https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-husak-nevyjasnene-okolnosti-otravy-reky-becvy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Husák: Nevyjasněné okolnosti otravy řeky Bečvy

18.10.2020
Řeka Bečva pod Choryní teče širokým korytem s mohutnými štěrkovými náplavy. V dálce je vidět Valašské Meziříčí a areál firmy DEZA.
Řeka Bečva pod Choryní teče širokým korytem s mohutnými štěrkovými náplavy. V dálce je vidět Valašské Meziříčí a areál firmy DEZA.
Foto | Jan Husák
Před více jak čtyřmi týdny došlo k největší ekologické havárii naší země za poslední roky. Do řeky Bečvy pod Valašským Meziříčím se dostaly kyanidy, které otrávily několik desítek kilometrů toku. Zahynulo přes 40 tun ryb a celý ekosystém se z havárie bude vzpamatovávat minimálně několik let.
 
Vyšetřovatelé zjistili, že kyanidy se do Bečvy dostaly 15 km dlouhým kanálem vedoucím z areálu bývalé rožnovské Tesly. Pachatel je stále neznámý. Více v dokumentu Otrávená řeka (Reportéři ČR), nebo v téměř detektivním článku Otazníky nad otrávenou Bečvou (iRozhlas).

Opravdu z Rožnova?

Minulý pátek jsem se spolu se skupinou hydrobiologů a ochránců přírody vydal pátrat po škodách, které havárie napáchala na tomto velmi cenném říčním ekosystému. Potěšující zprávou je, že i v postiženém úseku přežila část vodních bezobratlých živočichů (tzv. bentosu), kteří jsou pro obnovu ekosystému zcela zásadní. Bentos může také dobře posloužit jako bioindikátor znečištění i poměrně dlouhou dobu po havárii. Zarážející bylo, že i 1500 m pod údajným zdrojem znečištění (ústí kanálu z Tesly), byl stav bentosu na normálu a plavaly zde i dospělé ryby.

Otrávená část řeky Bečvy patří mezi přírodovědně hodnotné lokality.  Na úseku se vyskytoval např. kriticky ohrožený hrouzek Kesslerův, který je na našem území potvrzen pouze z postiženého úseku řeky Bečvy.
Otrávená část řeky Bečvy patří mezi přírodovědně hodnotné lokality. Na úseku se vyskytoval např. kriticky ohrožený hrouzek Kesslerův, který je na našem území potvrzen pouze z postiženého úseku řeky Bečvy.
Foto | Jan Husák

Také chatař Vladimír Foltýn, který byl u Bečvy v den havárie nám potvrdil, že žádný úhyn ryb nepozoroval a že uhynulé ryby se vyskytovaly až dále po proudu mezi Lhotkou a Choryní. Přitom na trase od kanálu z Tesly je několik jezů, které by znečištěnou vodu zcela jistě promíchaly.

Stejně tak potvrdil na Facebookové diskuzi rybář Jakub Šrámek, který ten den chytal ryby asi 100 metrů nad vyústění kanálu vedoucího z Rožnova.

„Kolem 16:30 přišla SMS od známých, že je otrávená Bečva u Choryně. Vzápětí se objevilo 5 nebo 6 lidí a u Juřinského mostu nabrali vzorky (někdo z hygieny, médií a asi povodí), kteří mi informaci potvrdili s tím, že to je až níže po toku. Načež jsem se sbalil a jel jsem to omrknout. Mohlo být +/-17 hod a projel jsem na kole úsek Bečvy od mostu Juřinka až po lávku ve Lhotce nad Bečvou. (…) Nikde na celém mnou projetém úseku jsem neviděl jedinou rybu ať už mrtvou nebo s probíhající otravou. Z lávky ve Lhotce jsem neviděl žádné mrtvoly ryb ani jinou sebemenší známku otravy kam až jsem dohlédl směrem po i proti proudu. Pak jsem se stejnou cestou vrátil. Tři dny poté jsem kousek nad výpustí DEZy chytil 5 parem od 40 do 70 cm. Každé jsem prohlížel žábra. U všech měly zdravou růžovou barvu a ryby vypadaly zdravé a v kondici.
Na kamenech, vytáhlých z vody, byly živé larvy chrostíků, blešivci, pijavky...
V těch místech už by přece kontaminační mrak musel být roztáhlý přes celou šířku toku a zabíjet ryby a vodní organismy.“

Jak je možné, že řeka je evidentně neporušena několik km pod údajným zdrojem znečištění, zvláště v podmínkách nízkého průtoku řeky dne 20.9. 2020? Nabízí se otázka, zdali je nezbytným zdrojem právě vyústění kanálu z rožnovské Tesly. První firma, která asi každého Valacha napadla v souvislosti se znečištěním řeky, je meziříčská chemička DEZA. Ta však byla šetřením ČIŽP z okruhu podezřelých vyřazena velmi rychle – již den po havárii (přestože o kyanidu a zdravotních rizicích se občané města dozvěděli až za 4 dny).

DEZA a kyanidy

Impulsem k tomu, abych napsal tento článek, byla studie doc. Marka Petřivalského z katedry biochemie Palackého univerzity v Olomouci s názvem DEZA: o stopových kyanidech a kyanidových stopách (část I), kde podrobně analyzoval volné dostupné informace o nakládání s odpadními vodami ve firmě DEZA z diplomových prací nebo veřejných registrů. Článek vzbuzuje řadu otázek, na které by firma DEZA, a.s., měla poskytnout veřejnosti i kontrolním a správním orgánům uspokojivá vysvětlení. Pozornost budí zejména:

- problémy s technologií odstranění kyanidů z odpadních vod firmy DEZA při odstavení jednotky ozonizace

- existence obtokového kanálu, umožňujícího vypouštění odpadních vod obsahující kyanidy z biologické ČOV (která je letos byla ve zkušebním provozu) přímo do toku Bečvy

- havarijní plány provozu odpadních vod DEZA zaměřené na únik odpadních vod nebo kalů s vysokým obsahem kyanidů důsledkem poruchy technologií nebo chybou obsluhy.

"Zůstává otázka zásadní: může ve světle výše uvedeného opravdu obstát tvrzení, že firmu DEZA lze vyloučit jako možného původce „kyanidové havárie“?"

(Petřivalský, M: DEZA: o stopových kyanidech a kyanidových stopách, Část I., 10. 10. 2020)

Na základě našich zjištění v terénu a informací z článku doc. Petřivaldského jsem vytvořil plánek, zachycující geografickou situaci v území vzniku havárie:

schematická mapa území vzniku havárie, zdroj: mapy.cz (upraveno)
schematická mapa území vzniku havárie, zdroj: mapy.cz (upraveno)
Foto | Jan Husák

Další podezřelé aspekty

V úterý 13. 10. 2020 se ke mně dostala druhá část článku doc. Petřivalského, ve které vyzdvihuje další podivné okolnosti otravy.

Zaujala mne pasáž o detoxikaci kyanidů chlornany, která mohla způsobit pálení rukou, které popisovali rybáři vytahující uhynulé ryby:

"Je pravděpodobné, že viník/původce kyanidové otravy o probíhajícím úniku do řeky Bečvy věděl a snažil se ji zmírnit – to naznačují informace rybářů, že v místech prvních pozorovaných úhynů ryb v úseku od Chropyně k Hustopečím byl z vody cítit zápach chlóru a rybáři vytahující uhynulé ryby v médiích popisovali pocity brnění či pálení rukou a vyschlé pokožky. Oxidace kyanidů chlórem nebo chlornany v alkalickém prostředí patří mezi osvědčené chemické metody oxidace (a detoxifikace) kyanidů (zdroj: web irybarstvi.cz)."

Nejasným aspektem celé kauzy je úhyn ryb pozorovaný až nad mostem v Choryni (dle svědectví rybářů v místě přechodu linie vysokého napětí přes Bečvu), tj. 3,5 km níže po proudu od místa, kde dle dosavadního šetření ke vtoku kyanidů do řeky Bečvy došlo. Podle doc. Petřivalského je teoreticky možné, že k otravě ryb došlo až níže po proudu řeky:

"Nabízí se jedno chemicky pravděpodobné vysvětlení – do řeky Bečvy nepřitékaly akutně toxické jednoduché kyanidy, ale stabilnější komplexy kyanidů železa, případně jiných kovů.

Tyto „komplexní kyanidy“, jak nám již objasnil mluvčí Agrofertu ve svém vyjádření (viz úvodní část tohoto článku) jsou výrazně méně toxické. V neděli 20.6. 2020 protékal Bečvou nízký průtok vody, což na mělčinách pod jezem Juřinka II znamenalo velmi nízkou hladinu vody. Z velkého objemu původní toxické směsi látek mohly být (pravděpodobně působením alkalického chlornanu) z velké části odstraněny jednoduché kyanidy.

Pokud však uniklé vody obsahovaly vysoké množství komplexních kyanidů, tyto se v prosluněných mělkých vodách Bečvy mohly začít účinkem UV záření rozkládat na kyanidy jednoduché – např. z každého aniontu hexakyanoželeznatanu vznikalo šestinásobné množství volných kyanidů.

Nejednalo by se o první případ tohoto typu v historii – ve vědecké literatuře z oblasti environmentální chemie kyanidů lze najít záznam o kyanidové otravě z léta 1949 na Tulpehocken Creek v statě Pensylvania (USA)(...)).

Aktuálně jediným známým místem, kde se potenciálně mohou nacházet velká množství jednoduchých i komplexních kyanidů v této oblasti, je areál firmy DEZA, která ovšem (včetně odvolání na šetření ČZIP) uvádí, že byla provedena kontrola „všech technologických celků naší čistírny odpadních vod“ a že inspekce „prověřila stav čistícího zařízení“. Nejen mne by jistě ve světle výše uvedených informací zajímalo, proč DEZA kontrolovala výtok odpadních vod ze svého areálu již v 8:00h ráno dne 20.9.? (...)"

Podstatná je také informace o opožděné reakci ČIŽP: „Je jisté, že se ČIŽP snažila zveřejnění o původu otravy oddálit – dle informace ředitele OI ČIŽP R. Pallose na tiskové konferenci 1.10. 2020, dostala výsledek analýzy ze strany Státního veterinárního ústavu v Olomouci s potvrzením příznaků otravy kyanidem u vzorků uhynulých ryb již večer v pondělí 21.9.“

Řeka Bečva nad areálem firmy DEZA
Řeka Bečva nad areálem firmy DEZA
Foto | Jan Husák

V neposlední řadě vyvstává otázka, proč firma DEZA provedla nestandardní analýzu odpadních vod v ráno v den havárie, kdy o ní ještě nikdo nevěděl: „Pozorný čtenář protokolu se ovšem musí ptát: z jakého důvodu byla provedena analýza bodová (tj. nereprezentativní vzorek odebraný v jednom čase ve výpusti V1) v 8:00h ráno v neděli 20.9. 2020, tedy v době, kdy teoreticky o kyanidové otravě ještě nikdo neměl tušení? Toto mimořádné měření dle mého názoru naznačuje, že v provozu odpadních vod v areálu DEZA se dělo něco mimořádného. Následovala další opakovaná bodová měření v časech 13:30 a 15:30 téhož dne, tedy v době kdy valašské tam-tamy již roznášely zprávy o probíhající tragédii v řece – ale pro jistotu v těchto vzorcích nebyla provedena analýza snadno uvolnitelných kyanidů! U analýz z Jasenického a Černého potoka (Byninka) na protokolu firmy DEZA pro změnu úplně chybí datum odběru vzorků.“

zdroj: (Petřivalský, M: DEZA: o stopových kyanidech a kyanidových stopách, část II, 12. 10. 2020).

Oba články doc. Petřivalského stojí za kompletní přečtení, v tomto článku jsem se snažil z nich vytáhnout to nejpodstatnější.

Řeka Bečva pod areálem firmy DEZA
Řeka Bečva pod areálem firmy DEZA
Foto | Jan Husák

Závěr

Touto tak trošku "detektivní" zprávou chci upozornit na mnohé nejasnosti, které jsou s otravou Bečvy spojeny.

Nejde mi o nějakou "mstu", o dopadení a exemplární potrestání viníka havárie. Uvědomuji si však, že pokud se nedozvíme, jak k havárii došlo, může se opakovat. A klidně i v daleko dramatičtějším měřítku.

Důvěru ve mně nebudí ani instituce, které záležitost šetří. Pokud nejsou schopny odhalit původce znečištění ani za 3 týdny, rád bych věděl, jak by řešily např. teroristický chemický útok na zdroje pitné vody.


reklama

 
foto - Husák Jan
Jan Husák
Autor je přírodovědec a cestovatel.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (69)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.10.2020 06:26
Nejsem zastánce konspiračních teorií , ale průběh a výsledky šetření havárie svědčí buď o naprostém diletantismu a neschopnosti ČIŽP a Policie ČR, nebo o zjevném a úmyslném jednání těchto složek zahrát celou věc do autu.

Přimlouval bych se , aby vzniklá nezávislá odborně-ekologická iniciativa , která by následně prověřila celou záležitost s odkazem na právo na svobodný přístup k informacím a o svých závěrech informovala veřejnost.
Není přece možné, abychom neustále tolerovali devastaci životního prostředí v takovém rozsahu.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

18.10.2020 10:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
Druhá možnost je správná. Deza se záměrně snažila celou záležitost ututlat. Bylo těsně před volbami a pokud by byl jednoznačně určen viník - firma Deza, poškodilo by to jejího vlastníka a hnutí, které reprezentuje, ve volbách. Ze stejného důvodu stát nereagoval na sílící epidemii koronaviru. Ještě v létě se Babiš kasal, že jsme nad virem zvítězili a zvěřejnění podzimních statistik o nemocných a mrtvých by odradilo jeho voličskou základnu od účasti ve volbách. Jinými slovy - klidně dopustí genocidu českého národa jenom proto, aby se udržel u moci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 10:37 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Nějaká nezávislá komise je jen naivní představa, nic takového nemůže u nás vzniknout. Pokud šlo o zkorumpování ČIŽP, případná komise dopadne stejně.
Pokud by se nedala zastrašit nebo uplatit, ale něco fakt vyšetřila, bude zhyenizovaná jako "Kalúskova mafia", "vítači imigrantů zkorumpovaní z Bruseli" nebo "kampáň proti soudruhovi v zájmu starých stran".
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

18.10.2020 11:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslím že to okamžitě měla začít vyšetřovat Policie ČR. Jenže tady byla snaha vše ututlat a proto se vše začalo vyšetřovat až nebylo co vyšetřit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 11:08 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Pokud vím, policie to šetřila hned od začátku. Proto je to ještě podezřelejší.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

18.10.2020 12:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Trestní oznámení podal starosta Hranic po několika dnech, kdy viděl, že se tím policie nezabývá. Jenže mezitím uplynulo několik dnů, přišly deště a stopy byly smyty. Obávám se, že to policie odloží pro nedostatek důkazů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 12:45 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
To se jmenuje korupce, nejhorší varianta, korupce státní.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

18.10.2020 15:54 Reaguje na Pavel Hanzl
V našem státě celkem běžný jev.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 18:28 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Jak běžný? To není možné, to je úpadek naprosto děsivý! To ani za komára, natož za Hitlera nebylo přece běžné, že státní sptáva lže a je totálně zkorumpovaná!
Tohle nemůže skončit jinak, než bankrotem.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

27.10.2020 17:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Souhlasím s vámi ! Problém je pokud by se opravdu ukázal viníkem DEZA - co celou dobu dělal managment firmy. Těch kianidových problémů zažila Bečva v minulosti už několik a to i před rokem 2010 ! Zametání problémů a průserů je běžnou ochranou vlastní kůže a děje se to na celé Zeměkoli, nejen na Moravě a ČR.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

2.11.2020 09:13 Reaguje na Krejcar Stanislav
Kdo je lepším v ochraně prostředí ? Češi nebo moravané ?? Kolik firem v ČR pracuje s kyanidem , a jak jsou zabezpečena ochranná pásma ? Jak je to v DEZE na Bečvě už víme. Jak je tomu ve středočeské Draslovce která má svůj provoz v bytové zástavbě města ?? A cyklon B zde vyrábí od čtyřicátých let minlého století. Spadají obě firmy pod jednoho majitele. Černobyl také nebyl jen ukrajinský ale sovětský problém kremelský projekt na ukrajinském území s moskevskými vědeckými vzdělanci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 15:36 Reaguje na Krejcar Stanislav
Naše státní správa se nedělí přece na Moravu a Čechy, Morava byla úředně zlikvidována za komára a nesmyslné přerozdělení krajů za socanů ji dorazila. Více jak tisíciletá země Morava dnes vůbec neexistuje.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

6.11.2020 09:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte pravdu - po roce 1990 se vina na Černobilské havárii přisuzuje Ukrajině i když v době průseru existoval SSSR se sídlem v Moskvě. A to samé se podle ... dá aplikovat i na českomoravsko ! ALIBISMUS neschopnosti.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

6.11.2020 10:03 Reaguje na Krejcar Stanislav
Rath i Jirmsnová za hospodaření Středočeského kraje také nemohou, za to mohou přeci podřízení ? Tak jim nechte platy a rozhodování za vedení a kontrolu práce svých podřízených.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 15:33 Reaguje na Krejcar Stanislav
Zametání problémů má sklony provádět skoro každý pachatel, ale od toho je přece státní správa. Tj. ČIŽP, policie a soudy. Pokud tyhle organizace nekonají, je pak otázka, k čemu jsou a za co je platíme. Já osobně bych byl za tvrdé tresty a vyhazovy lidí za tohle zodpovědných, pokud viníka "jakonenaleznou". Jsou od toho, aby nalezli a není to přece žádná vražda v Orient Expresu.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

6.11.2020 09:55 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Ututlat a zakrýt průser je lidská vlastnost nejen Dezy a jejího managmentu ! Děje se to v rodinách i firmách po celém světě. Nejlepší by tedy bylo zastřelit Babiše a managment firmy - a byl by pokoj? Najivkové spolupachatelé jsou ale i velrybáři na Bečvě , starostové a zastupitelé na řece Bečvě a ........ ! Unik kyanidu do řeky s úhynem ryb není první a nebude ani poslední ! Co udělal Ožp moravského regionu po předešlých otravách, co udělali hejtmané kraje ? Ano za průserem je papírově Agrofert , v praxi ale jistě konkrétní osoba místně příslušná .
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 10:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
To není konspirační teorie, ty fungují jinak. To je prostě realita, neboli pravda.
Proběhla ta obrovská otrava? Proběhla.
Je znám viník? Není.
Takže stojíme na stoprocentní pravdě.
Dál je už jen logika:
úřady vůbec neráčily vysvětlit, jak je možné, že to ještě neví.
Odborníci hovoří, že je to jednoduché a muselo to být tedy až fatální šlompáctví, což ale nesedí. Proč by zrovna v ČIŽP pracovali totální diletanti?
Takže podezření z korupce je velmi vážné a čistě logické zvláště, když vidíme korupci ve státní správě jako dominatní
jev skoro všude.
Odpovědět
Plha z Kojčic

Plha z Kojčic

27.10.2020 12:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
řekl bych, že těch možností je víc (ne jen dvě).
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.10.2020 08:26
Zatím nejlepší článek k tomuto tématu, zejména mapka je důležitá.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

18.10.2020 11:19 Reaguje na Karel Zvářal
No a já si myslel pane Zvářal, že nesouhlasíte. Alespoň před čtrnácti dny jste k tomuto měl velké výhrady.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.10.2020 11:59 Reaguje na Jarek Schindler
V tu dobu k tomu byly zcela minimální, a to ještě zavádějící informace.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

18.10.2020 14:28 Reaguje na Karel Zvářal
No jo. Akorát řeka teče pořád stejným korytem a výpustě jsou pořád tam kde byly. Ani datumy se nemění. Tedy mimo ten, že o kyanidu měla věděla ČIŽP již v pondělí odpoledne. Pokud je to pravda tak potom to není vůbec dobré a asi není již co řešit.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.10.2020 14:36 Reaguje na Jarek Schindler
Má cenu se s tím víc mazat?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 18:30 Reaguje na Karel Zvářal
Má. Každopádně je potřeba to vyšetřit a postavit viníky i ty, kteří to zametli, před soud. Pokud to nenastane, je to zase výrazný krok do totlity.
Des se nemůžeme považovat za demokratcký a právní stát ani omylem.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.10.2020 18:57 Reaguje na Pavel Hanzl
To bylo myšleno tak, že my dva (nebo alespoň já) na tom nic nezměníme. To je věcí orgánů k tomu zřízených. Pokud se "mlžilo" ohledně výpustí, nedělám si iluze o výsledku šetření.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 20:35 Reaguje na Karel Zvářal
My to můžeme změnit jen tak, že budeme agitovat a chodit k volbám.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

18.10.2020 09:01
Pan Husák je zasvěcen. Souhlas a pochvala.
Odpovědět
Jan Tauš

Jan Tauš

18.10.2020 10:37 Reaguje na Michal Ukropec
S Policií ČR je v případu manipulováno ze strany vlády ČR>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

23.10.2020 23:38 Reaguje na Jan Tauš
Můžete uvést alespoň jeden faktický důkaz nebo alespoň pádnou reálnou indicii ? Máte informace o tom, že někdo zasahoval do vyšetřování ?
<rl>
Odpovědět
Václav Hellebrand

Václav Hellebrand

18.10.2020 09:22
V případě ( čistě teoreticky) je "pachatelem" DEZA, tak jsem ( bohužel) přesvědčený, že případ se zahraje do ztracena a viník se nenajde.
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

18.10.2020 10:00
Jen jednu poznámku. PČR uvedla, že výpusť s kyanidy je v katastru obce Juřinka. Pravý břeh Bečvy pod juřinským mostem, kde ústí rožnovký kanál, je ovšem v katastru obce Krásno a kousek i Poličná.
Těch mylných informací je tu nějak hodně.
https://mapy.cz/s/fuvavazunu
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

18.10.2020 10:07 Reaguje na Zdeněk Lacina
I to, že vyšetřující orgány čekaly několik dní, až stopy spláchl déšť, je hodně podezřelé. Kdyby v tom nebyla "namočená" Deza, státní aparát by konal okamžitě.
Odpovědět
Jan Tauš

Jan Tauš

18.10.2020 10:34
Jsem přesvědčen, že v případě, že Policie ČR podrobí výslechu senátora ing. Pavla Pustějovského, bývalého ředitele DEZY, pravou ruku premiéra Babiše, ihned se dozví pravdu,/pokud ji řekne/. Ing Pavel Pustějovský je odpovědný za práci ČIŽP, je hlídačem státu ve věci ŽP, zastává tuto funkci i v senátu a parlamentu ČR. Domnívám se, že je tím, kdo ve věci zná pravdu a dá se předpokládat z průběhu uveřejněných materiálů Janem Husákem, také tím, kdo s velkou pravděpodobností kryje a manipuluje informacemi, Policií ČR. Domnívám se, že je plně odpovědný za stav, že Policie ČR viníka dosud nenašla a asi nenajde. V takovém případě by měl ihned odstoupit Policejní ředitel ze své funkce. Jan Tauš, asistent ombudsmana ČR
JUDr. Otakara Motejla v důchodě. v.r.
Odpovědět
Jan Tauš

Jan Tauš

18.10.2020 10:41
Odpovědnost za to, že nic o pachateli otravy dosud nevíme, že Policie ČR viníka nenašla, nese osobně premiér Babiš, ing. Pustějovský, senátor, jako
osoby přímé za vedení Agrofertu pod který spadá DEZA. Myslím, že problémů, které Českému státu přinesla osoba Andreje Babiše je až příliš a měl by dobrovolně odstoupit z funkce premiéra, konec konců, koníčků pro jinou zábavu má dost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 11:14 Reaguje na Jan Tauš
Váš názor považuji za velmi solidní, ale v jednom nemáte pravdu. "Nikdy, nikdy, říkám to znovu NIKDY!! neodstoupím".
Prostě jede na tygrovi, kdyby odstoupil, musel by jít k soudu a tam ho čeká až neskutečná kopa trestních oznámení.

Jenže je to skutečně vážné. Pouze tehdy, když bude Babiš postaven před spravedlivý soud a z jeho zrekvírovaného majetku budou odškodněni všichni poškození, jen tehdy se můžeme ucházet o návrat mezi normální, demokratické Evropské země.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

18.10.2020 12:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Babiš se bude držet u moci i z jiného důvodu. Jeho Agrofert čerpá ročně asi 2 miliardy dotací, ale loni vyprodukoval zisk jenom asi 130 miliónů. On potřebuje být na vrcholu, aby se dostal k lizu. Je zajímavé, že před třemi roky, kdy byl ministr financí, dostal Agrofert největší zakázku od Lesů ČR a za loňský rok se "dřevorubcem roku" stala jeho žena Monika. Pokud by odešel z vrcholné politiky, zakázek by ubylo, stal by se trestně odpovědným za své tunely a nakonec by se bez dotací a podezřelých kšeftů celý Agrofert sesypal jako domeček z karet.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

18.10.2020 16:55 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
A proto je nutno produkovat ekologická biopaliva, aby měla DEZA odbyt. Taktéž je nutno chránit brouka, aby Moničiny harvestory mohly vydělávat ve velkém.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 20:36 Reaguje na Michal Ukropec
Biopaliva nejsou nic ekologického, je to pouze dobrý a hlavně zkorumpovaný kšeft.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

19.10.2020 09:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Bionafta ničí motory mnohem více než klasické palivo. Jenže se to nesmí říkat nahlas, protože Babiš je největší tuzemský producent tohoto svinstva.
Odpovědět

Jirka Černý

18.10.2020 14:10
Nejasnosti naznačují že je to docela jasné.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

18.10.2020 18:45
Celkový dojem z článku je ten , že místní odborníci NA VŠECHNO mají jasno a v podstatě článek je zbytečný . Stačilo napsat jedno jediné slovo . BABIŠ . Opravdu si myslíte vy odborníci , že by se dalo v dnešní situaci ututlat cokoliv co se týká Babiše ? V tom případě jste ještě hloupější než jsem si myslel . Sebemenší slovíčko stačí novinářům a všelijakým politickým šíbrům málem k podřezání a vykrvení kohokoliv a vy tady vyvíjíte jakési teorie a fantasmagorie o Babišovi . Babiš řekne Čau lidi a už je to použito proti němu . Nezesměšňujte se .
Odpovědět
KK

Karel Karel

18.10.2020 19:21 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Z 90% se jedná o úmyslný trestní čin.....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 20:42 Reaguje na Karel Karel
Pokud v neděli ráno dělali testy, tak je velmi pravděpodobné, že tam měli nějaký průšvih. A to nikdy nebývá úmyslný čin (kromě terorismu). Dál to ale jde už šejdrem.
Odpovědět
Jan Tauš

Jan Tauš

18.10.2020 23:10 Reaguje na Karel Karel
To bych netvrdil, zabít řeku a 80 tun živočichů, nemůže prospět nikomu, jde o pochybení, ale i pochybení s takovým závěrem je v konečné fázi trestným činem a ten musí být oceněn.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 20:40 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Tak odpovězte na otázky tady kladené. PROČ se nezjistil pachatel a proč oficiální orgány neráčily říci, kdo to udělal.
Naše média (včetně těch šíbrů) jsou už taky znormalizovná, vykrvení se může stát leda Kalouskovi.
Odpovědět
Jan Tauš

Jan Tauš

18.10.2020 23:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Pachatel se nenašel proto, že ryba smrdí vždy od hlavy a tou je premiér Babiš. Na toho je navázaný ing.Pustějovský, senátor, který byl dříve starostou Rožnova p/Radh. a před tím ředitelem DEZY. Nyní má Pustějovský na starost ŽP a řídí kroky při odhalování vraha řeky Bečvy do ztracena tak, aby nedošlo k ohrožení DEZY a Agrofertu, samotného premiéra. Je to tzv. čistič a zametač průšvihů, dosazený premiérem jako ochrana jeho zájmů v případech jako je tento. Babiše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.10.2020 10:32 Reaguje na Jan Tauš
Já si myslím to samé, ale vy to máte samozřejmě od pramene.
Otázka zní, proč se Babiš nezachová normálně a neřekne: "Sorry jako, já přece nemůžu hlídat každého šéfa v každé fabrice, ať to policie vyšetří a soud potrestá viníka".
Tohle by přece pochopil i ten, kdo Bábu skutečně nemůže. Proč tím jen přikládá pod protibabišovské nálady?
To je už osobní, estébácký způsob myšlení, kde základem je všechno zkřivit, zkorumpovat a ututlat bez ohledu na smysl celého jednání.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

19.10.2020 07:42 Reaguje na Pavel Hanzl
První otázka vždy musí být - KOMU KU PROSPĚCHU . A Babiš to stoprocentně není . I to mlžení je někomu ku prospěchu a hlupáci okamžitě začnou spřádat nitky a plivat . Mohl bych tady vytvořit stovky teorií , které by vedli k ODS , STAN . Pirátům a KDU . Ale neudělám to , protože se nenechám jako tady ta , přímo horda , která chce vidět krev .
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

19.10.2020 09:16 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
No to je sázka do lotorie, nikdy není nic na 100%...Pracovník DEZY? Kobliha?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.10.2020 10:24 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Jak není? On přece má zcela eminentní zájem na tom ututlání, jeho by ten případ silně poškodil.
V médiích není o tom vidu slechu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.10.2020 10:58 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Pane Rosendorfe, prosím, prosím alespoň jednu malinkou teorii, založenou na udaných faktech, která by vedla někam jinam než k Babišově Deze. Promiňte ,já zapomněl Deza není Babišova. Dezu vlastní svěřenecký fond.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

20.10.2020 06:40 Reaguje na Jarek Schindler
JISTĚ myslíte NA VAŠICH FAKTECH , že ? Už jsem napsal jednou , že ze sebe nebudu dělat idiota jako krvelačná banda samozvaných detektivů , soudců a odborníků na všechno . Pokuste se alespoň jednou přemýšlet hlavou a né jenom papouškovat zvratky Demoblokových gaunerů .
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.10.2020 12:45 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Právě o to, zapojit i svůj mozeček, se snažím.
No a tak zákonitě musím konstatovat, že fakta jsou fakta. Co používáte Vy?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.10.2020 14:56 Reaguje na Jarek Schindler
Koblihu.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

19.10.2020 09:15 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Svými příspěvky se tady zesměšňujete pouze Vy!
Odpovědět
MM

Milan Milan

20.10.2020 09:51 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Ututlat? Nene. Stačilo jeho objekt vyloučit z okruhu podezřelých a není co řešit. A to se přece docela promtně i stalo. Chci ale věřit, že i mezi vyšetřovateli jsou slušní lidé, chtějící najít viníka padni komu padni... Řeka svůj život obnoví a to docela rychle, uvolněný prostor obydlí ryby a ostatní živočichové rychle, ale pachuť nevyšetření a podezření zůstane dlouho. Jo kdyby vám prosákla žumpa, ač nic neznečistíte, nic neuhyne, to by bylo.....
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.10.2020 14:38 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Co máte pořád s tím Babišem pane Rosendorfe? Vy snad ještě nevíte, že DEZA nepatří Babišovi ale svěřeneckému fondu? Chcete se pořád zesměšňovat spojováním Dezy s Babišem? On by vám to Bureš vysvětlil a lépe.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

24.10.2020 09:06 Reaguje na Jarek Schindler
V první řadě to zřejmě nedošlo vám a dalším , vám podobným myslitelům a inteligentům .
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.11.2020 09:09 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Já ani většina dalších zde nemluvila o Babišovi ale o Deze. S tím poctivým a pravdomluvným předsedou vlády ve spojitosti s Dezou jste přišel hlavně Vy sám pane Rosendorfe.
Odpovědět
PP

Pohan Pohan

20.10.2020 11:02
Prej se tam odváží kianidy ze spalovny vagonama, protože není napojená na čističku. Říkal kámoš, co má kámoše v deze. Tak možná únik z nějakého vagónu.. na to však musí být nějaký dohledatelný pracovní postup. Tak se mi to nezdá, že by dovedli skrývat podezřelé pracovní postupy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.10.2020 12:57 Reaguje na Pohan Pohan
Kdyby byl zájem, pachatele mají už v tu neděli odpoledne.
Já jen doufám, že ty vzorky někde jsou nebo protokoly s rozbory atd. atd. že se to objeví až bude politická vůle to vyšetřit.
Odpovědět
MK

Michal Konečný

20.10.2020 12:59
Zajímavé by bylo zjistit, jak se v době, kdy všechny oči byly obráceny na DEZU, objevila teorie kanálu z Rožnova a proč se Policie ČR tohoto vlákna usilovně držela a asi stále drží.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.10.2020 14:55 Reaguje na Michal Konečný
Telefonát správnému člověku ze správného čísla. Čistě mafiánský postup.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

24.10.2020 08:57 Reaguje na Pavel Hanzl
To jméno Pavel Hanzl je pseudonym , že ? Vy se jmenujete určitě KATANY , ŽE ?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

30.10.2020 16:57
Teď se objevila v tv zpravodajství zpráva, že v bečvě se objevil nikl, zřejmě je tím míněn výskyt vyšší koncentrace ve vodě rozpustných sloučenin niklu. Deza, pokud je obecně známo, neprovozuje žádný provoz pro pokovování.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

3.11.2020 16:00 Reaguje na Jiří Daneš
Jednoznačně pokovování ( nilování, kadmiování, mědění ) v kyselých lázních, nebo osazování tištěných spojů a oplachy. Jenže je to trochu složitější. Nikl má poněkud delší rozpad vazeb, nežli kyanidové komplexní vazby, takže to může být i tak, že se v prvním případě uvolnilo to, co nasedimentovalo vlivem chlornanu, a podruhé již bylo zachyceno to, co tam dotransportovalo čištěnou lázeň. Není to jednoduché prokázat, ale pokud jsou odebrané dnové sedimenty a rozbory z bentosu, a pokud níže po toku byly odebírány vzorky od počátku zjištění při průchodu celého mraku, je možné se dopočítat. A je jisté, že rozbory ryb daly výsledky.
Prostě, možných faktorů i verzí je více. A nebo jejich souběhy.
Je fakt, že bych očekával rychlejší reakci a tah na branku.
Nu, necháme se překvapit.
Kdyby tam měli ty stabilní odběráky, jak bylo navrhováno, věděli by nejen kdo, kolik, a co, ale i hodinu kdy. A to se pak za ruku chytá líp.
Vidím to na souboj znalců.
<rl>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.11.2020 19:26 Reaguje na rýpal lesní
Není potřeba žádný "souboj znalců", ten viník je dávno známý, jenže je to už politikum a to, co máme ve vládě, bude lhát a mlžit asi nafurt.
Odpovědět
EF

Evelyn Free

4.11.2020 16:00
Myslím,že všem, co jsme se dostali až "sem" je jasné, jak se věci mají. Máme právo, říkat to veřejně, ale mám obavu, aby nezůstalo jen u řečí. V našem státě máme nyní jedinnou možnost - právo. Myslím, že je nás - lidí, kteří žijí v této valašské krajině víc, kterým se dění kolem této ekologické katastrofy nelíbí a zapojili by se do nějakéo konstruktivního řešení. Např. vytvoření občanského sdružení? Nebo nějaké jiné platformy, která by byla schopna podat žalobu na Dezu? Připravit se na to, že důkazy o vině jsou někde "v trezoru" nebo úplně "ztracené" a v rukou máme jen řadu nepřímých důkazů? Najde se někdo, kdo by to všechno organizačně dal dohromady? Myslím, že podle příspěvků, by se pak řada lidí přidala a možná i finančně podpořila takovou aktivitu. A našel by se možná mezi nimi nějaký šikovný právník. Já například znám environmentílního chemika, který by se jistě zapojil.
Odpovědět
hi

25.11.2020 09:09
V době havárie byli na místě lidé z ČIŽP, vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí, hasiči, Povodí Moravy, Policie ČR a členové rybářského svazu, kteří jako první upozornili na úhyn ryb. Byly odebrány desítky vzorků vody.
Z vody byl cítit zápach chlóru a rybáři vytahující uhynulé ryby v médiích popisovali pocity brnění či pálení rukou a vyschlé pokožky.
Je tedy zřejmé, že byla do toku vypouštěna voda s vysokým obsahem chlóru bez platného povolení a byl tak porušen zákon.
Proč nebylo zjištěno odkud byla vypouštěna voda s vysokým obsahem chlóru? Zjištění původce by bylo jednoduché a rychlé (během několika hodin)
Chlór je bojový plyn a pro jeho skladování musí být zajištěna speciální ochrana při případném havarijním úniku, protože ohrožuje lidské životy. Chlóru muselo být do Bečvy vypuštěno značné množství, protože průtok v Bečvě byl cca 3 m3/s. Tak velkých skladů chlóru nebude v povodí kanalizace mnoho, možná jen jeden. Zjistit sklad chlóru a jeho použití při havárii by mělo být snadné a rychlé i v současnosti.
Když se zjistí kdo vypustil chlór do Bečvy, tak se zjistí i kdo ji otrávil kyanidy. Nemuseli bychom ani čekat 3 měsíce na odborné posudky a skončili by všechny spekulace.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist