https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakubn-hruska-interpelace-k-mokradu-taly-a-ne-uspesnosti-dosavadniho-boje-ceska-se-suchem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jakub Hruška: Interpelace k mokřadu Tály a (ne)úspěšnosti dosavadního boje Česka se suchem

30.4.2020
Mokřad Tály 14. března 2020, zůstalo pouze několik metrů čtverečních vody.
Mokřad Tály 14. března 2020, zůstalo pouze několik metrů čtverečních vody.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | birdlife.cz
Interpelace z 24. 4. 2020 poslankyně Markéty Pekarové Adamové ve věci mokřadu Tály a (ne)úspěšnosti dosavadního boje Česka se suchem na ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce.
 
Vážený pane ministře,
v uplynulých týdnech byl zničen mokřad Tály, který vznikl opotřebením meliorační sítě u Uherčic na Břeclavsku v roce 2016. Sedmihektarový mokřad poskytoval domov vzácným živočichům a úspěšně zadržoval vodu v krajině. Tu vodu, o jejímž zadržení vláda, jíž jste součástí, mluví po celou dobu svého mandátu, a kterou se v krajině bohužel stále nedaří zadržovat, protože chybí silná legislativa, která by změnu struktury krajiny vůbec umožnila. Tento mokřad vznikl zcela zadarmo a svoji funkci plnil skvěle. Byl však na orné půdě a nedala se na něm provozovat dobře dotovaná zemědělská výroba tak, jako před rokem 2015, a bylo snadné vše uvést zpět do formálního pořádku – stačilo melioraci znovu zprovoznit. Což se posléze pokoutně stalo.

Česká inspekce životního prostředí v závěru protokolu z jednání dne 11. 2. 2020 (viz příloha) konstatuje, že: “Mokřad je důležitým stanovištěm mnoha zvláště chráněných druhů a je nutné zachovat jeho zvodnění, a neopravovat výpustný objekt (…).“ ČIŽP bohužel nevydala zákaz do mokřadu zasahovat a manipulovat s melioračním systémem, ze zápisu však vyplývá, že možným řešením by bylo, pokud by v rámci pozemkové úpravy obce Uherčice došlo k legalizaci mokřadu a vlastníci půdy byli odškodněni výměnou za pozemky obce.

Následně se však voda začala ztrácet, s melioračním zařízením někdo evidentně manipuloval (pachatel nezjištěn, vlastník, tedy Státní pozemkový úřad, o nepovolené manipulaci nic neví) a neznámo kým byla vykopána strouha k odvodnění té části mokřadu, již obhospodařuje společnost Zemos z koncernu Agrofert. Formálně neexistující, ale přesto významný krajinný prvek, byl vysušen, orná půda se vrátila svému účelu, zemědělská společnost má zpátky své dotace, majitelé ornou půdu a meliorace je zprovozněna tak, jak to odpovídá právnímu stavu.

Jsem přesvědčena, že bylo v zájmu celé společnosti, tento náhodně vzniklý mokřad naopak proměnit v trvalou pomoc krajině. Voda, která byla v mokřadu, mohla nadále podporovat vzácnou biodiverzity, ochlazovat rozpálenou okolní půdu, chladit vzduch a přispívat k tvorbě malého vodního cyklu. Namísto umožnění pokoutného vysušení mělo dojít k vyrovnání s vlastníky půdy, začlenění mokřadu do formálních struktur, jako je katastr nemovitostí a evidence LPIS, a vyhlášení chráněného území. Pokud takové kroky nejsou možné podle současné legislativy, je na místě navrhnout a přijmout takové změny, které by trvalé zachování a ochranu podobně vznikajících mokřadů umožnily. Krajina se samovolně dynamicky proměňuje a přístup rozumného hospodáře musí spočívat v podpoře a v maximálním využívání pozitivních změn a v promyšleném předcházení změnám negativním.

Efekt obrovských částek, které již byly do „boje se suchem“ formálně vloženy, v české krajině bohužel dosud není vidět a ničení krajiny krátkozrakým způsobem hospodaření pokračuje. V ČR je přes 1 milion ha pozemků odvodněných plošnou trubkovou drenáží, skoro 15 tisíc km upravených malých vodních toků a přes 11 tisíc km odvodňovacích kanálů. Přes množství vládních proklamací a utracené desítky miliard musel koncem loňského roku NKÚ konstatovat:

„V Česku chybí zásadní opatření pro boj se suchem, stejně jako potřebná právní úprava. Vyplývá to ze zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který se zaměřil na ministerstvo zemědělství (MZ) a ministerstvo životního prostředí (MŽP). Podle kontrolorů také nejsou současné dotační programy na řešení problematiky sucha připraveny a ministerstva nové nezavedla, výjimkou je pouze program Dešťovka. Škody, které sucho způsobilo loni, činily podle NKÚ 24 miliard korun. NKÚ uvedl, že sucho a nedostatek vody měla ministerstva řešit prostřednictvím 49 úkolů stanovených vládou v roce 2015. Většina plánů podle NKÚ zatím realizována nebyla. Podle NKÚ obě ministerstva financují boj se suchem ze 37 dotačních programů, z nichž v letech 2017 a 2018 rozdělila téměř 28 miliard korun. "V naprosté většině se však jedná o mnoho let trvající programy, které na boj se suchem a nedostatkem vody nejsou přizpůsobeny. Většina z nich tak neobsahovala konkrétní a měřitelné cíle pro tuto oblast.“

Takovou situaci považuji za zcela tristní. Chcete-li v boji proti suchu skutečně něco udělat, začněte vracet zpátky vodu do krajiny právě odstraněním, anebo smysluplným využitím (tedy k zavodňování), těchto meliorací. Že to jde i s minimálními prostředky, ukazuje řada příkladů ze zahraniční i z Česka, například ukázková soukromá rezervace České společnosti ornitologické Josefovské louky u Jaroměře ve východních Čechách.

Tímto Vás, vážený pane ministře, vyzývám, abyste v součinnosti s Vašimi podřízenými organizacemi zajistil obnovu mokřadu Tály a jeho začlenění do pozemkových úprav obce Uherčice. Dále Vás vyzývám k předložení návrhu legislativy, která by dala za povinnost uživatelům zemědělské krajiny, aby v součinnosti s vlastníky a místními samosprávami zajistili změnu struktury krajiny ve smyslu výše uvedeném. Vyzývám Vás, aby proklamace ohledně adaptace České republiky na klimatickou změnu a boj se suchem, pokud jsou skutečně míněny vážně, došly naplnění formou těchto konkrétních kroků.

Předem Vám děkuji za odpověď a informaci, kdy dojde k předložení potřebných změn.

Interpelaci připravil Jakub Hruška pro poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Interpelace byla podána 24. 4. 2020.


reklama

 
foto - Hruška Jakub
Jakub Hruška
Autor je přírodovědec, pracuje v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe a pro Českou geologickou službu.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (116)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

30.4.2020 10:10
Asi nejdůležitější je tato část textu:
"meliorace je zprovozněna tak, jak to odpovídá právnímu stavu".

Právo a platné zákony jsou to, proti čemu ekologové a na ně napojené organizace stále bojují. Těmto lidem je právní stát solí v očích. Chtěli by jakýsi bezprávní stav, jaký tu panoval za nacistické okupace nebo komunistické totality (s tím, že by se "obětovali" a obsadili ty pozice komunistů, potažmo nacistů).

Chceme-li mít právní a demokratický stát, rozhodně nesmíme připustit, aby nám tu vládli dle své libovůle a v rozporu s platnými zákony jacísi pochybní aktivisté. Byť zaštítění nějakou pochybnou institucí.
Odpovědět
EC

Erika Chalupecka

30.4.2020 10:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale jdi ty troubo :D :D
Odpovědět
PK

Pavel Karel

30.4.2020 13:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane "Šimůnku", i kdyby ta Vaše fanatická reakce na věčný příspěvek pana Hrušky byla založená na alespoň minimálním racionálním základu, realita 30 let zkušeností se současnou demokraturou dává každému občanovi vybavenému selským rozumem a funkčním zrakem dostatek argumentů k tvrzení, že bolševická diktatura svojí ideologickou zaslepeností huntovala českou přírodu významně MÉNĚ než agresivní neoliberální honba za ziskem (za každou cenu) současných privátních (i polostátních) subjektů. A to ani nezmiňuji fakt, že na konci 80.let existovalo celonárodní ekologické hnutí, které bolševický stát aktivně podporoval a propagoval - takováto iniciativa dnes neexistuje a většina Vámi nenáviděných ekologů svoji pomoc přírodě bohužel realizuje pouze prostřednictvím virtuální internetové komunikace....P.S. zrovna tak jsem v 80.letech 20.st nezaregistroval takovou nenávistnou antiekologickou propagandu, protože pojem ekoterorista zavedl až zemský škůdce a padlý prorok neoliberalismu generalissismus ekonometrie Václav Klaus v 90.letech :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.4.2020 14:13 Reaguje na Pavel Karel
Příspěvek pana Hrušky je po faktografické stránce blábol.
Znovuzprovoznění melioračního zařízení jen navodilo návrat ke stavu odpovídajícímu právním vztahům. Pokud se to někomu nelíbí, tak se mu logicky nemůže líbit ani právní stát a demokracie (protože to spolu souvisí).
Už jsem to v diskusi o této kauze napsal, ale musím to tedy zopakovat: Děsím se situace, kdy by jakákoli technická havárie mohla "vytvořit přírodní útvar hodný ochrany" a bylo by z tohoto titulu bráněno majiteli příslušného technického díla je opravit. A pokud by možnost něčeho podobného měla existovat (můžeme se bavit o tom, že třeba ano), mělo by to mít naprosto jasný právní rámec (=zákon), aby se o tom rozhodovalo u soudu podle obecně platného zákona, nikoli podle řevu nějakých pochybných aktivistů.

Bolševická diktatura v řadě konkrétních situací huntovala životní prostředí daleko více než současný stát. V některých oblastech docházelo ke zkrácení života o celá léta až desetiletí (byť v řadě případů šlo o souběh s narušeným pracovním prostředím a nezdravějšími životními zvyklostmi).

Ekologické hnutí (patrně ČSOP) bylo velmi problematické v tom, že bylo vedením (tj. komunisty) směrováno do aktivit, které byly s bolševickým režimem nekonfliktní a zpravidla nepostihovaly podstatu problému. Proto také nemusela existovat "nenávistná antiekologická propaganda", protože ekologové neměli příležitost ani možnost se dostat s režimem do konfliktu (vyjma nějakých disidentů). ČSOP se stal jakousi další "převodní pákou" v rámci systému Národní Fronty.
Na druhé straně ovšem bolševický režim vápnil lesy, napadené kyselými dešti (dnes to část ekologických aktivistů silně kritizuje), a zcela jistě by za něj nedošlo k proměně Šumavy na velkolíheň kůrovce (s aktivisty, přivazujícími se ke stromům, by prostě tvrdě zatočil) a následně totální bezlesí.

V 90. letech, kdy se tu zčásti uplatnil neoliberalismus, došlo ke dramatickému zlepšení životního prostředí skoro na celém území ČR. Pokud se teď zase zhoršuje, je to dáno socialistickou (či socialisticko fašistickou) nákazou z EU. A velice často se na tom zhoršování životního prostředí podílejí ekologické organizace a ekologičtí aktivisté jako jednotlivci.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

1.5.2020 09:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, Vaše ideologucká zaslepenost hraničí s úrovní svazácké mládeže v 50.letech...opravdu jen zaslepenec (nebo oligarchy placený troll)si může myslet, že soukromá korporace personálně propojená se státem upřednostní veřejný zájem ochrany životního prostředí (který aktivně diskreditují bojovníci s ekoterorismem = lidé jako Vy), nad vlastním ziskem, který je státní ideologií neoliberalismu již 30 let garantován...Vám i Vám podobným snad někdo v 90.letech sypal něco do vody
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.5.2020 13:14 Reaguje na Pavel Karel
Je to troll s jasným zadáním....
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.5.2020 17:15 Reaguje na Pavel Karel
Já jsem toho názoru, že respektování právního stavu má přesah daleko za horizont ekologie. Bez toho v podstatě není možný fungující právní a demokratický stát.
Mládež v 50. letech právě působila přesně opačně: Kálela z vysoka na platné zákony.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 20:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Právní stav nikdo nezpochybňuje. Kdybyste byl schopen přečíst ten článek, je to tam taky.
A právní krok taky je, převést to na mokřad.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.5.2020 11:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže ten ekologové nebyli ochotni / schopni učinit. Místo toho si začali vyřvávat protiprávní jednání. Což je ovšem pro aktivisty tohoto typu charakteristické.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2020 18:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Kdybyste si aspoň přečetl ten článek, já vím, bot nemůže....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 07:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Člověče nešťastná, tohle je přece nádherný případ, jak se dá právo zneužít k páchání prasáren.
Nikdo nechce, aby tu vládli nějací "aktivisté".
Ale ten pozemek je státní. A stát pořád velkohubě tvrdí, kolik miliard dává a jak bojuje se suchem. Tak má stát právní cestou převést ten pozemek pouze změnou kultury na mokřad, vyjmout ho ze ZPF a dát mu nějakou jednoduchou právní ochranu.
To není nic ekologicky aktivistického, to je jen drobný důkaz o zájem plnit sliby.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.5.2020 17:17 Reaguje na Pavel Hanzl
V tom máte pravdu, ale muselo by se to provést v souladu se zákonem. Což aktivisté rozhodně nechtěli, jim zákony v podstatě vadí.
A povšiměte si laskavě, že i v té interpelaci není nic o nějakém zákonném postupu, jen aktivistické blábolení, mimoběžné se zákony.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 20:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Já vím, že bot má problém číst.
Ale v tom článku je jasně napsané, co má stát udělat za legální kroky, což je skutečně jednoduchý právní úkon. A to proto, že zase stát slibuje, že bude budovat mokřady.
Všechny ekologisty můžete vynechat, ti v tom fakt nejedou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.5.2020 08:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže kroky, které navrhuje, jsou buď nesmyslné a neodpovídají platnému právu, nebo přímo škodlivé.
Odpovědět
AJ

Aleš Johanovský

2.5.2020 00:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Neni státní, stačí kouknout do katastru.
Někdo nám tady lže.
https://www.ikatastr.cz/#kde=48.96994,16.63895,18&info=48.96993,16.63851
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.5.2020 10:59 Reaguje na Aleš Johanovský
"Následně se však voda začala ztrácet, s melioračním zařízením někdo evidentně manipuloval (pachatel nezjištěn, vlastník, tedy Státní pozemkový úřad, o nepovolené manipulaci nic neví)." z článku.
Odpovědět
AJ

Aleš Johanovský

2.5.2020 21:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy ještě věříte článkařům? Já už si dávno ověřuju i datum :-D ostatně 24. nebyla prokazatelně podaná vůbec žádná interpelace, protože sněmovna nejednala.
Pan Hruška už je pro mě jen pohádkář, jeho chyba.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

1.5.2020 23:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, co do počtu komentářů jste na ekolistu nejvýkonnější. Už mnohokrát jsem si ale všimla, že nečtete pozorně články, na které reagujete. Každému se to může někdy stát, ale u vás k tomu dochází pravidelně. Navíc vaše nenávist k zelené barvě způsobuje u vás zaslepenost a vede k překrucování faktů. Dlouhodobě. Nemohl byste číst pozorněji a pak teprve psát? Ubrat na kvantitě a přidat na kvalitě?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2020 08:54 Reaguje na Majka Kletečková
Nemůže. Nemá to v programu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.4.2020 13:40
Z článku jsem moc nepochopil oč jde. Máme pole a v nich meliorační systém. Ten se asi v místě nově vzniklého mokřadu samovolně porušil a začal nově vzniklý mokřad zásobovat vodou. Vznikl ale ekonomický zájem uvést oblast do stavu před vznikem mokřadu. Zdá se mi to jako legální požadavek, ale mohu se mýlit.

Taky bych tak trochu polemizoval, jak moc přírodně cenná je fauna a flora, která se spontánně usídlí v mokřadu v průběhu 4 let jeho existence.

Kam voda z melioračního systému odtékala, k čemu dobrému sloužila a zda tam s vážnými důsledky nechybí, jsme se z článku nedozvěděli. Třeba napájí studny v blízké vesnici a kvůli mokřadu by časem vyschly. To je asi zásadní pro hodnocení celé akce.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.4.2020 14:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Podstatou věci je, že tam na bázi poruchy technologického zařízení vznikl jakýsi "cenný biotop", a že ekologičtí aktivisté se snažili donutit majitele pozemku, aby to zařízení neopravoval. Někteří dokonce blábolí o "chráněném mokřadu".

Takže to spravili a znovuzprovoznili a ekologové mají po žížalkách. Což je dobře.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.4.2020 19:50 Reaguje na Jan Šimůnek
Jo, ale kam ta voda z meliorace teče?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 07:50 Reaguje na Jiří Svoboda
Do řeky a pryč.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.5.2020 20:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Do jaké řeky? A v řece voda není potřeba?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 07:49 Reaguje na Jan Šimůnek
To je velmi dobře, místo cenného prostoru pro zachycení vody se vytvoří pole zcela vyjímečně Agrofertu, který tam vyseje řepku, území promoří chemií a vypíše si na to dotaci.
Vy nejste jen ropák, ale i suchák.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.5.2020 17:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Odpověděl jsem vám už výše, ale budiž:

1. Ctění zákona považuji za hodnotu podstatně vyšší než je nějaká louže vzniklá technologickou havárií.

2. Považoval bych za nešťastný precedens, pokud by mělo při technologické havárii dojít ke vzniku "vysoce cenného bitotopu", který by měl být chráněn.

3. Neměl bych problém s tím, pokud by někdo dotčený pozemek odkoupil, zvládl martýrium příslušných právních úkonů, a za své tu plochu začal provozovat jako "mokřad".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2020 08:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Především vůbec nechápu, proč by někdo měl ten pozemek kupovat "za svoje" a absolvoval to martýrium, když stát se zavázal takové mokřady budovat a vyčlenil na to miliardy korun.
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.5.2020 11:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože by i ten stát musel příslušné pozemky vykoupit, což samo o sobě je martýrium potenciálně trvající mnoho let, potom by musel provést převod zemědělské půdy na něco jiného (což taky není procházka růžovým sadem, má-li se to dělat v souladu s platnými zákony) a nakonec by se tam mohl (odhadem za 10 - 20 let) slavnostně vybudovat ten "mokřad".
Daňové poplatníky by ta sranda stála miliony.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2020 18:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase jen nesmysl. Tem mokřad tam už dávno je. Vlastníci na něm nehospodaří, protože je to mokřad. Stačí tu půdu jen vyjmout ze ZPF a vyjednávat s vlastníky se může klidně táhnozt desetiletí. Celou dobu tam může být mokřad a ptákům je to úplně fuk.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.5.2020 08:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Prostě stát má pod praporem ekologie těm vlastníkům ty pozemky ukrást. Jak to dělali nacisté, jak to dělali komunisté.

Perfektní ukázka toho, co jsou ekologové zač.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 08:04 Reaguje na Jiří Svoboda
Vysvětlení je jednoduché. Voda z meliorací odtékala do řeky.
Stát stále tvrdí, jak za gigantické miliardy bude budovat přesně takové mokřady. Tady ho má hotový a zadarmo, takže ho zase zničí a dál bude žvanit, kolik ho stálo vybudovat mokřad.
Přitom by stačilo pár drobných ouředních úkonů, ten pozemek je státní.
Kocourkov byl proti nám celkem rozumně spravovaný stát.
Odpovědět
AJ

Aleš Johanovský

2.5.2020 00:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Neni státní, jsou to nudličky jednotlivých soukromých vlastníků. Kde na ty dezinformace chodíte?
https://www.ikatastr.cz/#kde=48.96994,16.63895,18&info=48.96993,16.63851
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

1.5.2020 23:59 Reaguje na Jiří Svoboda
Článek ke kauze cenného mokřadu je již třetí v pořadí. Poprvé na případ upozornili ornitologové 10.4.2020 (https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ornitologove-vyzkumny-ustav-u-uhercic-znicil-cenny-mokrad). Z prvního článku ale vůbec nebylo zřejmé, kdo je vlastníkem a uživatelem dotčeného pozemku. VÚMOP zveřejnil 22.4.2020 ke zničenému mokřadu své stanovisko (https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vumop-rozsirene-stanovisko-k-udajnemu-zniceni-mokradu-u-uhercic), kde jen popsal svou roli v případu. Článek Jakuba Hrušky je třetí v pořadí a uvádí na pravou míru, kdo je vlastníkem a uživatelem inkriminovaného pozemku. Jsem mu za to vděčna, protože předešlé dva články sváděly z nedostatku relevantních informací k různým spekulacím.
Odpovědět
AJ

Aleš Johanovský

2.5.2020 00:13 Reaguje na Majka Kletečková
Dezinformuje. Pozemek je jednotlivých soukromých vlastníků.
https://www.ikatastr.cz/#kde=48.96994,16.63895,18&info=48.96993,16.63851
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.5.2020 20:40 Reaguje na Majka Kletečková
Proč považujete tento mokřad za cenný? Je v něčem lepší než jiné mokřady?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

10.5.2020 12:58 Reaguje na Jiří Svoboda
V dnešní suché době lze považovat téměř každý mokřad, který poskytuje útočiště vzácným a ohroženým živočichům (a nejen jim) za cenný.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

30.4.2020 15:13
Vlastně je to fuk ne? Hlavně že má státní podnik Anofert kde rýžovat. :)
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

30.4.2020 15:57 Reaguje na Petr Eliáš
Jsem přesvědčen, že z těch sedmi hektarů mokřadu dešťové mraky nebudou a že ti živočichové, tedy ti vzácní, se po vysušení zase vrátili tam, odkud do toho mokřadu přišli.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.4.2020 18:03 Reaguje na Petr Eliáš
Nevidím sebemenší problém v tom, aby si ekologické spolky, za část peněz, co do nich stát narve, koupily nějaký vhodný pozemek, technicky ho zamokřily a udělaly z něj "vzácný biotop". A vyřešily to po právní stránce (vynětí z orné půdy, změny územního plánu a podobné "radosti", jakými se musejí zabývat normální občané).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 07:52 Reaguje na Jan Šimůnek
Stát žvaní stále o ochraně krajiny a vody, stát na to dává miliardy a ten pozemek je státní.
Tak co do toho pořád montujete aktivisty, které nenávídíte?
Najednou jsou vám dobří, ale pořád na nich nevidíte niť suchou!!
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.5.2020 17:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Stát je nucen respektovat příslušné zákony. FIAT IUSTITICA, PEREAT MUNDUS. Najděte si to.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 20:59 Reaguje na Jan Šimůnek
S tím přece není problém. Já vím, bot nemůže číst.
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.5.2020 11:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže právě o dodržování platných zákonů celý ten spor je, a ta interpelace v podstatě naléhá na stát, aby se na zákony vykašlal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2020 18:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Zcela evidentně jste vůbec nepochopil, o čem to je. Nikdo nechce kašlat na zákony ale naopak, zájem mokřad zlegalizovat.
V souladu s vládními sliby.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.5.2020 08:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže zlegalizovat takový krok u tohoto konkrétního pozemku s mnoha vlastníky může trvat i deset let.

Daleko jednodušší by bylo takový mokřad vybudovat na pozemku, který vlastní stát, nebo který má jednoho vlastníka schopného se s tím státem domluvit.

Nebo zamokřit nějakou nezemědělskou půdu, což je právně ještě jednodušší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 07:56
Tady se zase dnes a denně přesvědčujeme, jak fatální chyba byla zvolit do vrcholné politické funkce nepolitika, který místo správy země ve prospěch občanů si udělal ze státu svoji firmu, přímo dojnou krávu.
Faktem je, že to říkal předem a je to asi poslední případ, kdy nelhal.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.5.2020 09:04
Jó mokřad Tály, suchej mokřad Tály, suchej mokřad Tály, a sníh žádný netál. V té malé zemi, v té naší milé zemičce, se Santa suchu smál. Sucho žádné není, vždyť říkám sucho néní, já plný bazén mám.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 09:35 Reaguje na Karel Zvářal
Ornitolog může být v pátek ráno už úplně namazanej? To je fakt dobrá profese....
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.5.2020 09:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to asi 10 let, co šla reportáž, kde se ptali prvního po Bohu, co říká na GO. Jízlivý úšklebek: "Teď jsem se vrátil z hor, a tam bylo docela chladno, tak nechápu, o jakém oteplování je řeč".

Je to asi týden, co mluvil na téma sucho a bazény nějaký hydrolog. Nejspíš je též moderní (tj. s bazénem), a aby nevypadal jako pokrývač, tak na dotaz ohledně plýtvání vodou odpověděl, že takový bazén v celkové spotřebě neznamená skoro nic... Tak mě napadlo, že bych ho do těch Skoronic aj poslál, aby mu nějakou pěknou zahráli:-)

Spíše tyto dva příklady o střízlivosti nesvědčí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.5.2020 17:25 Reaguje na Karel Zvářal
Na ty bazény stačí v podstatě trojčlenka. Navíc řada jejich provozovatelů nepouští vodu při obměně do kanalizace, ale vyzužívá ji k zavlažování.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.5.2020 11:11
Mnoho povyku pro nic.
Máslo na hlavě má jednoznačně ČIŽP, jako státní složka provádějící m.j. také ochranu životního prostředí ( pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů a závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí) a dále příslušný odbor životního prostředí při MěÚ Hustopeče.
Kdyby ČIŽP vydala zákaz manipulace s melioračním zařízením do doby rozhodnutí správního orgánu ochrany ŽP,kam měla dát návrh na zahájení správního řízení, vše by bylo v pořádku.

Právo obecně pouze reaguje na vývoj společnosti a v praxi je vždy o krok pozadu.
Tím reaguji na p.Šimůnka - "uvedení do právního vztahu" , což je obecně pravda, ale v životě to někdy chodí jinak.
Typicky - popíjíte slivovici s kamarády na chatě a jeden z vás dostane infarkt. Signál pro mobil není a jedinou možností jak zachránit život je těžce přiopilý sednout do auta jako řidič a postiženého odvézt do nemocnice.
Porušil jste zákon ? Porušil.
Přesto všichni chápeme, že dotyčný řidič nadřadil zájem na záchranu života nad právní předpis a každý soud by jej zprostil viny před postihem policie,která by vás chytla a prokázala zkouškou silnou podnapilost. Tedy absolutní nezpůsobilost k řízení vozidla ve smyslu zákona.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.5.2020 13:18 Reaguje na Miroslav Vinkler
ČIŽP je bohužel jen mocenská složka státu, která plní zadání vlády, která jsou ochrana společnosti premiera a jen se tváří jako složka kontrolní a vymáhající právo.... kdo s nimi měl tu čest, tak ví....
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.5.2020 17:31 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vím, ČIŽP Olomouc tady řeší jeden případ nikterak složitý z oblasti odpadů !!! 6 roků !!!a ještě to neuzavřela.
Přitom je prokázáno, kdo, kdy a jak zákon o odpadech porušil.

Typické prolínání lobbistických zájmů a státní správy.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.5.2020 18:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Přesně tak. A právě proto tvrdím, že ČR je ztracená země bez nároku na nějakou smysluplnou budoucnost... škoda, že v 89 neproběhla adekvátní očista od té komoušské špíny co tu dodnes tahá za nitky.... mohli jsme už být mnohem dál...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 20:58 Reaguje na Lukáš Kašpárek
V té "očiště" byste musel vyvraždit asi 80% téhle země. Tudy cesta ani tehdy nevedla.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.5.2020 11:32 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Uvědomte si, že na převratu v roce 1989 se silně podíleli komunisté, kteří byli poraženi v rámci vnitrozločineckého střetu v letech 1967 - 1970. Ti něco takového odmítli připustit, protože by (právem) skončili na šibenici za svoje "zásluhy" v 50. letech.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 13:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tady je taky dobře vidět, jak zoufale neschopná je státní byrokracie vyřešit "po rozumu" i tak triviální záležitost.
Hlavně, že všichni mají plnou hubu řečí, jak zadržují vodu v krajině a vytváří mokřady.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.5.2020 18:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Ona není neschopná... to pozor!

Ona jen dostala zadání že má držet hubu a že to má udělat tak, aby to vypadalo, že vydala funkční stanovisko... ona ale jako velice často vydala stanovisko, které je naprosto prázdné... státní správa ČR funguje na politickou objednávku... něco jako v Rusku, nebo Ukrajině... tam to jenom každý ví...

V ČR si většina lidí bohužel myslí, že pořád dokola dochází k chybám a že je státní správa a úředníci jen neschopná, ona je ale bohužel velice schopná a to čehokoliv, pokud si to ti správní lidé objednají....

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 20:56 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Dobře, nechtěl jsem to napsat natvrdo. Je prostě totálně zkorumpovaná.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.5.2020 14:13
Jakub Hruška si zjevně plete právní stát s anarchií. Na článek lze suše reagovat pouze takto- pokud mokřad vznikl znefunkčněním stávající meliorace, bylo přímo povinností vlastníka pozemku dát věci do původního stavu. Nic víc a nic míň a představa, že oprava meliorace se udála pokoutně a nebo snad dokonce v rozporu s právem, zavání už nebezpečně pohrdáním právem a to by si pan Hruška a Pekarová měli setsakramentsky rozmyslet, než něco takového pustí do éteru. Mohlo by je to dost mrzet.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.5.2020 17:28 Reaguje na pavel peregrin
Je třeba si tyhle lidi pamatovat a rozhodně nikoho z jejich okruhu nevolit, pokud zde nechceme mít nějakou zelenou obdobu "vítězného února". TOPka má jednoznačně blízko ke klerofašismu, demokratická je méně než komunisté.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.5.2020 19:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Naprosto jednoznačně.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.5.2020 18:58 Reaguje na pavel peregrin
"Následně se však voda začala ztrácet, s melioračním zařízením někdo evidentně manipuloval (pachatel nezjištěn, vlastník, tedy Státní pozemkový úřad, o nepovolené manipulaci nic neví) a neznámo kým byla vykopána strouha k odvodnění té části mokřadu, již obhospodařuje společnost Zemos z koncernu Agrofert." ... obecně platí, že právní stav by byl takový, kdyby o tom vlastník věděl, což se zde nestalo. Je samozřejmě možné, že smlouva podobně konat nájemci umožňovala a to i bez toho, aby o uvedeném vlastníka informoval.

Smlouvu tu nikdo neviděl, ale každý má jasno.

Další otázkou je vyhloubení zmiňované strouhy, ke kterému se prý nikdo nehlásí. Pokud tomu tak skutečně je, je dobré se ptát proč ne.

Obecně nicméně rozhodně platí, že se jedná o pozemek ve vlastnictví státu a pokud stát deklaruje společenský zájem na existenci podobných krajinných prvků, tak by se podle toho měl chovat. Což se tady rozhodně nestalo.

Jsou tedy jen dvě možnosti ... stát=vlastník k vysušení mokřadu nesvolil a někdo (a kdo jiný než nájemce) tak učinil bez jeho potřebného souhlasu. Nebo stát něco na jedné straně dělá a na straně druhé v poklidu toleruje konání zcela opačné. Obojí je na pikaču.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.5.2020 19:30 Reaguje na Svatá Prostoto
Článek je tedy dost zmatečný. Na jedné straně uvádí, že by vlastníci byli odškodněni, a hned za tím je věta, že to patří Státnímu pozemkovému fondu. Tak pokud to je opravdu státu, tak jen stát musí rozhodnout, co s tím, to nepopírám, protože za meliorace zodpovídá dnes vždy vlastník. Asi by to chtělo vždy psát zřetelně a jasně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 20:53 Reaguje na pavel peregrin
Je to (podle mě) zcela jasné. Stát, který stále žvaní o budování mokřadů za miliardy musí pozemek vyjmout ze ZPF a převést na kulturu "mokřad" (taková neexistuje ale nějaká škatulka na to určitě je).
To je celý, pokud na to má Agrofert nájemní smlouvu, tak ji prostě vypoví, stejně tam nehospodařil. To je fakt tak složitý?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.5.2020 11:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Není to vůbec složité, ale proč tam psali o náhradě vlastníkům, pokud to vlastní stát, tak je vlastník jeden a tečka. To jsem měl na mysli, tu zmatečnost. Stát si s tím samozřejmě může dělat co chce.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.5.2020 14:50 Reaguje na pavel peregrin
Jiní diskutující tu psali, že vlastníků je víc. Což je jednoznačně cesta (při kvalitách naší justice) k mnohaletým právnickým tahanicím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2020 09:02 Reaguje na pavel peregrin
Prý je to řady vlastníků, ale to je v principu jedno. Nehospodařili tam, takže jejich výkup nebo výměna může probíhat klidně do alelujá a mezitím to může fungovat jako mokřad.
A vypovědět smlouvu Agrofertu, který tam taky nehospodařil, je taky banalita.
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.5.2020 11:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže to je právě nezákonné.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.5.2020 12:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy si to představujete jak Hurvínek válku ... být to moje, tak vám to za nějakou rozumnou cenu samozřejmě prodám, ale dokud bych neměl peníze na účtu, tak na vás kašlu (myšleno ve smyslu, co s tím pak chcete dělat). O konstruktivních jednáních se státem by mohla řada vlastníků pozemků vyprávět.

A vypovězení platné smlouvy s Agrofertem, když by jediným důvodem bylo, že to stát snad chce koupit ... to by mne Babiš stáhnul z kůže a v tomto případě právem.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.5.2020 19:17 Reaguje na pavel peregrin
Pan Johanovský píše, že je to zase soukromých vlastníků ... v takovém případě je to ale zcela něco jiného, ti mají samozřejmě právo využívat svůj majetek tak, aby z toho taky něco měli, na dobročinnost se přispívá jinak.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.5.2020 20:55 Reaguje na Svatá Prostoto
Celý tento fašistický stát na pikaču.
Odpovědět
AJ

Aleš Johanovský

2.5.2020 00:18 Reaguje na Svatá Prostoto
Dotyčný území patří drobnym vlastníkům půdy, jak se dá snadno zjistit na katastru. Možná tam má pozemkovej ouřad taky nějakej hon, ale na místě mokřadu to neni.
Buhví jak to teda je s tou meliorací, když prochází pozemkama desítek vlastníků, to musí být horší než panelák prodanej po bytech.
https://www.ikatastr.cz/#kde=48.96994,16.63895,18&info=48.96993,16.63851
Odpovědět
AJ

Aleš Johanovský

2.5.2020 00:21 Reaguje na Aleš Johanovský
Teda občas je nějaká parcela i Zemosu a Imoby, jak jsem namátkově koukal. Bezvadnej guláš :-D
Odpovědět

Jan Škrdla

2.5.2020 23:06 Reaguje na Aleš Johanovský
Co se týká meliorací, tak ty patří k pozemkům, na kterých se nachízí. Jenže mnoho vlastníků o nich ani neví.
Jen tak pro zajímavost, v KÚ Uherčice u Pohořelic probíhají pozemkové úpravy. Vhodným řešením by bylo odkup pozemků za tržní cenu, ze strany státu. Do doby ukončení KPÚ by mohl stát vyplácet Zemosu kompenzaci za snížený zisk.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.5.2020 09:20 Reaguje na pavel peregrin
Tak znovu. Stát stále slibuje, kolik vybuduje mokřadů za závratné miliardy. Ty mokřady musí být na něčích pozemcích, které jsou dnes převážně v ZPF a jsou obhospodařovány.
Takže je musí vykoupit, změnit užívání, zaplavit a udělat jim nějakou právní ochranu. To skutečně stojí dost peněz.
Tady má drtivé množství práce i nákladů už udělaných, stačí mokřad vyjmout ze ZPF a technicky zabezpečit, aby nevysychal.
Taky musí zrušit nájemní smlouvu s Agrogfertem, který tam stejně nehospodařil (byl tam mokřad).
To je přece zcela triviální a právně čisté řešení, žádní ekologové a jiní zločinci v tom nefigurují a je to čistě v kompetenci úředníků, pozemek je přece státní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.5.2020 11:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Dobře, možná není státní, ale vlastníci na něm stejně nehospodařili (byl to mokřad) a stát je může vykoupit, nebo nabídnout náhradu.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.5.2020 11:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak jak to vlastně je? Je to státu nebo není? Pokud je, znova píšu, může si s tím dělat, co chce, pokud není, musí strpět bez kecání to, že melioraci někdo opravil. Hotovo tečka.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.5.2020 19:19 Reaguje na Pavel Hanzl
To mohl už dříve ... a oni s tím musí souhlasit. Pokud jim nikdo k dnešnímu dni ani neučinil nabídku na odkup/výměnu, tak je to ale chyba toho, kdo měl zájem na zachování mokřadu.

Já jsem pro, aby tam ten mokřad zůstal, ale nemohu chtít po soukromých majitelích, aby na to dopláceli.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

2.5.2020 22:49 Reaguje na Svatá Prostoto
Pozemek je státní, ale byl Pozemkovým fondem pronajat jako orná půda. Otázka je, proč ekologové čas nejednali o tom, aby Pozemkový fond ukončil nájem, změnil kategorii a převedl ho na AOPK. Jinými slovy, proč neusilovali o to, aby protiprávní leč přírodě prospěšný stav byl legalizován, ale ozvali se, až když nájemce podnikl kroky k uvedení faktického stavu do souladu se stavem právním?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2020 09:07 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Protože ekologové nejsou státní orgán a nemají povinnost tohle řešit. Tohle měl dávno řešit stát (nějaká jednání přece probíhala) především proto, že budovat mokřady má v programu a peníze na to vyčleněné má taky.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.5.2020 14:19 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Ale pan Johanovský píše, že pozemek/y patří řadě drobných soukromých vlastníků ...
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

2.5.2020 00:12
Vidím to jako jednoznačné selhání ČIŽP. Doufám a moc si přeji, aby tato kauza byla dotažena do konce a vedla k přijetí opatření, která zabrání tomu, aby se podobná věc v budoucnu opakovala. Také bych se přimlouvala za to, aby byl pozemek uveden do stavu před pokoutním upravením (spravením) melioračního systému a před vykopáním strouhy k odvodnění mokřadu. Myslím, že je žádoucí obnovení onoho teď už bohužel bývalého mokřadu vzhledem k nedostatku vody v krajině a k podpoře vyšší biodiverzity krajiny.
Odpovědět
AJ

Aleš Johanovský

2.5.2020 00:22 Reaguje na Majka Kletečková
Jo jo, pokoutně to bylo uvedeno po tříletý havárii do soüladu s právnim stavem, to je teda nářez. Nebo matroš?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.5.2020 11:46 Reaguje na Aleš Johanovský
Samozřejmě, vždyť přesně to samé píšu já, ať si udělají především jasno v tom, komu to patří a od toho se vše odvíjí. Jinak je to útok na právo a to je trestný čin, to by si Hruška a jemu podobní měli hodně rychle uvědomit!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2020 09:08 Reaguje na pavel peregrin
Ta jednání přece dávno probíhala. Jenže někdo???? to v půlce celý zničil.
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.5.2020 11:14 Reaguje na pavel peregrin
Jenže jsou to právě ekoaktivisté, kteří na právo útočí, protože ho (do jisté míry oprávněně) považují za překážku v nastolování svých obecně škodlivých fantasmagorií.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.5.2020 11:08 Reaguje na Majka Kletečková
Jistě, ale naše neschopná(nebo zkorumpovaná) státní správa není schopna vyřešit VŮBEC NIC, natož jednoduchý problém s mokřadem.
Ta původně orná se přece může jednoduše změnit jenom změnou užívání, (vynětí ze ZPF) vypovědět smlouvu s Agrofertem (stejně tam nehospodařil, když to byl mokřad) a technicky to zabezpečit tak, aby to nevysychalo.
Pokud to není státní (někdo píše že ano, někdo že ne), tak nabídnout vlastníkům (kteří na tom stejně nehospodařili) výměnu za jinou půdu, to se může táhnout klidně roky a ptáci můžou žít.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

2.5.2020 00:23
"... s melioračním zařízením někdo evidentně manipuloval (pachatel nezjištěn, vlastník, tedy Státní pozemkový úřad, o nepovolené manipulaci nic neví) a neznámo kým byla vykopána strouha k odvodnění té části mokřadu, již obhospodařuje společnost Zemos z koncernu Agrofert. " Možná by nějaké info o pachateli mohla poskytnout paní Marcela Jezberová. Usuzuji tak na základě jejích komentářů 23.4.2020 08:40, 24.4.2020 09:22 na https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vumop-rozsirene-stanovisko-k-udajnemu-zniceni-mokradu-u-uhercic
Odpovědět
JV

Josef Volfík

2.5.2020 07:24
Pane Šimůnku, jsem rád, že po vašem vysvětlení práva, jsem konečně nabyl jistotu, že M. Horáková byla oběšena zcela právem podle platných právních předpisů. O zavření Plastiků ani nemluvě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.5.2020 09:23 Reaguje na Josef Volfík
Pan Šimůnek má právě tohle pojetí práva v programu, jiné na disku nemá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.5.2020 11:41 Reaguje na Josef Volfík
V procesu s M. Horákovou (i v mnoha dalších) byly porušeny i komunistické zákony. Totalitní režimy jsou právě charakteristické tím, že nedodržují ani vlastní zákony.

MMCH za jednu ze zásadních chyb V. Havla a spol. považuji držení právní kontinuity s komunistickým režimem. Z čehož vznikly i absurdity typu "zbytkových trestů" pro disidenty. Ten režim měl být razantně ukončen s výčtem několika málo právních úkonů, které by nový režim uznával automaticky (např. sňatky a některé typy majetkových převodů), a vše ostatní mělo být prohlášeno za automaticky zrušené změnou režimu. To samé se ovšem týká i režimu protektorátního, kde byla po roce 1945 také zčásti zachována právní kontinuita s protektorátním režimem v míře více než nezbytné.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.5.2020 11:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud některé právní úkony v minulosti prohlásíte za absolutně neplatné a nahradíte je svými výklady práva, dostáváte se na principiálně a výslovně zakázanou oblast retroaktivity v právu.
To lze uplatnit pouze v oblasti zákonů odporujících přirozeným základním právům (např. lidským).


Odpovědět

Jan Šimůnek

2.5.2020 15:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
Retroaktivitu v právu uplatňoval i Norimberský tribunál. Čili ten zákaz retroaktivity není absolutní.
Tohle je v podstatě spor mezi dvěma liniemi práva, přičemž pro extrémnější zástupce jedné z nich je nerozdýchatelný i ten NT.

Pochopitelně, můžete prohlásit některé věci za neplatné (např. zabavení majetku zločineckým režimem), můžete prohlásit některé typy činů svrženého režimu za zločinné z definice (aby nebylo nutné soudit jeden každý čin extra) apod.
Konkrétně v souvislosti s nacistickou okupací by nebylo mimo realitu ani zpochybnění sňatků, protože sňatek (do jisté míry fingovaný) sloužil k vyzutí se z totálního nasazení (vztahovalo se jen na svobodné), nebo naopak zrušení sňatku (někdy prováděné v důsledku tlaku režimu např. na smíšená manželství Židů a nežidů.

IMHO justice není vhodný nástroj pro řešení odchodu ze zločinného a totalitního režimu (a řešení osudu jeho exponentů) a problém tohoto druhu by měl být řešen zcela odlišnými postupy.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.5.2020 11:51 Reaguje na Josef Volfík
Nechci jitřit vášně, ale Horáková prokazatelně spolupracovala s cizími mocnostmi na podkopání tehdejšího systému. Vůbec nebudu hodnotit, jaký ten režim byl, pouze řeknu toto: když dnes začnu bojovat proti současnému systému s tím, že s ním nesouhlasím, půjdu do basy a možná za nějaký čas se dočkám toho, že budu vyznamenán za pátý odboj. Tak to je.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.5.2020 15:02 Reaguje na pavel peregrin
Zase - pokud bychom jasně a jednoznačně (a do všech důsledků z toho plynoucích) označili komunistický režim za nelegitimní a nelegální, neměli bychom tyhle problémy. Ani s Horákovou, ani třeba s Mašíny.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.5.2020 17:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Bylo by to určitě lepší, ale vzhledem ke zinscenovanému převratu v 89 a dohod z toho plynoucích to bylo nereálné. Mě ale jde o to, co vlastně je legitimní a legální? Každý režim si hájí svoje a také svoje zákony, vydané v té určité době, považuje za legální. Z tohoto pohledu byla Horáková odsouzena po právu, samozřejmě přiměřenost trestu nebyla adekvátní.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

2.5.2020 10:24
"... neznámo kým byla vykopána strouha k odvodnění té části mokřadu, již obhospodařuje společnost Zemos z koncernu Agrofert. " Zajímá mne důvod, proč se k vykopání nové odvodňovací strouhy nikdo nehlásí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.5.2020 11:01 Reaguje na Majka Kletečková
Protože tu máme babišistán, kde se zcela normálně lže a mlží, tutlá a kličkuje. A k téhle prasárně se prostě nikdo nehlásí, i když viník je jasný.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.5.2020 11:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale žádná prasárna, pane, pouze dodržení zákona. Vy zákon nedodržujete?
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.5.2020 15:03 Reaguje na pavel peregrin
Ekologové zákon dodržují jen tehdy, když podporuje to, co prosazují. V opačném případě se cítí morálně oprávněni ho nedodržovat.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.5.2020 17:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Přesně tak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2020 09:17 Reaguje na pavel peregrin
Jaké dodržování zákona proboha?
Dlouhá léta tam nikdo nehospodaří a když se jedná o zlegalizování mokřadu tak najednou bum bác se oháníte zákonem!!!
Proč ten zákon teda nedodržovali od začátku a proč tu melioraci nechali takhle zpustnout??
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.5.2020 11:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Tři roky tam existoval stav havárie melioračního zařízení, což tak +- odpovídá schopnostem a rychlosti socialistického molocha to zařízení opravit (srovnejme s opravami třeba na D1). Potom se to opravilo a pozemky se mohou využívat dál.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

3.5.2020 11:30 Reaguje na Pavel Hanzl
P.Šimůnek vám odpověděl i za mě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2020 21:17 Reaguje na pavel peregrin
Vy jste vůbec nepochopili, o co jde, že?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

4.5.2020 11:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Jde o to, že nikdo si nebude ze zákona dělat trhací kalendář a vykládat si ho tak, jak se mu zrovna hodí a to je přesně to, o co tu jde. Ekologické kecy mě nezajímají.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.5.2020 08:40 Reaguje na pavel peregrin
Souhlas.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.5.2020 11:42 Reaguje na Majka Kletečková
Nehlásí se k tomu proto, že v tomto absurdistánu je jednání v souladu s platnými zákony potenciálně postihováno.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.5.2020 14:27
Já tady vidím několik zásadních problémů, které se týkají o informování v tomto případě, které jsou dány bohužel tím, že ekolist není fakticky nějaké primárně zpravodajské médium a většina článků jsou prostě příspěvky kde koho, a nikoli redakce.

Což vede k tomu, že je v tom akorát brajgl.
V prvé řadě není jasné jak dlouho tam mokřad byl, zda někdy od 89, nebo až od doby poruchy meliorace v r. 2016.
Rovněž není jasné, komu skutečně patří dotčené pozemky a kdo a na základě čeho na nich má právo hospodařit.

Pokud by na uvedené otázky byly známy jasné a jednoznačné odpovědi, bylo by možno si udělat nějaký názor. Zatím je to ve stylu "tak móžno i tak móžno" a podle toho diskuze logicky vypadá.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

3.5.2020 14:40 Reaguje na Svatá Prostoto
Ptáte se logicky na to samé, na co já výše, ale zastánci mokřadu mě nebyli schopni dát uspokojivou odpověď kromě toho, že zákony se mohou běžně porušovat.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.5.2020 20:48 Reaguje na pavel peregrin
Tak nejde jen o zastánce, ale i o odpůrce ... prostě bez relevantních informací se k tomu nelze rozumně vyjadřovat a ty informace i tady, v diskuzi, se diametrálně liší.

Prostě pokud dám 3 subjektům možnost se k tomu v článku vyjádřit ... resp. jeden článek je převzaté stanovisko VÚ ... a situace je takto nejasná, tak už bych si řekl, že by to opravdu chtělo, aby někdo z ekolistu si dal tu práci a zjistil jak to opravdu je a pak to zveřejnil.

Protože zveřejnit informace, které jsou nejasné a v řadě případů asi i nepřesné, je snad horší, než nezveřejnit nic ... a ta kouzelná formulace o tom, že příspěvky nevyjadřují názory ekolistu ... to je ok, pokud se jedná o nějakou polemiku či komentář. Ale pokud se jedná o zpravodajství, tak mi nepřijde zrovna ok si takto dělat alibi a mýt si nad tím ruce.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

10.5.2020 13:14 Reaguje na Svatá Prostoto
Mluvíte mi z duše. Chtělo by to, aby si někdo dal práci a zjistil, jak to opravdu je, a pak to na ekolistu zveřejnil.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

4.5.2020 07:45
Už by ten zelený tálský fejk mohl konečně zmizet.
Stalo se pouze to, že produkční pole bylo cca 4 roky zatopeno, protože se nikdo 4 roky neobtěžoval tu poruchu meliorace spravit. Potom to někoho naštvalo, protože někdo ty 4 roky poctivě platil za tu zatopenou plochu daně i když žádná produkce tam být nemohla, takže na tom tratil celkem odhadem pár desítek tisíc Kč, tak nakonec se ta meliorace opravila a ta plocha slouží tomu účelu, jakému má sloužit.
Že přitom nějaci zelení ekofanatici ječí, je jejich věc, neměli mít ruky levé a měli vyřídit vyjmutí té plochy z produkční plochy a tím zlegálnění toho mokřadu. Aspoň to mohli začít.
Měli na to cca 4 roky. Jenže zeleným aktivistům práce smrdí a přírodu chrání jen hubou a když to je za cizí peníze, ne za své. Proto logicky začali ječet až tehdy, až majitel nebo nájemce udělal to, co měl za povinnost, začal řádně udržovat svůj majetek.
Taky je logické, že voličské hlasy z toho začala ždímat eurohujerská a kavárenská strana, jakou TOp S......a je.
Co se týká nápravy, vidím to jednoduše, je tam nějaký nájemce a jsou tam nějací vlastníci. Nejdřív vlastníci, ať už to je stát nebo soukromí vlastníci, musí souhlasit s tím, že tam má být mokřad ( mimochodem i okolní majitelé pozemků, případně pokud jsou v dosahu, tak by měli souhlasit i lidi, co kolem toho budoucího mokřadu bydlí a kvalitu jejichž bydlení ten mokřad ovlivní, často negativně)Pokud ano, musí se vypovědět nájem podle nájemní smlouvy. Když je na pozemku pole meliorace, tak obvykle bývá několikaletá výpovědní lhůta. Potom je tam možno podle předem zpracovaného projektu ten mokřad realizovat.
Taková je zhruba právní cesta i když určitě jsem tam leckteré nutné kroky ještě neuvedl.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

4.5.2020 11:05 Reaguje na Radim Polášek
Tohle zde bylo napsáno s různou obměnou minimálně třikrát, ale ekofanatici ne a ne pochopit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.5.2020 08:45 Reaguje na Radim Polášek
Souhlas. Problém vidím v tom, že ekologičtí aktivisté zákony s oblibou porušují a jinou cestu prosazování svého politického programu než porušování zákonů ani snad nevidí.

Takže nám sice může být líto těch opeřenců, ale rozhodně to, co se stalo, bylo optimu nejbližší řešené vzniklé situace.
A jestli chtějí ekologové mokřad, ať si ho zřídí, ale za své a na svém (případně na státním, pokud to bude rozumné) a ať do toho investují příslušné pracovní úsilí (což ovšem může narazit na systémovou neschopnost těchto lidí dělat něco jiného než aktivisticky žvástat).
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist