https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jann-zeman-otazniky-nad-ceskou-energetickou-a-klimatickou-politikou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Zeman: Otazníky nad českou energetickou a klimatickou politikou

12.8.2020
Slýchám stížnosti, že Česká republika nejenže nemá státní energetickou politiku hodnou toho názvu, ale že se ani o četných vážných problémech této politiky nediskutuje. Někdo možná namítne, že máme již nevím kolikátou státní energetickou koncepci. Ano. Ale co je to za koncepci, když jejím významným bodem je výstavba dalších dvou bloků jaderné elektrárny Temelín, projekt jejich výstavby je připraven, získá potřebná povolení, je vypsáno výběrové řízení a to se v červnu 2014 zruší, protože našim západním spojencům není po chuti, že zaslouženě zvítězilo česko-ruské konsorcium a ne nic moc nabídky jejich firem.
 

Celkem vzato, příprava státní energetické politiky nebyla, není a zřejmě ani v budoucnu nebude jednoduchá. Doba, kdy její páteří bylo, kolik jsme schopni vytěžit, zpracovat a spálit uhlí, se už podle všeho nevrátí.

Krátký historický exkurs

Také pohled do minulosti není povzbudivý. S rostoucím počtem lidí potřeby obživy včetně získávání paliv a energie vedly již v mladší době kamenné k rozsáhlému odlesňování, byť dlouho převažovali důvody získávání zemědělské půdy k obživě, potřeby stavět obydlí, těžit a zpracovávat nerostné suroviny (tavit rudy), vyrábět nářadí, stavět lodě a bůhví co ještě, ale také potřeby otopu, o velikých ztrátách při četných požárech a válkách nemluvě. Známe to i od nás, rakouská císařovna Marie Terezie při nástupu na trůn v roce 1740 řešila mimo jiné situaci, kdy v českých zemích zalesnění kleslo na pouhou jednu čtvrtinu území a zbylé lesy byly většinou zle zplundrované pastvou dobytka a jinými kontroverzními lidskými činnostmi.

Zavedení řádného hospodaření v lesích sloužilo především zvyšování výnosů dřeva v lesích, z větší části používaných na otop či jiné hospodářské účely. Ekonomiku mocně podpořil nový zdroj energie - těžba uhlí, která se v 2. polovině 18. století začala i u nás rozvíjet. Měla ale i stinné stránky. Bezpočet důlních neštěstí si vyžádal u nás i ve světě životy miliónů horníků, desítky miliónů horníků zemřelo na bídu, silikózu plic a jiné „hornické“ nemoci, růst spalování uhlí vedl k rozsáhlému znečišťování ovzduší a časem vytvářel „černé kraje“. Také počty obětí „černého“ (londýnského) typu smogu jsou vysoké, byť názory na jejich výši se i dnes mezi odborníky značně rozchází.

V 2. polovině 19. století začala průmyslová těžba ropy. Také tu provázel bezpočet tragédií při těžbě, při dopravě, při zpracování i na životním prostředí, zvláště pak na vodních zdrojích. Také spalování ropných paliv provázelo rozsáhlé znečišťování ovzduší. Motorismus se stal jak vymožeností, tak pohromou. Prudký rozvoj motorismu umožnila masová těžba ropy a její zpracování na motorová paliva. Nejhorší ale bylo, že kdejaká válka se nyní vedla mimo jiné o zdroje ropy, včetně obou válek světových. Mít na svém území bohatá ložiska ropy nebylo štěstím, jak se často uvádí. Konečně, při přepadení Iráku vojsky USA a Velké Británie v roce 2003 a Libye vojsky Francie, USA, dalších států NATO a islamistů v roce 2011 nešlo o lidská práva, svobodu či demokracii, ale jen a jen o ropu. Oba státy jsou v troskách dodnes.

Problémy znečištění ovzduší do jisté míry řeší plyn. Nejprve svítiplyn, vyráběný „špinavě“ zplynováním uhlí v plynárnách, částečně i v koksárnách, později zemní plyn, těžený často ve stejných regionech jako ropa. Svítiplyn je ale vzhledem ke své složce oxid uhelnatý CO prudce jedovatý. Otrávilo se jím nechtěně bezpočet lidí. Zemní plyn zase rád vybuchuje. Také výbuchy zemního plynu zabily bezpočet lidí. I z pevného paneláku po větším výbuchu zemního plynu zůstává kupa trosek a málokdo v něm výbuch přežije.

Krutý prolog má mírové využívání jaderné energie, neboť začalo válečným využitím nově vyvinuté atomové bomby v japonské Hirošimě a Nagasaky letectvem Spojených států amerických, což byly super masakry, z velké části civilistů. Vzhledem k obludným zločinům, kterých se japonští militaristé v letech 1937-45 dopouštěly na civilním obyvatelstvu Číny a dalších jimi okupovaných asijských zemí (jen Číňanů povraždili mnoho miliónů) a na válečných zajatcích by si Japonci neměli na Hirošimu příliš stěžovat. Klasické dobývání japonských ostrovů vojsky USA by naráželo na stejné problémy, jaké měla Rudá armáda v Berlíně. V Berlíně se shromáždilo na tři sta tisíc fanatických nacistů a svého Vůdce bránili do posledního muže. Boj o Berlín tak byl mimořádně tvrdý a z města nepřekvapivě zůstaly jen hory mrtvých a trosek. Chápu, že vedení USA šetřilo životy svých vojáků a zvolilo pro ně jednodušší cestu atomového bombardování vybraných japonských měst.

Už zkoušky jaderných zbraní v USA, v SSSR, ve Velké Británii, ve Francii a v dalších státech ve vzduchu, byly velkou pohromou pro své okolí, byť radioaktivní záření je neviditelné. Další zkoušky jaderných zbraní ve vzduchu vyvolaly v Evropě v 50. letech epidemii rakoviny kůže a dalších nemocí z ozáření. Lékaři obou znesvářených táborů si nakonec v roce 1962 vyřvali uzavření mezinárodní dohody o zákazu konání zkoušek jaderných zbraní v kosmu, v ovzduší a pod vodou, která je dodnes dodržována.

První jaderná elektrárna byla zprovozněna v roce 1954 v Obminsku poblíž Moskvy. Byla grafitového typu. Na tehdejší dobu byla průmyslová. Dnes by byla považována za průmyslový poloprovoz. Jaderné elektrárny grafitového typu jako vedlejší produkt vyráběly generalitou velice ceněné plutonium, používané k výrobě atomových bomb. Později byl vyvinut tzv. lehkovodní jaderný reaktor, jehož vyhořelé jaderné palivo vojensky využívat není možné. Jaderná energetika se začala rychle rozvíjet a v řadě vyspělých států se stala významnou součástí elektro energetiky i ochrany ovzduší.

Faktor úspor paliv a energie není nový. Uplatňoval se, při různém důrazu na něj, po celou historii lidstva. Zásadní problém je, že se zatím z něj nepodařilo udělat základní zdroj energie.

Také získávání energie z obnovitelných zdrojů – z biomasy, ze Slunce, resp. z proudící vody a větru provázelo lidstvo již od pravěku, resp. od starověku. Ve velké části světa se z něj dosud nepodařilo udělat základní zdroj energie.

Velká dilemata rozvoje energetiky dnes

Ano, píše se rok 2020. Epidemie koronaviru sice poněkud zastínila obrovské úspěchy rozvoje a posílila přehlížení sílící hrozby sebe zničení, mimo jiné ve světové ekologické krizi. Jejím asi nejsilnějším úderným čelem je sílící klimatická změna. Lidé při své činnosti zejména spalováním obrovského množství fosilních paliv, dále odlesňováním, ničením zemědělské půdy, nezvládnutým odpadovým hospodářstvím apod. produkují obrovská kvanta emisí tzv. skleníkových plynů (GHG) – oxidu uhličitého CO2, metanu CH4, oxidu dusného N2O, freonů a některých dalších, původců zhoubného oteplování klimatu. Rostoucí koncentrace GHG v ovzduší snižují úniky tepla z povrchu Země do kosmu. Klima na Zemi se tak otepluje. Průměrné teploty se zvyšují, ledovce tají, hladina moří stoupá, přibývá různých přírodně ekologických katastrof typu velkých povodní, such, vichřic, tajfunů. Jako hlavní příčina je shledáváno stále rozsáhlejší spalování fosilních paliv. Vzniká tak požadavek na rychlé snižování spalování fosilních paliv, nejlépe na nulu. Požadavek plně pochopitelný, ale velmi těžko realizovatelný. Totiž, člověk sám sebe sice nazval moudrý, ale často se chová hloupě a mimo jiné podřezává větev, na které sedí. Mohl by se chovat mnohem rozumněji a šetrněji, ale naráží na limity dané uspořádáním společnosti. Máme prý společnost svobodnou, takže nařizovat výrazná omezení není snadné, viz stupidní kampaň proti nošení roušek za epidemie. I zde padá obvinění z totalitářství. Máme prý společnost demokratickou. Většina občanů, obelhaná politiky a jimi ovládanými hromadnými sdělovacími prostředky, ale odmítá nezbytné změny. Máme společnost vysoce konkurenční, takže chtě nechtě musíme plundrovat zbylé přírodní zdroje a ještě více znečišťovat ovzduší a rozvracet klima, jinak nás rozdrtí nemilosrdná zahraniční konkurence, aniž by byla klimatická změna zmírněna, natož zastavena. Ani odborníci příliš nevědí, jak se obejít bez intenzivního spalování fosilních paliv. Přitom novým neoddiskutovatelným požadavkem, kladeným na státní energetickou koncepci nejen ČR, je nutnost rychlého odchodu od využívání fosilních paliv.

Spor o úspory paliv a energie

Tabulka č. 1 ukazuje vývoj spotřeby paliv a energie na obyvatele České republiky v letech 1989 - 2018.
Tabulka č. 1 ukazuje vývoj spotřeby paliv a energie na obyvatele České republiky v letech 1989 - 2018.

Německý odborník Weisacker před časem vzbudil nadšení ekologů svou knihou Faktor čtyři, a neb jak ze stejného množství paliv a energie vyrobit čtyřnásobek nebo lépe ze čtvrtinového množství paliv a energie zajistit stejnou produkci, jakou máme. Později napsal Faktor deset – tj. ze stejného množství paliv a energie vyrobit desetinásobek, resp. z desetiny tehdejšího množství paliv a energie vyrobit stávající produkci.

Od té doby uplynulo již mnoho let. V Česku místo reálného socialismu fungovala údajně svobodná tržní ekonomika. Ta si ale vede neutěšeně, resp. statistické údaje o energetice vypovídají zle o ČR (i jiných státech světa). Tabulka č. 1 ukazuje vývoj spotřeby paliv a energie na obyvatele České republiky v letech 1989 - 2018.

Konečná spotřeba energie v ČR na obyvatele se v letech 1989-92 sice snížila o 15,5 %, leč stalo se tak v důsledku likvidace části naší průmyslové výroby, jejím faktickém přesunu do států jako je Čína, Indii, Brazílie, takže z hlediska reálných úspor nula od nuly pošla. Konečná spotřeba energie v ČR v letech 1992-2010 se dokonce lehce zvýšila. Za celé období 1989-2018 máme pokles o necelou čtvrtinu, za léta 1992-2018 jen o 7,6 %. Protože jde o období plných 28 let, jsou to výsledky nepříznivé. Abychom jim lépe porozuměli, podíváme se na vývoj konečné spotřeby energie v ČR podle sektorů, viz tabulka č. 2:

Tabulka č. 2 – Konečná spotřeba energie v ČR v letech 1990 - 2018 dle odvětví v PJ.
Tabulka č. 2 – Konečná spotřeba energie v ČR v letech 1990 - 2018 dle odvětví v PJ.

Časová řada je zatížena metodickou změnou v roce 2010. Stavebnictví přechází pod průmysl, osamostatňuje se sektor komerčních a veřejných služeb, položka „ostatní“ se stává reziduální.

Tabulka č. 2 ukazuje na vysoké snižování konečné spotřeby energie v průmyslu, mírný růst konečné spotřeby energie v domácnostech a prudký růst konečné spotřeby energie v dopravě.

Sektor průmysl ovlivnilo jednak obrovské odprůmyslnění ČR (i přes nářky, že máme jeden z nejvyšších podílů průmyslu na hrubém domácím produktu), jednak výrazná, mimo jiné i energetická modernizace zbylého průmyslu ČR.

V sektoru domácnosti je vývoj nepříznivý. Ač v létě 2009 ministr životního prostředí Ladislav Miko zprůchodnil program Zelená úsporám, zaměřený zejména na snižování spotřeby paliv a energie při vytápění bytů, takže měl od roku 2011 přinášet pozitivní výsledky, uvedená data výraznější snížení konečné spotřeby energie v domácnostech neukazují. Přitom ke snižování spotřeby energie v domácnostech ČR přispěly i mírnější zimy. Rostoucí letní vedra ale zvyšují potřeby energie na klimatizaci.

Tristní je vývoj konečné spotřeby energie v sektoru doprava. Hrubě protiekologická dopravní politika ČR, EU i světa, přes všechny fráze o ekologizaci dopravy, prosazuje maximalizaci přepravních toků a energeticky velmi náročnou silniční a leteckou dopravu a tím i prudký růst emisí GHG. Snížení spotřeby paliv a energie v pěti nedopravních sektorech ČR v letech 1992-2010 pohltil nenasytný růst v sektoru doprava. V jeho rámci šlo jen o silniční a leteckou dopravu, protože spotřeba energie metrem v Praze i při jeho rozšiřování stagnovala a ostatní dopravní obory výrazně snížily konečnou spotřebu energie. Největší nárůst spotřeby paliv a energie v dopravě ČR se přitom spojuje s lety vstupu do EU a následujícími.

Cest ke zvrácení tohoto nepříznivého trendu je řada. Jednou z nich je zrušení mezinárodních mnohostranných smluv o osvobození mezinárodní veřejné dopravy od placení daně z přidané hodnoty včetně jí spotřebovaných paliv a energie a mezinárodní námořní, námořně rybářské, říční a letecké dopravy od placení spotřební daně za pohonné hmoty. Podrobně jsem toto opatření rozebíral ve stati Koronavirová krize a udržitelný rozvoj (15. 5.2020), data jsou v tabulce č. 2. Připomínám jen, že v roce 2017 šlo podle dat ČR o osvobození od placení DPH a spotřební daně ve výši asi 49 mld. Kč, z toho asi 16 mld. Kč připadalo na daňovou podporu spotřeby paliv a energie. Naděje na zrušení těchto perverzních daňových úlev je prý i nadále nulová, Světová obchodní organizace i vedení snad všech států světa včele s velmocemi zastává názor, že jde o nezbytnou podporu zahraničního obchodu a zahraničního cestovního ruchu. Nějaké klima prý ať vezme třeba čert, bez ohledu na tzv. Zelenou dohodu pro Evropu.

Škody ze znečišťování ovzduší jsou značné

Sotva překvapí, že škody ze znečišťování ovzduší jsou značné. Jejich možnou výši ukazuje tabulka č. 3:

Tabulka č. 3 - Neinternalizované externality paliv a energie v ČR v letech 1989 - 2018 v mil. Kč
Tabulka č. 3 - Neinternalizované externality paliv a energie v ČR v letech 1989 - 2018 v mil. Kč

Vážným problémem je otázka, jak spočítat ekonomickou část škod ze znečišťování ovzduší. Kdysi slavné kvantifikace početných kolektivů ing. Vladimíra Voráčka byly na jaře 1990 nesmyslně ukončeny a od té doby ke kvantifikacím škod ze znečištění ovzduší dochází jen občas a nejednou s neznámými či jinak spornými metodami. V tabulce č. 3 prezentované škody ze znečištění ovzduší PM, SO2 a NOx jsou spočítány metodou Světové banky (jejich výši ovlivňuje kurs Kč k USD a deflátor USD), škody z emisí GHG na základě metodického doporučení konference ministrů dopravy států EU z roku 1997 v Paříži (jejich výši zásadně ovlivňuje vývoj HDP), v případě deficitu na řešení problému jaderné koncovky vycházím z potřeby asi 10 % hodnoty vyráběné elektřiny po vzoru slovenské praxe. Výrobní cena elektřiny ale v důsledku rozvoje trhu s elektřinou není v posledních letech známa. Otázka odvodu na jadernou koncovku má přitom ten zásadní problém, že nevíme, zda se nepodaří vyhořelé jaderné palivo „spalovat“ v tzv. rychlých reaktorech. Těch nejistot je tam řada. I když by vyčíslené položky neměly být dotčeny inflací spotřebitelských cen, pro každý případ ji uvádím také.

Tabulka č. 3 ukazuje, že zdaleka největším problémem jsou škody na klimatu, způsobené antropogenními emisemi GHG. Je to plně v souladu s názorem klimatologů, že sílící změny klimatu nemusí lidstvo přežít, vzhledem ke svým četným nedokonalostem. Lidé často vyšilují kvůli kdejaké kravině a hrozbu zkázy lidstva v důsledku sílících změn klimatu přehlíží.

Tabulkou č. 3 chci polemizovat s názorem řady ekonomů, že tyto škody nelezou do peněz. Lezou, a rozhodně ne málo. A to i v situaci, kdy mnohé vznikající škody nejsme s to vyčíslit. Vyčíslit například hodnotu domovů, ničených sílící klimatickou změnou, neumím.

Cesty ke snižování emisí GHG

O to naléhavější jsou cesty ke snižování emisí GHG. V oblasti energetiky znám jenom tři:

      a) Absolutní úspory paliv a energie,
      b) Efektivní způsoby využívání tzv. obnovitelných zdrojů paliv a energie (OZE),
      c) Mírové využívání jaderné energie.

Ad a). Jak jsem ukázal v tabulce č. 1, absolutní snižování spotřeby paliv a energie se v ČR (a s určitými odchylkami i v jiných státech světa včetně vyspělých států) nedaří. V tabulce č. 2 jsem ukázal, že hlavní překážkou je sektor dopravy, politika reálné preference maximalizace přepravy (decentně se říká vytváření optimálních podmínek pro zvyšování mobility), dále preference energeticky náročné silniční a letecké dopravy, provozovaná nejen vládou ČR, ale i vedením EU a světovými organizacemi, zvláště pak WTO.

Orientace většiny ekologů na elektromobilitu uhýbá před klíčovými problémy ekologizace dopravy, byť ani elektromobilitu nelze podceňovat. Pochvalu si naopak zaslouží bojovníci proti snahám maximálně rozvíjet silniční a leteckou dopravu – proti stavbě dalších dálnic, rozšiřování letišť apod.

Ad b). Mnozí, včetně hlavního šiku ekologů, vidí mohutný rozvoj OZE jako základní cestu k odstranění masivních antropogenních emisí GHG. Využijme z OZE, co se dá, prakticky za jakoukoliv cenu. To byla zásada, kterou u nás v letech 2007-09 uplatňoval zelený ministr životního prostředí Martin Bursík. Dosáhl velmi problematických výsledků: na jedné straně určitý růst využívání paliv a energie z OZE (v roce 2017 asi 10,4 % podílu na prvotních energetických zdrojích použitých v ČR), na druhé straně značné ekologické i jiné škody z tohoto rozvoje a také obří, převážně fotovoltaický tunel ve prospěch především solárních baronů (v úhrnné výši 400-1000 mld. Kč, snad 600 mld. Kč dle závěrů kontroly, provedené Nejvyšším kontrolním úřadem) a tím i těžkou kompromitaci využívání OZE v ČR.

Tabulka č. 4 - Poskytnutá podpora OZE v ČR 2013-2019
Tabulka č. 4 - Poskytnutá podpora OZE v ČR 2013-2019

Tabulka č. 4 ukazuje, že lví podíl na podpoře OZE (29-30 mld. Kč/rok) mají fotovoltaické elektrárny. Do jaké míry jde o daň za zavádění technicko ekonomicky zjevně nezralých technologií a do jaké míry o daň solárním baronům, není známo. Skandální protiprávní soud s předsedkyní Energetického regulačního úřadu Alenou Vitáskovou včetně nepravomocného rozsudku 8,5 let nepodmíněně v režii solárních baronů za to, že se pokusila omezit jejich tu nejhorší zvůli nad rámec platných zákonů, ale mluví srozumitelně.

Základní problémy efektivního využívání OZE shrnuji v následující tabulce č. 5:

Tabulka č. 5 - Závažné problémy efektivního využívání OZE
Tabulka č. 5 - Závažné problémy efektivního využívání OZE

Biopaliva a hladomory

Mimořádně kontroverzní je využívání biomasy coby OZE.

Pokud je biomasa vypěstována na zemědělské půdě, prohlubujeme tak svou potravinovou nesoběstačnost a nepřímo i hlad ve světě. Hlad patří k nejvýznamnějším ničitelům životního prostředí na Zemi včetně klimatu. Hladový udělá vše pro své nasycení. Možné katastrofální následky mu neříkají nic. Ve světě i nadále trpí hladem a podvýživou stamiliony lidí (obvykle se udává asi 800 miliónů) a vyspělé kapitalistické státy včetně ČR cynicky pěstují potraviny co by OZE. Mimořádně hloupé a cynické. Kromě velké zemědělské lobby, hledající další odbyt pro zemědělskou produkci, tento nesmysl v Bruselu před lety vylobbovali radikální ekologové, neschopni domýšlet důsledky.

Tragické je to i jinak. Pěstování palmy olejné znamená kácení či vypalování dalších a dalších tropických deštných pralesů, nejen v Indonésii. Změna klimatu se urychluje. Pěstování kukuřice na bioplyn (v ČR údajně třetina pěstované kukuřice) znamená růst beztak hrozivé eroze orné půdy. Kukuřice je naše nejerozivnější plodina. Pěstování řepky olejky na výrobu tzv. bionafty (v ČR údajně třetina pěstované řepky, může být ale i podstatně víc) vyžaduje 10-13 chemických postřiků za sezonu, což hatí jinak příznivý efekt pěstování řepky na půdu. Řepka se dnes v průměru pěstuje častěji než jednou za 7-8 let, jak žádá správné střídání plodin. Že by přežitek minulých dob? Nějak se prý zemědělec uživit musí a řepka s obilím a kukuřicí to, na rozdíl od řady jiných plodin, při stávajícím systému dotování umožňují. Navíc dochází k poškozování části motorů aut při vyšším podílu esteru řepkového oleje v motorové naftě.

Spalování dřeva v domácích kamnech zvyšuje znečišťování ovzduší více než spalování uhlí. Pokud se dřevo sváží na větší vzdálenost, roste energetická náročnost jeho svozu. Spalováním dřeva také trpí dřevozpracující průmysl, který pak mívá problém sehnat svou výchozí surovinu za ekonomicky přijatelnou cenu.

Plundrování vodních poměrů

Vodní elektrárny vyrábí prý čistou, tj. bezemisní elektřinu. Ta čistota má jednu podstatnou vadu. K získání potřebného spádu vody je potřeba postavit vodní dílo, zatopit určité území a zničit v něm tak vodní poměry. Tvrzení o čisté vodní elektřině neodpovídá skutečnosti. Narůstající sucho problém rychlého odvádění vody z krajiny dál prohlubuje.

Možnosti výstavby nových vodních elektráren jsou v ČR plus minus vyčerpané, naopak lze čekat snižování výroby elektřiny ve vodních elektrárnách vlivem nižších průtoků na našich řekách a vlivem potřeby některá vodní díla zrušit a s nimi i na ně vázané vodní elektrárny.

Vodní elektrárny mohou pracovat v trojím režimu. Režim průtočný zcela závisí na průtoku vody ve vodním toku a jejím spádu na turbínu. Dopad takové elektrárny na stabilitu elektrizační sítě je slabě negativní. Režim pološpičkový se uplatňuje, když jedno přehradní jezero navazuje na druhé. Vodní elektrárny pak vyrábí elektřinu jen ve špičkách pracovních dnů, s výjimkou té poslední, která vyrábí stabilně na jednu, dvě nebo tři turbíny. Pomáhají tak vykrýt špičku odběru elektřiny a tím i stabilizovat elektrizační soustavu. Vodní elektrárny přečerpávací vyžadují k základní vodní nádrži postavit druhou nádrž horní, kam se přečerpává v době nízké spotřeby elektřiny voda. V době vysoké spotřeby elektřiny se pak pouští zpátky přes turbínu do základní dolní nádrže. Při přečerpávání se ale do horní nádrže spotřebuje asi třetina elektřiny, kterou přečerpávací vodní elektrárna vyrobí. Energeticky není efektivní, ale pro stabilitu elektrizační sítě je vysoce potřebná. Také horní vodní nádrž zabírá půdu, dále hyzdí krajinu apod.

Energie větru

Energie větru se využívala od pradávna, nejen ve vodní dopravě. Dnes jsou v kursu zejména větrné elektrárny. Mají řadu problémů: nízkou výtěžnost paliv a energie za dobu životnosti, (vyžadují množství železa a betonu), určitou hlučnost, hyzdění krajiny a zejména rozvracení elektrizační soustavy. Totiž, vítr někdy fouká a někdy ne a jeho předpovědi jsou značně nejisté. I když ČR má minimum větrných elektráren, obrovské přetoky větrné elektřiny od německého pořeží Severního moře do přečerpávacích vodních elektráren v Rakousku přes území ČR, navíc podle absurdní směrnice EU zadarmo, způsobují ČR citelné škody a hlavně naši elektrizační síť již několikrát přivedli na pokraj zhroucení – black outu. Jiný problém je, že množství větrných turbín na pobřeží Severního moře a v Británii je už tak velké, že brzdí větry. Při určitých teplotách vzduchu na nich kondenzuje vodní pára. Je otázka, jak moc u nís přispívají k suchu.

Tvrzení o jeho rentabilitě při ceně asi 3 Kč / kWh je nesolidní, protože nebere v úvahu náklady na stabilitu elektrizační sítě, na kterou má velmi negativní dopad při větších výkonech větrných elektráren, a na záložní elektrárny.

Energie Slunce

Energie Slunce se využívalo od pradávna, zvláště pak vhodnou stavbou obytných budov, tj. okna na jih a pomocné místnosti na sever. Správně stavěný dům nevyžaduje ani v parném létě energeticky náročnou klimatizaci.

Aktuální by měly být zejména solární sluneční kolektory pro ohřev teplé užitkové vody a fotovoltaické elektrárny. Zásadní zlevňování slunečních panelů po roce 2008 je učinilo zajímavé zejména pro ohřev vody. V případě výroby elektřiny sice od té doby zlevnily asi 10x, což znamená cenu 1 kWh elektřiny místo někdejších 30 Kč jen 3 Kč, ale ani ta není konkurenceschopná, pokud vyrobenou elektřinu její výrobce také nespotřebuje. Stejně jako v případě větrných elektráren neobsahuje náklady na stabilitu elektrizační sítě, které vyvolává, včetně nákladů na záložní elektrárny. Na rozdíl od větrných elektráren elektrizační síť ale destabilizují více předvídatelným způsobem.

Nedořešenou otázkou zůstává likvidace slunečních článků po skončení jejich životnosti. Jde o problém řešitelný, ale nikoliv levně řešitelný.

Tepelná čerpadla a geotermální energie

Tepelná čerpadla pracují na principu obrácené ledničky. Odnímají teplo svému okolí (může jít o vzduch, může jít o vodu, může být čerpáno z povrchu nebo z malé hloubky) a předávají je do příslušné budovy. Mají vysoké investiční náklady a velmi nízké provozní náklady. Nespojují se s nimi zásadní problémy kromě jednoho: nemůže jich efektivně fungovat mnoho na jednom místě. Získat neexistující teplo nejsou s to.

Geotermální energie je energie zemského nitra. Místy je jí opravdu hodně. Energetika Islandu je na jejím využívání založená. ČR je na tom v tomto směru špatně. Může se pokusit získat teplo z hloubky 3-4 km pomocí dvou hlubokých vrtů a vody, která se tam bude zahřívat. Zatím nevíme, zda je to efektivní. Pokusný vrt u Litoměřic má stát asi půl miliardy korun. Přes četné sliby stát tyto peníze dodnes neuvolnil, takže nevíme.

Shrneme-li možnosti rozvoje využívání OZE v konkrétních podmínkách ČR, shledáváme, že hlavní růstový potenciál se nachází v oblasti využívání sluneční energie. Ostatní druhy nejsou perspektivní buď vůbec a nebo jen málo. Energetické využívání biomasy je trestuhodné.

Možnosti jaderné energetiky

Jaderná energie je zajímavá svou vydatností, spolehlivostí a nulovými přímými a nízkými nepřímými emisemi toxických i skleníkových plynů GHG. Nepřímé emise se pojí s těžbou a zpracováním jaderného paliva, výrobou a montáží jaderné elektrárny a s likvidací vyhořelého jaderného paliva, bude-li nutné, a jaderné elektrárny po dožití. Není mně známo, že by tyto nepřímé emise jaderné energetiky byly solidně vyčísleny.

Přínos jaderných elektráren pro ochranu klimatu a promrhané možnosti v ČR a v SR ukazuje tabulka č. 6:

Tabulka č. 6 - Jaderné elektrárny o snižování emisí CO2
Tabulka č. 6 - Jaderné elektrárny o snižování emisí CO2

Tabulka č. 6 ukazuje, že jaderné elektrárny Dukovany a Temelín od svého zprovoznění odvrátily asi 612 mil. t emisí CO2. To není málo.

Neutěšený je výpočet emisí CO2 navíc v důsledku zpožďování výstavby jaderných elektráren v ČR a v SR po roce 1989 – 869 mil. t včetně nesmyslného předčasného zavření elektrárny Jaslovské Bohunice 1 na nátlak Evropské unie. Zajímavé jsou i emise nepřímé z nevyužívání jejich tepla k vytápění. V případě JEDU a Brna jde o 172 mil. t CO2, v případě JETE a čtyř jihočeských měst jde o 21,5 mil. t. Emise CO2 vznikly i zpožděním výstavby horkovodu z Elektrárny Mělník do Prahy ve výši 4,2 mil. t za 4 roky při minimálním využití horkovodu, Spalovny Malešice ve výši 0,74 mil. t za 3 roky, tepla Elektrárny Chvaletice k vytápění Kolína ve výši 2,64 mil. t emisí CO2. Připočteme-li velmi špatné změny v oborové struktuře dopravy asi 145 mil. t CO2, nemáme se čím chlubit. ČR emitovala plných 1 070 mil. t emisí CO2 navíc! Ještě že to nevědí domorodci od korálových ostrovů.

Jak v rámci fosilních paliv?

Tzv. Zelená dohoda pro Evropu vyvolala neoprávněné nadšení mezi nevládními ekology. Je přitom podivná. Podle ní do roku 2050 státy EU ukončí využívání fosilních paliv. Jmenuje jen ukončení těžby a spalování uhlí. Nezmiňuje se o ropě, zemním plynu, jaderné energii. Fosilní paliva nahradí jen OZE. Jedinými uvedenými nástroji je od počátku nefunkční obchod s povolenkami na emise CO2 a tzv. fond konverze uhelných regionů. Vedení EU ji připravilo prý za pouhých 11 dní. Krátce na to ji vnutilo všem členským státům. Jen Polsko ji odmítlo podepsat. Krátce na to ji schválil i Evropský parlament. Upřímně řečeno, kdybych za svých studií na Vysoké škole ekonomické v Praze takto zpracoval koncepci energetiky, tak by mi jí kantoři omlátili o hlavu. Dodávám, že právem.

Zdá se, že autoři Zelené dohody pro Evropu, o politicích nemluvě, neznají základní vztahy GHG emisí ve fosilní energetice. Uvažují jen přímé emise vzniklé jejich spalováním. Nepřímé emise, vznikající zejména při jejich těžbě, dále zpracování a dopravě mají v kolonce fugitivní emise, takže dospívají k tristním závěrům, že plynofikace vytápění snižuje emise GHG. Když to udělají nevládní ekologové, je to smutné, ale budiž. Příslušná komise EU by se ale takových chyb neměla dopouštět. Tedy, pokud jí jde opravdu o klima, jak tvrdí.

I když se situace samozřejmě liší důl od dolu, ložisko od ložiska, v ČR nepřímé emise metanu při těžbě uhlí činí asi 0,5 % energetického obsahu těženého uhlí. V případě těžby ropy a zemního plynu klasickou těžbou činí nepřímé emise metanu (úniky) při nízkém odhadu asi 3 %, v případě středního odhadu asi 6 %. Zkapalňování zemního plynu na LNG a následná zpětná konverze na plyn spotřebuje asi třetinu energie, kterou příslušný zemní plyn obsahuje. Orientace na LNG citelně poškozuje stabilitu klimatu. Nejasné jsou nepřímé úniky zemního plynu při těžbě ropy a zemního plynu tzv. frakováním z břidlic. Má se za to, že jsou v průměru vyšší než při klasické těžbě. Problém je, že se v USA nesledují, takže spekulace kvetou. Možnou skutečnost ukazuje tabulka č. 7:

Tabulka č. 7 - Náročnost základních druhů fosilních paliv a energie na emise GHG
Tabulka č. 7 - Náročnost základních druhů fosilních paliv a energie na emise GHG

Polské předvolební sliby

Stalo se, že mě vrchol kampaně před druhým kolem prezidentských voleb v Polsku zastihl ve Varšavě. Jak stávající prezident Andrzej Duda (PiS), tak jeho protikandidát, primátor Varšavy Rafal Trzaskowski, slibovali hory doly. Že na to nemá prezident pravomoci? Že to je násobně nad možnosti polského státního rozpočtu, zdecimovaného pandemií Covid-19, stejně jako v jiných státech? Kdo by se nad takovými drobnostmi pozastavoval! Zajímavý byl jen přístup k Zelené dohodě pro Evropu. Duda proti, Trzaskowski pro. Měl jsem po ruce svůj počítač, tak jsem si provedl na excelu malý výpočet. Otázka zněla: pokud své sliby myslí vážně, kdo víc poškodí světové klima? Kupodivu mně vyšlo jednoznačně, že Trzaskowski. Proč?

Polsko své potřeby elektřiny a tepla kryje asi z 80 % z uhlí, především černého. Svou téměř hotovou jadernou elektrárnu v Zarnowieci 4 x 440 MWe po převzetí moci v roce 1989 vláda Solidarity 4. září 1990 na základě vylhaných argumentů a uměle vyvolaných vášní zrušila. Dva reaktory prodala do Finska, kde brzy po té začaly sloužit a dodnes tam výborně slouží. Druhé dva reaktory nechala sešrotovat. Prodělala tak asi dvě miliardy amerických dolarů, ale po uši zadlužené Polsko si to prý mohlo dovolit. Kromě dalšího podstatného zvýšení státního dluhu má ono opatření tu vadu, že se z něj polská elektroenergetika dodnes nevzpamatovala.

S vodní energií je na tom Polsko ještě hůř než Česko. I kdyby realizovalo svůj šílený plán na splavnění kdejaké větší řeky a vybudovalo při příslušných vodních dílech vodní elektrárny, mnoho elektřiny by z nich nezískala. Jisté ale je, že na něj nebude mít peníze a že při sílící změně klimatu by to bylo šílené. Jistý počet větrných elektráren v Polsku sice stojí, ale příliš se netočí. Na rozdíl od pobřeží Británie, Německa, Nizozemí či Dánska tam moc nefouká. Biomasu Polsko správně jako zdroj energie prakticky nevyužívá. Hlavní byla, je a bude polská potravinová soběstačnost, dále možnosti exportu potravin. České spoléhání se na solidaritu v rámci EU může skončit tak, jak solidaritu předvedlo Německo na začátku koronavirové krize. Žádné zdravotní potřeby k léčení Covid 19 neprodalo a ještě zabavilo veškeré dodávky těchto potřeb druhým, pokud putovaly přes německé území. Využívání energie Slunce se v Polsku dosud moc nerozvíjí, byť je to zřejmě jediný významnější, v Polsku efektivně využitelný OZE. Polsko nemá ani významnější zdroje geotermální energie.

Polsko provádí dlouhodobě hrubou rusofobní politiku, která ohrožuje nejen Polsko, ale i jeho spojence v EU a v NATO včetně ČR. Její součástí je i rozhodnutí přestat odebírat ruský plyn těžený z klasických ložisek a dopravovaný plynovody a během několika let ho nahradit zkapalněným zemním plynem, dováženým z USA tankery, za asi dvojnásobnou cenu proti ceně plynu z Ruska. Ekonomicky šílené, ale rusofobie a jevy s ní spojené včetně riskantního lákání vojsk USA k trvalému pobytu v Polsku je asi to jediné, na čem se Duda a Trzaskowski shodnou. Výsledek je mimo jiné, že nahrazování uhlí zkapalněným zemním plynem těženým z břidlic v USA povede k růstu celkových emisí GHG, nikoliv k jejich snížení, jak by se podle oficiálních metodik mohlo zdát. Tento závěr nemohou změnit ani možné citelnější chyby v tabulce č. 7. Takže vzhůru ke klimatické katastrofě. Poláci nás povedou. Proevropský Traskowski ještě víc než euroskeptický Duda. Doly ve Slezsku se musí zavřít, když to EU chce, nechal se slyšet Trzaskowski. Vzápětí to ale horníkům zlehčoval, že ne hned. Že se celkové zhoubné emise GHG zvýší, je prý jen malá vada na kráse.

Jak dál v Dukovanech 5

O výstavbě 5. bloku jaderné elektrárny Dukovany o výkonu asi 1350 MWe za asi 160 mld. Kč, jež má nahradit dožívající jaderné bloky stávající elektrárny, mnoho nevíme. Vzhledem k nezájmu města Brna o její teplo k vytápění, který trvá již 30 let, je pravděpodobné, že Brno vytápět nebude, byť by mohla. Při militantním tažení části ekologů proti jaderné energetice a špatné energetické politice EU to zas tak moc nepřekvapuje. Smrtící mix směrnic EU (o trhu s elektřinou, o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, o podpoře výroby a spotřeby biopaliv, o obchodu s povolenkami na emise CO2 ve spojení se směrnicemi o nedovolené státní podpoře, které v úhrnu vylučují nákladné perspektivní projekty s dlouhou dobou návratnosti) znemožňuje efektivní rozvoj energetiky i její ekologizaci. Nemůže to dobře skončit, byť příznivci OZE si mnohé lakují na růžovo. Je zřejmé, že státy, které zůstanou ve výrobě elektřiny soběstačné, lépe přebytkové, budou mít výhodu. Proto ČR o výstavbu dalších jaderných bloků usilovat musí.

Kritika výstavby Dukovan 5 jde zejména ve směru, že zvýšené náklady na výrobu elektřiny má platit spotřebitel cestou státem garantovaných nepřímých křížových dotací. Upřímně řečeno, těch nesrovnalostí je tam mnohem víc, počínaje skutečností, že neumíme adekvátně ocenit omezené přírodní zdroje (zde uranu, thoria apod.) a konče neschopností adekvátně ocenit možné externality – ekonomické škody na životním prostředí. Lze uplatnit vícero přístupů. Neumíme ale také ocenit možný propad v důsledku nedostatku energie aj.

O veřejnou zakázku na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany se zřejmě budou ucházet konsorcia firem z Ruska, z Francie, z Japonska, z USA, z Číny, z Jižní Koreje. Italové po krachu své účasti na dostavbě jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku nejeví zájem.

Určitou pomůckou je stará zkušenost, že v 70. letech státy se státní a centrálně řízenou velkou elektro energetikou, tj. Sovětský svaz, Československo a Francie stavěly atomové elektrárny asi třikrát levněji a rychleji než státy, které se spolehly na soukromý sektor a tržní regulaci – tj. USA. Ano, největším rizikem bude konsorcium z USA, známé pod jménem Westinghause. Skandály se za ní vlečou mnoho let. Zlí jazykové tvrdí, že USA v žoldu Westinghausu pomohly svrhnout Nečasovu vládu v roce 2013 a že na jejich hrubý nátlak Sobotkova vláda v červnu 2014 zrušila veřejnou zakázky na dostavbu Temelína. Totiž, česko-ruskému konsorciu Westinghouse nebyl s to konkurovat. Toto nebezpečí trvá.

První podmínkou výběru dodavatele Dukovan 5 by mělo být, že příslušné konsorcium sériově nové jaderné bloky staví. To splňuje zřejmě jen ruské, čínské a jihokorejské konsorcium. Je pravděpodobné, že ruské a čínské konsorcium bude vyřazeno pod záminkou bezpečnostních rizik (rozuměj v rámci hrubé, politicko ekonomicky motivované diskriminace), byť největším bezpečnostním rizikem je Westinghouse. Otázkou bude francouzská nabídka. Francie je včele úsilí o stavbu jaderných elektráren s množivými reaktory (takový se ale v Dukovanech stavět nemá), ale u prvních dvou projektů ve Francii a ve Finsku se doba jejich výstavby neúměrně protahuje a náklady neutěšeně rostou. Velký otazník je u japonského konsorcia, které už dlouho žádnou jadernou elektrárnu nestaví.

Závěr

Nadšení většiny ekologů ze Zelené dohody pro Evropu dostalo 22. července pořádnou ránu. Po pětidenním jednání Evropské rady o balíku opatření k léčení koronavirové krize se došlo k prapodivnému balíčku: poprvé se má zadlužit EU jako celek, a to částkou 750 mld. eur za roky 2021-27. Zda za dluh budou ručit členské státy nebo ne, se marně pokoušet z předsedy vlády Andreje Babiše při interpelacích ve Sněmovně vydolovat poslanec Jiří Valenta z KSČM. Balíček má být zčásti poskytnut jako granty (dotace), zčásti jako úvěry. Prakticky se nedohodlo, na co mají být peníze použity (?!). Obskurní je, že se za pokračující pandemie Covid 19 v rámci úspor pořádně osekaly peníze uvažované na zdravotnictví, vědu, klima… Chápu, že ekology přešel smích. Nějak zapomněli, že EU umí slibovat hory doly, umí šikanovat neposlušné, ale neumí rozumné věci naplňovat.


reklama

 
foto - Zeman Jan
Jan Zeman
Autor je ekolog a čtenář Ekolistu.cz

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (166)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

BM

Břetislav Machaček

12.8.2020 08:39
Dobře popsaná situace.Já chci pouze dodat,že koncepce-nekoncepce vůbec nezáleží na výsostném rozhodnutí našich vlád,vyjednávačů,europoslanců atd.
Opět jsme se z jednoho područí dostali pod druhé a o nás,bez nás rozhodují
jiní.Hra na rovnoprávnost a vlastní názor je tak pouze komedie pro lidi,
ale ve skutečnosti je to ubohá tragedie vykoupená pozlátkem pseudosvobody.
Prosadit tak vlastní energetickou koncepci je sebevraždou všech politiků,
kteří uvažují čistě ekonomicky.Lobismus a politika válcuje ekonomiku i rozum a cesta z kruhu ven je v nedohlednu.Čeká nás tak pouze další lavírování o tom,či onom,nekonečné studie,výběrová řízení a nakonec energetická závislost na těch,kteří si do toho nenechají mluvit. Stranám doporučuji zahrnout jasnou energetickou koncepci do volebních a koaličních programů,aby volič jasně viděl,kdo zastává to,či ono.Bez rázného rozhodnutí se energetika nepohne z místa a časem se naopak zhroutí úplně.Direktiva
z venčí není znakem svobody,byť se tak tváří a uplácí nás těmi drobky spadlými ze stolu.Závislost na dovozech z nás udělá zase pouze ještě
větší vazaly,než jsme doposud a to by si měla uvědomit hlavně mladá generace.Jich se to bude týkat do budoucna,pokud zde chtějí žít a nehledat ráj někde jinde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 10:20 Reaguje na Břetislav Machaček
Nemá cenu stále objevovat Ameriku a dělat ze sebe husity s heslem "proti všem".
Srovnatelné a vyspělejší země Evropy mají svoje koncepce dávno hotové a jedou podle nich, tak proč si z toho nevezmeme to podstatné (tím si zajistíme kompabilitu i finanční podporu)a nepřizpůsobíme to jen na naše přírodní podmínky?
Rakousko má vodu z Alp, Belgie, Dánsko atd. zase moře kde fučí, ale my zase můžeme dotáhnout životnost JE a můžeme být akumulátorem Evropy, browfieldů na třeba vodíkovou industrii máme něurékom.
Proč to nejde, proč neděláme VŮBEC NIC?
Proč vytváříme stále nové a nové a stále nesmyslnější "koncepce" založené na uhlí a jádru, když vývoj vede zcela jednoznačně jinudy?
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.8.2020 07:27 Reaguje na Pavel Hanzl
To máme dělat nesmysly a/nebo zločiny, co dělají Němci? To už tady bylo - 1939 až 1945.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

12.8.2020 16:47 Reaguje na Břetislav Machaček
To, co popisujete, si politici nepřipustí ani nepřiznají a jejich voliči o tom u volbní urny nepřemýšlí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.8.2020 08:43
Zajímavé a obsažné počtení ,které prokazuje nemohoucnost EU v oblasti energetiky a také upozorňuje na antiruskou hysterii,která vede ke zcela špatným ekonomickým rozhodnutím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 10:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud má EU už možná 40% elektřiny z OZE, jedou velmi slibné akumulace a energie je všude dost a zalevno, tak kde vidíte tu "nemohocnost"???
Když to srovnám s námi, kde jsme si zablokovali solárním tunelem rozvoj FVE, nejsme schopni nahradit stařičké uhláky a utěšujeme se stavbou JE za 20 let, tak tady vidím nemohoucnost skutečnou.

Kolik se už navráželo do totálně neprůchozího tendru na tu dostavbu JE? Stamilióny nebo miliardy s výsledkem totální nula!
Kolik stojí a bude ještě stát udržování Dukovan, za chvíli i Temelína?

Za to bychom měli FVE za chvíli srovnatelného výkonu.
Pan Hlavenka správně psal, že my bychom nohli být lídry v uchovávání energie, protože OZE u nás nikdy supr výkon mít nebude. Proč to nejde, proč do téhle pozice se staví Norsko, které nemá do Evropy ani žádný tlustší drát? My máme přece ideální pozici, jenže ..................
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.8.2020 10:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, ale Norsko sedí na ropě i zemním plynu společně s obrovským potenciálem hydroelektráren. To žádné dráty do EU skutečně nepotřebuje.Norský státní fond, který investuje příjmy z prodeje ropy, spravuje už rekordních deset bilionů norských korun (25 bilionů korun českých).
Znamená to, že na každého obyvatele pětimilionové země včetně dětí připadá v přepočtu 4,6 milionu českých korun.

A ČR ? Veřejný dluh České republiky 1 787 503 939 049 Kč!!
Slovy jeden bilión sedm set osmdesát sedm miliard pět set tři milióny devět set třicet devět tisíc čtyřicet devět korun českých.

Každý z nás je mimo svých osobních dluhů zadlužen cca
180 tis.Kč.

Skutečně ideální pozice...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 10:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
No právě. Velmi úspěšný start v 90.letech jsme velmi úspěšně prokaučovali, ale nebýt pitomci, máme pořád šanci.

Tady jasně vidíte sám, že Evropa koncepci a prosperitu má, my ale nikoliv.

Norsko chce být akumulátorem (ne výrobnou) energie pro Evropu, ne pro sebe.

Proč to nemůžeme být my? Právě na tohle jsou určeny EU dotace, právě na vodík nebo jiné systémy ukládání energie, to je ten "klimabyznys" , proč z něho nemůžeme těžit? To jsme fakt tak blbí?
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

12.8.2020 13:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, zeptejme se těch jež se na tomto v devadesátých letech podepsali - především Klausové,Zeman,Kalousek, exředitel Státní plánovací komise, všichni jsou i dnes politicky činní na rozhodných místech státu. Figurka Václav Havel byl a je jen autor a signatář chartistů jež se díky postkomunistům rozplynuli , podobně jako se rozplynul Karel Schw..... !! Otázkou může být, pokud by nebylo ministra financí a spolupachatele kuponové privatizace - dokázali by se tehdy českomoravští vzdělanci zařadit do evropské ekonomiky i bez podpory EU ??? Proč i dnes se ekonomika ČR nedokáže z větší části obejít bez finančních dotací EU ?? Dolarový miliardáři nejsou dnes v ČR jen Kellner a Babiš , jak se oni podílejí na chodu české ekonomiky ??? Jak se dnes liší vzdělání žurnalistů od těch socialistických předlistopadových a jak od těch bulvárních ??
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

12.8.2020 13:57 Reaguje na Krejcar Stanislav
Nadáváme na Agrofert - ale ten snad není v ČR jediným, proč se nedokáže prosadit ten zbytek nebabišovských firem na profesní nikoli politické stránce ?? Profesní hrdost a umění v minulosti nebyla jen a pouze o penězích. V době před socialistické a to i předmnichovské byl velký důraz kladen na profesní stavovskou příslušnost. Cechy řezníků, pivovarníků, pekařů byly na jiné úrovni než dnes. Zdeněk Pohlrejch ve svých show ukazuje na šlendrián svých kolegů, mnohdy jen zaučenců s pomocí UP. Sodomek i Bata o svém gro podnikání věděli z vlastní praxe, jak je to dnes v 21.století ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 10:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Sám jste velmi hezky popsal, jak to vypadá (a bude hůř) když se rozhoduje ropáckým stylem pod tlakem "větru z Východu". Zpráva BIS popisuje tu hlavní příčinu , sami tak zoufale pitomí snad nejsme.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.8.2020 11:13 Reaguje na Pavel Hanzl
BIS je tragikomická organizace, z jejích průserů by se daly tisknout leda zábavné kalendáře pro pubescenty. Je to politická služka pro toho kdo víc zaplatí... Správně ji prezident označil jako čučkaře.
Jediným kladem BIS je to, že vše co se v ČR nebo jinde nepovede, ihned označí za práci ruských výzvědných služeb, iniciativu Kremlu a podobné slátaniny, takže už dopředu víme ,kdo za to může.
Odpovědět
MG

Milan G

12.8.2020 11:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Souhlas opravdu čučkaři.
JE postavit, to je zcela bez diskusí a na základě výběrového řízení, kterého se bude moci zúčastnit i Rosatom.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 12:02 Reaguje na Milan G
Rosatom to celé brutálně zkorumpuje. Už v prvním tendru hlásil, že "bude v plné výši hradit všechny ostatní výdaje" výběrového řízení.
A doufám vám není nutno vysvětlovat, jak děsivě je věrchuška téhle země zkorumpovatelná.
Odpovědět
MG

Milan G

12.8.2020 12:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Běžte už do háje s těmi vašimi bláboly a rusofobií, z vaší strany jsou to jenom lži. Četl jste komplet tu analýzu? Ještě jednou opravdu komplet? Asi ne.
Jen tak mimochodem BIS do světa nic nevypouští, pokud se nepletu tak její zprávy čte jen premiér, prezident a pak ještě velice malý okruh lidí.
A pro vás, nejsem žádný špinavec vy ubožáku.
Nevím co je vidět na panu Vinklerovi, ale jak jsem napsal má můj souhlas, nebo si snad ve své hlouposti myslíte, že např. Westinghouse Electric je firma obložená šeříkem a řídí jí sluníčkoví lidé s pampeliškovou korunou na hlavě? Laskavě se proberte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 13:07 Reaguje na Milan G
Nejde o žádnou rusofobii, ale o realitu. Zkuste se podívat, co Rusko jen v tomhle století způsobilo. Čečensko, Gruzie, Ukrajina, Sýrie. Statisíce zabitých civilistů, neskutečné vagóny lží a manipulací. Kdo sestřelil jen MH17 nad Ukrajinou a doposud to zatlouká???
Kdo lže, že na Ukrajině bojují "dovolenkári"???
Rosatom je státní podnik a ten stát je tak prolhaný a zkorumpovaný, že se nemá cenu se bavit s ním vůbec o ničem. Jak dopadají Maďaróni v Paksu, kde se snaží něco stavět právě s Rosatomem? Paní Drábová to trefně pojmenovala.

Ale to je celek fuk. Stavět dnes mastodonta JE v Evropě je asi nesmysl od začátku a hlavně vláda, která není schopna opravit D1, ani dostavět kousek připojení na Rakousko v Mikulově, není schopna ani začít stavět trať TGV, není schopna vyřešit ani primitivní podvod s čapím hnízdem, tak co chce stavět??
Odpovědět
MG

Milan G

12.8.2020 13:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Co mají ty bláboly co jste teď zplodil společného s BIS? D1 se opravuje už nejméně 20 let, co to má společného s nynější vládou? Železniční koridory se staví už asi 20 let, co to má společného s nynější vládou a navrch s TGV? Proč to tak dopadlo v Maďarsku už vám tady vysvětloval p. Wagner. A proč postavit JE a ne ty sračky fve, protohle ,spolehlivá síť je taková, která netrpí výpadky a dodává energii zákazníkovi dle jeho požadavků. Řiditelná je taková, kdy lze parametry sítě (U,I,f,theta) držet v požadovaných mezích. Spolehlivé zdroje jsou takové, které lze provozovat dle potřeby a sami od sebe nezmění svůj stav. Případně odstávky a najetí lze plánovat dlouhodobě dopředu. Řiditelné zdroje jsou takové, u kterých je možné dle potřeby měnit výkonové i jiné parametry tak aby dokázaly síť udržet na požadované kvalitě. A to stávající OZE vyjma některých vodních elektráren nejsou. Tohle je minimálně jeden z důvodů proč OZE v nynější podobě ne.

Ještě jednou si tu rozborku poctivě přečtěte a zamyslete se.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 18:13 Reaguje na Milan G
Zajímavé je, že Němcům to funguje velmi dobře, už mají 50% energie z OZE!!!
Třetí největší ekonomika světa i s těžkým průmyslem a půlka jede na slunce a vítr!!
Já to vidím jako vítězství rozumu nad blbým ropáctvím.
A stálými plky o tom, "že to nejde".
Odpovědět
MG

Milan G

12.8.2020 21:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Němcům nefunguje nic.
Kvůli přednostnímu výkupu elektřiny z OZE musí ostatní elektrárny snížit výkon aby se zachovala jakási stabilita sítě. Tohle nucené snížení výkonu dostanou ty elektrárny zaplacené.
V případě potřeby můžou správci sítě omezit anebo úplně zakázat nadměrnou energii z OZE. Ovšem v tomto případě dostane provozovatel OZE zaplaceno přes 90% ušlého zisku podle státu garantovaných cen. Tohle jednoduše nemá chybu, v podstatě provozovatel OZE pořád vydělává.
Jako ochranu musela ČR v Krušných horách postavit dva obří transformátory v hodnotě několika miliard korun, aby chránili naši přenosovou síť před blackoutem zaviněným tím, že Němci opravdu drze a bez skrupulí k nám posílají svojí přebytečnou elektřinu ze severu.
A přesně jak napsal autor rozborky. Němci bez jakékoliv dohody přes naši síť suveréně posílají elektřinu na jih do Rakouska a z Rakouska jde elektřina do jižního Německa, Bavorsko atd. To vše naprosto zadarmo, podle nějakého nařízení eu. A tohle je také důvod proč Němci vůbec nepospíchají s velice drahou výstavbou vedení sever-jih. Už jenom tohle je důvod proč odejít z eu.

A vy než zase začnete blábolit o těch procentech v Německu, tak si zjistěte jak je to v pozadí. Němci mají 50% procent elektřiny z OZE a my to v podstatě platíme. No není to super???
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.8.2020 07:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Korumpují naprosto všechny firmy a prostředí v EU je pro korupci velmi výhodnou živnou půdou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 11:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Bod A) ruské demagogie.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.8.2020 16:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne. Realita. EU je socialistická a to je prostě pro korupci to samé, jako obohacený bujon pro většinu bakterií.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 12:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je to zase přesně naopak. BIS je organizace zřízená na ochranu státu a tuhle úlohu plní velmi dobře, proto ji ruští agenti hyenizují.
Důkazem je, že VŠECHNO, co vypustí do světa, musí mít na 100% podložené a dokázané.
Pokud ne, okamžitě by byla u soudu a ten by z nich udělal totální pitomce.
Teď se špinavci omezují jen na kdákání o čučkařích a podobné blbosti, nic konkrétního mít nemůžou.
Na vás je jasně vidět, jak je čecháček doblblý tou ruskou propagandou, to je někdy přímo děs.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

12.8.2020 12:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Já si jen říkám, proč to lidé jako pan Vinkler dělají.. je toto obrácení občana proti vlastní zemi zapříčiněno nějakou křivdou, nebo si někdo vážně myslí, že když bude poškozovat tuto zemi, tak že jí pomůže? Nebo jen nedokáží posoudit důsledky svých činů? Nebo si už pana Vinklera někdo koupil pro šíření desinformací a klamu?

Opravdu nechápu....Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 13:14 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Já to taky nechápu. To jsou přece tak kolosální nesmysly co propagují, že rozum zůstává stát.
Ale v národě, který toleruje vládní lži, primiéra který krade a musí ho řešit EU, nevadí ani přímo mafiánská vláda, tak se nedivím vůbec ničemu.
Prý "demokrati" byli ještě horší. To je neskutečný, jakým blbostem lidi věří.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

12.8.2020 12:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy mě svými názory nepřestáváte překvapovat.... že ale budete sloužit ruským zájmům na úkor nás všech a této země by mě opravdu nenapadlo.... musíte být hodně nešťastný, když jste schopen hrát tuto špinavou Zemanovskou hru....

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.8.2020 16:44 Reaguje na Lukáš Kašpárek

Mike Pompeo, který je v současné době na návštěvě České republiky, varoval před ruským vlivem při dostavbě kapacit jaderné elektrárny Dukovany.
„Kdyby při dostavbě měli větší vliv Rusové, podkopalo by to nezávislost České republiky,“...

Jasně, zatímco Němci kupují levně ruský plyn a kšeftují s Rusy ostošest, tak Češi budou kupovat ten dražší,ale demokratický :-) a JE Dukovany se nechají dostavět odborníky z Havaje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 18:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
My kupujeme plyn na Rotterdamské burze jako všechny normální plynačřské firmy. přes naše území jdou ale plynovody Družba,, kterým dostáváme asi 3% naší spotřeby plynu. Proč?
Stavba JE je úplně jiný level, než nakupování plynu. Nechat si ji postavit od nepřítele je skutečně šílený nápad. Ale já jsem v klidu, nepostavíme ani ťok.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.8.2020 18:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože Němci kupují od Rusů plyn přímo - Nord Stream I a II začíná v Rusku a končí v Německu. Tak proč by chodili na burzu. :-)
A bývalý kancléř Schröder dělá předsedu dozorčí rady v ruském (51%) podniku.
Naivko.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 19:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
A co? Proč teda my nekupujeme přímo od Rusů přes Družbu?
Maďaři kupují přímo od Rusů a asi 2x dráž, než na burze.
Odpovědět
MG

Milan G

12.8.2020 20:22 Reaguje na Pavel Hanzl
S těmi Maďary, máte na to nějaký odkaz?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 21:55 Reaguje na Milan G
Byl to zase nějaký článek možná v Respektu? Nevím, neuložil jsem si to.
Odpovědět
MG

Milan G

13.8.2020 13:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Škoda, pokud byl v respektu tak to je jedno, vypovídací hodnoty článků v respektu se limitně blíží nule. Pokud jinde tak je to škoda, maďaři nejsou pitomci aby platili ZP tak draho.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2020 07:04 Reaguje na Milan G
V Maďarsku jede korupce tak děsivá, jako u nás. Navíc jsou zblblí z hybridní války tak, že nechali stavět JE Paks od Rosatomu, což paní Drábová označila jako "těžký problém". Nie sme sami chuji.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.8.2020 20:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci za plyn Rusům prodávají své technologie a obě strany jsou spokojeny (až na USA)

Co by tak vyspělého mohla nabídnout ČR ?
Houby s octem!
Odpovědět
sv

13.8.2020 01:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
Aha, a proto je LNG dovážný do TUrecka z USA podstatně levnější než ten proslavený "levný" ruský plyn, že. https://oenergetice.cz/komoditni-trhy/turecko-masivne-nahrazuje-potrubni-dodavky-ruskeho-plynu-dodavkami-lng
Souděl dle toho, jak nadšeně pumoval Pompeovi rukou, tak ožralý hradní čučkař, který nám zařídil oze tunel, už stačil opět změnit názor ... narozdíl od jeho místních podržtašek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 07:07 Reaguje na
Rusko je nespolehlivé, nedododržuje smlouvy a rádo vydírá. Plynová krize z roku 2009 je jasným důkazem. Proto se normální země obrací jinam.
Nechat si od něho postavit JE je přímo šílený nápad.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.8.2020 07:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Palivo do ruských reaktorů umí vyrobit více firem po celém světě. A pokud bychom se dostali k obohacenému uranu, uměli bychom ho vyrobit i sami. A k ruským reaktorům (jejich provozu a údržbě) známe perfektně know-how, což samo o sobě je docela významným faktorem snižujícím riziko mimořádných událostí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 11:18 Reaguje na Jan Šimůnek
Nesmysl. Rusi by si pojistili celý chod elektrárny tak, aby mohli fatálně škodit.
Dovedete si představit, že by za 1. republiky náš stát zadal klíčovou elektrárnu od Hitlerovského Německa? Dost bizarní předstva, že?
Odpovědět
MG

Milan G

13.8.2020 15:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Citace...Rusi by si pojistili celý chod elektrárny tak, aby mohli fatálně škodit...můžete nám tedy vysvětlit jak by to ti Rusáci udělali? A proč by měli chtít fatálně škodit? Pokud by se to prokázalo, tak Rosatom už nepostaví ani kadibudku. Opravdu nechápu proč by to dělali, můžete to vysvětlit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2020 07:08 Reaguje na Milan G
Jednoduše. Je to mocenský, geopolitický boj a Rusko chce získat ztracené pozice ve Střední a Východní Evropě. Nemá na vojenskou intervenci jak na Ukrajině a je ekonomicky slabé. Tak jede tu hybridní válku. Pompeo to řekl v praze jasně.
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=699611
Odpovědět
MG

Milan G

14.8.2020 16:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Na mojí otázku jste neodpověděl. Takže znova, proč by nám měli Rusáci při výstavbě JE fatálně škodit.
Přece když by se to provalilo, tak Rusko nezíská vůbec nic, je kontraproduktivní, chápete to už?
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.8.2020 16:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Palivo pro Temelín a Dukovany nám může vyrobit kdokoli, a jsou tam přitom sovětské reaktory.
Nebo bychom mohli okopírovat Jaslovsko Bohunickou A1 s tím, že moderní elektronika by mohla riziko havárie výrazně snížit. A ten reaktor je původní československá konstrukce.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

14.8.2020 12:52 Reaguje na Jan Šimůnek
Jeden čas dodával palivové kazety Westinghouse. Protože nevyhovovaly /deformovaly se víc, než připouští norma), tak je v současnosti dodává fa Twel.
Odpovědět

Viktor Šedivý

13.8.2020 08:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechat si postavit JE od Rusů není úplně nejlepší nápad - ale stále je to řádově menší riziko než mít energetiku závislou na pravidelných dodávkách ruského plynu (jako to mají naplánované v Německu).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 11:12 Reaguje na Viktor Šedivý
To Německo skutečně naplánované nemá, to jste si vymyslel celý. Němce můžete podezřívat z ledasčeho, ale z blbosti rozhodně ne.
Spíš si myslím, že právě pomocí ruského plynu budou stlačovat cenu ostatním dodavatelům, tj. Norům, Amíkům i Arabům.
Odpovědět

Viktor Šedivý

13.8.2020 11:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo a Nord Stream 2 bude sloužit k dopravě kvasu do ruských restaurací ...
Odpovědět
sv

13.8.2020 11:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
"ostošest" … ano, rusácké podvody jsme viděli při prodeji německých turbín. Nebýt rusáckého agenta schrodera, by si němci mohli provozovat své levné jaderné elektrárny s dále rozvíjet své moderní jaderné technologie. O závislosti na rusáckém "levném" plynu a ropě, by mohli vyprávět Ukrajinci a Bělorusové.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.8.2020 08:18 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud je mi známo, tak USA zprdávají Němce za stavbu Nord Stream II seč mohou, leč ti na ně kálejí z vysoka. I výhrůžky odchodem US vojáků z Německa mají zčásti tuto příčinu.

Jakmile bude Nord Stream II dostavěn a naplněny další vize New Green Dealu (hlavně likvidace zbylých elektráren, nevyužívajících ruský plyn), budou němečtí politici jen Putinova pimprlata, a přes ně bude Putin (nebo jeho nástupce) řídit celou EU. A budeme přesně tam, kde jsme byli před rokem 1989, pokud včas z EU, dokud to bude možné, neodejdeme.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.8.2020 15:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
A jéje, zase vaše moudra o něčem o čem vůbec netušíte. Zase jedete na vlně sputniku a Zemanových blábolů? :D (mimochodem, když ten hradní exot Zeman, kterého považuji za morální odpad, řekne o někom že to jsou čučkaři, tak je to spíše pocta ;) ).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 18:10 Reaguje na Petr Eliáš
Nejhorší je, že Zeman, který je zcela evidentní agent nepřítele, klidne pluje špínu na organizaci chránící stát!!
To je něco naprosto neskutečného!!!
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.8.2020 07:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je, že se BIS opakovaně zapletla do vnitrostátních politických hrátek. Řada jejích vývodů jsou prostě bezcenné nesmysly, jejichž cílem je uspokojení potřeb vybraných politických subjektů v ČR, nikoli bezpečnosti ČR jako celku. A v řadě konkrétních akcí tato organizace teatrálně selhala.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 11:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Babišistán je zcela bizardní seskupení kde vedení státu je ovládáno agenty nepřítele (což BIS taky píše, že až "na hranici svéprávnosti") a proto vedení státu útočí právě na BIS, které na to upozorňuje. Samozřejmě co napíše, má stoprocentně podložené, jinak by už nebyla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 11:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Samozřejmě se do ničeho nezapletla, pouze špinavci ji snaží do něčeho zatáhnout. Posledné ostuda s recinem byla přece jasný důkaz.
Někoho nabonzovat a pustit to do bulváru je přece klasický tah hybridní války, to fakt nevíte?
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.8.2020 16:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Bohužel, zcela zřetelně "fandí" určitým politických stranám. Přitom tyto organizace by měly být apolitické. První republika šla tak daleko, že jejich příslušníci neměli volební právo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2020 07:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Nikomu nefandí. Popisuje realitu, neboli skutečnost.
Vy jste to vůbec nečetl, že? Tady máte odkazy:
https://www.respekt.cz/politika/bis-otevrene-varuje-pred-promorenosti-ceska-ruskymi-spiony?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=Feed%3A+respekt-clanky+%28T%C3%BDden%C3%ADk+Respekt+%E2%80%A2+V%C5%A1echny+%C4%8Dl%C3%A1nky%29

https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2016-d30334e2.html


Odpovědět

Jan Šimůnek

15.8.2020 08:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistěže četl, alespoň vybrané pasáže, a proto vím, že jsou to ryze politické bláboly.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.8.2020 14:45 Reaguje na Jan Šimůnek
Spíš jste tomu nerozuměl. ;) Nebojte, někoho poproste a on vám to pomocí obrázků vysvětlí. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.8.2020 16:57 Reaguje na Petr Eliáš
Politických blábolů jsem se byl nucen načíst dost a dost. Mám na to vycvičený žaludek (začne se mi chtít blejt, když něco podobného čtu), a to funguje dodnes.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

12.8.2020 15:02 Reaguje na Pavel Hanzl
To, jak jsme to po lisopadu 1989 podělali (a to tak, že všechno,kromě hypertrofovaného turismu a automolitity), za to nemůže ropácký styl, "tlak větru z východu", ani Rusové, nebo Číňané. Zpráva BIS nahrává jen tomu, aby krachující Westinghouse, zachraňovali, místo amerických, čeští daňoví poplatníci svými ubohými výdělky. Porovnáním počtu obyvatel, osídlenosti, rozlohy státu, surovinového bohatství a ekonomického potenciálu, si lze snadno spočítat, že Našinynější hlavní nepřátelé budou těžko hledat důvod, proč zrovna nás jakkoli dobývat. Zprávy BIS jsou ve skutečnosti jen překlady zpráv různých agentur amerických vlád, tu Obamovy, tu Trumpovy, za které se udělují v USA medaile cizincům.
Nedělejte si naděje, Rusům ani Číňanům na ná už nezáleží, k ničemu nás nemohou potřebovat. Nebo myslíte, že by pro ně, Rusy nebo Číňany, bylo celonárodním potěšením, aby zaplatili náš astronomický státní dluh, který sami nikdy nesplatíme? Či snad myslíte, že náš nimravý ekonomický potenciál by Rusové nebo Číňané potřebovali k tomu, aby se stali vládci světa?
To jen pomalu se rozkládající USA ( pokles ekonomiky v desítkách procent, rasové bouře a nezamestnanost také v desítkách procent) potřebují, aspoň ten pověstný prstíček sem, do Evropy strčit. Ovšem ne za své peníze, to nevyšlo na Ukrajině.
Prostě, jsme jako země chudí a "vyrabovaní" staletími těžby kovů, s upadajícím zemědělstvím, i nepříliš mentálně schopným obyvatelstvem (když se vyskytne "český mozek" s velkým M, tak je rychle přesunutza oceán, v rámci už tradičního programu vykrádání mozků vládami USA (na př. z posledních let Bohdan Pomahač, nebo Tomáš Cihlář).
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

12.8.2020 15:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Ještě dodám, že jsem nikdy nebyl vžádné komunistické nebo socialistické straně a že nemluvím rusky.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

12.8.2020 15:13 Reaguje na Pavel Hanzl
To, jak jsme to po listopadu 1989 podělali (a to tak, že všechno, kromě hypertrofovaného turismu a automobilitity), za to nemůže ropácký styl, "tlak větru z východu", ani Rusové, nebo Číňané. Zpráva BIS nahrává jen tomu, aby krachující Westinghouse, zachraňovali, místo amerických, čeští daňoví poplatníci svými ubohými výdělky. Porovnáním počtu obyvatel, osídlenosti, rozlohy státu, surovinového bohatství a ekonomického potenciálu, si lze snadno spočítat, že naši nynější hlavní nepřátelé budou těžko hledat důvod, proč zrovna nás jakkoli dobývat. Zprávy BIS jsou ve skutečnosti jen překlady zpráv různých agentur amerických vlád, tu Obamovy, tu Trumpovy, za které se udělují v USA medaile cizincům.
Nedělejte si naděje, Rusům ani Číňanům na nás už nezáleží, k ničemu nás nemohou potřebovat. Nebo myslíte, že by pro ně, Rusy nebo Číňany, bylo celonárodním potěšením, aby zaplatili náš astronomický státní dluh, který sami nikdy nesplatíme? Či snad myslíte, že náš nimravý ekonomický potenciál by Rusové nebo Číňané potřebovali k tomu, aby se stali vládci světa?
To jen pomalu se rozkládající USA ( pokles ekonomiky v desítkách procent, rasové bouře a nezaměstnanost také v desítkách procent) potřebují, aspoň ten pověstný prstíček sem, do Evropy strčit. Ovšem ne za své peníze, to nevyšlo na Ukrajině.
Prostě, jsme jako země chudí a "vyrabovaní" staletími těžby kovů, s upadajícím zemědělstvím, i nepříliš mentálně schopným obyvatelstvem (když se vyskytne "český mozek" s velkým M, tak je rychle přesunut za oceán, v rámci už tradičního programu vykrádání mozků vládami USA , na př. z posledních let Bohdan Pomahač, nebo Tomáš Cihlář). Nahlásit porušení pravidel diskuze
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.8.2020 14:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Neničte si nervy.Diskuse s ideology je jako školení
PŠM(polit.školení mužstva z dob zákl.voj.služby).
Politruk žvanil nesmysly a vojáci si stejně mysleli svoje.Pokud někdo není schopen logicky myslet,tak je to marné,neboť jemu stačí naučené žvásty a jediný správný směr,který vyznává.Takoví "politruci"by nejraději odpůrce zlikvidovali a ohánějí se BIS či někým jiným,o čem víme všichni prd.Tajná služba je od slova tajná a ta pravdu neroztrubuje.I ta zvečejněná zpráva může být záměrnou dezinformací
a naopak.Ano,náš stát propásl příležitost mít
energetiku dávno vyřešenou,ale díky ideologům
a vlezdoprdélkům snažících se zavděčit novým
vůdcům a mocnostem,tomu tak není a nebude.
Politikům schází odvaha nesklánět hlavu a chovat
se sebevědomě jako zástupci národa.Ti odvážní
jsou onálepkování jako agenti Ruska,Číny a možná
i Marťanů,když uvažují ekonomicky bez ideologických předsudků.Ti odvážnější s Ruskem a Čínou dál obchodují,vydělávají a my pouze vyklízíme prostor.
Britská královna vozí čínského prezidenta v kočáře
a Francouzi a Němci s ním uzavírají miliardové obchody.My ale nakoupíme vše raději dráž,ale od "přátel".Přítel ale přítele na hůl nebere a tak to přátelství je asi pouze jednostranné.Netřeba ani jidášský groš,ale mnoha "svazákům"stačí pouhá pochvala před nastoupeným senátem(viz. dnes za cestu do nikým neuznaného státu).Doufám,že mě zítra za to tajná služba neobviní taky jako agenta Ruska či Číny,ale tu mě to od některých určitě čeká hned teď.
Odpovědět
DV

Daniel Vondrouš

12.8.2020 16:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
A mohl byste nám prozradit, co má Norsko společného s Evropskou unií ?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.8.2020 16:35 Reaguje na Daniel Vondrouš
Norsko je i bez přímého členství v EU zapojeno do vícerých evropských integračních struktur. Dokonce bylo jedním ze zakládajících členů Evropského sdružení volného obchodu . V roce 1996 společně s Islandem přistoupilo k Schengenské dohodě a od roku 2001 je plně participujícím členem Schengenského prostoru.

A pak bych chtěl připomenout, že Norové dvakrát zamítli v referendu vstup do EU /1972,1994/ , asi věděli proč.

Konkrétně v ČR se řada věci financovala z Norských fondů atd.,atd.

Jak vidíte, EU - Norsko má řadu společných věcí
s EU i ČR
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.8.2020 16:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
A to jste zapomněl na závazky vůči OZE za dalších půl bilionu! Pokud by se podpora OZE uvedla do souladu se zákonem, bylo by to jen už asi 200 miliard. Takto to u nás funguje!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

12.8.2020 13:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo lídry v uchování energie ... a ty poznámku proč tomu tak je jste zachytil taky? Že nad tím tak jásáte ...

I když beru, že Krušky jsou od Brna daleko, takže na nějakou těžbu lithia na Moravě s..e pes.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 13:10 Reaguje na Svatá Prostoto
O žádném lithiu nebyla řeč. Asi je to nesmysl celý, koncentrace v hornině je mizerná.
Ale EU jde cestou elektrolytického vodíku, to je technologie fabrického typu (prázdných fabrik máme dost) a jdou na to giga dotace. Tudy by vedla cesta i pro nás, kdyby......
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

12.8.2020 14:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Cituji "Můžeme, když máme lithia za bambiliardy, se zaměřit jak vývojářsky, tak technologicky a výrobně na baterie - když je pro nás obtížnější být "fabrikou" na obnovitelnou energii, můžeme být jejím "skladem"; tohle bude mít hodnotu zlata." ... to přesně Hlavenka ve svém článku píše. Takže řeč o tom byla a zcela jasná.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-hlavenka-ale-my-vime-svoje-nas-nejaci-nemci-neoblbnou
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 19:28 Reaguje na Svatá Prostoto
To psal pan Hlavenka, ale ne já.
Na to, jestli se to vyplatí nebo ne, jsou odborníci a zajímavé je, že asi 9 let po tom pes neštěkl.
Píšu o vodíku.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.8.2020 11:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak nejdřív 12.8. napíšete toto "Pan Hlavenka správně psal, že my bychom nohli být lídry v uchovávání energie, protože OZE u nás nikdy supr výkon mít nebude." ... když vám H ocituji, že on to davá do přímě souvislosti s lithiem v Kruškách, tak se to najednou snažíte hrát do autu, že to Hlavenka a ne vy a zkoušíte úkrok stranou k vodíku. Tak buď si mějte Hlavenku za nějakou autoritu, ale potom se vším všudy, nebo argumentovat jeho názory je blbost.

Já beru, že jste zdejší energetický věrozvěst a že si tedy vybíráte jen co se vám hodí ... ale nesmíte to dělat tak okatě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 13:40 Reaguje na Svatá Prostoto
Člověče nešťastná, nevím, proč se kroutíte jak had. Já píšu, že bychom měli být lídry v akumulaci elektřiny (to samé si myslí pan Hlavenka) a skutečně neřeším, jakou formou to bude schůdné. Lithium je jedna zaběhlá technologie a jestli je vhodná pro nás nebo ne, jestli je vůbec těžitelné nebo ne, to snad posoudí odborníci a ne já. EU silně podporuje vodík, tak bych šel do těchto technologií, lithium může být bonus. Můžeme jít do jiných postupů (sodíkových) nebo co já vím?
Každopádně máme šanci jít tímhle směrem k prosperitě, jenže nechceme. To vidím jako ten hlavní problém.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.8.2020 14:22 Reaguje na Pavel Hanzl
" ... a skutečně neřeším, jakou formou to bude schůdné."

No právě. S nějakou reálnou formou přijít neumíte, to byste byl jinak v balíku:-) a váš guru Hlavenka se vzmohl jen na to lithium:-).

Někdy mi připomínáte ty missky, co si přejí světový mír:-).

Takže dream on ... a kdyby jste narazil na něco, co už OPRAVDU a REÁLNĚ funguje, tak se podělte. :-)))
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.8.2020 14:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Jinak jsem lepší, protože já píšu, že bychom měli být lídry v oblasti jaderné fůze (jen teda netuším, co si myslí pan Hlavenka:-) a skutečně neřeším, jakou formou to bude schůdné.

:-DDD
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

13.8.2020 17:24 Reaguje na Svatá Prostoto
Ono jev podstatě nemožné s PH nějak rozumně diskutovat. Problematice rozumí jako jistá Kateřina J. biomase. Já už to vzdal po diskusi kolik vodíku má metan. Teď se chytil vodíku a je pro něj naprosto nej. Co na to, že je to ekonomický nesmysl a ekologický průser. Nic ho v jeho svatém nadšení nemůže zastavit. Kor vy. Je to takový Savonarola 21. století.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 21:14 Reaguje na Svatá Prostoto
Tokamak se staví ve Francii a v Číně, pokud vím. A co my s tím máme společného? Ani ťok.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.8.2020 21:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět jste mimo...
http://www.ipp.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ufp/vedecka_struktura_ufp/tokamak/popularizace/pdf/Historie_tokamaku.pdf
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.8.2020 21:46 Reaguje na Jaroslav Studnička
Máme ho i v ČR...https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2547289-novy-cesky-tokamak-dostal-800-milionu-korun-ma-vest-ke-splneni-snu-o-neomezene-energii
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2020 07:20 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tokamak je neskutečně drahé zařízení a vývoj za 800 miliónů Kč je zase jen čurina, něco jako náš výzkum vakcíny proti koronáči.
Nějakým dílčím kouskem přispět můžeme, vyvíjet to jako elektrárnu to fakt nemůžem.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.8.2020 09:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět jste pouze vybruslil od tématu, aby jste zakryl své prachbídné znalosti.
Případně nejste schopný rozlišit na co jsem reagoval.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.8.2020 08:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Tokamak zdaleka nemusí být tak drahý, aby se přitom na něm daly zkoumat některé jevy potřebné pro vývoj fúzní elektrárny.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.8.2020 16:56 Reaguje na Pavel Hanzl
V tomhle nám zase brání spíš ta EU, která fakticky likviduje malé a střední podnikání, protože má blízko k fašismu. Ten fandí jen velkým podnikům, propojeným se státem (proto EU v principu nemůže vadit A. Babiš).
Protože jestli tento problém někdo ekonomicky vyřeší,bude to spíš "garážová firma", jak začínali nynější giganti typu Microsoftu nebo Apple. A v podstatě "od píky" začínal i Musk. Jenže prostředí EU je postaveno tak, aby takovéto firmy neměly šanci. Jen vykrmuje brontosaury, kteří s ničím novým nepřijdou, protože je to současně rizikové a oni mají co ztratit. A navíc jsou ovšem ti brontosauři politicky konformní vůči stávajícím politikům, což se bruselské věrchušce taky hodí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 21:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Vaše názory jsou naprosto a neomylně špatné. Dlouho jsem nezažil člověka, který by tak zásadně neměl pravdu v ničem.
EU silně podporuje malé a střední firmy, na to jsou určeny strukturální dotace (za ně si soudruh postavil čapák) a hodně zemí si tím dost pmohlo v segmentu živností i malých firem, různých startupů atd. atd. Problém je čistě v naší až gigantické korupci, kdy si to odčerpají ti největší.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.8.2020 08:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Odpověděl jste si na to sám: Čapák je klasický příklad toho, komu reálně ty peníze jdou.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

12.8.2020 15:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Víte vůbec o vodíku něco víc, než že existuje?
Odpovědět
ig

12.8.2020 13:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Až na drobný detail, že žádné slibné akumulace nejedou :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 13:17 Reaguje na
https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyuziti-vodiku-k-regulaci-vykonu-obnovitelnych-zdroju-energie

https://oenergetice.cz/nemecko/nemecka-spolecnost-apex-energy-zprovoznila-zarizeni-vyrobu-zeleneho-vodiku/

https://oenergetice.cz/evropska-unie/evropska-komise-oficialne-sazi-vodik-prijala-dlouho-ocekavane-strategie/
Odpovědět
ig

12.8.2020 15:03 Reaguje na Pavel Hanzl
To zrovna tak si můžu přifázovat UPS k síti a tvrdit, že mám vyřešenou akumulaci :D

Akumulace musí být provozně vyřešená, spolehlivá, v rozsahu TWh, v ceně dolar za kWh a ne ty dnešní parodie. Jen opakuji, že jakmile někdo takovou akumulaci vymyslí, kromě toho, že se přes noc stane nejbohatším člověkem na světě, odstartuje zároveň technologickou revoluci, která sama, bez dotací, naopak se ziskem pro všechny zúčastněné během několika málo let překope celou energetickou infrastrukturu lidstva.

Jestli vám to přijde moc složitě formulované, tak jednodušeji: provázek nejde tlačit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 17:54 Reaguje na
Až někdo vymyslí něco úžasného, tak dám na modlení.
Nikdy v historii nic nefungovalo tak, že by se čekalo, až "někdo něco vymyslí. První auta byly taky páchnoucí a neohrabané krámy, které ujely pár kilometrů a šlus.
Zatímco čecháček bude čekat, až "někdo něco vymyslí" tak Němčouři bodou mít hotovou úplně novou energetiku a my budeme zase jen za blbce a za jejich votroky.
Odpovědět
ig

12.8.2020 19:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Vždycky to tak fungovalo. Jen z hlavy vynálezy, které rychle a kompletně odstavily přežitou infrastrukturu a když přišel jejich čas (viz S-křivka), rozmohly se samy, rychle a nezadržitelně: knihtisk, lokomotiva, telefon, žárovka, automobil, PC, mobilní telefon. Vždyť si vzpomeňte - v 80. letech ještě telefon znamenal dráty a nikdy jinak, na konci 90. let už jsem se do projektu mého domu ani neobtěžoval zakreslit telefonní přípojku. Při tom bezdrátové spojení bylo známé dlouhá léta, ale teď teprve začalo být obecně použitelné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 19:30 Reaguje na
No a teď je doba na vodík.
Odpovědět
ig

12.8.2020 20:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak sám jistě vidíte, není. Podnikatelé nestojí fronty na stavebním úřadě s plány na vodíkové akumulátory ani neobtěžují ČEPS záplavou nabídek na lepší a levnější služby než konkurence :-) Ba ani se nepokoušejí uspět u oceláren a hliníkáren s nabídkami na snížení jejich nákladů na elektřinu :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 21:57 Reaguje na
A to by jako měli? To bylo za Rakouska?
Odpovědět

Viktor Šedivý

12.8.2020 22:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdyby existovaly aspoň trochu použitelné technologie akumulace, jejich výrobci by se ze všech sil snažili prodávat. Jenže oni zrovna moc neprodávají, protože je to prostě závratně drahé.
---
Myslíte, že za Rakouska nařídilo Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo, aby byla na potahy koňské a volské uvalena zvláštní daň, ze které by byly vypláceny příspěvky těm, kteří si koupí automobil?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 07:13 Reaguje na Viktor Šedivý
Za Rakousko nehrozilo, že by koňské prdy ohrožovaly stabilitu klimatu, jako dnes.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.8.2020 07:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta "stabilita klimatu" je jen finta, jak prodat jinak naprosto neprodejné zboží. Nic jiného.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 10:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Celoplanetární oteplování klimatu neexistuje, jako ruský bot můžete lhát typem bullshit.

A jestli myslíte naši předraženou elektřinu z uhláků, to jste trochu předběhl dobu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.8.2020 11:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Rozhodně existuje. Ale není to poprvé (já si jako prcek vždy říkal, co byl Kája IV. za magora s těma vinicema:-), problémem je kvantifikace vlivu člověka a hlavně ... jak moc jej my tímhle naším eko-falgelanstvím blbnutím ovlivníme za situace, kdy min půlka planety na to zvysoka ....

Aby bylo jasno, to není výzva k tomu, abychom na to ..... také, ale zase nemusíme kvůli tomu blbnout.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 13:32 Reaguje na Svatá Prostoto
Nikdo neblbne. Celá planeta už dost silně brzdí s fosilními palivy, především největší prasák Čína. Nezačali odstavovat uhláky ale už nestaví nové. Austrálie s mega giga černého uhlí přechází na oze a plyn (s jádrem nepočítá), celá Jižní Amerika to řeší a brzdí, USA ve velkém přechází na OZE a paroplyny.
Poslední pitomci planety jsou Rusi (jak dycky) a nově ještě my (ale zato nafurt).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.8.2020 14:16 Reaguje na Pavel Hanzl
A tak pokud máte pocit osamělosti, tak se zajeďte podívat někam do Afriky, Asie nebo J+S Ameriky, jak tam (ne)řeší otázky ochrany životního prostředí. Bude se vám doma v Brně pak lépe usínat:-))).

Jo, ale fakt dobré se trochu oprostit od té vaší energoposedlosti, ona ochrana životního prostředí je trochu širší pojem. Já třeba otázku odpadů považuji dokonce za závažnější, než je aktuální skladba energomixu.

A pokud mi něco neuniklo, tak zrovna podíl "uhelné" energetiky u nás neustále klesá ... u vás na Moravě ne:-)?
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

13.8.2020 17:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Jen do roku 2018 uvedla Čína uhelné elktrárny s instalovaným výkonem 42,9GW... tolik k tomu „brždění" ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 19:41 Reaguje na Galipoli Petr
To bylo v roce 18. Hovoříme o roce 20. Ten vývoj je skutečně rychlý, doufám, že rychlejší než klimatická změna.
Odpovědět
MG

Milan G

14.8.2020 12:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkrátíme to, celá planeta přechází na OZE, vypíná uhláky a JE, jen Česko a Rusko pořád fedrujou uhlí a chtějí ty Mastodonty.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.8.2020 16:59 Reaguje na
A nerojí se vynálezy stále efektivnějších akumulačních zařízení na vodík. Tj. nepředbíhají se jejich autoři ve frontách před patentovými úřady.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 19:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Rojí. Ale vynálezci skutečně nestojí fronty, taky se nebojuje kušemi a tarasnicemi a lid nebydlí v chýších z bláta a slámy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.8.2020 17:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Je úplně jedno, jestli je to fronta fyzická nebo virtuální. Důležité je, že v případě, kdy je nějaký vynález "na spadnutí", mohou rozhodovat minuty či sekundy o tom, kdo bude celosvětově slavný a kdo bude jen v obzvlášť tlustých a odborných učebnicích.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.8.2020 08:25 Reaguje na Pavel Hanzl
A nic takového se dnes na poli akumulace elektřiny neděje. Žádný vývoj, který by byl zdrojem alespoň prototypů a schémat pro patentové úřady, se neděje.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

12.8.2020 13:00
No, přečetl jsem si o justici a SZ v žoldu solárních baronů ... a chudákovi Vitáskové ... https://www.respekt.cz/tydenik/2007/17/vitaskova-jedna-kariera . Pak o "USA v žoldu Westinghausu pomohly svrhnout Nečasovu vládu v roce 2013", to jsem jednak zatlačil slzu, bo od dob Rudého práva jsem něco tak hezky komsomolsky úderného nečetl. Jen nevím, proč autor taktně opomenul, že v té době W patřila Toshibě, která ji přitom 2006 koupila od British Nuclear Fuels Limited (BNFL). Současně s tím ale překvapivě nezmiňuje, že sama W před 3 lety zbankrotovala.

Fakt, svazáci opět mezi námi ... akorát že teď zelení.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

12.8.2020 13:26
Výborný článek.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.8.2020 14:48
Pane Zemane, když píšete"...za to, že se pokusila omezit jejich tu nejhorší zvůli nad rámec platných zákonů, ale mluví srozumitelně.", znamená to, že podpora OZE je stále nastavena nad rámec zákonů. To ale v právním státě není možné a musejí existovat mechanismy, jak to uvést do souladu se zákonem a situaci napravit.

Mne v zásadě zaráží to Vaše pouhé konstatování, kterým se dále nijak nevzrušujete. Nebo Vám snad mafiánské praktiky nevadí?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.8.2020 15:19 Reaguje na Jiří Svoboda
Česko platí v průměru na jednu MWh nejvyšší dotace na obnovitelné zdroje. Vyplývá to ze zprávy Sdružení evropských regulátorů (CEER), která srovnává jednotlivé systémy podpory OZE napříč Evropou.

Zajímavé údaje přináší srovnání váženého průměru výše podpory (napříč typy podpory i technologiemi). Mezi lety 2015 a 2017 došlo u 25 sledovaných zemí ke snížení průměrné ceny dotace o 12,6 % (z 110,22 €/MWh na 96,29 €/MWh). Nejlevnější je průměrná dotace v Norsku (12,8 €/MWh), nejdražší pak v Česku (198,29 €/MWh). Podpora obnovitelné energie pak průměrnou domácnost v Evropě stojí 13 % z celkového účtu za elektřinu.

V Česku přitom elektřina z dotovaných OZE reprezentuje pouze 9,3 % celkové produkce elektřiny.

===============================================================

Už je p.Hanzlovi a Kašpárkovi jasné, co odbornou veřejnost zdvíhá ze židlí,když se nám lajnuje další podporování OZE z Bruselu ?

Naopak Norsko, nejbohatší stát Evropy , je na posledním místě v podpoře OZE.

Tyhle tunely se musí zlikvidovat a pak se můžeme bavit jak s OZE dál.
To skutečně raději budu brát elektřinu od Rusů a jezdit si pro ni s batohem za Ural.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 18:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vždyť to píšu. Normálně země s normálními dotacemi si budují velmi kvalitní a levnou energetiku (Němci už staví FVE zcela bez dotací) a náš blbistán, který dotuje nejvíc ze všech z toho má co? Naprosto kulový!!!! Máme asi 2,7% energie z fve a do budoucna se s navýšením vůbec nepočítá!!!
TAK NA CO SE TO DOTOVALO???
Na co teda jdou ty děsivé peníze dnes, když se pořád fedruje uhlí a mudruje nad JE??? Co tam dělá ta babišova klika už asi OSM!! let???
Odpovědět
ig

12.8.2020 19:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Na co se to dotovalo? Na nic! A když to jde i bez dotací, tak proč to soukromé subjekty už dávno nestaví nedotovaně? Elektrárnu si může postavit kdokoliv, klidně i já nebo Vy, tak proč to neděláme? To přeci jde i úplně bez státu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 19:33 Reaguje na
Bohužel, to je zájem státu. Potřebujete stavební povolení, potřebujete licenci, potřebujete připojení atd. atd. atd. V Německu mají dobrý zákon, který umožňuje rozvoj fve pro každého, mají i chytré elektroměry, které dokážou využít každý watt a zpeněžit vám ho atd. atd. V ropákistáně nic takového možné není.
Odpovědět
ig

12.8.2020 20:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Stavební povolení potřebuju i na kurník a to jak tady, tak v Německu :-) K čemu je mi chytrý elektroměr nevím, když nabídnu elektřinu za obvyklých 30 - 40 EUR/MWh podle situace (mínus marže pro obchodníka pochopitelně) tak to zvládne spočítat i úplně hloupý elektroměr ještě od Křižíka :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2020 21:58 Reaguje na
Zjistěte si, co to je a k čemu to slouží a co to umí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 10:48 Reaguje na
Dnes bez státu nejde nic. Pro jakékoliv podnikání potřebujete legislativu, tj. státní zájem.
Proto se velmi dobře dařilo podnikání v 90. letech (samozřejmě i s negativy) a země šla rychle nahoru, HDP se do konce století asi zdvojnásobil.
Proto dnes podnikání spíš živoří a bez dotací si už ani nevytřeme pozadí.
Komunisti podnikání zakázali zákonem, dnešní vláda estábáka opřená o komunisty podnikání ničí postupně taky.
V korokrizi se to projevilo přece jasně, vláda zablokovala naše firmy a nakupovala ochranné pomůcky z Číny. Ten děsivý propad naší ekonomiky by nastal i bez koronáče, jen méně, ale o to trvaleji.
Odpovědět
sv

13.8.2020 01:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
No, prozatím to nám "lajnuje" bureš, a v hradním čučkaři v době jeho premiérování neblahé pamti měl v tomto ohledu zdatný vzor.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.8.2020 09:26 Reaguje na
Ekonom myslí a koná ekonomicky a tak vlastní
Agrofert.Ideolog má holý za..ek,v duši závist
a zášť.Mi je milejší ten ekonom,než nějaký
politruk či vlezdoprdélka toužící po diplomu
od toho,komu prodává vlastní stát a národ.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 09:34 Reaguje na Břetislav Machaček
Víte, kdo vyhrál v histori volby s heslem "budu řídit stát jako firmu"??
Kdo měl ve vládě zástupce korporátů, kteří řídili stát jako dnes Agrofert?
Byl to taky diktátor, ale nemohl si dovolit ani desetinu toho, co si dovoluje náš dnešní premiér.

Ekonom, který vede těžební firmu, která narazí na zlatou žílu, vytěží ji do dna. A tou žílou je náš SR.
Odpovědět
sv

13.8.2020 10:43 Reaguje na Břetislav Machaček
Důležité je nezaměňovat pojem "ekonom" a pojem "zloděj". Váš komentář je chybný, správná verze je následující. Zloděj myslí a koná zlodějsky a tak vlastní Agrofert. Mimochodem, za tvrzení, že vlastní Agrofert vás bureš jako svou podržtašku nepochválí, Vždyť teď dělá vše proto, aby vzbudil dojem, že Agrofert nevlastní a mohl být dál přisátý k bruselským dotacím. Nemluvě o tom, že sám píšete, že vám ta bruselská vlezdoprdeIka bureš prodávající vlastní národ a stát a toužící po diplomu není milá.
O tom ale nebyla řeč. Řeč byla o oze parodiích na elektrárny, na které bureš a hradní čučkař momentálně kydají špínu. A při tom to byli a jsou právě oni kdo mají v dané oblasti na hlavě velmi mnoho másla. Bureš se opakovaně zesraI před von der leyenovou a bez náznaku odporu ji odkýval tzv. uhlíkovou neutralitu a tzv. green deal. Hradní čučkař zase v době svého premiérování neblahé paměti v rámci vyjednávání o vstupu do EU, opět bez náznaku odporu EU odkýval povinný podíl oze na energetickém mixu, což nakonec vyústilo v bilionový oze tunel.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 10:55 Reaguje na
Přesně tak, u nás se velmi medializuje solární tunel a háže se to na Topolánka, přitom to zavedla vláda ČSSD s podporou hlavně komunistů, celá ODS byla proti.
A hlavně se vůbec nikdo nezmiňuje o "žlutém tunelu", což jsou dotace na biopaliva a ještě další dotace na řepku. A tohle ničí naši krajinu daleko víc, než nějací solárníci.
Je zajímavé, že se u nás lže zcela normálně hlavně na vládní úrovni a čecháčci mají zcela opačné a zcela nesmyslné názory skoro na všechno.
Systém "proti všem" se nám už jednou krutě nevyplatil.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.8.2020 08:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Čím řepka likviduje krajinu?
Řepku po nás vyžaduje EU, respektive vyžaduje určitý objem "obnovitelné" energie, přičemž ta řepka vychází jako relativně nejmenší zlo z toho, co bychom na tomto poli mohli dělat. Nebude EU, nebude řepka. Nebudeme v EU a taky nebude řepka.
A řepkové pole se může "zlikvidovat" z roku na rok a bez jakýchkoli nákladů (prostě zasetím jiné plodiny), oproti jiným šílenostem, jako jsou např. solární elektrárny.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.8.2020 14:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Řepku jedem kvůli vašemu miláčkovi Burešovi a jeho firmě ANOfert. On a jeho poskoci byli v 2019 proti zrušení biopaliv v ph.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.8.2020 17:05 Reaguje na Petr Eliáš
1. Řepka je, kvůli svému bohatému kořenovému systému, k půdě ještě docela příznivá (v porovnání třeba s kukuřicí, ale i některými druhy obilí).

2. Pokud bychom zrušili přidávání metylesteru z mastných kyselin řepkového oleje do nafty, museli bychom nadiktované "ekologické cíle" dosáhnout prasečinami daleko většími (víc FV elektrárn, větrníků a některých dalších svinstev). Ta řepka z toho vychází pořád jako relativně nejmenší zlo, byť je to pochopitelně pitomost, jako veškerá ekologie už jen proto, že se na výrobu litru "bionafty" spotřebuje víc než jeden litr nafty (a jejího energetického ekvivalentu), od ježdění po poli až po konečné zpracování. Navíc je řepka šíleně neefektivní, protože provozuje fotosyntézu jen pár měsíců a zpracuje se z ní jen velmi malá část.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.8.2020 13:45
Autor článku to popsal jasně , věcně a prokazatelně a tak se držme tématu a neupadejme do osobní roviny.

Idea OZE byla v ČR vysloveně zneužita a dodnes všichni doplácíme na chyby státu. ( dotace cca 200 € /MWh v ČR -- srovnej s Norskem 78 €/MWh).

Dokud tato zlodějna neklesne pod 120 €/MWh , pak bych ze strany státu nedal ani cent na OZE , ať si v Bruselu říkají co chtějí.

Pokud se tvrdí, že zelená elektřina je již levnější než jiná , tak ať si její zdroje staví kdo chce a prodává si ji komu chce. Hlavně ať mě neokrádá na mých platbách za elektřinu.
Odpovědět
sv

13.8.2020 14:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nedoplácíme na "chyby státu", ale na chyby konkrétních politiků. A možná ani ne tak na chyby, ale na populistické žvanění konkrétních politiků, jejich lenost problém odpracovat a snahu místo toho zvolit jednoduché a v konečném důsledku nefunkční řešení. O tom, že tito politici v současnosti (nebo na domácí půdě) obrátili, používají zcela opačnou rétoriku a ke svým chybám, neschopnosti a selháním se přiznat nehodlají, nemluvě.
A je zcela na místě chyby, selhání a prolhanost těchto politiků neustále připomínat.
Začalo to současným hradním čučkařem, který v době svého neblahého premiérování a v době vyjednávání o podmínkách vstupu do EU bez mrknutí oka odkýval povinný podíl tzv. oze na českém energetickém mixu, což jak všichni vědí skončilo bilionovým tunelem, přičemž dnes se k tomuto svému totálnímu selhání jaksi nemá a místo toho, aby v rohu šoupal nohama, tak kydá špínu na jiné. A prozatím to končí agentem burešem, který v rámci přisátí k unijnímu penězovodu v Bruselu odkývá naprosto vše, včetně "uhlíkové neutrality", místo toho, aby to odmítl případně se snažil vyjednat nějaký kompromis. Doma zřejmě pro své jednoduché voliče se klasicky názorově otočí o 180 stupňů, a začne kydat verbální špínu na brusel a plácat cosi o výstavbě JE, přičemž za dobu svého politického angažmá pro výstavbu nových bloků nehnul ani prstem.
Odpovědět
MG

Milan G

13.8.2020 16:14 Reaguje na
Než začnete psát tyhle hlouposti tak si nastudujte historii, nedávnou historii. Ten problematický zákon vznikl až v roce 2005. Zeman skončil 2002, v tom roce byly totiž volby. Zásluhu na tom mají všichni co tehdy seděli ve sněmovně, včetně např. Bursíka. Nepamatuji si, že bych od něj někdy slyšel omluvu. Naopak, teď má nějakou funkci v Praze a už pražákům vyhrožoval, že budou chodit pěšky. Zásluhu na tom má i Fiřt, tehdejší šéf ERÚ a další. Aby bylo jasno, nejsem fanouškem Zemana, ale v tomhle prsty opravdu nemá. Tady je zdroj..https://ekonom.cz/c1-46754920-kdo-muze-za-solarni-prusvih-my-nic-my-muzikanti-vzkazuji-ministri-i-poslanc

Pokud jde o Babiše máte pravdu.
Odpovědět
sv

13.8.2020 18:08 Reaguje na Milan G
Než vy začnete psát tyhle hlouposti, tak si laskavě doplňte čtenářskou gramotnost. Kdybyste tak učinil již dříve, věděl byste, že píši o vstupních vyjednáváních, které probíhaly v letech 1998 až 2002, tedy zrovna v době neblahého premiérování hradního čučkaře a nikoli o následné legislativě. Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře tzv. oze vznikl jen a pouze jako důsledek závazku, který za ČR bez známky odporu uzavřel současný hradní čučkař.
Pokud jde o Bursíka máte pravdu.
Odpovědět
MG

Milan G

13.8.2020 22:37 Reaguje na
Hm, tak to jo. To je dobrá zkratka. Souhlasil s tím při přístupových jednání, tak může za to svinstvo co vzniklo v roce 2005 a následný bilionový tunel i když už byl mimo hru. Fakt dobrá zkratka. Takže nikoliv Šedivá, nikoliv Bursík, nikoliv Říman, nikoliv Fiřt, ale Zeman.
Nějak jsem se domníval, že hlavní vyjednavač byl tehdy Telička a že by měl zodpovědnost, když už tedy nést on.
Odpovědět
sv

14.8.2020 15:52 Reaguje na Milan G
Důležité je nezaměňovat pojem "zkratka" a pojem "přímý důsledek". Doplňte si, prosim vás tu čtenářskou gramotnost. Kde píšu, že bursík není zodpovědný? Kdybyste místo hysterčení nad nepříjemnou pravdou věnoval čtení, tak byste věděl, že píšu přesný opak. Bursík je zodpovědný, stejně jako ping. Paroubek a stejně jako hradní čučkař. Jinými slovy, hájíte hradního čučkaře podle hesla "pes mi sežral domácí úkol". O tom zda budem usilovat o výjimku v dané oblasti mohl rozhodnout jen a pouze politický reprezentant, což v té době byl ke vší smůle hradní čučkař. Úředník Telička o ničem takovém rohodovat nemohl. Hradní čučkař tehdy rozhodl, že v zájmu jeho politického koryta nepřipustí žádné zdržovačky ve vyjednávání. Důsledkem je bilionový tunel....a to nikoli první.
Odpovědět
MG

Milan G

14.8.2020 16:44 Reaguje na
Víte co nastudujte si celou tu problematiku a pak možná pochopíte. To co předvádíte je prostě zkratka. Já chápu, že ho nenávidíte a zkrátka platí, že kdo chce psa bíti hůl si vždycky najde.

Vidím, že jste byl asi přímým účastníkem, že víte jak Zeman rozhodnul, pak je každá diskuse samozřejmě marná. Asi jste stál vedle když říkal Teličkovi, že si nepřeje žádný zdržovačky a ať všechno odkejvá. No jo no, takovéhle štěstí jsme my normální lidé neměli.

Ale jinak jsou to jen nenávistné kecy z vaší strany a to je všechno.
I kdybych přistoupil na vaší zvrácenou rétoriku/jako že ne/, tak do konce roku 2009 bylo dostatek času všechno změnit. Od roku 2006 do březen 2009 vládnul Topolánek, takže ODS. Co udělali tehdy poslanci, všichni poslanci, proto aby to napravili. Nic.
Nebo snad chcete tvrdit, že zvýšení ceny na 12Kč/kwh pro OZE navrhnul Zeman?
Odpovědět
sv

15.8.2020 00:17 Reaguje na Milan G
Takovou míru sebekritiky bych od vás nečekal. Dobrá, počkám tedy až si celou problematiku nastudujete, a teprve pak s vámi začnu vážně diskutovat.
CHápu, že hradního čučkaře milujete, takže dostáváte hysterické záchvaty, když někdo upozorní na jeho zlodějiny případě totální přešlapy, ke kterým se dnes nemá. Mimochodem ještě jste se mne zapomněl zeptat, zda jsem byl u vítězného února, když vím jaké byly jeho důsledky.
Ale jinak vám realita nejde pod čumák. Zkusím vám ji zas a znova popsta, tentokrát víc obšírně, když máte tak vážné problémy s chápáním psaného textu. Tedy realita spočívá v tom, že v rámci přístupových jednání si ČR mohla vyjednat výjimky trvalé či přechodné. Například v rámci volného pohybu kapitálu si vyjednala, že cizinci nebudou smět nakupovat nemovitosti, v rámci energetiky si vyjednala menší povinné zásoby ropy, atd. atp. O takových záležitostech úředník Telička opravdu ale opravdu nerozhodoval, ten jen v Bruselu na papír hodil to o čem rozhodla vláda v čele se současným hradním čučkařem. Je všeobecně známo, že předchozí Klausova vláda měla více výhrad a jednání se táhla. Hradní čučkař měl tehdy opačný názor - chtěl vlézt do bruselského zadku co nedjřív (Po kolikáté už ho změnil, že.), ergo za jeho vlády ČR měla zaujímat postoj bezproblémové země s minimálním počtem požadovaných výjimek. Nedošlo tedy ani na výjimku toho nesmyslu s tzv. oze. Jinak na Topolánka jste si našel pěknou nenávistnou hůl. Bláboly na co byl či nebyl čas jsou úplně zcestné. Tzv. oze byly svinstvo už od samotného počátku, tedy nikoli až v roce 2009. Největší škoda už byla v té době spáchána a Topolánek ji nijak zabránit nemohl. Platí totiž axiom, že v okamžiku, kdy se stát bez ohledu na přírodní a ekonomické podmínky a technické možnosti zaváže k nějakému administrativnímu nesmyslu, tak to jinak než velkou ekonomickou škodou skončit nemohlo a nemůže. A ano, komsocanští posranci, kteří tu zhovadilost prosadili do českého právního řádu, neudělali nic, ani před tím, ani tehdy, ani potom. V Německu, Bulharsku či Španělsku žádného Topolánka neměli a přesto tam došlo ke stejným či dokonce větším ekonomickým škodám než v ČR. V Bulharsku kvůli oze a velkým nárůstům cen elektřiny dokonce padla vláda opět bez Topolánka. Samozřejmě ping. Paroubek nemusel schvalovat tu zhovadilost jménem zákon č. 180/2005, jenže bychom tím riskovali problémy s EU kvůli neplnění závazku do kterého nás uvrtal hradní čučkař. Jinými slovy platí, že za oze tunel je u nás zodpovědný hradní čučkař, ping. paroubek a bursík jako autor předlohy zákona.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.8.2020 08:36 Reaguje na
Prostě problémem je EU, která místo volného pohybu zboží, služeb a osob začala zavádět marxistické sociální inženýrství. 99 %, a možná i víc, agendy EU jsou škodlivé zbytečnosti.
Obávám se, že EU je naprosto nereformovatelná, jako nebyl reformovatelný SSSR (a v podstatě i nacistické Německo), a že jediná rozumná možnost je z ní co nejdříve odejít a podporovat její likvidaci.
Pak by se dalo založit něco rozumného, co by pár desetiletí pozitivně fungovalo, jako kdysi EHS.
Odpovědět
sv

15.8.2020 13:58 Reaguje na Jan Šimůnek
EU funguje jako převodová páka, nic jiného. Takže když v Berlíně nebo v Paříži dojdou ke slovu zelení magoři, tak se to projeví jako antijaderná nebo antiGMO hysterie v celé EU. Pokud by představitelé takto nepostižených zemích fungovali tak jak mají, tedy postavili se se vší rozhodností proti pavědeckým zeleným nesmyslům, nic se neděje. Bohužel, jak ukazuje příklad hradního čučkaře a agenta bureše, tak jediné co můžeme od těchto hadrů na podlahu čekat, je to, že si doma budou tahat triko, kdežto to v Bruselu se se vší parádou i přes sevřené půlky podělají a všechny tyto nesmysly bez odporu odkývají. Samozřejmě není to problém jen ČR a lobing zfanatizovaných zelených či jiných vylízanců, se kterým se místní politici nenamáhají bojovat a místo toho na něj naskakují, působí nejen ve Francii a Německu. Na vině tedy není nějaká abstraktní EU ale konkrétní líní, hloupí, chtiví a podělaní politici neschopní rozhodovat na základě vědeckých fakt a přijímající jednoduchá ale líbivá a samozřejmě nefunkční řešení, a to napříč celou EU. U nás jsou dokonalým příkladem takových másel agent bureš a současný hradní čučkař.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.8.2020 09:46 Reaguje na
Problém je, že EU je pro vámi popisovaný lidský póvl živnou půdou. A nelze ji zreformovat tak, aby nebyla. O něco podobného se pokoušel Miška Gorbačov a jak dopadl, je všeobecně známo.
EU je třeba zlikvidovat a po té likvidaci založit nějaké společenství suverénních států, kde bude mít právo veta i některý z trpaslíků typu San Marina, a které bude zajišťovat čistě a jenom volný pohyb osob, zboží a služeb a do ničeho jiného nebude smět kafrat. A bude, pochopitelně, nutné zajistit, aby nikdo ze stávajícího EUroúřednictva nemohl do vedení této organizace proniknout, ani jako manažer čistoty podlahových krytin či záchodových mís.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.8.2020 14:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Soudruhu Šimůnku, víš prd. Jen opakuješ to co melou pořád dokola stejní exoti jako Okamůra a Klaus junior. ;)
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.8.2020 17:06 Reaguje na Petr Eliáš
Opakuji to, co stojí v legislativě EU, byť záměrně zamotaně, aby to Eliášové nepostřehli :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 19:19 Reaguje na Milan G
http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomika-vykupni-cena-fotovoltaicke-elektriny-fum-/p_ekonomika.asp?c=A100305_184630_p_ekonomika_wag

O návrhu zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie jako celku se v poslanecké sněmovně ve třetím čtení hlasovalo dne 23.2.2005 ve 513. hlasování.
Hlasování se účastnilo 167 poslanců, 104 bylo PRO a 44 PROTI. Návrh byl tedy schválen hlasy poslanců tehdejší vládní koalice ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU a hlasy opoziční KSČM. Návrh nezískal ani jeden hlas od tehdy opoziční ODS.
Odpovědět
MG

Milan G

13.8.2020 23:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Když to tady tak rád tapetujete s tou ODS. Topolánek vládnul od roku 2006-březen 2009 a měl čas to ještě zachránit, neudělal v tomhle směru nic. Od tušim od května 2009 vládla úřednická vláda v čele s Fišerem.
Upozornění, nikde v tom textu nefiguruje Miloš Zeman. A kolik měla ODS v roce 2009 poslanců to si zjistěte sám. Hodně.

Objev dne – Fotovoltaické elektrárny přijdou Čechy zbytečně na stovky miliard korun. Nemuseli by je platit, kdyby poslanci a ministři odvedli v prosinci 2009 svou práci.

Ve světle nových svědectví hrálo schválení zákona o podpoře obnovitelných zdrojů v roce 2005 a vydávání licencí před koncem roku 2010 jen podružnou roli.

Podnikatel ve sněmovně

Desátého prosince 2009 navštívil západočeský podnikatel Miroslav Novák ve sněmovně schůzi energetického podvýboru a stal se svědkem dramatické diskuse předsedy Energetického regulačního úřadu Josefa Fiřta a náměstka ministra průmyslu Tomáše Hünera s poslanci. Fiřt i Hüner politiky přesvědčovali, ať do konce roku změní zákon o podpoře obnovitelných zdrojů. A pokud tak učiní, že regulační úřad sníží výkupní cenu za kilowatthodinu elektřiny ze slunečních elektráren ze dvanácti na šest korun.
Fiřt upozornil, že se tím spotřebitelům zachrání stovky miliard korun. „Poslanci jen krčili rameny,“ popisuje jednání podvýboru Novák.

Zákonná novela byla schválena až v květnu 2010. Tehdy už nebylo možné výkupní cenu snížit, a proto měli 12 korun na kilowatthodinu zaručenou všichni investoři, kteří svou elektrárnu dostavěli do konce roku 2010.

Novák spekuluje, jakou roli tehdy politici hráli. „Chtěli zbohatnout a obětovali deset milionů občanů,“ říká dnes podnikatel.

Dost času, ale slabá vůle

Zápis z jednání podvýboru dokládá, že se o fotovoltaických elektrárnách skutečně jednalo.

Svou žádost o rychlé schválení novely potvrzuje i předseda Fiřt. „Nepamatuji si přesně, o čem jsme mluvili na podvýboru, ale takových jednání proběhla celá řada,“ dodává.

Tehdejší předseda podvýboru Jan Špika (ODS) zdrženlivost poslanců připouští. „V té době se ještě patrně necítila potřeba a navíc asi ani nebyla politická vůle nějak dramaticky zasahovat,“ vysvětluje. Dodává, že podvýbor je pouze poradním orgánem Hospodářského výboru sněmovny a nic zásadního změnit nemůže.

Debaty o okamžité změně zákona koncem roku 2009 dosvědčuje bývalý šéf Hospodářského výboru Oldřich Vojíř (ODS). Připouští také, že vláda a sněmovna měly koncem roku 2009 na změnu času dost. „Bylo by to sice trochu divoké, ale maximálně by nás to stálo pár soudních sporů,“ míní Vojíř.

Jak se nedohodli

Vláda schválila už 16. listopadu 2009 novelu, která umožňovala drasticky snížit výkupní cenu za fotovoltaickou elektřinu.

Tehdejší ministr průmyslu Vladimír Tošovský tehdy dokonce představil prognózu, podle níž vysoká výkupní cena povede v roce 2010 ke stavbě elektráren o výkonu 1600 megawattů. (Nakonec se postavilo o 300 megawattů víc.)

Bývalý ministr dnes tvrdí, že právě proto požádal sněmovnu, aby zákon schválila v prvním čtení. Tak by bylo možné zajistit, aby platil ještě před koncem roku. „Sněmovna novelu schválit v prvním čtení odmítla,“ vzpomíná exministr.

O žádosti na schválení v prvním čtení nic neví bývalý šéf Hospodářského výboru Vojíř. „S ministrem jsem tehdy prakticky nemluvil. Vláda ale mohla požádat o projednání ve stavu legislativní nouze. To by byla bezpečná cesta k urychlení zákona,“ připomíná exposlanec, že právě tímto způsobem vláda v říjnu 2009 prosadila za tři týdny úsporný Janotův balíček přes sněmovnu, Senát i prezidenta. Naopak schválit zákony v prvním čtení se tehdy bez výjimky nedařilo.
Investoři z roku 2009

Tehdejším politikům jde prokazatelně vytknout pouze nečinnost, i když o riziku zdražení elektřiny měli dost informací.

Pro hypotézu podnikatele Nováka, že poslanci i ministři jednali pod tlakem investorů, přesto svědčí podstatný fakt. Koncem roku 2009 už byly zahájeny všechny velké solární projekty, které byly dokončeny do konce roku 2010.

Na žádost správce přenosové soustavy, státní firmy ČEPS, už od 4. února 2010 odmítaly společnosti ČEZ Distribuce a E.ON Distribuce podepisovat smlouvy o zapojení. Žádosti o takové smlouvy se přitom vyřizovaly v měsíční lhůtě.

Ještě před odesláním žádosti o smlouvu přitom musel investor od distribučních společností získat tzv. „příslib na zapojení“. Příslib distributoři vydávali v další měsíční lhůtě pouze tomu, kdo oznámil, na jakém pozemku bude elektrárnu stavět.

Všichni velcí investoři tedy museli své projekty zahájit nejpozději v létě 2009. Navíc museli mít ještě před koncem roku smlouvy o připojení. Distributoři totiž stavěli pro velké elektrárny nové přípojky a dávali si dvanáctiměsíční lhůtu.

To potvrzuje za společnost ČEZ Distribuce mluvčí Martin Schreier: „Lhůty byly až v řádu jednoho roku,“ uvedl. Odmítl však sdělit lhůty připojení u jednotlivých velkých elektráren.

Sedm tajemných miliardářů

Neexistují doklady, jestli velcí investoři poslance či ministry opravdu přemlouvali. Důvodem je zpravidla skutečnost, že známi nejsou ani sami investoři. Z deseti firem, které žádaly o zapojení největších elektráren, mělo sedm anonymní akcie na doručitele.

Investoři nejsou známi, i když není pochyb, že v případě velkých elektráren muselo jít o miliardáře. Stavba elektrárny s výkonem jednoho megawattu stála 70–100 milionů korun. Přes polovinu této částky pohltil nákup solárních panelů. Čínský dodavatel přitom solární panely neposlal, dokud mu zájemce nedoručil doklad o bankovní záruce (tzv. akreditiv), že má peníze opravdu k dispozici.

Každá z deseti největších elektráren dosahuje přinejmenším výkonu deseti megawattů, a jejich investoři tedy museli mít k dispozici nejméně půlmiliardový bankovní úvěr na pořízení panelů.

Pouze ve třech případech firmy zveřejnily, kdo drahou stavbu zaplatil. Seriózní banky financovaly elektrárnu Vepřek na Mělnicku, ŽV-SUN na Chomutovsku a Sulkov u Plzně.

Za stavbu elektrárny v Chrudichromech na Blanensku se zaručila firma Lumen energetický development, jejíž mateřská firma měla opět akcie na doručitele.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2020 08:02 Reaguje na Milan G
Tady je vidět zase ten zoufalý diletantismus našich soc. politiků. Kdyby ten zákon opsali z Německa, tak vůbec žádný problém není, protože Němci se slevňováním panelů pružně snižovali i výkupní cenu.
Já osobně silně pochybuji, že úřednická Tošovského vláda bez mandátu mohla: "Vláda schválila už 16. listopadu 2009 novelu, která umožňovala drasticky snížit výkupní cenu za fotovoltaickou elektřinu".
Pokud vím, v tom zákoně byla možnost snižovat cenu pouze 5% ročně.
Ale dobře, zase jsme prokaučovali něco, co ostatní zvládli bez problémů.
Proč teda ty giga miliardy nevyužijeme ke skutečnému rozvoji FVE, jako ostatní země? Proč si to zhyenizujeme a ve finále zablokujeme?
Normální země staví fve už úplně bez dotací a my, kdy největší část je už zaplacená, vše zase vyhodíme? Jakou jinou výkonovou energii máme k dispozici? Vítr asi těžko, a jádro je ve hvězdách.
Připomíná mi to názory po plyšákovi, že zarazíme stavbu Temelína.
Tehdy ovšem vládl u nás rozum, kdnežto dnes už jen blbství.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.8.2020 09:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Platit budeme ještě 10 let. Zdroj s využitelností 12% považujete za výkonový?
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.8.2020 08:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Německo je v podstatě ve stejné, nebo horší p..., jako jsme my. Akorát mají o něco víc peněz na prožírání, tak se jim to tam zatím neprojevuje tak drsně, jako u nás.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.8.2020 11:10 Reaguje na Milan G
Ale vždyť to byl právě Fiřt, který si již v roce 2005 udělal z ústavy a zákona 180/2005 trhací kalendář a výkupní ceny nastavil podle metody vlastní vyhlášky o asi 40 % výše, než by odpovídalo zákonu. Místo toho, aby Fiřt v roce 2009 přišel do sněmovny a řekl, že udělal v nastavení chybu a ta tu lavinu primárně uvolnila, dělal svatouška a žádal o akci zákonodárce. Ano, ti mohli včas zasáhnout, ale kdyby byla již v roce 2005 nastavena výkupní cena z FVE podle metody zákona ve spávné výši 9 Kč/kWh, mohl být FV tunel třeba jen desetinový a novela zákona v roce 2009 mnohem lépe průchozí (nebylo by na tom tunelu tolik subjektů zaháklých).

Problém je, že když někdo svým pochybením (ať úmyslným či neúmyslným) způsobí šlody za stovky miliard, policie a státní zastupitelství to řádně nevyšetří, nýbrž kryjí.
Odpovědět
MG

Milan G

14.8.2020 13:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano já také tvrdím, že Fiřt je jeden z těch co to zavinil. Ale tehdejší poslanecká sebranka, pro Hanzla všichni poslanci včetně těch z ODS, tomu všemu mohla ještě zabránit a ušetřit nám všem několik set miliard korun. Neudělali to. O tom jak poslancům leželo na srdci, aby se měli občané tohoto státu dobře, vypovídá vyjádření Spiky/ODS/...nebyla politická vůle..tak to je na facku.

A jak říkáte, problém je to vyšetřit. Před soudem stála Vitásková, podle mně tam měl stát Fiřt, ale neuvěřitelnou drzostí Fiřt vystupoval jako svědek, to nevymyslíš.
Aspoň jedno by mohli ještě udělat, mezi těmi velkými elektrárnami je jedna, kde není znám majitel, myslím, že je druhá největší, tam by měl stát prostě dotace zastavit, už ani korunu. Stát drze rozdává naše peníze někomu koho vůbec nezná.
Odpovědět
ig

14.8.2020 15:35 Reaguje na Milan G
...a čekat kdo se ozve :D
Odpovědět
MG

Milan G

14.8.2020 16:50 Reaguje na
Nebylo by od věci vědět komu opravdu patří. Použiji teď policejní argument z výslechu...řekni všechno, když jsi nic neprovedl, nemáš se čeho bát... :-)))
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.8.2020 15:38 Reaguje na Milan G
Pokud by tento stát fungoval podle pravidel právního státu, pak podpora ve výši, která není není podložena zákonem (jako že dnes není) nemůže být v takové výši vyplacena. Ale u nás zatím vše nasvědčuje tomu, že v té zákonem nepodložené výši vyplacena bude!

Že toto lidem nevadí a nebouří se! Naopak se bouří kvůli mnohem méně podstatným věcem.
Odpovědět
ig

14.8.2020 17:09 Reaguje na Jiří Svoboda
A to je právě to umění politiky. Zařídit, aby lidi kvůli 30 Kč pomalu stávkovali, ale nevšimli si při tom poztrácených miliard :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 16:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Idea OZE byla v ČR vysloveně zneužita", což je ale naprosto u nás normální. Běžně se u nás zneužívají dotace nejen evropské, ale i naše k bohatnutí nejbohatších, zneužívají se i policejní složky, třeba k politickým převratůn (puč na Nečasovu vládu), zneužívá se státní moc k teroru proti vybraným podnikatelům (zajišťovací příkazy), běžně se zneužívají média k šíření lží a dezinformací, běžně se zneužívá státní zastupitelství k zametání různých kauz (čapí hnízdo a další). Běžně se zneužívají peníze určené na údržbu krajiny k její ničení (průmyslové zemědělství, především biopaliva) Běžně se protikorupční organizace zneužívají k budování nejhorší korupe, tj. korupce systémové.
Tak čemu se čemu?
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.8.2020 17:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Idea podporovaných OZE (jakoukoli formou) je z principu špatná a bez podpory nejsou OZE konkurenceschopné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 19:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Zato podpora JE je v pořádku. Voni sou hlava.....
Co tak nepodporovat školství (zvláště vysoké) neplatit důchody (každý si měl naspořit za celý život) ani zdravotnictví (každý si to rád zaplatí).
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.8.2020 08:42 Reaguje na Pavel Hanzl
JE není třeba podporovat. JE jsou schopny ryze komerčního provozu, stát jen musí zajistit jejich ochranu před teroristy, včetně těch ekologických.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 19:26 Reaguje na Jan Šimůnek
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/bosch-si-nemecku-zajistil-pomoci-ppa-dohod-100-gwh-rok-ze-solarnich-elektraren-bez-podpory/
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.8.2020 19:44 Reaguje na Pavel Hanzl
V principu každá dotace v oblasti podnikání je špatně.
Buď máme tržní hospodářství nebo socialismus.

Podpora OZE - dotace- už přinesla tolik tunelů a korupce v ČR ,že měla být dávno zrušena.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 21:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
Korupce je naší specialitou (hlavně v posledních letech), ale s EU to nic společného nemá.
Já velmi uznávám klasický pravicový kapitalismus (August von Hayek), který je jediný systém, který dokáže zajistit prosperitu a materiální blahobyt celé společnosti. Jenže dál už nejde. Evropa zbohatla dost, jenže vždy je něco za něco a ta prosperita byla taky na dluh. A ten dnes musíme platit, naštěstí na to máme a splácet dluhy přírodě a celé Zemi můžeme bez větších obětí a mělo by to být hlavním vývojovým tématem. A tam už kapitalismus nepomůže, ten bude dělat fundament ale na tom musí být nadstavba. Zatím se dělala hlavně sociální, dnes je nutnost jít do ekologické.
Vyrábět další a další krámy, které se stávají za chvíli odpadem je přece nesmysl.
Odpovědět
MG

Milan G

14.8.2020 13:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Doufám, že to má Bosch zařízené tak, že jsou dráty z těch FVE natažené přímo do jejich fabriky nebo budovy a všechny ostatní ustřihli. Jestli ne, tak je to jenom trik na papíře.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.8.2020 08:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to jen blábol, protože musejí mít zajištěnu ochranu před kolísáním výkonu FV panelů. Je otázka, zda by to bez nich nepřišlo levněji.
Nicméně celá OZE politika funguje na principu: "Tu stovku ušetřím, i kdyby na to měla padnout tisícovka!"
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2020 19:38
Naše žabomyší války jsou skutečně srandovní, bojování minulých bitev je taky naše specialita. Když soudruzi začnu stavět mastodonta,JE tak na světě bude fungovat asi DVĚSTAPADESÁT temelínských bloků jen ve offshore větrnících. A hlavně v Číně, která končí s rozvojem uhlí taky.
Kdo bude poslední, komu to taky dojde?
https://oenergetice.cz/vetrne-elektrarny/instalovany-vykon-offshore-vetrnych-elektraren-by-mohl-konce-desetileti-vzrust-az-8krat-zejmena-diky-cine/
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

14.8.2020 09:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta zlá komunistická Čína ustupuje od uhlí a hodná kapitalistická
Indie otevírá nové doly s nekvalitním uhlím.Nula od nuly pojde
i zde,neboť po odstavení uhelek se spálí zase více plynu z Ruska
a doveze indické oceli na výrobu větrníků.Oceli vyrobené pomocí
toho nekvalitního uhlí,ale to přece nevadí,hlavně,že se u nás
zavřou doly s uhlím kvalitním a ocel či koks doveze přes půl
zeměkoule.Vskutku ekologické myšlení typu:já nic neznečisťuji,já
to dovážím už hotové,já odpad vyvážím a doma neskládkuji a nepálím.To,že to dělají už jinde,je mi šumafuk.Otázkou bude,čím
budeme všechny ty dovozy platit,až nebudeme mít co nabídnout my
a ty natištěné inflační papírky nikdo nebude chtít.Ano bojujeme žabomyší války a rozvojový svět už přestává být tím rozvojovým,
kdy stačilo nabídnout skleněné korálky.Těmi korálky bude časem
jak dolar,tak i Euro,pokud nebude průmysl konkurenceschopný díky
naší vlastní sebedestruktivní politice.Je za pět minut dvanáct,
aby si to západní svět uvědomil a nežil v minulosti a v oblacích.
I ta Čína investuje do OZE a "špinavou"výrobu přesouvá jinam.I ta Indie to už dělá díky svým podnikatelům,kteří vlastní značný podíl
v evropském ocelářství.Když je budeme tlačit stále více do kouta,
tak tu hutě zavřou a ocel přivezou odjinud v podobě hotových
výrobků.Realita letí raketovým tempem a zprvu dobře myšlená zelená
energetika tak pouze tu ručičku posouvá stále více ke dvanáctce.
Cesta zpět už bude těžká a ne-li nemožná,když se zbavíme i těch
zbytků záloh a zdrojů.Ten mastodont o kterém píšete stěží nahradí
už stávající stárnoucí JE a o uhelkách už ani nemluvím.Ani statisíce
nových OZE je adekvátně nenahradí a ani ty akumulace,které jsou
zatím v plenkách.Čas kvapí a konkurence nespí a to platí pro Západ
jako celek.To,že někdo vyčnívá nad průměr neznamená,že je to možné
u všech.Každý má jiné možnosti jak přírodní,tak i ekonomické a mít
jeden metr na všechny je hloupost.Stačí jedna krize jako ta nyní
a hned se ukáže,koho zasáhne nejvíc.Zatím to vypadá pro nás bledě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2020 09:37 Reaguje na Břetislav Machaček
Já bych to tak pesimisticky neviděl. EU a především n+ěmecko se stalo lídrem technologií OZE, které utvírají budoucnost energetiky a všichni ostatní jen kopírují. Samozřejmě se ocel a jiné špinavé výroby budou dovážet z zaostalejších zemí, ale nikde není napsáno, že to bude špína jako dnes. Amíci úspěšnně testují právě vodík v metalurgii i sklářství i výrobě cementu. A samozřejmě s novou technoligií jde zase i ekonomická prosperita, dnes jsou už OZE levnější a Němci mudrují, že by offshore VE měly platit a ne dostávat dotace.
Problém máme (a hlavně do budoucna budeme mít) především my, kteří se OZE bráníme jak čert kříže a zakopáváme sa na ropáckých fundamentech.

https://oenergetice.cz/vetrne-elektrarny/nemecko-provozovatele-vetrnych-elektraren-mori-by-mohli-namisto-cerpani-podpory-statu-platit/
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

14.8.2020 13:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Dotace,uhlíkové daně,zaručené odběry atd.nejsou k ničemu dobré,pokud jsou výplodem lobistů a nebo fanatiků.Svět deformovaný cly,sankcemi atd.rovněž. Buď žádné deformace a nebo se v nich nakonec dopracovat k nemohoucnosti a k cestě do propadliště dějin.Bez skutečné ceny energie nelze nastavit ceny produkce tak,aby byla konkurenceschopná.Hra na trh,když ho reguluji a deformuji,je tragikomedie.
Tak to bývalo v RVHP a nyní v tom pokračuje EÚ.
Svět je větší,než ten evropský chlíveček a hrát si
na jeho vzor,je naivita sluníčkářů.Světový kapitál
je dravec,který nehledí na uhlíkovou politiku a na
jiné ideové programy.On jde cestou zisku a obranou
může být pouze útok a né ústup.Zatím ustupujeme
a budeme tak dlouho,dokud bude kam.Zatím ještě je,
ale pak už bude za zády pouze propast.Pád do ní,byť s čistým štítem,není dobrým cílem.Upínat se k něčemu,co je v plenkách je naivní,neboť cesta z plenek k plnému využití je dlouhá a svět nepočká.
Nakonec možná budete mít pravdu,že si vystačíme pouze s těmi OZE.To až zkrachuje průmysl a půlka
lidí nebude na energii mít,tak ty soláry a větrníky stačit asi budou.Pokud je toto cíl zastánců OZE,
tak budiž.Z přírody vytvoříme divočinu,vrátíme se
ke sběru kořínků,část nás vymře na nemoci na jejichž
léčení nebude a zbytek dokonají migranti.Skvělá
budoucnost zelené a sluníčkářské politiky.Snad to
ještě nějakou dobu vydrží,ale je třeba se nad tím zamyslet a hlavně konat!!!
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.8.2020 17:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Německo bude záviset na ruském plynu a jeho politici se brzy změní v pimprlata, voděná Putinem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.8.2020 08:49 Reaguje na Pavel Hanzl
A zcela jistě ty nové ekologické FV panely budou dodávat stejný výkon 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, jako jaderná elektrárna. Patrně se tohoto stavu dosáhne intenzívním ideologickým školením těch panelů a podporou závazkového hnutí pod heslem: "Elektřinu dodávám i potmě"
Další možností je, pochopitelně, svícení na ty panely elektrickými reflektory.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

15.8.2020 10:01 Reaguje na Jan Šimůnek
A to se skutečně stalo ve Španělsku. Výkupní ceny FVE tehdy byly tak vysoké, že se vyplatilo svítit v noci na panely a inkasovat.
Na rozdíl od ČR , když se to prolátlo,následovaly tvrdé postihy vykutálených podvodníků.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 20:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je typický hoax od špinavců a o žádných postižích u nás nevím,.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist