https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/serial-o-popirani-klimaticke-vedy-dil-ii.zrod-popiracskych-kampani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Seriál o popírání klimatické vědy, díl II.: Zrod popíračských kampaní

18.3.2024 05:49 | PRAHA (Ekolist.cz)
Není nutné vymýšlet. Na to, jak účinně popírat klimatickou změnu, lze použít nástroje tabákového průmyslu.
Není nutné vymýšlet. Na to, jak účinně popírat klimatickou změnu, lze použít nástroje tabákového průmyslu.
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | pxhere
Fosilní průmysl v USA měl svůj vlastní klimatický výzkum již v 70. letech, který ho varoval před riziky klimatické změny. Dokonce poměrně dlouho fungoval jako produktivní partner s akademickými i státními institucemi. Nicméně nejpozději počátkem 90. let — spolu s tím, jak začalo vyjednávání o omezení spalování fosilních paliv — začal organizovat kampaně na popírání klimatické vědy. Využil přitom řadu nástrojů, vyvinuté tabákovým průmyslem pro zakrývání zdravotního dopadů kouření. Toto je druhý díl seriálu o vzniku a pozadí popírání klimatické vědy, které vychází z nedávno publikovaného briefing paperu Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).
 
Počátek organizovaných aktivit směřujících k popírání závažnosti změn klimatu můžeme vidět zhruba od počátku 90. let v USA, kde ho iniciovaly skupiny navázané na fosilní průmysl a jejich političtí spojenci, převážně v Republikánské straně. Jednou z prvních organizací popírajících závažnost antropogenní klimatické změny bylo uskupení průmyslových skupin The Global Climate Coalition, založené roku 1989 za účelem zabránit regulaci fosilních paliv. Především se zaměřovalo na zabránění ratifikaci Kjótského protokolu Spojenými státy.

Zástupci fosilního průmyslu v USA přitom byli o problematice klimatické změny informováni minimálně od 60. let. Řada z nich dokonce v průběhu 70. a 80. let tvořila vlastní velmi pokročilý výzkum, včetně vlastního klimatického modelování. Mezi fosilními korporacemi vynikal především Exxon (dnes ExxonMobil), jehož klimatický výzkum se v řadě oblastí ukázal jako pozoruhodně přesný (například v odhadech budoucí globální teploty nebo růstu koncentrace oxidu uhličitého).

Existuje i řada dokladů o tom, že výzkumná oddělení fosilních korporací upozorňovala vedení společností na závažnost a naléhavost krize. Exxon v tu dobu skutečně prozkoumával cesty k nízkouhlíkové energetice, nicméně žádnou z technologií neshledal v daném kontextu za dostatečně profitabilní.

Z důvěryhodného zdroje jsem se dozvěděl, že globální oteplování není nic jiného než vědecký brak. Strip z roku 2005.
Z důvěryhodného zdroje jsem se dozvěděl, že globální oteplování není nic jiného než vědecký brak. Strip z roku 2005.
Foto | Sepponet / Flickr

V průběhu 80. let výzkum také začal ukazovat, že klimatická změna je reálným a akutním nebezpečím, které je třeba kvůli dlouhé setrvačnosti energetických infrastruktur okamžitě řešit. Zároveň ale výzkum ukazoval, že dopady antropogenního oteplení pravděpodobně nebudou pro většinu světa detekovatelné dříve než v roce 2000, protože budou maskovány přirozenou variabilitou klimatického systému. Exxon tak svůj klimatický výzkum začal výrazně omezovat.

V průběhu 80. let také došlo k velkému propadu cen fosilních paliv, což výrazně měnilo uvažování fosilních korporací, které se více upnuly k jádru svého podnikání a začaly omezovat investice do jiných oblastí, včetně vědeckého výzkumu. Naopak fosilní korporace začaly investovat do hnutí, které nerealisticky vyzdvihovalo nejistoty klimatické vědy, bagatelizovalo rizika spojená s klimatickou změnou, zpochybňovalo možná řešení a také již ověřené poznatky veřejně popíralo — a to včetně výsledků vlastních vědeckých oddělení. Z průkopníků vědeckého poznání a partnerů v hledání adekvátních politik se postupně začal stávat jejich nepřítel.

Nutno podotknout, že v tomhle ohledu není chování fosilního průmyslu nijak bezprecedentní. Celá řada průmyslových aktérů chápala, že jejich zájmy jsou do velké míry závislé na politice a veřejném mínění minimálně již od počátku 20. století. Za účelem lobbingu a ochrany zájmů od té doby založili řadu vlastních oborových organizací (v USA například American Petroleum Institute, ale třeba i National Association of Manufacturers) a vznikl i celý nový obor public relations a reklamní průmysl.

Schopnost ovlivňovat veřejné mínění stála za úspěchem celých odvětví a zcela zásadní se stala především pro úspěch tabákového průmyslu, který prostřednictvím práce odborníků na ovlivňování veřejného mínění dosáhl mimořádné expanze. Úspěch tabákového průmyslu měl ale i stinnou stránku — masivní nárůst výskytu rakoviny plic a dalších onemocnění spojených s dlouhodobým užíváním tabákových výrobků. Snaha vypořádat se s těmito důsledky měla potom překvapivě bezprostřední důsledky i pro popírání klimatické vědy.

V průběhu 50. let již byly důkazy o škodlivosti kouření tak průkazné, že znamenaly závažné ohrožení celého mimořádně výnosného odvětví. Tabákový průmysl využil svého inovativního přístupu k ovlivňování veřejného mínění, tentokrát ovšem místo ovlivňování konzumního chování (vytváření tužby po tabákových výrobcích) začal ovlivňovat veřejné povědomí o výsledcích vědeckého výzkumu. Experti na vztahy s veřejností po prozkoumání problému usoudili, že vědecké poznatky se přímo vyvrátit nedají, nicméně je možné o nich vytrvale vytvářet pochybnosti a tím jejich dopad na veřejnost a politiku blokovat.

Postupně tak vytvořili celou paletu technik a organizací, které se zaměřovaly na účelové vytváření pseudokauz a znepřehledňování veřejné debaty. Institucionální síť organizací, ale i nájemných, zdánlivě nezávislých odborníků, ochránila tabákové korporace před regulací a soudními spory po dlouhých 50 let. Samotná strategie byla vytvořena experty na korporátní propagandu (odvětví jinak známé jako public relations), tj. poradenskými firmami a experty jako Hill & Knowlton, Edelman, APCO Worldwide, Edward Bernays či Ivy Lee.

Mimořádný úspěch této dezinformační struktury vedl k tomu, že začala být později využívána i dalšími aktéry, kteří začali mít problémy s tím, že věda odhalila negativní dopady jejich podnikání. Stejné aktéry pak můžeme vidět opakovaně popírat závěry vědeckého výzkumu v různých tématech — například v problematice škodlivosti kouření, kyselých dešťů, ozonové vrstvy, olovnatého benzinu, zdravotních dopadů azbestu atp.

Průmysl vytváření pochybností

Pro vědecký provoz je stěžejní sdílená etika, která se opírá o důvěryhodnost empirických důkazů. Jejím základem je, že jako úspěšný je chápán výzkum nikoliv na základě toho, do jaké míry je originální, elegantní nebo v souladu se selským rozumem, ekonomickými zájmy nebo náboženskými dogmaty, nýbrž na základě toho, jak je v souladu s pozorovanými fenomény.

Tato etika je kolektivně udržována prostřednictvím celé řady institucionálních a metodologických opatření, vědeckých společností, institucí a organizací. Samotný vědecký výzkum, přinášející tyto poznatky, funguje především skrze publikace výzkumu ve vědeckých časopisech, které používají systém peer-review, kdy v oboru vzdělaný (zpravidla anonymní) recenzent či recenzentka daný text oponuje. Tyto postupy umožnily obdivuhodný rozmach vědění a také získání vysokého stupně veřejné důvěry ve vědu.

Takto funguje i klimatický výzkum, a důvěra, že jeho zjištění jsou relevantní, zakládá podporu pro klimatickou politiku. Účelově vytvářené pseudo-expertní organizace (například The Advancement of Sound Science Coalition, The Global Climate Coalition, Science & Environmental Policy Project, CO2 Coalition, Information Council for the Environment, Global Climate Coalition, Cooler Heads Coalition, Climate Intelligence Foundation, Committee for a Constructive Tomorrow, Friends of Science a další) a nájemní, zdánlivě nezávislí odborníci (například Frederick Seitz, Fred Singer, Patrick Moore, Patrick Michaels) se tuto důvěru snažili narušit tím, že vytvořili zdání konfliktu ve vědeckém poli.

K tomu tyto subjekty vytvořily konference nebo časopisy, které se snaží napodobovat vědecké publikace a konference, nicméně jejich bližší zkoumání odhalí, že akademické standardy nedodržují. V rámci tohoto hnutí vznikl dokonce i „protějšek” Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) s názvem Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC). Ve skutečnosti ale tyto organizace nevytvářejí vlastní výzkum a daní „experti“ v daných odvětvích zpravidla nepublikují a nepracují. Jedná se spíše o experty na vytváření zdání vědeckého sporu, který poté bývá dalšími skupinami a médii šířen mezi nic netušící veřejnost a tvůrce politik.

Obrázek shrnující pět hlavních způsobů popírání vědy a jejich klasifikace: falešní experti, logické klamy, přehnaná očekávání, selektivní výběr, konspirační teorie.
Obrázek shrnující pět hlavních způsobů popírání vědy a jejich klasifikace: falešní experti, logické klamy, přehnaná očekávání, selektivní výběr, konspirační teorie.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Kdo je skutečný odborník či odbornice přitom bývá schopná posoudit pouze úzká skupina dalších odborníků a odbornic. Pro veřejnost bývá velmi obtížné rozlišit řadu účelově vytvářených aktérů. Jejich názvy mají evokovat dojem nezávislých a expertních organizací, ale ve skutečnosti jsou financovány zájmovými skupinami a autentický výzkum nevytváří. Celé epistemické skupiny a komunity potom vznikají z toho, že tyto zdroje nedokáží rozpoznat jako nátlakové organizace a v dobré víře na těchto zdrojích zakládají své chápání, porozumění světu a nakonec i vlastní subjektivní identitu. Jsou pak přesvědčeny, že mají přístup k privilegovanějšímu zdroji vědění o klimatu, než přináší klimatická věda, a vstupují do veřejných debat se zcela upřímnou (stejně jako mylnou) snahou zabránit domnělému klimatickému šílenství.

V rámci těchto epistemických komunit je potom samotná klimatická věda chápána jako nedůvěryhodná disciplína, často jako systematicky zkorumpovaná a prorostlá politickými vlivy. Odtud potom už není daleko k přesvědčení, že jsme svědky velkého klimatologického spiknutí, které má za účel dosažení nějakých forem politické nebo ekonomické nadvlády, typickému pro různé formy konspiračních teorií.

Techniky klimatických obstrukcí

Výše uvedené skupiny představují pouze výsek subjektů popírajících klimatickou vědu. Jejich značná diverzita implikuje, že se různí i techniky, které můžeme nazvat „klimatickými obstrukcemi“. Jejich součástí je znepřehledňování informačního prostoru, znejisťování veřejnosti, vytváření kulturních válek a konfliktů, organizované šíření klimatických dezinformací a pochybností o klimatické vědě, dlouhodobé a systematické napadání důvěryhodnosti vědeckých institucí i klimatických vědců a vědkyň, šíření konspiračních teorií, vytrhávání jinak správných faktů z kontextu a vytváření zavádějících závěrů.

Byly zdokumentovány i případy, kdy se fosilní lobby snažila zabránit klimatickým vědcům v komunikaci s veřejností a zbavit je financování nebo ovlivňovat osnovy veřejného vzdělávání.

Výzkum Johna Cooka a kolektivu autorů a autorek identifikoval pět hlavních způsobů popírání klimatické vědy. Jsou jimi prosazování vyjadřování nelegitimních expertů a expertek (takových, kteří nemají v tématu erudici nebo publikovaný výzkum), používání logických klamů, vytváření přehnaných očekávání (například požadování absolutní jistoty výzkumu, která je ovšem v praxi nedosažitelná v jakémkoliv oboru), vytrhávání faktů z kontextu nebo používání konspiračních teorií.

Obrázek shrnující pět hlavních způsobů popírání vědy a jejich klasifikace: falešní experti, logické klamy, přehnaná očekávání, selektivní výběr, konspirační teorie.
Obrázek shrnující pět hlavních způsobů popírání vědy a jejich klasifikace: falešní experti, logické klamy, přehnaná očekávání, selektivní výběr, konspirační teorie.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Obecně se stává hlavním terčem samotná důvěra v klimatickou vědu, a to skrze útoky na reputaci vědců a vědkyň nebo obviňování vědeckých institucí z manipulací a podvodů. V současnosti se také množí aktivity, které se snaží zdiskreditovat možná řešení (především v oblasti obnovitelných zdrojů). Tato větev popírání roste na významu spolu s tím, jak jsou dopady klimatické změny stále znatelnější, ale také jak jsou čím dál tím životaschopnější nízkouhlíkové alternativy.

Vývoj argumentace popírající závažnost nebo existenci změn klimatu za posledních dvacet let mezi konzervativními think tanky a internetovými blogy
Vývoj argumentace popírající závažnost nebo existenci změn klimatu za posledních dvacet let mezi konzervativními think tanky a internetovými blogy
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Šiřitelé pochybností

Sociálněvědní výzkum ovšem také ukázal, že popírání klimatické vědy v průběhu několika desetiletí získalo silný ideologický rozměr, který se původně tak silně nevyskytoval. Dosah výše uvedených účelově vytvářených pseudovědeckých organizací je dlouhodobě zvyšován ideologicky motivovanými skupinami, především z prostředí spojeného s propagací neoliberálních a konzervativních ideologií. Tento fenomén zřejmě souvisí s opozicí těchto skupin proti environmentálním regulacím minimálně již od 60. let, kdy nová vlna environmentálního hnutí reagovala na vzrůstající problémy ze znečištění životního prostředí, zdravotních dopadů toxických látek, nedostatečné regulace, ale i ničení přírodního bohatství.

Na prvním Dni Země, který probíhal roku 1970, jen v USA participovalo na 20 milionů lidí. Rychlý nárůst popularity, ale také jeho částečné prolnutí s radikálními protesty protiválečných aktivistů proti válce ve Vietnamu nebo s psychedelickou a sexuální revolucí hnutí hippies, vedly k tomu, že se část průmyslových a podnikatelských kruhů v USA začala obávat další radikalizace nových sociálních hnutí a toho, že požadavky na ochranu životního prostředí povedou k omezení trhu nebo k nástupu autoritářské společnosti, či dokonce k totalitnímu státu.

Začaly proto ve větší míře vstupovat do hnutí, které odmítalo státní regulace jako takové. Vznikalo souběžně s nástupem takzvané Nové pravice (podporované novými konzervativními a neoliberálními think-tanky) s výrazně anti-environmentální agendou a později se stalo i základem pro popírání klimatické vědy.

Úspěch těchto projektů přispěl k nástupu neoliberalismu jako hegemonní ekonomické politiky Západu koncem 80. let. Tehdy začala éra omezování státu jako aktivního hráče, který stanovuje pravidla pro velký byznys, kontroluje je a zajišťuje přerozdělování od bohatých k chudším, což byl v podstatě poválečný mainstream. V průběhu tohoto obratu došlo k přerámování environmentálních problémů jako problémů svobody volby, regulace trhu a zásahů do vlastnických práv.

Podle odpovídajících ideologických pouček je téměř jakákoliv regulace škodlivá, protože abstraktní „volný trh“ je v podstatě ideální (respektive jediné fungující) zařízení, které je schopné efektivně alokovat zdroje a prostředky. Podle této teorie se neregulovaný byznys o řešení environmentálních problémů postará sám bez zásahu státu. Ideologický motiv byl přitom stěžejní pro scénu popírající klimatický výzkum již od počátku, jak popsala Naomi Oreskes na příkladech expertů zpochybňujících klimatickou vědu — Fredericku Seitzovi, Fredu Singerovi nebo Williamu Nierenbergovi.

Jakkoliv je zřejmé, že přílišná regulace má celou řadu negativ, fundamentalistická preference vlastnických práv nechává stranou problémy současného ekonomického modelu v zahrnování nezamýšlených nákladů do oceňování. To totiž vytváří efekt selhání trhu (tzv. negativních externalit), v jehož rámci prostá ekonomická kalkulace dává dlouhodobě iracionální signály a tržní řešení se realizuje na základě nesmyslných vstupních dat.

Síť šířící klimatické misinformace
Síť šířící klimatické misinformace
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Treen et al, Online Misinformation about Climate Change / WIREs Climate Change

Množství řešení, která se snaží tento stav napravit, je potom blokováno čistě z ideologických důvodů. Mezi ideologické hráče přitom patří i globálně nejvýraznější think-tanky popírající klimatické změny, jako je Cato Institute, Heartland Institute, The Heritage Foundation či The American Enterprise Institute. Více než pět set think-tanků, zahrnujících nejvlivnější organizace popírající klimatickou vědu z politicko-ideologických pozic, je sdružených v síti Atlas Network.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (86)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

18.3.2024 06:26
Vymyslím problém a nabídnu drahou, ale nezbytnou cestu k jeho řešení. To je ve zkratce klimaalarmismus.
Co s tím? Ukazovat, že daný problém je vymyšlený, že přicházející teplá perioda je výhodná a není důvod snažit se ji zastavit. Samozřejmě lokálně může vést k problémům, ale globálně má příznivý vliv.
Že se u klimaalarmistů jedná o šarlatány, naznačuje už to, že negativa zveličují a pozitiva buď vůbec neuvádějí, nebo nerozvádějí do hloubky.
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.3.2024 07:47 Reaguje na Richard Vacek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PE

Petr Elias

18.3.2024 09:19 Reaguje na Petr Elias
Opět aktivní redakce. :) A přitom jsem se jen zeptal kolik bere za to jeho nekonečné bagatelizování a mystifikaci. :)
Odpovědět
RV

Richard Vacek

18.3.2024 09:58 Reaguje na Petr Elias
Vhodnější je reagovat proti(argumenty). Přitom EU má na prvním místě boj proti klimatické změně a na to jde nejvíc peněz. Jako kdyby tady nebyly pro EU vážnější problémy, které, pokud se nebudou řešit, povedou k našemu úpadku. Namátkou: deindustrializace, vysoké ceny energií, výměna tradiční populace.
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.3.2024 11:02 Reaguje na Richard Vacek
Těžké argumentovat když druhý člověk je těžký ignorant blábolící to samé roky a roky. :D
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

18.3.2024 14:41 Reaguje na Richard Vacek
podle generace "Z" nás čeká civilizace lenosti a zábavy. Nic jiného v podstatě neumí.
Deindrustrializace bude zajímavá...je na ní pěkně nakročeno. Když komáři plánovali pětiletky věděli, že každý nemůže mít vějšku a stejně tak poznáme, že řemeslo má zlaté dno, blbé je, že není kdo by ty zlaté ruce měl. Jednoduše řečeno, jsou leví jak Turecké šavle a prakticky nepraktičtí. Každý si na ajeťáka hrát nemůže a už na to přichází. Ta vyumělkovaná inteligence zlikviduje mnoho pracovních míst, které by se té lenivé generaci zamlouvsli, ale už jste viděli aby monitor vzal do ruky kladivo nebo vařečku?
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

18.3.2024 14:42 Reaguje na Richard Vacek
ceny energií budou v řiti dalších deset let...když se na to podíváte, tak je to jasné. Taď se teprve začíná plánovat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.3.2024 16:37 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Drahá energie = tlak na její úspory. To jistě není něco závadného. Jde ale o to, aby ta energie byla drahá všude a ne jen někde.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.3.2024 07:57 Reaguje na Richard Vacek
Nepleťte dohromady klimatologii a klimaalarmismus. To druhé je čirá ideologie
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.3.2024 15:30 Reaguje na Richard Vacek
Co když ale ten problém je reálný a vy to pouze nejste schopen pochopit a přijmout.

Jiná věc je extrémně špatný přístup k řešení problému zneužívaný k obohacení vyvolených.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

18.3.2024 08:36
Vedle je v Ekolistu článek o úspěších : Emise skleníkových plynů v Německu loni klesly nejvíce od znovusjednocení. Ocituji:
Emise skleníkových plynů v Německu loni klesly o deset procent, což je nejhlubší propad od znovusjednocení země roku 1990. Ekonomika oslabila, ....
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.3.2024 08:33 Reaguje na Slavomil Vinkler
Protože dochází k tvrdé deindustrializaci Německa, německé firmy končí výrobu v Německu a stěhují se mimo EU. Teda které můžou. proto se tam snižuje spotřeba energie a tím i emise.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

18.3.2024 09:52
Politicka klimatologie. Co dodat. Opravdu jeste nekdo cte takoveto clanky?
Co takhle - namet pro redakci ekolistu - zkusit prelozit nejake popularne vedecke pojednani o tom, jak funguje slozity a zajimavy system zvany zemsky klimat. Ktery v teto podobne, jakou dnes zname funguje rekneme uz
300 - 400 milionu let (od doby, kdy rostliny dukladne ovladly souse a tim
priblizily parametru tohoto systemu situaci, jakou mame dnes)
No a skutecne vedeceky pristup - i k popularizaci tehle vedy - by
musel venovat 95% casu klimaticke minulosti Zeme (uz od dob permskych ledovych dob) a ze soucasnoti by kladl duraz hlavne na posledni milion let
nebo i na poslednich rekneme 18 000 let. Venovat se hlavne poslednim 50 letum - to je velmi jasne meritko ktere okamzite (ani nemusime marnit cas prolistovavanim prislusneho textu) ukazuje, zda jde o vedu (nebo aspon tedy laicky pokus osvojit si postupy osvedcene v jinych, uspesnejsich vedach nez je dnes klimatologie) nebo o politickou a ideologickou propagandu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.3.2024 10:15 Reaguje na Miloš Zahradník
Myslíte třeba popis procesů, které v klimatickém systému probíhají a procesů, které mají na klima vliv? To celkem není problém, v literatuře a v učebnicích fyziky je toho spousta. Problém nastane, když budete chtít popsat, jak to funguje jako celek, se všemi vazbami a zpětnými vazbami. To už lidská hlava nepobere.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

18.3.2024 10:40 Reaguje na Ladislav Metelka
Ano, souhlasím, to už je velmi složité, zjednodušující modely pak nám mohou poskytnout výsledek, který odpovídá přání těch, co modelují či těch co je platí.
A jak nás přesvědčil autor tohoto článku ve svém druhém dílu, v USA je lobbysmus a reklama pro to či ono na prvotřídní úrovni.

Proto musím zopakovat to, co jsem napsal na konci diskuse prvého dílu:
I to IPCC souhlasí že přímý vliv CO2 není velký, je takový jako to spočítal Happer. Jde o následné kroky:
IPCC zesiluje tento vliv následným zvýšení koncentrace vodní páry. A to vede ke škále různých modelů se mnohem významnějším vlivem prvotního růstu koncentrace CO2 na růst teploty.
Ale snad všichni vědí, že je další následující krok:
tvorba mraků.
A o tom mluvil zase už desetiletí Lindzen. Teorie iris.
Penzista Linzen je nepochybně autorita v klimatologii (byl ředitelem významného US ústavu v oboru).
IPCC tento třetí krok zatím bagatelizuje (říkají, že v tom třetím kroku nastává řada dalších zpětných vazeb, některé zesilující (pozitivní) jiné negativní (zeslabující) a že se to navzájem zhruba "vyruší".
Každý kdo trochu rozumí spektroskopii a vidí obrovskou složitost problému, musí být skeptický k tomuto vyjádření IPCC (které má ovšem nepředstavitelně velkou ekonomickou hodnotu, v jehož důsledku můžeme investovat zatím nikdy nepoužité obrovské množství peněz buď zbytečně nebo smysluplně).
Dynamika mraků mezi tropickou a polárními oblastmi a jejich reálné optické vlastnosti a modelování toho všeho, to je třeba zvládnout, ne bagatelizovat, to je NEZBYTNÝ krok před dalšími kroky rozhodování, které investice do ekologie a energetiky jsou ty nejvhodnější.
Jinak já osobně preferuji rozumně dělanou fotovoltaiku jako celosvětově nejvýhodnější (finančně i šetrně pro přírodu, viz třeba opětné zúrodňování okrajů pouštních oblastí v Číně agrovoltaikou) pomoc ekologii a energetice.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.3.2024 10:49 Reaguje na Milan Vaněček
A já sem zase nakopíruju to, co jsem taky už psal v jiné diskusi: Tady je často vidět ta představa lidí, že když je jasno, je teplo a když je zataženo, je chladněji. Jenže to platí jen na osvětlené části Země. Na neosvětlené, v noci, je to přesně naopak. Oblačnost sice snižuje denní teploty, ale zvyšuje noční. Takže až tak jednoduché to není. Navíc záleží na typu oblačnosti a její výšce. Nízká oblačnost teploty spíše snižuje, tenká vysoká cirrovitá oblačnost zvyšuje.
A ještě k tomu dodám - na modelování radiačních a dalších vlastností oblačnosti a jejích vlivů na klima se dost intenzivně pracuje. Ne že by se na tom dosud nedělalo, ale radiační schemata jsou obecně nejkomplikovanější částí klimatických modelů, daleko komplikovanější než třeba dynamika nebo většina termodynamiky atmosféry.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

18.3.2024 10:57 Reaguje na Ladislav Metelka
Ano, souhlasím. Oba vidíme složitost problému oblačnosti. Je zde mnoho různých mraků, různých optických vlastností, v různé výšce a teplotě (ve viditelné i v IČ oblasti), mají svoji dynamiku při pohybu okolo Zeměkoule, vyvolaném řadou působících sil.
To není tak triviální problém jako homogenně rozprostřená koncentrace CO2 nad povrchem Zeměkoule.
A opět opakuji:
Každý kdo trochu rozumí spektroskopii a vidí obrovskou složitost problému, musí být skeptický či opatrný k vyjádření IPCC o globálním oteplování,
které (to vyjádření, ta politika) má ovšem nepředstavitelně velkou ekonomickou hodnotu, v jehož důsledku můžeme investovat zatím nikdy nepoužité obrovské množství peněz
buď zbytečně nebo smysluplně).
I proto je ten obrovský píárový boj v mediích.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.3.2024 11:04 Reaguje na Milan Vaněček
Jenže ty radiační vlastnosti oblačnosti se měří, takže je možné porovnat je s výsledky modelů. Neumíme to dokonale, neumíme to úplně přesně, ale že bychom byli úplně vedle, to taky nejsme.
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.3.2024 10:55 Reaguje na Milan Vaněček
Opět. Penzista Lindzen je starý známý zaplacený blábolista. :) Tu jeho Iris teorii ještě nikdo nepotvrdil. ;)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

18.3.2024 11:51 Reaguje na Petr Elias
Ano, uplynulo již cca 40 let a pořád nemáme dost kvalitních experimentálních pozorování (i když jich stále přibývá). Máme i neskutečně vyšší výpočetní možnosti.
Ono je totiž relativně snadné modelovat rozložení CO2 v atmosféře-zhruba homogenní po povrchu, modelovat statický vliv vodní páry, opět zhruba homogenní,
ale modelovat dynamiku mraků nad povrchem Země s jejich rozdílnými a proměnnými vlastnostmi, to je jiný kafe.
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.3.2024 13:49 Reaguje na Milan Vaněček
Ale no tak. Tohle už je od vás opravdu zoufalost. :) Lindzen s tím přišel v roce 2001 - od té doby máme hromady dat. Ani ne rok po vydání teorie o Iris ukázaly data z CERES, že se mraky v tropech chovají jinak, než jak si Lindzen představoval. A jak šel čas, tak další a další studie dokládaly, že je teorie o Iris chybná. :D Takže je to jako už tolikrát před tím - Lindzen se spletl. :D
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

18.3.2024 15:05 Reaguje na Petr Elias
Cituji práci z 2020 kterou jistě znáte:
Hence, providing tighter constraints on how much carbon may be emitted based on the TCRE (Transient Climate Response to cumulative carbon Emissions) requires providing tighter bounds for estimates of the physical climate
feedbacks, particularly from clouds,
as well as to a lesser extent for the other contributions from the
rate of ocean heat uptake, and the terrestrial and ocean cycling of carbon.
O to mi jde a je to zřejmé i řadě vědců...
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.3.2024 15:15 Reaguje na Milan Vaněček
A? Co s tím? To nic nemění na tom, že se Lindzen plete. ;)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

18.3.2024 16:18 Reaguje na Petr Elias
Linzen už cca 40 let upozorňuje na důležitý vliv mraků.
A co s tím?
Nutnost urychleně vyřešit. Jde o obrovské peníze, ketré se přesunou z kapes daňových poplatníků do kapes "šikovných"
či vyvolených s klimatickou hysterií.
Odpovědět
PE

Petr Elias

20.3.2024 07:24 Reaguje na Milan Vaněček
Upozorňuje tím, že stále dokola opakuje teorii o Iris, kterou už rok po vydání ostatní vyvrátili? :D
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.3.2024 16:53 Reaguje na Milan Vaněček
A vy tvrdíte, že se vliv změny oblačnosti s oteplením zhruba "nevyruší".

Co tedy podle vás dělá ta změna oblačnosti vlivem oteplení? Zeslabuje nebo zesiluje primární vliv CO2 a s jakou intenzitou?

Pokud toto nevíte, pak nejste oprávněn kritizovat IPCC a jeho závěry a doporučení.

A kdybychom problém mraků uspokojivě vyřěšili, jak to ovlivní rozhodování, které investice do ekologie a energetiky jsou ty nejvhodnější.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

18.3.2024 14:46 Reaguje na Miloš Zahradník
klimaalarmisti se zaměřují na budoucnost, tou můžou ještě strašit...na histporii nic nezískají, tou už strašit nejde.
Odpovědět
pk

pepa knotek

18.3.2024 10:35
Klima se na zeměkouli mění už 6 miliard let a nikdo to nepopírá. Nebo snad existuje nějaké uhlíkově-neutrální klima, které si odhlasují politici a to budeme na zeměkouli nově instalovat - si to představujou jak hurvajs válku.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

18.3.2024 14:53 Reaguje na pepa knotek
vtipné je ten nářek, jak roztají ledy i na pólech ale ty vzorky tisíce let staré z ledu získané vrtnou soupravou na pólech se asi vzali kde? asi všechny roztáli.
Odpovědět
LB

Lukas B.

18.3.2024 15:24 Reaguje na Jaroslav Řezáč
zase vocaď pocaď. slušnej ledovec dostatečné mocnosti odtává odspodu (tvoří tepelnou izolaci a pod ním tedy není žádný permafrost), a o trošku více přisněžuje než odsublimovává shora.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.3.2024 11:32
II. díl o popírání klimatické změny by se spíšel hodil do seminářů politologie než k fundované analýze problematiky změny klimatu ve vazbě na antropogenní činnost lidstva.
Forma převažuje nad obsahem, neboť stejně tak bych mohl vyzobat řadu klimaalarmistických webů, sdružení, zájmových skupin i osob a poukazovat na zdroje jejich financování.
Trochu to připomíná zbytečné disputace, kolik andělů se vejde na špičku jehly - fiktivní scholastickou otázku, která bývá často připomínána jako příklad nesmyslné diskuse.

Vše, co nejde vyčíslit, spočítat, porovnat , v nejhorším alespoň stanovit objektivní zadání určitého byť obecného výpočtu , je zapotřebí odhodit a prohlásit za zbytečné v oblasti klimatologie.

Počkám si na další díl, bude-li, snad se dozvíme něco zajímavého.
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.3.2024 13:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vždyť to už jsi dávno udělal. :) Vzpomeň si na ten tvůj seriál článků o klimatu. :D
Odpovědět
PM

Petr Moravek

18.3.2024 15:50
1. Nikdy nevěřte zprávám, které tvrdí, že věda, nebo vědci něco prokázali a přitom neobsahují odkazy na poskytnuté důkazy a postupy jak k nim došli.
2. pokud odkazy a důkazy obsahují, tak je na posouzení, jak moc jsou důvěryhodné.
Němečtí vědci v době 3. říše mimo jiné dokázali, že árijská rasa je nadřazená všem ostatním.
Ne všemu, o čem někdo tvrdí, že to vědci dokázali, se dá věřit.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

18.3.2024 18:03 Reaguje na Petr Moravek
Ono je to jinak. Vědci ukazují tvrzení, a politici dělají závěr. Z jednoho tvrzení můžete udělat mnoho politických závěrů.
Například: rasy existují, lze je vědecky odlišit, dokázat. Neznamená to ale vědecký závěr, že jedna je lepší než jiná a některá je nejlepší.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.3.2024 09:06 Reaguje na Petr Moravek
ad 1: To všechno najdete v odborné literatuře, novinové články ale asi nebudou obsahovat odkazy na tu literaturu.
ad 2: V recenzovaných časopisech by měla být korektnost a věrohodnost posouzena především recenzenty.
Odpovědět
PB

Petr Brok

19.3.2024 08:59
Pokud by zde byla nějaká hrozba, proč by mi stát bránil se na ní připravit? ( Na svém a za své.)
Odpovědět
JO

Jarka O.

19.3.2024 09:25
Komu nestačí výmluvný článek o klimatistech a klimatologii v 80. letech, který vložil p. Mertan, je tu i jiný nový článek od norských statistiků podpořený výzkumy Harvardu a Cambridge. Nutno odemčít, ve strucnosti, vliv CO2 je dojem, který zprostředkovávají média, vědecké porozumění konsensu o CO2 je nemožné, sám CO2 je irelevantní, modely nereflektují realitu a neobstojí ve statistických testech. Teploty ovlivňují magn.pole Slunce a dráhy jiných planet!! (Jup, Sat, Uran), výkyvy zemské osy, jde o dlouhodobé výkyvy. Tak možná jsou pravdě blíže a ve shodě s tímto dohady p. Křížka, který tu kdysi psal o el-magnetických jevech, a vědců, kteří psali o vlivech planet.
https://iseethics.files.wordpress.com/2012/06/the-cooling-world-newsweek-april-28-1975.pdf

https://www.epochtimes.de/umwelt/klima/norwegens-statistikamt-widerspricht-klimanarrativ-co2-zu-schwach-um-temperatur-zu-beeinflussen-a4510811.html
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.3.2024 09:32 Reaguje na Jarka O.
Jistě máte někde odkaz na ODBORNÝ článek v RECENZOVANÉM časopise, terý o tom pojednává.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

19.3.2024 11:19 Reaguje na Ladislav Metelka
Pane Metelka, tady máte nedávný odborný, recenzovaný článek psaný v souladu s většinovým názorem klimatických vědců,
který upozorňuje na to, co zde neustále tvrdím,
že kvantitativní úvahy o vlivu CO2 a dalších zesilujících zpětných vazeb potřebují podstané zpřesnění,
a že další výzkum vlivu oblačnosti je nevyhnutelný,
bez něj jsou IPCC reporty jen klimatický alarmismus

Environ. Res. Lett. 15 (2020) 0940c1 https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab97c9
Environmental Research Letters
Controls of the transient climate response to emissions by
OPEN ACCESS
RECEIVED
19 December 2019
REVISED
30 April 2020
ACCEPTED FOR PUBLICATION
29 May 2020
PUBLISHED
11 September 2020
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.3.2024 11:36 Reaguje na Milan Vaněček
Ale vždycky je co zlepšovat. Já tam nečtu nic o tom, že modely jsou špatně, ale jen to, že je třeba zpřesnit odhady TCRE a vliv oblačnosti. Nic nového, zpřesňovat je třeba všechno.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

19.3.2024 11:51 Reaguje na Ladislav Metelka
Ano zpřesńovat a nepodílet se na klimatické aktivismu IPCC.
Je obrovský rozdíl, když třeba hladina oceánů stoupla za 10 let o 10 cm (exp. data) a zvěstmi o budoucím zatopení New Yorku či ostrovů v Tichomoří.
Ale když řeknete: může stoupnout i o půl metru za 10 let, tak to už je, během jednoho lidského života, ohrožení.
Zpřesňovat, ne strašit.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.3.2024 11:54 Reaguje na Milan Vaněček
Buďte tak laskav a než začnete plácat tyhle nesmysly, přečtěte si zprávy IPCC. Ale spoň tu poslední. Pak byste nepsal o klimatickém aktivismu IPCC....
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

19.3.2024 12:25 Reaguje na Ladislav Metelka
Čtu si oficielní český překlad, zpráva od elementárních faktů a dalších pozorování postupně přechází do klimatického aktivismu....
Ještě si to detailně prostuduji, jestli na ten aktivismus budu mít žaludek.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.3.2024 12:30 Reaguje na Milan Vaněček
Tak to čtete maximálně Summary for Policymakers. Nevím o tom, že by celá zpráva nebo Technical Summary byly přeložené do češtiny,. Přečtěte si alespoň Technical Summary.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.3.2024 12:35 Reaguje na Milan Vaněček
Pardon, teď se tomu říká Synthesis Report...
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

19.3.2024 12:52 Reaguje na Ladislav Metelka
Tohle čtu
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnna_zprava_ipcc/$FILE/OEOK-AR6_SYR_CZ-20230920.PDF

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU
Shrnující zpráva
Šestá hodnotící zpráva (AR6) Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC)
je to 46 stran
tisícistránkouvou vědeckou zprávu nepřečtu, nemám na to volný čas
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.3.2024 12:55 Reaguje na Milan Vaněček
To není SYR, to je SPM. Jestli nechcete tisíc stránek, tak https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf. Ze SPM se moc nedozvíte.
Odpovědět
JO

Jarka O.

20.3.2024 10:13 Reaguje na Ladislav Metelka
Ten článek není vědecký a může mít úplně jiný účel, to nepopírám. Je tam obhajovaná těžba uhlí, tak je to možná příprava na to, že západ se levného uhlí nevzdá. Ani nemůže, protože spoustu let blokoval stavby JE a nyní mu skoro chybí E. Ale přesto je dobré si něco takového přečíst a zařídit se, např zbavit se uhlí by asi zatím nebylo moudré. Bohužel. Z popílku se nikdo neraduje, ale uhlí má i jiná využití.
Odpovědět
PE

Petr Elias

20.3.2024 07:30 Reaguje na Jarka O.
No jéje! Ve jménu velkého Kalendova Cyklu! :D To jsou zase bláboly. :D
Odpovědět
JO

Jarka O.

19.3.2024 09:29
"Stejné aktéry pak můžeme vidět opakovaně popírat závěry vědeckého výzkumu v různých tématech — například v problematice škodlivosti kouření, kyselých dešťů, ozonové vrstvy, olovnatého benzinu, zdravotních dopadů azbestu atp." Taková irelevantní srovnání rizik jedů a CO2, a urážky jsou možné? Co si o autorovi myslet? Dál od takových a jejich NGO.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

19.3.2024 11:42
Dnes brzy ráno jsme si zase u nás (Praha-Modřany) v praxi ověřili, jako funguje "radiative cooling" když je jasná obloha, bez mraků. Bohužel kvetoucí meruńky to asi zase odnesly (část jich ještě nekvete, proto stále doufám, že se něco urodí).
Experiment: jasná obloha, už cca 8 hodin slunce nesvítí, je 5:30 ráno, a ta užitečná vrstva CO2, co nás spolu s vyšší hladinou vodní páry zahřívá, nás nestačila zahřát a přízemní vrsty vzduchu se dostaly na -3 či -4 stupně celsia. Čistá demonstrace silného vlivu (chybějící oblačnosti) na ranní teplotu. Radiative cooling.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.3.2024 11:50 Reaguje na Milan Vaněček
Tam hodně záleží i na orografii, v údolích je to nejhorší.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

19.3.2024 11:55 Reaguje na Ladislav Metelka
Ano, ale je vidět, že vliv oblačnosti je opravdu silný. Nelze jej bagatelizovat.
To též fungovalo i před 70 lety, když jsem byl malý kluk, občas kvetoucí meruńky pomrzly a nebyla úroda. A CO2 v atmosféře bylo mnohem méně.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.3.2024 12:08 Reaguje na Milan Vaněček
Je silný, často lokální (v prostoru i čase), jiný ve dne a jiný v noci. To je známo.
Odpovědět
HH

Honza Honza

19.3.2024 16:17
Já se také přpojím k popíračům klimatické vědy. Na rozdíl od předchozích diskutujících nikoli že bych popíral vliv CO2 na oteplování- a to proto, že tomu nerozumím a nebudu se do toho tedy montovat.
1. nejdříve se má zasahovat tam, kde je to nejdůležitěšjší = ochlazovat přírodu, zalesňovat a zavodňovat. To jsou jednoznačné a neoddiskutovatelné přínosy proti oteplování. Zabránit přírodě aby vyschla.
2. opatření musí být globální (EU problém nezachrání), komplexní - jsou i jiné vlivy oteplování a degradace přírody= zástavba a odlesňování, musí být hospodářsky únosné - jelikož jsou finančně náročné, bez fungujícího hospodářství se neprosadí, musí mít smysl: tj. aby fungovaly OZE musí být funkční úložiště energie: nemá smysl dotovat FV a pak kvůli přetížení sítě je odpojovat, nemá smysl dotovat elektroauta a pak nemít nabíječky (v panelovém sídlišti těžko), nemá smysl TČ v nezatepleném domě - tam fungovat nebude!
Takovýto přístup má asi takový význam jako modlení se a obětování našich předků, aby skončila zima a začalo jaro.
OZE je správná cesta, ale musí být připravená a promyšlená- zatím není.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

19.3.2024 17:17 Reaguje na Honza Honza
Já nejsem popírač klimatické vědy, já jen říkám, že klimatická věda toho víc neví než ví
a že politický panel IPCC vytváří okolo klimatu hysterii, která nemá se skutečnou vědou nic společného. Ty jejich úvahy a scénáře jsou nadnesené, nafouknuté. Nesnaží se najít pravdu, jen vyvolat pocit ohrožení a hysterii, kterou jiní výborně zpeněží.

Myslím, že třeba Čína má svou cestu v energetice promyšlenou. Je to cesta pragmatická, "nezáleží, zda je kočka černá či bílá, jen když chytá myši".
Čína rozvíjí veškerou energetiku, aby dostala všechny lidi ven z chudoby. Zatím její energetika stojí na uhlí, jako na něm stála průmyslová revoluce naší civilizace po 200 let, ale buduje cílevědomě obnovitelné zdroje, vodní, větrné a fotovoltaické.
V obnovitelných zdrojích staví velké energetické komplexy na jednom místě: FVE + VtE + vodní přečerpávací elektrárny + doplňková uhelná (v USA to bývá plynová, v Německu též chtějí přejít z uhlí na plyn).
A to je zdroj který pak potřebuje mnohem méně bateriové akumulace,
ta se bude uplatňovat spíš u menších fotovoltaickcýh a větrných instalací.

A tempo zavádění čistých zdrojů energie určuje rychlost technického pokroku. Takže i Čína, která už vše sama vyrábí a není závislá na jiných,
vidí že to nemůže stihnout do roku 2045 nebo 2050, že jí to bude trvat déle.
To jen EU se předhání v závazcích (které třeba bohaté státy vydrží, ale chudší státy unie to ruinuje). A na stávkách zemědělců i z těch bohatých států unie vidíme, že to vadí i jim.
Řešení: konec hysterie, Greta zpět do školy se učit, tempo musí určovat úroveň technického pokroku a energetický přechod nesmí být drahý.
O to jde: hysterici křičí-změnu hned, protože na tom určitá část lidí (energetických oligopolů) vydělá obrovské peníze. A politici mohou disponovat obrovskými finančními prostředky z distribuce uhlíkových "odpustků".
Při pomalejším procesu změny, by docházelo ne ke zvyšování ceny elektřiny, ale k pomalému snižování ceny, jako tomu bylo až do roku 2019.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.3.2024 18:13 Reaguje na Milan Vaněček
Nyní musím s vámi jen souhlasit. Ale chtělo to dříve.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.3.2024 18:29 Reaguje na Milan Vaněček
Až jednou bude historie hodnotit raný gryndýl dojde k závěru, že bylo napácháno více škod než užitku.
Připomíná to jakobínský teror vůči všem i potencionálním protivníkům.
Začalo to taky politickou proklamací ,zvoláním Bertranda Barèra 5. září 1793 v Konventu: „Udělejme z teroru řád!“
Green Deal z určitého pohledu je na tom stejně.
Odpovědět
JO

Jarka O.

19.3.2024 19:44 Reaguje na Milan Vaněček
Čína si staví velké centrální zdroje. Špičkou pokroku jsou JE. Kdyby ČR, jak kdysi dávno plánováno, měla dávno více levných JE od spolehlivého známého dodavatele místo UE hlavně v inverzních oblastech, bylo by to s emisními cíli v klidu jako na Slovensku a dalo by se věnovat jiným problémům životního prostředí. Pak bych si i
ráda přikoupila, klidně za své, pár solárků nebo vrtulí na přilepšení. A situace v tomto světě? Klacky pod nohy JE, samostatné energetice, nucení hobby zdrojů jako základu energetiky zchudlých států, k tomu zákazy ne energetického použití, nýbrž dokonce těžby uhlí bez náhrady, vyhlídka energie jako luxusu nebo blackoutů, o zdraví nebo průmyslu (peníze na vsechny ty dovozy) nemluvě. I nákup levné elektřiny od státu, kde se levně vyrábí, a navíc zatízení cen v tom státě uhlíkovými poplatky, vypadá na mazané win-win.
Vy se s FVE asi vyznáte,je to tak, že jsou první patenty na FVE německé jakož i technologie v asijských montovnách FVE?
Odpovědět
PE

Petr Elias

20.3.2024 07:39 Reaguje na Milan Vaněček
Ono je úplně buřt co vy říkáte. Zatím jste se, kromě blekotání o tom jak to má IPCC špatně podpořeným starým lhářem Lindzenem, moc nepředvedl. ;)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

20.3.2024 10:35 Reaguje na Petr Elias
Totéž platí o Vás. Doufám, že jste si z mých amaterských úvah aspoń odnesl následující: Happer správně spočítal vliv (pouze) CO2 a jeho rostoucí koncentrace na oteplování klimatu. Vliv není silný a protože CO2 je staticky, rovnoměrně plošně rozdifundován, "lehce" se to počítá.
Pak klimatologové udělali druhý krok - zesílení (s velmi širokým spektrem výsledků) tohoto vlivu především přes růst vodní páry.
Ale ten nejdůležitější třetí krok - z té páry přece vzniká oblačnost a ta má nejsilnější vliv, je tam mnoho zpětných vazeb, opakuji, mnoho, ne jen jedna či dvě - ten už nedodělali, je to velmi, velmi složitá dynamika oblačnosti po celé Zeměkouli, i optické vlastnosti mraků a jejich dynamika, to je o mnoho řádů obtížnější než modelovat vliv CO2.
Lindzen s tím jako jeden z nejvýznamnějších jenom trochu začal, ale doufám, že všichni opravdoví vědci v oboru vidí, že to je to nejdůležitější,
že v tom studiu snad v budoucnu se podaří objevit ty nejdůležitější negativní zpětné vazby které udržují náš svět ve "stabilním" stavu, reagujícím na určující vstupní parametry jako je sluneční činnost a další...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

20.3.2024 12:30 Reaguje na Milan Vaněček
Prosím, prašte trochu fyziku. Skleníkový efekt vodní páry je závislý na specifické vlhkosti (množství vodní páry v 1 kg vzduchu). Ta s rostoucí teplotou roste. Tvorba oblačnosti je ale závislá na relativní vlhkosti (musí být 100%) a ta při rostoucí teplotě a rostoucí specifické vlhkosti vůběc růst nemusí.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

20.3.2024 12:31 Reaguje na Milan Vaněček
... oprašte...
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

20.3.2024 12:52 Reaguje na Ladislav Metelka
Tvorba oblačnosti je hodně závislá na nukleačních centrech.
Samozřejmě absorbance závisí na koncentraci..
Mimochodem, i ten "skleníkový efekt vodní páry" je už blízko saturace...
Před vlivem oblačnosti neutečete, bez něj nemáte klima, máte jen velice zjednodušený a statický model...
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

20.3.2024 12:52 Reaguje na Ladislav Metelka
Tvorba oblačnosti je hodně závislá na nukleačních centrech.
Samozřejmě absorbance závisí na koncentraci..
Mimochodem, i ten "skleníkový efekt vodní páry" je už blízko saturace...
Před vlivem oblačnosti neutečete, bez něj nemáte klima, máte jen velice zjednodušený a statický model...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

20.3.2024 12:56 Reaguje na Milan Vaněček
Ano. A těch kondenzačních jader je v atmosféře tolik, že na nic může zkondenzovat veškerá voda, která je v tom vzduchu obsažena. A to i ve velice "čistém" vzduchu. A bez 100% relativní vlhkosti k žádné kondenzaci nedojde, i kdybyste tam měl kondenzačních jader kolik chcete.
Skleníkový efekt vodní páry je blíž saturaci v tropických oblastech, v polárních má k saturaci ještě hodně daleko.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

20.3.2024 13:19 Reaguje na Milan Vaněček
Tvorba oblačnosti záleží hlavne na tlaku vzduchu. V tlakovej níži prúdi teplý vzduch smerom nahor, ochladzuje sa a vznikajú oblaky. V tlakovej výši naopak vzduch klesá, zohrieva sa oblačnosť v ňom nevzniká. Prepáčte, že to pripomínam, ale na tento aspekt sa v klimatických debatách pomerne často zabúda. Potom vzniká naozaj ten statický klimatický model, ktorý sa k realite absolútne nepribližuje.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

20.3.2024 13:23 Reaguje na Vladimir Mertan
A Vy si myslíte, že tohle klimatologové nevědí? To jsou naprosté základy dynamiky atmosféry. I modely s tím bez problémů pracují. Netuším, co myslíte "statickým klimatickým modelem". Na těch modelech není nic statického.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

20.3.2024 14:26 Reaguje na Ladislav Metelka
Samozrejme že to vedia, ale nespomínajú to, fakt neviem prečo. Ani Vy ste to nespomenul, pri tvorbe oblakov riešite iba absolútnu a relatívnu vlhkosť. Statickým klimatickým modelom myslím to, že na obrázkoch sú zásadne rozkreslené iba výmeny smerom Slnko Zem a naspäť žiarenie smer vesmír rovno hore. Výmena oceán - pevnina sa nespomína. Teda nebavím sa o Vašich obľúbených modeloch ale pomerne jednoduchých obrázkoch, ktoré obsahujú ešte stále aj správy IPCC.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

20.3.2024 14:44 Reaguje na Vladimir Mertan
Ano, ty výměny "Slnko-zem" a vyzařování do vesmíru, protože to jsou radiační schemata a popisují jen část energetických toků na Zemi.). A výměna "oceán-pevnina" není radiační, tak to tam nemá co dělat. Obrázky jsou jednoduché, aby lidi pochopili alespoň principy něčeho. Komplexní popis klimatického systému fakt není pro každého a těžko by se v tom někdo vůbec vyznal. To máte až v těch modelech, ať se Vám to líbí nebo ne.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

20.3.2024 13:26 Reaguje na Vladimir Mertan
Kdybych byl detailista, musel bych Vám připomenout, že tlak je sice důležitý pro vznik oblačnosti, ale důležitější je teplota vzduchu. Oblačnost primárně vzniká při ochlazení vzduchu, takže nejen při výstupných pohybech, ale třeba i při nočním radiačním ochlazení. A to i v oblasti tlakových výší. Naopak existují tlakové níže bez větší tvorby oblačnosti.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

20.3.2024 14:16 Reaguje na Ladislav Metelka
Tady jste pěkně popsal jeden malý střípek lokální zpětné vazby. Jasná noční obloha, noční radiační ochlazení (záporná zpětná vazba ZZV) vyvolá více oblačnosti, asi s nějakým časovým zpožděním, takže pak během dne sluneční svit je snížen. Toto je z hlediska "globálního oteplování" ZZV.
V komplexním obraze celé Zeměkoule je ovšem podobných ZZV i opačných KZV asi spousta....
A jak z těch střípků zpětných vazeb lokálního počasí modelovat vývoj globálního podnebí, to musí být opravdu extrémně těžké...
Naproti tomu statická přikrývka z CO2 se stále rostoucí koncentrací CO2, to je velmi lehké modelovat a užívat to k argumentaci něčeho tak složitého jako vývoj podnebí na celé Zeměkouli, nevím, nevím...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

20.3.2024 14:23 Reaguje na Milan Vaněček
Tak ten proces, který jste popsal, je tvorba přízemní noční oblačnosti nebo mlhy, často v oblasti tlakové výše. Ta jednak zvyšuje noční minimální teploty, ale po východu Slunce se velice rychle rozpouští, takže na denní teploty už pak vliv nemá.
Modely dokáží tohle modelovat a když počítáte model na delší období (min. 30 let), projeví se to i v modelovém klimatu.
Ale líbí se mi, jak Vy máte klimatology za blbce, kteří nedokázali do modelů zahrnout ani (podle Vás) zásadní věci a přesto z toho dělají nějaké závěry. Je vidět, že klimatický model jste neviděl ani z dálky.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

20.3.2024 15:23 Reaguje na Ladislav Metelka
Tak já jsem popsal něco jiného, ale to nevadí.
Klimatický model jsem neviděl ani z dálky, to máte úplnou pravdu,
jen kladu nepříjemné otázky, taková je fyzika.
Jinak mám jenom řadu publikací z optického modelování tenkovrstvých fotovoltaických článků, v měřící metodice jsem využíval zpětnovazební regulační smyčky,
zajímá mě fyzika, mám tisíce citací svých prací.
Chtěl jsem se poučit jako důchodce o klimatologii, myslím že je to důležitá část fyziky,
zkusím to jinde.
Ale přesvědčovat o kvalitě klimatických modelů a rozbírat jejich přednosti a nedostatky pro odbornou veřejnost, to neumíte.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

20.3.2024 18:49 Reaguje na Milan Vaněček
Ono to chce o těch modelech něco vědět, aby člověk mohl posuzovat jejich přednosti a nedostatky. Těžko se to vysvětluje někomu, kdo je neviděl ani z dálky.
Odpovědět
PE

Petr Elias

22.3.2024 09:57 Reaguje na Ladislav Metelka
To evidentně nemá smysl.

Pán žádný model nikdy neviděl, neví co v nich je, ale zaručeně ví, že modely jsou nekompletní a výstupy z nich jsou velmi nepřesné. A své přesvědčení zakládá na ,,názorech,, desítky let provařených ,,odborníků,, jako Lindzen a Happer. :)

Pánovi nejde o fyziku, ale o víru a o to, aby mu někdo polechtal jeho ,,názor,,. ;)
Odpovědět
PE

Petr Elias

20.3.2024 14:50 Reaguje na Milan Vaněček
Lindzen s tím hlavně rychle skončil, už vám to tu vykládám po x-té. Za dvacet let tu svou teorii nedoložil a realita ji vyvrátila. ;)

A jak Happer tvrdil, že se od 98 neotepluje - tak to si nejspíš ty převažující negativní zpětné vazby vzaly dovolenou, že? :)

Vám vaše víra, kterou jste postavil na chybných předpokladech Lindzena a Happera, evidentně brání akceptovat realitu, ale to je čistě váš problém.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

20.3.2024 15:31 Reaguje na Petr Elias
Happer spočítal to CO2 dobře (to je fyzika), jen z toho vyvozuje svůj názor, který má odlišný od mainstreamu... (ale to už jsou jen jeho úvahy)
Lindzen poukázal již dávno na velký vliv oblačnosti (to je fyzika), navrhl jednoduchý model,
ale budou muset vzniknout modely mhnohem složitější a mnohovrstevnější, to říkám neustále.
Ale nevyřeší se to bagatelizováním, že se ty různé příspěvky navzájem vyruší...
Tečka.
Odpovědět
PE

Petr Elias

22.3.2024 09:57 Reaguje na Milan Vaněček
Akorát žvaníte neustále o modelech, které jste nikdy neviděl. Jste akorát ignorant, tečka a sbohem. ;)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

20.3.2024 12:27 Reaguje na Milan Vaněček
Hysterii nevyvolává IPCC, ale ti, kdo jejich výsledky dezinterpretují. A to je rozdíl.
Odpovědět
HH

Honza Honza

19.3.2024 22:27
Ano, všechny příspěvky jsou správné, zvl. ten o Číně, je to přesně i můj názor. I Čína (a paradoxně zvl. pak Čína) jde s dobou, podporuje OZE program, vydělává na něm a je v něm lídr. Přitom se chová racionálně, ne tak, aby zničila své hospodářství. Pokud EU přestane být konkurenceschopná, bude to fatální věc. EU již dnes ztrácí oproti Číně a USA. EU je dobrý projekt, podobně jako OZE, ale půjdou-li špatným směrem, neefektivně, tak ničemu nepomohou. EU, ani OZE program není dobré rozbít, zcela rozšlapat, ale je třeba se od EU odklánět, brzdit přehnané ambice, být více samostatnější. Jediná trvale euroskeptická strana byla vždy ODS, ta by měla plnit svůj program, nebourat EU, ale osamostatňovat se, nalézat svoji vlastní cestu.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.3.2024 08:47 Reaguje na Honza Honza
Ano, tak nějak.
Jestli nás má něco ožebračit a okrást, tak ať to je přímo klimatická změna.
Ne dnešní zelení, ne dnešní vládnoucí zelené bruselské šílenství, ne z okrádání Evropy vznikající zelení oligarchové. Už proto, že toto všecko je prakticky stoprocentní jistota, že nás ožebračí a okrade a že se Evropa stane rozvojovým regionem podobným třeba jako je dnes Somálsko. (Mimo zelené oligarchy a jejich pomocníky, přisluhovače a lokaje, kteří budou muset po ožebračení oligarchy bránit před hněvem lidí).
Zatímco klimatická změna možná vůbec nepřijde, možná bude i pro nác v Evropě výhodná nebo z větší části výhodná a až skutečně přijde, bude to pro nás příležitost. Ale abychom tu příležitost dokázali využít, musíme být bohatí a mít na to peníze. Když budeme ožebračení a okradení dnešní zelenou evropskou věrchuškou, nebudeme schopní využít žádnou příležitost, i kdyby byla sebelepší. Budeme jen nádeničit pro ty, co si dokázali své bohatství udržet a co nedali zelené nákaze žádnou šanci.
Odpovědět
HH

Honza Honza

20.3.2024 08:48
O liberální demokracii
Klimatická situace je závažný problém vyžadující důrazné řešení. Chybný postup ale může způsobit kolaps naší společnosti. Jediné správné řešení je prostřednictvím svobodných voleb, aby o nás rozhodoval svobodný parlament nejšířeji vyjadřující přání obyvatel. V. Klaus vždy bojoval proti různým spolkům, ochranářům, klimatologům, tak aby o osudu země nerozhodovala skupina nevolených odborníků vyjadřující úzké zájmy jednotlivců.
Chybný postup i s dobrými úmysly nevede k dobrému řešení- důkaz je správa NP se zafixovaným monokulturním smrkem, lepší je hospodářsky využitelný stabilní smíšený les vedený lesníky odborníky. Nikoli ekology odmítané JE (zvl. v zahraničí), i když z jaderného programu plyne velké nebezpečí. Nikoli chybná zemědělská a podpůrná politika EU (Řecko, Itálie apod), i když je na tom založeno celé hospodářství těchto zemí, celek- celá EU tím ztrácí.
Důkaz byl již ve starověkém Římě, kdy nejschopnější vojevůdce Cézar překročil Rubikon, rozbil senát a v zájmu efektivnějšího vládnutí rozbil demokracii v Římě a nakonec tak způsobil jeho pád.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.3.2024 15:04
Z hlediska posuzování protiklimatických kampaní s autorem souhlasím.

Pro mne je ale hodně podivná autorova věta: "V současnosti se také množí aktivity, které se snaží zdiskreditovat možná řešení (především v oblasti obnovitelných zdrojů)." Za sebe si myslím, že řešení, především založená na obnovitelných zdrojích a způsobu jejich podpory, se hlavně zdiskreditovaly a stále diskretizují samy. Tady mi u autora velmi chybí objektivita v jeho přístupu! Proč najednou "vypnul" svůj kritický pohled? Právě náprava v této oblasti by mohla ochraně klimatu velmi pomoci.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.3.2024 08:59 Reaguje na Jiří Svoboda
To už je začátek dalšího stupně vývoje vznikající zelené totality, začínají se hledat konkrétní viníci, na které by se dalo hodit to, že nerealistické zelené záměry se nedaří plnit.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.3.2024 08:57
Článek obsahuje navlas podobné bláboly jako za komunistů byly třeba na školách v hodinách Marxismu Leninismu. Neboli zelení ideologové ve svých kampaních kopírují předešlé rudé ideology, propagandisty a žvanilisty.
Chybí pouze nadpisy typu "Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti v roce 1968" Koho to zajímá, schválně si zkuste tu knížku sehnat. Tam se podobnými bláboly ospravedlňuje sovětská okupace v roce 1968, zadušení demokratického vývoje probíhajícího do 21 srpna 1968 a normalizační represe rozjeté o rok později v roce 1969.
A nyní se takovými bláboly ospravedlňuje zelené ožebračování a okrádání Evropy.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist