https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-svoboda-a-petra-kolinska-analyza-oecd-novy-stavebni-zakon-neni-klicem-k-dostupnemu-bydleni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Svoboda, Kolínská: Analýza OECD ukazuje, že nový stavební zákon není klíčem k dostupnému bydlení

29.10.2021
Stavba komplexu bytových domů na bývalé zemědělské půdě, Praha - Vinoř.
Stavba komplexu bytových domů na bývalé zemědělské půdě, Praha - Vinoř.
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz
Nový stavební zákon prošel jako velbloud uchem jehly – nebýt hlasů KSČM, SPD a Trikolóry, zákon by potřebnou většinu ve Sněmovně nezískal. Na svět mu pomohla zejména legenda, že zlepší poměry na trhu s bydlením. Zákon díky novým procesům zrychlí výstavbu, a ta prý zase zlevní ceny bytů. Že jde o nereálné očekávání, potvrzuje i aktuální analýza OECD k bytové politice České republiky. Argumentů, které vyvracení legendu o možnosti se z bytové krize prostavět, je ale mnohem více. I to by měla mít na paměti nová Sněmovna při revizi stavebního zákona.
 

O zdlouhavosti stavebních řízení

V mediálním prostoru převládl názor, že stavební řízení jsou v ČR nepřiměřeně dlouhá a že je to způsobeno především platným stavebním zákonem. Na podporu toho se obvykle uvádějí dva důkazy. Jednak se odkazuje na ročenku Doing Business od Světové banky, v níž je sestaven žebříček států podle délky stavebního řízení od podání první žádosti do vydání konečného aktu, na jehož základě lze začít stavět. Podle ročenky z roku 2020 trvá v ČR povolovací řízení 246 dní, což ČR řadí na 157. místo z celkového počtu 190 států.

Údaje z ročenky Doing Business jsou zavádějící ze dvou důvodů. Délka stavebního řízení 246 dní v ročence nevyjadřuje skutečnou průměrnou délku stavebních řízení v ČR. Ale pouze sčítá (popřípadě započítává) zákonem stanovené nebo jen paušálně odhadnuté lhůty všech dílčích povolovacích správních řízení a postupů nutných k zahájení a následně kolaudaci stavby. Navíc: délka 246 dnů se netýká všech druhů staveb obecně. Ale je vypočítána pouze pro jeden vybraný typ stavby, který je ovšem velmi poměrně specifický, je umístěný do území s významným střetem zájmů, ale hlavně nemá vůbec žádnou souvislost s bytovou výstavbou: je vypočítána pro stavbu skladu na zemědělské půdě v Praze.

Údaje od Světové banky tak neposkytují reálný obraz toho, jaká je skutečná průměrná délka stavebních řízení v ČR, natož stavebních řízení na bytovou výstavbu. Pokud tedy v posledních letech politici a představitelé podnikatelských svazů nebo stavebních firem soustavně operovali údaji z této ročenky jako s důkazem pomalé bytové výstavby, pak buď nevěděli, o čem mluví, nebo úmyslně klamali veřejnost.

Nepřiměřená délka řízení u některých stavebních záměrů v ČR není způsobena primárně platným stavebním zákonem, ale faktickými příčinami (viz Dílčí analýzy od Arniky a Otevřené společnosti): tím, že stavebníci podávají nedostatečné žádosti, bez podkladů nebo řádné dokumentace, tím, že záměry navrhují v nepřiměřené podobě nebo v území s významnými střety veřejných nebo soukromých zájmů, tím, že arogantně prosazují „od stolu“ připravené projekty bez ochoty ke kompromisům na základě vyjednávání s dotčenými orgány, obcemi a veřejností, popřípadě tím, že stát neumí sehnat a udržet kvalitní úředníky, kteří by byli schopni vydat v přiměřených lhůtách precizní rozhodnutí, jež se nezhroutí při podání jednoho odvolání či správní žaloby. Pokud jde o zákonnou úpravu, naše úředníky přivádí k zoufalství spíše zběsilá frekvence nepromyšlených novelizací než vlastní text paragrafů, v němž se po nějaké době nakonec všichni naučí chodit.

Vláda ani Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nemají žádné ucelenější statistické údaje, které by ukazovaly, jaká je skutečná průměrná délka stavebních řízení v ČR. Nemají ani žádné ucelenější analýzy, z nichž by bylo patrné, jaké jsou konkrétní příčiny nepřiměřené délky stavebních řízení u některých záměrů či typů záměrů, natož jakou měrou jednotlivé příčiny způsobují celkovou délku stavebních řízení. Je tomu tak proto, že stát uvedené údaje systematicky neshromažďuje ani nezpracovává. Neexistuje tedy žádný relevantní doklad o tom, že by stavební řízení v ČR byla ve skutečnosti nějak nepřiměřeně dlouhá, natož že by to bylo způsobeno platnou zákonnou úpravou.

Ke zjednodušení úpravy stavebního řízení

Nový stavební zákon má urychlit stavební řízení tím, že jeho průběh podstatně zjednoduší. To je však pravda jen zčásti, neboť zamlčuje několik podstatných rizik. Vzhledem k tomu, že návrh předpokládá vybudování nové rozsáhlé soustavy státních stavebních úřadů, na které bude nutné převést úředníky, budovy, vybavení i spisy, v prvním roce po nabytí účinnosti zákona se stavební řízení v ČR výrazně zpomalí. Působení nového zákona se začne projevovat až se zpožděním 1-2 let a postupně, jak se budou úředníci v nových pozicích zapracovávat a jak se budou učit novou zákonnou úpravu.

Návrh zjednodušuje nebo slučuje většinu právních forem dílčích povolovacích aktů a procesů, čímž zřejmě – po překonání organizačního chaosu v prvním roce - urychlí stavební řízení na úrovni správních úřadů. Činí tak ale na úkor ochrany (a) zákonnosti, (b) práv vlastníků sousedních pozemků a staveb a (c) veřejných zájmů v oblasti životního prostředí, a to v tom směru, že některé nezákonnosti a střety zájmů formálně zakryje a jejich řešení odsune až na odvolací a hlavně soudní řízení. Především správní soudy pak budou pravomocná stavební povolení rušit častěji než dosud. A výsledná míra urychlení stavebních řízení tak bude podstatně nižší, než nám MMR tvrdí.

Výstavba nových bytových domů v Dolních Břežanech.
Výstavba nových bytových domů v Dolních Břežanech.

Bude se rychleji stavět na zelené louce

Nový stavební zákon odebírá specializovaným dotčeným orgánům jejich dosavadní pravomoc vydávat při povolování staveb „závazná stanoviska“ k ochraně životního prostředí. Nově budou mít tuto působnost státní stavební úřady. Podle nové úpravy tak mají státní stavební úřady při povolování staveb samy rozhodovat o odnětí půdy ze zemědělského nebo lesního půdního fondu, o kácení dřevin, o zásazích do významných krajinných prvků, jako jsou lesy, vodní toky, rybníky či louky, o povolování výjimek ze zákazů stanovených na ochranu chráněných druhů rostlin, živočichů a památných stromů a dokonce i o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA); jen v některých případech k tomu budou potřebovat (nezávazné) „vyjádření“ dosavadního specializovaného dotčeného orgánu. Kvůli tomu MŽP i MZe jako ústřední správní úřady na úsecích životního prostředí ztrácí pravomoc v odvolacích a přezkumných řízeních závazně přezkoumávat rozhodnutí stavebních úřadů z hlediska ochrany životního prostředí. Tyto otázky budou zcela samostatně posuzovat i přezkoumávat státní stavební úřady v čele s NSÚ. A lze se důvodně domnívat, že posuzování těchto otázek budou provádět spíše v zájmu výstavby a na úkor ochrany životního prostředí. V 70 letech 20. století evropské státy zřizovaly rezorty MŽP jako soustavy specializovaných správních orgánů pro oblast životního prostředí právě proto, že tehdejší obecné („integrované“) stavební i jiné úřady nebyly schopné v povolovacích řízeních dostatečně chránit zájmy životního prostředí. Nyní v ČR dochází k přesně opačnému procesu.

Tento model povede k tomu, že stavební úřady budou snáze povolovat nevhodné stavby na dosavadních přírodních plochách, jako je veřejná zeleň, orná půda, louka či les, a to v rozporu se zvláštními zákony, které tyto složky životního prostředí chrání. Obyvatelé tak mohou očekávat, že na volných zelených plochách v okolí jejich bydlišť se dříve či později objeví nová zástavba. Případné nezákonnosti pak budou moci nestranně posuzovat a napravovat až správní soudy, ale až po právní moci vydaných povolení a zpravidla i se značným časovým zpožděním. I když soudy nakonec zruší nezákonné povolení, stavba již bude zpravidla v mezidobí dokončena a její odstranění bude fakticky nemožné.

Ke skutečným příčinám drahého a nedostupného bydlení v ČR

Problém drahého a nedostupného bydlení v ČR je způsoben souhrou několika příčin, z nichž znění platné zákonné úpravy má jen omezený význam. Jedná se zejména o následující podstatné příčiny:

Domy a byty mohou v ČR volně kupovat nejen občané z jiných členských států EU, ale za stejných podmínek i občané ze států mimo EU, a to bez ohledu na to, zda mají v ČR povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt. Kvůli naprosté liberalizaci nabývání nemovitostí v ČR tvoří nemalou část poptávky po bytech ve velkých městech bohatí občané ze států bývalého Sovětského svazu a Blízkého východu. A v konkurenci s nimi nemohou samozřejmě nižší a střední vrstvy českých občanů na trhu s bydlením obstát.

Právním základem pro současnou liberalizaci nabývání nemovitostí v ČR je úprava v čl. 63 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (EU), podle níž: „[v] rámci této kapitoly jsou zakázána všechna omezení pohybu kapitálu mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi.“ „Kapitál“ ve smyslu tohoto ustanovení zahrnuje i „přímé investice, včetně investic do nemovitostí“ (srov. čl. 64 odst. 2 cit. Smlouvy). Tato úprava je neférová i v tom, že není podmíněna vzájemností, tj. tradičním principem mezinárodního práva, aby i třetí stát zajišťoval podobně liberální úpravu pro nabývání nemovitostí ve své zemi pro občany ČR, potažmo občany EU.

Náš stát neudělal nic proti tomu, aby nepříznivé důsledky této evropské právní úpravy na extrémně vysoké ceny bydlení v ČR zmírnil. Má přitom dvě možnosti. Mohl by na základě čl. 65 odst. 1 písm. b) Smlouvy o fungování EU přijmout nezbytná legitimní omezení volného nabývání nemovitostí určených k bydlení občany ze států mimo EU, a to například stanovením podmínky trvalého pobytu na území ČR, popřípadě minimální nutné doby trvalého pobytu, například 3 nebo 5 let. A mohl by také pokusit - přinejmenším pro některé kategorie nemovitostí určených k bydlení – vyjednat s EU a členskými státy výjimku z výše citovaného ustanovení čl. 63 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Tuto výjimku má v současné době v určité podobě Dánsko. A je možné ji vyjednat nejen při přistoupení nového státu k EU nebo v rámci jednání o změnách zakládacích smluv EU, ale v zásadě i kdykoli jindy.

ČR má oproti ostatním členským státům EU nízké zdanění nemovitostí. Nemovitosti určené k bydlení jsou navíc oproti ostatním nemovitostem zvýhodněny nižší daňovou sazbou, a to bez ohledu na to, zda jsou skutečně užívány k bydlení, nebo jsou prázdné. Kvůli tomu, že jejich vlastníci nejsou daňově motivováni k tomu, aby je pronajali nebo jinak nabídli k bydlení, je podle různých odhadů v ČR, zejména ve velkých městech, přes půl milionu prázdných bytů, z toho v Praze to v roce 2011 bylo přes 40 tisíc bytových jednotek. Daňovou pasivitou státu je tak významná část bytů vyloučena z nabídky bydlení, což zvyšuje kupní ceny i nájemné.

Kvůli nízkým úrokovým sazbám na účtech v bankách a kvůli nedůvěryhodnému trhu s cennými papíry nemá veřejnost v ČR příliš mnoho výhodných a bezpečných alternativ pro investování volných peněžních prostředků. V důsledku toho lidé často používají nákup bytů i jiných nemovitostí určených k bydlení spíše jako vhodný investiční instrument než jako prostředek k uspokojení potřeby bydlení. Podle seriózních odhadů tak přibližně 30-40 % celkové poptávky po bytech představují tzv. investiční byty. Navíc je pak investoři leckdy ponechávají prázdné, neboť nejsou ničím motivováni, aby je pronajali, jak bylo vysvětleno v předchozím bodě.

Stát jen pomalu začíná řešit problém se službami typu AirBnB, při kterých provozovatelé internetových serverů za úplatu zprostředkují vlastníkům nemovitostí určených k bydlení (zpravidla bytů) uzavření smlouvy o ubytování s třetími osobami, zpravidla turisty. Stavební ani finanční úřady prakticky nekontrolují ani nepostihují tento typ protiprávního jednání; protiprávnost zde spočívá v tom, že vlastník soustavně pronajímá k „ubytování“ stavbu, jež je kolaudována k jinému účelu, a sice k „bydlení“. Služby typu AirBnB využívají v posledních letech v rostoucí míře vlastníci bytů ve velkých městech, zejména v Praze a v Brně, v důsledku čehož je další významná část potenciální nabídky bytů vyloučena z trhu s bydlením, což se následně odráží na dalším vzestupu průměrné tržní ceny ostatních bytů k prodeji či pronájmu.

Absence podpory výstavby obecního bydlení

Obce a města v ČR zhruba od roku 2008 prakticky přestala stavět nové byty. Platná zákonná úprava ani nový stavební zákon nepřináší žádné administrativní nástroje k podpoře výstavby dostupného obecního bydlení - tj. bydlení, které by bylo ve vlastnictví obcí a určeno k dlouhodobému a stabilnímu pronájmu veřejnosti. Neupravuje žádný z modelů této podpory, které se uplatňují v řadě evropských zemí, například v Rakousku (Vídeň), Německu (Mnichov, Hamburg), Nizozemí (Amsterodam) nebo Španělsku (Barcelona). Ať již model, v rámci kterého výstavbu zajišťuje stát, kraje nebo obce, anebo model, v rámci kterého tuto výstavbu zajišťují povinně ve stanoveném rozsahu (tj. podílu z celkově povolené výstavby) soukromí investoři, ale s jasně nastavenou veřejnou finanční podporou nebo zvýhodněním. Nový stavební zákon podporu výstavby dostupného bydlení nezná a ponechává bytovou výstavbu pouze trhu.

Doporučení OECD můžou otevřít oči

To je ovšem zcela v rozporu s doporučeními, které v létě tohoto roku na základě analýzy formuloval pro Českou republiku tým OECD. OECD mj. doporučuje (1) používat nástroje územního plánování pro výstavbu cenově dostupného bydlení soukromými investory. (2) Dbát na to, aby bydlení bylo dobře dostupné veřejnou dopravou, protože náklady spojené s dlouhým dojížděním do práce autem mohou převážit nad levnějšími náklady na bydlení v okrajových lokalitách. (3) Strategicky spravovat pozemky ve veřejném vlastnictví a využívat je pro poskytování dostupného bydlení. (4) Vyhodnotit účinnost národní reformy procesu vydávání stavebních povolení a sledovat dopad této reformy na životní prostředí. (5) Poskytnout více alternativ k vlastnickému bydlení, včetně nájemního bydlení a podporovat obce, aby ve svých plánovacích politikách rozšířily nájemní bydlení. (6) Posílit nabídku sociálního bydlení a schválit zákon o sociálním bydlení veřejné investice do sociálního bydlení. (7) Zvyšovat sazby daně z nemovitostí s cílem zvýšit příjmy obcí a zároveň zavést osvobození od daně podle majetkových poměrů, aby se předešlo zvýšení daňové zátěže u domácností s nízkými příjmy. Zavést diferencovanou daň z nemovitostí a daňové úlevy, které by motivovaly k efektivnějšímu využívání pozemků.

Jak jsme ukázali, příčiny vysokých cen bydlení jsou jinde než v textu zákonné úpravy. Takže levnější či dostupnější bydlení nový stavební zákon přinést nemůže. Jisté však je, že nový stavební zákon usnadní developerským korporacím výstavbu na zemědělské půdě i zeleně, a tím zhorší životní prostředí širokých vrstev obyvatel v okolí jejich domovů. Již brzy se ukáže, že v novém stavebním zákoně nejde o dostupné bydlení, ale o investice velkých soukromých společností. Tedy těch, které přípravu zákona sponzorovaly.


reklama

 
foto - Kolínská Svoboda,
Svoboda, Kolínská
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. je expert na správní právo, vyučuje na Právnické fakultě UK, Mgr. Petra Kolínská pracuje v asociaci nevládních organizací Zelený kruh.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (65)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

29.10.2021 08:58
Neexistuje tedy žádný relevantní doklad o tom, že by stavební řízení v ČR byla ve skutečnosti nějak nepřiměřeně dlouhá, natož že by to bylo způsobeno platnou zákonnou úpravou.
Moje zkušenost (a asi tisíců dalších lidí) je přesně opačná, na územní rozhodnutí o postavení prkoviště na vlastním pozemku (bez ztráty parkování na ulici) jsem čekal asi 7 let a doppsud se třeba policie neráčila vyjádřit, jestli je možno vůbec přejet přes chodník.

Na Paoubkově Marsu nemůže být větší bordel než v babišistánu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.10.2021 14:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Za měsíc už budete říkat fialistánu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2021 16:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Omyl.Poškození našeho státu Babišem je zcela fatální, stačil si nasadit svoje lidi úplně všude a ti se tam díky mohutné korupci budou držet jak houno košule.
Slováci bojují proti mafiím už 30 let a pořád nejsou hotovi...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.10.2021 16:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak zcela upřímně ... nesmyslná privatizace obecních bytů za ceny vskutku symbolické není ani Bábovo dílo, ani socánků.

A byla to fest pitomost, Vídeň je rudá a tak není divo, že tam nejvíc bytů má město, ale švagrová bydlí v Norimberku a i tam má město bytů spoustu a ta bytová politika je tam velmi rozumná.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.10.2021 09:39 Reaguje na Svatá Prostoto
Přesně tak. Fialovi spolustraníci rozprodávali obecní byty
nejenom nájemníkům, ale celé bytové domy svým kamarádíčkům,
kteří nyní na lidech rýžují, protože to není nájem, ale
zlatý důl. Koncepce nového stavebního zákona s jedním
razítkem je vcelku moudrý počin, ale praxe by asi tak
ideální stejně nebyla. Stále je to ale lepší, než ten
"orientační závod" se sháněním razítek po čertech a
ďáblech. Ono nestačí, že třeba plyn přes pozemek nevede,
ale štempl od plynařů musíte mít. Nakonec kopnete do země
a ejhle on je o dva metry vedle, než je zakreslený a je
tu malér jako hrom. Co s tou stavbou, když je plynovod
tam, kde být nemá a stavbu není kam posunout kvůli jiným
sítím, sousedům, architektům atd.? Případ je z praxe a
dům sice stojí, ale úplně jinde, ne zcela podle představy
vlastníka a plynovod je v mapách stále špatně zakreslen.
I já nebýt pamětník, tak nevím o kabelovém vedení na
svém pozemku, protože je zakreslen přes sousedovu zahradu jako vzdušné vedení. Tak nějak funguje vše v praxi, kdy
nezáleží na skutečnosti, ale na štemplu nekompetentních
dobře placených uředníků.
Odpovědět
sv

30.10.2021 20:39 Reaguje na Břetislav Machaček
Tos to třeba ostravským socanům nandal. To si třeba takový socan palyza za rámeček nedá. Koukám, že se socanskými zloději znáš, že jmenuješ. Který to je ten socan Fiala?
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 18:38 Reaguje na Břetislav Machaček
LŽETE. V tom Vašem chacharstánu NIKDY nebyli u moci modří, vždy to byli oranžády spolu s bolševiky, a o privatizacích bytů se rozhodovalo max na úrovni obcí, ne výše, s výjimkou toho, co bylo za OKD. A za to zaplatil Bakala na místní poměry nadstandardně. A druhák, předkupní právo měli držitelé dekretů ze zákona. Takže ti Vaši "kamarádíčci" mohli přijít ke lsovu až poté, co to odmítli ti držitelé dekretů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2021 10:31 Reaguje na Svatá Prostoto
Privatizace bytového fondu byl zcela nutný proces, města na údržbu neměla. V Brně bylo centrum prakticky velký Bronx, oprava domu se dělala tak, že se vstup zatloukl prkny.
Samozřejmě musí část fondu patřit městu, zvláště ze sociálních důvodů.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

31.10.2021 18:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Mýlíte se zase. Uvedu jako příklad Bohumín, který
se nezbavil téměř žádných bytů a navíc jich mnoho
převzal od místních podniků. Byty postupně renovuje
z vylicitovaných nájmů, dotací a vlastních investic a obecních bytů má dostatek. Jinde se spokojili
s mizerným ziskem z prodeje, který prošustrovali
a nyní vymýšlejí jak z toho ven. Dobrý hospodář
se zbytečně majetku nezbavuje i za cenu toho, že
renovace dělá postupně a pomalu už finišuje. Asi
to bude tím, že mimo jednoho prvého volebního
období nepřepřaháme, je tu čas na práci a ne na
změny u koryt a změny priorit. Jó koho jste si
zvolili, tak to řídili a výsledek máte takový,
jaký máte.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 18:41 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Macháčku, problém byl v tom, že stát převedl byty na obce, což tedy nic proti ničemu, ale problém byl, že jim zároveň nadiktoval, za kolik se to má pronajímat, a tento stav trval prakticky až dso roku 2010, v Praze ještě později. A pokud měla města ten bytový fond v havarijním stavu, tak to prostě bylo neudržitelné. Bohuním je zřejmě specifický případ, a většinu výstavby tvoří nejspíše králíkárny z 80, let.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.11.2021 12:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale no tak, nevím jak v Brně, ale tady se masově privatizovaly domy/byty, které na tom byly zcela ok.

A jedna věc co privatizovat druhá za kolik. Aby někdo mohl zprivatizovat 100 m2 kvartýr na Vinohradech ani ne za 150 litrů ... to sorry jako. Hlavně když si uvědomím, za kolik mi pak byl nabízen. A byla to v dané době vcelku rozumná cena (ale co tam, že jo:-).

Město si mělo ponechat výrazně více bytů, to zaprvé, a zadruhé mělo prodávat za nějaké smysluplnější ceny, klidně s umožněním dlouhodobějšího splácení.

Nestalo se ani jedno a sociální bydlení je u nás jeden velký průser.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 18:32 Reaguje na Svatá Prostoto
Hunžlík zprivatizoval za obdobné peníze mnohem větší kvartýr v Brně :)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.10.2021 12:28
Velký problém nového stavebního zákona je taktéž, že umožňuje stavět polozateplené budovy, které se už nikdy nevyplatí dále zateplit. Za 20 let z toho budeme velmi nešťastní!

Je zajímavé, že toto ponechává autory článku chladné.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.10.2021 09:59 Reaguje na Jiří Svoboda
Chápu, že kopete za svůj byznys v zateplování, ale nemělo by to
být pouze věcí stavebníka, zda chce plýtvat a až dodatečně
zateplovat? Víte oni lidé mají často pouze na to, aby měli co
nejdříve bydlení a k zateplení chtějí dospět po splacení alespoň podstatné části hypotéky. Pak jsou lidé, kteří postupují podle vašich rad, ale nakonec zjistí, že už nejsou schopni splácet
o cenu zateplení vyšší hypotéku. Ze snu o pasivním domě nezbude nic
a získá pouze banka, která ho patřičně zhodnotí. Já zateploval
postupně, za své, bez dotací, ale po 25 letech na dnešní dobu
nedostatečně. Takových aktivních blbců nás bylo více a ti vykuci
dnes zateplující za dotace se nám smějí. Jakékoliv dotační zásahy
do soukromého vlastnictví jsou nespravedlivé vůči jiným, kteří
toto ani nemohou využít. Rovněž ten diktát, co mám stavět a jak
je nespravedlivý a neobhájí ho ani ty vyšší cíle zelené politiky.
Prostě a jasně kopete za svůj byznys a nemám vám to za zlé, ale
je to díky dotacím a nařízením křivárna, protože dotace cenu materiálů i prací uměle navyšují.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.10.2021 17:15 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Machačku moc se ve mně mýlíte.

1. ve stavebnictví nepodnikám, dělám tam soukromý výzkum jako koníčka. Nabízím velmi efektivní řešení, která nejsou dotována a štve mne, že dotace jdou vlatně proti mému konceptu

2. tepelné izolace jsou na objem nejlevnější stavební hmoty a pasivní dům může vyjít výrazně levněji než obyčejný i bez dotací. V podstatě jde hlavně o to, co si necháte vnutit. Když nevíte, co můžete chtít, necháte si vnutit v podstatě cokoliv. Vaše argumenty s hypotékou jsou nesmyslné. Copak neušetříte spoustu peněz při provozu domu za energie? Takže máte na splácení vyšší hypotéky! Ale ona vyšší být vůbec nemusí.

Ano, mělo by to být hlavně na stavebníkovi. A jediné, co můžeme změnit, je, aby byl seznámen se všemi možnostmi, z čeho lze vybírat.

Takže jsme vlastně na stejné lodi (pokud vám to nevadí). Tak, jak vy jste blbě zateplil před 25 lety a dnes si to uvědomujete, že to bylo blbě, stejně blbě se dnes staví nové domy a jsou vnucovány nevzdělaným lidem.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.10.2021 18:14 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak to se vám omlouvám za nařčení, že v tom oboru
podnikáte, ale z mnoha vašich příspěvků to tak
vyznívá. Ono to zateplování až k hranici pasivity
je možné hlavně u nových budov, ale většina dnes
obývaných budov se pouze zatepluje s omezením a
nebo to není možné vůbec(historické stavby, domy
méně movitých lidí). Ty čeká buď opuštění, nebo
zázrak. Viděl jsem sendvičovou stavbu z polyuretanu,
hliníkového vnějšího a plastového vnitřního pláště.
Jednalo se pouze o víkendovou stavbu a bez základů.
I tak se její cena bez pozemku a inženýrských sítí
při ploše 3O m2 pohybovala kolem 4 miliónů korun.
Při velikosti běžného domku, sítích a pozemku by
to byl minimálně dvojnásobek a to už není pro
obyčejné lidi při platech do 30 tisíc reálné. Ti
si tak kupují staré tepelně nevyhovující domky a částečně zateplují. Ten zcela pasivní dům je pro většinu nedosažitelný kvůli tomu, že splácet ho většina často při ztrátě zaměstnání, nebo zdraví, nedokáže. Pokud by ta cena byla přijatelná, tak
asi nikdo váhat nebude a nebude se to muset ani
nikomu nařizovat. Bohužel nařizovat to, když na
to lidé nemají, se rovná zákazu stavět zcela.
Takže ti lidé nemusí být pouze nevzdělaní, ale
je to nad jejich finanční možnosti. Celoživotní
dluh dělá z člověka otroka svázaného se stavbou
bez možnosti odejít jinam za lépe placenou prací.
V tom případě by asi lépe vycházelo nájemní
bydlení v takových domech, s rozumně nastaveným
nájemným s možností kdykoliv předat klíče a jít jinam. Bohužel většina lidí, kteří chtějí bydlet
v domcích, to má nastaveno jinak a nemíní měnit
dům za dům podle svých finančních možností. Jdou
tak cestou jistoty s tím postupným zateplováním
i za cenu zklamání, jakého jsem se dožil já. Kdo
mohl před 25 roky tušit, že přijde nějaké zelené
šílenství, které bude požadovat místo rozumného
zateplení starých domků stavbu nových pasivních
a potrestat ty žijící ve starých domech tím, že
si časem nezatopí díky cenám paliv a nemožnosti
spalovat levnější druhy paliv. Co tak nechat lidi
dožít i s kotlem na uhlí a chtít vše pouze pro
nové majitele a nové domy? Asociálnost takovéto
politiky přivede mnoho lidí předčasně do hrobu
a to je možná taky jeden z cílů, jak se jich
elegantně zbavit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

31.10.2021 10:34 Reaguje na Břetislav Machaček
Jistě, ty staré domy jsou vážný problém, ale řešit se to musí a nebude to vůbec jednoduché!

Já ale otevřel zcela jiný problém. Jak zajistit, aby se ještě 20 let nepokračovalo s nemožnou výstavbou, jakou provádíme dnes.
Právě lobbing energetických a tradičních stavebních firem či výrobců cihel... způsobuje, že se staví pořád stejne blbě a za 20 let z toho budou lidé nešťastní.

Ano, máme tu zelené šílenství, které hlavně slouží k obohacování vybraných subjektů, nikoliv k řešení problémů planety. Proto to tak vypadá.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 18:43 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Macháčku, nechci Vám kopat do báboviček, ale výstavba rodinného domu je mimořádně nákladná záležitost kdekoli na světě, a rozhodně to není záležitost pro single, který má jinak holou řiť, a příjmově je malinko ale opravdu malinko nad průměrem.
Odpovědět
AM

Anežka M

31.10.2021 20:44 Reaguje na Jiří Svoboda
"Ano, mělo by to být hlavně na stavebníkovi. A jediné, co můžeme změnit, je, aby byl seznámen se všemi možnostmi, z čeho lze vybírat."

Tak obeznámen s možností zateplit, nebo přinucen zateplit? V předchozím jste napsal že přinucen. Tak z nás nedělejte blázny, že jste to myslel na bázi dobrovolnosti.

Dnes se žádné nové domy nezateplené nestaví, nedělejte nás blbce nakvadrát. Nezateplené bývají původní stavby, kde na to lidi nemají nebo to z různých důvodů (problémy s vlhkostí, místem, řadovky) nejde, resp, by to bylo drahé. Těch situací a důvodů proč lidi nezateplili je jak máku, nehažte je laskavě do jednoho pytle s nálepkou nevzdělanost.

Když jsme se stěhovali do vlastního, koupili jsme starý nezateplený domek za velmi příznivou cenu - finančně jsme na tom tehdy byli spíš hůř, hypotéku jsme neměli, takže jsme řešili každou korunu. Opravovali jsme svépomocí pět let, do dvora se udělala přístavba, ta už samozřejmě s přijatelným tepelným odporem. Původní domek ale zateplený není, protože není izolovaný od země, na podřezání jsme neměli peníze, a zaplácat ho polyšem by zkrátka byl nerozum (vlhnoucí stěny apod). Naníc se přiznám že polyšová fasáda je hnus, radši jsme znova nahodili vápennou omítku, udělali šambrány, obnovili fasádní reliéf, ohyzdné plasťáky vyměnili za špaletová okna, kterýma (přiměřeně) táhne, protože tak to ve vesnickém baráku, kde se topí v kamnech, má bejt! Nicméně zateplili jsme strop. Opravili jsme komín a za ušetřené peníze koupili zarostlý sad, takže teď už ve staré části topíme krásně proschlým dřevem z vlastního, které máme jen za cenu práce (a amortizace nářadí, samozřejmě). Ano, když v zimě odjedeme na dýl než na víkend, musíme zastavit vodu, protože tenké cihlové stěny rychle promrznou. Ale co je komu po tom? My jste takhle spokojení, byla to pro nás tehdy jediná cesta jak se vysekat z nájmu, účty za energie máme nízké, tak nás už sakra přestaňte zachraňovat proti naší vůli! Maucta.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 18:35 Reaguje na Anežka M
Co zateplení odvětrávanou fasádou? Tedy použít nějaký prodyšný materiál na bázi minerální vlny, a před to předsadit například plášť z trapézového plechu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.10.2021 15:07
"ČR má oproti ostatním členským státům EU nízké zdanění nemovitostí." ... no ještě aby, když máme celkové daňové zatížení jak kráva.

"Kvůli tomu, že jejich vlastníci nejsou daňově motivováni k tomu, aby je pronajali nebo jinak nabídli k bydlení, ..." ... z hlediska "drobných" vlastníků, bytů je zcela zásadním problémem to neskutečné martýrium s tím, jak dostat nájemníka z bytu, když se něco nepovede.

Prostě Kolínská opět potvrzuje, že sice není v jádru zlá ženská, ale je mimo až to bolí.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

29.10.2021 16:29
Článek je více či méně zbožným přáním autorky než sbírkou faktů. Pokud se už nějaká fakta objevují vykládá je autorka spíš "kreativně". Doporučení OECD jsou poměrně "neobjevná" a upozorňují převážně na známá fakta. Souhlasil bych zejména s doporučením č.1 použít územní plánovaní pro výstavbu dostupných bytů soukromými investory a doporučením č.2. zajistit rozumnou dopravní infrastrukturu v místech s plánovanou bytovou výstavbou. Stále složitější regulace novostavby i rekonstrukce velmi zásadně prodražují. Nikde ani zmínka o povinných PENB ("energetických průkazech budov") o povinných standardech podstatně prodražujících každou novou stavbu. Nikde ani řádka o neuvěřitelné složitosti stávajících povolovacích procesů. Ani zmínka o podstatném zpřísnění územního plánování v průběhu posledních 20 let. Pro obyčejného člověka jsou dokumenty a žádosti spojené s povolováním staveb obtížně pochopitelné a zorientovat se v nich je pro laika téměř nadlidský úkon. To nahání většinu stavebníků do náruče profesionálních "zařizovačů" stavebních povolení. Ti svou práci nedělají zadarmo. Postupující regulace zasahují téměř veškeré stavební profese a prodražují realizaci stavebních prací. Cena práce, materiálu, pozemků, energií stoupá závratným tempem. Velký podíl na tom mají drahé emisní povolenky a nároky na posílení sítí v souvislosti s obnovitelnými zdroji (energie se používají k výrobě a dopravě stavebních materiálů), povinné zateplování, omezování těžby surovin (písek, stavební kámen), postupující regulace výroby materiálů (cement, vápno, ocel, stavební chemie). Bydlení se, stejně jako osobní doprava, tak začíná stávat luxusem a situace nemá jednoduché ani rychlé řešení.
Odpovědět
Pe

Petr

30.10.2021 15:30
Samozřejmě, není žádný zájem dělat něco dostupné a dobrovolně se připravovat o pohádkové zisky. Naopak, nedostupnost je cíl. To je nejziskovější stav.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

31.10.2021 09:55 Reaguje na Petr
Přesně tak. Developerská lobby lobbuje naoko za urychlení stavebních
povolení pro všechny, ale ve skrytu jim jde hlavně o jejich kšefty.
Oni mají na vyřizování povolení zkušené úředníky, právníky a taky
jsou schopni účinně ovlivnit odpovědné úředníky. Jim tak nejde
o to jedno razítko jako obyčejným lidem, kteří takové možnosti
nemají. Navíc síla investora je i v tom, že nějaké ty podmínky
obejde a pro něho za symbolickou pokutičku je úřad dodatečně
schválí. Výsledkem jsou předražené nemovitosti, do kterých se musí
započítat nejen nekřesťanský zisk, ale i ty úplatečky, pokutičky
a ostatní "vícenáklady". No a pak nabízejí byty za cenu vily
a nájmy za cenu průměrné měsíční mzdy. Vše co se postaví, tak se
i prodá spekulantům využívajících bytové nouze v místech s dostatkem
dobře placené práce a jinde zejí stávající byty prázdnotou, neboť
se vše koncentruje v několika málo lokalitách. Chybou je tak i ta
koncentrace práce, která vytváří tlak na ty ceny nemovitostí. Je
to nešvar velkoměst a koncentrace výroby, která při prvé krizi
splaskne, jako před léty omezení výroby aut v USA s následnou
krizí vzešlou z krize na trhu s nemovitostmi. Moudří lidé do toho
za ty ceny nejdou, protože nadhodnocená nemovitost je ztrátovou
při jakékoliv krizi osobní i společenské. Hypotéka je okovem
na obou nohou i s koulí bránící jít jinam za lepší, nebo pouze nějakou prací. Receptem je rozptýlit dobře placenou práci po
celé republice a zvýhodnit místa trpící vysídlováním za prací.
Ušetří se na nové výstavbě, sníží se zábory nové půdy a nároky
na dopravu v přelidněných městech. Chce to pouze předat část
kompetencí z center do regiónů a nepovolit koncentraci výroby
tam, kde už jsou ty problémy nyní. To se ale bohužel nelíbí
ani těm developerům, protože by přišli o zlatý důl jménem
bytová nouze, ač je jinde bytů přehršel a nebo alespoň za
zlomek ceny.
Odpovědět
ig

31.10.2021 14:07 Reaguje na Břetislav Machaček
A v tom může pomoct svobodná mobilita obyvatel. Bydlení 50 km od práce není dnes žádná překážka, možná proto se ji některé síly snaží zlikvidovat :-)
Odpovědět
Pe

Petr

31.10.2021 15:35 Reaguje na
Když už někdo má tolik času a vážně chce jezdit denně 50 km tam a 50 zpátky, tak na to je skutečně ideální elektrický pohon. Otrávit kvůli tomu svět nám všem spálením šesti litrů benzínu/nafty je svinstvo, na které já nejsem zvědavý a dýchat to nechci.
Odpovědět
Pe

Petr

31.10.2021 15:59 Reaguje na Petr
Tak velké ježdění znamená spálit měsíčně 140 litrů jedů za 5000, za rok 1.700 litrů za 60 tisíc, a za 10 let strašlivých 17.000 litrů svinstva za 600 tisíc. A za to už je pohodlný elektromobil. Jenom za tu (ne)spálenou rakovinu pro nás všechny.
Odpovědět
ig

31.10.2021 19:01 Reaguje na Petr
Jen u nás ve firmě takhle dojíždí několik lidí. A není to proto, že by měli času nazbyt, ale protože jim to naopak čas šetří. Veřejnou dopravou by to měli dveře-dveře hodně přes hodinu, autem po dálnici za půl, což je leckdy méně než kolik se běžně stráví MHD po Praze. Na Vaše obavy z rakoviny myslím kašlou, už proto, že je to bezpředmětná paranoia - počínaje Euro 5 prakticky nic nehrozí, vše nad to jsou už jen výmysly teroristů. Jezdí proto, že si tak přijdou k platu o několik desítek tisíc Kč vyššímu kdyby si hledali práci v místě kde bydlí - pokud by se jim to vůbec povedlo.
Jestli to chcete "řešit", nabídněte jim buď sto tisíc měsíčně za vysoce kvalifikovanou práci u nich na vsi, nebo jim zařiďte slevu dvacet miliónů na barák v Praze :-) Elektromobily nemají, neb je to křáp s vysokou cenou, krátkým dojezdem, problematickým nabíjením a omezenou životností. Oni totiž třeba chtějí jet na víkend na hory a třetí auto do rodiny si nemohou dovolit ani při svém platu.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 18:59 Reaguje na
Dobře, IG, a nyní to otočíme....stojí je to o hodionu denně méně, a kolik je to stojí finančně? O kolik víc, než kdyby jezdili hromadnou dopravou? Mne to tedy vychází, že pokud nemají ti lidé služebáka jako benefit, a platí pouze PHM dle techničáku, a 1 procento dan z pořizovací ceny, což bývá tak tisícovka, tak pokud nemají alespon 70 000 hrubého, tak to MHD vyjde v těchto relacích výhodněji. Tady přesně platí čas = peníze.
Odpovědět
ig

2.11.2021 08:35 Reaguje na Sauerkirschmann
Mluvím o zaměstnancích s platem dosahujícím řádu 1e5, takže tam to smysl má. A ten bonus se služebním autem a kartou na benzín mají taky :-) Samozřejmě někdo bližší průměrné mzdě si tohle dovolit nemůže, ale přesto vidím tendenci volit raději auto než veřejnou dopravu i v případech, že je to lehce finančně nevýhodné. Nicméně uznávám, že nejsme reprezentativní vzorek průměrné české firmy kde půlka lidí jsou rádi, že jsou rádi :-)
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

2.11.2021 11:35 Reaguje na
Kolik je mezi gumokolisty, co denně jezdí do práce auty těch, co mají plat 100 000? Zkuste procentuálně. 5 procent? I to jsem možná přehnal.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 19:02 Reaguje na
Jo, ještě ig - to by mne ta půlhodka zajímala v poslední době - obvykle jsem v říjnu poskakoval 40-70 minut mezi tou Molkou na D8 a vychovatelnou
Odpovědět
ig

2.11.2021 08:36 Reaguje na Sauerkirschmann
D8 znám, to je peklo na zemi. V našem případě to naštěstí tak ostře neplatí, i když v dobách předscheinherrovských bývalo lépe :-)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.11.2021 12:44 Reaguje na Petr
Ideální na dojíždění je kvalitní VHD ... že není není vina těch lidí, co holt musí nasednout do aut.

30 let se intenzivně buduje ne rychlodráha, bo to je kokotina, ale 2kolejná elektrifikovaná železnice z Kladna přes Ruzyni na Vels a dále do centra. A je co? Prd. Když bude do 2030, tak to bude zázrak.

171 podél Berounky ... jedna nepřetržitá výluka.
Rakovník ... ehm ... i když si člověk zavzpomíná na mládí:-).
Koridor od Ústí/Kralup ok, ale vlaky jsou fest narvané.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 18:48 Reaguje na Svatá Prostoto
Koridor - 90 ka je naprosto otřesná záležitost, kteráí nikdy neměla dostat stavební povolení - místy jde zcela regulérně do protisměru - Dobříň. A tak jsou Lovosice po D8 asi 68 KM, ale po koridoru 84.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

31.10.2021 18:02 Reaguje na
Tak k tomu dojíždění za prací připočtěte dojíždění
z venkova k lékařům, do škol, za nákupy, na úřady
atd. Místo aby šly služby za lidmi, tak jsou tou
centralizací a způsobem nastavení dnešní ekonomiky
lidé nuceni jezdit i za službami. Toto vše je pak
o navyšování dopravy, spotřeby paliv a ztrátě
volného času. Jsou tu navíc i lidé, kteří už se
sami nemohou přesouvat za službami a tak je buď
omezují a nebo jim narůstají vícenáklady za
jinou dopravu. Projezdí tak velkou část příjmů
a to samé platí i o pracujících. Mnozí si tak
spočítají, že než dobrá práce s dojížděním,
tak jdou raději na pracák a pobírají dávky.
Tento systém je ekologicky zcela špatný
a koncentrace výroby a služeb je riziková i z
hlediska možného krachu. Zmizí tak náhle velký
zaměstnavatel a u služeb jediná služba pro
široké okolí. Pak nezbývá než dojíždět zase dál
a dál i s těmi všemi negativními dopady. Kdysi,
když byla hlavním problémem doprava, tak vznikaly
malé továrničky zaměstnávající celou vesnici bez
nároků zaměstnanců na dojíždění. Dopravovaly se
pouze suroviny a finální výrobky. Dnes k tomu
přibylo dojíždění zaměstnanců do těch velkých
podniků i s těmi negativními jevy s parkovišti,
kapacitou silnic, spotřebou paliv, produkcí
zplodin a v neposlední řadě se ztrátou volného
času stráveného dojížděním. Toto jsou rezervy
a možnost návratu výroby blíže k zaměstnancům
by snížilo rapidně energetické nároky dnešní
společnosti, která pak hledá zástupné důvody
opět na úkor těch obyčejných lidí, kterým se
zdraží jízdné v HD, cena paliva a energií. O to
více budou hledat lépe placenou práci a dojíždět
zase dál a dál. Prostě společnost spotřeby je
i o tomto a ne pouze o tom, co nám stále někdo
vnucuje. Pokud nebudu muset nutně cestovat, tak
nepotřebuji spořit palivo, jezdit na elektřinu či vodík a nakupovat modernější dopravní prostředky.
Taky i tu zbytnou dopravu klidně oželím, ale tu nezbytnou musím vykonat tak, jako tak i za cenu
zkázy životního prostředí. Ekologie toto neřeší
a kopíruje pouze ekonomiku i s dopady na ty,
kteří by se ekologicky chovali, pokud by nebyli
nuceni být těmi "ropáky".
Odpovědět
ig

31.10.2021 19:06 Reaguje na Břetislav Machaček
Máte pravdu v tom, že úspor se lépe dosáhne systémovými opatřeními než technickými vychytávkami (byť ty jsou také co platné). O jednom takovém systémovém opatření bych věděl. Zrušit poplatek za vynětí půdy ze ZPF a dovolit bez velké byrokracie stavět rodinné domy v těsném okolí Prahy na dnešních polích. Už vidím jak protestujete, ale vždycky je něco za něco - v mém návrhu půda za naftu :-) Jde jen o to, jestli se to z hlediska žp vyplatí nebo ne.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

1.11.2021 09:52 Reaguje na
Ano protestuji, protože nechápu, proč se musí
stále vše koncentrovat do Prahy a velkých měst, když tam stejně přicházejí pracovat lidé z míst, kde mají kde bydlet a ta se vylidňují. To je o tom systému, který si uzurpuje právo
na centralizaci i za cenu těchto problémů.
Existuje mnoho úřadů, které mohou fungovat
v krajích a s centrem pouze elektronicky
komunikovat. To samo vedení firem, které
raději více za nájmy kanceláří v Praze,
než třeba v Horní, Dolní, aby se pouze schovali před případnými kontrolami FÚ,
které v Praze mohou čekat jednou za 20.
let a na venkově každý rok. I to se při křivárnách vyplatí a je to pak i o 100 schránkách firem v jedné kanceláři, kde sekretářka poštu pouze nasáčkuje a posílá
do skutečného sídla firmy na venkově.
Praxe P.O. Boxů a jiných křiváren tak způsobuje to, že se vyplatí i ta kancelář
v centru Prahy, protože na některé zákazníky zapůsobí i "dobrá" adresa. Mít sídlo v Horní, Dolní není tak oslňující jako na Václaváku.
Pak jsou tu telefonní reklamní a nabídkové služby a ty mohou klidně fungovat v té Horní, Dolní a ne v Praze. Takže je to o systému koncentrace s tou navýšenou spotřebou a nároky na novou výstavbu. Systém to umožňuje a tak
to tak i vypadá, ale vytvoření megaměst
s vylidněným venkovem je nesmysl, který se
lidstvu vymstí. Megaměsta nepřežijí kolaps,
který ta menší lehce ustojí a ten kolaps
brzy nastane a nebude to nic veselého.
Odpovědět
ig

1.11.2021 11:58 Reaguje na Břetislav Machaček
Funguje to všude, říká se tomu "gravitační efekt velkých měst" a souhlasím, že by vláda měla dělat vše pro to, aby jej ještě nezesilovala. K těm kontrolám FÚ - nejde o to skrýt křivárny, ale o to, že jakékoliv jednání s FÚ je otravné a nákladné (zažil jste to někdy?) a úředníci mají zřejmě pokyn "najít aspoň něco, když už jdou na kontrolu". FÚ někde v Horní Dolní bude zkoumat každou nakoupenou tužku a snažit se dokazovat, že si s ní pan majitel dělá také soukromé poznámky a že si jí může dát do nákladů jen z 80 % a podobně. V Praze si každé dva roky obnovíte flotilu služebních mercedesů a nikdo nehne brvou, protože to tu dělá každý. Tohle kdyby neexistovalo, hned bude vektor tlačící na koncentraci firem ve větších městech o něco kratší :-)
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

2.11.2021 13:31 Reaguje na
No, funguje, ale u dvou měst to funguje extrémně blbě. Praha, a pak ještě Berlín. Ve starých spolkových zemích je hafo světových firem v normálních městech do 50 000 obyvatel, a občas jsou i po vesnicích - ne pobočky, myslím firmy. Mám jmenovat?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.11.2021 15:07 Reaguje na Sauerkirschmann
A proč? My to všichni víme. Jenže to je holt ten jiný vývoj po válce, kdy se z pohraničí odsunuli Němci, kterým to tam vděčilo za průmysl a jinde to soudruzi centralizovali do těch svých jeblých n.p. a podobně.
Výsledkem bylo, že co město, to jeden, max dva podniky ... a když to po 89 šlo do kopru, tak ...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.11.2021 12:48 Reaguje na Břetislav Machaček
ig to píše přesně ... Praha je prostě a vše se sem hrne. My tu z toho fakt radost nemáme, ti dojíždějící velmi často také ne. Ale co máme dělat?

Rozvoj regionů je primárně vládní problém, ta má vytvářet podmínky a pobídky, aby se rozvíjely regiony, ne Praha, které si pomůže sama.

Výsledek je ale takový, jaký je.

Pokud vám někdo řekne, že by mělo v Praze přibývat jak lidí, tak pracovních míst, tak je buď blázen, nebo není z Prahy. Nebo je z IPRu, tam je zahušťování města mantrou:-(((.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 18:54 Reaguje na Břetislav Machaček
Kterýže to pán, kterého personifikujete jako nějakého Pána, kterému říkáte Pan Systém, a který si cosi uzurpuje? Nikdo Vám přeci nebrání si ty firmy budovat v těch Vašich pepíkovech. A k tomu dalšímu....byla spousta pokusů, jak vybudovat R+D centra v pepíkovech, i masivní dotací EU - viz RD centrum v Knínicích nad Ústím nad Labem. Problém byl, že ti pepoíci, a lojzíci žádný vyzkum a vývoj dělat ani neumějí, ani nechtějí. Takže vyhozené peníze.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 18:51 Reaguje na
Jenomže tyhle suburbie by byly tak jako tak bez občanské vybavenosti, takže 2 auta v rodině nutností, a příměstskou dopravou je to neobsloužitelné. Pokud by to bylo něco jako sídliště s občanskou vybaveností, školami, atd, pak nic proti. Jenomže to by se stejně nestavělo. Takže tohle by naftu docela určitě neušetřilo.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 19:08 Reaguje na
Ig, víte, já si na tohle téma udělal docela průzkum :) Ono i v regionech je dost docela slušně placené práce pro venkovské pepíky a lojzíky, ale už ne dost této práce pro pepičky a lojzičky, které se vyučily bud na bakalářku nebo humanoidku v nějakém náramně užitečném oboru. Tyhle bulšit joby vznikají pouze v ústředí korporací, v centrálních institucích, nebo neziskovkách, a tyhlep rostě jinde, než v praze nejsou. Talže pepík a lojzík by sice v regionech dobře placenou práci našli, ale nedostali by tam pepičku, nebo lojzičku. Takže musí pak oba táhnou do Prahy.
Odpovědět
ig

1.11.2021 21:30 Reaguje na Sauerkirschmann
To je prašť jako uhoď. Neziskovky sídlí v Praze z přesně stejných důvodů jako ziskovky: ke spolupracující či navazující firmě v potravním řetězci to máte čtvrt hodiny autem nebo půl hodiny tramvají, můžete se setkávat u piva s kolegy z oboru, když hledáte zaměstnance, nevybíráte z padesáti lidí v dojezdové vzdálenosti ale z miliónu, bába z finančáku vás nebude dusit kvůli stokoruně, nejste závislý na jednom mafiánovi ze stavební nebo odpadářské firmy ale můžete si vybrat z několika, ...
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

2.11.2021 12:29 Reaguje na
Já tedy nevím, ale ukažte mi místo v ČR, kde by v dojezdové vzdálenosti bydlelo ve srovnatelné dojezdové vzdálenosti 50 lidí oproti tomu milionu v Praze. Zkuste to místo definovat pomocí GPS.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

2.11.2021 13:34 Reaguje na
Tohle je docela hovězí nápad, nejenom z hlediska ŽP. Co tam proboha budou ti lidé dělat, až nebudou mít k dispozici měsíčně PHM řekněme 100 litrů, ale jenom 20 litrů? Ropný zlom nastal v roce 2018 v plné konjunktuře, a BP předpokládá, že bude těžit v roce 2030 o 40 procent méně. O době po roce 2035 se raději ani nezminuje.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 18:44 Reaguje na
V Číně je nafta na příděl už nyní. Proč asi?
Odpovědět
ig

1.11.2021 21:31 Reaguje na Sauerkirschmann
Protože to tak Číňani mají rádi. Když je vláda nedrží pod krkem, mají dojem, že se na ně vykašlala :-)
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 19:15 Reaguje na
Ano, zlikvidují to geologické síly, ty ale nezávisí na něčím chtění. Jsem zvědav, jestli si ti Vaši kolegové budou tu vochcáfku fkombíku a ftedeíčkui na hlínách tlačit za deset let těch 50 km tam, a 50 zpět, až bude globální produkce ropy na 60 procentech té stávající, třetí svět si ukolusne větší díl, a těžko se sníží nožství PHM v zemědělství.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.11.2021 06:37
Současně schválený stavební zákon je zločin... napsali si ho developeři a prosadili šmejdi z ANO.... o žádné zrychlení jim nikdy nešlo... jde jim jen o to, aby mohli stavět co a kde se jim zachce....

Tento zákon potřebuje kompletně smést ze stolu a přijít s novým zákonem, který bude řešit to, co je v zájmu občanů a ne developerů!
Odpovědět
ig

1.11.2021 07:02 Reaguje na Lukáš Kašpárek
V zájmu občanů je mít dostatek bytů - jen v takovém prostředí se totiž dá reálně očekávat, že se růst cen bydlení zpomalí. A dostatku bytů se dá dosáhnout jen tak, že se budou stavět nové.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

1.11.2021 18:56 Reaguje na
Nejenom tak. Lze i přerozdělit ty stávající, zejména, pokud jich je většina kradených.
Odpovědět
ig

1.11.2021 21:23 Reaguje na Sauerkirschmann
Ten žblebt o kradených bytech přeskočím, ale zaujalo mě to přerozdělení: někoho vyhodím z bytu a ubytuji tam jiného, čímž snížím počet lidí bez bytu. Tak jste to myslel?
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

2.11.2021 11:33 Reaguje na
Jednoduše, na katastrech jsou kupní smlouvy. No, tak se zpětně zreviduje, za kolik se ty nemovitosti odkoupily od municipalit, porovná se s tehdejší tržní cenou, a na zbytek se rozešlou dloženky s doplatky, samozřejmě navýšené o penále, které je obvyklé u dluhů vůči státu a municipalitám. Jinak pane ig, v civilizovaném světě je odprodej veřejného majetku za zlomek tržní ceny do předem připravených rukou chápán jako krádež, a ten, kdo z toho má profit, je označován za zloděje. A to je v případě odprodeje obecnýc ha městských bytů do rukou držitelů dekretů naplněno beze zbytku
Odpovědět
ig

2.11.2021 11:51 Reaguje na Sauerkirschmann
Demo od socialismu. Až zvítězí levice, budou se takto (přes osobní vazby a protislužby) získávat _všechny_ nemovitosti, jiné cesty nebudou možné nebo budou rovnou zakázané :-)
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

2.11.2021 12:21 Reaguje na
Opravdu???? Pokud vím, tak socialismus byl charajteristický tím, že byly potlačeny tržní mechanismy, a právní stát. Pak tedy ta privatizace probíhala zcela v socialistickém duchu, nemyslíte? Takže pokud se vyhraňujete proti socialismu, pak tento postup je jaksi v souladu s Vaší ideologií, ne? Já ještě tu mnyšlenku doplním, v civilizovaných je krádež veřejného majetku trestným činem, a od určitého objemu jsou za toto nepodmíněné tresty. Nebo že by Vám ten socík tak nějak vyhovoval selektivně?
Odpovědět
ig

2.11.2021 12:35 Reaguje na Sauerkirschmann
Nerozumím. Před těmito socialistickými praktikami varuji. A kdyby šli sedět všichni obecní zastupitelé kteří rozprodávali majetek pod cenou, budu to považovat za plus.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

2.11.2021 13:24 Reaguje na
Ti obecní zastupitelé z toho samozřejmě užitek neměli. To možná tak za socíku, když brali úplatečky za přidělování dekretů, a to zřejmě šlo i o jiné persony. Ten, kdo z toho profitoval, a kdo je samozřejmě tím zlodějem je ten, kdo získal ten veřejný majetek za zlomek tržní ceny, ne? Že tu je tím pádem 1,5 mil zlodějů? To je docela optimistický pohled, v civilizovaném světě se občas vyskytne názor, že ten počet zlodějů je tu 7x vyšší :)
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

2.11.2021 11:34 Reaguje na
Zkusme definici jo???? Žblept je výroková forma, která byla vyprodukována konscriptérem ig.
Odpovědět
ig

2.11.2021 11:47 Reaguje na Sauerkirschmann
Nestojíme před soudem tudíž nejste povinen odpovídat, ale dostal jsem odpověď na tu půlku příspěvku která nebyla dotazem a na vlastní dotaz nic. Nemáte prosím ještě po ruce vyjádření k 2. a 3. řádku mého příspěvku?
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

2.11.2021 12:26 Reaguje na
Vždyt jsem Vám odpověděl.....zloděj se označí za zloděje, vypočítá seč škoda, kterou způsobil, a dále se postupuje dle trestního zákona s jeho sazbami - pardon, cháípu, že tolik místa ve vězeních není. Pokud si dobře pamatuji, tak k obdobnému případu došlo k SF (Ca.) Někdy v polovině 60. let XIX. století. Když se naplnilo vězení, tak se prostě vzaly ty nejtěžší případy, na okolních stromech narostlo zkažené ovoce, a ve vězení se uvolnilo místo pro další kriminálníky. Nebudete mne přesvědčovat, že v Californii byl v polovině XIX. století socialismus, že ne?
Odpovědět
ig

2.11.2021 12:36 Reaguje na Sauerkirschmann
Myslím to přerozdělování bytů. O tom, že v Americe tam je blaze, visej tam zločinci na provaze, se můžeme pobavit jindy.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

2.11.2021 13:28 Reaguje na
A co jsem Vám neodpověděl? Jiná možnost je ta, že se prostě u takto nabytých nemovitostí brutálně zvedne dan z nemovitosti i z převodu nemovitosti. A dál bude normálně fungovat ten škubací pán, Nadhoz, nebo jak se tam Vaše vzpěračswká dispiclína jmenuje :) Mne tedy naopak přijde jako hovězí nápad stavět rodinné domy na zemědělské půdě v okamžiku, kdy je jasné, že z takto postavených domů se nikdo nikam nedostane. Nějak té geologii nevyhlásí válku ani ten Váš škubací pán :)
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist