https://ekolist.cz/cz4/kultura/prehled-knih-a-filmu?ucebnice=1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přehled knih a filmů

Přehled knih a filmů není internetovým obchodem. Přesto u vybraných položek najdete odkaz, který vám umožní knihu nebo film koupit. Nákupem přes tento odkaz podpoříte Ekolist.cz. Děkujeme.

Jaderná, Eva: Životní prostředí v České republice a regionu

rok vydání: 2012
Publikace je zpracována v rámci projektu "Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků", registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. více

Jiříková, Eva; Pána, Lubomír; Švecová, Milada: Ekologizace provozu školy

rok vydání: 2012
Udržitelný rozvoj je velmi úzce spojený se šetrnou spotřebou a využíváním přírodních i dalších zdrojů. Publikace se zaměřuje na možnosti ekologického provozu školy a prezentuje, že i ve školním prostředí je možné hospodárně a efektivně nakládat s odpady, vodou i energií. Provoz školy může být šetrný k životnímu prostředí, aniž by omezoval významným způsobem její funkci. více

Lisa, Aleš: Environmentální politika

rok vydání: 2012
Publikace si klade za cíl zachytit vývoj teoretické diskuse a praktické interpretace pojmu environmentální politika z hlediska jeho potenciálu teoretického uchopení vztahu člověka a prostředí jeho života, a to v jeho dynamice a širších sociálních souvislostech. Autoři argumentují, že mnohé současné interpretace tohoto pojmu, s nimiž se lze setkat v literatuře, neumožňují komplexně a v dynamice vzájemného působení zachytit v plném rozsahu relevantní sociální procesy. Za hlavní důvod tohoto stavu považují to, že pojem environmentální politika je převážně interpretován jako státní politika životního prostředí, což má jak metodologické, tak sociální příčiny. Tato interpretace omezuje teoretický potenciál i praktické využití konceptu environmentální politiky. více

Procházková, Dana: Principy udržitelného rozvoje

rok vydání: 2012
Publikace je zpracována v rámci projektu "Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků", registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. více

Máčka, Zdeněk; Krejčí, Lukáš a kol. : Říční dřevo ve vodních tocích ČR

rok vydání: 2012
Obálka knihy Říční dřevo ve vodních tocích ČRMrtvé dřevo, respektive tzv. říční dřevo, plní ve vodních tocích rozmanité funkce – ovlivňuje hydraulické podmínky, zpomaluje transport dnových splavenin, mění morfologii koryta, zpestřuje nabídku vodních ekotopů, poskytuje podklad a potravní zdroj vodním bezobratlým či úkryt pro ryby. Dřevo je z našich vodních toků systematicky odstraňováno, takže práce se zaměřily na kratší úseky vybraných řek – Černou Opavu, Dyji, Lužnici, Moravu, Morávku a Svratku – kde je dřevo ve větší míře zachováno. Studovány byly aspekty strukturální, dynamické a funkční. Ze strukturálních charakteristik bylo sledováno množství, prostorová distribuce, rozměry, pozice a stupeň rozkladu. Studium dynamiky se zaměřilo na sledování povodňového transportu, řešení bilance množství dřeva v krátkých říčních úsecích, tvorbu dřevních akumulací a přísun stromů do koryta ze břehů. Z funkcí byla pozornost věnována především geomorfologickým účinkům. více

Svatoňová, Hana a kol. : Integrovaná přírodověda 1–6

rok vydání: 2012
Obálka knihy Integrovaná přírodověda 1–6Materiál pro učitele. Text „Integrovaná přírodověda 1–6“ sestává z šesti částí: „Jezdíme autem“, „Domácnost – svět v malém“, „Město a venkov“, „Počasí a podnebí“, „Šaty dělají člověka“, „Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když…“. Všechny texty jsou zpracovány integrovaně a synteticky s cílem podpořit rozvoj syntetického myšlení či přemýšlení o věcech, které nás obklopují. Právě na příkladech všedního života, na jejich hlubším pochopení, hledání vztahů a souvislostí lze vhodně ukázat užitečnost syntézy poznatků věd. Projektový tým (projekt ESF „Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy“) si kladl za hlavní cíl napomoci učitelům v jejich vlastním nahlížení na některé témata i z pohledů oborů, které sami nestudovali, a především pomoci v přípravě integrované výuky. K textům pro učitele jsou přiřazeny vždy pracovní či metodické listy (přiloženy na CD), které učitelé mohou využít či je dále upravit dle své potřeby, a tabulky průřezových témat, které mohou napomoci při zařazování integrovaných témat do výuky. více

Pokorný, Eduard : Analýza dlouhodobých srážkových a teplotních řad a hodnocení jejich dopadu na změny vlastností půd vybraného agroekosystému

rok vydání: 2011
Obálka knihy Analýza dlouhodobých srážkových a teplotních řadAnalýza dlouhodobých srážkových a teplotních řad a hodnocení jejich dopadu na změny vlastností půd vybraného agroekosystému. více

Kolektiv autorů: Optimalizace chovu a výživy srnčí zvěře

rok vydání: 2012
Obálka knihy Optimalizace chovu a výživy srnčí zvěřeOptimalizace chovu a výživy srnčí zvěře. více

Altmann, Vlastimil; Mimra, Miroslav : Systém sběru biologicky rozložitelného odpadu v regionech

rok vydání: 2012
Vysokoškolská skripta České zemědělské univerzity v Praze. více

Brtnický, Martin a kol. : Degradace a regenerace krajiny

rok vydání: 2011
Obálka knihy Degradace a regenerace krajinyDegradace a regenerace krajiny - Krajina, těžba, půda, voda. více
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 57 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist