https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/dusan-utinek-pumprdentlich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dušan Utinek: Pumprdentlich

3.2.2023
Pohoda, klídek. Ilustrační snímek.
Pohoda, klídek. Ilustrační snímek.
Pro název článku jsem si vypůjčil slovo Oty Pavla, který takto označoval věci, co vypadají báječně a přitom stojí za…
 
V prvním letošním čísle časopisu Svět myslivosti jsem se v anketě na straně 9 dočetl od páně náměstka ministra zemědělství Patrika Mlynáře myšlenku či názor, že množství mysliveckých trofejí na výstavě odráží kvalitu mysliveckého hospodaření. Doslova: „Za pozornost stojí i ohlédnutí za květnovou výstavou Natura Viva v Lysé nad Labem, kde se hodnotilo více než 1000 trofejí z celé České republiky. Jsem přesvědčen, že tento počet odráží dlouhodobě úspěšný vývoj a kvalitu mysliveckého hospodaření u nás.“

Nebyl jsem sám, koho výše uvedené tvrzení zaujalo. Jedním z komentujících toto „odborné“ hodnocení naší myslivosti byl kolega Jan Duda, jehož některé myšlenky jsem si dovolil ve svém příspěvku použít.

Tvrdit, že počet mysliveckých trofejí na výstavě odráží kvalitu mysliveckého hospodaření u nás, je zavádějící a zároveň je v příkrém rozporu se skutečností (čest výjimkám), díky níž ostatně MZe vydává téměř nekonečnou řadu dalších a dalších metodických pokynů a která je také důvodem pro novelizaci zákona o myslivosti. Kdykoli ve vědecké či odborné činnosti je potřeba umět správně interpretovat zjištěné údaje. Zjištěný údaj je počet a kvalita trofejí, interpretace pana náměstka je, že je v přímé úměře ke kvalitě mysliveckého hospodaření. Pokud si pod mysliveckým hospodařením představíme pouze lov, případně výběr lovem, můžeme souhlasit. Realita bývá složitější. Lovem můžeme měnit genofond populace tím, že při ponechávání upřednostníme jedince, které pokládáme za kvalitní, v našem pojetí ty s velkými trofejemi, a ty, kteří tuto kvalitu nemají (mají možná jinou, ale tu v daný okamžik nevidíme), z populace odstřelem odstraňujeme. Pak občas a jako cíl či vrchol mysliveckého hospodaření sklízíme ty velmi kvalitní jedince, nejlépe po období páření, kdy se už domníváme, že stačili samicím předat svou genetickou informaci. Takhle to zní velmi uvědoměle a ušlechtile.

Jenomže množství a kvalitu trofejí je možné interpretovat také jako důkaz toho, že naše honitby jsou „přezvěřené“, protože z většího množství kusů se vždy snáz vybírá než tam, kde jsou dodržovány tzv. normované stavy. Upřímně řečeno, takovou honitbu neznám. Přitom nepřekračovat normované stavy je zákonná povinnost. Ale po jejím porušení se snáz loví a větší počet kusů zvěře v honitbě dává častější a jednodušší příležitost k lovu. Čili množství a kvalita trofejí může být interpretována také jako porušení zákona o myslivosti.

Každopádně je možné chválené výsledky mysliveckého hospodaření vyjádřené předloženými trofejemi na různých výstavách použít jako důkaz pro tvrzení, že myslivost, tedy veškeré nakládání se zvěří, kterou lze lovit, je u nás odděleno od hospodaření na honebních pozemcích, zemědělského nebo lesnického, a bylo před ním upřednostněno. Kdyby nedošlo k tomuto oddělení a myslivost zůstala součástí tzv. krajinotvorných profesí, neprováděla by se bez ohledu na ostatní hospodaření v krajině, stavy zvěře by byly na úrovni, kdy ostatním oborům nepůsobí významné škody, a tím pádem by sklizeň oceňovaných mysliveckých trofejí nemohla být tak významná. A nebyly by stále zřetelnější hlasy volající po řešení škod na lesnickém a zemědělském hospodaření způsobených zvěří.

Rozpor mezi myslivci a hospodáři na půdě je živen hlasy, že zemědělcům či lesníkům jde především o lov, kdežto současný stav preferuje myslivost, aniž by bylo zjevné, co to vlastně je (kromě toho lovu pro úzkou, leč privilegovanou, skupinu občanů). Ten základní rozdíl v pojetí je, že ti, kteří hospodaří v krajině, vnímají myslivost (stejně to má být především lov udržující nějaké „přiměřené“ stavy zvěře) jako jednu z činností, která ovlivňuje výsledky jejich snažení. Naproti tomu úspěšná lobby ČMMJ vnímá myslivost jako cílovou činnost (lov a množství trofejí, jimiž se je možné prezentovat). Kde myslivost provozují subjekty hospodařící v krajině, zemědělci či lesníci, rozpor téměř není, škody se řeší okamžitě, protože hlavním cílem ekonomiky bývá zemědělství či lesnictví. Nejde o to zlikvidovat lidovou myslivost, jde o to, aby se začala vnímat jako součást krajinotvorných profesí a hodnotila se dle stavu krajiny, nikoli dle množství a kvality trofejí.

Prezentovaná úspěšná úroveň myslivosti je důkazem, že myslivost není součástí péče o krajinu, zvěř není součástí ekosystému a myslivost není řízena dle následujících zásad:

Myslivost má za cíl soulad stavů spárkaté zvěře s prostředím (jeho přirozenou úživností), kdy zvěř nepůsobí neúnosné poškození ekosystémů.

Výsledkem potom má být zlepšování pestrosti a stability krajiny (tuto činnost nesmí nadměrné stavy zvěře znemožňovat).

Myslivecké hospodaření ve spolupráci s ostatními krajinotvornými profesemi příznivě působí na stavy populací drobné zvěře.

Členů Českomoravské myslivecké jednoty bylo dle jejího vyjádření cca 52 000 (článek na Ekolist.cz, 20. 1. 2023) a počet stále klesá. Počet vlastníků lesních pozemků v roce 2014 byl necelých 300 000, počet zemědělsky hospodařících subjektů (příjemců dotací) v roce 2022 byl 30 000. I když se můžeme dohadovat o aktuálních stavech ke konci roku 2022, o tom kolik členů ČMMJ skutečně myslivost provozuje, kolik je různých spoluvlastníků pozemků, je zřejmé, že vlastníků honebních pozemků či hospodařících subjektů je nejméně 6x víc! Čili obava z myslivců a jejich rodinných příslušníků jako potenciálních voličů ve srovnání s obavou z vlastníků honebních pozemků či hospodařících subjektů jako voličů by měla být zcela v obráceném gardu, než je dnes.

Hospodařící subjekty ze své činnosti odvádějí daň z příjmů a vlastníci pozemků daň z nemovitých věcí. Pokud je uživatelem honitby myslivecký spolek, neplatí daň z příjmů a za to, že užívá honitbu a má z toho nemalý ekonomický profit (odstřely, zvěřina) a zároveň leckdy neplatí vlastníkům honebních pozemků nic nebo jen zanedbatelné korunové částky.

Privilegované postavení skupiny lidí, kteří mohou svou zájmovou činnost s využitím palných zbraní s výraznými ekonomickými dopady provádět na cizích pozemcích bez odpovídající náhrady jejich vlastníkům a těmto ještě způsobují škody, které není možné vymoci, způsobuje, že na tento způsob provozování myslivosti ve finále doplácí celá společnost.

Že státní orgány, v tomto případě ministerstvo zemědělství zastřešující státní správu myslivosti, tento systém praxí a různými prohlášeními udržují při životě, netřeba rozvádět. Podotýkám, že rozpočet ministerstva zemědělství je součástí státního rozpočtu, tudíž na to přispíváme všichni.

Shrnutím předchozích řádek je, že výsledky mysliveckého hospodaření, které pan náměstek Mlynář pokládá za skvělé, dotujeme všichni ze svých daní. Teď nemám na mysli jen dotace na provoz myslivosti, ale i snížený výnos daně z příjmů od v krajině hospodařících subjektů, vynaložené dotační příspěvky na oplocování veškerých výsadeb dřevin, bez nichž by nic nemělo šanci vyrůst, nízké až nulové příjmy vlastníků honebních pozemků za to, že někdo jejich pozemky myslivecky využívá atd. O tom, že myslivost nepohlíží na zvěř jako na součást ekosystémů, ale jako na cíl svého snažení, kterému musí ekosystém ustoupit, je zbytečné se rozepisovat. Dokud nový zákon o myslivosti nevyřeší jednak vztah provozování myslivosti ke stavu krajiny, práva vlastníků honebních pozemků, které stávající praxe úplně zrušila, budeme dál všichni přispívat na zájmovou činnost úzké, leč ozbrojené skupiny našich spoluobčanů a ještě budeme přesvědčováni státními orgány, že je to naprosto v pořádku. Ale pak nechápu, proč jsme v roce 1989 usilovali o změnu poměrů.


reklama

 
Další informace |
Text je reakce na úvodník náměstka ministra zemědělství Patrika Mlynáře zveřejněný v časopise Svět myslivosti č. 1/2023. Původně vyšel na webu Asociace soukromého zemědělství ČR.
foto - Utinek Dušan
Dušan Utinek
Ing. Dušan Utinek, Ph.D. je odborný lesní hospodář, poradce v oblasti lesnictví a ochrany životního prostředí a soudní znalec pro oceňování pozemků a trvalých porostů. V minulosti působil jako vedoucí oddělení národních parků na MŽP.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (73)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DM

Dalibor Motl

3.2.2023 10:47
Říkat tento názor nahlas? To bude pod článkem diskusní smršť :D Potíž vašich volebních kalkulací, zmíněných výše, je v tom, že většina vlastníků pozemků na těch pozemcích sama nehospodaří ale pronajímá je zemědělské společnosti. Jde o drobné vlastníky a hospodařit na vlastní zodpovědnost je pro ně v dnešní době naprosto neekomické. Naprostá většina vlastníků půdy, zemědělství nebo lesnictví příliš nerozumí se tedy ani o stav svých pozemků nebo škody zvěří spíš nezajímá. Takoví lidé ani nemají představu jaké škody nepůvodní nebo přemnožená zvěř dokáže působit. V ostatních ohledech máte spíše pravdu. Osvícených lesníků a myslivců, snažících se najít rozumné kompromisy je spíš menšina. Určitě Vám tu někdo vyčte, že chcete zvěř vyhubit a myslivce zlikvidovat stejně jako na druhé straně nezasvěcení měští liberálové podezřívají myslivce málem ze sadismu a mentálních poruch... Nejraději by myslivost zakázali jako přežitek a ještě Vám budou vykládat jak jsou ty srny roztomilá stvoření... Přitom myslivost je extrémně důležitá součást péče o krajinu a bez ní v kulturní krajině hrozí lesnictví a zemědělství opravdu likvidační škody.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2023 11:12 Reaguje na Dalibor Motl
Neustále je velká nevzdělanost a chybné názory zejména mezi ekology. Nechtějí přijmout realitu, že člověk za posledních asi 50-100 tisíc let omezil, vyhubil megafaunu velkých spásačů. To co se vydává za správný les je les megafaunou neovlivněný, Zejména dříve se ta vyhubená zvěř nahrazovala pastvou. Po tereziánských reformách zmizelo i to a tak jen zbytky populací některých druhů spásačů fungovaly ve šlechtických oborách - lesích. Křivoklátsko je jedním z nich. Jestliže v produkčních lesích určených na dřevo je zvěře moc, v lesích co mají být přirozené tak je jí málo a včetně málo druhů. O správný poměr se musí starat myslivost, to je její nejdůležitější funkce v lese -nahrazovat lvy a tygry. Já neustále říkám že NP, ale nikoli s omezením ale navýšením myslivecké péče, skutečné péče o dostatek různé zvěře. Daněk v Evropě žil, že ho člověk dávno vybil je lidská chyba. Ovce jsou tady taky tak 5 -10 tisíc let, tak proč ne muflon. A co zubři či koně aspoň někde? Jedině co vystřílet, tak siky.
Odpovědět
DA

DAG

3.2.2023 11:19 Reaguje na Slavomil Vinkler
Je pravda, že dřívější pralesy byly pod vlivem spásání daleko více. Představa zelených, že lesy byly ve středověku smíšené a věkově rozrůzněné je směšná. Na druhou stranu nežijeme ve středověku a majitelé lesů a polí mají nárok na přijatelné škody. Já spíš nesouhlasím rychlovykvašenými sedláky a zelenými ohledně pohledu na myslivost. Jde jim o své vlastní zájmy a skrývají to za ušlechtilé činy.
Vezměte si prosím jen dva argumenty které libovolně používají zelení a sedláci. Myslivost je komunistický relik a koníček zbohatlíků=podnikatelů. Tyto vyloženě protikladné arguimenty jsou schopni používat skoro v jednom článku ;)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2023 12:15 Reaguje na DAG
No lesy v dávnověku fakt byly pod vlivem spásání smíšené, věkově rozrůzněné a řidší. Myslivost má ten nejdůležitější úkol a to udržet zvěř ve správném poměru k lesu. Tj. nahradit velké predátory. To lidem šlo taky dobře. A taky nemůžeme mít všechny lesy příliš vypásané tj. jiné množství v produkčním lese, tam je zvěře moc a jiné v přírodním =NP, tam je zvěře na udržení přírodního lesa málo.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2023 12:20 Reaguje na Slavomil Vinkler
Bohužel, tvrdit, že lze udržet lesy rozrůzněné a smíšené bez zvěře je představa, že tyto lesy by se musely udržovat neobyčejně pracně jako zahrada. Klimaxový les vyrostlý bez zvěře je stejnověký (začne nějakou katastrofou, polom, kůrovec, požár), hustý a tedy bez potřebné diverzity biotopů. Jak vyplývá ze zkušenosti, největší biodiverzita je ve vojenských prostorech, kde velkou zvěř nahrazují stroje a bomby.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 12:31 Reaguje na Slavomil Vinkler
V jakém dávnověku? V době ledové? To tu bylo něco úplně jiného. Ve starověku? Ostrůvky osídlení, ostrůvky polostepí s trochou zvířat, zbytek prales. Ve středověku? Postupující lidská kolonizace, zbytek prales.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 12:54 Reaguje na Petr
Velká část osad nově zakládaných v průběhu raného a vrcholného středověku začínala svoji existenci jako osady uhlířské, dodávající dřevěné uhlí pro rozrůstající se lidskou populaci, tedy založené v hustém, dříve neosídleném lese. To by nebylo možné, kdyby tu místo pralesa byly lesy jen řídké a světlé.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 13:13 Reaguje na Petr
No a pastva hospodážských zvířat v lese nebyla proto, že lidé chtěli les nějak udržovat, ale jednoduše z nouze, či nutnosti. Zemědělské půdy bylo málo a byla cenná na to, aby se na ní jen pásla zvířata. Pustit zvířata do lesa bylo nejjednodušší, a jako bonus zvířata les trochu uklidila a zjednodušila přístup lidem.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2023 15:16 Reaguje na Petr
Zase trolíte. Vytrhujete.
Ve starověku už silně ubylo (ubilo?) zvěře. On ten přelom nebyl skokový. Mamuti a ostatní spásači mizeli už za neandrtálců.
I v pralese žili lovci co se živili lovem, čeho? Když je vytlačili zemědělci, lesy zhoustly.
Co se týče uhlířů, nahrazovali částečně ty sežrané mamuty atd. Ano, lidé lesy vědomě toulavou těžbou a pastvou neudržovali, ale nevědomě svou činností je řídké udrželi dlouho. Víceméně až do tereziánských reforem, které byly za účelem zvýšení těžby dřeva = hustý hospodářský les.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 15:43 Reaguje na Slavomil Vinkler
O kousek níž píšu, že v době mamutů byla lidská populace tak malá (například na sever od nás žádní lidé nežili), že nemohla mít žádný vliv na faunu. Pokud tedy velká zvířata i přesto ubývala, zcela logicky to nebylo lidmi, ani ubývající zvířata nemohla mít žádný vliv na strukturu a tvar rychle se rozšiřujících a přibývajících lesů. Zvířat byla jen hrstka.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2023 15:48 Reaguje na Petr
Mamuti se vyvinuli v době kdy neměli žádné nepřátele. Jejich rozmnožování bylo tomu uzpůsobené tj. pomalé. Když si e podíváte na dobu vyhynutí megafauny a dobu příchodu člověka na kontinent, zjistíte všude mimo Afriku nápadnou shodu. V Africe se megafauna vyvíjela s člověkem a byla poněkud přizpůsobenější.
Skutečně jsou lidské zbraně neobyčejně účinné.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 16:03 Reaguje na Slavomil Vinkler
Že s koncem doby ledové skončily i vhodné podmínky pro velké neohrabané mamuty, vyžadující řídké porosty, a naopak nastaly vhodné podmínky pro drobné lidi, schopné se pohybovat i v hustě zarostlém terénu a schopné lovit tam žijící drobná zvířata, je pouhá časová shoda. Nijak to neznamená, že vymizení velkých zvířat způsobili lidé.
Prostě jedna éra skončila a nastala éra nová. Éra vyšších teplot, častých srážek a husté vegetace, éra nevhodná pro obří chladnomilné tvory, ale velmi vhodná pro drobné teplomilné všežravce.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.2.2023 23:46 Reaguje na Slavomil Vinkler
„Mamuti a ostatní spásači mizeli už za neandrtálců.“

Neandrtálci vyhynuli zhruba před 30 tisíci lety. Většina mamutů vyhynula na konci poslední doby ledové. (Definitivní vyhynutí mamutů však nastalo až v době před asi 4000 lety, kdy vyhynuli zástupci poslední endemické populace na Wrangelově ostrově.)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.2.2023 14:43 Reaguje na Majka Kletečková
S teorií vyhubení některých velkých savců pračlověkem nemám problém. On je lovil buďto jako kořist (potravu), nebo jako konkurenci a potenciální nebezpečí (medvěd jeskynní). Z té doby máme velmi málo dostupných informací, většinou se jedná o teorie. Neandrtálců zde mohlo žít více, než se domníváme, avšak postupně, jak ubývaly potr zdroje, jejich počty klesaly, válčili mezi sebou (viz Otzi), nebyl zřejmě vzácný ani kanibalismus. Mamuti se tak mohli zachránit jen v odlehlých oblastech, pro život člověka naprosto nevhodných, přesto je i tam zřejmě stihl stejný osud. Na jejich vyhubení tak pračlověk (i H. sapiens s.) měl spoustu času (mnoho tisíc let), přičemž dnes jsme svědky, jak (častěji nepůvodní) predátoři vyhubí některé druhy během jedné dvou dekád! Takže jako teorie nic nemožného, naopak, dosti pravděpodobné.
Odpovědět
Pe

Petr

4.2.2023 15:22 Reaguje na Karel Zvářal
Medvěd jeskynní je sice hezký příklad, protože ho všichni známe, ale svádí k mylným závěrům. Medvěd není to samé, co stáda býložravců. Kolik jich na našem území mohlo žít? Jednotky kusů? To se dá vyhubit relativně snadno. Tam opravdu můžeme říct, že za jejich vymizením nejspíš byl člověk. Ale stáda býložravců? A nebo tedy když připustíme, že i býložravce mohl vyhubit člověk, pak musíme současně připustit, že ani těch nebylo mnoho. Pak by to šlo. Byl by to ale jen další důkaz, že býložravci nijak neformovali vegetaci, že naše lesy nebyly vypásané řídké, a že tu převládající formou byl hustý prales.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

4.2.2023 21:33 Reaguje na Karel Zvářal
V souvislosti s masovým vymíráním mamutů na konci poslední doby ledové jsou mezi vědci zmiňovány hlavně dvě teorie:

a) Mamuty mohl vyhubit intenzivní lov člověkem;

b) „Mamuti vyhynuli v souvislosti s celkovou globální změnou klimatu v tomto období, kdy vymírala řada dalších velkých savců. Jsou známy nálezy ohromného množství kostí mamutů, srstnatých nosorožců a dalších velkých zvířat v naplaveninách sibiřských řek, které svědčí o hromadném úhynu v krátkém časovém úseku. Možnou příčinou mohlo být rozšiřování lesů a také intenzivnější zimní sněhové srážky, které pak ale v létě vždy odtávaly. Tady je nutno poznamenat, že klima ve střední Evropě i Asii mělo během ledových dob drsný kontinentální charakter se studenými zimami s malým srážkovým úhrnem. Sněhová pokrývka tedy nebývala příliš hluboká a mamuti se odhrnováním sněhu snadněji dostali k potravě. Při zvýšených zimních srážkách, a tedy vysoké vrstvě sněhu, však už potravu nalézt nedovedli a několik takových zim následujících po sobě stačilo jejich stáda zcela zdecimovat.“ (wikipedie)

Pomohla jsem si citacemi z wikipedie, ale slyšela jsem podobný názor v rozhlase a četla jsem o tom i jinde. Zatím se neví, zda hlavní příčinou masového vymírání mamutů na konci doby ledové byl člověk nebo změna klimatu nebo obojí nebo ještě něco jiného.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

9.2.2023 08:25 Reaguje na Karel Zvářal
S vyhynutí mamutů nemá člověk moc společného. Samozřejmě ovlivňoval jejich počty ale na samotný ustup mamutí populace končící jejich vyhynutím neměl zásadní vliv. Tím vlivem byly jednoznačně rychlé změny klimatu kterým se mamut nedokázal přizpůsobit.


Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 12:26 Reaguje na Slavomil Vinkler
Mezi 50 a 100 tisíci let byla doba ledová, příroda u nás vypadala úplně jinak a podobala se dnešní sibiřské tajze. A tak jako v ní dnes nežijí obří stáda spásačů, schopných krajinu udržet souvisle nezarostlou, tak to nebylo ani tehdy. Navíc na našem území žilo sotva pár tisíc neandrtálců a kromaňonců, na sever od nás nikdo. Představa, že by tahle skupinka lidí dokázala vyhubit nějakou faunu je dost zvláštní. Změna klimatu po skončení doby ledové způsobila velké změny, přinesla zcela jiné podmínky a vytvořia zcela jiný typ flóry i fauny, tak jak je známe dodnes. V podstatě až do raného středověku byo u nás osídlení jen velmi sporadické a ostrůvkovité, což mělo svůj důvod, protože mimo tyto oblasti byl většinou nedotčený a velmi omezeně prostupný, často i zamokřený prales, nepotřebný a nevhodný pro omezenou populaci lidí, žijících jednoduchým způsobem života. A ani ten nebyl plný velkých spásačů, jak se domníváte.
Zkuste vaši teorii trochu poupravit, aby se nepodobala spíš utkvělé představě.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 13:52 Reaguje na Petr
Wikipedie uvádí jako velmi hrubý odhad, že koncem doby ledové žilo u nás asi tisíc lidí, a to na Moravě.
Po skončení doby ledové se populace postupně zvětšovala, až na nějakých cca 50 tisíc lidí, a to opět hlavně v jižních částech.
Jiné zdroje odhadují, že k uživení jednoho člověka bylo v té době potřeba něco přes jeden hektar polí a pastvin, ale berme dva. Z toho se dá udělat letmá představa jak asi mohlo vypadat osídlení naší krajiny a jaký byl poměr obdělávané a nějak využívané plochy vzhledem k celkové ploše, nebo třeba v jakém rozsahu mohla být využívána lesní pastva.
100 tisíc hektarů je 1000 km2, tedy asi čtyři Brna, nebo dvě Prahy.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2023 15:23 Reaguje na Petr
Že byla doba ledová vím, myslíte, že to bylo eldorádo zvěře s vysokou rozmnožovací schopností? No vidíte a i ta hrstka lidí stačila. Účinnost zbraní lidí byla vždy "obdivuhodná" .
Nikdy u nás v poslední době meziledové (antropocen) nebyl přebytek spásačů, přesto je lidé velmi dlouho celkem dlouho dostatečně nahrazovali.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 15:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Doufám že teď už sám uznáte, že ta hrstka zvířat neměla žádný významnější vliv na strukturu lesů.
Ano, jistě bylo pár takových míst, ale naprostá většina území byl hustý les pralesovitého typu.
A pozdější lidské osídlení, proto jsem ho uvedl, bylo až do středověku tak malé a plošně bezvýznamné, že ani ono nemělo žádný vliv na strukturu lesů. A opět jako v případě zvířat, i v případě lidí taková místa byla, ano, ale z celoplošného pohledu to bylo jako nic.
Takže žádná megafauna, žádné vypásané řídké lesy (ani zvířaty divokými, ani domácími), jak tady neustále opakujete. Pralesy a pralesy. Taková byla většina našeho území, a to zcela přirozeně.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2023 16:18 Reaguje na Petr
No to co píšete je postavené na hlavu. Ano hrstka zbytku divokých zvířat neměla. Ale domácí zvěř a lidská činnost až téměř do současnosti vliv měla. Struktura lesů bez zvěře se nehodí pro velmi mnoho živočichů a rostlin. A takových stanovišť, zarůstáním lesem hustým a egalizovaným, už mnoho tisíc let trvale ubývá a dnes mizí poslední zbytky. Abyste pochopil , konečně se podívejte na : Od motýlů k mamutům https://www.youtube.com/watch?v=a5B8PaKyQyI&t=8069s
Stojí to za to.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 17:07 Reaguje na Slavomil Vinkler
Schválně jsem sem dával stav lidské populace (jen mi tam vypadlo, že těch 50 tisíc bylo na přelomu letopočtu), aby i z toho bylo zřetelně jasné, že ani lidská činnost a domácí zvířata neměly žádný významnější vliv na strukturu našich lesů. To prostě bylo nemožné.
Takže ani megafauna, ani domácí zvířata. Je mi líto.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

3.2.2023 17:33 Reaguje na Petr
A že sloni v A. se musí regulovat, aby příliš nedevastovali své prostředí (stromy), o tom jste jistě neslyšel/nečetl, jinak byste takto neblábolil.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 16:24 Reaguje na Petr
Řídké lesy spásané divokými zvířaty byla zároveň ideálně vhodná místa pro prvotní osídlování lidmi. Takových míst bylo ale jen málo a velmi rychle se vyčerpala. A poměrně dlouho pak trvalo, až někam do středověku, než se lidé jak množstevně, tak technologicky vypracovali natolik, že mohli postupně začít kolonizovat a osídlovat i okolní oblasti hustých lesů.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

3.2.2023 16:34 Reaguje na Petr
Nedávno jste tvrdil, že pračlověk mamuty nelovil, že by to nedokázal, od Štorcha byl prý fejk:-))

V Africe žijí sloni i v pralese, svou činností si ho zprůchodňují. Podobně to vidím u mamutů, máme je sice vyobrazené pochodující otevřenou stepí - jenže těžko by se to představovalo v hustém lese, že... Právě tam ho mohl pračlověk snadno bodnou/zranit oštěpem a zbytek tlupy ho dorazil. Mamut má chobot nejen na vytrhávání trávy, ale i na lámání větví. Spásač neznamená (jen a pouze) trávožrout. A byla to vydatná kořist která na několik týdnů zásobila celou tlupu, někdy až desítek lidí. Když je vylovili, trpěli hlady a jejich počty poklesly.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 16:41 Reaguje na Karel Zvářal
Nic takového jsem netvrdil, to jste si teď kreativně vymyslel. Jen jsem se to snažil uvést do poněkud reálnější podoby.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2023 16:44 Reaguje na Petr
Už jste se podíval na přednášku?
jinak pokud jde na příklad o množství lidí? U tygra, únosná populace by byla tak maximálně 10-100ks.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2023 16:45 Reaguje na Slavomil Vinkler
Míněno v Čechách a na Moravě.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 17:02 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jako že po 20 minutách se mě ptáte, jestli už jsem se podíval na 2,5hodinovou přednášku???
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2023 17:12 Reaguje na Petr
No ale žvaníte porád, například že mamut nesmí zmoknout. Celá diskuse byla o tom, že se mění les bez mamuta a ostatních spásačů pro ostatní živočichy a rostliny k horšímu, že mizí biodiverzita.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

3.2.2023 17:21 Reaguje na Slavomil Vinkler
A prý si kreativně vymýšlím!-) Petr Mlha je klasický troll, který popře, co tvrdil před pár měsíci. Zubr také nesmí zmoknout, že... A na čem by to maso pekli, na stepní trávě?-))
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 17:28 Reaguje na Slavomil Vinkler
No a já se vám snažím marně vysvětlit, že se v lesích žádné spásání nekonalo. Už jste i uznal, že tak málo zvířat ani nemohlo. A nijak to nemohla ani domácí zvířata. Spásání je bohužel jen vaše utkvělá představa a s realitou nemá mnoho společného. Slovy jednoho historika: teorie beze vší soudnosti v pouhé tmě lapená.

Naše lesy jsou už od konce doby ledové, co postupně vznikaly, husté lesy pralesovitého typu. Tak je to normální a zcela přirozený stav.
Samozřejmě pokud člověk něco odlesní, nebo nějak jinak změní, tak se tam objeví druhy zcela jiné, i dříve nevídané, nebo vzácné. To je normální. Ale to nijak neznamená, že by náš původní les byl nějak špatný, nebo nesprávný a nedostatečný, a že bychom ho měli nějakým způsobem měnit. Ne. Naopak bychom se měli snažit naše lesy udržovat v původním stavu. A ještě důležitější je to v době, kdy jedině les dokáže stabilizovat klima a podmínky.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 16:58 Reaguje na Karel Zvářal
Jak už tu zaznělo, pro slona je prales přirozené prostředí, které je stále stejné, přiliš se nemění, je tomu přizpůsobený.
Pro mamuta se ale změnilo úplně vše, a to zásadně. Změnily se teploty, změnila se půda, změnil se typ vegetace, takže už nebyla potrava, na kterou měl přizpůsobenou trávicí soustavu, ale rostla jiná, šťavnatá, s jiným obsahem živin, vlákniny, vody... I počasí bylo jiné, nebyla suchá chladná léta, ale naopak teplá a deštivá. A na to mamut se svou dlouhou a hustou srstí není stavěný (za deště se změní v nacucanou houbu) stejně jako na pohyb v husté vegetaci, kde taková srst bude jen k vzteku. Pro mamuta prostě všechno špatně, mamut do lesa nepatří, tam žít neumí.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

3.2.2023 17:25 Reaguje na Petr
Máte poněkud zkreslené/popletené představy - buďto jenom step, nebo jenom les - nic mezi tím. Ty epochy byly hrozně dlouhé - žádný střih, jak v dokumentu. Oteplovalo se pomalu, zazeleňovaly se nivy, např., ne že byl otočením prstenu ze stepi hustý prales.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 17:33 Reaguje na Karel Zvářal
Nikde nevtrdím, že to nastalo přes noc. Stále jen hledáte něco, co já neřekl.
Mamut se prostě nedokázal přizpůsobit, takže ze světa zmizel. A za jak dlouho není důležité.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

3.2.2023 17:39 Reaguje na Petr
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3562078-neandertalci-umeli-ulovit-a-zpracovat-obri-praveke-slony-ukazuje-na-vyspelou-spolecnost
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 17:57 Reaguje na Karel Zvářal
Hezký článek. A o udírně ani slovo :-)
Až na konci je tam racionální úvaha, že na použití masa máte sotva týden. Žádné měsíce, ani týdny.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 18:17 Reaguje na Karel Zvářal
"zazeleňovaly se nivy..."

Krásně názorný příklad toho, jak se mamutům měnil svět, ubývalo potravy.. a ubývalo mamutů. Je to jako s králíky, stačí jim dát mokrou trávu...
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 17:39 Reaguje na Karel Zvářal
Vy byste jedl maso ležící několik týdnů někde venku? Člověk není mrchožrout, kteří toto mohou. To by byla krásná otrava jídlem.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

3.2.2023 17:41 Reaguje na Petr
Uzení má dávnou historii.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 17:53 Reaguje na Karel Zvářal
Teď už jen jaké dřevo pračlověk do udírny používal, jestli švestku, nebo obyčejný buk... :-)
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 17:50 Reaguje na Karel Zvářal
Takže vlastně mamuti vyhynuli proto, že nezbyla už žádná volná prostranství a oni museli do hustého lesa, kde je pračlověk šťouchal oštěpy :-)
Navíc jste tím hustým lesem zkazil panu Vinklerovi jeho teorii o řídkých vypásaných lesích :-)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

3.2.2023 17:55 Reaguje na Petr
Nic jsem mu nezkazil, lovili je na příhodných místech, kde se lovci mohli ukrýt za stromy nebo keře. Aby je neviděl, příp jsa zraněn, nerozdupal. Ale ani číst, co se vám nehodí, neumíte... Je mi líto, s tdubičkou nemá cenu ztrácet čas.
Odpovědět
Pe

Petr

3.2.2023 17:59 Reaguje na Karel Zvářal
Psal jste o mamutu v hustém lese. Už se uchylujete k urážkám, to jste celý vy.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.2.2023 11:55 Reaguje na Petr
No už je to více než 3 hodiny. Už jste si tu přednášku od Storcha pustil?
Odpovědět
Pe

Petr

4.2.2023 13:27 Reaguje na Slavomil Vinkler
Je to velice roztahané a únavné. Dostal jsem se do místa, kde hovoří o vymizení velkých zvířat v Americe na rozhraní pleistocénu a holocénu, a svádějí to na příchod lidí. A tím mě to přestalo bavit. Ano, člověk se do Ameriky dostal někdy před 30 tisíci lety, ale nálezy jsou v podstatě jen ze střední Ameriky. Těžko tedy mohl být člověk příčinou vymizení velkých zvířat na tak rozlehlém dvoukontinentu, když tam těch lidí byla jen hrstka a ještě jen uprostřed v téplém pásmu. Nelze tvrdit, že by člověk neměl žádný vliv, určitě měl, ale njak celoplošný a fatální. Když zvířata mizela i v lidmi neosídlených oblastech, příčina logicky bude jiná než člověk, spíše klimatická a ekologická. Souběh více příčin, rozsáhlejší proměny prostředí.
Ostatně, k rozsáhlým vymíráním fauny docházelo v historii Země mnohokrát. Člověk v těch dobách nežil, tudíž to bez člověka jde velmi dobře a snadno. Na člověka to prostě házet nemůžeme.
Odpovědět
Pe

Petr

4.2.2023 13:41 Reaguje na Petr
Vymírání živočichů byla vždy způsobena rapidními změnami životních podmínek. Stejně tak tomu bylo i s koncem doby ledové. Jen měl člověk smůlu v tom, že šel zrovna kolem, a tak se stal hlavním podezřelým. Důkazy ale chybí, a tak je nutné řídit se zásadou In dubio pro reo.
Odpovědět
Pe

Petr

4.2.2023 13:55 Reaguje na Petr
A tím se vrátím k vašmu příspěvku o nevzdělanosti a o potřeba nahradit chybějící vliv fauny na naše lesy. Nic takového ale v celoplošném měřítku nebylo. Naše lesy se vyvinuly zcela přirozeně v pralesovitou formu. Až člověk v novověku s tím začal výrazně míchat a zapříčinil mnoho změn, víceméně k horšímu. Ano, svojí činností pomohl k většímu rozšíření některých druhů, které by za normálních podmínek rozšířené nebyly, ale to neznamená, že jsme tím přírodu nějak vylepšili a teď to tak musíme dál udržovat dalšími zásahy do ekosystému. Ne. Příroda je v pořádku i bez toho.
Už jsem to tu kdysi dával jako příklad, zkusme to znovu jako příklad a bez emocí. Vlaštovky. Druh evidentně zcela závislý na lidském osídlení. Kde žily vlaštovky před příchodem lidí a jaká byla jejich populace? Co je tedy normální a přírozený stav? Hejna vlaštovek, nebo žádné vlaštovky?
Odpovědět

vladimír šmídl

6.2.2023 14:33 Reaguje na Petr
Také jsem měl za to, že vlaštovka a člověk k sobě patří.Zažil jsem i nálet vlaštovek a jiřiček, které zkoumaly domy a hledaly body k zahnízdění(byl květen, tedy asi k druhému.).Ale k obživě jim jednoznačně stačila řeka, kam létali pro hmyz (žádný kravín).Proč hledají vnitřky budov...třeba proto,že u lidských obydlí nejsou krahujci.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.2.2023 14:39 Reaguje na Petr
No dobře, důvod odpovídá. Přestalo bavit, když není po mém.
Odpovědět
Pe

Petr

4.2.2023 14:55 Reaguje na Slavomil Vinkler
I tam o tom později hovoří - že se to neví. Teorií je mnoho a různých, pro i proti. Ano, člověk jistě vliv měl. A měl hlavní a celoplanetární vliv? Sotva, na to bylo lidé příliš málo. Žádné důkazy pro vinu nejsou, pouze časová shoda. Rozsudek: Nevinen.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.2.2023 08:06 Reaguje na Petr
Vědci se shodli . Je antropocen asi 20-50
tisíc let. Je vinen.
Co se tak bráníte tomu, že člověk je všeho schopen?
Odpovědět
Pe

Petr

5.2.2023 08:47 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nikoliv, vědci se neshodli a s jistotu nemohou říct ani to, ani ono.
Ano, člověk je teoreticky schopen všeho. Ale byl toho schopen i reálně?
Spíš by se to dalo říct nějak takto: Vyhubil člověk velká zvířata? Ano, vyhubil. Byl člověk příčinou jejich úbytku a mizení? Ne, nebyl.
No a zpět k cíli této diskuze: Byly naše lesy řídké a vypásané, jak tu stále dokola tvrdíte? Ne, nebyly. Smiřte se s tím, byla to jen vaše představa a netlačte tu neustále, že to musíme obnovit a dělat uměle. Ano, pár míst takových bylo, a celkem dost jich vniklo později v novověku lidským hospodařením. Ale je to původní a přirozený stav našich lesů? Ne, není. Původní a přirozené lesy většiny našeho území jsou husté vysoké lesy pralesovitého typu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

5.2.2023 18:30 Reaguje na Slavomil Vinkler
V současnosti není ujasněno, kterým okamžikem by antropocén měl začínat. Podle některých úvah by se mělo jednat až o období průmyslové revoluce, kdy na počátku 19. století začala růst přítomnost uhlíku a metanu v zemské atmosféře. Ovšem člověk začal ovlivňovat Zemi před několika tisíci lety. Podle jiných začíná už s objevem a rozšířením zemědělství před zhruba osmi tisíci let; antropocén by pak zahrnoval větší část holocénu, nebo by dokonce byl jen jiným označením pro holocén. (zdroj: wikipedie)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

9.2.2023 08:52 Reaguje na Petr
Řekl bych, že povětšině se v dobách ledových naše příroda podobala spíš tundře. Tajga nastupovala s oteplením v dobách meziledových. Takže rozšíření mamutů se měnilo s klimatem. Vyhubit mamuty mohl člověk pouze někde na okraji jejich rozšíření v jejich zbytkových populacích. Nikdy je nemohl vyhubit v prostoru Sibiře a ostrovů v Severním ledovém oceánu. Řekl bych, že od nás s oteplováním mamut prostě odešel a nejdéle se udržel tam, kde měl nejdéle příznivé podmínky. Řekl bych, že u něho probíhala migrace jakou dnes vidíme například u sobů na Aljašce. Kvůli obrovské spotřebě krmiva prostě migrovat musel.
Odpovědět
VN

Vladimír Nechutný

3.2.2023 19:16
Je ta diskuze opravdu k článku? Někam se to posunulo.
Téma bylo, že jsou vysoké stavy zvěře ,za to že můžou myslivci(lidoví), a že vlastníci kteří budou lovit na pozemcích tento stav vyřeší.
Zvěř je tam kde má na to podmínky. Podmínky pro spárkatou zvěř jsou takové že stavy zvěře mohou dále stoupat , Při uspokojování svých potřeb zvěř vstupuje do ekonomických zájmů člověka. Působí proti jeho zájmu dosáhnout co největší zisk. V honitbách lesů České republiky , vojenských lesů, a v národních parcích se loví převážný počet zvěře jelena evropského(70%) jelena siky(55%) Když se loví to znamená že tam i žijí. Tyto honitby spravují tyto subjekty sami a nebo je pronajímají. Myslivecké spolky mají od LČR pronajato cca 40% honiteb, zbytek mají v pronájmu právnické nebo fyzické osoby. Takže tvrzení o tom že za vysoké stavy mohou myslivci ze spolků je dosti odvážné. Vlastník který opravdu chce si dokáže i za stávající právní úpravy pořešit spoustu věcí.Na valné hromadě honebního společenstva, podmínkami nájemní smlouvy, parametry výběrového řízení, návrhem na snížení stavů podle §39 mysl zákona..
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

4.2.2023 01:08
Z toho, co jsem dosud slyšela, přečetla v tisku nebo v komentářích na ekolistu, usuzuji, že hodně mysliveckých spolků využívajících honitby nedodržuje zákonnou povinnost nepřekračovat normované stavy zvěře, protože jak se v článku píše „po jejím porušení se snáz loví a větší počet kusů zvěře v honitbě dává častější a jednodušší příležitost k lovu.“ Pak není divu, že lesníci a zemědělci po celé republice žádají řešení škod na lesnickém a zemědělském hospodaření způsobených zvěří. Je cosi shnilého v království dánském.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

4.2.2023 01:10
V článku se píše: „Pokud je uživatelem honitby myslivecký spolek, neplatí daň z příjmů a za to, že užívá honitbu a má z toho nemalý ekonomický profit (odstřely, zvěřina)
a
zároveň leckdy neplatí vlastníkům honebních pozemků nic nebo jen zanedbatelné korunové částky.“

Je to pravda?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.2.2023 12:01 Reaguje na Majka Kletečková
Asi má profit jak kdy.
Platba za pronájem je otázkou smlouvy, nevěřím že neplatí, peníze jsou až na 1. místě.
V NP by měly být vysoké normované stavy a i jiné druhy zvěř dle plánu péče.
V produkčních lesích si majitelé mají prosadit a udržovat nízké normované stavy. Otázka i nastavení smlouvy.
Odpovědět
Hu

Hunter

4.2.2023 12:17 Reaguje na Majka Kletečková
Ne, není to pravda, naopak je to naprostý nesmysl, naprosta většina spolku dotuje provoz myslivosti z vlastních financí. Pokud se porovnaji náklady (nájem, škody, krmení, léčení, údržba a opravy mysliveckých zarizeni) oproti teoretickým prijmum, které mohou tvořit jen zvěřina a příp. poplatkový lov, tak je to ztrátova záležitost. Autor vůbec neví o čem mluvi a jedná se jen o jeho osobní nenávist vůči zvěří a myslivosti.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.2.2023 15:29
Podle článku v"seznam medium finance " https://medium.seznam.cz/clanek/martin-prochazka-privatizace-budvaru-muze-zachranit-cesky-kapitalovy-trh-2694#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Má stát zájem převést státní podniky na akciové a prodat je na burze. Mezi jinými jsou to i Státní lesy.
Z toho důvodu by mělo být v zájmu všech, převést co nejvíce ploch zachovalého lesa do Národních Parků. Po prodeji na burze by musel stát tyto plochy zpětně vykupovat, což půjde těžko.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

4.2.2023 21:49
Kdyby drtivá většina mysliveckých spolků využívajících honitby v nich hospodařila tak, že by v nich udržovala normované stavy zvěře (ne jen na papíře, ale i v reálu), tak by na myslivce lesníci a zemědělci nadávali mnohem méně.
Odpovědět
Hu

Hunter

6.2.2023 10:39 Reaguje na Majka Kletečková
Majko, vzdyť ani netušíte co jsou ty normované stavy, k čemu slouží a jak vznikly.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.2.2023 18:22
Opět další snaha obrátit dosavadní zákon naruby v údajném zájmu nápravy
stávající situace. Posuzujme ale situaci místo od místa rozdílně a nikoliv
házet vše a všechny do jednoho pytle. Jsou honitby, kde se jdou na honu
myslivci kolektivně projít, protože tam nemají už co lovit. Jsou honitby,
kde funguje rovnováha mezi zvěří a hospodařením v lesích a na polích a
nakonec i honitby, kde se nájemci utrhli z řetězu a buď to nestíhají
odlovit a nebo si záměrně navyšují stavy pro komerční lov. Toto ale asi
čistě vlastnická myslivost nevyřeší. Představte si totální odpůrce zvěře
na svých polích a v lesích, kteří ji budou lovit tak dlouho, dokud tam
i v okolí nějaká bude. Pak si představte opačný extrém, kdy jim bude
záležet pouze na zvěři a nikoliv na lese a polích. Za 1. republiky byly
obě skupiny. Ta prvá střílela vše, co jim vlezlo na pozemek a ta druhá
(šlechtické revíry) měla přezvěřeno, aby mohla zvát hosty na hony a
předvádět se jako jejich předci střílející statisíce kusů(následník
trůnu D.Este). Zcela se tak plní má předpověď totálního návratu před
rok 1948 a likvidace lidové myslivosti. Stejné to je u rybařiny, kde
jsou revíry pro VIP a revíry pro ty méně movité, kteří jsou stále
více kritizováni a omezováni. Prostě je tu tendence si uzurpovat
některé aktivity pouze bohatými a zbavit se těch chudých, kteří si
to časem nebudou moci dovolit. Jó bez peněz do hospody nelez a bez
peněz provozuj levný koníček a ne něco nákladného. Pro mnohé to
bude velmi těžké, ale už se to některým stalo. Honitba, kde provozoval
bratranec 30 let myslivost, byla v restitucích vrácena šlechticům
a on zklamán prodal kvéry a dva roky se ani nešel do revíru podívat.
Já taky přišel o možnost rybařit téměř za plotem, ale mám zatím
možnost rybařit 3 km od bydliště. Pstruhařinu jsem zcela vzdal kvůli
zdraví, vzdálenosti revírů, jejich zarybnění a všemožných omezení.
Co bude v budoucnu nevím, ale snad nedopadnu jako bratranec!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.2.2023 08:21 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak, tak. U nás změnily Lesy MB nájemce ze spolku na soukromníka. Je tu nárůst prasat aspoň 10x (srnčí je prasaty omezeno). Na potřeby zemědělců skoro nereaguje.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.2.2023 08:41 Reaguje na Slavomil Vinkler
Taky na tomto příkladu je vidět, že peníze jsou všemocné
a podle toho bude leckde vypadat i příroda. A bude hůře,
protože tu nyní vládne partička, která se bude snažit
doprodat to, co nestačil zprivatizovat tuneldědek.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.2.2023 09:10 Reaguje na Břetislav Machaček
Akce a reakce. No já se pak nedivím, že zemědělci, co mají pole okolo, se snaží najít způsob, jak prasata na svých pozemcích legálně vystřílet. Chudák zvěř 😢.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

6.2.2023 23:22 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pak se nelze divit tomu, že mnohým majitelům lesa a zemědělcům stávající systém nevyhovuje a volají po změně.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.2.2023 09:49 Reaguje na Majka Kletečková
Uvědomte si, že pokud uznáváte demokracii, tak je
o většině a nikoliv o jedincích a skupinách. To,
že to někde nefunguje přece neznamená vylévat dítě
i s vaničkou. Napravme chyby, ale nevytvářejme
evidentně špatný zákon, který napáchá další křivdy
a taky bude mít ty své chyby. Ano práva vlastníků
jsou nezpochybnitelná, ale vše musí mít i své meze
a nikoliv pouze ty meze mezi poli. Zvěř se pohybuje
zatím volně a nezná hranice mezi vlastníky. Jde tam, kde má plný stůl potravy a je věcí vlastníků, aby počítal i s nějakou tou ztrátou. Popisoval jsem tu velkostatky hraběte Larische a majetky Rotschildů před 2.sv. válkou. Škody zvěří na svých statcích jim nevadily z důvodu jiných příjmů(doly a hutě) a rádi obětovali nějaké ty plodiny zvěři. Zvěř intenzivně množili jako vizitku své movitosti a konali pro své hosty okázalé hony a žranice. Měli velké bažantnice a pole okolních majitelů trpěla invazí jejich zvěře na ta pole. Ti ji nemilosrdně stříleli a nemuseli se zabývat jejím chovem, protože to dělali šlechtici.
Tak nějak může opět vypadat vlastnická myslivost,
kdy jeden bude chovat zvěře přespříliš a druhý ji
pouze přespříliš lovit. Lidová myslivost byla o
normovaných stavech podle úživnosti krajiny a ne
podle vůle vlastníků honiteb. To, že někdo změní
úživnost krajiny a pak si stěžuje na přemnoženou zvěř je čí chyba? Černá je půl roku v kukuřici a
pak aby nehladověla, tak rozryje louky, lesy a
leckde i parky. Zeptejte se myslivců, jak mají
střílet černou zalezlou v kukuřici? Jak ji mají
střílet, když jim po lese a poli chodí a běhají
lidé plašící tu zvěř a vystavující se nebezpečí
být postřeleni. Oni prosí, aby lidé v době lovu
omezili v přírodě své aktivity, ale ti to ignorují! Vlastnická myslivost dopadne tak, že tam, kde je
zvěře málo, tak už nebude a kde je jí hodně, tak
bude právě té lovecky neatraktivní více. Celá
západní Evropa je zamořena černou o kterou lovci
nejeví zájem, protože není pro ně atraktivní jako
třeba jelen. Černou mohou odlovit pouze ti, kteří jsou ochotni lovit i to, co není atraktivní. Totéž
je dnes s liškami, které se šíří Evropou i ve
městech, protože co s liškou, když už není zájem ani
o liščí kožich, aby jeho majitelku nepolili magoři
barvou. Už vidím traktoristu po celodenní a mnohdy
noční orbě, jak bude v mrazu vysedávat na posedu a
lovit černou. Nebo jak už se to mnohde děje u pánů
lékárníků, doktorů, managerů atd., kteří se urvou
jeden den v měsíci na lov. Ti to nevytrhnou, to si
piště! To musí být poctivý koníček včetně té oběti
si tu zvěř vysedět, uchodit se a nebýt pohodlný.
To vlastníky může záhy přestat bavit, ale to už bude
pozdě povolávat ty srdcaře, kterým koníček vezmou.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

7.2.2023 09:55 Reaguje na Břetislav Machaček
No potom to uložit těm vlastníkům za povinnost lovit černou.
A nebo padne bída na kozáka a lidem bude dobré maso i z upytlačené černé.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

9.2.2023 09:11 Reaguje na Břetislav Machaček
Řekl bych pane Macháček, že představa je taková, že to budou lovit právě z těch traktorů atd. Traktor flintu uveze.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

9.2.2023 09:09 Reaguje na Majka Kletečková
Opravdu mnohým? Nebude spíš pravdou, že ta hrstka ,které to v současnosti nevyhovuje je podstatně menší než ten dav kterému by naopak nevyhovoval novelizovaný stav? Zdá se vám, že rčení " více hranic, více problémů" se nezakládá na pravdě? Víte například vůbec, že pokud by došlo k změnám které tihle vyčurání pánové prosazují, nebudou nakonec povětšině i tam kde nyní jsou, stanoveny žádné normované stavy? Atd.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist