https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/kurovcova-kalamita-soucasnych-rozmeru-je-mocny-lobbista-za-prirodni-hospodareni-v-lesich-rika-lesnik-vladislav-ferkl
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kůrovcová kalamita současných rozměrů je mocný lobbista za přírodní hospodaření v lesích, říká lesník Vladislav Ferkl

8.12.2023 07:12 | KLOKOČNÁ (Ekolist.cz)
Les na Klokočné.
Les na Klokočné.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
České lesy nejsou v dobrém stavu. Z vyčerpané půdy rostou vyčerpané stromy. Ty se obtížně vypořádají s déletrvajícím suchem, nálety kůrovce, nárazovými větry a dalšími výzvami přírody. V takovém prostředí vynikne les, kterého jako by se tyto problémy netýkaly. Kůrovec mu neublížil, mezi smrky tu nově vyrůstají jedle a další dřeviny, a přesto se tu vytěží více stromů než v běžných hospodářských lesích, nevznikají zde holiny. Klokočná. Vydali jsme se sem s lesníkem Vladislavem Ferklem, který tu před 34 lety začal hospodařit přírodě blízkým způsobem.
 
Jsme v lese na Klokočné. V čem je jiný než většina dalších hospodářských lesů?

V roce 1990 jsem se rozhodl, že tady změníme způsob hospodaření. Les byl ve velmi špatném stavu, rozvrácený. Prakticky jsme tady sklízeli z větší části jen souše, polomy, vývraty. Vlastně se jednalo o takovou polokalamitu.

Vladislav Ferkl v lese na Klokočné.
Vladislav Ferkl v lese na Klokočné.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

A my jsme tenkrát dostali za úkol porosty rekonstruovat. To lesnicky znamená, že spoustu stromů skácíme a vysadíme znova.

V zadání našeho hospodářského plánu to ale znamenalo pokračovat stejným způsobem, který les do toho špatného stavu přivedl.

A to mi připadalo jako neúčelné a nesmyslné.

Co přivedlo les do tak špatného stavu?

Vyčerpání dosavadním způsobem hospodaření.

Do té doby se tady hospodařilo pasečně až holosečně podle systému lesa věkových tříd. Porosty byly stejnověké, tvořené jednou dřevinou, a když dospěly do určitého stadia, tak se vytěžily.

Já jsem se rozhodl, že tento systém opustíme a přejdeme na nepasečný, výběrný způsob hospodaření. Od té doby jsme tady na celých 400 ha lesa neudělali jedinou holinu.

Těžíme výběrem. Každých pět až sedm let se do porostu vracíme a vybereme z něj část stromů, které tam již být nemusí. Ty vytěžíme a tím uvolníme místo dalšímu vývoji lesa.

Proč jste se rozhodl přejít ke způsobu výběrné těžby? V té době to asi nebylo běžné.

Běžné to nebylo, i když to nebylo neznámé. Ve světovém nebo evropském lesnictví byl výběrný způsob celkem známý. U nás tedy jen teoreticky.

Mělo se za to, že takhle lesnicky hospodařit je možné prakticky jen v podhůří Alp a v nadmořských výškách, kde mají dvojnásobný nebo trojnásobný objem dešťových srážek a celkově jiné přírodní podmínky.

Větrný polom.
Větrný polom.
Zdroj | VÚLHM

Jak je možné, že jste si to prosadil na Klokočné, která není v podhůří Alp?

Protože dosavadní stav a výsledky hospodaření ukazovaly, že pokračovat stávajícím způsobem nejde. Že to chce zásadní změnu.

I u nás se místy objevovala přirozená obnova, i v těch rozvrácených prořídlých porostech.

A já jsem se rozhodl, že toho využiju a že se pokusím s přírodou domluvit na citlivějším hospodaření, které budeme přírodě méně nařizovat a poroučet a spíš s ní spolupracovat.

A jak jste na to přišel vy?

Jednak jsem z lesnické školy věděl, že to ve světě existuje, a jednak to příroda nabízí. A nejen na Klokočné. Na to není třeba být nějaký mimořádný odborník, máte-li za úkol navázat s přírodou kontakt a obhospodařovat ji. Považoval jsem to za logickou cestu.

Narážel jsem na odpor teoretiků, kterým bylo předem naprosto jasné, že to nepůjde a že to bude katastrofa, a provozních kolegů, kteří les obhospodařovali několik století pasečným způsobem. A najednou jim na stará kolena někdo chce do lesa zavádět novoty, které by se museli učit.

V lesařině je všechno na dlouhé lokte. Když máte jako lesník 10, 15 let do penze, tak si klidně řeknete, že to už vydrží tak, jak to je. Předtím to nikdo po provozních pracovnících nechtěl.

Až vy…

Mně připadá, že lidi ke kalamitám v lese přistupují, jako by byly způsobené vyšší mocí. Nějaký nezodpovědný svatý Petr způsobil, že se nám tady rozmnožil kůrovec a my postižení chudáci to po něm máme dávat dohromady.

Každý to bere jako vis maior...

Ve smyslu: my lidi za kůrovcovou kalamitu nemůžeme, odpovědnost je jinde.

Já netvrdím, že se nemění klimatické podmínky a že spousta procesů v přírodě není jejich důsledkem.

Jde o to, do jaké míry jsme jen v pozici přihlížejícího, a čemu šlo odpovědným přístupem předejít. Klokočná naznačuje, jaký vliv měla změna hospodaření na odolnost a stabilitu lesa za pouhých třicet let.

Změnil jste hospodaření v celém lese naráz?

Ne.

Naše lesní pozemky měly původně rozlohu 500 ha, dneska je to 400 ha, protože jsme spoustu lesů vydávali v restitucích bývalým soukromým majitelům.

Já jsem se celkem logicky zaměřil na porosty, které byly nejvíc rozvrácené, a příroda si v nich hospodařila po svém. Řekl jsem si, že mně to v podstatě vyhovuje, jak si sama hospodaří, tak proč bych se s ní nedomluvil na něčem oboustranně prospěšném. Byl to pokus.

Názorové rozdíly na les se nejlíp vyříkávají v lese.
Názorové rozdíly na les se nejlíp vyříkávají v lese.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Nikdy to nebyl a dodnes není žádný výzkumný úkol. Dodnes jsme na to nedostali korunu dotací, ani jinou provozní úlevu. Jezdí sem ale lesnické fakulty, které tu provádí různá měření.

Nicméně prováděné změny nebyly postaveny na výzkumné bázi.

Tehdy to tedy nebyl ani les zvláštního určení?

Tehdy to byl hospodářský les. On je hospodářsky obhospodařovaný dodnes, přestože z hlediska lesního zákona je teď už lesem zvláštního určení z důvodů výuky a výzkumu.

Jak jste tedy začal hospodařit jinak?

Já jsem byl od roku 1990 dosazený jako nově působící ředitel lesního závodu Zbraslav, a prakticky jsem lesy přejímal do své správy. Chodil jsem sem s fořty a říkali jsme si, jak dál.

Tehdejšímu místnímu fořtovi, kam Klokočná patřila, se líbilo, co jsem navrhoval, ale namítal, že to neumí, že celý život dělal věci jinak. A já mu na to odpověděl, že se to budeme učit společně. A takhle to vzniklo a trvá dodnes.

A jak jste přesvědčil ty, kteří byli skeptičtí? Potřeboval jste vlastně někoho přesvědčovat?

Všechny.

Byl jsem v příznivé pozici tím, že jsem byl ředitelem, čili vůči provozním pracovníkům pod sebou jsem mohl svůj náhled uplatnit.

A pokud jde o ty nahoře, ti viděli „bordel v lese“ a nabídku řešení.

Začal jsem pořádat porady a lesnické semináře tady v lese. Vodil jsem sem své kolegy seshora i zezdola a tady jsme si vyříkávali názorové rozdíly. A z toho vyplynulo mé poznání, že většina z nich to zpočátku považovala za nereálné.

Exkurze ke 30 letům přírodního hospodaření na Klokočné.
Exkurze ke 30 letům přírodního hospodaření na Klokočné.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Jeden ze zarytých oponentů, který dost nahlas dával najevo, že je vyloučené, aby se les v našich podmínkách takhle pěstoval, si mě po letech na semináři k 30 letům existence Klokočné vzal stranou a říká: „Pane kolego, smekám a omlouvám se. Nikdy bych nevěřil, že to může v těchhle podmínkách růst a existovat. Ale pořád nevěřím, že nám říkáte pravdu, pokud jde o ekonomiku lesa.“

Ještě pořád jim nejde do hlavy, že to může být výhodnější nejen z hlediska stavu lesa, ale i finančních nákladů. Namítají, kolik to znamená práce a peněz. A ono je to naopak, já hodně práce nechávám na přírodě.

A v čem myslíte, že vidí tu náročnou práci? Jak to, že vám nevěří, že to příroda udělá sama?

To bychom se spíš měli zeptat jich. Asi to porovnávají s tím, jak lesařina do té doby běžela a jinde dosud běží. Že na hajném je, aby velký les pokácel, odstranil klest, aby se plocha vyčistila, aby mohl sazenice vypěstovat, rozvést a zasadit, a až sazenice poporostou, mohl je okopávat, ožínat a později prořezávat. Prostě budou dělat všechno, i to, co příroda dokáže udělat sama a lépe než my.

Nedovedli si představit, že by něco užitečného v procesu hospodaření se mohlo dělat ve vzájemné součinnosti s přírodními procesy.

Výběrný způsob těžby ale musí být dražší než holosečný, nebo ne?

Sám o sobě ne. Kupříkladu na celou pěstební činnost na Klokočné již dnes, v porovnání s pasečným hospodařením, vystačíme s méně než 30 % provozních nákladů. Pro nás je nejsložitější a nejnákladnější operací přibližování vytěženého dřeva k cestě. To máme dlouhodobě o 28 % dražší, než je to z paseky.

Jak to?

Na pasekách mají koncentrovanou hmotu. Harvestor uloží stromy na jednu hromadu dle sortimentů, přijede vyvážečka a nejkratší cestou po vykácené ploše vyveze dřevo na skládku. Kdežto my tady po celé ploše vybereme pár kubíků a pro další si přijedou za pár let. To produktivitu převozu dřeva mění.

Kůrovcová těžba. Dříví, které se při ní sklízí, už je znehodnocené.
Kůrovcová těžba. Dříví, které se při ní sklízí, už je znehodnocené.
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM

Přitom celých 30 let v průměru tu na každý hektar lesa těžíme o 16 – 18 % víc dřeva než se těží na pasekách. A zásoby dřeva v porostech stále rostou.

Už jenom tenhle rozdíl v produkci, nehledě na vyšší náklady na kubík přibližování dřeva, tu finanční náročnost těžby vyvažuje.

Dalším efektem nepasečného hospodaření je, že špatné kácíte a kvalitu necháváte. To les i produkci dřeva kvalitativně dostává na jinou úroveň, než bývala.

Přesto je těžko uvěřitelné, že na Klokočné vytěžíte více dřeva než v lese, kde se těží pasečně…

Ale když se nad tím zamyslíte, tak jednotlivé aspekty tomu nahrávají: zlepšuje se stanoviště, zlepšuje se výživnost půdy i využitelnost prostoru. Když vykácíte holinu, tak všechna hodnota, co les za 100 let vytvořil v půdě a v kvalitě mikroklimatu porostů mizí, a les si to musí od nuly znovu vytvářet. A tak to jde znovu a znovu. Jako v zemědělství.

Takže stromy mohou být větší, na jednom stromu můžete mít víc kubíku dřeva?

Jednak to, ale hlavně: produkce je nepřetržitá. Když jeden strom vykácíte, tak už vedle máte další třeba pětimetrový. Kdežto na pasece trvá spoustu času a práce, než vysazené sazenice vyrostou. A to se na lese i produkci dřeva projeví.

My máme náklady na zalesňování téměř u nuly. A ještě nižší nejsou jen proto, že jsme v přechodové fázi, kdy vedle výškové struktury porostu měníme i druhové zastoupení dřevin, a proto zatím musíme uměle sázet dřeviny, které dosud v porostu chybí, kupř. buky. Až odrostou, odpadne i toto umělé zalesňování. Tím odpadne i stavba oplocenek jako ochrany proti škodám zvěří, což bude další úspora práce i finančních nákladů.

Zalesňování je na pasekách docela náročná činnost.
Zalesňování je na pasekách docela náročná činnost.
Foto | Tomáš Čihák / VÚLHM

A když se podíváte nahoru do korun, tak takovéhle smrky s takovým množstvím dřeva tady v životě nerostly. A teď, i když vzrostlý smrk postupně vytěžím, má porost z hlediska produkce náskok další generace, protože kdybych ho vytěžil na holině, bude trvat 10 nebo 20 let, než se holina zatáhne a poroste další porost. Kdežto tady systém těžby vývoj porostu nepřerušuje. A proto máme zvýšenou produkci už dnes.

Oponenti tedy s ekonomickými námitkami neuspějí?

Zbývají jim jen argumenty, že velké harvestory dokážou za den pokácet v průměru 100 kubíků. Na Klokočné je neudělají

. Ale hodnota je v něčem jiném. Kořenový systém se na Klokočné vytváří přirozenou cestou, ne tak, jak se ho podařilo dělnicím zasadit do jamky.

Pro zalesnění vykácené paseky je nezbytný sběr semen, vypěstování sazenic ve školce, jejich převážení a výsadba. A i když se podaří, že se zasazené stromky v současném horku a suchu na pasece ujmou, je to násilné a nepřirozené.

Já přitom na Klokočné nepotřebuji utratit ani korunu na vyžínání buřeně, protože ji tu pod matečným porostem nemám. Nemusím stromek pořád okopávat. Naopak musím šetrně našlapovat, protože na většině plochy rostou pořád další semenáčky.

A když mi tady v záplavě přirozeně zmlazených jedliček, které jsou pro zvěř bonbonkem, něco srnec ukousne, tak mě to nezabije. Není to takový problém jako jinde.

Jak les na Klokočné obstál v kůrovcové kalamitě?

Všude kolem nás byl kůrovec a všude se těžilo napadené dříví, ale Klokočná je dodnes zelená a bez přemnoženého kůrovce.

Všude jinde museli všechny síly vrhnout na likvidaci kůrovce a zelenou těžbu pozastavit.

Stromy napadené kůrovcem se všude v lesích musejí těžit přednostně. Potom je les ale dost vyprahlý.
Stromy napadené kůrovcem se všude v lesích musejí těžit přednostně. Potom je les ale dost vyprahlý.
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM

Jinde sklízeli polomy, vývraty, souše, znehodnocené dříví a dnes zalesňují kalamitní holiny.

Můžete váš způsob hospodaření blíž popsat?

My výběrnou těžbou de facto les pěstujeme. Jestli se to povede, všechno se jednou bude odehrávat v uzavřeném nepřetržitém cyklu obnovy, vývoje a sklizně.

Neuplatňujeme tady časové hospodaření jako v pasečném systému, že až stromům bude 80 nebo 100 let, tak je zmýtíme a začneme znovu. Pokud to uděláte, musíte do dvou let paseku zalesnit a do pěti let mít porost v určitém zákonem předepsaném stavu. Dále do 40 let ho musíte vychovávat určitým způsobem a od 40 let jiným. Obnovní těžbu můžete dělat až od 80 let stáří porostu.

Náš systém úplně odbourává měřítko věku porostu.

Já uznávám, že i pro lesníky je to otázka procesu názorového vývoje, aby tomu přišli na chuť. I když to asi nebude třeba, ona si to příroda vynutí.

Já říkám kolegům: kůrovcovou kalamitou jsme konečně získali prvního neúplatného a mocného lobbistu za náš způsob hospodaření.

Je to tedy tak, že tady jsou vlastně jednotlivé položky promíchané: náklady na těžbu, pěstební činnost, čas... Pokud těžbou zároveň i pěstujete les, dají se jednotlivé náklady těžko oddělit…

Ona ta tradiční kritéria a kategorie ztrácejí trochu smysl. Stromy pro těžbu vybíráme tak, abychom pod nimi uvolnili prostor pro následující generaci, mladší les. A ten tam přirozeně roste proto, že těžbou upravujeme nahoře v korunách přístup světla dolů k porostu a k půdě.

Když půda dostane víc světla, rychleji v ní vyzrává humus, tím pádem má semínko větší šanci se uchytit a růst. I při odrůstání dáváme prostor spodnímu patru, a děláme to prostřednictvím těžby horní etáže. Kdyby tady horní etáž nebyla, tak tady nejsou ani přirozeně vzniklé semenáčky stromů.

Když se na Klokočné podíváte kolem tak, až na výjimky výsadeb chybějících buků, tady nikdo nezasadil jediný z těch mladých stromků. To je dílo přírody.

Kdyby se les jednou dostal do ideálního stavu, tak bychom ho obhospodařovali pouze sklizní. Výběrem dospělých stromů bychom zároveň vytvářeli prostor pro další procesy odrůstání.

Tak to tedy zatím není?

Jak vidíte, je to nastartované. My říkáme, že les je v přestavbě z jednoho systému na druhý.

Celá lesnická generace, která po mě nastupuje, prožije svoji aktivní činnost ještě v přestavbové přechodné fázi.

Na Klokočné najdete místa, kde jsou stromy všech velikostí a stáří.
Na Klokočné najdete místa, kde jsou stromy všech velikostí a stáří.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Jak jinak bude Klokočná vypadat, až bude v ideálním stavu?

Jednou by tu neměl být výškový rozdíl mezi starým a novým patrem stromů. Má to být ucelený proces vývoje. Nikde by neměl být žádný skok, časový ani výškový. Druhová skladba dřevin bude odpovídat stanovištním podmínkám. To je ideál. V přírodě to samozřejmě pak vypadá trošku jinak. Ta nejde po vyšlapaných cestičkách.

Jak dlouho ještě bude les potřebovat, aby už byl „hotový“, nebyl v přestavbové fázi?

Těžko říct. Každý porost je v trošku jiné fázi přestavby. Můžu vás dovést do porostu, kde je ještě stará struktura věkového a druhového uspořádání. Tam se teprve začíná. Jinde už jsme v pokročilejším stádiu.

Les prostě roste 100 let, a když si dneska něco vymyslíme, tak to zítra hotové nebude.

Lesařina je úkol pro generace lesníků, a v tom je část problému. Lidský život a jeho zodpovědnost je krátká na to, aby jeden člověk zvládl les proměnit. Já jsem změnu stačil nastartovat. Teď jde o to, aby to pokračovalo.

A kde je Klokočná teď?

Myslím, že prvou etapu přestavby jsme zvládli dobře. Kupříkladu zalesňování probíhá téměř výhradně přirozenou obnovou a druhová skladba mladých porostů je již výrazně pestřejší a postupně naplňuje naše předsevzetí o podílu jednotlivých dřevin v budoucnu.

Za posledních deset let, mezi druhou a třetí národní inventarizací lesů jsme celostátně při vší snaze (i ekonomické a pracovní) dokázali zvýšit celostátní zastoupení jedle asi o 0,5 %.

Když jsem Na Klokočné začínal, měli jsme v porostu jedle méně než 0,4 %. A když jsem s odstupem deseti let sepisoval rámcové směrnice hospodaření, tak jsem si odvážil dát cíl mít jedle v lese plných 30 až 35 %.

Přirozená obnova jedle v lese na Klokočné.
Přirozená obnova jedle v lese na Klokočné.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Až popojdeme kousek dál, tak uvidíte, že někde je již jedle až moc. Kde byl matečný strom, tam už se jedle obnovuje.

Jde o to vytvářet podmínky, aby se jedle mohla vysemenit a odrůstat v optimálních podmínkách. A to záleží na hospodáři, aby je vytvořil. Odvíjí se to od toho, jak budu hospodařit se světlem ve vrchních patrech lesa.

Tam, kde chybí matečný strom, je rolí hospodáře, aby v přechodné fázi vývoje žádoucí strom vnesl. Aby v další generaci už v porostu matečný strom byl a postaral se o rozmnožení svého potomstva.

Tady je třeba uměle vysazený buk. Bude mu trvat 40 – 60 let, než začne semenit a převezme roli mateřského stromu. Tenhle strom je vnesený do porostu jako jednotlivec. Ale v důsledku tlaku zvěře jsme to museli takto přestat dělat. Zvěř se soustřeďuje na dřeviny, kterých je v porostu málo a především na ty uměle vysazené.

Kvůli zvěři jsme tedy začali vysazovat buky v kotlících o výměře jeden až tři ary. Je tam přibližně 100 až 150 stromů, z nichž ale do budoucna na ploše kotlíku zbydou dva nebo tři. Ale o ty nám jde. Kotlíky jsou rozmístěny tak, aby se postaraly o své potomstvo napříč lesem.

Jak zajistíte, že se tam stromům určitého druhu bude dařit?

Je to založené na tom, že každá dřevina má jiné požadavky růstu. A já využívám především jejich odlišných nároků na světlo. Tím, že někam pustím víc nebo míň světla, preferuji podmínky jednoho nebo druhého druhu.

Takovou přirozenou formou může hospodář proces druhové skladby lesa účelně ovlivnit.

Já jsem tu třicet let věnoval pozornost především nastartování přirozené obnovy, a v rámci ní i jiné druhové skladby. Teď už to odrůstá a je před námi otázka, kam dál.

Bukový kotlík v lese na Klokočné.
Bukový kotlík v lese na Klokočné.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Nastartování trvalo přes 30 let…

Někde to pořád ještě startuje a někde už to dozrává.

Já všechny fáze vývoje prožívám s lesem, sám se při tom učím. Protože to, co dělám, není pro zdejší podmínky a uplatňovaný systém hospodaření nikde v žádných skriptech zpracované, neexistuje na to žádná tabulka. Je to podstatně tvořivější způsob než ten dosavadní.

Starý systém lesního hospodaření byl dopracovaný do detailu na každý případ, podmínku, věk. Tam byly stanopveny spony, jak mají být sazenice od sebe daleko, jak budou do budoucna přirůstat a kdy se budou mýtit. Takové podrobné noty, podle kterých máte vše naplánované.

Takový systém asi představuje docela bezpečí a jistotu. A musí být těžké ho opustit, když ho máte takto nalinkovaný…

Uznávám, že přerod něčeho takového je velmi složitý proces. Že v lesařině, která pracuje s dlouhou „výrobní“ dobou, se lesníkům těžko začíná s tím, co nemají zažité.

A tento nový systém, i když se v něm po nás bude dalších 100 let pokračovat, se velmi těžko nacpe do regulí a tabulek jako ten předcházející.

My jsme pořád nutili přírodu udělat z lesa fabriku na dřevo. A ve fabrice jsou normy, a když se součástka vysoustruží o jeden milimetr jinak, nebude správně fungovat.

Ale tohle je živá příroda a práce s něčím, co nemůžete dopředu bezezbytku naplánovat. My můžeme dělat jen to, že si budeme citlivěji rozumět s přírodou. Pak bude les čím dál hodnotnější a odolnější.

Ale tenhle les pořád slouží k pěstování stromů na dřevo…

Ano také. Já využívám přírodu a snažím se vývojové procesy upravovat tak, aby výsledek odpovídal našim představám i základním potřebám přírody.

Klokočná je obhospodařována jako les hospodářský s produkcí dřeva. Zároveň leží půlhodiny od Prahy, jsou tady návaly rekreantů, i to musím brát v úvahu. Les v téhle formě by měl naplňovat všechny funkce od produkce dřeva přes ekonomiku, úspory lidské práce a peněz po naplňování toho, co od lesa čekáme jako návštěvníci. Zároveň být základní složkou přírody, regulátorem vodního režimu, čistoty ovzduší a plnit spoustu dalších nezastupitelných funkcí v kulturní krajině. To není málo.

Jak Klokočnou ovlivňuje myslivecké hospodaření? Jak je možné, že vám tu odrůstá jedle, když není v oplocenkách? Jak to, že ji nesežere zvěř?

Donedávna, asi pět sedm let zpátky, byly i tady škody zvěří velmi výrazné až likvidační. Tak, jako se to dodnes mnohde děje jinde.

Početní stavy zvěře musí být udržovány v rovnováze s lesem, náklady na ochranu proti škodám nesmí být neúnosně vysoké.
Početní stavy zvěře musí být udržovány v rovnováze s lesem, náklady na ochranu proti škodám nesmí být neúnosně vysoké.
Foto | Jan Duda / Pro Silva Bohemica

Zmenšily se škody zvěří tím, že tu je prostě opravdu hodně semenáčků, tj. bohatě prostřený stůl, a zvěř si tedy uzobne kousek jedle, buku i smrku, ale lesu to nezpůsobí takové škody?

Ano.

Na uměle zalesněné pasece máte podle normy cca 3500 kusů sazenic na hektar. Když uděláme podmínky pro to, aby vzniklo přirozené zmlazení, budeme mít na stejné ploše v počátku třeba 350 000 jedinců.

Postupně se bude počet redukovat, jak budou semenáčky růst a zvyšovat svoje nároky. Ale nevadí mi, jestli mi z těch 350 000 srnec 10 % vezme.

Čili nabídka pro zvěř – úživnost honitby je tak větší.

My uznáváme nárok zvěře, že do lesa patří a na něčem se uživit musí. Ale jde o to, aby to nebylo na úkor ostatních hodnot lesa.

Takže je to tak, že myslivecké hospodaření se nijak zvlášť za vašeho působení neměnilo?

Pokud máte na mysli myslivecké hospodaření jako působení člověka na zvěř, tak to moc ne.

Honitbu tady má pronajatou myslivecký spolek?

Ano. A lesník je s nimi ve spolupráci a vymáhá na nich, aby dodržovali základní pravidla hospodaření.

Vy jste s nimi nikdy nebyl ve sporu?

My je musíme přesvědčovat o tom, že les tu není jen pro zájmy myslivosti. Určitě to není žádný válečný stav nebo nějaký vzájemný odpor. Už taky proto, že škody nejsou tak likvidační, jak byly.

Ale obecně v problematice myslivosti není nadále možné, aby zájmy a lobbistický tlak byly uplatňovány v rozporu s odpovědností za stav lesa a úroveň jeho obhospodařování.


reklama

 
Další informace |

Tento text vznikl díky podpoře Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.
foto - Kováříková Zdeňka
Zdeňka Kováříková
Autorka je redaktorkou Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (41)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

8.12.2023 05:46
Zdeňka Kovaříková se nezapře. Pokud rozhovor neplyne jak má, musí se tomu pomocí. Kydnout jedovatou slinu na myslivce se podařilo. Jinak něco podobného prosazoval už za totáče Jan Metzl. Teprve po revoluci zekologizovatěl.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.12.2023 06:54 Reaguje na Michal Ukropec
1*
Odpovědět
JM

Jiří Matuš

8.12.2023 07:13 Reaguje na Michal Ukropec
Je škoda, že Vás víc zajímají slova Zdeňky Kovaříkové, než abyste přemýšlel nad slovy pana Ferkla. Pokud jste opravdu znal pana Metzla, tak byste věděl, že v názorech na fungování lesa jsou si s panem Ferklem hodně podobní, místo abyste kydal jedovaté sliny.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

8.12.2023 10:16 Reaguje na Jiří Matuš
Osobně jsem pana Metzla nepoznal. Ale vím o jeho díle a názorech na Karlově? v Jeseníku. Také to býval kdysi myslivec.
Odpovědět
JM

Jiří Matuš

11.12.2023 07:01 Reaguje na Michal Ukropec
Měl jsem tu čest pana Metzla poznat osobně a docela z blízka, dodnes si toho pána vážím. Sloužil v Je seníkách (ne Jeseníku) v Karlovicích (ne v Karlově) a taky v Městě Albrechticích. Myslivcem byl pořád. Své názory prosazoval někdy dost razantně, čímž pochopitelně získal i odpůrce.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.12.2023 20:16 Reaguje na Jiří Matuš
Nejsem leták. Ale pamatuji, že byl pan Metzl myslivcem a měl v předekologistické době i jiné názory.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

8.12.2023 06:05
No nevím. Za barákem máme střední, hlavně dubový les, co se těží většinou výběrově. No ale při stahování dřeva se většina stojících stromů domlátí a napadne je houba.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

8.12.2023 09:00 Reaguje na Slavomil Vinkler
Áno, táto časť rozhovoru sa bagatelizovala. Podľa mňa ide o to, že harvestorom môžem na rovine, alebo v miernom svahu stromy výberkovo ťažiť. Ak nemám harvestor, alebo rovinu tak je to značne horšie. Musím si vybudovať hustejšiu sieť odvozných ciest a počítať s tým, že ostatné stromy môžu byť poškodené ako ťažbou, tak aj sťahovaním v poraste. Ale rozhovor je to zaujímavý, keď sa chce tak sa dá a sú aj výsledky.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

8.12.2023 09:15 Reaguje na Vladimir Mertan
Ovšem toto je to nejdůležitější, jak výběrově těžit, aniž nadměrně poškodím ten porost. Jsou takové mašiny? No a to je tajemství pasek a výsadby. Předkové nebyli blbí.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.12.2023 09:46 Reaguje na Slavomil Vinkler
Možná to budou těžit "ekologicky" helikoptérou, či
vzducholodí s navijákem. Strom stromolezec zavěsí
a dřevorubec uřízne. Vzdušné koráby ho zanesou na
složiště, kde ho harvestory zpracují. Ono to je
spíše plánováno nechat přírodě na pospas komplet
a nebo komplet "sklidit" štěpkovacím kombajnem.
On už když velikán při kácení padá k zemi, tak
doláme své okolí a z těch stromků budou mrzáci.
Zbytek dokoná přibližování, kdy se do odřených
kmenů a kořenů pustí houby a těží se po čase i
ony, ale s kvalitou tak leda pro otop a nikoliv
na řezivo. Hospodářský les s výtěžností kvalitního
1 stromu ze 100 sta a nebo 90 ze 100 je už sakra
rozdíl a je to o tom, zda mne les živí a nebo na
něho doplácím z vlastní kapsy. Je to jako s BIO
zemědělstvím, kde majitel vydělává peníze jinak,
aby mu půda mohla ležet ladem a na zbytku si hrál
na EKO a BIO zemědělce s cenou produkce násobně
vyšší, než klasický zemědělec. Bez dotace státu
a nebo z vlastní kapsy zkrachuje stejně, jako ten
"hospodářský" les budoucnosti!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

8.12.2023 10:08 Reaguje na Břetislav Machaček
No stromolezecké kácení v Americe bylo asi před rokem na ZOOM. Ale tak, vrtulníkem, se těžily jehličiny s drahým dřevem. Připadalo mi to extra nebezpečné i extra drahé.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

8.12.2023 10:19 Reaguje na Břetislav Machaček
Kdysi cca před čtvrt stoletím jsem se bavil se Slováky, co dělali lanovky pro nahodilou těžbu ve svazích. V Rakouských Alpách.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

8.12.2023 10:24 Reaguje na Slavomil Vinkler
Napríklad takto: Najskôr sa odrežú konáre a až potom kmeň. A to všetko naboso a v sandáloch :-)

https://www.youtube.com/watch?v=S82wO5F7i7Q&ab_channel=Is_Woko
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

8.12.2023 10:27 Reaguje na Slavomil Vinkler
Harvestor strom odpíli a dá sa presne nasmerovať smer pádu. Ale toto funguje len na rovine, alebo v miernom svahu:
https://www.youtube.com/watch?v=oB5nNO6ZZLg
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

8.12.2023 10:36 Reaguje na Vladimir Mertan
Alebo ešte lepšie tu: https://www.youtube.com/watch?v=T2zRU1cpDK4
Odpovědět
Ra

Radek

9.12.2023 11:11 Reaguje na Slavomil Vinkler
dřevorubec a kůˇ, není to tak dloho co to dlěli
Odpovědět
Ra

Radek

9.12.2023 11:13 Reaguje na Slavomil Vinkler
dřevorubec a kůň , není to tak doho co to děli
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

8.12.2023 09:21 Reaguje na Vladimir Mertan
Já teda viděl ve Švédsku kráčející harvestor (takový pavoučí nohy). Oni tam mají plné lesy bludných balvanů.
Odpovědět
va

vaber

8.12.2023 09:48
já jako amatér, tomu moc nerozumím,začali hospodařit před 34roky ,tak to co zasadili jsou zatím ještě mladé stromy,takže těží jen ty staré stromy co nezasadili,
malý stromeček si vytvoří kořeny podle zasazení? nesmysl,když má prostor vytvoří si kořeny jak potřebuje
a já zmám dost míst kde takové mladé stromy přežily kalamitu bez problému i bez zázračných metod
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

8.12.2023 10:11 Reaguje na vaber
No ono je známo a i z ovocných stromů, že přesazený strom obtížně vytváří hluboký kůlový kořen. Třeba smrk ho nepotřebuje, ale borovice nevytvoří a snáze uschne. Borovice i na skalách vydrží daleko více sucha než v lese.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.12.2023 15:14 Reaguje na Slavomil Vinkler
Když prší málo a krátce na propustné půdě, tak je kulový kořen na rozdíl od kořenů plošných naopak k ničemu. Kořeny rozprostřené v ploše spotřebují vláhu a živiny podrostu a naopak podrost vodu a živiny spotřebuje hlubokokořenícím stromům dříve, než k hlubokým kořenům ta voda dorazí. Je
to z praxe u borových lesů na velkých vrstvách písku s
podrosty trávy a křovin, které přežily, ale borovice
uschly. Proto se kdysi v takových lesích pastvilo, aby
zbylo více vláhy pro borovice. Pokud se to neděje, tak
bujení podrostu nijak v relativně světlých borech nelze
zabránit. Mnohde je podrostem i akát a travinami sloní
tráva a jiné vytrvalé traviny nechutné pro zvěř.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

8.12.2023 16:27 Reaguje na Břetislav Machaček
Taky pravda, ale bory na skalách (samovýsev) vydrží často více a déle sucho než sázené.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.12.2023 17:10 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ano, ale z pokroucených zákrsků odněkud ze skal
fošnu nevyrobíte.
Na to musí být rovný bezsukový kmen a pokud možno
musí vyrůst rychle a bez jakéhokoliv poškození.
Odpovědět
DA

DAG

8.12.2023 11:30
Ale, že by tam kde lesníci chtějí se s myslivci domluvit lze? No to jaksi vybočuje z PR ochranářů. Jinak z lesnického hlediska klobouk dolů.
Jako ono to tam není napsané, ale pro lesníka je takové hospodaření neuvěřitelná časová zátěž. Musel tomu věnovat kus života.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.12.2023 12:43
Nejmocnější lobbista byl zelenej Bursík !
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

11.12.2023 08:53 Reaguje na smějící se bestie
ANO.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

10.12.2023 07:50
Je mi smutno, jak se stále lže o kůrovcové kalamitě. Tuto kalamitu způsobil úmyslně náš stát, kde LČR kůrovce chovali. Ano je to tak. Ptejte se jak to začalo, jak se nechávaly napadené stromy stát a dělalo se prý výběrové řízení, proč? Jednoduchá odpověď, byly zde smlouvy dlouhodobé. Při kalamitách je vypověděli a udělalo se nové výběrové řízení, které se protáhlo a brouk se šířil. Udělalo se další a kalamita nabrala obrovských rozměrů. Já začal hospodařit na svěřených lesích u obcí. Přebral jsem pasečné hospodářství , trvalo několik let než se mi podařilo asi na 10 ha výběrové hospodářství, byla zde jedle, smrk, buk, modřín a šlo to. A na většině lesů podrostní hospodářství a před rokem 2018 jsme skoro nezalesňovali, jen jsem potřeboval dostat do lesa MZD, to byl problém. Přišel rok 2018, tehdy již na Vysočině moravské kůrovec byl rozjetý, Třebíčsko a další. Stále jsem doufal, že se stát vzpamatuje. Omyl množili ještě s větší intenzitou. Pak začal stát ničit lesy soukromníkům, najednou dřevo nešlo prodat, ale různí noví překupníci prodávali, cena šla dolu a lidi nedokázali ani zaplatit těžbu a mohli se i zadlužit. Ano a nikdo nebyl potrestán. Jen se lže. Riskuji, že to píši, ale tak to prostě nejde. Ve školách neučí praktici, já zažil profesory co v lese působili a pak šli učit. Tak to bylo i za první republiky. A ke smrku. Naše lesy jsou lesy hospodářské, proto převažoval smrk a naší povinností bylo o tyto lesy pečovat řádného hospodáře. Ano bylo prozíravé postupně dostat do smrku meliorační a zpevňující dřeviny, ale zničit takovýmto způsobem les je lumpárna a tito lidé si nemohou říkat lesáci, ale hlupáci. Dnes chtějí svojí hloupost svést na přírodu, les přeci doroste, zvěř se pro jistotu vybije a kůrovec se bude dál pěstovat. Ale nové lesy tu budou až za třicet let, do té doby nebudou plnit svojí funkci. Je mi smutno!!!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.12.2023 08:45 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Včera nebo předvčírem bylo zveřejněno rozhodnutí soudu a nesplnění povinností LČR na Moravě v zásahu proti kůrovci a péči o les.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.12.2023 11:29 Reaguje na Slavomil Vinkler
Lesy ČR podcenily kůrovcovou kalamitu na Moravě, soud potvrdil pokutu, uvedly HN zdroj Ekolist
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.12.2023 11:32 Reaguje na Slavomil Vinkler
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lesy-cr-podcenily-kurovcovou-kalamitu-na-morave-soud-potvrdil-pokutu/2449156
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

11.12.2023 08:53 Reaguje na Slavomil Vinkler
Bohužel, to nám les nevrátí.
Odpovědět
va

vaber

10.12.2023 09:14 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Co je to za bláboly,
kdo nechtěl nemusel při nízké ceně kácet ani prodávat ,to byl jeho problém ,že chtěl peníze,
Lesy ČR vlastní 45% lesů a nesplnily povinnost?
zbytek vlastníků vše splnil, tak nemohl mít problém s kůrovcem,je známo že kůrovec špatně létá, každý si mohl pěstovat kůrovce jen ve vlastním lese, ne
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

11.12.2023 08:45 Reaguje na vaber
Vážený jste na omylu. Kůrovec je unášen větrem. Uvedu příklad. Jedna LS u LČR, kalamita padla v r.2008. Ten rok okamžitě firma zajišťující práce dostala výpověď. Kalamita padla v červnu, výběrové řízení se začalo dělat v červenci, ale po odvolání firem se začala zdělávat až v říjnu, co se dělo nebudu popisovat, hnus. Všude po lese se objevili lapače na kůrovce. Tehdy smrděl celý les. Feromony co vyměnili vzali a jen tak ze srandy je dali do lapače. Les je od té kalamity asi 8 km. plus. Sice je další les blíže asi do 4 km. ale zde brouk nebyl. Takže omyl. Jednou mi jeden starý lesník vyprávěl, že kdysi za komunistů měli školení, byl zde člověk z výskumáku a řekl jim, že je brouk nejlínější tvor. Jenže o několik měsíců se přihlásil znova a zde jim řekl, že se omlouvá, ale že není nejlínější. Oni ho totiš chytili v nějakém výskumném balónu ve velké výšce. A za další, LČR mají zde les všude a všude porušovali zákon. Pozor revírník nesměl značit kůrovce a poslat tam firmu, vše probíhalo výběrovim řízením. Tedy se množil. Státní správa vyhrožovala soukromníkům pokutama, takže se mílíte. Uvedu další příklad. Byl jsem na výpomoci na Opavsku. Rok někdy 2006. Zde jsem poprvé viděl jak se správně množí brouk. Těžař dostal pouze stromy již suché. Ty co měli ještě zelené větve a loupali se ty se ještě kácet nesměli. Takže tam kde bylo na jaře čtyřicet stromů, na podzim dělali po dvou rojeních dva harvestory. To neudělali LČR? Naše firmy, tedy České, ty se na ty lidi vykašlali. Víte on les na vesnici byl takový záchranný zdroj pro majitele... Já se starám o obecní lesy. Poukazoval jsem na to, že mi brouka nemáme, ale dívám se na okolní les LČR kde byli vidět kůrovcová kola dva až tři roky. U jednoho obecního lesa, podotýkám, že jsem nemusel od r.2007 skoro zalesňovat, dělali jsme maximum podrostně a zásluhou LČR jsme o les stejně přišli. Ještě příklad. LČR bývalý Židovský les, TŘICET HEKTARU. Sem přišel revírník jednou za čas, když brouk vylétl tak jsme to odnesli vždy na dvou místech a to se opakovalo skoro pět let. Poslední bylo u nich asi 150 až 200 m3 a bylo hotovo, odnesli to soukromníci a obec. Víte, že na Klokočné hned nepropukla kůrovcová kalamita. Brouk postupoval z Moravy, proto třeba vyšší oblast jako sem měl lesy já, tj. 400 až 530 m.n.m. to zasáhlo dřív než př. Stvořidla, které jsou o 100 m. níže. Za další doprava. Řidič mi vyprávěl, jak v Rakousku stál ve frontě a udělalo se hezky, měl brouka po celé kapotě, pozor dřevo bylo postříkané. Prostě ty jedy fungovali jen na to co by nám pomohlo, ptáci a brouci... Ne za tuto řízenou kalamitu mohou LČR. Ale abych nekřivdil úplně. Část lesů, která podléhala pod LS se zde brouk rozjel. Jenže najednou přešel les pod Lesní závod Konopiště a oni kalamitu zastavili. Stačilo vrátit vše do kolejí již dávno zajetých za První republiky a dříve. Klokočná si rozhoduje sama, tak to je jinak. Ještě k té dopravě. Okolo pily v Čáslavi přejíždějí auta na Rakousko a z Opavska sem tahaji stejné dřevo, na vlaku vidíte dva celé vlaky na Prahu pak auta ZAS DŘEVO a na Brno to samé, tak se brouk i rozveze. Dnes již tolik ne u nás les není, zbytky u LČR a do nich se pouští... Ještě uvedu příklad, který souvisí s tímto lesem výběrným. Na mém bývalém úseku, kde byl podrost buk, jedle, smrk. Se nechal rozjed kůrovec, ten podrost byl asi dva metry vysoký, přijel harvestor a vše zničil. Ale vedle potřebovali asi jedli, tady skáceli asi šest hodně silných stromů, ale to již nezničili. No a pak přijel drtič, celý podrost zničil a dala se sem buková oplocenka na dotaci. Mimochodem, když se tam půjde někdo podívat, tak vidí část co stojí jak to vypadá a jsou zde u silnice a pod výstavkem modřínu zbytky jak by to vypadalo. Jakmile dostal ten buk světlo vedle, tak začne přirůstat a do budoucna ho již nedokážou smrk odtěžit aby ten buk mohl růst. Jedli přerostl.
Odpovědět
HH

Honza Honza

10.12.2023 09:24 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
jedna kůrovcová kalamita nemůže zničit naši přírodu:
- bezpasečné výběrové hospodaření s rozumem, tam kde to jde, kde je to účelné- les je stále funkční, plní svoji funkci zachycování vody a ochlazování
- smíšený les: doplňování suchomilnějších odolnějších druhů, smíšený les je jediné řešení proti kůrovci, polomům atd
- péče o půdu: ponechání zbytků větví, stromů na zemi, neodvážet je do spaloven a na drcení, pěstování melioračních druhů i jako dočasných, vytvářejích velké mnnožství org. materiálu pro obohacování půdy humusem= starat se i o půdu v lese, jako se starají zemědělci o svoji půdu
- péče o vodu- zadržování vody, pramenů (stačí tam nechat padlé sromy), rozšiřování zamokřených míst na úkor lesa
- péče o zvěř ( v bezpasečném hospodaření, kde je hodně náletů, zvěř tolik nevadí), vyhánění zvěře z lesa, stavění posedů v lese ne na loukách kolem lesa
Někde to dělají, někde to jde. Když to bude každý dělat, tak je příroda zachráněna, lesy budou plnit svoji protierozní, ochlazující funkci, budou zachycovat vodu.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

11.12.2023 08:52 Reaguje na Honza Honza
Vysočina plíce Čech je zničená. Vody je od r.2019 a po tom co přestali lítat letadla dost. Letošní rok, ale i loňský kdy bylo vody hodně, proběhli u nás nové meliorace na asi patnácti místech co vím. Zničila se i studánka, překážela. Část je rygolech, ale většina v trubkách. Asi vodu nepotřebujeme. Zvěř jeden pan profesor kdysi napsal a byl to velký praktik, zvěř má zlaté zuby. To znamenalo, sice stromek skouše, ale on má tím pádem možnost zakořenit a pak vše dožene. Stromek po výsadbě, ochraňovaný a hlavně dnes sázený vrtákem, prostě padá. Dvacetiletý vyvráti rukou...
Odpovědět
Ra

Radek

10.12.2023 12:22
Pan Ferkl ukázal všem že když je lesní hospodář opravdový odborník a dělá v lese to co les potřebuje . Čas ukáže že v něm je místo pro všechny , jak pro zvěř tak pro vlastníka . Myslím že je to cesta jak zachránit prosperitu v lesním hospodářství bez snižování výměr honební plochy a bezmyšlenkovitého zabíjení zvěře , které loby takzvaných ochránců přírody schovalo za škody zvěří . Pan Ferkl ale všem dokázal že škody dělá zvěř hlavně tam kde se špatně pěstuje les . Moc dobrá práce a doufám že si z toho ochranáři a hlavně LČR a ostatní vlastníci vezmou příklad .
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.12.2023 14:03 Reaguje na Radek
Takové lidi by měl vyznamenávat prezident místo Moldánů.

Klobouk dolů a jasný vzkaz pralesníkům. Ti se kupodivu zatím naozvali. Proč?

Docela pochybuji, že je výběrová těžba jen o cca 30 % dražší než ta harvestorová. Ale i kdyby to bylo o 200 %, ušetří se to jinde. Myslím, že koncept Duerwaldu je již za hranicemi dobře prověřen a paní Kováříková by i tam mohla zajet, trochu si o tom pošprechtit.
Odpovědět
MK

Milan Košulič

11.12.2023 17:22
Otázky na vyklizování silného dříví při výběrné těžbě padají vždycky. Někdo ale dole připomněl, že "když se chce, tak to jde". Ve Švýcarsku jsme viděli, že u opravdu velkých stromů s nejkvalitnějším dřívím se jim vyplácí dokonce napřed ořezat větve nastojato (dřevorubci se stupačkami, nikoliv z vrtulníku) a pak pokácet kmen. Kde se k tomu přistoupí, rozhoduje lesník s dřevorubcem společně na místě. Samozřejmě že je to náročné a drahé, ale myslíte si někdo z oponentů, že by to dělali, kdyby se to nevyplácelo? Ale může se to vyplácet jen tam, kde se les pěstuje opravdu jen "sekerou". Kvalifikovaný dřevorubec umí strom pokácet směrově a kvalifikovaný traktorista při husté síti linek umí strom vytáhnout tak, že poškození nepoznáte. Ale zaslouží si za to zaplatit. Klokočná ukazuje, že rozhodnout se pro převod na výběrný les je po všech stránkách dobrá investice. Koho by to zajímalo podrobněji, na https://prosilvabohemica.cz/e-shop/ je dostupná publikace Vladislava Ferkla, ve které autor principy hospodaření a vývoj za posledních 30 let na Klokočné popisuje včetně podrobných ekonomických výsledků.
Odpovědět
MM

Milan Milan

14.12.2023 21:09
To nebyla jedna kalamita. To bylo několik let snad úmyslné nečinnosti státu. Mám pocit, že to snad dokonce byla cílená akce, kdy bylo potřeba i za cenu zničení části přírody veřeinosti podsunout a medializovat možné katastrofy a dosah klimatické změny,ale hlavně následně rozjet velké přírodní i společenské regulace a dotační projekty.......
Odpovědět
vf

16.12.2023 15:20
Asi není obvyklé, aby se do diskuze zapojoval sám autor článku. Mě k tomu donutil názor, který je poměrně častý a proto považuji za užitečné na něj reagovat. "Do jaké míry poškozuje výběrná těžba okolní porost?"
Kdyby realita odpovídala představám p. Macháčka a dalších, na Klokočné už by za třiatřicet let uplatňování výběrných těžeb nebyl jediný stojící,
natož zdravý nepoškozený strom. Tak, jak na většinu jiných otázek, dává realita zdravého, odolného lesa na Klokočné tu nejpřesvědčivější odpověď sama i v tomto případě. Les je v důsledku nepasečného výběrného hospodaření nepoškozený a zdravější podstatně víc, než býval dřív. Velmi malá koncentrace těžebních výběrů na ploše umožňuje téměř neškodné poražení vybraných stromů a hustý podrost mladých stromků v místě, kam strom dopadne, je natolik ohebný, že většinou zůstane nepoškozen. O něco znatelnější bývají stopy po vyklizování dřeva na skládku, ale i to je vhodnou technologií zvládnutelné.
Odpovědět
Ra

Radek

16.12.2023 18:50
Není to tak moc dávno když v lesích dělali dřevorubci , z pravidla to byli místní chlapi a dřevo přibližovali pomoci tažných koňů . Les byl tak trochu i jejich ....Po linkách jezdili traktory a lakatoše , dřevo se dělalo ve 12 m a manipulovalo se na skladech ,dál jezdilo vlakem …. já tam v té době dělal taky 😊 Les byl zdravý , když si všiml hajný broučka ,dlouho tam nestál a šlo to , něž přišel na řadu harvestor , a sortimenty 3m a podobné nesmysly ….
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist