https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceskomoravska-myslivecka-jednota-vyjadreni-k-navrhovanym-zmenam-zakona-o-myslivosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k navrhovaným změnám zákona o myslivosti

1.11.2023
Ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný v rozhovoru pro časopis Myslivost a jiná média uvedl, že chce myslivost posunout do 21. století a novelou zákona o myslivosti snížit škody zvěří. V současnosti platí úprava zákona o myslivosti z roku 2001. Snah o novelizaci bylo již několik. Naposledy projednávání změny zákona skončilo ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně v minulém volebním období. Výborného předchůdce Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) chtěl zákon Legislativní radě vlády odeslat v červenci a některá sporná témata, jako velikost honiteb, nechat na projednávání ve Sněmovně. Ministr Výborný řekl, že u dřívější podoby zákona nebyly vypořádané připomínky od Ministerstva životního prostředí, které se již vyřešily ve vnitřním připomínkovém řízení a nyní diskutuje o návrhu s nevládními organizacemi. Českomoravská myslivecká jednota se k navrhovaným změnám aktivně vyjadřuje.
 

Minimální výměra honitby z 500 hektarů na 250 hektarů

Českomoravská myslivecká jednota zásadně odmítá navrhované změny týkající se současné minimální výměry honitby. V případě poklesu toto opatření povede k rozpadu mnoha současných honiteb. Z dřívějších informací MZe by teoreticky mohlo jít o vytvoření 1616 nových honiteb, a vzhledem k tomu, že těchto 1616 případných honiteb (majetků) leží na území více honiteb, úprava by se mohla dotknout až 3500 honiteb ( asi 59 % honiteb v ČR). Případné snížení výměry honební plochy povede k značnému zatížení orgánů státní správy. S jistotou se dá předvídat množství sporů při uznávání nových honiteb s dopadem na plánované snižování stavů zvěře. Půjde o zdlouhavá a nákladná správní řízení. Můžeme předpokládat, že v řadě případů se na mnoha místech po určitou dobu nebude vykonávat právo mysliveckého hospodaření, neboť nebudou uznány nové honitby.

Ministerstvo zemědělství tímto krokem zásadně nerespektuje potřeby zvěře. Výměra z biologického a ekologického pohledu má být tak velká, aby zvěř v běžném roce nemusela migrovat z této honitby za potravními nebo reprodukčními potřebami. Na základě dlouhodobých poznatků snížení výměry honitby téměř vždy vedlo ke zvyšování stavů zvěře v honitbách. Podíváme-li se do Rakouska či Německa, kde je z historického hlediska nižší výměra honitby (150 ha Německo, 115 ha Rakousko), odlov na 1000 ha je dlouhodobě daleko vyšší než v České republice. Zatímco v ČR máme odlov srnčí zvěře 15 ks/1000 ha, Rakousko uvádí 30-35 ks/1000 ha a Německo 35-40 ks/1000 ha. V řadě jiných evropských zemí je minimální výměra honitby daleko vyšší. Velikost půdních bloků a polních komplexů v ČR je vyšší než v Rakousku nebo Německu. S případným poklesem výměry honitby se rovněž dá předpokládat problematické vytyčování hranic „malých“ honiteb v terénu. Hranice honiteb musí respektovat potřeby zvěře a ne zájmy vlastníka.

ČMMJ dlouhodobě poukazuje na hlavní rizika a dopady tohoto kroku:

 • Místo lovu zvěře a snižování škod se budou řešit změny honiteb a přičleňování pozemků.
 • Malá výměra nerespektuje potřeby spárkaté zvěře a je proti smyslu podstaty zákona, který má řešit chov zvěře, nikoliv sousedské spory.
 • Dá se předpokládat rozdělování současných honiteb za účelem zisku.
 • Jedním z vlastníků je stát a lze předpokládat, že nebude omezován při dělení honiteb za účelem zisku.
 • Snížením výměry honitby povede ještě většímu narušení mysliveckého hospodaření s výrazným dopadem na kvalitu populací zvěře.

Odmítáme vyjádření ministra zemědělství, že menší vlastníci dnes nemohou uplatnit svá práva. Již současný zákon v § 39 a § 36 zaručuje ochranu práv vlastníků. Skutečnost je ovšem taková, že pouze mizivé procento vlastníků využívá svých práv zaručených současným zákonem č. 449/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministr zemědělství v článku uvádí, že navrhovaná výměra je kompromisem mezi současnými 500 ha a 115 ha navrhovanými Asociací soukromého zemědělství. Přitom ČMMJ při projednávání novely zákona požadovala zvýšení výměry honitby s chovem spárkaté zvěře na 1000 ha. Na to se nějak pozapomnělo.

Pan ministr dále uvádí, že snížení minimální výměry honitby je výsledkem koaličního jednání. ČMMJ má poněkud odlišné informace. Řada i koaličních poslanců opravdu snížení minimální výměry honitby nepodporuje.

Usnesení zemědělského výboru z 21. schůze 11. dubna 2023 požádalo ministra zemědělství, aby v návaznosti na Programové prohlášení vlády zajistil, že novela zákona bude před předložením vládě ČR obsahovat dva body:

 • Plánování lovu podle míry škod a kontrolu lovu
 • Umožnění výkonu práva lovu černé zvěře (bez omezení) a ostatní spárkaté netrofejové zvěře (v návaznosti na míru poškození lesa) vlastníkům či pachtýřům honebních pozemků

Samo usnesení zemědělského výboru neukládá ministrovi zemědělství snižovat minimální výměru honitby.

Společné prohlášení ČMMJ a Sdružení vlastníků obecních lesů

Českomoravská myslivecká jednota společně se Sdružením vlastníků obecních lesu dne 11. října 2023 zaslala ministru zemědělství společné prohlášení, které v řadě připomínek reagují na zaslaný rozhovor ministra zemědělství redakci časopisu Myslivost.

Vážený pane ministře,

vzhledem k tomu, že jsme se společně dlouhodobě aktivně účastnili všech pracovních skupin svolávaných Ministerstvem zemědělství ČR k zákonu o myslivosti, rádi bychom vyjádřili oprávněnou obavu z některých změn, které by bez projednání s pracovní skupinou měla novela obsahovat. Přestože se jako signatáři tohoto dopisu společně neshodneme na některých paragrafových zněních zákona o myslivosti, dovolujeme si společně vyzdvihnout některé nejproblematičtější. Doufáme, že náš společný apel na Vás bude dostatečným podnětem ke zvážení navrhovaných opatření.

Nároková povolenka pro vlastníky honebních pozemků

Kategoricky nesouhlasíme s automatickou povolenkou pro vlastníka/vlastníky honebních pozemků na 30 ha, nebo i jiný počet hektarů. Naprosto nesouhlasíme, aby bylo možné výměry různých vlastníků sčítat. V honitbě by mohlo být více nárokových povolenek bez zodpovědnosti a povinností než zástupců uživatele honitby. Pokud považujete obdobný mechanismus za nezbytný, navrhujeme, aby nárok na povolenku vznikal až v případě nesplnění plánu lovu dle dikce novely (nesplnění plánu lovu na 90 % a méně). Případnou možnost získat povolenku by měl mít navíc pouze hospodařící subjekt. Pokud cílem opatření není nenápadné snížení výměry honitby na 30 ha bez jakékoliv zodpovědnosti za hospodaření v krajině, tak jediný, komu mohou vzniknout škody zvěří je ten, kdo na pozemcích hospodaří.

Navrhované opatření považujeme za jedno z nejproblematičtějších, protože nabourává systém práv a povinností, kterými se musí dle zákona a souvisejících předpisů řídit uživatel honitby. Uživatel honitby nese veškerou odpovědnost za myslivecké hospodaření v honitbě. Nese veškeré náklady spojené s péči o zvěř a také objektivní odpovědnost za škody zvěří. Automatická povolenka pro vlastníky honebních pozemků bez odpovědnosti za hospodaření v celé honitbě, je hrubým potlačením práv uživatele honitby. Automatickým vystavením povolenky zásadním způsobem zasahujeme do práv uživatele honitby, který si veškeré své povinnosti dané zákonem o myslivosti plní. V podstatě se jedna o vznik honitby v honitbě…Vlastník honebních pozemků s automatickou povolenkou k lovu prokazatelně ovlivňuje hospodaření ve zbytku honitby, za kterou nenese žádnou odpovědnost. Co nastane, pokud bude přistižen se zbraní mimo své pozemky v honitbě – je to pytláctví? Jak se v rámci honitby se zbraní dostane na své pozemky, kde by mohl teoreticky lovit? Má právo ho potom zadržet myslivecká stráž – odebrání povolenky/zbraně? Toto opatření je celkově naprosto nedomyšlené. V případě nějaké formy povolenky pro hospodařící subjekt, požadujeme mechanismus sankcí a doplnění povinností pro držitele povolenky, důvody pro zánik práva na podmínečně vydanou povolenku. Tomu, kdo dostane povolenku, by mělo zaniknout právo nejen na náhradu škod zvěří, ale také na náhradu za přičlenění honebních pozemků – protože omezení jeho vlastnického práva zaniklo. Práva a povinnosti z hlediska zákona o myslivosti jsou nastavena na uživatele honitby, jedná se o nedomyšlené opatření, které nabourává práva uživatele honitby, který může být vlastníkem všech zbývajících pozemků v honitbě.

V současné legislativě se klade důraz na prevenci. Je předpoklad, že vlastníkům/hospodářům na pozemcích s výměrou nad 30 ha zanikne nárok na škody zvěří? Pokud měli možnost si vzít povolenku k lovu a nevyužili ji, nepočínali si tak, aby předcházeli možným škodám zvěří. S tímto opatřením mohou mít vážný problém zejména LČR a případně VLS vzhledem k tomu, že u obou těchto státních podniků musí hospodařit s péčí řádného hospodáře. Ne všude, kde hospodaří VLS, jsou vojenské újezdy – na přičleněných pozemcích také vznikne nárok na povolenku do těchto honiteb?

Nevypořádání se se vstupem do obor

Požadujeme zapracování řešení vytvořeného pracovní skupinou MZe. Pracovní skupina svolávaná zástupci MZe společně navrhla konstruktivní řešení této problematiky, na kterém se většinově shodla. Zametení této problematiky pod stůl považujeme ze strany našeho mateřského resortu za strkání hlavy do písku. Je pro nás nepochopitelné, proč není možné vstupovat do farmových chovů, na pastviny, kde se pase, ale vstup do obor není schopné MZe vyřešit. Požadujeme návrat k řešení navrženém pracovní skupinou.

Změna výčtu druhů zvěře

Nesouhlasíme se zužováním výčtu druhů zvěře. Novela zákona o myslivosti má být systémovým nástrojem státu. Zákon obsahuje druhy zvěře, které lze obhospodařovat lovem a které nikoliv. Není jediný relevantní důvod toto rozdělení měnit. Nikdo dnes nedokáže predikovat, u kterého druhu zvěře vznikne potřeba jej regulovat. Z pohledu obhospodařování volně žijící zvěře je zásadní chybou přesouvat do gesce MŽP druhy zvěře jako kormorán, vydra, vlk, medvěd nebo rys apod. V případě tohoto kroku nám může hrozit „dvoukolejnost“ obhospodařování jednotlivých živočichů a ostatních druhů zařazených zákonem do zvěře. Není přece možné, aby stát organizoval různé skupiny lidí se střelnou zbraní v jedné honitbě podle různých zákonů….

Ministerstvo životního prostředí zcela správně uvažuje o začlenění zubra evropského do výčtu zvěře, a přitom tento druh požívá stejný stupeň ochrany jako velké šelmy, které požaduje ze zákona vyřadit.

V současnosti probíhá cílená finanční podpora státu vázaná na rozpočet MZe vybraných druhů zvěře (koroptev polní, tetřívek obecný, tetřev hlušec) a rovněž dalších podpor mysliveckého hospodaření (berličky pro dravce, podpora národních plemen psu atd.) přímou, nikterak komplikovanou cestou rovnou uživatelům honiteb. Tímto rozhodnutím připravujeme opět dvojkolejnost a administrativní složitost tohoto financování.

V § 2 projednávané novely zákona je myslivost definována jako cílevědomá a regulovaná činnost …, prováděná v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako přírodnímu bohatství, jejím životním podmínkám a dále vůči dalším stanoveným živočichům jako součásti ekosystému…

Dalším problémem přesunu vybraných druhů zvěře do kategorie „nezvěř“ je problematika likvidace kadáverů uhynulé zvěře. Obecně lze konstatovat, že tělesně větší druhy ptáků a savců jsou dnes zařazeny dle zákona o myslivosti do zvěře. V návaznosti na toto zařazení pak § 2 písm. h) konstatuje, že se zvěří nakládá uživatel honitby (tj. kvalifikovaná osoba). Pokud dojde ke změně výčtu zvěře, dojde k přesunu těchto povinností na jednotlivé obce. Otázkou je, budou mít obce dostatečný zdroj finančních a jiných prostředků na sběr, svoz a likvidaci těchto kadáverů. Již dnes se v mnoha případech brání toto činit. Jakékoliv kadávery např. dravců, volavek, racků apod. dnes likvidují myslivci z podstaty své činnosti a bez finančních nároků. Z různých důvodu (doprava, nemoci, přirozená úmrtnost) každoročně hynou v honitbách ČR tisíce ptáků , které jsou zařazeny do zvěře. I tyto myslivci na své náklady likvidují. V posledních letech zaznamenáváme stále větší tlak společnosti, aby se tyto padliny z přírody odstraňovaly.

Jako problematické spatřujeme i povolování lovu živočichů, které nebudou zařazeny do zvěře. Pokud dojde ke změně, nebude možno využít institutu § 39 ZoM – uložení snížení stavu zvěře u kteréhokoliv druhu (např. kormorán velký, bobr evropský, volavka popelavá atd.).

Proč by neměli být mezi zvěří, kterou nelze lovit vedeni např. draví ptáci. Sokolnictví je nejstarší způsob lovu a jako takový je zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Vyřazení dravých ptáků ze zvěře by zcela popřelo smysl tohoto zápisu. Pro lov s použitím loveckých dravců platí obdobná ustanovení jako pro lov se střelnou zbraní. Lov s dravými ptáky je trvalou součástí mysliveckého hospodaření. Zcela mylný je argument MŽP, že použití loveckých psů při lovu je obdobné jako s loveckým dravcem. Lovecký pes není zvěř, ale domestikované zvíře.

Tento návrh zásadně popírá základní princip myslivosti jako souhrnné činnosti zaměřené na cílevědomé obhospodařování veškeré volně žijící zvěře ve veřejném zájmu, jako přírodního dědictví společnosti, a významným způsobem degraduje myslivost na pouhé lovectví. Je nutno si uvědomit, že zákon o myslivosti je definován jako soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součástí ekosystému. Zásadně odmítáme degradovat tuto činnost připravovaným paragrafovým zněním směřujícím pouze k lovu. Uvědomujeme si nutnost snížit stavy spárkaté zvěře, ale bez dalšího významného narušení způsobu a pojetí mysliveckého hospodaření.

Omezení norování

Nesouhlasíme s jakýmkoliv omezováním způsobu lovu zvěře norováním. Norování je jedním z nejefektivnějších způsobu lovu některých zavlečených druhů (např. psík, mýval), ale především efektivním způsobem regulace stavu lišek – jako jednoho z hlavních přenašečů vztekliny. Chápeme, že při nevhodném způsobu prezentace tohoto způsobu lovu může docházet k jitření emocí. Na druhou stranu bychom potom museli spíše řešit formu a čas usmrcování mladých domácích králíků, lov dravých ryb na živou rybku, způsoby chovu domácích koček atp.

Žádáme o pečlivé zvážení uvedených připomínek a jsme připraveni je projednat při osobní schůzce, případně v rámci pracovní skupiny.

Myslivecká rada ČMMJ, z.s.

Zákon o myslivosti nebo smrt krásných srnců?

Pokud bychom se měli vrátit k úvodnímu prohlášení ministra zemědělství, že chce zákon skutečně posunout do 21. století, tak prezentované úpravy zákona tomu rozhodně nenasvědčují. Navrhovaná podoba zákona se spíše podobá zákonu o lovu. Vůbec nerespektuje základní potřeby zvěře a z našeho pohledu postrádá jakékoliv nastavení základních principů hospodaření pro úspěšný návrat drobné zvěře do krajiny, ba naopak se zabývá nastavením dalšího způsobu její redukce. Připravovaná novela zákona se vůbec nezabývá nápravou příčiny zvýšených stavům spárkaté a s tím souvisejících škod na lesních kulturách a zemědělských plodinách a pozemcích. I to považujeme za zásadní nedostatek připravované legislativní úpravy.

Většina vlastníků pozemků stávající práva současné platné legislativy neuplatňuje

Posílení práv vlastníků se stalo dnešním fenoménem, které koalice ukotvila do vládního prohlášení. Znovu je potřeba zdůraznit, že v roce 2002 došlo na základě požadavků vlastníků pozemků k posílení jejich práv na úkor výkonu státní správy. Výsledek je takový, že pouze 5 % procent vlastníků se snaží svá práva uplatňovat v souladu se současně platnou legislativou. A opět je požadováno posílení jejich práv.

Pokud jde o posilování práv vlastníků, je možné vznést otázku. Proč je ministerstvem zemědělství odmítáno ponechat na rozhodnutí vlastníka, zda umožní přístup do svých obor veřejnosti, vyjma případných ostatních vlastníků pozemků a staveb v zaploceném objektu. Jak bylo konstatováno, farmové chovy zvěře vstup veřejnosti neumožňují, ale vlastníkům obor je toto právo odepíráno. V tomto bychom opravdu spatřovali posílení vlastnického práva.

Myslivost je činnost, kterou stát pověřuje myslivce proto, aby naplnil svou ústavní povinnost pečovat o část svého přírodního bohatství – zvěř. Existují judikáty Ústavního soudu, které tento princip potvrzují. Všem, kteří dnes upozorňují na potlačování vlastnických práv současně platnou legislativou při výkonu práva myslivosti, doporučujeme prostudovat nález Ústavního soudu č. 49/2007 Sb. Zákon o myslivosti rozhodně není zákonem o lovu a vlastnických právech, jak si dnes někteří představují. Neupravuje myslivost jako zájmovou aktivitu, výrobu nebo podnikání, ale jako cílevědomé a regulované činnosti vedoucí k ochraně přírody a péči o životní prostředí. Je to vztah k volně žijící zvěři, jež tvoří přírodní bohatství, které si stát dal za cíl podle článku 7 Ústavy chránit. Tomu přispívá i vedlejší cíl v podobě ochrany myslivosti jako národního kulturního dědictví. Aby se dařilo naplnit tyto cíle, musíme zdůraznit, že zvěř není součástí pozemku. Není ani vlastnictvím vlastníka a výkon práva myslivosti je „nepsaným“ věcným břemenem pozemku.

Nastavený model provozování myslivosti v ČR dnes v plné míře respektuje vlastnická práva. Velcí vlastníci honebních pozemků mají plné právo se rozhodnout, zda bude výkon práva myslivosti prováděn ve vlastní režii či obhospodařování mysliveckých pozemků svěří někomu jinému. Vlastníci menších pozemků zakládají honební společenstva. Sami vlastníci na základě demokratických principů rozhodnou, jak naloží s výkonem práva myslivosti na těchto pozemcích. Pravdou je, že se vyskytují případy, kdy vlastník není spokojen s mysliveckým hospodařením na pronajatých pozemcích. Je přeci věcí vlastníka, aby si způsob obhospodaření v honitbě ošetřil kvalitním smluvním vztahem. V případě přičleněných pozemků do honitby chrání práva vlastníka příslušná ustanovení zákona. Že mnohdy nejsou vlastníky využívána, není opravdu nedokonalostí právního předpisu v podobě zákona o myslivosti.

Nastavený model provozování myslivosti v ČR respektuje vlastnická práva. Velcí vlastníci honebních pozemků dnes mají plné právo se rozhodnout, zda budou výkon práva myslivosti provádět ve vlastní režii či obhospodařování mysliveckých pozemků svěří někomu jinému.

Státní správa a povolování odlovu zvěře

Vnímáme i občasné stížnosti na kvalitu rozhodování úředníků státní správy ve věci povolování odlovu zvěře. Tento argument není rovněž problémem současně účinného zákona. Pokud přijmeme jakýkoliv právní předpis, tak rozhodně nebude mít dopad na kvalitu práce zaměstnanců státní správy. Vyřešení problému leží na jejich zaměstnavatelích a nespokojených vlastnících.

V souhrnu vyjádření ČMMJ

Zásadně odmítá
 • snížení současné minimální výměry honitby
 • vydávání nárokových povolenek pro vlastníky pozemků
 • zásahy do výčtu zvěře
 • omezení norování

A požaduje, aby bylo zákonným ustanovením posíleno vlastnické právo ve věci zpřístupnění oborních chovů v souladu s doporučení pracovní skupiny, která se podílela na tvorbě novely zákona o myslivosti.

Myslivecká rada ČMMJ, z.s.


reklama

 
Českomoravská myslivecká jednota

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (28)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RS

Robert Seifried

1.11.2023 15:57
ČMMJ může odmítat, co chce. Záměr vlády je opačný, a pokud změny v zákoně prosadí, pak se jím bude muset každý, i ČMMJ, řídit. Každý rozumný přírodu milující člověk tyto změny podporuje a těší se na ně, protože ví, že zájem většinové myslivecké organizace je pouze na zachování stávajícího neutěšeného stavu, výhod pro své členy včetně neúměrně velkého vlivu organizace na úkor menších vlastníků pozemků, a na vykonávání mysliveckého práva přes pozemky, které jí nepatří, navíc téměř vždy z dlouhodobého hlediska v neprospěch přírody jako takové. Všichni, kdo čtou Ekolist ne proto, aby tady hejtovali názory ochránců přírody, ale protože přírodu milují a chtějí ji chránit jako naše největší bohatství, se na změny těší. Už aby to bylo, pane ministře!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.11.2023 18:13 Reaguje na Robert Seifried
No a nejlepší ochranou přírody je vystřílet zvěř. Už se těším, že někdo jiný vystřílí prasata, když to myslivci neumí.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

3.11.2023 01:48 Reaguje na Slavomil Vinkler
Co to tady zase blafete , nikonu určitě nejde aby se vystřílela všechna spárkatá zvěř , ale jde o to například aby se nepotulovalo kolem T. Svinů několik stád danků o 50 až 70 kusech. PO nátlaku na patřičné referáty a myslivce se po dlohé době tu potuluje jedno stádo o 70 kusech opravdu bych vám nepřál hodnotit stav zvířat a několik stádeček po redukci v počtech 6 až 10 kusů, tam se běžte podívat.Stádo 70 kusů devastuje krajinu v 9 honitbách,malá stadečka se pohybují v rozmezí ca 200 ha a krajina se po lonském odlovu začíná dávat do pořádku. Tak co si vyberete , já se raději podívám na ty stádečka menší, to nemluvím o krásných lopatácích samotářích, kterých se pohybuje v krajině pár.Myslím si , že snahy zemědělců a nátlak na patřičná místa byl více než správný. Josef Valenta
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.11.2023 16:53 Reaguje na Josef Valenta
No a co tu blafete vy pane Valento? Ta vše devastující tlupa o velikosti 70 kusů daňčí zvěře v 9 honitbách o nějakém přemnožení nevypovídá. Tvoření sezoních tlup je navíc u spárkaté zvěře přirozené. Zvěř si tak mimo jiné zajišťuje kolektívní bezpečnost a reaguje tím například na nadměrné rušení. Pokud jsou u vás již vlci tak je to opět pro tu zvěř důvod sdružit se do větší tlupy, která potom může migrovat na dost velkou vzdálenost, mimo dosah vlků. Menší stádečka s vlky v zádech nejdou moc dohromady. Krajina se dává do pořádku? Aha. Mě by spíš zajímalo kdy se dá krajina do pořádku po působení zemědělců. Tedy jestli se u nás ještě někdy do toho pořádku dá.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

6.11.2023 22:09 Reaguje na Jarek Schindler
Chybí vám asi návštěva krajiny. To stádečko vzniklo po tom co se tu v okolí vypustilo z farmového chovu asi 100 /stofka/ danků a referát je začal i přez velké škody hájit.Dlouho myslivci i referát odolávali a tak se ještě danci namnožili. Vloni se konečně začlo několik stád o počtu kolem 50 zvířat regulovat.Toto stádo bylo ušetřeno a z 45 kusů loni, letos jich je kolem 70. TO v žádném případě se nejedná o kolektivní bezpečnost , ale lajdáctví myslivců ,kteří nesplnili plán lovu. Tyto zvířata mají své zdravotní potíže , od začervení přez vady končetin až po viditelný nedostatek minerálů. Já jsem přesvědčen ,že podle toho jak se zvířata chovají/ například ztráta plachosti , možná nenabití plachosti/ a jak jsem je několikrát sledoval , jejich nakrmenost byla malá. Ano vlci tu prokázáni byli,dle webu jsou v okolí 3 smečky.Ale jedinci z tohoto stáda přez svou kondici by byli snadnou kořistí. Mimo tohoto stáda , jak mne bylo předvčera sděleno se potuluje ještě jedno v okolí Komářic,dokonce po místních zahradách. Jinak je tu po regulaci více stád o 6 až 8 kusech.Vlk prokazatelně svoji funkci plnil ,vyloženě se musel dle kadaverů , která jsem nalezl nedaleko svých pastvin , přežrat - už tam se potuluje malé stádo o 8 kusech a je pěkné.Tam kde se střílelo opravdu hlavně na lesu to začíná být znát.Doufám,že vlci navštíví i toto stádo.Myslím si , že migrace u tohoto stáda bude spíše aby se alespon trochu nažralo. Josef Valenta
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.11.2023 15:40 Reaguje na Josef Valenta
Chybí mi návštěva krajiny? No jo. No máte pravdu, že v krajině která se po tom co byla totálně zdevastována pár desítkami daňků, a za rok se viditelně dáva znovu do pořádku, jsem tedy ještě nebyl.
Lajdáctví myslivců ,kteří nesplnili plán lovu? Vy znáte plán lovu v těch jednotlivých honitbách a jeho plnění?
Vady končetin. No to je taky dobré. Mají snad běhy do O. Viditelný nedostatek minerálů? Nevím jak u vás ale u nás se mimo jiné zvěři předkládá sůl.Věřím, že tu sůl mají v honitbách i myslivci u vás. Atd. Tohle opravdu nejde slušně komentovat.
Odpovědět
JE

Jaroslav Ehl

1.11.2023 18:12
Pokud bratrstvo srnčího spárku kvičí, pak je připravovaný zákon zcela v pořádku a přinese posun vpřed. A upozorňuji vrahy nebohého srnčího, že se mi nejedná o žádnou povolenku k lovu! Někteří členové MJ se v současné době chovají jako gestapo a stb v jednom. Pomalu vám určují co a kdy máte dělat se svým majetkem a hlavně velice rádi vyhrožují různými sankcemi. Arogantně mi zničili oplocenky v ceně 5 tisíc se slovy, že oni musí krmit zvěř od konce srpna, i když velice dobře vědí, že do konce listopadu mám pastevní sezónu. Škody po černé zvěři bagatelizují a pokud trváte na náhradě způsobených škod, pak vám milostivě hodí kus zdechliny, kterou nikdo ze sdružení nechce a ještě si myslí, jak vás přeplatili. Zkrátka a dobře je třeba vrátit dobu, kdy se myslivec musel dovolit majitele pozemku, zda si může picnout kus žvance na mojich pozemcích.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.11.2023 18:14 Reaguje na Jaroslav Ehl
A proč vy nejste ve sdružení MJ?
Odpovědět
JE

Jaroslav Ehl

1.11.2023 18:36 Reaguje na Slavomil Vinkler
Protože mám plný úvazek v zemědělství, kde se zabývám genetickým šlechtěním hybridního masného plemene Texel/merino, dále vedu nekonečný boj se státním aparátem, který navenek proklamuje podporu nejmodernější metod udržitelného hospodaření. Ve skutečnosti je to neskutčně zkostnatělý a zabedněný moloch, který se zabetonoval v 50 tých letech, kdy nás soustružníci z města učili hospodařit🤣.
Odpovědět
Ra

Radek

1.11.2023 19:17 Reaguje na Jaroslav Ehl
Další co ví přesně jak se to má dělat , jen je chudák tolik zaměstnán že nemá čas . Já hlupák si myslel že máme všichni 24 h 😊 Ona to není jednoduchá věc ,ulovit prasátko ještě když je chytřejší než pán velkopán sám veliký MAJITEL NA SVÉM .
Odpovědět
JE

Jaroslav Ehl

1.11.2023 19:37 Reaguje na Radek
A pan Holá prdel ví jak na to. Jinak chlapečku, to prase je mnohem chytřejší než všichni myslivci v republice. Ti se vyznačují tím, že obklíčí kukuřičné pole a čekají, co řezačka vyžene z porostu a pak pálí, hlava, nehlava všemi směry. Jinak to, že jsem Majitel na svém, neznamená, že nežiji v souladu s přírodou. A můžu ti říct, že dát alespoň trochu do pořádku bordel po 50 ti letech hospodaření lidí, jako jsi ty, je běh na velice dlouhou trať. A stále častěji mi dochází, že se mi nepodaří splnit vše, co si můj rod kdysi přecevzal. A mohu tě ubezpečit, že práce 24h tě zcela určitě zabije, musíš také umět vypustit páru a relaxovat😎. Jo, prachy ti štěstí nepřinesou.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.11.2023 22:44 Reaguje na Jaroslav Ehl
No jo, čím větší hňup tím větší soulad s přírodou. Akorát to tak nějak není vidět. No a bordel po padesáti letech dávají již pomalu pětatřicet let do pořádku a je to čím dál tím horší. Opravdu to je běh na velice dlouhé trati. Bohužel někteří o běhu jen žvaní a ještě nevyběhli.
Odpovědět
Ra

Radek

2.11.2023 00:36 Reaguje na Jaroslav Ehl
My si tykáme ajo 😊 tak za 30 let se ti toho moc nepovedlo ,akorád prodrbat dotace a nasrat lidi kolem sebe . Tak už se prober a začni se starat o svoje , zákony jsou na tvé straně . Ukaž nám blbcům jak se to má dělat , zatím jen žvaníš a za tebe musí lovit ti co to podle tebe neumí .
Odpovědět
JV

Josef Valenta

3.11.2023 02:03 Reaguje na Radek
Ano to má ale počítejte ,dělal jsem zootechnika ,dejme tomu ,že 8 hodin /bylo to více ale to je jedno/ starost o masné stádo + 2 hod. ,vlatní farma /oxfordi + limousíni/ tak 4 hodin - když byla jehnáta tak více,práce na usedlosti dle potřeby kolem 3 hodin.Každou 4 SO +NE jsem měl službu,jinak jsem S+N využíval na větší práce. TO není na to se válet na posteli někde v paneláku a občas si vyjít do lesa s flintou. Josef Valenta
Odpovědět
RP

Radim Polášek

5.11.2023 19:58 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nejspíš protože neumí v rámci dobrovolného společenstva, jako jsou myslivci, spolupracovat a je s nimi na kordy, takže by ho jako nového člena mysliveckého sdružení myslivci při hlasování neschválili.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.11.2023 22:54 Reaguje na Jaroslav Ehl
Je potřeba vrátit dobu? Která to doba byla?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

1.11.2023 18:40
Vážená myslivecká rado. Brečíte dobře, ale na špatném hrobě. Toto je ekolist, to znamená, že jsou zde podporované zejména ekologistické myšlenky jako třeba poslední generace. Zde se propaguje devastace přírody nebo židovstva. Pokud by ČMMJ 30 let nekolaborovala s ekologisty a neuzavírala s nimi historické kompromisy, nebyla by v této situaci. ČMMJ neumí ani oslovit a získat na svou stranu senátora Václava Chaloupku. I když musím uznat, že s pplk. Kočárkem velitelem VKR se nekamarádil skoro nikdo, ale Chaloupek ano. Viz časopis Myslivost.
Odpovědět
DA

DAG

2.11.2023 09:48 Reaguje na Michal Ukropec
Vy se divíte, když ČMMJ je tak zkostnatělá organizace, která není schopná si udělat pořádek ani doma, natož bojovat s nepřáteli?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

2.11.2023 11:59 Reaguje na DAG
Nedivím.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

3.11.2023 01:31
Pane Janoto. Ještě jsem to nezveřejnil, můj problém s danky znáte,jejich migrace a platí to i srnčí , dle pozorování je asi takováhle. 70 ti kusové stádo migruje z honitby Dolní Stropnice přez Branšovice , M.Lom ,Ločenice ,Nesmen,Také Besednice ,No zkrátím to až k Rejtům u T. Svinů. TO je asi 30 km přez 9 honideb. Stádo Po regulaci 8 danků se pohybuje povětšinou u obce Nežetice a zavítá do vedlejšího katastru obce Toden,občas je na Hájku to je v rámci necelé poloviny honitby Srnčí asi 3 kusy se drží v lese u Hájku a přilehlé louky / tj 10 a 15 ha/, Co se týče kadaverů, zajděte se podívat do lesa k srnkám , já když jsem se tam belhal o hůlčičce na houbách jsem narazil na jeden úhyn , 1 úlovek pravděpodobně od vlka a asi 4 kosterní pozůstatky. O tom,že to vlatně uklízejí myslivci , jsem dodneška nevěděl. Porovnám li kvalitu stád danků ,ve stádě 70 kusovém jsou zvířata podstatně měnší , začervená,některá kuhají,a řekl bych nenajedená,naopak 8 kusové stádo je překvapivě pěkné,daleko lepším stavu.Josef Valenta
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.11.2023 17:13 Reaguje na Josef Valenta
Omlouvám se, není to adresováno mé osobě ale jsem od přírody zvědavý. Můžete mi pane Valento říci co jste chtěl tímto příspěvkem říci? Nějak postrádám smysl tohoto příspěvku a nějakou pointu. Má to snad demonstrovat přemnoženost zvěře?
Odpovědět
JV

Josef Valenta

6.11.2023 23:17 Reaguje na Jarek Schindler
Mimo toho,že migrace zvířat bude mimo jiné bude závislá na velikosti stáda. /70 kusové migruje po trase ca 30 km a malé /8/ kusů se drží v 200 ha, 8 kusové je pěkné / bude to také selektivním odstřelem/ a 70 vypadá hrůza a děs . Další , že dá velmi práce dosáhnout , než se donutí patřičné lidi , aby se s flintou starali o udržitelný stav v krajině.Dále , že se vyplatí držet menší stabilní stáda,ktěrá se v krajině snáze nažere a dohledá si i ty minerálie.V některých honitbách / např. Nesmen/ fungují i menší pěkná stáda/ /v honitbě Todně - Březí jsou asi 3 a až na toto velké stádo , které tam občas zavítá nikdo už neříká je toho moc/. Dále podle kosterních pozůstatků v okolí / nejenom u mne za pastvinou to nebude s odklízením kadaverů zas tak horké /vlastně nevím ,zda je účelnější kadavery v lese ponechat/ Co se týče pana Janoty , tak s ním jsem také přemnožné danky řešil.Hledejte tam také mou odpověd na velikost honitby.Jestli pochybujete o mých schopnostech hodnotit kvalitu zvěře , myslivec sice nejsem, ale přez 30 let jsem dělal zootechnika a to včetně hodnocení exterieru zvířat,dále jsem dělal krmiváře ZD.Aby to nevypadalo , že se s panem Janotou úplně neschodnu ,není to pravda a v lečems bych ho podpořil,jako například v hrabavých,norování, v přesunech některých zvířat a ještě by se něco našlo,ale velikost honideb a stanování plánů lovu dle škod tam nejsou. Nemám celý návrh proštudovaný ,ale v podstatě ho hodnotím pozitivně, bude záležet co se z něho stane ve sněmovně. Josef Valenta
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.11.2023 15:15 Reaguje na Josef Valenta
Tak po tomto vašem komentáří již nepochybuji o tom, že váš problém není srdce ale hlava. 70 kusů na ploše 30km x pravděpodobně 5 až 10 km. Tedy na 150 až 300 km2.Tak to tam máte dančím tedy "totálně přezvěřeno". Tak podle vás se vyplatí "držet menší stabilní stáda"? Je pořád řeč o daňcích? Mě to spíš připadá že si zvěř pletete s tím vašim dobytkem. Nemáte návrh celý proštudovaný ale v podstatě ho hodnotíte pozitívně. To je taky dobré.
Odpovědět

Petr Štěpánek

5.11.2023 18:11
Pan ministr zemědělství potřebuje pochválit, že konečně po 30 letech někdo našel odvahu změnit postkomunistické pořádky, které stále v myslivosti přetrvávají a jsou stále podporovány ČMMJ.ČMMJ úplně ztratila sebereflexy a jejich stále hloupé tvrzení, že je vše v pořádku, zvěř není přemnožená, škody téměř nejsou a vlastníci mají dostatek práv je jako z jiného světa. Stavy zvěře stále narůstají, každý vidí statistiku odlovu zvěře a stále rostoucí škody v miliardách, neexistující možnosti přirozené obnovy lesa a poškození lesních porostů v některých oblastech téměř 100% .V honitbách LČR a dříve PF ČR neměly vlastníci žádná práva, pouze možnost vymáhat škody soudní cestou. Nájemce alias bezzemek má jediný cíl, nejvyšší početní stavy zvěře, ať je co lovit, nacpat mrazák a ještě když něco zbyde prodat v poplatkovém lovu.
Jejich zarputilost v obhajobě 500 ha velikosti honiteb je založena pouze na obavě , že se vznikem honiteb o výměře 250 ha se o svá práva přihlásí vlastníci honebních pozemků, kteří ale na rozdíl od nich budou hospodařit se zvěří v souladu s přírodou a podle škod na lesních a zemědělských pozemcích .Každý vlastník provozující svojí honitbu zde bude chtít mít zvěř a provozovat řádně myslivost. Pro některé to znamená konec ,tak ať brečí,je to jen zpětný odraz jejich chování a že skončí je jen dobře jak pro přírodu tak pro myslivost Slušným myslivcům v myslivosti nikdo bránit nebude,/ale kolik vás je?/
Odpovědět
RP

Radim Polášek

5.11.2023 20:06 Reaguje na Petr Štěpánek
Vlastníci honebních pozemků, pokud v rámci mysliveckého sdružení umí spolupracovat a zvládnou myslivecké zkoušky, jsou už dávno myslivci.
Dokonce většina zájmových mysliveckých sdružení je doslova sdružení vlastníků pozemků, protože mají ve stanovách, že jako člen jejich mysliveckého sdružení může být jedině takový myslivec, co vlastní v honitbě aspoň kousek pozemku.
Problém mají jedině ti vlastníci pozemků bouchalové, co se v rámci těch 10 - 20 lidí mysliveckého sdružení nedokážou dohodnout a nedokáží s ostatními myslivci spolupracovat, takže by myslivci na schůzi jejich vstup do sdružení neprohlasovali.
Odpovědět
Ra

Radek

6.11.2023 14:59 Reaguje na Petr Štěpánek
Dovolím si citovat ,
Nájemce alias bezzemek má jediný cíl, nejvyšší početní stavy zvěře, ať je co lovit, nacpat mrazák a ještě když něco zbyde prodat v poplatkovém lovu.

Pokud by to tak bylo , zvěř by nebyla žádná , možná někde pár zdegenerovaných kusů které by nikdo nechtěl lovit ,ani pro trofej ani pro zvěřinu , protože by byla sežrána ,nebo prodána bezzemkem ,někomu bohatému .
Jenže zvěř je jak trofejová tak dobře stavěná i na tu zvěřinu , protože se to na hodně místech dělá dobře . Mužete se jít podívat na výstavu trofejí co každoročně pořádá ČMJ . Genetiku nevyserete , ta se dědí a zdědit jde jen když je z čeho dědit !

Cituji dál ,

Jejich zarputilost v obhajobě 500 ha velikosti honiteb je založena pouze na obavě , že se vznikem honiteb o výměře 250 ha se o svá práva přihlásí vlastníci honebních pozemků, kteří ale na rozdíl od nich budou hospodařit se zvěří v souladu s přírodou a podle škod na lesních a zemědělských pozemcích .Každý vlastník provozující svojí honitbu zde bude chtít mít zvěř a provozovat řádně myslivost.


Každý vlastník který využije podle novely MSZ právo na honitbu 250 ha , to udělá jenom pro sebe a jenom pro to aby mohl vyhnat sousedy z vesnice .

Vlastníkům kterým pujde o řádné myslivecké hospodaření se zvěří a dosažení dobrých trofejí a zdravé populace ve zvěři , se budou snažit mít co možná nejvíc hektarů , jenže jak všichni víme ,na každé vesnici je jeden blb který to rozbije , bohužel ! Vy chcete jen pomstu za dobu kdy nám to vzali ……jenže ti co vám to brali už dávno nežijí .
Na vesnici jsou tři věci co spojují lidi , hasiči ,fotbal a myslivci . Podle Pna Pitka přibude ještě jedena , pán majitel ,velevážený pán , co bude mít svoji malou honitbu a v ní bude sám sobě sám ! Je rok 2023 , už by vám sedlákům mohlo jít opravdu o přírodu a vše žívé v ní . Zatím vám jde jenom o zisky a přírodu drancujete ze všech stran , už v ní díky vašemu skoro 35 letému hospodaření není voda a za pár let v ní nebude ani zvěř , budete tam jenom vy ! Ze všech stran budete čerpat dotace .


Všichni vlastníci co mají zájem o výkon práva myslivosti to již dnes dělají a jsou v pohodě v MS , ti větší zpravidla dělají předsedu nebo hospodáře a nemají z nikým kdo se chová řádně ke zvěři a lidem kolem problém .

Ti vlastníci kteří dnes nejsou v žádném MS , byli bud vyštváni nějakým blbem co si usurpuje právo myslivosti pro sebe a nedá se sním vyjít . Nebo to byl takový vlastník z kterým nemluví víc jak polovina vesnice a je každý rád když ho nevidí . :-(
Odpovědět
JV

Josef Valenta

6.11.2023 23:42 Reaguje na Radek
Chtěl jsem vás v některých věcech rozporovat , jsem bývalý zemědělec,nyní v invalidním důchodu /za vydatného přispění referenta živ. prostředí a jeho ochrany vypuštěných danků z farmového chovu jsem po atacích těchto potvor dostal srdeční kolaps a strávil dlouho a dlouho po nemocnicích/ Ale vím ,že v některých věcech máte pravdu , ale jsou tu mnozí /většinou drobní sedláci/ a tam se musím proti hanění zemědělců silně ohradit.A idyž jsem si ty "dančí" potvory "užil", dnes se rád podívám co po tom lonském střílení zbylo a skřípu zuby,když vidím to stádo , co ho regulace nezasáhla.Myslím si,že vše je o lidech , ale nemyslím si, že by byli sedláci špatní lidé,ostatně mezi ně také patřím i můj děda, praděda a tak dále. Josef Valenta
Odpovědět
Ra

Radek

6.11.2023 15:02
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist