https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/povodi-moravy-reakce-na-text-martina-rulika-ve-veci-otravene-becvy-ma-maslo-na-hlave-i-povodi-moravy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Povodí Moravy: Reakce na text Martina Rulíka ´Ve věci otrávené Bečvy má máslo na hlavě i Povodí Moravy´

7.11.2020
Řeka Bečva.
Řeka Bečva.
Foto | Jan Husák
Povodí Moravy, s. p. reaguje otevřeným dopisem na text Martina Rulíka. Ten ve svém článku, který vyšel 3. 11. 2020 v Deníku Referendum pod názvem Ve věci otrávené Bečvy má máslo na hlavě i Povodí Moravy, obviňuje Povodí Moravy, s. p. z nekompetentnosti a zahlazování stop při šetření otravy řeky Bečvy kyanidy. Mylné informace od Deníku Referendum přejala i seriózní média, jako např. Hospodářské noviny. Rulíkova obvinění vyplývají z neznalostí vodního zákona, kompetencí zainteresovaných organizací i standardních postupů při likvidaci ekologických havárií.
 

Vážený pane docente, 

po přečtení Vašeho článku uveřejněného na webu Deníku referendum jsem nucen reagovat. Již samotný nadpis „Ve věci otrávené Bečvy má máslo na hlavě i Povodí Moravy“ má dle mého soudu veskrze bulvární charakter, který bych nikdy neočekával od zástupce akademické sféry. Lze asi tolerovat, pokud se neodborné, zavádějící či zkreslující interpretace objeví v textech laické veřejnosti na sociálních sítích. V případě Vašeho článku, který obsahuje řadu nepravd či polopravd a patrně záměrně zkreslujících tvrzení, se však jedná o situaci jinou, neboť je autor vysokoškolský pedagog. Proto bych chtěl uvést některé skutečnosti na pravou míru.

V dosavadní laické diskusi v médiích a na sociálních sítích zcela absentuje jasný popis kompetencí v oblasti řešení ekologických havárií na vodních tocích. Zde vodní zákon identifikuje toliko 2 subjekty, které jsou odpovědny za řešení těchto situací, a to vodoprávní úřady a Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Tyto subjekty veřejné správy jako jediné disponují oprávněními pro řízení likvidace havárie a následně mohou vést kroky v úrovni správního řízení při jejich šetření a případném sankcionování původce havárie. Z tohoto je zřejmé, že v legislativě upravující tuto materii nejsou obsažena jakákoliv oprávnění pro správce povodí či správce toku. Státní podniky Povodí nejsou orgány veřejné moci a proto ani nemohou disponovat kompetencemi v oblasti koordinace řešení havárií a tím spíše v otázce jejich šetření a následném ukládání sankcí.

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p., přijal v neděli 20. září cca ve 12:00 hod. hlášení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o zjištěném rozsáhlém úhynu ryb v profilu Hustopeče nad Bečvou. Na místo se neprodleně dostavili zaměstnanci Povodí Moravy, s. p. a již v tomto stádiu byla deklarována připravenost Povodí Moravy, s. p., operativně poskytnout na vyžádání odpovědných orgánů (viz výše) veškerou potřebnou součinnost při řešení zjištěné situace. Dále bylo postupováno standardním postupem, který je spojen s řešením havárií na tocích. Zásadní informací bylo, že se ukázala jako zcela neúčinná instalace norných stěn, která neměla vliv na zamezení šíření havárie níže po toku. V tento okamžik bylo zřejmé, že jediným dostupným opatřením pro zmírnění následků havárie je naředění znečišťující látky, v daném případě navýšením odtoku z vodní nádrže Bystřička, které bylo provedeno ještě týž den, tedy 20. září již od 13 hodin. 

Zde je na místě opětovně odkázat na platnou legislativu, konkrétně na vyhlášku č. 450/2005 Sb., která pro daný typ havárie jasně definuje jako využitelné opatření nadlepšování průtoků, které je samozřejmě zajišťováno obvykle zvýšením odtoku z vodních nádrží. S tímto postupem, v návaznosti na citovanou legislativu, počítá také manipulační řád vodního díla Bystřička, který ukládá v případě likvidace ekologické havárie navýšení odtoku z nádrže. Zvýšení odtoku bylo navíc potvrzeno pokynem vodoprávního úřadu. Tento postup byl opakovaně na všech krizových jednáních podpořen jak vodoprávními úřady, tak zástupci ČIŽP.

Považoval bych za krajně nezodpovědné až trestuhodné, pokud bychom nevyužili navýšení odtoku z vodní nádrže jako jediného účinného opatření, které bylo v daný okamžik k dispozici. Účinek tohoto opatření byl samozřejmě limitován velikostí zásobního prostoru nádrže Bystřička, v povodí s významnější disponibilní akumulací vody v přehradních nádržích by byl efekt tohoto opatření samozřejmě znatelnější. Musím proto odmítnout „konspirační teorie“, že navýšení odtoku mělo znesnadnit následné vyšetřování.

Je třeba zdůraznit, že u kyanidů neexistuje jiné řešení, než nadlepšování průtoků. Toto dokládají zkušenosti z podobných havárií v ČR, a to zejména z havárie kyanidů na Labi, kde v první polovině ledna 2006 uniklo velké množství kyanidů z chemické továrny Draslava Kolín přímo do Labe a znečištění se dostalo až do Německa. Zde významně dopad snížilo vypouštění vody z Vltavské kaskády, kde došlo až k čtyřnásobnému naředění a snížení koncentrací a dopadů na životní prostředí, vodní živočichy i na vodu vázané systémy. Náš postup byl konzultován taktéž se slovenskými a rakouskými partnery a jeho správnost byla potvrzena.

Pokud se týče provádění monitoringu, musím v prvé řadě potvrdit, že vodohospodářské laboratoře Povodí Moravy, s. p., disponují týmem respektovaných odborníků. Bezprostředně po oznámení havárie jsme deklarovali, že jsou odpovědným orgánům k dispozici kapacity našich laboratoří. Na operativních jednáních nám bylo ze strany ČIŽP a vodoprávních úřadů sděleno, že budou při řešení této situace využívat kapacit několika laboratoří a využití těchto laboratoří budou koordinovat tak, aby zajistili efektivitu svého postupu. V rámci součinnosti Povodí Moravy, s. p. s vodoprávním úřadem a ČIŽP provedlo Povodí Moravy, s. p. odběr 70 vzorků na 20 různých odběrných místech na tocích Bečva a Morava. Cílem bylo podchycení šíření znečištění a případného zvýšení koncentrací kyanidů v toku, které by mohlo zapříčinit další ohrožení vodní fauny a flóry v těchto řekách. Vzorky byly následně prioritně (s co nejmenší časovou prodlevou – výsledky byly známy nejpozději do druhého dne od odběru, a to včetně víkendových dní) zpracovány akreditovanou vodohospodářskou laboratoří Povodí Moravy, s. p. Monitoring se zaměřil na obsah kyanidů, jako předpokládanou příčinu havárie. Zjištěné výsledky chemických analýz byly průběžně obratem předávány na základě dohody ČIŽP OI Olomouc a OI Brno a krajskému úřadu Zlínského kraje. 

Další nepravdou je, že Povodí Moravy, s. p., neprovedlo ověření dopadu havárie na společenstvo makrozoobentosu a fytobentosu. Pro zjištění dopadu havárie na společenstvo makrozoobentosu a fytobentosu bylo v průběhu 14 dní navštíveno ve dvou etapách celkem 8 lokalit. V první fázi dne 24. 9. 2020, a to před zvýšenými průtoky, proběhla screeningová kontrola lokalit Choryně a Černotín. Screening spočíval v kontrole oživení hrubého substrátu makrozoobentosem přímo v toku i zkráceným odběrem v proudnici včetně vyhodnocení. Po havárii nebylo zjištěno zjevné poškození společenstva makrozoobentosu, a to jak při přímé kontrole kamenů, tak prohlídce společenstva odebraného ruční sítí z hlubších partií v proudnici. Složení společenstva makrozoobentosu a početnosti jednotlivých taxonů vykazovaly běžné hodnoty a živočichové byli vitální. Po odeznění srážkových epizod proběhla druhá fáze podrobného monitoringu makrozoobentosu a fytobentosu. Vzorky byly odebrány na 7 lokalitách v celém úseku řeky Bečvy od soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy ve Valašském Meziříčí po ústí do Moravy u Troubek. Makrozoobentos na všech lokalitách byl vzorkován podle SOP 403 multihabitatovým přístupem. Vzorky z lokalit blíže k havárii byly rozděleny na příbřežní část (břehová hrana a dno do 3 m od břehu, 2 odběrová místa) a proudnici (10 odběrových míst na zbývající ploše dna). Výsledky vyhodnocení byly porovnány s výsledky monitoringu prováděného Povodím Moravy, s. p. v minulých let na stejných profilech a potvrdily, že počty taxonů (druhů, rodů, či vyšších taxonomických úrovní) i celková početnost (abundance, tedy počet jedinců) společenstva makrozoobentosu jsou v rozsahu obvyklých hodnot zjištěných v předchozích obdobích. V rámci mimořádného monitoringu fytobentosu byla zkoumána zvláště vitalita buněk fotosyntetizujících organismů a dále byl proveden zevrubný prescreening převládajících společenstev řas a sinic.

Monitoringem nebyl indikován významný negativní dopad havárie na společenstva makrozoobentosu a fytobentosu. Taxonomické složení i celkové abundance makrozoobentosu neprokazují jeho narušení a zásadní odchylky od stavu v předchozích letech. Společenstva jsou poměrně druhově bohatá a obsahují všechny očekávané taxonomické i funkční skupiny. Výsledky naznačují, že makrozoobentos i fytobentos jsou dostatečně rozvinuty a přestavují dostatečný zdroj potravy i pro další články v potravním řetězci, zejména pro ryby. Na základě výsledků tohoto monitoringu mohlo být zahájeno opětovné zarybnění ze strany Českého rybářského svazu.

Pokud se týče šetření původce havárie, je naprosto nepřípustná představa, že mělo Povodí Moravy, s. p., vést jakési konkurenční „stínové“ vyšetřování vedle správních orgánů, které jsou k tomuto kompetentní a mohou z šetření vyvozovat závěry. Takový postup by byl v přímém rozporu se zákonem. Jako naprosto nepřípustná by byla obdobná ingerence do činnosti orgánů činných v trestním řízení, tedy Policie ČR a státního zastupitelství. To neznamená, že bychom orgánům činným v trestním řízení neposkytovali součinnost. Na vyžádání se naši pracovníci s detailní znalostí toku účastnili terénních šetření Policie ČR, která měla za cíl bezprostředně po havárii zajistit důkazy vedoucí k identifikaci původce havárie. Správním orgánům a Policii ČR byly předány také výsledky všech provedených analýz.

Závěrem bych chtěl razantně odmítnout „konspirační teorie“, které naznačují, že kroky Povodí Moravy, s. p., mohly být jakkoliv zákulisně ovlivněny. Právě z Vaší strany vnímám toto nařčení jako obzvláště nekorektní, neboť bez jakýchkoliv důkazů poškozuje jak dobré jméno podniku, tak práci mých kolegů, kteří se na likvidaci následků havárie aktivně podíleli. Ze strany vysokoškolského pedagoga a zástupce některých odborných institucí považuji tento bulvární přístup za zcela neobhajitelný a musím konstatovat, že jste tímto v mých očích pozbyl svou odbornou autoritu.

Výše uvedené lze shrnout do několika bodů:

  • Článek záměrně zcela ignoruje platnou legislativu upravující řešení havárií na vodních tocích.
  • Nadlepšení průtoků z vodního díla Bystřička bylo provedeno plně v souladu s legislativou a manipulačním řádem nádrže a následně bylo potvrzeno, že v případě kyanidů bylo použito jako jediné možné opatření.
  • Není pravdou, že Povodí Moravy neprovedlo ověření dopadu havárie na společenstvo makrozoobentosu a fytobentosu.
  • Povodí Moravy, s. p., není oprávněno provádět z vlastní iniciativy kroky k vyšetřování původce havárie. V tomto směru je vždy připraveno poskytnout veškerou součinnost správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení.
  • Nejsou dány jakékoliv skutečnosti, které by naznačovaly ovlivnění postupu Povodí Moravy, s. p.

 

Vážený pane docente, na základě výše uvedených skutečností od Vás očekávám veřejnou omluvu, obsah článku naznačuje buď zásadní odbornou neznalost pisatele, nebo zlý úmysl. V opačném případě bude muset náš podnik zvážit právní kroky. Pevně však věřím, že na základě těchto objektivních argumentů zkorigujete své původní vyjádření a zveřejníte svou omluvu. 

S pozdravem

Dr. Ing. Antonín Tůma

Ředitel pro správu povodí


reklama

 
Povodí Moravy

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (31)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

7.11.2020 14:47
Je naprosto neskutečné, jak všichni všechno stoprocentně zvládli a udělali okamžitě všechno potřebné, ale doposud se neví, kdo to způsobil. Co kdyby se odpovědní jedinci postavili před soud za sabotáž, nebo za totální neschopnost?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

7.11.2020 19:38
Další kamínek do mozaiky. Dceřiná společnost Lovochemie - ČIŽP, tak druhá dceřiná společnost MŽP kryje třetí dceřinku - DEZU. Personálně je to propojeno, a všichni jsou odpovědni majiteli, kterému to nepatří a ani jinak to jako premiér neřídí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.11.2020 20:00 Reaguje na Michal Ukropec
Zkorumpovanost naší společnosti dosáhla daleko vyšší úrovně, než za komára. A to jsem si myslsl, že horší to být nemůže.
Odpovědět
ST

Sally Tetička

9.11.2020 16:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to vidíš Pavlíku.

Za komunistů se špatně nežilo.
V léťě bylo vedro v zimně sněžilo.
Z jara ledy tály byly povodně.
To jste milé děti přišli o hodně.
Odpovědět
ST

Sally Tetička

9.11.2020 16:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestli vono to nebude tím, že komáři si vesele bzučej v politice převlečení za Motýle. A mají miliardy nakradené po převratu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2020 09:59 Reaguje na Sally Tetička
Jistě, ale ten problém to není.
Problém je, že vovčané voliči je volí.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

8.11.2020 00:58
V článku od autora Martina Rulíka jde jednoznačně o zlou vůli. U komentářů Pavla Hanzla a Michala Ukropce, jde o naprostou neznalost celé záležitosti a nahrazení znalosti věci fantaskními konspirativními konstrukcemi, bez jakéhokoliv náznaku logického myšlení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.11.2020 09:44 Reaguje na Jiří Daneš
Co je konspiračního a nelogického na tom, když takovou gigantickou otravu naše orgány nejsou schopny objasnit?
To přece není vražda v Orient Expresu, to je přece normální havárie nějakého systému v konkrétní fabrice, u které bylo víc lidí!! Vzorky se přece odebíraly hned v neděli dopoledne, jak to, že "nikdo" neví, kde je to toxické vyústění? Navíc byla vypuštěna i chlórová neutralizace! Všechna tahla místa jsou přece přístupná ze zákona a v dané lokalitě je jich řádově desítky, když moc.
Těžko mohl vylít někdo sud s kyanidem v neděli dopoledne z mostu, aniž by ho nikdo uviděl. Atd. atd.
Tak mi napište logické a nekonspirační vysvětlení, proč to nejde.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

8.11.2020 12:16 Reaguje na Jiří Daneš
Jsem pouze rybář a autorizovaný vodostavitel. Kdybyste alespoň napsal že jsem naprosto neznalý v umění nebo medicíně, tak to bych bral.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.11.2020 05:20
Vytrávené řeky je mi líto a chápu pocity lidí s řekou spjatých odborně i osobně.
V tomto případě však Povodí Moravy nemůže být označováno za téměř spoluviníka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.11.2020 09:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
To ne, ale ten, kdo sabotuje vyšetření celé havárie.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

9.11.2020 07:35 Reaguje na Pavel Hanzl
V čem spočívá ta sabotáž?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 08:40 Reaguje na Vladimír Hošek
V tom, že bylo zablokováno vyšetření a zjištění viníka. To je vám málo?
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

9.11.2020 10:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Povodí Moravy něco blokovalo? Pokud ano jak?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 19:35 Reaguje na Vladimír Hošek
Zkuste se naučit číst. Nepíšu nikde, že Povodí je nějaký viník. Píšu, že je to ten, kdo to vyšetřování blokuje. Soudruh ministr všeho Havlíček se přiznal zcela jasně.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

10.11.2020 06:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste se naučit číst. Tak, ještě jednou co blokovalo Povodí Moravy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2020 10:01 Reaguje na Vladimír Hošek
To skutečně netuším a taky nikde nepíšu, že by PM něco blokovalo.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

10.11.2020 06:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Doplňuji, jak může a mohlo Povodí Moravy blokovat vyšetřování?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2020 10:02 Reaguje na Vladimír Hošek
Napište, kde jsem psal, že PM něco blokovalo.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

10.11.2020 16:42 Reaguje na Pavel Hanzl
První Vaše reakce na tomto vlákně byla, že PM sabotuje vyšetřování. Na moji otázku jak sabotuje jste odpověděl, že PM blokuje vyšetřování. Další Vaše reakce byla, že PM není viník, ale že je to ten, kdo blokuje vyšetřování.

Nejste trochu přepracovaný.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2020 20:08 Reaguje na Vladimír Hošek
Vy musíte být regulérně mišuge. Mojí první reakce je tahle a žádná zmínka o PM tam vůbec není.
"Je naprosto neskutečné, jak všichni všechno stoprocentně zvládli a udělali okamžitě všechno potřebné, ale doposud se neví, kdo to způsobil. Co kdyby se odpovědní jedinci postavili před soud za sabotáž, nebo za totální neschopnost?"
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

11.11.2020 07:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl8.11.2020 09:46 Reaguje na Miroslav Vinkler

To ne, ale ten, kdo sabotuje vyšetření celé havárie.

No a pan Vinkler zcela jasně hovoří o PM.

Zcela jistě jste přepracován a běžte si odpočinout a zanechte osočování.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 09:37 Reaguje na Vladimír Hošek
Vy to fakt nechápete? To mám vysvětlovat slovo po slovu? Tak dobře:
Pan Vinkler píše o PM.
Já na to reaguji: "To ne, ale ten, kdo sabotuje vyšetření celé havárie".
To kurňa znamená:
NEOBVIŇUJI PM ALE TOHO, KDO SABOTUJE VYŠETŘOVÁNÍ!!
Pokud jste zcela ducha mdlého a ani tohle nepochopíte, tak se račte nevyjadřovat....zabíráte jen místo.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

14.11.2020 10:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud nejste zcela ducha mdlého, tak nepište dvojsmysly a neodskakujte svévolně od podnětu.

K tomu zabírání místa, tak na Vás platí "podle sebe soudím tebe"
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

10.11.2020 11:37 Reaguje na Vladimír Hošek
P5edšvím dělat průukum až po čtyřech dnech je dost podezřelé a jelikož poštěli Bystřičku, tak o té otravě věděli. Nic si nemlouvejme, tyhle organizace jsou vyloženě politické, na povodí Moravy je snad už třetí ředitel za posledních deset let.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 09:43 Reaguje na Karel Pavelka
Já si myslím (nebo jen doufám?) že ty vzorky brali hned po zjištění otravy (tj. v neděli odpoledne), protože nevěděli co to je a kdo to způsobil. A rozbory někde jsou a dostanou se na Světlo Boží.

Velmi důležité by bylo, aby policie zjistila, kdo dal příkaz k vypouštění Bystřičky už v neděli ve 13.00 hod. protože ten už věděl co je to za otravu a kdo to způsobil. Nikdo jiný než viník tu informaci mít nemohl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 08:51
Konečně se po měsíci mlčení objevila v médiích včera na ČT1 vůbec zmínka o téhle gigantické havárii (alespoň já jsem nic jiného nezaregistroval) a to v pořadu 168 hodin Nory Fridrichové.
Jenání výboru v parlamentu bylo zcela ukázkově zmanipulované a mlžení zástupců ANO bylo až děsivě komunistické. Prostě zatloukat, zatloukat.....Tím je už celkem jasně dokázané, že to fakt způsobila DEZA.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.11.2020 10:51 Reaguje na Pavel Hanzl
168 hodin se stal televizní aktivistický pořad, který, co se týká fakt, moc relevantní není a není třeba mu přisuzovat moc velkou váhu. Měl by se přesunout do některé ze soukromých televizí, ne být placený z televizních poplatků občanů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.11.2020 21:01 Reaguje na Radim Polášek
Hluboký omyl, jsou tam autentické reportáře a reakce konkrétních lidí. A často velmi trefné.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

10.11.2020 11:35
NO tak dělat průzkum zoobentosu až 4 dny po havárii je nejspíše o ničem, to už toho zjistit moc nejde...Je zajímavé, že všechny instituce to začaly řešit až za čtyři dny....dost velká náhoda..Rybáři by měli podat žalobu za ohrožení zdraví svých členů..
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.11.2020 10:48
Takhle to dopadá, když se teoretik (pan Rulík) cpe do něčeho( do praxe správy vodních toků), čemu nerozumí.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist