https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vedci-prohlaseni-odbornych-spolecnosti-a-akademickych-pracovist-k-zahajeni-pripravy-plavebniho-koridoru-dunaj-odra-labe?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vědci: Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe

8.10.2020
Polský přístav Kózle. Na snímku vlevo je vidět vyústění Hlivického průplavu, jehož hladina se ztrácí ve stromoví. Vpravo v pozadí je vidět stupeň Kózle na řece Odře.
Polský přístav Kózle. Na snímku vlevo je vidět vyústění Hlivického průplavu, jehož hladina se ztrácí ve stromoví. Vpravo v pozadí je vidět stupeň Kózle na řece Odře.
Foto | Jaroslav Kubec / Wikimeda Commons
Jakožto zástupci odborných společností a akademických pracovišť vyjadřujeme zásadní znepokojení nad usnesením o zahájení přípravy realizace koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL), které v pondělí 5. října na svém jednání přijala vláda České republiky. Považujeme za nepřijatelné, aby bez náležité společenské a odborné diskuse vláda projednávala a schvalovala kroky vedoucí k realizaci DOL či jeho části.
reklama

 

S ohledem na závěry Studie proveditelnosti i našich vlastních šetření a odborných studií je zřejmé, že se jedná o projekt, který by měl významný negativní dopad na hydrologický režim krajiny a zásadně by poškodil životní prostředí. V tomto duchu se vyjadřuje i usnesení Senátu Parlamentu ČR z jednání ze dne 14. června 2019, které žádá, aby rozhodnutí vlády předcházela oponentura provedená nestrannými zahraničními experty. Životní prostředí v ČR potřebuje systematické a nákladné zásahy cílené na ozdravění krajiny, zejména jejího vodního režimu. Vodní toky a jejich okolí patří k nejohroženějším a nejvíce poškozeným typům prostředí, přitom právě v oblasti plánovaného koridoru se nacházejí biologicky nesmírně cenná území, která patří mezi evropsky významné lokality (EVL). Koridor DOL by zabral tisíce hektarů půdy a tato území zničil. Tyto argumenty, včetně řady dalších, jsme již dříve shrnuli ve stanovisku části odborné veřejnosti.

V současné situaci, charakterizované prudkými klimatickými a společenskými změnami, existuje obrovská nejistota ohledně budoucí vodní bilance naší krajiny, dostupnosti zásob vody a splavnosti našich řek, stejně jako nejistota ohledně rozvoje různých alternativních dopravních cest. V takové situaci je plánování takto dlouhodobých projektů za stovky miliard, zásadně měnících krajinu, naprostým hazardem. Jakékoli kroky ve prospěch projektu DOL tak považujeme za krajně nezodpovědné. Postup ve věcech tak velkého rozsahu, a s takto zásadním vlivem na celé regiony ČR i okolních států, může být založen pouze na široké odborné i společenské diskusi a na dostatečném zvážení všech odborných studií a dalších podkladů.

V Praze 8. října 2020

Prohlášení připravili zástupci České společnosti pro ekologii a České limnologické společnosti s přispěním řady níže uvedených signatářů.

Podepsaní zástupci významných odborných společností a akademických pracovišť (v abecedním pořadí):
doc. Robert Antonín, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Ostravské Univerzity
doc. Petr Bogusch, Ph.D., vedoucí katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
prof. Tomáš Cajthaml, Ph.D., zástupce ředitele Ústavu pro životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
prof. Ivan Čepička, Ph.D., vedoucí katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení biodiverzity a ochrany přírody Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR
doc. Aleš Dolný, Ph.D., vedoucí katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
doc. Pavel Drozd, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Ostravské univerzity
Ing. Ondřej Feit, ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu
RNDr. Jiří Flousek, Ph.D., předseda České společnosti ornitologické
prof. Jan Frouz, CSc., ředitel výzkumné infrastruktury SoWa
prof. Martin Hanel, Ph.D., vedoucí katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze
doc. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
prof. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel Biologického centra Akademie věd ČR
Mgr. Jiří Hájek, Ph.D., vědecký tajemník České společnosti entomologické
Ing. Roman Heimlich, Ph.D., jednatel Českého rybářského svazu
doc. Jan Hradecký, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
doc. Miroslav Holeček, Dr., rektor Západočeské univerzity v Plzni
doc. Pavel Chromý, Ph.D., prezident České geografické společnosti
prof. Milan Chytrý, Ph.D., ředitel Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
prof. Pavel Jungwirth, D.Sc., předseda Učené společnosti České republiky
prof. Lukáš Kalous, Ph.D., proděkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze
Ing. arch. Jan Kasl, předseda České komory architektů
doc. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., předseda České asociace geomorfologů
doc. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy
doc. Ondřej Koukol, Ph.D., vedoucí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
doc. František Kowolowski, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity
prof. Pavel Kozák, Ph.D., děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
RNDr. David Král, Ph.D., předseda České společnosti entomologické
doc. Stanislav Kraft, Ph.D., vedoucí katedry geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
prof. Lukáš Kratochvíl, Ph.D., vedoucí katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
doc. Jan Kříž, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
doc. Martin Kubala, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. Jan Kubečka, CSc., ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR
prof. Jakub Langhammer, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
prof. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské univerzity
PhDr. Karel Mach, MSc., předseda Českého rybářského svazu
prof. František Marec, CSc., ředitel Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR
prof. Michal V. Marek, DrSc., ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR
prof. Jan Mareš, vedoucí Oddělení rybářství a hydrobiologie Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
prof. Bedřich Moldan, CSc., zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
doc. Daniel Münich, Ph.D., výkonný ředitel akademického think tanku IDEA při Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI)
doc. Vladan Ondřej, Ph.D., vedoucí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. Stanislav Pekár, Ph.D., místopředseda České arachnologické společnosti
prof. Adam Petrusek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
doc. Martin Pivokoňský, Ph.D., ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR
doc. Václav Pižl, CSc., předseda České zoologické společnosti
doc. Petr Pokorný, Ph.D., ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR
prof. Karel Prach, CSc., předseda České botanické společnosti
prof. Petr Pyšek, CSc., vedoucí Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR
Ing. Jana Pyšková, předsedkyně České asociace pro krajinářskou architekturu
prof. Petr Ráb, DrSc., vedoucí Laboratoře genetiky ryb Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR
prof. Tomáš Randák, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologické Fakulty rybářství a ochrany vod JU
doc. Pavel Raška, Ph.D., vedoucí katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
RNDr. Ivan Rehák, CSc., prezident České herpetologické společnosti
doc. Martin Rulík, Ph.D., zástupce vedoucího katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. Petr Rumpel, Ph.D., vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., předseda České arachnologické společnosti
doc. Alena Salašová, děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Ing. Vladimír Sitta, vedoucí Ústavu krajinářské architektury Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze
prof. David Storch, Ph.D., místopředseda České společnosti pro ekologii
doc. Josef Suchomel, Ph.D., vedoucí Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
prof. Miroslav Svoboda, Ph.D., vedoucí katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze
prof. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
RNDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., předsedkyně České společnosti pro krajinnou ekologii (IALE-CZ)
prof. Bořivoj Šarapatka, CSc., předseda České pedologické společnosti
RNDr. Václav Škarpich, Ph.D., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc., předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR
doc. Milan Štech, Ph.D., vedoucí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
RNDr. Karel Tajovský, CSc., ředitel Ústavu půdní biologie Biologického centra Akademie věd ČR
doc. Václav Treml, Ph.D., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
RNDr. Robert Tropek, Ph.D., předseda České společnosti pro ekologii
doc. Michal Varady, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Mgr. Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické
prof. Petr Volf, CSc., člen kolegia rektora Univerzity Karlovy
prof. Jaroslav Vrba, CSc., vedoucí katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
doc. Jan Wild, Ph.D., ředitel Botanického ústavu Akademie věd ČR
prof. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
doc. Petr Znachor, Ph.D., předseda České limnologické společnosti
doc. Jan Zukal, Dr., ředitel Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR

reklama

Vědci

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (49)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MV

Martin Vlk

8.10.2020 11:01
Lodní doprava je cca 75x méně náročná na energii než doprava silniční a asi 9x méně náročná než doprava po železnici. Vodní hladinu není třeba záplatovat a není třeba měniž kolejnice (obojí energeticky velmi náročné). Zásah do krajiny a její hydro bilance se dá posuzovat až na základě konktrétního projektu. Tedy podle toho, jak hluboko kde bude kanál vést a jaké jsou v daném místě vrstvy a jak jsou propustné a také, jaká opatření budou v projektu navržena. Dříve se o těchto vlivech hovořit rozhodně nedá a jejich vyjádření tedy nemá žádnou hodnotu. Myslím, že by zde jmenovaní měli vrátit své diplomy.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

8.10.2020 11:22 Reaguje na Martin Vlk
Takže Vy to víte lépe než výše podepsané špičky naší vědy. Jste směšný, jděte se vycpat..
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

8.10.2020 11:46 Reaguje na Karel Pavelka
přesně! kdepak na nás vy vědci, všechno víme líp
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

8.10.2020 12:32 Reaguje na Martin Vlk
Buďte trochu realista. Vodní kanál není nic jiného než rozsahlý hluboký zářez do krajiny, kterou zpravidla odvodňuje. A to horninami, které tvoří především sedimenty.

Profil na schválené části jsou především ledovcové a říční sedimenty. Velmi dobře propustné štěrkopísky. A bavíme se o ploše v km2. A budování kanálů minimálně propouštějících podzemní vodu je extrémně drahé, prakticky mimo realitu.

Takže jak to asi tak dopadne ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.10.2020 13:09 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Jak dycky. Voda se ztratí v podzemí.
Odpovědět
LB

Lukas B.

8.10.2020 13:47 Reaguje na Stanislav Hrouzek
přijďte se podívat třeba na kanál Vraňany-Hořín, 10. října odpoledne se vypouští. a jako každý kanál v říční krajině a štěrkopískových terasách je samozřejmě ve dně i stěnách těsněný jílovým těsněním, které bylo provedeno prostředky z dnešního pohledu velmi primitivními před více než stoletím (to, že je dnes na konci životnosti, to je jiná). technologie používaná dneska jsou třeba bentonitové rohože, a nedá se říci, že by to byla ekonomicky nějaká darda.
a takový kanál samozřejmě může krajinu teoreticky odvodňovat, ale mnohem častěji zavodňovat, třeba je-li úroveň hladiny výše než okolní terén, takže při vypuštění kanálu je nutno dotovat vodou zatopené a zarostlé pískovny, a okolnímu pokojnému obyvatelstvu mizí voda ze studní.
Odpovědět
LB

Lukas B.

8.10.2020 13:48 Reaguje na Lukas B.
ne snad že bych tu megalománii nějak chtěl podporovat, ale opravdu nemáme zapotřebí používat liché argumenty.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.10.2020 16:30 Reaguje na Lukas B.
Jenže ony proti tomu kanálu jiné než liché nejsou.
Odpovědět
sv

8.10.2020 18:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Myslíte třeba tu "nelichou" studii proveditelnosti, se z prstu vycucaným objemem dopravy několikrát převyšujícím reálný objem dopravy na giganticky ztrátovém kanálu Rýn-Mohan-Dunaj, jen aby to hradnímu čučkařovi vyšlo?
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.10.2020 15:11 Reaguje na
Ten kanál vede vytíženějším směrem. Kompletní DOL by navíc provedl jedinečné propojení všech moří, která obklopují Evropu.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

11.10.2020 11:52 Reaguje na Jan Šimůnek
No, to by bylo fajn... a k čemu vlastně?! Pro turistiku :)? K šíření invazních druhů? Že by se to vyjímalo krásně na zdi ŘVC či na náhrobku Kanalissima Zemana :)?
Ano, to propojení by bylo opravdu jedinečné. Ale stejně tak je to i jedinečná ptákovina!
Odpovědět
sv

12.10.2020 21:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, Rýn-Mohan-Dunaj veden "vytíženějším" směrem než ta čučkařova fantasmagorie DOL, přesto je vysoce ztrátový. Jedinečné propojení právě díky RMD již existuje. Na propojení baltského rybníku, když je to do Severního moře je skok, je "jedinečná" akorát ta drzost s jakou se podržtašky hradního čučkaře kolem sebe ohánějí vylhanými čísly.
Odpovědět
PD

Pavel Dostál

8.10.2020 20:25 Reaguje na Martin Vlk
Mohl bych odporovat Vašim tvrzením, ale proč. Nechcete si text přečíst ještě jednou? Zjistil byste, že text vyzývá k hlubší diskuzi a důkladnějšímu zvážení argumentů, než dojde k nezvratnému rozhodnutí. To mi přijde rozumné. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí padlo na základě naprosto vyfabulované Studie proveditelnosti, také bych doufal, že ještě nějaká odborná studie se skutečnou oponenturou se objeví a bude nad ní skutečná politická i odborná debata.
Odpovědět
SR

Selský Rozum

9.10.2020 20:07 Reaguje na Martin Vlk
https://www.youtube.com/watch?v=IPNGuGi9nC8&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%A1Plavba

Zkuste lidi na chvíli zapomenout na všechna "CO KDYBY", v klidu se usaďte a pustě video viz. odkaz, ať máte taky jé info, než od chlapů z hospody či z blesku. Zabere vám to 18min.(to jsou dvě reklamy během filmu) Udělejte si svůj vlastní názor. Vodní díla nejsou vzdušné zámky, ale realita a poznávací znak vyspělých civilizací.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

11.10.2020 11:50 Reaguje na Martin Vlk
Bylo by fajn, kdyby zastánci naší paroplavby opustili konečně nesmysl o nejekologičtější a na palivo nejméně náročné lodní dopravě. Taky argument o neopotřebovávání vodní hladiny je zralý tak na propagaci kanálu v mateřské školce. Takže:
Nákladnost té které dopravy vám může vyjít, teprve když do ní započítáte opravdu všechny náklady, tedy i:
budování a údržba
Vzrůst nákladů na všechny ostatní stavby - přemostění či změna trasy pro železnici, silnice, plynovody, produktovody atd.
A najednou zjistíte, že když už budete mít úplně umělé koryto vybetonované a zpevněné, často se vypínající nad krajinu a vedoucí i tunely, bylo by jednodušší, posílat jím nasucho lodi s kolečky - ušetřil byste alespoň na čerpání vody a na stavbě zdymadel :o).
Odpovědět
RN

Roman Novák

8.10.2020 11:29
Jaká asi bude propustnost a rychlost dopravy po tomto kanálu?Kolik zboží a v jakém čase se zboží dostane na místo určení? kdo zaručí, že v době dokončení se nebude zboží dopravovat jiným způsobem a našem dětem nezbudou jen dluhy a smutný pohled na tenhle pomník.Způsob jakým se bez veřejné diskuse oznámil,považuji za diktátorský a krajně nebezpečný pro naši společnost.A o zásazích do přírody ani nemluvě.A tohle není o diplomu, ale o rozumu a analýze možností.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.10.2020 12:29
Nestává se tak často, aby široká veřejnost a vědecká obec měly absolutně stejný názor na nějakou věc.
Už jenom z tohoto pohledu by vláda ČR měla své rozhodnutí zrušit anebo pozastavit.
Plán kanálu DOL je nejen zcela zbytečný ale i nebezpečný pro životní prostředí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.10.2020 13:11
Je to dobré, v naším autoritářském režimu se skutečně oživuje občanská společnost a kontroluje alespoň nejhorší přešlapy vádnoucí oligarchie.
Odpovědět
Šimon Špidla

Šimon Špidla

8.10.2020 13:14
A co na to ministr životního prostředí?
Odpovědět
sv

8.10.2020 13:27 Reaguje na Šimon Špidla
.. že mlčí? Tak mi zavolejte Staníka.
Odpovědět
PD

Pavel Dostál

8.10.2020 20:34 Reaguje na Šimon Špidla
Vysvětlil už ministr životního prostředí svým kolegům, že EVL a ptačí oblasti nelze jen tak zrušit, protože nejsou vyhlášeny jen podle našeho, ale hlavně unijního práva? Jakýkoli negativní vliv je třeba kompenzovat a zasadní negativní vlivy jsou možné jen z důvodu obrany státu nebo ochrany zdraví. Pokud nehodláme prohlásit kanál za obrannou stavbu, což by fungovalo tak v 17. století, tak netuším, jak si jejich překopání představují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.10.2020 15:56
Ten kanál je zcela fatální nesmysl, tady je dobré podívat se na podobný projekt dávno postavený:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakub-kucera-kanal-ryn-mohan-dunaj-ma-pocatky-daleko-v-historii-a-slibnou-budoucnost-v-nedohlednu

Ovšem tento kanál má šířku minimálně 55 metrů (nevím jak je projektovaný DOL, ale těžko to bude stejné) a hlavně si plánovači neuvědomují jednu podstatnou věc:

První loď by jím mohla proplout až tehdy, až bude CELÝ DOSTAVĚNÝ a plně funkční.
Jediná jistota tam ale je, že to nebude NIKDY.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.10.2020 16:33 Reaguje na Pavel Hanzl
První loď může do Ostravy z Polska proplout po postavení těch pár desítek km.
Je jasné, že ten moment se ukáže, že se žádná katastrofa neděje (byť duhatci a další podobní budou dál řvát nesmyslné lži o "ničení meandrů"), a že je z toho naopak užitek.
Což je noční můra každého správného ekologa, který by nás chtěl vrátit do jeskyní, nebo rovnou na stromy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.10.2020 20:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Nebavím se o kousku kanálu z Ostravy do Polska, to je asi účelné a místní firmy i správa to má promyšlené. Ale celý DOL je cypovina nakvadrát.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.10.2020 09:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud se ukáže, že tenhle kanál je přínosem, smrskne se tábor odpůrců DOL dost podstatně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.10.2020 15:59 Reaguje na Jan Šimůnek
To se ukáže až v době, kdy tady bude vládnout úplně někdo jiný.
Stát, který není schopen opravit jedinou dálnici, není schopen dostavět kousky dálnic na hranice, není schopen opravit kus zvlněné dálnice v Ostravě, tak co chce proboha stavět za magastavbu??
Když není schopen ani vyřešit 8 let straý primitivní podvod s čapím hnízdem, tak co plánuje za stavby?
Stát, který dokončil jako poslední stavbu tunel Blanka a vyprodukoval kolem toho neskutečné giga mega keců, obvinění, hyenizací, korupcí, soudních tahanic atd. atd. atd.
TAK CO CHCE PROBOHA STAVĚT??
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

11.10.2020 11:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Přesněěě!
Navíc potřebujeme investice do velkozemědělci zničené krajiny, do obnovy půd a vodního režimu, do obnovy lesů, retence dešťové vody ve městech. A ti magoři, co jim voní prachy ve státním rozpočtu, nepřestanou vymýšlet cesty, jak se k nim podhrabat!
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

11.10.2020 11:57 Reaguje na Pavel Hanzl
NENÍ to účelné!!! To ostatně prohlásil i fanatik Skalický, že investice do tohoto kousku začnou dávat smysl až po dokončení celého kanálu.
Přátelé, opatrně a rozpoznávejte dobře, kdy se jedná o klasickou salámovou metodu!
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

11.10.2020 11:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Víte, nenávist k lidem, co jim to trochu ekologicky myslí, nemusí nutně podporovat vznik vlastních moudrých myšlének, jak patrno z četných příkladů...
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.10.2020 16:34
Nelze si nevšimnout, že signatáři jsou ve valné většině lidé na politických (politicko - správních) postech, takže jejich motivace bude spíš politická než odborná.
Odpovědět
PD

Pavel Dostál

8.10.2020 20:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Nelze si nevšimnout, že mezi signatáři je většina české špičky v biologických oborech a spousta z těch postů je typická tím, že na ně musíte někoho přemluvit.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.10.2020 21:34 Reaguje na Pavel Dostál
Nechci vám brát iluze, ale skutečně zapálený vědec vědu
neopustí kvůli funkci, kde už na tu vědu čas mít nebude.
Možná takoví jsou, ale nevím, zda stíhají obojí naplno.
Mezi signatáři však ale postrádám dopraváky, techniky,
ekonomy a finančníky. Možná to taky časem podepíší, ale
i tak to rozhodnou nakonec politici na základě mandátu
od voličů. Oni jdou se svou kůží na trh a ne petenti z
řad akademiků, kteří tento mandát nemají. To by pak nebylo potřeba voleb a mohly by rozhodovat sbory učenců na základě svých priorit a zájmů. Tak se pane v demokracii nerozhoduje o závažných věcech. Podobná prohlášení, pokud nejsou
výzvou k diskusi, ale rovnou kategoricky projekt odmítají, tak nemají význam pro demokratické rozhodování. Mají pouze
úkol ovlivnit veřejné mínění věřící autoritám. U takto
závažného projektu musí být umožněno slyšení oběma stranám
a nakonec vypsat i to referendum. Pak už bude záležet
pouze na argumentech obou táborů a na tom čemu dá přednost
celý národ a né pouze pár desítek signatářů.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.10.2020 22:48 Reaguje na Břetislav Machaček
Nechci vám brát iluze, ale možná jste si mohl všimnout, že DOL se projednává tak trochu ,,v utajení,, a moc velká diskuze se kolem toho nevede. ;)
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.10.2020 09:19 Reaguje na Břetislav Machaček
Z vlastní zkušenosti (vedl jsem nějaký čas ústav o dvou lidech a v podstatě s minimálním inventářem) mohu říci, že i to byl záběr vědu vytěsňující. Pokud má někdo pod sebou pár desítek lidí, nějaký drahý inventář, odpovědnost za výuku desítek/stovek studentů atd., tak má na vědu čas leda snad o víkendech.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

11.10.2020 12:06 Reaguje na Břetislav Machaček
Víte, ono je to hodně tak, že vědu můžete dělat sám = nikam se moc nedostanete. Pak můžete šéfovat nějakému týmu, který na vašich myšlenkách bude spolu s vámi pracovat. No a pak můžete šéfovat něčemu většímu, kde sice už vy sám osobně si u mikroskopu nebo u přístrojů nezasednete, ale zase máte vize a odborné kontakty, abyste směroval a držel v progresi celé velké pracoviště. Tedy pokud jste "skutečně zapálený vědec", jak píšete.
Zásada - když o věci nic nevím, nepouštím se do příliš hlubokých úvah :o)!
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.10.2020 10:34 Reaguje na Jindřich Duras
Při vedení většího pracoviště nebudete mít čaas ani na ty vize (nehledě k tomu, že se budou stále více vzdalovat realitě), ani na odborné kontakty apod. Budete mít i jinak nastavené priority (protože značná materiální odpovědnost i za úplné blbosti).
A ne každý má žaludek na to, aby se nechal od podřízených připisovat na práce, jichž se nedotkl ani prstem.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

11.10.2020 12:09 Reaguje na Břetislav Machaček
Aaa zapomněl jsem:
To prohlášení vyzývá nejen k široké odborné diskusi, která neproběhla, ale dovolává se také skutečně nestranné expertizy, kterou nebudou dělat firmy placené MD a ŘVC.
To jste si nepřečetl, co? Škoda, byl byste si ušetřil hloupý komentář.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.10.2020 14:03 Reaguje na Jindřich Duras
Víte já nezažil nikdy v životě někoho skutečně
nestranného. Každý má nějakou tu svoji prioritu
a za ni bojuje. A podobné je to s nezávislostí,
kdy i vědci a hlavně ti funkcionáři jsou závislí
na svých chlebodárcích a sponzorech. Vláda už
ale nebývá tím chlebodárcem, protože je platí ze
zákona a tak má hlavní slovo ten sponzor, který
přispívá selektivně nad rámec toho zákona a taky
žádá patřičný "výkon" za to sponzorství. Hloupé
je spíše to, myslet si, že tak konají všichni
opravdu nezištně a nezávisle. Vždy bude u staveb
na ně jiný pohled techniků, stavbařů, energetiků
a jiný pak přírodovědců, filozofů a ekologů.
A ani v jednotlivých oborech nepanuje vždy
jednotný názor. Kritika s jakou se setkala
pouze přípravná studie projektu a to i té
části projektu, je doslova hysterická a má
ale zcela jiný důvod, než ta otázka ekologie
a ekonomiky. Politika zde hraje prvořadou roli
už pouze proto, že proti jsou sami zadavatelé
studie z roku 2011 z řad dnešní opozice.
Jsem zvědav na jejich reakci po případném
vítězství v parlamentních volbách a podpoře
stavby tohoto úseku z EU. Z Polska takové
kategorické odmítnutí neslyším a přitom
na nic leží většina nákladů i práce. Jich se
bude týkat i zábor půdy pro obchvat Meandrů a
stavby většiny plavebních stupňů a komor. Sám
se toho asi nedožiji, ale podivuji se takové hysterické reakci ještě před konečným plánem
stavby. Do zahájení výstavby v r. 2030 tu budou ještě dvoje parlamentní volby, prezident nebude
prezidentem a asi ani premiér premiérem. Bude tu asi zcela jiná reprezentace a možná že i jiné dopravní podmínky a priority. Tu už se to bere za hotovou věc s vyčíslením nákladů a škod, včetně nápadů jak ty finance využít jinak. Nikdo ty miliardy ještě neviděl a při tomto zadlužení je bude asi muset někde půjčit. Věřitel bude žádat záruku návratnosti investice a právě ty podklady proveditelnosti, které se mají dopodrobna vypracovat. Takže je to ve stejném stavu jako rychlotratí a nových dálnic. To všechno trvá strašně dlouho a je pouze nutné to vše alespoň
projektově připravit. Takže méně hysterie a
trochu vize do budoucnosti při řešení nákladní
dopravy.
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.10.2020 11:16 Reaguje na Pavel Dostál
Vysoká funkce a špičková vědecká kvalifikace jsou dvě věci, které opravdu zdaleka nemusejí jít ruku v ruce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.10.2020 21:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Nelze si nevšimnout, že člověk rozumu mdlého většinou neuznává lidi vzdělané a zodpovědné a je přesvědčen, že všemu rozumí nelépe.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.10.2020 09:20 Reaguje na Pavel Hanzl
To tady předvádíte přímo excelentně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.10.2020 16:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Na rozdíl od vás si já vážím názorů odborníků.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.10.2020 21:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Já také, ale na rozdíl od vás testuji jejich kvalitu.MMCH, přesně tento problém jsem řešil už jako student při vypracovávání své první vědecké práce (byť mi vyšla jako druhá či třetí, vzhledem k výrobním lhůtám příslušného časopisu). Prostě, které z předchůdců, pracujících na témže tématu, odmítnout, a na které se naopak snažit navázat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.10.2020 21:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Prokazatelně jste to ale nezvládl. Věříte zcela nekriticky úplným blbostem, které se nedají dokázat ani omylem.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.10.2020 22:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Nelze si nevšimnout, že jste jen a pouze tlučhuba. :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.10.2020 16:01 Reaguje na Petr Eliáš
Abych byl přesný, naprogramovali ho jako tlučhubu.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

11.10.2020 12:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Hele, vy tady jede bomby pravidelně, ale tohle je ještě o level výš :o)! Děkani přírodovědeckých fakult, ředitelé ústavů Akademie věd, předsedové (a hlavní výbory) odborných společností... to je jedna politická organizace vedle druhé! Ani nevím, jestli jste mě svou hloupostí naštval nebo pobavil...
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.10.2020 21:32 Reaguje na Jindřich Duras
Děkan je politicko - správní funkce. Velice často, bohužel, politikaří i odborné společnosti (jak která).
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

10.10.2020 11:49
Naprosto souhlasím s tvrzením podepsaných renomovaných vědců, že „Postup ve věcech tak velkého rozsahu, a s takto zásadním vlivem na celé regiony ČR i okolních států, může být založen pouze na široké odborné i společenské diskusi a na dostatečném zvážení všech odborných studií a dalších podkladů.“
Odpovědět
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

TOPlist