zdroj. Připadá mi to jako nutné zlo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2020 17:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Je potřeba dostat jádro na těch cca 80 procent, jak mají Francouzi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 19:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Jděte člověče už do řitě, tak si to vytřepte z rukávu a přestaňte s tím pořád prudit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 09:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Stačí přestat krmit bezcenné OZE parazity, za které bojuje autor, a ty samé peníze prostavět v jaderných elektrárnách.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.9.2020 12:13 Reaguje na Milan Smrž
Jenže podmínky ČR neumožňují mít stabilní výrobní polštář z OZE. To je ten problém. Ano, nemusíme řešit jádro, ale pak převezme dominantní úlohu zemní plyn.
Je zvláštní, že ve Švédsku a Francii to funguje a díky tomu mají již dávno nízkoemisní výrobu el. energie.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.9.2020 15:06 Reaguje na Milan Smrž
Jj, koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
Ale zase se vám musí nechat, že se té rakouské linie fakt držíte.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 20:01 Reaguje na Svatá Prostoto
A španělské, německé, litevské, irské, dánské...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.9.2020 21:02 Reaguje na Milan Smrž
Španělsko - 3x lepší podmínky pro FVE než v ČR

D, Lv,IRL, DK -- mají tisíce kilometrů mořského pobřeží se silnými a stabilními větry, VE
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.9.2020 21:03 Reaguje na Milan Smrž
Ty ale na rozdíl od Rakouska kvůli našim JE nehysterčí:-))).

Což je v těch vašich VZ vidět;-P.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.9.2020 21:32 Reaguje na Milan Smrž
A jéje...
Ve Španělsku se JE podílí na cca 22% výroby el. energie.
Německo bych nezmiňoval vůbec. Aktuálně jsou s uhlíkovou intenzitou 496 gCO2-eq/kWhe čtvrtým nejhorším výrobce el. energie po Polsku, Estonsku a Nizozemí. Pokud by ideologicky neodstavovali JE, mohli mít již nyní nízkoemisní energetiku.
Dánsko si výrazně pomáhá spalováním biomasy. Všichni víme odkud jí dováží.
Odpovědět
MG

Milan G

1.10.2020 11:21 Reaguje na Milan Smrž
Přestaňte to bagatelizovat, berete žold od hornorakouské vlády a to stačí. V cizím žoldu jdete proti zájmům ČR a proti zájmům občanů ČR.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 16:25 Reaguje na Milan Smrž
Stojí-li volba ve smyslu jádro nebo OZE, pak zcela jistě jádro.
Odpovědět
MG

Milan G

1.10.2020 11:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Bez pochyb.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.9.2020 10:24
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Toto staré přísloví přesně vystihuje podstatu uvedeného příspěvku.

Uveďme si základní argumenty , které prokazují neopodstatněnost volání po OZE jako spolehlivé náhrady standardní energetiky .

1) OZE má zabránit klimatické katastrofě

Už pouze tím se manipuluje s veřejným míněním. Žádná klimatická katastrofa se nekoná. Klima se na Zemi měnilo a měnit bude v závislosti pouze a jenom na příjmu radiační energie od Slunce a jejím zpětném vyzařování do prostoru. Teze o zhoubném vlivu antropogenního CO2 není podložena vědeckým důkazem , vychází pouze z pravděpodobnostních modelů. Tento rok měl být podle klimaalarmistů tím nejhorším od r. 2014 . Porovnej s realitou .

2) Jsme fosilní společností a ještě dlouho jí zůstaneme. Energetickou infrastrukturu nelze změnit za několik let. EU se podílí na globálních emisích CO2 10% . Další regiony - USA , Asie i Afrika verbálně podporují omezení CO2 , ve skutečnosti se však jejich emisní podíl neustále zvyšuje a zvyšovat bude. European Green Deal pouze povede k další ztrátě evropských ekonomik a její marginalizaci v globálním měřítku. Realita je taková, že od r. 1980 se podíl EU na globálním HDP smrskl z 35% na 20% a dále klesá.

3) Technicky vzato se vývoj společnosti od antiky po současnost vyznačoval zvyšováním koncentrace energetických zdrojů.
Dřevo - dřevěné uhlí - uhlí - ropa a zemní plyn - jádro , jinými slovy neustále se zvyšovala hustota energetických toků využívaných zdrojů. To také obráží uspokojování energetických potřeb společnosti v souladu s jejím vývojem.
Pro srovnání - HET u OZE /VE,FVE/ se pohybuje v jednotkách W/m2 ( 3-6)
Jaderná energie - 1600 W/m2
Důsledek ? Pokud chcete žít v těžce poškozené krajině s lány FVE a farmami VE podporujte myšlenky autora příspěvku.
V současnosti německé soudy řeší asi 6000 žalob zejména na VE podané občany, obcemi i spolky na ryze podnikatelské záměry v souvislosti s OZE.
Nejde o nic jiného než o byznys schovaný za líbivými frázemi o ochraně klimatu.

4) ostrakizace jaderných elektráren - další zajímavé téma. Pokud by stejnou podporu z Bruselu jakou mají OZE dostaly JE, nebylo by co řešit.
Dovedu si představit ĆR s 5-7 JE v regionech, které skutečně zajišťují energetickou potřebu ČR a garantují i její energetickou bezpečnost. Spolehlivé,nízkoemisní zdroje ,které by mimo elektřiny mohly dodávat také tepelnou energii na vytápění a TUV velkých měst.
ČR ma zatím solidní technickou i pracovní základnu, která by tuto výzvu zvládla a místo dividend do zahraničí (viz Veolia - voda, odpady nebo EON-elektřina apod.) by zisky zůstaly v ČR.
Určitě lepší řešení profitovat na vlastní energetice než dělat Západu montovnu automobilů nebo odebírat ruský zemní plyn.

5) Úložiště elektrické energie - pouze důsledek prosazování OZE s jejich nestabilitou výkonu a nutností stavět další a další záložní zdroje zejména na ruský zemní plyn pro zajištění stability energetické distribuční soustavy. Neekonomická, drahá a ve svém důsledku vedoucí k dalšímu rabování přírodních zdrojů ( lithium, kobalt,nikl,měď,hliník atd.)
Všichni neználci jsou nadšeni reklamou baterií od holících strojků přes sekačky po automobily ,vč. giga úložišť, ale jaksi se nehodí říct b).
Jak ekologicky zlikvidujeme milióny tun nebezpečných odpadů, kterí následně vzniknou .
Realita : recyklace LI-ion baterií je 5x dražší než pořídit novou. Neexistuje technologie na skutečně ekonomickou a ekologickou likvidaci OZE odpadů, např. vrtule VE. Buď zakopeme do skládek, nebo "divoce" zrecyklujeme nebo pokrytecky vyvezeme do bývalých kolonií.

6) povšimněte si laskavě také koncových cen pro domácnosti u zemí, které vsadily na OZE. Cena elektřiny pro domácnosti loni ve většině zemí EU opět vzrostla, nejvyšší je v Dánsku 292 EUR/MWh a Německu 287 EUR/MWh .
ČR 177 EUR/MWh.
https://oenergetice.cz/elektrina/cena-elektriny-domacnosti-loni-ve-vetsine-zemi-eu-opet-vzrostla-nejvyssi-dansku-nemecku
Obdobný trend najdeme i u Kalifornie, která na OZE vsadila také a letos měla neskonalé problémy s výpadky elektřiny (nesvítilo,když by mělo a nefoukalo, když bylo zapotřebí)

7) Nelze než konstatovat úplnou odtrženost EK od reality a distancovat se od projektů sociálního inženýrství silně připomínajících smutnou totalitu 1948-1989 v ČSSR.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 11:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zase nemáte pravdu.
Ad 1) "Současnost tak s vysokou pravděpodobností představuje období s nejyššími koncentracemi oxidu uhličitého za posledních 23 miliónů let."
Václav Cílek Vesmír 9/2020
Proč jsme se teda ještě neuvařili? Je to obrovskou setrvačností oceánů (i pevnin) vychlazených v malé době ledové (Kalendův integrál TSI naopak). Jenže co s tím? Ten vývoj je vražedný, 40 miliard tun CO2 emitovaných do atmosféry KAŽDOROČNĚ!!! nás musí nutně zničit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2020 17:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Kecá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 19:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Kecáte tu jeom vy. Já vím, na ramce z Kremlu nic jiného nemáte.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.9.2020 20:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechme osobních invektiv a pojďme k věci. Zatím vysoce společně s panem Smržem prohráváte na body, mimo vás spasitelnosti OZE nikdo nevěří.
Také s JE se vám nedostává dechu.

Nechcete změnit myšlenkové schéma ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 21:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nevím, kdo s kým co prohrává.
Pokud bychom neměli na krku klimatickou tragédii (což vy odmítáte vzít na vědomí) tak můžeme v klidu nechat dojet uhláky, v klidu čadit dýzlovými rumplováky tak dlouho, dokud by elektřina nevyšla levněji.
Stejně by na to došlo.
Jenže ten čas není.
Obávám se, že do deseti let na nás už kima dolehne, těch 5 sucjých let byla jen předehra.
Netvor si zatím jen protahuje drápy a my ho stále dráždíme.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

30.9.2020 00:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Sranda - dieselové auto je na skleníkové plyny lepší než benzínové.
Oxidy dusíku nejsou takový problém (hlavně proto že je ho v atmosféře mraky).

Proč nemají rády diesely je kvůli prachu ze splodin.

pokud by se mělo něco zakazovat z důvodu klimatu tak jsou to především benzínové motory.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2020 07:27 Reaguje na Vaclav Sobr
To je úplně fuk, ten jed je fosilní uhlík a je úplně jedno, jakým způsobem se dostává do atmosféry.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 09:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jde o to, aby se podpora JE a povědomí o tom, že OZE jsou k ničemu promítlo do volebních výsledků a konání politiků.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 09:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Ještě před nějakými třemi čtyřmi miliony let zde byly subtropy, nebo alespoň mediteránní klima, dané vyšší koncentrací CO2.
Po některých eskapádách, které jsem zaznamenal, jsem už toho pána přestal považovat za seriózního vědce.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

3.10.2020 07:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Jděte s těmi osobními útoky ... někam. Argumentujte „ad rem", ne „ad personam".
Odpovědět
MS

Milan Smrž

30.9.2020 14:14 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vážený pane, odpovím Vám na Vaše námitky:
1) To, že považujete rozběhlou klimatickou katastrofu za manipulaci s veřejným míněním je přinejmenším pošetilé. Sám pak odkazujete na skutečnost, že se klima mění s dopadajícím, resp. odraženým zářením, přičemž již neuvádíte, že od 60.let se aktivita Slunce snižuje, takže se nabízí otázka, kde leží zdroj přibývajícího tepla.
Předpokládat, že celá vědecká komunita IPCC je pod vlivem obnovitelné lobby, a že přehání ve svých negativních předpovědích vyžaduje neohroženost a odvahu. To se opravdu domníváte, že lobby (mají je všechna odvětví) fosilní energetiky je slabší než lobby obnovitelných zdrojů?
To, že se někde používá statistika, je podle Vás důkazem nevědeckosti celé disciplíny? Díváte se tímto způsobem také na kvantovou fyziku, která právě popisuje pravděpodobnostní funkce výskytu subatomárních částic?
2) To, že se snížil podíl HDP Evropy má jen málo společného s OZE. Spíše je to důsledkem převedení výrob do Číny a tím posílení její ekonomiky a snížení evropské.
Předpokládáte, že ještě dlouho zůstaneme fosilní společností (což pro ČR platí i doslova...), jak pak vidíte budoucnost? Nevěříte v existující, vyspělé a stále se zlepšující a zlevňující (Lazard) OZE, doufáte možná v něco co ještě není (SMR,fúze). Dovedete zajistit přežití civilizace - potažmo svých potomků - jenom svou vírou?
3) Současná energetika se především vyznačuje rabováním nerostného bohatství a nezvládnutím ekologických následků tohoto trendu. Proč by měla být centralizovaná energetika lepší než decentrální? Je snad méně náchylná na nepředvídatelné události?
4) Víte kolik stála Německo za celou dobu své existence jaderná energie v dotacích, nezdanění a další státní podpoře, která nebyla zohledněna v ceně elektřiny? Podle https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/pressematerial/2020-09_FOES_Kosten_Atomenergie_Stand_final.pdf to činilo bilion (10**12) euro.
Otázka: Jaderná energie je snad energií z plochy? Proč tedy W/m2?
5)Úložiště: V diskusi se na mnoha místech objevují sentence "Až budou akumulační techniky"... ale ony již jsou. P2G již pracuje ve Werlte - 6 MW a desítky dalších variant v Německu. O recyklaci jsme již vedli řeč u mého minulého článku, Váš pohled je zavádějící; PV CYCLE recykluje v průměru 96%,http://www.pvcycle.org/press/breakthrough-in-pv-module-recycling/ což je vynikající průměr, především ve srovnání s recyklací jiných materiálů.
6)Cena v SRN baly vloni následující: 52,5 % daně, odvody a poplatky za OZE (které se ale již začaly snižovat a budou klesat k nule),
24,3 % síťové poplatky 23,2 % výroba a prodej. Cena rovněž odráží platební schopnost obyvatelstva, tedy je dobré ji srovnat s průměrnými příjmy.
7) Předpokládáte v západní Evropě totalitní sociální inženýrství? Zeptejte se prosím například v Hassfurtu, či zmíněném okrese
Odpovědět

Viktor Šedivý

30.9.2020 14:39 Reaguje na Milan Smrž
5) Ano, úložišťátečka už jsou. Jenže pro praxi bychom se měli přiblížit celkové kapacitě (pro ČR) v jednotkách TWh.

6) Daně či poplatky budou klesat k nule? Slibem nezarmoutíš, že?

7) A ne snad?
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 16:48 Reaguje na Milan Smrž
ad 1. Ano, je to katastrofální manipulace, plná lží, podvodů, polopravd a mlžení. Přinejmenším ti klimaalarmisté, kteří jsou ekonomicky zainteresovaní na celém tom humbuku (což se týká i předchozího vedoucího IPCC Pachaurího) jsou krajně nedůvěryhodní. A po jejich vyškrtání v podstatě v tomto táboře skoro nikdo nezůstane.

ad 2. Část výrob se do té Číny přesunula kvůli klimatickému šílenství (opět důkaz, že klimaalarmistům nejde o CO2 a další skleníkové plyny, protože výroby v Číně ho produkují víc (a ještě něco vyprodukuje i doprava).
Až se OZE nebudou dotovat, ani nepřímými způsoby typu daňových úlev, povinného přednostního nákupu elektřiny z nich apod., pak vám uvěřím. Do té doby vidím ty cca 2000 Kč na ročním účtu za elektřinu a žvásty o levnosti a výhodnosti OZE obecně a fotovoltaiky zvlášť mě nechávají klidným.

ad 3. Centralizovaná energetika je výrazně efektivnější než decentralizovaná, a proto také plundruje přírodní zdroje méně. Osud čínského "Velkého skoku" to ukázal naprosto jasně.

ad 4. Greenpeace jsou krajně nedůvěryhodný zdroj. Jaderné elektrárny jsou jediné, které vytvářejí fond na svou likvidaci po ukončení výroby elektřiny. Mnoho FV elektráren už zkrachovalo, alespoň papírově, a likvidace b...lu po nich zůstala na obci nebo kraji.

ad 5. Akumulační techniky pro dostatečné objemy elektřiny (bavme se řádově o několikatýdenní spotřebě elektřiny v Česku, aby to mělo smysl) prostě nejsou a v dohledné době (desítky let) nebudou.
Opíráte se o jakési polofunkční prototypy, které mají velmi špatnou ekonomickou bilanci a jejich spolehlivost je velmi malá.
MMCH taková záloha, byť třeba v menším objemu, by se hodila občas i nyní, takže OZE nejsou jediný důvod něco takového vyvíjet (historie jejich v podstatě neúspěšného vývoje je tudíž delší než historie snah o masové zavádění OZE).

ad 6. Až ty poplatky za OZE klesnou na nulu a nebude existovat žádný jiný způsob jejich dotování (maskovanější), pak má cenu se o tom bavit. nyní rozhodně ne.

ad 7. Ano, zcela jednoznačně. Zelení (a hlavně ti západní) jsou jen jednou z větví neomarxismu a bez drastického sociálního inženýrství (včetně zásadního porušování či zrušení základních lidských a občanských práv) je jejich program naprosto nerealizovatelný.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

30.9.2020 18:54 Reaguje na Milan Smrž
ad 6) Vzhledem k tomu, jaké obrovské investiční náklady ještě čeká Německo např. do přenosové soustavy, těžko očekávat snížení cen. Pokud samozřejmě toto nebude sanovat vláda.
Odpovědět
VK

Václav Kain

29.9.2020 12:06
Vůbec nemá cenu číst takové nesmysly a bludy.Všechny prosazovatele obnovitelných zdrojů bych odpojil od stabilních a jistých zdrojů el.energie a usnadnil bych jim připojení na slunce a vítr bez možností se připojit zpět ke stabilním zdrojům.Byli bychom svědky jak by je ta jejich demagogie velmi rychle přešla.Už i v Německu se začínají bránit těmto zdrojům el.energie.Vypadalo by to následovně.Kam se podíváte tam by byly vrtule a fotovoltaické panely.Souhlasím s tím aby si lidé na svá obydlí tu fotovoltaiku nainstalovali.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.9.2020 13:22
Takže celé státy mají přecházet na energetiku založenou na zbožných přáních, na naději v úspěšné pokračování vývoje a pevné víře v příznivé počasí.

Víte co - až se najde někdo, kdo na podobný energetický model doopravdy přejde, ozvěte se. Tím myslím třeba městskou aglomeraci s trochou průmyslu, dopravou, nemocnicemi a školami, která se odřízne od rozvodné sítě a bude aspoň rok fungovat jen z OZE resp. z něčeho jako je vámi navrhovaný mix. To vše bez dotací, zato za jásotu firem, institucí i občanů, kteří za ten rok na elektrické energii fantasticky ušetří.
Odpovědět
MB

Mirek Bárta

29.9.2020 13:43
Blábol dalšího "odborníka". Připomíná mi M. Šnobra, minoritního akcionáře ČEZu, který také chválí svůj byznys, ale nemá žádné vzdělání v jaderné energetice. Skuteční odborníci z ČEZu se jim mohou jen smát. Bohužel, na neinformované laiky mohou mít vliv.
Odpovědět
MB

Mirek Bárta

29.9.2020 13:52
Jen tak pro zajímavost:
https://oenergetice.cz/trh-s-elektrinou/cena-elektriny-se-nemeckem-trhu-utery-vysplhala-az-stonasobek-beznych-hodnot/
Úterní bezvětří přispělo k růstu ceny elektřiny v Německu na stonásobek běžných hodnot. Zajímavý pro zelené fanatiky je jistě celý článek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 17:14 Reaguje na Mirek Bárta
Tady je jasně vidět, jak potřebná je akumulace a jak se i drahá technologie vyplatí. kupujete přetoky skoro zadara, a prodáváte za x násobek. Samozřejmě se to časem srovná, přetoky nebudou zadara a naopak to taky nebude tak lítat, ale tohle by byla dobrá pozice pro celou ČR.
Odpovědět
MB

Mirek Bárta

29.9.2020 18:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Představte si nepříliš extrémní situaci, kdy vítr nebude foukat třeba týden a sluníčko bude týden schované za mraky. To vám žádná, rozumně dimenzovaná akumulace nepomůže. Snad někdy vodíkové hospodářství pomůže, ale k tomu je hodně dlouhá cesta. Proto je nutné mít stabilní a výkonné zdroje. A to je v současné době i v dost vzdálené budoucnosti jen jaderná energie. Je to to nejjednodušší a nejlevnější řešení, i když je investičně drahé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 19:50 Reaguje na Mirek Bárta
Taková situace po celé Evropě naráz prakticky nastat nemůže. A kdyby přece jen, elektřina půjde skutečně na děsivou cenu a budeme mít zase uhelné prázdniny, jak bylo za komára běžné.
Ale já s tím problém nemám, po Evropě budou stále pracovat JE, někdo ještě postaví nové (Polsko, možná Británie), myslím, že se budou stvět ty malé SMR, v kombinaci s JE a hlavně akumulacemi to půjde.
Technologové a energetici v Evropě prostě blbí nejsou.
Horší je to u nás, ale to je jiná kapitola.
Odpovědět
MB

Mirek Bárta

29.9.2020 20:24 Reaguje na Pavel Hanzl
http://atominfo.cz/2019/10/handelsblatt-nemecko-ma-v-energetice-vazny-problem/ Handelsblatt: V Německu jsou období, kdy fotovoltaika a vítr prakticky nevyrábějí a která někdy trvají i dva týdny a vyskytují se pravidelně každý rok. V celé Evropě se asi taková situace pravděpodobně nevyskytne, ale po ukončení uhelných a jaderných elektráren bude mít Německo opravdu vážný problém. Nemůže spoléhat na to, že získá elektřinu v dostatečném množství odjinud. Chce spoléhat na plynové elektrármy, ty ale také nejsou to pravé ořechové, protože jejich provoz je drahý a jejich kapacita nebude dostatečná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 21:58 Reaguje na Mirek Bárta
Zkuste pochopit, že tohle všechno němečtí ekonomové a technologové ví. Překvapuje vás to? Mě ne.
Takže budou odstavovat špinavé zdroje až bude za ně náhrada, až bude dost kapacitní akumulace, až budou prostě tyhle výpadky čím pokrýt.
Překvapuje vás, že třetí nejvýkonnější ekonomiku světa neřídí pitomci?
Zkuste si přečíst pár příspěvků pana Šimůnka a zjistíte, že on je přesvědčen, že všichni jsou úplní volové, ničemu nerozumí všechno se jim sesype a podělá. Tohle tvrdil už Lenin s Gottwaldem i Husák s Brežněvem, Hitler s Goebbelsem. A víte jak to dopadlo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 09:12 Reaguje na Pavel Hanzl
HUKO se stavělo taky, a přitom řadě odborníků bylo jasné, že je to ekonomický i technologický nesmysl, ale zároveň i to, že by je tehdejší modrokošilatí hanzlové ukřičeli, nebo rovnou poslali rubat uran pro Rusáky.

Tak se to holt muselo postavit a pak se to kompletně odstřelilo. V tom Německu to je tč. velmi podobné jako u nás v těch 50. letech.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2020 21:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy nejste schopen pochopit rozdíl mezi demokracií a totalitou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.10.2020 09:19 Reaguje na Pavel Hanzl
A kde vidíte v EU demokracii?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.9.2020 11:28 Reaguje na Pavel Hanzl
"Takže budou odstavovat špinavé zdroje až bude za ně náhrada, až bude dost kapacitní akumulace, až budou prostě tyhle výpadky čím pokrýt." ... a na kdy to tak vidíte? Já abych si to poznamenal:-).

Jinak o racionalitě Germánů svědčí jejich postoj k JE, kdy se je kvůli Fukušimě rozhodli utnout a výsledkem je, že tam to uhlí a plyn budou mít o dost déle a o dost víc, než kdyby ty jaderné potvory nechali aspoň dojet.

Němci jsou velmi racionální národ, nicméně čas od času jim prostě hrábne a pak to fakt stojí za to.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 16:52 Reaguje na Pavel Hanzl
"jak bylo za komára běžné"
To vás musela ocicmat múza! Snad ani nevíte, jak velkou pravdu jste napsal. Protože přesně do poměrů "za komára" nás ekologové pod modrým ohvězdičkovaným praporem ženou. Přesně tam, kde jsme byli před listopadem 1989. A diví se, že tam nechceme.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 20:17 Reaguje na Mirek Bárta
Odstavec o syntetickém metanu jste přeskočil, nebo jste chyběl...?
Odpovědět
MB

Mirek Bárta

29.9.2020 20:31 Reaguje na Milan Smrž
Na to, že článek je blábol, lze přijít hned. Ostatní by byla ztráta času.
A spalování metanu (ať už přírodního nebo syntetizovaného) je jistě bezemisní proces :-) :-) :-) Německo bude mít jednou problém se svými plynovými elektrárnami, až mu začnou vyčítat, že nepoužívá bezemisní technologie. Ale protože je Německop velké, tak mu to projde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 22:01 Reaguje na Mirek Bárta
Pokud nepochopíte rozdíl mezi fosilním a obnovitelným uhlíkem, tak nepochopíte nikdy nic.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

30.9.2020 00:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Uměle vyrábět metan je nechutné plýtvání energií a materiály na technologii jeho výroby.

Tu energii raději rovnou spotřebujme a svět na tom bude líp.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 09:13 Reaguje na Vaclav Sobr
Nehledě k tomu, že nic jiného než jádro vám potřebnou energii neposkytne.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2020 20:52 Reaguje na Vaclav Sobr
Metan nikdo nevyrábí. Metan vzniká při každém rozkladu organické hmoty, stačí ho jen jímat. Bioplynek máme už něurékom.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.10.2020 09:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Za cenu, že do půdy nepůjde organická složka a bude docházet (což se už děje) k její daleko vyšší degradaci než za komunistů.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

1.10.2020 09:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Já ho také nechápu. Ledaže by fosilní uhlík byl zlý (vytvářel skleníkový efekt) a obnovitelný ne... ale to je blbost, že? Je jenom jeden CO2 a je fuk z jakého zdroje pochází.
Odpovědět

Viktor Šedivý

1.10.2020 11:38 Reaguje na Galipoli Petr
Správně.
Jde o symboly, gesta, ... akceptaci ideologie. Reálný stav je lhostejný.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2020 20:59 Reaguje na Galipoli Petr
Vysvětlím:
Uhlík (ve formě CO2) je nejzásadnější skleníkový plyn.
Koloběh uhlíku na Zeměkouli je uzavřený a je velmi jemně balancován na součtovou nulu. Uhlík se postupně stamilióny let ukládal pod zem a tím vypadával z koloběhu, klima se s tím vyrovnávalo.
Pokud to lidstvo za historický okamžit vyfučí zpět, tak to klima nutně totálně rozhodí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.10.2020 09:23 Reaguje na Pavel Hanzl
1. Kdyby to byla pravda, tak by na Zemi musely být před uložením toho uhlíku podstatně (desítky stupňů alespoň) vyšší teploty než nyní.
Buď tedy byly, a pak takové teploty nejsou žádná katastrofa. nebo je celá vaše úvaha nad fosilním uhlíkem mimo realitu.

2. Nejzásadnějším skleníkovým plynem je vodní pára.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

2.10.2020 15:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud spalujete uhlík (a je jedno jaký), vždy produkujete CO2. Pokud např. elektrárna nedaleko anglického Middlesbrough spálí 2,5 miliónu tun štěpky, kterou navíc vozí z východního pobřeží USA, tak o nějaké ekologičnosti nelze vůbec mluvit. A o uhlíkové neutralitě už vůbec. Protože spálíte za rok tolik dřeva, kolik vyrosta za 50 - 80 let. Navíc tím, že to dříví odvezete, seberete půdě organickou hmotu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.9.2020 19:44 Reaguje na Mirek Bárta
Pro úterní 20. hodinu se cena na bezmála všech propojených trzích od Francie až po Finsko vyšplhala na vůbec nejvyšší hodnotu dne 189,25 EUR/MWh.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 19:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je hezké. Ale zkuste si vygůglovat, kolik času byly ceny elektřiny pod 60 kWh, což je asi u nás cena normální.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.9.2020 19:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
To přece není o ceně,ale o nedostatku elektřiny z OZE, lítá jak vzteklý pes.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 22:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
OZE jsou běh na dlouhou trať, která se nám ale děsivě krátí.
Samozřejmě nemůžete mít všechno hned, dnes jsou vybudovány už obrovské kapacity v OZE, ale nejsou akumulace, takže se musí držet záložní zdroje.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 09:15 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE jsou z principu nesmysl, cesta do slepé uličky. Čím dál v ní dojdeme, tím horší a náročnější bude cesta zpět a potom k něčemu rozumnému. A tady se nic jiného než jádro zatím nerýsuje. Koncem století možná, konečně, jaderná syntéza.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

30.9.2020 12:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokuste se tuto svou moudrost opakovat v okrese Rhein-Hunsrück nebo v Hassfurtu, či jinde, kde jsou na své zdroje pyšní a kterým přinášejí vývozní příjmy. Myslíte, že by je dostali například za vývoz jaderné elektřiny? Zmíněný okres platil před léty 300 mil.euro za konvenční energetické zdroje na rozdíl od současných příjmů ve velikosti 44 milionů euro https://hans-josef-fell.de/das-eeg-eine-erfolgsgeschichte/
Odpovědět

Viktor Šedivý

30.9.2020 13:05 Reaguje na Milan Smrž
Ano, být jediným parazitem na funkčním organismu je velmi výhodné.
Ovšem systém se nesmí skládat jen z parazitů, to nefunguje.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 16:54 Reaguje na Milan Smrž
Pan Šedivý to napsal velice hezky a výstižně. Ti lidé v podstatě parazitují na zbytku Německa, jako Německo za WW2 parazitovalo na celé okupované Evropě.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.9.2020 15:01
Tedy, za ty rakouské peníze bych čekal lepší článek, měli by EUROSOLARU trochu přisypat:-))).

Napsat by se dalo ledacos, ale všeho s mírou, takže jen dvě věci.

"Dávná i recentní historická zkušenost dokládá významné propojení centrální moci a centralizovaných energetických zdrojů." ... to je ale fakt hrůza hrůzoucí. Jestli to nebude tím, že výroba e energie je prostě normální byznys a koncentrace je tak nějak přirozeným jevem. Proč by energetika měla být výjimkou fakt netuším. Nehledě na to, že decentralizovaná výroba je vám dost k prdu, když máte jednotnou přenosovou soustavu (samozřejmě kontrolovanou státem). A že by v rámci OZE nedocházelo ke koncentraci vlastnictví výrobních kapacit ... jasně, a Karkulku sežral vlk.

"Častým argumentem jaderné energetiky je zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti, což lze nazírat jako bizardní argument." ... když tedy pominu, že bizardní není nic (v diskuzi úlet ok a pohoda, ale kua článek si snad zkontroluji), tak jste napsal slušnou blbost. Protože jde vždy o to, o jakém horizontu u té bezpečnosti uvažujeme. A je nespornou výhodou JE, že je možno relativně skladovat zásoby paliva na poměrně velmi dlouhou dobu. Což je zcela zásadní strategická výhoda oproti ropě a plynu, ale například i biomase. Pokud by se navíc podařilo využívat jaderného odpadu ze stávajících JE, tak jak to předpokládá například projekt i zde zmíněného TEPLATORU, a samozřejmě nejen ten, tak by to byl další obrovský krok kupředu.

Nic proti OZE, v budoucnu budou hrát jistě významnou roli, ale pochybní věrozvěsti jako je pan Smrž tomu pomohou tak max do hrobu.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 17:15 Reaguje na Svatá Prostoto
Nejlepší jsou závistivci, kteří v životě nesplodili článek, za který by jim někdo zaplatil.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.9.2020 11:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Počkat ... kolik podobný článek na ekolistu tak hodí? Já abych věděl ... ;-).
Odpovědět
MB

Mirek Bárta

29.9.2020 18:13 Reaguje na Svatá Prostoto
Naprostý souhlas.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 20:15 Reaguje na Svatá Prostoto
Koukám Svatá Prostoto, že Vám zatím nedocvakl v současnosti běžný důvod válek: ropa. To snad není propojení centrální moci a velké energetiky? Nebo si myslíte, že v případě Iráku šlo o lidská práva?

A Teplator? Vynikající cesta jak dostat odpadní jaderný materiál ke spotřebiteli a roztahat jej po celé krajině.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.9.2020 20:47 Reaguje na Milan Smrž
Tak uveďte jediný případ v ČR ,kdy někdo roztahal jaderný materiál po krajině.

Zato podobných případů s OZE jsou stovky. Třeba tři chátrající VE Mravenečník/Dlouhé Stráně/Jeseníky ohrožující bezpečnost osob, kterým propršela lhůta pro umístění ,ale
jaksi se úřady "zasekly". Kolik to stálo ?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.9.2020 21:14 Reaguje na Milan Smrž
S tou ropou bych se zklidnil, to už dávno není co bejvávalo, zejména pro USA, která ji má víc než dost. Navíc když už jste u toho Iráku, tak by to chtělo trochu víc zavzpomínat co to bylo za období a co té invazi předcházelo ...

Že to byla blbost a že mladej Bush byl v WH spíše neštěstím je sice smutná pravda, ale jednak Gore byl fakt prd trumfový eso a jednak tomu šel Saddám hodně naproti.

Co se týče Teplatoru, je to projekt, který je šancí ... neodvažuji si odhadnout jak velkou, ale šance to je ... na vývoj a produkci špičkové techniky a její potenciál je s ohledem na plánovanou schopnost využívat použité palivo velmi vysoký.

Navíc obecně platí, že zrovna centrální zásobování teplem je sektor, který si s OZE jen tak rozumět nebude.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

29.9.2020 15:44
Aktivistům vystupujícím proti jaderné energetice nevěřím. OZE bez jádra jsou jen hazardním ideologickým experimentem, který nemůže skončit dobře.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 20:16 Reaguje na Karel Tejkal
Myslíte, že jsou Němci tak hloupí?
Odpovědět
MB

Mirek Bárta

29.9.2020 20:35 Reaguje na Milan Smrž
Hloupí nejsou. Jsou dostatečně bohatí, aby si mohli kupovat plyn v požadovaném množství. Na rozdíl od jiných států.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.9.2020 20:35 Reaguje na Milan Smrž
Ne, tak poslušní.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.9.2020 20:55 Reaguje na Milan Smrž
Když jde o kšeft jde morálka stranou. Němci a Rusové si plácli, natáhly Nord Stream II -zbývá pár kilometrů -

Sjednaná cena -30% dolů od standardní ceny . Němci budou vykrývat OZE náhradními zdroji na ruský ZP .
Rusové dostanou tolik ceněné špičkové německé technologie pro průmysl.

Sankce , nesankce - tak se dělá byznys. V Praze se mezitím zmohli na odstranění sochy Koněva , :-)
To fakt nemá chybu.

Další díl se bude jmenovat "Češi povinně kupují německé technologie OZE pod botou Bruselu ".

Kam se na to hrabe Hitler s wehrmachtem !
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

29.9.2020 20:57 Reaguje na Milan Smrž
V Německu zvítězila ideologie nad racionalitou.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.9.2020 21:37 Reaguje na Karel Tejkal
Souhlasím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2020 22:07 Reaguje na Karel Tejkal
Tohle nám natlačili do hlav soudruzi z Kremlu. Oni nic jiného naž ideologii totiž neznají.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.9.2020 22:48 Reaguje na Pavel Hanzl
A odstavení jaderných elektráren v Německu je podle vás co?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.9.2020 11:32 Reaguje na Jaroslav Studnička
Putinova diverze :-DDD
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

30.9.2020 12:38 Reaguje na Svatá Prostoto
Ještě Babiš za to může.
Odpovědět
li

30.9.2020 00:01 Reaguje na Milan Smrž
Jenže u Němců je problém,že do všeho jdou až moc naplno a nějak neřeší důsledky.Když válka tak totální,když migranti tak rovnou po milionech když energie tak rovnou bez uhlí a jádra.A pak?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

30.9.2020 00:15 Reaguje na Milan Smrž
Němci jsou příklad národa který jde ideologicky za svým sebezničním jakmile se pro nějakou ideologii nadchnou.

od Schliefen plánu přes Stalingrad.

Obvykle německé plány končí katastrofou jak pro ně tak pro všechny kolem nich pokud se je nepovede včas zarazit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 09:17 Reaguje na Milan Smrž
Rozpoutali dvě světové války a obě prohráli. To snad o něčem svědčí, ne?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.9.2020 16:20
Pane Smrži, píšete "Negativní dopad mělo zákonné nastavení výkupních cen pro malou fotovoltaiku..." Odkud tuto informaci máte? Zákon 180/2005 Sb. dává metodu pro výpočet výkupních cen, která vede k podpoře o asi 40 % nižší, než jaká je ve skutečnosti nastavena! Byl to ERÚ, který v roce 2005 napsal do své vyhlášky metodu vedoucí k podstatně vyšší podpoře a ze zákona si udělal trhací kalendář.

Že jde o zákonné nastavení, to jste napsal úmyslně, abyste dále šířil demagogii o podpoře OZE?
Odpovědět
MS

Milan Smrž

29.9.2020 20:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Srovnal jsem výkupní ceny FV pro malé systémy i skutečnost, že v zákoně byla uvedena maximální meziroční degrese výkupních cen OZE o 5%. To snad nebyl zákon?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.9.2020 09:06 Reaguje na Milan Smrž
Ale ty výkupní ceny by nastaveny v roce 2005 o 40 % výše, než stanovil zákon č. 180/2005 Sb. Je třeba dodržovat VŠE, co je v zákoně napsáno a ne si z toho vyzobánat jen něco! Pokud tedy píšete o zákonném nastavení výkupních cen, zřejmě jen účelově lžete, čemuž se ve vaší pozici nelze divit.
Odpovědět
MG

Milan G

29.9.2020 18:03
Už je tady zase :-)))

Dveřma ho vyhodíš oknem je zpátky, jak zpíval jeden nejmenovaný zpěvák. A opět ta samá píseň. Za mrzký peníz cizákův, se tady prodává.

Fuj, že se nestydíte.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.9.2020 19:59
Já si počkám na to uvedení do praxe těch nových akumulačních způsobů
a do té doby doufám, že nebudeme mít energii pouze tehdy, když bude
foukat vítr a svítit slunce. V jiném článku v diskusi vzkazuje panu
Hanzlovi kamarád, který má nedotovanou fotovoltaiku na střeše a bez
výkupu do sítě, že už pátý den je zataženo a výkon je mizerný. Bez
elektřiny ze sítě z jádra a uhelek by už doma pouze ve dne svítil
a v noci svítil svíčkami. I kdyby měl k akumulaci baterie, tak už
by byly na suchu a návratnost investice je v nedohlednu. K tomu už
přicházejí poruchy a nutnost oprav a výměn panelů. Po těch svých
praktických zkušenostech však už v tom nebude pokračovat a pouze to
nechá dožít. Sám sobě nadává na svoji naivitu s jakou se na to vrhnul
a že to odstupné ze zaměstnání nevyužil smysluplněji. Jinak chápu za
koho autor kope a proto tomu tak fandí. O ekonomičnosti OZE by mne
přesvědčilo pouze to, že se vzdají dotací a zaručených odběrů. Výrobu
postaví na čisté konkurenci a na zaručení stálosti výkonu. Tu akumulaci
bych přenesl na producenty a ne na distribuci a zákazníky. Jaderky
a uhláky přece dodávají stabilní výkon a na požádání ho mohou regulovat.
U fotovoltaiky a větru je to opačně a výkyvy musí regulovat distributor
nákupem elektřiny ze záložních zdrojů, která je dražší, než ta stabilní
a plánovaná. Možné by bylo nasmlouvat stabilní odběry a pokutovat výpadky.
To by se ta ekonomičnost OZE asi dostala opět někam jinam. Ty své sny
ať si autor klidně dál sní a vnucuje ochotným. Já jeho sny nesdílím a stojím nohama na zemi.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

30.9.2020 06:31 Reaguje na Břetislav Machaček
Není co dodat , perfektně popsané.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

30.9.2020 00:24
Tak jenom pro srandu - v naší výrobě potřebujeme nahradit nějakých 40GW výroby elektřiny a tepla z fosilních paliv.

kombinace fosilních elektráren, tepláren a lokálních topenišť.

to je 40 Temelínských bloků. Které v Zimě používáme CELÉ.

pro dosažení toho samého s naprosto ideální akumulační technologií by bylo potřeba postavit cca 70 000 2,5MW větrných elektráren a nebo cca 1000km2 solácních panelů (k tomu akumulaci v řádech stovek TWh schopnou energii akumulovat z léta do zimy - tedy cca půl roku)

Kompletní střešní plocha prahy - 32km2 by cca nahradila Temelín za předpokladu že by prakticky všechny sklepy ve všech domech zaplnila akumulační technika.

(s tím že by to taky znamenalo v podstatě kompletní přestavbu naší distribuční sítě která je dělaná v podstatě na tok jedním směrem ke spotřebiteli)

vzhledem k tomu že ČEPS má momentálně problém jenom s běžnou údržbou naší sítě na zachování její jednosměrné kapacity a politici začínají mluvit o tom že při růstu cen elektřiny (nějak nikde nikomu součet elektřiny a všech poplatků nezlevnil) bude třeba asi sáhnout na zákonné poplatky a lidem ulevit, protože na to s českými platy přestáváme mít...

si tak nějak nedovedu představit kdo kompletně přebuduje naši distribuční síť na tu "decentralizovanou" energetiku.

V současnosti by většina našich měst měla problém na trafech pokud by přes noc chtěl jeden střední panelák elektroauta.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

30.9.2020 08:38 Reaguje na Vaclav Sobr
Jak by to ale shrnul pan Hanzl, to jsou marginálie a ty ho nezajímají :-).
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 09:19 Reaguje na Jaroslav Studnička
Elektřiny je přece v zásuvce dost, říkají zelení v Rakousku.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

30.9.2020 12:19 Reaguje na Vaclav Sobr
vážený pane,
jistě jste si v mém článku povšiml potenciálů fotovoltaiky i větru pro Německo, resp. ČR. Obě dvě hodnoty, případně upravené na plochu ČR zásadně překračují českou spotřebu.
To, že si nedovedete představit nutnou změnu, chápu. Jistě nejste sám. Stejně tak si ale málo kdo z nás dovede představit, co se bude dít, pakliže necháme v naší zemi věci běžet dosavadním hlemýždím tempem.
Abychom zachovali alespoň základní rámec této civilizace budeme muset změnit mnohé, především to, co máme, případně nemáme ve svých hlavách.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.9.2020 12:27 Reaguje na Milan Smrž
Jistěže bude třeba mnohé změnit. Ale proč by to mělo být právě tím způsobem, který prosazujete, a ani ho nejste schopen ve věcné diskusi obhájit? Právě nesprávné kroky a postupy mohou potřebné změny pohřbít.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

30.9.2020 12:37 Reaguje na Jiří Svoboda
Můžete prosím uvést nějaký bod věcné diskuze, na který jsem podle Vás neodpověděl? To stejné mohu namítnout já. Tam kde nestačí informace z impaktovaných časopisů ani příklady praktických úspěšných aplikací obnovitelných zdrojů, tam opravdu nevím, co bych měl dodat.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

30.9.2020 12:55 Reaguje na Milan Smrž
Čím si pane Smrži vysvětlujete diametrálně odlišný potenciál větrné energie pro ČR vámi uvedených zahraničních studií a studií vypracovaných v ČR?
Odpovědět
MG

Milan G

1.10.2020 11:44 Reaguje na Milan Smrž
Přestaňte už strašit s těmi impaktovanými časopisy. To jako, že tam je ta jediná a ryzí pravda? Tomu může věřit jen blázen.
Jen tak mimochodem, pár těch vědců s kterými tady pořád šermujete, jsem prověřil a ano do jednoho enviromentalisti nebo rovnou zelení khmérové. Ani jeden nezávislý ani jeden.

A k těm válkám, naprostá většina je kvůli náboženství a ne kvůli ropě. Měl byste napsat do horních rakous aby vám krapítek upravili noty.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.10.2020 13:01 Reaguje na Milan Smrž
Třeba uvádíte lež ohledně kompatibility JE s OZE, protože JE nelze regulovat. Když jsem se proti tomu ohradil, mlčíte. Když argumentuji, že hlavní problém s OZE není elektřinu vyrobit, nýbrž vyrovnat nabídku s poptávkou, vytahujete nějaké vize P2G pro rok 2050. Dále je jistě problém, jak vůbec chcete zaangažovat 1/2 populace do decentrální výroby elektřiny z OZE? Vždyť to jde jasně proti trendu doby = dělba práce a specializace.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.10.2020 13:38 Reaguje na Jiří Svoboda
To je politika na způsob Maova "Velkého skoku" - vysoká pec v každé vesnici. A to by bylo, aby socialistická Čína ty kapitalisty ve výrobě železa nepředehnala!
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 12:47 Reaguje na Milan Smrž
1. Dokud nebude možné tu elektřinu z OZE uložit v dostatečném množství, jsou tyto zdroje nesmysl.

2. Až nějaké kapacity skladování energie budou k dispozici, tak celá energetika bude záviset na účinnosti daných zásobníků. Přitom vodík, který fedruje Německo, má účinnost pár procent z toho, co poteče z FV panelů (takže devastace rozsáhlých ploch FV panely s nějakými větrníky navrch).

3. Navíc ta změna naprosto není nutná. Za to, co se nacpalo do dotování OZE by už stály druhé Dukovany nebo druhý Temelín. Které by produkovaly energie daleko víc, produkovaly by ji zcela spolehlivě, na rozdíl od OZE, neničily by rozsáhlé oblasti a produkovaly tu elektřinu daleko levněji.
A za to, co zelení chtějí do OZE ještě dál nacpat, bychom mohli být elektrárnou pro celou EU.
Ano, provozovatelé OZE by krachli, ale to mě absolutně nedojímá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2020 07:34 Reaguje na Jan Šimůnek
ad1) Jistě. Nemá cenu budovat OZE, dokud není akumulace.
ad 2) Až bude akumulace, nemá cenu ji budovat, protože nebude co akumulovat.
Voni sou hava, pane vachmajstr.
ad 3) Za to, co se nacpalo u nás do OZE, mají normální země už 40% energie z OZE, u nás sotva 10%.
Ta levná elektřina z JE se musí trvale dotovat na cenu asi 100 eur/MWh, přitom všeobecná cena je asi dnes 40 E/MWh.

Nevím, co chtějí zelení, ale naše ropácká vláda vůbec s ropzvojem OZE nepočítá, bude se dotovat jen asi nesmyslný megabyznys jménem biopaliva.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.10.2020 19:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Zaplať pánbu, za těch deset. Opravdu se mi nechce dávat 8000 Kč ročně na OZE místo současných dvou. Až nebudou OZE (a hlavně fotovoltaika) potřebovat žádné dotace, ani nepřímé, ani jiné zvýhodňování, pak ať si je provozuje kdo chce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2020 21:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Proč za ty dva tisíce od každého občana se skoro nic nepostavilo?
Proč se utápí nesmyslné miliardy v biopalivach, které vyrábí víc škody než užitku??
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.10.2020 09:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože účelem těchto dotací je jen výkrm bezcenných parazitů, které tu reprezentuje pan autor. Nic jiného. Za ty dotace se nic nepostaví, nic užitečného pro občany z nich nevyplyne.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

30.9.2020 16:24 Reaguje na Milan Smrž
A německé ceny energií (tedy nejen silové elektřiny ale síťových poplatků za distribuci a akumulaci) zase pro změnu překračují možnosti peněženky českého spotřebitele.

Ostatně už teď u nás politici mluví že na zákonných poplatcích bude třeba lidem v ČR ulevit a distributorům platit míň protože současné náklady dusí jak domácnosti tak firmy.

A cena silové elektřiny rozhodně neklesá rychleji než síťové a regulační popatky které se prakticky v celé evropě účtují na zprůměrované na kWh spotřebiteli místo aby je vnutili elektrárně která si je dá do svých cen elektřiny dle své výroby.

jinak - jaký je rozdíl být závislý na ruském plynu vůči německému větrníku?
No ten plyn je zatím spolehlivější i při tom jak nespolehliví jsou rusové. (ti totiž prachy a prodej potřebují)

jinak co se toho týká - S radostí vám kývnu na 10 000 větrníků a 300km2 solárních panelů pokud vy zároveň kývnete na 10 Temelínských bloků.

Ani výše zmíněné nebude stačit k nahrazení naší fosilní spotřeby ale pokud by jsme se jakž takž chtěli připojit k zelenému dealu - tak se musí VŠE zmíněné začít okamžitě stavět.

10 000 větrníků. 10 Temelínských bloků, a 300km solárních panelů... musí to stát do 20 let a i to bude málo.

1 temelínský blok co 2 roky, 1,3 2,5MW Větrné turbíny denně, a 41 000m2 (0,041 km2) solárních panelů denně. Během následujích 20 let a ani to nepokryje naše energetické potřeby i za předpokladu naprosto ideální akumulace tím vyrobené energie.

přihoďme k tomu vybudování té akumulace, a ještě distribuční sítě co to z té decentralizované sítě zvládne tahat oběma směry.

Dejte mi to prosím cenovku.
postavit to během 20 let podle mých výpočtů přesahuje český HDP za let 40.


Základním rámcem naší civilizace je to že energie ze zásuvky teče vždy a světlo svítí když zapmene vypínač... na tom závisí i naše přežití kvůli tomu aby fungovala chladnička.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

30.9.2020 16:33 Reaguje na Vaclav Sobr
(a jinak počítám s tím že budeme muset odepsat jak spoustu uhelných bloků co máme - brzo budou technicky neudržitelné v provozu, i budeme muset odstavit dukovany... též z důvodu stáří - a adekvátní náhrada nikde)

jinak pro legraci - aby větrníky vyrobily stejně elektřiny jako jaderná elektrárna - zabere to řádově více místa, řádově více betonu a oceli, a životnost větrníku je cca 20-30 let.
jaderka tam stojí 60 let. (s tím že si říkají že by mohli zvládnout 80 ale to je spíš teorie)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2020 22:37 Reaguje na Vaclav Sobr
Dukovany jedou asi 35 let (žádných 60), taže jsou fakt trošku starší, než normální fve panel. Jeho počítaná (garantovaná) životnost je 30 let a zjišťuje se, že vydrží daleko více. A bez jakékoliv údržby, Dukiovany se x krát překopávaly skoro celé za neskutečné miliardy, spolykaly taky na údržbě i palivu.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

1.10.2020 10:11 Reaguje na Vaclav Sobr
Srovnání s vštrníky nemám, ale má příklad srovnání JE s fotočlánky (FVE): JE Gravelines zabírá plochu 1,5 km2 a vyrábí 37610 GWh ročně. FVE Gemasolar (solární elektrárna ve španělské Andalusii, mezi městy Sevilla a Córdoba) zabírá plochu 1km2 má špičkový výkon 20 MW a ročně vyprodukuje 110 GWh. Takže na jednotku plochy vyprodukuje FVE 228x míň elektřiny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2020 15:36 Reaguje na Galipoli Petr
Na jednotku plochy ovšem biopalivo (řepka) dá ještě 120x méně, než fve panely.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.10.2020 19:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Však je její pěstování jen projevem tuposti evropských rudých komisařů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2020 21:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Hluboký omyl. To je superbyznys našeho soudruha nejvyššího. Tak příšerně to nedotuje snad nikdo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.10.2020 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdyby se tím nedaly naplnit povinné kvóty EU na "ekologickou energii", tak by tu řepku nikdo nepěstoval (respektive jen v množství sežratelném populací).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2020 16:44 Reaguje na Vaclav Sobr
Tohle jsou závažné argumenty a je tu vidět to zoufalé zaostávání celého babišistánu, které se dá přirovnat k situaci po roce 1948.
Vidět je to na zahraničí, kde se cestou OZE vydali už dávno. My začali taky s podporou fve, jenže to ropáci cílenou hyenizaci dostali tam, kde to chtěli mít.
Tj. gigantické dotace do podpory OZE mizí (ne)známo kde a budování nových kapacit se blíží nule.
Normální země za nižší dotace mají dnes už možná 40% OZE podílu v energetickém mixu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2020 16:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě proto je třeba ukončit nesmyslné blbnutí s OZE a pustit se do výstavby skutečných zdrojů elektřiny.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

30.9.2020 18:20 Reaguje na Pavel Hanzl
40 procent OZE v "energetickém mixu" do kterého by se počítalo i vytápění a doprava nemá absolutně nikdo na světě.

40 procent vyrobených TWh elektřiny sem tam některá země dosáhne, akorát často ve chvílích kdy tu elektřinu nikdo nechce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2020 22:40 Reaguje na Vaclav Sobr
Vytápění a doprava jsou jiné obory. Ale v některých oblastech Norska už máte problém s benzíňákem, nemají tam už vůbec pumpy. Kamióny musí mít naftu na cestu tam i zpět, nikde nenatankují. Všichni tam jezdí už na elektřinu.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

1.10.2020 08:24 Reaguje na Pavel Hanzl
mluvíte o "energetickém mixu" ne o elektrickém mixu.

Co se toho týká Tepla i v ČR reálně spotřebujeme více než elektřiny.

a kamion na elektřinu prakticky neexistuje (důvod je vcelku prostý - výkonová baterie je tak těžká že se víc energie vyplácá na převoz baterie sem tam než na jakýkoliv užitečný náklad toho kamionu)

Jinak další příklad nesmysl - kamiony kterým kvůli tomu musí zvětšovat nádrže opět snižují efektivitu kdy musí zbytečně vozit velké množství paliva.

Tím si norové tedy vůbec neprospěli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2020 10:06 Reaguje na Vaclav Sobr
Kamiony můžou jezdit na vodík (nepraktické kryonádrže) nebo syntetické palivo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.10.2020 19:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Nepraktické kryonádrže ... tudíž nebudou. Syntetické palivo ano, ale to potřebuje stálý přísun energie, ne čekání na díru v mracích. Tudíž jádro, ne OZE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2020 20:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Amíci testují kamióny na vodík, které přejedou celé USA na jednu nádrž. Ale stát před domem celý týden se s ním nedá.
Systentické palivo je tekutina? plyn? s velkým podílem uhlíku, ale většina je vodík.
A stačí na výrobu přetoky OZE, žádné jádro na to nepotřebujete.
V noci a za bezvětří prostě elektrolyzéry nebublají. Něma problema.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.10.2020 09:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Příslušné technologie jsou známé, měli je Němci v Záluží u Mostu na syntetický benzín pro Wermacht. Potřebujete na to opravdu spoustu elektřiny a krom výroby vodíku elektrolýzou (oni používali jiné postupy) vše potřebuje stabilní příkon. Tedy ne chaotické a nepředvídatelné nárazy a výpadky z OZE.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

30.9.2020 19:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Koukám, že denní normu máte splněnou...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.9.2020 19:58 Reaguje na Jaroslav Studnička
Taky jsem si všiml. Argumenty došly(ony žádné ani nebyly, ale pouze ty stále omílané bláboly) a tak došlo na babišstán a rok 1948. Hlavně, že má doma
teplo a elektřinu z uhlí a jádra a nemrzne, protože
už je pět dnů zataženo.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

30.9.2020 21:13 Reaguje na Břetislav Machaček
A zároveň nekouká...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

30.9.2020 21:14 Reaguje na Jaroslav Studnička
nefouká...pardon
Odpovědět
li

30.9.2020 23:50 Reaguje na Břetislav Machaček
Radši ho nechte,podle pana Hanzla tady za pár let uhoříme a bude tu poušť.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.10.2020 19:53 Reaguje na
To říkali i potulní středověcí kazatelé. Kde měli jen trochu rozumu, tak je chytali a likvidovali.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2020 21:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Ti kazatelé neměli jedno velmi jednoduché zařízení. Teploměr.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.10.2020 09:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Teploměr za oknem mi politicky nekorektně hlásí hnusnou zimu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.10.2020 09:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Nicméně, pro osobnostně destruktivní sekty je charakteristické, že pravda je to, co říká guru, a nikoli to, co věřící vidí na vlastní oči.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2020 20:17 Reaguje na
Za pár let to asi nebude, ale zato neodvolatelně.
Odpovědět
ZM

Zdeněk Mácha

2.10.2020 15:11
Ano postoj se vyvíjí pomalu, ale mám za to, že jsme se již dokázali o dost posunout a nejsme v tom tak zpátečnický jako dříve. Za okolními státy máme možná ještě co dohánět, ale když se u nás podívám, tak třeba jen samotná fotovoltaika se u nás značně rozšířila což na mě dělá dojem, že lidi o oze mají zájem, nebo sám odebírám zelenou energii přes bezdodavatele, kdy i tak mám možnost se do toho zapojit aniž by mi do toho někdo kafral, co je dobré. Priority hold máme asi pořád stále jinde a ukáže čas, jestli s tím budeme ochotni něco dělat.
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

5.10.2020 11:29
100% obnovitelný energetický systém je mýtus a totání nesmysl.
Je to velmi nebezpečná myšlenka, která přivodí daleko větší poškození ŽP než fosilní energetika.
Eko-energetický fanatismus je absolutní extrém, který dovede svět do chaosu. Svítit budeme na střídačku, protože vždy existovala a bude existovat časová disproporce mezi výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů a potřebou její spotřeby.
Slunce v noci nesvítí a vítr si fouká kdy se mu zachce.
Aby se tato disproporce vyrovnala - bude třeba budovat gigantická úložiště - baterkárny a z toho se mi ježí hrůzou vlasy na hlavě.
A to nehovořím o dopadech na ŽP.
Docela bych přivítal, kdyby nám pan Smrž sdělil, jak chce likvidovat - recyklovat gigantické větrné elektrárny, které se již dnes začínají vyřazovat.
Jak se budou likvidovat - recyklovat solární kolektory, baterie a další materiál??
Pokud se totiž započtou všechny náklady a zátěže spojené se spotřebou surovin, přepravu komponent po planetě - lehce zjistíme, že alernativní zdroje zatěžují ŽP mnohem více jakfosilní elektřina.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist