https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/andrej-repisky-myty-a-fakta-o-fotovoltaice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Andrej Repiský: Mýty a fakta o fotovoltaice

29.10.2020
Jako člověka několik let působícího ve fotovoltaice mě často fascinuje, jak jednoduše si mladá generace z řad Fridays for Future představuje dekarbonizaci energetiky pomocí obnovitelných zdrojů energie (OZE). Domnívají se, že uhelné elektrárny jsou nadbytečné a jejich odstavení je pouze otázka politické vůle. Soláry a větrníky považují za zdroje se zanedbatelnou ekologickou stopou. Jejich závislost na počasí, a tudíž nespolehlivost, nepovažují za problém, protože v možnostech ukládání energie „děláme pokroky“. Bohužel mnozí ekologičtí aktivisté na základě těchto domněnek blokují skutečná řešení, která už několik desetiletí fungují a chrání planetu. Na západě to už teď vede ke zbytečným emisím stamilionů tun CO₂ a mnohým dalším ekologickým škodám.
 

Solární články z písku

Fotovoltaické elektrárny (FVE) sice vyrábějí energii „zadarmo“, nicméně hustota energie je nízká. Jejich ekologická stopa spočívá v energetických a surovinových nárocích jejich výroby a údržby, které se přepočítávají na množství vyrobené energie za celou jejich životnost. Mnoho laiků se domnívá, že výroba solárních článků není příliš náročná, protože jsou z křemíku a toho máme na Zemi spoustu, konkrétně v písku. Je to však omyl. Solární články se nevyrábí z běžného písku. Na to, aby křemík fungoval jako polovodič, musí být totiž extrémně čistý. Vyrábí se z křemene, který zůstal po dobu několika milionů let pod zemí bez přístupu nečistot a vody. Nachází se pouze na několika málo místech na Zemi.

Celý postup výroby polovodiče z křemene je dále hodně energeticky a procesně náročný, zejména některé jeho kroky jako je redukce SiO₂ na Si, čištění křemíku nebo implantace iontů pro vytvoření PN přechodu. Například typická redukční pec má elektrický příkon 45 MW. Ještě víc energie vyžadují reaktory pro kondenzaci polykrystalického křemíku (175 MWh/t) a pece pro tažení ingotu (100 MWh/t). Musí to být vysoce centralizovaná a spolehlivá elektřina, takže nemůže pocházet z fotovoltaiky a větrné energie. U každého z těchto kroků se navíc značná část materiálu musí vyhodit. To platí i pro řezání výsledného válcového ingotu na tenké hranaté desky, kde řezací nástroj odstraní asi 60 % křemíku (zdroj). Tyto skutečnosti vstupují do výpočtů celkových emisí skleníkových plynů, které se používají pro porovnání s jinými zdroji, například v tabulce 1.

Tabulka 1: Emise různých zdrojů energie – zdroj (str. 21)
Tabulka 1: Emise různých zdrojů energie – zdroj (str. 21)

Tabulka říká, že emise FVE jsou v závislosti na typu článků a lokality v Německu 80 až 160 g CO₂/kWh. Novější zdroje uvádějí hodnoty od 50 g CO₂/kWh. I tak je nápadné, že je to víc než jiné nízkouhlíkové zdroje. Tabulka však neříká celou pravdu. Porovnává totiž stabilní a nestabilní zdroje, což je nefér. Emise FVE a VTE v tabulce nezohledňují emise záložních elektráren, bez kterých se tyto zdroje neobejdou, a které jsou skoro výlučně na uhlí nebo na plyn.

Neférovost tabulky je možno vysvětlit i jinak. Emise uvedené v tabulce platí pro případ, že využijeme všechnu energii, kterou FVE za celou svoji životnost vyrobí. Pokud například polovinu času elektřinu neodebíráme, emise na kilowatthodinu jsou dvojnásobné. Solární elektrárna stárne stejně rychle. Třeba většina domácností s FVE tuto elektřinu zdaleka na 100 % nevyužívá, protože během dne jsou obyvatelé domu v práci a spotřebiče neběží. Navíc je spotřeba domácností typicky nejnižší v létě, kdy FVE vyrábí nejvíc.

Ani u velkých FVE, které prodávají elektřinu do sítě, není samozřejmé, že jsou plně vytíženy. Zejména v zemích s vysokým podílem nestabilních OZE (Německo) nastává často situace, kdy celkový okamžitý příkon všech spotřebičů je menší než výkon zdrojů. FVE pak musí omezovat svůj výkon pro zachování stability sítě. Paradox je, že provozovatel pak dostane zaplaceno za elektřinu, kterou nedodal, protože ji „mohl dodat“. Tato elektřina se nazývá Geisterstrom – duchový proud.

V tabulce č. 1 mimochodem chybí porovnání se solárními kolektory, které vyrábějí pouze teplo. Jelikož se tyto panely vyrábějí z běžných materiálů (žádných polovodičů), jejich ekologická stopa je daleko nižší. Navíc přeměna světla na teplo je mnohem účinnější než na elektřinu, takže je zapotřebí menší plocha. Tento zdroj uvádí, že kolektor o maximálním výkonu 1 kW vyžaduje při výrobě asi 1 000 kWh, zatímco u FVE je to asi 15-násobek. Zajímavé by bylo taky porovnání likvidace. Hliník a sklo kolektorů jsou mnohem snadněji recyklovatelné než elektronický šrot z fotovoltaiky. V Německu se odhaduje, že v nejbližších letech bude potřeba zlikvidovat fotovoltaický odpad o celkové hmotnosti 200 000 tun (zdroj). Ani v Německu, ani v ČR náklady na likvidaci nejsou započítané do ceny solárního proudu. Na rozdíl od jiných zdrojů, provozovatelé FVE nejsou ze zákona nuceni si na to odkládat peníze ze zisku (zdroj).

Ekologická stopa úložišť

Zelení aktivisté často odmítají vzít na vědomí skutečnost, že OZE potřebují fosilní paliva na pokrytí výpadků. Argumentují, že to lze vyřešit bateriemi. U domácích FVE baterie často zásadně zvyšuje míru využití elektřiny pro vlastní spotřebu. Nicméně ekologická stopa každé takto uložené kilowatthodiny je obrovská, jak ukážu v následujícím výpočtu.

Nejběžnější typ baterie používané s domácími FVE je lithium-železo-fosfátový akumulátor (LŽF). Má ze všech alternativ nejvyšší životnost a je nejvíc „ekologický“. Vydrží přibližně 5 000 nabití. Dle Wikipedie dokáže baterie o hmotnosti 1 kg pojmout 90 Wh energie a obsahuje 4,5 hmotnostních procent lithia. Lithium nelze z vysloužilé baterky ekonomicky získat zpět (zdroj). Za celou její životnost tedy v takové baterce lze uložit 5 000 × 90 Wh = 450 kWh. Spotřeba lithia je tedy 45 g/450 kWh = 0,1 g/kWh.

Zajímavé je srovnání s uranem, který je potřeba na výrobu stejného množství energie v jaderné elektrárně. Energetická hustota přírodního uranu jako paliva dnešních elektráren je 56 MWh/kg (zdroj). Pro 1 kWh tedy potřebujeme 0,018 g uranu.

Tabulka 2: Porovnání nároků na těžbu pro baterie a JE. Zdroj dat pro vydatnost rudy lithium a uran
Tabulka 2: Porovnání nároků na těžbu pro baterie a JE. Zdroj dat pro vydatnost rudy lithium a uran

Není to fascinující? Jenom lithium v baterce vyžaduje 366-krát větší těžbu, než uran pro výrobu stejného množství elektřiny v JE. Důsledky těžby jsou haldy s hlušinou, odčerpání podzemní vody a použití agresivních chemických louhů. Přitom uran lze na rozdíl od lithia ekonomicky těžit z mořské vody nebo jako odpad z těžby jiných kovů. Rychlé množivé reaktory dokážou z přírodního uranu „vydolovat“ až 60-krát více energie než běžné elektrárny (zdroj), takže baterie by byly až 21 960-krát horší. To však nebrání firmám z oboru ve spolupráci se „zelenými“ politiky a neziskovkami prohlašovat takto uloženou energii za „čistou“:

Jako jiné OZE vyžaduje i fotovoltaika vzhledem k nízké hustotě energie rovněž velké množství jiných materiálů. Mnohonásobně víc než klasické zdroje. Platí to i pro měď. Zde na Ekolistu o tom pojednávají další články, například tento.

Existují samozřejmě i další metody ukládání energie, jako vodík, které však na tom nejsou s ekologickou stopou o moc lépe. Obvykle mají nízkou účinnost (u vodíku kolem 40 %), čímž se znásobují specifické emise uvedené v tabulce 1, a samozřejmě i úložiště samotná představují ekologickou a ekonomickou zátěž (zdroj, viz str. 18).

„Solární panely patří na střechy“

Další z environmentálních vlivů FVE představuje záběr plochy na úkor zemědělských ploch nebo divoké přírody. Mnozí lidé kritizují fakt, že v ČR máme panely na polích, zatímco třeba v Rakousku jsou hlavně na rodinných domech. Zdá se, že střechy řeší problém se záběrem plochy. Ve skutečnosti to bohužel není tak jednoznačné. Elektřina ze střešních FVE má obecně větší ekologickou stopu. Tato analýza zjistila, že cena elektřiny ze střech je 160-267 USD/MWh, zatímco u velkých solárních parků je to 40-46 USD/MWh.

Podobně je to s ekologickou stopou. Je to zejména z těchto důvodů:

   ● Střechy budov obvykle nejsou postaveny s ohledem na maximální výnos ze slunce, takže nemají optimální sklon a orientaci na jih. Někdy jsou navíc během části dne ve stínu.
   ● Je důležité, aby se na jeden střídač nebo regulátor připojovaly pouze panely, které jsou stejně osvětlené a mají stejný úhel dopadu světla. Pro vysvětlení viz např. tento článek. Střechy mají typicky mnohem menší plochu než velké FVE, takže na jeden střídač je připojeno menší množství panelů. Malé FVE obsahují na jednotku instalovaného výkonu větší množství elektroniky.

Existují samozřejmě smysluplné aplikace fotovoltaiky na střechách, ale nelze obecně prohlašovat, že střechy řeší její prostorovou náročnost.

Matení veřejnosti

Bohužel se stalo běžnou praxí, že firmy a jednotlivci působící v OZE rozšiřují polopravdy a nepravdy o FVE. Hlavně na Západě jim to vláda a většinová společnost toleruje, protože s OZE sympatizuje. Příklady:

   ● Politici otevírají novou FVE nebo větrný park a prohlašují: „Tato elektrárna bude pokrývat spotřebu x-tisíc domácností.“ Ve skutečnosti pouze za rok vyrobí stejné množství elektřiny, jaké uvedený počet domácností spotřebuje, ale ne v době, kdy je potřeba. Takže taková elektrárna nepokryje spotřebu žádné domácnosti.
   ● Některé obce a regiony v Rakousku, které provozují FVE, o sobě hrdě prohlašují, že jsou soběstačné ve výrobě elektřiny. Ve skutečnosti jejich OZE pouze za rok vyrobí stejné množství elektřiny, jaké spotřebují. Taková obec je pořád ještě závislá na síti a klasických zdrojích.
   ● Celé Rakousko prohlašuje, že do roku 2040 dosáhne klimatickou neutralitu ve výrobě elektřiny (zdroj). Háček je v tom, že to bude pouze „bilanční“ neutralita. To znamená, že bude exportovat přebytky OZE do sousedních zemí a v případě jejich výpadků (hlavně v zimě) stejné množství elektřiny dovážet. Rakousko tak bude ve skutečnosti závislé na fosilních a jaderných zdrojích v zahraničí, protože tlaková níže a tma zasahují obvykle celou střední Evropu najednou.

Výše uvedené příklady ještě laik dokáže selským rozumem prokouknout. Existují však ještě rafinovanější:

   ● V dubnu 2020 Německo hrdě hlásí, že v období od ledna do dubna OZE pokryly 52 procent německé spotřeby. Ve skutečnosti pouze vyrobily množství energie, která odpovídá 52 % spotřeby. Značná část byla vyrobena v době, kdy o ten proud nebyl zájem, takže byl zlikvidován exportem. Často za nulovou nebo negativní cenu. „Kdybychom stejným způsobem počítali podíl značek na německém automobilovém trhu, zjistili bychom, že VW má 120 %“, řekl o tom Dr. Detlef Ahlborn z organizace Vernunftkraft (síla rozumu). Tady je jeho komentář.
   ● Výrobci FVE obvykle zpřístupňují data o vyráběné energii provozovateli prostřednictvím nějakého rozhraní, které se jmenuje Solar Web, Sunny Portal apod. Vypadá to asi takto:

Ukazatel vpravo nahoře je míra soběstačnosti. Pokud vaše domácí FVE vyrábí právě 1 kW a pouštíte rychlovarnou konvici o stejném příkonu, je vaše míra soběstačnosti 100 % a všechny ukazatele jsou zelené. Pokud jste fanoušek OZE, máte dobrý pocit, že „jedete“ na zelený proud. Bohužel to obvykle není pravda. Třífázové domácí FVE umí generovat proud pouze symetricky. Na všech fázích dodávají stejný výkon. Takže ve skutečnosti posíláte do sítě na dvou fázích 333 W a na třetí fázi odebíráte 667 W. Vaše domácnost je plně závislá na síti a klasických turbinových zdrojích.

Závěr

Celý tento článek vlastně popisuje problémy, které mají příčinu v základní vlastnosti solární energie – v její nahodilosti. Ukazuje, proč kilowatthodina energie z FVE nemá stejnou hodnotu jako kilowatthodina z klasických zdrojů. Ukazuje, že ekologická stopa solárního proudu není zanedbatelná a mnohdy převyšuje klasické zdroje. FVE mají mnoho smysluplných aplikací, například na horských chatách bez přístupu sítě. Klidně i jako součást sítě, pokud je v síti dostatek stabilních zdrojů. Ale pokoušet se nahradit klasické elektrárny nestabilními zdroji je ekologické a ekonomické šílenství.


reklama

 
foto - Repiský Andrej
Andrej Repiský
Autor pracuje ve vývoji střídačů u jednoho z předních světových výrobců komponentů pro FVE.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (377)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

29.10.2020 06:06
Snad jen dvě nepřesnosti: 1/ panely v jednom stringu mají být stejně osvětlené a být pod stejným úhlem. Na jeden střídač se mohou připojovat stringy z různých směrů a negativní vliv na výrobu bude zanedbatelný.
A střídače se dělají i nesymetrické, speciálně jsou žádány pro český (pseudo)trh, kde se výroba a spotřeba každé fáze vyhodnocuje zvlášť.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

29.10.2020 13:41 Reaguje na Richard Vacek
Jistě, některé střídače mají 2 MPPT vstupy, takže tam lze připojit např. dvě různé strany střechy. Stejně je ale připojený výkon na jeden střídač daleko menší, takže je potřeba víc elektroniky na jednotku výkonu.
O nesymetrických vím, ale jsou drahé a zhoršují ekonomiku FVE. Článek jsem chtěl držet stručný.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

29.10.2020 17:18 Reaguje na Andrej Repiský
Článek je výjimečně komplexní, což je skvělé a bylo příjemné si ho přečíst. A i proto ty dvě připomínky. A i na měnič s jediným vstupem je možno zapojit paralelně dva stringy - jeden např. na východ a druhý na západ. Ony ty pracovní body (napětí v bodu mppt) se s osvětlením moc nemění a tak dopoledne bude východní strana dávat třeba 95% výkonu a západní 5%. A odpoledne naopak. Tím se dosáhne rovnoměrnějšího využití měniče od rána do večera (výhoda pro samodomo instalace) a je pak možno na 5kW měnič napojit třeba 2x4kVA stringy.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.10.2020 07:21
Dobrý a poučný článek. Nic není tak čistě bílé a naopak tak černé jak je to některými lidmi veřejnosti, s odkazem na "vědu", předkládáno.
Odpovědět
va

vaber

29.10.2020 08:31
nemám žádné iluze o FVE, největší nedostatek je nestabilní výkon a velice malá účinnost
při porovnávání uhlíkové stopy každého zdroje el. energie se musí brát v úvahu uhlíková stopa při výrobě a uhlíková stopa při provozu ,obě stopy sečíst a vydělit množstvím vyrobené energie, s ohledem na životnost elektrárny,dostaneme množství CO2 na MWh
s výpočty je možné kouzlit, až dostaneme výsledek který se nám líbí
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 09:20 Reaguje na vaber
"Haselhuhn již v roce 2015 uvádí, že panely ze sériové produkcevroce 2009 měly EPBT (Energy Pay Back Time) dobu energetické návratnosti v jižní Evropě mezi 0,6 až 1,9 roku, vyprodukovaly při plánované životnosti 20 až 75 násobek energie. Dnes EPBT ve střední Evropě dosahuje u nejlepších technologií 100 násobek vyrobené energie oproti vynaloženým energetickým nákladům, včetně recyklace!"
https://www.email.cz/download/k/RjPiOnuAEzfpmVjCBLsPXBj6kHjqMpMbSeqCDYibihCUBapikHcA0Vtu3bDnemm8Qob1yM4/tz-cfa-28042020-final.pdf
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 08:49
Velmi solidní článek.
Odpovědět
ig

29.10.2020 08:53
Pěkný článek. Jen bych si podle své nedávné zkušenosti (náhodný rozhovor s několika aktivisty) dovolil doplnit tvrzení, že "Domnívají se, že uhelné elektrárny jsou nadbytečné a jejich odstavení je pouze otázka politické vůle." Ti, co jsem s nimi mluvil, moc dobře vědí, jak to je, ale nedbají. Jejich touhou je omezit výrobu elektřiny bez ohledu na důsledky - beztak lidi příliš moc konzumují a ekonomika by se měla utlumit, protože to není věc pro normální lidi, ale pro miliardáře a ti už mají vyděláno dost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 09:29 Reaguje na
Zkuste normální úvahu: V ČR stojí energetika asi z 58% na uhlí a 10% na OZE, 30% na jádru.
S rozvojem OZE se v koncepci nepočítá, s vodíkovými akumulacemi taky ne a s JE taky ne (poloviční náhrada Dukovan má stát až v roce 38). A uhláky bude nutno vypnout. Buď pod tlakem z Unie a hlavně z ekonomických důvodů.
Co tedy bude dál, jak si to soudruzi představují?
Logicky to vychází jasně: přijdeme o energetickou soběstačnost a budeme především dovážet. Nebude to žádná tragédie, ale vypadne další významný zdroj financí do státní kasy.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 10:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Asi by to chtělo neplácat nesmysly a dosud stále platnou státní energetickou koncepci si raději přečíst. Není pravda ani to, že se nepočítá s rozvojem OZE, ani není pravda, že počítá pouze s poloviční náhradou Dukovan.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 10:58 Reaguje na Emil Novák
Uhlelná komise ještě nic nevytvořila a poslední koncepce z roku 2015 počítá s 50% jádrem, ovšem nic jiného než jeden blok v Dukovanech se stavět neplánuje. Rozvoj OZE počítá do roku 30 s asi 3% navýšením, pokud vím. To je prakticky nic.
Pokud jsou k dispozici nějaké jiné a novější informace, omlouvám se, neznám je, pošlete mi odkaz, rád si to přečtu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 11:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Není pravda, že se nic jiného než jeden blok v Dukovanech stavět neplánuje. V Dukovanech probíhá papírování na dva bloky, počítá se i s dostavbou Temelína. ASEK z roku 2015 předpokládá zhruba zdvojnásobení výroby elektřiny z OZE, viz např. zde: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/aktualizace-statni-energeticka-koncepce-je-schvalena-co-je-to-za-dokument-a-co-noveho-prinasi
Je jasné, že dřív nebo později dojde k další aktualizaci státní energetické koncepce, kde budou cíle pro OZE ještě navýšeny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 12:31 Reaguje na Emil Novák
Tohle je hezký článek hlavně proto, že je z roku 2015. Takže se můžeme piodívat co se už splnilo:
50% z jádra je hezký nápad, ale doposud ještě nebyl ani vypsán tendr na dostvbu Dukovan, natož na cokoliv dalšího.
Takže si můžeme jádro odškrtnout.
Podpora OZE je silně chaoticá, podporuje se hlavně bipaliva kvůli kšeftu Agrofertu, nově budovaná fve má podporu nula.
Takže to můžeme odpískat taky. Co tam mám dalšího? NIC.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-slunci-nepreje-solarni-investori-miri-do-polska-ci-rumunska-116560
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 12:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Až na to, že nediskutujeme o tom, jak se daří koncepci naplňovat, ale o tom, co tato koncepce obsahuje. Vy jste tvrdil, že "s rozvojem OZE se v koncepci nepočítá, s vodíkovými akumulacemi taky ne a s JE taky ne". Odkaz vás usvědčuje ze lži. Toť vše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 15:07 Reaguje na Emil Novák
Koncepce, která se nenaplňujeje na asi tak na co?
Poslední výstupy (asi to byla uhelná komise? nebo energetici?) každopádně jaderná lobby, prostě nepočítá s OZE, rozvoj má být 3% a to je celý.
Proč asi naši solárníci staví v Rumunsku, Německu a Polsku?
Mě skutečně nezajímají kecy papalášů, mě zajímá co DĚLAJÍ! A to je dost tragédie.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 16:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Když vás koncepce nezajímají, tak o nich laskavě nelžete.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.10.2020 16:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět neustále opakujete stejné lži...
Jenom jedna vsuvka. Letos v lednu ČR odsouhlasila nárůst OZE na 22% k roku 2030 z aktuálních cca 15%. Toto souviselo s požadavkem EU z minulosti. Vzhledem k tomu, kam se EU mezitím vydala, tak dojde ke změně a to bychom se měli dozvědět ze závěrů uhelné komise.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 21:39 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nenapsal jste, kdo (ČR?) odsouhlasila 22% z OZE a hlavně, JAK toho chcete dosáhnout? Celé OZE je zhyenizované, solární baroni jsou zemští škůdci, fve má podporu nula. Jedině se bohatě dotují nesmyslná biopaliva a to ne kvůli ekologii, ale byznysu oligarchie.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.10.2020 21:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak že opět znovu...
Samozřejmě se jedná o ČR, když jsem reagoval na váš příspěvek týkající se ČR.
Uváděl jsem vám odkazy, jaké jsou v současnosti investiční dotace pro nové instalace. Dále jsem vám uváděl, že od příštího roku by v ČR měly být zahájeny aukce na OZE.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 07:50 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE nejsou zhyenizované. Jen se u nás o nich píše pravdivěji, než třeba v Německu, kde je do lhaní o OZE a vykazování jejich fiktivního přínosu zapojen prakticky celý státní aparát. Pochopitelně, až to praskne, o to větší to bude mazec.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 18:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Prasknou (i když dávno praskly) jen kremelské lži.
Odpovědět
DA

DAG

30.10.2020 09:30 Reaguje na Emil Novák
Pane Novák máte sice pravdu, ale připomínky pana Hanzla nejsou vůbec od věci. Ono skutečně, ta podpora OZE nevypadá nějak přehnaně. O jádru se mluví, ale skutečnost je velmi na vodě a uhelky jednou pod tlakem skončí. Já jak sleduji, že se uhelky prodávají do soukromé sféry, tak si tipnu, že je politici rozprodají a budou se je snažit udržet co nejdéle a všichni se na tom pěkně napakují na náš úkor.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 11:23 Reaguje na DAG
V současnosti platíme na podporu OZE ročně okolo 45 miliard Kč. To bych úplně neoznačil za částku, která "nevypadá nějak přehnaně." Těžko tedy můžeme tuto částku dále navyšovat.
O jádru se nejen mluví, ale podnikají se i konkrétní kroky. Ty sice nejsou moc vidět, ale jsou důležité. Jen za poslední cca rok byla vyřízena EIA, schválen investiční a dodavatelský model, v legislativním procesu je zákon o výkupu elektřiny z nízkoemisního zdroje, podána žádost o povolení k umístění jaderného zdroje, zahájen proces prenotifikace u Evropské komise, připravuje se vypsání výběrového řízení na dodavatele do konce roku a to jsem určitě ještě na něco zapomněl.
Na provozu uhelných elektráren se kvůli vysoké ceně emisních povolenek a zpřísňujících se emisních limitech dnes už nikdo nenapakuje.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 11:44 Reaguje na Emil Novák
Pokud se sesype EU, sesypou se i emisní povolenky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 18:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Sesype se leda váš načalnik v Kremlu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 18:44 Reaguje na Emil Novák
Ono je důležité, kam ty peníze jdou. FVE dnes nemá pro nové instalace dotace vůbec žádné.

"V těch 46 mld ročně je elektřina (tedy slunečníci nejvíce + větrníci + vodníci + biomasa + spalování odpadu) jen cca 1/2, zbytek jsou příměsi benzínu a nafty (takže v konečném důsledku Babišovo impérium)".
Martin Prokš20. červenec 2020, 23:53 oenergetice.cz

Takže se dá říci, že je to úplně stejné, jak v ostatních oborech. Financuje se především byznys soudruha bez jakéhokoliv ohledu na ekologii.
Proto se u nás OZE vůbec nerozvíjí a solárníci budují v zahraničí. Sme sami iba chuji.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

30.10.2020 20:02 Reaguje na Pavel Hanzl
No, vy tedy perlíte :-), to vám opravdu není alespoň trochu trapné?
Viz odkaz se dozvíte, do jakého sektoru OZE šla jaká finanční podpora od roku 2013 - 2019.
Např. za rok 2019 podpora pro FVE + VtE + VE + biomasa tvořila 85% celkové sumy.
https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/statistika-poze/poskytnuta-podpora-2013-2019
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.11.2020 10:16 Reaguje na Jaroslav Studnička
Kdybyste uměl číst, tak bste si všiml, že uvádím pouze citaci.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.11.2020 13:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Co si příště místo chybné citace najít oficiální zdroj?
To se vám ovšem nehodí do konceptu, že?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.11.2020 13:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Přebírání chybných informací vás neomlouvá!!!
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 20:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste ubohý lhář.
Program Nová zelená úsporám nabízí pro domácnosti na fotovoltaický systém dotaci až 150 tisíc Kč:
https://www.mzp.cz/cz/articles_170615_Novinky.cz_nova_zelena_usporam_NZU_fotovoltaiky
Z programu OPPIK může podnikatel dostat dotaci až 50 milionů Kč, tato dotace může pokrýt až 80 % prokázaných nákladů.
https://www.oppik.cz/dotacni-programy/uspory-energie-dotace-na-fotovoltaiku
Z těch 46 miliard Kč (konkrétně 45,4 miliardy v loňském roce) připadá na obnovitelné zdroje 42,5 miliardy korun, z toho pro solární elektrárny 29,1 miliardy korun, bioplynové stanice 6,8 miliardy korun, biomasu 3,3 miliardy korun, vodní elektrárny 2 miliardy korun a větrné elektrárny 1,3 miliardy korun. Ta údajná polovina "příměsi benzínu a nafty" je další z řady vašich lží, které tu neustále šíříte všude kolem. Vzpamatujte se už, člověče!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 22:29 Reaguje na Emil Novák
Lžete pouze vy.
Vypadá to hezky, byrokracie jak dycky mohutná, ale výsledky?
"Stav výzvy: Program v současné době není otevřen"
Tak něco ze skutečného života:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-slunci-nepreje-solarni-investori-miri-do-polska-ci-rumunska-116560
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 23:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdo z tohoto dotačního programu dotaci chtěl, mohl podat žádost do 31. srpna. Nová zelená úsporám běží. Byrokracii za vás ráda vyřídí firma, která vám panely nainstaluje. Dělají to levou zadní. Kdybyste si ten váš odkaz přečetl pořádně, tak ten se týká velkých solárních parků, na který uvedené dotace pochopitelně nemíří.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.11.2020 10:32 Reaguje na Emil Novák
Jenom hudba minulosti:
"Návrh zákona také ukončuje podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu od 1. ledna příštího roku".
https://www.cefas.cz/legislativa/prezident-zeman-podepsal-novelu-snizujici-podporu-obnovitelnych-zdroju.html
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.11.2020 10:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta novela je z roku 2013, vy experte. https://www.denik.cz/ekonomika/prezident-zeman-podepsal-novelu-snizujici-podporu-obnovitelnych-zdroju-20130917.html
V dotační výzvě OP PIK se jen v letošním roce vyplácí 500 milionů Kč.
https://www.elektrina.cz/dotace-na-fotovoltaiku-2020-a-nova-zelena-usporam
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.11.2020 13:58 Reaguje na Emil Novák
:-)))), teda panu Hanzlovi se nedaří...
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 08:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Když se musí dotovat jejich provoz, tak je velice dobře, že žádné nové nevznikají. Opravdu jako občan nechci podporovat sladký život stále narůstajícímu počtu bezcenných parazitů.
Spíš podpořím někoho, kdo provede "odčervení" naší ekonomiky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.11.2020 10:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy vůbec nevíte, jak Němčouři dotují energii z OZE, že?
Každý si vysoutěží na burze svoji cenu, bývá to asi 40 - 60 eur/MWh. Tj. méně, než u nás.
Pokud je cena na trhu nižší, stát to producentovi doplatí na jeho úroveň, pokud je vyšší, on vrací státu.
Uvádí se u nás jen to, co platí stát, vratky nikoliv.
To má obrovskou výhodu v jistotě výrobce, proto v Německu OZE velmi jede.
U nás uvádí gigantické dotace, ovšem jen v rámci solárního (biopalivového) tunelu, do budoucna nic. Tj. za giga mega jsme si pořídili kulový.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.11.2020 11:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestli to ví pan Šimůnek sice nevíme, protože o tom nic nepsal, ale zato bezpečně víme, že to nevíte vy. Na žádné burze výrobci OZE nesoutěží, když někde soutěží, tak v aukcích. Fotovoltaika do 750 kWp má pevně stanovený feed-in tarif. S tou vysoutěženou cenou je to také jinak.
Pro představu trocha aktuálních čísel. "Podle německého síťového regulátora se celková výroba elektřiny z podporovaných obnovitelných zdrojů v příštím roce odhaduje na 228 TWh. Provozovatelé přenosové soustavy předpokládají celkové platby provozovatelům těchto zdrojů ve výši 34 miliard eur". Z toho naprosto jednoduchým výpočtem plynou průměrné náklady ve výši 149,12 EUR na MWh.
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecko-zastropovalo-prispevek-podporu-oze-kvuli-deficitu-uctu-by-jinak-prudce-vzrostl
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.11.2020 12:35 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE nesoutěží, OZE mají přednostní nucený výkup za vysoce nadtržní cenu.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:07 Reaguje na DAG
Na váš úkor? Povídejte, čím na to doplatíte.
Odpovědět
MV

Martin Vlk

29.10.2020 10:37 Reaguje na Pavel Hanzl
A odkud ji budeme dovážet, když všichni sousedé budou mít také hlavně OZE? Říká vám vůbec něco fyzikální zákon pojednávájící o odporu? Každé vedení má své ztráty, čím delší vedení je, tím větší jsou ztráty. Energetické soustavy jsou sice navzájem pospojovány v rámci celé Evropy, ale to neznamená, že ta energie může putovat tak daleko. Jediné, co to v rámci celé Evropy znamená je, že frekvence střídání je stejná, nic víc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 11:02 Reaguje na Martin Vlk
Běžně přes naše území chodí výkony ze severu na jih, běžně kupujeme i prodáváme energii v rámci celé Evropy, Němci ze severních VE polí zásobují i Francii a naopak. Už se staví i podmořský kabel z Británie do Evropy.
My bychom mohli využít naši polohu uprostřed Evropy a stát se akumulátorem, protože špičková elektřina bude vždy dost drahá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 12:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Ve skutečnosti ne, jen přetlačujeme naším výkonem výkon v dalších sítích, který pak odteče na místo spotřeby.
Je to trochu podobná situace (díky, Jene Amosi, za inspiraci), jako když do přehrady z jedné strany dorazí povodňová vlna a na druhém konci, prakticky v tu samou dobu (korigovanou o průchod tlaku vodou na patřičnou vzdálenost, což je vyšší rychlost než šíření zvuku vzduchem) začne na hrázi narůstat odtok. Přitom ta povodňová voda dorazí k té hrázi až za hodiny nebo dokonce dny.

A pokud by mezi výrobcem a příjemcem elektřiny nebyla +- saturovaná síť, tak by ta vyrobená elektřina buď vůbec ke spotřebiteli nedorazila, nebo s drastickými ztrátami.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 12:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy nikdy neuvěříte té úplně základní podmínce funkčnosti úplně všeho: lidé, kteří to dělají a mají to v rukách, tomu skutečně rozumí.
Já vím, vy to máte z Ruska, kde si už ani fusekle sami neuštrikují.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 12:46 Reaguje na Pavel Hanzl
To, že někdo něčemu rozumí, neznamená, že to, co dělá, je správně. Dozorci od plynových komor byli také profesionálně na úrovni, když mám použít názorný příklad.

A druhou věcí je, že pro fašismus, socialismus a podobné směry je velmi typické, že lidé, kteří to "mají v rukách" (typicky ideologičtí a političtí lídři) tomu nerozumí a navíc za svá rozhodnutí ani nenesou bezprostřední odpovědnost. A tohle máme i v EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 15:10 Reaguje na Jan Šimůnek
Tady máte jasný důkaz, že pořád lžete:
https://oenergetice.cz/elektrina/nemecko-hlasi-rekordne-spolehlive-dodavky-elektriny-nasobne-lepsi-nez-cr/
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

29.10.2020 15:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Když v Německu nevyjde předpověď větru nebo slunce, velké fabriky se musí odstavit, aby zachránily síť. Takže síť je spolehlivá, ale poškozuje to značně ekonomiku: https://www.en-former.com/faz-stromengpaesse-erneuerbare-grossverbraucher/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 21:52 Reaguje na Andrej Repiský
Dobře, a proč to nastává? Protože JEŠTĚ nejsou vybudovány dostatečné kapacity v akumulací.

Mě přidá naprosto úžasné, že tak obrovská ekonomika jako je Německo může jet skoro z 50% na OZE!!
A vy je kritizujete, zatímco my se shrabe ve fve na nějakých 2.7%.
Skutečně nepláčete na nesprávném hrobě?
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 08:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je, že ani nemáme princip, na jehož základě by se ty akumulační kapacity vybudovaly. Akumulátory pro potřebnou kapacitu hasnou na nedostatku klíčových surovin, přečerpávacích vodních elektráren také tolik nemáme (a ekologové dělají vše pro to, aby se už žádné další v lokalitách padajících do úvahy nevybudovaly). I ten DOL by se mohl uplatnit jako soustava přečerpávacích elektráren a opět proti němu bojují hlavně ekologové.
Čili ono JEŠTĚ bude trvat velice dlouho, případně až do doby naplnění onoho "ještě", kvůli kterému nemáme perpetuum mobile.

Těch 50% v Německu je jen fikce. Tolik energie se sice vyrobí, ale protože se nedá ani spotřebovat ani akumulovat, tak se buď prodá, někdy dokonce za negativní cenu, nebo zlikviduje posunem fázování některých elektráren. Pokud by se by se do statistiky zahrnula jen smysluplně spotřebovaná elektřina, bylo by toho mnohem méně. A to má oproti nám Německo výhodu v možnosti stavět větrné parky na moři, kde fouká výrazně častěji než u nás a menší procento FV elektráren, které jsou prakticky zcela k ničemu.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Navíc, Hajzl tady míchá dva pojmy....energie, a elektrická energie.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Navíc, Hajzl tady míchá dva pojmy....energie, a elektrická energie.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Hajzle, nelžete tady. Téměř 30 procent spotřeby energie v Německu je kryto ropou, o něco méně zemním plynem, dalších 28 je uhlí, a teprve ten zbytek je jádro a FVE. Vaše stupidní lži, že se v Německu topí elektřinou z FVE, a technologické teplo se vyrábí z elektřiny z větráků je úplně mimo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 17:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Bylo vám odpovězeno i s odkazem.
Prostě OZE jsou cesta do slepé uličky. Nic jiného. Včetně toho, že budete-li mít jen energii z OZE, tak vůbec nevyrobíte FV panely, případně další klíčové komponenty OZE.
Odpovědět
MV

Martin Vlk

29.10.2020 19:52 Reaguje na Jan Šimůnek
Děkuji, že jste se to méně chápavým pokusil vysvětlit trochu jinak-názorněji, byť v tomto konktrétním případě bez úspěchu :D . Jen v jediném bych možná nebyl tak úplné pesimistický. Nemusí jít zcela o slepou uličku. Pokud budeme mít v energetické soustavě dost přečerpávajících elektráren a nebo doma dost starých dobrých akumulačních kamen, můžeme tu jalovou energii přecijen užitečně využívat. Bohužel lidé se trapně domnívají, že když mají tepelné čerpadlo místo plynu, že jsou "eko". Realita je taková, že díky malému výkonu musí takové TČ běžet podstatně déle a v rámci "ekologie" mají pak třeba 22 hodin nočního proudu, což je samozřejmě politika. Tolik jalového proudu samozřejmě není a TČ tedy odebíra klasickou energii, kterou je třeba hlavně vyrobit. Původní záměr, že se využívá tzv. jalová elektřina, která by beztak vyšuměla v drátech je tytam. Místo toho je třeba navyšovat výrobu elektrické energie, aby ty TČ mohly běžet.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 08:10 Reaguje na Martin Vlk
Ano, máte pravdu, jakási akumulace, i jak ji popisujete je možná, je ovšem otázka, nakolik by nás to vytrhlo. Obávám se také, že spousta lidí, kteří dříve naletěli na různé ekologické projekty, bude tyhle věci sabotovat, protože se nebudou chtít nechat znovu podvést (třeba jako ti, co koupili "ekologické nafťáky" a dnes je ekologové hyenizují a navíc jim hrozí ekology prosazované zákazy vjezdu do některých lokalit).

Nicméně asi by měly určitý význam jakési "megaakumulačky", schopné vyrábět elektrárensky použitelnou páru. Navíc by se mohly vyhřívat přímo solární energií (zrcadla, vysokoteplotní kotel v ohnisku a akumulace tepla v podzemí), což je výhodnější než FV panel (i ekologičtější) a využije se daleko vyšší procento energie ze Slunce. Právě proto EU vymýšlí a podporuje vodík, do kterého se dá uskladnit jen několik málo procent sluneční energie.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

30.10.2020 12:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Zřejmě mluvíte o koncentračních solárních elektrárnách. V americe na to přišli už dávno a několik jich už delší dobu provozují. Bohužel však jsou nerentabilní a mají taky spoustu negativních vlivů. Například koncentrovaným světlem spalují ptáky přímo ve vzduchu.

https://www.greentechmedia.com/articles/read/americas-concentrated-solar-power-companies-have-all-but-disappeared
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 08:10 Reaguje na Andrej Repiský
Jistěže to má nevýhody, ale teplo se dá docela dobře akumulovat, čímž by padl hlavní problém FV elektráren, jejichž výkon kolísá s přechodem jakéhokoli mráčku přes slunce.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:19 Reaguje na Martin Vlk
Ano, přesně tak, normální akumulačky je řešení. Ve dne se nabijí, a v noci topí. Na jeden domek by stačilo v zimě tak půl hektaru, a půjde z toho nabít i ten Enyaq. Stačí vynásobit počet domácností tím půl hektarem, a budeme doma, kolik těch panelů je potřeba jen pro domácnosti.No, a protože pro průmysl a veřejnýsektor toho bude potřeba ještě 3x tolik, tak se to celé ještě vynásobí 4.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 21:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Proč ne? Pece se úspěšně rozpalují vodíkem, ocel se tím taví taky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 08:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Pec sice můžete rozpálit vodíkem (za šílenou cenu ve srovnání s koksem), ale naprostá většina ocelí potřebuje určitý podíl uhlíku.
Vodíkem se v současnosti vyrábí jen ultračisté železo, které prakticky nerezaví. Jeho mechanické vlastnosti ovšem nejsou nic moc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 15:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase špatně, jak dycky:
https://oenergetice.cz/emise-co2/thyssenkrupp-bude-vyrabet-bezemisni-ocel-pomoci-vodiku/
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 08:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Takových blábolů jsem četl.
Prostě toho vyrobí trochu kvůli ideologii a šmitec.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

31.10.2020 19:46 Reaguje na Pavel Hanzl
BUDE vyrábět, BUDE. Za X let. Pokud to vyrábět půjde, protože to JEŠTĚ neví, jestli to vodíkem půjde vyrábět. Je to ve Vámi odkazovaném článku, stačí jen číst a chápat.
Takže zatím ještě nic nevyrábí a ani když to půjde, pár let vyrábět ještě nebude.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, rozpalovat můžete jak chcete, když budete mít k dipozici Železnou rudu, tak to bude plat prtné, potřebujete redukční činidlo. A to je v tomto případě Žhavý koks, který odebere tomu třeba Magnetovci (Fe3O4) kyslík.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.11.2020 14:08 Reaguje na Daniel Višňovský
Jako redukční činidlo se dá použít přímo vodík, ale významná část ocelí potřebuje také určitý podíl uhlíku, který by se takto do železa nedostal. Nicméně analyticky čisté Fe se redukcí vodíkem vyrábí.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:21 Reaguje na Pavel Hanzl
A kolik toho utavíte, pokud budete mít k dispozici plochu o velikosti třeba Vítkovic? Zkuste zaokrouhlit na statisíce tun oceli ročně.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hajzl, kde se v Německu ve velké vyrábějí ty FV panely? Chci slyšet konkrétní místo, a také údaj, ze jterých konkrétních FV farem je to napájené.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

29.10.2020 12:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Vypnout v době kritického nedostatku elektřiny uhláky znamená revoluci. To si každý politik raději rozmyslí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 15:11 Reaguje na Karel Tejkal
Kde máte kritický nedostatek elektřiny? Na Paroubkově Marsu?
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 16:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Ve střední Evropě, zřejmě dříve než si vy vůbec dokážete představit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 21:27 Reaguje na Emil Novák
To je možný. Ty naše přestárlé uhláky půjdou do dža asi velmi svižně.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Vyprávějte o otm, co je "přestárlý uhlák" sídlištní výtopny, a uhelné kotle v domácnostech?
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 08:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Stačí, když v Německu přestane foukat vítr, a naše a polské uhláky musejí jet naplno, aby Německo nespadlo do blackoutu.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Když vypnete přívod tepla vyrobeného z uhlí na sídliště, tak domácnosti spustí přímotopy, a máte blackout během sekundy, hlupáku. Hajzlům se těžko vysvětluje, že uhlí slouží především k vytápění, a výrobě technologického tepla.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Vaše úvaha je lživá, a napište své skutečné jméno, nezaměnujte neustále v příjmení písmena n, když vwe skutečnosti se píšete s j. 84 veškerých energetických toků se děje mimo elektřinu, vy máte stejně jako všichni další ekodementi jeden problém, že energetika pro Vás znamená pouze výrobu elektrické enbergie.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

29.10.2020 13:52 Reaguje na
Ano, někteří aktivisté to vědí. Dost často počítají s tím, že se spotřeba elektřiny sníží, jen je potřeba investovat do "zlepšení efektivity". Fascinuje mě, že pro záchranu planety se spoléhají na tak nepravděpodobný scénář, vzhledem k tomu, že za posledních 60 let spotřeba pořád stoupá. Někteří vědí, že snížit spotřebu nelze demokraticky, tak prosazují jakýsi socialismus (viz např http://www.aufbruch-salzburg.org). Když namítám, že v době socialismu u nás i jinde se katastrofálně ničilo ŽP, tvrdí, že oni vymysleli "lepší" socialismus :-D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 15:16 Reaguje na Andrej Repiský
Elektřiny se bude spotřebovávat stále více, protože je to jediný společný jmenovatel pro OZE a musí časem nahradit veškerý fosilní uhlík. I v dopravě i průmyslu. Na to se taky zdroje dimenzují, zatím nestíhají akumulace. To by byla naše parketa, nebýt tu babišistán.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 08:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemůžete vyrábět akumulátory, které neexistují jako funkční ani v prototypu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.11.2020 10:30 Reaguje na Jan Šimůnek
https://oenergetice.cz/nemecko/nemecka-spolecnost-apex-energy-zprovoznila-zarizeni-vyrobu-zeleneho-vodiku/
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/kalifornska-energeticka-komise-podporuje-vyvoj-technologii-skladovani-energie-bez-uziti-lithiovych-baterii/

Odpovědět

Jan Šimůnek

1.11.2020 12:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže pokusy akumulovat elektřinu do vodíku už dvakrát zkrachovaly. Někteří lidé jsou prostě nepoučitelní. Nebo je to celé jen bluf, podvod. Penězovod do těch "správných" kapes.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:28 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, vodík se v dopravě s úspěchem používal - zkuste si prohlédnout fotečky vzducholodi Hindenburg :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.11.2020 14:10 Reaguje na Daniel Višňovský
Ovšem ne jako pohon, ale jako nadnášení. Incident v Lakehurstu ukázal, že to jakési mouchy má.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 09:16
Autor je zcela zablokován v přítomnosti, přitom právě fve je energií budoucnosti.
Příklad: Energetickou náročnost výroby počítá na uhlíkové zdroje, pokud ale třeba Německo má už 50% energie z OZE, i jejich výrobny panelů mají poloviční uhlíkovou stopu.
Přímo legrační připomínka je, že pece musí mít stabilní příkon, takže nemůžou jet na OZE. Přitom Německo má asi 3x spolehlivější dodávky síťové elektřiny, než my. (oenergetice.cz)
Zálohu OZE počítá pouze jako uhlíkovou, přitom velkou část už dnes tvoří vodní špičkové nebo akumulační elektrárny a všemožné bateriové systémy, nejen lithiové.
Ostatní výtky (přetoky zadarmo atd.) jsou pouze organizačního nebo technického rázu, keré se průběžně řeší a s rozvojem akumulací (asi hlavně vodíkových) budou postupně mizet. Taky budoucí spotřeba elektřiny bude jiná, než dnes. Bude jí potřeba více pro klimatizace a elektromobilitu a tam je fve velmi výhodná.
Žádná energie nikdy nemůže být úplně bez externalit, srovnávat fve park s rozkvetlou loukou nelze. Ale s velkolomem na uhlí ano a to srovnání vyzní jasně.

Je zcela jasné, že cesta OZE není hladká a suchá, je hrbolatější než u dávno zmáknutého fosilu, jenže vede do budoucnosti. To cesta foesilního ulí vede pouze do pekla, 40 miliard tun CO2 emitovaných ROČNĚ do atmosféry je pomalá vražda. Takže na výběr skutečně nemáme, v tomhle není co řešit. Jádro je někde napůl, rozhodně bych ho nezatracoval, ale stavět na něm budoucnost není rozumné.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Německo prakticky žádné výrobny panelů nemá, jejich výrobny panelů jsou v Číně, která vyrábí cca 70% elektřiny v tepelných elektrárnách.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 09:36 Reaguje na Emil Novák
Současnost. V Číně jedou OZE nejrychleji z celého světa a Německo taky plánuje (nebo už staví??) dost velké kapacity výroby fve nejen panelů. Právě pro překlenutí důsledků korokrize se to dost hodí.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 10:11 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE v Číně rostou, ale nejvíc ze všech zdrojů roste právě uhlí. Přírůstek jednotlivých zdrojů mezi roky 2018 a 2019: tepelné elektrárny +120 TWh, vodní elektrárny +69,8 TWh, jaderné elektrárny +53,7 TWh, solární elektrárny +46,9 TWh, větrné elektrárny +39,9 TWh.
Němci měli svého času největšího výrobce panelů na světě, ten ale stejně jako všichni ostatní zkrachoval, protože nedokázal čelit produkci levných panelů z Číny. Nepomohlo jim ani zavedení cla na dovoz panelů z Číny. Takže plánovat mohou co chtějí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 11:09 Reaguje na Emil Novák
Názoryy v Číně se rychle mění, loni touhle dobou vůbec nic neřešili a otvírali týdně jeden uhlák. Pak zavedli uhelný strop, poslední informaci mám, že budou čadit do roku 30 a do r. 60 budou neutrální. Tož počkáme.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 11:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Do roku 2030 mají čínské emise stále růst, jejich prohlášení k roku 2060 jsou ukázkový příklad toho, že slibem nezarmoutíš.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 12:36 Reaguje na Emil Novák
Dobře. Ale posun za půl roku je skutečně obrovský. V dalším kroku čekám zablokování výstavby uhláků úplně, pak možná i odstavování a pokles emisí v půlce desetiletí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 12:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Může se vůbec věřit výkaznictví totalitního státu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 15:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Jak kterému. Číně se dá věřit aspoň na 60% Rusku na nula.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 17:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Viděl bych to spíš opačně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 21:28 Reaguje na Jan Šimůnek
Kdy Putin naposled nelhal? Naposled když říkal, že napadení Krymu si plánoval dávno před Majdanem.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 12:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Posun je obrovský ve slibech, v konkrétních krocích k žádnému obrovskému posunu nedošlo.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.10.2020 21:20 Reaguje na Emil Novák
Reálná klimatická politika, to jsou vlastně jen sliby a závazky do dostatečně vzdálené budoucnosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.11.2020 10:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Hluboký omyl:
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/spojene-kralovstvi-podil-oze-vyrobe-elektriny-q2-dosahl-446/

Británie jako uhelná velmoc uhlí prakticky zrušila.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 21:23 Reaguje na Emil Novák
Moloch velikosti Číny se hýbe pomalu.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:31 Reaguje na Emil Novák
V roce 2060 skutečně na nule budou. Kde nic není, ani čert nebere. Pak se bude holt získávat z lidského proteinu, jiný zdroj tam nebude.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, Budou, HAJZLE. Ještě je také potřeba napsat proč. Je to proto, HAJZLE, protože Čína má těžitelného uhlí asi tak na 30 let současné spotřeby.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

29.10.2020 10:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Doložte svá tvrzení. Nebo jsou stejná, jako Vaše povykování letos na jaře o 500letém suchu? Venku právě prší. Zase.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 11:06 Reaguje na Jiří Daneš
Když je 500. leté sucho (což jsem si samozřejmě nevymyslel já) tak to neznanemená, že bude za rok zase 600. leté a pak 700. leté atd.
Letos prší, ale nikde není napsáno, že příští rok bude pršet zase, spodní vody jsou tak zdecimované, že by takhle muselo pršet asi 5 let aby se dostaly do normálu.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

30.10.2020 01:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Nikde není napsáno, že příští rok bude zase sucho. To, že sucho bude pokračovat i letos, to jste tvrdil Vy a nazval jse to 500letým suchem. Já jsem Vám rozumněl tak, že podle Vás tady bude sucho, takové, jaké tady 500 let nebylo. Letos, po 500 letech mělo podle Vaší prognosy, být zas takové sucho, jaké bylo naposled před těmi 500 léty. Jak jste to myslel Vy, to zase nevím já, jen vím, že jste se odvolával na nějaké světové kapacity v oboru. Ale nejen Vy, kvůli předpokládanému trvalému vysychání krajiny v důsledku růstu OC2 v atmosféře a tím i teplot, bylo dokonce zřízeno státem (nebo kým) Intersucho. A ono nakonec pršelo tak že už ja vody dost, i spodní s výjimkou míst tradičně postihovaných suchem, míst ležících v deštném stínu Krušných hor.
Ono dokonce pršelo pravidelně ob dva, tři dny, to dost vydatně po celé léto. Ani vedra pokud byla tak je krátce, pár dní a pak zase pršelo a ochladilo se. Tak jak vždycky bývalo v minulosti zvykem, před léty 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

30.10.2020 01:07 Reaguje na Jiří Daneš
...CO2...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.11.2020 11:01 Reaguje na Jiří Daneš
Klima se nemění lineárně a vždy jsou výkyvy. Teď jsou výkyvy převážně (ne vždy!!) směrem nahoru, proto se hovoří o klimatické změně. Letošek bude celosvětově zase nepatrně teplejší, než loňský rok.
U nás bude asi naprůměrně srážkový rok, ale ne o moc, na jaře to vypadalo katastrofálně, protože byla extrémně suchá zima. Samozřejmě doplnění spodních vod je jen místní.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 08:19 Reaguje na Pavel Hanzl
"Hrboly na cestě" k funkčním OZE jsou dány fyzikálními limity. Tudíž je nelze "odkecat". Lze jen po určitou dobu úspěšně skrývat problémy (jak to dělal třeba i Husákův režim). Ovšem jen do té míry, kdy už realita převýší propagandistické blábolení. Pak se to celé sesype jak domeček z karet (nebo jako socialismus ve státech RVHP a Varšavské smlouvy).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.11.2020 12:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Tohle vždycky hlásali komunisti i nacisti a kde jsou dnes a kde je Západ?
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.11.2020 12:33 Reaguje na Pavel Hanzl
V ...
Místo demokratického a kapitalistického EHS je na jeho místě sociálfašistická a prototalitní EU. Takže ti komunisté měli, alespoň do jisté míry, pravdu.
Mráz dnes nepřichází z Kremlu, ale z Bruselu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.10.2020 09:37
Střízlivý pohled na FVE, který se sice některým lidem nebude líbit, ale
přesně popisuje lapálie s FVE u mého kamaráda praktika. Ten se nechal
před léty zlákat, utratil značnou částku z odstupného a nyní už zcela
procitl. Panely pomalu stárnou, zvyšuje se poruchovost, servis je drahý
a efekt asi nikdy nepokryje náklady. Sám sobě si nadává do blbů, že do
toho šel, když nemá nasmlouván výkup jako ti solární baroni. V létě
má výkon takřka k ničemu a po zbytek roku ho vykrývá ze sítě. Navíc
musel rekonstruovat před instalací střechu a to zcela zbytečně, protože
to bylo pouze k vůli instalaci panelů. Tak by ji nemusel rekonstruovat
dodnes. Já měl stejné plány, ale díky mému vzoru v kamarádovi jsem to
odpískal a jsem mu vděčen za objektivní hodnocení kladů a záporů. Tímto
děkuji autorovi článku za jiný, než pouze aktivistický názor různých
nadšenců, agitátorů a dohazovačů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 09:48 Reaguje na Břetislav Machaček
Nevím, kdy to váš kamarád pořizoval, ale v tom oboru je extrémně rychlý vývoj. Panely i baterie za 10 let spadly cenově na desetinu ceny, taky celá elektronika je dost jiná, projekčně je to samé.
Hlavní problémem je u nás legislativa a hlavně cílené klacky pod nohy (fakturace podle fází, na pár fve panelů musíte mít licenci (živnost) a podobné nesmysly). V normálních zemích se používá chytrý elektroměr a ten efektivitu celé domácí fve výrazně zvyšuje.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.10.2020 09:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechte už té agitace, stejně nikoho normálního nepřesvědčíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 11:11 Reaguje na Břetislav Machaček
Já skutečně nikoho nechci přesvědčovat. Že má kamarád zmaštěnou fve přece neznamená, že celý systém je k ničemu. V normálních zemích na to úspěšně jedou statisíce (milióny??) domácností.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 12:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to v rozporu s realitou fyzikálními zákony. Faktem je, že jsou ve světě země, kde většina domácností jeden na hromádku sušeného velbloudího trusu denně.
MMCH muslimský (a židovský) zákaz vepřového kvůli svalovci stočenému byl smysluplný jen pro kočovníky, kteří mohli na trusu nebo trávě maso jen trochu očadit. Z hlediska městského obyvatelstva, které mělo výkonnější zdroje tepla a efektivnější pece byl nesmyslný, protože toho parazita jednoduše upekli nebo uvařili.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:35 Reaguje na Pavel Hanzl
HAJZLE, vy nás ale dokola přesvědčujete, že ta FVE nejde!!!!!!!!!! Kdyby šla, tak bouchete pěstí do stolu, postavíte nějakou malou, řekněme 100GWp elektrárnu, představenstvo ČEZ by si to hodilo, a vy byste pak mohl argumentovat právě tou fotkou. Jestli potřebujete, tak já Vám nakonstruuju lis, kterým budete moci pěchovat chehctáky do žoků, pokud máte problém s tímto.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 12:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, ale za rozumnou cenu se dá pořídit něco, co utáhne LED osvětlení, nabíjení notebooku nebo mobilu, pár hodin televize denně a jednou za čas pumpu domácí vodárny. I ledničku už musíte mít plynovou (z P-B bomby).
A to je ještě vhodné mít panely kombinované s vrtulí, aby se občas akumulátory dobíjely, i když nesvítí slunce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 12:39 Reaguje na Jan Šimůnek
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecko-planuje-konce-roku-2025-vypsat-aukce-40-gw-ve-vetrnych-solarnich-elektrarnach/

To je výkon asi 40 našich temelínských bloků.
Za 5 let. A my plánujeme za 18 let postavit JEDEN.
Odpovědět
ig

29.10.2020 13:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy už tady jen tak trollíte bez argumentů. I kdyby nám tady Weihnachtsmann přes noc postavil třeba padesát gigawattů solárních elektráren, tak nám budou více-méně k ničemu. A to je to jádro problému.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 20:03 Reaguje na
Pokud článek z oenergetice.cz je pro vás "trollení bez argumentů" tak se propdáte někam do šimůnkolandu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 08:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Propaganda jak za Goebbelse.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.11.2020 12:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Tady je realita z GB. 62% elektřiny z OZE je maximum, jinak 40%. To by tam museli mít miliardy ledek.
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/spojene-kralovstvi-podil-oze-vyrobe-elektriny-q2-dosahl-446/
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:38 Reaguje na Pavel Hanzl
HAJZLE, já jednu FV elektrárnu postavil, a je to přesně tak, jak popisuje pan Šimůnek. jedna úsporka, dvě pohádky pro děti na notebooku, a místo ledničky skřínka mimo dům. A ta ekergie se akumuluje v 6 hlubokovybíjecíxch trakčních bateriích.
Odpovědět
OK

Osvald Korner

31.10.2020 19:25 Reaguje na Břetislav Machaček
Prosím nepíšte odpovede typu JPP staviam FVE 12 rokov a dnes ma FVE návratnost pri komerčnej cene elektriny 5 ročnú návratnost a ceny padajú a padajú....
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.11.2020 08:06 Reaguje na Osvald Korner
A měla by tu návratnost i bez dotování provozu z kapes občanů a bez přednostního výkupu této elektřiny?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.11.2020 12:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Jistě. V Německu dotují OZE právě proto, že ta energie je tak děsivě levná, že by to nikdo neprovozoval.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.11.2020 12:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Je tak děsivě levná (případně má i zápornou cenu), protože je vyráběna v době, kdy ji není zapotřebí. A protože není zvládnuta její akumulace (vodík je jen v praxi nepoužitelná fantasmagorie).
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.11.2020 14:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Tam větší hovadinu jsem již dlouho neslyšel, ani od vás :-)
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:39 Reaguje na Osvald Korner
A máte to včetně baterií, vy čobolskej ignorante, nebo s tím svým jalovým výkonem zatěžujete sít pouze v létě?
Odpovědět
MD

Marek Drápal

29.10.2020 10:11
Autor se na jedné straně v článku vymezuje vůči zbytečně optimistickým pohledům na problémy OZE a zároveň předvádí druhý extrém. Článek má bohužel k vyváženosti hodně daleko. Od člověka z praxe bych čekal alespoň základní znalost asymetrických střídačů, jednofázových střídačů, srovnání výnosové křivky východo-západní orientace FVE s jižní orientací, znalosti energeticky šetrnějších technologií výroby FV panelů (monokrystaly versus technoglogie Evergreen Solar - EPBT včetně rámu pod jeden rok) atd. Argumentace těžbou uranu z moře je utopií zcela na úrovni laboratorních baterií s famózním složením a efektivitou. Srovnávání záložních zdrojů se zdrojem trvalým je srovnávání jablek s hruškami. Atd. atp.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

29.10.2020 10:27 Reaguje na Marek Drápal
Tenčlánek je možná z úzce odborného hlediska navyvážený, ale pro laiky, jímiž většina většina populace je, je srozumitelný a dostatečně informativní, na rozdíl od některých účelovových OZE podporujících odborných článků, které preferují jen to či ono mínění autora.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

29.10.2020 10:29 Reaguje na Marek Drápal
Ten článek je možná z úzce odborného hlediska nevyvážený, ale pro laiky, jímiž většina většina populace je, je srozumitelný a dostatečně informativní, na rozdíl od některých účelovových, OZE podporujících odborných článků, které preferují jen to či ono mínění autora.
Odpovědět
OK

Osvald Korner

31.10.2020 19:31 Reaguje na Jiří Daneš
Pan Danes vysvetlím Vám to jednoducho všetko čo ste si zakúpil do svojej domácnosti Vas stalo investičné a stoji prevádzkové peniaze kúpte si FVE a celý život Vám bude prinášať peniaze pri min prevádzkových nákladoch.....
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 10:29 Reaguje na Marek Drápal
Jenomže zatímco ty baterie s famózním složením a efektivitou by byly potřeba k dosažení uhlíkové neutrality pomocí OZE ještě před rokem 2050, tak současné známé těžitelné zásoby uranu s využitím uzavřeného palivového cyklu vystačí zhruba na 1000 let i bez uranu z mořské vody.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:42 Reaguje na Emil Novák
Má to jednu skobičku.....ne, že byste neměl pravdu, ale těch 1000 let je při současném rozsahu JE. Co když to zdvacetinásobíte, a ani to nebude stačit k pokrytí energetických potřeb civilizace?
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

29.10.2020 14:18 Reaguje na Marek Drápal
Z článku nemáte důvod si myslet, že neznám jednofázové střídače atd. V článku pouze konstatuji, že většina RD má třífázovou přípojku k síti a na takové se obvykle montují FVE se symetrickým střídačem.
Samozřejmě vím taky o tenkovrstvých panelech, kterém mají nižší spec. emise, ale obsahují těžké kovy. Článek jsem se snažil držet stručný.
Odpovědět
va

vaber

29.10.2020 16:31 Reaguje na Andrej Repiský
jak se střídače vyrovnávají se situací kdy frekvence soustavy stoupá?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.10.2020 10:44
Autor velmi pěkně a podrobně probral úskalí FVE a prokazatelně doložil to, co společně s dalšími /až na p.Hanzla/ od počátku na Ekolistu tvrdíme.

Náhrada fosilních paliv přes OZE je pouhým politickým heslem, nemajícím oporu v realitě.
Paradoxně více ŽP škodí než prospívá při masovém použití, jak v článku doloženo.
OZE ano , ale pouze jako doplňkový zdroj tam,kde se skutečně vyplatí.

Škoda, že alespoň ždibec praktických vědomostí o OZE nemá celá EK a její předsedkyně Ursula v.d.Leyen.
Fantasmagorie o velkém skoku do zelených zítřků přes OZE je nutno demaskovat a potírat, jak to jen půjde.
Pokud se tak nestane, tak z ČR už nebude jen kolonie, ale zbídačená a předlužená kolonie.
Jediné řešení je výstavba 5-7 JE pro ČR , které by pokryly spotřebu a výrazně snížily spotřebu fosilních paliv.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 11:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zkuste tedy nějak vysvětlit, jak je možné, že už snad polovina evropských zemí už uhlí zrušilo (naposled i nejaderné Rakousko) a energie mají všichni dost. OZE nefunguje a třeba Norsko z toho má přes 90% energie, jak to dělají?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.10.2020 11:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Tyto země jsou :
a) dostatečně bohaté -- cena 1kWh kolem 8 CZK v Německu
b) mají podstatně lepší výchozí podmínky. Rakousko 50% z hydroelektráren, Norsko 99% . Němci zase mají 2400 km větrného pobřeží...
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Hlavně je potřeba se podívat na to, kolik Norsko má obyvatel, a kolik těží ropy a plynu :) HAHAHAHA Ten HAJZL je ale blbej.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Hlavně je potřeba se podívat na to, kolik Norsko má obyvatel, a kolik těží ropy a plynu :) HAHAHAHA Ten HAJZL je ale blbej.
Odpovědět
FF

Franta Frantíků

29.10.2020 11:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Já to tedy vysvětlím:

Norsko má obrovský potenciál ve vodní energetice, který je dán tamníma specifickýma podmínkama. Šlo by to i u nás, ale to bychom museli polovinu ČR zaplavit. Kde budou bydlet lidi?

Rakousko nepokryje vlastní spotřebu, energii musí dovážet. Cca dva roky zpět to bylo asi 10% spotřeby, aktuální čísla neznám.

To samozřejmě můžeme udělat i u nás. Prostě všechny elektrárny vypneme a budeme el. energii dovážet. To se pak budeme moci bít v prsa, že naše energetika nemá žádnou uhlíkovou stopu. Samozřejmě to ale nebude pravda.

Kolik je vlastně zemí, které jsou energeticky soběstačné, mají obdobné podmínky jako v ČR a přitom nespalují uhlí? Já o žádné nevím, možná ale nějaká bude.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 15:33 Reaguje na Franta Frantíků
U nás skutečně nejsou ideální pdmínky pro OZE, ale zato máme pozici ve středu Evropy. Na Severu fučí, na Jihu svítí a v prostřed může být akumulátor. A právě špičková elektřina z akumulátorů bude vždy nejdražší.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.10.2020 15:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Akorát kde vzít ty akumulátory, že.
Myslím ty sériově vyráběné, které jsou již dnes běžně dostupné na trhu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 22:47 Reaguje na Svatá Prostoto
Nevím, proč ze sebe děláte blba:
https://oenergetice.cz/evropska-unie/evropska-komise-oficialne-sazi-vodik-prijala-dlouho-ocekavane-strategie/
https://oenergetice.cz/akumulace-energie/siemens-energy-doda-ciny-svou-technologii-vyrobu-zeleneho-vodiku/
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 08:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Tyhle pokusy už dvakrát v historii zkrachovaly. Jednou před cca 50, jednou před cca 100 lety. Fyzika ani chemie se od té doby nezměnily, takže to krachne zase
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.11.2020 15:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Čtete vy vůbec to, co sem postujete?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:48 Reaguje na Franta Frantíků
Rakousko má především jinou strukturu ekonomiky.Vyveze peníze, jejich natištění je energeticky nenáročné, a doveze výrobk,y jejichž výroba je energeeticky náročná.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 12:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Jsou závislí na dovozu ze zemí které mají uhlí i jádro. Protože spoustu energie také "pustí do země", protože ji nejsou s to ani využít ani prodat. Takže ji do energetického podílu OZE započítávají v podstatě podvodně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 12:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Prostě mají obrovské přetoky a z nich je jasně vidět, že OZE jsou výkonově velmi silné. A my to kupujemem za hubičku, protože naše uhláky jsou x násobně dražší.
Proto Němčouři dotují i nadprodukci (ne tu do země, ale tu, která se prodá pod cenou). A dotují na úroveň 40 - 60 eur/MWh, což dělá asi 1.60 kč/kWh. Příšerné. Kolik stojí elektřina z našeho uhláku nebo jaderky?
https://oenergetice.cz/nemecko/vetrne-elektrarny-si-zari-nemecku-vysoutezily-nejvyssi-moznou-cenu-novinkou-byla-inovativni-aukce/
Odpovědět
FF

Franta Frantíků

29.10.2020 13:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Z jaderky cca 0,91 Kč/kWh (https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=68694).

Uhlí bohužel autor nevyhodnocoval.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 15:23 Reaguje na Franta Frantíků
Bakalářskou práci z roku 13 skutečně číst nebudu. Tenkrát stály fve panely asi 8x více než dnes. Tady máte něco aktuálního:
Podle renomované ročenky „World Nuclear Industry Status Report“ dosahují náklady na výrobu jedné megawatthodiny u solárních elektráren 36 až 47 dolarů, u větrných parků na pevnině 29 až 56 dolarů, zatímco v jaderných blocích 112 až 189 dolarů. Podstatný je také vývoj nákladů v čase. Ceny sluneční energie poklesly za posledních deset let o 88 procent, u větrné o 69, u jádra naopak o 23 procent vzrostly.
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/danieln-vondrous-kanal-reaktor.vanocni-prani-andreje-babise-ktera-mu-splnit-nechcete
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 16:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Stačí se do té "renomované ročenky" podívat. Popírá sama sebe, když uvádí náklady právě spouštěné jaderné elektrárny Barakah ve výši 72 dolarů (za MWh). Raději neuvádí ceny elektřiny z dalších spouštěných elektráren v Rusku, Bělorusku nebo Číně, které jsou ještě nižší. Naopak žádná jaderná elektrárna s cenou elektřiny 189 dolarů za MWh se nestaví ani stavět nechystá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 16:36 Reaguje na Emil Novák
My jsme v Evropě a Hinkley Point je dotovaná na 100 eur/MW. A bangladéš ještě nejsme, i když to tak někdy vypadá.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.10.2020 16:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Srovnání cen nedávno myslím komentoval p. Wagner.
Nicméně nedělám si iluze, že byste za pár dní nenapsal to samé někde jinde.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 17:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdybyste desetinu času, kterou věnujete psaní, věnoval raději čtení, tak byste takový příspěvek vůbec nenapsal. Už se to nejen tady probíralo mnohokrát. Jestliže máte u Hinkley Point C vážený průměr nákladů kapitálu (WACC) ve výši 11,4 %, protože Britové tehdy odmítli poskytnout levné financování projektu, tak z toho plyne takto vysoká cena elektřiny. Povšimněte si, že i tento extrémní případ je u spodní hranice, kterou udává WNISR.
Pokud ovšem stát levné financování zajistí, jako tomu bude nejen v ČR, kde stát zajistí bezúročnou půjčku po dobu stavby a 2% úrok po spuštění elektrárny, tak z toho plyne WACC ve výši 4,1 – 5,5 %. Úměrně kapitálovým nákladům potom logicky vychází i výsledná cena elektřiny, která by se měla pohybovat kolem 60 €/MWh.
Toto potvrzuje nejen britský National Audit Office, ale i samotný dodavatel EDF, který před nedávnem oznámil, že pokud vláda poskytne levné financování dalšího projektu Sizewell C, tak díky tomu bude stát elektřina z této elektrárny kolem 40 liber/MWh. https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Speech-Cutting-costs-with-the-fleet-approach
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 20:16 Reaguje na Emil Novák
Levné státní finacování v ČR, cha cha cha, vy jste skutečný komik - eskamotér!!!
Kolik stála Blanka, kolik stojí metr dálnice, kolik stojí u nás každá státem investovaná stavba??
Rekordem jsou asi jezy na Labi, kde stát vypálil už asi 960 miliónů a ještě se ani nekoplo!!!
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.10.2020 21:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět netušíte o co v tomto případě jde...
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 21:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Levné státní financování = nízká cena půjčených peněz. S cenou Blanky nebo dálnice to nemá společného vůbec nic. Je to sice pravděpodobně marné, ale přesto se to pokusím vysvětlit tak, abyste to pochopil i vy. Ostatním se předem omlouvám za přílišné zjednodušení.
Když si půjčíte 200 miliard Kč na 40 let s úrokem 0%, vrátíte za 40 let 200 miliard Kč. Když si na 40 let půjčíte s úrokem 8%, vrátíte 668 miliard Kč. Rozdíl je 448 miliard Kč. Tento rozdíl se pochopitelně musí rozpustit v ceně vyrobené elektřiny. Řekněme že za těch 200 miliard postavíte elektrárnu o výkonu 1200 MW, která ročně vyrobí 9 TWh elektřiny. 7 let se staví a 33 let vyrábí elektřinu. Za těch 33 let vyrobí 300 TWh elektřiny, jedna kWh z elektrárny s úrokem 8% je tedy oproti elektrárně s úrokem 0% dražší o 448 / 300 = 1,5 Kč, tj. cca o 57 €/MWh.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.10.2020 21:53 Reaguje na Emil Novák
Jenom doplním, že v tomto případě stát supluje roli EIB. Díky taxonomii, která je nastavená, tak jak je nastavená, nemohou nízkoemisní JE využít stejného financování jako FVE a VtE.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 22:54 Reaguje na Jaroslav Studnička
Přesně tak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 23:17 Reaguje na Emil Novák
Žádný oběd není zadarmo.
Stát si ty peníze musí taky pújčit a taky na úrok. Třeba nižší, ale proč je ten úrok tak vysoký? Protože je ta investice velmi riziková.
Takhle se to riziko shodí na lidi a pojede to jak dycky. Gigantické množství šíbrů se na tom nabalíkuje, dodavatel propálí další desítky (stovky??) miliard (nepochybuji že to bude Rosatom) a dopadne to jak v maďarském Paksu.
A když vidím, jak se tuneluje stát přes nesmysly typu DOL, jak není schopen postavit kousek dálnice z Pohořelic na hranice, jak není schopen spravit dálnici, tak říkám jasně NE. Jedině až v příštím režimu, pokud to bude demokracie.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 07:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Investice je riziková hlavně proto, že reálně hrozí, že se projekt v průběhu výstavby z politických a ideologických důvodů shodí ze stolu a investice se nikdy nevrátí. Příkladů ve světě je dost. Půjčkou bere stát toto riziko na sebe.
V maďarském Paksi byla smlouva s Rosatomem podepsána v roce 2014, teprve v roce 2017 byl projekt schválen Evropskou komisí. Žádost o stavební povolení byla podána letos a stavět se začne pravděpodobně v příštím roce. S podobným harmonogramem se počítá i v Dukovanech. Podpis smlouvy s dodavatelem v roce 2024 a zahájení stavby v roce 2030. Nic katastrofálního se tedy v Paksi neděje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 08:11 Reaguje na Emil Novák
Paní Drábová právě Paks uvádí jako silně problémovou investici, kde se už před zahájením propálily děsivé miliardy a chytlo fatální zpoždění.
PROČ se máme pouštět do takových dobrodružství se silně nejistým výsledkem, navíc za gigantické peníze na dluh?
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 08:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevím co jste si kde zase z jakých výroků paní Drábové překroutil, ale ty mnou uváděná fakta jsou lehce dohledatelná. Žádné děsivé miliardy se nepropálily. Dokud se nezačne stavět, tak ani není na čem, protože proinvestován byl zatím zlomek celkové částky. Náklady na přípravnou fázi jsou v řádu vyšších jednotek procent z celkové částky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 15:51 Reaguje na Emil Novák
Poslechněte si tuhle přednášku, pí Drábové, ten Paks je v čase 1.29 - 1.30.30.
https://www.youtube.com/watch?v=8NULH-WOb_o&feature=emb_title

Samozřejmě to není jediná informace.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.10.2020 16:00 Reaguje na Pavel Hanzl
A co Areva ve Finsku? Tu taky řídí Putin:-)?

Problémy o kterých Drábová mluví jsou problémy PŘED výstavbou. Podobné má Rosatom ve Finsku. Nutno ale dodat, že min v tom Finsku jdou zcela na vrub tamní vlády, která mění podmínky "Projekt jaderné elektrárny Hanhikivi 1 byl ovlivněn kontroverzemi a průtahy – odstupováním investorů z projektu nebo protesty ekologů. Projekt zároveň podstoupil intenzivní kontrolu nad strukturou svých investorů, neboť požadavkem finské vlády je, aby projekt byl alespoň ze 60 % vlastněn domácími nebo evropskými vlastníky."

https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/zprovozneni-finske-jaderne-elektrarny-hanhikivi-bylo-odlozeno-4-roky
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 17:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže je to přesně jak jsem si myslel. O žádných propálených děsivých miliardách ani fatálním zpoždění tam není ani zmínka, takže zase lžete.
Když to samozřejmě není jediná informace, tak uveďte tu jinou informaci!
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:51 Reaguje na Pavel Hanzl
A kolik stojí fotovoltaika,která se podílí na celkových energetických tocích asi tak 1 promile? 40 miliard ročně, že HAJZLE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 22:50 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase nesmysly:Británie jako uhelná velmoc zrušila uhlí úplně, skoro půlku má z OZE a vůbec nemůže "ždímat východní země s uhláky":
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/spojene-kralovstvi-podil-oze-vyrobe-elektriny-q2-dosahl-446/
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 08:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Britské uhlí bylo ovšem velice nekvalitní, protože obsahuje hodně síry. Navíc to byla i politická záležitost Thacherová potřebovala zlikvidovat hornické odbory, které byly nejsilnější opoziční síla proti její vládě.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:54 Reaguje na Jan Šimůnek
Britské uhlí je především vytěžené, a vyčmouzené, a další už jaksi není.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Nějak jste pozapomněl, že Británie těží asi 1,5 milionu barelů ropy denně. A uhlí ne, že zrušila, ale vytěžola, a další tam už jaksi není. HAJZLE.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

29.10.2020 13:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Rakousko síce uhlí zrušilo, ale pořád využívá podstatně špinavější zdroje, například biomasu. Tím nemyslím spalování dřevěného odpadu, ale dovážené kulatiny. Taková biomasa má obrovské emise nejen CO2, ale i pevných částic atd. Přesto se dotuje, protože je to OZE.
Viz www.biomassmurder.org
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 15:26 Reaguje na Andrej Repiský
Vy nechápete rozdíl mezi OZE a uhlíkovou energií, že?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.10.2020 16:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Spalování dřevní biomasy má za následek třikrát tolik emisí oxidu uhličitého než spalování plynu a dokonce produkuje více oxidu uhličitého ve srovnání se spalováním uhlí nebo ropy, což drasticky zvyšuje globální oteplování.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 19:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je přece kolosální nesmysl!!
Uhlíkový koloběh na celé Zeměkouli je vyvažován stále na nulu a je úplně fuk, jestli biomasu spálíte, nebo shnije. Je to chemicky úplně to samé!
Problém je, když do něho emitujete fosilní uhlík, tj. ten ktrerý z koloběhu vypadl už stamilióny let. Ten klima rozhodí, biomasa nikoliv.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 19:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět bych vám doporučil méně psát a více číst. Začít můžete třeba tím odkazem o čtyři příspěvky výše. Tam je vysvětlené, proč to není pravda.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 20:29 Reaguje na Emil Novák
Vy fakt nevíte, co je to uhlíkový koloběh? To není možný....
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 22:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Chápu. Buď anglicky vůbec neumíte, nebo tak málo, že jste odkaz nepochopil, nebo jste tak líný, že jste se ani neobtěžoval si ho přečíst. Tak z něj vybírám to důležité a speciálně pro vás strojově překládám:
"Stromy odstraňují oxid uhličitý z atmosféry zatímco rostou, a přeměňují jej na dřevo a kyslík. Malé stromy neabsorbují příliš mnoho oxidu uhličitého, ale po 20 letech mohou absorbovat více než 20 kilogramů oxidu uhličitého ročně. Když strom dosáhne věku 80 let, odstranil ze vzduchu více než tisíc kilogramů oxidu uhličitého a vyprodukoval dostatek kyslíku, aby udržel 2 lidi naživu. Když strom zemře, zůstává většina uhlíku po dlouhou dobu stabilní, což poskytuje prostředí pro tisíce druhů zvířat a pomalu se přeměňuje na živnou půdu pro nové rostliny.
„Bioenergie“ je energie vyrobená spalováním biomasy - většinou dřeva. To znamená, že energie se vyrábí spalováním stromů. I když obsahuje slovo „bio“, což zní pozitivně, nejde o uhlíkově neutrální formu energie, jako je vítr nebo sluneční energie. Běžná mylná představa je, že s bioenergií máte uzavřený kruh uhlíku, který je absorbován ze vzduchu stromem a poté znovu uvolněn, když je strom spálen.
Realita je komplikovanější: dřevo pro bioenergii obvykle pochází z lesů. Zdravé lesy fungují jako úložiště uhlíku. To znamená, že neustále nasávají oxid uhličitý z atmosféry. Bez této životně důležité funkce by se naše klima změnilo ještě rychleji, než již je.
Co se stane s uhlíkem, když těžíme dřevo z těchto lesů? Pokud se dřevo používá například na domy nebo nábytek, uhlík zůstane uzamčen. To znamená, že se po dlouhou dobu neuvolňuje do atmosféry. Pokud však dřevo spálíme na energii, tento uhlík se okamžitě uvolní do atmosféry. Přestože stromům trvá desítky let, než absorbují stejné množství oxidu uhličitého."
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 23:26 Reaguje na Emil Novák
To není nic proti ničemu. Pokácený strom uvolní prostor dalšímu a ten taky odbourává uhlík. Z krátkodového pohledu je to problém, ale požáry po celém světě dnes emitují x tisíckrát více CO2, než všechny elektrárny typu Drax.
Takže na pálením biomasy je problém pouze doprava pomocí naftových strojů, který je ovšem zásadní.
Já osobně bych používal biomasu pouze na výrobu biometanu (a nejlépe jen z odpadu), který se naváže na zelený uhlík a vyjde syntetické palivo. Ale problém je pouze fosilní uhlík.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 08:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Požáry tu byly vždycky a budou tu, dokud budou stromy. Ty nijak rovnovážný stav neovlivňují. Dřevo, které se spálí v elektrárnách, uvolní CO2 okamžitě. Kdyby spáleno nebylo, uvolnilo by CO2 mnohem později nebo vůbec.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 08:24 Reaguje na Emil Novák
Navíc při požárech dochází k nedokonalému spalování, vznikají uhlíky (v podstatě dřevěné uhlí), které jsou vysoce stabilní (srovnatelně třeba s grafitem). Takže tenhle uhlík vypadne z koloběhu prakticky na vždy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 12:27 Reaguje na Jan Šimůnek
Jak to děláte, že je to zase úplný nesmysl? Vy jste prostě talent.
Uhlík ze spáleného lesa se rozpadne samozřejmě domrtě úplně stejně, jak to samotné dřevo, )třeba jen trochu pomaleji). To byste ho musel zakopat dost hluboko do země, aby se z toho stal fosil.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 13:07 Reaguje na Pavel Hanzl
A kdo zakopával to dřevo, ze kterého je ten náš současný "fosil"?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 15:42 Reaguje na Emil Novák
Tenkrát byly milióny let porostlé rozsáhlé bažiny pralesem, kde padající stromy nehnily ale potápěly se pod vodu a další padaly na ně. A velmi důležitý byl obrovský časový úsek stabilního klimatu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 17:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Zatímco dnes už žádné bažiny nejsou, že? Navíc i když strom shnije, tak se zdaleka do atmosféry neuvolní veškerý uhlík, ale jenom část a za relativně dlouhou dobu. Kdežto když se strom prožene komínem, je v té atmosféře okamžitě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 22:37 Reaguje na Emil Novák
Bažiny jsou a občas do nich občas spadne strom, takže počkáme 50 miliónů let a jsme na svým.
Padlý strom do atmosféry vypustí VŠECHEN uhlík do mrtě.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 23:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechte si vaše dojmy pro sebe, je to stejný nesmysl jako prakticky všechno ostatní, co jste tu vyplodil.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 08:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Není to tak úplně pravda. Některé sloje vznikly katastrofickými sesuvy svahů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 14:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Jistě. Aspoň 0.0000001% případů. To nás vytrhne, zvlaště když se takové sesuvy dávne nekonají.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 16:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak jste to spočítal?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 20:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Přesně tak.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:59 Reaguje na Pavel Hanzl
To není jediná podmínka,HAJZLE. Dost důležité, je především rychlý pohyb dna směrem do zemské kůry, aby se to uhlí mohlo "uvařit".
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 08:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Viděl jste někdy požářiště?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 14:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Viděl jste někdy požářiště za 20 let?
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 16:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Stará ohniště jsou pořád i po delší době detekovatelná podle uhlíků. Vrstva uhlíků jsou i na středověkých nebo raně novověkých vesnicích, které byly zlikvidovány požárem.
Přečtěte si třeba něco o Mstěnicích nebo Bystřeci, které zanikly za 30leté války a vrstvy popela s uhlíky tam zůstaly až do moderních vykopávek.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 20:01 Reaguje na Jan Šimůnek
V Číně bylo nalezeno ohniště staré asi 130 000 let, je to šestimetrová vrstva, a založil to tamější Homo Erectus.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Fajn, takže co neshnilo, se uložilo pod zemí. Říká se tomu uhlí, hlupáku. Nebo nás chcete přesvědčit o tom, že je hodnej a zlej CO2?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Spalování biomasy má především za následek docela slušnou produkci chlorovodíku, to byste koukal, tak to dokáž rozežrat rekuperátory.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

29.10.2020 19:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistěže nechápu. Nejmoudrejší jste tady přece vy.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 19:46 Reaguje na Pavel Hanzl
A německá auta nejezdí na ropné produkty, a ropa neobsahuje uhlík, že, hAJZLE??? Norsko????? Tak Norsko nemilý HAJZLE těří ropy přepočteno na jednoho obyvatele o něco více, nž saudská arábie, a o něco méně, ne SAE. A jstli myslíte,těch asi 15 procent energetických toků, které Norsko realizuje přes elektřinu, tak většina z toho jsou vodní elektrárny, a Norsko má pro tyto naprosto ojedinělé přírodní podmínky.HAJZLE.
Odpovědět
MG

Milan G

29.10.2020 14:12
Perfektní článek, díky. Jednoduchý, nezahlcuje čtenáře přílišnými tabulkami nebo grafy a je samozřejmě pravdivý.

Škoda je, že osoby s rozhodovacími právy si z něho nevezmou nic, kazí jim totiž jejich zvrácený pohled na svět a některým kazí byznys.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 15:27 Reaguje na Milan G
Nic proti němu nemám, ale hodntí energii budoucnosti očima současnosti.
Odpovědět
TC

Tomáš Chládek

29.10.2020 15:58
V článku bohužel pracujete se zastaralými údaji. Nejnovější odkaz je z roku 2018 na studii Lazards a nejstarší z 2009. Za tu dobu se již mnohé změnilo. Prosím, aby jste příště podával aktuálnější informace.
Odpovědět
OK

Osvald Korner

31.10.2020 19:44 Reaguje na Tomáš Chládek
Úplne súhlasím diskutujú tu ľudia ktorí o energetike nič nevedia nechápem kde ten negativizmus sa v ľuďoch berie. Teoretizuju o ne zmysloch a riešia svetové problémy a nevedia koľko energie spotrebuje ich rodinný dom ročne a hlavne so svojím energetickým životom nič nerobia
Odpovědět
VK

Václav Kain

29.10.2020 16:06
Oni s těmi zelenými šílenci budou v Německu brzy hotovi.Zatím ještě nepociťují nedostatek proudu,ale až to přijde,tak ta prašivá zelená pakáž nebude stačit utíkat.
Odpovědět
VK

Václav Kain

29.10.2020 16:06
Oni s těmi zelenými šílenci budou v Německu brzy hotovi.Zatím ještě nepociťují nedostatek proudu,ale až to přijde,tak ta prašivá zelená pakáž nebude stačit utíkat.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.10.2020 16:34
Pane Repiský, klobouk dolů. Podobných článků člověk moc nenajde.
Mnohokrát jsem se při diskuzích na internetu zapletl do debaty se zastánci FFF, GČR apod. a ta jejich nevědomost alespoň elementárních znalostí týkajících se energetiky je tristní. V horším případě se pak jedná o účelovou demagogii.
Podobně zde přispívá do diskuze p. Hanzl. Z jeho příspěvků si nedělejte těžkou hlavu :-).
Odpovědět
FB

Filip Brněnský

29.10.2020 16:49
Zaujatý článek, který poskytuje pouze jednostranný pohled na problematiku a nezohledňuje protiargumenty.

1) Nechápu nesmyslné srovnání uranu s lithiem, jelikož z uranu energii pouze získáváme, neakumulujeme, zatímco lithiový akumulátor ji opakovaně ukládá a opět vydává. Pokud bychom to tedy přepočítali na počet nabíjecích cyklů, bude situace přesně opačná: 0,1 g lithia / 5 000 nabíjecích cyklů = 0,00002 g, tedy 900x menší hmotnost lithia oproti uranu na vydanou kWh. To je hodně velká chyba v autorově výpočtu.

2) Kdyby se autor podíval na křivku denní spotřeby elektrické energie, tak by možná zjistil, že největší spotřeba elektrické energie je přes den, tedy právě v době, kdy FVE vyrábí a od vykrývání špiček zde nemusí být fosilní zdroje, zastoupí to také vodní elektrárny, případně ZEVO, bioplynové, biomasové apod.

3) Jakákoliv práce, která se odkazuje na zdroj na Wikipedii působí už sama o sobě velmi neodborně a neprofesionálně.

4) Že některá technologie nedokáže ekonomicky získat lithium v rámci recyklace neznamená, že jej nezískává, pouze to něco stojí.

5) Srovnání fotovoltaických a fototermických panelů je také neobjektivní, resp. neúplné, nedotažené, jelikož elektrická energie má vyšší hodnotu než tepelná energie.

6) Už existují technologie na recyklaci fotovoltaických panelů vč. zpětného získávání křemíku a jistě jich bude přibývat v závislosti na jejich potřebě.

7) V odborném článku bych očekával, že akumulátor bude nazýván skutečně akumulátorem a nikoliv baterkou.

8) Tvrzení „zlikvidován exportem" je také velmi odvážné. O žádnou likvidaci se nejednalo, pouze byla spotřebována jinde, než byla vyrobena. Pokud by vůbec vyrobena z obnovitelného zdroje nebyla, stejně by ji nahradil nějaký jiný, dost možná fosilní, zdroj.

9) Nikdo se nepokouší nahradit klasické elektrárny nestabilními zdroji, ale zelenějšími zdroji, z nichž některé jsou stabilnější než jiné, ale v součinnosti budou fungovat.

Vůbec se nedivím skeptickému přístupu veřejnosti k obnovitelným zdrojům energie, když jim takovýto rádobyodborníci poskytují zkreslené informace, které si laik bohužel často neověřuje.
Odpovědět
FB

Filip Brněnský

29.10.2020 16:58 Reaguje na Filip Brněnský
1) Beru zpět, čísla, špatně jsem si přečetl výpočet. Jelikož však do uranu energii neukládáme, jedná se stále o nesmyslné srovnání.

U článku, který má v názvu „Mýty a fakta" bych očekával, že budou prezentovány a následně vyvraceny jednotlivé mýty, nic takového se však nekoná.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 19:00 Reaguje na Filip Brněnský
Ad 1) Srovnání nesmyslné není, ukazuje kolik je potřeba vytěžit uranu a kolik lithia na produkci stejného množství elektřiny. To, že u uranu na rozdíl od lithia není potřeba tu elektřinu předtím vyrobit jinde, je bonus pro uran. Srovnání tím nijak nesmyslné nedělá.
Ad 2) V článku se nikde nepíše, že by fotovoltaika nemohla vykrývat polední špičku, naopak se tam píše: "existují samozřejmě smysluplné aplikace fotovoltaiky na střechách."
Ad 6) Zpětně získaný křemík nemá požadovanou čistotu a nelze ho použít k výrobě nových panelů. Cena takto získaného křemíku ani vzdáleně nepokryje náklady na recyklaci. V současnosti se vyplatí recyklovat pouze hliník a sklo, případně ještě stříbro u panelů s jeho vyšším obsahem.
Ad 8) Kdyby byla elektřina spotřebována stejně, jak tvrdíte, nemusela by se prodávat za nulové nebo záporné ceny. Za ty se prodává právě proto, aby nebyla porušena rovnováha mezi výrobou a spotřebou a nedošlo k rozpadu sítě.
Ad 9) Tuhle pohádku zkuste vyprávět třeba v Kalifornii...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 21:06 Reaguje na Emil Novák
Nulová cena elektřiny nastává proto, že je jí moc. Je totiž nestlačitelná a akumulace nestíhá rozvoj výroby. Právě proto ji Němčouři dotují, aby výrobci nebankrotovali. Proto u nás není ani ťok.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.10.2020 21:23 Reaguje na Pavel Hanzl
:-) :-) :-)
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.10.2020 22:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Že je elektřina nestlačitelná považuji skoro za objev století, ale jinak jste opět mimo. U nás jsou pochopitelně záporné ceny elektřiny také, i když ne tak často jako v Německu.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

29.10.2020 22:28 Reaguje na Emil Novák
Taky mě to pobavilo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 23:30 Reaguje na Emil Novák
Tak mi vysvětlete, jak můžou prosperovat uhláky, které musí (na rozdíl od OZE) i palivo kupovat. Nikde se to nedočtu, ale asi na dotacích. Jen do OKD stát nasypal řádově miliardy, útlum bude stát desítky mld.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 07:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Typické: nic o tom nevím, takže to budou dotace. Ve skutečnosti ty uhelné elektrárny naopak za spalování uhlí tvrdě platí stále dražší emisní povolenky. Ztráty z období, kdy je cena elektřiny kolem nuly, si vynahrazují v období kdy nefouká a nesvítí a cena elektřiny je naopak vysoká, protože v tu chvíli to jsou ony, kdo určuje cenu elektřiny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 08:02 Reaguje na Emil Novák
Nesvítí většinu průměrného dne, ale fve není nikde dominantní, to je vítr. A v Severním moři fouká prakticky pořád, takže by naše uhláky musely prodělávat asi 360 dní v roce.
Jasně, zatím jsou ty kapacity omezené, ale vývoj k tomu směřuje a jako špičkové elektrárny jsou naše uhláky silně nevýhodné.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 08:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Kumulativní koeficient využití německých off-shore větrných farem je 38,7 %. Tolik k další vaší mystifikaci...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 12:32 Reaguje na Emil Novák
To není žádná mystifakace. Těch 38% je proti maximu, které ty vrtule mají nasezeny dost vysoko. Skutečně nikdo neočekává, že bude fučet 365 dní do roka uragán. Když se ale podíváte, kolik TWh vyrobí, tak je to skutečně úctyhodné číslo.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

30.10.2020 12:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak se s tím současným instalovaným výkonem podívejte na odkaz. Můžete si tam navolit jakékoliv období a vypněte si zobrazení Konv. Kraftwerke. a uvidíte, kde se výroba nachází vůči spotřebě el. energie.
https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/29.09.2020/30.10.2020/
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 15:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Kolik TWh vyrobí vůbec nic neříká o tom, jestli fouká nebo nefouká "prakticky pořád", jak jste tvrdil. O tom že si opět vymýšlíte se můžete přesvědčit např. tady: https://energynumbers.info/germanys-offshore-wind-capacity-factors
Z grafu je krásně vidět, že průměrná větrná farma má cca 40% svého času výkon nižší než 20% své instalované kapacity a naopak 20% času výkon vyšší než 80% své instalované kapacity.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 22:34 Reaguje na Emil Novák
To je přece normální, s tím se počítá. Těžko budete očekávat, že bude 365 dní v roce fučet uragán.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 23:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Jinými slovy, opět jste lhal, když jste tvrdil, že "v Severním moři fouká prakticky pořád, takže by naše uhláky musely prodělávat asi 360 dní v roce." Skutečnost je taková, že 40% času poskytují méně než pětinu svého výkonu a 15% času prakticky čistou nulu - to jsou dva měsíce z roku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 08:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže my Severní moře nemáme. A navíc i tam čas od času nefouká. A neexistují akumulační kapacity, které by takové období pokryly. Dokonce ani pro potřeby ČR, natož Německa.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 12:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Nemáme. Ale Němci na tom makají a my mít nebudeme, kdežto oni ANO.
To je ten hlavní důvod, že Němci jsou bohatí a můžou si koupit nás komplet, kdežto my jsme jejich votroci na věky věkův ámen.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 08:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci jdou do opakovaně krachlé vodíkové technologie, která je k exkrementu. Jen tahání peněz z kapes daňových poplatníků.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 14:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Investují to hlavně soukromníci, velmi často ropné koncerny. Na rozdíl od hlupáků z Kremlu ví, že doba kamenná taky neskončila proto, že by došlo kamení.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 16:48 Reaguje na Pavel Hanzl
To je problém fašistoidní ekonomiky, kde jsou tyhle koncerny prorostlé se státem, takže se chovají politicky, ne ekonomicky a nemusejí se bát krachu (pokud nezkrachuje celý stát).
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 20:07 Reaguje na Pavel Hanzl

Tak investujte také, a NERYPÁKUJTE.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 20:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Neměli jste tu 40 let budovat třídní apartheid, HAJZLE.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 20:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Co má OKD společného s výrobou elektřiny z uhlí, demente? Stát nasypal miliardy do OKD ne kvůli uhlí, ale kvůli horníkům - tzv. "sociální těžba".
Odpovědět
FB

Filip Brněnský

30.10.2020 10:34 Reaguje na Emil Novák
Pane Nováku:

1) Jedná se o nesmyslné srovnání, jelikož do uranu elektrickou energii neukládáme a doufám, že ani nikdy ukládat nebudeme.

6) Náklady na recyklaci jsou zahrnuty už v kupní ceně solárního panelu, tzv. recyklační poplatek. Taky bychom mohli pro doplnění podotknout, že Vámi zmiňovaný hliník a sklo činí 90-95 % panelu.

8) To se ale přeci nevylučuje s tím, co jsem napsal.

9) Tato pohádka už ve spoustě zemí funguje.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 11:07 Reaguje na Filip Brněnský
Pane Brněnský:
Ad 1) Že jste to srovnání nepochopil z něj ještě nesmyslné nedělá. Obojí poskytuje způsob jak získat elektrickou energii. To že do "lithia" je tu energii potřeba nejprve (opakovaně) uložit není vůbec podstatné, jen to hraje ve prospěch uranu, ve kterém je ta energie uložená už při těžbě.
Ad 6) "Celkové reálné náklady na zpracování se dnes pohybují kolem 17–23 Kč/kg, přičemž recyklační poplatek, který inkasovaly kolektivní systémy, čítá 8,50 Kč/kg."
http://www.aquatest.cz/cs/aktuality/39-recyklujeme-solarni-panely
Ad 8) Vy jste tvrdil, že "Pokud by vůbec vyrobena z obnovitelného zdroje nebyla, stejně by ji nahradil nějaký jiný, dost možná fosilní, zdroj." Ve skutečnosti to ale obecně rozhodně neplatí, vysvětluji Vám, že v době největší produkce elektřiny z větru a slunce se zápornými cenami uměle stimuluje poptávka tak, aby se elektřiny spotřebovalo více. To je snad pochopitelné.
Ad 9) Tato pohádka funguje jedině v zemích, které mají velký podíl elektřiny z vodních zdrojů jako Norsko nebo Island. V zemích jako je ČR nebo zmiňovaná Kalifornie, které velký podíl vodních zdrojů mít nemohou, taková pohádka nefunguje.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

30.10.2020 11:32 Reaguje na Filip Brněnský
Ad 1) Já se domnívám, že uvedené srovnání je zcela na místě, byť se jedná na jedné straně o primární palivo a na druhé straně o akumulaci. Abychom se totiž přiblížili potenciálu výrobu JE nebo jiného klasického zdroje, musíme nutně uvažovat pro VtE nebo FVE systém akumulace (třeba v podobě baterií) nebo systém zálohy (třeba plyn) a takto jako celek to hodnotit.
Jenom připomenu, že roční koeficient využití v ČR je pro FVE = 12%, pro VtE = 23%.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.10.2020 19:12 Reaguje na Filip Brněnský
Dokážu pochopit, že vás článek rozhodil protože jednoduchou a srozumitelnou formou rozbil mýtus o záchraně ČR prostřednictvím OZE, v tomto případě FVE .
A jasně prokazuje fatální selhání bruselských politických elit , kterým nás tímto virem OZE chtějí násilně promořit.

Nejedná se o nic jiného než moderní verzi původní německé Drang nach Osten- Pochodu na Východ , v rádoby slušivém zeleném eko-kabátu .
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 20:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Co to člověče zase melete? Jaké "fatální selhání"?? Četl jste ten článek vůbec?
Autor jen vyjmenovává nevýhody FVE, které jsou způsobeny většinou ještě nedobudovanou infrastrukturou, problémy v organizaci řešenými za pochodu a technickými nedotaženostmi.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 08:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Ty nevýhody FVE jsou dány jejich základními vlastnostmi a odstranit se v principu nedají. Jen maskovat kreativním výkaznictvím, jak to v řadě zemí provozují zelení úředníci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 12:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Ty jsou dány fyzilou a všichni to ví a počítají s tím.
Prostě, když máte dodávku, nenaložíte do ní 8 tun a nikdo nebečí, že je k ničemu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 15:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Bod A ruské demagogie. Vy počítáte s tím, že se celý svět chová jak totálně zkorumpovaný babišistán.
Do dodávky nenaložím 8 tun, ale potřebuji někam 8 tun dovézt. Tak pojedu 8x, nebo použiji jiné auto. Někdy ta dodávka bude lepší, protože bude cestou třeba chatrný mostek.
A vy z toho uděláte "kreativní výkaznictví".
Vše, co zde napíšete, je vždycky blbost.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.10.2020 16:12 Reaguje na Pavel Hanzl
No, když místo jednou 8 tun povezete 8x tunu, tak v místě cíle sice budete mít v obou případech 8 tun, což je fajn, ale tím veškerá podobnost končí.

Na většinu rozdílů jistě přijdete sám ... kdyby vám to nešlo, nevěště hlavu, pomůžeme vám:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 08:36 Reaguje na Svatá Prostoto
Vy jste to neopochopil, že? Vysvětlím:
když potřebuji x MWh a nemám koncentrovaný zdroj, tak můžu použít x méně koncentrovaných zdrojů a někdy to vyjde i lépe. Třeba tím že to bude celé levnější, nebo nebudu muset posilovat přenosovou soustavu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 16:51 Reaguje na Pavel Hanzl
V principu to prakticky vždy vyjde hůř.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

31.10.2020 18:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Někdy ano, někdy ne, nicméně bez uvedení konkrétního případu a relevantní ekonomické analýzy je to ale celé takové ... k ničemu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.11.2020 13:03 Reaguje na Svatá Prostoto
Tohle je přece stokrát zpracované a spočítqané.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.11.2020 15:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak sem s těmi propočty. Netřeba všech tisíc, stačí pár:-).
Odpovědět

Jirka Černý

29.10.2020 19:31
V podstatě to není v rozporu s mým názorem že do budoucnosti dává smysl jedině k dokonalosti dotažená jaderná energie. Jak vůbec někdo kdo o sobě tvrdí že má rád přírodu, může podporovat fotovoltaické farmy, ale každý si představujeme hezkou krajinu jinak. Větráky na tom nejsou o moc líp.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 08:33 Reaguje na Jirka Černý
Do důsledku dotažené jádro jako převažující energie i do budoucnosti znamená otrávit půl planety radioaktivitou.
Odpovědět
EN

Emil Novák

31.10.2020 09:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Další lež jako věž.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 14:18 Reaguje na Emil Novák
Člověče nese.te mě. Zkuste si někde přečíst, co by znamenalo postavit celosvětovou energetiku na jádru, kolik nezlikvidovatelného paliva by vyprodukovala, ktreré bude staletí tvrdě radioaktivní. A pak teprv kdákejte o lžích.
Odpovědět
EN

Emil Novák

31.10.2020 16:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Radioaktivní odpad z jaderných elektráren nikdy nikoho neotrávil, je pečlivě skladovaný a hlídaný a řada států připravuje trvalé úložiště, kde tento odpad bude uložený do doby, než jeho aktivita poklesne na úroveň přirozeného pozadí. Rozvoj jaderné energetiky naopak povede k uzavření palivového cyklu a tím k využití v něm obsažených aktinoidů s dlouhým poločasem rozpadu, což povede k výraznému snížení objemu zbylého RAO a k výraznému zkrácení doby, po kterou je zbylý odpad aktivní.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

31.10.2020 20:10 Reaguje na Emil Novák
Kromě toho se jen čeká pár desítek let, než budou k dispozici roboti a robotizované linky schopné dlouhodobě fungovat v prostředí použitého jaderného paliva. Potom bude možné v dálkově ovládaných linkách na zpracování toho paliva vytěžit všechny použitelné radioizotopy, ty vhodné na zpracování v JE stejně jako ostaní radioizotopy vhodné na něco jiného. Například na dlouhodobě fungující zdroje energie pro vesmírné sondy.
Jako odpad pak zůstane jen nepoužitelný zbytek, desetina, setina původního množství.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

31.10.2020 18:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Většina zdejších diskutujících naštěstí ví, že tato vaše tvrzení jsou fantazmagorie. FVE a větrníky produkují na TWh alespoň stonásobně víc odpadu než JE, včetně nebezpečného. Viz např. https://www.bloomberg.com/news/features/2020-02-05/wind-turbine-blades-can-t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-landfills

Mimochodem z těžby a výroby neodymu pro větrníky vzniká i radioaktivní odpad, a ne zrovna málo: https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2011/windkraft189.html
Odpovědět
JV

Jiří Večeřa

29.10.2020 20:48
Některé mýty bouráte, jiné přinášíte 1/Existují střídače, které dodávají nesymetricky podle vaší spotřeby v jednotlivých fázích a ne jak vy tvrdíte. Jiné nemontuji. 2/Při dovozu se za každý panel platí recyklační poplatek na jeho likvidaci a není proč odkládat peníze na likvidaci ze zisku jak požadujete.
3/Střídače mají z velké většiny více MPPT vstupů, které dovolují připojit panely více sklonů či orientace.
4/Pokud někomu přeteče z domácnosti do sítě není z hlediska CO2 ztracena, využije ji někdo jiný v síti.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

29.10.2020 22:23 Reaguje na Jiří Večeřa
1/ Je celkem jedno, že takové střídače existují. Jde o to, že nejsou rozšířené. Solární firmy se pochopitelně v reklamě moc nechlubí tím, že jejich FVE dodává jenom symetricky.
2/ Tak proč je v Německu zvykem před koncem životnosti OZE založit nastrčenou firmu, která je převezme a pak skrachuje, aby se o likvidaci musel postarat stát?
3/ V článku píšu o tom, že střešní FVE mají malou plochu a tudíž víc elektroniky na jednotku inst. výkonu. S tím ani více vstupů nic nenadělá.
4/ To funguje pouze pokud podíl OZE není moc vysoký.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.10.2020 07:09
Svět se neodehrává v omezených hlavách některých čtenářů na ekolistu ani v hlavách těch co píší takovéto články..... ani tento článek, ani hloupoučké komentáře pod ním neovlivní budoucí vývoj energetiky.....

Popírači OZE budou jen tiše skřípat zuby a neochotně přijímat realitu dalších dní....

Jen mě vždy pobaví, jak si někteří naivní lidé v ČR myslí, že mají patent na rozum a že zbytek světa je hloupý.... ve skutečnosti tito lidé mluví sami o sobě a své neschopnosti vidět dál než na špičku svého nosu.....

Článek uvažuje pouze nad určitou výsečí tématu a neřeší všechny návaznosti. Podle všeho účelově.

A také mě může pobavit, že autor tohoto slintu údajně pracující pro firmu dodávající střídače pro "jednoho z předních světových výrobců komponentů pro FVE", ale firma ho nechala, aby poškozoval její možnosti podnikání :D tak určitě.... :D opravdu úsměvné co jsou někteří komentující schopni sežrat...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 07:49 Reaguje na Lukáš Kašpárek
To není žádné poškozování podnikání, to je svoboda slova. Nikoho tam nepoškozuje, jen upozorňuje na nedostatky a chyby, především ale v tom, že systém se stále buduje. Kritizovat konstruktéra úplně nového typu dopravního prostředku, který postavil špičkový bezemisnáí motor za to, že nemá dost pohodlné sedačky pro cestující, je to samé.
Připadá mi až neskutečné, že pánové Vinkler a hlavně Šimůnek nejsou schopni vzít na vědomí, že OZE vůbec fungují, to mi připadá až děsivé.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 11:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože rozbory jasně ukazují jejich nefunkčnost - většinu energie vyrobí v době, kdy jí není zapotřebí. A nejsou schopny, zejména FV panely, dodat energii v době její nejvyšší potřeby, tj po setmění a před rozbřeskem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 12:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Čistá lež. Špička ve spotřebě je vždy přes den.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 13:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Docela by pomohlo, kdybyste si svoje falešné dojmy nechal pro sebe. Špičku máme jak polední, tak večerní, o žádné nelze říci, že jedna z nich je vždy větší nebo menší. Záleží na mnoha faktorech. Např. minulou neděli bylo maximální zatížení naší i německé soustavy kolem 20. hodiny večerní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 15:29 Reaguje na Emil Novák
No a co? Každopádně svítí v době, kdy je elektřina potřeba, jestli je špička 13.21.23 h nebo 12.02.05 skutečně neřeším.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.10.2020 16:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Novák: "Např. minulou neděli bylo maximální zatížení naší i německé soustavy kolem 20. hodiny večerní."

Hanzl: "Každopádně svítí v době, kdy je elektřina potřeba, ...".

Závěr: minulou neděli v Němcku v osm večer svítilo sluníčko jak o život.

:-)))

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 22:59 Reaguje na Svatá Prostoto
Tomu se říká demagogie.
Já říkám, že svítí tehdy, kdy je energie potřeba a vy z tohou uděláte typickou lež, že říkám, že v 8 večer svítilo slunko.
Tohle zcela běžně používají špinavci v celé naší společnosti, takhle se blbnou lidem hlavy. Velmi hezký příklad.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 08:43 Reaguje na Pavel Hanzl
To bylo jen logické dovedení blábolů, které hlásáte, do konce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 13:14 Reaguje na Jan Šimůnek
A to "logické dotažení" dle vašich postupů se jmenuje demagogie. Takhle máte programován procesor.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 16:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to jen ukázka nedomyšlenosti toho, co hlásáte.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

31.10.2020 18:30 Reaguje na Pavel Hanzl
No to je ale vaše vina, musíte být být ve svém vyjadřování jednoznačnější! Třeba: "Občas se stane, že když je když je energie potřeba, tak zrovna svítí sluníčko."

Proti tomu tu bezpochyby nikdo neřekne ani popel:-). Otázkou sice je, zda na tom stavět energetickou koncepci, ale nemůžeme mít všechno hned:-).

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

31.10.2020 18:32 Reaguje na Pavel Hanzl
A pro úplnost ... "... že říkám, že v 8 večer svítilo slunko."

Nic takového jsem samozřejmě nenapsal, to bych si nedovolil:-))).
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 20:16 Reaguje na Pavel Hanzl
HAJZLE, vy tedy v zimě v noci netopíte?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 20:15 Reaguje na Pavel Hanzl
HAJZLE, zkuste si pod sebe napsat 50x větu:
Energie, nerovná se elektrická energie. Vy ekoHAJZLOVÉ, vždy ignorujete,m že se uhlí používá také k vytápění. Takže HAJZLE, zkuste se popídit po spotřebičích v domácnosti, a nezapomente navytápění, a ohřev vody. To totiž je asi 85 procent vší spotřeby v domácnosti. A vyjde Vám, že nejvíce energie, z které je elektrická energie pouhým zlomečkem, potřebujete v noci, a zimě. Což je logické, to bývá zima největší. HAJZLE.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 20:12 Reaguje na Jan Šimůnek
...a v zimě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 11:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Až bude k dispozici akumulační kapacita, schopná pokrýt z principu existující výpadky OZE, a bude technicky i ekonomicky zvládnutelná (včetně absence požadavku na nedostatkové a životnímu prostředí škodící materiály, jako je třeba lithium), a současně bude zvládnuta jejich recyklace (hlasvně FV panelů a vrtulí od větrníků), tak nebudu mít s OZE žádné problémy a budu je naopak podporovat.

Protože toto zvládnuto není, musejí se dotovat na provoz, a tím pádem škodí. Škodí ekonomicky, protože se do nich splachují finance, použitelné jinde, škodí ekologicky (mnoha mechanismy) a škodí i politicky, protože V důsledku aktivit (mj.) jejich nekritivkých podporovatelů degradovala ekologie v podstatě na sektářskou ideologii.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 15:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud tohle někdy bude, tak jen proto, že to někdo vymyslí, vybuduje a zaplatí. A Paroubkovi Marťani to skutečně nebudou.
A ti, kteří jen kritizují, pomlouvají a vykecávají se na netu, to taky nebudou.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 20:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Tím méně to budou ekohajzlové, že.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.10.2020 12:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Pro mě je nevěrohodné to, že pokud pán opravdu pracuje jako vývojář pro společnost, která dodává komponenty pro FVE, že si jen tak napíše článek, který může ohrozit zakázky pro firmy, do kterých jeho zaměstnavatel dodává komponenty... jeho zaměstnavatel by po něm měl chtít, aby mlčel, i když by měl třeba pravdu....

Navíc jak já, tak jiní (pan Večeřa) si všimly, že v jeho článku jisté věci nehrají.

Proto takový komentář z mojí strany. Samozřejmě neučesaný a nekorektní jako vždy :)

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 15:32 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tak to nevím, v takové pozici jsem nikdy nebyl.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 08:32 Reaguje na Lukáš Kašpárek
To není žádný "slint", ale velice střízlivý popis reality. Navíc velice fundovaně podaný (proto věřím, že lidi, pro které je ekologie ideologickou doktrínou, včetně podpory nesmyslných OZE) neskutečně štve. Jen víc takovýchto pravdivých rozborů! Ať se lidé konečně naštvou a na ty zloděje, co provozují OZE, i na ty, co OZE podporují a šíří bludy o jejich výhodnosti a užitečnosti, vezmou cepy a vidle.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

30.10.2020 10:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Pan Hanzl bohužel propadl dogmatické víře o spáse lidstva přes OZE. Není schopen logicky a racionálně oponovat, což je typickým příznakem všech lidí s utkvělou představou, kteří jakoukoli výhradu k problému berou jako osobní prohru.
Něco jako některé náboženské sekty , u nás jsou asi nejznámější jehovité.
Tak naposled : celý vývoj lidstva z pohledů potřeby zdrojů energie je charakterizován:
a) neustále se zvyšující celkovou spotřebou
b) neustále se zvyšující koncentrací hustoty energetických toků / dřevo-dřevěné uhlí - uhlí - ropa-zemní plyn-jádro-...termojaderná fúze - ... a jako nepřekročitelná limita antihmota.

To jsou obecně platná pravidla na nichž nelze nic změnit.

OZE z tohoto pohledu nás při použití v masovém měřítku vrací před antiku- hustota energetických toků FVE nebo VE je 3-7W/m2 , srovnej s jádrem 1400-1600 W/m2 , a to vše při neustále se zmenšující ploše S ,kterou má společnost k dispozici.
Porovnáním také vychází, že při elektrickém výkonu 1 GW by bylo zapotřebí ročně spálit 2,5 mil. tun uhlí, nebo použít plochu 20 km2 solárních panelů či 2000 stometrových sloupů větrných elektráren a nebo… pouze 500 kg vodíku pro fúzní elektrárnu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 12:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nejhorší je, že vy se stále oháníte různými ideologiemi, dogmaty, vírou a co já vím, přitom já se vždy bavím čistě o technice a logice.
ad a) bez problémů
ad b) hustota je čistě váš výmysl, hustota energie je velmi důležitá, pokud máte omezený zdroj na konkrétní místo. Pokud svítí každému všude, je to zbytečný údaj.

Fúzní elektrárnu skutečně nemáme a hned tak mít nebudeme, navíc bude příšerně drahá a hlavně bude v Evropě jediná a to chci vidět tu přenosovou síť.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

30.10.2020 14:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Vidíte, zase si přisvojujete právo rozhodnout pro všechny , který fyzikální parametr zdroje energie je důležitý nebo zbytečný.

To je rozdíl mezi vírou a racionálním poznáváním okolní reality . To pouze potvrzuje můj názor ,že víra nepotřebuje vědu. Neboť vyznává dogma o neomylnosti papeže, ve vašem případě dogma o spáse světa skrze OZE.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 15:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy plácáte zase nesmysly. Fyzikální parametr je někdy důležitý, třeba účinnost zařízení, když kupujete drahé palivo, nebo je daleko méně důležitý, když máte palivo zadarmo.
To je tak těžké pochopit?
Hustota energie je důležitá, když máte omezený prostor a musíte uživit velkoměsto, daleko méně důležitá je, když máte rozsáhlý areál a spotřebu pár kWh denně.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

31.10.2020 20:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
No, slunce v poledne naplno v létě dává v naší zeměpisné šířce až 1200 W na metr čtvereční.
Vlivem technologie a geometrie ale jeden instalovaný kilowatt FV elektrány zabere 10 - 20 m čtverečních. Enegetická hustota FVE je teda u nás asi 50 - 100 w na metr čtvereční.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.11.2020 17:23 Reaguje na Radim Polášek
Ne, není,mýlíte se . Najeďte si na veřejně přístupné odkazy na netu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 15:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Všiml jste si vůbec, že u nás není cena fve u nových instalací vůbec dotována?
Při současné neexistenci akumulací je to vražedný systém a proto je u nás rozvoj fve nula.
Zato nesmyslný byznys biopaliv je dotován miliardami.
Jenomže vy to svádíte na ekology, jenže to si vylobboval náš hlavní estébák kvůli kšeftu.
A tak je to s vámi se vším.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 17:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Co to zase melete, člověče? Jak není dotována? Jenom z programu Nová zelená úsporám můžete na fotovoltaický systém dostat dotaci až 150 tisíc Kč:
https://www.mzp.cz/cz/articles_170615_Novinky.cz_nova_zelena_usporam_NZU_fotovoltaiky
Z programu OPPIK můžete dostat dotaci až 50 milionů Kč, tato dotace může pokrýt až 80 % prokázaných nákladů!
https://www.oppik.cz/dotacni-programy/uspory-energie-dotace-na-fotovoltaiku
Vy jste opravdu neskutečný pohádkář.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2020 23:02 Reaguje na Emil Novák
To jsou velmi hezké sliby, které nezarmoutí. Tady je realita:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-slunci-nepreje-solarni-investori-miri-do-polska-ci-rumunska-116560
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.10.2020 23:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Škoda že jste vůbec nepochopil, že ta vaše "realita" se týká velkých solárních parků, na které tyto dotace vůbec nemíří.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 08:19 Reaguje na Emil Novák
Jistě. Pokud chceme mít možnost odstavit uhláky, musíme jít do velkých fve parků, rodinné domky to nevytrhnou. Především by bylo dobré okopírovat německý model energetické burzy a jejich systém dotací.
Navíc nemáme dobrý zákon o malých fve, chytrý elkeroměr atd. atd.
Nasypat dotace do nesmyslného systému skutečně k ničemu nevede, protože si je odčerpají zase ti stejní šíbři.
Důkazem je, že za x násobně vyšší dotace máme x násobně nižší podíl OZE, než právě ti Němčouři a vývojem se to stále zhoršuje.
Odpovědět
EN

Emil Novák

31.10.2020 09:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Jinými slovy, opět jste lhal, když jste tvrdil, že "u nás není cena fve u nových instalací vůbec dotována."
Do žádných velkých fotovoltaických parků jít nemusíme, fotovoltaické parky stejně žádné uhelné elektrárny nahradit nemohou. Mohou tak maximálně nahradit jejich produkci v určité části roku, nic víc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 13:10 Reaguje na Emil Novák
"Od letošního roku již nejsou nové instalace fotovoltaických elektráren podporovány formou výkupních cen."
Než někoho obviníte ze lži, je dobré si zjistit fakta. Jinak jste fakt za blba.
"Od letošního roku již nejsou nové instalace fotovoltaických elektráren podporovány formou výkupních cen"
https://www.cefas.cz/ostatni/fotovoltaika-bez-dotaci-ma-to-smysl.html
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

31.10.2020 13:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Doporučují si někde najít co znamená provozní dotace a investiční dotace.
Odpovědět
EN

Emil Novák

31.10.2020 13:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Za blba jste vy a nikdo jiný. Vy jste tvrdil, že "u nás není cena fve u nových instalací vůbec dotována." - evidentní lež, viz odkaz na dotační program Nová zelená úsporám. Teď se z toho trapně zkoušíte vykroutit kličkováním kolem výkupních cen, což není zdaleka jediná forma dotace.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 13:52 Reaguje na Emil Novák
Jdetě už laskavě do řitě, otáčíte se pořád na slovíčku, já psal jasně:
"u nás není cena fve (fotovoltaické elektřiny) u nových instalací vůbec dotována."
A je dotována??
NENÍ!!
Tak mi polibte....a přestaňte mě napadat a lživě obviňovat.
Odpovědět
EN

Emil Novák

31.10.2020 15:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Je dotována, což jednoznačně dokazuje odkaz mj. na podmínky dotace Nová zelená úsporám, který jsem uváděl výše. Jste lhář a na vaše lži budu upozorňovat tak dlouho, dokud je budete šířit.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

31.10.2020 18:23 Reaguje na Emil Novák
Tak to vám tedy přeji hodně štěstí:-).

A trochu to upřesním, pan Hanzl tomu co píše upřímně věří, takže bych u něj opravdu nehovořil o lže. Prostě každý máme něco, on OZE, Babiše a Rusko:-), já zse třeba nerad koprovku a nesnáším dechovku:-).

Buďte na něj hodnej:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 19:27 Reaguje na Emil Novák
Čistá lež typicky ropácká:
"Od letošního roku již nejsou nové instalace fotovoltaických elektráren podporovány formou výkupních cen".
https://www.cefas.cz/ostatni/fotovoltaika-bez-dotaci-ma-to-smysl.html
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

31.10.2020 13:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět vám již bylo vysvětleno. V Německu narozdíl od ČR neukončili provozní dotace.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 13:55 Reaguje na Jaroslav Studnička
V Německu mají velmi dobrý systém, který je výhodný pro odběratele i producenty a dokud nebudou dostatečné akumulační kapacity, tak systém dobře podrží. Pak může být zrušen, protože přetoky budou kupovat akumulátoři za rozumné ceny.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 16:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Proto mají šíleně drahou elektřinu, na niž bychom s našimi platy neměli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.11.2020 12:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Ta eklektřina je tak šíleně drahá, že většinou mají problémy s tím, že má cenu prakticky na nule. proto je musí dotovat. Je to zase naopak než si myslíte.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.11.2020 08:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta elektřina s nulovou cenou je vyráběna v době celkového nadbytku energie. Což je pro OZE charakteristické. Proto také musí být jejich provoz masívně dotován (přičemž cesty mohou býti rozličné, ale v každém případě se přesouvají do kapes provozovatelů OZE peníze daňových poplatníků, aniž by ti za to dostali nějakou protislužbu).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 21:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Dotuje se na úroveň, která u nás není možná (je daleko výš). Takže na tom vydělá občan i kupující. jenže prodělýává producent, proto se dotuje.
Máte konečně pravdu, pro OZE je charakteristické, že trh zapavují velmi levnou elektřinou.
Jenže to bude trvat tak dlouho, než se vybuduje dost kapacit pro akumulace, které budou přetoky kupovat za nízkou, ale pořád snesitelnou cenu. To bude už konečná našich uhláků.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2020 11:35 Reaguje na Pavel Hanzl
A jak se vybudují, když postup na akumulaci takových kvant elektřiny prostě neexistuje?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

31.10.2020 18:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Je komické, jak někde jste kvůli dotacím nepříčetný a někde to schvalujete...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.11.2020 12:59 Reaguje na Jaroslav Studnička
S dotacemi se musí zacházet velmi opatrně. Němčouři dotují málo, ale cíleně tam, kde to má výhodu, my dotujeme mohutně, ale různým baronům a oligarchii. To vidím jako podstatný rozdíl.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.11.2020 13:18 Reaguje na Pavel Hanzl
"Němčouři" dotují tak málo, že za jednu spotřebovanou MWh platí spotřebitel 67,6 EUR = 1845 Kč, zatímco my dotujeme tak mohutně, že za MWh platí spotřebitel 495 Kč...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 17:10 Reaguje na Emil Novák
Zkuste mi napsat, kdo kupuje u nás elektřinu za 49 halířů kilowattu.
Domácnosti platí asi 5,-Kč a německých 1.84 kč/kWh je u nás asi i pod výrobnímni náklady.
FVE je současně nejlevnější elektřina.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.11.2020 14:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Tento víkend se opravdu vaše demagogie posunula na top level.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 18:22 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ropáci se vyznačují povrchností a vírou v různé demagogie. Podělit nějakou giga sumu jinou sumou a tvrdit, že je to dotace za MWh je čistý nesmysl. Protože v těch sumách je vícero neznámých položek.
Tady máte přímo systém německých dotací popsán:
"V případě samostatných elektráren byla vysoutěžena podpora mezi 9,6 a 30 EUR/MWh, vážený průměr činil 26,5 EUR/MWh. U kombinovaných zdrojů, které tvořily většinu úspěšných projektů, výše vysoutěžené podpory dosahovala od 19,4 do 55,2 EUR/MWh, její vážený průměr dosáhl 45 EUR/MWh".
https://oenergetice.cz/nemecko/vetrne-elektrarny-si-zari-nemecku-vysoutezily-nejvyssi-moznou-cenu-novinkou-byla-inovativni-aukce/
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.11.2020 08:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci dotují víc než my, jen ty dotace jsou účetně maskovány za jiné položky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 19:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Čistá lež z Krtemlu. Pozná se jednoduše, nemá elementární logiku. Proč by to dělali?
To by si lhali sami sobě, což není německý životní názor.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2020 11:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Nedemokratické vlády obyvatelstvu zpravidla lžou.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

1.11.2020 16:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Ten německý "velmi dobrý systém" má dva důsledky:
1/ nejdražší elektřina v Evropě
2/ vysoké specifické emise (Vyšší, než má např. Slovensko, které žádné stamiliardy eur za OZE nevyhazuje). Takže ten systém naprosto selhal ve snaze snížit emise.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 18:27 Reaguje na Andrej Repiský
Německo je nejprůmyslovější země EU a přitom emise na člověka má výrazně nižší, než my. Navíc má v útlumu jádro.
Především ale jde o to, že jdou cesto čisté energie, což my jsme největší prasáci. Já v tom vidím podstatný rozdíl, navíc ta "nejvyšší cena" je možná domácnosti, které mají 3x vyšší příjmy, než my.
Navíc se už dortovat skoro nemusí:https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/bosch-si-nemecku-zajistil-pomoci-ppa-dohod-100-gwh-rok-ze-solarnich-elektraren-bez-podpory/
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

5.11.2020 10:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase lžete. Emise Německa jsou aktuálně 380 gCO2/kWh, což je daleko víc, než Francie, nebo Švédsko, ale taky víc, než Slovensko (https://www.electricitymap.org/). To ukazuje, že masivní nasazení OZE není dobré pro klima a už vůbec ne pro biodiverzitu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 18:03 Reaguje na Andrej Repiský
Naučte se číst. Píšu, že mají nižší emise než my. To sand víte i bez odkazu,ne?
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2020 11:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Není, my máme na hlavu či na korunu národního produktu průmyslu víc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 18:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase řešíte marginality.
Je přece fuk, kdo má o pár procent víc nebo míň. Důležité je, že Němčouři mají z OZE už přes 40% elektřiny, kdežto my kulový. A havně vývoj vypadá tak, že my o energetiku přijdeme asi úplně, uhláky skončí a jádro nepostavíme. A OZE jsme si zhyenizovali vlastní blbostí.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

30.10.2020 10:58 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Na váš příspěvek jsem od včera netrpělivě čekal, dočkal jsem se a nezklamal jste...:-)
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.10.2020 12:00 Reaguje na Jaroslav Studnička
No vidíte :)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.10.2020 18:23 Reaguje na Jaroslav Studnička
Já na něho čekal taky a opět jsem se pobavil. Prostě nás umí
pobavit a v dnešní době je dobré se alespoň dobře zasmát.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

30.10.2020 21:43 Reaguje na Břetislav Machaček
To máte pravdu :-)
Odpovědět
MG

Milan G

30.10.2020 16:51 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vy jste óbridiot.
Vzkaz pro Eliáše, můžete mně udat jako správný udavač, porušil jsem pravidla diskuse.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

31.10.2020 08:49 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ano, určitou konspirační logiku lze v podobných příkladech uvidět. Žádný pracovník JE Temelín se zatím nepřivazoval ke komínům na protest proti jádru, snad jen výjimečně vývojář vakcín konspiruje proti očkování. Dokonce ani zelení apologetové se nezmiňují o škodách OZE páchaných na životním prostředí.
Odpovědět
JF

Jiří F. Krist

30.10.2020 20:09
Zajímavý článek, bohužel plný zavádějících tvrzení. Jedno za všechny: Jak může být na výrobu FV panelu 330 Wp, který se v maloobchodě prodává za 2 700,-Kč (s DPH), vynaloženo 5 000 kWh primární energie? Kde je práce, materiál, doprava, marže obchodu? Že by přání otcem myšlenky? Která další čísla jsou takto přikrášlena? Škoda...
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 20:18 Reaguje na Jiří F. Krist
V Číně jsou jiné ceny, truhlíku.
Odpovědět
JF

Jiří F. Krist

30.10.2020 20:10
Zajímavý článek, bohužel plný zavádějících tvrzení. Jedno za všechny: Jak může být na výrobu FV panelu 330 Wp, který se v maloobchodě prodává za 2 700,-Kč (s DPH), vynaloženo 5 000 kWh primární energie? Kde je práce, materiál, doprava, marže obchodu? Že by přání otcem myšlenky? Která další čísla jsou takto přikrášlena? Škoda...
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

30.10.2020 20:50 Reaguje na Jiří F. Krist
Stačí se podívat do zdroje, který tam uvádím: https://www.volker-quaschning.de/datserv/kev/index.php

Je tam tabulka srovnávající věděcké práce. Většina prací vznikla okolo roku 2000, kdy jeden panel rozhodně nestál 2 700 Kč.
Jistě, údaje jsou starší, ale novější v tak přehledné formě jsem nenašel. Navíc kdybych na všechno hledal nejnovější zdroje, článek bych nikdy nedokončil.
Odpovědět
OK

Osvald Korner

31.10.2020 20:05 Reaguje na Andrej Repiský
Pan Repisky predám Vám ich po 1880 CK a zarobím na tom slušne co vy na to....
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

30.10.2020 21:00 Reaguje na Jiří F. Krist
Navíc zavádějící je vaše tvrzení, že panel 330 Wp stojí 2 700 Kč. Rychlé hledání ukazuje, že takový panel se pohybuje kolem 3 800 Kč, například https://www.fve-mp.cz/eshop/p/solarni-panel-hcm60x9-330-wp-0-194
Odpovědět
OK

Osvald Korner

31.10.2020 20:05 Reaguje na Andrej Repiský
Pan Repisky predám Vám ich po 1880 CK a zarobím na tom slušne co vy na to....
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

2.11.2020 14:49 Reaguje na Osvald Korner
Za 1880 cestovních kanceláří?
Odpovědět
WV

Walter Vysloužil

30.10.2020 23:55
Odpovědět
WV

Walter Vysloužil

31.10.2020 00:30
Úvodem zdravím a jsem rád že je toliko mladých lidí, co mají o tento problém zájem.
Článek je dobrý, což je za tři. V průběhu dvaceti let došlo I v této sféře k určitému zlepšení jak životnosti tak účinnosti atd..S čím nesouhlasím tak jsou počty. Megalománie je vinou politiky 90 .let tak I teď. Proč takhle počítat! Nejsem zastáncem ani měničů ani baterií. Řešení je na snadě.Ostrovní systém uložený na střeše, dejme tomu do 1,5 Kw kdy domácnost tuto veškerou energii je schopna zpracovat pro svou spotřebu. Tím se jednak trochu odlehčí domácnosti finančně a také ekologii ať jádro tak tepelné. Příklad 500W bojler 500W tepelná rohož pod chodník (v zimě se nemusí solit když nejvíc mrzne)2xradiátor po 500W (březen,duben,září,říjen).To samé bazén nebo chlazení spižírny taky 500W.Přepínám obyčejným Fetem bez jiných aktivních součástek a beze ztrát na měniči či bateriích.Není to moc při našich zhruba 1000 svítících hodinách v roce ale věřte nebo ne kdyby to takhle měla každá třetí či čtvrtá domácnost?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 20:20 Reaguje na Walter Vysloužil
A kolik w v PHM spotřebuje vaše SUV, abystese s ním dostal do práce, a vydělal na to? Etcetera.
Odpovědět
WV

Walter Vysloužil

31.10.2020 00:30
Úvodem zdravím a jsem rád že je toliko mladých lidí, co mají o tento problém zájem.
Článek je dobrý, což je za tři. V průběhu dvaceti let došlo I v této sféře k určitému zlepšení jak životnosti tak účinnosti atd..S čím nesouhlasím tak jsou počty. Megalománie je vinou politiky 90 .let tak I teď. Proč takhle počítat! Nejsem zastáncem ani měničů ani baterií. Řešení je na snadě.Ostrovní systém uložený na střeše, dejme tomu do 1,5 Kw kdy domácnost tuto veškerou energii je schopna zpracovat pro svou spotřebu. Tím se jednak trochu odlehčí domácnosti finančně a také ekologii ať jádro tak tepelné. Příklad 500W bojler 500W tepelná rohož pod chodník (v zimě se nemusí solit když nejvíc mrzne)2xradiátor po 500W (březen,duben,září,říjen).To samé bazén nebo chlazení spižírny taky 500W.Přepínám obyčejným Fetem bez jiných aktivních součástek a beze ztrát na měniči či bateriích.Není to moc při našich zhruba 1000 svítících hodinách v roce ale věřte nebo ne kdyby to takhle měla každá třetí či čtvrtá domácnost?
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

31.10.2020 10:50 Reaguje na Walter Vysloužil
Myslíte, že když to sem vložíte dvakrát, bude to mít větší váhu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 13:01 Reaguje na Andrej Repiský
To sem skáče samo, odezva je pomalá a pokud člověk má pocit, že příspěvek neodešel, tak klepne ještě jednou až je tam dvakrát.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.10.2020 13:03 Reaguje na Andrej Repiský
Tohle k vašemu příspěvku píše jeden můj kamarád, projektant fve:
"lehce s nim akorat nesouhlasim s energetickou narocnosti na vyrobu panelu. v kostce lze rici, ze cena panelu dejmetomu z 50 procent je cena energie. 1500czk koncová cena (polovina ceny panelu bez DPH) versus 5czk za kwh je 300kwh energetickíá náročnost výroby (plus mínus je to řádově pravda, vztaženo na ceny u nás) = toto množství energie vyrobí panel 300Wp za rok, pokud mu zajistím odběr/práci. Jasně pokud dám cenu energie nižší, výjde energetická návratnost třeba 3 roky…ale furt versus 20-30 letá životnost.Dále likvidace je též velice jednoduchá, nejedná se o žádný „elektronický šrot“, panel svojí strukturou připomíná asi tak nejlépe běžné okno, podobný podíl plastů, skla, křemík je také v podstatě sklo, příměsí je minimum, hliník….prostě surovinově je panel naprosto v pohodě….pro zajímavost, aktuálně je v republice nainstalováno cca 10mio panelů = 1 obyvatel = 1 panel. V podstatě se dá říct, že úplně stejné množství je cca oken na obyvatele = 1 obyvatel = 1 okno…slyšel někdo z vás, že by někdo někdy řešil budoucí likvidaci oken v této republice ?...absurdní. To stejné platí pro panely".

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

31.10.2020 13:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemožné ihned, zázraky do tří dnů.
May the Force be with you – Ať vás provází Síla
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.10.2020 16:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Je v tom toxický křemík a jsou v tom toxické kovy.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

2.11.2020 11:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Toxické je holt vždycky jen to, u čeho může ta toxicita vadit - rozuměj kazit obraz, který nadšenec vidí před svým duševním zrakem. Připomínat, že by cokoliv na FV panelech mohlo být toxické, nebo (nedejbože!) že nejen likvidace, ale už i jejich výroba a získávání surovin pro ni by mohly být nečistou záležitostí, to je plivání na svatou ikonu.
Jak dobře ví každý ekologista, jedovaté jsou jenom uran, uhlí a nafta v nádrži.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 17:02 Reaguje na Jan Šimůnek
V fve panelu je méně toxických látek, než v párku z Kostelce.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2020 11:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Už jste ho snědl?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 18:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Ani párek od hrabiše.
Odpovědět
MB

Michal Bronec

31.10.2020 21:48
Zajímavý článek, jen bych nesouhlasil úplně s pár přirovnání. Např. tabulka, kde se ukazuje kolik se spotřebuje rudy Lithia na Baterii a kolik Uranu na výkon 1KW elektřiny, tak je to mylně, protože Uran vyrobí jednorázově 1KW ale baterie může tu KW uložit třeba 1000x. Dále životnost solárního panelu pohybuje mezi 25-35 lety. Dle běžných výpočtů lze dokázat, že rodina s takovou investicí na začátku byla úsporná a efektivní ve výrobě elektřiny i když nebyla úplně nezávislá (např. měnič 5048MK umí plynule "docucávat" ze sítě, nejsou potřeba vůbec žádné baterie - drahé kovy).
Dále výroba křemíku pro polovodiče není závislá na pár čistých nalezištích viz váš odkaz, je to jen pro výrobce snazší na výrobu, ale podstatné je, že jsou technologie na výrobu i mimo taková přirozená naleziště. Clarkový obsah v zemské kůře je 29,5 %, je to po kyslíku nejrozšířenější prvek v zemské kůře. Jeho zásoby jsou prakticky nevyčerpatelné.
Na druhou stranu ale souhlasím, že Ekoteroristi jsou zlo, protože nevidí cestu kompromisu a pochopení, protože nejde za dne na den změnit celý systém výroby a distribuce el.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

2.11.2020 11:31 Reaguje na Michal Bronec
Víte-li o bateriích, které jsou schopny absolvovat 1000 cyklů nabití/vybití bez poklesu kapacity (velmi výrazného poklesu!), sem s nimi! Dokonce mi postačí, když těch cyklů vydrží jen 500.

Údaji o životnosti panelů 25-30 let uvěřím, až mi někdo ukáže panel, který prokazatelně pracoval 25 let a pořád ještě dává alespoň polovinu původního výkonu.

Věřím, že existují technologie, jimiž lze získávat křemík s požadovanými vlastnostmi i z jiných nalezišť.
Jenže: Že na něco existuje technologie, to vůbec ještě neznamená, že pomocí té technologie to lze REÁLNĚ vyrábět (především s únosnými náklady).

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 21:00 Reaguje na Karel Ploranský
Setrvačník můžete nabíjet třeba miliónkrát a pokud je na magnetickém ložisku a ve vakuu, je zcela v pohodě.
Kdybyste ho nabíjel a vybíjel každou hodinu po dobu 100 let, tak ani ten milión nevytočíte.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

5.11.2020 00:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, opakovaně vynášíte do nebe Německo jako zemi, která řeší energetiku příkladným způsobem.
Můžete prosím uvést, kolik se v tom pokrokovém Německu točí setrvačníků ve funkci akumulátoru energie, kde ta zařízení jsou a jakou mají kapacitu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 09:14 Reaguje na Karel Ploranský
Netuším. Ale přečtěte si poslední Vesmír 11/2020, kde je o setrvákách celý článek.
Není to tam, ale já si myslím, že existují výhodnější akumulátory (vodík, li-on baterie, vanadové, přečerpávačky vodní atd.), které vychází finančně lépe.
Vůbec netuším, jestli je Německo příkladná země, ale informace se u nás uvádí hlavně od nich (server oenergetice. cz).
Jejich systém dotací je velmi mazaný a ve výsledku tam jede velmi rychlý rozvoj OZE za nižších dotací, než u nás.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2020 11:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste ovšem silně omezen množstvím energie na kilo setrvačníku. Protože při vyšších rychlostech se i ten nejpevnější materiál (zpravidla různé druhy oceli) roztrhne odstředivou sílou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 20:27 Reaguje na Jan Šimůnek
"Průměrné měrné množství akumulované energie se phybuje od 5 Wh/kg u pomaloběžných setrvačníků (do 5000 ot/min) do 100 Wh u rychloběžných (do 50 000 ot/min).
Největší vyráběné setrvačníky jsou schopny akumulovat energii až 1.4 MWh a mají hmotnost kolem 10 tun". Vesmír 11/2020
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 20:37 Reaguje na Jan Šimůnek
"Disk z grafenu o průměru 1 metr a tloušťce 10 cm by uskladnil 10GJ, tedy 2.8 MWh".
Vesmír 11/2020
Ovšem museli bychom ho točit na 7.5 miliónu otáček.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

2.11.2020 12:39 Reaguje na Michal Bronec
Vy jste tento článek nečetl, že? Opětovné nabití baterie samozřejmě ve výpočtu zohledňuji, dokonce hodně optimistických 5 000 cyklů.
Mimochodem kilowatt je jednotka výkonu/příkonu. Množství energie se měří v kilovathodinách (kWh).
A neříkám, že FVE jsou nerentabilní. Když je elektřina drahá, může být návratnost rozumná. A elektřina je drahá v zemích s vysokým podílem FVE a VTE :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 19:20 Reaguje na Andrej Repiský
V celé Evropě se dost často dostává elektřina na nulovou cenu, právě díky OZE. A právě německý systém dotací je o tom, že produceni musí mít jistodu, že prodají za vysoutěženou cenu. Takže se nedotuje drahá energie, aby se dostala s cenou dolů, ale naopak, dotuje se ta levná, aby se vůbec vyplatilo ji vyrábět. Tohle ale ropákům nevysvětlíte.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2020 11:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Prostě se křiví trh, naprosto stejně, jako když za komunistů vyráběly fabriky nepotřebné a nikým nekupované zboží a dostávaly od státu peníze na provoz (včetně výplat), protože nic nevydělaly.
Prostě pokud vyrábějí OZE bezcennou elektřinu, tak by neměly být dotovány a měly by dostávat tu nulovou cenu, nebo dokonce zápornou - platit za její likvidaci. A pokud za takto nastavených podmínek zkrachují, tak je to jen důsledek toho, že OZE zdroje elektřiny jsou bezcenný nesmysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 20:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy to fakt nechápete?
Elektřina je nestlačitelná a pokud je jí na trhu hodně, cena jde dolů. Takže ji využívá průmysl zalevno a pomáhá to k prosperitě.
Jenže pro producenty je to likvidační.
Proto se dotuje na dost nízkou, vysoutěženou cenu.
Výhoda je, že je to celé levnější než elektřina z uhlí a hlavně se tolik uhlí nemusí spálit!!!
Do prčic to je fakt tak složitý? Vy máte fakt totálně zablokovanou hlavu?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

5.11.2020 00:30 Reaguje na Andrej Repiský
Pardon - ale 5000 cyklů není optimistický údaj, je to údaj nereálný.
Také se v zápalu diskuse jaksi zapomíná na to, že cyklus nabíjení/vybíjení ani u nového a bezvadného článku neprobíhá beze ztrát. Hodnoty účinnosti tohoto cyklu je dost nesnadné vystopovat, téměř nikde se neuvádějí; výrobci baterií totiž mají pramálo důvodů tyto hodnoty zveřejňovat. Není to totiž něco, čím by se mohli moc chlubit a co by posilovalo optimismus a zájem potenciálních uživatelů o jejich produkt.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

5.11.2020 10:20 Reaguje na Karel Ploranský
5 000 cyklů je reálný údaj pro akumulátor LŽF. To nejsou normální Li-Ion baterie, které máme v mobilech a noťasech. V praxi se samozřejmě stává, že je např. akumulátor hluboce vybit, takže se zkrátí jeho životnost, ale jinak je to reálný údaj. Samozřejmě tato baterie obsahuje nejenom litium, ale i spoustu dalších materiálů, které se musí vyrobit a vytěžit, takže ve skutečnosti to porovnání v článku by vycházelo ještě hůř pro baterie. Článek jsem chtěl držet stručný.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.11.2020 08:11 Reaguje na Andrej Repiský
Tady je zajímavý vanadový akumulátor. Co si o tomhle myslíte?
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/kalifornska-energeticka-komise-podporuje-vyvoj-technologii-skladovani-energie-bez-uziti-lithiovych-baterii/
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

3.11.2020 20:23 Reaguje na Michal Bronec
Kolik panelů, které mají za sebou 30 let už jste viděl? Zaokrouhlete na celé stovky GWp.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 19:22 Reaguje na Daniel Višňovský
Já před 30. lety skutečně takový panel neviděl ani jeden.
Ale určitě by se našly na vesmírných sondách, které už 30 let fungují bez problémů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2020 11:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud vím, tak ty sondy mají radionuklidové zdroje (např. Voyagery).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 17:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Jak které. Ve vesmíru je dost fve panelů (třeba na ISIS). Taky pro vesmír byla tato technologie původně vymyšlena.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.11.2020 10:11
Už jsem to tu psal v minulosti několikrát. Dejme odběratelům na výběr
z jakých zdrojů chtějí energii a podle toho směřujme energetiku.
U OZE ji dodávejme odběratelům i s tím kolísavým výkonem a za cenu bez
státních podpor. Ať si je pouze podporují ti, kteří ji preferují a
nasmlouvají. Další si mohou nasmlouvat proud z JE a nebo uhláků. Pak
půjde posoudit, co lidé preferují a nikdo nebude nucen dotovat něco,
co zatím musí, ač s tím nesouhlasí. Pan Hanzl má asi dost peněz a bude
preferovat OZE s reálnou cenou bez mých příspěvků do OZE, do regulace
sítí a do pohotovostních zdrojů. Někdy bude možná i celé dny bez proudu,
ale on bude mít dům plný vodíkových baterií a tak ho to nepřekvapí.
Když bude chtít při nedostatku energie z OZE energii z jiných zdrojů,
tak mu bude dodána za cenu jako pro nesmluvního odběratele s patřičným navýšením. OZE si budou muset samy regulovat převisy výkonu a buď je
samy akumulovat a nebo nabízet za tu nulovou či zápornou hodnotu i nám.
Je to zcela jednoduché opatření řešitelné smluvními dodavateli včetně
dálkového vypínání a zapínání odběratelských míst. Myslím, že by se
někteří brzo probrali ze svých snů o OZE v našich geografických a taky technických podmínkách. A není to pouze pan Hanzl, kterého jsem uvedl
jako odstrašující příklad fanatika obhajujícího fotovoltaiku. Zataženo,
déšť, sníh a nebýt "špinavých" zdrojů, tak sedíme při svíčkách a
koukáme na program ve skleněného nočníku místo PC a TV.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 16:58 Reaguje na Břetislav Machaček
Ať si lidé vyberou.
Bez jakýchkoliv dotací, tj. ani do uhláků a JE a především komplet, se vším. Tj. s externalitami, zničenou krajinu, gigantické odpady v hromadách strusky, jadené palivo jako nejtoxičttější svinstvo světa. A se stálými odstávkami JE, které se zálohují obrovitými uhláky. A hlavně ty megatuny CO2, co ročně emitují do atmosféry.

Já se obávám, že by ropákům velmi silně spadla brada.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.11.2020 17:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Všiml jste si, že ČEZ je dlouhodobě v zisku díky těm JE
a uhlákům? JE ukládají peníze do fondu budoucí likvidace
a uložení odpadů. Oba zdroje na rozdíl od OZE vytvářejí
zisk, daně ze zisku a z těch daní se hradí ty vámi popsané škody. OZE byly zadotovány při výstavbě, dotují se skrytou podporou nasmlouvaného výkonu za netržní ceny státem i
samotnámi spotřebiteli a nevidím nikde fond pro jejich budoucí likvidaci. Nakonec je nynější vlastníci přepíší
po skončení životnosti na nějakého bezdomovce a likvidaci
bude hradit stát z daní vytvořených jinými zdroji. Emisní povolenky jsou zelený regulátor trhu s energií, který není všemi zeměmi světa aplikován a hrát si na spasitele světa
na úkor konkurenceschopnosti energetiky a průmyslu je naivita hodna malého dítěte. Takže naopak by spadla brada vám, pokud by se EU vzdala všech zvýhodnění OZE a přestala trestat ostatní producenty energie. Deformace trhu s energií je nové náboženství a zelenou vírou ve spásu lidstva a světa. Zelení jsou mesiáši a pokud neskončí na kříži samotní, tak tam přibijí energetiku a průmysl EU. Potom nebudou už ty peníze na podporu toho náboženství a znovu
nastoupí trh a uhlíkový ateismus.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 19:11 Reaguje na Břetislav Machaček
Hluboký omyl, jak dycky:
"Už teď je vlastně to uhlí na hranici ekonomické udržitelnosti, některé zdroje nyní dokonce prodělávají. Když jsme byli v červnu na prohlídce končící elektrárny Prunéřov I, oni v té době nevyráběli. A sami říkali, že se to teď nevyplácí, protože elektřina je tak levná a emisní povolenky tak drahé, že by na tom jen prodělávali. A tento stav se v průběhu posledních dvanácti měsíců opakuje."
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/uhli-skonci-drive-nez-myslime-brzy-zdrazi-a-bude-vyrizene-tvrdi-rovensky-11849

"Roční těžba uhlí v Česku podle dat ČGS dlouhodobě klesá, od sametové revoluce klesla o desítky procent. Zatímco v roce 1989 se vytěžilo téměř 35 milionů tun černého uhlí a 89 milionů tun uhlí hnědého, loni to bylo necelých 3,2 milionu tun černého a 37,5 milionu tun hnědého uhlí. Celkově známé zdroje hnědého uhlí přitom podle ČGS činí 8,6 miliardy tun hnědého a 16,3 miliardy tun černého uhlí. "Celkové zdroje jsou prozkoumané poměrně dobře. Využitelné nejsou především z ekonomických a ekologických důvodů," uvedl Starý.
https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/polsko-bude-usilovat-schvaleni-statni-podpory-svuj-jaderny-program/

Na Británii je jasně vidět, že to jde:
"Ještě v červenci 2012 se uhlí na výrobě elektřiny v Británii podílelo z 40 %, zatímco letos v červnu to už byla pouhá 2 %. V dubnu letošního roku byl po 135 letech v Británii první den, kdy uhelné elektrárny nevyrobily elektřinu žádnou".
https://oenergetice.cz/emise-co2/cop23-britanie-lidrem-protiuhelne-aliance-bez-ucasti-uhelnych-velmoci
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

4.11.2020 19:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Ve vašem odkazu je vidět, že Británie to uhlí nahradila částečně jádrem, ale hlavně plynem. Plyn není o nic lepší pro klima, než černé uhlí, pokud se zohlední jeho úniky z potrubí.
Odpovědět