https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimirn-wagner-muze-byt-shoda-na-energeticke-koncepci-v-cesku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Může být shoda na energetické koncepci v Česku?

8.7.2020
Podaří se najít shodu na finančním modelu pro podporu obnovitelných zdrojů?
Podaří se najít shodu na finančním modelu pro podporu obnovitelných zdrojů?
Stále více se blíží zlomové období z hlediska energetiky v našem regionu i celé Evropě. Je tak stále důležitější, aby se v Česku přistoupilo k radikálnějším krokům, které by umožnily přechod a modernizaci naší energetiky. Je však vidět, že se zatím nedaří nalézt shodu a realizovat potřebné konkrétní kroky.
 

V poslední době se však zdá, že se začíná objevovat určitá širší vůle ke kompromisu a shodě. Příkladem můžou být materiály Stínové uhelné komise k jaderné energetice. Tato je dominantně tvořena reprezentanty protijaderně nastavených environmentálních aktivistických skupin. Přesto je k možnému využití jaderné energie při přechodu k nízkoemisní energetice v Česku poměrně velmi vstřícná. Je pochopitelně otázkou, do jaké míry návrh reprezentuje shodu komise a do jaké míry jde o názor daného jejího člena. Přesto by to mohlo znamenat určitý posun v prioritách a ochotu k hledání kompromisu s cílem reálného posunu na cestě k dosažení snížení emisí.

Na čem by nejspíše mohla panovat shoda

Proto bych se pokusil formulovat základní mantinely, které ohraničují budoucí cestu energetiky u nás a mohly by být v Česku základem širší shody. Jde o těchto několik důležitých faktů.

Je nesporné, že Česko a celá Evropa odejde od uhlí a s největší pravděpodobností bude stále větší tlak na odchod i od dalších fosilních zdrojů a prosazování snížení emisí oxidu uhličitého. Je tak třeba počítat například s růstem ceny emisních povolenek v Evropské unii a zavádění dalších nástrojů pro omezování emisí oxidu uhličitého.

Česká republika tak musí zvýšit podíl nízkoemisních zdrojů ve svém energetickém mixu. Nemá větrné pobřeží a její geografická poloha a poměrně vysoká hustota osídlení omezuje možnosti využití většiny obnovitelných zdrojů. Musí tak vytvořit rozmanitý energetický mix a nemůže spoléhat na nějaký dominující zdroj, kterým může být voda v Rakousku či Švédsku, vítr v Dánsku, Německu a Velké Británii nebo slunce ve Španělsku a Itálii.

V Česku i Evropě bude sílit tlak na elektrifikaci dopravy i dalších oblastí a zároveň lze čekat tlak na úspory a zvýšení efektivity využití energií. Dopady těchto trendů lze těžko odhadnout, takže budoucí vývoj spotřeby energií u nás lze jen těžko předvídat.

Česká republika je silně zapojena do energetické sítě v regionu a dominantně ovlivňována energetickou koncepcí Německa. Je tak vhodnější, aby energetický mix Česka německý doplňoval, než aby jej kopíroval. V době, kdy budou v Německu přebytky ve výrobě elektřiny, bude i u nás tato komodita laciná.

Shoda nejspíše panuje i v tom, že by bylo dobré nevyvážet fosilní elektřinu. Prioritně pak omezovat výrobu a vývoz té uhelné. Zároveň by však nemělo neuvážené zavírání energetických zdrojů a snížení produkce elektřiny ohrozit dostupnost a cenu elektřiny pro náš průmysl a obyvatelstvo. V Česku je životní úroveň značně závislá na průmyslu a případné zhoršení dostupnosti elektřiny a významné zvýšení její ceny by mohlo mít i dramatické sociální dopady.

V energetice probíhají současně na jedné straně cesta k stále větší centralizaci, na druhé pak se do energetické sítě zapojuje stále větší počet malých decentralizovaných zdrojů. Příkladem toho prvního trendu jsou například velké větrné farmy na severu Evropy, které vyrábí elektřinu pro spotřebitelé ve vzdálenostech mnoha stovek kilometrů. Vede to k nutnosti budovat velmi dlouhá vedení velmi vysokého napětí pro výkony v řádu gigawattů. Že nejde o jednoduchou záležitost, se přesvědčuje Německo, které chce nahradit jaderné a uhelné zdroje v Bavorsku z velké části právě větrnou energii ze severu. Druhý trend je symbolizován například stále větším počtem fotovoltaických zdrojů na střechách budov a nutností tyto fluktuující zdroje řídit v prostředí rychlých změn výroby a spotřeby konkrétních malých výrobců a spotřebitelů pomocí inteligentní sítě.

Najde se shoda na realizaci výběru dodavatele nového bloku pro Dukovany? Jedním z možných kandidátů je korejská firma Korea Hydro & Nuclear Power, která je součástí konsorcia KEPCO, které dokončuje své bloky ve Spojených arabských emirátech.
Najde se shoda na realizaci výběru dodavatele nového bloku pro Dukovany? Jedním z možných kandidátů je korejská firma Korea Hydro & Nuclear Power, která je součástí konsorcia KEPCO, které dokončuje své bloky ve Spojených arabských emirátech.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vladimír Wagner

Na čem shoda nepanuje

Na bodech formulovaných v předchozích bodech se většina odborníků i veřejnosti pravděpodobně shodne. Na druhé stráně jsou mezi odborníky i ve veřejnosti rozdílné názory na to, které konkrétní nízkoemisní zdroje nahradí odstavované uhelné a stárnoucí zdroje jiného typu. Stejně tak není shoda na tom, k jakému podílu centralizované a decentralizované energetiky by bylo vhodné dospět. Není shoda ani na tom, jak rychle a jakou formou by mělo proběhnout uzavírání uhelných bloků a odchod od ostatních fosilních zdrojů.

Možnosti využití fotovoltaiky i větru velice silně závisí na pokroku v oblasti ukládání energie a pokroku v zavádění chytrých prvků do energetiky. Stejně tak může ovlivnit míru budoucího využití jaderné energie hlavně v decentralizované podobě pokrok v oblasti malých modulárních reaktorů. Je tak jasné, že budoucí technologický průlom v některé ze zmíněných oblastí může přinést i značnou výhodu pro danou energetickou oblast. Bylo by tak dobré, aby případný průlom mohla česká energetika využít. Ovšem na tom, kdy a jaké takové technologické průlomy se uskuteční shoda nepanuje.

Shoda nepanuje ani v tom, jak rychle a jakým způsobem by mělo probíhat odstavování uhelných bloků a jak a jak dlouho by se měly využívat ostatní fosilní zdroje, zvláště plynové. Ještě složitější otázkou s řadou různých názorů je transformace technologií zajišťujících teplo nejen pro domácnosti, hlavně v oblasti centrálních zdrojů tepla.

Co by se mohlo a mělo vyřešit na cestě k nízkoemisnímu mixu

V oblasti jaderných zdrojů probíhá po dokončení dvou bloků v Temelíně v přípravě nových zdrojů dlouhodobé přešlapování. Po zrušení tendru na dostavbu Temelína je shoda v tom, že případné další bloky by se nejdříve měly stavět v Dukovanech. Zde by se totiž měla postupně připravovat náhrada stávajících bloků. Je poměrně vysoká shoda na tom, že by se současné dukovanské bloky měly provozovat celkově padesát nebo dokonce šedesát let. Přesto však je třeba počítat s tím, že by se mělo už nyní pracovat na jejich náhradě.

Je třeba najít způsob financování, vybrat dodavatele a stavbu realizovat. Česko má v jaderné energetice dlouhodobou tradici a je zde řada firem, které jsou do budování jaderných technologií zapojeny. Přesto je však otázka, jak se podaří překlenout dlouhou mezeru a jestli budeme schopni realizovat první nový blok u nás po dlouhé době. Právě výstavba jednoho nového bloku v Dukovanech by mohla ukázat, jaké schopnosti v jaderné energetice máme. Pokud bude realizace výstavby nového bloku probíhat úspěšně, bude možné na základě získaných zkušeností přistoupit i k výstavbě dalších v Dukovanech a Temelíně. Na základě získaných zkušeností pak třeba ve vzdálenější budoucnosti využít případný technologický průlom v oblasti malých modulárních reaktorů.

V oblasti větrných zdrojů zůstává dlouhodobá stagnace, kdy hlavně kvůli odporu místních komunit se nové větrné turbíny téměř vůbec nestaví. Po velkém boomu v letech 2009 a 2010 je i v oblasti fotovoltaických elektráren u nás dlouhodobá stagnace. I zde je třeba najít vhodný model financování a ukázat, jaký potenciál v této oblasti reálně máme. Na základě prvních realizovaných projektů a zkušeností s nimi pak bude možné podíl těchto zdrojů zvyšovat.

Je také třeba najít efektivní způsob podpory možností ukládání energie a chytrého řízení sítě. Jisté možnosti jsou už i v současném systému a lze je zapojit i v době, kdy zde ještě nebudou nové jaderné bloky nebo větší výkony v nových obnovitelných zdrojích. Zároveň by se měla ukázat cesta, jak v budoucnu podpořit v tomto směru vyšší používání fluktuujících obnovitelných zdrojů. A využít případně technologické průlomy v oblasti obnovitelných zdrojů, ukládání energie a kooperace pomocí chytrých sítí.

Je jasné, že ještě řadu let se naše energetika neobejde bez fosilních zdrojů, a ani těch uhelných. Je tak potřeba zajistit, aby se využívaly efektivně a ekologicky pro potřeby Česka, a elektřina z ní nesloužila k exportu. Zároveň je jasné, že by důraz měl být při jejich využívání na kogeneraci a co nejvyšší efektivitu i ekologický přístup.

Přehled výroby, spotřeby a emisí oxidu uhličitého za poslední měsíc ukazují, že i v Německu v době ideální pro využití fotovoltaiky je velkou část elektřiny nutno získat z fosilních zdrojů.
Přehled výroby, spotřeby a emisí oxidu uhličitého za poslední měsíc ukazují, že i v Německu v době ideální pro využití fotovoltaiky je velkou část elektřiny nutno získat z fosilních zdrojů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vladimír Wagner

Závěr

Je jasné, že zhruba do třiceti až čtyřicet let bychom měli přejít k dominantně nízkoemisní energetice. V každém případě je evidentní, že u nás to bude mix obnovitelných a jaderných zdrojů. Jak konkrétně se tento přechod realizuje a k jakému podílu jednotlivých nízkoemisních zdrojů se dospěje, lze těžko nyní odhadnout.

Ovšem pro efektivní přechod a postupné vyladění energetického mixu by přispělo, kdyby se dosáhlo alespoň základní shody v široké odborné komunitě i veřejnosti. Zatím se však bohužel zdá, že řada lobbystických skupin se více věnuje boji proti jiným zdrojům než snaze ukázat potenciál a možnosti toho jejich. Pokud by se dosáhlo společné podpory zmíněných projektů, které by na reálných příkladech ukázaly naše schopnosti a potenciál v daných oblastech, byl by to obrovský úspěch. A zároveň by se také realizoval skutečný pokrok v cestě za nízkoemisním mixem. Další kroky by se pak mohly dělat již na základě konkrétních zkušeností s reálným budováním a využíváním jednotlivých zdrojů.

Pokud by proponenti různých zdrojů a cest shromáždili a prezentovali přehled překážek, které stojí v cestě k realizaci jejich zdrojů, a pomohli v hledání vhodného a efektivního finančního modelu a zákonného rámce pro jejich podporu, mohly by se vytvořit podmínky pro první etapu realizace jednotlivých komponent našeho nízkoemisního mixu. Tato první etapa by pak umožnila získat zkušenosti pro realizaci dalších etap.

V případě fosilních zdrojů jde hlavně o zajištění energetické bezpečnosti a pokrytí výkonové dostatečnosti v době, kdy nízkoemisní zdroje a baterie nestačí. Proto je také třeba najít finanční model a zákonný rámec, který by je v této úloze podpořil a omezil vývoz jejich energie do zahraničí. V roce 2022 budou v Německu odstaveny všechny jaderné bloky, zároveň bude v následujících několika letech uzavřen velký počet uhelných bloků u nás i v našem okolí. Na realizaci jejich nízkoemisní náhrady je tak relativně málo času. Časový rámec výstavby nového jaderného bloku je poměrně dlouhý, i když u nás máme výhodu výstavby na připravených a schválených místech, kde je podpora výstavby veřejnosti v okolí poměrně silná. Pokud se vezme výstavba větrných turbín odpovídajícího výkonu, tak nalezení dostatečného počtu vhodných míst a získání potřebné podpory okolních komunit i potřebných stavebních povolení nebude patrně kratší, spíše naopak.

Zároveň budeme muset svou cestu k nízkoemisní energetice prosadit v rámci Evropské unie. Tomu by významně pomohla široká odborná i politická shoda na základních mantinelech. Ta by měla zahrnovat dostatečnou vůli po kompromisu. Žádný z finančních modelů a zákonných rámců totiž nemůže být ideální a uspokojující plně úplně všechny. Právě široká rámcová shoda a podpora energetické koncepce by usnadnila vyjednávání České republiky v rámci Evropské unie. Zde by bylo dobré, kdyby se politické strany a aktivistické skupiny vyhnuly zneužívání tohoto tématu k politickému a ideologickému boji.

Dostatek ekologicky přijatelné energie je klíčovou podmínkou pro udržitelný rozvoj naší civilizace a společnosti. Proto by jedna z následujících konferencí institutu Equilibrium měla být věnována právě tomuto tématu. S vysokou pravděpodobností by se měla uskutečnit 30. září 2020. I když je její zaměření spíše na dlouhodobé koncepce a vize, tedy třeba právě na těch následujících čtyřicet let, mělo by jít i o hledání právě popsané rámcové shody ve společnosti na směřování současné vize a hledání nástrojů, které by podle zainteresovaných odborníků pomohly odstranit překážky v její realizaci. Jednodenní konference by dopoledne byla věnována jednotlivým typům zdrojů, jejich uplatnění a kooperaci v energetickém mixu, přehledu, které překážky brání u nás jejich co nejefektivnějšímu nasazení, i jisté vizi jejich vzdálenější budoucnosti. Odpoledne by pak bylo věnováno hledání souběžné cesty k centralizaci i decentralizaci energetiky. Diskutovaly by se nástroje k podpoře energetické kooperace na velké vzdálenosti a s velkými výkony na jedné straně, i možnosti chytrých sítí v mikroregionech a obecném uplatnění konceptu, který by se dal označit jako Energetika 4.0, na straně druhé.

Poznámka: Rámcový přehled o problematice energetiky ve světě i u nás si lze udělat z článku cyklu věnovaného tomuto tématu (větrné zdroje, jadrné zdroje, fotovoltaické zdroje, cesty k nízkoemisní energetice, nízkoemisní scénáře v Česku, vodní elektrárny, akumulace a regulace sítě, geotermální energie a využití biomasy).


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (332)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 08:10
Nejdůležitějším slovem celého článku je KONSENSUS. To je skutečný problém v celé naší společnosti, která je tak rozdělená, že se neshodne ani na těch úplně nejzákladnějších věcech. Třeba jestli chceme patřit na Západ dnebo na Východ. Proto je zcela logické, že se nemůže shodnout na energetické koncepci, i když máme velkou výhodu v tom, že ostatní evropské státy ji mají dávno hotovou a máme kde opisovat. Proč toho nedokážeme využít?
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2020 08:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je, že zde stojí nikde na světě nefungující fantasmagorie, prosazované zelenými, proti jasné koncepci výstavby solidních zdrojů, nezávislých na počasí a denní době.

Pokud se nepodaří prosadit demokracii, v níž zelené pindy mají podporu, s níž se jejich nositelé ani nedostanou do parlamentu (leda nějakým podvodem), a prosadit následně to, co si přeje naprostá většina společnosti (i za cenu násilí proti té agresívní zelené menšině), tak budou vznikat jen jakási "kompromisní" řešení, která nic nevyřeší, leda budou situaci ještě zhoršovat (viz destabilizace sítě nadbytkem FV panelů).

A je jasné, že v situaci, kdy tito škůdci (právě proto, že škodí) mají podporu ze "starých" zemí EU, to patrně povede k nutnosti odtrhnout se od EU (protože její zreformování nelze považovat za možné, tento Klausův vlhký sen rozhodně nesdílím).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 09:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Tohle je přesně to, co jsem ve svém příspěvku jenom naznačil. Ten důvod PROČ jsme tak rozeštvaní a rozhádaní a nejsme schopni se shodnout ani na členství v EU. Jako ruský bot jste přesně napsal, jaké demagogie u nás vítězí.
Násilí proti ekologům, nesmysly o "destabilizace sítě" a hlavně o "koncepci solidních zdrojů", které nejsme v reálné době schopni vůbec postavit. A odchod z EU, což by byla katastrofa zcela fatální.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2020 09:22 Reaguje na Jan Šimůnek
To je zase bolševická fantasmagorie. :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 09:57 Reaguje na Petr Eliáš
Pan Šimůnek hovoří o "nefungující fantasmagorii" a má na mysli OZE, které tvoří jen v Německu asi polovinu výkonu celé energetiky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.7.2020 12:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Musíte si ale ještě přidat, kolik ten špás Němce stál, že se každé procento OZE navíc podepíše stále zvyšujícími náklady na stabilizaci sítě a že s tím "dobrovolně" pomáhají okolní státy. Prostě toto nevidět je nesoudné!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 13:05 Reaguje na Jiří Svoboda
A co je dnes zadarmo?
Investice do OZE je investice do budoucnosti a hlavně základ boje za záchranu klimatu a to se penězi těžko vyvažuje.
Nesnižovat emise CO2 by vyšlo až ďábelsky krát dráž.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2020 17:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste jak prodejce těch hrnců, co "samy vaří a ušetří šíleně energie (přestože to odporuje zdravému rozumu i termodynamickým zákonům), takže se ta cena 300 euro za jeden bohatě vyplatí.
A vaší smůlou je, že občané nejsou ve většině případů dementní důchodci, kteří na podobné podvody naletí.

Pokud místo do OZE budu investovat do JE, tak mám k dispozici solidní a silně stabilní zdroj (jehož parametrů v těchto charakteristikách OZE nejsou z principu s to dosáhnout) a mohu se vykašlat na ty OZE, protože energii z nich prostě nebudu potřebovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 19:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Zasekla se zase deska, proč vás nepřeprogramují???
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.7.2020 13:53 Reaguje na Pavel Hanzl
To s vámi souhlasím.

Ale já se pořád snaším otevírat otázku, co je ekonomicky i pro planetu výhodnější, zda energetika s dominancí OZE nebo jádra. Francie už před 50 lety dokázala, že to s jádrem jde velmi schůdně, a pochybuji, že (nebýt zelených magorů) by to bylo dnes složitější. OZE varianta zatím nebyla zrealizována a její rozvoj značně drhne na ekonomických i technických problémech. Toto je třeba si otevřeně přiznat a ne pouze šermovat frázemi naučenými od Duhy nebo Grínpís.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Systémově je to snad jasné. Jádro vytváří jakousi umělou energii navíc za obrovských nákladů a ještě produkuje nezlikvidovatelný radioaktivní odpad.
OZE využívají už stávající energii Slunce, tím nevytváří žádnou navíc a nemají tak hrozivý odpad, navíc palivo mají zadarmo.
Takže je to ložený a jde pouze o technologické zvládnutí, kde jádro má náskok.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.7.2020 20:47 Reaguje na Pavel Hanzl
To ale nedává odpověď na otázku, zda je to přes OZE v dohledné době zvládnutelné a CO2 nás už pěkně tlačí do kouta. Myslím, že jistější cesta je JE a získá se tak 100 let OZE dotáhnout.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 09:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Bez našeho a francouzského jádra a polského uhlí by už dávno měli jeden blackout za druhým.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Samozřejmě cypovina typu coby kdyby. Bod C) ruské demgogie.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Stačilo jedno přerušení kabelu kdesi v Beneluxu (navíc plánované, pro opravu vodní cesty, kterou křížil, a Německo se během minut rozpadlo ně několik samostatných ostrovů, které šly, alespoň přechodně do blackoutu. Poslední odběratelé elektřiny byli zapojeni až asi za týden po téhle taškařici.
Stalo se před několika lety, psalo se o tom i u nás.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 18:27 Reaguje na Jan Šimůnek
Proto je dobré mít na střeše fve, ať doma nebo ve firmě, nejlépe na obou místech.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 07:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta je vám v takovém případě totálně k exkrementu. Daleko lepší by byl agregát na benzín nebo naftu. Tak to ostatně mají pro případ výpadku proudu zařízeny i špitály.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.7.2020 10:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Ten dýzlák je jako záloha tutovka, taky ho normální zdroje mají (i jaderky). Pokud jedu ale na fve a v noci na baterie, dýzlák musím nahodit jen v případě skutečné pohromy, ale i tak jsem v pohodě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 08:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase kecáte. Zrovna dnes vyšel na Britských listech článek pana Hlavenky, podle něhož (oficiální německé statistiky) byl podíl OZE energie v Německu za rok 2019 byl necelých 37 % a autor se vzteká nad tím, jak budou "tupí Češi" jásat, pokud nebude naplněn cíl na letošní rok - 40 %, ale třeba jen 39,99.
Odpovědět

Viktor Šedivý

10.7.2020 08:54 Reaguje na Jan Šimůnek
To je podíl energie VYROBENÉ v Německu nebo podíl na SPOTŘEBĚ Německa?

Prvního parametru lze dosáhnout snadno, že :-/
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

10.7.2020 08:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Těch 37 % v BL není podíl obnovitelných zdrojů, ale snížení emisí CO2 oproti roku 1990. Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů byl v Německu v roce 2019 malinko přes 40 %.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:22 Reaguje na Vladimír Wagner
Dík za upřesnění, z toho článku to moc jasné není.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 18:28 Reaguje na Jan Šimůnek
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecko-podilu-oze-vyrobene-elektrine-dosahl-oblasti-50hertz-rekordnich-60
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 07:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Mimochodem, ten článek je ode dneška i na Ekolistu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

8.7.2020 09:06 Reaguje na Pavel Hanzl
No máte pravdu, Francie má již dlouhou dobu nízkoemisní energetiku, tam se inspirovat můžeme.
S tím věčným bojem mezi západem a východem si pouze někteří řeší svoje mindráky.
Celý svět obchoduje vesele s Čínou, taktéž s Ruskem. Německu v žádném případě nevadí spolupráce s tím "nepřítelem" na dostavbě a provozování Nord Stream II a tomto případě je pro Německo nepřítelem náš spojenec za velkou louží.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 09:39 Reaguje na Jaroslav Studnička
Náš směr vývoje není dán tím, kdo s kým kšeftuje. Ten je dán především politikou státu. A ta je u nás silně schizofrenní.
Francie má dávno vybudovanou koncepci energetiky na JE, ale nevím o tom, že by chtěli něco nového stavět. Samozřejmě využívají stávající a dál jdou do OZE. U nás to můžeme dělat podobně (nikoliv stejně).
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

8.7.2020 09:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Není důvod se chovat extrémně. Rozhodně to není černobílé respektive západ - východ.
Francie má hlavně dávno hotovou nízkouhlíkovou energetiku, oni nic budovat nemusí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 10:01 Reaguje na Jaroslav Studnička
Bohužel, v Evropě je ten postoj Západ - Východ zcela ostrý. Jako na Korejském poloostrově. Nebo znáte nějaký evropský stát, který by byl nějak "uprostřed" nebo napůl na Západě a napůl na Východě?
Možná zaostalé Srbsko, nebo potácející se Maďarsko. Jsou to ale pro nás vzory?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

8.7.2020 13:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Třeba to zmiňované Německo. Angela Merkelová byla loni na své 12 návštěvě v Číně a evidentně s tím Němci nemají problém... https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dvanacta-cesta-do-ciny-v-roli-kanclerky-merkelova-vyzvala-peking-k-nenasilnemu-reseni-hongkongskych-protestu-78533
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 14:11 Reaguje na Jaroslav Studnička
Si děláte čurinu, že? Nějaký jediný Němec snad někdy pochyboval, že není součástí Západní Evropy? Politici jsou od toho, aby jezdili a vyjednávali všude po světě, to je jejich job. Jen my jsme země naopak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2020 17:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože lidé z východu mají s podobnými existencemi, jako jsou ekologové, čerstvé a bezprostřední zkušenosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 16:47 Reaguje na Jan Šimůnek
V životě na Východě neviděli skutečného ekologa. Jen jim bylo nakecáváno, že to jsou zlobři, protože nechtějí čadit dýzláky na ruskou ropu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 18:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Marxistický póvl jim vládl desítky let. A řídil se v podstatě stejnými principy, jako ti západní ekologové.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste zcela mimo realitu. Marxisté ždímali zemi nadoraz, vytvořili největší totálně zdevastované území na světě a vy je srovnáváte s ekology, kteří proti tomu intenzívně bojují. My to máte skutečně všechno naopak, prostě ruský bot.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 08:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Devastace území ekology je sice jiná, ale v principu stejná, ne-li horší. Od odlesněné Šumavy až po fantasmagorie vyholení lesů v Krušných horách a jejich náhrady solárními elektrárnami. Pochopitelně, přes mnoho dalších škodlivých věcí, které se nacházejí různě ve stádiích mezi projekty a hotovými realizacemi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 18:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Proboha jaké vyholené Krušné hory pokryté panely? Vám regulérně šibe, vy máte vidiny a halucinace!!
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 07:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Zrovna v diskusi pod tímto článkem to jakýsi ekolog navrhl. O kousek níž.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.7.2020 10:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Někdo v nějaké diskusi navrhne, že každý člověk se jménem Šimůnek má být veřejně oběšen. Už se taky bojíte?
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.7.2020 08:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud by se podobné návrhy stejného člověka (či skupiny lidí) dříve realizovaly, tak bych obavy měl a v určité situaci bych byl i pro preventivní útok.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.7.2020 12:02 Reaguje na Pavel Hanzl
No, hotovou ji možná mají, ale třeba v Německu z ní hodně lidí až tak moc odvázaná není, zejména ve východní, chudší části. Akorát, že Němci jsou více vycvičeni v tom držet ústa a krok a názory proti proudu se tam moc netrpí. A to nejen v případě energetiky. Která je navíc až tak netrápí, protože jak jsou opravdu bohatá společnost, tak ty zvýšené náklady ustojí.
My jsme na tom o poznání hůře, navíc naše pozice jako zejména subdodavatelské průmyslové ekonomiky tomu také moc nenapomáhá. Takže nějaké velké opisování od Německa nebo Rakouska by mohlo vést k zajímavým koncům.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 14:19 Reaguje na Svatá Prostoto
Samozřejmě není možno opisovat doslova, ale máme hlavy na to, abychom pochopili podstatu problému a zkombinovat funkční postupy pro naše potřeby. Němci mají Severní moře, ale zase tlumí JE, což my nemusíme. Ale dobře s nimi můžeme s energií kšeftovat. V zimě víc fučí ale málo svítí, v létě naopak, jádro dává stabilitu, ale špičku vykryje paroplyn nebo fve.
Každopádně se u nás spí na vavřínech, což je asi nejen můj názor. Upínat se k nějakému JE mastodontu za nejdříve 20 let je přece nerozum.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže po lidech, kteří chápou podstatu problému, tady vy neustále plivete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 18:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Na koho tady proboha plivu?
Ruský bot je terminus technicus, nikoliv plivanec a myslím si, že to jste tu jenom vy.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.7.2020 17:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Hanzl je nádhernou ukázkou toho, proč ke konsensu u nás nedošlo. Je perfektním příkladem ideologického fanatika, který je bez znalosti dané problematiky, a přesto neustále vykřikuje absolutně nesmyslné jednostranné ideje. I v této diskuzi je nejčastějším přispěvatelem. Místo aby ukazoval a diskutoval řešení a byl otevřen kompromisu a hledání možností, fanaticky bojuje proti většině zdrojů a vyhlašuje, že řešení je jasné, bez toho, aby nějaké reálné ukázal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 19:28 Reaguje na Vladimír Wagner
Konsensus na energetické koncepci státu snad dělají odborníci a ne já!!! Já jsem amatér a mám amatérské názory a nikomu nic nevnucuji, taky nic nerozhoduji.
Jestli tam rozhodují lidé jako já, tak potěš koště.
Ale vážně: Naše země je součást EU a proto očekávám tohle rozhodnutí kompatibilní s EU, což se nějak neděje. Pokud Green Deal náš premiér podepsal, tak ho má vláda plnit a nemá kličkovat, sabotovat, štvát proti tomu lidi.
Nevím, proti jakým zdrojům fanaticky bojuji, ale řešení přece nemáme moc na výběr. Z OZE můžeme masivně využít jen fve, pomocí diverzifikace i cokoloiv jiného ale jen na místní úrovni. JE považuji za nepostradatelnou složku, ale za 20 let budeme mít úplně jiné technologie.
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.7.2020 20:43 Reaguje na Pavel Hanzl
"za 20 let budeme mít úplně jiné technologie"?
Eh?

A co by to mělo být - přijímače volné energie, záchyt flatulence obyvatel? Možné zdroje s využitelnou hustotou energie jsou známy a můžeme se zlepšit o nějaká procenta v účinnosti.
Odpovědět
MG

Milan G

9.7.2020 08:39 Reaguje na Viktor Šedivý
No pan Hanzl o tom ještě moc nemluví, ale už jsou tady tzv. stínové generátory, v podstatě už je vyrábí, je to otázkou pár měsíců a ty vhodně doplní fve :-))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:21 Reaguje na Viktor Šedivý
Nové technologie se intenzivně vyvíjí a rozbíhají:
Mikrozdroje JE typu Nuscale - už v licenčním řízení.
Vodíková industrie - v Holandsku staví první fabriky a automobilky dávají první série na trh.
Tokamak - ten bude trvat asi nejdéle, ale už mají energetický výkon a slibují.......
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 09:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Za dvacet let žádné jiné technologie nebudou. Jednoduše proto, že se ani nerýsují v laboratořích. Jen nepatrná a v principu bezvýznamná zlepšení stávajících.

Jistěže by bylo možné ledacos:
- Výstavba dalších jaderných elektráren (zuřivě tomu brání zelení)
- Využití geotermální energie v oblasti západního cípu Čech (zuřivě tomu brání zelení, mohl tam dávno stát "geotermální Temelín")
- Náhrada uhlí u nás těženým břidličným plynem (zuřivě tomu brání zelení)
- Použití GMO jako energetických plodin - v principu by bylo možné sklízet z plochy několikanásobek biomasy oproti současným možnostem (zuřivě tomu brání EU na bázi ideologických žvástů zelených)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

9.7.2020 16:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Už vidím, jak spotřebu uhlí v ČR nahradíte břidlicovým plynem. Když pro těžbu je v ČR vhodných jen pár míst a odhaduje se, že by množství vytěženého plynu (při 100% zapojení známých nalezišť) stačilo tak na 10% spotřeby. :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 19:01 Reaguje na Petr Eliáš
A jak to víte, když si ekologové vyřvali zákaz průzkumu nalezišť břidlicového plynu? Můžeme ho mít daleko víc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Na co bychom proboha měli břidlicový plyn? Když můžeme zalevno kupovat nermální zemní?
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Už proto, abychom měli lepší vyjednávací pozici při sjednávání ceny.

"On je rozdíl mezi: "musíme to koupit za každou cenu, jinak pochcípáme zimou" a "my bychom tedy od vás něco koupili, ale vlastně je to jen nějaký doplněk k tomu, co máme, a v nejhorším bychom se i bez toho obešli".

To je prostě ta ekonomie, samice vepře domácího jedna, kterou moc nechápete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 18:39 Reaguje na Jan Šimůnek
Plyn se kupuje na komoditní burze v Rotterdamu, stejně jako obilí, měď nebo ropa.
Skutečně tam, nemusíte šermovat nějakou břidlicí, to by se všichni jen bavili.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 07:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud vím, ta ruský plyn se kupuje v Rusku. A tam je zapotřebí nebýt v nouzi, v níž by se uplatnila "kohoutková strategie".
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.7.2020 09:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Ježiš vy jste strašný fanatik. Pořád jen melete o tom že si ekologové něco vyřvali. Umíte vůbec něco jiného než nadávat na ekology a EU? Kdybyste se alespoň trochu podíval, než tu jako vždy začnete napadat, kdo byl hlavně proti průzkumu a těžbě, přišel byste na to že proti byly hlavně kraje a starostové.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:30 Reaguje na Petr Eliáš
Ovšem příslušné lži o "šílené škodlivosti těžby břidličného plynu" vygenerovali ekologové.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Totální nesmysly jak dycky. Geotermální energie má význam na Islandu ale ne u nás.
Zkuste se zamyslet na jednoduchou skutečností: Energetický výkon Slunce v naší zemi dělá asi 1000 Wp na 1m2 kolmé plochy.
Není tohle určitá výzva? Ale nemusíte objevovat Ameriku už je objevena a osídlena.
https://www.euro.cz/byznys/solarni-boom-v-kalifornii-stahuje-ceny-elektriny-do-zaporneho-pasma-1341614
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Na západě Čech je potenciál pro geotermální elektrárnu +- o výkonu Temelína. To se ví minimálně někdy od 80. let.
Opět: Ekologové jsou proti.

Ta sluneční energie je moc řídká a kolísající na to, aby se s ní dalo rozumně pracovat. Určitý význam by měly sluneční elektrárny na orbitě. ale pak by byl zase problém tu energii dostat dolů.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.7.2020 08:43
Bohužel neočekávám naprosté souznění všemožných zastánců toho či toho.
Je zde promarněno 3O.let planými diskusemi a renovacemi či o odsířením
starých uhelek.Stačilo pouze pokračovat v energetickém konceptu bývalého
zřízení.Temelín dostavět na všechny čtyři bloky,postavit plánovanou
JE Blahutovice a možná i nějaké další.Nemusely se draze odsiřovat uhelky
a stačilo je postupně odstavovat.Bohužel se na tom podepsali i různí
aktivisté,tlaky ze zahraničí a nerozhodnost vlád,které se spíše věnovaly
politikaření a kosmetickým úpravám energetiky.Taky bylo nutné negovat
vše minulé a zpřetrhat vazby s tehdejšími dodavateli technologie.Ta
nová nekompatibilní vše prodražila a oddálila spuštění JETe,která tak
nebyla ani dostavěna na plánovaný výkon.Dnes se bohužel stále pouze plánuje,diskutuje a opět skutek utek.Pokud si někdo myslí,že nás spasí
dovoz el.energie z větrných parků,tak ho chci upozornit,že jsem ještě
neviděl soukromého vlastníka,aby nechtěl vydělat i na té energii"zadarmo".
No a proud ze stabilních a pohotovostních zdrojů bude brzo k nezaplacení. Jinak "opisovat" je kde,ale né v Německu,ale například ve Francii a i
na Slovensku.Lépe mít v republice čtyři jaderná "monstra",než hektary
solárních panelů a kopce poseté větrníky.A to už nehovořím o lánech
energetických plodin devastujících půdu či o spalování dřevního odpadu,
který by měl zůstat v lesích jako půdní pokryv a zdroj živin pro nové
stromy.Pane Hanzl,né vše co přišlo ze Západu,bylo dobré a aplikovatelné
zde.Slepě zbožšťovat pouze někoho,se nám v minulosti nikdy nevyplatilo.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.7.2020 09:25 Reaguje na Břetislav Machaček
Moc hezky napsáno.

Energetika postavená jen na OZE je strašně nedomyšlená a nezodpovědná, bere si celou společnost jako rukojmí a předpokládá, že na látání problémů bude společnost neomezeně doplácet.

Obrovský pytel blech v sobě jistě obsahuje obrovský výkon, ale aby systematicky táhl povoz, na to potřebujeme vola.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 09:31 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud by se podařilo ten pytel blech zorganizovat k tahu jedním směrem, nahradil by i toho vola. A tohle ty chytré sítě umí. Němci jsou na tom hůř, my toho vola ještě máme, i když potřebujeme dva.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.7.2020 10:17 Reaguje na Pavel Hanzl
A máte vůbec představu, jak by ta chytrá síť měla fungovat? Aby 24*7 dní v týdnu zajistila, aby každá blecha v pytli táhla potřebnou rychlostí správným směrem? Uvědomte si laskavě, že každá blecha má svobodně smýšlejícího pána žijícího v demokracii, který vůbec nemusí být ochoten se nějak omezovat. Ten je ochoten tak nanejvýš slíznout smetanu.

Pokud o řešení tohoto problému nemáte jasně dotaženou reálnou představu a jen před tím strkáte hlavu do písku, je to projev značné nezodpovědnosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 10:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Vím jen systémově jak to řeší v Německu. Kromě solárních parků v Severním moři taky dizerfikací zdrojů. Celá síť je vyvažovaná cenou, jejíž informace jde přímo se silovou el. a chytré elektroměry komunikují se sítí i s domácí fve (tj. s každou blechou). Takže denní přetoky prodává do sítě (to bývá špička), vypíná zbytné spotřebiče, když je nedostatk v síti a cena jde nahoru, kupuje když je potřeba.
Prostě každá blecha dostane nažrat jen když mákne ve směru tahu.
Samozřejmě to celé potřebuje ještě záložní zdroje, akumulace, stabilizace atd. atd. ale cesta tudy vede, protože to třeba v Německu už funguje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 10:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Sorry jako, má tam být "větrných" místo "solárních" parků...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.7.2020 12:25 Reaguje na Pavel Hanzl
To, že to krátký čas funguje při 50 % OZE a významné "dobrovolné" spolupráci okolních států ještě nezakládá na naději, že to bude fungovat v celé Evropě při 90 % OZE. A za jakou cenu a kolik procent společnosti do toho budete muset zaangažovat?

První pětiletky také byly plněny s nadšením.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 13:01 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svoboda, 90% OZE v celé Evropě se ani Vy ani já nedožijeme. Nestavějte slaměné panáky a nebojujte s nimi.
Nad 90% může být nejdříve někdy po 2050. a tak dopředu nikdo nevidí. Dávejme si bližší a konkrétnější cíle, tak do 2030, maximálně 2040.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.7.2020 14:01 Reaguje na Milan Vaněček
Jak ale chcete bez jádra docílit uhlíkově neutrální Evropu v roce 2050?

I já považuji 90% OZE za nedohledný nesmysl a proto, na rozdíl od vás, považuji jádro za nezbytnost.

Zkuste, prosím, debatovat trochu kontruktivněji!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 14:22 Reaguje na Jiří Svoboda
Nepíšu přece o krátkém čase, ale Německo má z OZE už polovinu (nebo dnes už více?) energie poslední roky pravidelně. O 90% z OZE je předčasné hovořit, pro nás by bylo výborné, kdybychom srazili těch asi 57% na polovinu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.7.2020 14:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale nezapomínejte, že ty OZE se po 20 letech musejí obnovovat a to bude nárůst jejich podílu drasticky znižovat! Jaderná elektrárna by možná mohla fungovat i 100 let.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 17:03 Reaguje na Jiří Svoboda
A to je další výhoda OZE (především fve). Nepotřebují těžit, dopravovat a kupovat žádné palivo, neopotřebují stovky zaměstnanců k prostému provozu, ale potřebují údržbu, jako každé technické zařízení. Takže v rámci běžné údržby se vymění dojeté prvky, proměří a případně vymění nefunkčí panely a jede se dál na neomezenou dobu.
Prostě se nemůže stát, že máte najednou obrovský betonový a místy tvrdě radioaktivní balvan, který se zlikvidovat vůbec nedá. Jenom reaktor (taky palivo) se musí někam zakopat a 300 let hlídat. A kolik už bude končit na světě vyjetých JE?
Odpovědět
MG

Milan G

9.7.2020 18:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Kecáte nesmysly a vy to víte. Kolikrát vám tady bylo řečene jak se likvidují JE až na zelenou louku, což u fve nejde. Přesto pořád dokola blábolíte hlouposti.
Nejste vy bot z Karagandy a nemáte přetíženou paměť?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:35 Reaguje na Milan G
Jak se likviduje JE, především reaktor a palivo?
NIKDO neodpověděl, protože všichni ví, že se zakope a hlídá.
Odpovědět
MG

Milan G

10.7.2020 10:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak říkám, vy jste bot z Karagandy a drobátko máte přetíženou paměť. Kolik linků jsem vám tady uváděl, kolikrát vám to p. Wagner vysvětloval, kolikrát ostatní vás na to upozorňovali, ale vy budete pořád dokola blábolit ten nesmysl. Ne kolega Šimůnek, ale vy jste bot.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.7.2020 14:15 Reaguje na Milan G
Ale proč likvidovat jadernou elektrárnu? Radioaktivní zóna ne přece maličká a tam se prostě 1000 let nepoleze. Všechny ostatní prostory lze bezproblémově využívat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 18:57 Reaguje na Jiří Svoboda
A proč teda likvidovat OZE? Panely a ostatní součásti se průběžně vyměňují a může to jet nafurt. To jaderný reaktor rozhodnĚ NE.
Takže jasně píšete, že se to zlikvidovat nedá, jenom někam zavřít a hlídat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 07:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Dá se to zlikvidovat "na zelenou louku" s tím, že silně kontaminované části a odpad z dekontaminace končí v dlouhodobém úložišti (kde už je stejně i vyhořelé palivo). Je ale jednodušší a levnější reaktory nechat na místě a zbytek stavby druhotně využívat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.7.2020 20:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Obětovat hektar na 1000 let přece není problém a za tu dobu bude reaktor v podstatě bez radiace a můžete jej přidat ke šrotu
Odpovědět
MG

Milan G

10.7.2020 23:24 Reaguje na Jiří Svoboda
Protože o likvidaci mluvil p. Hanzl.
Souhlas s tím co říkáte, ale byli JE v USA, které se likvidovali až k té zelené louce.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:35 Reaguje na Jiří Svoboda
Životnost laciného čínského fotopanelu je kolem 7 let.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 18:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Dejte link.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 07:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Psalo se o tom zde na ekolistu v jedné diskusi. Jde o to, že křemíková vrstva na těch laciných fotopanelech je velmi tenká (oproti původním evropským) a rychleji se degraduje.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2020 17:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Prostě OZE jsou jako HUKO za komunistů,, které se také nadšeně budovalo (jezdily tam svazácké brigády z celé republiky) a pak se to tiše odstřelilo, protože se ukázalo, že je to naprosto ku exkrementu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 09:28 Reaguje na Břetislav Machaček
Nikdo nepíše o žádném slepém kopírování, já osobně bych třeba VE u nás vůbec nepodporoval, krajina není výrobna energie.
Ale silný potenciál má u nás fve ovšem jen na zpevněných plochách. Pokud by byla doplněna stávající JE a špičkovými paroplyny, pak to jako koncepce přece stačí. Rozvoj energetiky je dnes velmi rychlý a než bychom snad postavili nové bloky v Temelíně za ideálně 20 let, bude k dispozici řada dalších moderních a čistých zdrojů.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.7.2020 17:13 Reaguje na Břetislav Machaček
Lépe mít v republice čtyři jaderná "monstra",než hektary
solárních panelů a kopce poseté větrníky.
V zásadě souhlas, ale proč jaderná MONSTRA?
Čím je JE větší, tím více vzniká podružných problémů, které je nutné řešit. Mezi ty základní patří čím to monstrum uchladit. Proto je zvětšování už tak příliš velkých monster cestou očividně chybnou.

Nevím co brání tomu, aby se úsilí a zdroje místo toho napřely prioritně do výstavby dalších JE rozumné velikosti - a do vývoje a využití malých "modulárních" JE. Které by mohly stát poblíž továren a měst a byly jen tak velké, aby ta města či fabriky mohly racionálně zužitkovat uspokojivý podíl z jejich odpadního tepla. Čili které by pracovaly zásadně v režimu kogenerace, místo aby 70 či více % tepla získaného ze štěpné reakce ohřívalo vzduch nebo nějakou řeku.
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.7.2020 18:58 Reaguje na Karel Ploranský
Menší počet JE ale zase znamená méně bezpečnostních otázek k řešení.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2020 08:51
Problém vidím v Green Dealu, který může způsobit, že na nízkoemisní energetiku prostě nebudeme mít a může nás i donutit ke znovuzprovoznění uhelných elektráren.
Protože vše pozitivní, co se v ekologii udělalo po roce 1989 spočívalo na tom, že jsme jako stát zbohatli (zejména v 90. letech, před vstupem do EU) a mohli si dovolit tyto aktivity zaplatit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 09:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Nízkoemisní energetika je už dnes levnější, než uhelná. Proto Amíci uhelny odstavují ve velkém. Tohle je článek z roku 2017, dnes je to zase dál:
https://www.euro.cz/byznys/solarni-boom-v-kalifornii-stahuje-ceny-elektriny-do-zaporneho-pasma-1341614
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 10:05 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy vidíte problém v Green Dealu proto, že může zcela fatálně poškodit ekonomiku Ruska. To je zcela závislé na vývozu fosilních paliv právě do Evropy.
A nenapíšete to rovnou, tak vymýšlíte nesmysly, jako kdyby mělo zhasnout Slunce.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.7.2020 10:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak to, vždyť Green Deal stojí a padá s Nordstream II, který vede odkud?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 10:34 Reaguje na Jiří Svoboda
Nestojí a nepadá, jen by se hodil jako vyvažovák pro dominantní OZE.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.7.2020 12:29 Reaguje na Pavel Hanzl
A k tomu nestačí současné plynovody? Asi Německo dlouhodobě počítá s navýšením spotřeby Ruského plynu. To je takové pokrytectví, které nějak nechcete vidět.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 13:11 Reaguje na Jiří Svoboda
Asi nestačí. Jinak by nový nastavěli, ne? Žádné pokrytectví v tom nevidím, Němci považují plyn za nízkoemisní zdroj (má asi třetinu produkce CO2 než uhlí a minimum dalších jedů) a chtějí ho použít jako sabilizaci i špičkové doplnění OZE.
Časem, až bude náhrada, to zruší taky, ale nešermují něčím, co by mohlo být za 20 let (jako my jádrem).
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

8.7.2020 17:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč mají tolik nových uhelek. Proč nesmyslně zavírají jaderky. To je zcela iracionální jednání. No ten rok 2022 bude velmi zajímavý a jsem zvědav jak to dopadne.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 19:32 Reaguje na Vladimír Hošek
Z uhlí postavili jen Datteln II, ale dost starých zavřeli. Jejich emise CO2 jdou stále solidně dolů.
Ty jaderky taky nechápu.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.7.2020 20:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzl, zase píšete totální nesmysly, aniž byste se obtěžoval zjistit jakákoliv fakta. Němci v rámci Energiewende postavili značný počet uhelných bloků. Mezi nimi byla i taková monstra jako bloky s výkonem 1060 MWe.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 17:06 Reaguje na Vladimír Wagner
Jak je teda možné, že podíl uhlí na jejich mixu stále klesá a produkce CO2 taky? Asi tím, že víc zavírají než spouští. Ale to vy napsat neráčíte, že?
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Moc bych jim to účetnictví nebral. Rajch "stál na vítězství" ještě v závěru roku 1944. A to v nich zůstalo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 18:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Bod A) ruské demagogie.
Odpovědět
ig

8.7.2020 20:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Já ty jaderky chápu. Je to vítězství ideologie nad rozumem, stejně jako OZE. Už jednou tady ideologie zvítězila a vypadalo to úplně stejně. A stejně tak některé jejich argumenty vypadaly na první pohled docela racionálně :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:38 Reaguje na
Ideologii si já představuji úplně jinak, 60% energie z OZE je spíš realita:
https://oenergetice.cz/elektrarny-evropa/enbw-planuje-vystavbu-nejvetsiho-nemeckeho-solarniho-parku-obejit-se-ma-bez-podpory
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecko-podilu-oze-vyrobene-elektrine-dosahl-oblasti-50hertz-rekordnich-60
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.7.2020 10:04
Vláďo, mne z toho Tvého článku naskočila kopřivka. Z něj totiž jasně vyplynula ta šílená zamotanost problému, kde si každý chce jen urvat kus ze státního rozpočtu a nikdo nenese zodpovědnost za celkový výsledek. A situace se pořád zhoršuje.

A jen mne to vše utvrzuje v tom, že tento stále rostoucí chuchvalec je možné rozetnout jen radikálním chirurgickým řezem - zavedením technicky velmi jednoduchého institutu = globální v čase rostoucí uhlíkové daně z těžby fosilních paliv, zrušení podpor a dotací, odpolitizovíní problému a ponechání řešení problému na takto osvobozeném volném trhu. Uznávám, že je ta představa těžko prosaditelná, jinou možnost ale opravdu nevidím. Pokud někdo jinou možnost zná, PROSÍM, vyjádřete se. Jen plakat nad rozlitým a dále rozlévajícím se mlékem již opravdu nestačí!

Pokud se tak nestane, budeme za 5 let číst další Tvůj 3x delší článek ještě mnohem beznadějnější.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 10:10 Reaguje na Jiří Svoboda
To není zamotaností problému (ostatní státy ho tak zamotaný nemají), ale naprostou neschopností dnešní vládní garnitury. A to nejen v energetice.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.7.2020 10:19 Reaguje na Pavel Hanzl
A který stát to dělá, podle vás, dobře?
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.7.2020 10:44 Reaguje na Jiří Svoboda
Jak chcete "odpolitizovat" problém, který vznikl a je udržován jen a pouze politicky? V okamžiku, kdy přestanete hlásat oteplistickou víru, problém z podstatné části mizí.
Chcete tedy, aby si podstatná část těch, kteří jsou u vesla nejen v Berlíně a dalších metropolích, ale zejména v bruseli, aby si nasypali popel na hlavu, popřeli vše, co v souvislosti s energetikou a environmentalismem řekli a udělali, aby zastavili finanční veletoky do OZE a pod. a začali se chovat racionálně? Fakt?

O technicky jednoduchém institutu jednotné globální daně pak opravdu nemá smysl mluvit, to je opravdu naivita přesahující všechny myslitelné meze.
Nemluvě o tom, že by nejspíš nebyla průchozí ani ve zpitomělé Evropě, protože by až příliš odhalovala, jak to reálně je s Energiewende.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2020 10:48 Reaguje na Viktor Šedivý
Jasně no, měření za poslední dekády jsou jen politickou manipulací a růst teplot je jen víra. :-)
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.7.2020 11:11 Reaguje na Petr Eliáš
Zda měření za pouhých pár desítek let něco znamenají je celkem jedno.

Do kategorie víry ale patří představa, že energetická sebevražda Evropy přesvědčí zbytek světa, aby v horizontu pár let provedl totéž a že tohle celé skutečně zásadně zvrátí vývoj klimatu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.7.2020 12:41 Reaguje na Viktor Šedivý
Souhlasím s vámi, až na tu oteplistickou víru. Ta je jediný koncept vysvětlující současné razatní klimatické změny, a proto nezbývá, než ho přijmout jako vědecký. A v tomto světle mi vychází globální uhlíková daň jako řádově nejlepší řešení problému globálního oteplování.

Zkuste se tedy na problém podívat z perspektivy, že za globální oteplování mohou emise CO2 ze spalování fosilních paliv (berte to jako fakt) a pak věcně kritizujte mé návrhy. A nepomáhejte si oteplistickou berličkou!
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.7.2020 14:54 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak znovu: je jedno, co komu připadá nejlepší.

Pravděpodobnost, že by Čína nebo Indie přistoupila na nějakou uhlíkovou daň jen proto, že klimaalarmisté v bruseli ji pokládají za řešení, je menší než mizivá.

Pravděpodobnost, že podstatné zdražení energií kvůli zásadnímu "překopání" energetiky zdraží evropskou produkci a učiní ji tím neschopnou konkurence ve světě se blíží jistotě.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 15:10 Reaguje na Viktor Šedivý
Energetika Evropy se překopává už dlouhá léta a zatím energie z OZE stále zlevňuje. Kde asi soudruzi udělali chybu?
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.7.2020 16:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Elektrická energie stále zdražuje. Všude.
A zdá se, že soudruzi to dělají schválně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 19:33 Reaguje na Viktor Šedivý
https://www.euro.cz/byznys/solarni-boom-v-kalifornii-stahuje-ceny-elektriny-do-zaporneho-pasma-1341614

Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.7.2020 20:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, zase totální nepochopení věci. V Kalifornii a i v Německu sice můžete dosáhnout kvůli vysokým dotacím obnovitelných zdrojů i záporných cen silové elektřiny, ale spotřebitel jejich vysokou reálnou cenu zaplatí v poplatcích na dotace do nich.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 17:19 Reaguje na Vladimír Wagner
Těžko mi nakecáte, že v Kalifornii někdo dotuje fve, to mi pošlete link. A Německo, údajný dotační magnát to řeší takto:
https://oenergetice.cz/elektrarny-evropa/enbw-planuje-vystavbu-nejvetsiho-nemeckeho-solarniho-parku-obejit-se-ma-bez-podpory
Odpovědět
sv

9.7.2020 17:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Prozatím jste sežral kdejaký blábol. Zkuste pro změnu nějaká fakta https://www.nationalreview.com/2016/06/wind-energy-subsidies-billions/
Ano, "plánuje" a "měla by" .. to už jsme o německém bilionovém oze tunelu slyšeli už mnohokrát.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:39 Reaguje na
Tak tedy realitu:
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecko-podilu-oze-vyrobene-elektrine-dosahl-oblasti-50hertz-rekordnich-60
Odpovědět
sv

10.7.2020 23:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže se neorientuje nejen v energetice, ekonomice a psaném textu ale dokonce zaměňujete USA s Německem. Teda mají jednu věc společnou - horem dolem dotované oze parodie na elektrárny, které elektřinu pro spotřebitele extrémně prodražují, přičemž o nějaké uhlíkové neutralitě se vůbec nedá hovořit. Nebo, že by to byl klasický úkrok stranou po té, co jste dostal zásah faktem do vašeho prolhaného xichtu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2020 17:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Každý, kdo viděl účet za elektřinu, ví, že blábolíte nesmysly.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 20:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Náš účet na elektřinu nemá vůbec nic společného s výrobní cenou elektřiny z fve. Zvláště v Kalifornii.
Odpovědět
ig

8.7.2020 20:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Až na to, že kdyby tu nebyly fve, tak náš účet za elektřinu by byl dnes i za uplynulá léta nižší.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 20:47 Reaguje na
To je specifikum českého Kocourkova a práce všehoschopných.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 09:13 Reaguje na Milan Vaněček
Ne. To je kombinace exaktních fyzikálních a ekonomických procesů.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.7.2020 20:46 Reaguje na Pavel Hanzl
I v té Kalifornii musí spotřebitel zaplatit ne nízkou cenu silové elektřiny, ale vysokou dotovanou cenu za FVE.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 22:58 Reaguje na Vladimír Wagner
USA fungují úplně jinak, ne státní dotace, ale úlevy na daních, když investujete tam, kam si stát přeje. Nepište nesmysly.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 09:15 Reaguje na Milan Vaněček
Jenže ta úleva na daních není nic principiálně jiného než dotace z daní. Stát prostě musí od těch "neulevovaných" vybrat o to víc, nebo omezit některé služby, které poskytuje občanům.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

9.7.2020 09:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Nemáte zdání jak funguje skutečný kapitalizmus a trh.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.7.2020 14:12 Reaguje na Milan Vaněček
A skutečný kapitalizmus a trh se nachází kde?
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 19:05 Reaguje na Milan Vaněček
Jako docent, habilitovaný na ekonomicky zaměřené VŠ, o tom jakési ponětí mám.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 17:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Omyl. Pokud podpoříte něco úlevou na dani (třeba se nevybere DPH na fve panely) tak stát o nic nepřijde. Prostě by ta fv elektrárna nevznikla a ty daně by stejně nevybral. Jiné je to u biopaliv, ty by se prodaly tak jako tak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 08:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Vzniklo by něco, co je i po zdanění komerčně výhodné, a tudíž je to i výhodné pro stát jako celek.

Zvýhodňovat se musí jen bezcenné projekty, které nemají žádnou reálnou perspektivu (jinak by nebyl problém na ně získat ryze komerční úvěr).
Celé OZE, stojící na dotacích a "daňovém zvýhodnění", nejsou nic jiného, než obrovská ekologická Potěmkinova vesnice.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 17:20 Reaguje na Vladimír Wagner
V Kalifornii (jako v celých USA) se žádné OZE nedotují. Pokud tvrdíte opak, pošlete mi link.
Odpovědět
sv

9.7.2020 17:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Přiznejte se, kde jste měl zastrčený ten prst, ze kterýho jste si tuhle srágoru vycucal.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 08:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Sám jste o kousek výš přiznal, že se to dotuje daňovými úlevami.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 19:02 Reaguje na Vladimír Wagner
To by mě zajímalo, pošlete mi link.
Odpovědět
MG

Milan G

9.7.2020 09:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Můžete to upřesnit s tou Kalifornií? Nezajímá mně výrobní cena, copak vy platíte EE za výrobní cenu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:42 Reaguje na Milan G
Zkuste web oenergetice.cz
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.7.2020 14:09 Reaguje na Viktor Šedivý
Zase si pomáháte oteplistickou berličkou a děláte, že nechápete, že žádám GLOBÁLNÍ DAŇ ROVNOU PRO VŠECHNY, ZE KTERÉ BY NIKOMU NEVZNIKLY VÝHODY.
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.7.2020 15:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Žádat můžete. Kdokoli může žádat. Ale je otázkou, proč to opakujete, přestože je zřejmé, že takovou "žádost", ať by již byla vyslovena kýmkoli, nebudou rozhodující země ani v nejmenším respektovat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.7.2020 14:45 Reaguje na Viktor Šedivý
Tvrzení "nebudou rozhodující země ani v nejmenším respektovat" je váš subjektivní názor podpořený čím?
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Tím, že nejsou blbí.
Odpovědět
ig

8.7.2020 15:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Globální daň zvedne všechny náklady o konstantu, což je jakoby se nestalo vůbec nic. To je úplně stejné, jako kdyby někdo nařízením přikázal zdvojnásobit všechny mzdy :-)

(a to nepočítám praktickou stránku věci, že se státy na uhlíkové dani nikdy nedohodnou, jako se nedohodly na jednotném napětí a frekvenci, rozchodu kolejnic, rozměrech závitů nebo velikosti lahve s mlékem).
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.7.2020 16:45 Reaguje na
Nedohodnou se, protože nepřistoupit na takovou daň znamená mít levnější (tedy konkurenceschopnější) produkci. A to znamená vyhrávat.

Běžet s koulí na noze znamená doběhnout poslední - a přesně to nás v EU čeká.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.7.2020 14:51 Reaguje na Viktor Šedivý
Globální problém nezbývá řešit než globální dohodou. Nebo máte jiný názor?
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 07:55 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano, ale ta musí být reálně dosažitelná.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.7.2020 20:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Co platí dnes, nemusí platit zítra. Hlavně pokud se koncept globální uhlíkové daně vysvětlí nezabedněným makovicím.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.7.2020 09:40 Reaguje na Jiří Svoboda
Poněkud mi připomínáte utopické socialisty, kteří si také mysleli, že pokud ten krásný systém (socialismus), vyřešený i do takových podrobností, jak budou spravedlivě distribuovány lístky na "úzkoprofilová" divadelní představení, řádně vysvětlí, tak na něj všichni radostně přejdou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2020 17:47 Reaguje na
Globální daň za uhlík není šance prosadit, protože takové prosazování by vedlo maximálně k jaderné válce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 19:39 Reaguje na
Globální uhlíková daň by zvedla ceny, které jsou navázány na těžbu fosilních paliv. Tak by zvýhodnila výrobky, které na tom nejsou závislé.
Tak by se zlevnila energie z fve proti uhelné, papírové sáčky proti plastovým, vícekrát používané plasty proti jednorázovým, elektromobily proti dýzlákům.
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.7.2020 20:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Uhlíková daň by samozřejmě nezvýhodnila žádné výrobky. Pouze by zNEvýhodnila produkci výrobců ze zemí, kde by takový nesmysl přijali.
Na vnitřním evropském trhu bychom si tedy mohli hrát na ušlechtilé cíle, mimo Evropu bychom ale v důsledku vyšší ceny byli zcela mimo hru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 17:25 Reaguje na Viktor Šedivý
Ta daň by měla význam pouze jako celosvětová vybíraná přímo u těžebních společností.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 19:07 Reaguje na Pavel Hanzl
To je asi stejný nonsens jako celosvětové budování beztřídní společnosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Takhle přece už dávno fungují emisní povolenky. Je zajímavé, že vy nemáte pravdu nikdy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Ty povolenky jsou jen kšeft pro pár gaunerů, asi jako kšeftování s LTO.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.7.2020 14:49 Reaguje na
Ale to říkáte úplnou blbost. Vše má různé uhlíkové stopy a tudíž se náklady zvednou různě. Igáčku, jak jste mohl takovou pitomost vůbec vypustit?!
Odpovědět
MG

Milan G

9.7.2020 09:05 Reaguje na Jiří Svoboda
V čem se dá souhlasit je okamžité zrušení podpor a dotací. Jestli je to zpolitizované nevím, aspoň u nás se dá říct, že politici s JE vesměs problém nemají. Samozřejmě je třeba zajistit aby ti různí Beránkové nebo Bergové neměli šanci to nějak ovlivňovat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 19:08 Reaguje na Milan G
Na to stačí autentická demokracie, která zajistí, že strany, které zůstaly mimo Parlament mají nulový vliv a nikdo se s nimi o ničem nebaví.
Odpovědět
MG

Milan G

10.7.2020 10:37 Reaguje na Jan Šimůnek
To samozřejmě ano, ale ze strany Beránka a jemu podobných se dají očekávat nátlakové akce, které předváděli když se stavěl Temelín. Jenom jemu můžeme poděkovat/ironie/ za to, že se tehdy Temelín nepostavil komplet.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:41 Reaguje na Milan G
Autentická demokracie na tyhle aktivisty pošle ozbrojené síly s rozkazem střílet ostrejma.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

8.7.2020 11:12
Považuji za zajímavé srovnat tento článek s nedávným: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/michal-berg-vyzva-predsedum-snemovnich-stran.nehrajte-s-babisem-hru-na-dukovansky-tunel-a-zverejnete-smlouvy
Menšinové radikální názory a ideologie se i nadále budou prosazovat méně artikulovaným křikem.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 13:17 Reaguje na Karel Tejkal
Ano, je nutno předkládat konkrétní řešení (třeba do 2030, 2035, 2040) na pozvolný (důraz na slovo pozvolný, musí být pomalejší než v bohatém Německu) odchod od uhlí.
A musíme si uvědomit, že již v našem regionu xistuje spousta odzkoušených či připravovaných konkrétních řešení.
Navrhuji jedno takové, inspirovám i plány ČEZu na stavbu velké solární elektrárny na severozápadě Čech, v podkrušnohorské uhelné pánvi. A využít i přilehlých Krušných hor.
Zcela jistě zde zbude po těžbě hnědého uhlí spousta brownfieldů pro velké nové energetické instalace, oblast má vyvedeny velké výkony výroby elektřiny, takže:
v rámci odchodu od uhlí je třeba zde, s nabízenou pomocí EU pro OZE, vybudovat několik GW solárních a větrných elektráren, uvažovat též plovoucí FVE na obrovských nových jezerech, akumulaci přes přečerpávací elektrárny s dolní nádrží zde a horní na planině Krušných hor, plus využít existující plynovou infrakstrukturu zde k vybudování záložních paroplynových a plynových elektráren.
Celý tento komplex 1) zajistí zaměstnanost v oblasti
2) lze jej financovat z nové vytvářeného fondu EU
3) výrobou po celý rok plně nahradí 1-1,2 GW nových Dukovan a bude k disposici dříve
4) vše lze budovat postupně, modulárně, vždy s využitím nejmodernějšího technického pokroku, který je ke komerční disposici
5) Vše lze budovat na standardní komerční bázi, bez státních garancí
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

8.7.2020 13:57 Reaguje na Milan Vaněček
Velká solární elektrárna zhyzdí krajinu ve všech případech. Pro sanaci hnědouhelných dolů existují k přírodě mnohem mírumilovnější plány. A Krušné hory? Ty se sotva vzpamatovaly z kyselých dešťů.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 14:16 Reaguje na Karel Tejkal
O tom všem by především měli rozhodovat tamní obce a lidé, kteří tam žijí. Nechte to na nich a Vy se starejte o okolí svého domova.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

8.7.2020 15:14 Reaguje na Milan Vaněček
Obávám se, že místní obce (a lidé) budou oslyšeny podobně, jako při zonaci NP Šumava. Vybudováním gigantické fotovoltaické elektrárny bude příslušné území pro lidi a pro přírodu definitivně ztraceno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 15:18 Reaguje na Karel Tejkal
Vybagrováním uhlí bylo ztraceno už dávno.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

8.7.2020 15:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Existují dobré plány, co s tím územím udělat, dobré pro lidi i pro přírodu.
Odpovědět
MG

Milan G

9.7.2020 09:53 Reaguje na Milan Vaněček
Tak pokud zůstanete u toho co teď píšete, tak ode mně jednoznačně NE těm blábolům co jste napsal výše. Pokud budu moci to nějak ovlivnit tak tady u nás v KH žádné fve, žádný větrník ve formě těch obrovských polí. Já úplně žasnu kde berete tu drzost tohle napsat. Přesně jak říká p. Tejkal sotva se to tady vzpamatovalo z kyselých dešťů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 14:30 Reaguje na Karel Tejkal
Ta krajina je totálně nejen zhyzděna, ale dokonale zničena a vybagrována, prostě už neexistuje. A právě tohle by jí mohlo dát nový život, nový smysl existence a především čisté prostředí.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.7.2020 17:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, jako vždy, zase o věci nic nevíte a hlásáte nesmysly. Krajina po důlní těžbě už byla částečně rekultivována a vznikla tak i velmi hezká místa. V předminulém roce jsem si se synem udělal velice krásný výlet začínající u jezera Milada přes Cínovec a Krušnými horami až do Děčína. Samotné jezero vzniklé v místě bývalého dolu už je teď velice příjemné místo. Až dorostou stromy v jeho okolí, krajina dozraje, doplní se infrastruktura a krajinné napojení na Krušné hory, tak to právě spolu s Krušnými horami bude nádherná a ekologicky cenná krajina.
Je pochopitelné, že zásahy vzniklé důlní činností lze řešit různými způsoby a část lze spolu s existujícími sítěmi využít i pro energetické účely, ať už fotovoltaiku nebo jiné. Větší jezera než je Milada lze částečně využít i pro ty zmíněné plovoucí fotovoltaické elektrárny a lze připravit i přečerpávací elektrárny. Ovšem v situaci, kdy budu chtít naplnit i enviromentální a rekreační cíle a vytvořit krajinu příjemnou pro život, bude to jen v omezené míře. Je pravděpodobné, že tam ČEZ nějaké projekty realizuje. Bylo by vhodné, aby to bylo i v první etapě a ukázalo, jaké ty reálné možnosti jsou. Ovšem neobejde se to bez podpory. Bez záruky odběru a určité garance ceny těžko bude například čelit situaci přebytku elektřiny z fotovoltaiky z Německa v ideálně slunném období. A také budou tyto možnosti omezené. Takové, aby nevznikla jen jiná stejně devastovaná krajina a zničily se další části Krušných hor. Bylo by dobré, aby navrch neměli ideologičtí fanatici jako Vy, kteří chtějí jen jednu devastaci nahradit druhou.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 18:22 Reaguje na Vladimír Wagner
O čem to mluvíte? Díky takovým fanatikům, kteří tvrdí neustále "to néééjde", kteří tvrdí že sousední Bavorsko nebude mít dostatek elektřiny poté, co opustí jádro, by to ČEZ neměl v severních Čechách zkusit?
Jde o již v praxi osvědčené technologie, cena je známa, levné financování zajistí EU, ve srovnání s tím je stavba JE v Evropské unii stále nekončící velmi drahý hazard (viz Flamanville a Olkiluoto).
Ať to ČEZ v podkrušnohoří zkusí (a investuje 10-20 miliard CZK) a současně ať investuje stejné peníze do prodloužení Dukovan o 10 let.
Vydělává na to dost, bude to lepší než nesmyslné investice v Bulharsku a Albánii...

No a v roce 2030 se uvidí, která cesta (směrem k dominanci=nad 50% OZE nebo dominanci=nad 50% jádra) je levnější a perspektivnější.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.7.2020 18:45 Reaguje na Milan Vaněček
Pane Vaněčku, můžete mi prosím sdělit, kde je v mém příspěvku, na který reagujete, že by to neměl ČEZ zkusit?
Právě naopak píši, že to pravděpodobně zkusí a že je to vhodné udělat co nejdříve, aby se ukázalo, jaký je potenciál a realita okolo takových projektů.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.7.2020 18:54 Reaguje na Milan Vaněček
Ještě poznámka, o tom, že dnes nikdo nezaručí, jaký mix u nás bude nejvýhodnější v následujících desetiletích je celý článek. Ale, co lze říci,je, že nízkoemisní bude dominován mixem OZE a jádra. A upřimně řečeno je vcelku jedno, jestli bude převládat OZE nebo jádro. To bych nechal na budoucím vývoji. Teď je třeba ukázat, jak v praxi umíme realizovat a jak to bude s jejich reálným uplatněním u různých OZE a jaderných projektů. Pokud bychom se dokázali na tomto shodnout a přestali fanaticky bojovat proti výstavbě nových zdrojů, které se zrovna nám nelíbí, tak bychom se konečně mohli pohnout dopředu. A o tom je ten článek a doufám i zmiňovaná konference.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 19:10 Reaguje na Vladimír Wagner
Já argumentuji jen 1)proti těm vyhozeným penězům (stovkám miliard CZK) které jsou stále utráceny ve fotovoltaickém tunelu z let 2009-10, kdy byla fotovoltaika 7x dražší než nyní, nyní se velké FVE již v naší oblasti ekonomicky vyplatí,
a 2) proti připravované stavbě Dukovan II, jako opět nejdražšímu způsobu výroby elektřiny v ČR, kdy jak argumentuji na webu Oenergetice, budeme muset doplácet na každou vyrobenou MWh elektřiny z nových Dukovan, neboť výrobní cena bude nad cenou tržní (burza Lipsko).
A to bude pravděpodobně tunel, který předčí ten solární z 2009-10 svojí délkou i finanční velikostí.

Jinak co se OZE a jádra týče, navrhuji ať ČEZ zkusí obojí: prodloužení životnosti starých Dukovan (to se ekonomicky vyplatí) a budování soustavy OZE plus plyn v rámci rekultivace podkrušnohoří (to se též ekonomicky vyplatí).

Ale fotovoltaický tunel 2009-10 či připravovaný jaderný tunel (=nové Dukovany koupit z ciziny na klíč) podpořit nemohu.
Bylo a je tolik jiných možností budování nových zdrojů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 09:21 Reaguje na Milan Vaněček
Peníze, vyhozené za primitivní technologie, závislé na počasí a denní době, bez možnosti tu energii z nich akumulovat na jiný čas a jinou roční dobu (protože taková možnost neexistuje), jsou v podstatě jako spláchnuté do WC.
Odpovědět
MG

Milan G

9.7.2020 09:56 Reaguje na Milan Vaněček
Na webu oEnergetice o vás tvrdí, že jste lhář. Proč asi?
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 09:18 Reaguje na Milan Vaněček
"... levné financování zajistí EU ..."

Přeloženo do lidštiny: EU nás strašlivým způsobem okrade a milostivě nám část nakradeného vrátí zpět s tím, že to budeme moci využít jen na nesmyslné a škodlivé FV instalace.
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.7.2020 09:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Anebo si EU půjčí a dluh nám potom hodí na hlavu, ať koukáme platit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 19:45 Reaguje na Vladimír Wagner
Pane Wagnere, vždyť píšete to samé co já!! Já samozřejmě nikde nepíšu že VŠECHNY lomy se mají přeměnit na solární parky a VŠECHNY jezera použít na přečerpávačky!! Vždyť to zdevastované území je obrovské a vejde se tam úplně všechno!! Vy taky píšete o využití na tyhle účely, tak co mi vyčítáte "ideologický fanatismus"???
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.7.2020 20:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, vy ovšem píšete, že tyto vyřeší naše energetické požadavky. Ovšem pak by to opravdu musely být všechny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 07:50 Reaguje na Vladimír Wagner
NIKDE jsem nepsal, že něco vyřeší všechny naše energetické požadavky, to jste se někde splatl. Uznávám mix JE a OZE, jako asi všichni normální lidi.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 19:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže jádro chce EU, vedená NSDAP fanatiky, zakázat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:45 Reaguje na Jan Šimůnek
Nechce. Jen lžete jako ruský bot.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Opakovaně se o tom psalo v různých zdrojích. Ostatně protijaderní aktivisté u nás jsou placení z Německa a Rakouska. Tedy zemí, které nás okupovaly a těžce devastovaly.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2020 17:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Tu krajinu se daří rekultivovat, a to docela solidně. Nějaké nefunkční příšernosti, stavěné jen kvůli braní dotací za nic, by ji zničily mnohem hůř než těžba uhlí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 14:27 Reaguje na Milan Vaněček
Tohle je velmi dobré řešení, jenže to potřebuje obrovské, i když rychle návratné investice. A to je v Čechách fatální problém, protože investice (natož dotace!!!!)do OZE je tunel, krádež, vykrmování baronů, cesta do pekla a bídy, cesta k bankrotu atd. atd. atd. však to znáte.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 14:36 Reaguje na Pavel Hanzl
To může nejsnáze realizovat ČEZ. Patří mu i většina těch pozemků. Měl by se ale dohodnout se všemi zainteresovanými obcemi a odvyknout si, že jako největší "solární baron" zatím bere miliardy z nepřiměřeně vysokých dotací. Ale snad ty nepřiměřené dotace již příští rok skončí a FVE nebude v ČR sprosté slovo.

ČEZ by se měl spokojit s přiměřeným ziskem, využít podporu EU pro OZE a nepotřeboval by žádné státní garance jako pro Dukovany II.
Všude ve světě se FVE staví tempem převyšujícím 100 GW za rok, už brzy (2022-23) se dostaneme na 1 TW instalovaného celosvětového výkonu FVE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 15:16 Reaguje na Milan Vaněček
Máte naprostou pravdu, jenže ten problém je ještě hlubší, protože je ideologický. Fve nebyly zhyenizovány kvůli nějakým dotacím, ale kvůli ropácké ideologii. Stejně tak po plyšáku bylo slovo "podnikatel" sprosté a dodnes se to nezměnilo, stejně OZE bude vždy nepřítelem ropáka. Tento projekt je ale rozhodnutí na vládní úrovni a proto to nebude.
Odpovědět
ig

8.7.2020 15:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano je ideologický - projekt OZE :-) Ideologie zní, že sice budeme mít dražší elektřinu, ale za to budeme muset víc šetřit a plánovat spotřebu, díky čemuž budeme happy :-)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 17:51 Reaguje na
Teď jsem se zrovna ptal na webu Oenergetice, proč mají Francouzi dražší silovou elektřinu (burza ve Francii) než Němci (burza v Lipsku, která určuje ceny i v ČR.
Žádný jaderník není schopen mi odpovědět, proč dominantně jaderná Francie má dražší elektřinu obchodovanou na burze. Samozřejmě, následná cena pro spotřebitele je znásobena různými přirážkami a daněmi.
Takže obchodní cena komodity elektřina, forwardové kontrakty, je vyšší ve Francii. A to v ní jedou staré, již zaplacené JE. Ty nové, vlastně ta jediná Flamanville 3, je mnohonásobně dražší, staví se už 15 let, stále neí hotová, cena vzrostla na 3násobek. Až postaví více takových JE, tak opravdu, cena jejich elektřiny bude ještě vyšší a Francouzský stát ji bude muset ještě více dotovat.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.7.2020 18:29 Reaguje na Milan Vaněček
Jedním z klíčových důvodů je, že na německém trhu je vysoký podíl dotovaných cen z obnovitelných zdrojů. Takže vzniká situace, že cena silové elektřiny je tlačena dolů, ovšem spotřebiteli to moc nepomůže. Vysokou měrou toto snížení předplatí v poplatcích za obnovitelné zdroje. To je důvod, proč jsou ceny silové elektřiny v Německu sice nižší, ale ceny elektřiny pro spotřebitele a průmyslu mnohem vyšší, než jsou ve Francii.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.7.2020 18:30 Reaguje na Vladimír Wagner
Podobně je tomu třeba i v Dánsku
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 19:24 Reaguje na Vladimír Wagner
To jsem již vysvětlil níže v diskusi panu Vinklerovi v 18:54.
Němci i Dánové dostali co chtěli (čisté OZE) a stojí je elektřina vzhledem k jejich platům méně, než nás.
Vyhráli 2x.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.7.2020 14:57 Reaguje na Milan Vaněček
Stejně můžete argumentovat, že Němci získali levnou pracovní sílu z Turecka a zbavili se tak práce, kterou sami nechtějí dělat.
Vyhráli 2x.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 19:48 Reaguje na Vladimír Wagner
https://www.euro.cz/byznys/solarni-boom-v-kalifornii-stahuje-ceny-elektriny-do-zaporneho-pasma-1341614

Odpovědět
ig

8.7.2020 22:13 Reaguje na Pavel Hanzl
A co s touto informací? Že mít elektrárnu je v CA jenom zátěž, protože ještě musím platit odběratelům, aby laskavě odebírali elektřinu? Nebo to spíš svědčí o nevyřčených finančních tocích v energetice, které jsou úplně jiné než je vidět z tamějších čtvrthodinových sazeb?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 07:38 Reaguje na
Ta informace není o domýšlení nesmyslů, ale o tom, že fve je nejlevnější energií současného světa. A s jejím velmi rychlým rozvojem bude tlačena energie z ostatních zdrojů taky dolů.
Takže nastává přesně opak toho, co nám nakecávají ropáci. Že s OZE nastane brutální zdražené energie a EU na to dojede.
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.7.2020 08:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Ještě mnohem levnější je elektrická energie blesků.
Někteří zpátečníci sice namítají, že dodávky jsou nepravidelné, s rozvojem virtuálních akumulátorů se ale tyhle drobnosti podaří určitě vyřešit.
Odpovědět
ig

9.7.2020 09:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestli je to tak jak říkáte, tak proč už v CA dávno neuzavřeli všechny elektrárny? Nebo to soukromé majitele baví dotovat z vlastních peněz?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:48 Reaguje na
Uhelné elektrárny se zavírají v celém civilizovaném světě, nejvíce v USA, kde se energie nedotuje.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.7.2020 16:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle,
pouštět se do diskuse s vámi sice je bláhové, protože vy jste majitelem jediné čisté a svaté pravdy. Ale přece jen:
Vysvětlíte mi jak to, že když jsem začal zvažovat instalaci FVE na střechu mého domu, tak mi pořád vychází návratnost v nejlepším případě (!) na 10 let (a to jen díky státní dotaci)? A běda když se cokoliv porouchá...
Kdo si totiž myslí, že FVE je bezporuchové zařízení s nulovými nebo jen minimálními nároky a náklady na údržbu a opravy, je naivní blázen.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 17:33 Reaguje na Karel Ploranský
Teoretická návratnost pro domovní instalace je kolem šesti let (dle dodavatele), reálná se odhaduje na 8 let. Ale skutečnost neznám, je to případ od případu.
Pokud byste ji používal jen k nabíjení elektroaut a počítal proti ceně benzínu, vyjde vám třeba rok. Ale takto se nedá počítat, je v tom další řada neznámých. Těch 10 let je asi solidní odhad.
Odpovědět
sv

9.7.2020 17:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Záporná cena SILOVÉ elektřiny existuje i v německu, přesto cena elektřiny pro spotřebitele je dvakrát vyšší než průměr EU.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 19:15 Reaguje na Vladimír Wagner
Nehledě k tomu, že ty dotace musí někdo zaplatit a provozovatelé OZE to zcela jistě nejsou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:49 Reaguje na Jan Šimůnek
https://oenergetice.cz/elektrarny-evropa/enbw-planuje-vystavbu-nejvetsiho-nemeckeho-solarniho-parku-obejit-se-ma-bez-podpory
Odpovědět
MG

Milan G

10.7.2020 10:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Dovolil jsem si zde postnout jeden z příspěvků pod tím článkem z vašeho linku, ten solární park má stát na 164 hektarech plochy!!

Když si propočtu cenu elektrárny s ohledem k množství dodané elektřiny ,pak to není zrovna laciný zdroj ani ve srovnání s případným jaderným reaktorem. Výkon 175 MW soláru dodá v Německu asi 0, 2 mld. KWH ročně za cenu výstavby 4 mld. Kč. Pro dodání 1 mld. KWh by bylo třeba 5 kusů těchto elektráren za cenu 20 mld. Kč a pro dodání 10 mld. KWh už 50 kusů těchto elektráren za cenu 200 mld. Kč. To je v přepočtu nějakých 9 mld. USD , což odpovídá současné ceně jednoho reaktoru Vogtle stavěného v USA. A reaktory typu AP-1000, EPR-1750 či VVR - 1200 jsou schopny ročně dodat do sítě také těch 9 až 13 mld. KWh. A životnost mi také připadá u atomu vyšší, když se dnes hovoří o funkční době tlakové nádoby už ne 40 ale 60 let, s možností prodloužení až na 80 let provozu. Pochybuji, že solární články někde na louce vydrží 60 let v provozu. Navíc plocha zabraná 50 kusy takovýchto solárních elektráren : 50 x 164 hektarů = 8200 ha = 82 čtverečních kilometrů ! Pro srovnání - Oplocený pozemek Temelína má 123 hektarů a z něj ročně dodá 15 mld. KWh , německá elektrárna má větší pozemek jak Temelín - 164 ha a z něj dodá jen 0,2 mld. KWh . Na jednotku dodané elektřiny tak Temelín zabere 75 krát !! méně území jak ona solární elektrárna. Tak nevím ! Některá ta čísla vypadají děsivě ! A to má ještě Temelín navíc uvnitř své oplocené plochy volné místo pro dostavbu třetího reaktoru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 19:15 Reaguje na Milan G
Fve se montují na střechy a jiné zpevněné plochy, jejichž účel a užívání tím není vůbec narušen. Takže nepotřebuje plochu vůbec žádnou.
V místě Temelína může být jen JE Temelín (případně fve panely).
Odpovědět
MG

Milan G

10.7.2020 23:30 Reaguje na Pavel Hanzl
A opět odskakujete od tématu, já reaguji na váš link a vy už píšete úplně něco jiného, bez souvislosti.

Jak jsem napsal níže, vy jste trol.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.7.2020 10:16 Reaguje na Milan G
Odpovídám na vás příspěvek přímo, nikam neodskauji. Vy tvrdíte, že fve potřebuje obrovské plochy pro panelové parky. Já vám píšu, že to není vůbec nutné, panely se dají (a velmi často se taky montují) nad zpevněnými plochami vybudovanémi k jakéhokoliv účelu.
Je to samozřejmě dražší o cenu konstrukce, nic jiného.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2020 18:00 Reaguje na Pavel Hanzl
FVE doplatily na totální rozežranost těch, kdo to plánovali. Brát obrovské dotace a ještě nutit distributory odebírat předraženou elektřinu v době, kdy je nadbytek laciné, je prostě zločin, byť je to posvěceno zákonem, takže "jen" v morální rovině. Morálně jsou provozovatelé FVE srovnatelní s těmi nejpochybnějšími existencemi, jaké historie zná, od obchodníků s otroky až třeba po dozorce od plynových komor nebo z uranových lágrů. A mohou si za to sami, šli do toho zcela dobrovolně. S heslem "peníze nezapáchají" na rtech.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2020 17:55 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE nic jiného, než podvod a okrádání společnosti cestou dotací, nejsou. To bylo opakovaně prokázáno.
Odpovědět
ig

8.7.2020 21:12 Reaguje na Milan Vaněček
Plovoucí fve? K čemu je to dobré? Nebylo by lepší ta jezera rovnou nenapouštět a fve udělat v těch vytěžených dolech? Připadá mi to jako takový "rovnák na ohýbák" :-)
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.7.2020 21:52 Reaguje na
No, začínáte se orientovat v pokrokových technologiích ;-)
Odpovědět
ig

8.7.2020 22:13 Reaguje na Viktor Šedivý
Jsem rád, že jsem to pochopil :D
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.7.2020 22:35 Reaguje na
Vysvětlení je jednoduché. Účinnost fotovoltaických panelů závisí na teplotě. Voda působí jako chlazení a zlepšuje účinnost fotovoltaické elektrárny. Na druhé straně může být výhodou, že zakrytí hladiny fotovoltaickou elektrárnou sníží výpar z vodní hladiny. To může být také zvláště u jezer, která nejsou průtočná a nemají dostatek přítoků výhodou.
Odpovědět
ig

8.7.2020 23:10 Reaguje na Vladimír Wagner
Tohle asi bude možnost. Mě napadla jediná věc, možnost otáčení celé elektrárny za sluncem. Ale náročnost proti natáčení jednotlivých panelů a zvýšení efektivity proti nenatáčení jsem dál nezkoumal.
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.7.2020 23:54 Reaguje na Vladimír Wagner
Dost pochybuji, že by výhoda chlazení působením blízkosti vody (?) aspoň vyrovnala komplikace s instalací, manipulací a údržbou plovoucí konstrukce.

Pokud by šlo o snižování výparu, tak než zakrýváním hladiny pomocí FV panelů bylo by snazší žádnou vodní hladinu tam nemít ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 07:57 Reaguje na Vladimír Wagner
Navíc se ta vodní nádrž může použít jako zásoba vody pro přečerpávací elektrárnu. Takže máte na stejném území dvojí využití pro energetiku.
Odpovědět
ig

9.7.2020 09:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Bohužel nemůže. Tedy mluvíme-li o konkrétních jezerech, čili dolech na konci životnosti v okolí Mostu. Mezi jednotlivými budoucími jezery je malý rozdíl hloubek a nepatrný spád (výpočty jsem tu už jednou v diskusi předkládal), aby to fungovalo, musely by se ve velkém stavět nádrže v Krušných horách. Přehrady sice vycházejí gigantické, ale když zvládli Tři soutěsky, tohle by určitě dokázali také.
Odpovědět
ig

9.7.2020 09:34 Reaguje na
oprava: hloubek -> nadmořských výšek hladin
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

9.7.2020 09:57 Reaguje na
Samozřejmě musíte mít horní nádrž na planinách Krušných hor, pak už Vám ty výpočty vyjdou. Na webu Oenergetice je jeden diskutující co to má vše spočítané a rozumí tomu.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

9.7.2020 10:27 Reaguje na Milan Vaněček
No, ale tady se dostáváme k tomu, co více lidí tady v diskuzi zmínilo. Místo toho, aby se zrekultivovala a obnovila krajina po těžbě, tak se volá i po devastaci vrcholů krušných hor. A teď prosím mi vysvětlete, jak chcete prosadit výstavbu nádrže v chráněné krajinné oblasti, když je obrovský odpor byť jen k plánu daleko menších přehrad v daleko méně cenných krajinných celcích. A i na dlouhých stráních je vidět, že horní nádrž přečerpávací elektrárny je nejen vizuálně daleko větší technický zásah do krajiny, než je tomu u malé přehrady zasazené do přírodního údolí. Nejsem proti tomu, aby se uvažovalo i o případných přečerpávacích elektrárnách v rekonstruované krajině, ale bude to jen velmi omezená možnost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:54 Reaguje na Vladimír Wagner
Na posouzení možností a ekonomickách nároků a výkonu máme odborníků dost a použít ČÁST tohoto území na výrobu x krát čistší energie je přece výhodné i "po rozumu".
Vy, jako propagátor velkých JE byste tam chtěl pěstovat čtvrtohorní prales?
Odpovědět
ig

10.7.2020 10:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevím kde pořád berete ty odborníky. Ale i kdyby pod návrhem těch přečerpávaček byl podepsaný třeba sám čtyřnásobný doktor Lahola, tak proti W=m*g*h nezmůže nic :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.7.2020 14:17 Reaguje na Vladimír Wagner
A také na vodní hladině lze celou "plovoucí kru" osázenou FV panely lehce natáčet za sluncem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.7.2020 16:03
08.07.2020 12:28
Hostem diskuse, kterou moderoval Josef Skála, byla bývalá ředitelka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Popsala například solární tunel a svůj boj se systémem. Takto okomentovala trestní oznámení, které podala kvůli škodám ve výši stovek miliard. „Když jsme podali trestní oznámení, tak samozřejmě že se nic nestalo. Samozřejmě že je to zameteno pod koberec,“ popsala Vitásková kauzu, kdy výkupní ceny elektřiny byly nastaveny tak, že byly o 162 miliard vyšší, než jak požadoval zákon. Dle Vitáskové by bylo lepší vystoupit z Evropské unie, než aby nás různě úkolovala v oblasti energetiky. „Ona se rozloží zevnitř,“ dodala na závěr.

Když se bavíme o solárních baronech, musíme říct, jsou to ti podnikatelé, kteří sedli na špek státu, nebo je to parta kolem přípravy legislativy, která připraví legislativu s tím záměrem, že bude vytvářet podmínky pro určitou partičku, aby si načerpala neskutečné miliardy z veřejných financí a pak třeba s hrůzou zjistí, že si toho kromě partičky všimli i podnikatelé a že z toho nastal průšvih. To je opravdu otázka, která nebyla zodpovězena a nikdo ji ani zodpovědět nechce. Nikoho to nezajímá – ten vlastní důvod,“ shrnula Vitásková.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.7.2020 16:07
Co se týká energetiky. Opatření, která probíhají v energetice pod rouškou ekologie, tzv. Green deal EK, povedou k enormnímu zdražení energií, k postupné ztrátě energetické soběstačnosti, k ohrožení energetické bezpečnosti. Česká republika má nejdražší energie v EU, tomu pochopitelně neodpovídají naše příjmy. Energetická politika, která je prosazována Bruselem a naši politici ji tiše přijímají, povede k prohlubování energetické chudoby, ztrátě konkurenceschopnosti na světových trzích.

Již nyní se deklaruje, že energie u nás podraží až na trojnásobek. Například Velká Británie nesouhlasila s evropskou energetickou politikou a odmítala ji naplňovat. Byl to jeden z důvodů Brexitu.

Pokud chce vláda zachránit národ, ať zachrání řemeslo, živnostníky, drobné a poctivé podnikatele, pracovité občany, ať je nenechá pronásledovat a likvidovat zkorumpovanými státními zástupci, finanční správou, ať propustí z vězení nevinně odsouzené ve vykonstruovaných kauzách, ať vrátí, co bylo lidem ukradeno, i ty střechy nad hlavou.

kniha Aleny Vitáskové KRVAVÉ SLUNCE POD GILOTINOU
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2020 18:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
Czexit patrně bude muset být, bez ohledu na to, jak moc bude bolet, protože opak bude každopádně daleko horší
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 18:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
Když vybudujeme nové Dukovany, tak elektřina musí zdražit. Na burze v Lipsku, kde se obchoduje silová elektřina (ČEZ jí tam většinu předprodáná na 1 či 2 roky dopředu, nyní za ceny lehce přes 40 EUR/MWh) bude drahá elektřina z nového jádra neprodejná bez dotování státem (ve Vámi citované Velké Britanii má nově stavěná JE Hinkley point 3 státem zaručenou výkupní cenu přes 100 EUR/MWh, to je více než dvojnásobek současné tržní ceny na Lipské burze).
To je realita, ne spekulace coby kdyby.

Stát by se měl do energetiky plést co nejméně, skončit s dotacemi, vyžadovat placení škodlivých externalit na přírodě a lidech
a jen říci, co chce a nechat fungovat soukromé investory, podle pravidel, která stát stanoví.
Fotovoltaika, vítr a voda musí zvítězit nejnižší cenou a tím, že po sobě nebudou zanechávat škodlivý odpad a nebezpečné emise.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

8.7.2020 18:27 Reaguje na Milan Vaněček
Nechat fungovat soukromé investory, podle pravidel, která stát stanoví. Čekají nás světlé zítřky, hlavně už žádný oze lobbing :-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.7.2020 18:33 Reaguje na Milan Vaněček
Když chcete realitu-tady ji máte: Německo,Dánsko nejvyšší ceny el.energie pro občany, stejně tak Kalifornie (USA).
Všechno země s vysokým podílem OZE.
========================
Němci po stovkách budují malé plynové elektrárny na kompenzace výpadků OZE, a světe div se, na ruský zemní plyn.Právě se dokončuje posledních 123 km Nord Stream II přes dánské moře.
===================

Proč se s Rusy nedomluvit na odběru jejich el. energie pomocí bývalé vvn soustavy RVHP ?
Když se s nim Němci domluvili na strategických odběrech zemního plynu, sankce-nesankce, i proti vůli USA !
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 18:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinkler, motáte různé věci dohromady. Máte cenu elektřiny jako cenu komodity na burze. Ta je určena nabídkou a poptávkou a záleží na technologiích (OZE, Jádro, uhlí, plyn) které máte k disposici. O té jsem psal.
Pak máte, obvykle několikanásobně vyšší cenu pro drobného spotřebitele. Ta záleží na distribuci, daních, poplatcích, retailu, ..
U ní je vždy důležité, a stát s tím též počítá, kolik je průměrná mzda v tom kterém státě. Například Dánové mají nejvyšší ceny, nejvyšší DPH, ale i nejvyšší v EU mzdy. A proto je pro ně ta elektřina, vzhledem k příjmům, levnější než pro nás, čechy a oni navíc ji chtějí mít čistou, ne z uhlí, chtějí chránit životní prostředí, větrné elektrárny berou jako krásný, velmi užitečný zdroj a nemají okolo toho takové kecy jako řada diskutujících zde.
Zkrátka, jsou jiní (i když třeba pivo mají taky rádi, jako my a Němci).
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.7.2020 20:31 Reaguje na Milan Vaněček
Ano,je to vše o příjmech a pokud budeme mít příjmy
poloviční či třetinové,tak nevěřím na nadšení z
elektřiny z OZE.Naděje na vyšší mzdy s krizí padá
a opět se budou rozdíly mezi námi a například těmi
Dány prohlubovat.Pár procent lidí,kteří mají
jejich mzdy,mohou klidně horovat pro OZE,ale
většina se dívá na účet a nechápe,proč má
dotovat něco,co zde není konkurenceschopné.
O to jde lidem především a ideály jdou stranou.
Paní Vitásková není jediná,které to vidí reálně.
EÚ se neumí vypořádat ani s odlivem kapitálu
do daňových rájů,s migrací,koronavirem a chce zachraňovat celou planetu zelenou energetikou.
Je to hezké,ale naivní.I ti poslední z posledních se chtějí mít dobře jako Evropané a tak v jejich navýšení spotřeby,bude ten evropský pokles kapkou
v moři.Nechci být škarohlíd,ale žáden pokles
spotřeby uhlíkových paliv v EÚ nezachrání klíma
na Světě.Průmyslová výroba,doprava a jiné zdroje
skleníkových plynů budou v globále stoupat tak
dlouho,dokud se neuspokojí potřeby všech lidí
na světě a nebo se zcela nevyčerpají zdroje paliv.
Nemám nic proti rozumnému omezování znečisťujících zdrojů,ale světová ekonomika je neúprosná a kdo nebude konkurenceschopný,tak skončí a žezlo převezme nakonec ten,který na tyto bohulibé cíle nebere ohled,ale vyrábí levněji.Je to smutné,
ale je tomu tak,i kdybychom už v budoucnu žili
zcela EKO.Chce to více realismu a méně snění.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 20:43 Reaguje na Břetislav Machaček
Ano, vzhledem k našim mnohem nižším příjmům musíme vydržet s uhlím o 5-10 let déle než Němci.
A co se FVE a VtE týče, také na nich musíme nechat že oni je budovali i když byly dražší a my počkáme 5-10 let až se zlevní na ceny výhodné i pro nás.
Cenový vývoj je jasný, s množstvím vyrobených FV panelů a větrníků klesá i jejich cena.
Kdežto JE jsou neustále unikáty, vždy navrhované a schvalované pro tu kterou lokalitu, stále dražší, protože chceme, po havárii ve Fukušimě, vyšší bezpečnost. Bez ní mohou být škody nedozírné.
Takže souhlas, více realizmu a pragmatizmu a méně demagogie a snění. Ale výhledy jsou jednoznačné, technický pokrok nezastavíš.
A CO2 hysterie není nutná.
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.7.2020 20:54 Reaguje na Milan Vaněček
To je sice hezké, že s množstvím vyrobených FV panelů a větrníků klesá i jejich cena.

Problém těchto technologií ale není cena vlastního panelu, ale celkové náklady na regulaci, zálohování a akumulaci - a ty
bohužel s počtem instalovaných parodií na energetiku naopak STOUPAJÍ.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 21:07 Reaguje na Viktor Šedivý
Jak jste na tohle přišel? Dejte link.
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.7.2020 21:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Jaký link?
Mám-li pár slunečních panelů, soustava to nepozná a na regulaci mne to nic nestojí.
Mám-li desítky procent výkonu v nespolehlivých technologiích, nemohu už doufat, že se to "statisticky ztratí" v běžných fluktuacích, musím držet drahou zálohu a musím nakupovat v okamžicích, kdy je v celém širším regionu převis poptávky, takže je výkon mimořádně drahý.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 22:21 Reaguje na Viktor Šedivý
Mě nebaví to vysvětlovat pořád dokola. Přímo vám jsem to už vysvětloval.
Odpovědět
ig

8.7.2020 22:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy nic nevysvětlujete, jen pořád dokola opakujete jeden nesprávně interpretovaný údaj.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 07:23 Reaguje na
To není údaj. To je systém.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 07:29 Reaguje na
Tisíce malých zdrojů (zvláště různého typu) vytváří daleko stabilní síť. Pokud ještě třeba polovina spotřebuje svoji energii na místě, síť je daleko méně zatížena a tu druhou půlku regulovat cenou je daleko snazší. Samozřejmě ta síť musí být inteligentní a musí mít záložní zdroje, ale je daleko bezpečnější, protože nehrozí blackouty a vypadnutí velkého zderoje.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.7.2020 23:05 Reaguje na Viktor Šedivý
Žádné mechanické zařízení (elektrárna) nemůže být tak spolehlivé jako křemíkový fotovoltaický panel. Tam se pohybují jen fotony a elektrony.
Co se týče (předvídatelné) intermittence, zatím žádný stát ještě nenarazil na nezvládnutelný problém i při více než 50% OZE.
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.7.2020 23:21 Reaguje na Milan Vaněček
Problém nenastane, pokud těmi OZE jsou buď geotermální zdroje nebo vodní elektrárny. Ani jedno pro nás nepřipadá byť jen vzdáleně v úvahu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 07:32 Reaguje na Viktor Šedivý
Dost západoevropských států má přes 50% energie z OZE (převážně větru) a z geotermálu nebo vody minimum. A žádné fatální problémy jsem taky nezaznamenal.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

9.7.2020 08:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, zase, jako velmi často, lžete. Můžete mi ty západoevropské státy vyjmenovat. Pokud vím, tak přes 50 % v OZE má Rakousko a Švédsko, tam ovšem dominuje voda. Takže Vaše dost znamená pouze Dánsko, které opravdu překračuje těch 50 %, ale to má velice specifické geografické podmínky a může také intenzivně využívat pro stabilizaci sítě okolní stát. K 50 % obnovitelných zdrojů ve výrobě se blíží i Portugalsko, ale tam je to dáno vysokým importem.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

9.7.2020 10:01 Reaguje na Vladimír Wagner
Německo už také sezonně překračuje 50% z větru a slunce, až vypnou všechno jádro, tak už se nad 50% dostanou i celoročně. Německo je důležité pro srovnání protože má z vody elektřiny ještě méně než my.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 19:19 Reaguje na Milan Vaněček
Sezónně. Aby ty OZE měly smysl, musela by být možnost to kumulovat na dobu mimo sezónu.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

9.7.2020 21:00 Reaguje na Jan Šimůnek
jestli to nevíte, tak z Německých mnohaletých zkušeností vyplývá, že slunce a vítr se během roku krásně doplňují ve výrobě elektřiny.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:46 Reaguje na Milan Vaněček
V zásadě nikoli. Alespoň u nás v zimě jsou smogové situace, kdy nejde ani jedno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 17:41 Reaguje na Vladimír Wagner
Pane Wagnere, vy se vyžíváte v urážení a otáčení se na marginalitách. Já skutečně neřešil, jestli má nějaký stát z OZE 51% nebo 49,5% energie!
Já píšu o tom, že není pravda to, co nám ropáci stále nakecávají:
A) Oze zdraží brutálně elektřinu
B) rozhodí přenosové sítě
C) způsobí nekonkurenceschopnou ekonomiku celé EU a tím krizi.
A jsem rád, že se potvrzuje, že ve všech třech bodech je to přesně naopak.
Jen malé důkazy:
https://oenergetice.cz/elektrarny-evropa/enbw-planuje-vystavbu-nejvetsiho-nemeckeho-solarniho-parku-obejit-se-ma-bez-podpory
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecko-podilu-oze-vyrobene-elektrine-dosahl-oblasti-50hertz-rekordnich-60
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

9.7.2020 18:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, tady nejde o marginality. Vy máte ve zvyku hodit úplný nesmysl či lež a vydávat to za skutečnost, která podporuje Váš názor, že OZE převálcuje vše. A když Vás na to člověk upozorní, na to, že je to nesmysl, tak začnete zase o úplně něčem jiném a že je to marginalita.
Takže připomínám Vaše tvrzení:
"Dost západoevropských států má přes 50% energie z OZE (převážně větru) a z geotermálu nebo vody minimum."
Když jsem Vás upozornil, že existuje jediný takový stát Dánsko (to opravdu není o rozdílu, jestli má nějaký stát 51 % nebo 49,5 5), tak začnete o marginalitách.
Víte, já respektuji jiný názor. Ale měl by mít člověk alespoň trochu úctu k faktům a alespoň trochu úcty k diskutujícím, alespoň v tom směru, že si zkontroluje na internetu, jak je to ve skutečnosti, než něco plácne.
Bohužel, takový přístup u Vás neexistuje. Vy plácáte bez rozmyslu cokoliv.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:57 Reaguje na Vladimír Wagner
Pokud je i tohle "plácání bez rozmyslu čehokoliv", tak se vzdávám a sypu popel na hlavu:
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecko-podilu-oze-vyrobene-elektrine-dosahl-oblasti-50hertz-rekordnich-60
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 19:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Rozlišujte mezi zelenými propagandistickými a desinformačními weby a seriózními zdroji. Pokud toho tedy jste schopen.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 09:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Já dřív miloval ruské weby, kde byla jen čistá pravda a nic jiného než pravda. Ale dnes mi stačí přečíst nějaký váš příspěvek a mám úplně jasno. Tenhle byl z těch skutečně nejpovedenějších:
Jan Šimůnek27.6.2020 20:39 Reaguje na Milan Vaněček
Fotovoltaika je sto a více let stará záležitost, která od té doby moc nepokročila.
Odpovědět

Viktor Šedivý

10.7.2020 09:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Fotovoltaika doznala mnohých kvantitativních změn - dnešní články mají mnohem vyšší účinnost, než selenové články z konce devatenáctého století.
Kvalitativní změna ale žádná - když jdou spát slepice, jde spát i fotovoltaika.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 08:42 Reaguje na Milan Vaněček
To je pitomost, protože FV panel je závislý na počasí a denní době a obojí je silně nestabilní. To první chaoticky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 08:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Denní doba je tak nestabilní, že vím na milión let dobředu, kdy slunce vyjde a kdy zajde.
Takovou "nestabilitu" ve fosilním uhlíku budete těžko hledat.
Odpovědět
ig

10.7.2020 10:16 Reaguje na Pavel Hanzl
A co si s tou informací počnu? Prostě mi večer nepůjde elektrika, ať už to vím minutu nebo rok dopředu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 19:24 Reaguje na
Lépe chápající jedinci to ví už dopředu a dokážou se na to připravit.
Už neolitičtí lidé si dokázali dělat zásoby na zimu. Že by to dnes bylo příliš složité?
Odpovědět

Viktor Šedivý

10.7.2020 19:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Díky za tip.
Jak hluboký krecht budu potřebovat na 100kWh?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.7.2020 10:20 Reaguje na Viktor Šedivý
Jednu lion baterii pro jakékoliv elektroauto.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 07:59 Reaguje na Pavel Hanzl
A budete to světlo pro fotopanely dávat do hrnců nebo do pytlů? (Narážím na pohádku o tom, jak v Kocourkově postavili radnici a zapomněli udělat okna, a tak do ní v pytlích a hrncích nosili světlo zvenku.)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.7.2020 10:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Už dávno se pytluje až hotová elektřina do baterií všeho typu, mechanických úložišť, nějaké sodíkové technologi, velmi se rozvíjí vodík.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 18:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Akorát že nic z toho nefunguje jak má, případně to není dostupné v potřebné kapacitě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 09:25 Reaguje na Břetislav Machaček
Na těch příjmech jsme uměle drženi EU a bez czexitu nemáme šanci na to, že by šly, v relaci se starými zeměmi EU, nahoru.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

9.7.2020 09:39 Reaguje na Jan Šimůnek
To víte že ano, za vším jsou ekologové a EU. :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 19:21 Reaguje na Petr Eliáš
A kdo jiný?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 09:00 Reaguje na Jan Šimůnek
hybridní válka
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.7.2020 09:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Kdo jiný? No přeci my! ČR! Ale je mi jasné, že někteří jedinci radějí hodí svoji neschopnost na druhé, než aby ukázali na sebe.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:47 Reaguje na Petr Eliáš
Máme produktivitu práce prakticky stejnou jako Německo. Jen v rámci distribuce cen a obchodních pravidel EU dostáváme za tu práci podstatně méně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.7.2020 10:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Děláte si čurinu jak dycky. Ale trochu smutnou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 18:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Spočítali to ekonomové.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

9.7.2020 05:38 Reaguje na Milan Vaněček
Jako občanovi je mi cena na burze ukradená.Tam nenakupuji.
Vůbec už neuvádíte, že růst průměrné mzdy CZ prakticky vylučuje, abychom se mzdy D vůbec dočkali.
Navíc cca 50% Němců je nějaká čistá energie ukradená (statistika).
A pak jste zapomněl,jako vždy, vzít v úvahu 2400 km pobřeží,kde skutečně od Baltu v D fouká a jehož délka je v ČR 0.
OZE ano, ale pouze doplnkově a ne na úkor ŽP.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 08:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Cena na burze dává základ i pro cenu pro malospotřebitele. U nás je čistá energie ukradaná možná 95% obyvatel (můj odhad).
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 09:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže ty záporné ceny jsou jednoznačně špatné, protože říkají, že existuje vysoký přebytek nesmyslně navyráběné elektřiny. Jsou jakousi obdobou pálení nadprodukovaného obilí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 17:44 Reaguje na Jan Šimůnek
To je důkaz, že OZE a hlavně fve dokáží vyrobit tolik energie, že ji nelze spotřebovat. Což vy tvrdíte opak.
Ale vůbec se nebojte, tohle se dá zvládnou daleko lépe, než udělat konkurenceschopnou elektřinu z uhláku nebo jaderky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 19:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Nikoli. Já tvrdím, že zdroj, který vytváří jednu chvíli tolik energie, že ji nelze spotřebovat, a za pár hodin je na nule, je naprosto bezcenný a jen destabilizuje síť.
Minimálně do doby, než bude možné tu energii akumulovat, což se tč. nerýsuje ani v základním výzkumu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 09:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Je tak bezcenný, že se do stavby nových fve celosvětově vráží snad bilióny? dolarů a jen loni se instalovalo víc, než 5 Temelínských bloků. Všichni jsou blbí, jenom já jsem letadlo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Už jsem to tu opakovaně vysvětloval:
Dokud se do toho budou vrážet biliony dolarů z dotací a jiných mimotržních zdrojů, tak se vždy najde amorální odpad, co to bude stavět a provozovat.

Ona i výroby mýdla ze zplynovaných Židů byla údajně velice ekonomicky výhodná. A pan Bergier rozebírá v jedné ze svých knížek ekonomiku pokusů na lidech v koncentrácích - bylo to na úrovni "za tu cenu to nekoupí leda blázen trpící iracionálními skrupulemi".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 19:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
https://www.euro.cz/byznys/solarni-boom-v-kalifornii-stahuje-ceny-elektriny-do-zaporneho-pasma-1341614

Odpovědět
MG

Milan G

9.7.2020 10:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Ceny EE v USA podle států https://www.eia.gov/state/rankings/?sid=FL#series/31
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 09:33 Reaguje na Milan G
Z letmého průměru asi 15 centů za kWh z fve pro obyvatele se dá spočítat asi 3,50 kč, což ale my máme asi 5,50 kč.
Samozřejmě v paritě je to úplně jinde.
Odpovědět
MG

Milan G

10.7.2020 11:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Opravdu jste se koukal na ten odkaz? můžete mi upřesnit kde jste vzal těch 15 centů pro Kalifornii? Ten odkaz vám měl ukázat kolik je průměrná maloobchodní cena 1Kwh ve jednotlivých státech USA a hlavně kolik stojí v Kalifornii. Člověk by očekával podle toho co tak oslavně píšete, že vlastně v CA bude EE zadara. No a CA je na šestém místě s cenou, takže docela drahota na to kolik je tam FVE.
Vaši idiotskou poznámku o paritě nechápu. Co s tím má parita společného? Nesrovnávám cenu v ČR a v USA. A i kdyby tak paritu bych vůbec nepoužil.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 19:28 Reaguje na Milan G
Na druhé stránce je cena energie v jednotlivých státech pro občany. Jsou tam dost rozdíly (od asi 9 centů po 30) a já odhadl průměr 15.
Odpovědět
MG

Milan G

10.7.2020 23:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste se na to vůbec nepodíval, hned na první straně CA 20,49c/kwh.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.7.2020 19:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Domlouvat se s Rusy je možno jen s rezervou za zády. Stejně jak Němci, kteří mají obří terminál na americký plyn. Poslední plynová krize v roce 2009 je toho jasným důkazem. A Kalifornii máte v odkazu výše, ale pozor! je z roku 2017. Od té doby to hodně pokročilo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Proto bych rád viděl domácí pole břidličného plynu připravená k těžbě jako onu "rezervu za zády při jednání s Rusy" (nebo kýmkoli jiným).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 19:30 Reaguje na Jan Šimůnek
S žádnými Rusy se o nějakém plynu vůbec nebavíme. Kupujeme jej na burze v Rotterdamu. Přímo od Rusů kupují Maďaři skoro za dvojnásobek a všichni se jim pošklebují.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 08:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě proto, že nemají alternativu ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.7.2020 10:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Mají. Kupovat jako my a všichni ostatní na burze. Jenže tam to jde politicky. Stejně jak JE tragédie v Paksu.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

9.7.2020 08:05
EU naštěstí není žádný totalitní spolek, který by prosazoval to jediné správné řešení. Evropa dbá na různost přístupů k řešení problémů, protože ví, že jedině praxe a čas ukáže, které řešení je vhodnější a ke kterému se třeba následně i další země rozhodnou. Proto je fajn, že některé státy ukazují, jak funguje přechod na OZE zdroje a časem budou cenným zdrojem informací. Dokonce jejich občané to chtějí. Česko by zase mohlo ukazovat své řešení, založené na jádru. Máme s tím zkušenosti, odborníky a i kladný přístup veřejnosti. Brusel zajisté uvítá a finančně podpoří každé řešení, které přispívá k záchraně planety.
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.7.2020 08:37 Reaguje na Richard Vacek
"EU naštěstí není žádný totalitní spolek"
Fakt?
Takže když řekneme, že na nějaké uhlíkové blbnutí si hrát nebudeme a OZE jsou nám ukradené, nikdo nebude vymýšlet žádné sankce?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 08:49 Reaguje na Viktor Šedivý
Nesmíte škodit ostatním, to je zákon i v demokracii. Nemusíme přece stále objevovat Ameriku, řešení založené na jádru dávno předvedla Francie i Británie a v současnosti perspektivní není. Především kvůli ceně i radioaktivnímu odpadu. Slunce jako gigazdroj už dnes vychází nejlépe.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 09:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže praxe ukazuje jednoznačně, že francouzská cesta je jediná správná, protože mají přebytek levné energie ve dne i v noci, za větru i za bezvětří, a bez nich by se "nejaderné" země v jejich okolí už dávno sesypaly.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

9.7.2020 10:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Francie se již ocitla několikrát v minulých zimách v krizi, když nedokázala vyrobit dost elektřiny a zachraňovalo ji Německo. Staré JE musí často odstavovat kvůli údržbě a nové stavět už neumí (Flamanville 3) a jsou EXTRÉMNĚ drahé. Francouzská energetika teď buduje pouze OZE (a přes 15 let se marně snaží dostavět Flamanville 3, zatím marně).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

9.7.2020 13:44 Reaguje na Milan Vaněček
Pane Vaněčku, vždyť to není pravda! Francie žádnou krizi neměla a žádnou elektřinu v nouzovém režimu z D nedovážela.
Pokud ano, tak sem umístěte odkaz na zdroj.

Znovu opakuji, můžeme dovážet elektřinu od Rusů, v klidu snižovat energ. náročnost průmyslu (nejvyšší z vysp. zemí EU) a v klidu naplánovat 4-5 JE a na ně rozběhnout tendr.
Vůbec by mi nevadilo,kdyby zakázku získal Rosatom.
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.7.2020 15:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Že by mne zakázka pro ROSATOM nějak nadchla, to rozhodně ne. Je to ale stále o moc lepší varianta, než energetická bída a nouze podle bruselského receptu.

V minulých měsících jsme byli svědky hysterických opatření kvůli hrozbě pár tisícovek mrtvých. Takový řádný zimní blackout by měl obětí přinejmenším srovnatelné množství ... a my ho podle environmentalistických pokynů z brusele nemáme odvracet, my ho máme chystat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 18:08 Reaguje na Viktor Šedivý
Co je proboha "energetická bída a nouze podle bruselského receptu"???
To vám nakecali ropáci, že? Nikde nic takového nevidím a rozvoj OZE je velmi rychlý:
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecko-podilu-oze-vyrobene-elektrine-dosahl-oblasti-50hertz-rekordnich-60
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

9.7.2020 16:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinkler, kdyby jste po několik posledních let denně sledoval web Oenergetice, tak by jste o tom věděl. Tam si můžete najít spoustu odkazů o francouzských (a belgických) jaderných problémech v minulých letech.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

9.7.2020 17:18 Reaguje na Milan Vaněček
Dejte konkrétní odkaz na konkrétní článek.
Jinak je to jak za bolševika:"V globálu máme všechno!"
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 17:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proboha jakou energii od Rusů? To v nějakém čemodanu? Délka vedení a jejich ztráty by vyskočily na zcela nesmyslnou výši! A oni by nám to dávali zadarmo?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

9.7.2020 19:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Zaspal jste dobu, svého času fungovala vvn el. síť RVHP , z Ruska až do NDR.

Dnes mám pocit,že končí v Maďarsku, ale dala by se opět zprovoznit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 09:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy jste zaspal o stolet déle, fungovala přece i koněspřežní dráha z Budějc až do Lince.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.7.2020 16:42 Reaguje na Richard Vacek
Pane Vacku, kdybyste měl pravdu, bylo by to báječné. Jenže ji bohužel nemáte.
Měl byste si sundat růžové brýle.
Když EU něco vymyslí (a oni tam toho vymýšlejí hodně, musejí přeci nějak prokázat že tam nesedí pro nic za nic) tak to PROSAZUJÍ. A prosazují to tím vehementněji, čím větší je to blbost.
Příkladů je hodně, ale nejzřetelněji je to vidět na šílenostech, do kterých tlačí výrobce aut.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.7.2020 15:19
Pane Wagnere, Váš článek představuje rozumný pohled na věc.

Tím víc mne mrzí, že v celém dlouhém textu se pouze jednou vyskytuje slovo kogenerace.
Kdekdo přežvykuje kolem dokola otázku, jestli uhlí ano nebo uhlí ne, protože...
NIKDO ALE ANI NECEKNE o tom, že z té energie, kterou v elektrárně získáme spálením uhlí, se reálně využije NECELÁ TŘETINA...
Že elektrárna topí ostošest, fouká do luftu CO2 a stoupají z ní sloupy páry, protože většiny vyrobeného tepla SE potřebuje ZBAVIT, zatímco v okolí čmoudí desítky i stovky komínů, aby se pro domácnosti, pro fabriky teplo vyrobilo... Spálením dalšího uhlí.

Totéž ovšem platí i pro bezuhlíkový zdroj, jádro.

Kam se hrabeme na Kocourkov!!!
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.7.2020 16:53 Reaguje na Karel Ploranský
Jenže nenajdete místo, kde by bylo možné postavit jaderný zdroj a zároveň by to bylo blízko k odběratelům tepla.
Možná Vám to připadá jako Kocourkov, ale přenášení tepla na desítky kilometrů je na hranici ekonomické únosnosti či spíš za ní.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

9.7.2020 17:22 Reaguje na Viktor Šedivý
Bohužel za ní. Typickou kravinou bylo CZT na venkově, i od kogenerace.
Pár takových štací jsem navštívil a je to paskvil. A totální. To je ideologie , a nikoli ekonome!!!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 18:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Samozřejmě, tohle je další argument pro diverzifikanou síť energetických zdrojů, které můžou být blízko měst, nebo opřímo v nich.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2020 17:57 Reaguje na Viktor Šedivý
Modulární malý reaktor je možno postavit přímo u města vedle rozvodny (třeba zakopat do země), protože je velký jako dva autobusy nad sebou, ovšem pouze s výkonem 60 MW. Což ale není zase málo, při nejhorším koupit dva.
http://www.osel.cz/10930-jadro-vraci-uder-startup-nuscale-vyviji-prevratny-maly-reaktor.html
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2020 19:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Na likvidaci městské populace v případě nějaké havárie by to stačilo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 08:54 Reaguje na Jan Šimůnek
Dovolím si rozvést předchozí příspěvek, protože je to do určité míry moje doména (alespoň to učím):

U potenciálních zdrojů nějakých výronů toxických plynů (a tady můžeme dát mezi chemické a radioaktivní plyny znaménko podobnosti), se počítá určitá minimální vzdálenost od lidských sídel. Ta se počítá tak, aby při mírném větru stačili lidé utéci dostatečně daleko z osy mraku, a při silném větru aby byly škodliviny naředěny turbulencemi na neškodnou úroveň. Ta je, pochopitelně, u té radioaktivity jiná než u chemických jedů, ale principiálně by se vzdálenost od nejbližších lidských sídel počítala podle stejných vzorečků.

A, mimochodem, známá katastrofa v indickém Bhópálu postihla obyvatele ilegálních sídel v karanténní zóně (která proto nemohla být nijak pro případ havárie zajištěna) a jediným prohřeškem dané firmy bylo to, že netrvala dostatečně důrazně na vyklizení této zóny, i třeba násilím (policie, armáda).

Takže postavit jaderný reaktor uprostřed města, pokud by to nemělo opravdu kvalitní kontejnment (srovnatelný s Temelínem, i co do velikosti), je dost šílená myšlenka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 09:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Jaderný mastodont vám nevadí a superzabezpečněný mikrozdroj je najednou problém.
Právě bezpečnost je to nejdůležitější, co se na celém systému řeší, technologicky je to zvládnuté dávno.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Jaderný mastodont je v dostatečné vzdálenosti od sídel a má za sebou historii mnoha let bezpečného provozu v mnoha exemplářích.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.7.2020 07:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Dukovany i Temelín leží v dost hustě osídlené oblasti.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 08:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale jsou dostatečně daleko pro případ nějaké havárie.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

9.7.2020 18:40 Reaguje na Karel Ploranský
Kogenerace je důležitá a například u plynových zdrojů, které by se uváděly do provozu by mělo jít dominantně o kogenerační výrobu. V tomto směru je důležitým krokem, že Temelín bude mít konečně dokončený teplovod pro zásobování teplem.
Na druhé straně souhlasím s panem Vinklerem, že vždy závisí na podmínkách, zda je CZT efektivní a příliš dlouhé a komplikované rozvody mohou vést k absurditám. Stejně, jak ve všech oblastech energetiky, není situace černobílá a musí se postupovat s nadhledem a rozhledem bez dogmatismu.
Pokud jde o malé modulární reaktory, tak ty by mohly být využitelné pro kogeneraci nebo i čistě pro teplárenství. Je však zde ale relativně dlouhá cesta k tomu, aby se odpovídající typy vyvinuly a také nastavily příslušné podmínky pro licencování.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 09:10 Reaguje na Vladimír Wagner
Je ta cesta delší, než postavit a zprovoznit velkou JE, který tohle ani neřeší?
Nemyslím u nás.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

10.7.2020 10:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, proboha, prosím Vás, alespoň trochu se mírněte. Pokuste se alespoň trochu omezit počet svých příspěvku. A vyjadřujte se alespoň trochu smysluplně k věcem, se kterými se alespoň trochu seznámíte a alespoň něco o nich víte. Když se podívám na tuto diskuzi, tak je to už přes 250 položek a z toho velká část jsou příspěvky Vás a pana Šimůnka, které představují extrémy a ve velké většině jsou mimo konstruktivní a smysluplnou diskuzi.
Pochopitelně je mnohem delší cesta k tomu, aby se dokončil projekt, který je zatím na prknech a žádný prototyp se ještě ani nezačal stavět, než energetický zdroj, jehož několik kusů již několik let funguje. Vy o realitě malých modulárních reaktorů nevíte nic, přesto se svým kategorickým názorem nejen tady oháníte téměř nesčetněkrát. Ale tak je tomu bohužel u většiny témat, ke kterým se vyslovujete.
Odpovědět
MG

Milan G

10.7.2020 11:35 Reaguje na Vladimír Wagner
Vaše prosba mně rozesmála, ale neberte to prosím osobně. Rozesmálo mně to v kontextu této, ale i minulých diskusí, kterých se p. Hanzl zúčastnil.
Totiž obdivuhodné je to, že p. Hanzl dokáže diskutovat, polemizovat a oponovat tolika lidem najednou a to v reálném čase. Jenom zhruba se koukněte na tuhle diskusi, kolik lidí oponuje jednomu člověku. Někde v minulém diskursu jsem si všimnul, že téměř v jednom čase odpovídal asi třem lidem najednou.
A to mně přivádí na myšlenku, že je možné, že je víc p. Hanzlů taková malá trolí farma.
Ale je to jen můj názor, nikomu ho nenutím.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2020 17:55 Reaguje na Milan G
Odpovídalo by to některým nekonzistencím mezi jeho příspěvky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.7.2020 19:37 Reaguje na Milan G
Vy mě skutečně přeceňujte, přečíst krátký příspěvek a napsat krátkou odpověď přece není práce na déle, než pár minut (vteřin)? taky ty mé přístěvky někdy podle toho vypadají. Ale omlouvám se, budu se mírnit.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

10.7.2020 22:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzl, já věřím, že jste jeden člověk. Jak už jsem psal několikrát, Vy opravdu nad textem i odpověďmi vůbec nepřemýšlíte. Takže asi na to stačí těch pár vteřin :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.7.2020 07:37 Reaguje na Vladimír Wagner
Přestávám trollit, ale zajímala by mě jedna věc (možná i více čtenářů):
Zvedl byste ruku právě vy pro výstavbu dalšího jaderného bloku u nás, i když znáte všechny okolnosti?
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2020 08:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Já zcela jistě ano. Právě proto, že jsou mi ty okolnosti docela jasné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.7.2020 09:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Vás jsem se neptal, vy to máte v programu a jasně trollíte pro Rosatom, to vím dávno. Mě by zajímal názor pana Wagnera.
Odpovědět
MG

Milan G

11.7.2020 17:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak určitě ano.
Odpovědět
JM

Jan Marján

10.7.2020 20:24 Reaguje na Milan G
Ona to bude možná i trochu větší farma, protože se toto jméno objevuje v diskuzích i na dalších webových stránkách.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

10.7.2020 17:55 Reaguje na Vladimír Wagner
Pánové, zřejmě jste nečetli Jiráskovo Proti všem, resp. neznáte Žižkovo heslo "Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte". Prostě simultánka...
Odpovědět

11.7.2020 12:00 Reaguje na Vladimír Wagner
Musím jen zopakovat, že argumentuji jen
1)proti těm vyhozeným penězům (stovkám miliard CZK) které jsou stále utráceny ve fotovoltaickém tunelu z let 2009-10, kdy byla fotovoltaika více než 7x dražší než nyní, nyní se velké FVE již v naší oblasti ekonomicky vyplatí,

a 2) proti připravované stavbě Dukovan II, jako opět nejdražšímu způsobu výroby elektřiny v ČR, kdy jak argumentuji na webu Oenergetice, budeme muset doplácet na každou vyrobenou MWh elektřiny z nových Dukovan, neboť výrobní cena bude nad cenou tržní (burza Lipsko).
A to bude pravděpodobně tunel, který předčí ten solární z 2009-10 svojí délkou i finanční velikostí.

Jinak co se OZE a jádra týče, navrhuji ať ČEZ zkusí obojí: prodloužení životnosti starých Dukovan (to se ekonomicky vyplatí, jde o to zda to ČEZ po rozpadu českého jaderného průmyslu vůbec dokáže)
a budování soustavy OZE plus plyn v rámci rekultivace podkrušnohoří (to se též ekonomicky vyplatí).

Ale fotovoltaický tunel 2009-10 či připravovaný jaderný tunel (=nové Dukovany koupit z ciziny na klíč) podpořit nemohu.
Bylo a je tolik jiných možností budování nových, levných čistých zdrojů.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

11.7.2020 12:02 Reaguje na
nějak vypadlo mé jméno přispěvatele: Milan Vaněček
Odpovědět
MG

Milan G

11.7.2020 17:01 Reaguje na Milan Vaněček
Ani jste se nemusel snažit, všichni pochopili, že ty bláboly jsou od vás. Ještě jste zapomněl napsat, že ta JE bude stát 2000 miliard korun, aby to bylo úplné.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

11.7.2020 19:24 Reaguje na Milan G
Zmýlil jste se o jednu nulu (dle pana generálního ČEZu Beneše), ale to je "overnight cost" (s malým zpožděním výstavby, tak jak se to už nyní předpokládá). Ale tu zaplacenou částku minimálně zdvojnásobte, musíte přece platit úroky (30 let) za vypůjčené peníze, máte asi taky hypotéku, tak víte jak to chodí...
Odpovědět
MG

Milan G

11.7.2020 21:08 Reaguje na Milan Vaněček
Že jste lhář je všeobecně známo.
Však ta suma není ještě konečná, vždyť vy přihazujete každý týden 250milard, takže je víc než jisté že podle vás až začnou stavět tak cena bude asi v bilionech a stavba potrvá 120 let.
Jo a hypotéku nemám...
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.7.2020 09:27
K otázce v názvu článku:

Zcela jistě nemá smysl hledat konsensus s placenými protijadernými aktivisty z nejrůznějších neziskovek. Jejich hlas je třeba ignorovat, protože to není hlas našich občanů.

Bude velmi problematické najít konsensus s produkty humanitních studií (včetně různých oborů s "ekologickým šmrncem"), protože tito lidé zpravidla intelektově nemají ani na pořádnou maturitu, jaká zde byla ještě za komunistů (o prvorepubliční ani nemluvě), ale byli po celou dobu studia přesvědčováni, že nad ně není, a že právě oni sežrali Šalamounův exkrement. Naštěstí je jich pořád málo a významná část z nich se živí tím, že patří do výše zmíněné kategorie.

S těmi zbývajícími se domluvit v naprosté většině případů dá, maximálně bude nutné řešit vhodně syndrom NIMBY (do jisté míry je dědictvím komunismu obava obyvatel z neadekvátní náhrady za pozemky a budovy). Výhodou je, že zatím se má budovat jen to, co se nestačilo dobudovat za komunistů (nové bloky v Dukovanech, poté snad i dostavba Temelína do původně projektované podoby). A lokality pro další JE jsou naplánovány již od dob komunistů, takže opět - kdokoli tam něco postavil, věděl, co čeho jde. A pokud to ignoroval, je to jeho problém.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist