https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceska-inspekce-zivotniho-prostredi-analyza-zpravy-vysetrovaci-komise-k-ekologicke-katastrofe-na-rece-becve
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Česká inspekce životního prostředí: Analýza zprávy Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě

1.10.2021
Lávka a jez u obce Juřinka, listopad 2020.
Lávka a jez u obce Juřinka, listopad 2020.
Zdroj | Česká inspekce životního prostředí
Po důkladném prostudování zprávy Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě konstatuje Česká inspekce životního prostředí, že se jedná o chaotickou a záměrně tendenční zprávu. Její autoři buď vůbec neumějí pracovat s fakty, anebo jsou to politici bez zodpovědnosti, vedení výhradně politickými motivy bez ohledu na pravdu a fakta. Autoři zprávy sice upozorňují, že jejich zadáním není najít viníka (to je věcí Policie ČR), ovšem kromě kritických útoků na inspekci (případně vodoprávní úřad) se ze zprávy nedá vystopovat smysl žádný. Není to ani odborná studie, ani analýza události kvůli absenci výpovědí mnoha odborníků i pracovníků, kteří záchranné práce řešili na místě. Rovněž nepracuje (ani nemůže) s fakty, které má k dispozici policie. Je to pouze politický kompilát nepřesných údajů, končících takřka v každém odstavci kritikou ČIŽP.
 
Zpráva vůbec nebere ohled na trestní stíhání, v němž bylo vzneseno obvinění vůči právnické a fyzické osobě a na to, že Policie ČR má tedy v souvislosti s tímto stíhání informace, které komise (ani veřejnost) k dispozici nemá. V tomto ohledu tedy ani nemůže být zpráva komise chápána jinak než jako amatérská snaha o rekonstrukci případu, ke kterému jí ale chybí zásadní informace a k tomu si ještě dovoluje predikovat, že případ už nemůže být řádně vyšetřen.

Zpráva se ani nezmiňuje o vlastním šetření Ministerstva životního prostředí ČR, které nenašlo na postupu ČIŽP v případě havárie na Bečvě žádné pochybení. Pro potenciální kritiky rovnou upozorňujeme, že audit vypracovávali úředníci a odborníci, kteří nejsou vázáni žádnými politickými pouty a pracují na ministerstvu ještě z dob minulých ministrů.

K mnoha chybám zprávy je nutno upozornit, že se komise vůbec nezabývala průběhem povolovacích procesů u výustí zařízení právnických osob do Bečvy, přestože je to stěžejní záležitost pro prevenci podobných událostí. Komise vyčítá inspekci, že byla málo aktivní při kontrolní činnosti, ale vůbec neřeší činnost Krajského úřadu Zlínského kraje v inkriminovanou dobu. Kraje mají také kontrolní pravomoci minimálně u zařízení, u nichž vydává povolení, např. u společnosti Deza. Proč tedy kraj neprovedl kontrolní činnost hned 21. září a proč se nad tím komise nepozastavuje? Tendenčnost zprávy potvrzuje i to, že ve zprávě jsou výslovně uvedeny kompetence ČIŽP a nikoli kompetence jak vodoprávních úřadů na úrovni obcí s rozšířenou působností, vodoprávních na úrovni krajských úřadů a dalších subjektů podílejících se na řešení havárií.

Komise se žádným způsobem nezajímala, z jakých důvodů nebyl ze strany hejtmanů zvolen postup dle zákona o krizovém řízení. Rybáři měli dle svých sdělení při záchranných krocích zdravotní potíže, havárie je označována za největší environmentální katastrofu uplynulých let a sněmovní komise nepoložila ani jednu otázku hejtmanům, kteří měli kompetenci dle zákona o krizovém řízení. Proč?

Na druhou stranu komisi výrazně omlouvá skutečnost, že měla velice omezený čas na analýzu celé události – byla ustanovena na pět měsíců a z toho pracovala jen dva. Výrazně ji totiž zdržela volba předsedy a další byrokratické úkony. Nehledě k tomu, že každý z členů komise měl vedle toho další politickou práci v rámci své poslanecké činnosti.

Z celkového pohledu na zprávu se dá říci, že se v ní vyčítá předem vybranému orgánu něco, co mu vůbec  nepřísluší, za co není ze zákona odpovědný. Ale  v každém případě, ať už někdo případně pochybil či ne, rozhodně to nemělo vliv na průběh vyšetřování a postup policie, která svá obvinění sdělila a jistě dojde ke spravedlivému výsledku.

K některým  konkrétním nepřesnostem zprávy, jejíž text je k dispozici zde.

Zpráva VK:

…vyšetřovací komise shromáždila všechny dostupné materiály a vyslechla z hlediska zjištění komise nejvýznamnější svědky.

ČIŽP:

Komise nevyslechla významné svědky – například pracovníky ČIŽP či VPU Hranice, kteří přímo řešili havárii v lokalitě. Rovněž ve zprávě není nijak popsána činnost úřadu Zlínského kraje či HZS Olomouckého kraje.

---

Zpráva VK:

…HZS provedla odběr vzorku vody do čistého a dezinfikovaného kbelíku i s několika kusy uhynulých ryb postupně z levobřežní strany bylo provedeno měření pH vody lakmusovými papírky s naměřením hodnoty cca 6,5–7. Bohužel, mobilní detektor pro orientační zjištění běžných nebezpečných látek ve vodném roztoku nebyl dostupný, neboť byl mimo provoz, a proto k provedení této orientační zkoušky nedošlo…

…na pokyn pracovníka vodoprávního úřadu příslušníci HZS Valašské Meziříčí v 14:24 opustili prostor katastrofy s tím, že v případě potřeby budou znovu povoláni…

…na žádost pracovníka vodoprávního úřadu VM byla v 15:01 přes operační středisko HZS Zlín povolána výjezdní skupina chemické laboratoře HZS moravskoslezského kraje z Frenštátu, neboť nebylo možné dané vzorky odebrat vlastními silami. V 17:03 došlo k příjezdu výjezdní skupiny do Valašského Meziříčí…

ČIŽP:

Komise hledala pochybení, útočí stále na ČIŽP, ale pochybení jiných nechává bez povšimnutí – tedy jak nefunkčnost zařízení, tak opuštění lokality havárie jinou záchrannou složkou, tak i to, že tomuto orgánu trvalo dvě hodiny, než dorazil do místa vzdáleného 25 km.

Nesmyslná syntaxe první věty dokládá omezenou erudici autorů zprávy, případně jejich neschopnost se správně vyjádřit.

---

Zpráva VK:

…pracovnice vodoprávního úřadu Hranice se po konzultaci s úsekovým technikem Povodí Moravy, s. p., dostavila na místo havárie (přesný čas příjezdu není znám) – most přes řeku Bečvu, Hustopeče nad Bečvou…

ČIŽP:

Komise studuje pracovní výkony inspektorů ČIŽP takřka na minutu a zde se nepozastavuje nad tím, že není znám přesný čas příjezdu pracovnice vodoprávního úřadu? A toto se mnohokrát ve zprávě opakuje.

---

Zpráva VK:

…ve spolupráci s ČIŽP byly vytipovány společnosti, z jejichž provozoven by mohlo dojít k úniku. Došlo ke kontrole lagun ve společnosti DEZA, a. s., které vizuálně byly v pořádku (včetně živých ryb, mechů a řas).

ČIŽP:

Ze zápisu VPÚ Val. Meziříčí je zřejmé, že nebyly kontrolovány pouze laguny, ale i jejich výustní objekt, do něhož jsou svedeny odpadní vody z technologie jejich čištění ve společnosti DEZA. Případná kontaminace by se tak projevila na kvalitě vod ve vyústním objektu a jeho stavu, včetně ohrožení fauny. Komise tuto skutečnost, která zpochybňuje Dezu jako viníka havárie, vůbec nezohledňuje.

---

Zpráva VK:

…dne 23. 9. 2020 byly provedeny odběry vzorků z vyústění z areálu společnosti Energoaqua, a. s.

ČIŽP:

Vzorky vod z vyústění z areálu společnosti Energoaqua, a. s. byly odebrány již 21.9.2020 (společností VAK VSETÍN i ČIŽP).

---

Zpráva VK:

… v 17:30 rovněž pracovník vodoprávního úřadu VM telefonicky konzultoval s havarijní linkou OI ČIŽP Brno ohledně vzorků, které měly být předány do laboratoře HZS Frenštát pod Radhoštěm (nicméně podle výpovědi svědka se rozlil při přepravě v autě).

ČIŽP:

Komise se vůbec nezabývá tím, kdo a za jakých okolností rozlil vzorky. Pokud by se to stalo ČIŽP, zcela jistě by to bylo předmětem důkladného zkoumání. Přesto v celkovém vyznění zprávy to vyznívá jako pochybení ČIŽP.

---

Zpráva VK:

Podle svědecké výpovědi před vyšetřovací komisí se správce toku z Povodí Moravy – úsekový technik – dostavil ve 12:20 na místo havárie, posléze byl vystřídán po hodině krizovým technikem. Došlo k umístění norných stěn, nicméně se usoudilo, že látku není možné nornou stěnou ani sorbentem likvidovat, proto bylo po poradě s vodoprávním úřadem navrženo zředění látky – zvýšení odtoku z Bystřičky. Byla nabídnuta součinnost vodoprávnímu úřadu, ta byla odmítnuta.

ČIŽP: Komise se vůbec nezabývala tím, že VPÚ Valašské Meziříčí odmítl součinnost HZS Zlínského kraje (který přitom disponuje akreditovanými laboratořemi, možností odběru vzorků a personálními možnostmi). A komise přitom brněnskému inspektorátu ČIŽP vyčítá, že ve stejné době jeho pracovník nevyjel z města vzdáleného 130 km na základě pokynů VPÚ Valašské Meziříčí.

---

Zpráva VK:

…dne 22. 9. 2020 ČIŽP požádala o součinnost s tím, že dodala ve středu 23. 9. 2020 ráno čtyři vzorky k vyšetření…

ČIŽP: Vzorky byly předány inspekcí přímo v terénu pracovníkovi Povodí Moravy 22.9.2020. To samozřejmě nic nemění na tom, že jiné vzorky byly do jiných laboratoří předávány již 20.9.2020.

---

Zpráva VK

Zástupce Českého rybářského svazu komisi sdělil, že informaci o úhynu ryb obdržel ve 12:00 a ve 12:05 zahájil koordinaci členů rybářského svazu.

ČIŽP:

V podkladech, které měla vyšetřovací komise k dispozici, je uvedeno, že první nestandardní chování ryb bylo pozorováno v 9:30, a to místním rybářem, a ten následně zaznamenal první úhyn ryb v 10:00 hod. Jak to, že havárie byla Českým rybářským svazen ohlášena až v 11:30 hodin? To znamená, že havárie se mohla řešit o hodinu a půl dříve. Komise se touto skutečností a možným pochybením rybářského svazu vůbec nezabývá.

---

Zpráva VK:

…podle informací znalce nedošlo v odpoledních hodinách po zjištění havárie k odběru zásadních vzorků na vyústěních z možných zdrojů kontaminace vody na řece Bečvě. To podle znalce způsobilo, že neexistují žádné přímé důkazy, které by mohly být využitelné pro určení odpovědného viníka havárie…

ČIŽP: O existenci či neexistenci přímých důkazů má informaci pouze Policie ČR, nikoli uváděný znalec. O tom, že jsou policií shromážděny dostatečné důkazy, svědčí fakt, že bylo ze strany PČR a státního zastupitelství zveřejněna informace o vzneseném obvinění a připravovaném podání žaloby vůči konkrétní fyzické a právnické osobě.

---

Zpráva VK:

…před havárií na řece Bečvě byly prováděny kontroly ČIŽP v areálech firem napojených na kanalizační sítě společností v ORP Valašské Meziříčí, ale tyto kontroly nevedly k zjištění žádných závažných pochybení, která by upozorňovala na možná rizika, jež mohou vést k havárii.

ČIŽP: Proč je vytýkáno pochybení ČIŽP v prevenci před havárií, když to vše je v kompetenci krajů a vodoprávních úřadů. Tato kritika navíc předjímá rozhodnutí policie, které může prokázat záměrné zbavování se nebezpečných odpadů, což je skutek, kterému se nikdy nedá dopředu zabránit, pokud leží pouze na vůli pachatele.

---

Zpráva VK:

… dne 20. 9. 2020 došlo k pochybení na straně zástupce OI ČIŽP Brno, který vykonával dne 20. 9. 2020 služební pohotovost, kdy na základě informací poskytnutých pracovníkem vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí a inspektorem OI ČIŽP Olomouc měl rozhodnout a vyjet na místo havárie na toku Bečva do Choryně, které je v působnosti OI ČIŽP Brno, a účastnit se prvotního šetření ke zdroji kontaminace toku Bečvy.

ČIŽP: VPÚ ale nepožadoval přítomnost inspekce, bylo dohodnuto, že v případě potřeby na vyžádání se ČIŽP dostaví na lokalitu. Přitom VPÚ byl ten orgán, který v tu dobu záchranné operace řídil a byl za ně zodpovědný. Navíc je otázkou, jak zajistit bezprostřední zásah pracovníkem, který drží služební pohotovost ve městě vzdáleném 130 km. Právě proto vždy řídí tyto situace místně příslušný vodoprávní úřad.

---

Zpráva VK:

Navrhovaná novela nově definuje havárii mimořádného rozsahu s tím, že v případě pochybností, zda nastala, přísluší řízení záchranných a likvidačních prací při zneškodňování havárie HZS ČR. Šetření příčin havárie zůstane nadále v pravomoci vodoprávního úřadu, který si může vyžádat součinnost ČIŽP a správce vodního toku či povodí. U běžných havárií bude řízení prací nadále náležet vodoprávnímu úřadu...

ČIŽP: Komise jednoznačně konstatuje, že i v současnosti je pravomocí vodoprávního úřadu šetřit příčinu havárie a inspekce spolupracuje. Proč má tedy být inspekce volána k odpovědnosti za údajná pochybení při šetření příčin havárie, když takto bylo ze strany inspekce a vodoprávního úřadu postupováno?

Zmatečnost závěrů komise je zjevná i z toho, že tuto výtku ve vlastní zprávě o kus dál sama popírá. Viz další pasáž zprávy VK.

Zpráva VK:

…jelikož ze zjištěných informací vyplynulo kompetentní informování ze strany ČIŽP, lze zvážit např. povinnost ČIŽP dostavit se na místo v případě mimořádné havárie či povinnost uložená vodoprávnímu úřadu a HZS ČR spolupracovat s ČIŽP v případě mimořádné havárie.

---

Zpráva VK:

Vyšetřovací komise se rovněž domnívá, že koordinace OI ČIŽP Brno a OI ČIŽP Olomouc nebyla dostatečná, proto navrhuje upravit pravidla a postupy ohledně koordinace, např. metodickým pokynem.

ČIŽP: V čem nebyla dostatečná? To zpráva nevysvětluje. Dle názoru inspekce koordinace byla dostatečná a oba inspektoráty postupovaly na základě pokynů a informací obdržených od vodoprávních úřadů a spolupracovaly s nimi.

---

Zpráva VK:

Ze zjištěných informací vyplývá, že v den havárie, tedy 20. 9. 2020, byl odebrán pouze jeden vzorek (HZS v 17:20) v oblasti nad místem pozorování prvních příznaků otravy ryb (tedy proti proudu řeky). Následujícího dne byly odebrány čtyři vzorky, další den žádný. Celkově ve dnech 20. 9. – 25. 9. 2020 byly odebrány vzorky vody dle tabulky poskytnuté ČIŽP.

Rovněž z informací získaných vyšetřovací komisí vyplývá, že ČIŽP odebrala ve dnech 20. – 22. 9. 2020 sedm vzorků, z nichž jeden byl z místa proti proudu nad místem pozorování prvních příznaků otravy ryb. Vzhledem k informaci získané od ČIŽP, že už v den havárie upozorňovala na nutnost odběru vzorků u vyústění, se toto jeví jako nedostatečné.

ČIŽP: Proč je problematika odběru vzorků vytýkána inspekci, když komise kvitovala koordinaci prací při řešení havárie krajským úřadem? Proč tedy inspekce neobdržela od tohoto údajně koordinujícího úřadu žádný požadavek na četnost odběru vzorků nebo proč sám krajský úřad nezajistil odběr vzorků? Proč komise toto vyčítá inspekci, když sama na jiném místě této zprávy k odběru vzorků uvádí, že toto může být zapříčiněno nedostatečným vymezením kompetencí v případě šetření příčin havárie?

---

Zpráva VK:

…vyšetřovací komise rovněž zjistila, že došlo k znehodnocení několika vzorků odebraných rybáři v Hustopečích nad Bečvou.  

ČIŽP: Ve zprávě není uvedeno, kým, kdy a kde mělo dojít ke znehodnocení vzorků odebraných rybáři. Vzhledem k tomu, že v této kapitole je opět opakovaně výslovně zmiňována inspekce, tak toto považujeme za podsouvání viny za údajné znehodnocení na ČIŽP.

---

Zpráva VK:

…rovněž ze získaných podkladů vyplývá, že v den havárie nebyly odebrány vzorky ze žádné potenciálně rizikové vyústi.

ČIŽP: V tom případě by měla komise poradit, která z desítek vyústí v lokalitě je potenciálně riziková a na základě jakých kritérií. Zda odborných či politických. A na tomto místě je vhodné doplnit, že v první den havárie byly odebírány vzorky z toku Bečvy (zejména HZS) systematicky, dle standardních postupů.

---

Zpráva VK:

…v den havárie byl sice kontaktován dispečer společnosti DEZA, a. s., která má výusť přibližně 1,6 km nad bodem poprvé zjištěného nestandardního chování ryb. Sdělil, že nedošlo k úniku chemických látek a byl s ním dohodnut odběr vzorků (který byl odebrán a vyhodnocen pracovníky společnosti), nicméně k fyzické kontrole vyústi došlo až v pondělí 21. 9. 2020 Nicméně vzorek u této vyústi odebrán nebyl, a to ani v dalších dnech.

ČIŽP: Inspekce s ohledem na okolnosti a své zkušenosti odebírala vzorky v místech, která byla vyhodnocena vzhledem ke zjištěnému stavu jako riziková. Zde bylo dle zjištění inspektorů (ale i přítomných pracovníků PMo a VPÚ Val. Mez.) vše v pořádku, proto nebyl vzorek odebrán. Jak přiznává i výše tato zpráva, „došlo ke kontrole lagun ve společnosti DEZA, a. s., které vizuálně byly v pořádku (včetně živých ryb, mechů a řas).“ V případě inspektora se jednalo o velice zkušeného odborníka, s jehož postupy nikdo nepolemizoval a který jednal v daném místě na základě daných informací. V té době se ještě nevědělo o přítomnosti kyanidů, nevědělo se nic o možném zdroji. Zda jde o výusť z nějakého podniku či někdo vylil cisternu s nějakou látkou z mostu či na břehu a podobně. Tedy inspektor se řídil zcela logickým, léta osvědčeným postupem.

---

Zpráva VK:

…rovněž u společnosti Energoaqua, a. s., jejíž vyústění se nachází přibližně tři kilometry nad zmíněným bodem prvního nálezu mrtvých ryb, došlo k odebrání vzorků, nicméně až den po havárii (a v dalších dnech).

ČIŽP: Vzorek z vyústění kanalizace společnosti ENERGOAQUA, a.s. byl odebrán do 24 hodin od ohlášení havárie, což je v jiných částech zprávy pokládáno za dostatečný čas pro odběr vzorků.

---

Zpráva VK:

S přihlédnutím ke komplikacím, se kterými se potýkaly příslušné orgány, lze upozornit na to, zda nebyly splněny podmínky podle § 3 odst. 1, a tedy nemělo dojít k vyhlášení stavu nebezpečí. Vyhlášení stavu nebezpečí je nicméně na uvážení hejtmana daného kraje. Pro obdobné havárie lze tedy doporučit případné zvážení vyhlášení krizového stavu.

ČIŽP: Proč se tím komise nezabývala a nevyslechla hejtmany, jakými úvahami se řídili a nevyvodili z toho patřičné závěry? Pokud by byl vyhlášen tento stav, přispělo by to ke zdárnému vyřešení takovéto havárie, ke koordinaci a jednotnému řízení a předávání informací. Kdy jindy by tedy měl být uplatněn „stav nebezpečí“? Využili hejtmani všechny nástroje, které měli k dispozici?

---

Zpráva VK:

Informace od přímých účastníků havárie se v některých momentech výrazně neshodují, především pokud jde o dostupnost a ochotu pracovníků ČIŽP dorazit na místo havárie. Časové informace o tom, kdy vlastně dorazili pracovníci ČIŽP, se výrazně odlišují od toho, co říká samotná ČIŽP ve svých dokumentech a co vypovídali ti, kteří byli přítomni na místě, před komisí.

ČIŽP: I přes jasně doložené elektronické důkazy inspekce o času příjezdu pracovníka ČIŽP na místo havárie v lokalitě mostu do Hustopečí nad Bečvou jsou tyto důkazy zcela opomenuty. Byly tyto důkazy nějakým jiným důkazem vyvráceny? Komise ve zprávě žádné neuvádí, toto její tvrzení je pak ukázka tendenčnosti a neobjektivity komise vůči ČIŽP.

---

Zpráva VK:

…dále z monitoringu ČIŽP na řece Bečvě je patrno, že inspektor OI ČIZP Olomouc v den havárie nepostupoval směrem k potenciálním místům zdroje otravy – nekonal dle Metodického pokynu ČIŽP k postupu při havárii.

ČIŽP: Je to opět podsouvání pochybení ČIŽP. Inspektor jednal přesně podle pokynů vodoprávního úřadu, který řídil práce. Navíc v době havárie nebyl žádný takovýto metodický pokyn vydán.

---

Zpráva VK:

…z vyústě v areálu společnosti DEZA, a. s., vzorek v den havárie ani v následujícím týdnu vůbec odebrán nebyl, tedy došlo k zásadnímu pochybení spolupráce vodoprávního úřadu VM a ČIŽP, která ze zákona má v daných situacích být klíčovým odborným partnerem, má při haváriích aktivně spolupracovat, snažit se maximálně zajistit zmapování dané situace a nasměrovat další orgány a složky k adekvátnímu zajištění důkazů, a to nejen pro práci policie a dalšího vyšetřování, ale i pro práci samotné inspekce. K tomu bohužel nedošlo dostatečně rychle, a už vůbec ne kvalitně.

ČIŽP: Jak již bylo sděleno, odebírání vzorků jakož i všechny záchranné operace byly v té době plně v řízení příslušeného vodoprávního úřadu. V dalších dnech, kdy byla ČIŽP požádána o řízení, je pak samotné rozhodování inspektora, zda budou odebrány vzorky, zcela v odborné kompetenci a zkušenostech tohoto inspektora. V tomto konkrétním případě se jednalo o inspektora s dlouholetými zkušenostmi s technologiemi čištění odpadních vod v kontrolovaných provozech. Rozhodnutí inspektora o odebrání, resp. neodebrání vzorků bylo jasně inspekcí zaznamenáno. Taktéž poskytnutí odborné spolupráce je doloženo, což je patrné i z jiných částí textu této zprávy.

---

Zpráva VK:

Při odběru vzorků v neděli 20. 9. 2020 nebyl kladen dostatečný důraz na rychlost zpracování a získání výsledků, a to nejen v případě vody, ale také odebraných a získaných ryb. Byť byla možnost analyzovat vzorky v řádu hodin v laboratořích Povodí Moravy, vzorky se zpracovávaly až ve středu v laboratořích VAKu a výsledky se podařilo zjistit až ve středu odpoledne, tedy po třech dnech od vážné havárie byly teprve zjištěny výsledky rozborů. To považuje vyšetřovací komise za naprosté selhání organizace práce ČIŽP a vodoprávního úřadu, kdy toto mělo být zajištěno daleko rychleji.

ČIŽP: Z jakých podkladů komise při tomto svém hodnocení vychází, není uvedeno. Zřejmá představa, že bude několik laboratoří nonstop k dispozici, je vzhledem k finanční náročnosti naprostou utopií. A pokud byla možnost analyzovat vzorky v řádu hodin v laboratořích Povodí Moravy, tak toto mohlo udělat samo Povodí Moravy, které bylo na místě havárie již v první den. Opět ale zdůrazňujeme, že odebírané vzorky dne 20.9. a v následujících byly předávány a analyzovány i v jiných laboratořích. Proč je toto vyčítáno inspekci, ani jak k tomuto komise přišla, není podloženo žádnými argumenty.

---

Zpráva VK

Vyšetřovací komise konstatuje, že selhání spatřuje nejen v postupu příslušných orgánů (zejména ze strany ČIŽP), ale i v koordinaci odběru vzorků a jejich následné analýze, když nedošlo k dostatečnému odběru vzorků nad místem výskytu úhynu ryb a vůbec u vyústění do toku Bečvy. Vyšetřovací komise proto považuje za nutné vypracovat příslušné metodické pokyny, zajistit změnu legislativy, zpracovat seznam vyústění a zajistit součinnost laboratoří. Vyšetřovací komise se proto vyjádřila i k připravovanému návrhu novely vodního zákona.

ČIŽP:  Není zřejmé, v čem komise spatřuje selhání? Sama komise uvádí, že příčiny havárie šetří VPÚ a v případě potřeby přizve inspekci. Nebyla výslovně vyžádána přítomnost pracovníka ČIŽP OI Brno. Inspekce po dohodě s VPÚ  poskytovala, jak uvádí samotná komise, kompetentní a odbornou součinnost po telefonu a na základě dohody měla vyjet na vyžádání. Inspekce tak nemohla v tomto postupu selhat.


reklama

 
Česká inspekce životního prostředí

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (16)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

1.10.2021 10:23
"ČIŽP: Není zřejmé, v čem komise spatřuje selhání?"

V tom, že není znám viník havárie přes to, že ČIŽP udělala vše, co měla a to stoprocentně. Tomu se říká lež typu bullshit a v normálních zemích je to trestný čin.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

1.10.2021 15:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Bylo-li Policií ČR sděleno obvinění, je jisto, že pachatel zjištěn je. <rl>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2021 20:38 Reaguje na rýpal lesní
Obávám se ale, že to není pachatel, ale dýmová clona k oblbování veřejnosti.
Tak průhlednou lež si nedovolili ani komáři, ani náckové.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

18.11.2021 21:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte-li pocit, že Policie lže, obraťte se na nejbližší policejní orgán. Máte-li pocit, že je sděleno obvinění neprávem, podejte svědectví osobně, co o tom víte. A pokud máte pocit, že je manipulováno důkazy, napište soudu či státnímu zástupci. Uděláte to ? <rl>
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

1.10.2021 15:11
ČIZP pod vedením ekologistického funkcionáře ČSOP Erika Geusse udělala vše v souladu s požadavky ANOfertu. Taktéž kontrola ze strany MŽP vedená bývalým funkcionářem ANOfertu panem Brabcem nenašla pochybení. Takže vše asi O.K. ne?
Odpovědět
SL

Stanislav Lusk

1.10.2021 15:12
Příběh "Bečvy" je od samého začátku (20.září 2020, poledne) klasickým příkladem, jak nezjistit viníka a tak umožnit jeho další nekalé zničující podnikání. Od samého začátku přístup jednotlivých osob a orgánů do jejichž kompetence havárie spadala, by měl být pro ně doslova sebezničující a likvidační, ne-li trestným činem. Jen námatkou - odběr vzorků vody (cha cha cha ???) a tempo jejich analýzy za účelem identifikace látky, která způsobila hynutí ryb a následné tajemno o výsledcích rozborů. Skvělá likvidace "neodborně" odebraných vzorků rybáři - neměli rukavice a gáz-masku. K ničemu nebylo ani nalepšení průtoku (z čeho a v jakém objemu), spíše posunulo "smrtící špunt otrávené vody" tokem. Kontroly v možných zdrojích znečištění včetně DEZY(????), to je kapitola sama za sebe. Představa, že ryby začnou hynout až cca 3,5 km po vtoku toxického znečištění do řeky, je opravdu reálná pouze u odbornů a soudního znalce. Jeho dosavadní znalecký výkon je opravdu obdivuhodný. Zajímavá je i zmínka o posvěcujícím zn. vyjádření VÚRH Vodňany.A to zmiňuji pouze některé aspekty případu Bečvy.
A policie - co ta s tím tak může dělat.
Výsledek - zničené desítky tun ryb včetně chráněných druhů a naturového druhu - úlitba rybářům v podobě několika milionů Kč na zarybnění Bečvy a
smutno normálním lidem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2021 20:42
Děsivé na Bečvě není rozsah havárie a poškození celého biotopu řeky, ale zcela nepochopitelný fakt, že hlavní viník má velkou šanci vyhrát tyhle volby.
Tohle by se v žádné normální (a snad i nenormální) zemi stát prostě nemohlo.
Proč zrovna my musíme být nejblbší v Evropě?
Odpovědět
Miloš Lesák

Miloš Lesák

2.10.2021 13:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestli to jednoduše nebude tím že pro většinu občanů v tomhle technokratickém státě jsou ekologie , životní prostředí a příroda jen sprostá slova...
Odpovědět
os

orb slavík

2.10.2021 17:42 Reaguje na Miloš Lesák
Máte bohužel pravdu. Pro některé lidi není čistá příroda naše matka, ale nepřítel, kterého za každou cenu musíme zabetonovat, zastavět a za asfaltovat. Všechny signály, které k nám vysílá ignorujeme. Že tají ledovce - nevadí, že polovina lesů na planetě je vykácena nebo usychá, jako je to třeba u nás - nevadí, že v oceánech rapidně ubylo ryb - nevadí, že jsou každé léto čím dále větší vedra .
- nevadí. Afrika vysychá a kam asi z ní všichni utečou? Každý rok hoří na Sibiři tajga - nevadí, to je daleko. Ropáci říkají, hlavně, že se nyní máme dobře, ona si příroda poradí, co je nám do toho. Hlavně mít velký barák, chatu, postavenou načerno v chráněné oblasti, vykácejte les, abych měl kde lyžovat. Postavte na nejlepší orné půdě sklady, abych měl kde pracovat. Postavte nové letiště, abych nemusel jezdit do Prahy až poletím na dovolenou. Jenže tak to bez následků nejde dělat do nekonečna, ale co s tím dělat nevím, tak alespoń sázím stromy a v mém lese dělám jezírka pro obojživelníky.
Odpovědět
VM

Vít Marada

3.10.2021 18:53
Geus se odvolává na důkazy, které jsou neveřejné. Je to odvádění pozornosti od Deze. Co nejdéle mlzit hlavně teď před volbami. Jen totální pitomec může věřit, že tato neschopnost státních orgánů je náhodná. A za toto diletanstvi a krytí skutečného viníka jsou spoluzodpovedni s ANO i komunisté a ČSSD.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.10.2021 22:18 Reaguje na Vít Marada
Přesně tak, pan Gazdík jasně řekl, že policie by měla rozšířit pátrání o zločinné spiknutí.
Odpovědět
AK

Arnošt Kult

19.10.2021 16:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano - pan poslanec to označil zcela přesně. Dostal jsem se k takovým informacím, že z toho "mrazí"!
Odpovědět
AJ

Aleš Johanovský

5.10.2021 09:05
Podle zjištění dvou znaleckých posudků otrávily Bečvu jedy uniklé z rožnovské čističky Energoaqua. Píšou o tom Hospodářské noviny. Energoaqua je podle odborníků, kteří posudky sepsali, viníkem zejména na základě porovnání vzorků odebraných z řeky v době havárie a těmi přímo z čističky. Oba totiž shodně obsahovaly šestimocný chrom, který se u jiných potenciálních zdrojů znečištění řeky neobjevil.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyber-z-medii-posudky-na-otravu-reky-becvy-rostouci-ceny-bytu-a-nedostatek-cipu_2110040729_voj
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.10.2021 17:12 Reaguje na Aleš Johanovský
A kde mají rozbory z rožnovského kanálu, který by musel být vypálen totálně nabeton.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.10.2021 17:14 Reaguje na Aleš Johanovský
Hospodářky taky patří soudruhovi?
Ale ty ryby neotrávil šestimocný chrom, ale kyanid.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

18.11.2021 21:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Chromátové lázně jsou kyanidové lázně, Hanzle <rl>
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist