https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/frantisek-n-zalesak-o-sporu-se-spravou-krnap-pohledem-hospodare-na-klinovych-boudach
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

František Zálešák: O sporu se Správou KRNAP pohledem hospodáře na Klínových boudách

11.7.2021 | KLÍNOVÉ BOUDY
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | František Zálešák / archiv autora
Rád bych touto cestou zareagoval na tiskovou zprávu KRNAP nazvanou „Správa KRNAP ukončila spolupráci s hospodářem z Klínových bud“, která obsahuje řadu nepravd či polopravd a informací účelově vytržených z celkového kontextu, a jak se říká, pověděl k tomu své. To, co mám na srdci, by vydalo přinejmenším na knížku, ale budu se snažit, aby má reakce zachytila pouze podstatné. Reaguji se zpožděním, neboť jako hospodář a boudař se musím nejprve postarat o to zásadní, tj. o své hospodářství, a zbydou-li čas a síly, mohu se věnovat tomu méně důležitému – své obhajobě.
 
Na vršcích Krkonoš žiji od Vánoc roku 2016. Na Klínové Boudy jsem se přestěhoval jednak proto, že mě to celoživotně táhlo na hory, jednak návazně na smrt mé nejstarší dcery. Tato ztráta mi obrátila život naruby a vedla k přehodnocení mých priorit – to, co se mi zdálo podstatné, mi ve světle prožité zkušenosti přišlo malicherné a nepodstatné. Dnes mě naplňuje práce hospodáře, zejména práce s dobytkem, a ochrana přírody jako taková. Snažím se nahlížet na věci selským rozumem; nelžu, nekradu, nepiju, nekouřím a miluji svoji rodinu.

Bouda Klínovka.
Bouda Klínovka.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | František Zálešák / archiv autora

Od samého počátku svého hospodaření v Krkonoších jsem byl v kontaktu s pracovníky KRNAP, se kterými jsem konzultoval pracovní postupy, vždy aktivně z mé strany. Rád jsem vycházel vstříc požadavkům uvedených pracovníků na vícepráce, které vyplynuly z průběhu zemědělského roku, a to bez nároku na platbu za mnou odvedenou práci. Přišlo mi to tak samozřejmé. Řídím se zásadou, podle které cesta je cíl. Svůj život proto spojuji se svojí "cestou" nežli s výnosy za práci.

První rok hospodaření na Klínových boudách, tj. rok 2017, byl z mého pohledu velmi náročný, neboť jsem se nikdy předtím hospodaření nevěnoval. O to více jsem se učil za pochodu a čerpal znalosti od okolních farmářů, stejně jako farmářů ze zahraničí. Zejména jsem sledoval, jaké postupy využívají díky zkušenostem načerpaným za desetiletí práce v ještě komplikovanějších podmínkách, tj. v nadmořských výškách od 1.500 do 2.500 m n. m. Uvedené postupy, včetně používané techniky, jsem se v průběhu let snažil přenést do svého hospodaření na Klínových Boudách, vždy s maximálním ohledem na okolní přírodu. V této věci nejsem – troufám si tvrdit – se Správou KRNAP ve sporu.

Pastva skotu.
Pastva skotu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | František Zálešák / archiv autora

V Krkonoších hospodařím na pěti lokalitách, jednak zde na Klínových boudách, kde s rodinou také žiji, a dále pak okolo Boudy Hájenka, Boudy Na Pláni, ve Velké Úpě a Peci pod Sněžkou. Ve všech zmíněných lokalitách jsou lidé dle svých slov nadšeni z mých zvířat a odvedené práce. Sami od sebe kravkám suší pečivo, nabízejí mi další pozemky k obhospodařování, hlásí mi stav a náladu ve stádě, posílají fotografie a dožadují se informace, kdy už jim kravky dovezu.

Jediná „třecí plocha” vznikla u nás na Klínových boudách, a to se čtyřmi vlastníky okolních chalup, kteří mi bez elementární zkušenosti s chovem skotu v náročných podmínkách (pro představu – pasu do nadmořské výšky 1350 m n. m. a skot zimuje zde na louce ve výšce 1200 m n. m) a zemědělského vzdělání začali radit, jak bych tady měl hospodařit.

Vzhledem k tomu, že jsem se na zdejší vršky přestěhoval teprve v nedávné době, jejich názory jsem si zpočátku ze slušnosti vyposlechl, případně jsem v rámci zachování dobrých sousedských vztahů provedl opatření, která uvedení sousedi zmiňovali. Jelikož se však předmětné požadavky stupňovaly a nebyly odborně správné a racionální, odmítal jsem je dále plnit. Tlak ze strany některých sousedů ovšem neustával, a proto jsem je informoval, že SZIF a Správa KRNAP neshledávají na mé práci žádné nedostatky a partnerem pro mě jsou pouze uvedené instituce.

Senoseč.
Senoseč.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | František Zálešák / archiv autora

Postupem času se začaly ze strany pověřené zaměstnankyně Správy KRNAP kumulovat kromě běžné agendy nároky, které jsem slýchával od sousedů. Pozvolný tlak na moji osobu a hospodaření se zvyšoval. Správa KRNAP vydala třetím osobám nad rámec uzavřené pachtovní smlouvy protiprávní povolení ke vstupu na mnou propachtované pozemky a následně mi začala vyhrožovat. Ředitele Robina Böhnische viním z toho, že buď si v organizaci, kterou vede, nedokáže udělat pořádek, nebo mi do očí účelově lhal, jen aby dosáhl podepsání dodatku k pachtovní smlouvě, který umožní vstup třetím osobám na pozemky Správy KRNAP. Pro upřesnění uvádím, že svůj podpis pod zmíněný dodatek jsem spojil jen a pouze s požadavkem na „klid na práci“, ke které Správa KRNAP nemá výhrady. Toto mi pan ředitel Robin Böhnisch slíbil, jinak bych žádný dodatek nepodepsal. Snad jen pro úplnost uvádím, že ostatní vlastníci nemovitostí na Klínových Boudách jsou povětšinou z mé práce nadšeni a pronajímají mi či propachtovávají své pozemky.

Všem, co čtou tyto řádky, musí být jasné, že slíbený klid na práci se nedostavil a naopak se situace zhoršila.

Jednání ze stran pracovníků Správy KRNAP se nebojím nazvat šikanou a manipulací – samozřejmě jsem připraven své tvrzení případně doložit. Vím rovněž o dalších skutcích osob ze struktury Správy KRNAP, které jsou v rozporu s ochranou přírody. Zveřejněním uvedených skutků bych zdokladoval nemravné protiprávní jednání dotčených osob, avšak zároveň bych poškodil lidi, kteří mi nic neudělali. Aby bylo jasno – nejsem mstivý člověk, pouze se bráním útokům skupiny úředníků Správy KRNAP, kteří bezdůvodně poškozují moji rodinu.

Pastva v Krkonoších pomáhá udržovat krajinu bez lesů pestrou.
Pastva v Krkonoších pomáhá udržovat krajinu bez lesů pestrou.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | František Zálešák / archiv autora

Rád bych zdůraznil, že ochranu přírody považuji za nejdůležitější věc, daleko důležitější nežli dění týkající se COVID-19 a související záležitosti. Lidé si často neuvědomují, že pakliže dojde v důsledku našeho chování k nezvratným změnám v přírodě samé, bude se to dotýkat každého z nás. Chceme-li něco změnit, měli bychom začít u sebe a jít příkladem.

Uvedenou zásadou se řídím při každém svém kroku, který při obhospodařování luk v Krkonoších činím. V tomto duchu jsem upravil rovněž své boudaření – již několik let na Klínovce zásadně neubytovávám hosty, kteří by měli potřebu dojet k boudě autem, a to i v zimě. Pokud se u mě chce kdokoliv ubytovat, načerpat energii zdejšího místa, dobře se najíst – vařím z lokálních potravin a zejména z masa mého skotu, tak jedině po svých. Věřím, že jsou vyšší hodnoty, než je pohodlí jedince, a to příroda sama.

I proto jsem iracionální požadavky nespokojených sousedů striktně odmítl a jednoho z mých oponentů, Gymnázium Vrchlabí, jsem upozornil, že pokud chtějí někoho poučovat, měli by nejprve zajistit odstranění černé skládky nebezpečného odpadu nacházející se na cizím pozemku; ten pozemek je spoluvlastněný členem mé rodiny a navíc je na hranici klidové zóny, v minulosti I. zóny KRNAP. Dále jsem je upozornil, že své studenty – skupiny čítající dvacet a více osob vodí v zimě dvakrát denně skrze klidovou zónu KRNAP a tím se dopouštějí rušení klidu zimující zvěře, zejména tetřívka obecného.

Podle Františka Zálešáka neměla Správa KRNAP k jeho hospodaření dlouho výhrady.
Podle Františka Zálešáka neměla Správa KRNAP k jeho hospodaření dlouho výhrady.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | František Zálešák / archiv autora

Vlastníkům zbylých nemovitostí jsem pak sdělil, že považuji přinejmenším za nemravný způsob čerpání dotací na výstavbu soukromého vodovodu z dotačního programu EU na obnovu krkonošských luk. Vše, co píši, mohu samozřejmě doložit. Na uvedené skutečnosti jsem upozornil rovněž vedení Správy KRNAP, včetně pana ředitele, k mému nemilému překvapení se však tlak na moji osobu a podnikání ještě zvýšil (používám pojem podnikání, ale vnímám to spíše jako cestu či poslání). Místo toho, aby na KRNAP sdělili, že k mé práci neměli nikdy žádných výhrad a nepřipomínkovali ji, začali mi ukládat požadavky, které byly naprosto identické s požadavky nespokojených sousedů. Náprava ve smyslu uzavřených smluv a zákona zjednána nebyla, naopak se – lidově řečeno – začal prokazatelný šlendrián papírově zametat pod koberec.

Pominu-li skutečnost, že se u mě střídala jedna kontrola za druhou (to mi však nevadí – mám svou práci rád, zvířata mám v pořádku, vše ostatní také), jednalo se vždy o fajn setkání s novými lidmi. Šokovala mě pouze jediná věc, a to udání na oddělení sociálně-právní ochrany dětí týkající se výchovy mých dětí a údajného domácího násilí.

Na základě výše uvedeného jsem podal zkraje letošního roku trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci černé skládky a prostřednictvím svého advokáta rovněž trestní oznámení ve věci dotačního podvodu. Již předtím v srpnu 2020 byla zde na Klínových Boudách uskutečněna schůzka s vedením Správy KRNAP, jejímž cílem bylo nalézt společný konsensus v celé záležitosti. Mým jediným požadavkem bylo, abych měl od pracovníků Správy KRNAP klid na svoji práci, ke které nemají připomínky. Toto mi bylo přislíbeno ze strany pana ředitele.

V květnu 2021 jsem však obdržel e-mail z KRNAP, v němž byla – oproti dohodě – vytyčena strouha a změněn management tak, aby se vyšlo vstříc požadavkům nespokojených sousedů, nikoliv aby byl naplněn zákon o ochraně přírody a učiněno a vybráno nejlepší řešení s ohledem na ochranu přírody. Zde bych opět rád zdůraznil, že v minulých letech neměla Správa KRNAP k mé práci výhrady, ba naopak. Tuto skutečnost uvádím jen proto, že si dovedu představit případnou argumentaci zaměstnanců Správy KRNAP, že jim jde jen a pouze o ochranu přírody.

Pohled na Klínové boudy.
Pohled na Klínové boudy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | František Zálešák / archiv autora

Z hlediska selského rozumu – pakliže je spokojenost s prací hospodáře, kde se vzal impuls, který vedl zaměstnance Správy KRNAP k přehodnocení managementu na mnou obhospodařovaných loukách…. Tím impulsem musejí být požadavky nespokojených sousedů, jinak by se jednalo o věcné selhání zaměstnanců Správy KRNAP, kteří tuto situaci zde na loukách špatně vyhodnotili v rámci nastavování managementu v letech minulých. Na závěr tohoto odstavce mi dovolte krátké shrnutí – podnikám 30 let a jedna z mála věcí, co bezpečně poznám, je lež a faleš. A to ti lidé nemusí ani otevřít pusu, aby mi bylo jasné, jak to kdo myslí. A toto je přesně ten případ.

Po třech letech dohadování, manipulace, nepravd, ohýbání zákona ve prospěch zájmových skupin, vkládání mi do úst slov, která jsem neřekl, jsem – lidově řečeno – bouchl do stolu a nacházíme se tam, kde jsme. Upřímně je mi z nastalé situace velmi nedobře. Iritují mě lidé, kteří si pletou ochranu přírody s vlastním byznysem. Iritují mě lidé, kteří pobírají mzdu v organizaci, jež má na starosti ochranu přírody, a tato ochrana je uvedenými osobami vysvětlována po svém… Zmínění lidé jsou placeni z veřejných peněz, tj. peněz nás všech.

Když vedení Správy KRNAP na předmětné nešvary upozorníte, nic se neděje – nikomu to zjevně nevadí. Já osobně čerpám sílu ze zpětných reakcí návštěvníků, kteří zde chodí po cestách a fandí mi, dále z kontaktu se svými zvířaty. Sílu mi dávají rovněž moje rodina a také setkání s Edith Einhorn, která mě na Klínovce pravidelně navštěvuje. Paní Einhorn se na Klínovce narodila a vždy má slzu v oku, když vidí, že to, o co se tady snažili její rodiče a prarodiče, se sem na louky zase prostřednictvím mého hospodaření vrací. Hezky o tom mluví v dokumentu ČT rovněž folkloristika paní režisérky Adámkové.

Závěrem bych rád poznamenal, že ne vše, co se učiní na Správě KRNAP, je špatné. Osobně jsem přesvědčen o tom, že myšlenka KRNAP je správná, jen si někteří pracovníci tuto myšlenku upravili k obrazu svému.

Pohled na chatu KLínovka, kde František Zálešák s rodinou žijí.
Pohled na chatu KLínovka, kde František Zálešák s rodinou žijí.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | František Zálešák / archiv autora

Celá struktura a záměr v národním parku KRNAP jsou založeny na tom, aby Krkonoše navštěvovalo co nejvíce lidí. Je to poměrně jednoduchá rovnice – velký počet návštěvníků utváří statistiku KRNAP jakožto pátého nejnavštěvovanějšího parku na světě (bráno na plochu). Ruku v ruce s tím jde požadavek na větší příděl prostředků ze státního rozpočtu, které je možné v rámci KRNAP investovat, resp. utrácet. S utrácením přichází přerozdělování výnosů a já se ptám, kde všechny ty peníze končí…

Při jedné z debat s panem ředitelem jsem mu například vysvětloval svůj postoj k jízdě aut v KRNAP. Já osobně s tímto zásadně nesouhlasím, neboť se domnívám, že pokud lidé nemusejí jezdit po Krkonoších v zimě, kdy je vše složitější a fakticky to vinou sněhové pokrývky nelze, tím spíš nepotřebují jezdit autem ani v létě, kdy je den delší a klimatické podmínky příznivější. Situaci se mi podařilo pochopit až z vyprávění jednoho z mých kontaktů ze Správy KRNAP. Jednoduše řečeno – není vůle lidi omezovat, není vůle lidi trestat, protože by klesla návštěvnost Krkonoš. Příhodnější je postavit pro návštěvníky nové cesty, povolit novou lanovou dráhu na Sněžku…, avšak na oko si stěžovat na neukázněnost lidí. Svůj účel to splní.

Závěrem – já nejsem ten, kdo vytváří skládky; já jsem ten, kdo tu skládky nechce. Já nejsem ten, kdo krade dotace; já jsem ten, kdo chce, aby se dotace nekradly. Já nejsem ten, kdo tady lže a nedodržuje dohody a smlouvy; já jsem ten, kdo chce, aby se smlouvy dodržovaly a nelhalo se. Vše, co dělám, dělám pro naše hory a budoucí generace.


reklama

 
foto - Zálešák František
František Zálešák
Autor hospodaří na Klínových boudách v Krkonoších.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (38)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jirka Černý

11.7.2021 10:47
Nic ve zlém, ale můžete si za to sám. Myslet si že když budete s úředníky jednat férově bude vše v pořádku je prostě naivita. Akorát jste ukázal že s vámi můžou orat. Už z principu úředník nepotřebuje aby věci fungovaly tak nějak samy díky snaživcům, úředník potřebuje konflikt, problém který on řeší a tím potvrzuje nutnost své existence. Poslouchat místní "odborníky na všechno" je už vyloženě sebedestruktivní.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

11.7.2021 10:59
V tomhle sporu je, jak v clanku plyne, nejakym zpusobem ucastno pomerne velke mnozstvi dalsich lidi. Nejen z Krnapu, ze sousednich chalup ci treba z gymnasia Vrchlabi. Jak to vidi oni?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.7.2021 11:12
Ono by to chtělo znát konkrétní detaily, na kterých ta dohoda vázne. Jinak se to těžko posuzuje.
Souhlasím s předchozím příspěvkem, že autor asi není zběhlý v jednání s úředníky. Navíc je tady zřejmě specifikum Krkonoš a vůbec horských středisek, že ta vysokohorská infrastruktura je tady většinou jako čistě výdělečná na dolování peněz z návštěvníků hor a ne na nějaké podnikání pro radost a pro poslání. Viz třeba nájemní byty a apartmány a obecně ceny ubytování a všeho ostaního ve Špindlu a vyhánění místních vysokými životními náklady. Nedá se čekat, že když bude taková atmosféra dole pod horami, že to nedolehne i na hřebeny Krkonoš. A životní prostředí je tam jen jako prostředek, který tu výdělečnou činnost umožňuje. Opatření, která jen zlepšují tamnější životní prostředí v KRNAP, ale neovlivňují cestovní ruch a případně ještě dokonce odrazují lukrativnější na tělesnou námahu nezvyklé návštěvníky, jsou považovány za zbytečné nebo dokonce nežádoucí. Jak já to vidím, tak obecně bude brzo třeba změna přístupu k chráněným oblastem. Bude třeba omezovat počet návštěvníků, zavést třeba vstupné nebo nutnost se pro návštěvu rezervovat předem a důsledně to kontrolovat a důsledně taky vybírat pokuty. To je ale politická věc, která se musí řešit v Praze a ne ne na chráněných územích.
Co se týká vlastního sporu, je už v pokročilé fázi. Obě strany se zabetonovaly na svých pozicích, ze kterých nemíní ustoupit a nyní vzájemně bojují. Najít společné stanovisku a vyřešit problém tak, aby byly spokojeny obě strany bude tak hodně těžké.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.7.2021 12:30
Co k tomu dodat ? Všichni obdivují rakouské, švýcarské horské louky, ale aby se tam státní ouřednictvo poučilo, to né. Závidět, to jim jde !
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

11.7.2021 17:07 Reaguje na smějící se bestie
Neni treba prilisneho sebemrskacstvi vuci nasim vyspelejsim sousedum, ony tam ty vasne pod povrchem planou leckdy asi take. Proste Alpy jsou nesoumeritelne vetsi, nez Krkonose - a tak se tam vice ruznorodych zajmu mnohem lepe vejde vedle sebe. Vejdou se tam - zatim asi jeste - vedle sebe zemedelci, pesi turiste i ti, co bez lanovky neudelaji ani krok. Zajimalo by mne napr. kolik z tisicu alpskych sedackovych a kabinovych lanovek ma umele snizenou kapacitu, jako ta na Snezce :)
Fakt mi ale u daneho clanku chybi prilozeno nejake vyjadreni treba toho Krnapu

Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

13.7.2021 11:36 Reaguje na Miloš Zahradník
Omluva. Teprve ted jsem si dodatecne precetl i puvodni zpravu, na kterou dany clanek reaguje https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/sprava-krnap-ukoncila-spolupraci-s-hospodarem-z-klinovych-bud a pokud nektere me formulace vyznely jako kritika Krnapu tak ji - take po precteni poslednich prispevku do teto diskuse - beru zpet. Rad si nadale prectu dalsi vyjadreni protivnych stran tohoto sporu
Odpovědět
JC

Jan Chloupek

11.7.2021 20:05
Jiná variace na stejné téma ! Proč chodit k volbám, když stejně vládnou úředníci ? A u ekoteroristů a památkářů to platí obzvláště !
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.7.2021 20:13 Reaguje na Jan Chloupek
Místo aby ouřednictvo, památkáři sloužili !
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.7.2021 20:42
Mne život naučil, že nehodnotím nic, co nevidím, neslyší a neposoudím
osobně. Takže totéž radím ostatním diskutérům. Už jsem se vícekrát
"spálil" když jsem uvěřil pouze jedné straně, která to uměla pouze
lépe podat.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

12.7.2021 08:18
Přeji Vám hodně štěstí pane Zálešák ve Vašem počínání. Nezbývá než vydržet do voleb, a modlit se.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.7.2021 09:41 Reaguje na Michal Ukropec
Od voleb očekáváte pane co? Bude to noc "dlouhých nožů" s výměnou
všech neloajálních úředníků za loajální? No potěš pánbůh, až
dojde na takové kádrování a dosazování nových kamarádíčků často
bez zkušeností a nezaujatosti. Myslet si, že volby změní posty
ve státní správy, tak vás chci vyvést z omylu, protože se státní správa řídí služebním zákonem a není jednoduché jen tak vyměnit nejen vedení, ale hlavně zainteresované úředníky. Já spíše nabádám vždy k jednání, dohodě a vzájemné toleranci, protože hrocení
sporů vytváří nepřekonatelné barikády. Před rokem tu byla "válka"
o Soutok, ti moudří šli do kompromisu a válečná sekera je zakopána. Nějaké ty horké hlavy asi zůstaly a ty se upínají jako vy k těm
volbám. Nechci nikomu kazit radost, ale po volbách dojde teprve
na lámání chleba a na skutečné plnění volebních slibů, ze kterého
budou mnozí překvapeni.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

12.7.2021 12:34 Reaguje na Břetislav Machaček
Naprosto přesně, pane Machačku.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

14.7.2021 09:19 Reaguje na pavel peregrin
Máme asi stejné zkušenosti s různými manipulátory
a jak čtu níže, tak se rozhodnutí spor nijak
komentovat vyplatilo. Tak už to bývá a podobné to
bude i s volebními sliby po volbách. Radikalita
narazí na zákony a koaliční dohody. Výsledkem
bude podle Haška "Strana mírného pokroku v mezích
zákona" a nadšení voliči budou opět zklamaní, že
se jejich představy o radikální politice bortí.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

13.7.2021 17:45 Reaguje na Břetislav Machaček
Štefan Ukropec už v koncentračním táboře byl. Tak mě tam ekologističtí piráti šoupnou taky. S tím musím počítat.
Odpovědět
JM

Joska Malý

12.7.2021 13:01
Předně bych rád dodal, že v Čechách a na Moravě jsme nikdy žádné farmáře a farmy neměli, měli jsme tu hospodáře a hospodářství, boudy a boudaře, chalupy a chalupníky atp., vždy když se někdo tituluje, jako farmář, je mi to podivné.
Dále nechápu, proč je článek psán tak ouzkostlivě obecně, dozvíme se z něho, že autor je učiněná matka Tereza, která hospodaří v souladu skoro se vším všehomírem, že má poslání pečovat o naše Krkonoše a tak, ale okolo jsou zlí a hloupí lidé, kteří mu to kazí a mají dokonce svoje lidi ve správě KRNAPu, kteří si na něj zasedli.
Asi není třeba jmenovat, ale bylo by fajn jasně a stručně vyjmenovat ty hrozné a neadekvátní požadavky majitelů okolních bud? Co teda tak strašného chtěli, řekne nám to někdo? Protože o tom to celé je a namísto toho, aby autor tyto kruciální skutečnosti sdělil, se bije v prsa, že on nic špatného nedělá a ještě oni tam mají vodovod ala Čapí hnízko a skládku. Kdo? A jak to souvisí s těmi požadavky a jeho hospodařením?
Dokud autor sám nepřizná jádro sporu, věřit mu rozhodně nebudu. Není totiž co.
Odpovědět
KK

Karel Kracík

12.7.2021 13:17
Souhlasím s Břetislavem Macháčkem - "...nehodnotím nic, co nevidím, neslyším a neposoudím osobně ..."
Protože do přilehlé části Krkonoš jezdím a zajímá mě, tak se tam brzo sám vypravím a zeptám se "místních". Do té doby můžu vyjádřit jen svůj pocit, že argumentace Františka Zálešáka působí nevěrohodně. Jenom naznačuje, ale konkrétního nic nesděluje. Argumentace na mě působí dosti účelově. Spíš je to o tom, co si přeje, aby si ostatní mysleli. Nevěřím na zničehonic přicházející spasitele, který najednou procitne a zjeví se, sice nepolíben znalostmi, ale o to víc všemi těmi dobrými úmysly.
Než se tam dostanu, obvolám pár známých z okolí, ať mám víc informací.
Než se každý diskutující vytasí s jasnou podporou, případně odsudku na kteroukoli stranu, měl by znát názor i druhé strany a situaci z více stran. Ať pak není za vola, který sedne na lep "tak krásných a bohulibých" emocí.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.7.2021 17:45 Reaguje na Karel Kracík
Zkuste pak podat nestranný pohled na věc, protože níže jsem si
od paní Aleny přečetl až neskutečný horor.
Odpovědět
AU

ALENA UVÁČIKOVÁ

12.7.2021 14:43
Snažím se nahlížet na věci selským rozumem; nelžu, nekradu, nepiju, nekouřím a miluji svoji rodinu.
Já nejsem ten, kdo krade dotace; já jsem ten, kdo chce, aby se dotace nekradly. Já nejsem ten, kdo tady lže a nedodržuje dohody a smlouvy; já jsem ten, kdo chce, aby se smlouvy dodržovaly a nelhalo se. Vše, co dělám, dělám pro naše hory a budoucí generace.
podnikám 30 let a jedna z mála věcí, co bezpečně poznám, je lež a faleš. A to ti lidé nemusí ani otevřít pusu, aby mi bylo jasné, jak to kdo myslí. A toto je přesně ten případ.
Znám tuto osobu od roku 1997, kdy byl, žel mým sousedem. Je výroky by mne pobavili, kdyby sám nepřispěl ke smrti své nejstarší dcery - byl vyšetřovaný pro její týrání a sám ji následně vyhodil z domu. Když se bezprizorní potulovala a to už znala drogy podobně jako on, spadla z lodě, kde se veselila s tzv. zlatou mládeží, kam bezesporu patřila a skutečně tragicky zahynula. Domácí násilí - od jeho ženy jsem dlouhé roky slýchala neuvěřitelné historky a ani ta kdy ji držel pistoli u hlavy aby mu řekla, kdo ho viděl s milenkou, nebyla úplně nejhorší. Pokud oficiální zpráva z Kranapu píše, že údajně vyhrožoval zaměstnancům - tak zrovna u něj to na stoprocentně nebezpečný, agresivní, záludný a nevyzpytatelný. Útočí často a rád a jen tak pro zábavu. O tom, že by ho změnila smrt jeho nejstarší dcery upřímně pochybuji. Sousedům doporučuji aby si zajistili ochranu policie, dali všude kamery a rozhodně s ním nebyli nikdy samy. Franta je nebezpečný, sousedům, rodině, spolupracovníkům ale i úředníci by měli brát jeho vyhrožování vážně. Někdy v roce 1999 se mě jeho manželka Lujza ptala, zda si myslím, že ho může opustit. Nechápala jsem proč ne, všechny účty a nemovitosti a auta ( v té době 3) byli napsané dle jejich slov na ní. Podle ní, by jí našel všude, má známosti u mafiánů i policie, a prý každého zatím zničil, když se rozhodl. Musím přiznat, že má pravdu a možná i proto mu porodila další dvě děti, když s ním už žádné nechtěla mít a i proto s ním snáší všechny průšvihy a soudy a vyšetřování. Dnes už nemám žádnou potřebu jí litovat, to říkám pro ty, co údajně hlásili na ospod domácí násilí ( jak tvrdí Franta). Má, co si zaslouží. Jenom se divím lidem, kteří na svou dovolenou vyhledávají takové rodinné prostředí - asi trochu masochisti. Doufám, že Franta skončí, tam, kde měl být již před 20 lety.

Odpovědět
Patricie Reef

Patricie Reef

19.7.2021 21:17 Reaguje na ALENA UVÁČIKOVÁ
Jste velmi statečná, že jste se takto veřejně ozvala. K tomu co jsem uvedla ve svém příspěvku níže, tak chci říct, že máte ve všem pravdu. Samozřejmě bije svou ženu dodnes. Když se zeptáte, jak ji poznáte, tak se dozvíte, že je silně nalíčená, aby zakryla modřiny na obličeji.Zřejmě trpí syndromem týrané ženy. Také se zbytečně bojí jeho kontaktů s policií. Každý policista, který by se tohoto zločince zastal, nebo by mu poskytl informace, tak by se sám projevil jako zkorumpovaný slaboch, protože co jiného než peníze by z něho měl? Je spousta organizací, které by ji a dětem pomohly, ale musí chtít ona. My můžeme jen věřit, že OSPOD, jak sám píše, bude důsledný v tom, aby děti chodily řádně do školy. Prověří, jak to bylo s výukou, zkouškami. Nejstaršího syna neposílali do školy vůbec. Prý to jeho otec nějak zařídí. Zřejmě se bál, že by ho usvědčily modřiny na těle chlapce.....Lujzu nechápu. Nezkoumali jsme, jestli ještě žije její maminka, ale víme, že byla z jejich vztahu nešťastná. Aby viděla svá vnoučata, tak se nesměla k ničemu vyjadřovat.Smrt vnučky ji hodně zasáhla, měly údajně spolu krásný vztah. Pokud ji záleží na svých dalších dětech, tak požádá o ochranu úřady....Je otázkou, jestli opravdu věří jeho výhružkám. Je odstříhnutá....Jen si vezměte, že ji z vily přestěhoval na Klínovky, kde trvalé jsou obyvatelé ve dvou chalupách. Do pokoje, kde od pádu komunismu nikdo neinvestoval,Chápu, utíkal před lidmi z bývalého bydliště. Dva roky se rozkoukával. Dnes to co vy, prožívají na Klínovkách. K tomu, aby ho lidé respektovali nepomáhají, ani milióny, kterými se ohání a všechny okolo ujišťuje, že si je vše a všechno koupí....Asi se vzhlédl v devadesátkách .....
Odpovědět
AU

ALENA UVÁČIKOVÁ

12.7.2021 14:45
Jak dobře, že si vybral skotský dobytek, ten vydrží skutečně všechno a není odkázaný na jeho péči.
Odpovědět
Patricie Reef

Patricie Reef

19.7.2021 18:48 Reaguje na ALENA UVÁČIKOVÁ
To nemyslíte vážně. Tento dobytek naprosto likviduje hnízda vzácných ptaků. Kdysi tam hospodařili. Každá domácnost měla několik krav, kozu. To krkonošským loukám prospívalo. Devastace pod kopyty stáda je prokazatelná. Možná se tam znovu objevily nějaké květiny, ale vymřou ptáci, kteří hnízdí právě na dotčených loukách.
Odpovědět
KK

Karel Kracík

12.7.2021 21:53
Chtěl jsem navázat na svůj dnešní příspěvek, ale to co píše paní Alena posouvá vše zcela jinam. Samozřejmě se dá říci, že si vše z nějakého důvodu vymyslela, ale informace z jejího příspěvku vypovídají o tom, že pana Zálešáka opravdu zná.
Z toho, co jsem se dozvěděl od známých, nebudu psát nic konkrétního a to:
a) nikdo z nich se nechce dostat do hledáčku p. Zálešáka
b) z výše uvedeného důvodu je moje sdělení pak v kategorii "jedna paní povídala"
Obecné shrnutí je toto: p. Zálešáka předchází nedobrá pověst, nikdo vlastně neví nic o jeho minulosti a je to nevyzpytatelný a nebezpečný člověk, který kolem sebe vytváří problémy. Nemá problém někomu dát do huby. Zručný manipulátor. To je v kostce a zobecněno co jsem se dozvěděl. Podotýkám, že je to od lidí z regionu. Na Klínovky si zajdu sám začátkem září a zkusím se zeptat na okolních chalupách.
Musím přiznat, že článek p. Zálešáka na mě jako jedna velká manipulace působí. Celý článek je jako z nějakého marketingového oddělení, kde se specializují na získání sympatií čtenářů pro zadavatele. Opravdu má někdo čas na zdůrazňování autorských práv fotografií, když hned úvodem se snaží čtenáře přesvědčit, že vlastně nemá čas ani na svoji obhajobu, o které všem nezapomene říct, že není zas tak důležitá? Z celého článku doslova stříká neustálé sebe-přesvědčování jak miluje rodinu, přírodu, nelže, nekrade ... i stejně tak je to jedna velká křivda kterou mu prý všichni kolem páchají, ale nikoho a nic konkrétně nepojmenuje, nebo nedoloží. Jen se schovává za duté výrazy. Jde věřit tomu, že jako podnikatel investujete a přitom o tom nic nevíte a ještě k tomu posloucháte rady sousedů jak máte podnikat?
Osobně je mi také velmi nepříjemné, když si někdo snaží osobní tragédií získat lítost. Má tohle normální člověk zapotřebí? To je přece velmi niterní záležitost.
Moje zkušenost je taková, že zbabělci před sebe postaví vždy manželku, rodinu, děti, zvířátka a nikdy nezapomínají donekonečna tvrdit jak je zbožňují, milují, nedokážou bez nich žít a všechno co dělají je jen pro ně. A když si k tomu přečtete co píše paní Alena, tak se jednoduše nemůžu ubránit pocitu, že p. Zálešák nebude žádný dobrák. A to je velmi diplomaticky řečeno.


Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

13.7.2021 10:52 Reaguje na Karel Kracík
Kdyz porovnam vyjadreni protivnych stran... prijde mi, ze hlavni ulohou Krnapu v teto kauze mozna nebude chranit prirodu dotceneho uzemi - ale branit nebezpeci pripadne domaci zabijacky v enklave. Zajimalo by mne vyjadreni Krnapu ale treba i toho gymnasia Vrchlabi a dalsich znalcu lokality, pricemz u nejblizsich sousedu pana Zalaesaka bych vcelku chapal, ze se v tomhle radeji nechteji verejne angazovat

Je to sice prkotina ale taky mne uz na zacatku zarazilo to zduraznovani privatnosti uvedenych fotek. Nejsou spatne - jsou proste takove normalni, jake poridi lecjaky navstevnik s elementarnim citem pro estetiku te krajiny, ktery ma prilezitost tam pobyt urcitou dobu. Citim v tom ale zduraznovani "tahle enklava je moje!" coz se mozna projevuje i v dulezitejsich oblastech, nez je sdileni ci nesdileni nejakych fotografii. Vas by lakalo prijet na dovolenou nekam, kde Vam cizi a neznama osoba takhle silne zduraznuje "Tady jsem panem ja!" ? Treba se uplne mylim a proto by mne zajimaly dalsi nazory tech, kteri s panem Zalesakem tak ci jinak interaguji. O tom, ze paní Einhorn, co se na Klínovce narodila vždy má slzu v oku, když prijede... o tom nepochybuji ale to je samozrejme sirsi - a stale hodne citlive - tema, zdaleka neomezujici se jen na Klinove boudy a Krkonose
Odpovědět
AU

ALENA UVÁČIKOVÁ

13.7.2021 15:06 Reaguje na Karel Kracík
Nic jsem si nevymyslela a kdyby jsem napsala vše, tak si myslím, že by se ze strachu odstěhovali jeho nejbližší sousedé. Žádný dobrák nikdy nebyl a pochybuje, že by se z něj mohl dobrák stát, protože na zázraky nevěřím. Lidi by se mu ale neměli otáčet zády, rád útočí ze zadu a neočekávaně a skutečně je mu jedno o koho jde, zda o ženu nebo dokonce dítě. U nás najížděl autem do dětí, jak mi sám přišel oznámit zajel mi kočku a přišel mne upozornit, že mu lezou na nervy děti, které ji stále volaly a hledaly. Jak mi řekl, mám to oznámit i jeho dceři Lujze, protože ta s tím otravuje taky a jeho to už fakt nebaví. O tom jak návštěvám, které přijeli v starých autech propichoval či vypouštěl pneumatiky, nebyli ty auta pro něj dost reprezentativní aby stáli v blízkosti jeho domu, atd. O jeho vztazích slušně řečeno s mafiány ale i policajty ( někteří z nich jsou mrtví, či vyhození od policie) to by byla další sága. Je fakt, že vždy jej ze všeho vysekal advokát Bruna ( mimochodem advokát i Nečase a Nagyové). Hodně štěstí Vám přeji a vůbec Vám ho nezávidím, naopak myslím, že přinejmenším sousedi a úředníci z Krnapu mají proč mít obavy o sebe, o svůj majetek ale i o své blízké. My na Slapech se můžeme konečně rekreovat bez obav.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

13.7.2021 16:31 Reaguje na ALENA UVÁČIKOVÁ
Ufff
Odpovědět
JM

Jana Machova

13.7.2021 16:27
Alena Uvacikova nize v komentarich - souhlas.
A tohle co pán popisuje je proste a jen karma :) Vzdy byl ztelesnene zlo.
Odpovědět
KK

Karel Kracík

13.7.2021 21:25
Ještě doplním pár informací k tomu, co jsem už psal - nahlédnutím do veřejných registrů - katastr, LPIS, OR - jde zjistit, že p. Zálešákovi na Klínovkách nepatří ani ň. Klínovka patří někomu jinému, tu má p. Zálešák pronajatou. Jedna z bud na louce a okolní pozemky jsou z 50% napsány na manželku p. Zálešáka. Druhá polovina patří několika dalším majitelům. Většinu pozemků na Klínovkách má pronajatou od KRNAPu, další podstatnou část od majitele Klínovky a jen 2 chalupy na louce mu pronajímají svoje pozemky okolo chalup. Z toho vyplývá, že za trochu času si každý může udělat názor na to, co ve vyprávění p. Zálešáka tzv. nehraje, nebo je rovnou báchorka pro publikum. Už si troufám tvrdit, že kdo se dostane trochu hlouběji ve zjišťování informací ohledně argumentací p. Zálešáka, tak mu už pak nemůže věřit ani nos mezi očima.
Zajímavé by rozhodně bylo vyjádření majitele Klínovky. Je otázkou, zda s.r.o. kterému Klínovka patří, nějak záleží na tom co se tam děje, nebo dostává nájem a je to zodpovědným osobám v s.r.o. fuk. V souvislosti s tím, co se tady objevuje za informace na minulost p. Zálešáka a i s jasným prohlášením KRNAP, je trochu s podivem, že se neobávají poškození jména.
Domnívám se, že celá kauza dostala jiný rozměr a jde tady už spíš o to, jak je možné, že lidem jako je p. Zálešák všechno prochází. Ale, vlastně se není co divit, protože příklady táhnou a dodávají odvahu. Když může prezident lhát a předseda vlády se svým PR oblbnout tolik lidí, co by to nezkusil někdo na "svých" Klínovkách. Stačí donekonečna opakovat - nelžu, nekradu ...
Tahle kauza má potenciál, aby se jí začal věnovat někdo, kdo na to má kapacitu a tím myslím, nějaký časopis, nebo deník. Za mě Respekt, HN, nebo Deník N. Ještě musím vyslovit uznání paní Aleně, která jde s kůží na trh, protože ji p. Zálešák zná osobně. Snad dodá odvahu i všem dalším zainteresovaným, aby se k tomu vyjádřili.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

13.7.2021 22:45 Reaguje na Karel Kracík
Nesvadel bych to ale k otazce, koho volic je pan Zalesak. Treba volil uplne stejnou politickou stranu, jako jeho protivnici ;) Spis se divim, ze se nevyjadri - treba i anonymne - nekdo dalsi z tech, co maji s tou enklavou nejakym zpusobem neco do cineni, to nejsou malickosti co tady bylo jiz zmineno. Krajina je to tam ale fakt pekna, tady jsem si vyfotil loni z Friesovy boudy okoli boudy Klasterka mezi Plani a Klinovymi boudami https://photos.app.goo.gl/Nxf8ZGEQ47zvxLRy6 https://photos.app.goo.gl/UKRj1j3mnbqYZ3uD8
Odpovědět
FZ

František Zálešák

15.7.2021 07:47 Reaguje na Miloš Zahradník
Dobrý den a děkuji za výzvu. Nereagoval jsem proto, protože nemám v úmyslu se zde obhajovat, vše jsem napsal od srdce a svůj postoj k životu jsem opsal v článku, tak jen krátce:
- na Klínovkách žiji a je to můj domov, proto ty fotky, atd.
- vždy mi šlo především o obsah sdělení nikoliv o formu, tedy k výtce hospodář x farmář
- pakliže někdo mluví o mé rodině, tak by měl představit také tu svou. Paní Alenka Uváčiková o své nemluví, protože její manžel byl odsouzen na 8 let za pokus vraždy a trest si odseděl na Borech. Dále od momentu kdy se stali mými sousedy začali Uváčikovi vytvářet jeden dluh za druhým až přišli v exekuci o střechu nad hlavou, tedy svůj dům. Dny kdy nám exekutoři či vymahači neklapali na dveře a nesháněli manželé Uváčikovi, byly svátečními dny klidu. A má manželka se píše Luisa nikoliv Lujza Alenko.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

16.7.2021 13:29
Vidím, že ta situace je nejednoznačná ještě víc než jsem si myslel dříve.
Rád si přečtu články o dalším vývoji v této kauze, jak to za nějaký měsíc či rok vypadá.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

16.7.2021 16:54 Reaguje na Radim Polášek
Taky jsem si schoval odkaz na tenhle clanek, abych ho casem nemusel hledat propadly v housti dalsich, i mene podstatnych informaci ekolistu. Obecna poznamka. V tehle od civilizace opustenych (prinejmensim v urcitych rocnich ci dennich/nocnich obdobich) lokalitach - a to same plati zrejme i ve vezenich, na ocenskych lodich, pri kosmickych letech atd. se casto rozviji ponorkova nemoc. Kdysi jsem potkal byvalou spoluzacku jako servirku na Labske boude a zajimalo mne, po pozdraveni, jake to je zit porad v takhle exklusivni lokalite. O ona hned zacala jen o tom, jak by rada vypadla - jak to je s temi nekolika malo spoluzamestnanci, co na ne musi porad koukat nesnesitelne. No a napr. u jedne popularni jizerskohorske chalupy stojici na miste, kde konci osamela lucni enklava a zacina rozsahly les jsem trochu podrobneji informovan, jednak z cetby (o Jizerkach a jejich historii toho vychazi hodne) jednak z utrzku vypraveni tamnich ucastniku o pestre historii toho mista za poslednich 70 let (nebo chcete li 80 let, pokud pripocteme i nevsedni zazitky z vychodni fronty tehdejsiho majitele) jak sel zivot. Jsou to leckdy dost divoke pribehy, vcetne nejakeho toho pomnicku v lese vedle chalupy
Odpovědět
RP

Radim Polášek

17.7.2021 08:42 Reaguje na Miloš Zahradník
To je jasné, že městský člověk, který je zvyklý aspoň jednou za týden zapařit s ostatními v hospodě a v práci pracovat s desítkami jiných lidí, se na těch samotách cítí velmi špatně. Taková místa vyžadují hlavně introverty, kteří jsou zvyklí vyžít sami se sebou.
I když dnes v době internetu a snadno uskutečnitelné denní osobní mobility do desítek kilometrů daleko už takové jednoznačné požadavky nejsou. I když zase v těch krkonošských horách jsou kvůli ekologii problémy s cestami a s auty.
( A když se naplno rozjede Green Deal a ty bruselské zelené šašky se v jejich nesmyslech nepovede nějak omezit, bude stejně spousta z nás žít podobně jako na těch horských samotách - chudě, práce od nevidím do nevidím a osobní mobilta v háji)
Odpovědět
FZ

František Zálešák

17.7.2021 09:11 Reaguje na Radim Polášek
Dobrý den, uvidíme kam se to celé vyvine .... jen bych chtěl říci, že mě a mou rodinu to celé okolo stojí čas, peníze a člověk, aby měl nervy ze železa. Jinou motivaci, než tu opsanou ve článku nemám. Nejsem členem ani příznivcem nějaké politické strany, nemám žádné vedlejší úmysly než je ochrana přírody sama.
Když už je řeč o pevných nervech, tak dnes jsem se dozvěděl, že Správa KRNAP obeslala všechny mé sousedy a informovala je o tom, že na mě podala trestní oznámení. Ve světle dřívější informace od mého kontaktu na Správě KRNAP, že přímo ředitel této instituce vydal pokyn, který nařídil všem na Správě KRNAP mě a mé firmě nevycházet v ničem vstříc, se jeví tento dopis, jako jasný záměr mě poškodit a ublížit mi. Je s podivem, že instituce, která která spravuje majetek státu, tedy nás všech, si toto dovolí .... jednak vydat protiprávní/protizákonný pokyn a ještě plýtvá veřejnými prostředky a zdroji na poškození smluvního partnera.
Odpovědět
KK

Karel Kracík

17.7.2021 09:12
Neuvěřitelná sága. Tohle už opravdu není o hospodařaní p. Zálešáka na Klínovkách, to je už jen o p. Zálešákovi.
K tomu co píše - děkuje za výzvu k reakci, ale nevím o jaké výzvě je řeč. Miloš Zahradník psal "...nekdo dalsi z tech, co maji s tou enklavou nejakym zpusobem neco do cineni..." a já jsem psal "Zajímavé by rozhodně bylo vyjádření majitele Klínovky ...".
V OR jako majitel není uveden p. Zálešák. Pak se tedy za majitele chápe p.. Zálešák i když je jen nájemce, nebo ten kdo je uveden v OR je bílý kůň a Klínovka ve skutečnosti opravdu patří p. Zálešákovi. Obojí je trochu nestandard a kouká z toho jen to, co už psal v nějakém příspěvku Miloš Zahradník "...tahle enkláva je moje!"
P. Zálešák dále píše, že se nechce obhajovat, ale o čem pak ten příspěvek je? Opět jenom (sebe)přesvědčování. Obhajoba p. Zálešáka je buď jen k méně podstatným věcem, které v diskuzích zazněly (zdůrazňování vlastnictví fotek a používaní slova farmář v češtině), nebo jako reakce na sdělení paní Aleny je argumentace p. Zálešáka trochu vedle. Obhajoba toho nepodstatného je bez věcných argumentů a trochu nesmyslná, ale důležité přece je, že je psána "od srdce".
Sdělení paní Aleny je podle mě o tom, že p. Zálešák sice něco píše (nekradu, nelžu, miluji svou rodinu ....), ale její zkušenost s p. Zálešákem je zcela odlišná. A tu popsala. Kdyby p. Zálešák neměl potřebu veřejně a donekonečna utvrzovat všechny o tom, jaký je to po všech stránkách příkladný muž a jak už tady psal Joska Malý "...učiněná matka Tereza...", tak pochybuji, že by reagovala. Už to jen nemohla vydržet a musela se k tomu vyjádřit. P. Zálešák na její sdělení reaguje, jak reaguje. Vůbec vlastně nepopírá to co paní Alena napsala, jen se snaží odvézt pozornost. Jakou roli v tom hraje muž paní Aleny, nebo jejich finanční situace? A kde vůbec přišel p. Zálešák na to, že "...od momentu kdy se stali mými sousedy ..." To byl jejich osobní bankéř? Paní Alena se nenavážela do rodiny p. Zálešáka, ale jen do p. Zálešáka a jeho argumentace v článku, která je ve značném rozporu s realitou. A jak už jsem minule, a i přes to, že p. Zálešák se snaží co mu síly stačí - žádný dobrák to nebude.
Odpovědět
FZ

František Zálešák

17.7.2021 09:22 Reaguje na Karel Kracík
Děkuji za názor a máte pravdu, opravdu to není jen o mém hospodaření na Klínovkách, ale o mechanismech, které se z tohoto příběhu propisují do správy celého Národního parku ..... zastavte se tady na Klínovkách a můžeme si o tom promluvit.
Odpovědět
KK

Karel Kracík

17.7.2021 10:07 Reaguje na František Zálešák
Děkuji za pozvání, ale vaši minulost i vaše rodinné poměry s vámi nechci probírat.
Nerozumím tomu, co chcete říct tím, že mám pravdu, že to není o vašem hospodaření, ale o mechanismech. O ničem takovém jsem nepsal.
Jako prapříčinu všeho jste v článku zmiňoval několik vašich sousedů. Pak se do toho zamotala vaše historie i rozpory ve vaší argumentaci. A teď to má být o správě celého parku, která se podle vás na základě (ne)spolupráce s vámi má ukazovat jako vadná. Prvně si musíte vybrat, co vlastně chcete sdělit.
Píšete, že nemáte čas. Tak ho věnujte tomu podstatnému a ne psaní do novin a rozhovorům s novináři, vytváření profilů na fb, televizním pořadům, jedním slovem PR. Pokud máte problém se sousedy i KRNAP a jste v právu, tak se to u soudu ukáže a není potřeba plýtvat časem do PR. Takto to chodí v demokracii. Tak nemrhejte časem na PR ani na trestní oznámení, že někdo rozesílá dopis a tím plýtvá s veřejnými penězi. Jestli opravdu máte peníze na advokáta Brůnu, tak se může stát, že vyhrajete z jakéhokoli důvodu. Jestli se cítíte poškozen, tak to řešte tak jak se má a ne neustálým nářkem všude kolem, ale tak jak se má. Běžte k soudu a neplýtvejte časem svým, ani ostatních. Jinak jste opravdu jen zdrojem problémů a chováte se jako malé ukřivděné dítě.
Odpovědět
KK

Karel Kracík

17.7.2021 09:34 Reaguje na Karel Kracík
To je najednou fofr v příspěvcích. Můj příspěvek byl k reakci p. Zálešáka z 15.7.
K tomu co napsal teď p. Zálešák mám jediný pocit - jdu hledat kapesník, abych si otřel slzy. Tolik křivdy na pár řádcích. Ještě zbývá výzva, aby lidé vyšli do ulic a nenechali si to líbit. Na KRNAP!!!
Odpovědět
Patricie Reef

Patricie Reef

19.7.2021 20:09
V úvodu bych chtěla říct, že tento uhlazený názor pana Zálešáka není jeho autentické vyjádření. Pan Zálešák se pasoval do role "Spasitele", ale ten neměl nezdravou ctižádost a nebyl egoistický, arogantní, agresivní hulvát. V minulosti jsem měla s panem Zálešákem, zřejmě jsem měla štěstí, že mi odpovidal právě on, komunikaci na fb, na stránkách Bouda Klínovka. Při přípravě reportáže jsem narazila na jeden velký problém. Na Klínovkách neexistuje nikdo, kdo by mi o panu Zálešákovi řekl něco pozitivního. Nevynechala jsem ani KRNAP, všechny dotyčné strany, které mi pan Zálešák jmenuje v následující zkrácené zkopirované konverzaci,/ kterou samozřejmě smazal a zablokoval mě, abych nemohla nic komentovat/....Začala jsem se o něj zajímat s cílem, že to je téma na reportáž. To, že ještě reportáž nebyla odvysiláná má jediný důvod. Jak ochránit ty, kteří se negativně, což byli všichni, v dokumentu vyjádřili. Víme, že pod vlivem alkoholu je schopný napadnout klienty, kteří se přišli ubytovat na Boudu Klínovku. Tenkrát podcenil protivníka, ale kdyby před ním stál osmdesatiletý muž nebo žena, kteří do kamery řeknou svůj názor nebo zkušenost, tak co udělají...Pán Zálešák je přesně ten člověk, který jednou způsobí takové neštěstí, ostatně už jedno v minulosti způsobil, že budou komentáře.....A to policie nevědala, že je nebezpečný?.... Proč ho někdo neposlal na základě psychologických posudků na léčení?..... Za mě jsem ráda, že KRNAP zasáhl, protože i hospodaření tímto plemenem na Klínovkách je sporné....Možná prospívá flóře, ale prokazatelně ne fauně. U pana Zálešáka nejde o nic jiného než o to, aby si pronajmul co nejvíce pastvin a dostal co nejvíc dotací, protože právě ty se vyplácejí podle pronajatých hektarů....Možná by, i člověk mohl věřit tomu, že pana Zálešáka osvítil Duch Svatý,/on sám se v komunikaci se mnou odvolává na Boha/ a vše co v minulosti způsobil, chce odedřít na krkonošských loukách, ale to by nesměl rozesílat majitelům přílehlých chalup výhružné dopisy a vyzývat je k tomu, aby mu prodali chalupy nebo podíly. Při hospodaření si najde čas na vydírání, soudní spory, aby donutil majitelé chalup mu je prodat. Spíše to vypadá, že hospodaření na loukách, dotace, je jen cesta k tomu stát se rentiérem na Klínových boudách....Aby jste si udělali obrázek o pravé stránce pana Zálešáka, tak tady vkládám kopii úryvku konverzace z fb stránky Bouda Klínovka....To je autentické vyjádření pana Zálešáka....."kdyby mě zajímalo kdo si co myslí a co se komu líbí či nelíbí, tak ţiju tam
někde dole co ty Patricie. V čase se vţdy ukáţe, jak to kdo myslel a v případě
Petra Jelínka ho to pěkné doběhlo, nepřeju mu to, pouze konstatuji. Ţiji zde v
pravdě a lidem říkám co si myslím do očí. Takže nějaká navočkovaná
novinářská pinda, jako jsi ty, mě nechává v klidu. Jestli tady mám být, tak
tady budu. Jestli ne, tak se z toho neposeru, jako jsem se neposral ze smrti
me dcery.
To ti píšu jen proto, že když mi nějaká krava jako jsi ty vyhrožuje, že něco
nechá prověřit, tak je mi to úplně u prdele. Všem se omlouvám za slovník,
ale píšu to od srdce, snad s bohem v zádech . Závěrem - nech vše vyšetřit,
rád poznám nove lidi a hlavně si nech vyšetřit svoji hlavu blbá " ....Dále mi veřejně sdělil na koho všeho má "složku"..."jestli chceš opravdu Krkonosskym loukam pomoci, tak tady mám pro tebe
skládku nebezpečného odpadu na hranici Klidove zóny KRNAP, tzn.
byvale
I.zony KRNAP, dále pak zneužití dotací z EU z fondu na obnovu
Krkonošských luk na stavbu soukromého vodovodu, ohýbání zákona
č.114/1992 Sb., tj.zakona na ochranu přírody ve prospěch "kamaradu",
mám to tady vše podložené a připravené ke zveřejnění. Takže jestliže chceš
opravdu přírodě pomoci a nechceš slepě plnit zadání těch o kterých jsou mé
výše popsané poznatky, tak se ozvi. Vše mám zdokumentovano a současně
připravují TO na tvé zdroje, protože všem včetně KRNAPu je to z
prominutím u "zadku" a nikdo to nechce řešit . Věřím, že by ty tvé zdroje
byli rady, kdyby jejich podvody a skutky proti Krakonosove zahrádce
nikdo neřešil a neupozornoval na ne a mohli si to tady pytlikovat jako
doposud. Tzn.jezdit po cizích loukách auty, dělat tu skládky, využívat
dotací ke svému osobnímu prospěchu ..... asi z toho nic nebude, viď .
Tak hledej dál, já se za svůj život nestydim." Takto komunikuje a jedná pán Zálešák. Možná máte špatné zkušenosti s jednání s úřady, ale KRNAP v tomto případě koná naprosto v souladu s přírodou a všech zúčastněných.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist