https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/serial-popirani-klimaticke-vedy-dil-1.vznik-klimaticke-vedy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Seriál o popírání klimatické vědy, díl I.: Vznik klimatické vědy

13.3.2024 15:34 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Problematika klimatické změny je v mnoha zemích silně společensky polarizované téma. Nebylo tomu ovšem tak vždy a nestalo se tak samo od sebe. Minimálně část role má vznik organizovaného hnutí popírající poznatky klimatické vědy. Následující série tří článků, která vychází z nedávno publikovaného briefing paperu Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a který se zaměřuje na to, jak informační zkreslení a manipulace slouží jako politické nástroje na ochranu ekonomických, politických, ale i ideologických zájmů.
 

Stručná historie klimatické vědy

Problematika globální klimatické změny způsobené antropogenními emisemi skleníkových plynů se začala v odborné literatuře objevovat zhruba od konce 19. století. Nicméně až do zhruba poloviny 20. století se jednalo především o teoretický výzkumný problém, který nebyl chápán jako urgentní téma k řešení.

Rané výpočty totiž ukazovaly, že s dobovým tempem spalování fosilních paliv by výraznější proměna klimatu nastala až za několik století. Nadto se odborné debaty té doby soustředily spíše na rizika spojená s možným nástupem další doby ledové. Pokud se zmiňovalo antropogenní oteplení, tak spíše jako přínos, který prodlouží vegetační období, zmírní kruté zimy a další dobu ledovou oddálí.

Chvilku to vypadalo, že nám spíš hrozí doba ledová.
Chvilku to vypadalo, že nám spíš hrozí doba ledová.
Foto | Mauricio Antón/PLoS Biology / Wikimedia Commons

Spotřeba fosilních paliv ovšem stoupala exponenciálně a skleníkový efekt (zadržování tepla atmosférou) rostl podstatně rychleji, než kdokoliv předpokládal. Po druhé světové válce také začal mohutný rozvoj geověd, který výrazně proměňoval chápání zemského systému.

Začalo být zřejmé, že prudké zvyšování teploty může mít celou řadu negativních důsledků — od zvyšování hladin světových oceánů a souvisejícího zatopení přímořských oblastí přes zvýšený teplotní stres po narušení cyklů srážek (například monzunových dešťů), na kterých je celá řada oblastí závislá. Vesmírný výzkum také přinesl informace o tom, že Zemi nejbližší planetární příbuzní — Mars a Venuše — jsou obě zcela nehostinné planety s nepříznivým klimatem pro život.

Ještě nedlouho předtím řada odborníků předpokládala, že by mohly mít klima podobné Zemi — a mohly mít oceány s vodou nebo dokonce (třeba i inteligentní) život. Vzhledem k tomu, že obě planety mají podobné podmínky jako Země (podobnou velikost, složení, ale i vzdálenost od Slunce) a přitom obě tak radikálně odlišné klima (mrazivý Mars versus rozpálená Venuše), začala se objevovat otázka, zda klima není méně stabilní, než se předpokládá.

Vývoj v teorii systémů, komplexity a kybernetiky také ukazoval, že zdánlivě velmi stabilní systémy mohou při relativně malém narušení procházet prudkými a dalekosáhlými změnami. Rané klimatické modely dokonce ukazovaly, že by se klimatický systém mohl destabilizovat takovým způsobem, že by se Země stala zcela neobyvatelnou, podobně jako Venuše. Ačkoliv bylo zřejmé, že se jedná o raný výzkum s řadou nejistot, poznatky byly zneklidňující.

Problematika negativních dopadů globální klimatické změny způsobené antropogenními emisemi skleníkových plynů získávala čím dál reálnější obrysy.

V průběhu 60. a 70. let začala odborná komunita stále více zdůrazňovat potřebu dalšího výzkumu, který by tato rizika podrobněji zmapoval. V průběhu 80. let ovšem začalo být jasné, že pokud bude pokračovat tempo antropogenních emisí skleníkových plynů, pak zákonitě dojde k prudké změně globálního klimatu, která nebude mít v historii lidské civilizace precedens.

Přes usilovné bádání se nepodařilo najít žádný mechanismus, který by změnu radiační bilance (zachytávání tepla atmosférou) kompenzoval a klima stabilizoval. Tohle poznání vneslo téma klimatické změny do prostoru politických debat a mezinárodního vyjednávání koncem 80. let.

Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Vědecky podložená fakta o klimatické změně

Nejúplnějším a nejpřehlednějším zdrojem jsou zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC). Vycházejí vždy po několika letech, v současnosti je aktuální šestá. Na jejich vzniku se podílí tři pracovní skupiny, které zpravidla vydávají svoje zprávy odděleně a na závěr vychází zpráva souhrnná (synthesis report).

Jsou členěné podle komplexity do tří vrstev — souhrn pro tvůrce politik (typicky několik desítek stran), technický souhrn (zhruba stovky stran) a celá zpráva (se všemi odkazy na primární zdroje, přes tisíc stran).

Aktuální a podrobné informace o klimatické změně lze také najít například na serveru Carbon Brief. Píší ho klimatičtí vědci a vědkyně a nedochází zde ke zjednodušování a zkreslování problematiky, na rozdíl od velké části článků v médiích. V českém prostředí také poskytuje dobrý přehled informací o klimatu, včetně přehledných infografik, server Fakta o klimatu.

Klimatická věda dnes

Výsledky vědeckého výzkumu ukazují, že minimálně v kontextu několika tisíciletí (ale zřejmě i mnohem déle) probíhá bezprecedentní klimatická změna způsobená především antropogenními emisemi skleníkových plynů do atmosféry a související s proměnou energetické bilance Země. Jejím hlavním projevem je, že se Země velmi rychle otepluje. Mezi další projevy patří například okyselování světových oceánů rozpouštějícím se oxidem uhličitým, který destabilizuje potravní řetězce mořského života, nebo změna oceánské cirkulace a zvýšení oceánské stratifikace (zhoršení mísení oceánských vod).

Současná geologická epocha (holocén) je přitom charakteristická relativně nezvyklou klimatickou stabilitou a tato stabilita je pravděpodobně i důvodem, proč byl možný rozvoj komplexních lidských společností závislých na zemědělství. Holocenní klimatická stabilita ale nevznikla sama od sebe, nýbrž je vytvářena řadou stabilizujících mechanismů zemského systému, které rychlá globální klimatická změna může narušit.

Při překročení určitých prahů se dokonce stabilizující procesy mohou změnit ve svůj opak a naopak začít přispívat ke klimatické destabilizaci. Navíc tento stav může být (v časových horizontech lidských životů) ireverzibilní — může být mimo možnosti lidské intervence vrátit se do předchozího stavu. Zemský systém se tak může rychle proměnit z relativně stabilního do divoce se měnícího prostředí, přinášejícího řadu závažných až existenčních rizik.

Vztah klimatické vědy, politiky a ekonomiky

Věda si sice snaží držet od politiky odstup, ale často se s ní protíná. Například pokud věda objeví negativní dopady průmyslové činnosti, často se ukáže nedostatek právních norem, což je následně důvodem k mobilizaci environmentálních protestů, požadavků na odškodnění, sanaci či regulaci různých odvětví. To s sebou opakovaně přináší i protireakci ze strany dotčených subjektů, které se snaží různými způsoby bránit.

Do jisté míry je obrana logická a pochopitelná (ostatně i vědecké výzkumy se přes všechna opatření mohou mýlit či na jejich základě může docházet k přehnané reakci). Nicméně opakovaně tyto obranné reakce nabývají charakteru účelových dezinformačních kampaní, které se snaží chránit partikulární zájmy bez ohledu na širší společenské dopady.

Těžký průmysl, ilustrační snímek.
Těžký průmysl, ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

V tomhle smyslu vstoupila i klimatická věda do politického pole spolu s tím, jak se formoval odborný konsenzus na tom, že antropogenní emise skleníkových plynů vedou k nebezpečné klimatické destabilizaci. Tato destabilizace ale neohrožuje celou společnost stejně a někteří se proti rizikům dokáží výrazně lépe chránit. Zároveň na způsobování klimatické změny mají různé subjekty různý podíl.

Vnímání rizik spojených s klimatickou změnou různými skupinami je tedy značně odlišné a dokonce existuje i škála subjektů, které vnímají řešení klimatické krize jako své ohrožení. Vskutku existenční ohrožení představuje řešení klimatické krize pro fosilní průmysl a na něm závislé skupiny a státy. Fosilní průmysl je přitom v současnosti stále jedno z nejziskovějších odvětví na planetě. Jeho hodnota se ovšem odvíjí od velmi specifického know-how, infrastruktury a zásob fosilních paliv a není pro něj jednoduché se bez velkých ztrát transformovat.

Těžba ropy, ilustrační snímek.
Těžba ropy, ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Fosilní průmysl má přitom silný přesah do politiky, protože dodává klíčové služby, které jsou spojeny s kritickou infrastrukturou. Ostatně strategická závislost světa na fosilních palivech z nich činila významný vojenský cíl již během druhé světové války a podílí se také na vzniku ozbrojených konfliktů, organizování převratů či vzniku diktatur v řadě zemí bohatých na fosilní zásoby.

Právě globální závislost na fosilních palivech dává fosilním korporacím značnou vyjednávací páku, státům exportujícím fosilní paliva potom páku geopolitickou (jak ostatně ukázal příklad obratného využívání evropské závislosti na fosilních palivech Ruskem).

Samotné státy jsou také ohroženy dopady klimatické změny různě, stejně jako jsou pro různé státy odlišné náklady na nízkouhlíkovou transformaci. Existuje přitom i vnitrostátní distribuce rizik — bohatší části populace se dokáží před klimatickými riziky výrazně lépe chránit než ty chudší. Vzhledem k tomu, že hlavním zdrojem současně probíhající klimatické změny je oxid uhličitý, jehož ohřívající efekt v atmosféře působí po stovky let, vstupuje především v mezinárodních vyjednáváních do hry i rozdílná historická odpovědnost za vzniklý problém.

To vytváří napětí především mezi státy bohatého globálního Severu, které mají historicky vysoké emise (a zároveň zde budou dopady klimatické změny relativně mírnější), a státy globálního Jihu, které mají historicky emise nízké (ale dopady klimatické změny zde jsou mnohem výraznější). Nerovné vnímání rizik a nákladů tak vytváří potenciál pro konflikt, který se často projevuje i zpochybňováním poznatků klimatické vědy a jejich politicko-ekonomických nebo bezpečnostních důsledků.

Spolu se vstupem klimatické problematiky do politické arény počátkem 90. let se tedy z odborného tématu rychle stalo i téma velmi polarizující. Vzhledem k závažnosti problému a obtížnosti jeho řešení to zřejmě bylo nevyhnutelné. Nicméně veřejnou debatu začaly také ovlivňovat účelově šířené nepravdivé informace a informační zkreslení, začaly se množit dehonestační kampaně zaměřené na vybrané odborníky a odbornice, ale také na vybrané instituce, stejně jako na obor klimatické vědy jako takový. Začaly se šířit fámy a konspirační teorie o tom, že klimatická věda, klimatičtí vědci a vědkyně manipulují daty.

Trvalo zhruba deset let, než začalo být zřejmé, že tyto útoky nejsou pouze náhodným jevem, ale že jsou do značné míry organizovány skupinami, které cítí ohrožení svých zájmů klimatickými politikami.

V podstatě trvalá eskalace konfliktu ve veřejné diskuzi a neustálé šíření zavádějících a nepravdivých informací vedly k začátku sociálně vědního výzkumu, ale i investigativních projektů, které se je snažily lépe zmapovat. Došlo k postupnému rozkrytí širokého hnutí, jehož jádro je organizované skupinami, které hodlají zabránit omezování spalování fosilních paliv. Jsou mezi nimi státní i nestátní aktéři, především fosilní korporace, na fosilních palivech závislé státy, ale i politické skupiny, které se cítí klimatickou politikou ohroženy (geo)politicky, ekonomicky či ideologicky. Ty se podílejí na značně problematickém napadání a zpochybňování výsledků klimatického výzkumu. Někteří autoři dokonce mluví o jedné z největších organizovaných kampaní proti vědě vůbec.

Výsledkem je, že z původně odborného tématu se stala jedna z hlavních os politického štěpení a kulturních válek. Stává se i jádrem identitárního konfliktu, v němž postoj k problematice klimatické změny výrazně determinuje politická ideologie. Zatímco v odborné debatě je stále jasněji, ve veřejné a politické jako by tomu bylo naopak. Ačkoliv si vědecký provoz typicky snaží držet odstup či autonomii na politickém poli, nevyhnutelně dochází k jejich prolínání nebo i ke konfliktu. To se stává obecně tehdy, když vědecký výzkum přinese do veřejné a politické debaty nový fenomén, jehož existence je pro některé skupiny obtěžující či ohrožující (například důkazy lékařské vědy o škodlivosti kouření, ale také výzkum souvislosti kyselých dešťů s emisemi z energetiky, poškození ozonové vrstvy spojené s výrobou freonů, škodlivých dopadů některých pesticidů na ekosystémy a podobně).

Informační zdroje pro pochopení organizovaného hnutí popírajícího klimatickou vědu

Pro hlubší vhled do fungování organizovaného hnutí na popírání klimatické vědy fosilním průmyslem je dobrým úvodem kniha od Naomi Oreskes a Erica Conwaye Merchants of Doubts.

Celkové shrnutí problematiky najdete v Climate Obstruction od Kristofera Ekberga a kolektivu autorů, novinářský popis a historický vývoj v Jak ztratit Zemi od Nathaniela Riche, postřehy klimatického vědce v knize Nová klimatická válka od klimatologa Michaela Manna a pozadí financování dezinformačních subjektů v Dark Money od investigativní novinářky Jane Mayer.

O aktuálním dění z klima-popíračské scény informuje například Climate Investigation Center nebo investigativní projekt Drilled od Amy Westerveld. Climate Disinformation Database na serveru Desmog zase představuje velmi obsáhlou databázi subjektů napojených na fosilní průmysl, aktivních v popírání klimatické vědy.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (215)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

13.3.2024 05:42
Venuše přijímá ze Slunce na m2 1,9x více energie než Země. Mars zase jenom 0,4x této hodnoty. To jen k dezinformaci, že se pohybují v podobné vzdálenosti. Proto je na Zemi po většinu její historie klima příznivé pro život a není sebemenšího důvodu, proč by se to mělo v následující miliardě let změnit.
Lidské činnosti snad vděčíme za to, že jsme oddálili nástup další doby ledové, což by byla katastrofa. Pokud se nám podaří i nadále toto ochlazení oddalovat, tak je to důvod k oslavě.
Že si ze změny klimatu a strašení udělala řada lidí dobré bydlo, je pravda. Tady je řešením vybírat politiky, kteří budou řešit problémy a nebudou utápět prostředky v nesmyslech.

Odpovědět
LB

Lukas B.

13.3.2024 08:18 Reaguje na Richard Vacek
ano, to je první, co mě praštilo do očí. dokonce to jeden nemusí moc gůglit, stačí se podívat do papírového kapesního atlasu světa a venuše má vzdálenost od slunce 0,71 au (astronomické jednotky = vzdálenost země od slunce) a mars 1,38-1,67 (ten má víc elipsu). no a světlo slunce se šíří do prostoru a výkon na jednotku plochy klesá s druhou mocninou vzdálenosti. samozřejmě světlo slunce je výkon přijatý a od něj musíme odečíst výkon odevzdaný, a ty se protnou v jakémsi kvasirovnovážném stavu a máme z toho jakousi průměrnou teplotu. a odevzávání výkonu samozřejmě závisí na atmosféře.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.3.2024 23:52 Reaguje na Lukas B.
Ono je to relativní. Teprve výzkum po 2. svět. válce přinesl informace, že obě planety mají nepříznivé klima pro život, před tím řada odborníků uvažovala, jak se píše v článku, že by klima na nejbližších planetárních příbuzných Země nemuselo být až tak radikálně odlišné. Sci-fi s Marťany a Venušankami se hezky četlo a v komiksech kreslilo. Vždyť v porovnání s Jupiterem a vzdálenějšími planetami jsou na tom Venuše, Země a Mars relativně podobně, ve srovnání s ostatními planetami našeho Slunce se jejich velikosti a zároveň vzdálenosti od hvězdy neliší řádově.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.3.2024 01:11 Reaguje na Majka Kletečková
Nicméně myslím, že v souvislosti s tímto odstavcem článku uhodil hřebík na hlavičku Ondřej Dočkal 13.3.2024 21:51.
Odpovědět
LB

Lukas B.

14.3.2024 08:36 Reaguje na Majka Kletečková
ono hlavní průšvih je, že ohnivé a nesmlouvavé "poslouchejte vědce" (spolu s přezíravou dehonestací těch, kteří podle jejich názoru málo poslouchají) vykřikují nejvíce ti, kteří nejsou schopni aplikovat trojčlenku a domnívají se, že o termodynamických zákonech se hlasuje ve sněmovně nebo se oktrojují z bruselu.

no, život na marsu a venuši - že tam běhají zelení mužíčci, to byla spíš vždy záležitost popkultury. seriozní diskuse samozřejmě vždy připouštěla možnost života na jiných planetách, ale vždy předpokládala, že život "našeho typu" potřebuje nějaké naše podmínky, a to zejména kapalnou vodu a nějak přiměřeně hustou atmosféru (a spoustu dalších samozřejmě), a nemá-li to, potom tam těžko budou pobíhat mužíčci/ženušky zelené barvy, ale spíš tam bude cosi podobné tomu, co nacházíme v hlubinách nebo v jícnech sopek jako slizký povlak šutrů.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

14.3.2024 16:56 Reaguje na Lukas B.
:-) Vezmu to trochu obráceně, jo? Aktuálně je nejspíš spousta lidí skálopevně přesvědčena (diskuse na Ekolistu jsou toho důkazem), že o klimatické změně se rozhoduje v Bruselu (jako že se děje) a v hospodě či ve vlastní hlavě se znalostmi z vlastivědy (že určitě není) :-D.
A jestli někdo myslí, že spíš bude hic a jiný, že se to celé nakonec zvrtne do mrazu - to neznamená, že klimatická změna neprobíhá. To znamená, že letíme vlastním přičiněním do průšvihu, který stopro bude, akorát nejde s jistotou říct, který z těch dvou scénářů.
Odpovědět
LB

Lukas B.

18.3.2024 09:49 Reaguje na Jindřich Duras
rozumějte - já nepovažuji klimatologii za podvod a vědce za podvodníky, dokonce se domnívám, že s tím málem (času a možnosti experimentu 1:1) co mají poctivě dělají co umí. já soudím, že politika a církev to chytila za totálně špatný konec.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 06:02 Reaguje na Majka Kletečková
Pritom sondy na Marse priniesli dôkazy, že na Marse boli v minulosti oceány a rieky. Terén je modelovaný tečúcou vodou. Súčasná klíma na Marse je mrazivá, ale na rovníku môže byť až +30 stupňov. Obsah CO2 v ovzduší Marsu je 96% a po prepočte na tlak atmosféry ktorý je zhruba 100 x menší ako na Zemi je v atmosfére Marsu na objem zhruba 20 až 30x viac CO2 ako na Zemi. Mars je dôkazom, že samotné CO2 nemá takú silu ako sa mu pripisuje a na stabilizáciu teploty sú potrebné aj neskleníkové plyny, ktoré sa na Zemi pri výpočtoch neberú do úvahy.
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 08:19 Reaguje na Vladimir Mertan
U Marsu vám chybí jeden zásadní element aby došlo ke skleníkovému efektu a to voda v ovzduší (je zmrzlá pod povrchem a na polárních čepičkách). On i na Zemi je mnohem větší "skleníkový plyn" vodní pára. Problém vztahu CO2/Vodní pára je v tom, že CO2 má kladnou zpětnou vazbu na vodní páru... Více CO2 = více vodní páry = větší skleník/větší změny klimatu. A není to jediný plyn co to na zemi ovlivňuje přidává se Metan a další. Tohle všechno vám na Marsu chybí takže to fakt nejde říct jak jste to řekl byť pravdu máte v tom, že samotné CO2 teplo nevyrobí ale CO2 v koktejlu, který máme na zemi tomu hodně pomáhá...
A už vůbec nemáte pravdu, že se "nesklénikové plyny" neberou v úvahu. Berou jen se přepočítávají na CO2 kvůli zjednodušení výpočtů... ono se ví kolik čeho působí jako CO2 používá se na to "CO2eq" = Jednotka CO2 ekvivalent zohledňuje dlouhodobý efekt skleníkových plynů v atmosféře a převádí je na množství CO2, které by mělo stejný efekt.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 16:22 Reaguje na Zdeněk Charvát
Predovšetkým na Marse sa do tuhého skupenstva dostáva nielen voda, ale aj CO2. Je absolútne jasné, že tekutej vody na Marse bol v minulosti dostatok. Aby vôbec mohla voda existovať v kvapalnom skupenstve je potrebný tlak atmosféry, inak sa vyparí.
Čo sa týka skleníkového efektu na Zemi sa väčšinou udáva pomer 2/3 spôsobuje voda a 1/3 CO2. Pritom sa uvádza, že bez skleníkových plynov by bola teplota na Zemi v priemere o 33°C nižšia.
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 18:37 Reaguje na Vladimir Mertan
jasně i tlak atmosféry ale asi tam nějaká kdysi byla když tam prokazatelně tekla voda. Ale Historii Marsu neznáme... Nezpochybňuji, že by to šlo bez skleníkového efektu to určitě ne. Jen jsme to CO2 zdvojnásobili za 200 let (hodně prudký nárůst) a to se prostě někde projevé díky kladné zpětné vazbě na páru.
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.3.2024 12:02 Reaguje na Vladimir Mertan
Ono to bude jednodušší - ani po těch xx letech nechápeš (nechceš pochopit) jak to funguje. :)
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

14.3.2024 16:50 Reaguje na Richard Vacek
To o podobné vzdálenosti Venuše a Země a Marsu není dezinformace, ale zpráva o vývoji přemýšlení o zemském klimatu. Dneska poptřebujeme nejen umět odhalit dezinformaci, ale také ji nehledat, kde není :-). A k tomu přispěje pozorné čtení třeba :-)
Dobré bydlo si udělala spousta lidí a firem a států především z těžby a spalování fosilních paliv :-). Ale jinak jasně, dobré bydlo se dá udělat ze všeho...,
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.3.2024 07:15
"Nadto se odborné debaty té doby soustředily spíše na rizika spojená s možným nástupem další doby ledové. Pokud se zmiňovalo antropogenní oteplení, tak spíše jako přínos, který prodlouží vegetační období, zmírní kruté zimy a další dobu ledovou oddálí." Tento rozumný názor sa už dnes nezjavuje. Prečo? Z minulých záznamov vieme, že teplé interglaciály trvajú len 10 000 až 15 000 rokov a doby ľadové 100 000 rokov. Podmienky aj z predchádzajúcich teplých období boli pre život priaznivé. Počas doby ľadovej by prežilo pravdepodobne možno 10% ľudstva.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.3.2024 07:27 Reaguje na Vladimir Mertan
Planeta Země je v zásadě uzavřený systém střídajícich změn, podobně, jako se střídá roční období. Samo o sobě je spíš problém globální spotřeba a technologie, které se tváří jako ekologické, ale ekologisté kteří útočí v Berlíně na závod koncernu Tesla, výrobce elektroaut už pochopili, že je to jen nazelenalý marketing byznysu s požehnáním Bruselu a totální lež, že při výrobě elektro auta jde o nějakou ekologii, následky jsou ještě katastrofálnější než u konvenčních benzinech a nafty.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

13.3.2024 10:30 Reaguje na Vladimir Mertan
Prečo? Pretože střídání ledových a meziledových dob je závislé na Milankovičových cyklech. A podle nich současný interglaciál má být delší než obvykle, cca 30 000 let.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.3.2024 22:47 Reaguje na Ladislav Metelka
Hádate zo sklenenej gule. NIkto presne nevie čo sa stane, aké sopky vybuchnú, aké meteroity padnú a aká bude slnečná aktivita. Keď sa Vám to hodí, tak tvrdíte že Milankovičov cyklus už smeruje do doby ľadovej a len CO2 nás drží v interglaciáli. Nikto presne nevysvetlil vznik a trvanie ľadových dôb a Milankovičov cyklus je iba jeden s činiteľov ktorý pôsobí.
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.3.2024 12:05 Reaguje na Vladimir Mertan
Jojo, nikdo nic neví, ale ty víš, že vyšší teplota pro nás bude super a žůžo labůžo. Že tě to stále baví. :)
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

14.3.2024 16:59 Reaguje na Ladislav Metelka
Proč tu většina lidí zkresluje, uvádí jen části něčeho a tak? Z neznalostí nebo s cílem obhájit svůj názor?
Je už celkem dlouho a spolehlivě prokázáno, že Milankovičovy cykly jsou JEDNÍM Z FAKTORŮ, který ovlivňuje klima na Zemi. A do toho je xy dalších. Vždycky pak záleží, jak se co s čím potká. Aktuálně s lidským CO2 třeba
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 18:48 Reaguje na Jindřich Duras
Souhlasím 👍
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.3.2024 07:18
Výzkum klimatické změny jsou obscénní a hloupé v jejich jednoznačnosti a trapného přitakávaní. Pseudovyzkumniků, kteří jen kopírují články. Fyzikální vlastnosti a geografické profily jsou pod rozlišovací schopnost klimaalarmidtů. Přičemž regionalita jevů v podnebných pásmech je základní předpoklad k určení rozdílů v klimatu. Vědecky marketing chce hlavně dědit nab strach je dobrý byznys a evokuje nesmyslná opatření v oblastech, která nejsou vhodná pro dočasné OZE,
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.3.2024 07:31 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Vědecký marketing chce hlavně děsit
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 16:00 Reaguje na Jaroslav Řezáč
koukám že neomylní duchodci co vsadili kdysi na kartu "konspirace o neexistující změně klimatu" raději zavraždí lidstvo než aby proměnili svoje pavědecké názory .... veselé umírání s hezkým pocitem podílu na vraždě svého vlastního druhu přeji!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

13.3.2024 19:28 Reaguje na Miluna z Hor
Každý kdo alespoň trochu zná historii planety Země žádnou konspiraci o " neexistující změně klimatu" nepropaguje. Právě naopak. No a i proto by mě zajímalo jak se klimatičtí aktivisté vyrovnávají s tvrzením, že : " Výsledky vědeckého výzkumu ukazují, že minimálně v kontextu několika tisíciletí (ale zřejmě i mnohem déle) probíhá bezprecedentní klimatická změna způsobená především antropogenními emisemi skleníkových plynů do atmosféry a související s proměnou energetické bilance Země".
No pokud má ta "bezprecedentní klimatická změna způsobená především antropogenními emisemi skleníkových plynů do atmosféry" trvat již několik tisíciletí (zřejmě i mnohem déle) tak osobně jsem absolutně v klidu.
Lidstvo by si spíš mělo dát pozor aby ten boj proti antropogenním emisím skleníkových plynů nezpůsobil podstatně větší škody. Takové to vyhánění čerta ďáblem většinou nedopadá dobře. No a zatím se mohou ti " jediní rozumem obdaření klimatičtí aktivisté" co jim jde jen a jen o blaho lidstva, realizovat.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

14.3.2024 06:24 Reaguje na Jarek Schindler
člověk je fakt hodně divná opice, kolik blábolů dokáže vytvořit aby nemusel čelit nepříjemné realitě
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.3.2024 11:27 Reaguje na Miluna z Hor
Máte pravdu. Tolik blábolů jste schopný dát do jedné věty jen abyste nemusel odpovědět na jasně položenou otázku. Ten váš "zelený aktivismus" je úplně stejný jako ten komunistický v padesátých letech. Jen jste vyměnil barvu.
Takže ještě jednou stejná otázka: Jak se klimaaktivisté vyrovnají s tvrzením v článku, že " Výsledky vědeckého výzkumu ukazují, že minimálně v kontextu několika tisíciletí (ale zřejmě i mnohem déle) probíhá bezprecedentní klimatická změna způsobená především antropogenními emisemi skleníkových plynů do atmosféry a související s proměnou energetické bilance Země".?
Kde se před těmi "tisíci lety" asi ty antropogenní emise asi vzaly?
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.3.2024 12:08 Reaguje na Jarek Schindler
Zkuste si to přečíst ještě jednou a pomalu, možná vám ten význam jen unikl... ;)
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

14.3.2024 17:07 Reaguje na Jarek Schindler
Ta tisíciletí jsou překlep a mělo tam být desetiletí :-). To mě přijde dost jasné, ne?
A proč máte všechny za "klimatické aktivisty"? Specialisti na geovědy a klimatologii jsou to tedy nevyhnutelně taky, ne? :-)
Jaké "daleko větší škody" máte na mysli ve srovnání s těmi, co s sebou nese klimatická změna způsobovaná - nebo minimálně sakra silně urychlovaná lidskou produkcí CO2 (+devastací povrchu Země a lesů atd:)?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.3.2024 18:06 Reaguje na Jindřich Duras
Věřím tomu, že si to autor, než tedy něco publikuje, po sobě přečte a takové "maličké" překlepy odstraní. Opravdu chcete po čtenářích aby bádali po tom co je myšleno vážně a kdy jde o "překlep". Nakonec , je to v článku jediný "překlep"?
Nemám všechny za klimatické aktivisty. To jste jen vytrhl něco z kontextu mé reakce na " zeleného svazáka" co hlásá jediné. "Kdo nejde s námi je hňup co jde proti nám". No, naštěstí se změnila doba a za odlišný názor se už nepopravuje.
Mě osobně než CO2 děsilo spíš ubývání ozonu a zvětšující se ozonová díra.
No a pokud se před "pár desetiletími" dělilo o jednotku prostoru a zdrojů Země padesát lidí tak dnes se o tu samu jednotku dělí 200 lidí. A bude hůř. Vyřešte tento problém, vraťte počet na těch padesát a na dlouho se vyřeší i to CO2. On pomalu každý ví " co dělat" ale nikdo se sám dobrovolně svého životního stylu a životní úrovně nevzdá. Co byste asi řekl na to, kdyby vám stát vzal 90 % vašich přijmů s odůvodněním, že ty peníze jsou potřeba na řešení problému CO2?
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

15.3.2024 13:56 Reaguje na Jarek Schindler
No, chytří čtenáři by měli přemýšlet o tom, co čtou, ne :-)? Třeba právě proto, aby se nechytali ptákovin, jak se tu děje.
Jasně, lidí je fakt moc, přestože se to kvůli falešné korektnosti běžně neuvádí. Tady je ale obecně mezi diskutujícími průblém vůbec si přiznat, že něco není OK a co by to tak mohlo mít za příčinu :-). Také úplně nevím, proč mi vyhrožujete ztrátou 90% mých příjmů :-D? Jasné ovšem je, že něco to stát bude. Už teď to stojí docela dost...
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

16.3.2024 07:35 Reaguje na Jindřich Duras
Jste docela zábavný. Tak čtenáři by měli přemýšlet.....Co kdyby v první řadě nepsali ty ptákoviny ( překlepy o pár řádcích) samotní autoři. No a právě proto, že čtenář přemýšlí tak se nutně musí ptát jestli tam těch "ptákovin" není víc.
Nenazval bych to falešnou korektností. Jen to nemá žádné humánní řešení. No a do neřešitelných problémů se asi nikdo nepohrne. Co vám pomůže, že si přiznáme, že něco není OK. Pouhé přiznání nic neřeší. Jaký rozdíl v uhlíkové stopě bude asi mezi vámi a mnou. Vy "víte", že problémem je CO2 a přitom vaše uhlíková stopa bude srovnatelná se stopou většiny naší populace. Jak například dopadly ekosnahy v případě zavádění "zelené nafty a benzínu". Místo snížení produkce CO2 jeho navýšením s dalšími negatívními dopady. No hlavně že se něco dělá a může se to nazvat eko.
No a samozřejmě je to o penězích. Jen se člověk zmíní a už vyhrožuje? A přitom je to jedno z řešení. Nejsou peníze, není spotřeba. Není spotřeba není výroba. Co pomůže vaše přiznání, že již dnes ekonesmysly stojí dost když se to zatím ve větší míře nepromítlo na vašich přijmech a na vašich vydáních?
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

14.3.2024 17:02 Reaguje na Miluna z Hor
Jojo, velmi trefné :)! Jen mám za to, že neomylností tady trpí většina diskutujících :-)! Třeba by mohl sem tam někdo napsat: Děkuji za zajímavou informaci, budu si to muset dohledat. Nebo tak něco :)
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.3.2024 12:06 Reaguje na Jaroslav Řezáč
To je zase moudro. :D
Odpovědět
HH

Honza Honza

13.3.2024 07:44
Tak jako všechny přírodovědné projekty je tento článek opět jednostranně fanaticky posunut: (nesporné) oteplování Země = CO2 = dekarbonizace = všechny ostatní názory = dezinformace
1. degradace a oteplování je komplexní věc, i když CO2 (nejspíše) hraje zásadní roli, jsou i jiné faktory: zástavba, kácení lesů, rozšiřování polí s chybnou agrotechnikou, celkové odvodnění krajiny- schází ochlazovací prvek vody atd.
2. boj proti oteplování musí být smyslplný = jelikož jsou změny globální, proto i boj proti oteplování musí být globální. Musí být také komplexní, nelze vytrhnout jednu věc. Musím nejen snižovat CO2, ale i zastiňovat (zástavbu), zalesňovat (sušší oteplující pole a louky se celosvětově rozšiřují na úkor chladnějšího a vlhčího lesa). Musím vidět priority, co je nejdůležitější, proti čemu zasáhnout nejdříve. Když se člověk topí, první volba je ho vytáhnout z vody, pak teprve zahájit masáž srdce, když hoří 1. volba je uhasit požár, pak teprve pátrat po příčině. Oteplování se nejvážněji projevuje vysušováním. Proto nejdůležitější je zavodnění.
Věnovat biliony jen jednostraně na jednu věc, nevidět priority, nepostupovat komplexně, globálně je chybné řešení a nemůže vést k vyřešení problému. Takovýto názor žádná dezinformace není.
V jiném článku v ekolistu byla zmíněna setrvačnost hladiny CO2, tj. i když dosáhneme uhlíkové neutrality, oteplování se nezastaví. Proto boj proti následkům oteplování = ochlazování = zalesňování, zadržování vody je i jediný smyslplný boj v nejbližší budoucnosti.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

13.3.2024 11:29 Reaguje na Honza Honza
Analytik zapomněl uvést, jak pálili fosilní paliva dinosauruři, když bylo v ovzduší 2x více CO2 než dnes.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

13.3.2024 11:32 Reaguje na Michal Ukropec
On Vám někdo tvrdil, že CO2 v atmosféře vzniká pouze spalováním fosilních paliv?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

13.3.2024 19:57 Reaguje na Ladislav Metelka
Ono je to snad o antropogenních emisemích. No a zde je vydáváno spalování fosilních paliv za hlavní "lidský zdroj".
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 08:24 Reaguje na Jarek Schindler
A ono to tak není ? Je to jeden z hlavních zdrojů a promítá se vám to v energetice, dopravě++

https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-cr
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.3.2024 11:26 Reaguje na Zdeněk Charvát
Energetika, doprava, v obou případech snad jde o spalování fosilních paliv. No a v článku se píše, že to trvá již několik tisíciletí( možná i déle). Já se pouze ptám, kdo toho tenkrát tolik spálil aby ty antropogenní vlivy hráli dříve vůbec nějakou roli.
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.3.2024 12:10 Reaguje na Jarek Schindler
Přečtěte si to znovu a pomalu...
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.3.2024 18:09 Reaguje na Petr Elias
Dobrá rada nad zlato. Dočtu se ale něco jiného než jsem se dočetl když jsem to četl rychle? Nemůžete být trochu konkrétnější?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.3.2024 00:09 Reaguje na Ladislav Metelka
👍
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

14.3.2024 05:44 Reaguje na Ladislav Metelka
No. Celý tento článek považuji za ekologistický. Viz komentáře ostatních.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

14.3.2024 17:11 Reaguje na Michal Ukropec
Máte pravdu. Když to tvrdí tady řada diskutujících, jistě se jedná o ekologistický článek, to je nesporné :-)! možná jste si už - třeba na vlastním příkladu? - všiml, že když je zde publikován nějaký článek na podobné téma, nakopne to především popírače, kteří začnou chrlit ukrutné ptákoviny :)
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 18:50 Reaguje na Jindřich Duras
👍
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

15.3.2024 09:19 Reaguje na Jindřich Duras
No. Hlavně považuji článek za zavádějící a manipulativní.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 16:08 Reaguje na Michal Ukropec
bingo ....a jaké v té době bylo klima pane mysliteli?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.3.2024 16:37 Reaguje na Miluna z Hor
Milá pani, doby ľadové v minulosti prebiehali aj pri 20 násobnej koncetrácii CO2 oproti dnešku. Priebeh teploty a koncetrácie CO2 v minulosti až tak veľmi nekoreluje.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 17:19 Reaguje na Vladimir Mertan
" Podle dostupných rekonstrukcí dosahovaly v počátcích existence dinosaurů hodnot až kolem 2 000 ppm (částic CO2 na milión částic vzduchu), tedy zhruba pětkrát vyšších než v současnosti. ...... Každopádně se tedy dá klima dinosaurů označit jako klima skleníkové, s podstatně výraznějším skleníkovým efektem, než který známe ze současnosti. Což tedy vedlo obecně k podobě klimatu velmi teplého, s často o více než 8 °C vyšší teplotou (v globálním průměru) než panuje teď. " ....chápu že pro mudrce vašeho typu nebyla ta vyšší teplota dána množstvím CO2 , ale šoupáním dinosauřích nohou o sebe a tedy ani přidání latentního uhlíku do současného množství CO2 zcela jistě nebude mít žádný efekt.... protože skleníkový efekt neexistuje ...tak a máte to vyřešené a víte víc než celá vědecká komunita dohromady...jaký je to pocit být takový genius?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

14.3.2024 05:50 Reaguje na Miluna z Hor
Mě baví sledovat ekologisty.
Odpovědět
MM

Milan Milan

16.3.2024 13:19 Reaguje na Miluna z Hor
To nesedí. Planeta bez lidí a 5x vyšší koncentrace CO2 a často pouze o téměř 8 st. vyšší teplota? A jak potom vypadala časová osa období nárůstů a poklesů CO2 a teploty? Bylo následně množství CO2 korigováno pouze přírodními, nebo vesmírnými procesy (zřejmě bez zásahu člověka) za 10, 20, 100, 1000 let? A jakým mechanismem?
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 17:22 Reaguje na Vladimir Mertan
krom toho že samozřejmě lžete https://faktaoklimatu.cz/infografiky/souvislost-koncentrace-oteplovani
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.3.2024 21:58 Reaguje na Miluna z Hor
Nevadí Vám, že v pracovnom týme faktaoklimatu nie je žiadny klimatológ ani geológ ani paleológ? Sama tvrdíte že: "proto je důležité zmiňovat ten narcismus, který se vedcům samozřejmě nevyhýbá, spíše naopak a tak se děje to že narcistický vědec z nesouvisejícího oboru, má potřebu být jedinečnou kapacitou ve všech dalších vědních oborech a mít zcela jasný, nějakým způsobem oslňující názor ... většina placených věhlasných klimapopíračů byla vědci v jiných vědních oborech, statistice atd a IQ a "vědecké" myšlení jim umožňovalo vytvořit povrchně oprávněné hypotézy, kterými oblbovali masy, jejichž nevědomost byla potřebná proto aby na ně navázané politické síly mohly blokovat potřebnou změnu ...změnu která by byla negativní pro byznys těch co daného "vědce" platily ." Tak ako je to s tými vedcami s nesúvisiacich oborov, máme ich počúvať alebo nie?
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 08:25 Reaguje na Vladimir Mertan
nevadí, dělají to dobře a s klimatology spolupracujé. Přeju krásný den.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 16:07 Reaguje na Zdeněk Charvát
Mne to nevadí tiež, ale ak pani nasadí určité kritériá, nech ich potom sama dodržiava.
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 18:53 Reaguje na Vladimir Mertan
Nereagoval jsem na paní ale na názor na "Fakta o klimatu" což považuji v česku za jeden z nejlepších webů vůbec.
Odpovědět
IK

Ivo Kohn

14.3.2024 09:58 Reaguje na Vladimir Mertan
"umožňovalo vytvořit povrchně oprávněné hypotézy"... Fakta o klimatu nevytváří žádné klimatické hypotézy sama za sebe a rozhodně se nepasují do role kapacit klimatologie (narozdíl od Freda Singera nebo Fredericka Seitze). Je to pouze prezentační platforma, která zprostředkovává uživatelsky příjemnou formou výsledky z jiných a to vždy ocitovaných zdrojů. Konkrétně u odkazované infografiky se jedná o data "modelu" GISTEMP spravovaného Goddardovým institutem pro kosmický výzkum při NASA (a Ústavu pro výzkum Země při Kolumbijské univerzitě) a data Kellingovy křivky spravované Scrippsovým oceánografickým institutem při Kalifornské univerzitě v San Diegu. Jestli chcete na uvedené infografice něco kritizovat po obsahové stránce, směřujte to na uvedené instituce a jejich publikace. Pokud se vám nelíbí barva nebo měřítko, pak je na místě kritizovat lidi z FoK.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 16:24 Reaguje na Ivo Kohn
Celý text bol nakopírovaný od Miluny z hor.
Odpovědět
IK

Ivo Kohn

15.3.2024 11:58 Reaguje na Vladimir Mertan
Je úplně jedno, jestli jsem citoval z Vašeho příspěvku pouze jednu část, smysl je pořád stejný. Akorát jsem dal důraz na ten základní rozdíl mezi "vědci", které měla paní Miluna na mysli a Fakty o klimatu. Vy je hážete do stejného pytle. Zkrátka, naplnění Milunou požadovaných kritérií posuzujte u lidí stojících za GISTEMPem nebo Keelingovou křivkou, ne u lidí z FoK.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

15.3.2024 19:34 Reaguje na Ivo Kohn
Ja by som stránku nazval vybraná fakta o klimatu. Vybraná sú tak, aby ukazovali a dokazovali oteplenie spôsobené človekom. Skúsim doplniť úvodnú stranu klimatická zmena: KOncetrácia 420 PPM - presné záznamy sú iba od roku 1960 merané na sopke Mauna loa. Oteplenie sveta o 1,2 °C je za 170 rokov, údaje do minulosti sú nepresné. Významné oteplenie bolo zaznamenané začiatkom 20 storočia, pri pomerne malej produkcii CO2, naopak k ochladeniu došlo v 60-70 rokoch 20 storočia pri výrazne stúpajúcich emisiach CO2. Oteplenie Česka je opäť vybrané z veľmi chladného obdobia. Je známe že roky 20 -30 roky 20 storočia boli veľmi teplé nielen v Čechách ale napríklad aj v USA. Teplotné rekordy USA z tej doby neboli na viacerých miestach doteraz prekonané. Zaľadnenie Severného ľadového oceánu výrazne kleslo taktiež začiatkom 20 storočia a meranie v roku 1980 zachytáva chladnú fázu na konci ochladenia 60-70 roky. TOto ochladenie postihlo veľmi výrazne hlavne severnú pologuľu. Zvýšenie hladiny oceánu v 20 storočí o 20 cm je naprosto rovnaké zo zvýšením hladiny v 19 storočí, ktoré bolo tiež 20 cm. V pomerne nedávnej histórii na konci doby ľadovej bolo tempo stúpania morskej hladniny niekoľko metrov za 100 rokov.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

14.3.2024 17:13 Reaguje na Ivo Kohn
1*
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

15.3.2024 08:39 Reaguje na Ivo Kohn
👍
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 17:25 Reaguje na Vladimir Mertan
i hlupák se ale může dovzdělat, pokud mu to ego dovolí https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/overovna-kdyz-bylo-vic-co2-misto-meli-i-dinosauri-vedci-vyvraci-jandejskova_2402221200_hof
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.3.2024 22:41 Reaguje na Miluna z Hor
https://environmental-geology-dev.pressbooks.tru.ca/chapter/glacial-periods-in-earths-history/
Na obrázku 4.1.4. jasne vidíte koncetráciu 12 000 PPM CO2 pri Andsko- Saharskom zaľadnení.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.3.2024 22:51 Reaguje na Vladimir Mertan
1* Dobrý zdroj, hlupák se dovzdělal.
Odpovědět
su

14.3.2024 08:27 Reaguje na Karel Zvářal
Hlupák je ten, kdo si sice najde kvalitní zdroj, ale bohužel neumí ty informace správně interpretovat. Takže se proím dovzdělejte též.
Odpovědět
su

14.3.2024 08:14 Reaguje na Vladimir Mertan
No teď jste tomu nasadil korunu - odvolávat se na zalednění v Ordoviku! V době, kdy na souši nebylo po vegetaci ještě ani památky - no bravo, gratuluji! Tomu říkám účelová manpulace s informacemi - tleskám!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.3.2024 11:45 Reaguje na
Nesmíte zapomenout, že na jižním pólu se v rámci Gondwany tenkrát nacházel jih Sahary.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 16:13 Reaguje na Jarek Schindler
Ok to vie každý kto sa trochu zapodieva geológiou. Nemení to nič na fakte, že koncetrácia CO2 bola vysoká a napriek tomu vypukla doba ľadová.
Odpovědět
su

14.3.2024 16:19 Reaguje na Vladimir Mertan
A co jako, to chcete aplikovat na dnešní dobu nebo co???
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 16:31 Reaguje na
Ak v minulosti nezabránilo dobe ľadovej 12 000 PPM CO2, je veľmi nepravdepodobné, že dobe ľadovej zabráni zvýšenie koncetrácie CO2 o 100 PPM. Taktiež je ťažko predstaviteľné, že 100 PPM CO2 naviac môže priniesť globálny rozvrat klímy, či dokonca ohrozenie života na Zemi.
Odpovědět
su

14.3.2024 16:16 Reaguje na Jarek Schindler
Ale to s tím přece nesouvisí.
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 19:23 Reaguje na
👍
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

14.3.2024 17:15 Reaguje na Miluna z Hor
Ego je potvora, takže na vzdělávání většina chytráků kašle, protože přece už vědí dost :-D!
Říká se, že jediný dar od Pánaboha, se kterým jsou všichni spokojeni, protože ho mají dostatek, je Rozum :-)
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

15.3.2024 08:41 Reaguje na Jindřich Duras
👍
Odpovědět
MM

Milan Milan

17.3.2024 18:01 Reaguje na Miluna z Hor
Jéje. Bingo. Myslíte že článek např. na Novinkách má relevantní vědeckou úroveň, nebo nějaký autor dostal dotaci, aby prokázel že banány vlivem klimatické změny rostou 2x rychleji? Dnes o takových grantech pro vybrané pisálky byl na netu dokonce i článeček.
Odpovědět
su

13.3.2024 21:39 Reaguje na Vladimir Mertan
"doby ľadové v minulosti prebiehali aj pri 20 násobnej koncetrácii CO2 oproti dnešku" - to jako tenhleten nesmysl myslíte vážně????
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.3.2024 22:41 Reaguje na
https://environmental-geology-dev.pressbooks.tru.ca/chapter/glacial-periods-in-earths-history/
Na obrázku 4.1.4. jasne vidíte koncetráciu 12 000 PPM CO2 pri Andsko- Saharskom zaľadnení.
Odpovědět
su

14.3.2024 08:14 Reaguje na Vladimir Mertan
No teď jste tomu nasadil korunu - odvolávat se na zalednění v Ordoviku! V době, kdy na souši nebylo po vegetaci ještě ani památky - no bravo, gratuluji! Tomu říkám účelová manpulace s informacemi - tleskám!
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 16:09 Reaguje na
Ordovik nebol v minulosti? Ako s tým súvisí suchozemská vegetácia? V čom spočíva tá účelová manipulácia?
Odpovědět
su

14.3.2024 16:21 Reaguje na Vladimir Mertan
A co tím teda jako vlastně chcete říci? Že můžete ordovik a dnešní dobu srovnávat??
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 20:01 Reaguje na
Pokiaľ nemáme Zem číslo 2, príde mi rozumné hľadať analógie z minulosti Zeme.
Primárne ale diskutujeme o tom, že Zem v minulosti prekonala ľadové doby pri 20 násobnej koncetrácii CO2 ako je dnes. Pani Miluna ma nazvala lhářem a neospravedlnila sa a Vy sa krútite ako červík a hľadáte do čoho by ste ešte zavŕtal namiesto toho aby ste uznal, že moje pôvodné tvrdenie bolo správne.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

14.3.2024 05:48 Reaguje na Miluna z Hor
Bylo tepleji samozřejmě. Skleníkové plyny se o to samozřejmě zasloužily. Nejen CO2, ale i metan co prděli.
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 08:35 Reaguje na Michal Ukropec
Země je stará 4.5 miliardy let a nějak se vyvíjela včetně sluneční soustavy, aktivity slunce a já nevím čeho ještě... A vy srovnáváte dobu před 200 milióny let +/- s dobou teď jen proto, že se vám to zrovna hodí do krámu. Přitom ta období jsou vzdálená minimálně o 7-8 null v rocích. My tu zamáváme s mnoha faktory klimatu za nějakých 100-200 let. to je vpodstatě zepár generací a obrovská změna jen to CO2 je na dvojnásobku. Když jsem se narodil bylo tu cca 2.5 miliardy lidí dneska jich je 8 a na 10 setrvačností dofrčíme...
I kdybychom nic nedělali tak to množství není zanedbatelné ale my toho dělám docela dost. 🤷‍♂️
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.3.2024 11:48 Reaguje na Zdeněk Charvát
No jo, no. Vyřešte problém vzrůstajícího počtu lidí na zemi a vyřešíte i to CO2.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

15.3.2024 09:23 Reaguje na Zdeněk Charvát
Zapomínáte na to, že klimatisti porovnávají teplotu pouze k malé době ledové, která zkončila cca kolem roku 1850.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

15.3.2024 13:59 Reaguje na Michal Ukropec
Něco si od těch "klimatistů" přečtěte, abyste nepsal takové ptákoviny :-D!
Odpovědět
MM

Milan Milan

17.3.2024 18:21 Reaguje na Zdeněk Charvát
To je legrace? Někdo vymyslel apku na měření kde čeho a začal děsit lidi co všechno se mění. A že jich je vyděšených dost. Ty argumenty a čísla stará byť mil.let jsou přesným ukazatelem a důkazem, že nic organického původu na planetě není schopno a nemůže ovlivňovat její planetární cykly.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.3.2024 07:45
Včera na Oslovi byl záznam přednášky o parazitech. Nicméně tam byl graf vývoje teploty a dalších klimatických parametrů asi od prvohor. A bylo vidět, když si vývoj odsekáte jen posledních stopadesát let, je růst teploty děsivě stoupající. Ale když si zobrazíte celek od prvohor, je to jen jakési zvlnění obvyklé před další dobou ledovou. No nezaznamenal jsem si zdroj.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

13.3.2024 08:01 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ale to máte proto, že neexistují metody, jak hlouběji v historii zjistit rychlejší a kratší změny klimatu. Ještě zhruba víme, jak bylo v předchozí meziledové době - bylo tepleji, v Británii se dařilo hrochům. I hladiny moří byly výše.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

13.3.2024 20:58 Reaguje na Slavomil Vinkler
Co je to za časový úsek 150 let v porovnání s dobou " od prvohor"?
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.3.2024 11:54 Reaguje na Slavomil Vinkler
A žijeme snad v prvohorách? :D
Odpovědět
LB

Lukas B.

13.3.2024 08:25
ostatně, pan autor se zaklíná vědou, ale dopouští se právě toho, co oponentům vyčítá, a jeho uchopení výstupů přírodních věd a numerického aparátu nelze poctivě nazvat nijak jinak než dilatantství a dezinformace. oproti tomu skuteční vědci v oboru klimatologie (občas se vyskytující v tomo diskusním prostoru) jsou ve svých vyjádřeních výrazně méně kategoričtí a velmi rozlišují mezi klimatickou vědou (kterou konají) a politickou klimatologií, klimatickou církví a klimatickým byznysem (kam se výsledky vědy přenášejí oslími můstky).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.3.2024 08:39
Velmi povedený článek , navíc i objektivní , což je pomalu zázrak.

K falsifikaci teorií o příčinách i dopadech globálního oteplování lze dodat pouze to , že jde o běžný jev.
Postačí si například vzít dějiny náboženství a společenské turbulence,které vývoj náboženství provázely. U nás zejména spojováno s upálením Husa, hustiskými válkami , Bílou horou apod.
Stejné tomu bylo i u modernějšího učení - viz Komunistický manifest a jeho dopady na společnost.
Avšak zpátky ke klimatu - to je smutnou ukázkou vítězství zelené ideologie, spíše iracionálního náboženství, nad skutečnými potřebami společnosti. Ta podobnost s komunistickým revolučním třeštním je až nápadně zarážející.
Odpovědět
HH

Honza Honza

13.3.2024 09:49
z člnku: dehonestace, rozštěpení: já bych se také odštěpil: podporovat elektroauta v EU a USA za biliony a přitom nezabránit kácení amazonie- třeba i zadarmo, je čistá pitomost. Dle min. čl. kácení především způsobují společnosti na pěstování plodin a dřeva, nikoli vyhladovělí domorodci- stačil by prostý zákaz prodeje těchto výrobků. Dopustíme-li vykácení tohoto pralesa, elektroauta nám nepomohou.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.3.2024 09:54 Reaguje na Honza Honza
V tom si notujeme.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

13.3.2024 10:03 Reaguje na Honza Honza
Tak ono kácení amazonského pralesa je hlavně otázka tamějšího místního klimatu. S námi to nemá nic společného, protože amazonský prales prakticky žádný kyslík navíc neemituje a žádný uhlík neukládá, to je jen zelená dezinformace a propaganda. Amazonský prales prakticky veškerý kyslík, který emituje a uhlík, který uloží, velice rychle zase spotřebuje, v tom amazonském horku a dusnu, na zpětný rozklad pralesem vytvořené biomasy a zpětné emise CO2.
Co se týká tamějšího vysychání klimatu, řešení je kácet, aby se vykácená plocha mohla zemědělsky využít, protože to tamější obyvatelé potřebují k vzestupu své životní úrovně. Ale současně je třeba zachovat takzvanou kostru krajinu, v rámci jednotek kilometrů čtvereční či v podobně "jemném rozlišení" nechat určitou rozlohu pralesa. Jestli polovinu rozlohy, nebo třetinu nebo nechat třeba jenom pětinu rozlohy, museli by si tam sami vyzkoumat, aby to bránilo nežádoucímu vysušování a oteplování tamější krajiny.
Odpovědět

Otakar Šída

13.3.2024 18:24 Reaguje na Radim Polášek
To není. Z hlediska uhlíku sice nemá žádný vliv, jestli tam ten prales je nebo není, ale z hlediska odparu vody má vliv obrovský. A tam nejde jenom o odpar vody, ale o přenos obrovského množství tepelné energie od povrchu země do kondenzačních výšek atmosféry, tj do těch ca 3-7 km. Globálně se uvádí, že evapotranspirace je zodpovědná za asi pětinu teplotních toků pryč od od zemského povrchu. Tím, že ten les vykácíte, změní se vám malý vodní režim, srážky v tom místě dost výrazně klesnou a s tím klesne i tento přenos energie. Ta plocha Amazonie je tak obrovská, že to bude mít globální dopad. Osobně mám tendenci si myslet, že to je větší drive oteplování, než nějaké zvyšování obsahu CO2...
Odpovědět
su

13.3.2024 20:43 Reaguje na Radim Polášek
Bože to jsou blbosti....
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

14.3.2024 17:29 Reaguje na
Jo, na blbosti je to tady fajn :-)! Bez diskusí k ekologické tématice by jeden ani nevěděl, kolika odborníky se to u nás hemží :-). Měli by tu být povinně lidé specializující se na komunikaci s veřejností a tak :-)
Odpovědět
RP

Radim Polášek

13.3.2024 09:51
Ještě v osumdesátých letech takzvaná "většina klimatických vědců" (dnes to je 10 tisíc "vědců" sdružených v panelu IPCC ) tvrdila, že spalováním fosilních paliv bude docházet k ochlazování planety a že musíme třeba posypávat ledovce v horách nebo v polárních oblastech grafitovým práškem a podobnými černými pigmenty zvyšujícími absorbci slunečního záření, aby se to zpomalovalo.
Teprve v devadesátých letech, když jaksi se žádné ochlazování nedostavovalo, byla přijata opačná teorie a sice že se spalováním fosilních paliv klima otepluje.
Neboli současný globální alarmismus je sám o sobě v současné době největší dezinformace a propagandisté alarmismu největší dezoláti, strašící lidstvo, aby dosáhli svých soukromých cílů, přerozdělování majetku od chudých a chudších směrem k těm správným zeleným bohatým baronům a oligarchům a získání moci nad lidmi.
Jinak je tady vidět klasický průběh vývoje totalitní moci, když stanovený politický a ideologický zelený cíl je nereálný a tak je problém ho dosáhnout. Hledají se tedy "viníci", na které se dá neúspěch shazovat. Důkazem je i tento článek a v něm údajné spiknutí jakési fosilní lobby. Asi jako za komunistů byly politické procesy se Slánským v rámci likvidace nějaké židovské i sionistické lobby, tehdy to ale byla klika, ne lobby.
Jen čekám, kdy bude někdo obviněn a pohnán k nějakému soudu a kdy propagandou zblbnuté zelené kolektivy, jako tehdy byly rudé kolektivy, budou psát veřejně dopisy za co nejpřísnější odsouzení "ztroskotanců a zaprodanců" sabotujích "svatou zelenou myšlenku".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.3.2024 09:58 Reaguje na Radim Polášek
Dnes jsou ekomagoři vynálézavější, lepí se v dopravní špičce k silnici, polévají vzácné obrazy barvou , naposled chudák Mona Lisa instantní polévkou, nebo zničí sochy bílých rasistů.
To vše už tady bylo , vidíte že vzorce chování se opakují ve spirále.
Jinak k té fosilní lobby - každý by nějak reagoval,když se objeví někdo kdo chce váš byznys zlikvidovat a fosilní průmysl není výjimkou. Ovšem ne tak jak ekomagoři tvrdí.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

13.3.2024 10:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Přesně tak to vidím.
Zelená lobby hlavně vyhrává v propagandě. Jako tehdy byli rudí svazáci, které živili rodiče a tak ještě nepochopili, že lidi musí být z něčeho živi a na něčem vydělávat, aby společnost neumírala hlady. A tak v rámci světlých zítřků, které někdy v budoucnu měly "brzo" přijít ničili lidem to současné živobytí.
Tak dneska "zelení svazáci" poblouznění dnešní zelenou propagandou masově se snaží lidem ničit to dnešní živobytí. Jako že coby Evropa prošlapeme světu novou zelenou cestičku a někdy v budoucnu nás bude celý svět plácat po ramenou a dávat nám zadarmo dorty a stejky a padesátiletou whisky atd.
Jenomže spíš to vypadá, že jsme odbočili z rovné vyasfaltované cesty, kterou jdou ostatní, do blátivé příkopy zarostlé kopřivami a trním a světu vyšlapáváme Cimrmanovu slepou uličku, aby celý svět věděl, že "tady cesta nevede".
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

13.3.2024 10:34 Reaguje na Radim Polášek
Nesmysl. Na přelomu 70. a 80. let jsem studoval klimatologii a jednoznačně se už tenkrát mluvilo o oteplování.
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.3.2024 11:49 Reaguje na Radim Polášek
Blábolíte nesmysle. ;)
Odpovědět
TJ

Tomáš Jelínek

13.3.2024 10:19
Klimatická věda má trochu jeden problém, o kterém se nějak pořád nemluví a to ten, že je neustále porovnávána s tím, co lidé potřebují a nebo ne. Klimatu jako takovému, je zcela lhostejné jestli se průměrná teplota zvedne o 2 nebo 3oC, jestli se rozpustí polární led, nebo se zvedne nebo klesne hladina moří. Pro4? Protože už tady všechno bylo a to zdaleka ne jednou. Vzhledem k planetě jako takové jsou to všechno pouze zcela bezvýznamné epizody a to jestli se to lidem líbí nebo ne nehraje vůbec žádnou roli. Takže nebuďme tak arogantní a sebestřední, že s námi umírá planeta a podobné žvásty. My jsme jenom takový divný živočišný druh, které se vymknul kontrole, ale z hlediska planety zcela bezvýznamný.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

14.3.2024 17:33 Reaguje na Tomáš Jelínek
To není problém klimatické vědy, ne? Ostatně si je všechny platíme, aby zkoumali, na co my, lidé dojedeme. Příroda si poradí, o tu nemám strach, ale nám hoří za zadkem :-). A když se hovoří o zkáze některých ekosystémů, vždycky je tam jasný podtext, že dojde k urychlení změny, k další destabilizaci = nám poteče více a rychleji do bot.
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 19:11 Reaguje na Jindřich Duras
👍
Odpovědět
PB

Petr Brok

13.3.2024 10:57
A je to tady zase. Zlý sever a chudáček jih. I na severu žijí lidé s velmi nízkou uhlíkovou stopou a na jihu lidé s nekonečně vysokou stopou. Jak se to bude řešit? Principem kolektivní viny?
Odpovědět
MM

Milan Milan

13.3.2024 11:17
Chtěl jsem přispět taky nějakým rozborem, ale v příspěvcích je v podstatě obsaženo vše. Celý článek kopíruje pomatené klimateorie snaživých vědců toužících objevit něco velkého, snaživých politiků, zelených aktivistů, lobistů a generálů finančního průmyslu. S planetou, naší matičkou se nebojuje, ona má své cykly, jí čas nechybí a nehraje roli a my se můžeme maximálně přizpůsobit.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 16:06 Reaguje na Milan Milan
ještě že mudrcům jako vy nevadí uniklá korespondence fosilního průmyslu, která dokazuje že fosilní lobby naopak od 70. let přesně věděla čeho se dopouští a vytvořila strategie jak tomu čelit, včetně placených popíračů-pseudovědců ... výsledkem čehož je sbírka zdegenerovaných pseudomyslitelů v této diskuzi, kteří ví všechno nekonečně lépe než světová vědecká obec ...typická ukázka současného obyvatelstva kde každý by měl být minimálně prezidentem multivesmíru ... což je to jediné co by snad dokázalo porazit to všeprostupující spiknutí o tom že přivádění pravěkého uhlíku do našeho systému nemá naprosto žádný vliv na klima ... stejně jako fakta nemají žádný vliv na většinu mozků výše exhibujících narcisů
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.3.2024 12:22 Reaguje na Milan Milan
Oóó - ve jménu velkého CYKLA! :D
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 15:57
výborný a velmi potřebný text .... a děsivá uroveň většiny čtenářů ekolistu ...ale zase si na ní můžeme ukázat nejběžnější typ současného člověka- narcistického neomylného psychopata toužícího po pozornosti za každou cenu, konspiračního šílence pro kterého pravda a osobní vývoj k ní není podstatný a který klidně zabije svoje děti a vnuky jen proto aby si svoje osobní neomylné paradigma vyjímečného mudrce, vidícího tajné věci za oponou mohl ponechat .... to si fakt kur.. vy všichni géniové myslíte že víte víc než světová věda a odborníci co tomu zasvětili život? ....a kolem že je nějaké obří spiknutí a tajemné manipulující zlo co nám o tom že vše je naopak lže, protože se mu to hodí? patříte fakt do Bohnic .... dle mě teda spíš do vězení, za vraždu lidstva, ale až lidstvu dojde co jste udělali, bude pozdě i na vaše potrestání ... nevím jak budete umírat s pocitem že jste byli součástí tuposti co zavraždila generace po vás ale předpokládám že vám to je asi jedno .... jinak bohužel platí že pokud je takováto děsivá uroveň i na ekolistu, běžná populace je změny zcela jistě neschopná a nebude ji požadovat a tedy nejbrutálnější doba lidstva za celou dobu jeho existence je přede dveřmi ...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.3.2024 16:43 Reaguje na Miluna z Hor
Vážená Miluno z hor, proč se navazite do diskutujících? Každý má právo na svůj názor a pokud je v argumentaci chyba, bavme se o chybě a ne o psychoprofilu dotyčné osoby.A pokud trpíte pocitem sociální vyloučenosti ,tak běžte na Seznamku.
Odpovědět
FF

Franta Frantíků

13.3.2024 16:52 Reaguje na Miroslav Vinkler
Paní Miluna ve svém příspěvku dokonale popsala sama sebe:

...ale zase si na ní můžeme ukázat nejběžnější typ současného člověka- narcistického neomylného psychopata toužícího po pozornosti za každou cenu, konspiračního šílence pro kterého pravda a osobní vývoj k ní není podstatný a který klidně zabije svoje děti a vnuky jen proto aby si svoje osobní neomylné paradigma vyjímečného mudrce, vidícího tajné věci za oponou mohl ponechat ....

1) narcistického neomylného psychopata:
Vůbec si nepřipouští, že nemusí mít pravdu

2) konspiračního šílence pro kterého pravda a osobní vývoj k ní není podstatný:
Pokud teorie globálního oteplování není pravdivá, je konspirační šílenec ona

3) který klidně zabije svoje děti a vnuky jen proto aby si svoje osobní neomylné paradigma vyjímečného mudrce:
Bez cenově dostupných energií se bude umírat jak na běžicím páse. GLobální oteplování nás možná zabije za desítky let, mrazem můžou lidé umírat už příští zimu...
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 17:12 Reaguje na Franta Frantíků
takže konspirační pavědečtí šílenci vyznávající bez jakýchkoli pochyb milionkrát vyvrácené lži požadují aby vyznavači vedeckého názoru brali možnost že dve a dvě je milion zcela vážně, protože v jejich iluzi světa to ještě nebylo řádně vyvráceno :-) .... ok chápu, takže musíme udržovat současnou nadprodukci a plýtvání a zcela zbytné hedonistické zbytečnosti ....že takto vzniklé nesplacené externality jednou bude muset někdo zaplatit, nejspíše životem v živoření, proti kterému bude středověk rozkvetlá zahrádka, nás nesmí trápit ... gratuluju k míře (ne)odpovědnosti, ke které váš mozek došel ...
Odpovědět
FF

Franta Frantíků

13.3.2024 17:18 Reaguje na Miluna z Hor
Milionkrát vyvrácené lži:

Prosím, pošlete mi Vaši stať ohledně vysvětlení fyziky Slunečních cyklů a teploty jeho koróny.

Pokud je totiž GO teorie potvrzena, už proto musí být vysvětlení (vylučovací metoda). V opačném případě totiž za změnou klimatu může klidně být i činnost Slunce. Z odborného hlediska by mne to strašně zajímalo.

Ale vy jste jistá, takže nevíte a asi jen papoškujete názory jiných...
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 17:29 Reaguje na Franta Frantíků
hele sorry, právě proto bylo vhodné začít psychologickým rozborem pavědeckých konspiračních narcistických šílenců, protože v tom je ten skutečný zakopaný pes ... a i proto je diskuze s obětmi této diagnozy zcela zbytečná ...a ano skutečně pouze papouškuji vědecký názor že dve a jsou čtyři ...chápu že pro narcistického sebou posedlého šílence je to málo cool a těžko se tím hledá obdiv druhých, ale mě to světe div se stačí :-)
Odpovědět
FF

Franta Frantíků

13.3.2024 17:35 Reaguje na Miluna z Hor
Takže argumenty nula - co taky čekat od: "narcistického neomylného psychopata".

Tímto s Vámi končím diskuzi. Nic nového (kromě urážek) se očividně nedozvím...
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 17:43 Reaguje na Franta Frantíků
vy jste ještě nepochopil že neexistuje věc kterou by jste se dozvěděl a která by vedla k proměně vaší hlouposti? patologický narcismus, který vás zcela ovládnul to totiž vylučuje
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.3.2024 12:23 Reaguje na Franta Frantíků
Slunce to není. Viz. záznamy sluneční aktivity. ;)
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 19:18 Reaguje na Petr Elias
Souhlas, mimojiné 2020 bylo jak 100 leté tak 11 leté minimum a nějak jsem si nevšiml nějakého ochlazení. Se to tak zrovna sešlo a nic. Slunce opravdu není ten důvod proč se nám tu otepluje.

Např: https://www.sidc.be/SILSO/ssngraphics
A nebo z NASA:
https://climate.nasa.gov/climate_resources/189/graphic-temperature-vs-solar-activity/
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 17:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
vražedný relativismus .... každý má právo na svůj názor, tedy ten že dvě a dvě jsou čtyři je stejně relevantní jako ten že je to padesát tři a půl, pojdme se o té druhé variantě fundovaně hlavně slušně a s úctou bavit, jestli v ní nějaké chyba... určitě odpověd není v psychoprofilu toho kdo tu odpověď hlásá .... pocit sociální vyloučenosti z komunity konspiračních narcistických vyznavačů pavědeckých lží není ničím negativním ....pokud není relativismus vaším náboženstvím víte, že z konspiračními narcisty neschopnými vývoje k pravdě debatovat smysl nemá .... člověk co zavraždí raději své potomstvo než aby změnil názor je totiž definitivně ztracen ....a kdo tohle ještě nepochopil je ztracen také ...
Odpovědět
FF

Franta Frantíků

13.3.2024 17:14 Reaguje na Miluna z Hor
Vy jste opravdu případ, cituji:
...každý má právo na svůj názor...

A hned o pár řádků níže:
...pocit sociální vyloučenosti z komunity konspiračních narcistických vyznavačů pavědeckých lží není ničím negativním...

Kde berete tu jistotu, co je pavěda a co pravda? Víte, já jsem vědec. Netuším, jestli je GO pravda nebo pavěda - není to můj obor, nerozumím mu. Ale Vy jste si prostě jistá!

Důvod proto je jednoduchý: Jistota pramení z nevědomosti!
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 17:31 Reaguje na Franta Frantíků
vy jste vědec asi jako asi Brezina ekolog ....nemyslím si každý právo na názor, jsou naopak názory co dokáží zavraždit lidstvo ...a ty by měly být z diskurzu po řádném vědeckém ohledání vyloučeny ...
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 17:41 Reaguje na Franta Frantíků
proto je důležité zmiňovat ten narcismus, který se vedcům samozřejmě nevyhýbá, spíše naopak a tak se děje to že narcistický vědec z nesouvisejícího oboru, má potřebu být jedinečnou kapacitou ve všech dalších vědních oborech a mít zcela jasný, nějakým způsobem oslňující názor ... většina placených věhlasných klimapopíračů byla vědci v jiných vědních oborech, statistice atd a IQ a "vědecké" myšlení jim umožňovalo vytvořit povrchně oprávněné hypotézy, kterými oblbovali masy, jejichž nevědomost byla potřebná proto aby na ně navázané politické síly mohly blokovat potřebnou změnu ...změnu která by byla negativní pro byznys těch co daného "vědce" platily ... ale tohle skutečný vědec nedělá, že se za něj vy sám patrně považujete, na tom že vědcem duší nejste, nic nemění ..
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.3.2024 19:29 Reaguje na Franta Frantíků
Odměřená realita minulosti. Bez komentáře.:
Vrt ledovcem Vostok
Petr Pokorný | 12. 7. 2012 | Vesmír 91, 438, 2012/7
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.3.2024 19:37 Reaguje na Franta Frantíků
Wikipedia Bez komentáře:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%8Dovy_cykly
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 19:44 Reaguje na Slavomil Vinkler
"Od konce roku 2019 se však šíří hoax pramenící z nepochopeného či záměrně dezinterpretovaného výkladu Milankovičových cyklů. Hoax šířený dezinformačními weby mj. tvrdí, že Milankovičovy cykly jsou hlavní příčinou změn klimatu, a tedy i v současnosti pozorovaného globálního oteplování, mylně ale interpretují délku cyklů a namísto desítek tisíc let jim připisují i oteplování trvající několik desetiletí.[57]"
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.3.2024 21:56 Reaguje na Miluna z Hor
Já nic netvrdím. Jen cituji.
Odpovědět
FF

Franta Frantíků

13.3.2024 19:54 Reaguje na Slavomil Vinkler
Slavomil Vinkler:
Milankovičovy cykly za tím patrně nebudou, na to je současná změna příliš rychlá. Pes bude zakopaný jinde.
Odpovědět
FF

Franta Frantíků

13.3.2024 19:57 Reaguje na Franta Frantíků
Resp. to bude zakopaná celá smečka psů, vzájemně se ovlivňujících a při tom na sobě nezávislých :-D
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.3.2024 20:13 Reaguje na Franta Frantíků
Těch psů/vlivů, je samozřejmě vícero.

Trávníky bez trávy, hliněná pole bez vegetace, vypalované pralesy, rozlezlá zástavba... O tom tu bude diskuse ještě mnohokrát. Nejsem zdaleka sám, kdo má ten "pocit", resp. jistotu.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-zvaral-souvisi-nejak-globalni-oteplovani-s-masivni-deforestaci-destneho-lesa

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-zvaral-travniky-bez-travy-a-globalni-oteplovani
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

13.3.2024 20:25 Reaguje na Karel Zvářal
samozřejmě, na druhou stranu jsou to všechno antropogenní vlivy a puvodce- lidský druh neplatící externality je nezpochybnitelný, jsme bohužel na urovni kvasinky otravující svoje uzavřené prostředí svým růstem a jeho metabolity, dokud to nezabije všechny ... jakákoliv snaha o rovnovážné fungování naráží na parciální zájmy sobeckých a bezohledných hedonistů co nepochopili že jejich chtění je nekonečné a tedy Nikdy neukojitelné a řídit se výhradně jím nedává žádný logický smysl
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.3.2024 20:42 Reaguje na Miluna z Hor
No a tady jsme u jádra pudla. Jelikož jsem opakovaně fyziky a nohsledy okřikován, že to jsou "marginality" (vliv kysličníku nepopírám), nejsou schopni ze zprávy panelu citovat pasáže, kde se tomuto věnuje PATŘIČNÁ pozornost. A protože z nedávných článků vyšlo najevo, že se zpřesní mapování zemského povrchu z 8-mi na cca 200, tj. 25x !!, tzn, že doposud jsme měli o změně albeda VELMI HRUBÉ představy.

Prostě jsme stále na začátku poznání planetárních klimatických změn a omezit se jen na hon na kysličník považuji za hrubou chybu, možná až cílenou dezinformaci.
Odpovědět
FF

Franta Frantíků

13.3.2024 20:50 Reaguje na Karel Zvářal
Karel Zvářal:
Ano, zatím víme pouze to, že nic nevíme. Cílená dezinformace je podle mne hlavně to, že za to mohou pouze antropogení vlivy. To podle mne není pravda. Pokud by to pravda byla, bylo by klima před "vznikem" člověka stabilní.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.3.2024 20:58 Reaguje na Franta Frantíků
Ale tak to přece vůbec není! Život na Zemi se vyvíjí neustále, včetně klimazměn, ale snad vnímáte ten rozdíl, když se do toho zamontuje člověk a zavleče spousty druhů, které ničí původní společenstva.

Antropocén je ta "přidaná hodnota", něco jako přilévání oleje do ohně. Nezpochybňuji proxydata, ale taky nejsem slepý ani hloupý, abych nevnímal jiné než planetární/kosmické vlivy.

Běžte na pláž bez slunečníku a vydržte tam celý den! Něco podobného provádíme se zemským povrchem.
Odpovědět
FF

Franta Frantíků

13.3.2024 21:02 Reaguje na Karel Zvářal
Ano, to vše je možné. A to je právě problém! Systém je nekonečně složitý a nejsme schopni jej věrohodně popsat.

Důsledek je ten, že se to dostává do roviny náboženství:
Je jedna skupina, která "věří" a druhá, která "nevěří". Každá z nich má věrohodné důkazy na podporu svých argumentů, ale nemá důkazy na vyvrácení argumentů té druhé skupiny.

To je z filzofického pohledu neřešitelné :-D
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.3.2024 21:11 Reaguje na Franta Frantíků
Řešitelné to samozřejmě je. S náboženstvím bych to nesrovnával (aspoň ne u sebe), je to o vzdělání, praktických zkušenostech a umění analýzy a syntézy.

Prostě úzce zaměřeným vědcům chybí komplexní pohled na věc. A publikuje se jen to, co schválí redakční rada. To je jedna z obrovských výhod Ekolistu, že pouští do étéru původní texty. Jje potom na pomazaných, co (a zda vůbec) si z toho vezmou.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

14.3.2024 17:47 Reaguje na Franta Frantíků
No, jen na okraj:
Systém je velmi složitý a jsme schopni ho popsat ne úplně dokonale. Jen nevím, proč z této skutečnosti vyvozujete, že "se to dostává do roviny náboženství". Nedostává. Dostává se to do roviny, že velká skupiny chytrých se to celé snaží pochopit a zdokonaluje systém znalostí. Také nám ostatním dává vědět, na co postupně přicházejí.
No a pak je druhá skupina, která sice ví houby, ale zásadně nesouhlasí a bude do krve tvrdit, že vědci tomu nerozumí a tak dokola. Zdejší diskuse není o tom, že by vědecký svět nedokázal snadno vyvrátit plky zdejších popíračů (neb jsou celkem primitivní). Potíž je, že oni si je vyvrátit nenechají :-). Není to snad z diskuse tady dost jasně vidět?
I váš argument je úkrokem vedle: vědci vědí stejné houby jako my, popírači. Ale tak to není :-)
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 19:25 Reaguje na Jindřich Duras
👍souhlas
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.3.2024 21:56 Reaguje na Franta Frantíků
Já nic netvrdím. Jen cituji.
Odpovědět
pk

pepa knotek

13.3.2024 16:50 Reaguje na Miluna z Hor

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

13.3.2024 19:30 Reaguje na Miluna z Hor
Naprosto souhlasím...
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

14.3.2024 17:37 Reaguje na Miluna z Hor
Jo, je to tady často o zdraví :). Pravidelnými diskutéry je tady totiž právě skupina kovaných popíračů, mudrujících ekoskeptiků a tak. Ale věřím, že tohle není reprezentativní vzorek naší populace, jinak bych se přihlásil na jednosměrnou misi na Mars :-D.
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

14.3.2024 18:45 Reaguje na Jindřich Duras
Souhlas 👍
Odpovědět
OD

Ondřej Dočkal

13.3.2024 21:51
Vážený pane autore, přiznávám, článek mě podle nadpisu zaujal. Nicméně zaujetí se brzy vytratilo - přesně u této stati:

Vzhledem k tomu, že obě planety mají podobné podmínky jako Země (podobnou velikost, složení, ale i vzdálenost od Slunce) a přitom obě tak radikálně odlišné klima (mrazivý Mars versus rozpálená Venuše), začala se objevovat otázka, zda klima není méně stabilní, než se předpokládá.

Víte proč? Protože tohle jsou přesně ty zkratkovité úvahy, navíc zavádějící, které do seriozní debaty o tomto problému opravdu nepotřebujeme. Přesně tyhle zkratky totiž vedou k té jak píšete polarizaci ve společnosti. Polarizaci mezi těmi, kteří pečlivě hodnotí to, co čtou .. a mezi těmi, kterým je v zásadě jedno co se ve článku píše - protože názor na věc už mají (až již takový, nebo makový).

POkud bylo cílem Vašeho článku sdělit "klimaskeptické" části veřejnosti, že se mýlí, když nevěří argumentům druhé strany, tak se obávám, že tímto stylem to opravdu nepůjde. Pouze přiléváte olej do ohně - a já se ptám:

cui bono?

Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

14.3.2024 06:55 Reaguje na Ondřej Dočkal
polarizace mezi pravdou a lží je prospěšná věc ....a zatímco po desítkách let výzkumu má skutečná věda naprosto jasno jak to s vlivem antropogenního CO2 na klima je (a jak to věděly fosilní korporace již v 7O. letech a tak začali vyrábět tyhle relativistické zpochybňovací bláboly) tak pavěda popíračů se prokázala vždy cinknutá, skvěle placená nějakým libertariánským či profosilním think tankem, viz statistik Lomborg a další (u nás takto desítky let pracoval Ivan Brezina, současný udatný bojovník proti trampským chatičkám v lese, které planetu ohrožují). Ale tahle opice, co se považuje za něco extra vyvinutého a moudrého, nemá ráda změnu, nechce se měnit, omezovat, připadat si navíc jako někdo kdo vraždí vlastní planetu a své potomstvo a tak nastupují psychologické mechanismy, jako když vám oznámí lékař rakovinu .....popírání, smlouvání atd. a snad víc než kde jinde i mudrování. Geniální Lojza z ulice náhle zjisťuje že "vědci nevnímají situaci komplexně a s nadhledem" tak jako jeho narcistické já realitního makléře. Mudruje o všem a vždy, jen aby si nemusel přiznat prostou a zcela jasnou a prokazatelnou věc....že ta opice planetu a její druhy vraždí a brzy zlikviduje většinu sebe sama nevratným způsobem ....v tom obrovském vesmíru evidentně musí existovat i civilizace tak tupých tvorů, které k tomuto výsledku dojdou (a sebezničí se) než aby se proměnili dle vědeckých poznatků a žili rovnovážně a ne jako kvasinky co baští dokud své prostředí neotráví a nezabijou.... no tak dál utíkejte králíčci, neutečete bohužel nakonec před ničím ..... kdysi mi přišlo že až tyhle 50 let jasné věci se budou odehrávat za našimi okny a uvidíme jak všude po světě narůstá četnost extremních jevů a jejich intenzita, že to té opici dojde a konečně se změní ....byl to můj naivní omyl,... hloupost, zabedněnost a konspirování se totiž může měnit ještě daleko rychleji ..... Američané např. měli z první ruky obrovské požáry, sucha atd atd. a přesto chtějí do vedení idiota, který změnu popírá tím nejstupidnějším způsobem a nebude ji řešit... ještě chvilka iluze jim stojí za zničení planety .... většina diskutujících zde je na tom podobně....děsivé zjištění ..
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 07:18 Reaguje na Miluna z Hor
Zaujímalo by ma, z čoho čijú tí správni klimatickí vedci? Normálne chodia do práce a svoju vedu robia cez víkendy a po večeroch? Oni nie sú za svoje výzkumy platení? Len tak pre zaujímavosť ústav Czechglobe má stovky platených zamestnancov https://www.czechglobe.cz/cs/kontakty/. Myslíte si, že teraz prídu zo zistením : "Chlapi končíme, žiadna klimatická zmena či kríza neexistuje". Tisícku platených zamestnancov má POstupimský ústav globálnej zmeny.
Inak podľa predpovedí z roku 1986 už malo more stúpnuť o 4 -8 metrov a úrodné oblasti USA a Ruska sa mali stať púšťami.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

14.3.2024 07:32 Reaguje na Vladimir Mertan
ok, rozumím tomu že potřebujete ukázat že Slovensko je vítězným státem a národem v konspirační pavědecké hlouposti, ale myslím že to tu nikdo nezpochybňuje a můžete jít podporovat Rusko a jeho mírové aktivity někam jinam.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 16:53 Reaguje na Miluna z Hor
Nie nepotrebujem víťazné Slovensko. Som presvedčený federalista a ak by som mohol, tak by som sa presťahoval do Čiech. Doteraz ľutujem, že som to po rozdelení neurobil. Rusko nepodporujem, naopak u nás v dome sme ubytovali 2 ukrajinské rodiny a ďaľším dvom sa snažíme pomáhať.
Inak ma tešilo sa s Vami zoznámiť, diskusii ste dali nový impulz, pretože bez Vás sa to tu motalo stále bezvýsledne dokola. Zvlášť keď p. Hanzl sa nejako odmlčal, zatiaľ ste ho dokonale zastúpila a v podstate aj vysoko prekonala.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

15.3.2024 07:08 Reaguje na Vladimir Mertan
tak to máme společné ty UA, my tedy měli jen matku s dcerou .... to je poměrně překvapivé od vás... nebylo to psáno na základě faktu že větší polovina Slováků je proruská a dle toho volí, ale na základě toho že ta proruská se zároveň poměrně přesně kryje s tou popíračskou, protože i Ruské konspirační zdroje utvářející současný stav Slovenska tenhle narativ razí, za a/ je Rusko na fosilních palivech zcela závislé a nechce jejich omezování za b/ rozkládat západ jakoukoli nevědomostí je Ruská zbraň č.1... tak snad někdy opustíte i tyhle představy, ne že by jeden člověk změnil něco na tom jak skončíme, ale možná záleží i na tom v jakém stavu svět opouštíme :-)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

15.3.2024 11:41 Reaguje na Miluna z Hor
Nakoniec priatelia môžeme byť aj s rozdielnymi názormi na globálne oteplenie. Pohybujem sa v ochranárskom prostredí prakticky od revolúcie 1989 a pôvodne som bol predvedčený o reálnosti klimatickej krízy a škodlivosti emisií CO2. Snažil som sa poctivo problematiku naštudovať a výsledok ma samého prekvapil. V mene boja proti CO2 a záchrane klímy sa ničí príroda či už stavbou priehrad a vodných elektrární, fotopanely zaberajú veľké prírodné priestory a vrtule veterníkov zabíjajú vtáky a netopiere. Drevoštiepkari drancujú lesy, bohaté štáty drancujú lesy chudobných krajín. Elektráreň Drax v Británii spaľuje pelety z Ameriky dovážané na lodiach.
Určite máte pravdu, že Rusom sa hodí predávať fosílne palivá pretože nič iné vlastne ani nemajú. Je pravdepodobné, že môžu platiť aj konšpiračné weby.
Určite som opatrný pri zisťovaní a overovaní zdrojov. Prekvapivé bolo pre mňa zistenie, že väčšina geológov a paleológov nezdieľa jednoznačný názor ani o nebezpečnosti ani výnimočnosti či jednoznačnom ľudskom vplyve na súčasné oteplenie.
Príkladom takého objektívneho zdroja je prednáška paleovedca Petra Pokorného. Ak nemáte čas, tak si pozrite graf ako prebiehali teploty v minulosti podľa geológov či paleológov v čase 45:20 https://www.youtube.com/watch?v=Hd67EMWFKek&t=2724s&ab_channel=LLionTV
Dobrý odkaz je aj prednáška geológa Petra Andráša: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2012_conference_GER_p-1_Andras.pdf (v lepších časoch bola uverejnená aj v zborníku SAZP venovanej klimatickej zmene.)Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

15.3.2024 13:46 Reaguje na Vladimir Mertan
OK, podívám se ...jinak já netvrdím že boj s GW je veden správně, to ani náhodou ... je to totálně nesystémové ...mě se líbí jediná skutečně systémová metoda a to skutečné vyčíslování skutečných externalit a postupné zavádění jejich vybírání ve formě daní a distrubuce těchto daní do nápravy přírody ..... pak by žádné metody boje, které přinášejí víc škody než užitku, nebyly možné ...kdysi nebylo možné toto zavést a vyčíslovat ale brzy bude v možnostech AI takový nestranný a spravedlivý systém spravovat ..... je to stejné jako s ekonomickými systémy, nakonec se ukázalo že ten nejlepší je ten co není řízen nikým, nějakým politbyrem například, ale je automaticky utvářen zpětnou vazbou ...a přesně tak se má chránit i příroda...automaticky by to upřednostňovalo ohleduplné cesty ...ale současný člověk raději zničí vše než aby podstoupil nějakou potřebnou proměnu ... jinak ta vazba mezi CO2 a teplotou v takto krátkém časovém intervalu (roky, max. dekády) je myslím zcela jasná
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.3.2024 15:30 Reaguje na Miluna z Hor
A můj článek na Ekolistu jste nečetl?

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-svoboda-je-lidstvo-schopno-odvratit-nebo-aspon-vyrazne-zmirnit-globalni-klimaticky-rozvrat
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

15.3.2024 19:51 Reaguje na Jiří Svoboda
Myslím že je chybou dělat z daní za negativní externaly (pokud by se za ně uhlíková daň v této formě dala považovat) cokoliv jiného (rozdělit je mezi lidi) než je vrátit do systému a jeho zlepšení (výsadba stromů či náprava jakýchkoli předchozích destrukcí ekosystémů, technologie na poutání uhlíku (v CO2) do inertní formy) ... rovnež platí že CO2 není jedinou externalitou, která nám může vážně zavařit a je třeba řešit všechny ...čili část vašeho textu může být součástí řešení, ale sama o sobě v předložené variantě by z mého pohledu nejlepší možností určitě nebyla .... AI brzy zvládne externality nějakým způsoben vyčíslovat ....takové řešení vystihuje plně realitu a vytváří systém založený na ní....což je dle mého jediná možnost.... https://blisty.cz/art/110797-proc-chteji-ekonomicke-elity-nejmene-prave-trzni-kapitalisticke-reseni-klimaticke-krize-i-kdyz-by-dokazalo-zkazu-odvratit.html
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

15.3.2024 19:58 Reaguje na Miluna z Hor
Tá väzba medzi koncetráciou CO2 anteplotou nie je jasná ani v krátkom intervale. Pokiaľ si podrobnejšie všimnete graf globálnej teploty, je zrejmé že teplota výrazne stúpala od roku 1900 do 1940. Potom teplota stagnovala alebo dokonca klesala až do roku 1980. Klimatológovia to vysvetľujú chladiacim účinkom sírnatých aeorosolov vznikajúcich pri spaľovaní nekvalitného uhlia. Ale faktom je, že množstvo vypúšťaného CO2 prudko rástlo a teplota klesala. O ochladení bolo písaných v tej dobe množstvo článkov napr. https://iseethics.files.wordpress.com/2012/06/the-cooling-world-newsweek-april-28-1975.pdf
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

16.3.2024 07:00 Reaguje na Vladimir Mertan
jasně že to není čára jako když střelí a vstupují do toho jiné proměnné a jevy, které ten čistý vliv posouvají v grafech buď identickým směrem a nebo opačně (např. ty aerosoly), a v tak složitém systém jako je planeta je jich děsivě mnoho, čehož právě klimaskeptici využívají při zpochybňování, ale o té čisté korelaci se přesto nepochybuje .....a je chybou příliš řešit variantu "co kdyby to tak nebylo" protože to je varianta šílence co jede 200 po dálnici s šátkem přes oči a říká si "co když vlastně žádné zatáčky nejsou a všechno co mapy ukazují je úplně jinak? "
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

16.3.2024 08:22 Reaguje na Miluna z Hor
Píšete klimaskeptici zneužívají. To absolútne nie je objektívny prístup. Klimaskeptici sú zlí a zneužívajú a alarmisti sú dobrí, pretože oni majú pravdu. Narodil som sa v roku 1968 a celú mladosť som prežil v socializme. Aj v tej dobe mali pravdu tí správni a kto nešiel napr. manifestovať na 1 mája mal vážne problémy a mohli ho vyhodiť zoškoly či z práce. Za socializmu som sa naučil nedôverovať ľuďom čo sa snažia hoci v mene dobra deformovať minulosť. Hovoríte o čistej korelácii. Tak podobná korelácia globálnej teploty je aj zo slnečnou aktivitou. Práve slabá slnečná aktivita spolu s masívnymi výbuchmi sopiek ako Laki, Tambora a Krakatoa spôsobili najchladnejšie obdobie v Holocéne (posledných 10 000 rokov) - Malú dobu ľadovú. Tá trvala zhruba od roku 1300 až do roku 1850. Je teda veľmi pravdepodobné, že teplota bude stúpať po tom, ako odznejú chladiace účinky sopiek a slabej slnečnej aktivity. Taktiež je známe, že v 20 storočí bola slnečná aktivita veľmi vysoká a pravdepodobne dosiahla najvyšie hodnoty za posledných 5000 rokov.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

16.3.2024 08:24 Reaguje na Vladimir Mertan
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_%C4%BEadov%C3%A1_doba
Niektoré udalosti, ktoré boli spojené s extrémnymi prejavmi počasia počas Malej doby ľadovej:

1315 – 1321 veľký hlad
1350 Vikingovia opustili svoje západné osídlenie v Grónsku
1500 v Anglicku sa prestáva pestovať vinič
august 1588 veľká víchrica priniesla skazu väčšiemu počtu lodí španielskej armády, ktorá tak urýchlila jej porážku v strete s anglickým loďstvom
1580 – 1600 výrazný pokles produkcie vína vo Švajčiarsku, dolnom Uhorsku a Rakúsku
1590 – 1850 vlna alpského glaciálneho zaľadnenia dosiahla v období malej doby ľadovej maximum
1687 – 1692 studené zimy a chladné letá spôsobili neúrodu
1693 – 1694 veľkú časť severnej Európy a Francúzska zachvátil veľký hladomor
1696 – 1697 Fínsko prišlo v dôsledku hladomoru o tretinu obyvateľov
1740 začiatkom roka pretrpel Paríž 75 dní silných mrazov, ktoré viedli k prudkému zvýšeniu cien potravín
1812 – kruté mrazy v decembri 1812 urýchlili porážku Napoleonovej armády v priebehu jeho vojenského ťaženia do Ruska, teploty vtedy klesali až na −37,5 °C[6]
1841 – 1851 pri "veľkom hlade" v Írsku, ktorý bol spôsobený spojením premenlivého počasia, choroby zemiakov a závislosti na jedinej plodine, zomrelo viac ako jeden milión ľudí
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.3.2024 08:19 Reaguje na Vladimir Mertan
1*.Toto je přesně článek se "zaručeným zprávami" vědců v 80.letech, kterýjsem měla na mysli. A zcela k tématu. Pokud někdo povídá, že se učil o oteplování klimatu v 70.letech, tak je to zajímavé, protože v 80.letech se to neučilo.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.3.2024 08:21 Reaguje na Jarka O.
Studovala jste klimatologii v 80. letech? Pokud ano, kde?
Odpovědět
JO

Jarka O.

14.3.2024 10:13 Reaguje na Vladimir Mertan
Ano. P. Mertane, alespoň se pobavte nad odkazem, je to lepší než se hádat se supervědci,kterí neúnavně vykládají nesmysly o Venuši a Marsu:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/kalifornie-katastrofalne-mokre-sucho-a-naopak.A240312_163516_p_zahranici_nef
Já si pamatuji strašení ochlazením a záplavami v 80.letech, to mi bylo jestě celkem jedno, v 90.letech se sice vykládalo o vyschnutí a spálení Země, ale tehdy kvůli ozónové díře. Makléř ŽP při nástupu do funkce vypálil pecku, že ČR se otepluje 4x víc, neřekl tedy víc než co, a vzápětí se objevily zprávy, že se Evropa ochladí vlivem slábnoucího Golfského proudu vlivem oteplení. Čert aby se v klimaticích vyznal. Také na Slovensku se otepluje 4x rychleji?
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.3.2024 12:35 Reaguje na Vladimir Mertan
A mohl bych tu předpověď vidět? Nebo je to další z tvých ,,senzací,,? :)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 16:46 Reaguje na Petr Elias
Musíš do svojeho vzdelania investovať a kúpiť si nasledovnú knihu: https://knihobot.cz/g/239237
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.3.2024 19:49 Reaguje na Vladimir Mertan
Aha, takže opět jsi jen sprostý lhář? :)

,,22. An important concern is that a global temperature rise of 1.5-4.5°C, with perhaps a two to three times greater warming at the poles, would lead to a sea level rise of 25-140 centimetres,,

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 20:32 Reaguje na Petr Elias
Kamarád, čítal si knihu: Klíč k naší společné budoucnosti: co skrývá zpráva Brundtlandové? Pretože v nej sa to píše. Až si ju zoženieš a prečítaš tak potom môžeme diskutovať.
Odpovědět
PE

Petr Elias

15.3.2024 07:33 Reaguje na Vladimir Mertan
Raději si přečtu to, co tam opravdu bylo. :D Takže ano, jsi sprostý lhář. :D
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

15.3.2024 11:46 Reaguje na Petr Elias
Nie ja píšem čo je uverejnené v knihe Klíč k naší společné budoucnosti. Tam je napísané jednoznačne, že za 50 rokov stúpnu moria o 4-8 metrov a úrodné územia USA a ZSSR prakticky prestanú existovať. Píšu tam, že to klimatológovia vedia prakticky na 100%
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

15.3.2024 12:18 Reaguje na Petr Elias
https://www.dropbox.com/scl/fo/m321y5k56d22dr04vm3u0/h?rlkey=or2r8b4zcc3y8o9gj5gn3jfev&dl=0

Je to kapitola skleníkový efekt. Na začiatku kapitoly je zjavný preklep určite to nemá byť za 5 ale za 50 let. Na ďaľšej strane už je to správne.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.3.2024 16:54 Reaguje na Petr Elias
Klíč k naší společné budoucnosti: co skrývá zpráva Brundtlandové?
Gro Harlem Brundtland,
Thijs de La Court
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.3.2024 07:41 Reaguje na Miluna z Hor
Souhlasím. Článek má pravdu. Vy máte pravdu. Ale v tom množství pravdy poněkud zaniká klíčová pravda uvedená v článku.
Cituji: Ostatně strategická závislost světa na fosilních palivech z nich činila významný vojenský cíl již během druhé světové války....
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

14.3.2024 07:58 Reaguje na Slavomil Vinkler
a čím déle a intenzivněji bude ta závislost pokračovat a čím víc se bude zpochybňovat nebezpečnost, tím děsivější závěr to bude mít.... za mě je negativní výsledek činnosti současného člověka už jasný, záleží nyní už pouze na věcech, které opravdu přesně nevíme .... jaké procesy antropogenním vlivem spustíme? jaká bude konečná změna teploty? to bude rozhodovat o tom jestli náprava po vymření většiny lidstva bude trvat staletí nebo stamiliony let než opět vznikne tvor v ojedinělých případech schopný sebeuvědomění ... :-)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.3.2024 09:59 Reaguje na Miluna z Hor
No, ale jak z toho?
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

14.3.2024 16:26 Reaguje na Slavomil Vinkler
https://blisty.cz/art/110797-proc-chteji-ekonomicke-elity-nejmene-prave-trzni-kapitalisticke-reseni-klimaticke-krize-i-kdyz-by-dokazalo-zkazu-odvratit.html
Odpovědět
OD

Ondřej Dočkal

14.3.2024 19:48 Reaguje na Miluna z Hor
píšete tak, že se v tom trochu ztrácím - já byl kratší, ale zřejmě sem též nebyl pochopen - tedy ještě jednou:

pokud jakákoli strana názorového spektra nedává pozor na validitu argumentů, které používá, pak v zásadě nahrává argumentaci straně druhé, např.:

pokud já tvrdím, že země je kulatá.. ale používám argumenty chybné (např. že kulatost jsem odvodil z toho, že včera pršelo), pak ti, kteří tvrdí, že země je placatá s klidem ukážou prstem na mě a budou se smát: vidíte toho blba, tvrdí že podle toho, že včera pršelo došel k tomu, že je země kulatá... země je prostě placatá, kdo to kdy slyšel, podle deště poznat jaká je země...

už si rozumíme?
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

14.3.2024 07:30
nepřijde vám zvláštní že zrovna obor klimatické vědy je terčem nájezdů geniálních samovzdělaných nezávislých myslitelů z Horní Dolní, co přesně ví, co dělají vedci, co obor dekády intenzivně zkoumají, špatně a i to jak by to měli dělat správně, tedy dle nich a jejich odbornosti holiče v barber shopu, správce sítě, pojišťováka nebo výzkumníka deodorantů ....? OK, chováte se stejně např. ohledně operací mozku, léčby roztroušené sklerozy, ohledně vývoje nových chipů atd? taky tam přesně víte co věda dělá špatně a jak by se to mělo dělat a píšete o tom jako zběsilí? A když tu operaci náhodou potřebujete, taky jdete za doktorem, zpochybníte jeho odborné schopnosti a způsob, kterým chce operaci provádět a chcete aby to dělal podle vás? tedy sekyrou co máte na dříví, ještě špinavou ze zabijení slepice na polívku? Protože jestli ne, něco mi tady nehraje ....
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.3.2024 07:50 Reaguje na Miluna z Hor
A to jako čekáte, že Lojza z ulice se podělá z Miluny z hor a jejího přívalu narcistických slov? Udělal jsem si dostatečný obrázek o kvalifikaci pomazaných, kdy zpochybňují osmistupňový rozdíl mezi přírodou a tepelným ostrovem. Neumí odpovědět, co vězí za stacionárním tryskovým prouděním (já podezírám vliv intenzivní leteckéu dopravy). Atd atp.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

14.3.2024 08:04 Reaguje na Karel Zvářal
předpokládám že považujete svoje podezření za rovné několikaletému výzkumu týmu vystudovaných odborníků.... já se ostatně domnívám že za změnou tryskového proudění je HAARP, 5G vysílače, Americké kosmické laboratoře na Ukrajině a fakt že jste přestal tak intenzivně octovat svou rohožku a vycházíte ven bez alobalové čepičky....
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.3.2024 08:08 Reaguje na Miluna z Hor
To nemusí být tým, stačí když člověk vystrčí nos z klimatizovaného kanclu a podívá se, jak to vypadá v lese a po návratu do betonové džungle. P.S. Vybírat si k odpovědi co se mi hodí, je znak damagoga. Sbohem!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.3.2024 13:31 Reaguje na Karel Zvářal
Myslím, že jste se teď hodně ztrapnil.

Úkolem klimatologie není vysvětlovat rozdíly teplot naměřené v lese a na ulici velkoměsta.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

15.3.2024 20:08 Reaguje na Jiří Svoboda
No jo, klasika, "fyzik" v roli trolla:-)... Jestliže se hovoří o městském (teplejším) mikroklimatu, tak suma městských mikroklimat plus ostatních antropogenních tepelných ostrovů (hliněné pláně, odlesnění, odvodnění/vysušení močálů... má vliv na klímu, nebo nemá ? Jsem přesvědčen, že má!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.3.2024 12:36
I když s vámi nesouhlasím, že Mars, Země a Venuše mají podobné energetické příjmy vhodné pro vznik života, článek (a doufám i celý seriál) považuji za velmi zdařilý.

Každopádně je tu jedna vážná otázka, které jste se vůbec nedotkl. Vy rozebíráte problém, že je nezbytné omezovat spalování fosilních paliv (s tím se ztotožňuji) a metody, které tomu hážou klacky pod nohy ze strany těch, kterým se tím ničí jejich byznys. Ano, to je jistě vážné téma. Je tu ale ještě vážnější téma. JAKÝM způsobem se dnes omezuje spalování fosilních paliv. Není to spíše jen divadlo pro 8 miliadr lidí fungující způsobem, aby se vlk ("zelené firmy") nažral, koza (těžaři fosilních paliv) zůstala celá a od 8 miliard (či spíše jen 1 miliardy) diváků se vybíralo za tu šou nehorázné vstupné?

Opravdu máme těmto hercům zcela nekriticky tlestat?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

15.3.2024 20:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Ale predsa je dokázané, že na Marse boli oceány a rieky s tečúcou vodou. To nie sú podmienky vhodné pre život? https://vosveteit.zoznam.sk/zatial-najsilnejsi-dokaz-o-existencii-vody-na-marse-kde-lezal-obrovsky-ocean/
Odpovědět
JO

Jarka O.

15.3.2024 14:20
My nebudeme srovnávat teploty na Zemi s dobami její historie, protože srovnávat se Země smí pouze s Venuší a Marsem. (Které mmch hypotéze CO2 neodpovídají)
Klimatisti že umí vědecky vyvrátit názory hlupáků? No, moc se to nepovedlo u modelu fyzika Harpera, který tu byl 2x dáván s dotazem, kde udělal profesor z USA chybu,a byl ignorován, takže s tou fyzikální argumentací to tak horké nebude.
Diskuze, kde byl dán článek fyzika o tom, že CO2 je následek oteplení, byla smazána.
Že voda je hlavním skleníkovým plynem, se tu klimatikům psalo mnohokrát, a prý né, tedy ze začátku…
Odpovědět
PE

Petr Elias

16.3.2024 06:44 Reaguje na Jarka O.
1. Jakože CO2 na Marsu a Venuši funguje jinak jo? :D Btw. už jsi zjistil, jestli je na té Venuši ten sejra nebo není? :D

2. Ten Happer už nějak vysvětlil proč psal za prachy články pro ropné společnosti? :D https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vedci-na-prodej-klimaskeptici-pracuji-za-penize-sejku-a-uhlobaronu

3. Opravdu je zajímavé, jak si ten váš místní žvahlavový klub (ty, zvářal, vaněček, zahradník, a další) najdete nějakého joudu, zde Happera, kterého všade jinde znají již desítky let jako zaplaceného mystifikátora. Ten jeho mýtus o saturaci CO2 a zvýšení teploty o max 1 stupeň je známý. Dával jsem Vaněčkovi několik odkazů do diskuze k prostudování - bohužel se zmohl v odpovědi jen na tupé blekotání o sektě. ;)

4. Ten článek o CO2 jako o následku oteplení je ten článek ve kterém používají pouze korelace (a nějaké vlastní ,,indikátor,,), ve kterém je minimum fyziky a který těžce kritizovali i klimaskeptici? :D

5. A ještě nám sem prosím dej odkaz na to, jak někdo tvrdil že pára není hlavním skleníkovým plynem. ;)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

17.3.2024 21:55 Reaguje na Petr Elias
Diskuse o CO2 a vlivu na klima už jsou únavné, pořád někteří jednotlivci si stále melou svou a nehledí na to, co mohou jejich názory způsobit pro miliony i miliardy obyvatel Země.
A osobní útoky by si mohl PE odpustit, vždyť to co spočítal Happer je čistá fyzika a souhlasí s tím co spočítali i jiní o přímém vlivu rostoucí koncentrace CO2 na růst globální teploty. Rozdíl je jen v tom, že Happer říká: vliv je slabý, spočítal jsem to pod 1 stupeň Celsia pro zdvojnásobení nedávné CO2 koncentrace. A IPCC říká, ano, spočítal jste to správně, ale vliv je silný, může být velmi silný, když započteme zesílení (pozitivní zpětné vazby) vlivu růstu CO2 do našich klimatických modelů.
To co Happer spočítal lze napadat jen osobními útoky (kým je financovaný), fyzikálně je to v pořádku.
A já se mohu zeptat: kým je financovaný celý výzkum pro IPCC? To dělají amatéři ve volném čase nebo dobře placení fyzici?
Já se odvažuji tvrdit že objektivní názor mohou mít jen vědci již na grantech nezávislí=vědci-důchodci.
Dnešní článek diskutovaný zde je zase jen politický aktivismus. Není to věda.
Spočítat PŘÍMÝ izolovaný vliv CO2 jako skleníkového plynu, to je vyřešeno (viz Happer). To další, to je velmi složité modelování, mraky, optické vlasnosti různých mraků ve spektrální oblasti mezi cca 300 nm a 30 mikrometry, jejich dynamika okolo zeměkoule = to ještě řešit neumíme.
No a pak tu máme oceány s jejich dynamikou, pak povrch pevniny (tady už umíme řešit a pozorovat třeba lidskou činnost vedoucí k "tepelným ostrovům" velkoměst.
Zkrátka, klimatičtí vědci, nebuďte tak pyšní a přiznejte že většinu problémů ještě popsat neumíte. Pak k Vám i ostatní vědci budou míň skeptičtí...
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.3.2024 09:13 Reaguje na Milan Vaněček
1. Pokud vás diskuze o CO2 unavují, tak do nich nechoďte. ;) Ono tu bude asi i lepší...

2. Osobní útoky? Doporučuji si prostudovat jak se o klimatolozích vyjadřuje váš místní žvahlavový klub i sám Happer. ;)

3. Financování IPCC je volně dohledatelné. I financování studií, ze kterých IPCC čerpá. :D To co vy nechápete je to, že dědek Happer je cíleně placený za to, aby vše okolo CO2 bagatelizoval (a to už desítky let). :D

4. Vaše ,,odvážné tvrzení,, je opravdu strašná debilita. :)

5. I kdyby ten ,,přímý vliv,, třeba spočítal dobře, tak to neznamená, že může tvrdit nesmysle o minimálním až negativním účinky zpětných vazeb. :D A moc mu nepomáhá ani to jeho bagatelizování poz. z. vazeb a zveličování negativních z. vaz. :D Ani když svá tvrzení ,,opře,, o nikým nepotvrzenou teorii o Iris dalšího zaplaceného žvahlava Lindzena. :D

https://debunkingdenial.com/will-happer-climate-change-denier/

https://skepticalscience.com/happer-spencer-global-warming-continues.html

6. Zkrátka, nebuďte takový zatvrzelý ignorant a vzývač ikony Happera a zkuste postoupit o krok dopředu. ;)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.3.2024 09:27 Reaguje na Milan Vaněček
Happer může mít pravdu, pouze pokud zanedbá zesilující vliv vodní páry. V reálném klimatu to ale zanedbat nejde.
Pokud jde o IPCC, výzkum financují a provádějí zúčastněné meteorologické služby a klimatologická centra. IPCC jen sumarizuje jejich publikované výsledky a dělá z nich metaanalýzu.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

18.3.2024 10:12 Reaguje na Ladislav Metelka
Ad pan Metelka a pan Eliáš: vidím, že pan Metelka o tom ví něco víc než pan Eliáš. I to IPCC souhlasí. Jde o následné kroky: pánové Metelka a Eliáš berou zase jen ten bezprostřední: zvýšení koncentrace vodní páry.
Ale pánové, přece víte že je další následující krok: tvorba mraků.
A o tom mluvil zase už desetiletí Lindzen. Teorie iris. Penzista Linzen je nepochybně mnohem větší autorita v klimatologii (byl ředitelem významného US ústavu v oboru) než Vy oba.
IPCC tento třetí krok zatím bagatelizuje (říkají, že v tom třetím kroku nastává řada dalších zpětných vazeb, některé zesilující (pozitivní) jiné negativní (zeslabující) a že se to navzájem zhruba "vyruší".
Každý kdo trochu rozumí spektroskopii a vidí obrovskou složitost problému, musí být skeptický k tomuto vyjádření IPCC (které má ovšem nepředstavitelně velkou ekonomickou hodnotu, v jehož důsledku můžeme investovat zatím nikdy nepoužité obrovské množství peněz buď zbytečně nebo smysluplně).
Dynamika mraků mezi tropickou a polárními oblastmi a jejich reálné optické vlastnosti a modelování toho všeho, to je třeba zvládnout, ne bagatelizovat, to je NEZBYTNÝ krok před dalšími kroky rozhodování, které investice do ekologie a energetiky jsou ty nejvhodnější.
Jinak já osobně preferuji rozumně dělanou fotovoltaiku jako celosvětově nejvýhodnější (finančně i šetrně pro přírodu, viz třeba opětné zúrodňování okrajů pouštních oblastí v Číně agrovoltaikou) pomoc ekologii a energetice.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.3.2024 10:26 Reaguje na Milan Vaněček
Tady je často vidět ta představa lidí, že když je jasno, je teplo a když je zataženo, je chladněji. Jenže to platí jen na osvětlené části Země. Na neosvětlené, v noci, je to přesně naopak. Oblačnost sice snižuje denní teploty, ale zvyšuje noční. Takže až tak jednoduché to není. Navíc záleží na typu oblačnosti a její výšce. Nízká oblačnost teploty spíše snižuje, tenká vysoká cirrovitá oblačnost zvyšuje.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

18.3.2024 11:45 Reaguje na Ladislav Metelka
Ano, tak jednoduché to není, právě naopak, je to velmi složité.
Proto mi vadí ta suverénnosti předpovědí klimatu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.3.2024 11:48 Reaguje na Milan Vaněček
Je to složité, ale na těch modelech se taky už pracuje desítky let. A jsou taky dost složité, protože popisují složitý systém.
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.3.2024 11:00 Reaguje na Milan Vaněček
Komické. Jen takový malý detail - Iris ještě nikdo nepotvrdil, právě naopak. :D

Zde se třeba podívejte na to co odhadoval Hansen a co Lindzen. Nějak mu to nevyšlo no... :D

https://skepticalscience.com/graphics.php?g=17
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

18.3.2024 11:43 Reaguje na Petr Elias
Podíval jsem se, to je jen uměle vytvořený obrázek pro píár oteplovačů, není za tím vidět fyzikální příčina (příčiny).
Spíš je smutné, že ani po 40 letech nemáme podstatně více znalostí o Lindzenově hypotéze.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.3.2024 11:46 Reaguje na Milan Vaněček
Ta se už ukázala docela spolehlivě jako chybná.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

18.3.2024 14:19 Reaguje na Ladislav Metelka
Mohl bych si přečíst zdroj tohoto tvrzení.
Myslím si totiž, že když to doposud nedovedeme modelovat (dynamický systém různých mraků fungující jako proměnná (několika)zpětnovazební clona), tak nemůžeme říci, že jsme to potvrdili nebo vyvrátili.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.3.2024 14:35 Reaguje na Milan Vaněček
Odkazy máte třeba na https://www.realclimate.org/index.php/archives/2015/04/the-return-of-the-iris-effect/
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

18.3.2024 16:31 Reaguje na Ladislav Metelka
Tohle jsem četl už dříve, nic to nemění na hypotéze že ve změnách oblačnosti mohou být skryty mechanizmy záporné zpětné vazby, komplikovanější než jednoduchý mechanizmus Iris.
Ale o to nejde, opět mě jde jen o odpověď na tento zásadní problém (požadavek na výzkum), který jiní formulovali lépe:
cituji:
Hence, providing tighter constraints on how much carbon may be emitted based on the TCRE (Transient Climate Response to cumulative carbon Emissions) requires providing tighter bounds for estimates of the physical climate
feedbacks, particularly from clouds,
as well as to a lesser extent for the other contributions from the
rate of ocean heat uptake, and the terrestrial and ocean cycling of carbon.
Na informace o řešení tohoto problému se stále ptám.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.3.2024 14:41 Reaguje na Milan Vaněček
Případně https://skepticalscience.com/print.php?r=412
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.3.2024 15:48 Reaguje na Ladislav Metelka
Iste je zakladateľom a prevádzkovateľom stránky významný fyzik a klimatológ. "John Cook is a Senior Research Fellow with the Melbourne Centre for Behaviour Change at the University of Melbourne. He obtained his PhD at the University of Western Australia, studying the cognitive psychology of climate science denial. His research focus is understanding and countering misinformation about climate change"
Odpovědět
PE

Petr Elias

19.3.2024 08:41 Reaguje na Vladimir Mertan
Máš tam odkazy na studie, ale to je asi moc náročné. :D

Víš na co jsem teď narazil? Na článek z minulého roku a diskuzi pod ním ve kterém jste se ty, vinkler, peregrin opět krásně zesměšnili s tím, že letošní zima bude chladná. :D Zoufalci... :D
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.3.2024 08:56 Reaguje na Petr Elias
To slyším od určitých lidí každý rok, už od začátku 80.let...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.3.2024 16:11 Reaguje na Ladislav Metelka
No tak zase zimy po roku 2000 až do 2015 boli u nás napriemerne chladné. Taktiež 80- te roky boli celkom slušné čo sa týka zimy.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.3.2024 14:47 Reaguje na Petr Elias
Bolo zima v Mongolsku aj Číne. Pôvodné predpovede boli o tom, že sa polárny vír roztrhne smer Európa. Nakoniec december ešte tomu nasvedčoval a Mníchov hlásil rekordné sneženie a mrazy. https://svet.sme.sk/c/23298445/mongolsko-hlasi-v-dosledku-krutej-zimy-stratu-47-miliona-kusov-dobytka.html https://www.imeteo.sk/spravy/na-slovensko-prichadza-jar-no-cinu-suzuje-najhorsia-zima-za-uplynulych-60-rokov
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.3.2024 13:55 Reaguje na Milan Vaněček
Ale copak? Odhad vrchního ,,neoteplovače,, a vašeho hrdiny Lindzena se vám nelíbí? To je škoda. :)

Hromada studií prokázala, že se Lindzen plete. To že je ignorujete a dál je vaše víra pevná, je čistě váš problém. ;)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

18.3.2024 14:20 Reaguje na Petr Elias
mě zajímá fyzika, ne píár.
Odpovědět
PE

Petr Elias

19.3.2024 08:41 Reaguje na Milan Vaněček
Ale prd. Vás zajímá víra. ;)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

19.3.2024 11:09 Reaguje na Petr Elias
Pane Eliáši, Vy jste akorád aktivista, nezajímá Vás fyzika, která je za počasím a klimatem.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.3.2024 11:21 Reaguje na Milan Vaněček
No vidíte. A mě to zajímá a stejně tvrdím, že jste vedle...
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

19.3.2024 12:55 Reaguje na Ladislav Metelka
S čím? S vlivem mraků? Ta Linzenova hypotéza to je jen malý střípek o vlivu mraků, je to mnohem složitější...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.3.2024 14:10 Reaguje na Milan Vaněček
To je.
Odpovědět
PE

Petr Elias

20.3.2024 07:35 Reaguje na Milan Vaněček
Pane Vaněčku - aktivista jste vy. Aktivista a fanatik. Vás nezajímá fyzika - vás zajímá, když vám někdo podpoří ,,názor,,. Protože stále VĚŘÍTE Iris i přes to, že ji realita vyvrátila. :D
Odpovědět
Marek Eiderna

Marek Eiderna

13.4.2024 00:01 Reaguje na Milan Vaněček
Řekl jste to tu přesně, pod to se podepisuji.
Odpovědět
MC

Michal Capko

28.3.2024 09:34
Toto téma má širší problematiku, než je uvedeno.

1) část aktivistů si jím řeší spasitelský komplex, vyvěrající z protestantského podhoubí (před "záchranou klimatu" podobné typy lidí "zachraňovaly" něco jiného), tato móda je primárně určena většinově protestantskými USA, Velkou Británií či Švédskem, s takovým postojem se ale nedá dělat poctivá věda, navíc tento náboženský přístup vybízí ke konfrontaci ("boj s oteplováním"), nikoliv např. k adaptaci, a rozděluje svět na hodné (Jih) a zlé (Sever) - či-li výsledek je dán předem a nevyplývá z analýzy
2) existuje kapitalistická průmyslová lobby, která by ráda vyřadila tradiční výrobce v masovém měřítku, popř. vytvořila obří fondy pro své podnikání z veřejných peněz a k tomu se jim alarmismus hodí (viz např. miliardář Al Gore)
3) je ignorován disentní pohled pedologů / velká oteplování glóbu v pravěku a jejich vypozorované cykly
4) je ignorován dlouhodobý vliv podmořských sopek na oteplování, přitom mnoho vulkanicky aktivních zlomů prochází právě oceány
5) mezinárodní vědecké panely mají sklon být ovlivněny politickým zadáním, v závislosti na tom, kým jsou financovány
6) vlivem něj může docházet k manipulaci s daty - Michael Mann prohrál soud s klimaskeptikem Timothy Ballem - odmítl poskytnout soudu data, z kterých ve svém hokejkovém grafu vycházel
7) je otázkou, do jaké míry se na klimatu podílí spíše vliv tepelných ostrovů, daných urbanizací, plošným kácením (pra)lesů a zcelováním polí
8) s tím souvisí i zacházení s vodou v krajině - k oteplování přispívá i likvidace malého vodního cyklu
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist