https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/mirek-hauzr-jaky-zakon-takova-myslivost
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Mirek Hauzr: Jaký zákon, taková myslivost

20.4.2021
Schválíme to a deset let na to nesáhneme. Platí?
Schválíme to a deset let na to nesáhneme. Platí?
Mám na mysli zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Po složitých jednáních byl poslanci vytvořen kompromisní návrh zákona. V návaznosti na závěry dohodnutého konečného znění nového zákona o myslivosti přistoupily subjekty zúčastněné na legislativním procesu a to jak ze strany myslivecké veřejnosti, tak i ze strany zástupců vlastníků půdy, lesů a několika dalších nevládních organizací k dohodě, že nový zákon o myslivosti po jeho přijetí nebude otevírán 10 let. Přijatá dohoda měla znamenat ve své podstatě uklidnění v myslivosti. Je dobré si připomenout, že bylo v době přijetí nového zákona (2001) uloveno 74 196 kusů divokých prasat.
 

Už 26. 8. 2002 skupina poslanců porušila výše uvedenou dohodu a předložila sněmovně návrh novely výše uvedeného zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Formou tzv. přílepku, s cílem vyhnout se nejen celému legislativnímu procesu, ale především odborné i veřejné diskuzi. Tak byla schválena první novela zákona č. 320/2003 Sb., o myslivosti, která zásadně změnila myslivost ku prospěchu myslivců.

Především novelou § 22 Jednání valné hromady odst. 1 se první věta nahradila větou "Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou ročně.“ Důsledkem novely se tak stalo, že v honitbách, kde se pravidelně každým rokem nekonají valné hromady, členové honebního společenstva nemají možnost nejen podílet se na vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, ale nemají přehled o finančním hospodaření honebního společenstva. Vše je pouze v režii myslivců. Výsledkem osmnáctiletého mysliveckého plánování bez účastí vlastníků honebních pozemků – členů honebního společenstva - jsou téměř 4 krát vyšší stavy především divokých prasat, ale i neúnosné stavy ostatní velké spárkaté zvěře. Vše provází neúnosné škody působené touto zvěří.

Změna § 26 Členství v honebním společenstvu odst. 1 část věty za středníkem se nahradila textem "nabyvatel těchto pozemků se stává členem honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho vlastnického práva neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí". Původní znění bylo v tom smyslu, že nabyvatel pozemku musí písemně do 30 dnů oznámit honebnímu společenstvu, že trvá na členství. Členy honebního společenstva se tak stávají vlastníci honebních pozemků, kteří vůbec netuší, že se tak stali členy honebního společenstva a dle § 27 odst. 1) tak ručí za závazky honebního společenstva.

Původní zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti do současnosti prošel různými novelami. Do poslední novely zákona o myslivosti, kterou připravilo MZe v roce 2020, jsme jako nevládní organizace zaslaly řadu připomínek a konkrétních pozměňovacích návrhů na základě praktických zkušeností s mysliveckým hospodařením v honitbách. Nejen se škodami, které působí přemnožená lesní zvěř, i obtížné vymáhání škod, ale i návrhy na zavedení účelné, smysluplné elektronické evidence škod.

Naše návrhy by vedly k odstranění diskriminace, důstojnému postavení vlastníků honebních pozemků, jak nečlenů tak členů honebních společenstev, vůči myslivcům. Máme zájem na tom, aby byl zákon o myslivosti v souladu s ústavním pořádkem ČR.

Na naše zaslané návrhy a připomínky změn novely zákona o myslivosti jsme od MZe obdrželi písemné vypořádání připomínek a následně jsme byli pozváni k ústnímu jednání na MZe. Bohužel s výsledkem jednání nemůžeme být spokojeni. Odpovědi byly velmi jednoduché: Neakceptováno; Nad rámec novely; Částečná akceptace; Předmět novely není otázka tvorby honitby a pod.

Uvádím několik příkladů navržených změn vlastníky honebních pozemků zaslaných na MZe:

1) §36. K vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. Navrhujeme, aby o plánu mysliveckého hospodaření v honitbě rozhodoval stát – OSSM. Důvodem je téměř čtyřnásobný nárůst početních stavů divokých prasat od roku 2001. Myslivci měli vždy při tvorbě plánů vycházet z posouzení celkového stavu ekosystému, výsledku porovnávacích a srovnávacích ploch a výše škod způsobených v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech, z výsledku sčítání zvěře,z e stanovených minimálních a normovaných stavů zvěře atd. V honitbách kde se nekonají valné hromady HS, nemají členové možnost do tvorby plánu zasahovat. Vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbách tak bylo neodpovědné, pouze v režii myslivců.

2) § 55 Uplatnění nároků : A)Navrhovali jsme zásadní změnu v tom smyslu, aby měl uživatel honitby povinnost při uplatnění škody lesní zvěří na žádost poškozeného účastnit se společné kontroly poškozeného pozemku za účelem sepsání jednoduchého zápisu s uvedením čísla pozemku nebo bloku, druh zvěře který škodu způsobil i způsob poškození, druh a velikost poškození pozemku nebo plodiny a každou škodu elektronicky dokumentovat.

B) Požadovali jsme návrat k zapojení se k řešení škod zástupce orgánu státní správy myslivosti. Do roku 2001 to byly "Rozhodčí komise“. Zákonem č. 449/2001 Sb.,o myslivosti byla tato rozhodčí komise zrušena. Jsme tak jedinou zemí spolu se Slovenskem z pohledu sousedních států, kde se musí poškozený domáhat náhrady škody u soudu. Důsledkem jsou prakticky pro malé zemědělce škody lesní zvěří nevymahatelné. Náklady spojené se soudním řízením – náklady na vypracování posudku škod soudním znalcem, náklady spojené s vypracováním žaloby, poplatek soudu - mnohokrát převyšuje škody samotné. Škody vlastníkům honebních pozemků vznikají několikrát během roku. To znamená podávat několik žalob za jediný rok. Ze zkušenosti víme, že soudy podané žaloby projednávají většinou ve lhůtě jednoho roku a více. Zrušení rozhodčích komisí jednoznačně přispělo k zásadní změně chování myslivců k poškozenému. Nemusí s poškozeným škody řešit. Výhodnější je pro ně řešení u soudu. Zrušením rozhodčích komisí tak orgán státní správy myslivosti nemá dostatečný přehled o mysliveckém hospodaření v problémových honitbách i škodách, které tam lesní zvěř působí.

3) §21 Valná hromada honebního společenstva. Odst.(1) Do působnosti valné hromady náleží: doplnit bod g) volba finanční a revizní komise. Honební společenstva hospodaří s čistým výtěžkem i státními dotacemi. Členové honebního společenstva dosud nemají přehled o řádném hospodaření s finančními prostředky ani zvěřinou.

4) §22 Jednání valné hromady. Požadovali jsme návrat k původnímu znění zákona č. 441 odst.(1) Valnou hromadu svolává honební starosta nejméně jednou ročně do 1. dubna v místě katastru honitby.

5) § 53) Opatření k zábraně škod působených zvěří. Požadovali jsme doplnit paragraf o odstavec s uvedením, kdo a jakým způsobem bude hradit vlastníkovi náklady spojené s činěním opatření i jakým způsobem musí vlastník činěná opatření evidovat.

6) § 17 Obecné zásady tvorby honiteb. Odst.7 doplnit o další větu. Pokud se v honitbě 2 roky po sobě jdoucí řádně myslivecky nehospodaří - jsou neúnosné škody, v honitbě se chová zvěř pro kterou nejsou v honitbě podmínky, nekonají se řádně valné hromady a pod, může být uznána nová honitba o výměře minimálně 150 ha.

Další naše návrhy a připomínky k novele zákona o myslivosti jsou uvedeny v dokumentu "Vypořádání připomínek Mze“, který jsme dostali e-mailem z MZe (pozn. red. dokument je dostupný na vyžádání u Spolku vlastníků honebních pozemků na nekolab //zavináč// volny.cz). Dokument také obsahuje návrhy a stanoviska k novele zákona všech osmi nevládních organizací, ale i návrhy a připomínky ČMMJ. Předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota má velmi přesný přehled o našich návrzích a připomínkách k novele mysliveckého zákona a tak nás velmi překvapuje jeho veřejné tvrzení o tom, jakou vedeme kampaň proti zvěři i útočíme na samotnou podstatu myslivosti. Místo pomluv by jako předseda ČMMJ mohl uvádět konkrétní příklady z uvedených návrhů. Svým jednáním tak nepřispívá ke vzájemné spolupráci vlastníků honebních pozemků s myslivci.


reklama

 
foto - Hauzr Mirek
Mirek Hauzr
Bývalý předseda, současný místopředseda Spolku vlastníků honebních pozemků v ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (22)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DA

DAG

20.4.2021 09:36
Smutně manipulativní. Honební společenstvo je spolek. Má své stanovy a když si to nastaví, tak můžou mít schůzi každý týden. Povinnost vlastníka přihlásit se do honebního společenstva je bič na vlastníka ne na myslivce.
Prosazení menší výměry honitby je už taková mantra.
A já se opět musím zeptat. Když se zmenší výměra. Kdo teda tu zvěř postřílí. Kde se vezmou ti noví bojovníci. Dnes přetlak myslivců není a kdo chce, tak může lovit. Nebo je tolik velkých vlastníků, kteří mají takového času si tu zvěř vystřílet a dneska jim nějaká zlá moc brání?
Nedávno jsem zde vedl debatu s panem Motlem. Musím říct, že jsme se sice neshodli na postupu, ale v jednom mu musím dát za pravdu. Pro myslivce musí přijít nějaká motivace. Já ještě dodávám. Dejte jim podmínky a uvolněte ruce.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.4.2021 10:05 Reaguje na DAG
Moje zkušenost je taková. Nemáš honební pozemky, nemáš právo být myslivcem. Takže jsem jen tydýt s papírama. Vlastníci v honebním společenstvu si drží místa ve sdruženích jen pro děti, vnuky, zetě. Členská základna myslivců stárne a ubývá. Mirek Hauzr to tady podává, jako by MS diktovalo podmínky majitelům honebních pozemků. Jaké mají stanovy a zvyky v honebních společenstvích je věc členů, nikoliv myslivců! Opravdu smutně manipulativní.
Odpovědět
DA

DAG

20.4.2021 10:20 Reaguje na Michal Ukropec
Je faktem, že dnes je myslivost hodně vázaná na vlastnictví půdy. A se zmenšováním honiteb by to bylo ještě markantnější a v honitbách ve vlastní režiji HS je to úplně pasé.
Nicméně je to hodně rozrůzněné. Někde myslivce vyloženě potřebují jinde mají stavy myslivců dobré.
Myslím, že kdyby jste chtěl, tak přes nějakého kámoše se k lovu dostanete nebo Vás někdo vezme jako hosta. Záleží jestli je toto od myslivosti očekáváte. Pro mě je myslivost bez toho abych byl v přírodě ve které od malinka žiju bezpředmětná a přestal bych ji dělat.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

20.4.2021 11:51 Reaguje na DAG
"Je faktem, že dnes je myslivost hodně vázaná na vlastnictví půdy."

Což je jedině správně. Doby, kdy všechno bylo všech už tu byly a tedy nic moc.

A pokud vlastník není pitomec, tak je mu jasné, že bez výkonu myslivosti se neobejde. Otázkou zde nicméně je, jak může ovlivnit to, kdo bude na jeho pozemcích tento vykonávat. Což je přesně to, oč řadě zejména malých a středních vlastníků jde. Mít tuto možnost. Že nikdy nebude zcela neomezená je jasné, ale stávající stav je opravdu silně nevyvážený.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.4.2021 17:21 Reaguje na Svatá Prostoto
Jak jej chcete proboha vyvážit?????? Jak chcete srovnat vlastníka s 500 ha, 300 ha s vlastníky 5 ha, či jen například 1 hektaru? Ten vlastník toho hektaru bude mít nakonec největší chuť ovlivňovat to co se na jeho hektaru děje. Další perličkou potom je, že vlastník honebního pozemku nemusí být tím kdo na honebním pozemku hospodaří. To je snad většinový případ. Zatím co hektarový pozemek si mohu k hospodaření pronajmout a hospodařit na něm, myslivost na něm prostě dělat nemůžu a bohudík na něm nemohu tedy ani lovit.
Stávající stav je opravdu silně nevyvážený??? Jak by to podle vás mělo vypadat aby se tedy stal vyváženým?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

23.4.2021 12:57 Reaguje na DAG
Fakt je ten, že nabídky jsem dostal cca v místech kde jsem působil jako stavbyvedoucí, a poznali mě. Bohužel min 100 km od domova. Nechci dělat jen lov. Chci pomoci přírodě. Také ale nemíním dělat dojnou krávu. Narodil se mi vnuk, a chci ho někam vodit, ať se něco naučí, když už nebyla možnost s dcerou. A pokud si opravdu budu chtít vystřelit mimo střelnici, nabídek na poplatkový lov je dost.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

20.4.2021 11:40 Reaguje na DAG
"Má své stanovy a když si to nastaví, tak můžou mít schůzi každý týden. Povinnost vlastníka přihlásit se do honebního společenstva je bič na vlastníka ne na myslivce."

To je samozřejmě nesmysl. Povinnost mít VH NEJMÉNĚ jednou do roka je zcela ok a běžná. Současně jako taková v ničem nebrání častějšímu konání VH. Ta formulace "zpravidla" je vychcanost nej řádu, bo v takovém případě by se někteří členové jejího konání nemuseli dočkat nikdy.

Co se týče členství, opět je zcela ok, když "bazálním" stavem věcí je to, že členem se vlastník stává až poté, co o to projeví zájem (a současně na toto má nárok), a ne že musí někam posílat lejstro, že o to nestojí. To je stejný typ výjebu jako když je ve smlouvě ustanovení o její automatické prolongaci, pokud jedna ze stran nějakým krkolomným a obtěžujícím způsobem toto neodmítne. Tudy fuck ne.

Zrovna tyto dva návrhy považuji za zcela opodstatněné a v souladu s dobrými mravy.
Odpovědět
DA

DAG

20.4.2021 12:08 Reaguje na Svatá Prostoto
Odpovím na obě Vaše poznámky najednou.
Co se týče povinnosti HS, tak je mi to v podstatě úplně jedno.
To co tam je, tak je dle mého úlitba pro činovníky HS.
Je to totiž nevděčná práce navíc zadarmo a možná by s tím spousta lidí sekla, ale když vstanou nový bojovníci, tak proč ne.
Co se týče vlastnictví půdy a myslivosti, tak dle mého jsou velikosti honiteb vyvážené mezi potřebami zvěře a omezením práv vlastníků. Navíc HS si může ponechat honitbu ve vlastní režii se všemi klady i zápory.
Myslím, že pronájem honiteb je MS sdružením je zásadní podmínka k omezení zvěře, protože právě i nemajitelům půdy zpřístupní lov. Naopak kdyby se navázal jen na vlastnictví, tak spousta lovců ubyde a problémy budou jen gradovat.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

23.4.2021 13:04 Reaguje na DAG
V hodně sdružení kdo neměl pozemky tak " bezdomovce " vyházeli. Cca před necelými dvaceti lety, když se podepisovaly nové nájemní smlouvy. Asi si honební vlastníci " dělali" místa pro děti, vnuky, zetě. Dali si to tak do stanov, mezitím přibylo křížků, a situace je taková jaká je.
Odpovědět
MM

Milan Milan

20.4.2021 12:53
Je to smutné, kam se poděla zodpovědnost? Mně prasata ryzryjí pozemek téměř pravidelně, zlikvidují mladé zazeničky, rozborají dorbné terénní úpravy, srnečci pravidelně z jara okoušou stromky...... Finanční škoda není významná, ale hospodařit se takhle nedá. A myslivci? Na dotazy proč to pře léty šlo a fungovalo jen krčí rameny a potutelně se culí. Tak nějak nechápu co jako má být základními cíli myslivosti????
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.4.2021 12:15 Reaguje na Milan Milan
Můj známý – chovatel ovcí na Novohradsku – si zase stěžuje, že místní myslivci nejsou ochotni zredukovat počet lišek číhajících a odnášejících mu z jeho pasek čerstvě narozená jehňata.
Odpovědět
Je

Jenda

21.4.2021 12:38 Reaguje na Majka Kletečková
Což takhle nějaké odchytové pasti a Váš známý by to zkusil vyřešit?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.4.2021 23:19 Reaguje na Jenda
Když není myslivec, může sám nastražit pasti?
Nebo se zkusit domluvit s místními myslivci, aby tam ty pasti nastražili oni?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

23.4.2021 13:07 Reaguje na Majka Kletečková
Pastičky můžete klást ve sklepě na myši. Taky je můžete trávit jedem. V přírodě nesmí pasti klást ani myslivec. Kromě certifikovaných odchytových zařízení, a je nutnost chodit je pravidelně kontrolovat.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

24.4.2021 11:52 Reaguje na Michal Ukropec
Díky.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.4.2021 17:06 Reaguje na Majka Kletečková
Jo, jo paní Kletečková. Stále stejná písnička. Váš známý chovatel ovcí na Novohradsku, přemnožené lišky, myslivci co nejsou ochotni je lovit. Atd. Jedna pozitivní změna tu ale přece jen je. Váš známý pase na pasekách? No hlavně, že ty paseky jsou jeho. Ještě aby pásl na cizích, že.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.4.2021 18:34 Reaguje na Jarek Schindler
Ano, paseky, rybník i lesy v okolí jsou jeho.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.4.2021 20:54 Reaguje na Majka Kletečková
Je mi úplně jedno co je či není jeho. Mě se pouze líbí jak pase na těch pasekách. Že to nechápete paní Kletečková mě vůbec nepřekvapuje.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.4.2021 23:14 Reaguje na Majka Kletečková
ne paseky, ale pastviny
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.4.2021 15:24 Reaguje na Majka Kletečková
Aha. Už jsem to pochopil paní Kletečková. Tak on pase na pastvinách a jehňata mu odnášejí lišky z jeho pasek. Obdivuhodné.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.4.2021 10:01
Alespoň pro mě už začínají být nesmyslná tvrzení , polopravdy a mnohdy i lži různých mluvčích, předsedů atd. různých společků a ekospolků zastupující bůh ví koho, už únavné.
Pane Hauzr, kolik vlastníků honebních pozemků z těch pomalu tří miliónů vlastně zastupujete?
Kolik z nich potom, mimo to, že pozemek vlastní, na něm i fakticky hospodaří. Určitě tato čísla máte a rád se o ně podělíte.
Vaše návrhy jsou paskvil. Řekl bych, že si asi úmyslně pletete vlastníky pozemků se subjekty na těchto pozemcích hospodařícími.
Jaké škody vznikají vlastníkům pokud sami na pozemcích zemědělsky nehospodaří? Pokud totiž vznikají na honebních pozemcích jejích nehospodařícím vlastníkům škody tak to jsou povětšině škody spojené s pronájmem a přímým nevhodným hospodařením na nich. Vodní a větrná eroze, půdy chudé na organickou složku neschopné zadržovat vláhu, chemizace a trávení všeho živého na těchto honebních pozemcích. To jsou totiž škody vznikající nejen přímo majitelům honebních pozemků ale celé společnosti. Ano, tyto škody je potřeba zamlčovat a bagatelizovat a zástěrkou mají být škody zvěří. Na tu se dá v dnešní době svést vše.
Vaše nesmyslné návrhy v různých § , účelově nepřesné a mnohdy přímo lživé výkládaní současného zákona je asi zbytečné komentovat a rozebírat. Bylo by to na dlouho a pochybuji, že byste na to pane Hauzr, jak je zvykem ve vašich kruzích, vůbec reagoval.
Odpovědět
re

regis24

26.4.2021 09:09
Je to pořád stejné - kluci co neznají a neumí používat stávající zákon požadují jeho změnu...
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist