https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ldf-mendelu-a-slp-krtiny-stanovisko-k-zameru-upravy-velikosti-honiteb-v-ramci-pripravovane-novelizace-zakona-o-myslivosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

LDF MENDELU a ŠLP Křtiny: Stanovisko k záměru úpravy velikosti honiteb v rámci připravované novelizace zákona o myslivosti

24.3.2023
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně
Aktuální diskuse spojená s novelou zákona o myslivosti odkrývá řadu složitých otázek, které s péčí o volně žijící živočichy označované jako zvěř souvisejí. Populace zvěře nejsou neměnné, nezajímají je hranice našich pozemků a péče o ně je složitou a odpovědnou činností, která má řadu pravidel a parametrů. Na jedné straně by měla zohledňovat prostorovou a kvalitativní strukturu ekosystémů v krajině, na straně druhé by měla zohlednit vlastnické vztahy, protože ať chceme nebo ne, stále se jedná o objekt lidské péče v člověkem silně pozměněné a aktivně využívané krajině.
 
S vědomím, že na většině území ČR nelze objektivně stanovit a vlastnicky vymáhat dosažení optimálních výměr honiteb (kromě výjimek jako jsou např. pozemky ve vlastnictví státu ve vojenských újezdech), neboť plošně přesahují existující vlastnické struktury v krajině, se domníváme, že v takovém případě je lepší cestou silnější uplatnění práv vlastníků pozemků. S těmito právy je spojena i odpovědnost, která při dobře nastavených dalších parametrech novelizovaného zákona může přinést lepší způsob péče o zvěř a současně snadněji a rychleji umožní nalezení harmonické vyváženosti mezi stavy zvěře a stavy ekosystémů.

Z výše uvedených důvodů proto podporujeme zmenšení výměry vlastních i společenstevních honiteb na úroveň 200–250 ha a dovolujeme si k této otázce níže připojit naše odborné zdůvodnění.

Naším stanoviskem se odkazujeme a hlásíme k bodu programového prohlášení Vlády ČR „Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze“. V tomto kontextu vyzýváme Vládu ČR k realizaci této části vládního prohlášení a poslance pětikoalice vyzýváme k hlasování úpravy velikosti honiteb ve výše uvedeném smyslu vládního prohlášení.

Podrobné odůvodnění odborného stanoviska Lesnické a dřevařské fakulty a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně:

Historická východiska

Po skončení výsadních práv šlechty na lov zvěře byl u nás zaveden systém hospodaření založený na honitbách, jehož hlavním smyslem bylo zajistit stabilitu, odbornost a produktivitu mysliveckého hospodaření a ochránit kmenové stavy zvěře. Omezení práv drobných vlastníků půdy, jejich povinností sdružit se do honitby, je v tomto systému základním nástrojem a minimální výměra byla stanovena na 115 ha. Tento systém po svém zavedení bezesporu přispěl k tomu, že odborná úroveň péče o zvěř byla výrazně zlepšena a byly zachovány, případně i rozšiřovány, populace hospodářky významných druhů spárkaté zvěře. Dílčí úspěchy a snaha o zvýšení úlovků spárkaté zvěře pak vedly při přípravě nového zákona o myslivosti v roce 1962 ke zvětšení min. výměry na současný 500 ha. Toto zvýšení spolu s cílenou podporou chovu spárkaté zvěře sice přineslo vysokou produktivitu honiteb, ale zároveň se systém hospodaření do značné míry vymkl kontrole, regulační mechanismy nefungují správně a na většině území ČR jsou stavy spárkaté zvěře na úrovni, kdy dochází k obrovským hospodářským škodám na lesních porostech a zemědělských kulturách, rovněž je ohrožována i diverzita a stabilita lesních ekosystémů a i samotná struktura populací zvěře má daleko k optimu. Za této nepříznivé situace je třeba přijmout opatření, jež zajistí rychlou a spolehlivou nápravu a jedním z nejefektivnějších, nejrychlejších a zároveň i nejspolehlivějších opatření je zvýšení možností i menších vlastníků přímo ovlivňovat myslivecké hospodaření na svých majetcích. Dosavadní přístupy v podobě regulačních a kontrolních mechanismů státní správy nepřinesly potřebný efekt, jak jsme tomu svědky již desítky let, neboť přes všechna vylepšování se dosud nepodařilo dosáhnout změny k lepšímu, tedy vyrovnanému stavu zvěř-ekosystém. Z tohoto důvodu považujeme za velmi neefektivní se dále spoléhat pouze na vylepšování kontrolních mechanismů a doporučujeme tyto kroky kombinovat se skutečným navrácení práv vlastníků pozemků mimo jiné i snížením minimální výměry honitby.

Současný stav

Honební plocha státu je aktuálně rozdělena do 5332 honiteb s průměrnou výměrou 1265 ha (medián 1060 ha) (mimo 200 obor a 254 bažantnic). To je výrazně více, než je minimální výměra, ale průměr je do značné míry ovlivněn honitbami velkých vlastníků. Nejpočetnější kategorií jsou honitby okolo tisíce hektarů. Malých honiteb s výměrou do 700 ha je pouze 1057, tedy přibližně pětina celkového počtu honiteb a z hlediska honební plochy jde o relativně malou část (přibližně desetinu). Na opačném konci stojí velké honitby, jejichž počet s každým hektarem výrazně klesá. Honiteb nad tři tisíce ha máme jen 85 a honiteb nad pět tisíc ha už jen 26.

Podmínky pro chov zvěře

Z hlediska zvěře samotné je zcela nepodstatné, do kolika honiteb a uživatelů je její areál výskytu rozdělen. Hranice honiteb jsou přece jen virtuální čáry v našich mapách a zvěř je bude registrovat jen v případech, kdy zjistí, že někde má lepší či naopak horší podmínky pro život. Hranice honiteb jsou tak jen hranicemi hospodářských jednotek a nepředstavují žádnou překážku pohybu zvěře. Pokud tedy bude hospodaření se zvěří probíhat podle podobných pravidel, tak velikost honiteb na výsledek nebude mít žádný vliv. Rozhodně se neobáváme toho, že by více hranic honiteb jakkoliv narušovalo biologické potřeby zvěře. Ta si uspokojuje svoje potřeby zcela nezávisle na tom, v které honitbě se zdroje jejích potřeb nacházejí. V tomto ohledu podporujeme snahy Ministerstva zemědělství ČR o zlepšení kontroly lovu, které mají potenciál zajistit jak se v té či oné honitbě dodržují stanovená pravidla. To se týká zejména intenzity lovu a zachování správné struktury populací zvěře.

Zároveň samozřejmě platí, že nejlepší podmínky pro dosažení cílů chovu zvěře jsou tam, kde jeden vlastník hospodaří na území pokrývajícím výskyt celé lokání populace zvěře. Tím se významně zvyšuje pravděpodobnost, že zvěř nebude odcházet k sousedům, podaří se udržovat optimální poměr pohlaví v populaci a že silné kusy trofejové zvěře budou loveny po kulminaci vývoje trofeje. Ve skutečně velké honitbě se dají využít i další výhody jako je rozprostření loveckého tlaku v čase i prostoru, využití velkoplošných společných loveckých akcí a další. Aby ovšem honitby mohly takto fungovat, musely by být skutečně velké a lokalizované tak, aby zahrnovaly celý roční areál výskytu zvěře. Jejich hranice by musely respektovat denní i sezonní migrace, kdy zejména na horách by byla potřebná větší plocha a měly by vést nejlépe v přírodních hranicích. Pro takový ideální případ by tak bylo potřeba honitby o velikosti několika tisíc ha a zvýšit minimální výměru na takové hodnoty považujeme za nereálné. Tomu brání vlastnické vztahy v krajině, ale také jiné hodnoty, které společnost očekává – například zvyšující se poptávka po ekosystémových službách lesů. Ta je často spojená i s nutností zlepšit jejich zdravotní stav – to ovšem nelze v lesích s nadměrně vysokými stavy spárkaté býložravé zvěře, v nichž jsou porosty silně poškozeny okusem, loupáním, následně hnilobami a předčasným rozpadem. Určitým řešením, jak zajistit jednotný přístup a dodržování pravidel všemi uživateli honiteb v oblasti výskytu určité populace zvěře, jsou oblasti chovu, jež představují nástroj pro koordinaci více menších honiteb. Pro fungování oblastí chovu je však nutné doplnit a zpřesnit podmínky, tak aby se jejich fungování stalo efektivní a smysluplné. Dosavadní pravidla bohužel nenaplňují očekávání jejich využití.

Veřejný zájem v mysliveckém hospodaření

Veřejný zájem v mysliveckém hospodaření lze vidět jak v zachování druhů zvěře, tak udržování jejich optimální (tedy přiměřené vůči dalším funkcím krajiny) početnosti a populační struktury a rovněž v tom, že bude zajištěna regulační funkce mysliveckého hospodaření zajišťující únosnou početnost zvěře v krajině. Podle našeho názoru neexistuje žádný relevantní důvod k obavám z likvidace populací zvěře při snížení minimální výměry. Tomu odpovídají i zahraniční zkušenosti. Zároveň si uvědomujeme, že ve všech honitbách zřejmě nedojde k úpravě stavu zvěře na optimum. Přesto ale lze očekávat, že možnost vytvořit honitbu a aktivně na vlastním majetku ovlivňovat myslivecké hospodaření povede na významné části honební plochy k tomu, že nepřiměřeně vysoká početnost problémových druhů bude upravena na úroveň, kdy zvěř přestane ohrožovat diverzitu krajiny a ekonomiku subjektů, které v ní hospodaří a že snížení minimální výměry přinese zlepšení.

Uplatnění práv vlastníků pozemků

Právo myslivosti u nás náleží vlastníkům pozemků a u těch, kdo mohou vytvořit vlastní honitby a tohoto práva využívají, se v poslední době vesměs daří dosahovat souladu mezi početností zvěře a kapacitou prostředí. Problém ovšem mají malí vlastníci, kteří v honebních společenstvech nejsou často reálně schopní prosadit své zájmy. Přitom jde z pohledu honební plochy o významnou skupinu vlastníků. Výměra 200 ha může umožnit vytvoření vlastní honitby více než dvěma tisícům vlastníků a k tomu se přidají ještě honitby společenstevní. Nelze odhadnout, jaký počet menších honiteb by vznikl, ale potenciál je poměrně vysoký. Proto navrhujeme, aby minimální výměra honitby byla stanovena mezi 200–250 ha pro vlastní i společenstevní honitby, protože neshledáváme relevantní důvod pro diskriminaci společenstevních honiteb. Naopak upozorňujeme na to, že ponechání vyšší výměry společenstevních honiteb by mohlo významně komplikovat změny honiteb, kdy by odštěpením vlastní honitby zároveň byla snížena výměra zbytku stávající honitby pod zákonnou mez.

Zároveň poukazujeme na potřebu ošetřit i práva vlastníků honebních pozemků, kteří vlastní pozemky o výměře do 10 ha. Těch je dva a půl milionu a jejich majetek tvoří přes 20% honební plochy. Těm ani snížení minimální výměry na uvedené hodnoty příliš nepomůže a spíše by potřebovali usnadnění prosazování svých práv v rámci honebních společenstev a možnost z nich operativně vystupovat a své pozemky sdružovat s dalšími a zakládat tak nové společenstevní honitby, případně získat podporu u státní správy myslivosti v případech, kdy nejsou spokojeni s tím, jak se na jejich majetku myslivecky hospodaří.

V této souvislosti považujeme za klíčové vznik skutečně funkčního a provázaného systému hospodaření se zvěří. Samotná minimální výměra honitby je jen jednou, byť viditelnou částí řešené oblasti, ale důležité ji zasadit do ostatních úzce souvisejících pravidel. Pokud bude stanovena výměra nižší, tak je důležité, aby byla nastavena další pravidla tak, aby nové honitby mohly vznikat bez zbytečných průtahů a administrativních překážek a aby jejich fungování bylo samostatně možné. Jako jeden z příkladů možných komplikací je možno uvést existenci zóny 200 m kolem hranic honitby, kde není možné budovat myslivecká zařízení a lovit na čekané. To lze také považovat za přežitek minulého systému, který by si zasloužil revidovat. Jen z důvodu předcházení sporů, kdo v které honitbě zrovna lovil, považujeme za dostatečnou vzdálenost 50 m. Každopádně způsob, jakým jsou dnes vlastníkům pozemků omezena práva v regulaci početnosti populací zvěře považujeme za neudržitelný a neobhajitelný.

Činnost státní správy myslivosti

Vnímáme, že z hlediska státní správy jsou změny honiteb, tvorba nových a zvýšení jejich počtu spojeny se značnou administrativní zátěží úřadů a rovněž nezanedbatelnými finančními náklady. Zároveň však za současného stavu reálně hrozí, že návrhy na změny honiteb povedou ke komplikovaným správním řízením, která nebude možné zdárně ukončit vyhlášením honiteb nových a mohou vést ke zdlouhavým soudním sporům. Tohoto rizika jsme si vědomi, ale zároveň si uvědomujeme důležitost umožnění výkonu práv vlastníků pozemků. Proto doporučujeme, aby pravidla pro změny honiteb byla připravena tak, by se vyhnula výše uvedeným komplikacím.

Možnosti výkonu práva myslivosti ze strany veřejnosti

Jeden z argumentů pro snížení velikosti honiteb je možnost výkonu práva myslivosti ze strany širší myslivecké veřejnosti. V současné praxi dochází poměrně běžně k situacím, že vlastníci honebních pozemků nemají možnost vykonávat právo myslivosti v honitbě, která na jejich majetku hospodaří. Sice jim zákon dává přednostní právo v případě přihlášení se do spolku, ale to neznamená, že budou přijati. Z hlediska možností uplatnění zájemců o myslivost z řad veřejnosti a tím také mimo jiné zachovávání živých mysliveckých tradic je za dané situace lepší, aby honitby byly menší.

Mýtus o náhradách škod vlastníkům lesů a nezodpovědný stát

Ve veřejném prostoru jsme neustále svědky živeného mýtu o tom, že vlastník lesa může uplatnit škody na uživateli honitby. To je pravda jenom z menší části. Na kom si má vlastník lesa uplatnit škody za běžným větrem (nikoliv vichřicí) rozvrácenou smrkovou tyčovinu nebo nastávající kmenovinu ve věku 50 let, která byla před 30 lety sloupaná a nyní jsou nejcennější části kmene napadené hnilobou, a tedy hodnotově zničené, navíc s výrazně oslabenou mechanickou stabilitou? Zde narážíme na zásadní produkční i ekologickou otázku. Ptáme se, proč státu nevadí, že on i nestátní vlastníci přicházejí o přírůst dřeva v miliardových hodnotách, kdy na počátku zrychlování hodnotového přírůstu lesních porostů jsou tyto rozvráceny, protože v minulosti poškozeny zvěří? A proč státu nevadí, že plnění ekosystémových služeb těchto lesů je významně narušeno?

Hospodářsky se jedná o zmařenou investici, kdy ve věku porostů 40–50 let by se nám ekonomická bilance měla překlápět ze záporných do kladných čísel, ale namísto toho přichází nutnost nové investice do obnovy porostu. Za jedinou možnou cestu proto považujeme umožnění sladění výkonu práva myslivosti a hospodaření v lesích vlastníkovi pozemků včetně navrženého snížení minimální výměry honitby. Podobně marná je náhrada škody za poškození sazenic nebo zmlazení lesních dřevin okusem. Na co jsou vlastníkovi jednorázově získané finanční prostředky, když jeho nová výsadba je již infikovaná houbovými patogeny – právě díky okusu?

Domníváme se, že jedno národní bohatství (zvěř) by nemělo ničit jiné národní bohatství (les), které ve své ekosystémové podobě tvoří celospolečensky stále významnější hodnotu. Proto by jedna ze složek ekosystému (zvěř) měla být usměrňována tak, aby další složky mohly plnit svoji roli, a toho lépe dosáhneme, když jeden vlastník bude komplexně rozhodovat o jednom území.

Přírodě bližší hospodaření v lesích

Česká republika se hlásí k naplňování Evropské strategie pro lesy 2030 i k dalším směrnicím podobného zaměření (o ochraně biodiverzity ad.). Součástí všech dokumentů je jasně deklarované směřování lesnického hospodaření k přírodě blízkým modelům hospodaření napříč Evropou. Hovoříme-li o přírodě blízkém hospodaření, je vždy spojeno převážně s užitím přirozené obnovy, která probíhá kontinuálně a v různé prostorové textuře dané kombinací přírodních podmínek, stavu, složení porostů apod. Každopádně vždy spontánně a bez prostorového plánu. Tento přírodní efekt nelze uchopit prostřednictvím oplocenek, jejichž stavbu štědře a podle nás nelogicky podporuje stát, namísto toho, aby podpořil kvalitní kontinuální hodnocení stavu lesa a zvýhodnil honitby, kde je stav zvěř-les vyrovnaný. Stavba oplocenek má význam při zavádění chybějících dřevin do procesu pěstování lesů, neboť tyto jsou vždy předmětem zájmu zvěře. Naproti tomu nejčastější argument o problému se zmlazením jedle pramení z toho, že zvěř sebere jednoleté semenáče a myslivci i lesníci mají pocit, že se jedle nezmlazuje. Praktická zkušenost z našeho školního lesního podniku, kde provádíme podrobnou inventarizaci škod zvěří a od ní odvozujeme výši lovu, to potvrzuje.

Je třeba otevřeně říci, že za stávajících podmínek vytváření a provozu honiteb není možné hovořit na většině území ČR o přírodě blízkém hospodaření jako cílovém konceptu naplňujícím naše mezinárodní závazky. A dodáváme, že příklady dobré praxe přírodě blízkého hospodaření jsou u nás z 95 % na nestátních majetcích o velikosti stovek hektarů, které by byly mnohem pokročilejší, kdyby si vlastníci lesů mohli zřídit vlastní honitby.

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. – ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský – děkan a vedoucí Ústavu ochrany lesů a myslivosti

Za LDF MENDELU a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny:
Ing. Tomáš Pospíšil – náměstek ředitele a ekonom Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. – vedoucí Ústavu hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. – vedoucí Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. – vedoucí Ústavu zakládání a pěstění lesů
Ing. David Březina, PhD. – vedoucí Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
prof. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. – akademický pracovník Ústavu ochrany lesů a myslivosti
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. – akademický pracovník Ústavu ochrany lesů a myslivosti
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý – akademický pracovník Ústavu hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky


reklama

 
LDF MENDELU a ŠLP Křtiny

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

24.3.2023 13:08
Stanovisko lesníků, tj. pěstovatelů dřeva.
Mluvit o přírodě blízkém lese s minimem zvěře je oxymóron. Zvěř není příroda, kdežto brouk ano? Nutno lesy klasifikovat na produkční a lesy s vysokou biodiverzitou. A tyto lesy by měl vlastnit stát, měly by být chráněny alespoň jako CHKO a mít vysoké zazvěření To za účelem vysoké biodiverzity vytvářené i spásači. Nevěřím, že zde v minulosti jedle nebyla když zde byla zvěř a taky se v lese páslo.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

24.3.2023 17:27 Reaguje na Slavomil Vinkler
Vážený kolego! Musíme se na problematiku podívat ideologicky, tak nějak třídně. A z tohoto pohledu je brouk architekt lesa, a spásač škůdce. Oplocenky v lese dělá již jen negramotný Kikuja v Keni. A jak je napsáno ve studii. Ideální by byly honitby mnohem větší, ale nyní je ideologistická poptávka po mnohem menších. Takže necháme vlastníky ať si dělají co chtějí, on to možná nějaký tvor přežije.
Odpovědět
ZK

Zdeněk Kučera

24.3.2023 14:04
Tak jestli jsem správně pochopil, tak páni akademici postavili svoje argumenty na tvrzení, že pro správné hospodaření by byly potřeba honitby větší což nejde, a tak je to jedno. Současně tvrdí, že spousta malých honiteb se s novými pravidly bude řídit lépe než měně větších. Cítím v tom trochu politickou "připosranost".
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

24.3.2023 17:06
Zajímal by mě výklad "přírodě blízký" les. Les vyrostlý samovýsevem, ale bez zvěře je lidský konstrukt. Tak jako "přírodě blízká" orchideová louka není bez pastvy a sečení a je tedy lidský konstrukt. O "přírodě blízké roli" ani neuvažuji.
Odpovědět

Jan Škrdla

24.3.2023 22:23 Reaguje na Slavomil Vinkler
Přírodě blízký polyfunkční les a orchideová louka jsou 2 různé ekosystémy, vyžadující zcela rozdílný management. Zatímco v lese je potřeba zmlazení stromů podporovat, na louce naopak redukovat.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

25.3.2023 21:10 Reaguje na Jan Škrdla
Rozdíl je, že orchideová louka je jeden biotop. Les má být mozaika biotopů. Podle rčení "Pro stromy (ekosystémy jednoduché) nevidíte les" (složitá mozaika biotopů). Polyfunkční les bez zvěře není ani moc přírodě blízký, ani příliš polyfunkční (mozaika biotopů). Je to artefakt, lidský konstrukt, kdy se část přírody připustí (zmlazení výsevem), ale část vyloučí (okus). Zvěř není příroda? A co brouk, či vichřice. Ti žrát můžou a zvěř ne? Pouhý samovýsev nedělá les o moc "přírodě bližší" (které přírodě, když tam zvěř nesmí?). Samozřejmě příliš sežraný je taky špatně.
Odpovědět

Jan Škrdla

26.3.2023 22:49 Reaguje na Slavomil Vinkler
U lesa bych rozlišoval, jestli se jedná o menší les, řádově v hektarech nebo ještě menší, nebo o velký lesní celek.
V případě menších celků by se mělo jednat o co nejvíce strukturované porosty (druhově pestré, různověké, prostorově diferencované).
V případě velkých lesních celků by se pak mělo jednat o mozaiku biotopů a různých způsobů hospodaření. Dovedu si přestavit v řádu jednotek procent porosty bez zásahu, nebo naopak výmladkové lesy, dokonce i pastevní lesy. Jako základ bych pak viděl přírodě blízký hospodářský les, mozaiku porostů obnovovaných různými způsoby - výběrným, podrostním i holosečným.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

27.3.2023 14:32 Reaguje na Jan Škrdla
No snad tak něco.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

24.3.2023 20:22
Přečetl jsem si pozorně článek,zvědav co na problém říkají odborníci a musím říci ,že já laik,který doplatil na nezodpovědné rozhodování a nezodpovědné jednání myslivců a referátu živ.prostředí málem životem a likvidací farmy při odstranování škod od dančí zvěře vypuštěné z farmy a neřešení tohoto stavu od výše zmíněných institucí .Mohu říci,že argumenty pisatelů članku a jejich závěry se s mými schodují aniž bych měl možnost se s autory kdykoliv vidět.Je mi přez 60,farmu jsem musel ze zdravotních důvodů předat synovi,nikdo nám nedá ani korunu za škody od zvěře a co by vlastník pouhých 8,5 ha začínáme se synem na farmě ,která produkovala plemenné býky a beránky skoro od nuly.Boj o vyrovnanou krajinu trvá již 4 roky a musím přiznat že jsme teprve letos zaznamenali první vítězství,ale nevzdáme to jak my drobní sedláci ,tak i ostatní vlastníci je nám jasné,že kdyby honitby byli menší bojovalo by se nám snáze. Jsem z rodu selského ,mamka s dědou vyprávěli,já se odmala pohyboval v krajině s batohem na zádech či bez něj. A pokud mohu se vyjářit musím říci své jasné ANO menším výměrám honiteb. Josef Valenta Něchov
Odpovědět
ZK

Zdeněk Kučera

24.3.2023 21:06 Reaguje na Josef Valenta
V žádném případě nechci zpochybňovat co píšete, ale v tomto případě za to nemůžou jen ti myslivci. Když jim v roce 2017 vypustí milý pán v Komářicích 150 ks dančí zvěře do revíru, tak to prostě není jednoduché rychle dostat zpátky na únosnou mez. Kdyby se to neřešilo centrálně ve všech honitbách okolo, nikdy by to nebylo možné cíleně redukovat. Pokud by se to řešilo na úrovni honitby 250 ha, nebylo by to prakticky možné.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

24.3.2023 21:32 Reaguje na Zdeněk Kučera
Nezapomínejme že jsme národ Aloise Jiráska. Proti všem!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

25.3.2023 00:02 Reaguje na Zdeněk Kučera
Dobrý večer. Jestli o tom vypuštění daňků z farmy víte něco víc tak se prosím rozepište. Pan Valenta to tady už po x-té presentuje stylem, že snad za to mohou sami myslivci.
Jinak jako vlastník pouhých 8,5 ha to pan Valenta stejně nevyhraje. Asi nikdy nebude jen po jeho. Jen by mě ještě zajímalo, jaké škody asi dělá dančí zvěř farmě produkující býky a berany. Řekl bych, že většina z těch 8,5 ha zemnědělských ploch budou asi pastviny. Tak trochu vím jaký měli například k roptýlené zeleni "pastevci" vztah. Každý stín při leteckém snímkování který dopadal na jejich pastvinu jim krátil dotace. Změnilo se něco?
Odpovědět
ZK

Zdeněk Kučera

25.3.2023 09:40 Reaguje na Jarek Schindler
Pana Valentu osobně neznám, ale je to takový místní stěžovatel. Daňci mu údajně prorazili ohradu s dobytkem. Má louky na otevřené široké ploše, která nesousedí s lesem a tak o tom leckdo pochybuje. Spíše se všichni přiklání k tomu, že byla pastvina moc vypasená a tak šly krávy jinam. Jinak Něchov je součástí dančí oblasti celkem nad 10 000 ha, kterou se myslivci pokouší řídit společně. Právě v roce 2017 tam jeden chovatel vypustil obůrku o 150 ks, což je polovina stavu oblasti, a tím se problém výrazně prohloubily. Postupně se to ale zvýšeným odstřelem daří redukovat. Nedovedu si takový management představit na 250 ha, nebo se domlouvat ne s deseti ale se čtyřiceti hospodáři.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.3.2023 07:39 Reaguje na Zdeněk Kučera
Děkuji za odpověď. Osobně, z toho co pan Valenta stále dokola píše, mě napadá jediné . Notorický, věčně nespokojený kverulant, pro kterého jsou myslivci pouze dobrým terčem. Sice sám myslivost nikdy dělat nebude ale proč by si do myslivců, zvlášť když je to dnes tak populární "sport", nekopl. A pokud napíše jak kvůli myslivcům málem přišel o život........nejedno oko zaníceného "ochranáře či ochranářky" asi nezůstane suché. Souhlasím, co by daněk dělal na vypasené , "posrané" pastvině? Jaké tam asi může udělat škody?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

25.3.2023 00:34
Nestačím se divit. Toto si budu muset prostudovat pozorněji protože některé věci v textu si vysloveně odporují. Nejkrásnější na tom ale je když 200 hektarové honitby podporují lidé obhospodařující honitbu o výměře pomalu deset tisíc hektarů. Zvlášť když se státní pozemky stanou najednou majetkem univerzity. Dají se někde dohledat výsledky mysliveckého hospodaření (statistické údaje) Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny?
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

25.3.2023 08:24
Tak nějak v tom šumění lesa slyším cinkot peněz..., a neb já se do státního lesa dostanu a ostatní ať jdou do... Já osobně bych šel i dál ... vlastník dejme tomu 300 ha, ale společenstevní honitba 500 ha je rozumný kompromis - je to typická výměra jednoho katastru obce.. Část nájmu by mohla být také hrazena obcím. Legislativci určitě vytvoří "dobrý rámec " pro vznik honiteb. Rázem bude mít administrativa práci ( a příjmy....) co by také tolik absolventů dělalo... náklad na identifikaci pozemků bych viděl někde okolo 50 až 200 tis. Kč na jednu honitbu. Tj tedy koláč 500 mil. jen za papíry, o který je třeba se poprat ...
Jednoduché počty jsou dáš do hromady 500ha hospodař si nedáš utvoří honitbu OU na svém katastru a to pronajme... ale to by neměli zase co dělat...
Myslivost byla za císaře, i za Masaryka i Bolševika snad i za té liberální demokracie přežije. Osobně si myslím, že nějak vadí dnes spolky ...
Odpovědět
VP

Vít Pátek

26.3.2023 19:49
Marně v celém tom pojednání hledám alespoň jednu konkrétní větu o tom, jak se proti současnému stavu celkově, na úrovni státu, zlepší regulace stavů zvěře, když budou menší honitby. Kromě deklarované pevné víry autorů, že to po předpokládané změně vlastníků "nějak nastane". Přitom reálnou změnu regulace (zda k optimálnímu stavu je jen otázka bez odpovědi) může - a ještě hypoteticky - takto nastat jen u těch pár vlastníků souvislých pozemků mezi 200-250 a 500 ha, kteří se po snížení limitu výměry dostanou k vlastním honitbám (kolik dalších kromě notoricky známého pana Piteka jich vlastně je?). Všude jinde nevznikne touto změnou důvod měnit status quo. (Leda, zase jen hypoteticky, v případech, že se honební společenstvo a/nebo spolek-nájemce "rozhádá" a honitbu nějak rozdělí.)
Neumím si představit, že by takto "vyargumentované" měli své vědecké práce.
A skutečný účel z toho čumí jak sláma z bot.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.3.2023 08:44 Reaguje na Vít Pátek
První otázka je, kolika vlastníků co nyní nedosáhnou na honitbu by se tahle změna týkala? Druhou pak, kolika vlastníkům, kteří již honitbu mají by to pomohlo tuto hobnitbu s vidinou většího zisku rozdrobit? Žádná studie, která by podpořila myšlenku, že menší honitba povede k větší redukci zvěře asi neexistuje. Vždy to bude na tom konkrétním člověku, jak se k věci postaví a co bude preferovat.
Můj názor je, že v případě rozbití současných honiteb nastane v první řadě boj o to, kdo z toho "vytříská" více. Uznání jednotlivých honiteb se potom může i díky rychlosti našich soudů, které budou asi mít ve spoustě sporů o uznání honitby poslední slovo, hodně protáhnout. Může se stát, že v těchto honitbách se dlouho lovit nebude. No a v druhých se zase může čekat na toho " vysněného" jelena nebo srnce a bude se podstatně více zašetřovat holá. Lidová moudrost jasně říká, že " tam kde nejsou holky, není muzika.
On je problém v tom, že v žádné honitbě není zvěř nějak celoplošně stejně rozšířená. I v dnešních honitbách jsou místa kde člověk o zvěř nezavadí. Co by se v první řadě , pokud dojde ke změnám, mělo změnit je "Vyhláška o normovaných stavech a zařazení honiteb do bonitních tříd". Současné již dávno neodpovídají realitě. Současně bý měla být zákonem daná povinnost, že zvěř která se v honitbě vyskytuje, pokud honitba splňuje podmínky pro zařazení do bonitní třídy, bude ze zákona v honitbě normovaná. Těch 200 ha které někteří prosazují většinou znemožňuje v honitbě zvěř normovat.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist