https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jindriskan-jelinkova-jak-je-to-tedy-s-temi-vlky-na-broumovsku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jindřiška Jelínková: Jak je to tedy s těmi vlky na Broumovsku?

19.10.2020
Vlk zachycený fotopastí na Broumovsku.
Vlk zachycený fotopastí na Broumovsku.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | P. Kafka / AOPK
Tisková zpráva "Broumovsko trpí útoky vlků“ europoslance Tomáše Zdechovského uvádí, že europoslanec Tomáš Zdechovský vyzval ministra životního prostředí Richarda Brabce k okamžité akci v souvislosti s útoky vlků na hospodářská zvířata na Broumovsku. Níže nabízím stručnou exkurzi do toho, jak vlk žije, jak se k nám dostal a v neposlední řadě také to, co státní ochrana přírody chovatelům hospodářských zvířat nabízí. Víme totiž, že pro naši krajinu jsou důležitá jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci.
 

Podle vyhodnocení tzv. vlčího roku 2018/2019 zasahuje na naše území 18 vlčích teritorií, přičemž naprostá většina teritorií je přeshraničních. Letos je potvrzeno rozmnožování u několika smeček, populace vlků se postupně na větší části našeho území po cca 150 letech etabluje. První potvrzené rozmnožování v Čechách je z roku 2014 v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, kde v současné době je jedno vlčí teritorium. Na našem území se potkávají dvě geneticky odlišené populace: karpatská ze Slovenska a středoevropská nížinná původem z oblasti Lužice. Na Šumavě již byl potvrzen výskyt jednoho vlka pocházejícího z alpské populace. Lze říci, že území České republiky je křižovatkou, na které dochází k potkávání vlčích (sub)populací. Tato propojenost /konektivita/ je důležitá pro udržení životaschopné populace vlka obecného nejen u nás, ale v celé Evropě.

Konflikt, který s sebou rostoucí populace vlka přináší, je zřejmý. Hospodáři byli zvyklí pást svá zvířata bez větší ochrany, nebylo třeba je zabezpečovat proti útokům vlka lepšími ohradami nebo elektrickými ohradníky. Pastevečtí psi jako tradiční pomocníci ovčáků z našich pracovních chovů vymizeli.

Naše krajina je z většiny kulturní krajinou. Proč se zde dnes vlkům daří? Jsou totiž přizpůsobiví a mají dostatek potravy - vysoké stavy srnců, jelenů či divokých prasat. Jistě se s mnohými shodneme na tom, že (přinejmenším) lokálně přemnožené stavy spárkaté zvěře a prasat se nedaří udržovat na stavech, které by nepůsobily škody na lese a jeho obnově, stejně jako na zemědělských plodinách. Uvádí to i sám pan europoslanec. Vlk je vrcholový predátor, člověku je při regulaci stavů zvěře pomocníkem, zvěř je ostražitější, reaguje na jeho přítomnost. Slabé a nemocné kusy nebudou přežívat tak snadno, jako tomu bylo v nedávné minulosti. Co se stane, když si vlk bude moci vybrat mezi honbou za laní či srnou a ulovením snadno dostupné kořisti v podobě ovce na pastvině obehnané pouze jedním či dvěma dráty? Odpověď je nasnadě. Kvalitní zabezpečení stád je proto klíčové.

Program péče o vlka obecného (dále Program) byl Ministerstvem životního prostředí schválen v letošním březnu. V tomto strategickém dokumentu se státní ochrana přírody snaží definovat opatření, která pomohou minimalizovat konflikt mezi ochranou vlka a socioekonomickými zájmy obyvatel. Nejvíce postiženou skupinou jsou samozřejmě hospodáři v krajině, majitelé hospodářských zvířat. Kompenzace za škody vlkem program péče o vlka nezavádí, ty se vyplácí podle zákona č. 115/2000 Sb., tedy již dvacátým rokem. Program ale na základě zkušeností chovatelů definuje nedostatky, které zákon a prováděcí vyhláška mají, a připravuje se jejich novela. Zákon o náhradách škod zároveň v současné podobě nestanovuje povinné minimální zabezpečení hospodářských zvířat jako podmínku pro vyplacení náhrady. Dochází tedy k vyplácení náhrad škod na hospodářských zvířatech přesto, že majitel má stádo ochráněné stejně jako v době, kdy vlk v naší krajině nebyl. Na mnohých pastvinách proto dochází k útokům vlka opakovaně. Zajištění zvířat před útoky predátorů přitom vyplývá ze zákona č. 246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání). Stát nabízí na oplocení, pastevecké psy a košáry /zařízení pro bezpečnější nocování ovcí a koz/ dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Zde lze hradit až 100 % nákladů na zabezpečení hospodářských zvířat. Byl sestaven manuál pro chovatele (Průvodce financováním prevence škod způsobených vlkem obecným, nebo zde), aby byl pro ně tento dotační program dosažitelnější, jelikož administrativně se jedná o náročný proces. Existují doporučená opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky vlka, která budou v brzké době nahrazena Standardem. Mezi hlavní doporučující zabezpečení pasených zvířat před útoky vlka patří elektrické mobilní ohradníky ideálně v kombinaci s pasteveckými psy a změna organizace pastvy (častější přehánění, zahánění na noc, menší stáda). Nejedná se o 2-3 metrové ploty v krajině, takové opatření není nikde uváděno ani podporováno. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR přímo v terénu také chovatelům vhodné způsoby zabezpečení doporučují. Od roku 2021 by v novém OPŽP měly být pro menší projekty do 200 tis. EUR umožněny zjednodušené metody vykazování. To zásadně sníží i složitost podání žádosti na preventivní opatření ze strany hospodářů.

Nyní probíhají ve spolupráci se zemědělskými experty a chovateli přípravy pro zavedení plošné platby na krytí vícenákladů souvisejících s náročnější organizací pastvy kvůli přítomnosti vlka v pasených oblastech. Poté, co Ministerstvo zemědělství odmítlo zavedení této podpory chovatelům v rámci zemědělských dotací, hledáme podporu z národních zdrojů v resortu Ministerstva životního prostředí.

Program nezpřísňuje ochranu vlka. Vlk obecný je u nás podle současné evropské a tedy i naší legislativy chráněn a proto musíme řešit konflikt mezi jeho ochranou a zájmy určitých skupin obyvatelstva. Řešením však není odchyt problémových vlků a jejich vypouštění tam, kde by pomáhali snižovat stavy přemnožené spárkaté zvěře působící miliardové škody. To je, s odpuštěním, laická představa. Vlk, který je naučen na ovce, by je patrně hledal i v novém teritoriu, a pomoc s redukcí stavů zvěře potřebujeme na většině našeho území. Problémoví vlci jsou proto dalším tématem, které Program řeší. Cílem je nastavit takový systém, kdy stát bude umět problematické jedince definovat, poznat, řešit i eliminovat. Vlk, který bude opakovaně překonávat kvalitně provedená ochranná opatření hospodářských zvířat, bude klasifikován jako problematický a bude možné řešit jeho odstranění z populace. Tato možnost formou výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb. existuje již dnes. Vlk, který by napadl člověka, bude řešen bezodkladně, v režimu tzv. krajní nouze. Je potřeba říci, že poslední útok volně žijícího vlka na člověka byl zaznamenán v roce 1974 ve Španělsku. Ostatní útoky vlků na člověka z recentních dob (Polsko, Dolní Sasko) byly vždy útoky vlků buď nemocných, nebo pocházejících z chovu v zajetí, nebo bylo DNA analýzou zjištěno, že se o vlka nejednalo.

Schválení Programu předcházely diskuse se zástupci svazů chovatelů hospodářských zvířat, Českomoravskou mysliveckou jednotou i Ministerstvem zemědělství. Požadavek regulace vlků, nebo tzv. rajonizace (oblasti, kde bude vlk chráněn a kde bude regulován) a stanovení počtu vlků, který bude tolerován, jsou témata, na kterých nebyla nalezena shoda. Program má za cíl definovat příznivý stav populace vlka na základě vědeckých poznatků a přístupů, ideálně ve shodě s okolními zeměmi, se kterými sdílíme tytéž populace. Pojem příznivý stav druhu z hlediska ochrany tak, jak je definován směrnicí o stanovištích a zákonem č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, v sobě nezahrnuje jen početnost vlků, ale zohledňuje i dostatek vhodných stanovišť pro zajištění rozmnožování a pro trvalou existenci druhu. Jednání s polskými a německými kolegy na toto téma již probíhají a v příštím roce bude připravena aktualizace Programu.

Souhrnně řečeno, Program ochranu vlka nezpřísňuje, ani nemůže. Jeho snahou je nastavit relevantní dotační podporu pro preventivní ochranu hospodářských zvířat, plošnou podporu zemědělským subjektům na krytí vícenákladů a také zajistit rychlé a spravedlivé vyplácení náhrad škod. To samozřejmě nemůže probíhat bez spolupráce s chovateli hospodářských zvířat. Výše zmiňovaný Standard a materiál k řešení problematických vlků je nyní předmětem diskuse mezi státní ochranou přírody a představiteli svazů chovatelů hospodářských zvířat.

K výzvě pana europoslance k hledání rychlého řešení mohu konstatovat, že ano, řešení hledáme. Mělo by pomoci chovatelům hospodářských zvířat, a zároveň umožnit, aby vlci v naší krajině nadále žili.


reklama

 
foto - Jelínková Jindřiška
Jindřiška Jelínková
Autorka pracuje jako garantka Programu péče o vlka obecného na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (321)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

dm

david matoušek

19.10.2020 10:40
Proč dělat věci jednoduše, když to jde dělat složitě (a draze). Já bych byl pro jednoduchou zásadu, mimo les po vlkovi prostě povolit střílet a ne do vzduchu. Jak říká např.pan Hatala na Slovensku, vlk je PAN PROFESOR mezi predátory. A sakra rychle se naučí kam nemá chodit. Kór když má u nás ty mraky přemnožené zvěře, jak se říká.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

19.10.2020 18:31 Reaguje na david matoušek
Autorka snad viděla vlka jen v zoo, v kině, televizi, či jako omalovánku. Ovšem ochrana vlků v ČR ji dobře živí. Jinak snad nic jiného neumí.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

19.10.2020 18:35 Reaguje na Jiří Daneš
Do české přírody vlk nepatří a snad sem přestává patřit i ta AOPK.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

19.10.2020 23:49 Reaguje na Jiří Daneš
Naopak, vlk do české přírody patří. Žil v ní dávno před tím, než se v ní objevil člověk.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 08:01 Reaguje na Majka Kletečková
To například dinosauři také. A dalo by se ve výčtu druhů pokračovat hodně dlouho. Takže , paní Kletečková, vy nějaký věcný argument kromě stále stejných výkřiků, že vlk t byl před člověkem, máte?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 11:35 Reaguje na Jarek Schindler
Váš argument je mimo mísu. Dinosauři podobně jako trilobiti vymřeli před stovkami milionů let a klima, ve kterém žili, bylo zcela odlišné od toho dnešního. I kdyby člověk nevyhubil žádné zvíře a nedevastoval své životní prostředí, tak by tu nežili.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 11:47 Reaguje na Majka Kletečková
... tak by tu dnes nežili.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 11:49 Reaguje na Majka Kletečková
No v každém případě tu byli. No a že klima bylo odlišné? Ona je snad i ta krajina velice odlišná od krajiny která tu byla před dvě stě lety. Odlišná je infrastruktura, odlišný je způsob a intenzita využívání krajiny. Co vlastně není odlišné?
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.10.2020 17:47 Reaguje na Majka Kletečková
Dnes se přece klima mění a vlci jsou chladnomilní :-)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 09:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Řekl bych, že nemáte tak úplně pravdu. Vlci se vyskytují i v podstatně teplejších oblastech. Například Indie, jih USA.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.10.2020 09:19 Reaguje na Jarek Schindler
Nakolik jsou odlišní od vlků, žijících na severu?
Odpovědět
JS

Josef Suchomel

21.10.2020 16:18 Reaguje na Jan Šimůnek
hodně..........
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 20:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Ten „náš“ vlk euroasijský (Canis lupus lupus) je jen jedním z mnoha podruhů vlka obecného Canis lupus. No a rozdíly jsou velké. V euroasii od
Canis lupus albus až po Canis lupus pallipes.
No a hodně velká variabilita je i v rámci jednotlivých poddruhů.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.10.2020 08:29 Reaguje na Majka Kletečková
No právě - vlci tu žili předtím, než krajinu hustě zabydleli lidé.
Teď jsou tu lidé a pro vlky už není místo.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 11:54 Reaguje na Viktor Šedivý
Vlk je přizpůsobivý tvor a díky tomu může žít i v naší kulturní krajině. Navíc zde má i dostatek potravy - vysoké stavy srnců, jelenů a divokých prasat.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 12:14 Reaguje na Majka Kletečková
Tak proč, když tu má všechno, napadá hospodářská zvířata? Až je přestane napadat, přestane i snaha o ochranu těch hospodářských zvířat a redukci vlků..
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 15:20 Reaguje na Jarek Schindler
🐑 Vlk u nás napadá ta zvířata, která jsou bez větší ochrany. Klíčové je kvalitní zabezpečení stád. Lepší ohrady nebo elektrické ohradníky, tradičními pomocníky chovatelů by se měli stát pastevečtí psi.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.10.2020 17:51 Reaguje na Majka Kletečková
Co je "bez větší ochrany"? Hodláte stavět kolem ovčích výběhů zeď na způsob oplocení Pásma Gazy? Kdo to zaplatí? Kdo to postaví?

A proč to vše dělat, když daleko jednodušší je obnovit původní, naprosté většině lidí vyhovující stav kulturní krajiny bez vlků.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 18:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Já doporučuji PASTEVECKÉ PSY.

Hlídací psy považuji také za nejlepší ochranu majetku před lidskými zloději.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

20.10.2020 20:12 Reaguje na Majka Kletečková
Jak budete chránit dítě, až se vlci rozšíří a namnoží podle Vašeho gusta? Souhlasím, že klíčové bude kvalitní zabezpečení dětí. Lepší ohradou nebo elektrickými ohradníky, či tradičními pomocníky pasteveckými psi?
My jsme bez jakýchkoliv obav a ohrožení chodili jako děti do lesa i na louky, jako dítě jsem za Protektorátu o prázdninách chodil s obecním pastýřem a mnoha dalšími dětmi, pást babiččina domáci zvířata na neoplocené obecní pastviny a louky. To už si Vaše děti, i kdyby byli opět obecní pastýři, nebudou moct dovolit.
Odpovědět
JS

Josef Suchomel

20.10.2020 21:43 Reaguje na Jiří Daneš
No...ne že by vlk občas člověka neusmrtil, ale možná by se ty děti měly bát více lidí a psů, než vlků... (viz https://twitter.com/SteveStuWill/status/1272589692781965316/photo/1) - tady jim spíše hrozí, že když je budete těmi vlky strašit, tak aby neuhynuly třeba z vyplašení )))).
POČET LIDÍ ZABITÝCH NA ZEMĚKOULI RŮZNÝMI DRUHY ZVÍŘAT V R. 2016
žraloci: 4
vlci: 10
lvi: 100
sloni: 100
krokodýli: 1,000
sladkovodní plži: 10,000
psi: 13,000
hadi: 75,000
lidé: 546,000
komáři: 780,000
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

21.10.2020 08:51 Reaguje na Josef Suchomel
Pro pána krále, ta čísla jste si vycucal z prstu? Jak jste na ně přišel? To jste sčítal osobně?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.10.2020 13:31 Reaguje na Marcela Jezberová
https://ourworldindata.org/causes-of-death#deaths-by-animal
Odpovědět
JS

Josef Suchomel

21.10.2020 14:55 Reaguje na Marcela Jezberová
Vy tam nevidíte ten odkaz?????
Odpovědět
JS

Josef Suchomel

21.10.2020 14:57 Reaguje na Josef Suchomel
Ale odkaz M. Kletečkové je lepší, podívejte se tam ))).
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

21.10.2020 08:49 Reaguje na Majka Kletečková
Elektrický ohradník je proti vlkům naprosto neúčinný. zkušenosti chovatelů to jednoznačně potvrzují. A už jste někdy viděla skutečného pasteveckého psa? Víte něco o výchově? O povaze pasteveckých psů, nárocích? To není čivava nebo border kolie. Pastevecký pes bez potíží uloví turistu, když usoudí, že se mu turista nelíbí. Dokázala byste vy chovat takové psy?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.10.2020 13:33 Reaguje na Marcela Jezberová
Kdybych chovala ovce v oblastech, kde se vlci vyskytují, tak bych si je určitě pořídila.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

20.10.2020 19:56 Reaguje na Majka Kletečková
Měla byste se tedy odstěhovat a vyklidit zemi původním druhům, jste tady cizí druh. Co Vy na to?
Odpovědět
JL

Jaromír Lukavský

14.12.2020 16:51 Reaguje na Majka Kletečková
"Žil v ní dávno před tím, než se v ní objevil člověk." také v ní žil zubr, medvěd, kdysi i tygr šavlozubý, černé neštovice, dýmějový mor atd. atp. Výsledkem těchto ušlechtilých úvah bude, že chovatelé ovcí to prostě zabalí a nechají krajinu přirozené sukcesi, čili zalesnění. Protože ale spásání udržuje žádanou diverzitu luk bude notno je nahradit dobrovolnými brigádami ochránců vlků a přírody obecně s kosami, ale alespoň 2x ročně ! Tak do toho! J.L. end
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

19.10.2020 23:47 Reaguje na Jiří Daneš
Škoda, že se nezmůžete na žádný věcný argument.
Odpovědět
Plha z Kojčic

Plha z Kojčic

20.10.2020 07:42 Reaguje na Majka Kletečková
Mně přijde, že ta věta: ,,....ochrana vlků v ČR ji dobře živí", jako argument celkem věcný. Ne?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 11:38 Reaguje na Plha z Kojčic
Považuji za důležité, že jsou zde lidé, kteří se ochranou vlků zabývají na profesionální úrovni. A o tom, že by na tom zbohatli, silně pochybuji.
Odpovědět
Hu

Hunter

20.10.2020 11:49 Reaguje na Majka Kletečková
Na profesionální úrovni? Tou profesionalitou máte asi na mysli, že za to bere výplatu?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 11:51 Reaguje na Majka Kletečková
Každý si asi pod pojmem profesionalita představuje něco jiného. Vy snad nevíte jak dobře se na té " ochraně přírody " vydělává a bohatne?
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.10.2020 17:53 Reaguje na Majka Kletečková
Já považuji, vzhledem k tomu, jaké mají výsledky, za vhodné podpořit kohokoli, kdo jim zarazí financování.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

20.10.2020 20:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Rád se k té podpoře připojím.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

22.10.2020 22:05 Reaguje na Jan Šimůnek
Taky se rád k té podpoře připojím.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

20.10.2020 20:14 Reaguje na Majka Kletečková
Ono asi nejde o profesionální úroveň, jde jen o živení se díky takovým fanatikům, jako jste Vy.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.10.2020 10:53
Nikdo si do svého hnízda kálet nebude a zbavovat se teplého místečka taky.
Míň teplých místeček a více práce v terénu s klackem v ruce při obraně
stád před vlky. To je ale práce na slunci, v dešti i chladnu a ten smrad
oveček a hnoje fuj! Tak raději mudrovat, natáhnout ruce pro dotace a je
vystaráno. Osud chovatelů je ji ukradený a osud pastvin bez zvířat taky.
A pokud je cílem zaplocená krajina a kolem hladové smečky vlků, tak je
to už zcela zvrácené.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

19.10.2020 11:21 Reaguje na Břetislav Machaček
Mám kamaráda, který pracuje pro ochranu přírody a vím, že více než 50% času je v terénu. Netvrdím, že je to tak u všech pracovníků
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

19.10.2020 23:54 Reaguje na Břetislav Machaček
Vy jste si článek od paní Jelínkové zřejmě pozorně nepřečetl, jinak byste nemohl napsat takový blábol.
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

19.10.2020 11:49
Vážená paní Jelínková. Jak jste ukázala ve svém příspěvku, tak ve skutečnosti o celé problematice mnoho nevíte a navíc, místo toho, jako pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny která jak napovídá název by měla chránit přírodu a krajinu jako celek a ne jenom nějaký vybraný druh, právě obhajujete ochranu jednoho druhu bez ohledu na to, jaké to může způsobit ekologické škody. V mém okolí působí smečka z Vraních Hor. Nejsou zde pole ani velkochovatelé ovcí. Údržba pozemků se provádí pastevectvím-skotem, který je po většinu roku venku a drobnochovatelstvím ovcí ,kdy chovatel má od jedné do několika ovcí a používá je jako živé sekačky. K čemu jsou takovým lidem vaše rady? Jak to chcete zabezpečit, když vlci lezou do oplocených zahrad mezi domy? O pastvinách se skotem nemluvě a to se útoky na telata množí. Děkuji za odpověd´.Petrův Zdar
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 13:51 Reaguje na Jan Knap
Vazeny pane Knape, jak jste ukazal ve svem prispevku, tak ve skutečnosti o celé problematice mnoho nevíte.

Stejne jako u nas jsou "zive sekacky" pouzivane na Slovensku a tento problem resi s pomoci ovcackych psu. Na SK totiz zustalo pastevecka tradice neprerusena. Co opravdu resi jsou premnozeni medvedi - nikoliv vlci.
Nez mi budete oponovat, zjistete si realny stav veci - doporucuji:

>>> Približne 80 % strát sa vyskytuje na cca 12 % salašov. Miestne podmienky, najmä používanie preventívnych opatrení, však majú veľký vplyv na veľkosť strát oviec v jednotlivých stádach
Vysoké straty sú v niektorých prípadoch spájané s nedostatočnou aplikáciou preventívnych opatrení. Problémy môže spôsobiť nesprávne použitie alebo údržba oplôtkov, nedostatočne zaškolený personál, alebo nesprávne použité strážne psy. <<<

http://www.sopsr.sk/files/PS-o-vlka-draveho-na-Slovensku.pdf

Uplne beze ztrat to nebude nikdy.
PS: Ne, nejsem v zadnem hnuti a nerikam, ze nema existovat zadna regulace vlci populace. Jen se branim jednoznacnym resenim
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 14:33 Reaguje na Jarda Farda
Pokud vím tak dodnes se u vás vlk zatím loví. No neustále se stěžují pravidla a zmenšuje území na kterém jde lovit. Letos snad již uvažujete o tom, že se lov zastaví. Medvědi to je váš druhý problém a jsem zvědavý jak ses tím vypořádáte. Co vím tak se u vás zatím vydávají povolení pouze na problematické jedince a to s velkým skřípěním zubů toho vašeho Lesoochranárského sdružení VLK.
Jinak v žádném eko hnutí být nemusíte. Ono úplně stačí nechat se zblbnout jejich propagandistickými materiály.
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 15:16 Reaguje na Jarek Schindler
:-) Jsem zcela soukroma osoba.

K hlavnimu duvodu me reakce - jak to delaji na SK - jste se nevyjadril
Odpovědět
dm

david matoušek

19.10.2020 17:10 Reaguje na Jarda Farda
Vy jste srandista. Odkud pak jste ten text čerpal? Spousta chovatelů na Slovensku si myslí, že je vlk dokonce přemnožen a taky by ho sami chtěli při ochraně stád střílet. Dokonce o tom pisou na stránkách ministerstva. Takže úplně spokojeni se soucastnymi moznostmi ochrany asi taky nebudou.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 18:38 Reaguje na Jarda Farda
A jak to dělají? Vy jste to snad řekl? Už si uvědomte, že u nás moc pastevců se salašemi asi nenajdete. Na těch maximálně několik desítek ovcí co májí u nás běžní chovatelé na těch vesnicích si nikdo pastevce se psem pořizovat nebude. No a nejdřív se důkladněji seznamte se situací u vás na Slovensku a teprve potom ty rozumy roznášejte do světa.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

21.10.2020 08:58 Reaguje na Jarek Schindler
Na Slovensku se vlk loví, je to lovná zvěř, i když kvótovaná. Mají tam oblasti, kde už ovce nepasou, neboť to nikdo nechce i kvůli nutné ochraně před vlky dělat. Chovatelé ovcí na Slovensku rozhodně v "souladu" s vlky nežijí, žijí pod neustálým tlakem těchto predátorů. To vím od Slovenky, která se problematikou zabývá. Už jen vámi zmíněný důvod škod na ovcích "nesprávné použití pasteveckého psa" je pohled od stolu. Pastevecký pes není zboží z krámu s návodem k použití, které by fungovalo jaksi automaticky jen při stisknutí tlačítka. Toho si musíte se stádem vychovat od štěněte, dokonce ho nemůžete už "hotového" koupit k použití, pokud má "fungovat" dobře.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 09:12 Reaguje na Marcela Jezberová
??????????????? Nějak vám nerozumím paní Jezberová. O tom , že se zatím vlk na Slovensku loví snad píši, Že tam mají chovatelé stejné problémy jako všude jinde, píši také. No určitě nepíši o nesprávném použití pasteveckého psa. Podívejte se prosím na co reagujete. Píšete: Už jen vámi zmíněný důvod škod na ovcích "nesprávné použití pasteveckého psa" je pohled od stolu. Můžete mi říci kde jsem to měl napsat? Prosím , nebylo by možné, abyste použila při tom psaní někdy i mozeček?
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

21.10.2020 09:38 Reaguje na Jarek Schindler
Omlouvám se, to měla být reakce na Jardu Fardu. Ten si plete pasteveckého psa s pračkou.
Odpovědět
re

regis24

19.10.2020 12:48
Třeba zde:
Schválení Programu předcházely diskuse se zástupci svazů chovatelů hospodářských zvířat, Českomoravskou mysliveckou jednotou i Ministerstvem zemědělství.

Diskuse tomu předcházela, ale jaksi zapomněla paní dodat, že všechny návrhy hospodářu v krajině byli shozeny pod stůl a program je dílo pouze ochránců Duhy a AOPK.

Stejně tak nám opakuje hlouposti které nefungují nikde v Evropě - ochrana stád ohradníky, atd...
Odpovědět
LZ

Leon Zumr

19.10.2020 13:01
Ta mapa je o několik let opožděná :-) Hlavně tam chybí D10 tu mají vlci domácí v oblibě ;)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 13:17
Článek většinou dočtu pouze do pasáže, kdy se ekologové začnou zaštiťovat miliardovými škodami zvěří . Vy paní Jelínková jako státní zaměstnanec byste vaše tvrzení ale mohla doložit relevantními čísly. Nebo ne?
Z toho co jsem přečetl mě zajímá ještě jedna věc na kterou byste Vy paní Jelínková, jako garantka Programu péče o vlka a zaměstnankyně AOPK měla být schopna odpovědět.
Po letech první pozorovaný vlk v Německu byl plavec z roku 1991. Přes různá další pozorování se dá asi znovuosídlení Lužice vlkem datovat do roku 2000. Na znovuosídlení se měli podílet vlci z pobaltské populace na severovýchodě Polska. Otázkou je jak nyní můžete dle DNA rozlišovat středoevropskou nížinnou populaci? Během dvaceti let se DNA snad nemohlo vlivem prostředí natolik změnit aby bylo možné odlišit novou populaci od té původní. Jediným rozumným vysvětlením je, že je známá DNA středoevropskou nížinnou populaci zakládajících vlků a ta je hodně geneticky odlišná od populace pobaltské. Takže zase jsme u otázky odkud pocházejí vlci kteří založili tu středoevropskou nížinnou populaci pokud jejich DNA je odlišná od vlků, kteří údajnou migrací měli tu populaci založit? No a nebo. Jak je možné, že přes baltický původ zakladatelů středoevropské nížinné populace jsou současní vlci tak geneticky odlišní aby šlo odlišit jednotlivé populace? ATD.
Odpovědět
JH

Jiří Havlík

19.10.2020 14:37 Reaguje na Jarek Schindler
A není jedno, z jaké populace ti naši vlci jsou? Hlavně , že je tu máme.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 14:44 Reaguje na Jiří Havlík
No podle mě to jedno není a doufám, že mi mé pochybnosti paní Jelínková vysvětlí.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 13:21
Ještě jednu maličkost mám na srdci. Opravdu je elektrický ohradník vysoký 90 cm a doplněný o pásku ve výšce 120cm dostatečným zabezpečením pastvin? Podle ekologů by to mělo stačit. Nebo snad ne?
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 13:53 Reaguje na Jarek Schindler
Ne. Jeste to chce ovcackeho psa aj.

Pokiaľ majú vlky k dispozícii dostatok prirodzenej koristi, škody na domácich zvieratách majú z ekonomického hľadiska podružný význam. Na druhej strane sú straty spôsobené vlkom citlivo vnímané chovateľmi zvierat. Vlk využíva vhodnú príležitosť na ulovenie koristi.
Hospodárske zvieratá majú oslabenú schopnosť brániť sa útokom šeliem, preto je potrebná ich aktívna
ochrana zo strany človeka. Nechránené stáda oviec, kôz a rožného statku sú ľahkou korisťou vlka.
Novšie výskumy poukázali na to, že niektoré svorky sa môžu špecializovať na hospodárske domáce
zvieratá. Keďže potravné zvyky vlkov sa prenášajú učením z rodičov na potomstvo, je vysoký predpoklad, že tradícia útokov na hospodárske zvieratá sa stane súčasťou života určitých svoriek (SKUBAN 2005, FINĎO, SKUBAN 2011).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 14:42 Reaguje na Jarda Farda
Opravdu si myslíte, že každý majitel několika ovcí si pořídí ovčáckého psa? Od kolika ovcí se to vyplatí? Ve výsledku spousta chovatelů, místo pořízení psa spíš ukončí chov.
No ano, některé smečky se specializují na jednoduchou kořist. No a tyhle smečky by měly být bez pardonu eliminovány. To je to, po čem se zde již delší čas volá. To jsou ti problémoví jedinci a jejich regulace by měla být součástí té péče o vlka. U nás je zatím přirozené kořisti dost a přesto vzrůstají útoky vlků na ty hospodářská zvířata.
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 15:27 Reaguje na Jarek Schindler
A proc ne ? Kdyz mohou mit lide psa jen pro svoji radost? / A to nemluvim o gaucacich /
Odpovědět
dm

david matoušek

19.10.2020 17:16 Reaguje na Jarda Farda
Viděl jste někdy toho strážného psa, jak píšou na Slovensku? Záměrně nepíšu ovčáckého, protože tím je třeba i kolie co vám pomáhá honit stádo ale vlci smečku vám nezazene.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 00:01 Reaguje na david matoušek
Pan Schindler omylem použil termín ovčácký pes místo pastevecký pes.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 01:13 Reaguje na Majka Kletečková
Proč omylem?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 12:04 Reaguje na Majka Kletečková
A pan Farda zmíňoval také omylem ovčácké psy místo pasteveckých.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 18:30 Reaguje na Jarda Farda
A proč ano. Majitelé " několika" ovcí opravdu asi nebudou pořizovat a nákladně živit velkého psa. Nakonec, opravdu si myslíte že ty velké pastevecké psy zvládne každý?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 12:27 Reaguje na Jarek Schindler
Jsem několik posledních let udivena tím, kolik velkých psů se vyskytuje i ve městech v činžácích a panelácích. Kolikrát jsou to i lovečtí psi (např. maďarští krátkosrstí ohaři) a chovají je lidé, kteří se vůbec myslivosti nevěnují. Poslední rok jsem se už několikrát setkala ve Středočeském kraji s tím, že si lidé pořídili jako společníka a zároveň spolehlivého hlídače svého rodinného domu se zahradou kavkazáka. Zřejmě se tohle plemeno stává v ČR více dostupné a kdo ví, jestli za deset let nebudou tihle strážci v módě jako byli kdysi vlčáci a boxeři. To neznamená, že právě toto plemeno propaguji jako nejvhodnější pro hlídání hospodářských zvířat u nás. Pasteveckých plemen je dost a je z čeho vybírat.
Odpovědět
MK

Michal Konečný

20.10.2020 18:35 Reaguje na Majka Kletečková
Nebuďte udivena. Právě proto se v panelácích a činžácích žádní vlci nevyskytují.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 12:01 Reaguje na Jarda Farda
V Česku je oficiálně více než dva miliony psů.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 12:17 Reaguje na Majka Kletečková
Kolik je těch pasteveckých, vycvičených na ochranu stád?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 12:29 Reaguje na Jarek Schindler
Nemám tušení.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

20.10.2020 13:44 Reaguje na Majka Kletečková
Souhlas, velmi často nemáte tušení. Ale propagujete, to zase ano.
Odpovědět
MK

Michal Konečný

20.10.2020 18:39 Reaguje na Majka Kletečková
To ano. Ale čivava většinou smečku vlků neodežene.
Odpovědět
Hu

Hunter

19.10.2020 17:26 Reaguje na Jarda Farda
Taky z jednoho slovenského webu:
Z dnešnej návštevy poľsko/slovenského pohraničia, obec Bobrov. Každý rok problémy s vlkmi, kopa prebdených nocí, strhnuté ovce... Poľský bača o pol kilometra ďalej... "Ujec a Vy nemáte problém s vlkmi?" "Nie, nemáme." "Ako je to možné, tu pol kilometra pod kopcom si nevedia s vlkmi rady a Vy nič..." "My máme lepšiu mušku kamarát..." Tak len toľko k celoročnej ochrane vlka v Poľsku...
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

21.10.2020 09:02 Reaguje na Jarda Farda
Pastevecký pes schopný ochránit stádo před vlky NENÍ OVČÁCKÝ PES, který nahání stádo do ohrady, ani JÍM NESMÍ BÝT, jinak bude při obraně stáda k ničemu.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

20.10.2020 05:59 Reaguje na Jarek Schindler
Prý 1-2 dráty pod napětím nestačí. Tak se ptám , kolik drátů a v jaké rozteči je optimálních. Je třeba to doplnit ostnáčem a tabulkami se zkříženými hnáty, nástrahami odpalující světlice ,... aspoň lehkým minovým polem ?
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.10.2020 13:25
Vlky jsme tu víc než sto let neměli, a žádná katastrofa se v důsledku toho nekonala. Máme zde kulturní krajinu, v níž není pro vlka, vzhledem k jeho teritoriálním potřebám, místo. Jediným řešením bezproblémové existence vlků by bylo oplotit ony ostrůvky "jakžtakž přírodní" krajiny jako vlčí výběh v ZOO a vše, co z nich uteče, střílet.

Dalším problémem je obrovská arogance, s jakou vlkomilové prohlašují své chovy vlků (ve skutečnosti kříženců s vysokým podílem psa, jak ukázaly genetické výzkumy, i řada zpochybnění škod na základě genetické analýzy útočníků*) za nadřazené zájmům normálních, na rozdíl od nich užitečných, lidí, kteří pracují a vytvářejí, na rozdíl třeba od pracovníků AOPK, nějaké reálné hodnoty. Kilo skopového má rozhodně větší hodnotu než všechno, co AOPK vytvořila za celou svou existenci.

A třetí věcí, která mě na celé téhle problematice vadí, že AOPK nenese za své aktivity naprosto žádnou odpovědnost. Za normální stav bych považoval to, že by se škody způsobené vlky hradily ze mzdových prostředků AOPK a podobných organizací, klidně až na nějaké sociální minimum, pokud by takovýchto kauz bylo během roku víc.

-----------------
* Geneticky je vlk v podstatě jen jedno ze psích plemen (což samo o sobě zpochybňuje jeho vzácnost). Jeden a tentýž jedinec může žít část života jako vlk a část jako pes, nejen v povídkách pánů Londona nebo Setona, ale i podle Brehma a podobných odborných zdrojů.
Problém je, že ve vlčí smečce se předává určitý typ "vlčího" chování, které pak provádějí i psi, kteří se k ní přidali. Je zajímavé (byl o tom asi před rokem, možná i dřív, článek na Oslovi), že psi, kteří zdivočí tam, kde se vlci nevyskytují, se chovají naprosto odlišně.
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 13:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Obrovska arogance ... a pak napisete: "Jediným řešením bezproblémové existence vlků by bylo oplotit ony ostrůvky "jakžtakž přírodní" krajiny jako vlčí výběh v ZOO a vše, co z nich uteče, střílet."

"Jedine" reseni predkladaji prave arogantni lide.
Odpovědět
Anyr

Anyr

19.10.2020 14:49 Reaguje na Jarda Farda
Díky za tvé příspěvky. Je to pro mě něco jako světlo ve tmě. :)

Ale jedno ti napsat musím... nediskutuj tu. Nemá to smysl. Diskuze na ekolistu je o "vyměšování duše slovy", jinak řečeno je to takový "kbelík na egoistické zvratky", v žádném případě se nejedná o skutečnou diskuzi. I když věřím, že ekolistu zvedá návštěvnost a proto ji nezruší. :)
Zláště pak nereaguj na Daneše a Šimůnka. Jsou to trolové ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Troll_(internet) ) v kombinaci s proruským smýšlením, násilí, ega a dozvuky socialismu.

Ovšem jsou to jen rady, a pokud se rozhodneš vytrvat a dále, stále dokola a marně, zde "diskutovat", pak ti přeju fakt hodně štěstí a zvláště velmi pevné nervy.

Abych pak závěrem vzdělal zdejší "diskutující"...:

"Diskuse od účastníků vyžaduje:

-věcnost: věnovat se tématu a argumentovat, nikoli napadat nebo překřikovat,
-otevřenost: nevylučovat nikoho, kdo může k danému tématu přispět;
- poctivost: podstatné informace nesmějí účastníci zatajovat nebo tvrdit něco, čemu sami nevěří;
- trpělivost: pochopení argumentů druhého může vyžadovat čas;
- zdvořilost, která vyjadřuje společný zájem všech na každé věcné informaci.

Zkušenost ukazuje, že taková diskuse může být pro hlubší poznání složitých jevů velmi užitečná, protože překonává přirozené jednostrannosti účastníků a zvyšuje pravděpodobnost, že se na nic důležitého nezapomnělo. Některé diskuse jsou méně náchylné k polemikám, například diskuse řešení v matematice, obtížnější je dodržet požadavky diskuse ve vědě, v právu nebo dokonce v politice."

Je mi smutno z toho, co tu zdejší redakce dopustila. I proto už žádné peníze nezasílám.
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 15:25 Reaguje na Anyr
:-) Jsem jen takovy zbloudily pripad. Myslim si ale, ze homogenitu jednoznacnych prispevku (kdekoliv) je potreba narusovat prave kvuli ztracejici se schopnosti diskuse na socialnich sitich. Aby nam to schopnost uplne nezmizela.
Nevim zda jsou Daneš a Šimůnek trollove, ale moc schopnosti vest vecnou debatu nemaji.
V kazdem pripade dekuji za reakci :-)
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 15:26 Reaguje na Jarda Farda
korekce - Aby nam ta ...
Odpovědět
Anyr

Anyr

19.10.2020 16:20 Reaguje na Jarda Farda
Je to presne tak jak pises. :) Ovsem tady za naruseni homogenity prispevku dostanes akorat pres usta.
Ja bych ti s tim narusovanim milerad pomohl, ale jsem celkem vznetliva povaha, a kdyz ctu "slunce je cerne a vychazi na jihu, nic muj nazor nezmeni a kdo nesouhlasi, ten se musi odstranit z meho statu jako nejvetsi nepritel", tak se pak nechavam unaset a nedavam to.
Ale fakt me tesi, jak jsi tu dnes psal, tak jen tak dal a nenechat se prevalcovat jako ja. Ale zase mam vic casu na peci o prirodu v praxi, tj fakt. :))
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.10.2020 17:59 Reaguje na Anyr
Vy mi pánové chcete opravdu tvrdit, že vlk,
který se nebojí světlic a klidně vyčkává 50
metrů od člověka, zda se nebude moci vrátit
k lovu ovcí v ohradě, je zcela normální vlk?
Prosím krátkou odpověď na tuto otázku. Mi
nejde o normálně se chovající šelmy, ale o ty, které ztratily plachost a otázkou času může být, že je budeme potkávat uprostřed vesnic.
To už bude přes čáru pro většinu obyvatel republiky a už to asi ničím neobhájíte .
Není lépe jim vštěpit tu plachost dříve,
než k tomu dojde? Uvědomte si, že pak dojde
k radikálnímu řešení ke škodě všech vlků.
Odpovědět
Anyr

Anyr

19.10.2020 19:42 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak já si dnes udělám výjimečný den a opět zareaguji, a budu psát za sebe.
Nikdy jsem tu netvrdil nic z toho, z čeho mě osočujete. Pokud správně čtu, nenapsal jsem o vlkovi ani zmínku - psal jsem pouze o neexistenci diskuze na ekolistu. To zaprvé.
Zadruhé, stejně jako drtivá většina zdejších "nediskutujících" pálíš jedno tvrzení vedle druhého. Ve skutečné diskuzi by mělo být tvrzení vždy podepřené zdrojem, studií, výzkumem, rozborem a tak podobně. Jen ty jsi zvládl napsat následující "fakta":
1) Existence vlků, kteří se nebojí světlic, který vyčkává 50 metrů od člověka na možnost opětovného lovu ovcí v ohradě, plus narážku na jeho "normálnost".
- můj protiargument by byl takový: celý článek je "jedna paní povídala". Všichni jsme se setkali v životech se spoustou velmi přehnaných, až vybájených tvrzení, a je nutné počkat na nějaké potvrzení, doložení, a tak podobně. To, že tam byl "očitý" svědek, není moc důležité. Na světě je spousta očitých svědků výskytu mimozemšťanů, mokele mbembe, kongamata, yettiho, nebo poctivých politiků, a nevšiml jsem si, že by to bylo bráno jako průkazný důkaz.
2) Šelma, která ztratila plachost - pokud takové skutečně jsou, zatím je to spíš další rozšířený a ničím prokázaný evergreen "diskutujích" a majitelů stád - se jen a pouze přizpůsobila podmínkám, ke kterým ji donutil člověk. Vina za to padá na jeho hlavu, a pokud se nemýlím, stále nežijeme v zemi, kde by se nevolalo po potrestáné viníků, ne? :) Trochu filozofie, ale dovolte mi ji. Člověk by měl být čestný a spravedlivý, a ne komunista. :D
3) Dále nepřímo v lidech vyvoláváte "až jistotu" vlků, kteří budou chodit procesím ve městecha vesnicích, a číhat na zástupy Karkulek, aby je mohli sežrat. To není fér, i když chápu, že reklama myšlenek (a výrobků) na základě vyvolání obavy a strachu je dnes velmi moderní.
4) Tvrdíte, že pak dojde k radikálnímu řešení ke škodě všech vlků, což je další neprůkazné tvrzení, které vlastně předem viní lidi z vážného porušení zákona. Pevně věřím, že protiprávní jednání tu už není tak standardní věcí jako tomu bylo před několika desítkami let a že nesouhlas či škoda na "majetku" (chudáci ovce, že jsou majetkem, že?) nebude řešena vskutku pitomým způsobem, který by nejen že nic skutečně nevyřešil, ale především zvýšil nepřátelství všech stran.

Teď napíšu svůj názor, nikoliv tvrzení, tak to, pěkně prosím, berte na zřetel.

Češi jsou velmi, velmi citliví na změny, mnohem častěji se tu spíše "žije vzad", aneb co dělal můj prapraděda budu dělat taky. Všichni si musí uvědomit, že právě činy našich předků dovedli svět tam, kde je dnes. V tomto případě jejich "boj o přežití" vedl až k tomu, že si člověk začal myslet, že příroda je tu pro něj, a že bez ohledu na ekosystémy si může dělat co chce, konkrétně pak v krajině nechat jen věci, které může ovládat a jsou mu ku prospěchu (co je skutečným prospěchem je na další diskuzi, ale podle mě jeto především zdravá příroda, na které stojí a s ní i padá celá civilizace této planety). Nuže, vedlo to i k vyhubení vlka, a velkému přemnožení jeho kořisti, kterou myslivci v žádném případě nedokáží regulovat (toto mé tvrzení si lze snadno ověřit chvilkovým hledáním v literatuře a na internetu). Pak, celkem přirozeně, se našla skupina lidí, kteří se zasadili o opětovné znovurozšíření vlka na území ČR (ne vypouštění, jak se také často tvrdí; vlci u nás jsou přirozeným výskytem z okolí - i toto tvrzení lze ověřit snadno na netu).
Nu a k věci: je to jen o tom, že Češi, i čeští chovatelé, musí znovu přijmout - a to pro konečné blaho všech - ZMĚNU. Naučit se žít s vlkem v lese, tak, jako to zvládají v okolních zemích. Pokud lze úspěšně chovat velká stáda ku příkladu na Kavkaze (tu je o tom velmi zajímavé video: https://www.youtube.com/watch?v=3acrPzOGNjM) s vlkem vedle chovných zvířat, tak to půjde i tady.
Jediný problém je ten, proč by se lidé, zvláště chovatelé, měli přizpůsobit? Namáhat se, když do teď nemuseli?
Podle mě je odpověď snadná: protože se lidstvo snad umí učit ze svých chyb, i z chyb tolik opěvovaných předků, kteří z neznalosti spoustu věcí zkazili, a když tedy dnes už víme opět lépe, jak naše zásahy do přírody dopadají, tak bychom všichni měli svorně pracovat na co nejlepším obnovení původních, lokálních ekosystémů. Jistě, nikdy to tu nebude jako v patnáctém století, ale i tak lze ovce na noc zahánět do ovčína, mít pastevecké psy a SKUTEČNÉ ohrady, klidně i dotované, a dělat to vše buď pro lásku k přírodě, či alespoň pro vědomí toho, že bez přírody, bez zdravé přírody, nebudeme moci dlouhodobě vydržet.
A argument, že "žijeme v kulturní krajině" není moc fér - žijeme v takové krajině, jakou ji uděláme, nebo jakou jí dovolíme být. Ale myslím, že nastal čas si uvědomit, že člověk nedokáže neustále a bez následků vše ohýbat podle své vůle a sých přání.

Na závěr ještě pár věcí: omlouvám se za případné chyby a překlepy, dále připomínám že se jedná o můj subjektivní názor, a doporučuji k prostudování knihy profesorky H. Librové.

Tak, odesílám a padám, za měsíc nebo dva se sem opět mrknu, častěji na to nemám sílu. :D

Přeji všem "diskutujícím" hezké urážení se, ideálně v prvních větách příspěvků. Skutečně tím děláte velkou službu všem, a hezky plivete na vámi tak milované předky.
Odpovědět
MG

Milan G

19.10.2020 20:47 Reaguje na Anyr
Tak jsi se teda tady vyzvracel, všechno jsi odmítnul ve stylu JPP, napsal jsi mnoho slov a neřekl jsi vlastně nic.
A ty chceš ostatní poučovat jak mají diskutovat. To jsi mně teda rozesmál.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.10.2020 09:48 Reaguje na Anyr
Když je někdo schopen srovnávat Kavkaz s naší republikou, tak nemám už co říci. To je jako srovnávat moře s návesním rybníkem a chtít
v něm chovat žraloky. To je pouze přirovnání těch možností
zdejší krajiny a tu nezměníte bez
radikálního snížení obyvatel a
likvidace všemožných staveb.
Mimo nějakých všeobecných blábolů
mi stále nikdo nevysvětlil co bude
s chovateli 10 ovcí a jejich pozemky po ukončení chovu. Oni si nebudou pořizovat k 1O ovcím 2 psy a trnout strachy, co je čeká po návratu z práce. Budiž větší chovatelé to možná ustojí za cenu pořízení těch psů, hlídání 24 hodin denně a pak
cenou skopového v ceně žraločího stejku. Kdysi běžné skopové leželo na pultech řeznictví a dnes o něho už nezavadím. To samé platí o
pravé ovčí brynze a bude ještě hůř. Moji předci se při chovu ovcí, koz
a krav nemuseli o ně obávat a mimo
nemocí jim nic nehrozilo. Dnes už
s tím skončil i můj kamarád a to
zásluhou vašich milovaných vlků.
Jednu si odtáhli, zbytek dotrhali
a skončily v kafilérii. Jeho vnuci
to obrečeli a on to už vzdal.
Z louky bude brzo náletový les
a podobně uvažují i jeho sousedé.
Pak mohou louky spásat vám podobní
a možná i vlci vegetariáni.Na to
mi ale neodpověděl nikdo z vás, protože to ani nelze rozumně vyřešit. Jinak jeden pes bez pomoci chovatele nic se smečkou nezmůže a pokud nemá zkušenosti, tak může být i on obětí útoku.
Odpovědět
JF

Jarda Farda

20.10.2020 10:27 Reaguje na Anyr
Njn. Moc se omlouvam za "vyprovokovani" a jen dodam - kez by takto umeli diskutovat vsichni.

Pro ostatni - umite se obejit bez slov jako: ekoblabol, zvracet, placat atp? Treba by se pak dala vets nejaka diskuse.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 10:38 Reaguje na Anyr
Pokud si nebudu všímat toho jednostranného pohled pana Anyra a pominuli tu spoustu vět o ničem, kde si pan Anýr vlastně mnohdy i odporuje, tak k reakci toho vlastně moc nezbývá. Snad jen , klidně až za půl roku pane Anýr.
Jedno ale musím zdůraznit a okomentovat.
Žádné tvrzení ( bod 4) , které by předem vinilo lidi z vážného porušení zákona či protiprávního jednání sem nenašel.
A ani najit nemohl. Na rozdíl od pana Anyra totiž v tom radikálním řešení ke škodě všech vlků vidím změnu zákona která bude povolovat jeho redukci či lov "problémových jedinců či smeček". Pan Anyr může byt tedy klidný. pořád budeme právním státem.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

25.10.2020 23:37 Reaguje na Anyr
Excelentní, pravdivé. A děkuji Vám za ty kteří se nemohou zde bránit. <rl>
Odpovědět
JL

Jaromír Lukavský

14.12.2020 17:05 Reaguje na Anyr
"Pokud lze úspěšně chovat velká stáda ku příkladu na Kavkaze" věcný dotaz: je na Kavkaze vlk chráněný a je zakázáno ho zastřelit? Vlk jako pes se učí a naučené předává potomstvu. Čili naši vlci se naučili a předávají, že jim člověk nesmí ublížit. J.L. end
Odpovědět
JV

Jarda Vesničan

9.11.2020 19:53 Reaguje na Anyr
To se zase objevilo nových i česko - slovenských ekokomentátorů s novými nicky, že by snad AOPK i ostatní organizace pověřili své ovečky povinnými diskuzními příspěvky?
Odpovědět
Sl

Slovan

20.10.2020 22:12 Reaguje na Jarda Farda
Přesně proto zde s nima často diskutuji. Je nutné ty jejich hlouposti vyvracet. Protože někdy je to hnus. Jen mě vždy překvapí, kolik času “ti vesničané” mají oproti “ekologickým měšťanům” - já jdu se psema na 3 hoďky do lesa a pak nejde odpovědět všem, protože zde napíšou milion hloupostí...
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

19.10.2020 20:44 Reaguje na Anyr
Vy chytráku, kjá jsem byl celý dospělý život sledován StB (mám o tom písemný doklad - lustrační osvědčení, vystavené kvůli dávnému zapsání na kandidátku KDU-ČSL do krajských voleb) jako osoba nepřátelská budování socialismu. Mě obtěžovala StB v době kdy vaši předkové kolaborovali s komunisty.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.10.2020 17:05 Reaguje na Jarda Farda
Tak nabídněte jiné fungující řešení.
Oplocení jednotlivých pastvin a statků by přišlo mnohem dráž a čím delší plot, tím pravděpodobněji na něm bude nějaký defekt, který vlci využijí. Může jít i o "vyšší moc" typu spadlého stromu. Jakési "vlčí obory" by se udržovaly podstatně jednodušeji a levněji a výsledkem by byl uspokojivý stav - vlci zde (win pro vlkomily) ale neschopní útočit na stáda (win pro chovatele).

Pokud se nějaký takový kompromis nepodaří prosadit, pak je jednoznačně ekonomicky výhodnější ukončit chov vlků než ukončovat chovy ovcí. Protože z ovcí je užitek, zatímco z vlků nic. Ani tu přemnoženou spárkatou neloví, pokud mají možnost dostat se k hospodářským zvířatům.
A rozhodně jako občan nechci, aby se z mých daní platily škody způsobené vlky. To by měli platit vlkomilové ze svého. Chtějí tu vlky, tak ať za ně nesou odpovědnost. Tak je to v civilizované společnosti normální.

Druhá věc je, že to, co tady je, v podstatě geneticky nejsou vlci, ale kříženci se psem, mnohdy s vyšším podílem psa než vlka. To prokázaly rozbory DNA vcelku jednoznačně. Ochrana by se měla vztahovat jen na čistokrevné vlky a tihle bastardi (myšleno jako genetický termín) by se měli vystřílet. Už proto, že do populace evropských vlků vnášejí psí geny.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 00:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Prosím uveďte odkazy na zdroje, ze kterých čerpáte své tvrzení, že vlci v ČR nejsou vlci, ale kříženci se psem. Předem děkuji.
Odpovědět
Hu

Hunter

20.10.2020 05:36 Reaguje na Majka Kletečková
Nevím, jestli vám to bude stačit. V brožurkách HD se to asi nepíše.

A jsou to vůbec vlci?

http://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/v-nemecku-spolehaji-myslivci-a-pastevci-na-vlastni-forenzni-experty-vysledky-ukazuji-60-procent-vlka-40-procent-psa

V německém státě Šlesvicko-Holštýnsko bylo v loňském roce zaznamenáno 173 vlčích útoků na zvířata. U 46 případů nebylo možné prokázat, že útočil vlk. Chovatelé hospodářských zvířat se proto přestávají spoléhat na výsledky genetických testů Senkenbergova institutu, nově sázejí na hamburskou laboratoř ForGen. Její analýzy naznačují, že ve volně žijící populaci vlka může být přítomen velký podíl kříženců se psem.
Ve Šlesvicku-Holštýnsku došlo v roce 2018 k přibližně 173 vlčím útokům. Dalších 46 útoků nebylo možné vlkům jednoznačně přisoudit, výsledky genetických testů totiž byly nejasné. Až dosud byly všechny vzorky za účelem přesného stanovení DNA odesílány do Senkenbergova institutu ve Frankfurtu. Nově začnou myslivci a chovatelé odesílat vzorky do hamburgské laboratoře ForGen.

V databázi je již 200 profilů DNA
Forenzní vědci z laboratoře zajistili již 200 vzorků DNA. Z databáze budou vycházet při hodnocení nových případů. Původně se odborníci z laboratoře specializovali na lidský genom. U soudu mnohokrát svědčili v případech vražd.

K vlkovi se dostali náhodou
„K vlkovi jsme přišli náhodou,“ říká vedoucí laboratoře Dr. Nicole von Wurmb-Schwark. „Náš kolega je myslivec a mezi svými přáteli má několik chovatelů hospodářských zvířat.“
Všechny odebrané vzorky jsou odesílány na analýzu do Frankfurtu. „Když se však opakovaně neprokázalo, že na zvířata zaútočil vlk, přestože ho pastýři viděli, obrátili se na nás.“

ForGen používá složitější postup
Forenzní vědci z ForGen používají kromě analýzy mateřské DNA (mtDNA) i složitější postup.
„Analyzujeme mateřské a otcovské charakteristiky (STR analýza) na 17 lokusech. Je například pravděpodobnější, že budeme schopni rozlišit i sourozence, přestože často mají stejný první lokus,“ říká Thorsten Schwark.

Stanovení hybridů vlka a psa
Určení kříženců vlků a psů je tedy mnohem přesnější. Zatímco „Senckenberg“ trvá na tom, že v Německu není žádný hybridní problém, ForGen obvykle získá výsledky např. 60 % vlk, 40 % pes, často labrador nebo kavkazský pastevecký pes.
Odborný závěr ForGenu je tedy jasný: „100% vlk se tu stěží vyskytuje. Buď je třeba změnit definici vlka, nebo přijmout hybridy.“
Podle jagdwechsel.com, 29. 7. 2019, redakce

http://www.svetmyslivosti.cz/navrat-velkych-selem/posledni-znamy-krizenec-vlka-a-psa-byl-v-nemecku-zastrelen

http://www.svetmyslivosti.cz/navrat-velkych-selem/nemecko-vlcice-ma-pravdepodobne-hybridni-stenata

http://www.svetmyslivosti.cz/navrat-velkych-selem/hnuti-duha-evropske-staty-nedostatecne-resi-riziko-krizeni-vlku-se-psy

http://www.svetmyslivosti.cz/navrat-velkych-selem/vlcice-v-nemecku-byla-zastrelena-opakovane-se-parila-se-psy

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krizenci-psu-a-vlku-se-objevuji-napric-evropou-ukazala-studie

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/co-pisi-jini/ceske-vlky-ohrozuje-krizeni-se-psy-hybrid-uz-vznikl-na-rumbursku-zjistili-vedci

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/geneticky-cisteho-vlka-v-evrope-aby-pohledal-vetsina-jich-ma-i-geny-psi-zjistili-vedci

Atd.,atd., atd.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 08:11 Reaguje na Hunter
Já asi marně čekám na vysvětlení paní Jelínkové, jak je možné že jde pojmenovat nějakou nížinnou středoevropskou populaci vlka pokud zakladatelé této populace pochází z populace baltské. Tedy ze severovýchodního Polska. No a samozřejmě jak potom jde tyto dvě populace od sebe rozlišit. Odě dvě populace musí být geneticky shodné. Za dvacet let se DNA vlivem prostředí nezmění. Asi se odpovědi nedočkám a i to nakonec bude odpověď.
Odpovědět
JS

Josef Suchomel

21.10.2020 18:47 Reaguje na Jarek Schindler
Zde máte odpověď
Hulva et al. 2018. Wolves at the crossroad: Fission–fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. Diversity and Distributin.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ddi.12676
..je to tam i v pdf -

a kdybyste to náhodou nezvládnul tak něco málo je tady v češtině - ale doporučuji přečíst původní práci.
Molekulární ekologie vlka, rewilding a myslivost ve 21. století.
https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/MYSLIVOST-Straz-myslivosti/2019/Zari-2019/Molekularni-ekologie-vlka-rewilding-a-myslivost-v
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 02:15 Reaguje na Josef Suchomel
Bohužel, ve vámi uvedeném textu jsem odpověď na moji otázku nenašel. To že pobaltská a středoevropská nížinná populace mají dominantní podíl haploskupiny 1 a tvoří jeden celek na rozdíl od karpatské kde dominuje halposkupina 2 je sice pěkné ale na otázku to neodpovídá. Stejně tak je pěkné, že karpatská populace se dělí na východní a západní a existuje spojitost mezi subpopulacemi v celém karpatském oblouku. Je to pěkné ale zase ne zrovna moc objevné.
Omlouvám se že jsem tedy nic objevného nenašel. Pokud naleznete odpověď na moji otázku vy, budu velice rád když mi tu pasáž označíte. Předem děkuji.
Jinak , alespoň pro mě je dost podivné, že se ve studii tvrdí, že v oblasti té studie nebyla identifikována žádná hybridizace vlk-pes.
Odpovědět
JS

Josef Suchomel

22.10.2020 08:09 Reaguje na Jarek Schindler
"jak je možné že jde pojmenovat nějakou nížinnou středoevropskou populaci vlka pokud zakladatelé této populace pochází z populace baltské. Tedy ze severovýchodního Polska. No a samozřejmě jak potom jde tyto dvě populace od sebe rozlišit. Odě dvě populace musí být geneticky shodné. Za dvacet let se DNA vlivem prostředí nezmění."
Já myslím, že na tuhletu vaši otázku dává článek jasnou odpověď - nížinnou populaci definovat lze a obě populace odlišit lze...ale když vám to nestačí, je to Váš problém. To že nebyli nalezeni hybridi není podivné (protože to, že je většina vlků v Evropě hybridního původu je prostě lež a zde živí tu myšlenku jen pár jedinců na Ekolistu).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 10:13 Reaguje na Josef Suchomel
Pokud lze, ptám se jak?
Je na tom něco nepochopitelného, že člověk chce vědět více?
No a myšlenka hybridizace, která
se má živit zde? Jak potom vysvětlíte slova pana docenta ohledně jeho pohledu na tu hybridizaci? Nebo s nim snad nesouhlasíte? Je tu ještě jedna možnost, Že byste ty články, které předkládáte, sám pozorně načetl.
Odpovědět
JS

Josef Suchomel

22.10.2020 11:10 Reaguje na Jarek Schindler
Nikdy jsem neřekl, že hybridizace psa a vlka neexistuje. A pokud chcete vědět více (jak po tom tady "očividně" bažíte), tak hodl si to musíte nastudovat z vědeckých článků - na ekolistu se to od místních "odborníků" určitě nedozvíte a já nemám čas abych to za vás hledal....dále "no comment"
Odpovědět
JS

Josef Suchomel

22.10.2020 11:24 Reaguje na Josef Suchomel
A nebo víte co, napiště přímo doc Hulvovi, on vám ten rozdíl mezi nížinnou a karpatskou populací vysvětlí - pokud se mu bude chtít se s Vámi zahazovat. On je to totiž na vlky jediný odborník - na rozdíl od Vás, Šimůnka, mě a všech ostatních chytrolínů na tomto "diskuzním" pseudofóru.
KONEC
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 11:49 Reaguje na Josef Suchomel
No vidíte a já bláhový jsem si myslel, že pokud na něco dáváte odkaz, máte to sám dobře nastudováno pane Suchomele. Na pana docenta se určitě obracet nebudu. Jeho článek v myslivosti ( druhý odkaz)úplně stačí na to abych si udělal obrázek kam se až vědec může dojít v propagaci vlka. Nebo, že by bylo výstižnější říci, kam až se snížit?
Odpovědět
JS

Josef Suchomel

22.10.2020 13:15 Reaguje na Jarek Schindler
Je vidět, že tomu vůbec nerozumíte. Ale proto taky diskutujete pouze na Ekolistu, že....
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 14:31 Reaguje na Josef Suchomel
Nikde netvrdím, že tomu rozumím. Vy diskutujete nyní kde? Pokud nevadí diskutovat na Ekolistu vám a když ani "renomovaným přírodověcům" nevadí zde publikovat své články, nevím proč by mě mělo vadit na ně zde reagovat?
Máte snad lepší stránky k diskuzi?
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

19.10.2020 16:27 Reaguje na Jan Šimůnek
Tu katastrofu zažíváme teď díky přemnožené zvěři. Těch pár desítek vlků, kteří se dnes pohybují na území republiky, tu redukci nezvládne a mylivci dělají vše pro to, aby ty nadbytečné stavy zůstaly.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 17:47 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Jste opravdu genius pane Šeděnko. Za to že vlci loví místo spárkaté zvěře ovce můžeme poděkovat té , podle vás přemnožené zvěři. Opravdu geniální .
Odpovědět
JAROSLAV HALAMA

JAROSLAV HALAMA

19.10.2020 17:10 Reaguje na Jan Šimůnek
Takovou snůžku blbostí co napsal Šimůnek nenapíše ani dítě ve druhé třídě.Arogance některých lidí opravdu nezná mezí !!
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.10.2020 17:55 Reaguje na JAROSLAV HALAMA
Co z toho konkrétně je "blbost"?
Odpovědět
va

vaber

19.10.2020 14:26
u nás žije 128lidí na km2 a na jednom km2 žije taky 0,025 vlků a odborníci došli k závěru , že přemnožen je vlk
Odpovědět
dm

david matoušek

19.10.2020 14:43 Reaguje na vaber
Kteří odborníci a kde? O přemnožení vlků jsem nikde nečetl ani neslyšel. A to ani v diskuzich na ekolistu, kde chodí kované kapacity jako ty.
Odpovědět
va

vaber

21.10.2020 08:53 Reaguje na david matoušek
muusíš víc číst a pak budeš možná taky kapacita ,ale musí ti pomoci mozkové závity a to je ten problém
Odpovědět
RT

Richard Toman

19.10.2020 14:51 Reaguje na vaber
Vy jste hlavicka pane wachmeister. Az priste budou treba lidi v Beskydech nadavat na toho jednoho medveda, tak jim dojedte rict, ze vo co jako de, kdyz jich je stovka na km2 a medveda jen 0,00000000000000001. Ale diky, clovek se aspon zasmeje.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 15:25 Reaguje na Richard Toman
Nepřehnal jste to náhodou trošku pane Tomane, s těmi nulami?
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

19.10.2020 15:33
Vlky, tam kde škodí, je potřeba plašit a když to nepomůže, střílet. Vlk se prostě musí bát přiblížit se k lidským obydlím a ke stádům hospodářských zvířat. Problém ale je, že vlci mají poměrně velký akční rádius.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

19.10.2020 16:36 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Rozumný názor, který bych doplnil ještě o to, že vlk je inteligentní zvíře a brzy rozpozná, že světlice a dělobuchy mu neublíží. Navíc je problém v tom, že pokud se vlci objevují přímo v blízkosti obcí, nesmí se střílet. Existuje vyhláška, která zakazuje lov zvěře v dosahu 200 nebo 300 metrů (Přesnoou hranici by měli znát myslivci)
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.10.2020 17:08 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Nebezpečné zvíře můžete zastřelit i v domě nebo na zahradě / dvoře.
Před nějakými 40 lety (+-) zastřelili myslivci vzteklou lišku na chodbě jednoho brněnského paneláku.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 17:31 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Už si uvědomte pane Šeděnko, že plácáte nesmysly. To je většinou znak lidí co o tématu nic neví. Žádná vyhláška a tedy ani žádný problém, který by zakazoval lov zvěře v nějaké vzdálenosti od obce neexistuje. Loví se v rámci uznané honitby na honebních pozemcích. A s vyjimkou jde lovit i na těch nehonebních.
To na co narážíte se vztahuje k lovu domácích toulavých psů a koček. Víc jak dvě stě metrů je zákonem daná podmínka pro ulovení kočky a jedna z podmínek umožňující zastřelení psa.
S lovem zvěře a tím i s případným lovem vlků to nemá nic společného.
Ano názor pana Štenberka je rozumný. No je to názor který najdete ve většině komentářů. Tedy , že problémové vlky je potřeba lovit a lovem obnovit plachost vlků. Prostě a jasně, ochrana na věčné časy a všude je v případě vlka nesmysl. Pokud mají vlci lovit spárkatou zvěř nemohou zabíjet ovce. Stačí?
Odpovědět
DH

David Hromádko

19.10.2020 17:28
Hlavní problém vlka nespočívá vůbec ve vlkovi. Lidé si prostě zvykli maximalizovat své zisky eliminací všeho, co by mohlo ziskovost poškozovat a hledat při tom ta nejpřímější a na první pohled nejlepší řešení s nedozírnými následky. Mezi chovateli či mysliveckými hospodáři se dlouhou dobu (a mnohde bohužel stále) razí teze, že nejjednodušší řešení je něco zabít a dále to neřešit. Vlk jako takový je od přírody bezproblémové zvíře - na člověka téměř neútočí, teritoria smeček jsou relativně stálá a tam kde se usadí s nimi můžeme počítat na několik dalších let a jeho počty se za normálních okolností odvíjí od počtu kořisti a pokud jí je nedostatek, tak velice pružně na ní reagují snížením počtu členů ve smečce. Ovšem je velice složité vysvětlovat již několikáté generaci "pastevců", kteří začínali v přírodě bez vlků, že teď je potřeba něco dělat jinak. Problém je v moderním pastevectví dvojí: 1) jsou zde obří pastevci, kteří mají i několik tisíc ovcí. Zde je už takto velký počet zvířat problémem, protože takto se u nás pastevectví nikdy nedělalo. Pokud jsou zvířata ve velkém stádě, pak je i jejich ekologická funkce nulová, protože velké stádo nikdy nemůže porosty spásat extenzivně (tedy tak jak je to pro zachování biodiverzity pastvin nutné). Pokud jsou tato stáda rozdělena do menších, pak musí být buď pod dohledem ovčáka nejlépe se psy a nebo v mobilních ohradách s ohradníkem a opět se psy a pak v obou případech by měly být útoky vlků minimální. Vzhledem k tomu, že to tak není, dá se předpokládat, že majitel nedělá chov, tak jak by ho dělat měl a potom i ekologická a evnironmentální funkce takového pastevce značně diskutabilní. Nebo za 2) máme tu opět drobné pastevce se stády řekněme do stovky zvířat. Zde opět buď stádo hlídá ovčák se psy nebo jsou ovce obehnané elektrickým ohradníkem se psy. Na záběrech z útoků vlků, které je možné vidět v televizi však téměř nikdy není vidět tento přirozený a pro přírodu užitečný způsob hospodaření. Naproti tomu tam je vidět pevná ohrada, která je z několika lanek s proudem nebo dřevěný plůtek. Ovšem pokud je na záběrech pevný plot, tak se nejedná o extenzivní pastevectví a nemá pro biodiverzitu, kterou se ohání zastánci likvidace vlka žádný pozitivní vliv. Jednou z důležitých poznámek je rentabilita pastevectví jako takového - pastevectví nikdy nebylo nijak rentabilní, žádný ovčák, který dělal extenzivní chov na tom extra nezbohatl. Přesto někteří větší pastevci uvádí, že nakupují plemenná zvířata za desítky tisíc a vykazují velké zisky a mají tisíce zvířat. Opravdu se jedná o to typické extenzivní pastevectví o několika ovcích někde na horském svahu? Pochybuji... Extenzivně vedený chov na nemůže vykazovat téměř žádnou rentabilitu, proto jsou na něj dělány dotace a na mnohých místech ho provozují jen ochránci přírody a místní nadšenci. Velkochovatel se tam určitě "nechytne". Za zmínku určitě stojí věta: "Zákon o náhradách škod zároveň v současné podobě nestanovuje povinné minimální zabezpečení hospodářských zvířat jako podmínku pro vyplacení náhrady. Dochází tedy k vyplácení náhrad škod na hospodářských zvířatech přesto, že majitel má stádo ochráněné stejně jako v době, kdy vlk v naší krajině nebyl." V současné době tedy stát vyplácí z našich daní velké částky někomu, kdo opakovaně nic nedělá proti jejich předcházení. Je to jako kdyby pojišťovny opakovaně vyplácely peníze někomu, kdo v opilosti rozbil auta o stromy kolem silnice. Pojišťovna to uhradí a řidiči budou volat po vykácení agresivních stromů, protože řidič přece nemůže nic ovlivnit jinak, než aby stromy vykácel... Logiku to jistě nemá žádnou a stejně je to s vyplácením jakékoliv škody někomu, kdo jí nepředchází. Jsou určité mantinely, které slušný člověk dodrží - je tu vlk? Je! Chce ho tu většina společnosti? Evidentně chce! Tak prostě musím přijmout tento fakt a ve chvíli, kdy se mi i zastánci vlka snaží maximálně vyjít vstříc, tak toho využiji. Pokud ale budu pořád dokola mluvit o tom, že něco nechci udělat jen pro to, že se mi nechce a že chci mít všechno tak, že nemusím nic, tak je diskuse s takovým člověkem bezpředmětná... Jsou škody od vlka větší než zisky? Vyšlo již mnoho studií od lesníků, kteří uvádějí, že škody způsobené zvěří na stromcích dosahují několika miliard každý rok, to samé zemědělci na škodách od zvěře na plodinách. Tyto škody zaplatíme všichni - všichni používáme výrobky ze dřeva a dřevo jako takové a plodiny z našich polí jíme také. Jedinou ochranou a regulací zvěře byli dlouhou dobu myslivci - ti dnes sami přiznávají, že situace je vážná a že je už teď jasné že ji nezvládnou. Důvodů je více, ten nejpodstatnější ovšem je čím dál nižší počet aktivních myslivců a stále zvyšující se průměrný věk těch, kteří to dělají. Naproti tomu zde máme vlka, který nám s tímto problémem může pomoci, udělá to zadarmo, vždy a za jakéhokoliv počasí čí politiky lidí. Ano páchá škody, protože každá mince má dvě strany a zatím se nestalo, že by řešení jakéhokoliv problému bylo vždy 100% ku prospěchu všech. Platí to jak pro obory ekologie, lékařství nebo i průmyslu...škody od vlka, ale zdaleka nedosahují škod způsobených zvěří. Pokud se vhodně předejde škodám na hosp. zvířatech od vlka, a vlk zůstane zachován, bude se zisk rovnat - ušetřeným proplaceným škodám + škodám od eliminované zvěře a to by přece bylo nejvýhodnější nebo ne? Co je ale zarážející, že škody jsou propláceny každému, bez ohledu, jestli zvířata nechal někde v noci venku bez ochrany nebo nikoliv. Vlka tu již nějakou dobu máme a pastevci se rozdělili na dva tábory 1) Ti co se rozhodli pro ochranu stád pomocí psů, které na to speciálně cvičí a až se zákon o proplácení škod novelizuje (jak avizuje článek paní Jelínkové), tak jim škody budou nadále propláceny. Studie však ukazují, že ochrana menšího stáda psem a elektrickým ohradníkem je až 85%, tak proplácení případných škod nebude nijak finančně zatěžující. Proběhlo již několik rozhovorů s těmito chovateli a shodují se, že užití psů a opatření, které vydala AOPK jim skutečně pomohla a že mnohdy útoky úplně zmizely. A na 2) pastevce kteří zatím neřeší nic, po každém útoku si nechají škody zaplatit, požadují zvyšování částek za každý kus a volají po odstřelu vlka, protože až dojde k novelizaci, tak jim neproplatí nikdo nic, protože nadále odmítají opatření s tvrzením, že to nejde. Ano pokud k tomuto dojde a vyhubí opětovně vlka, tak ušetříme několik milionů na vyplácení škod lidem, kteří evidentně porušují zákon o ochraně zvířat proti týrání - tedy že nezabezpečují zvířata tak, aby se předešlo útokům jakýchkoliv predátorů. Na druhou stranu tu budeme mít miliardové škody od zvěře, kterou nikdo nebude regulovat a to již nejsou nějaké černé scénáře o kterých nevíme jestli se vyplní. Tyto scénáře se dotknou lesníků, zemědělců, myslivců, ale i řidičů atd. a tyto škody nakonec zaplatíme všichni. Jak to tedy vypadá, buď budeme vyplácet škody jen zodpovědným chovatelům, kteří udělají maximum, aby uchránili svá stáda, ale zároveň na nás nepřichystali "časovanou bombu" v podobě nikým neregulované zvěře, která bude stát miliardy. Nebo budeme vyplácet škody každému, kdo si o ně řekne ze své kapsy a bude nám jedno že ten člověk neudělal vůbec nic pro to, aby k tomu nedošlo. A nebo vlka znova vyhubíme, aby tedy všichni mohli žít s tím, že nemusí vůbec nic a to že máme obrovské škody, které shledáme nakonec každý nikoho trápit nebude, protože tu budeme mít pár chovatelů, kteří prostě chtějí jen vydělávat a udělat pro to co možná nejméně. Pokud začne společnost všechno řešit tím nejjednodušším způsobem ideálně likvidací čehokoliv a jakkoliv, tak zdegeneruje, protože nebude muset přemýšlet a hledat třeba složitější, ale v konečném důsledku výhodnější řešení. Takových příkladů by jsme tu mohli jmenovat tisíce a nikdy to nedopadlo dobře. Opatření pomocí psů a elektrických ohradníků fungují ve Francii, Německu nebo i na Ukrajině a Rumunsku, jen u nás to nefunguje, protože se zatím nenašla dostatečná základna lidí, kteří by to alespoň zkusily. Když to zkusím a nepůjde to, tak budiž... Zde ale chybí i samotná vůle zvednout se od televize a jít něco řešit ven ke svým stádům. Zatím jsem nečetl článek, že by nějaký pastevec uvedl, že zabezpečil stáda psy a elektrikou, že zvířata na noc zavíral nebo alespoň hlídal a že od toho upustil, protože by zbankrotoval nebo že to mělo nulový význam. Ptám se proč? Názor ať si každý udělá sám... A pokud někdo tvrdí, že by neuživil 2 pastevecké psy, tak tato plemena kde kdo chová doma jako rodinného psa a zatím nezbankrotoval. Navíc pastevecká plemena jsou nenáročná nejen na ustájení a péči, ale i na stravu, právě na to byla totiž šlechtěná a x stovek let takto fungovala a v mnohých zemích stále fungují.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

19.10.2020 18:41 Reaguje na David Hromádko
Máte můj respekt. Podotýkám, že jádro Vašeho sdělení lze uplatnit na téměř celou oblast dnešní změdělské a lesnické praxe.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 19:24 Reaguje na Jakub Graňák
No a já, pane Graňáku to zase považuji za nepoužitelný a zbytečně dlouhý ekoblábol. Od začátku do konce pouze nesmysly.
Začíná to tím, jak je vlk bezproblémový a končí jak je nenáročné chovat velké pastevecké psy. Otázkou je , choval pan Hromádko něco jiného než akvarijní rybičky?
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 19:52 Reaguje na Jarek Schindler
Nalepkovani zavedli komunisti ( Havlove, antisocialisticke zivly atp.), pak to od nich prevzal s. Vaclav Klaus. Pouziva se tehdy, kdyz nemam zadne argumenty. Vy jste pouzil nalepku "ekoblabol" uplne na cely clanek. Takze napr: "ochrana menšího stáda psem a elektrickým ohradníkem je až 85%" je tedy lez. Pritom tyhle studie existuji, jenze nejsou podle Vas - tudiz to je ekoblabol prip nesmysl. A neodpustite si ani naslednou denunciaci. Dokazujete tim o sobe jedinou vec. Jakou ? To pro Vas zustane tajenkou :-)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 00:14 Reaguje na Jarda Farda
Když jinak nedáte, budu tedy muset opět "nálepkovat".
Jen naprostý idiot vytáhne z kilometru textu jednu větu a na ní potom demonstruje relevantnost celého textu. Nechápete? Nevadí.
Jinak co je tak moc převratného na tvrzení, že ochrana menšího stáda psem a elektrickým ohradníkem je až 85%." Jestli to nechápete tak to AŽ 85% znamená pouze to že to není 100%. No může to ale být jen 10%. Je to prostě 0 až 85%. Navíc je tam také napsáno: "Opatření pomocí psů a elektrických ohradníků fungují ve Francii, Německu nebo i na Ukrajině a Rumunsku, jen u nás to nefunguje.?
Nejste si schopen dohledat informace jak to v těchto zemích funguje ve skutečnosti? Ono to tam totiž nefunguje.
Tady nejde o to co je nebo není podle mě ale o to, co je pravda. No a tento ekoblábol pravdou není.
Co si myslíte Vy pane Fardo. Choval pan Hromádko alespoň ty rybičky?
Odpovědět
JF

Jarda Farda

20.10.2020 10:33 Reaguje na Jarek Schindler
O kolik jednodussi by bylo, kdybyste se umel vyhnout nadavani "Jen naprostý idiot..."

A vidim, ze budete asi i proti rouskam - protoze nefunguji na 100%.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 12:30 Reaguje na Jarda Farda
Vzhledem k vašemu způsobu diskuze argumentaci atd, pouze nazývám věci pravými jmény.
Opravdu si někdo myslí, že autora komentářů typu , cituji : Muflon - tu tu tu. Vlk - fuj, fuj, fuj ..... jde označit či nazvat jinak než výrazem naprostý idiot? Já si naopak myslím, že toto označení je velice mírné a přímo něžné. Šlo by použít podstatně přiléhavější výrazy.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 09:03 Reaguje na Jarek Schindler
viz odpověď panu Hunterovi níže
Odpovědět
Hu

Hunter

19.10.2020 19:49 Reaguje na Jakub Graňák
Takový ekoblábol se jen tak nevidí.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 09:03 Reaguje na Hunter
Pane Huntere, já jsem byl dlouhou dobu odpůrcem návratu vlků do české krajiny. Tento názor jsem byl nucen přehodnotit poté, co jsem před nějakou dobou jednal s jedním zástupcem místního mysliveckého sdružení, kdy jsem apeloval na to aby začali konečně něco dělat s liškami promenádujícími se nám po dědině a působícími nemalé škody na drůbeži. A hádejte, co mi dotyčný sdělil: mám si ty slípky prý lépe zabezpečit (vzhledem k faktu, že za plotem už byly, měl patrně na mysli pořízení ovčáckého psa). Tudíž jaký je rozdíl mezi něčí drůbeží, kterou si mám dle myslivce zabezpečit proti lišce a mezi ovcí, kterou si dle ekoaktivisty má zabezpečit chovatel?

Obávám se, že obě tyto skupiny (patrně v důsledku neustálého hašteření) začínají poněkud postrádat smysl.

Cituji: "Lidé si prostě zvykli maximalizovat své zisky eliminací všeho, co by mohlo ziskovost poškozovat a hledat při tom ta nejpřímější a na první pohled nejlepší řešení s nedozírnými následky." toto sdělení pana Hromádka, které se táhne jako červená nit jeho přízpěvkem, je to co jsem ocenil, poněvadž je zjevně platné
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 09:45 Reaguje na Jakub Graňák
Pane Graňák, již jsem to výše napsal. Vytahovat z kilometru textu věty se kterými se dá souhlasit a podle toho hodnotit celý komentář je nesmysl. Bohužel jde o to jak a k čemu jsou možná i pravdivé výroky použity a v jakém kontextu věci jsou uváděny.
To co citujete by bylo možné považovat za pravdu kdyby to byl objektivní pohled na vše. No bohužel tady to platí jen v případě obhajoby existence vlka. Proč stejný pohled neplatí i pro tu spárkatou zvěř? V jejím případě nejde o zisk a eliminaci zvěře za účelem zvýšit ten zisk? Ta zvěř dělá škody také pouze a jen člověku. Pokud někdo tvrdí, že přírodě, tak lže .
S liškami promenádujícími se po dědině se dělá cokoliv hodně špatně. Dědina není honitba. Potom je tu i určitý stupeň frustrace myslivců. Opravdu si myslíte, že neustálé útoky ochranářů, třeba právě ohledně lovu lišek, na myslivce, jsou produktivní ? Oni ani ti ochranáři neví co chtějí a sami mezi sebou se nejsou schopni domluvit. Jedni chtějí genocidu spárkaté zvěře, druzí nadávají myslivcům ,
do vrahů, například právě proto, že loví ty lišky. No a ta krásná, krotká lištička " která říká, pohlaď si mě". To přece nemá chybu.
Myslivec tu byl hodně dlouho před ochranáři a o nedozírných následcích v důsledku jeho hospodaření se asi nedalo mluvit. Nepůvodní ochranář se tu vyskytl před pár lety. Jak to po těch pár letech vypadá? Čí činnost je tedy kontraproduktivní ?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 09:52 Reaguje na Jarek Schindler
Upřímně řečeno se domnívám, že je kontraproduktivní činnost obou těchto spolků, ani jeden si totiž nehledí toho svého a hledá jen, na koho hodit vlastní selhání.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 10:27 Reaguje na Jakub Graňák
No vidíte, ani v tomto se nejsme schopni shodnout. Jak tedy vypadá praxe. Myslíte, že myslivec potřebuje ke své činnosti ochranáře? Nikdy ho nepotřeboval a potřebovat nebude. Co by si ale počal ochranář bez myslivce. Ochranář totiž, stejně jako každá totalita, potřebuje svého " třídního nepřítele". Jak je v dnešní době krásně vidět, již mu nestačí jen myslivci ale potřebuje i rybáře, včelaře, lesníky a zemědělce. Tedy všechny co před ním svou činností zasahovali do přírody. Kupodivu i přes to několik staletí trvající zasahování výše zmíněných, máme pořád přírodu a to i přírodu která stojí za to chránit. Nastupuje "ochranář" a vše jde do kytek. Řekl bych, že zničit toho stihli , za tu krátkou éru své působnosti, již dost. Takže , nevšiml jsem si že by myslivci na někoho něco házeli. Pouze se snaží bránit.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 10:51 Reaguje na Jarek Schindler
Celý život žiju na venkově, tudíž budu mluvit za venkovany (nemyslivce a neekoaktivisty). Nám byli vždy ekoaktivisti podezřelí a v mém okolí je nikdo v lásce nemá, naopak myslivci byli vždy uznáváni (právě i díky tomu, že jednou z nejdůležitějších jejich aktivit byla regulace a případná eliminace škodné), to se však v posledních dekádách dost změnilo a to právě v důsledku vaší rezignace na tuto podstatnou součást vaší činnosti. Začněte dělat to o čem myslivost vždy byla zavčasu, dokud jste ještě proti sobě venkov neobrátili úplně. Kokotů v kožených kamaších s flintou za sto táců přes rameno, co hledí jenom na prachy, už totiž máme plné zuby.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 11:21 Reaguje na Jakub Graňák
Také mohu říci, že skoro celý život žiji na vesnici a poslední roky i za vesnicí. Jsme na to tedy alespoň v tomto ohledu asi přibližně stejně. Rozdíl mezi námi bude asi v tom , čeho, kdo má plné zuby. Já mám plné zuby pokrytců, co na jednu stranu mluví o eliminaci škodné a na druhou stranu " plácají po ramenou " ochranáře, jak dobře to těm myslivcům například právě při lovu té škodné zavařují.
Až ten venkov jasně řekne, tady žijeme my a jen my víme jak tady chceme žít, tak bude mít smysl zase něco dělat a i
v tomto rozhovoru pokračovat.
I přesto jaká je nyní situace jsem přesvědčen, že toho myslivci dělají stále ještě dost a dost.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 11:33 Reaguje na Jarek Schindler
Měřím každému stejně, jak ekoaktivistům, tak i vám jde pouze o vlastní teřich (kolik jen znám myslivců, kteří bez mučení tvrdí, že to dělají proto, aby na tom vydělali), tudíž se nedivte, že mi splýváte.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 12:06 Reaguje na Jakub Graňák
Tak ty lidi co to dělají aby na tom vydělali bych opravdu chtěl potkat. To může asi říci pouze člověk co tu myslivost v životě nedělal. Samozřejmě jsou i komerční aktivity spojené s lovem ale to není všeobecně o myslivosti jako takové. Určitě to není o myslivosti v rozměrech té vesnice a těch vašich místních myslivců.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 16:26 Reaguje na Jarek Schindler
Současná myslivost není už ani zdaleka tou myslivostí jako takovou, jako byla za časů Žalmana (ostatně ani tehdy taková nebyla, viz řada jeho postesků přímo v textu jeho knihy), nedělejte z toho nějaký skautský kroužek, staří už pomalu vymřeli a mladí se dívají na svět skrz poškohled.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 09:24 Reaguje na Jakub Graňák
Já jsem rád, že i v té myslivosti jsme se trochu posunuli. Je krásně vidět, kdo a kdy se odvolává na krásu prvorepublikové myslivosti . Vězte pane Graňák, že dnešní pohled je ke zvěři i přírodě podstatně citlivější. Třeba pro mnohé způsoby lovu byste asi porozumění neměl. Ale co vám budu vykládat, když o tom stejně nejste ochoten přemýšlet a pochopit to.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

22.10.2020 19:52 Reaguje na Jarek Schindler
Jako pro co? Pro tlučku, nebo železa? Buďte konkrétní.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 23:49 Reaguje na Jakub Graňák
Byly i horší věci. Jinak ani pro železa a ani pro tlučku. I když je ta tlučka humánní tak není selektívní.
Odpovědět
Hu

Hunter

23.10.2020 05:33 Reaguje na Jakub Graňák
Třeba kapkan nebo lov do roštěpu.
Odpovědět
Hu

Hunter

20.10.2020 11:39 Reaguje na Jakub Graňák
Řekl bych, že do toho, jestli má někdo flintu za 20 nebo za 100 tis. je vám úplné nic. Ale politická strana, mající ve znaku třešničky, by vám za tohle vyjádření jistě zatleskala.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 13:11 Reaguje na Hunter
Myslíte? Parlament je pokud je mi známo místo s nejhustější koncentrací "myslivců" na jednotku plochy, a to napříč politickým spektrem
Odpovědět
Hu

Hunter

20.10.2020 13:22 Reaguje na Jakub Graňák
A co to má společného s tím, za kolik má kdo flintu? Drzitelu LL je cca 90 tis. Oni jsou v parlamentu? Nějak jsem si nevsimnul ze Máme tak pocetny parlament.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 16:22 Reaguje na Hunter
Honitby si pronajímá kdo? Poslanci s flintou za 100K, nebo děda s desetitisícovým důchodem?
Odpovědět
Hu

Hunter

20.10.2020 17:23 Reaguje na Jakub Graňák
Obojí. Těch s flintou za 100K je určitě výrazná menšina. Ale vidím, že ekonomická nerovnost vás velmi trápí. 6e vy máte takovej ten rudej řidičák na fšetko, jak se tomu říkalo dřív?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

22.10.2020 19:51 Reaguje na Hunter
Jistěže trápí, za ty roky, co furt platím slípky bych si mohl taky koupit nějakou pěknou flintičku. A s rudochama na mě nechoďte, je to otázka čistě ekonomická.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.10.2020 07:24 Reaguje na Jakub Graňák
Ano pane Graňák, to je také jedna z možností. Už dávno jste mohl mít flintu. Před tím samozřejmě myslivecké zkoušky a hájit si ty slepice sám. Organizovaný v Čmmj být nemusíte. Tak v čem je problém.
No a někdo má flintu za sto tisíc, někdo za 10. Právě ti komunisti chtěli "rovnost". Všichni mohli mít flintu pouze za pět. Špatně jsem se vyjádřil. Ne všichni mohli a naopak i tenkrát někteří měli i za těch sto. No a o ekonomiku určitě nešlo.
Odpovědět
Hu

Hunter

20.10.2020 11:11 Reaguje na Jakub Graňák
Pane Graňák, poněkud mě překvapuje, na základě čeho měníte své názory. Ale intravilán obce/dědiny je nehonební pozemek, na kterém se lovit nesmí. Takže dotyčný vám odpověděl naprosto v souladu s platným legislativním předpisem, protože by jinak riskoval ztrátu papírů. Řešit to nějak jistě lze, ale když čtu některé vaše příspěvky, tak já osobně být na jeho místě bych se o to nijak nesnažil a sdělil bych vám to samé.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 11:34 Reaguje na Hunter
Ta liška bydlí na autobusové zastávce? Ne, že? Nejspíš někde za dědinou, ale když patrona je tak drahá, že ano?
Měřím každému stejně, jak ekoaktivistům, tak i vám jde pouze o vlastní teřich (kolik jen znám myslivců, kteří bez mučení tvrdí, že to dělají proto, aby na tom vydělali), tudíž se nedivte, že mi splýváte.
Odpovědět
Hu

Hunter

20.10.2020 11:40 Reaguje na Jakub Graňák
A jak víte, že za dědinou ty lišky neloví?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 13:12 Reaguje na Hunter
Jednoduše, kdyby je lovil, tak je každý druhý den nevidím chodit po ulici.
Odpovědět
Hu

Hunter

20.10.2020 13:23 Reaguje na Jakub Graňák
Aha. Tak to jistě.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 16:01 Reaguje na Hunter
Jen do toho, poučte mě, jak je tedy loví, když tam evidentně stále jsou a škody (rovněž nemalé) stále rostou.
Odpovědět
Hu

Hunter

20.10.2020 19:01 Reaguje na Jakub Graňák
To bych jistě mohl, ale ve vašem případě by to byla naprostá ztráta času, protože vy víte všechno nejlíp.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

22.10.2020 19:49 Reaguje na Hunter
Vidíte a zrovna toto jsem myslel upřímně (nikoli jako Standa Gross)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 11:15 Reaguje na Jakub Graňák
A bude hůř pane Graňák. Jen co se zakáže norování, lov na újedi ( jeden z velice účinných způsobů lovu) již naráží na veterinární zákon a stanoví se doba hájení lišky tak ty slepice zrovna zrušte. No sice budete obviňovat myslivce ale ve skutečnosti si za to budete moci pouze vy sám.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

22.10.2020 19:48 Reaguje na Jarek Schindler
Znovu, parlament je plný myslivců, proč tedy ti zákonodárci nekonají? Patrně proto, že jim to jedno, že?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 23:46 Reaguje na Jakub Graňák
Co je jim jedno????
Odpovědět
Hu

Hunter

20.10.2020 11:45 Reaguje na Jakub Graňák
V tom případě neusilujte o maximalizaci zisku z vašich slepic eliminací něčeho, co by tu vaši ziskovost mohlo poškozovat, když jste příspěvek p. Hromádka tak ocenil, a smiřte se s tím, že nakrmíte lišku.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 13:19 Reaguje na Hunter
No a konečně se dostáváme k jádru věci: v tom případě neusilujte o maximalizaci zisku a neplačte nad strženými muflony a smiřte se s tím, že nakrmíte vlka. Líbí? - vaše vlastní meducína?

viz:
Žalman 2. vydání str 170 kap 7 Na obranu zvěře dravé

Lovu zdar
Odpovědět
Hu

Hunter

20.10.2020 13:26 Reaguje na Jakub Graňák
Já jsem ale ekoblábol Hromádky nevychvaloval. Trochu si protiřečíte nezdá se vam?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 16:17 Reaguje na Hunter
Jen jsem si dovolil poukázat na to, že se i vaše zájmová skupina ráda schovává za floskule o tom, aby si každý svůj majetek zabezpečil sám. V okamžiku, kdy na regulaci škodné rezignujete vy, jakož myslivci, patrně nazrál čas, aby je regulovali jejich přirození regulátoři z řad větších šelem, to je celý příběh. Jestli si tím protiřečím je mi úplně víte kde.
Odpovědět
Hu

Hunter

20.10.2020 17:27 Reaguje na Jakub Graňák
Největší odborníci na myslivost jsou vždy ti, kteří zastupují laickou veřejnost. Nevím, jak jste přišel na to, že posláním myslivosti je vyvraždit lišky :-) v okolí vaší dědiny, abyste maximalizoval snášku vajec pro vaší osobní spotřebu. Prostě jak jde o vaše slepice, tak jde všechno stranou :-).
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

22.10.2020 19:59 Reaguje na Hunter
Jaképak vyvražďování? Pokud vím tak se tomu ve vašem žargonu říká regulace škodné (ostatně totéž bych viděl jeko řešení i v případě vlků), jak jsem napsal už asi desetkrát. Hrozně se tu pohoršujete nad "ochočenýma vlkama" stejně ochočené lišky vám nevadí, kdo je tady pak pokrytec?
Odpovědět
Hu

Hunter

23.10.2020 05:40 Reaguje na Jakub Graňák
Ano, moderní žargon, jdeme s dobou, jak se po nás žádá. I ulovenou zvěř dnes z lesa neodvážíme bryčkou s potahem jako dříve a krmení v zimě netaháme na sáňkách, akorát zabíjet pohledem jsme se zatím nenaučili, tak používáme střelné zbraně, ale kdo ví, vývoj nezastavíte. A k tomu zbytku, právě že máme zkušenosti s řadou jiných druhů, tak víme dopředu, jak to dopadne a v řadě případů je pak nějaká regulace velmi obtížná. A kdo jiný ten průser pak bude řešit? Co je na tom pokryteckého?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 09:37 Reaguje na Jakub Graňák
Neschováváme se za nějaké vaše floskule. zase to asi bude reakce na mě a mé tvrzení o divném , dvojím přístupu k divokým zvířatům u nás. Zatím co pastevci si musí svá stáda zabezpečit aby neměli škody, v případě lesa a zemědělců se musí snížit stavy zvěře aby nebyly škody. Až bude stejný přístup ke všemu tak to bude vypadat tak , že všichni si musí zabezpečit a u všeho se musí udržovat stav na rozumné výši.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 09:57 Reaguje na Jakub Graňák
Vy budete takový prototyp typického českého človíčka pane Graňák. Človíčka jdoucího s davem který pranýřuje myslivce a volá po zákazu lovu lišek. Za rohem si potom budete stěžovat, že myslivci těch lišek loví málo. Musíte se rozhodnout. Pokud vám vadí lov lišek, nemůže vám vadit jejich promenáda po vesnicích. Ano je spousta způsobů lovu a i u toho Žalmana, na které ho jste se odvolával jich mnoho najdete. Mnoho jich je v dnešní době naštěstí zakázáno a i já se zákazem některých souhlasím. No ochranářská lobby jde dál a požaduje zákaz dalších způsobů lovu, požaduje zkrátit dobu lovu nebo u těch nejextrémnějších, dokonce zrušit lov lišek. Budete se muset rozhodnout. No a nemyslete si, že to příroda díky přítomnosti většího predátora vyřeší. Tyto poučky platí v člověkem nedotčené krajině. U nás se bohužel budete muset smířit s tím, že nejprve se vám po návsi asi bude promenádovat časem vlk a až odejde, tak si tu promenádu zopakuje liška.
A že je vám vaše protiřečení u prdele. To je pouze váš problém.
Odpovědět
Hu

Hunter

21.10.2020 10:32 Reaguje na Jarek Schindler
Jarku, já Žalmana mám IV.vydání, r.v. 1948. Na straně 170 věnoval několik řádek této zmíněné kapitole. Psal to v době, kdy v ČR žádný vlk nebyl a tzv. škodná se lovila intenzivně a na potkání, je to samozřejmě poplatné tehdejší situaci, dneska by se asi divil, k jakým změnám došlo. Je to zajímavé čtení a kus historie, ale to je asi tak všechno.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 11:06 Reaguje na Hunter
Jo, historické knížky díky kterým si člověk může představit tehdejší dobu , problémy a přístup k nim, mám rád. No jak jsem napsal. Glorifikace prvorepublikové myslivosti z pohledu dnešní doby není zas až tak moc na místě. Mnoho tehdejších způsobů je v dnešní době nepředstavitelných. Se zákazem některých praktik vzhledem k humánnímu přístupu lze stoprocentně souhlasit. Z mnohého si ale je potřeba brát příklad. Ano škodná se lovila intenzívně a výčet škodné byl podstatně větší. Bohužel již tenkrát věděli to, co se dnešní eko.... snaží zamlčet či bagatelizovat. Potravní pyramidu nejde postavit na špičku ani, v lepším případě, z ní udělat čtvereček.
Dnes neustále slyším, jak ubývá biodiverzity, jak ubývá druhů a i četnosti u druhů, které šlo dřív považovat za běžné. Jedním z důvodů je prostě a jasně predace a nárůst početnosti predátorů díky jejich ochraně. Všechno mít nemůžeme. Buď bude pestrá krajina nebo bude nadstav predátorů, kterých ale také začne časem ubývat. Co mě osobně mrzí je obrovský úbytek kolčav a hranostajů. Zatím co někde jde přičíst způsobu zemědělství, někde je to zapřičiněno jen a pouze jejich zvýšenou predací většími predátory.
O tom by se dalo psát dlouho. Je to ale asi v dnešní době zbytečné.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

22.10.2020 19:43 Reaguje na Jarek Schindler
No jo vemte flintu a běžte na lišku, nic jiného po vás nechci
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 23:44 Reaguje na Jakub Graňák
Vzal jsem si ponaučení z toho Žalmana a čekám až liškám vyzraje kožešina.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

22.10.2020 19:39 Reaguje na Jarek Schindler
Kdepak, já jsem prototyp člověka který říká, že jste stejně jako ekoaktivisti slepí, jediný kdo totiž ty vaše žabomyší války odnáší jsou právě chovatelé hospodářských zvířat. Celá tato diskuse to jen potvrzuje, odvoláváte se jedni na druhé, ale škody vzniklé vaší slepotou platí jiní.

Stačí vás jen trošku popíchnout a už se to z vás sype, stejně jako z těch aktivistů
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 23:26 Reaguje na Jakub Graňák
Speciálně pro vás pane Graňák. Citace z článku pana docenta Hulvy:
"Občas se stane, že nám liška odnese z pastviny jehně (vám slepici). Nevím, proč bych z toho měl dělat tragédii - většina z nás umře na přebytek potravy (Arroyo-Johnson and Mincey, 2016) a navíc se celosvětově třetina až polovina jídla vyhodí (Parfitt et al. 2010). Když můžeme 30 až 50 % produkce potravin obětovat své liknavosti, proč bych se o zlomek procenta nemohl podělit s liškou?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 09:31 Reaguje na Jakub Graňák
Stržení mufloní, to asi reagujete na mě pane Graňák. Napláču nad strženým muflonem. K pláči je těch minimálně čtyřicet let práce myslivců s touto zvěří. Práce která z toho udělala nejkvalitnější chov na světě. (Ve volnosti). A jestli vám to nedochází, nejde o strženého muflona ale o likvidace celé tamní populace. Žalmana II.vydání bohužel nemám . Vlastním IV a V.takže mi prosím osvětlete to vaše viz. Viz co z toho Žalmana.
Odpovědět
Hu

Hunter

21.10.2020 10:33 Reaguje na Jarek Schindler
Té populace je samozřejmě škoda, ten genetický potenciál se už nikdy asi nedožene. U vlka se zatím stále akorát sčítají škody, žádný pozitivní efekt nikdo nezaznamenal. Ani v tom Yellowstone.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.10.2020 12:15 Reaguje na Hunter
Ano, to je velice důležité: Z vlka neexistuje sebemenší prokazatelný užitek, jen bezcenné bláboly ekologických aktivistů či "odborníků" z aktivistických organizací (včetně AOPK), které nesnesou konfrontaci s realitou.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

22.10.2020 19:34 Reaguje na Hunter
nejkvalitnější (zřejmě z hlediska genetického materiálu) je zvěřina, která je vystavena působení vlivu dravců - zase ten Žalman, zřejmě poplatný době.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 23:20 Reaguje na Jakub Graňák
Tedy až na to , že zvěřina je maso. No a maso vystavené působení vlivu dravců????? tak nějak opravdu nevím. Tím genetickým materiálem bude myšleno asi něco úplně jiného. Nebo si myslíte, že jde opravdu pouze o maso?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

23.10.2020 08:07 Reaguje na Jarek Schindler
Tak vidíte, pohoršujete se nad větou vytrženou z kontextu, zatím vám k vytrhávání z kontextu stačí jediné slovo:-)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

25.10.2020 21:06 Reaguje na Jakub Graňák
Prosím????? Můžete mi vysvětlit které slovo z jakého kontextu jsem vytrhl?
Pokud chcete tvrdit něco na téma " zvěřina, která je vystavena působení vlivu dravců" tak tvrdíte nesmysly. Naopak, zvíře kterého prohnali dravci nemá tu zvěřinu zrovna v nejlepší kondici. A to nemluvím například o možném zápalu plic atd.
Genetický materiál snad asi nebude o zvěřině, tedy o masu.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

22.10.2020 19:42 Reaguje na Jarek Schindler
Kapitola se jmenuje na obranu zvěře dravé, stejně tak tomu je i ve vydání třetím (které také vlastním), tak se nědělejte a prostě si těch pár řádků přečtěte.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 23:15 Reaguje na Jakub Graňák
Co tam asi tak mohl napsat. Že se má škodná tlumit, pokud ji je málo, s rozmyslem. To dnes neplatí. Málo ji zrovna není. Srstnatou lovit hlavně v zimě atd. Je potřeba si uvědomit , že výčet té zvěře škodné, dnes dravé, byl podstatné širší.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.10.2020 18:00 Reaguje na Jakub Graňák
Je mi velice líto, ale je naprosto samozřejmé, že jsme eliminovali z kulturní krajiny vše, co vadilo, překáželo, dělalo škodu. Jsou to ekofašisté, kteří se nás snaží vrátit někam do středověku, kdy se tu proháněli vlci, dávili stáda a jejich majitelé i s rodinami poté umírali hladem.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

22.10.2020 19:45 Reaguje na Jan Šimůnek
A spolu s tím i to, co nijak neškodí, či dokonce prospívá- patrně preventivně, že ano?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 23:54 Reaguje na Jakub Graňák
Tak toto je již slabé a řekl bych i hodně ubohé. Někdo to snad , tedy kromě vás, řekl???
Odpovědět
Hu

Hunter

19.10.2020 19:03 Reaguje na David Hromádko
Rád bych se zeptal, čím konkrétně porušují chovatelé a farmáři zákon na ochranu zvířat proti týrání (cituji:tak ušetříme několik milionů na vyplácení škod lidem, kteří evidentně porušují zákon o ochraně zvířat proti týrání - tedy že nezabezpečují zvířata tak, aby se předešlo útokům jakýchkoliv predátorů). O který konkrétní paragraf uvedeného zákona se jedná?
Dále prosím o vysvětlení, jakým způsobem jste dospěl k výčtu škod spárkatou zvěří v miliardách.
Děkuji za podrobné vysvětlení.
Odpovědět
Hu

Hunter

19.10.2020 19:04 Reaguje na Hunter
Jo, a abych nezapomněl, kolik máte hospodářských zvířat a kolik pasete ovcí?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.10.2020 19:08 Reaguje na David Hromádko
Máte pravdu. Vina není ve vlkovi, ale v tom, že krajina se zcela
za 200 let od vybití vlčích smeček zcela změnila. Přibyly tu
železnice, silnice, spousty nových osad, vesnic, předměstí a taky
chatových osad. Změnilo se zemědělství a taky chovatelství. K tomu
přibyla doprava a turistika. No a taky počet obyvatel. Najít dnes prostor, kde by měli vlci klid a tu pravou divočinu je pouhý sen.
V Evropě v takových oázách přežili dodnes a pokoušet se o to, že
budou v tak změněné krajině žít vlci a lidé bezkonfliktně je sen.
Dříve nebo později dojde k dalším střetům těchto dvou vrcholových
predátorů a hádejte jaké bude řešení? Bude to redukce výskytu na
vybrané lokality NP, ale NP a ne ty naše hustě osídlená a taky
turisticky využívaná malá ůzemí. Nikomu jeho sny neberu, je lépe
se z nich probudit sám, než být probuzen jinými. Se zvyšující se populací vlků bude zákonitě narůstat počet konfliktů a dosavadní sympatie veřejnosti se zákonitě přechýlí na opačnou stranu. Víte,
někdy méně je lépe, než to neregulovat a přehnat. Zažili jsme to
s kormorány, volavkami a místy i vydrami a bobry. Po předchozím nadšení přišlo procitnutí a úvahy o regulaci. Místy už ale pozdě
ke škodě lipanů, pstruhů potočáků, střevlí, raků, žab atd. Na co
se bude čekat u vlků? Na vlky potulující se vesnicemi a okolím
měst? Nebo na rezignaci chovatelů pokračovat s chovem ovcí?
Vy neřešíte malochovatele s desíti kusy, který mimo chovu ovcí
chodí do práce a nemůže nechat ovčáckého psa s ovcemi v ohradě
bez dozoru. On už díky neúprosné ekonomice pole změnil na louku
a nyní po ukončení chovu ji nechá zarůst náletem. Nastane další přeměna krajiny a bude tu zase pláč, že zanikají květnaté louky.
Stanovte si prosím priority, co vlastně chcete a těch se držte.
Chtít však vše není možné. To si uvědomte a taky to, že mohou
někomu povolit nervy a nastraží otrávené návnady. Levné a těžko
odhalitelné řešení vyšinutého jedince, který ani nedomyslí, že
b zemřou i necíloví vlci. On ten vlk postrádající plachost má
pro mne stejnou cenu jako zdivočelý pes či kříženec. Je to pouze
kreatura vlka a žádné divoké zvíře které známe z tradičních míst
jeho výskytu. Prostě a jasně, tento pokus je slepou uličkou a je
lépe zasáhnout dříve, než už bude pozdě a bude to velmi bolet.
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 20:25 Reaguje na Břetislav Machaček
V CR zije poslednich 40 let vicemene stale stejne mnozstvi lidi. Takze proc by nemel byt prostor pro vlky, rysy a v Beskydech a na Sumave - medvedy?
Odpovědět
MG

Milan G

20.10.2020 00:08 Reaguje na Jarda Farda
To myslíte vážně? Já myslel, že ČR existuje 27 let a vy tvrdíte 40 let, safra vzhledem k tomu jak všechno víte mám asi díru ve vzdělání, nebo ne?
Odpovědět
JF

Jarda Farda

20.10.2020 10:40 Reaguje na Milan G
Stejne to dela www.czso.cz. Protoze predpoklada, ze kazdy pochopi. Je videt, ze kazdy ne :-)

https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce
Odpovědět
MG

Milan G

20.10.2020 17:57 Reaguje na Jarda Farda
No je úplně jedno co píše czso. Kdyby czso napsalo, Jarda Farda je idiot, tak s tím také budete souhlasit? Občas je třeba se zamyslet a to je u vás problém jak je vidět.
No tak ČR existuje opravdu 27 let a nikoliv 40 jak tvrdíte.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 21:59 Reaguje na Milan G
Na území ČR zije poslednich 40 let vicemene stale stejne mnozstvi lidi. Takze proc by nemel byt prostor pro vlky, rysy a v Beskydech a na Sumave - medvedy?
Odpovědět
MG

Milan G

20.10.2020 22:34 Reaguje na Majka Kletečková
Já samozřejmě chápu proč to opakujete, ale jak se říká každému co jeho jest. Takže pro vás platí to stejné jako pro Fardu :-)))
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.10.2020 15:30 Reaguje na Milan G
Na mou formulaci věty Vaše námitka neplatí.
Odpovědět
MG

Milan G

21.10.2020 18:44 Reaguje na Majka Kletečková
Musíte argumentovat jinak, pořád to platí. Beru to striktně.
Vaše citace...na území ČR žije posledních 40 let ...konec citace.
Před 40 roky to tady bylo území ČSR/Česká socialistická republika, protože federace/ potažmo ČSSR. Vzhledem k vašemu stáří byste to měla vědět.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.10.2020 22:38 Reaguje na Milan G
Na území ČR v době ČSSR ...

Území ČR je přesně definováno stávajícími hranicemi dnešního státu. Zaujímá plochu 78 871 km2 (dle ČSÚ). A stejnou plochu zaujímalo toto území i v době Rakousko - Uherska nebo druhé republiky.
Odpovědět
MG

Milan G

22.10.2020 10:08 Reaguje na Majka Kletečková
Hm, je to zbytečné. Vy jste vůbec nepochopila pointu, takže nemá význam dál vést tuhle diskusi. Jednalo se o ten název, nic víc. A protože Farda tady vystupuje jako vševědoucí, tak jsem ho opravil.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.10.2020 19:50 Reaguje na Majka Kletečková
Pan Farda to poněkud překroutil
a vy zopakovala. Já psal o krajině a počtu obyvatel před 200 léty, když byli u nás vlci až na pár zatoulaných jedinců zcela vyhubeni. Já už jsem si
ale na to zvykl, že účel světí
prostředky a i lží lze měnit
fakta. Stále připomínám že čekám na odpověď na mých pět
otázek. Pokud je nemáte, tak
se zamyslete, zda je to
diskuse a nebo monolog vás
vlkomilců.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 00:31 Reaguje na Břetislav Machaček
Pastevecké psy lze nechat v ohradě s ovcemi bez dozoru člověka. Typický pastevecký pes je klidný a vyrovnaný, má potlačené lovecké pudy a hned tak něco ho z míry nevyvede. Pokud nevlezete na hlídaný pozemek nebo se nepřiblížíte příliš blízko k hlídaným zvířatům nebo majetku, nemusíte se ho Vy ani Váš pes bát.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.10.2020 08:45 Reaguje na Majka Kletečková
Máte určitě přečteno hodně knih.
A co reálné zkušenosti s ostrými psy?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.10.2020 09:07 Reaguje na Viktor Šedivý
Tak tak kavkazák, nebo anatolský pastevec, jsou přímo esencí klidu a vyrovnanosti :-))
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 13:45 Reaguje na Viktor Šedivý
To nemám vyčteno z žádných knížek, ale z hovorů s majiteli kavkazáků, kterých začíná v ČR přibývat. S velkým zájmem se s nimi dávám do hovoru a ptám se na jejich zkušenosti. Oceňují na svých hlídačích jejich klid a to, že se obvykle nenechají zbytečně vyprovokovat. Ale nedovolí cizímu vstoupit do zahrady a dvora bez svolení jejich pána.
Pána s anatolským pasteveckým psem jsem zatím potkala jen jednou - v Praze přímo na Václaváku.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.10.2020 14:14 Reaguje na Majka Kletečková
Paní Kletečková, já vám povím jinou charakteristiku pasteveckého psa, konkrétně kavkazáka- vyrovnaný ostražitý pes, vědomý si své síly, nedůvěřivý až zlostný vůči cizím lidem. Situaci vyhodnocuje dle svého rozumu, v okamžiku útoku neodvolatelný svým pánem, kterého uznává většinou pouze jednoho. Buďte ráda, že jste neměla s Kavkazem čest, já ji jednou měl a věřte tomu, že byste si, s prominutím, nadělala do gatí jako já. Velké štěstí bylo, že jsem to stihl k autu. A nepřekročil jsem žádnou ohradu, pouze jsem se, jak mi potom majitel, který se tam objevil řekl, ocitl v jeho teritoriu. Omlouval se a já se třepat ještě asi deset minut jako huspenina. Takže pro vaši informovanost asi tak. To, co popisujete, nejsou žádní pastevci hodní toho jména, ale nějaké zpotvořeniny.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 14:47 Reaguje na pavel peregrin
Ano, to byl typický kavkazák.

Já jsem naštěstí vždy zatím vstoupila do teritoria zástupců tohoto plemene se souhlasem jejich pána nebo paničky. Nechali se ode mne pohladit či podrbat, ale můj dotyk přetrpěli jen kvůli svému pánovi nebo paničce. Na tyhle hlídače se lze spolehnout.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.10.2020 15:45 Reaguje na Majka Kletečková
Kavkazák určený k ochraně stáda by vám to nedovolil, trochu se o to zajímám a bohužel kavkazáci u nás nejsou to, co kavkazáci v zemi původu. Navíc pro ochranu stáda vám jeden nestačí, musí být nejméně dva, protože vlčí smečku samozřejmě jeden nezvládne.
Odpovědět
MG

Milan G

20.10.2020 18:16 Reaguje na pavel peregrin
Tím chováním trochu připomíná Brazilskou Filu. Pouze jeden pán, teritorium atd.

Měli jsme Adámka, nezapomenutelný pes.
V Brazílii filu používají také jako pasteveckého psa a vědí moc dobře proč.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.10.2020 19:38 Reaguje na Milan G
Určitě, ale kavkazský ovčák by si s filou poradil, viděl jsem dost nechutná videa psích zápasů a naprosto dominovali velcí pastevci- kavkazan, SAO a anatol.
Odpovědět
MG

Milan G

20.10.2020 21:54 Reaguje na pavel peregrin
No nevim, tady bych si nebyl tak jistý, také jsem něco viděl, tipnul bych 50 na 50. Víte, že fila je jediný pes, který dokáže změnit směr běhu v plné rychlosti, podobně jako kočkovité šelmy?

Kdysi jsme Adámkovi dali kosti ze zadního vepřového kolena, Adámek kousnul a vypadalo to jako když lítají třísky když se řeže dřevo. V pár vteřinách bylo po kostech :-)) a Adámek koukal kdy mu dám další.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

21.10.2020 07:49 Reaguje na Milan G
V pohodě, vždy záleží na konkrétním jedinci. Tady šlo o to, že pastevci se dnes lidem prezentují div ne jako gaučoví mazlíci, přitom opak je pravdou. Nebo měl by být, pokud to mají být pastevci hodní svého jména.
Odpovědět
MG

Milan G

21.10.2020 10:57 Reaguje na pavel peregrin
Naprosto pravda.
Myslím, že jste to tady psal. Tihle psi někdy útočí bez předchozího varování, oni prostě tak vyhodnotí situaci a není to tím, že by to byly extrémně zlá plemena. Oni mají prostě až pedanticky zakódovanou ochranu pána, jeho rodiny a jeho majetku. Jak se říká, není to osobní :-)) /ten atak/

Ale pravda je, že pokud přišla návštěva, tak Adámek šel za petlici, sichr je sichr.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

22.10.2020 13:56 Reaguje na Milan G
Plně souhlasím.
Odpovědět
dm

david matoušek

20.10.2020 14:39 Reaguje na Majka Kletečková
A kolik pak tam na Václaváku hlídal ovci? Ale teď vážně, pastevecký pes je vaší mantrou, zamilovala jste se do něj, je to lék skoro na vse, podle vás. Zajedte si na to Slovensko, tradice chovu i opravdového vyuziti (žádné hlidani zahrádek) je tam větší a delší.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 00:31 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Macháčku, kdo to nechce pochopit, nepochopí, nebo spíš neuzná. Demagogie nezná hranic. Tak něco ze sborníku Causa vlk z roku 2018.
Francie- Poslední důkaz o katastrofálním dopadu ochranářské politiky ve prospěch vlků je ze září roku 2017 z Francie. 1200 ovcí zaplavilo centrum Lyonu . Místní farmáři tak vyjádřili protest proti vládní ochraně vlků, kteří měli za minulý rok 2017 do září na svědomí smrt 8 000 hospodářských zvířat. Aktuální údaje za rok 2017 jsou alarmující. Do konce prosince 2017 došlo ve Francii celkem k 3 192 útokům vlků, které mají na svědomí 11 741 mrtvých zvířat
V Itálii dochází ke stále vzrůstajícím škodám, které vedou k protestům farmářů a regionálních politiků. Lovení těchto šelem bylo v Itálii povoleno až do začátku 70. let minulého století. V té době jich na Apeninském poloostrově žilo něco kolem stovky. V roce 1971 se však vlci stali chráněnými zvířaty a jejich populace se v Itálii znovu rozrůstá. Italské regionální orgány nejsou schopny všechny útoky plně kompenzovat a tak poskytují náhradu zemědělcům za způsobené škody pouze v případě, že vlci překonají nejméně 1,8 m vysoký elektrický plot a na každých 40 ovcí mají dva pastevecké psy. Drobní zemědělci tak riskují, že investují do přehnané infrastruktury, která neodpovídá ani hodnotě jejich stáda
Stane se Německo Wolfslandem? Určitě ne. Brzy se s vlky objeví větší problémy, než můžeme vyřešit. V určitém okamžiku budete muset požádat lovce, aby vám pomohli zasáhnout. Zatím vyhrává ideologie a fakta jsou prostě ignorována. To nemůže a nebude trvat dlouho!“
No a stejné je to i v jiných zemích.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.10.2020 09:06 Reaguje na Jarek Schindler
To už jsem pochopil dávno, že na logickou otázku
dostávám od těch vlkomilů nelogické odpovědi a tak
nezbývá než se zase spálit, jako tomu bylo s kormorány, volavkami, vydrami atd. Bohužel může dojít i na to nejhorší možné a pak se ledy pohnou. Pak je tu ještě jedna rychlejší možnost a to prostě podobné aktivity odstřihnout od dotací a tak mnozí ztratí zájem to dělat pouze nezištně. Mají to už
jako povolání a tak hájí ten svůj kšeft. Takže já
vyčkám bohužel pouze na vyhrocení situace, ač mě to
nebude těšit, ale co se dá dělat, vlezli jsme do EU
plné oslů, na VŠ nechali učit a studovat osly jiné
a s nimi se nedá diskutovat. Pro ně je tu ten sen
a pravda či realita je překážkou toho snu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 10:05 Reaguje na Břetislav Machaček
Je zajímavé pane Macháčku, že všichni eko... volají po faktech a když jim nějaké přednesete tak na ně nereagují.
Odstřihnout od dotací, to samozřejmě ano. Je ale větší problém a to je jejich propaganda a například ovlivňování , i formou většinou placených přednášek, dětí na základních školách. Dochází prostě k vymývání mozků již u těch nejmladších dětí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.10.2020 12:20 Reaguje na Jarek Schindler
Nevolám po cenzuře, ale pokud tam blábolí nesmysly, tak tvrdý postih a uvedení na pravou míru na základě faktů.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 19:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak to já v tomto případě po tom volám. Na státních školách by se v rámci výuky neměli do této výuky zapojovat nestátní tzv. neziskové organizace. Stejně tak je nepřípustné propojování těchto eko..... s orgány státní zprávy.
Odpovědět
re

regis24

19.10.2020 19:09 Reaguje na David Hromádko
Napsal jste krásnou snůsku lži a nesmyslů.
Nemá cenu to pitvat.

Stačí třeba na konci věta :
A pokud někdo tvrdí, že by neuživil 2 pastevecké psy, tak tato plemena kde kdo chová doma jako rodinného psa a zatím nezbankrotoval.

Evidentně nemáte vůbec ponětí kolik jsou náklady na jednoho psa a rok.
A jestli srovnávate lidi co drží pastevce protože je to moderní s lidmi kterým vlci likvidují jejich stádo ovcí, jen ukazujete vlastní hloupost. Nebo drzost.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 13:53 Reaguje na regis24
Proto asi nemáte žádného velkého loveckého psa. Prostě byste ho neufinancoval.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.10.2020 20:58
Nahlášeno - děkujeme. :-)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 11:38 Reaguje na Petr Eliáš
Hlaste si co chcete, ....... Když už nic jiného neumíte a k věci se nemáte jak vyjádřit tak alespoň ten teplý bonz. Že. Jen nevím co má tento váš komentář společného s probíhající diskuzí?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.10.2020 12:33 Reaguje na Jarek Schindler
S diskuzí nemá společného nic. Jen jsem mu oznámil, že jeho hnusný komentář byl nahlášen. :) Titulovat někoho ,,Bl.kou,, nebo ,,Kun..lizkou,, může doma manželku, ale v diskuzi at si to odpustí. ;) A ano, jsem rád že jsem ho nahlásil.
Odpovědět
Hu

Hunter

21.10.2020 11:51 Reaguje na Petr Eliáš
Regis to napsal natvrdo, ale tak, jak to je. Bonzováním se to nezmění.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.10.2020 12:30 Reaguje na Hunter
Co napsal natvrdo? Jediné co ten negramot napsal bylo ,,Bl.ka,, a ,,Kun..lizka,, (nebo nějak tak). Takové lidi nahlásím rád. ;)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 18:56 Reaguje na Petr Eliáš
Negramot? Vždyť vy ani nevíte co vlastně napsal. To vaše " nebo tak nějak" to jasně dokazuje.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.10.2020 22:48 Reaguje na Jarek Schindler
Vím co napsal ... a proto jsem ho nahlásit. A evidentně úspěšně, což mě těší. ;)
Odpovědět
MG

Milan G

21.10.2020 18:48 Reaguje na Hunter
Druhý Holínka.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.10.2020 23:19
Jsem ráda za smazání příspěvku s urážlivými vulgárními výrazy, kterými na můj komentář reagoval pan regis24. Stihla jsem si je přečíst před jejich odstraněním. Hodně mne ale překvapilo, že smazání těchto vulgarit na ekolistu vadilo pánům Jarkovi Schindlerovi, Hunterovi a Milanu G.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 08:22 Reaguje na Majka Kletečková
Zase. Z čeho usuzujete paní Kletečková, že by mi mělo vadit smazání toho příspěvku, těch, jak tvrdíte, vulgarit? Pokud mi něco vadí tak v první řadě komentář pana Eliáše.
No a proč používáte pro výrok pana regise24 množné číslo? Já našel pouze jeden výrok a ten je vzhledem k tomu co i nyní tvrdíte, celkem mírný a pochopitelný. Tak jaké vulgární výrazy?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.10.2020 09:10 Reaguje na Jarek Schindler
Proč vám vadí, že jsem nahlásil fejkový profil s názvem regis24, který nadával paní Kletečkové do ,,Blb.k,, a ,,Kun.olizek,,? :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.10.2020 10:02
No, dobře to okecáváte. To se musí nechat. ;)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 10:25 Reaguje na Petr Eliáš
To není nějaké okecávání. To je realita.
Odpovědět
MG

Milan G

22.10.2020 10:28 Reaguje na Majka Kletečková
Kde jste přišla na to, že by mělo vadit smazání toho příspěvku?
Není to tak dlouho co tady na Ekolistu p. Vinkler vypsal cca dvacet příspěvků od Eliáše, ani jeden nebyl k tématu. Všechny do jednoho byly urážky nebo dehonestace protistrany a všechny ty příspěvky si zasloužily nahlásit pro porušení pravidel diskuse. Nikdo to neudělal. To za prvé.

Za druhé, protože se ten komentář regise24 týkal vás, ještě bych pochopil kdybyste to nahlásila vy. Proč se v tom teda angažoval Eliáš, jenž sám porušuje pravidla diskuze jako by se nechumelilo. To vám nevadí paní Kletečková??
Odpovědět
Hu

Hunter

22.10.2020 16:27 Reaguje na Majka Kletečková
Milá paneláková pastýřko, vymazání příspěvku je mi celkem gancegal. Ale to vymazání realitu, byť nazvanou poměrně tvrdě, opravdu, ale opravdu nezmění.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 11:30 Reaguje na Majka Kletečková
Ufinancovat ( divné to slovo) psa většiny loveckých plemen zas tak velký problém není. Hádejte proč?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 00:36 Reaguje na David Hromádko
Krásně jste to napsal, pane Hromádko. Naprosto s Vámi souhlasím.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

20.10.2020 06:17 Reaguje na David Hromádko
85% ochrana se vám zdá OK ?
Ano , na škody způsobené v lesích spárkatou zvěří doplácíme všichni ( pokud je v majetku LČR). Na vyplácené škody za vyjmenované druhy chráněných zvířat také doplácíme všichni a i tyto škody letí nahoru. Hlavně nesrovnávejte Krkonoše a Broumovsko s Pyrenejemi , Balkánem a Kavkazem. Hustota osídlení a zacházení se psy a vlky je tam někde jinde. Speciálně Kavkaz a Balkán - zde po setmění lidé nejdou ven , chodí tam ostří psi. A střílí se tam o 106 .
Podle ústavy lze omezit soukromé vlastnictví zákonem a za náhradu. A to těm chovatelům děláte , takže stát platí. Navíc je zde jaksi i sentimentální oblíbenost pár jedinců ve stádě ( mazlíci) , což opět na Kavkaze atd. nehrozí, tam je to kus masa a dobré kožešiny. Co kdyby vám někdo ponechal roztrhanou kočičku či vašeho pejska na zápraží , to by bylo řevu , co ?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 08:44 Reaguje na Petr Pekařík
Pane Pekaříku nedoplácíme. Navíc nájem za tyto honitba se pohybuje někde mezi 600 až 700 miliony Kč. To je přibližně cena za veškerou ochranu lesa proti zvěři.
Odpovědět
JF

Jarda Farda

20.10.2020 10:34 Reaguje na David Hromádko
Tuhle vetu tesat:
============================
Lidé si prostě zvykli maximalizovat své zisky eliminací všeho, co by mohlo ziskovost poškozovat a hledat při tom ta nejpřímější a na první pohled nejlepší řešení s nedozírnými následky. Mezi chovateli či mysliveckými hospodáři se dlouhou dobu (a mnohde bohužel stále) razí teze, že nejjednodušší řešení je něco zabít a dále to neřešit.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

25.10.2020 23:53 Reaguje na Jarda Farda
Proti tomu jsem vždycky uváděl jednu krátkou verzi pro žádoucí postup v lese : "Umět se o výnos rozdělit" ( myšleno o zisk, produkci, přírustky, informace, zážitky, potravu, zdroje ...
Tím jen potvrzuji v krátké verzi Jakubův příspěvek.
Prostě přejme, a bude i přáno.
A právě to zřeknutí se něčeho, to z lidí dělá lidi.
<rl>
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.10.2020 19:02
Pracovníci AOPK bez Wikipedie rozeznají leda tak pampelišku od jelena. Kapybaru od bobra nikdo. Ani s Wikipedii. Takže jejich bludy neberu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 14:56 Reaguje na Michal Ukropec
Nesuďte pracovníky AOPK podle sebe.
Odpovědět
MG

Milan G

20.10.2020 21:57 Reaguje na Majka Kletečková
Pan Ukropec má pravdu, už jenom proto, že AOPK je zcela pod dohledem nátlakového spolku hnutí duha.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.10.2020 22:05 Reaguje na Michal Ukropec
Jak to víte? Prováděl jste u AOPK nějaké zkoušky? Neprováděl. Prostě jste potřeboval napsat bezpředmětný komentář a někoho urazit. :-)
Odpovědět
re

regis24

19.10.2020 19:05
Tak ještě jednu čerstvou informaci pro ty tlučhuby co dávají za vzor Slovensko - jako že tam nemají problémy s vlky.

❗Tlačová správa ❗
🐺V utorok 20.10 bude zasadať „online“ pracovná skupina pre určenie kvóty lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020/2021. Víziou schváleného programu starostlivosti o vlka dravého je životaschopná populácia vlka žijúca v prirodzenom prostredí s minimom konfliktov s ľuďmi.

🐑Chovatelia oviec sú už zúfalí. Množstvo vykonaných preventívnych opatrení, budovanie elektrických oplôtkov, či cvičené psy nestačia pri ochrane stád. Chovateľ oviec i ovčiarskych psov Peter Hatala z Brusna hovorí, že zo stráženia oviec sú už unavení. V ich očiach vidieť zúfalosť a smútok. Po robote nemajú ani pokojný spánok, striedajú sa ako vojaci v stráži. „V noci jeden bača spí, druhý drieme a tretí stráži pri košiari. Dokedy sa to dá vydržať, keď cez deň musíte robiť? Vĺčik bude driemať a bude pozerať na vás, on si oddýchne, my nie“ sťažuje si pán Hatala. Na výchovu ovčiarskych psov, či koterce nedostanú žiadnu podporu. „Elektrický oplôtok pre ovcu platí, ale pre vlka to neplatí, ten si nájde to miesto kade prejde“ uvádza Hatala. Ak má mať ľudská robota a ľudský život cenu, tak vlka treba regulovať. Ak nie, tak treba počúvať len tých ľudí na pozíciách z miest, ktorí sú tam na rozkazovanie. Treba byť aj za niečo zodpovedný, tak ako som zodpovedný ja za toto stádo, pretože im sa nič nedeje keď vlk roztrhá ovce, ale nám sa deje“, ostro dokončuje bača Peter Hatala.

❌Ochranári neustále uvádzajú, že sa škody na hospodárskych zvieratách znižujú, pritom to nie je pravda. Výška škôd spôsobených vlkom na hospodárskych zvieratách, je, aj napriek poklesu počtu stád, za posledných 10 rokov rastúca. Počet chovaných oviec sa za posledné tri roky znížil o 50 tisíc kusov a počet chovov oviec poklesol o 251 (zdroj: CEHZ), čo má samozrejme nepriaznivý vplyv aj na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti.

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 20:15 Reaguje na regis24
Na SK zije mezi 400-500 vlky, v CR cca 50? Asi nelze nechat populaci vlku bez kontroly - ale nemit je v CR vubec je taky extrem, ktery vznikl teprve pred 100 lety. Je na case pochopit, ze vlk patri do volne krajiny vic, nez velka stada ovci nebo sparkate. A nerikam - zadnou sparkatou nebo zadne ovce.

Tady je to pekne receno - zleva i zprava:

https://ciernalabut.sk/6657/na-slovensku-zije-asi-400-vlkov-skodi-im-rozkuskovane-teritorium-hovori-ekolog/
Odpovědět
re

regis24

19.10.2020 22:24 Reaguje na Jarda Farda

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
JF

Jarda Farda

20.10.2020 14:57 Reaguje na regis24
A uz je ti dobre chlapce ? :-)))
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.10.2020 20:58 Reaguje na regis24
Nahlášeno - děkujeme. :-)
Odpovědět
SP

Stanislav Pel

19.10.2020 19:21
Strašně, opravdu strašně by mne zajímal popis pracovní náplně autorky článku i to, zda vůbec a jak její činnost kontroluje její šéf. Co znamená "garance" Programu ...? Není sporu o tom, že vlk je inteligentní predátor a není sporu o tom, že díky své inteligenci se zbytečně nenamáhá tam, kde přijde ke kořisti lehce. Žvásty o tom, jak pomůže regulovat přemnoženou zvěř spárkatou jsou opravdu žvásty. Doložte, kolik této zvěře na Broumovsku za dobu působení vlků ubylo ? DOLOŽTE ! Čím to, že se ten kraj bez nich obešel málem dvěstě let ? Přemnožení divočáci ? Ale prosímvás: za Marie Terezie je dokázali venkované vybít za pár let. A to neměli flinty s noktovizí; tuším, že možná vůbec žádné. Takže co ? Musí dojít k úmrtí člověka ? Bude stačit jedno ? Deset ?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 19:51 Reaguje na Stanislav Pel
Myslím pane Pel, že místní z Machova by asi mohli doložit likvidaci nejkvalitnější ve volnosti žijící populace muflonů na světě. Nevím kolik takových nej.... u nás najdeme? I cena takové populace je asi těžko vyčíslitelná. Zajímalo by mě jaká je cena vlčího bastarda těžko identifikovatelného původu z té takzvané nížinné středoevropské populace, když těch s původem jasným je na světě pár set tisíc. Vlk není celosvětově ohroženým druhem.
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 20:16 Reaguje na Jarek Schindler
Muflon - tu tu tu. Vlk - fuj, fuj, fuj :-)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 00:47 Reaguje na Jarda Farda
Jó, toto je tedy taky fajn argument. Proč mě takové komentáře nepřekvapují a ani nepohoršují pane Fardo? Protože vím, že od idiota asi nic víc čekat nemohu.
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 20:29 Reaguje na Stanislav Pel
Vy zase DOLOŽTE ten velky ekonomicky prinos chovu ovci.
Odpovědět
JF

Jarda Farda

19.10.2020 20:33
Tak dneska to uz stacilo.
Moje zaverecne Howgh - Proc by vse co o par % snizi nejaky vynos (obili, ovce) melo byt zcela eliminovano (roundup n zastrelit) ? Proc od zastancu chovu ovci neslysim nejaky kompromis (kterym ale neni ZOO s vlky) ?
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

19.10.2020 20:54 Reaguje na Jarda Farda
Co přesně myslíte tím kompromisem? To mají říct, kolik % ovcí jsou ochotni poskytnout vlkům? Podle mě by byl přijatelný kompromis asi takto. Vlci budou lovit "přemnoženou zvěř" a nebudou žrát ovce. Opatření, jak toho dosáhnout, je víc než jednoduché.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 15:49 Reaguje na Jan Olejníček
Co považuji za kompromis?

Hospodáři si zabezpečí své 🐑 lepšími ohradami nebo elektrickými ohradníky a budou jako pomocníky využívat pastevecké psy. Pokud se nějakému 🐺 podaří zabít 🐑 i přes doporučené opatření resp. Standard (viz článek), pak teprve chovateli nechť náleží náhrada škody. 🐺, který bude opakovaně překonávat kvalitně provedená ochranná opatření hospodářských zvířat, bude klasifikován jako problematický a bude odstraněn z populace.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.10.2020 18:03 Reaguje na Majka Kletečková
Kdo to zaplatí a proč takovou pitomost platit? Vystřílení vlků přijde levněji a vytrávení ještě levněji.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

21.10.2020 08:46 Reaguje na Majka Kletečková
Paní Kletečková, tohle je pohádka. Evropské zkušenosti říkají, že čím více stád je dobře zabezpečeno, tím stoupá počet útoků vlků na zabezpečená stáda (jednoduše proto, že nezabezpečená už kolem moc nejsou) a kupodivu také stoupá škoda způsobená na zabezpečených ovcích. Zabezpečené stádo v podstatě znamená oplotit pastviny dvoumetrovým plotem zapuštěným aspoň 20 cm do země s představeným elektrickým ohradníkem ve dvou úrovních. Pokud ovcemi spásáte desítky nebo stovky hektarů travních porostů, není možné je na noc shánět do dokonalé ohrady. Vlci jsou inteligentní, kupodivu skáčou až 2 metry vysoko a podhrabávají se jako potkani. Ovčácký pes - jeden na 20 ovcí? Kolik je potřeba na 300 a vícehlavé stádo? Psi minimálně do stáda dva. Zeptejte se chovatelů, kteří je mají. Ovčácký pes není čivava. A jak poznáte vlka, který opakovaně útočí? Když nesmějí mít čip? Přijde se vám představit? Pokud budou mít ovčáci právo při útoku aspoň jednoho člena smečky zastřelit, vlci si zase vzpomenou, že lidé jsou nebezpečný protivník a ovce jim za smrt nestojí a začnou si zase dávat pozor. Třeba potom konečně budou účinně likvidovat spárkatou zvěř, jak o tom neustále dokola mluví všeochránci (nebo se možná zaměří na pejsky, hříbátka a ovečky hobby chovatelů, těch je v krajině také dost).
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.10.2020 13:57 Reaguje na Marcela Jezberová
Možná by pomohly proti podhrabání skleněné střepy do země, jak se to dělá (do omítky, betonu) kvůli potkanům. Byla by to dobrá destinace pro vysloužilé FV panely, alespoň by z nich byl nějaký užitek.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 00:57
Kvalitní zabezpečení stád je klíčové. Překvapuje mne, že podle zákona se pro vyplacení náhrady škod nevyžaduje povinné minimální zabezpečení hospodářských zvířat. Majitelům zvířat, kteří svá zvířata před vlkem adekvátně nechrání, by se škody neměly hradit. Tak, jak je to běžné u neživotního pojištění.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

20.10.2020 06:26 Reaguje na Majka Kletečková
Tak prosím upřesněte , co myslíte tím minimálním zabezpečením. Těch 85% účinnosti bylo u toho dobrého nebo u toho minimálního ? Kdo to bude rozhodovat a kdo posuzovat ? Zatím je to jednostranné od eko..tento. Protože pak to vezmou do rukou právníci a bude se posuzovat počet , plemeno psa , jeho pohlaví , stáří ,... jak se dnes vyspal , ten drát měl být o 0,5 cm výš,....napětí kolísalo
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 08:30 Reaguje na Petr Pekařík
Pane Pekáříku, ta účinnost není 85% . Ona je až 85%. Řekl bych ,že to AŽ mluví za vše.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 15:54 Reaguje na Petr Pekařík
V článku je napsáno, že existující doporučená opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky vlka mají být brzy nahrazena Standardem. Myslím, že tento tzv. standard bude vymezovat ono minimální zabezpečení.
Odpovědět

Viktor Šedivý

21.10.2020 15:14 Reaguje na Majka Kletečková
Jo ták, bude Směrnice moudrého Úřadu - a vlci začnou žrát trávu.
Odpovědět
Hu

Hunter

22.10.2020 07:25 Reaguje na Majka Kletečková
Předpokládám, že tento "standard" bude formulován tak, aby se při vyšetřování incidentu vždy našlo nějaké porušení, byť třeba administrativního charakteru, které odůvodní odmítnutí vyplacení náhrady škody. Výsledkem bude pokles celkových finačních náhrad a zelení ekotrotlové začnou vykřikovat, že vlk vlastně škody nedělá, protože se žádné nehradí a soužití s vlkem je tedy vlastně bezproblémové.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

22.10.2020 08:32 Reaguje na Hunter
Ty škody se tím pádem přestanou hlásit a budou se řešit tak nějak jinak...
Komu ku škodě?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.10.2020 06:48
Po přečtení dílka Jindřišky Jelínkové /krásné české jméno/ jsem nevěděl jestli se mám smát nebo brečet.

Situace s vlky se nám vymkla z rukou stejně jako je tomu nyní u covidu 19 a jednoznačně decimují živočišnou výrobu v pohraničí za trapného mlčení odpovědných osob z AOPK ČR.

Vlci, neznalí právních předpisů,chápou pouze to, že ze strany člověka jim nebezpečí nehrozí a potravy se nabízí plný stůl. Proč se honit za divokou zvěří, když mě na Broumovsku královsky obslouží zejména ovcemi.
Rady o ohradnících ,pasteveckých psech a jiných udělávkách jsou k ničemu , protože v praxi nefungují jak doloženo.

Podle mého názoru je zapotřebí začít neprodleně odstřel vlků mimo jádrová území rezervací. Vrátit vlkům vrozenou plachost vůči člověku.
Musíme si vybrat jestli chceme zdevastované pohraničí nebo správu krajiny zajištěnou pastevectvím.
Na Slovensku se vlci střílí, stejně tak v Polsku a nečtu zprávy o jejich vyhynutí v těchto regionech.

Jinak příští týden spouští farmáři z Broumovska web "Vlk trávu nežere ", kam se umístí články, komentáře a úvahy k vlčí expanzi vč. fotografií z ataků vlků na ovce , krávy a koně nejen z ČR ale i dalších zemí.

Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 22:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Doufám, že tam umístí i fota svých pasteveckých psů.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

26.10.2020 00:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud nám vlci ještě jednou neposlouží jako pohřební anticovidová služba, díky chování nezodpovědných ...

Já bych úlohu lupus lupus tak černě neviděl.
Úbytek dopravou i přirozený je dosti značný.
Je to o těch hafanech u stád.
<rl>
Odpovědět
Plha z Kojčic

Plha z Kojčic

20.10.2020 07:24
Má již ministerstvo stanovenou výši dotace (odškodného) za zadáveného člověka ?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.10.2020 07:32
Chtěl bych se zeptat všech ochranářů- můžete mi říct, co vám tak strašně brání v tom, aby se provedl řízený odstřel pár kusů vlků? Proč vymýšlíte nesmysly, které jen odčerpávají peníze z rozpočtu, zatěžují chovatele finančně a stejně v konečné podobě k ničemu nevedou? Vždyť i pro ty vlky by to nakonec bylo to nejlepší řešení, pokud zde mají nekonfliktně existovat. Já vám dám jeden příklad- okolo vašeho domu postaví dálnici nebo rušnou silnici, to je jedno. Silnice= vlk. A vy si začnete stěžovat na hluk, prach atd. Tedy vám řeknou- co si stěžujete, postavte si okolo domu pořádnou pevnou ohradu, která nebude tolik hluk propouštět, vyměňte si okna za plastová, vysázejte si okolo domu husté dřeviny, nevětrejte a vůbec chovejte se tak, aby vám ta silnice nevadila. To asi budete dost řvát, že? A hlavně, když si to budete hradit ze svého. Je to úplně stejný případ jako s chovateli. Takže by to chtělo začít trochu rozumně uvažovat.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 22:46 Reaguje na pavel peregrin
V článku je napsáno, že "stát nabízí na oplocení, pastevecké psy a košáry dotace z Operačního programu Životní prostředí. Zde lze hradit až 100 procent nákladů na zabezpečení hospodářských zvířat. ... Jedná se o administrativně náročný proces."

Bylo by fajn, kdyby chovatelé napsali o svých zkušenostech ohledně dosažitelnosti tohoto dotačního programu článek do ekolistu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

21.10.2020 00:51 Reaguje na Majka Kletečková
Proč sem pořád taháte parodie na řešení, vymyšlené od stolu a nevyjádříte se raději k jasně formulovanému dotazu v příspěvku, na který reagujete?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

21.10.2020 07:54 Reaguje na Majka Kletečková
Já jsem článek četl a proto se znovu ptám, co tak strašně brání účinnému, rychlému a levnému řešení vlka, tj. řízený odstřel? Že by vidina ztráty dojení státu?
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

21.10.2020 08:16 Reaguje na pavel peregrin
Neodpoví. To v té brozuře nemá.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

23.10.2020 02:24 Reaguje na pavel peregrin
Já to samozřejmě nevím. Hádám, že je za tím strach z toho, že by takové uvolnění vedlo ke zneužití – střílelo by se víc, než by bylo nutné, a chovatelé hospodářských zvířat by se vybodli na adekvátní ochranu svých zvířat.

Předpokládám, že až u nás bude vlků „dost“ a chovatelé budou chránit svá zvířata „odpovídajícím“ způsobem, tak bude snazší problémové vlky odstranit, dát jim za vyučenou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.10.2020 09:15 Reaguje na Majka Kletečková
Co je to "adekvátní ochrana"? Obávám se, že na tom se vlkomilové a chovatelé dobytka nemají šanci shodnout.
Odpovědět
Plha z Kojčic

Plha z Kojčic

20.10.2020 07:44
A už má Ministersvo stanovenou dotaci (odškodné) za zadáveného chovatele ovcí ?
Odpovědět
JS

Josef Ston

20.10.2020 08:56
Já jenom těm, co zde doporučuji pro ochranu stáda pastevecké psy. Ví co doporučuji?
Ano, pastevecký pes typu šarplaninec, kavkazan, kangal dokáže ochránit stádo před (skoro) všemi predátory. Bohužel i před cizím člověkem. A co myslíte, že udělá pastevecký pes, když se ke stádu přiblíží vášnivý sběratel hub, malin, ostružin, kterého těžko zastaví přenosný el ohradník? Ano, svou povinnost- ochrání stádo. A nechtěl bych být v kůži toho sběratele... Kdo bude hradit za pokousání psem? Tak jako doposud - majitel psa? Anebo se změní legislativa- např. zakažeme vstup na cizí pozemek turistům, houbařům atd? Bez novych opatření tohoto typu pokousání bude velmi častým jevem - svůj ohradník opravují denně, někdy i 2x. Naštěstí nemám tam pasteveckého psa...
PS: měl jsem chovnou stanici šarplaninského pasteveckého psa 23 let...
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.10.2020 09:53 Reaguje na Josef Ston
Nemám obavy, AOPK má nepochybně bohatou zásobu hraběcích rad, které zpětně poskytne trestně stíhaným chovatelům.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 10:12 Reaguje na Josef Ston
Pane Ston, oni si ti ochranáři neuvědomují hlavně jednu věc. Ten pes se musí v první řadě také vycvičit. Musí byt neustále v kontaktu s vůdcem atd. Je velice lehké říci, pořiďte si pasteveckého psa. To pořízení, i když je velmi drahý, je jedna věc. Udělat z něj toho ochránce stád potom věc druhá. Kolik chovatelů ovcí a nejen ovcí má na to například jen ten čas? Kolik chovatel je schopných toho psa vycvičit? A kupovat již vycvičeného psa. Kolik těch vycvičených psů co by šli koupit asi existuje? Já osobně výkřiky typu : pořiďte si pasteveckého psa považuji za nesmyslné a absolutně odtržené od reality. Tedy stejně odtržené jako jsou odtrženi ti ochranáři.
Nevycvičený nebo špatně vycvičený pes tohoto typu je jak odbrzděný náklaďák.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.10.2020 17:02 Reaguje na Jarek Schindler
Všechno to jde - ale je to pomalé, drahé a náročné.
Výsledkem práce dobrotrusů tedy bude to, že z naší země vyženou nejen průmyslovou výrobu, ale i nemalou část "tradičního" zemědělství ...

Bukolické představy o životě v souladu s přírodou tvrdě narážejí na realitu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.10.2020 14:27 Reaguje na Josef Ston
Sebevášnivější sběratel hub, malin a ostružin nemá co lézt do ohrady s hospodářskými zvířaty. Tak jako je zakázáno lézt na cizí neohrazená a volně přístupná zemědělská pole (upozornil na to pan Peregrin; vleze-li člověk na pole postříkané povolenou jedovatou látkou, následky si nese sám). Hlídací pes nesmí zaútočit na zloděje, který se vloupá do hlídaného bytu? Zloděj dobytka se pak bude vymlouvat, že nešel ukrást zvíře, ale chtěl si v oplocené ohradě jen nasbírat klouzky.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.10.2020 16:59 Reaguje na Majka Kletečková
No, když si představím, jak by asi zareagovala dvojka ostrých pasteveckých psů na rodinu (rodiče, dvě výskající děti, gaučový pes), která by se zastavila u ohrady s ovečkami ...
Tohle je fakt rada dobrá možná do rumunských Karpat, ne na Broumovsko.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.10.2020 17:44 Reaguje na Majka Kletečková
Nebudu reagovat na tento příspěvek, protože stále čekám na
nedávno slíbenou odpověď na otázky:
1. Kolika psy má chránit malochovatel 10 ovcí spásající jeho
louku( jeden je na vlčí smečku málo).
2. Pokud pes zakousne vlka, bude za zabití chráněného
zvířete majitel trestán?
3. Jak bude posuzována zodpovědnost chovatele, když dojde
k proražení oplocení zpanikařenými kravami a koňmi při
napadení vlky a při zavinění nehody jeho uniklými
zvířaty?
4. Jak budou do budoucna regulovány početní stavy vlků,
když se rozšíří třeba až do Milovic a nebo do okolí
Prahy a jiných velkých měst?
5. Co bude s loukami, když kvůli vlkům přestanou lidé
chovat ovce? A jak se vám bude líbit zaplocená
krajina dvoumetrovými ploty?

Zkuste mi na to konečně už odpovědět a nepište pouze
stále stejné chvalozpěvy na ty psy. Ony ty šance
psa jsou vyrovnané při poměru jeden k jednomu, ale
smečka vlků mu může být osudná, pokud ho nebude moci
bránit jeho majitel něčím setsakra účinným a ne pouze
křikem a holýma rukama. Tak nalistujte v příručce ty
kapitoly a prosím odpovězte. Zatím mi na to ještě
pořád nikdo neodpověděl a všichni mě odbyli bláboly.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.10.2020 19:43 Reaguje na Břetislav Machaček
Těžko se dočkáte odpovědi, protože žádná rozumná neexistuje. Samozřejmě jeden pes nestačí,jeden pastevec typu kavkaze či středoasiata vlka zabije, ale na smečku by chovatel musel mít minimálně dva, spíš tři.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

21.10.2020 09:36 Reaguje na Břetislav Machaček
To by měla odpovědět paní Jelíková, ale ta se očividně takovým podružnými maličkostmi nezabývá. Týkají se totiž chovatele ovcí a ti jsou mimo její optiku.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 10:11 Reaguje na Marcela Jezberová
Mimo její optiku jsou bohužel i otázky týkající se přímo jejího zaměření.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.10.2020 17:04 Reaguje na Marcela Jezberová
Tyto otázky jim pokládám opakovaně a ještě jsem se
nikdy nedočkal odpovědi, pokud to nejsou pouze ty
urážky a omílání ochrany ovcí psy. Pes bez ovčáka
s "hromovou holí" maximálně vlky vyštěká a pokud
bude mít odvahu se pustit do celé smečky, tak to
odskáče i s ovčákem. Smečka v ráži a zápalu boje
je stejná jako smečka psů, kdy je jedinou obranou
ta "hromová hůl". Ne nadarmo byla smečka psů mezi
"dráty" na hranicích tou nejhroznější zbraní a
nešla většinou od útoku zastavit ani psovody.
Navzájem se psi povzbuzovali v útocích a výsledek
býval tragický. Tak samo se může zachovat smečka
vlků postrádajících strach z člověka. Holé ruce
či klacek jsou k ničemu a tak se nedivím, že brzo
bude povolání hlídače stád rizikovým povoláním.
Bohužel pokud budou o tom všem rozhodovat lidé
v dětství chovající bílé myšky, tak to vidím
velmi tragicky.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

22.10.2020 01:42 Reaguje na Břetislav Machaček
Omlouvám se, že reaguji s takovým zpožděním. U „jelenů sika“ jsem na toto ovčí - vlčí téma nechtěla v diskusi pokračovat, protože to s těmito jelínky nemělo nic společného.

Správné odpovědi na Vaše otázky neznám. Tak prosím přistupujte k tomu, co dále napíši.

1. Kdybych chovala 10 ovcí v místech s výskytem vlka, tak by si pořídila dva pastevecké psy.


2. Jak je tohle ošetřeno v zákoně nevím. Pokud by pes zakousl „bez mé pomoci“ vlka při obraně hospodářských zvířat, pochybuji, že bych v takovém případě byla jakkoliv potrestána. Psa bych rozhodně pochválila, odměnila dvojnásobnou porcí kvalitního masa a byla bych na něj pyšná.


3. Nevím.

4. Nevím.

5. Odhaduji, že chovatelé neschopní zabezpečit „adekvátně“ své ovce v místech s výskytem vlků chov vzdají a zůstanou ti, kteří to zvládnou. Podobně jako např. někteří podnikatelé v cestovním ruchu v době koronavirové. V současné době se na našem území chová tak velký počet ovcí jako nikdy v minulosti.
Květnaté louky? Možná je na některých místech postupně nahradí les, některé možná budou ochránci přírody / nadšenci udržovat kosením, možná je budou spásat zvířata, která budou chráněna pasteveckými psy...
Při dostatečném počtu pasteveckých psů (u velkých stád v průměru jeden pes na 100 ovcí) by mohly na řadě míst stačit ploty méně vysoké než dva metry.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.10.2020 08:56 Reaguje na Majka Kletečková
Děkuji za takřka žádnou odpověď, ale to jsem bohužel očekával.
ad.1. Dva psi na 1O. ovcí je ekonomický
i praktický nesmysl=konec chovu.
ad.2. Pochvala psa budiž, ale trestní
zodpovědnost chovateli zůstane=
frustrace a konec chovu.
ad.3.a 4. Není asi vysvětleno ani
v příručce pro vlkomily.
ad.5. děkuji za vyjasnění, že je chov
pouze obyčejné podnikání a nemá
zásadní vliv na krajinu a tak
není důvod bránit zalesnění ani
třeba luk na Pradědu klečí. Jinak
jsem zvědav na ty aktivní vlkomily
s kosami sekajícími všechny dosud
spásané louky zvířaty malochovatelů

Závěrečné resumé je proto poněkud drsné.
Pokud něčemu nerozumím a nemám na to
odpověď, tak se nepouštím do diskuse s
praktiky a logicky uvažujícími lidmi.
Jinak děkuji alespoň za snahu, kterou
jiní neměli a odbyli mě pouze nějakými
naučenými argumenty bez odpovědi na
tyto otázky. Zdar vašemu nadšení bez patřičných znalostí a řešení.
P.S. Ovce nahradily hovězí dobytek a taky
spásají zatravněná pole, kde se
před "trhem" běžně hospodařilo.
Zatravnění tleskali právě ekologové
a nyní pastevcům házejí pod nohy
klacky v podobě vlků.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

22.10.2020 13:51 Reaguje na Břetislav Machaček
Přesné!
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

24.10.2020 15:44 Reaguje na Majka Kletečková
Těmi správnými psy , co vše vyřeší , myslíte něco takového ?

https://www.youtube.com/watch?v=tQt3JNX_Z5c
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

25.10.2020 14:40 Reaguje na Petr Pekařík
Těch psů je mi líto; neměli šanci. Překvapila mne děsivá dravost těch vlků.
Myslím, že kdyby tam byli psi zavedených pasteveckých plemen, měli by proti té silné přesile velkou šanci na remízu (přežili by – možná dokonce bez větších šrámů – ale ovce by neochránili).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

25.10.2020 22:10 Reaguje na Majka Kletečková
Je to marné, je to marné, je to marné.
Odpovědět
Hu

Hunter

26.10.2020 10:39 Reaguje na Jarek Schindler
Aneb klasická mylná mantra naivních ochranářů - když budete hodní na velké predátory, budou oni hodní na vás :-):-).
Odpovědět
DA

DAG

20.10.2020 14:08
Dívám se, že pana Mana už do éteru nepouští, protože všichni ví o jeho zaujatosti :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.10.2020 18:13
Jsem toho názoru, že tohle je typicky otázka, kterou by mělo řešit referendum, zda chceme civilizaci, nebo návrat do středověku. Osobně doufám, že zvrácených jedinců, ukájejících se nad dokumentací masakrů hospodářských zvířat je natolik málo, že nepřeváží.
Odpovědět
SM

Stanislav Mudra

21.10.2020 16:31
Prosím aby diskusi o vlku a ovcích vedli především ti, kteří již ovci viděli. Nejlépe uvádějte kolik ovcí a ha obhospodařujete. Tapetování hlášek z přírůček AOPK je bez užitku.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.10.2020 20:54
Abych vám prokázal hlupáctví Správy CHKO Broumovsko a jejich postoje k bezmocným farmářům terorizovaných ataky vlků uvádím část úřední dokumentace :

Obec Šonov požádala úředně o udělení výjimky :

" Žadatel chce odstranit jedince vlka obecného nebo jemu podobného křížence z přírody, který se projevuje nestandardním chováním. Tento jedinec dle útočí na hospodářská zvířata v těsné blízkosti intravilánu obce. Snaha o odstranění jedince je odůvodňována prevencí závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku....
==================
Odpověď AOPK/ CHKO Broumovsko vypadá takto :

" Žadatel zamýšlí odstranit jedince vlka obecného nebo jemu podobného křížence z přírody, který se projevuje nestandardním chováním.....
Agentura vyzývá žadatele k odstranění nedostatků žádosti o povolení výjimky :
- ve lhůtě do 31. 10. 2020 doplní žádost o podklady, které ve smyslu § 45 odst. 1 správního řádu jednoznačně specifikují, které věci se žádost týká (tj. předmět řízení o výjimce) a čeho konkrétně se žadatel
domáhá:

- Přesná identifikace jedince, který má být z přírody odstraněn, z čeho žadatel dovozuje, zda se jedná o vlka či zda se jedná o křížence s jiným druhem. Žadatel by měl předložit informace formou důkazů (např. DNA, fotografie apod.)"

Následují další bláboly a končí se :" Výše uvedené nedostatky Agentura považuje za podstatné vady žádosti. Nebude-li nedostatek podané žádosti ve stanovené lhůtě odstraněn, správní orgán řízení podle § 66 odst. 1 písm. c)
správního řádu zastaví."

Dále upozorňujeme žadatele, že na udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody není právní nárok.


Agentura p ř e r u š u j e řízení ve věci povolení výjimky na dobu do odstranění nedostatků žádosti podle výše uvedené výzvy, nejdéle však
do 31. 10. 2020. "

Ing. Hana Heinzelová, v. r.
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO BROUMOVSKO

==================================================

Snad vám taky došlo kam zašel úřední šiml, v našem případě klisna H.H.
To je spravedlnost v podání úřednice, která si zjevně dělá z bezmocných
farmářů srandu.
Odpovědět
Hu

Hunter

21.10.2020 22:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je opravdu výsměch a ukázka naprosté arogance.
Odpovědět
Plha z Kojčic

Plha z Kojčic

22.10.2020 07:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já bych věděl, jak sehnat to DNA ;-)
Odpovědět
Hu

Hunter

22.10.2020 07:10 Reaguje na Plha z Kojčic
Já taky :-).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 09:01 Reaguje na Hunter
Tak nevím pánové jestli víte co vůbec shánět? Když mi byl výše doporučen odkaz na pana docenta Hulvu a jeho články na podporu vlků, tak si dovolím citovat jeho názor na hybridizaci.
" Časté výkladové schéma „čistokrevné zvíře vs. bastard“ (viz např. Ziegrosser 2019) je pohrobkem eugeniky a biologickým nesmyslem - genomická éra podmíněná rozvojem nanotechnologií nám ukazuje, že hybridizace je nedílnou součástí evoluce a vyskytuje se téměř všude,
Ve střední Evropě situaci navíc komplikuje přítomnost československého vlčáka, plemene, které je genetickou mozaikou německého vlčáka a karpatského vlka (Smetanová et al. 2015, Caniglia et al. 2018).
No a teď babo raď.
Musím ještě poprosil paní Kletečkovou aby na tu "babu" nereagovala. Není to vulgarita namířená proti ni.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.10.2020 09:32 Reaguje na Jarek Schindler
I kdyby šlo o čistokrevné vlky, tak je třeba přestat s ochranou vlků postrádajících respekt
před člověkem. To bohužel NECHTĚJÍ pochopit
ani na CHKO a AOPK. Být dotčenými funkcionáři obce,
tak žádám o nápravu ministerstvo a podám žalobu k
soudu pro nečinnost odpovědných orgánů. Taková
arogance úřednice nesvědčí o její nestrannosti,
ale o jednostranné zaujatosti, což je překážkou
práce ve státních orgánech. Nadřízenému dopručuji
vyvodit z toho závěr, koho úřednice vlastně
zastupuje.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.10.2020 09:40 Reaguje na Břetislav Machaček
Dokud vás na Broumovsku nebudou vítat vlčí kůže přibité na vrata od stodoly tak nebude klid.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.10.2020 09:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dokud nekousne ochranáře vlk do hyždí,
tak se taky nic nezmění. Přečtěte si
odpovědi na mé otázky od p. Kletečkové
a zkuste odpovědět za ni, když to víte.
Já pouze hájím chovatele a zdravý rozum. Nejsem snílek o samoregulační schopnosti přírody v kulturní krajině a nejde pouze o to Broumovsko. Bez regulace to může
být problém brzo i v okolí Prahy a to
jsem zvědav na tu reakci obyvatel.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.10.2020 10:10 Reaguje na Břetislav Machaček
To je zbytečné, paní Kletečková žije ve vysněném světě .
V celé historii lidstva znám pouze dva příběhy o soužití vlka a člověka.
Romulus a Rémus, které odkojila vlčice
Jack London -Bílý tesák
Nejstarší zmínka o vlcích, kterou máme k dispozici, pochází z roku 1044 z Buchlovska, z Moravských úvalů. Výskyt vlků byl tak veliký, že se dostal do kronik, protože hladové vlčí smečky tehdy ohrožovaly lidi i domácí zvířata.Existuje prastará zmínka o vlčích jamách, je z roku 1268, tehdy Přemysl Otakar II. nařídil vykopat vlčí jámy u každé vsi v království a líčit tam na vlky živou husu nebo sele.
Na rozdíl od medvěda, který se využil prakticky celý, od masa a kožešiny po žluč a sádlo, z vlka byl pouze dvojí užitek. Vlčí kožešina byla velmi oblíbená a ceněná, dodnes se používá na lemy různých oděvních doplňků.Druhým užitkem bylo zástřelné – za zastřelení vlka se platilo ještě ve 20. století.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.10.2020 10:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Doplním vám třetí. Kipling a jeho Kniha džunglí. Řekl bych že Mauglí , Akéla či Šer-chán nemají chybu. Velice rád jsem ji četl.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.10.2020 18:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Bílý tesák byl ovšem kříženec psa a vlka, ne čistokrevný vlk.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.10.2020 19:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Stejně jako "vlci" na Broumovsku.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

22.10.2020 22:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
No, myslím, že tehdy nad psím (vlčím) masem neměli předsudky jako dnes. Pokud ulovená zvířata, těla vlkůzbavená cenné kožešiny, nepovažoval za své vládnoucí feudál, což byla tehdy veškerá lovná zvěř a za upytlačení například jednoho pouhého zajíce mohl být tehdy pro poddaného i trest smrti, byli dozajista i ulovení vlci poddanými, zejména chudými, využiti do vyvaření poslední kůstky. Pro lidi, kteří mohli legálně ulovit a sníst pouze "zvěř" typu nějakých křečků a syslů, maximálně ježka a drobných zpěvných ptáčků, bylo tak velké zvíře darem z nebes.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

22.10.2020 22:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mimochodem vlčí kožešina byla velmi oblíbená a ceněná proto, protože má mimořádné izolační schopnosti a v mrazech je velmi odolná proti navlhávání, třeba z dechu. Prakticky žádná jiná kožešina se jí tím nevyrovná, snad ještě podle mých zdrojů kožešina z rosomáka.
Standartní výstrojí polárních badatelů před takovými 100 lety byly oděvy olemované právě z těchto důvodů vlčími kožešinami.
Odpovědět
JL

Jaromír Lukavský

14.12.2020 17:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
příběhy o soužití vlka a člověka.No zapoměl jste na Mauglího z Knihy džunglí. I když ten maglí se bratřil i s černým pantherem Baghírou, hroznýšem Ká. Akorát pajdavý tygr Šér chán byl nepřítel. J.L. end
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

22.10.2020 10:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
Homo homini lupus.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.10.2020 06:15
SPUŠTĚN NOVÝ WEB FARMÁŘŮ BROUMOVSKA

- VLK TRAVU NEZERE -
Chráníme a pečujeme o krajinu, která je našim domovem.

http://www.vlktravunezere.cz
Odpovědět
Hu

Hunter

23.10.2020 14:14
Na Slovensku zatím dočasně zvítězil zdravý rozum:

https://www.polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2117-na-slovensku-sa-aj-nadalej-bude-lovit-vlk.html

Odpovědět
PP

Petr Pekařík

24.10.2020 15:42 Reaguje na Hunter
Paní Kletečková má asi na mysli ty správné ovčácké a pastevecké psy. Tak jedno video pro silnější povahy
https://www.youtube.com/watch?v=tQt3JNX_Z5c
Kolik psů na jak velkou smečku ?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

24.10.2020 23:30 Reaguje na Petr Pekařík
"Správní" pastevečtí psi
https://www.youtube.com/watch?v=vkSssTksuVM
(polské video 23 minut, psi jsou cca od 19:12)
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

25.10.2020 14:04 Reaguje na Majka Kletečková
Trochu to připomíná reklamní akci pro výrobce systému , ale proč ne . 3 psi na ha a smečku vlků mi přijde dost málo. Teď ještě vyčkat , zda se stádo nesplaší a ty ohradníky nevytrhá. Někde jsem četl " kritériem pravdy je praxe" . Viděl jsem , co umí zdivočelý pes a smečka těchto psů a nedá se to srovnat. Bohužel nádherně spolupracují ve štvanici na srnčí zvěř. Spolupráci ve smečce mají vrozenou. Tak počkáme půl roku a tak cca 50 ovcí a pak posoudíme úspěšnost.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist