https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/skauti-a-skautky-otevreny-dopis-a-vyzva-nacelnictvu-a-vykonne-rade-junaka-ve-veci-klimaticke-krize
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Skauti a skautky: Otevřený dopis a výzva Náčelnictvu a Výkonné radě Junáka ve věci klimatické krize

17.9.2019
Otevřený dopis a výzva ve věci klimatické krize apeluje na to, aby Junák jako největší česká organizace dětí a mládeže, stojící na hodnotách aktivního občanství a výchovy pro lepší svět, uchopil hrozbu klimatické krize s vážností, jakou si zaslouží. Vyzývá k možným konkrétním krokům nejen a zejména Náčelnictvo a Výkonnou radu Junáka jako vedoucí orgány organizace, ale také další složky Junáka a všechny skauty a skautky.
 

Vážené členky a vážení členové Náčelnictva a Výkonné rady Junáka,

my, níže podepsaní, si přejeme a vyzýváme vás, vedoucí představitele naší skautské organizace, abyste zaujali adekvátní a odpovědný postoj ke klimatické krizi, který krize takového rozsahu vyžaduje, a abyste tento postoj projevili skrze konkrétní kroky ve vedení a činnosti skautské organizace.

Vyzýváme k adekvátním a odpovědným krokům také oddíly, vzdělávací kurzy, Ústřední lesní školu, skautské instituty, skautské časopisy, JUNSHOP, TDC a všechny skauty, skautky a skautské podporovatele.

Z vědeckých důkazů a modelů je zřejmé, že jsme jako lidstvo ohrozili stabilitu naší planety a klimatu v takové míře, že bez významných změn v životě jednotlivců i společnosti hrozí v nejbližších desetiletích zhroucení přírodních ekosystémů v míře a rychlosti, se kterou se lidská společnost ještě nesetkala. I v České republice a naší skautské praxi se už často potýkáme s mnohými vážnými dopady, např. úhynem lesů či suchem a nedostatkem vody.

Je očividné, že Junák nemůže mít vůdčí roli v potřebné proměně systémových struktur (směřování energetiky, zemědělství atd.). Domníváme se ale, že by měl zaujmout vůdčí pozici ve výchově k udržitelné společnosti a vytváření lepšího světa skrze aktivní občanství. Jako největší mládežnická organizace v ČR by také měl ukázat (podobně jako WOSM a WAGGGS na mezinárodní úrovni), že mládež požaduje, aby politici i občané brali její budoucnost s potřebnou vážností.

Do určité míry chápeme obavy z otevření tématu, na jehož řešení mohou panovat mezi členy různé názory. Neodsuzujme se však ze strachu a obav k pasivitě a jejím důsledkům! Klimatická krize je v první řadě existenční problém, podobně jako války či humanitární krize, kde je potřeba zaujmout jasný postoj a konat dřív, než bude pozdě. Proto vás chceme tímto dopisem povzbudit.

Jsme rádi za reakci Výkonné rady Junáka a místostarosty Petra Vaňka na diskuze na facebookovém Skautfóru v podobě příspěvku, který mj. klimatickou změnu přijal jako fakt a poděkoval skautům a skautkám zabývajícím se „budoucností lidstva na této planetě“. Reakce byla počátečním krokem, ale je třeba jít dál; neprojevila se v následných krocích a mohla se s ní seznámit jen menšina členstva. Ptáme se: K jaké jiné situaci se je potřeba veřejně či alespoň oficiálně dovnitř organizace vyjádřit než k hrozícímu klimatickému rozvratu, který ohrožuje veškerou společnost na planetě? A do kdy budeme čekat? Až ztratíme i poslední zbývající čas, který nám na změnu vědci dávají?

První krok, oficiální stanovisko potvrzující vážnost situace a povzbuzující skautky a skauty k aktivitě, musí následovat další kroky. Nedomníváme se, že „dospívající skauti a skautky nepotřebují žádný velký návod“. Pokud pro nějaké situace potřebujeme (nejen ti dospívající) „návod“, tedy (profesionální) metodickou podporu, je to právě klimatická krize, která je velkým oříškem i pro lidi, kteří se jí věnují na vědecké úrovni, či se profesionálně věnují vzdělávání.

V našem hnutí působí mnoho skautů a skautek, kteří se o tématu klimatické krize aktivně vzdělávají, vnáší ho do svých oddílů či kurzů, snaží se dělat skautské akce udržitelněji, či se dokonce z popudu svého svědomí (podobně jako skauti na balkánských a řeckých hranicích při migrační krizi) účastní akcí občanské neposlušnosti, za což jim všem patří velký dík. Zatímco však v roce 2015 při migrační krizi VRJ a náčelnictvo mj. aktivně podpořili skauty pomáhající uprchlíkům a vytvořili tým, který se situací intenzivně zabýval a podnítil např. tvorbu metodiky pro oddíly, nyní takovou aktivitu postrádáme. Domníváme se při tom, že situace je ve své celistvosti mnohem vážnější. Proč jsme jednu krizi aktivně řešili, zatímco na druhou krizi, která navíc je a čím dál víc bude jednou z hlavních příčin vynucené migrace ale i dalších vážných problémů, víceméně nereagujeme a neřešíme ji?

Potřebujeme systematické úsilí a podporu, které za prvé jasným vyjádřením povzbudí další skauty a skautky, aby se tématem zabývali v osobním životě i v oddílech. Za druhé jim pak nabídne konkrétní metodickou podporu v potřebných věcech, jako je kritické myšlení a schopnost vnímat dění v globálních souvislostech, praktická environmentální udržitelnost na akcích, jak s tématem metodicky i prakticky pracovat v oddílech atd. Metodická podpora je zde zcela zásadní, pokud chceme vychovávat občany, kteří si dostatečně uvědomují tuto hrozbu současné doby a vědí, jak na ni adekvátně reagovat ve svých životech.

Proto, jak dovedou nejlépe,

vyzýváme Náčelnictvo a Výkonnou radu Junáka, aby s rozmyslem, ale bez odkladu

1) vydali vyjádření dovnitř Junáka zdůrazňující souvislost činnosti a poslání Junáka s klimatickou krizí, ve kterém bude doporučeno, aby se skautské oddíly, kurzy i jednotlivci klimatickou krizí teoreticky i prakticky zabývali

2) vydali vyjádření nejlépe pro veřejnost (např. vyhlášením klimatické nouze), ve kterém jako největší organizace dětí a mládeže v ČR vybídne stát i občany k rychlejšímu řešení klimatické krize, která zájmy dětí a mládeže ohrožuje zejména

3) vyčlenili pozici na kanceláři ústředí či vytvořili tým lidí, který se bude (ve spolupráci s odborníky) metodicky klimatickou krizí ve skautském hnutí zabývat a vytvoří pro skautskou činnost metodickou podporu

4) provedli sondu v oddílech zkoumající, jak oddíly pracují s environmentální udržitelností, klimatickou krizí a dalšími environmentálními problémy, a jakou podporu by ocenili ze strany kanceláře ústředí

5) přešli se Skautskou energií na obnovitelné zdroje

6) na Valném sněmu v roce 2020 (který by zároveň mohl Náčelnictvu uložit konkrétní úkoly, příp. potvrdit svým hlasem vydaná stanoviska) prezentovali dosavadní pokrok v aktivitách Výkonné rady, kanceláře ústředí a Náčelnictva ve vztahu ke klimatické krizi

7) podpořili koordinací dalších celonárodních akcí skautské oddíly v činnosti reagující na klimatickou krizi (např. sázení a péče o stromy, informační akce na Den Země atd.)

8) zajistili, že velké skautské akce budou probíhat environmentálně šetrně a udržitelně s minimální ekologickou stopou

9) zpracovali studii (či zadali její vypracování), která prozkoumá rizika dopadů klimatické krize na skautskou činnost (např. nedostatek vhodných tábořišť kvůli úhynu lesů, nedostatek vody na tábořištích a základnách, bezpečnost pohybu v poškozených lesích atd.)

vyzýváme vzdělávací a zážitkové kurzy, Ústřední lesní školu a Skautské instituty, aby

1) v rámci vzdělávání adekvátně tematizovaly klimatickou krizi včetně její souvislosti s ostatními environmentálními problémy, inspirovaly účastníky, jak s tématem ve svých oddílech pracovat a vytvářely otevřený a citlivý prostor pro diskuzi o problému

2) vzdělávací akce probíhaly environmentálně šetrně a udržitelně s minimální ekologickou stopou

vyzýváme skautské časopisy, aby způsobem odpovídajícím dané věkové kategorii

1) pravidelně informovaly o klimatické krizi včetně její souvislosti s ostatními environmentálními problémy a skautskou činností a podporovaly čtenáře v orientaci v problému

2) hledaly na svých stránkách způsoby, jak téma klimatické krize vnášet do oddílů

vyzýváme JUNSHOP a TDC, aby

1) analyzovaly environmentální a etické dopady své produkce a prodeje (např. z hlediska původu materiálů, technologií produkce či produkce odpadů a následného nakládání s nimi)

2) na základě analýzy snižovaly ekologickou stopu své činnosti

vyzýváme skautská střediska a oddíly, aby

1) v oddílové činnosti (způsobem odpovídajícím dané věkové kategorii) adekvátně tematizovaly klimatickou krizi včetně její souvislosti s ostatními environmentálními problémy

2) oddílové a střediskové akce probíhaly environmentálně šetrně a udržitelně s minimální ekologickou stopou

3) se zapojily do aktivní pomoci přírodě reagující na klimatickou krizi

4) rozvíjely ve svých členech skautské hodnoty vedoucí k nekonzumnímu, přírodě šetrnému životu a k aktivnímu občanství

vyzýváme všechny skauty a skautky, aby

1) se o téma klimatické krize aktivně zajímali

2) byli ve věci klimatické krize aktivními občany, organizovali se a požadovali po politicích, institucích i firmách na státní i lokální úrovni opatření vedoucí k urychlenému řešení situace, protože klimatickou krizi nelze vyřešit jen změnou v životě jednotlivců

3) minimalizovali svou ekologickou stopu a nepodléhali nezodpovědnému konzumerismu.

Klimatická krize není jednoduché téma. Ani diskuze o ní není jednoduchá. Jsme ale přesvědčeni, že takovou diskuzi musíme začít a především začít podnikat reálné kroky.

Podepsaní:

Martin Rexa, středisko Prosek Praha, instruktor VLK Nota Bene
Daniela Kutilová Kšírová, středisko Orion Kladno
Milan Vítek - Kim, středisko Prosek Praha
Klára Jiráčková - Vločka, instruktorka VLK Nota Bene a Svatoplukovy pruty
Petra Frühbauerová, středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, odbor Skauti na Zemi
Martin Černý - Modrák, středisko Rod Sovy Praha 10
Kateřina Šrubařová - Kašpra, středisko Hiawatha Praha, bývalá instruktorka Fonticulu Maděra a VLK Rovel
Dan Vykoukal - Žorža, středisko BRÁNA Brno
Jan Polášek - Polda
Libor Brzobohatý - Boro, středisko Mafeking Brno, vedoucí oddílu, redaktor časopisu Skauting
Zuzana Kočková - Vlaštovka, 73. středisko Javor Praha 6, bývalá instruktorka Fonticulu Maděra
Iva Kolandová - Ivča, 10.středisko Bílá Hora, Praha 6
Bára Soukupová, instruktorka FONS Beníšky
Simona Vyšatová, středisko Mafeking Brno
Jaroslava Šimáková - Canada, Soběšická Devítka, středisko Dvojka Brno
Ivana Trummová - Ivka, středisko K. Šimka Hradec Králové, instruktorka VLK Nota Bene
Hana Synková - Bostonka, bývalá instruktorka Fonticulu Maděra a Ejhle
Dominik Obruča - středisko Prosek Praha
Martin Sýkora - Dacan, středisko Jožky Knappa
Dominik Bláha - Nik, vedoucí 1. oddílu Stopaři z Kralup nad Vltavou, člen Pražské rady Junáka
Jiří Vogt - Desert, středisko Mafeking Brno
Tereza Blažková - Mate, středisko Mafeking Brno, zástupkyně vedoucí oddílu
Bronislav Musil - Pádík, středisko Mafeking Brno
Vojtěch Ettler, 43. oddíl Pardi, 4. středisko ICHTHYS (Plzeň)
Tomáš Janík - Methan, vedoucí střediska Scarabeus Praha, vedoucí 199. oddílu Dráčat, instruktor VLK Nota Bene
Tomáš Kutil - Klokan, středisko Orion Kladno, bývalý instruktor VLK Ursus
Eva Malířová - Dajda, středisko BRÁNA, členka kmene dospělých Stofka, bývalá instruktorka kurzu Svatoplukovy pruty
Jan Kyselý - Kyslík, středisko Hiawatha Příbram, bývalý instruktor Fonticulus
Lenka Michlovská - instruktorka Fonticulu Maděra a bývalá instruktorka VLK Rovel
Jaroslava Vatay - Jaro
Jan Horyna - Stolička, středisko Arcus Praha
František Ficek - Fána, středisko Bílý Albatros Praha, odbor Skauti na Zemi
Anna Hubáčková - středisko Bílý štít Nové Město na Moravě, bývalá vedoucí oddílu
Marie Vlčková - Maruška, středisko VAVÉHA České Budějovice, vedoucí oddílu a členka SI v ČB
Kamila Linhartová - Trnka, Středisko Dobráček Hostinné, vůdce kmene dospělých - rodinného skautingu
Jakub Kašpar - Kubas, středisko Dobráček Hostinné, zástupce vedoucí 3. oddílu Sv. Vavřince Vrchlabí, duchovní zpravodaj střediska
Lukáš Teplý - Sobík, středisko Dobráček Hostinné, činovník 3. oddílu Sv. Vavřince Vrchlabí
Kateřina Juráková - Káťa, středisko Mafeking Brno, instruktor ČK Insomnia
Běla Marie Hrubá - Bělka, středisko Dakota Mladá Boleslav, zástupce vedoucího střediska, instruktor RK Alkyone
Anna Kšírová - Soptík, středisko Orion Kladno, bývalá instruktorka VLK Pavučina
Marek Bula - Zet, stř. Mjr. Karla Haase Olomouc, vedoucí VLK Rovel+
Anna Störzerová - Andy, středisko Orion Kladno
Petr Störzer - Světýlko, středisko Orion Kladno
Pavel Trojánek, Tee-pee, 92.stř. Šípů
Nikola Sýkorová - Syky, středisko Lesní moudrost Dobřichovice
Jan Peterka - Obr, 18. středisko Kruh, instruktor FONS Beníšky
Hana Fránková - Sluníčko, středisko Světla Blansko
Pavel Žalský - Dingo, 3. oddíl svatého Vavřince Vrchlabí, středisko Dobráček, instruktor ČK Arbor Vitae
Tereza Filipová, 111. oddíl Kormorán veterán, středisko Psohlavci Uherské hradiště, instruktorka ČK Arbor Vitae
Ondřej Prikner, středisko BRÁNA, redaktor časopisu Skauting
Laura Haiselová, středisko 88 Radost Praha
Barbora Straková – Frů-Frú, středisko 88 Radost Praha
Aleš Otýpka – Ged, středisko Stopadesáttrojka Brno
Roman Podhájecký - Kulda, 35. středisko J. Rady
Jaroslav Krpec - Tomket, středisko Prosek Praha
Libor Pospíšil, 16. oddíl Andromeda Velký Týnec, středisko Ladislava Ruska, bývalý instruktor Svatoplukových prutů
Aneta Pešková - Píšťalka, středisko Prosek Praha, vedoucí 105. oddílu Vlaštovky
Jan Priessnitz - Merlin, středisko Přelouč
Jiří Dvořák, vedoucí střediska Ladislava Ruska
Ondřej Stejskal, středisko Jedovnice, odbor Skauti na Zemi
Martin Šrom - Ginger, středisko Psohlavci Hranice, instruktor VK Trefa
Klára Matušková - Holly, středisko Světla Blansko
Kuba Knoflíček, středisko Jevišovice
Vendula Menšíková - Venda, středisko Osmačtyřicítka Ostrava, odbor Skauti na Zemi
Markéta Musilová - Blecha, středisko “Willi” Líbeznice, odbor Skauti na Zemi
Stázka Kolková, středisko Bílý Albatros
Jan Kubišta, středisko Divočáci Jihlava
Jan Kubovčiak - Šídlo, 58. středisko Mawadani, Praha 5, vedoucí střediska
Iva Truplová - Oliva, středisko Holice, instruktorka Svatoplukovy pruty
Markéta Bézová - Markét, středisko Kouřim, odbor pro personalistiku
Hana Bejčková - Karamela, předsedkyně kraje Praha
Eleonora Haiselová, středisko 88 Radost Praha
Lukáš Havránek - Ginkgo, přístav Dobré naděje Kutná Hora
Michaela Levá - Míša, Středisko Jiřinky Paroubkové Domažlice
Kateřina Haklová - Boxerka, středisko 88 Radost Praha
Petra Štěpová - Hrůša, středisko Zvičina Dvůr Králové n. L.
Julie Dominika Zemanová - středisko Stopaři Praha (oddíl Zdislava), šéfredaktorka časopisu Ben Já Mína
Marek Dědič - Mlha, středisko svatého Jiří Hradec Králové, instruktor ČLK Odyssea, Infoodbor
Kateřina Kuberová - Veverka, 92. stř. Šípů
František Prinz - Kavka, středisko Svatopluk Břeclav
Kateřina Žalská - Kukačka, středisko Dobruška, instruktorka ČK Arbor Vitae
Kateřina Rohová - Gumák, střediskoUragan Zbraslav
Kateřina Mrvíková - Žiraf, středisko Sedmička Milevsko
Eva Jiřičková - Evča, středisko Štika Turnov, vedoucí RT Hradiště
Aleš Podivínský - Alík, středisko Radobýl, Litoměřice
Tomáš Novotný - Mac, středisko Boskovice
Vojtěch Petr - Ojta, středisko Blaník
Štěpána Komancová, středisko Clan Hiawatha Příbram, vedoucí 6. oddílu
Ondřej Černý - Malej, 69. oddíl Modrý Delfín, Brno
Filip Jakl - 2.oddíl Betonové stromy Přerov, R&R kmen Uroboros, Instruktor RK Citadela
Ondřej Čermák - Dráček, středisko Radobýl Litoměřice, 1. dívčí oddíl
Pavel Oulehla - Čerstvej, středisko Velké Meziříčí, vedoucí 12. odddílu, instruktor RK Meziřečí
Eva Dubcová, odbor Skauti na Zemi
Ivana Pumprlová - Porcelánek, středisko Dvanáctka Olomouc, vedoucí 27. roverského kmene Respekti
Samuel Zubo - Jaso, středisko Šípů Praha, dospělý a čekatel in progress
Jakub Šefcik - Buddha, středisko Povodeň Benátky nad Jizerou
Kateřina Mašková - Kapka, středisko Radobýl Litoměřice, Severská 2
Lukáš Spurný - lucky, středisko Přelouč, zpravodaj pro vzdělání
Anna Tomková - Andy, středisko Františka Konáše Benešov, 7. dívčí oddíl
Petr Krejčí - Banán, středisko Radobýl Litoměřice, Severská 2

Přidat se svým podpisem můžete zde.


reklama

 
Skauti a skautky

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DF

Daniel Fiala

17.9.2019 16:21
Drazí bratři a drahé sestry,
Les je nejlepší klimatický regulátor.
Les je nejlepší ve vyrovnávání hydrologických extrémů (sucho i povodeň).
Les je nejlepší v kumulaci uhlíku.

A NAŠE LESY HYNOU! Vyzvěte pravici a levici, ty pod svým ramenem. Ne k podpisu, ale k činu!
CHKO Jizerské a Orlické hory, Žďárské vrchy, Železné hory, Jeseníky, Beskydy, NP Krkonoše, Šumava, České Švýcarsko ... tam všude potřebují pomoci.
Většina z jmenovaných území je zároveň CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod). O biodiverzitě nemluvě.

Nebojte se a zorganizujte se v oddílu, ve středisku! Ať na "vrátnici" stojí fronta přes celý týden nabízející ruce ku pomoci. Bookujte termíny od podzimu do jara. Jestli toto máte daleko nebo jste sami, domluvte se s vlastníky lesů v okolí obce, možná že právě vaše obec si bere úvěr - nabídněte se p./pí. starostovi/tce, obraťte se na SVOL, správce lesa ...
Děti a mládež Vám svěřená Vám bude za zodpovědné a smysluplné vedení ke konkrétní pomoci vděčná.

LES POTŘEBUJE NAŠI POMOC, MY POTŘEBUJEME POMOC LESA.

Daniel Fiala - Ekologický odbor Junáka

P.S. Do lesa Vás na brigádu nejen pustí, ale uvítají (už za měsíc s fanfárami) a něco se za odměnu dozvíte.
A závěrem Vám díky za hojnou účast na pomoci SOS Krkonoše a na Táborové pomoci.
Odpovědět
Hu

Hunter

17.9.2019 17:27
Svazáci z 50 let hadr
Odpovědět
MM

Milan Milan

17.9.2019 18:13
Fajn. Jen mi tak trochu z toho textu uniká co že to mají prakticky ty oslovení skauti a skautky vlastně udělat aby zabránili klimatickým změnám??? A z textu na mně čiší příliš mnoho obecných klišé.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

18.9.2019 09:35
Řekl bych, že tato výzva rozhodně není na škodu.

Oceňuji, že se má skautům říkat, že zdaleka nejde jen o způsob života jejich a dalších jednotlivců, ale že problém je velmi složitý a bude muset významně ovlivnit i chod institucí a firem a zde podotýkám, že i (hlavně) celosvětově.
Odpovědět
PJ

Pavel Joun

23.9.2019 20:49
No, řekl bych, že dosud skauti a skautky udělali za svou dlouhou historii pro přírodu a společnost mnohem více než všichni podepsaní dohromady. Nyní však nedrží krok s klimatickou hysterií, takže hrrr na ně. Chudáci, své schůzky teď budou muset naplnit analýzami dopadu klimatické krize na své mladé životy, ještě dále zmenšovat svou už tak ohleduplnou uhlíkovou stopu a místo do školy a do přírody se chodit s údernými transparenty v ruce válet před parlament.
Těmito do veřejnosti vykřikovanými záchvaty se klimatičtí aktivisté opravdu odřezávají od většiny, jíž sice osud světa není lhostejný, ale jsou jí cizí přepjaté klimatické emoce. Od většiny, z jejíchž daní se budou všechna záchranná opatření nakonec platit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2019 08:56 Reaguje na Pavel Joun
V podstatě tohle dělají prakticky všichni extrémisté. Dělo se to ostatně jak za nacismu, tak i za komunismu.
Našim hlavním úkolem je tyto extrémisty zastavit, dokud nezruší demokracii a právní stát, tak volbami a podobnými legálními postupy, pokud je zruší, tak odbojem.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist