https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jitkan-seitlova-k-postupu-zasahu-pri-havarii-na-rece-becve
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jitka Seitlová: K postupu zásahu při havárii na řece Bečvě

13.5.2021
Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz
Likvidace následků a vyšetřování příčin havárie na řece Bečvě v září minulého roku je až do dnešních dnů provázená pochybnostmi. Šetření Policie ČR, které zatím nebylo uzavřeno, zásadně omezilo přístup k informacím. Rozhodla jsem se získat přehled o postupu státních úřadů a institucí, kterým jsou rozhodující kompetence a odpovědnost v případě havárií na vodách svěřeny.
 

Z mých osobních jednání a rozsáhlé písemné korespondence vyplynuly závěry potvrzující podcenění přípravy, metodiky a zabezpečení provázaného systému opatření při haváriích na vodách. Za jeho funkčnost nese plnou odpovědnost především gesční Ministerstvo životního prostředí(MŽP) a jeho ministr.

Snaha, nasazení a obětavost jednotlivých účastníků záchranných prací, stejně jako rybářů a hasičů při likvidaci uhynulých ryb, zasluhuje ocenění. Nemohla ale nahradit organizační slabiny, nedostatky v právních předpisech a bohužel také některá zásadní personální selhání, jejichž důvody jsou stále nejasné.

Z písemných odpovědí Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Povodí Moravy s. p., čtyř dotčených vodoprávních úřadů (VDÚ) obcí s rozšířenou působností a Olomouckého kraje (OK) a Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS OK) považuji za nejzávažnější následující zjištění a závěry. Dokládají oprávněnost návrhu změn právních přepisů, který jsem zveřejnila na tiskové konferenci dne 19. 3. 2021.

Novela zákona o vodách nyní předložená ministerstvem většinu vážných nedostatků neřeší. Úřady státní správy a samosprávy neměly jasno v tom, kdo zásah záchranných a likvidačních prací při mimořádné havárii na Bečvě řídil. Koordinace byla zejména v důsledku neodpovídající podpory odborných sekcí státní správy nedostatečná. Osoba, která záchranné a likvidační práce při havárii řídí, nese současně za jejich průběh plnou odpovědnost.

Kdo řídil činnosti zneškodňování a likvidace havárie na Bečvě? Kdy a které orgány postupně přebíraly řízení prací v jejich průběhu? V těchto otázkách zásadních pro zvládání krizové situace neměl žádný ze zúčastněných úřadů a státních institucí jasno.

Některé VDÚ v písemné odpovědi jejich podíl na řízení sice uvedly, při osobním jednání ve dnech krátce po havárii ale trvaly pouze na koordinaci prací. Žádný z dotázaných se neshodoval se stanoviskem MŽP, že primárně měl záchranné a likvidační práce řídit VDÚ Valašské Meziříčí a následně Zlínského kraje. Po zjištění havárie docházelo k odborně nekoordinovanému odběru vzorků, což může následně způsobit problémy určení příčiny a zdroje havárie. Analýzy byly prováděny bez podkladů o možných kontaminantech (plány havarijních opatření, poznatky ze zákonné činnosti vydávání povolení k vypouštění odpadních vod VDÚ, integrovaná povolení krajských úřadů, monitoring kvality vody z Povodí). To znesnadnilo a zásadně prodloužilo laboratorní určení povahy znečištění. Určení kyanidů nebylo laboratořemi v prvních dnech vůbec prováděno.

V den zjištění havárie nebyly ČIŽP, VDÚ, HZS ani Povodím odebrány vzorky z žádné ze známých a potencionálně rizikových výustí kanalizací. Například ČIŽP uvádí, že neví,zda VDÚ koordinovaly odběr vzorků. V den havárie provedla Inspekce odběry uhynulých ryb a vody pouze v části zasaženého toku. Dále odpovídá, že bezprostředně po ohlášení havárie bylo jejím primárním cílem sice zjistit, co je příčinou havárie a jaká látka způsobuje masivní úhyn ryb, VDÚ jí ale v rámci prvotního rozdělení přidělil úkol monitorovat tok, nikoliv zjišťovat příčinu havárie. První den zjištění havárie neprovedla žádné odběry z výustí přítoků a kanálu, protože by dle jejího názoru byly neefektivní1. Analýzy vzorků ČIŽP externími laboratořemi byly dle jejího písemného sdělení dokončeny až 25. 9. 2020 a protokol o analýzách a koncentracích vyhotoven až 30. 9. 2020.

První vzorky byly laboratořím Povodí předány z ČIŽP až 22. 9. 2020. Do té doby byly vzorky analyzovány v jiných laboratořích, (HZS ve Frenštátě pod Radhoštěm a VaK Vsetín). Tyto laboratoře v počátku vůbec neprováděly analýzy na kyanidy. Znečištění kyanidy bylo v laboratořích Povodí zjištěno do druhého dne od předání vzorků, tj. 23. 9. a informace byla ihned předána ČIŽP.

Odpovědnost za vylití cenných vzorků vody odebraných rybáři Inspekce striktně odmítá.

Informace a varování obyvatelstva o havárii bylo opožděné a nedostatečné. Vyloučeno nebylo nebezpečí újmy na zdraví a majetku.

Občané, některé dotčené obce a uživatelé vody z řeky Bečvy byli o závažnosti havárie ze strany VDÚ informováni až následující den, po více než 20 hodinách od jejího zjištění. Postup znečištění řekou od pravděpodobného místa havárie byl však podle odhadů expertů rychlejší.

Města Lipník nad Bečvou a Přerov vydala varování pro občany následující den po zjištění havárie. Město Hranice varování občanům nevydalo a pouze doporučilo, aby varování provedly obce. V odpovědi HZS OK je uvedeno, že v době, kdy zásah řídil příslušník HZS, nebyly zjištěny skutečnosti, které by vyžadovaly varování obyvatelstva2. Město Valašské Meziříčí se domnívalo, že na jeho katastrálním území nebyla řeka kontaminována a proto nebyl důvod varování vydat. Varování pak vydalo až pátý den od zjištění havárie na základě informace, že ve vzorku vody z výustě kanalizace vedoucí z Rožnova pod Radhoštěm byl zjištěn kyanid.

Všechny dotčené VDÚ se shodně dozvěděly o tom, že havárie byla způsobena znečištěním kyanidy, až pátý den po havárii, na koordinační schůzce pořádané VDÚ OK 24. 9. 20203.

Česká inspekce životního prostředí ani po sedmi měsících od havárie na řece Bečvě nezahájila s žádnou právnickou ani fyzickou osobou na základě kontrol provedených v souvislosti s touto havárií správní řízení za porušení povinností.

ČIŽP písemně sdělila, že kontrola zahájená u společnosti DEZA a.s. v souvislosti s šetřením příčin úhynu ryb na Bečvě nebyla do 15. 4. 2021 ukončena a správní řízení nebylo zahájeno. Správní řízení nebylo zahájeno ani s žádnou z jiných společností kontrolovaných v souvislosti s havárií, využívající k likvidaci odpadních vod ČOV v areálu Tesla Rožnov s výustí v katastrálním území Juřinka.

1) V následujících dnech byly ale tyto odběry provedeny a jeví se, že jejich výsledky jsou jedním z významných důkazů šetření příčin havárie.
2) Z uvedeného je zřejmé, že HZS nedisponuje dostatečným odborným zázemím pro řízení havárií na vodách
3) Stanovení kyanidů,pokud je laboratoř na analýzu vybavena a personálně zajištěna,podle expertů trvá 4–6 hodin, existují i některé varianty rychlotestů, které se uplatňují v terénu a právě při haváriích.


reklama

 
foto - Seitlová Jitka
Jitka Seitlová
Autorka je místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (40)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JD

Jiří Daneš

13.5.2021 15:21
Co kdyby takhle Ekolist.cz, místo povídání paní místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky o skutečnostech v kauze "otrava Bečvy", které by měla uplatnit u MŽP a které jsou navíc notoricky známé, zveřejnil nějaké povídání osvětlující (když už ne vysvětlující) průběh počasí v ČR jak v roce 2020 (roce údajného 500letého sucha), tak v uplynulých měsících roku letošního (2021)?
Tomuto tématu se totiž redakce Ekolistu.cz vyhýbá, snad ještě více, než pověstný "čert kříži".
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.5.2021 18:26 Reaguje na Jiří Daneš
Asi nemá cenu, abyste toto své přání psal pod článek, který s Vámi požadovaným tématem nemá nic společného. Zkuste se se svým požadavkem obrátit na redakční e-mail: ekolist@ekolist.cz.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

13.5.2021 20:15 Reaguje na Majka Kletečková
Ale má, na to, proč že se ty zaručené předpovědi známých klimatologů nesplnily, je třeba se ptát pořád, zvláště když článek je jen o tom, co bylo stokrát prodiskutováno.
Já jsem totiž měl od počátku jasno s tou Bečvou, protože DEZA patřila do stejného oborového chemického národního podniku (Unichem Pardubice), pod který patřil i n.p. ve kterém jsem jako vystudovaný chemik pracoval já a z porad na oboru vím o DEZE jejích produktech a jejích odpadech to, co Vy laici nevíte.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.5.2021 23:49 Reaguje na Jiří Daneš
Nejde o podnik DEZA, ale o to, odhalit viníka, ať už to byla DEZA nebo někdo jiný. Jenže se bohužel při vyšetřování včas neprovedly úkony, které byly nutné k úspěšnému vypátrání a usvědčení. Oficiální komunikace ohledně vyšetřování té havárie ze strany příslušných papalášů byla navíc nedostatečná a podezřelá. Z neoficiálních informací důvěryhodných expertů je víceméně jasné, že se nikoho nepodaří usvědčit. Proto je třeba se poučit z těch zbytečných chyb (viz Poučení z krizového vývoje na začátku normalizace ;-)).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2021 14:08 Reaguje na Majka Kletečková
Jak jste přišla na to, že se "včas neprovedly úkony"?? To mi připadá slovník jak od Husáka, tenkrát se taky úkony dělaly nějak samy, bez vlivu nějakých lidí.
Nevím, co tím myslíte, ale já jsem přesvědčen, že vzorkaři odebrali vzorky ve všech potřebných místech a laboratoře je vyhodnotily, takže to vyústění známé je.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.5.2021 15:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Část svého života, kdy jsem byla nejvnímavější, jsem prožila právě v Husákově éře. A víte, co se říká: starého psa novým kouskům nenaučíš.

Přesnější by bylo napsat "vzorkaři včas neprovedli úkony".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2021 22:25 Reaguje na Majka Kletečková
Tomu nerozumím. Ti vzorkaři byli všichni staří psi a byli naučeni vzorky nebrat? Proč?
Nenašel se mezi nějaký, který nebyl starý a provedl ten nejjednodušší úkon, tj. vzal vzorek z těch pár nejpodezřelejších výustí??
Skutečně mně nikdo nenakecá, že ze SEDMI organizací, které odebraly asi 130 vzorků, byli všichni vzorkaři úplně debilní.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.5.2021 23:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Tím starým psem myslím sebe. Snažím se tím přirovnáním vysvětlit, proč je v daném komentáři můj slovník jako od Husáka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.5.2021 13:01 Reaguje na Majka Kletečková
Já to taky rád používám.....
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

14.5.2021 15:09 Reaguje na Majka Kletečková
Jistěže nejde o podnik DEZA, ale o nenáviděného Babiše. Viník je ovšem jistý, i když dosud nejmenovaný. Jediná Tesla Rožnov používala na Valašsku ke své výrobě kyanidy (v galvanizovně) a proto je velmi pravděpobné že i pohrobci, co zbyli po "podařených" privatizacích, které se dnes s naprostou jistotou dají, bez jediné pochybnosti, označit jako rozkrádení, jsou jedinými, kteří mají legální důvod kyanidy v regionu používat při své výrobě. O tom odkud znečištění kyanidy pocházelo, je znalecký posudek, v kterém je už původce označen, ale legálně zveřejnit jeho jméno mohou jen orgány činné v trestním řízení. Musíte si na to, milostpaní, počkat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2021 22:30 Reaguje na Jiří Daneš
Tesla leží asi 18 km daleko od místa otravy v Rožnově, v horším případě asi 20 tisíc kilometrů v Silicon Valey v Kalifornii.

V obou případech by museli ten jed dopravit
do Bečvy v cisterně a vylít ho, jak na sviňu, pod vyústění z Dezy v neděli dopoledna tak, aby je nikdo neviděl.
Něco podobného se stává občas pouze na Paroubkově Marsu.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

15.5.2021 12:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Víte, co jsou to kyanidy obecně? A že se nevozí v cisternách?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.5.2021 13:09 Reaguje na Jiří Daneš
Čistý kyanid je pevná látka, ale ten odpadní je většinou ve směsi s jakýmkoliv tekutým odpadem v jakékoliv koncentraci, v tomhle případě asi dost značné. Každopádně do Bečvy se dostalo množství řádově v barelech nebo cisternách.
A hlavně musela být totálně vytrávená celá cesta od zdroje do Bečvy a to jaksi Jiřinský kanál není.
Takže museli jet fekálem, nebo letět hejnem dronů.
Obtokový kanál lagun pod Dezou a vyústění ze Lhotky se asi nezjišťovalo, (nebo nám to neráčili říci).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2021 21:06 Reaguje na Jiří Daneš
Tohle vysvětlení je velmi jednoduché a všichni ho znají (jen vy a pan Vinkler ne), předpovědí klimatologů (zvláště alarmistů) se splnily a já sám jsem vám to x krát vysvětloval.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.5.2021 12:05 Reaguje na Jiří Daneš
Stále nechcete/nedokážete pochopit, že 500leté půdní sucho bylo vyhodnoceno za období 2015-duben 2020? :-)
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

14.5.2021 15:22 Reaguje na Petr Eliáš
Naléhání v článcích, s kterým jste Vy oba a Ekolist.cz, šermovali, bylo v tom smyslu, že pětisetleté sucho probíhá a bude pokračovat a zhoršovat se. V roce 2020, už žádné sucho v ČR netrvalo! Tak se nevymlouvejte, po Vás dvou (Pavel Hanzl, Petr Eliáš) jsem článek s vysvětlením nechtěl.
Ještě dodávám:
řeč je ne o tom, co bylo, ale co je - prší, je relativně chladněji a sem tam je teplo až horko, tak jak to přes 80 let pamatuji, s výkyvy, ale bez trvalé změny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2021 22:41 Reaguje na Jiří Daneš
NIKDO loni netvrdil, že probíhá pětisetleté sucho (to skončilo normálně srážkovým rokem 2020) a vůbec nikdo netvrdil, že bude probíhat dále.
Vy máte problém s vnímáním rality a psaného slova.

Ovšem prognózy celkem jasně hovoří, že taková suchá období se v budoucnosti dají očekávat delší i sušší, i když srážek snad nebude výrazněji ubývat.

Jmenuje se to klimatická změna a není to dnešní počasí na vašem dvorku, dost makačka na hlavu.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

15.5.2021 17:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Dvorku nemaje, sleduji předpověď počasí od věhlasné meteorologické institucce (ČHMÚ), i to jak vychází (a ona loni i letos vychází docela dobře), v ČR i v okolí. Navíc mně občas píší o počasí v místě, i moji přátelé z USA, Kanady a Austrálie. Takže si troufám říct, že mám i přehled o počasí po světě na západ, sever a jih od našeho českého ministátečku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.5.2021 11:06 Reaguje na Jiří Daneš
To jste prokazatelně informovanější než klimatologové, kteří zpracovávají průběžně milióny dat z celé Zeměkoule, včetně satelitních.
Já to píšu pořád, vy jste hlava pane vachmajstr.....
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.5.2021 08:29 Reaguje na Jiří Daneš
Nikdo se nevymlouvá, ale vy to nedokážete pochopit a do zblbnutí to budete opakovat. A pokud jste si za 80 žádné změny nevšiml tak jste asi slepý nebo byste měl také občas vylézt z paneláku. :-)
Odpovědět
kk

karel krasensky

13.5.2021 16:50
Šli tři.Darmožrout,darmošlap a ten třetí byl taky senátor
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.5.2021 17:39 Reaguje na karel krasensky
Řekla bych, že ten třetí byl spíše karel krasensky alias Josef Ryba.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2021 22:41 Reaguje na Majka Kletečková
Taky mám ten pocit.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.5.2021 17:46
Paní senátorko, děkuji Vám za podrobnější údaje ohledně vyšetřování kauzy na Bečvě! Také za to, že se v tom osobně angažujete a že jste na základě svých zjištění navrhla potřebné změny právních předpisů.
Odpovědět
hi

13.5.2021 19:36
Společnost DEZA, a.s. zpracovává černouhelný dehet a surový benzol, vedlejší produkty z koksování uhlí s roční kapacitou 450 000 tun surového dehtu a 160 000 tun surového benzolu s obsahem vysoce toxickýxh látek. Havárie na Bečvě vznikla v její bezprostřední blízkosti.
DEZA je nejrizikovějším provozem v povodí Bečvy a vypouští největší množství kyanidů z kanalizace do Bečvy. (desítky až stovky kyanidů kg/rok) Nejbližší výust kanalizace do Bečvy ze společnosti DEZA se nachází v místě zářijové havárie na Bečvě.
Jako nejpravděpodobnější viník havárie se proto logicky nabízí Déza. S prověřováním DEZY, proto měl okamžitě začít ten, kdo vydal integrované povolení, což je krajský úřad Zlínského kraje odb. životního prostředí. Měl by dobře znát provoz vodního hospodářství i nejrizkovější články technologických procesů. Bohužel krajský vodohospodářský orgán zústal nečinný. VDÚ u tak rozsáhlé havárie nejsou dostatečně obeznámeny s integrovaným povolením velkých znečišťovatelů, nejsou personálně a přístrojově vybaveny, proto nemohou organizovat odstraňování tak rozsáhlé havárie .
ČIŽP, Povodí Moravy je plně pod kontrolou MŽP a pana ministra ŽP Brabce a ten je zase pod kontrolou vlastníka DEZY. Pan ministr Brabec hned na začátku zadal jasný úkol „DEZA havárii nezpůsobila“ a tím již bylo vše dáno. Vyšetřování bylo odkloněno požadovaným směrem a skutečného viníka se zřejmě nepodaří odhalit. Obávám se, že pokud bude původce havárie propojen s nejvyššími vládními politiky nepomůže ani změna legislativy, metodiky a kompetence.
Nyní vznikla parlamentní vyšetřovací komise, která by mohla najít odpovědi na některé nejasnosti:
- Nezneužil ministr životního prostředí svých pravomocí a nebránil svým postupem řádnému vyšetřování havarie ?
- Kdo na samém začátku vydal embargo na informace o havárii a ohrožoval životy a zdraví obyvatel?
- Proč byl zadán znalecký posudek ne příliš hodnověrnému znalci a ne např. nějaké renomované instituce např. VÚV.
- Proč byl a stále zřejmě je nečinný krajský vodohospodářský orgán Zlínského kraje. Stávající legislativa mu umožňuje provádět kontroly a nařizovat opatření.
- Jak byla potrestána Déza za utajovanou havárii úniku látek z kaustifikační jednotky 20.září 2020 a jaká ji byla uložena nápravná opatření ???

Odpovědět
JD

Jiří Daneš

14.5.2021 19:48 Reaguje na
To myslíte skutečně vážně, že DEZA ty kyanidy rok skladuje a pak je vypustí jednou za celý rok a navíc na pokyn Babiše? Obsah kyanidů v DEZOU zpracovávaných dechtech, je v řádu stotisícin procenta.
Ty látky z kaustifikační jednotky (směs roztoku síranů alkalických kovů, převážně sodíku a draslíku, karbidového vápna - převážně ve formě Ca(OH)2, alkalických hydroxidů ve formě vodného roztoku, v Bečvě nikdo neprokázal. Nejspíš proto, že se do odpadní kanalizace ústící do řeky vůbec nedostaly v prokazatelném, natož toxickém množství. Tomu v chemickém průmyslu odjakživa říká provozní příhoda, nikoliv havárie a není právní důvod za to firmu trestat. Pokud vznikla škoda (podniku), bývala vždy vymáhána na zaměstnanci (za totality až do výše tříměsíční mzdy), pokud bylo lze prokázat, že ji způsobil, třeba nedodržením technologického předpisu (reglementu), opomenutím, či nedbalostí. Za chybu, nedbalost, či opomenutí zaměstnance odpovídá firma v hmotné rovině (bývá na to pojištěna), v trestní rovině odpovídá pak ten, kdo chybu udělal, či byl nedbalý nebo se opomenutí sám dopustil.
Parlamentní komise bude, jako ostatně všechny dosavadní,jen kroužkem, kde o věci blábolí poslanci, kteří nemívají ani tušení, o co vlastně v odborné rovině jde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2021 22:35 Reaguje na Jiří Daneš
V Deze bylo namontováno nové zařízení právě na likvidaci kyanidů a dost dlouho nebylo možno je zprovoznit. Takže to svinstvo z výroby museli někde skladovat. Možná je to ta příčina, taky tam mohly probíhat nějaké černé kšefty atd. atd. čort znajet.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2021 22:26
Připadá mi naprosto kouzelné, že všichni ví, jak to s Bečvou ve skutečně bylo. Ale vytváří se v úředničtině vagóny blábolů zcela nečitelných a chodí se kolem toho jak u blbejch.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

14.5.2021 07:52 Reaguje na Pavel Hanzl
To není kouzelné, to je na zvracení. Jenže tady si jeden estébák koupil úřednickoou kliku a ti skáčí jak on si pískne.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2021 08:13 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Dobře, ale proč to nenapíše někdo na plnou hubu???
Že by byl obviněm a tahán po soudech za pomluvu??
Jak je možný, že nikdo nevykecal, ze kterého vyústění ten jed vytekl, když vzorkaři ví, že je to většinou ta nejbližší nad prvními známkami otravy??
Vzorků bylo odebráno asi 130 a nikdo mi nenakecá, že NIKDO nevzorkoval ty nejpodezřelejší.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

14.5.2021 08:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Vzorků bylo odebráno hodně, ale soudní znalec vyhodnocoval pouze ty, které mu určila ČIŽP. Je zajímavé, že když nedávno někdo otrávil potok v Čechách, během pár dní se vědělo, jak k otravě došlo. Tady to nebudeme oficiálně vědět nikdy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2021 11:05 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Dobře, ale laboratoře (třeba na Povodí) mají rozbory všech vzorků a musí jasně vědět, ze které vyústi to přišlo. Jak to, že to ještě někdo nevykecal?
Tady je velmi pravděpodobná příčina, ale zjištěvaná až dost dlouho po otravě. Proč??
Ještě za měsíc by ty stopy byly jasné.

https://denikreferendum.cz/clanek/32484-zjisteni-dr-deza-je-zrejme-napojena-na-podezrelou-vypust-ve-lhotce-nad-becvou
Odpovědět
os

orb slavík

14.5.2021 08:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě, že nic není jasné. Blábolíte tady vy a zodpovědné orgány, které měly konat a nekonaly. Proto není nic jasné, při havárii takového rozsahu bych předpokládal, že zadají posudky více znalcům, nežli jednomu, který se na začátku svého šetření vyjádřil v tom smyslu , že sice neví kdo řeku otrávil, ale deza to nebyla. Faktem je, že nejspíše burešovci a vám podobní vyhráli. Do řeky se časem vrátí život. Pokud budem mít štěstí, časem po odchodu bureše úředníci přestanou být zastrašeni a začnou normálně pracovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2021 15:10 Reaguje na orb slavík
Kličkují a lžou právě proto, že je to jasné. Proč by to jinak dělali, proč by se všichni potentáti za ANO tak ztrapňovali, kdyby to nebylo jasný?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

14.5.2021 19:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč na tu DEZU, či raději přímo na Babiše, nepodáte trestní oznámení, když víte, že tu Bečvu otrávil?
Nepodáte trestní oznámení proto, že víte "kulový" a jen tak "si prskáte přes pysky".
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

14.5.2021 19:55 Reaguje na Jiří Daneš
A paní místopředsedkyně senátu ČR také tak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2021 22:15 Reaguje na Jiří Daneš
Na Babiše je podána už pěkně dlouhá řádka trestních oznámení a nastala taková zvláštní situace, že to nikdo ZÁSADNĚ neřeší a všichni odpovědní ouředníci spí spánkem spravrdlivých.
V případě Kosteleckých, Vodňanských, Hustopečí, sedláka Rady to bude více jak 10 let, Čapí hnízdo a nejnovější audity EK za pěkné stovky miliónů ukradených z Eu i našich dotací se neřeší pouze nějaký roček. A víte proč??
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

15.5.2021 17:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevím. Babiš je v politice teprve sedm let.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.5.2021 11:12 Reaguje na Jiří Daneš
Soudruh byl vždy šedá eminence, odsácky by se řeklo "kmotr".
Měl extrémně dlouhé prsty mezi estébáky a ruskými agenty a jeho loupeže a tunely se odkládaly a neřešily, až za Nečase zavřeli Ratha a on měl být asi druhý (to se ale nedá dokázat). Proto zorganizoval za pomoci parapresidenta puč na Nečasovu vládu a využil dávno ovládnutou medialitu ke svému zvolení.

"Babiš reprezentuje reálnou a mocnou sílu ruské lobby v České republice. To je pravý důvod, proč ho protežuje prezident a proč za ním stojí komunisté i všechny proruské dezinformační weby. Babiš vyjadřuje názor všech antidemokratických sil a v tom je jeho síla". Pavel Šafr, Svobodné fórum. 2.12.18.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.5.2021 10:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Tolik "mouder" z jedné hlavy jsem
slyšel naposled na PŠM v přijímači.
Nikdo ani necekl, když se major
ptal, zda všemu rozumíme, aby to
už skončilo. Vám nebude stačit
posudek a ani soud a budete mlít
své ideové žvásty asi do smrti.
Jsem zvědav, proti komu budete
"bojovat" po volbách a koho
budete opěvovat. Senátorce se
nedivím, ale vám ano a čím dál
více. Víte o tom prd a plácáte
jako kolovrátek stále stejné
nesmysly. Počkejte si na posudek
a můžeme diskutovat o něm, či o
posudcích oponentních. Zatím není
co diskutovat o ničem novém.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist