https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/stanislav-cerny-jiri-guth-spalovat-odpady-mozna-ano-ale-urcite-ne-takto
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Stanislav Černý a Jiří Guth: Spalovat odpady možná ano, ale určitě ne takto

28.1.2022
Ilustrační snímek spalovny odpadů.
Ilustrační snímek spalovny odpadů.
Ve Vrátě u Českých Budějovic se chystá jedna z několika spaloven v ČR. Přesněji a krkolomněji řečeno je to „zařízení na energetické využívání odpadů“ čili ZEVO. V současné době probíhá proces posuzování vlivů zamýšleného zařízení na životní prostředí čili EIA. Ke zveřejněné dokumentaci vlivů se může vyjádřit každý, míněno písemně na adresu ministerstva životního prostředí, které celý proces vede. Vyjádřila se i jihočeská krajská organizace Strany zelených a vcelku pregnantně shrnula hlavní výhrady, z nichž některé platí docela obecně.
 
Předně byly posouzeny jen vlivy jediné varianty řešení – té podle představ investora. Možná si řeknete, proč by měl investor navrhovat něco jiného, než co sám chce. Jenže proces EIA má sloužit k hledání společensky přijatelného řešení. Naprosté minimum, které požaduje příslušný zákon, je srovnání vlivů záměru s tzv. nulovou variantou, tedy kdyby se záměr neuskutečnil. Takové srovnání v předložené dokumentaci chybí a už jenom to je dobrý důvod vrátit ji k přepracování. Proces EIA se záměrně provádí v tak rané fázi příprav, aby mohly být zváženy i jiné varianty – jiné cesty k témuž cíli.

Řečeno hantýrkou předpisů, příloha č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. stanovuje povinnost celkového zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit.

Nestačila by nižší kapacita?

Navržená kapacita ve výši 160.000 tun spalovaného odpadu ročně je totiž naddimenzovaná. Na základě předložené dokumentace a z reakce na připomínky k oznámení je zřejmé, že navržená kapacita ZEVO je odvozena od současné nadprodukce a způsobu likvidace odpadů v kraji a jen hypotetické rentability použité spalovací technologie. Nešlo by použít jinou technologii, která by se „uživila“ i s nižší kapacitou? Předložený návrh neodráží reálné potřeby odpadového hospodářství České republiky a obcí.

Z Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 schváleného vládou ČR vyplývá, že by produkce komunálního odpadu měla klesat.

Navíc z analýzy odpadu v rámci ČR vyplývá, že obsahem “černých” nádob na směsný odpad je až 60 % vytříditelných položek. Obdobná studie provedená v Českých Budějovicích tento trend jen potvrdila.

Z výše uvedeného je tedy namístě počítat spíše s variantou, že do budoucna bude postupně klesat produkce odpadů využitelných (jen) pro ZEVO, a to díky zvyšující se míře recyklace a s lepším nastavením cirkulární ekonomiky.

Rozhodně je na místě požadovat, aby byla dokumentace doplněna analýzou reálné skladby odpadů, ze které bude patrné, jaké jinak než energeticky nevyužitelné složky odpadu v Jihočeském kraji vznikají. Bez takového rozboru je těžké posoudit odůvodněnost navrhovaného záměru.

V dokumentaci chybí také informace o kapacitách ostatních – i plánovaných – ZEVO v celé ČR. Podle zmíněného plánu se totiž má po roce 2035 spalovat nejvýš 25 % roční produkce odpadů. Potřebujeme zodpovědné plánování, abychom odpadky nevozili napříč republikou nebo dokonce nemuseli dovážet, aby se vrátily všechny investice do spaloven …

Investor, jímž je Teplárna České Budějovice, a.s., se v reakci na tuto připomínku vznesenou v dřívějším kroku procesu EIA vymlouvá, že „zajištění požadované míry recyklace v roce 2035 nespadá do zodpovědnosti ani kompetence oznamovatele – Nelze předjímat, zda a jakými prostředky bude zajištěna míra recyklace 65 % v roce 2035“. Investor zřejmě není dopředu schopen pravidelně zaručit potřebné „palivo“ pro provoz ZEVO a nikde v dokumentaci není popsáno, jak bude postupovat v případě, že nebude dostatečný přísun odpadu pro provoz spalovny. Nebude se snažit omezit a ztížit snahy lidí a obcí o snížení produkce odpadů a jejich třídění a recyklaci? Zelení proto žádají Ministerstvo životního prostředí, aby takto navržený záměr zamítlo, a to s ohledem na jeho předimenzovanou kapacitu.

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek

Po silnici, nebo drahou?

Svoz odpadu v rámci dokumentace je řešen následovně:

Pro svoz odpadu je uvažována primárně silniční doprava, která bude z bližších lokalit svážet odpad přímo – za pomoci standardních popelářských vozů. Ve vzdálenějších lokalitách Jihočeského kraje je předpokládán svoz na překladiště, kde bude odpad nakládán na transportní silniční vozidla s vyšší kapacitou (případně i s komprimací čili stlačováním odpadu).

Na přímý svoz Kuka vozy má připadnout necelá polovina a bude to asi 33 nákladních aut za den. Z překladišť by mělo jezdit 15 těžších nákladních aut denně. Oproti současné situaci to bude znamenat nárůst dopravy nákladních automobilů (NA) v uvažované lokalitě o 96 až 114 (při započítání tzv. koeficientu nerovnoměrnosti) cest NA za 24 hodin. Do toho nejsou započtena NA, která budou z areálu vyvážet odpady vzniklé spalováním (struska, popílek, popel). Počty lze tedy zvýšit zhruba o čtvrtinu.

Nárůst dopravního zatížení o více než sto cest nákladních automobilů každý den povede - i s ohledem na další záměry, které jsou v dotčené oblasti v přípravě (nový úsek dálnice D3, technologický park a jiné další) – k významnému zhoršení situace co se znečištění pozemní dopravou týče: zvýšená prašnost, hluk a otřesy a exhalace.

Svoz odpadu po železnici s navrženým podílem 6,25 % celkového množství je předpokládán pouze zpoza hranic Jihočeským kraje (Pelhřimov, Pacov, Telč, Humpolec, Jihlava), a to ještě dle rozhodnutí vlastníka odpadu, který se může i přesto rozhodnout pro dopravu silniční. V případě železniční přepravy není v rámci dokumentace řešený žádný systém překladišť.

Uvedené informace o dopravě jsou v přímém rozporu se schváleným usnesením Rady města České Budějovice (jakožto jediného akcionáře společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.) ze dne 15.06.2020, kterým byla schválena Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s. v letech 2020–2048 včetně výslovného požadavku, aby „významná část“ odpadů pro ZEVO byla dopravována na místo určení po železnici.

Jinak!

Z hlediska cirkulární ekonomiky by mělo být prvotní snahou udržet materiál co nejdéle v oběhu. V ZEVO by z hlediska hierarchie nakládání s odpady neměly končit žádné materiály, které je možné znovu použít nebo recyklovat. Obce se ve vlastním zájmu musí zaměřit na masivní budování recyklačních kapacit, odbyt recyklátů a na podporu nástrojů prevence vzniku odpadů (včetně tzv. re-use center), jinak se jim v budoucnu nakládání s odpady velmi prodraží.

Už teď rostou a do budoucna dále porostou požadavky na respektování hierarchie nakládání s odpadem a na principy cirkulární ekonomiky.

Při tak vysoké navržené kapacitě nemusí být provozovatel schopen toto zaručit ze zdrojů Jihočeského kraje. To může vést k nesplnění cílů recyklace, nebo k dovozu vhodného odpadu z větších vzdáleností, případně ze zahraničí. Energetické využívání odpadů není principiálně zavrženíhodné, ale nebezpečná megalomanská zařízení musíme odmítat.


reklama

 
foto - a Jiří Guth Stanislav Černý
Stanislav Černý a Jiří Guth
Oba autoři jsou členy Strany zelených v Jihočeském kraji.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (24)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.1.2022 10:28
Cirkulární ekonomika je pouze dobrá teorie a jinak nic jiného. Odpadů je čím dál tím více, a po stopce Číny na dovoz plastových odpadů se globálně situace výrazně zhoršila.
Spalovny mají velice přísné emisní limity a podle mého názoru nám stejně nic jiného nezbývá, zejména v zahuštěných aglomeracích. Předpokládám, že investor jde cestou kogenerace /teplo+elektřina/ a i to je v rámci Green Dealu přípustné.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.1.2022 10:31
Vysoká kapacita spalovny dává velmi dobrý smysl v případě, že spalovna bude sloužit jako záložní zdroj v síti s hodně OZE. Odpadky z okolí by se v létě sušily a komprimovaly a v zimě by se ve velkém svážely ke spalovně.

Ono to sluníčkaření má i tyto nepříjemné stránky.
Odpovědět
JG

Jiří Guth

31.1.2022 18:34 Reaguje na Jiří Svoboda
Nerozumím zmínce o "sluníčkaření", ale každopádně systém sušení, komprimace a skladování odpadu nikdo nenavrhuje, bohužel. Funguje to už někde, prosím, nebo je to jen teorie?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.1.2022 10:43
"Obce se ve vlastním zájmu musí zaměřit na masivní budování recyklačních kapacit, odbyt recyklátů a na podporu nástrojů prevence vzniku odpadů (včetně tzv. re-use center), jinak se jim v budoucnu nakládání s odpady velmi prodraží."

Desetitisíce takových center to není megalomanie?

Možná by stačilo, kdyby každý zákazník platil v obchodě za každý pytlík 1 Kč a hned by se jejich spotřeba snížila na 1/10. Také pořádné zdanění tiskovin by přišlo vhod.

Bohužel e-shopy vše pořádně balí, aby se to cestou nerozbilo. Zde by se měl důsledně používat recyklovaný papír, který by se měl dosti důsledně sbírat. Nevím jak moc by tu vadila kontaminace lepícími páskami.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.1.2022 11:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Odpady mezi námi děvčaty slavná EU neřeší vůbec anebo alibisticky.
A to jsou na cestě milióny kg baterií, vrtulí a FV panelů, kam to zase Uršula s Fransem zahrabou ? Zatím je největším příjemcem unijního elektroodpadu Ghana. Tam z Bruselu vidět není.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.1.2022 12:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jsem přesvědčen, že na recyklaci těchto věcí budou ve správný čas Uršulou vypsány štědré dotační programy.

Možná by se z vyřazených listů vrtulí daly stavět krásné rozhledny.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

28.1.2022 15:55 Reaguje na Jiří Svoboda
asi by mnohem lepší bylo podpořit bezobalové a velkoobjemové balení
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.1.2022 17:35 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Tak tomu bylo kdysi. Jako včelaři jsme nakupovali cukr
z cukrovaru v pytlích levněji, než v maloobchodě v
kilových baleních. Dnes je to opačně, protože cukr
přímo z cukrovaru v pytlích je o mnoho dražší, než
ten v akci v hypermarketech v kilových pytlících.
Prostě při nákupu pár metráků nemáme stejnou
vyjednávací sílu, jako odběratelé statisíců tun.
Odpovědět
JG

Jiří Guth

31.1.2022 18:36 Reaguje na Jiří Svoboda
Dobrý den, o žádnou megalomanii se nejedná. Velkou "práci" mohou zastat sběrné dvory a ty lze doplnit pestrou škálou drobných podniků, kterým můžeme po staru říkat třeba bazary.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.1.2022 14:54
Připomínky obou pánů z jihočeské SZ jsou oprávněné a doufám, že budějcká teplárna požadované chybějící informace doplní. Nechci, aby se k nám v budoucnu vozily odpady ze zahraničí nebo z jiných krajů.

V Budějcích je velké překladové nádraží, často vidím z lávky nad ním, jak tam odpočívají předlouhé řady vagonů naložených rozřezanými kmeny stromů - určené pro transporty do Rakouska. Je rozumné požadovat, aby „významná část“ odpadů pro budoucí ZEVO byla dopravována po ekologičtější železnici a nezatěžovala silniční dopravu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.1.2022 20:27 Reaguje na Majka Kletečková
Možná by stálo za to definovat komunální odpad určený k energetickému využití jako bezemisní, pokud by se prokázalo, že jeho třídění a recyklace je spojena s většímu emisemi, než se při jeho svozu a spálení uvolní. Tím by byla omezena vzdálenost svozu.
Odpovědět
JG

Jiří Guth

31.1.2022 18:52 Reaguje na Jiří Svoboda
Díky, to by určitě stálo za vyzkoušení. Tuším tam problémy například s proměnlivostí v čase, ale asi by mělo smysl, aby tím směrem napřel svou pozornost třeba tým prof. Kočího z VŠCHT.
Odpovědět
JB

Jarda Bobr

31.1.2022 12:43 Reaguje na Majka Kletečková
Jak si to představujete? Jak se dopraví odpady k vagonům, bude u vlečky mezisklad nebo vagon bude stát na vlečce dokud se nenaplní?Železnice se vyplatí jen při dopravě na velké vzdálenosti kdy náklady na manipulaci vyváží nižší cena přepravy - viz i údaje z článku kde předpokládají dopravu po dráze jen cca 6,5% .Jedině po dráze vozit odpad z Rakouska - vždyt je to energie, ovšem to by asi nazilo.
Odpovědět
JB

Jarda Bobr

31.1.2022 13:13 Reaguje na Jarda Bobr
to by asi narazilo
Odpovědět
JG

Jiří Guth

31.1.2022 18:55 Reaguje na Jarda Bobr
Záměr předpokládá vznik překladišť, kde by "na parkovišti stály kamiony, dokud se nenaplní" (parafrázuji Vaši formulaci) ze svozových vozů. Čili manipulace bude každopádně. Jasně, překladiště na železnici jsou o něco náročnější, ale nevíme, o co přesně. To by chtělo porovnat.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

30.1.2022 14:01
Pánové Stanislav Černý a Jiří Guth jsou pěkní demagogové a pokrytci.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

31.1.2022 15:47
Autoři plácají hlouposti, protože jsou to ryzí teoretici a o provozní praxi toho moc neví!

Není divu:

- Stanislav Černý je interní auditor informační a kybernetické bezpečnosti

- Jiří Guth je soukromý zemědělec

Oba dva jsou typickou ukázkou specialistů pro odpadové hospodářství a energetiku ze Strany zelených!

Jejich výrok:

"Navržená kapacita ve výši 160.000 tun spalovaného odpadu ročně je totiž naddimenzovaná."

je odstrašujícím příkladem toho, když se někdo potřebuje lacino zviditelnit, aniž by tušil, co mluví!

Nevěříte? Předkládám důkaz svého tvrzení:

porovnejte si to například se zařízením ZEVO Chotíkov (u Plzně) a pokuste se u toho chvíli myslet hlavou:

1) Plzeň má 175 000 obyvatel a ZEVO Chotíkov kapacitu 95 000 t/rok

2) po zkušebním provozu bylo zjištěno, že by bylo optimální kapacitu navýšit minimálně na 150 000 t/rok, aby stíhali svoz ze spádových obcí okolo Plzně (optimálně by bylo možno jít na 200 000 t/rok)

3) České Budějovice mají 94 000 obyvatel, ale v aglomeraci je kolem 170 000 obyvatel - tedy podobně jako v Plzni a ZEVO Vráto navrhuje kapacitu ve výši 160 000 tun/rok

Vámi kritizovaný návrh zohledňuje zkušenosti i z jiných ZEVO, což je správně.

Také chcete, aby Vaše svozovky čekaly v pořadníku, aby bylo kam vyvézt obecní odpady jenom proto, že takzvaní "ekologové" si v ZEVO Chotíkov vyřvali snížení kapacity na kompromisních 95 000 t/rok?

Opravdu je nutné tutéž chybu zopakovat ještě jednou?

Tak to dejte Straně zelených zaplatit!

V odpadech dělám 29 let, posledních 13 let jsem v provozu každý den, a 5 let jsem i certifikovaným vzorkařem odpadů.

Takové hlouposti se opravdu nedají číst...
Odpovědět
JG

Jiří Guth

31.1.2022 18:45 Reaguje na Jiří Kvítek
Dobrý den, zřejmě máte jiný úhel pohledu. Proč ne. Já nezpochybňuji, že chotíkovská spalovny by vydělávala víc, kdyby víc spalovala. To jste chtěl říci slovy "bylo zjištěno, že by bylo optimální kapacitu navýšit", ne?
My zase tvrdíme, že naddimenzovaná kapacita ZEVO Vráto by mohla bránit snahám o snížení produkce odpadů a o důsledné třídění a recyklaci vyprodukovaného odpadu.
Skoro bych řekl, že můžete mít pravdu Vy i my.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

31.1.2022 20:34 Reaguje na Jiří Guth
Nezapomínáte náhodou na to, že ZEVO je součást infrastruktury území, která je pro tu oblast dost důležitá?

Ale hlavně:

Provozovatelé skládek nesmí od 1.1.2030 na skládku ukládat odpady

a) jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg,

b) které překračují limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 stanovenou v příloze č. 10 k zákonu o odpadech (č.541/2020 Sb.), což vlastně znamená "biologicky aktivní odpady"

c) které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat

Ale řada odpadů nejde recyklovat, pouze využívat. Ale to tento zákon významně omezil, protože do recyklace se nezapočítává např. energetické využití!

Ale hlavně nikdo neřeší, co bude s těmi odpady, které to nesplní, např.:

frakce odpadů s výhřevností mezi 6,5 až 9,99 MJ/kg, která není vhodná pro TAP (tuhá alternativní paliva), proto ji lze jenom spálit (tepelně odstranit) a nikoliv energeticky využít - podrobnosti viz ČSN EN 15359 (TAP – Specifikace a třídy), část 7 (Klasifikace), Poznámka 6 a ta stanoví:

“TAP by se nemělo používat jako palivo, pokud je jeho spálením vyprodukováno méně tepelné energie, která se získá k využití, než energie použitá ke spálení TAP (a tím nevyužita). To může například zabránit použití třídy NCV 5 v zařízeních vyžadujících vyšší minimální NCV pro rekuperaci energie.“

Zbývá upřesnit, že z těch nejběžnějších odpadů se jedná hlavně o:

- výměty z dotřiďovacích linek komunálního odpadu

- odpadní dřevo z komunálního odpadu nižší kvality (hnijící dřevo, výřez křovin)

- méně kvalitní papír (letáky všeho druhu, směs z komunálu)

- hřbitovní odpad (po 1.1.2030 nesmí na skládky)

- nemocniční odpad, vč. infekčního (po 7.8.2021 nesmí na skládky)

- použité inkontinenční pomůcky (po 1.1.2030 nesmí na skládky)


Už konečně chápete, jak hluboce se mýlíte? Kam to asi budete vozit? Nejblíže je ZEVO Brno!

Výše uvedené příklady dříve končily na skládce a až se to ZEVO postaví, bude to již platit a bude možno výše uvedené odpady pouze spálit, protože Babišův ministr Brabec v novém zákonu o odpadech (č.541/2020 Sb.) jinou variantu technicky vzato neumožnil!

Tedy pokud nepočítáte variantu, kterou dosud legálně používá EU:

D7 (Vypouštění do moří a oceánů, včetně ukládání do mořského dna)

podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č.98/2008 (o odpadech) a kterou nezakazuje ani Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 (o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí).

Pochopte, že pokud někdo zakázal skládkování, tak už kromě termického zpracování nenechal moc na výběr. Tedy z těch variant, které nejsou ekonomickou sebevraždou.

A na planetu Měsíc to asi střílet nebudeme, že? Takže byste to měli asi ještě zvážit...
Odpovědět
JG

Jiří Guth

1.2.2022 06:50 Reaguje na Jiří Kvítek
Dobrý den,
1) možná Vám uniklo sdělení, které jsme se pokusili vyjádřit už v titulku článku, tedy že nejsme (pochopitelně) proti energetickému využití odpadů jako takovému,
2) nemocniční odpad "budeme vozit" i nadále do spalovny ve Strakonicích,
3) chotíkovská a malešická spalovna jsou Českým Budějovicím blíž než brněnská, ale to je jen detail.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

1.2.2022 08:28 Reaguje na Jiří Guth
OK, sluší se odpovědět:

Ad 1) nejste proti tomu, ale žádáte snížení kapacity, které je nesmyslné - co bude s tím odpadem, který už nebude možno skládkovat nikdo neřeší

Ad 2) nejde jen o nemocniční odpad (infekční materiál ze zdravotní péče), ale třeba inkontinenčními pomůckami typu jednorázovách plen (z LDN, sociální péče) - vozit to 60 km tam a pak s prázdnou 60 km zpět, když to vozidlo nejede pod 30 Kč/km, to je fakt ekologie jako fík

Ad 3) Chotíkov a Malešice jsem neuvedl proto, že jsou na hranici maximální povolené kapacity, která jim byla nesmyslně snížena na četné stížnosti Vašich soukmenovců a těžko Vám budou moci vytrhnout trn z paty.

Ale nejlepší je ten Váš citát:

"My zase tvrdíme, že naddimenzovaná kapacita ZEVO Vráto by mohla bránit snahám o snížení produkce odpadů a o důsledné třídění a recyklaci vyprodukovaného odpadu. "

Tvrdíte něco, ale nejste schopni doložit nic, co by tomu nasvědčovalo! Tvrzení bez jakýchkoliv důkazů je jenom prostředek nátlaku.

Nezapomínejte, že jihočeský region je kraj s nejnižší hustotou obyvatel v ČR a to se logicky musí projevit na výtěžnosti svozu odpadů. Nečekejte čísla jako v Praze, to u Vás nejde splnit!

Jen pro info, samozřejmě vím, že:

ČB - Chotíkov cca 300 km (tam i zpět)
ČB - Malešice cca 300 km (tam i zpět)
ČB - Brno cca 400 km (tam i zpět)

Ale také rozhoduje, kdo má ještě volnou kapacitu. Tak si ji nesmyslně nesnižujte! Třeba ji budete potřebovat a pak Vás všechny to bude stát neskutečné peníze. Když ji nevyužijete celou, nic se neděje.

Už konečně chápete? Myslete na budoucnost!
Odpovědět

Stanislav Černý

1.2.2022 09:50 Reaguje na Jiří Kvítek
Také mi to nedá, abych nezareagoval, když už jsem byl i zmíněn.

K Vámi uvedené citaci, cituji:

"Ale nejlepší je ten Váš citát:

"My zase tvrdíme, že naddimenzovaná kapacita ZEVO Vráto by mohla bránit snahám o snížení produkce odpadů a o důsledné třídění a recyklaci vyprodukovaného odpadu. "

Tvrdíte něco, ale nejste schopni doložit nic, co by tomu nasvědčovalo! Tvrzení bez jakýchkoliv důkazů je jenom prostředek nátlaku."

Toto je bohužel oboustranné. Jako my nemáme v tuto chvíli čím podložit naše obavy, že to může bránit snahám o snížení produkce odpadů a o důsledné třídění a recyklaci vyprodukovaného odpadu, pak Vy nemáte jak doložit, že to tak nebude. Je to souboj dvou protichůdných názorů a na obou stranách je možné to Vaší optikou chápat jako prostředek nátlaku - "když nebude ZEVO, pak se tady budeme v odpadcích topit. Jediná správná cesta je ZEVO a nic víc". Ale tak to není, proto ten kompromis.


A Váš pohled je čistě ekonomický, což vyplývá i z Vašeho vyjádření, že když vozidlo nejede pod 30 Kč/km není ekologické.
Ano, to že je potřeba převážet odpad (nebo cokoliv jiného) na větší vzdálenosti nákladními auty je neekologické uvádíme i v našem vyjádření.

V odpadech dělám už 43 let, celou tu dobu je totiž, bohužel jako každý, vytvářím. Proto mám jedinečnou možnost ovlivnit množství i skladbu svého produkovaného odpadu již u sebe doma. Za sebe si myslím, že mám právo vyjádřit svůj názor na to, jak s ním bude následně nakládáno a kolik za to budu muset zaplatit (ano, i mě v závěru zajímá ekonomika).

Jsem rád, že Vás náš názor zaujal a děkuji za ty Vaše.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

1.2.2022 11:00 Reaguje na Stanislav Černý
Děkuji za Váš názor.

Nemyslím si, že jediná cesta je ZEVO. Jenom tvrdím, že nemáme příliš na výběr.

Všimněte si, jak moc si lidé pletou pojem "recyklace" a "využití".

Velká řada odpadů jde využít (materiálově, energeticky), ale nejde recyklovat! Za to jsou většinou zodpovědni výrobci materiálů, ze kterých je to vyrobeno.

Představa MŽP, že lze ještě významně zvýšit podíl recyklace je neproveditelná, pokud se nezmění zásadní tlak na výrobce obalů a řady výrobků. Jejich snaha vydat omezení v tomto směru už řadu let přešlapuje na místě a nic zásadního nezměnili.

To, co může každý z nás ovlivnit je důležitým krokem, ale zase tolik to ve výsledku už nezmění. Proč? Protože výsledky, které jsme dosáhli jsou velmi slušné a rezervy na zlepšení už příliš nemáme.

A jen tak mimochodem: nejde mi jenom o finance - jenom je to základní součást fungování. Pokud nezohledníte ekonomiku, nemá Váš projekt příliš šancí na přežití. Ale to jistě chápete stejně dobře jako já.

Vyjadřujte si názory jak chcete, ale uvědomte si i důsledky svých neuvážených slov.

Odpovědnost za důsledky je druhou stranou mince svobody projevu. Pokud svými názory negativně ovlivníte řízení EIA, nesete svůj podíl zodpovědnosti za důsledky. Vámi požadované snížení kapacity je nesmyslné a nezodpovědné. Nakládejte s touto informací, jak libo. Pokud mi nevěříte, zohledněte praktické zkušenosti ze srovnatelných ZEVO a přesvěčte se sám, kde je pravda.

Jen škoda, že až se jednou někdo zeptá, proč je kapacita tak nesmyslně nastavená, tak už nikdo neřekne, že to si vymohl v řízení EIA ten a ten. Národ rychle zapomene a Vás k zodpovědnosti nikdo nepožene. Kdyby to samé rozhodl investor, k zodpovědnosti ho budou tlačit pořád. A o tom to je!
Odpovědět
SB

Stanislav Balda

21.2.2022 10:17
Pánové Černý a Guthe, můžete mi říct jaký je Váš názor na depolymerizaci plastů, tedy jejich recyklaci a nikoliv spalování? Děkuji.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist