https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/stepan-rusnak-dokonceni-vodniho-koridoru-dunaj-odra-labe-ocima-vltavskeho-kapitana-a-biologa
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Štěpán Rusňák: Dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe očima vltavského kapitána a biologa

23.10.2020
Zdroj | Yachts
Letos v červnu jsem při rutinní plavbě po Vltavě několik set metrů nad soutokem s Berounkou zahlédl ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Vzpomněl jsem si na něj v souvislosti s Prohlášením odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Co s ním má ledňáček společného?
 

Počátkem října tohoto roku se několik desítek osobností z akademické a neziskové sféry, z nichž někteří jsou bohužel mí dobří přátelé, připojilo k prohlášení, které se tváří vědecky a v případě několika signatářů se skutečně dotýká oblasti jejich odborné kvalifikace. Je smutné, že se tolik skutečných osobností nechalo zlákat k podpisu prohlášení tak falešného, jako je tento dokument. Formálně totiž volá po „široké odborné i společenské diskusi,“ ale ve skutečnosti se autoři naopak usilovně snaží podobné diskusi zabránit. Z obsahu i dikce tohoto prohlášení čiší snaha předem dehonestovat a zbavit legitimity nositele jiných názorů, než jaké zastávají jeho autoři. Dokument je jasnou deklarací apriorní nevůle hledat všestranně přijatelné řešení. Stavba vodní cesty je podle nich prostě zlo, kterému je třeba za každou cenu zabránit už v zárodku. Problém je v tom, že toto stanovisko ve skutečnosti není založeno na znalostech, ale na iracionálním přesvědčení, nebo přesněji na ideologii.

Prvorepublikový projekt Slapské přehrady u Nové Rabyně s trojstupňovou plavební komorou pro velké lodě.
Prvorepublikový projekt Slapské přehrady u Nové Rabyně s trojstupňovou plavební komorou pro velké lodě.
Zdroj | Ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze, 1925

Zmíněný ledňáček vzlétl z chráněné přírodní památky Komořanské a modřanské tůně. Je to v každém slova smyslu mladá přírodní památka. Chráněna je teprve od listopadu 2014, ale ani historie dnešní podoby této lokality nepřesahuje čtyřicet let. Na přelomu 50. a 60. let 19. století vybudovalo vodní stavitelství A. Lanna na pravém břehu Vltavy od úpatí kopce Závisť až po Braník důmyslnou soustavu příčných a podélných koncentračních hrází, jejichž smyslem bylo po většinu roku udržovat v korytě řeky splavnou hloubku pro vory a šífy. Z technického hlediska se jednalo o mohutné kamenné stavby bez jakékoliv vegetace, správou toku od 60. let 19. století po desetiletí pečlivě udržované a čištěné. S ekologickými aktivisty si tehdy nemuseli lámat hlavu a tak biodiverzita nebyla kritériem, k němuž by přihlíželi při stavbě a údržbě těchto děl.

Teprve v letech 1979 až 1987 bylo zhruba kilometr po proudu pod touto soustavou vybudováno vodní dílo Modřany, které bylo napuštěno v roce 1984. Zvedlo hladinu Vltavy o necelého dvaapůl metru, ale i to stačilo odstranit poslední obtížně splavný úsek na více než devadesát kilometrů dlouhé vodní cestě od Mělníka na úpatí Slapské přehrady. V praxi se jednalo o dokončení kanalizace splavné části vltavské vodní cesty. Vzdutí vodního díla Modřany zaplavilo mohutné regulační hráze z 19. století prakticky až na úroveň někdejší potahové stezky. Během následujících třiceti let pak na území bezmála čtrnácti hektarů někdejší soustavy hrází vznikl unikátní biotop s vysokou biodiverzitou, který dnes považujeme za žádoucí a nutný přísně chránit.

Před začátkem úprav vodního toku bychom tu ledňáčka těžko zastihli, protože vyžaduje pomalu tekoucí čisté vody, které bychom tu před regulací a kanalizací řeky těžko našli. Nenašli bychom tu tehdy ani řadu dalších druhů, které tu dnes žijí. Nebyl to záměr budovatelů této vodní cesty, ale ukázalo se, že i dílo lidských rukou může vytvořit vynikající podmínky pro vznik nových biotopů. Biodiverzita, která v těchto místech výrazně vzrostla v nezamýšleném důsledku stavební činnosti, pro nás dnes představuje důležitou hodnotu, kterou chráníme, i když má k předchozí (záměrně neříkám původní) podobě zdejšího povodí určitě poměrně daleko. Jak vím z praxe, ve skutečnosti existuje na Vltavě lokalit s podobnou historií řada. Chráněná a důsledně prozkoumaná s podobnou historií je zatím jenom tato, ale jsem přesvědčen, že zápis na seznam přírodních památek čeká i mnohé další.

Ledňáček.
Ledňáček.
Zdroj | Jan Halady

Ledňáček bývá považován za bioindikátor čistoty vody, u níž sídlí. Jeho konkrétní populace u Komořan, usazená tu nově v posledních desetiletích a vyskytující se zde na tahu, ukazuje na limity naší předvídavosti. Podobné lokality – a je jich mnoho – usvědčují z arogance a z neprůkaznosti podobnou apriorní argumentaci, jakou se vyznačuje výše citované prohlášení. Ať chceme či nechceme, žijeme v celé střední Evropě bez výjimky v antropogenní krajině. Některé její úpravy jsou pro nás dnes již tak neodmyslitelnou součástí našich životů, že si ani nedovedeme představit, jak by bez nich životní prostředí vypadalo. Kanalizace Vltavy probíhala od roku 1896 a byla dokončena s výjimkou někdejší Modřanské úžiny v polovině 50. let minulého století.

Z toho, co nám o životě na nekanalizované Vltavě prozrazují historické prameny, vyplývá, že bychom u ní pravděpodobně žít nechtěli. Hladina řeky, kolísající v průběhu roku o více než dva metry, pravidelné ničivé jarní záplavy, extrémně nízký stav vody uprostřed léta a široká kamenitá pobřeží zbavená vegetace, holé kopce v okolí, o tom všem nám vyprávějí nejen staré písemné a ikonografické prameny, ale i fotografie z doby před sto a více lety. Právě kanalizaci vděčíme mimo jiné za sekundární zalesnění vltavského údolí, za stabilizaci tepelného a hydrologického režimu v celém Povltaví a za dobrou pojistku proti jeho dřívějším extrémním výkyvům. V neposlední řadě děkujeme kanalizaci Vltavy také za rozšíření rozlohy parků a zelených ploch uvnitř Prahy i na jejích okrajích a za zvýšení biodiverzity v řadě lokalit kolem řeky. V mnoha případech původní stavby už dávno překryly sedimenty a vegetace na nich vyrůstající, a tak si ani si neuvědomujeme, že se nacházíme v místech někdejších hrází, na umělých navážkách nebo dokonce v bývalém řečišti.

Za příjemnou a dnes již místy i zákonem chráněnou úpravu našeho životního prostředí ve skutečnosti vděčíme osvíceným budovatelům vodní cesty před 120 lety, týmž, kteří stáli za původním projektem propojení Dunaje, Odry a Labe. Jan Kaftan a Antonín Smrček, který se podílel rovněž na regulaci řeky Moravy, v praxi zakládali moderní vodní stavitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. S jejich vodními díly máme více než stoletou zkušenost. Základní idea původního projektu vodní cesty D-O-L byla právě jejich dílem. Císař František Josef ji pochopil velmi dobře a kvalitní vodní cesty pokládal za integrující prvek celé podunajské monarchie. Soustavu dobře vyprojektovaných a postavených vodních cest považoval panovník za jeden z nejlepších léků na vzmáhající se nacionalismus. Viděl v nich záruku hospodářského rozvoje celého jejich okolí a garanci prosperity, která ovšem vyžadovala širokou a účelnou spolupráci mezi příslušníky jednotlivých národů monarchii obývajících. Také proto kladl takový důraz na jejich rozvoj, vyjádřený roku 1901 vodocestným zákonem.

František Josef I. na inspekční plavbě po dobudovaných vodních dílech Vltavské vodní cesty 3. 5. 1907.
František Josef I. na inspekční plavbě po dobudovaných vodních dílech Vltavské vodní cesty 3. 5. 1907.
Zdroj | Foto: Archiv hl. města Prahy

František Josef a jeho rádcové se přidržovali názoru autority ještě mnohem starší, Adama Smithe, který roku 1776 napsal: „Plavební kanály a díla, která umožňují zásobování velkého města vodou, jsou všeobecně velmi užitečné, ale současně často vyžadují větší výdaje, než jaké snese bohatství soukromých osob, je dostatečně zřejmé.“ Adam Smith to věděl z praxe: dávno před zrozením železnice stála právě rozvětvená síť vodních cest, kanalizovaných řek a umělých kanálů, za bezprecedentním hospodářským rozvojem Spojeného království a v širším slova smyslu za vznikem moderní civilizace průmyslového věku. Tuto lekci bychom neměli zapomínat ani my. Přinejmenším Evropská unie se jí dodnes důsledně řídí.

V České republice nastala absurdní situace: zatímco v Evropě je obecně vodní doprava logická brána jako nejekologičtější, u nás se jí zuby nehty brání právě ekologové. V této souvislosti stojí za připomenutí, že v prosinci 2019 vydala Evropské komise zásadní dokument The European Green Deal. Jeden z klíčových závěrů dokumentu, formulovaný v odstavci 2.1.5., věnovanému dopravě, zní: „Přednostně by se podstatná část 75 % vnitrozemské nákladní dopravy přepravované po silnici měla přenést na železnici a vnitrozemské vodní cesty. To bude vyžadovat opatření k lepšímu řízení a ke zvýšení kapacity železnic a vnitrozemských vodních cest, která Komise navrhne do roku 2021.“ Naším příspěvkem k tomuto záměru jsou zatím pouze nekonečné tahanice o plavební stupně Děčín a Přelouč, které představují podmínku dobudování plnohodnotné labské vodní cesty, na českém území od státní hranice do Pardubic 258 km dlouhé, a navazující vltavské vodní cesty, jejíž splavný úsek činí 91,5 km.

Základ vltavské vodní cesty byl dokončen v roce 1911, kdy byl kompletně splavněn úsek z Mělníka do Prahy. Celý dnes splavný úsek byl fakticky dokončen roku 1945 zprovozněním plavební komory vodního díla Štěchovice, pochopitelně mimo vodní dílo Modřany, které zlepšilo plavební podmínky na Vltavě těsně nad Prahou ve zmíněném roce 1984. Vltavská vodní cesta má na splavném úseku deset plavebních komor a pro nákladní a osobní linkovou lodní dopravu ji definitivně uzavřeli nikoliv ekologové, ale gigantománie komunistického režimu stavbou Slapské přehrady. Na Labi byla situace poněkud složitější, ale také splavnění Labe má svůj původ ještě hluboko v habsburské monarchii, i když zejména o střední Labe se postaral až průmyslový rozvoj meziválečného Československa.

Summa summarum: za necelých sto let, od roku 1896 do 80. let minulého století byly Vltava a Labe jenom těch v úsecích, které dnes tvoří součást soustavy evropských vodních cest, kanalizovány výstavbou celkem 34 plavebních stupňů. Více než 90 % této cesty je hotovo a provozováno minimálně půl století, ale zpravidla mnohem déle. Toto dílo dnes tvoří i z legislativního hlediska nedílnou součástí evropské soustavy vodních cest. Abychom ho uvedli do plného provozu a podstatně tak ulehčili pramálo ekologické silniční nákladní dopravě, musíme dokončit poslední dva plavební stupně, dávno projektově připravené. Česká republika to nedokázala ani za bezmála třicet let samostatné existence. Bohužel je zřejmé, že podunajská monarchie byla schopná realizovat promyšlená, skvěle do krajiny zasazená a dalších sto let bez větších problémů fungující vodní díla mnohem rychleji a efektivněji než my dnes. Projevuje se to také na výkonech: jestliže podíl vnitrozemské lodní dopravy na celkové nákladní dopravě vyjádřené v tunokilometrech činí v Holandsku 46,6%, v Rumunsku 29 %, v Bulharsku 27 %, v Belgii 16 % a v Německu 10 %, pak v České republice to je závratných 0,01 %. To na dosažení cílů The European Green Deal opravdu stačit nebude ani po zněkolikanásobení železničních kapacit.

Vzpomínám si při této příležitosti na starou anekdotu o dvou zástupcích firmy Baťa. Oba přijedou kamsi do rovníkové Afriky a jeden telegrafuje: „Žádný trh, nikdo tu nenosí boty.“ Druhý situaci hodnotí diametrálně odlišným způsobem: „Fantastická příležitosti! Zatím tu nikdo neprodává boty.“ A teď hádejte, kterého z obou obchodních cestujících si Baťa ponechal. Tato anekdota má mnohem hlubší kořeny, než by se na první pohled mohlo zdát. Je totiž ve skutečnosti jen obměnou mnohem staršího biblického podobenství o zakopané hřivně, známé z Matoušova evangelia. Signatáři výše citovaného stanoviska nejsou v duchu tohoto podobenství nikým jiným než služebníky, kteří svěřenou hřivnu usilovně zakopávají.

S kanály a kanalizovanými řekami máme v Evropě více než čtvrt tisíciletí zkušeností a pokud je mi známo, za tu dobu nikde nezhoršily životní prostředí. Jenom v Anglii a Skotsku dnes představují okolo 3 500 kilometrů splavných vodních. Původně byla tato síť ještě mnohem rozsáhlejší; ty, po nichž se můžeme plavit dnes, z velké části prodělaly zásadní změnu funkce a bezmála šedesát let jsou přísně chráněné. V letech 1962 až 2012 je spravovala státní organizace British Waterways, kterou před osmi lety vystřídaly dvě nástupnické organizace, Canal & River Trust pro Anglii a Wales a Scottish Canals pro Skotsko. Funguje zde symbióza ochrany kulturního dědictví, životního prostředí i moderních zájmů dopravy. Součástí této sítě kanálů je i 58 kilometrů dlouhý Manchesterský lodní kanál, postavený velmi pozdě, vlastně sto let po velkém boomu stavby kanálů v Británii, v letech 1885 až 1894. Má pět plavebních komor, je dimenzován pro lodě o délce až 160 metrů a šířce 16 metrů a je dodnes živou obchodní tepnou, napojenou velkými překladišti na železniční spoje. Kdysi trpěl průmyslovým znečištěním, ale dnes po rekultivaci brownfieldů prochází územím řady přírodních rezervací s vysokou biodiverzitou, kterou oceňují zejména botanici a ornitologové.

Bohatou síť plavebních kanálů najdeme ve Francii. K nejproslulejším patří například Canal du Midi, nebo kanál vedoucí z Arles do Boucu, proslavený tím, že jeden z jeho sklápěcích mostů na několika obrazech zvěčnil Vincent van Gogh. Mimochodem, podstatná část tohoto kanálu je dnes také přísně chráněnou přírodní rezervací. Sítě kanálů v Holandsku, Belgii či Německu, kde je neustále rozšiřovaná mimo jiné i z peněz Evropské unie, je českému publiku zbytečné představovat. Nejen při rekreačních plavbách, ale i v komerčním nákladním provozu se tu totiž plaví mnoho českých lodníků i kapitánů. Důraz na ekologickou stránku vnitrozemské dopravy vrátil provoz na kanalizovaných řekách a plavebních kanálech v posledních čtyřiceti letech do hry v celé Evropě. V současnosti odborníci na logistiku dávají u většiny komodit s výjimkou zboží rychlého obratu přednost lodní dopravě, kdykoliv mohou. Má to jednoduchou příčinu: je nejlevnější a nejšetrnější k životnímu prostředí. Jedna 190 metrů dlouhá lodní souprava je ekvivalentem tří vlakových souprav o délce 1600 metrů nebo čtyři a půl kilometru dlouhé kolony kamiónů. Je vůbec možné, že představitelé českých akademických kruhů toto netuší?

Císař František Josef kdysi v síti vodních cest vidět jeden z důležitých nástrojů integrace habsburské monarchie. Propojení vodními cestami jako tepnami průmyslu a obchodu považoval za životně důležité a mladočeským poslancům, kteří mu v roce 1901 pomohli v říšské radě schválit vodocestný zákon, přijel poděkovat do Prahy. Tento státník, který by plným právem mohl být patronem boje proti zhoubným formám moderního nacionalismu, viděl daleko do budoucnosti. Bohužel, doba jeho představě nepřála, ale nutno říci, že administrativa meziválečného Československa při budování vodních cest v rámci státních investic bez rozpaků navazovala na projekty z dob habsburského mocnářství. Projekt vodní cesty propojující Dunaj, Odru a Labe má dnes stejnou integrující roli, jako měl za Františka Josefa. Je jedním z uzlových bodů evropských vnitrozemských vodních cest a Česká republika se mimochodem k jeho parametrům zavázala přístupovou smlouvou k EU, potvrzenou následně referendem. Takřka neuvěřitelná ideologicky podmíněná krátkozrakost signatářů citovaného stanoviska akademických pracovníků z 8. října 2020 je při pohledu zvnějšku, z evropské perspektivy snad až směšná. Jako obvykle jsme u nás doma, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku chytřejší než všichni ostatní v Evropě dohromady.

Jako člověka, který se po kanalizovaných vnitrozemských vodních cestách profesionálně plaví už čtvrt století, a současně praktikujícího ornitologa, mě napadá: kolikrát signatáři té výzvy někdy pluli po vnitrozemských vodních cestách v České republice, Německu, Rakousku, Holandsku, Itálii, Francii či v Anglii? Viděli někdy, jak tato díla zapadají do krajiny, a to v Evropě často i v podobě mimoúrovňových křížení vodních cest, značných terénních převýšení, vodních tunelů a úžasných technických památek – důmyslných vodních zdymadel? Navštívili někdy přírodní rezervace, vzniklé právě v důsledku vybudování těchto cest? Ani v Praze nemusejí daleko: Komořanské a modřanské tůně mají po ruce.

Bez sarkasmů a ironie: nejzásadnější chybou současného pojetí ochrany přírody a mentality ochránců „nedotčených“ lokalit je ignorování dvou prostých skutečností. První z nich je okolnost, že přírodní prostředí nikdy není statické a neustále se vyvíjí. Člověk ho dramaticky ovlivňuje, ale vyvíjelo by se a měnilo v čase i bez jeho zásahů. Pohlížíme-li na ně jako na cosi statického a neměnného, znamená to, že jsme si uchovali pohled na přírodu z perspektivy školního kabinetu a jeho sbírky vycpaných veverek a kun lesních. Druhý faktor, na který ochránci životního prostředí občas zapomínají, je skutečnost, že na území České republiky žijeme bez výjimky v kulturní, tj. antropogenní krajině. Nechráníme tedy nedotčené přírodní prostředí, ale kulturní krajinu včetně rozsáhlých soustav umělých vodních děl. Pro příklad opět nemusíme chodit daleko. Třeboňská pánev se svými třiatřiceti přírodními rezervacemi a památkami, z toho pěti národními, je toho nejlepším dokladem. Celá se rozkládá na území, které před čtyřmi nebo pěti sty lety člověk od základu přetvořil rozsáhlou soustavou vodních děl, z nichž velká část dodnes slouží svému účelu.

Vodní cesty vždy přinášely a dodnes přinášejí svému okolí nové příležitosti a prosperitu; celá lidská civilizace je od prvopočátku až po dnešek spojena právě s vnitrozemskými vodními toky a plavbou na nich. Současné technologie nám dnes ovšem umožňují chovat se ke krajině mnohem citlivěji a ohleduplněji, než kdysi budovatelé prvních moderních umělých vodních cest. Jsme minimálně o dvě a půl století zkušeností s fungováním kanalizovaných vodních cest bohatší než oni. Umíme lépe předvídat důsledky jednotlivých konkrétních kroků a mnohem efektivněji chránit místa, která ochranu zasluhují. Je na čase, aby i signatáři výše citovaného stanoviska opustili své důkladně opevněné zákopy, z jejichž perspektivy toho beztak mnoho neuvidí, a místo fiktivních výzev k dialogu se zapojili do skutečné debaty o úpravě a propojení vodních toků, kterou kdysi projektovali takoví odborníci a současně vizionáři, jakými byli Jan Kaftan či Antonín Smrček.

Jsou-li podél trasy plánované vodní cesty lokality hodné speciální ochrany včetně vodního režimu, lze je dnes obejít a ochránit. Mají-li katedroví hydrologové obavy z vysoušení krajiny, měli by si uvědomit, že se současnosti v Evropě budují plavební komory, které na rozdíl od svých předchůdkyň z 19. a 20. století dokážou uchovat vodu v krajině. Vzhledem k počítačovým modelům a sofistikovaným systémům řízení dokážeme nyní ovládat soustavu vodních děl mnohem lépe než v letech 1997 a 2002, což se ostatně na Vltavě projevilo už při záplavách v roce 2013. Dobře promyšlená a správně realizovaná soustava vodních děl včetně suchých a polosuchých polderů může účinně pomáhat jak proti suchu, tak proti povodním. Žijeme v krajině, kterou několik tisíc let formuje člověk. V posledních dvou staletích její charakter změnil zatím nejvýrazněji, často s pramalým ohledem na životní prostředí.

V současnosti dochází ke klimatické změně, která by nás neměla nechávat nečinnými. Jednou z cest, jak částečně eliminovat její nežádoucí důsledky na území České republiky, je i dokončení projektu, který může naši dopravní infrastrukturu, ale také náš způsob uvažování o krajině, konečně posunout na úroveň západní Evropy. Máme dvě možnosti, jak se k této výzvě postavit. Pochopitelně se můžeme zabarikádovat, tvářit se, že za našimi hranicemi končí svět, a pokusit se zachovat dnešní stav na věky. Dlouho to sice nevydržíme, ale ztratit další desetiletí jistě dokážeme. Na druhou stranu se můžeme pokusit pokračovat v díle našich předků, v tradici, která začala někdy v 80. a 90. letech 19. století, ovšem s dnešními znalostmi a technologiemi, a postupovat tak, abychom citlivě vytvářeli krajinu pro příjemný život na území Čech, Moravy a Slezska i v dalších desetiletích. Která z obou cest je perspektivnější, to už ponechávám na úsudku laskavého čtenáře.


Pro čtenáře, kteří jsou ochotni se oprostit od předsudků a mají zájem se rychle, přehledně a přitom seriózně seznámit s nejpodstatnějšími aspekty dokončení VODNÍHO KORIDORU D-O-L byla v roce 2018 napsána ČTIVĚ A PRECIZNĚ ZPRACOVANÁ PUBLIKACE O dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, nabitá místy smutnými fakty o zaostávání péče o naše řeky a vodní cesty za celou Evropou v posledních 150 letech. Její přečtení zatím netrvalo nikomu déle, než 3 hodiny. Prolistujte si ji i Vy, prosím!

Pro ty, kterým je bližší multimediální pohled, sdílím několik zajímavých odkazů na vodní průplavy, vodní díla a technologické novinky v Evropě:

Nové bezemisní kontejnerové elektrolodě Portliner pro vnitrozemskou plavbu – Holandsko

Canal Seine Nord Europe - Francie

Máximakanaal - Holandsko

Niederfinow schiffshebewerk - Německo

Strépy-Thieu, Belgie

Le plan incline de ronquieres – Belgie

Canal du Midi – Francie

Mittellandkanal – Německo

Kanal Dunav – Sava - Chorvatsko

Saimaa Canva - Finsko

Stad Skipstunnel - Norsko

Boat Lift: The Falkirk Wheel - Skotsko

Kelpies Horses – Skotsko

Lock in Stone Staffordshire - Anglie

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Polsko

Elblag kanaal – Polsko

Main-Donau kanaal – Německo

Manchester ship canal – Velká Británie


reklama

 
foto - Rusňák Štěpán
Štěpán Rusňák
Autor je biolog a kapitán.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (198)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

23.10.2020 06:56
Co to je za demagoga? Tokovou snůšku blábolů a manipulací jsem dlouho neviděl.... tvrdit, že nikdo nechce diskusi v momentě, kdy si už od začátku ti co chtějí stavět kanály dělají studie na míru (plné lží, ohýbání reality a manipulace s čísly i metodikami) je fakt na facku.... KAŽDÝ SOUDNÝ ČLOVĚK VIDÍ, ŽE JE S NÍM HRÁNA VELICE ŠPINAVÁ HRA A TO HNED OD ZAČÁTKU....

Kapitáne Rusňáku, sedněte si na lodičku a nechejte se donést do nějaké země, kde vaše bláboly budou někoho zajímat....

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.10.2020 09:35 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Jen jsem to přelétnul a argumentovat 100 let starými díly v rovinaté krajině plné přirozených toků je prostě jen demagogie, jak dycky. Nikdo nikdy žádný takový kanál přes "střechu Evropy" nestavěl ani v době, kdy to bylo moderní a ekonomicky výhodné.
Jenom něco podobného v daleko menším měřítku v daleko příznivějších podmínkách je asi jen tohle:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakub-kucera-kanal-ryn-mohan-dunaj-ma-pocatky-daleko-v-historii-a-slibnou-budoucnost-v-nedohlednu
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

23.10.2020 11:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, ale jedna věc je faktická stránka tohoto svinstva a že se nám tu snaží někdo nalhat, že to potřebujeme a chceme, a druhá stránka je pak ta na kterou naráží toto:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/manipulace-zakazek-policie-se-zabyva-autory-studie-kanalu-dunaj-labe-odra-125723

Že se jedná o jeden obří podvod a tunel, mi bylo jasné už od začátku toho co jsem se tím začal zabývat....
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.10.2020 13:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemáte pravdu, pokoušeli se o to mnozí, mj. i Karel IV.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.10.2020 13:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Co zase mektáte za blbosti? Co jaký Karel IV postavil za DOL? Vy jste asi fakt úplně mišuge!!
Pan Brouček asi taky přiletěl so středověké Prahy z Měsíce!!
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.10.2020 20:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechal vyměřit trasu a provést "studii proveditelnosti", jak bychom řekli moderním jazykem, a pak to vzdal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.10.2020 07:10 Reaguje na Jan Šimůnek
Mohl vyměřit leda kulový. První mapu dělal až Komenský.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.10.2020 09:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Zcela jistě ne, a na to vyměření ani moc komplexní mapa nebyla zapotřebí. Nicméně je to historicky doloženo soudobými kronikami. Četl jste je?
Odpovědět

Lenka Č.

29.10.2020 13:27 Reaguje na Jan Šimůnek
To, že o tom Karel IV. uvažoval, neznamená, že to postavil. Opět plácáte a ohýbáte fakta, jak se Vám to hodí.
A pokud se do toho nepustil Karel IV., jeden z našich nejschopnějších panovníků historie, který se při stavbách jen tak něčeho nezalekl, by nás mělo varovat a být důkazem, že je to opravdu blbost nad tím přemýšlet.
Btw: opravdu mi neříkejte, že jste četl soudobé kroniky...No klidně to říci můžete, stejně Vám věřit nebudu.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

23.10.2020 07:20
Naopak, jsou to protiargumenty, docela zajímavé počtení.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

23.10.2020 11:45 Reaguje na pavel peregrin
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/manipulace-zakazek-policie-se-zabyva-autory-studie-kanalu-dunaj-labe-odra-125723

Toto je taky zajímavé počtení....
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

23.10.2020 08:29
Střízlivý pohled praktika, který stojí za to si pořádně přečíst a ne ho
pouze ideologicky ihned odsoudit, jak mají díky nadpisu mnozí ve zvyku.
Ale zdejší tláchalové včetně mnoha akademiků a vědců v kanále vidí spíše
prezidenta a nic jiného. On to myslel dobře, když ho začal prosazovat,
ale nedomyslel, že cokoliv co prosazuje je pro jeho odpůrce nepřijatelné.
Přijít s tím jeho protikandidáti, tak zde budou opěvné ódy na ekologickou
prospěšnost díla a akademici budou podepisovat petice za co nejrychlejší
zahájení stavby. To je bohužel realita dnešní opozice, která nepřemýšlí,
ale pouze bez rozmyslu neguje vše provládní a proprezidentské. Toto tak
svědčí o nepochopení demokracie, kdy se musí opozice smířit na dobu svého
pobytu v opozici s tím, že prostě nezvítězila a musí o vítězství usilovat
pouze tak, aby to nebylo na škodu státu jako takovému. Blokovat a brzdit
stavby s přesahem do všech vlád je nezodpovědné už vzhledem k budoucnosti.
Ona nám opravdu může EU časem nařídit ten kanál dokonce budovat, protože
dopravní politika se může časem zcela změnit. Oni již mají hotovo a my
mimo nedostatečně splavněného Labe a Vltavy vůbec nic. Ale to už tak
bývá, když rozum zatemní politika a ideologizace jakýchkoliv staveb.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.10.2020 09:29 Reaguje na Břetislav Machaček
Dobře, diskuse musí být. Já bych ji zahájil takto: "nemáme dostavěné dálniční propojení k sousedům (Mikulov, České Budějovice, sever) nemáme ani opravenou D1, máme stále hrbatou dálnici v Ostravě, ani jsme nekopli na stavbě TGV z Prahy do Německa, což jsme slíbili.
Nemáme ani opravené ty ostudné jezy na Labi.
Takže si soudruzi račte strčit celý DOL do análu a přijďe diskutovat, až bud tohle hotové. Do té doby nepůjde ANI KAČKA na vaše "přípravné práce", všechny plánované kořistky půjdou do dostavění toho, co musíme dodělat".
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

23.10.2020 10:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Na vaše dotazy se neptejte mně, ale těch kdo ty stavby
blokují a kdo je zmrvili jako dálnici v Ostravě. Tu
stavěla firma na základě znaleckého posudku již zemřelého
znalce. Soud si s tím neví rady a nakonec to asi zaplatí
stát. Pokud stavbě brání jediný pozemek v trase a nebo
námitky ekologů z Rakouska jako u Mikulova, tak se s tím
nepohne nikdy. TGV můžou klidně plánovat, ale pokud budou
stejné příčiny blokády, EIA a jiné překážky, tak se taky
do zemně ani nekopne. Císař pán měl místo ekologů církev
a nakonec stavěl dráhy podle nás raketovým tempem. To
samé pro vás zlí komunisti vybudovali za stejnou dobu
neskonale více dopravních staveb než tato "demokratůra".
Nepíši demokracie, ale hanlivě demokratůra žijící pouze
z podstaty a hromadění dluhů. Já nevěřím už na nic
kloudného, pokud se i doprava stane prostředkem při
politickém boji. Doprava musí být nadstranická a její
výstavba musí být bohužel i často bolestivá pro
místní chráněná území a soukromé majetky. Tak se to
dělá všude a pokud je možný kompromis, tak se udělá.
Pokud ne, tak vítězí obecný zájem a basta. Proti
jezům a splavnění Labe u Děčína bojují ochránci
bez hledání kompromisu či jiné alternativy. A vy
taky pouze kritizujete vše co není po vašem a
přitom si neustále protiřečíte.(viz. JE v Polsku).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.10.2020 13:59 Reaguje na Břetislav Machaček
Já krtizuju pouze totálně neschopné bandy ouředníků a vůbec mě nezajímá, proč to nejde. Mě zajímá výsledek.
Pokud stát není schopen zajistit dostavění toho, co popisuji, nesmí se puštět do žádných tunelů pod značkou DOL. Pořád to nechápete?
Pokud je někdo vyžraný jak prase a nemůže do schodů, nemá se pouštět do závodů v běhu maratónském. Už je to lepší?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.10.2020 15:36 Reaguje na Pavel Hanzl
A to je to, z čeho a proč si žijí "bandy ouředníků". Vymýšlí odpovědi pro ty, co kritzují a nezajímá je proč to, či ono nejde. Důvody se totiž úředním postupem dají vždy objevit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.10.2020 07:18 Reaguje na Jiří Daneš
Naši ouředníci byli vždycky dost neschopná banda. Ale dřív to nějak šlo.
Zlom nastal v době děsivé protikorupční kampaně (vrcholilo to za Nečasovy vlády), kdy se vytvářely parakorupční kauzy z ničeho ovšem s mediální hyenizací a často i soudní dohrou (Morava, Čunek, Parkanová Casy, Vondra Promopro, Svoboda - Hudeček Blanka, Nečas - Nagyová kabelky atd. atd.)
A ouřednický stav se totálně vyděsil a od té doby nechce nikdo nic rozhodnout, protože může jít k soudu. Za cokoliv, za totální nesmysl.
Dnes je to dotaženo do dokonalosti, kdy kdy ministr zdravtnictví byl vyfocen na ulici bez roušky (kterou tam nemusí mít) a je vyhozen.
To je už absurdní divadlo jak ze stalinských dob!!
Odpovědět
FF

Fofo Fofo

23.10.2020 15:52 Reaguje na Břetislav Machaček
Právě proto, že ochránci nehledají kompromisy, máme v této zemi národní parky s původním bitopem.
A kam vyráží většina lidí do přírody?
Odpovědět

Bronislav Ťápal

23.10.2020 23:49 Reaguje na Fofo Fofo
Jaký původní biotop?Coto tady plácáte za kraviny?Původnĕ tu byl jen prachoplynový disk ze kterého se zformovala tato planeta a od té doby se neustále vyvíjí a mĕní.Nic nemůžete nazývat původní,protože je vše nesčíselnĕkrát promĕnĕno.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

23.10.2020 22:21 Reaguje na Břetislav Machaček
V této republice zmrvili ODSáci s Klausem v čele vše, co zůstalo po jejich zlodějinách ještě hodnotné.
Největší demokrati co se demokracií ohánějí při každém tématu jsou právě ti zmetci, kteří nemají argumentačně a odborně na to, aby řádně předstoupili před veřejnost a věci obhájili. Obvykle za sebe nechají mluvit bílé koně nebo tzv. odborníky ( zaplacené a uplacené ), a sami pak těží z pozice - my nic, my k tomu vlastně ani nepatříme.
Argumentátoři typu pana Machačka jsou přesně ti, kterým to ani nedochází, a možná tyto šíbry ještě i volí.
Prostě, někteří věří na Ježíška i v důchodu. Já ne.
<rl>
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.10.2020 10:02 Reaguje na rýpal lesní
Komupak věříte pane anonyme vy? Proč se schováváte
za přezdívku, to se stydíte před okolím za své
názory? Přesně o takových sám píšete, že si hledají
bílé koně a sami se ukryjí za přezdívku. Já se za
nikoho neschovávám a nikoho nepovažuji za Ježíška. Takových dárečků už jsem zažil mnoho a pouze se
snažím o střízlivý nadhled. DOL posuzuji z hlediska současného stavu a tu vidím reálně pouze v úseku z Kožlí do Ostravy. Jiné úseky jsou zatím zcela neprůchodné a nechápu ten odpor k tomu krátkému
úseku už téměř zkanalizované řeky. Chodím kolem ní
od dětství a vidím, jak i takto regulovaná řeka
je schopna fungovat, ale to lidem neznalých
konkrétní situace nic neříká. Naskočili na vlnu
kritiky a vystačí si s všeobecnými argumenty
používanými u všech dopravních staveb. A pane
o zaujatých a nebo jinak zainteresovaných
odbornících je to na obou stranách stejné. Vždy
tu budou zastánci a odpůrci, pouze záleží na tom,
který tábor bude početnější a o tom je demokracie.
Rozhodnou tak pouze volby a nebo referendum, ale
až po skutečně vyrovnaném seznámení veřejnosti o
všech pro a proti. Momentálně je tábor odpůrců
slyšet více, ale zatím úplně zbytečně, protože
korona krize semele většinu všech plánů a ani
vláda opozice stát jen tak na nohy nepostaví.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.10.2020 10:48 Reaguje na Břetislav Machaček
On by se dal v případě potřeby použít jako "hladová zeď" a nahnat na tu stavbu např. všechny umělce (či spíš "umělce") co krachli.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.10.2020 11:29 Reaguje na Jan Šimůnek
To jste si naběhl, dotknout se "umělců".
Tipuji to na vaše ukamenováni všemi
jejich obhájci, kteří jim přejí náhradu
ušlých zisků a vůbec jim nevadí, že
od února přijde trvale o práci tisíce
lidí na Karvinsku, neboť nepůjde pouze
o havíře, ale o mnoho obslužných firem.
To ale nejsou komedianti a hoteliéři,
kteří nebyli ani schopni ceny snížit
na úroveň kupní síly obyčejných lidí
a raději natáhli ruce pro dotace či
hotely zavřeli.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.10.2020 08:03 Reaguje na Jan Šimůnek
A nebo všechny ,,důchodce,,. ;) Ať si taky jednou máknou. ;)
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.10.2020 09:22 Reaguje na Petr Eliáš
Ti důchodci se vesměs napracovali dost. Na rozdíl od plevelu z neziskovek.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.10.2020 09:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Nevadí, tak na stavbě bude plevel ,,neziskovkářský,, , ,,umělecký,, i plevel ,,důchodcovský,, . :-)
Odpovědět
rl

rýpal lesní

25.10.2020 22:36 Reaguje na Břetislav Machaček
Lžete. Znáte pojem salámová metoda ? Použijte google, to je ten obecný vyhledávač, co takovým jako vy, může dodat alespoň zdání informací.

A já nejsem anonym, jsem <rýpal lesní>
Odpovědět
JS

Jan S

28.10.2020 16:38 Reaguje na Břetislav Machaček
Nemyslím, že by šlo panu prezidentovi šlo osobně o víc, než o pomníček ("Zemanům kanál"? - mimochodem - roztomilý dvojsmysl). Otázkou je, zda to není agenda úplně jiných hráčů... https://www.seznamzpravy.cz/clanek/500-milionu-pro-kanclere-mynar-domlouval-na-hrade-prodej-dolu-120967
Vzpomeňte si na to, až s koncem prezidentova druhého mandátu přijde zase nějaká namíru šitá amnestie.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.10.2020 08:45
V jedné věci se autor mýlí: Ekologům nikdy nešlo a nejde o životní prostředí. To je jim zcela ukradené, je jim ukradený i ten CO2, proto např. prosazují elektromobily, přestože v tuzemsku (a většině států EU) vyprodukují (nutnou výrobou elektřiny do nich) víc CO2 než klasická auta a jejich výroba je navíc spojena se značnou devastací životního prostředí (např. těžbou lithia na baterie).

Tito lidé mají patologické nutkání obtěžovat společnost jako celek a normální lidi (vůči nimž jsou, vzhledem ke své občanské a ekonomické impotenci, silně zamindrákováni) obzvlášť. A někteří z nich jsou (v případě toho DOL zcela jednoznačně) placeni z nepřátelského zahraničí, které si ekonomický rozvoj ČR (ale i dalších států bývalého východního bloku) nepřeje a háže mu ekologické klacky pod nohy (mimo jiných metod).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.10.2020 09:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Diskusní bot má velkou výhodu, že dokáže velmi přesně interpretovat kremelské zadání,,nevnáší do toho ani náznak logiky nebo reality.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.10.2020 15:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Nezesměšňujte se už tím diskusním botem podle kremelského zadání, je už trapné to i číst a nelze Vás brát vážně.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.10.2020 15:48 Reaguje na Jiří Daneš
Ale u Šimůnka má pravdu. :-)
Odpovědět
rl

rýpal lesní

23.10.2020 22:23 Reaguje na Jiří Daneš
Má pravdu, alespoň způsobem jeho myšlení které precizně odhalil :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.10.2020 07:24 Reaguje na Jiří Daneš
Pan Šimůnek má dost strojově schématické myšlení, přesně interpretuje zadané informace a místy píše takové nesmysly, které by si člověk nedovolil.
Třeba že OZE vůbec nefungují, přitom v normálních zemích už dělají třeba 50% výkonu. A jiné podobné.
Omílá sejné věci i stejnými slovy, takže mě to vede k závěru, že jde o umělou inteligenci programovanou v Petrohradu, drží se striktně kremelských názorů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.10.2020 09:17 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE jsou ekonomický a energetický nesmysl, protože dávají elektřinu o záporné hodnotě (kterou nikdo nechce koupit) a ne v době energetických špiček.
Jistěže to při masívní dotaci nějakou energii dávat bude, ale ta bude (při započtzení těch dotací a další podpory) podstatně dražší než energie z uhlí nebo jádra (o vodě ani nemluvě). A ty dotace jsou tak obrovské, že by u nás za ně za každých cca 12 - 15 let byla jedna jaderná elektrárna, jakou chystají postavit v Polsku.
Proto je podpora provozu OZE v podstatě těžký zločin a měla by se trestat kriminálem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.10.2020 14:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Mám vám vysvětlovat, jak ta dotace fungují? nemám. Je to marný, je to marný, je to marný.
Němčouři dotojí x krát méně než my.
Elektřina záporné hodnoty je nějaký kremelský vynález, případně z Paroubkova Marsu.
Špička je normálně u nás přes den, kdy taky svítí slunce.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.10.2020 09:58
Krásná pohádka o tom, jak s DOL bude vše růžové, krásné a jak se celému kraji povede výborně.

Opravdu mu tuto demagogii někdo baští?
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.10.2020 13:40 Reaguje na Petr Eliáš
Je to jen ukázka toho, že máme kulturní krajinu, ne divočinu, která takové zásahy, pokud jsou provedeny dobře, snese. Taky dobře.

A zcela jistě může mít DOL i mnohá pozitiva v managování vody v krajině i dopadech na ekologii. Paradoxně, pokud by některé jeho části sloužily jako přečerpávací elektrárny, by mohl umožnit zvýšení podílu OZE v našem energetickém mixu bez rizika zhroucení sítě (uvádím jako jeden příklad z mnoha možných a očekávatelných pozitivních dopadů).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.10.2020 14:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy máte energetický mix pouze z uhlí a ropných derivátů, maximálně vyšlahanou jaderku. K tomu fakt žádný DOL nepotřebujete.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.10.2020 15:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano ano, zadržíme vodu v krajině (v betonových plavebních komorách) a v české krajině bude opět krásně! ANO BUDE LÍP!
Odpovědět

Bronislav Ťápal

24.10.2020 00:15 Reaguje na Petr Eliáš
O jakych betonových komorách mluvíte?Vy jste ještĕ nevidĕl plavební kanál?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.10.2020 08:01 Reaguje na Bronislav Ťápal
Pokud nevíte, jak vypadá plavební komora, tak dopořučuji třeba wikipedii.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.10.2020 09:23 Reaguje na Petr Eliáš
Kolik procent z takového díla zaberou plavební komory? Bude to alespoň jedno procento?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.10.2020 09:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Minimálně 120%!
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.10.2020 20:11 Reaguje na Petr Eliáš
:-P
Odpovědět

Bronislav Ťápal

25.10.2020 12:20 Reaguje na Petr Eliáš
Tak to by jst se mĕl podívat spíše Vy.Aby jste si nepletl pojmy.Plavební komomora,milý pane,je zařízení pro překonání výškového rozdílu.Jako taková je součástí plavebního kanálu,ale není to onen kanál.Budete se muset do té své vikipedie dívat častĕji a pečlivĕji.Ale víc by Vám prospĕlo vypnout počítač a zajet se podívat na vlastní oči jak vlastnĕ takový plavební kanál vypadá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.10.2020 09:19 Reaguje na Petr Eliáš
Zas jen nesmysly. Voda z kanálů se vsakuje a ovlivňuje do značné vzdálenosti hladinu podzemní vody a odpar se účastní malého vodního cyklu, který je u nás akcemi ekologů (mj.) značně narušený.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.10.2020 10:19
Perfektní příspěvek a autorovi děkuji za jeho zveřejnění.
Možná se to bude jevit divné, ale nesouhlasím s ním.
Důvody by zabraly více místa než je tady možné napsat, ale přesně tento typ diskuzí potřebujeme . Věcné, neosobní se snahou najít rozumný kompromis.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

23.10.2020 22:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Miroslave, až na to, že to není článek pro diskusi, ale PR ( public relations ), čili vlastně česky "placená reklama.
Ten pán diskusi nečeká a ani na ni není zvědavý. Má zadání. A to plní.
Věřte mi, s takovými se potkávám často.
<rýpal lesní>
Odpovědět

Bronislav Ťápal

24.10.2020 00:20 Reaguje na rýpal lesní
Milý rýpale.Človĕk který se musí skrývat za jakousi rádoby vtipnou přezdívku,by se nemĕl účastnit jakýchkoli diskusí.Nebo se snad stydíte spojovat Vaše názory s vašim jménem?
Odpovědět
rl

rýpal lesní

25.10.2020 22:39 Reaguje na Bronislav Ťápal
Nezná-li Ťápal rýpala, nemusí rýpal scvoji existenci dokazovat Ťápalovi. A zákaz diskusí z vaší hlavy přesně ukazuje, kam vás řadit. Prostě - někteří se bojí argumentů, které jsou přesné, sedí a jim nevhodné. <rl>
Odpovědět
JV

Josef Volfík

23.10.2020 10:46
Jestli vybudovat ten super kanál, to doopravdy nemohu posoudit. Ale idiotské srovnání přepravy po vodě s Německem, Holandskem, Rumunskem... to může jen totální idiot. Nevšiml si náhodou, že tyto státy mají "hranici" s mořem? Dunaj, Rýn je trochu větší řeka, než ten náš potok Ohře, Vltava, Labe. Takže už to jeho procentové srovnání kulhá na všechny tři nohy a akorát dá argumenty proti kanálu.
Odpovědět
FF

Fofo Fofo

23.10.2020 11:20
Kriste pane... V týhle zemi nikdo nedokáže zařídit, aby bylo cokoli (cokoli!) dokončeno ve stanoveném termínu, kvalitě a hlavně v původním rozpočtu!!! Ale naopak, aby stavba trvala co nejdéle a s dost tučným navýšením financí.
Diskutující pán hovoří o blokaci pozemků k dostavbám dálnic apod.... Opravdu si myslíte, že toto u DOL nenastane? Co zde vznikne? Nefunkční rozestatvěné dílo, které se bude muset opravovat dřív, než se vůbec dostaví.
Dále by mě pak zajímalo, čím se bude kanál napájet? Bydlím na nejdolnějším Labi, kam teče prakticky všechna voda z Čech a v letním období je tam metr vody. Dobře, postavíme jezy (což by byla pro tento kraj eko katastrofa), vodu zastavíme a co dál? Z říčního toku se stane smradlavej stoják, který se začne zanášet bahnem a tím dokonale vyhubí nespočet živočišných i rostlinných druhů- opravdu to není jen o ledňáčkovi.
Další a pro mě zásadní vliv vidím v tom, jak staré lodě v Čr jezdí? Na co jezdí? Jak se provádí úklid a údržba lodí (spláchem hadicí do řeky)? Bydlím tam, kde to vidím prakticky z okna.
Jde o myšlení a mentalitu lidí a ta nám tady chybí.
Přijeďte někdy, pane Rusňák, do Dolního Žlebu a jako biolog si srozumem sám sobě položte otázku...chci to tu mít jak v Praze (loďky, šlapadla, vybetonobaný nábřeží, neskutečný provoz lidí i aut...)?
A opravdu věřte, že to není o politice nebo Zemanovi, ale tom, že klidných a tichých míst je v téhle zemi míň a míň a lidé si je přejí zachovat nejen pro sebe, ale i pro svoje děti.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.10.2020 13:43 Reaguje na Fofo Fofo
Problém je, že pozemky na DOL jsou už víc než sto let naplánovány a kdo je nabyl, nabyl s nimi i patřičné věcné břemeno. Takže by se blokovalo podstatně obtížněji než třeba při obchvatu Plzně. A navíc prestiž zelených u občanů je velice nízká, takže by byl možný i ostřejší postup proti blokujícím.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

25.10.2020 22:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Lež jako věž, protože pozemky naplánovány nejsou, je pouze orientační trasa, a není ani stabilizovaná. Prostudujte si cca zásadních 20 projektů - studií této záležitosti a pak něco takového nebudete moci vypustit do klávesnice. Ale ODSákům dobrý každý faul. <rl>
Odpovědět

Bronislav Ťápal

23.10.2020 11:26
Dĕkuji Vám pane Rusňáku za zajímavý článek.Na diskusi pod ním je přesnĕ vidĕt,
kdo se alespoň částečnĕ zajímá o přírodu a snaží se pochopit jak funguje a kdo jen zapškle plivá po všem novém,přičemž svĕt zná jen z internetových servrů.
Odpovědět
FF

Fofo Fofo

23.10.2020 11:38 Reaguje na Bronislav Ťápal
:-)
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

23.10.2020 11:43
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/manipulace-zakazek-policie-se-zabyva-autory-studie-kanalu-dunaj-labe-odra-125723

JEŠTĚ NĚJAKÉ DOTAZY?
Odpovědět

Martin Švancar

23.10.2020 11:55
Děkuji Ekolistu za prostor pro různé názorové směry...
Odpovědět
Hu

Hunter

23.10.2020 12:43
Je zábavné pozorovat, jak zuřivou reakci (až jim pěna od huby lítá) u ekotrotlů vyvolá protichůdný názor podpořený fakty a praktickou zkušeností.
Odpovědět
MG

Milan G

23.10.2020 13:32 Reaguje na Hunter
A to se týká všeho lesů, přírody, klimatu prostě všeho. Až ty jejich jedovatý sliny z monitoru lítaj ven.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.10.2020 14:53 Reaguje na Hunter
Jako kapitán je pan Rusňák zřejmě velmi dobrý a o jeho praktické zkušenosti s řízením člunu nepochybuji. Ale jak jsem si přečetl že by chtěl kanál použít jako ochranu proti povodním (zřejmě do něj chce pouštět povodňovou vodu plnou bahna a bordelu), tak jsem o jeho ostatní odbornosti začal pochybovat. Také by mě docela zajímalo jak ty dnešní supermoderní plavební komory dokáží zadržet vodu v krajině (To ji jako z těch betonových nádrží budou pumpovat do širokého okolí?).

Také si pod pojmem ,,fakta,, (nebo článek s fakty) představuji něco kapánek jiného. Nevšiml jsem si, že by autor svá tvrzení zdrojoval.

Další věc. Videa, která autor k článku připojil, jsou sice hezká (ty stavby jsou super) ale nevypojídají nic o DOL. Řekl bych, že mají jen vzbudit dobrý dojem z DOL.

A ta kniha - no, co se asi člověk dočte v knize, kterou napsali: Petr Forman - Zemanův pověřenec; Tomáš Kolařík - ředitel společnosti Plavba a vodní cesty; Josef Podzimek - stavař lobující za DOL už asi 50 let, dělal generálního ředitele stavební společnosti Ekotrans Moravia (firma po revoluci zbankrotovala, ale byla podezřívána že spolu s ostatními firmami vyvedla do soukromých rukou státní majetek v tehdejší hodnotě cca 3 mild. Kč).
Odpovědět
Hu

Hunter

23.10.2020 19:46 Reaguje na Petr Eliáš
Pane Eliáš, ale já jsem se nijak nevyjadřoval k DOL, je mi úplně u prdele jestli se postaví nebo ne, vůbec mě tato problemtika nezajímá a nemám ani dostatek informací, abych si na to nějaký objektivní názor udělal (i když, jak ekotrotlové začnou vřeštět, že je něco špatně a hrozně to ohrozí ŽP, tak je to jasný signál s výraznou vypovídající hodnotou). Vyjádřil jsem se jen a pouze k reakcím zdejších eko a jejich přístupu.
Odpovědět
Hu

Hunter

23.10.2020 19:47 Reaguje na Hunter
Ale můžete mě kdyžtak udat.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

23.10.2020 22:35 Reaguje na Hunter
Speciálně pro vás vypracuji v rámci příspěvku i přehled faulů v argumentaci autora.
I když vás baví to, jak lež vítězí v zájmu lidí, kteří po vás budou chtít, aby jste to platil.
Naštěstí mě se to opravdu finančně netýká, sponzorovat to prostřednictvím daní nebudu :)
A co se týká zábavy a úsměvů, nebude daleka doba, kdy některým zmrzne úsměv na rtech. Nechtějte vědět, co si myslí o ČR a jejich obyvatelích ve vyspělém světě.

<rýpal lesní>
Odpovědět
Hu

Hunter

24.10.2020 11:15 Reaguje na rýpal lesní
Ušetřete si tu práci, opravdu na to nejsem zvědav. Nevím, jestli máte dlouhé vedení nebo neumíte číst, případně porozumět psanému textu. Jasně jsem napsal, že nějaký DOL mě vůbec nezajímá a ani zajímat nebude, tak ty svoje názory zkoušejte uplatnit jinde. A s tím úsměvem dtto.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.10.2020 14:26 Reaguje na Hunter
Pak nejste diskutér, ale pouze provokatér.
A pokud o věc nemáte zájem, je s podivem, proč se do záležitosti příspěvkem vměšujete.
Takže dle svého postupu prosím dtto můžete svůj původní příspěvek :o).
<rl>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.10.2020 14:26 Reaguje na Hunter
Pak nejste diskutér, ale pouze provokatér.
A pokud o věc nemáte zájem, je s podivem, proč se do záležitosti příspěvkem vměšujete.
Takže dle svého postupu prosím dtto můžete svůj původní příspěvek :o).
<rl>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.10.2020 14:26 Reaguje na Hunter
Pak nejste diskutér, ale pouze provokatér.
A pokud o věc nemáte zájem, je s podivem, proč se do záležitosti příspěvkem vměšujete.
Takže dle svého postupu prosím dtto můžete svůj původní příspěvek :o).
<rl>
Odpovědět
Hu

Hunter

24.10.2020 16:40 Reaguje na rýpal lesní
Takže ještě jednou, vyjádřil jsem se k neadekvátním reakcím ekologistů. Kapišto? Příště zkoušejte poučovat někoho jiného.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

25.10.2020 22:45 Reaguje na Hunter
A já se zase adekvátně vyjádřil k vám. A hlupáky nepoučuji, nemá to význam. Pouze jsem uvedl ověřenou informaci. <rl>
Odpovědět
Hu

Hunter

26.10.2020 00:53 Reaguje na rýpal lesní
Takže ještě jednou a znovu specielně pro vás. Vyjádřil jsem se k přemrštěným reakcím ekofanatiků. Zkoušejte poučovat někoho jiného. Chápu, že pro vás je to těžko pochopitelné, ale prostě se s tím zkuste smířit. Napište asi tak 100x: o moje blbé kecy není zájem. Třeba vám to pomůže pochopit tuto prostou realitu.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

26.10.2020 13:08 Reaguje na Hunter
Prostá realita je, že jste v diskusi provokatér. A vy nejste učitel v první republice. Ti dávali takové hloupé tresty. A vy na mne vliv nemáte. Tak to pochopte jako realitu, když se jí vehementně dovoláváte. <rl>
Odpovědět
Hu

Hunter

26.10.2020 13:48 Reaguje na rýpal lesní
Vy jste evidentně dost natvrdlej, když nedokážete pochopit tak prostinkou věc. Takže znovu, kanál DOL mě vůbec nezajímá, nemám k tomu žádný názor a celý DOL je mi úplně u prdele. Reagoval jsem jen na prskání ekotrotlů vašeho ražení. Evidentně jste neposlechl moni dobře míněnou radu, tak si to napište raději 200x, pěkně pomalu a krasopisně, nespěchejte a zkuste u toho trochu přemýšlet, teda pokud jste schopen zapojit těch pár mozkových buněk. Vemte na vědomí, že nadále na vás nehodlám nijak reagovat.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

27.10.2020 09:56 Reaguje na Hunter
Neřadím se k "ekotrotlům" ani k "ekologistům", ale diletanty a provokatéry poznám podle jejich projevů záhy. A jste hlupák, pokud používáte stále dokola nějaký trest opisování textu, patrně vám to připomíná vzdělání získané v kněžském semináři, tam mnichové opisovali stále totéž a říkali tomu dějiny. Jezuity nemusíme. A hlupáky, kteří si melou stále svou, a přitom provokují druhé, také ne.
Chcete-li si ovšem sám psát do zblbnutí, měl bych pro vás tento text : "Pravda stejně vyjde najevo, ač si lež má náskok jakýkoliv."
S věnováním ku sv. Hubertu Hunterovi <rýpal lesní>
Odpovědět
OM

Ondřej Marek

23.10.2020 12:58
Kanál nenávratně zničí 6 000 ha zemědělské půdy. Chybí nám peníze ve zdravotnictví, na silnice , na důchody. A tady se má vyhodit 500 až 800 miliard! A provoz ročne další miliardy. To si chystá někdo, kdo chce z té stavby opět českým způsobem odklonit obvyklých 15%. Oddělené vesnice a města. Lidé by jezdili do práce mnoho kilometrů navíc. Záchranka, hasiči a policie bude dojíždět o desítky minut později! Zvěř přijde o možnost přirozené migrace. Potoky se přeruší a za kanálem se do nich bude vypouštět špína z kanálu. Invazivní druhy se dostanou všude a vytlačí druhy původní. Kanál by byl největší ekologickou katastrofou !
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.10.2020 15:46 Reaguje na Ondřej Marek
A vy budete mít daleko kam?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.10.2020 15:55 Reaguje na Ondřej Marek
A víte, o kolik se zvedne vlhkost vzuchu výparem ze 6 000 ha? víte o kolik vody více zůstane na území ČR díky kanálu o ploše 60 000 000 m2 a průměrné hloubce 2 m? Bude to 120 000 000 m3, váhově 120 000 000 tun vody. Pokud se ovšem vůbec zrealizuje, o čemž lze s úspěchem pochybovat.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.10.2020 15:56 Reaguje na Ondřej Marek
A víte, o kolik se zvedne vlhkost vzduchu výparem ze 6 000 ha? Víte o kolik vody více zůstane na území ČR díky kanálu o ploše 60 000 000 m2 a průměrné hloubce 2 m? Bude to 120 000 000 m3, váhově 120 000 000 tun vody. Pokud se ovšem vůbec zrealizuje, o čemž lze s úspěchem pochybovat.
Odpovědět
JS

Jan S

28.10.2020 16:32 Reaguje na Jiří Daneš
Což je asi tak objem Dalešické přehrady. Kdyby všechny naše přehrady navýšily stav o 2 centimetry, bylo by to totéž. Ale ČR potřebuje mít tu vodu jinde, než v uměle vybudovaném kanále. Potřebuje ji mít v podzemních vodách, ve smysluplné půdě a v lesích, ne ji odpařovat z kanálu, ve kterém si nejspíš ani nezaplavete, protože bude celoročně hnít a břehy budou udělané co nejlevněji a v přímce. Nemluvě o tom, že taková investice, i kdyby do ní teklo víc peněz z EU fondů než z našeho rozpočtu, je poněkud jednostranná - ne že bych to Moravákům nepřál. Ale máme tu už hotové vodní cesty, infrastrukturu a flotilu osobních i nákladních lodí, které kvůli špatné (ne)splavnosti většinu roku leží ladem... Labe?
Odpovědět
va

vaber

25.10.2020 09:07 Reaguje na Ondřej Marek
nenávratně zničí 6000ha zemědělské půdy? co je to za blbost voda půdu nenávratně neničí,půdu ničí nenávratně jiné stavby,
6000ha je 60km2 a to znamená ,že kanál by musel být 100m široký a dlouhý 600km, o dalších hloupostech kterými argumentujete nená cenu psát
Odpovědět
OM

Ondřej Marek

23.10.2020 12:59
Odpovědět
OM

Ondřej Marek

23.10.2020 13:08
Hlavně ten kanál nikdo nepotřebuje. Zboží se přepraví po železnici, která je stejně nevytížená. Kdyby se doprava převedla na kanál, ubere se přeprava železnici a budeme ji muset o to více dotovat! Morava má dálnici z Polska do Rakouska téměř hotovou. A vodu v krajině je třeba zadržovat již na polích a v lesích. A ne ji pouštet kanálem nejkratší cestou pryč z republiky. Toto jsou fakta!
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.10.2020 13:46 Reaguje na Ondřej Marek
Železnice i silnice jsou na hlavních tazích zatíženy skoro "na doraz". Teď je to trochu "lepší" v souvislosti s opatřeními proti covidu, ale po odeznění epidemie (nebo alespoň stabilizaci situace) se to zase vrátí k původní hodnotě (nebo půjde ještě výš).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.10.2020 14:06 Reaguje na Ondřej Marek
Morava má dálnici v Ostravě tak hrbatou, že kdyby tam ležel pes, tak ho nevidíte. Navíc z Pohořelic se jede po státovce, ovšem přes Novomlýnské nádrže se spravuje mostek a buď stojíte hodinu ve frontě, nebo se tlučete přes Drnholec a podobné díry.
Já si dálnici představuji skutečně jinak.
Možná je to už nějak spravené, letos jsem tudy nejel.
Odpovědět

Petr Čech

23.10.2020 13:20
Hezký příspěvek. Ostatně výstavbou plavebního kanálu z ostravy do Bohumína by nevkusně zregulovaná řeka mohla dostat druhou šanci.
Odpovědět
FF

Fofo Fofo

23.10.2020 14:24
Jen jeden dotaz pro zastánce kanálu

Odkud se bude brát ta voda, která bude nutná, když už teď je ji v Labi tak málo, že tam lodě nemohou jezdit?
Odpovědět
JP

Jiří Peterek

23.10.2020 14:55 Reaguje na Fofo Fofo
Zase jeden neználek. Ten co si ani článek, ke kterému se vyjadřuje nečetl. Voda, která nyní rychle odteče korytem bez užitku se právě na jezech a zdymadlech zadrží déle v krajině.
Odpovědět
FF

Fofo Fofo

23.10.2020 15:11 Reaguje na Jiří Peterek
Děkuji za reakci.
A dokážete vy pochopit, že když té vody bude málo a bude období třeba několika měsíců bez srážek,což už se párkrát talo, že ta voda prostě nebude? I pomalu tekoucí voda stále odtéká a to pominu i fakt, že plavební komory si také vezmou své procento vody z řeky. Pak nastane moment, kdy té vody bude tak málo, že bude po provozu i na kanále a nebo se bude muset voda dodat z okolních zdrojů, jako jsou nádrže rybníky.
O kvalitě této "stojaté" vody (v kanále) se nebudu ani rozepisovat. Stane se z ní páchnoucí olejová břečka. Nejde ale o nic, při prvním dešti to totiž spláchnem dál a co oči nevidí, to srdce nebolí.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.10.2020 16:12 Reaguje na Fofo Fofo
Jako letos, pětisetleté sucho a ono jak na "sviňu" každou chvíli prší, že ano "Fofo Fofo"?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.10.2020 21:30 Reaguje na Jiří Daneš
Pětisetleté sucho bylo vyhodnoceno za období 2015 až duben 2020.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

9.11.2020 15:34 Reaguje na Jiří Daneš
Výsmech vám ide, keď už nie argumenty. Vy si myslíte, že doby sucha v strednej Europe skončili? Trend je taký, že budú častejšie a silnejšie. Tá stavba sa plánuje na storočie minimálne, takže plánovači by sa mali v prvom rade pozrieť, aké sú v tejto časti klimatické trendy. Si povieme niečo o dostatku vody v českých nížinách (a panónskej tiež ) o 10 - 20 rokov.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.10.2020 14:57 Reaguje na Fofo Fofo
No přece z toho milionu přehrad, které chce vláda postavit. A nebo vodu prostě odkloníme Rakušákům z Dunaje...těm to jistě vadit nebude. :D
Odpovědět

Bronislav Ťápal

24.10.2020 00:28 Reaguje na Fofo Fofo
V Labi je tak málo vody jen proto že pseudoekologické organizace spousty let brání
vybudování posledních dvou plavebních stupňů před hranicemi s Nĕmeckem.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.10.2020 07:58 Reaguje na Bronislav Ťápal
No tak určitě. :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.10.2020 09:50 Reaguje na Petr Eliáš
Zcela jistě ano.
Odpovědět
JP

Jiří Peterek

23.10.2020 14:26
Z komentářů po textem článku jsem to pochopil. Ano jsme Češi. Diskutovat jen z principu, nečíst, nezajímat se o podstatu, ale vědět, že je to špatně. „Jme slabí, malí, dosti těchto řečí, jen kdo tak zoufá sláb a malý jest!“ Tolik tedy klasik. Je skutečně zarážející, že se pod ono „Prohlášení“, podepsalo tolik vědeckých kapacit, nebo politiků. Ale aby skutečně reagovali na vládou schválený dokument, to mě u těchto kapacit zaráží. Jenom pro připomenutí, o co vlastně tady jde: Z celého projektu D-O-L byla pouze zachována územní uzávěra pro příští generace. S realizací se zatím počítá pouze, a jen u splavnění Odry z Ostravy-Svinova do polského Kožlí, což je celkem 62 km. Na našem území se jedná o úsek v délce cca 15 km. Z toho jen asi 2 km představuje kanál, který obchází vzácné, ekologicky cenné meandry řeky Odry u Bohumína. Dále to jsou dva plavební stupně a vybudování přístavu v Ostravě. Sečteno v nákladech cca 15 mld. Kč. A jak na tento dokument reagují rádoby odborníci? Je to plýtvání s prostředky daňových poplatníků, protože 560 mld. Kč je nepředstavitelná částka, zničí se unikátní přírodní lokalita. (560 mld. je odhadovaná cena za celý projekt DOL) Celá stavba je ekonomicky nevýhodná atd. Jen snůška apriori odmítajících argumentů. Netvrdím, že 15 mld. Kč je malá částka, ale kdo posoudí, co je ekonomicky výhodné? Kdo například posoudil ekonomickou výhodnost tunelu Blanka, nebo budovaného železničního tunelu u Plzně, kdo posoudí ekonomickou výhodnost jednoho kilometru dálnic nebo vysokorychlostní železnice. Je výhodné rozšiřování letiště v Ruzyni či budování dalšího Pražského letiště? A co dodat ke zničení přírody? Vzácné meandry budou nedotčeny, protože je obchází zmiňovaný kanál cca 2 km dlouhý. A zde bych podotkl, že snad samo financovatelný, pokud by těžaři štěrkopísků, kteří již spoustu let provádějí svou těžbu po obou březích řeky, byli nasměrování tím správným směrem. Přitom úsek z Bohumína do Kožlí, je v podstatě hotov. Do roku 1990 byly z provizorního přístavu v Koptově u Bohumína vypravovány sporadicky nákladní lodě s produkty z Ostravských továren, a to s využitím kanálu Ulga, kolem města Ratiboř, který byl dokončen v r. 1939. Nyní je dokonce od začátku tohoto kanálu zvednutá hladina poldry Ratiboř a Bukov, prakticky až na státní hranici. Chybí zde jen plavební komory. Proč tedy ta bouře ve sklenici vody? Bavme se spíše o tom, jaká je rozumná cena? Myslím že oněch 15 mld. je skutečně značně přemrštěná výše. Ale záleží tady na parametrech stavby. Ptejme se, zda šířka vodní cesty musí být 40 m? Nestačí třeba 30 m. Musí být hloubka cesty 5 m, a co třeba jen 3 m? Musí být přístav v Ostravě-Svinově součástí této ceny a tak dále. Lidičky, neodmítejme věci jen tak z principu, přičemž o nich nic nevíme. A to je poučení i pro jiné kauzy, a to nejenom ve věcech celostátního významu. Co tak třeba na úrovni rodiny nebo obce?

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

23.10.2020 15:17 Reaguje na Jiří Peterek
"Kdo například posoudil ekonomickou výhodnost tunelu Blanka ... ". Teď jste to poněkud zazdil, u všech dopravních staveb se samozřejmě uvedené počítá, jednak proto, že bez splnění příslušných ekonomických ukazatelů nám na to nikdo nepřidá ani cent, jednak proto, že i u staveb plně hrazených z národních zdrojů je toto podmínkou jejich realizace. A není to žádná sranda.

Jinak když to vezmu ryze z dopravního hlediska, tak je před námi dostavba dálniční sítě a zvýšení kapacity železnice (jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu). Uvedení jsou jednoznačné priority naší dopravní politiky a s ohledem na náklady na jejich realizaci a možnosti veřejných financí (včetně zdrojů z EU) je nějakých víc jak půl bilionu Kč na kanál úplně mimo. Prostě na to zdroje nejsou a nebudou, rozhodně ne za života kohokoli tady.

S ostatním lze dlouze polemizovat, ale je to zbytečné ... money talks.

A to navíc úplně abstrahuji od nedopravních taškařic v podobě nutné konverze naší energetiky, časované bombě našeho důchodového systému nebo podfinancování našeho zdravotnictví a školství.

Odpovědět
JP

Jiří Peterek

23.10.2020 15:23 Reaguje na Svatá Prostoto
Opět stejný argument. Mluvím a to ještě zpochybňuji několikrát nadsazenou cenu 15 mld. Kč kanálu do Ostravy a vy opět argumentujete cenou půl bilionu korun za celý kanaál DOL. Nu co k tomu dodat.
Odpovědět
FF

Fofo Fofo

23.10.2020 16:02 Reaguje na Jiří Peterek
Bez A ale nemůže být B.
Vy sice píšete o části stavby a sumy, ale řeč musí být o celém projektu
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

23.10.2020 20:11 Reaguje na Jiří Peterek
Tak za prvé ... článek je o D-O-L.
Za druhé ... u té Odry je to opět to samé. Jde o regionální dopravní stavbu, jejíž přínos je sporný a náklady mimořádně velké. Ostravsko rozhodně potřebuje rozvojové investice, nicméně ten kus splavněné Odry je v pořadí priorit asi hodně vzadu.

Nicméně už pod jiným článkem jsem psal, že pro tento cancour by bylo ideální vypsat místní referendum a pokud by lidé skutečně preferovali kanál, tak proč ne. Jen by holt museli vzít na vědomí, že na jiné investice na území kraje už nebude. Potom, proč ne.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.10.2020 15:28 Reaguje na Jiří Peterek
Studií je to ošacováno na cca 610 mld Kč ( šestsetdesetmiliardkorunčeských ), tedy tvrzení SP je naprosto v pořádku, půl bilonu Kč je 500 mld Kč.
A ostravskou větev i se škodama ať si zaplatí páni podnikatelé ostravští a Poláci, když o ni tak vehementně stojí, panie kochanie. EU by na to neměla dát ani 1 sous ( tj. ekvivalent děravého knoflíku ). <rl>
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

23.10.2020 18:17 Reaguje na Jiří Peterek
Popsal jste jim to kompletně, ale oni to ani slyšet nechtějí.
Jim stačí vytrhovat z kontextu jednotlivé části a neustále je
omílat. Jsou to neustále ti samí kritici všeho a rozumějící všemu.
Takových kapacit je tady škoda a světe div se, on je nikdo nikam
nechce. Jsou ukřivdění, zapšklí a srší kolem pouze dým a síru.
Bohužel mám obavu, že ve stávající situaci budou mít navrch a
i těch pár kilometrů do Ostravy zaříznou už pouze z principu.
Pokud to nepřijde na popud Polska befelem z EU, tak se opravdu
stavět nebude.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

23.10.2020 22:43 Reaguje na Břetislav Machaček
Jiří Peterek - lež jako věž. A Machaček jen tvrdí basu. Ale fakta jsou jiná.

Uváděný úsek ktrý "je hotový" podle těchto pánů není v kategorii, kterou uvažuje studie. A ví to i ten kapitán.

Prostě, lže se, až se od hub práší. A důvod jsou prachy do kapes těch, kteří to prosazují. A není tajemstvím, že to nejsou ti, na které se hlasitě ukazuje.

<rl>
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.10.2020 20:38 Reaguje na Jiří Peterek
560 mld. Kč spláchneme každých 14 let do OZE, aniž by z toho byl sebemenší užitek.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.10.2020 12:29 Reaguje na Jan Šimůnek
No nevím jak vy, ale to že sypeme prachy do jednoho kanálu mi fakt přijde jako blbý důvod je v podobné míře sypat i do druhého.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 08:29 Reaguje na Svatá Prostoto
Jenže z toho kanálu bude alespoň nějaký užitek, i kdyby se tam třeba jen místní chodili koupat. Z těch OZE není absolutně nic.
Odpovědět
JP

Jiří Peterek

23.10.2020 14:32
Z komentářů po textem článku jsem to pochopil. Ano jsme Češi. Diskutovat jen z principu, nečíst, nezajímat se o podstatu, ale vědět, že je to špatně. „Jme slabí, malí, dosti těchto řečí, jen kdo tak zoufá sláb a malý jest!“ Tolik tedy klasik. Je skutečně zarážející, že se pod ono „Prohlášení“, podepsalo tolik vědeckých kapacit, nebo politiků. Ale aby skutečně reagovali na vládou schválený dokument, to mě u těchto kapacit zaráží. Jenom pro připomenutí, o co vlastně tady jde: Z celého projektu D-O-L byla pouze zachována územní uzávěra pro příští generace. S realizací se zatím počítá pouze, a jen u splavnění Odry z Ostravy-Svinova do polského Kožlí, což je celkem 62 km. Na našem území se jedná o úsek v délce cca 15 km. Z toho jen asi 2 km představuje kanál, který obchází vzácné, ekologicky cenné meandry řeky Odry u Bohumína. Dále to jsou dva plavební stupně a vybudování přístavu v Ostravě. Sečteno v nákladech cca 15 mld. Kč. A jak na tento dokument reagují rádoby odborníci? Je to plýtvání s prostředky daňových poplatníků, protože 560 mld. Kč je nepředstavitelná částka, zničí se unikátní přírodní lokalita. (560 mld. je odhadovaná cena za celý projekt DOL) Celá stavba je ekonomicky nevýhodná atd. Jen snůška apriori odmítajících argumentů. Netvrdím, že 15 mld. Kč je malá částka, ale kdo posoudí, co je ekonomicky výhodné? Kdo například posoudil ekonomickou výhodnost tunelu Blanka, nebo budovaného železničního tunelu u Plzně, kdo posoudí ekonomickou výhodnost jednoho kilometru dálnic nebo vysokorychlostní železnice. Je výhodné rozšiřování letiště v Ruzyni či budování dalšího Pražského letiště? A co dodat ke zničení přírody? Vzácné meandry budou nedotčeny, protože je obchází zmiňovaný kanál cca 2 km dlouhý. A zde bych podotkl, že snad samo financovatelný, pokud by těžaři štěrkopísků, kteří již spoustu let provádějí svou těžbu po obou březích řeky, byli nasměrování tím správným směrem. Přitom úsek z Bohumína do Kožlí, je v podstatě hotov. Do roku 1990 byly z provizorního přístavu v Koptově u Bohumína vypravovány sporadicky nákladní lodě s produkty z Ostravských továren, a to s využitím kanálu Ulga, kolem města Ratiboř, který byl dokončen v r. 1939. Nyní je dokonce od začátku tohoto kanálu zvednutá hladina poldry Ratiboř a Bukov, prakticky až na státní hranici. Chybí zde jen plavební komory. Proč tedy ta bouře ve sklenici vody? Bavme se spíše o tom, jaká je rozumná cena? Myslím že oněch 15 mld. je skutečně značně přemrštěná výše. Ale záleží tady na parametrech stavby. Ptejme se, zda šířka vodní cesty musí být 40 m? Nestačí třeba 30 m. Musí být hloubka cesty 5 m, a co třeba jen 3 m? Musí být přístav v Ostravě-Svinově součástí této ceny a tak dále. Lidičky, neodmítejme věci jen tak z principu, přičemž o nich nic nevíme. A to je poučení i pro jiné kauzy, a to nejenom ve věcech celostátního významu. Co tak třeba na úrovni rodiny nebo obce?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.10.2020 16:09 Reaguje na Jiří Peterek
U Čechů,jde o známé - já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu, kdyby na mně hajný přišel, on by mně vzal sekyru. Les nikde, hajný nikde, sekyra jak by smet, právě proto - já do lesa ne...
Článek je hluboce fundovaný, na rozdíl od výkřiků diskutujících amatérů.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

23.10.2020 22:48 Reaguje na Jiří Daneš
Článek byl připraven jako PR tohoto záměru a vypuštěn na základě pokynu. O tom žádná.

A ten les, sekyru i hajného si ukradli ti, kteří se nám snaží namluvit, že tam nikdy žádný les ani nebyl, a že jsou jediní, kteří sadí stromy.

Nu, říká se : Cesta do pekel je dlážděna pěknými přecevzetími.
Já dodávám, mnohdy i účelovou lží.
<rl>
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.10.2020 07:55 Reaguje na Jiří Daneš
Článek není hluboce fundovaný...
Odpovědět
Plha z Kojčic

Plha z Kojčic

23.10.2020 14:34
Kráááásně napsaný článek. Řekl bych, že skoro jak pro blbce. ;-)
Odpovědět
JD

Jiří Dlouhý

23.10.2020 18:13
Na rozdíl od arogantních výkřiků Jana Skalického je tento článek napsán čtivě a zajímavě a určitě má své správné argumenty. V mém článku zde (kde mimochodem názor Štěpána Rusňáka cituji) https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-dlouhy-kanal-dol-mnoho-otazek-malo-odpovedi jsem ale položil několik otázek a na ty mi tento článek odpověď nedal. Kapitánské zkoušky nemám, ale leccos mám projeté i na bezmotorových lodích vlastní silou - od vod WWV až po jezerní soustavu národního parku Müritz :-)
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.10.2020 15:09 Reaguje na Jiří Dlouhý
Mohu-li vás uklidnit, zřejmě by jste neobdržel odpovědi ani od pánů zastánců D-O-L. Jsou to totiž obchodníci, a chtějí si koupit dotace, ty dotace z našich daní, které se budou muset pak zvýšit, nebo škrtnout něco, co je potřebné pro všechny. V tom pánové Skalický (ODS), Rusňák (ODS), Sochna, a další táhnou za jeden provaz, a pomáhají jim ti, kteří z toho mají zakázky ( dle investičních nákladů samozřejmě slušně placené ). A ty občane, plať a umývej se v tom, co ti prodáme, i to pak zdražíme - přece ti dáváme něco, co není jen tak volně ...
Mimochodem, zde jen trochu k ostravské části - již prvním pohledem se jedná o zkrácení a napřímení meandrového toku, což nepřipouští nejen Evropská vodní charta, ani Rámcová směrnice o vodách. Ale Polčáci jim to pojistí. :o)
Je to prostě klasický způsob - veřejné ztráty, soukromé zisky. A právě proto se jim nelíbí účast veřejnosti a snaží se ji omezovat.
<rýpal lesní>
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

23.10.2020 18:34
Pane Rusňák. Jste úplně mimo mísu. Ekologisti jsou placení za devastaci životního prostředí. Podporují dotace na OZE, aby si OZE baroni vydělali na modernější technologie. Dále podporují dotace na biopaliva 1. stupně, aby si Bureš vydělal na novější technologie biopaliv 2. stupně. Dále podporují vyhlazení zvěře v přírodě, aby nezpůsobovala škody v lesích. Jim jde jen o bezpracné prachy. Vy asi nechodíte na ekolist.cz pravidelně. Jinak samozřejmě nevěřím, že by potoky u Ostravy napojily dotyčný kanál, když jsou problémy se splavností Labe a Vltavy.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

23.10.2020 18:39
Mě by zajímalo, jak hodnotí článek např. p. Duras. Ač s ním nemusím někdy souhlasit, jeho názory jsou vždy zajímavé.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.10.2020 15:12 Reaguje na pavel peregrin
Ano, také si někdy se smíchem musím povolit i šlajfku :o) <rl>
Odpovědět
JG

Jan G

23.10.2020 20:29
Z ekologického hlediska je kanál Dunaj-Odra-Labe jasný. Tam není o čem diskutovat. Autor sice argumentuje možností vzniku určitého nového unikátního biotopu, ale zapomíná dodat, že takový nový biotop se vytváří dlouho a nejprve ten starý musí zaniknout. A právě v CHKO Poodří (nejen) je nyní velmi bohatý a jedinečný biotop, který by tímto zásahem zanikl. Jen například regulací toku vymizí v prvních letech až 70% živočišných druhů. Takže tak či onak to bude drastický zásah pro přírodu, který ji nenávratně změní - a k horšímu. To bych ale nyní neprobíral. Spíše by mne zajímala nějaká studie, která by vysvětlovala EKONOMICKÝ přínos této stavby. Jak známo, průmysl, a hlavně ten těžký, se z naší republiky vytrácí. Vítkovice, OKD, Nová huť a další nemají zde budoucnost. Nošovický Hyudai se kdykoliv může odstěhovat jinam, viz současná krize. A které další velké podniky by využily u nás tento plavební kanál? Jinými slovy, tato megalomanská stavba nás bude stát miliady, zničí se příroda a celkový ráz krajiny (Jistebnické rybníky, ...) a to vše pro nic. Tato stavba bude NEVYUŽITÁ! Ano, byly doby, kdy by se plavební kanál uplatnil - doby, kdy jsme vyváželi generátory do elektráren, reaktory a další obří konstrukce - ale ty doby už jsou dávno pryč. Dnes by nebylo co na ty lodě naložit!
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.10.2020 16:43 Reaguje na Jan G
Právě o to jde. Studie, která má i ekonomickou část ( tato je manipulována ve prospěch kladného výsledku ),je tímto co do výstupů a doporučení k realizaci cinknutá. To je právě to, co se snaží lží zakrývat pan exministr životního prostředí a předtím privatizace ODS(ODA) Jiří Skalický, kterému to musí být ( pokud je odborník ) jasné. Ale nedbá. Úkol je stát podojit. Podojit občany.
V časech, kdy se takové projekty dělaly, se šlo u ekonomiky po závazných ukazatelích, a ty musely být písemným způsobem doloženy, prostě - firmy musely dát závazně čísla, a k nim se zavázat, a pak s e stavěla infrastruktura či kapacity nebo produkce něčeho. Nyní stačí někoho přesvědčit sliby a on, pokud podepíše, běží příprava stavby. Státní expertizy nikdo nedělá, nikdo nic nevyčisluje. Metodika vepsí. A na tom profitují takoví šíbři.
Ovšem zde je i parketa projektantů : Kdysi, v časech již letitých, jsem překvapil CzechInvest požadavkem, aby přesně specifikoval, cože na té zóně se bude vyrábět, co am bude za produkce, potřeby energií, jaké budou odpady. Ti mladí chlapci vypadali, jako by měli na zadku skořápku. Nechápali to, tak jsem jim prostě vysvětlil, že pokud nebudou závazky a nebudou mít jasno co vlastně chtějí, ať ani nechodí. Na dalším jednání byl za mne kolega, starý pes, a vrátil se po dvou hodinách demoralizovaný, s tím, že jediné k čemu to bylo - vypil tři kávy. Byl to srdcař. Prostě - až pan Skalický bude mít podepsané a smluvně přislíbené přepravy a vodu, nechť tu studii nechá spočítat pořádně, a ne jen na základě odhadů a přání. Za mne jen jedno : pokud to "neplavalo" ekonomicky za socíku, nebude to mít efekt ani nyní. Na tom si trvám.
Takže ta obava o nevyužití je správně, a navíc je tam i spousta jiných škod a nákladů, které zatím ani nenašli ( či spíš najít nechtějí ).
Tohle bych nedoporučil jako rodinnou investici ani ve stadiu nejvyšší opilosti :o)
A občané tohoto státu by si měli dát pozor na podvodníky všeho druhu, zase vyhládli.
<rýpal lesní>
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2020 07:58 Reaguje na rýpal lesní
Rýpale, to je přece absolutní nesmysl.
Sháněj smluvně závazně zajištěné přepravy, které se uskuteční nejdřív za 10 let, ale možná i za 30 let. A když ti, po kterých to chceš, budou trochu drzí a budou trochu přemýšlet, tak možná, že ti odpoví, že pro smluvně závaznou objednávku potřebujou od tebe závaznou přesnou specifikaci parametrů toho kanálu, přepravní časy, nastřelené ceny přepravy a takové věci.
A budeš nahraný ty, ne oni, protože dokud ten kanál nebude stát a neprojedou první lodě. Nebo aspoň po vypracování a závazném schválení kompletní prováděcí dokumentace( která se ale dnes už nedělá) spoustu těch údajů nebudeš schopen dát. A obvykle ani závazně zaručit udávané obecné údaje.
Tím chci říct, že takové velké projekty se musí stavět v podstaě " na blind" . Že existuje jen nějaký předpoklad, s určitou pravděpodobností, že to vyjde, ale taky vždy existuje určitá pravděpodobnost, že to nevyjde. To platí pro všechny dlouhodobé projekty, jejichž ekonomické využití je na víc než 5 - 10 let. V podstatě každý velký projekt, přehrady, katedrály, naše Národní divadlo atd stojí jen díky tomu, že někdo vzal na sebe riziko, že se to nepovede a že v takovém případě on a případně jeho rodina (a jeho pracovní tým) budou zničeni. Ve starověku až středověku fyzicky, třeba popravení nebo uvrhnuti do otroctví, později ve středověku a kapitalismu ekonomickým krachem, zchudnutím a pádem až dospod mezi žebráky a podobně.
Úplně stejný projekt je DOL. Pozná se to až řekněme 20 let po tom ,co se aspoň většina dohotoví.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

28.10.2020 08:42 Reaguje na Radim Polášek
Každá banka, nežli vám dá úvěr, chce aby byl doložen podnikatelskou rozvahou, která musí vycházet z reálných, podložených a nejlépe smluvně zajištěných obchodních vztahů, při co největší eliminaci nejistot ( tzn. řešení smluvním zajištěním kapacit odběratelů, nebo alespoň měřením trhů, na základě získaných faktů ). Tím ověřuje reálnost splácení svých poskytnutých financí. Vaše vyjádřené přesvědčení o tomto způsobu investic je naprosto zcestné. Právě u těchto typů projektů se dělají mnohem pečlivější rozbory zejména ekonomiky, a prověřuje se reálnost vstupů. Nevím v čem podnikáte, a znám jednoho vašeho jmenovce v bance na velkých úvěrech, ale takto by se při jednání z toho opotil, nebo rozesmál.
Milý pane, nechci vám brát vaše přesvědčení, ale tohle dobře znám. A že se to nelíbí šíbrům, když uvádím a dávám na pravou míru prezentované hlouposti, kdekoliv se vyskytnou, není záhadou.
Přeji pěkný den, současné číslo je +15.663/včerejší den. Tam se začíná vždy od nuly. U investic se to načítá.
Pokud chcete, můžete do toho investovat svoje peníze a postavit to. Se všemi náklady, a předpokládanými zisky, které nebudou. Ale dotaci na to nečekejte. A rozumní vám na to nepůjčí. A opravdu přemýšliví s tím nepůjdou ani za bankou. Jen šíbři na tom budou chtít dělat zakázku.
A i ty rizika si banka řídí - víte vlastně čím ?
A ještě toto : Národní divadlo, milý pane, bylo financováno sbírkou mezi příznivci, občany a mecenáši. Toto je jiný případ. Ale nic vám nebrání na stavbu DOL založit sbírku a vzít na sebe i závazek stavby. Jen nevím, kdo vám na to co dá.
A na takové "investici" může zkrachovat i stát, i když se někdy tvrdí, že je to nemožné.
Prostě, do národních, státních investic nevidíte. A používáte pojmy způsobem, který ukazuje že nerozumíte ani výstavbě - stavebnictví.
<rýpal lesní>
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

29.10.2020 12:55 Reaguje na rýpal lesní
Proč stále a stále hovoříte všichni o vývozu. Ten je nyní neekonomický a bude hůř. Tady jde o to že budoucnost bude dovoz - díky bez uhlíkové Evropě. A na to je třeba se připravit.
Odpovědět
JK

Jan Kropáč

23.10.2020 20:54
Nalít prachy do kanálu. Nic výstižnějšího není. Prosím kapitána, ať spočítá, kolik lodí musí proplout z Ostravy do Polska 30km úsekem, aby umořily investici, která bude (Odhadem na úrocích a dalších nákladech na udržení cca 1500 mil. ročně 10% investice) vydělávat denně včetně zimy 4,5 miliónu? To budou asi "milionové" lodě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.10.2020 09:23 Reaguje na Jan Kropáč
Ten kanál tady bude, pokud se postaví, stovky let. Už jen zavodněním okolní krajiny se zvýšenou úrodností tato investice vrátí. Pochopitelně ne během jednoho volebního období.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.10.2020 16:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Hloupost. Studii jste neviděl. <rl>
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 08:31 Reaguje na rýpal lesní
Na to, že průsaky z toho kanálu půjdou z části do podzemních vod, opravdu tu studii nepotřebuji.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.10.2020 10:14 Reaguje na Jan Kropáč
Kolik aut bude muset projet tunelem Blanka aby umořily investici?
A tak mohu pokračovat do nekonečna. Každá dopravní stavba se staví
s dlouhodobým efektem a některé se nezaplatí nikdy, ale uleví
jiným dopravním spojnicím a lidem v okolí. To je ale asi zbytečné
vám vysvětlovat. Vy už máte jasno a basta fidli.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.10.2020 12:27 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak o Blanku bych se tedy vůbec nebál, zejména s ohledem, že dostavba Pražského okruhu je v daném úseku v nedohlednu. Jiná věc je ta, že ta konečná cena mohla být o pár giga nižší, to nikdo nerozporuje.

Ale Blanku si postavila Praha za své.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.10.2020 19:29 Reaguje na Svatá Prostoto
Za své? Řekněte to mimo Prahu někde v hospodě
a budete vědět za čí!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.10.2020 07:48 Reaguje na Břetislav Machaček
No tak jasně, že když to řeknete někde v hospodě, tak vám místní vidláci dají po čuni. Protože to šlo všechno přeci z jejich kapec!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.10.2020 08:14 Reaguje na Petr Eliáš
Ó vy mudrlante, který ve všech lidech mimo
Pražáků vidíte vidláky, mi ještě vysvětlete,
co je to poslední slovo "KAPCA". Lépe vidlák
se zdravým selským rozumem, než namyšlený
"vzdělanec" píšící "kapca". Lidem krizi
nepřeji, ale takovým mudrlantům ano, aby na
ně konečně dolehlo to, co si vytrpěl zbytek
republiky v minulosti.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.10.2020 08:42 Reaguje na Břetislav Machaček
Neříkám, že všichni jsou vidláci. Ale většinou v hospodách vidláky najdete. Hlavně těch co vám chtějí dát po čuni hned jakmile řeknete něco co se jim nelíbí. :-)

Tak jsem se upsal, to se vám nestalo? :-)
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2020 08:08 Reaguje na Břetislav Machaček
Ono totiž Praha moc "pražských" peněz nemá svých. Ty peníze má proto , protože se tam přestěhovala ústředí českých firem, všelijací firemní kravaťáci a papaláši.
Ovšem veškerá výroba se děje mimo Prahu a dělají to právě oni "vidláci " . V Praze se už prakticky nic nevyrábí. ty peníze, které má, jsou proto peníze z produkce těch mimopražských vidláků. A v Praze jsou ty peníze jen proto, že kvůli tomu, že firmy mají sídla v Praze, tak taky v Praze daní a odvádějí odvody. A taky z odvodů a daní všech těch papaláškých firemních mezd pobíraných na pražských ústředích.
Kdyby měla mít Praha jen peníze, které skutečně vznikají v Praze, nějakou finančnickou a poradenskou činností skutečně pražských firem s pražskými zaměstnanci nebo z turistů, příjem Prahy by se smrskl určitě nejméně na polovinu současných příjmů.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.10.2020 17:32 Reaguje na Břetislav Machaček
Ano, za své ... že tomu nějaký Macháček nerozumí je sice smutné, ale to na věci nic nemění.

Mne by fakt zajímalo, co vy máte za vzdělání a profesi, že se neustále montujete do věcí, o kterých víte úplný prd.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.10.2020 09:36 Reaguje na Svatá Prostoto
Když jste tak moudrý a všemu tak dobře
rozumíte, tak si to zajisté zjistíte. .
To já bohužel z vaší přezdívky nezjistím
a můžete se pokusit nakukat, kolik máte titulů, ale věřit vám nemusím. Už jsem
vám to kdysi napsal, že anonymů si nevážím,
i kdyby byly jejich pohnutky k utajení
totožnosti sebevíc ušlechtilé. Je vás tu
takových více, kteří se pouze za něco
schováváte a to nesvědčí o odvaze si stát
za svým názorem. Vyznačujete se všichni
agresivitou a snažíte se jiné vyprovokovat.
Připomíná mi to provokatéry z STB, kteří
taky vyhrotili diskuse, protože očekávali
emotivní odpovědi a ty pak použili jako
důkazy při obviněních .Možná to znáte z
praxe a nebo jste pouze provokatér ze
zábavy, ale vidím, že nemá cenu vám vůbec
na cokoliv odpovídat. Já se nenechám
strhnout k podobnému hrocení sporu, tak
jako jsem odolával podobným snahám i kdysi.
S anonymy se tak nemíním nadále bavit a ani reagovat na jejich provokace. Ukažte svou
odvahu a odhalte svou totožnost a pokud
chcete znát vzdělání jiných, tak ke jménu
připojte to vzdělání své. Tak snad někdy
příště při diskusi s konkrétní osobou.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.10.2020 11:36 Reaguje na Břetislav Machaček
No vidíte, já spoustě věcí nerozumím, klasickým případem je třeba zemědělství, a proto se v takových případech buď ptám, nebo jsem zticha.

Financování dopravních staveb ale zase celkem rozumím, ba na to dokonce mám i to vzdělání, abyste byl tedy v obraze:-), a tak když na toto téma napíšete nějakou pitomost, tak to jednak poznám, jednak napíšu. Takže buď dejte do placu nějaké reálné argumenty, nebo si můžete holt jen stěžovat.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

23.10.2020 22:16
ODSácká žumpa vytáhla ten největší kanón. Kapitána říční plavby na elketrických lodičkách. Ano, toto je placená reklama. Na rozbor si vezmu trochu času. Ale již na ní je vidět, že pan kapitán je zainteresován svými kamarády. Tečka.
A právě proto tomu říkám odborně NE.
Právě proto, že jsem napsal u tohoto tématu již dosti ( na dřívějších diskusích ).
<rýpal lesní>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.10.2020 14:28 Reaguje na rýpal lesní
Jenom nechápu, co to má společného s ODS. Ti jasně říkají NE.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

27.10.2020 10:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, v roce 1991 přišli za projektanty zástupci tehdejší nově formujících se podnikatelských kruhů spojených se Zlínem a Ostravou, s požadavkem vypracování studie o stavbě plavební cesty, použitelné pro vyjednání koncepce vodní dopravy ČR. Byli odmítnuti, mj. i díky tomu, že jakékoliv projednávání takové stavby bylo v té době politicky neprůchodné (OF), a dále, nebyly na takovou akci finance, a dále, nebyl ani zájem od Vlády ( ta v té době měla snahu o restrukturalizaci hutnictví, hornictví a těžkého průmyslu ), a tedy byla taková studie neprojednatelná. Po spuštění privatizace se uvedení pánové věnovali jiné činnosti, vyšetřované a doposud nedořešené. Teprve následně, po opoziční smlouvě, se dostavili pánové z jiné strany a až deset let poté došlo k vyjádření nynějšího prezidenta, jako podpory pro debatu o investici. Nosný v této věci je záměr vzniklý na půdorysu ODS, všichni šíbři pocházejí nebo jsou příznivci této strany, a dále, oni podporovatelé čerpají z názorů tehdejších ministrů a politiků za ODS. Jejich výčet není potřeba uvádět, je uveden na stránkách vlády i s příslušnými dokumenty. Proto mám za nezpochybnitelné, že na této věci jsou účastni lidi z ODS, a to většinově ( samozřejmě s podporou ostatních již zmíněných ), Pro objasnění nepřehlednosti vám jen doporučuji v patrnost takovou zkušenost s kácením stromu : každý příchozí si jednou řízne a poté předá dalšímu. A podívejte se, jak šli ministři dopravy za sebou. Víc netřeba. Mám k tomu dosti relevantních listinných i elektronických dokumentů, a kdybych to nemohl prokázat, tak to zde neuvádím. A na závěr : když je něco kryto vládnoucími strukturami a vydáváno v zájmu občanů, je to chráněno i oficiálním aparátem, ale stále to ještě nemusí být ku prospěchu občanů, nebo přírody.
Osobně jsem přesvědčen, a hlasování i v PSP i vyjádření podnikatelských kruhů, komor ( z nichž většina je ovládána těmito názorovým zástupci ), mi dosvědčuje ( i mimo ony listinné dokumenty ), že je moje tvrzení podložené.
Nikoho o něm nepřesvědčuji, ale stojím si za ním.
A v místní úrovni bych vám, pokud by jste byl obeznámen s konkrétnostmi v dané lokalitě, mohl doložit i skutková fakta.
<rýpal lesní>
Odpovědět
PB

Petr Blažek

24.10.2020 12:29
Bohužel hlavním argumentem proti stavbě je, že v Českých podmínkách by se z velkého kanálu stal velký tunel. A to je bohužel dost pravděpodobné. Aby se tomu zabránilo tak by se projekce i stavba musela provádět pomocí mezinárodních institucí.
Zatímco se tady se vyhazují miliardy za stavbu rybníků, které slouží pouze jako odpařiště vody a zdroj uhlíkových plynů tak tento velký rybník by měl mít těch funkcí více.
Místo keců, že pole zadržují málo vody si uvědomte, že nejvíce přívalové vody přichází z hor a kopců. Je to jednak díky nadmořské výšce, kde je vyšší úhrn srážek, a jednak kvůli profilu a sklonu terénu kde dochází k rychlejšímu odtoku vody do nižších partií. Kanál D O L a jeho doprovodné stavby by defakto kopíroval celé naše severní hory a tuto vodu by sbíral a ta by mohla být následně několikanásobně využita.
V článku je kladen velký důraz na vodní dopravu, ale ta by měla být u takové stavby jen třešeň na dortu. I když i ta je důležitá. Argumenty, že není potřeba přeprava velkých a těžkých věcí je zase pohled lidí co přehazují v kancelářích jednička a nuly. Jedním z důvodů proč nemůžeme tyto velké celky vyrábět a věřte že to jsou věci s velkou přidanou hodnotou, je že chybí možnost snadné dopravy do světa k zákazníkovi. Řeči, že tato výroba je ekologicky náročná jsou zase jenom keci. Někde se musí vyrábět, někde se na ně musí vytěžit ruda, tím že to odsunem do Asie tak to určitě ekologičtější nebude jenom se tak budeme moc tvářit.
Hlavním funkcí kanálu by však mělo být zadržování a využití vody ,na rozdíl od výše zmíněných rybníků na delší dobu než jednu sezónu. V případě povodní se může voda rozdělit do třech povodí. Dále by stavba měla fungovat jako přečerpávací přehrada. V době sucha pomoc v jednotlivých povodích s regulací průtoků a závlahou. A samozřejmě v dnešní době posílení celoroční turistické sezóny.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.10.2020 13:23 Reaguje na Petr Blažek
Pravdu máte pouze v tom, že nejvíce přívalové vody přichází z hor a kopců a dále, že v ČR by se DOL stal předmětem korupčního jednání.
Ve všem ostatním se mýlíte.

Tvrdím, že téměř každá technická stavba vnořená do volné krajiny zhoršuje původní stav a snižuje ekologickou stabilitu. ( např. meliorace, napřimování řek apod.) Prosím nezaměňovat s užitnou hodnotou pro homo sapiens, např. hydroelektrárna=zdroj el. energie

Za druhé, všimněte si, že neradi odstraňujeme z krajiny nepotřebné a neužitečné stavby, typicky brownfieldy , ale velmi rádi --ve jménu pokroku a nápravy -- stavíme "na zelené louce."

Za třetí -- plošnou nápravou poškozené krajiny ČR bychom každý rok získali navíc 3.4 mld. m3 vody. / zjištění VÚMOP Brno / a výrazně zlepšili vodní režim krajiny přirozenou cestou, a to pro celou ČR.

A tak bych mohl pokračovat dál a dál.

Celý DOL v současnosti je nejen zbytečný, ale výslovně škodlivý.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

24.10.2020 14:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zatímco vy se tady odvoláváte na nějaké teorie, které se následně stávají ideologií. Bohužel kdyby jste se trochu pohyboval v terénu tak by jste věděl, že většina toho co vymyslí úplně odporuje tomu co se venku děje. Ono totiž pochopit přírodní souvislosti určitě nejde během jedné sezóny nebo jedné disertační práce. Většině těchto “ odborníků “ bohužel jde hlavně o publikování a to čehokoliv. Na základě toho jsou odměňováni. Na všechno na co nalepíte nálepku eko,bio,green, zelené nebo sázení stromů tak to je dnes “ záruka kvality” i když to bohužel většinou bývá konina nebo tunel na peníze formou dotací. Ono totiž vymyslet něco kvalitního a nového dá práci a čas.
Kdežto já se přiznám, že jsem ani jednu funkci kanálu nevymyslel, ono to všechno funguje na západ od nás , například kanál Dunaj - Rýn.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.10.2020 15:14 Reaguje na Petr Blažek
Máte pravdu, funguje, ale bez oné dopravy. Ta si nevydělá ani na slanou vodu. <rl>
Odpovědět
PB

Petr Blažek

24.10.2020 15:46 Reaguje na rýpal lesní
Jestli jste dobře četl můj komentář tak jsem dopravu dal až na poslední místo. Ale například část kanálu spojující ostravsko s Polskem a mořem může přispět k zachování pracovních příležitostí v těžkém průmyslu na Ostravsku. Jinak jestli jste někdy viděl Rýn na severu Německa tak to je obousměrná dálnice pro lodě. Není okamžiku aby jste neviděl několik lodí v každém směru. Samozřejmě čím dál od moře tak je ta hustota nižší, ale to neznamená, že to nemá význam zvláště pro velké a těžké náklady, které také musíte dostat do všech koutů země. O to vyšší je v těchto částech turistická doprava, která pro region znamená významný ekonomický profit což se také počítá
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.10.2020 16:59 Reaguje na Petr Blažek
Zatím veškeré výrobky se vozí nadměrem, nebo železnicí.
Na Rýně jsem byl, na Dunaji také, i v Hamburgu, a budete se divit i v přístavech zámořských. Ale nejsem zaslepený megaloman.

A vsítil jste zastáncům DOL gól. Ty plavební trasy jsou rovné, takže k meandrům mají hoooodně daleko. A protože je zkracování toku dle EVCH a Rámc. sm. o vodách ( EU ) nepřípustné, neměla by na to EU dát peníze.

A když lobbujete za dopravu vodní, můžete mi říci, kolik přepravy z lodí se překládá v Bratislavě na železnici a auta pro ČR ? Já to vím.

Ekologie - minusy, přínosy sporné, vodní bilance nezajištěna, dopady hrozící fiaskem
Doprava - minusy
Vodní doprava - minusy ( cca 100 osob z posádek propuštěno z a.s. české plavby již v první vlně, pak se prodalo, co šlo )
Turistika - snad plusy, ale ta nemusí běžet na kategorii VC Vb ( určuje velikost lodi a cesty )
Většina produktů jede po silnici nebo vlakem, rychlé letecky, z vodní cesty se může stá jen trasa umožňující drancování země o suroviny.
Příjmy z turistiky - kdeže jsou, u nás ne těžce potýká i ten bájný Baťův kanál.

Takže prosím, studenou koupel a promnout oči.
<rl>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.10.2020 17:28 Reaguje na Petr Blažek
Obávám se, že jste naivní nebo máte špatné informace.
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakub-kucera-kanal-ryn-mohan-dunaj-ma-pocatky-daleko-v-historii-a-slibnou-budoucnost-v-nedohlednu
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.10.2020 19:18 Reaguje na Petr Blažek
No, pokud vidíte v dlouhodobém horizontu budoucnost Ostravska v těžkém průmyslu ... tak Bůh s vámi.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.10.2020 19:53 Reaguje na Svatá Prostoto
Udělejme z Ostravy hlavní město a kanál
nebude už třeba, maximálně lodičky
a šlapala na Ostravici. Zrušme průmysl všude a buďme všichni úředníky, herci, zpěváky, hoteliéry, obchodníky atd.
Dovážejme na dluh vše od špendlíku
přes potraviny po lokomotivu .
Takový ekonomický nesmysl funguje
pouze v Praze, vlastně v časech
corony už ani tam a pláč slyšíme
až sem. Tu se stále taví ocel, vyrábí
zboží a nikdo nebrečí.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.10.2020 07:45 Reaguje na Břetislav Machaček
Přijde mi, že jste ekonomicky/průmyslově zamrzl někde v 50-80 letech minulého stolení. A vývoj posledních 40 let zcela ignorujete...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.10.2020 08:41 Reaguje na Petr Eliáš
Vaše argumenty jsou opravdu na úrovni a s takovými lidmi je diskuse zcela zbytečná.
Žijte si ve svém světě bludů
a ekonomických nesmyslů.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.10.2020 09:27 Reaguje na Břetislav Machaček
A vy si zase žijte v 50-80. letech. To byly krásné časy. :)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.10.2020 17:29 Reaguje na Břetislav Machaček
S tím hlavním městem jsem pro. A to jako vážně. Pokud prosadíte referendum na toto téma, máte můj hlas. Víc vám s tím bohužel pomoci neumím.

Jinak co se obecně těžkého průmyslu týče, možná je to pro vás smutná perspektiva, ale tomu v Evropě už moc pšenka nepokvete. A když, tak se bude jednat o skutečně špičkovou produkci ve výrazně nižších objemech, u které je ale doprava tím nejmenším problémem.

Jo, a když jsme u toho. On vám nějaký Pražák kdysi přebral holku, či co? Bo třeba Brno prosperuje celkem dobře a po kanálu a rozvoji těžkého průmyslu tam myslím nikdo nevolá. Někdy mám pocit, že vám fakt prostě jebe, sorry jako.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.10.2020 17:59 Reaguje na Svatá Prostoto
Když už se tak vyjadřujete,
tak vám asi došly argumenty
a ukázal jste svou skutečnou
inteligenci.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.10.2020 11:14 Reaguje na Břetislav Machaček
Já s váma souhlasím co se přesunu hlavního města do Ostravy týče, a vy si furt stěžujete ... to je pak těžký:-).

A jak je to tedy s tím Brnem:-)))?.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

25.10.2020 22:56 Reaguje na Svatá Prostoto
Ostrava !!!
opr. !!._
:o) <rl>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

25.10.2020 22:53 Reaguje na Břetislav Machaček
V Ostravě se ocel netaví.

https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc

<rl>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.10.2020 14:17
Dalším demagogem z ODS je jistý pan Slalický ( viz reportáž Drtinová DVTV ) link :
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/mrtve-dite-minule-doby-komora-architektu-kritizuje-pripravu/r~c15718e6148211eb9c800cc47ab5f122/?

Tento prodejce teplé vody z ODS je přesně tím, který prodává tento záměr, a jen proto, aby stržili neexistující zisk.

Ekonomicky je takový záměr naprosto mimo cash-flow, a je nutné si uvědomit, že na tuto věc dané peníze by mohly být vloženy na mnohem slušnější a potřebnější investice, a to do vodního hospodářství a péči o krajinu.

<rýpal lesní>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.10.2020 14:47 Reaguje na rýpal lesní
Skalický Jiří - oprava. ( kůň ODA )
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

24.10.2020 18:16
Jedna zásadní otázka pro zastánce D-O-L: Co a v jakých objemech se podle vás bude kanálem dopravovat?
(Studie na tuto otázku neodpovídá, počítá s tím, že bude dopravní kapacita naplno využita. Ovšem jedině při plném využití kapacity jim výstavba vychází jakžtakž rentabilní).
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

24.10.2020 19:56 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Vážený pane odpůrče. Před 170 lety tady naše ekology zastupovala katolická církev. Její volání o sevření planety ocelí ďáblem je podobné. Naštěstí pokrokoví lidé - naštěstí pro nynější ekology - prosadili to že formany, kteří trápili koně, aby dovezli do Prahy brambory nahradila železnice. Co živočichů to zaplatilo životem jak se to podepsalo na krajině a mnoho negativních vlivů tato dnes obdivovaná železnice zahubila. Dnešní ekologové a rádo by ekonomové jsou daleko těžší kalibr než katolíci tehdy. Rozumní lidé mysleli tehdy na nás - proto tu železnici dnes máme.
Mluvíte o dnešní rentabilitě DOL - kde berete tu jistotu, že je nerentabilní - ta stavba není pro NÁS - ještě se ani nekoplo. Mimochodem - můj názor je takový, že ještě tato mladá zelená generace bude plakat protože to nebude hotové ( to nebude za 10let!) Uhlíku prostá Evropa vyžene těžký průmysl do Asie a Turecka (železárny, ocelárny, cementárny válcovny plechu atd.) v zájmu záchrany Planety. Takže nás brzo čeká, že koleje, traverzy cement, a tak dále a dále - všechen materiál na naše ekologické stavby např. na Ostravsku budeme vozit Vámi nenáviděnými kamiony ze Štětína nebo z Hamburgu. Dnes již přetížená železnice, kterou nám zanechala minulá generace to fakt nezvládne.
Hlavně mi tu neoponujte bez uhlíkovou výrobou oceli a vodíkem jako pan Hanzl.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

25.10.2020 19:05 Reaguje na Jaroslav Kořínek
Pokud by se v Ostravě vyráběla ocel v množství jako za komunistů, pak by se velice hodil kanál pro dopravu železné rudy. Když se ale bude u nás ocel vyrábět jen ze šrotu a zbytek dovážet, tak to bez problémů zvládne železniční doprava. Nebylo by lepší, než do výstavby kanálu investovat třeba do výstavby hyperloopu?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2020 06:54 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Pokud by se Ostravě vyráběla ocel v množství jako za komunistů a současně bez využití uhlí, tak není jiná možnost, než tam postavit aspoň dva Temelíny, ne li víc. Aby bylo kde získat potřebné množství vodíku pro každoroční výrobu těch několik miliónů tun oceli. A to nemluvím ani o tom, že první provozní či poloprovozní výzkumné provozy na průmyslovou produkci oceli se teprve staví, první praktické zkušenosti s primární výrobou železa zy použití vodíku budou k dispozici až za 5 - 10 let . A to bude železo a z toho ocel kvalitativně tak na úrovni, jakou dodávaly železárny před 100 - 200 lety, tudíž komerčně(pokud nebudou masívní dotace)absolutně neživotaschopná výroba. Převést veškeré dnešní uhlíkové technologie, ty tisíce různých postupů, které ze surového železa vytékajícího z vysoké pece nebo její obdoby dělají kvalitní špičkové oceli bude trvat desítky let. Než se ty výrobky kvalitou, ale i výrobní cenou (snad) vyrovnají ocelím vyráběným tradičními uhlikovými technologiemi.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2020 06:58 Reaguje na Radim Polášek
Jo, a to jsem chtěl říct, že potom bude zbytečné dovážet tu železnou rudu do Ostravy. Spíš bude lepší ty Temelíny a veškeré technologie na výrobu oceli vodíkem postavit hned u železnorudného dolu. A do Ostravy dovážet maximálně polotovary. Ale i tak by se DOL uplatnil.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

28.10.2020 09:09 Reaguje na Radim Polášek
Promiňte, ale mimo stavebnictví nerozumíte ani energetice. Kunčice, Třebechovice, Dětmarovice mají dohromady cca 1200 MW. Současné jádro má 4040 MW. Temelín má dva bloky po 1000 MW. Takže žádné dva Temelíny.
Nebudu zasahovat do podrobností, ale o energetice a hutnictví asi také nic moc. Ten vodík, ano, snad někdy. Ale pak tam musíte vsázet něco jiného. Ocel uhlík zpočátku potřebuje, bez něj to nejde. V metalurgii znám jen nutné základy, takže pokud jste něco přečetl o vývoji, asi to byly i relevantní údaje. Ale s obsahem vodíku v oceli se dosti bojuje, o tom žádná. Vytěsňuje se argonem.

Ty objemy a platby na DOL prostě nebudou, pane.
<rýpal lesní>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

28.10.2020 09:26 Reaguje na rýpal lesní
A ještě doplňuji, NH Ostrava ( ISPAT , Liberty .. ) má v přepočtu z vlastní výroby elektrické energie užívaný výkon své elektrárny cca 165 MW ( z roční výroby 2003 ). Aktuální čísla vám sdělovat nehodlám. Ocelárna ( ne vysoké pece ) má spotřebu zhruba 370kWh/1tunu oceli. Pokud by se vozilo jen to, co chceme zkujnit, stačí to přivézt na železnici. A kapacity elektráren by vlastně zbyly. I bez vodíku. Tož tak.
Samostudium : oběhové hospodářství.
<rl>
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

24.10.2020 20:08
Krásný článek, a diskuse pod ním skoro stejně dobrá.
Ještě, že mám pevné názory, že vozit cosi kamsi je zbytečné, stejně jako odkudsi kamsi cosi jiného.
Ale na lodičky chodím ráda.:-)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.10.2020 08:33 Reaguje na Katka Pazderů
Pokud budeme neustále rušit místní zdroje primárního průmyslu(doly,
hutě, těžké strojírenství), tak ta přeprava bude naopak narůstat.
Tak se uhlí vozilo do hutí 3O km a nyní možná 3000 a více. Ocel
do válcoven taktéž a nebo nakonec už pouze finální výrobky, když
tu nebudou ani ty ocelárny, válcovny a obrobny materiálů. To pak
bude teprve dopravní zatížení dálnic, silnic a železnic. Trochu
se nad tím zamyslete třeba při tom relaxu na "lodičkách". Koukněte
kolem, kolik materiálu se muselo dopravit na všechny ty stavby
a kolik se ho bude stále dopravovat. Zelenou politikou EU směřuje
k dovozu hutních výrobků a obrovskou dopravní zátěží. Virtuálně
lze přemístit pouze myšlenky, ale materiál ne a proto ty dopravní
stavby.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.10.2020 09:52 Reaguje na Břetislav Machaček
Pokud se naplní zelené plány EU, tak na ty hutní výrobky nebudeme mít.
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

25.10.2020 15:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale budeme - dovezeme - loděmi přes planety - aby ji nezničila Evropa, ale ta špinavá Čína. Ze Štětína kamiony - Už vidím jak budoucí generace pořádají brigády na stavbu kanálu a v čele bude stát neziskovka Děti země - a budou nadávat na dnešní generaci co jim to zanechala. Bude to vše historie - a ta se opakuje - bohužel.
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

25.10.2020 15:27 Reaguje na Jaroslav Kořínek
půl planety- --------
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.10.2020 15:36 Reaguje na Jaroslav Kořínek
No možná že na to nebudeme mít. Za potištěný papír
nám brzo nikdo neprodá vůbec nic. Ty dluhy svědčí
o něčem zahnívajícím a je načase si to přiznat.
Čím dříve, tím lépe, dokud není ještě pozdě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.10.2020 20:17 Reaguje na Břetislav Machaček
Jistě. Peníze mají hodnotu jen pokud jsou kryty ekonomikou. Pokud půjde ekonomika EU do háje, hodnota peněz ji bude následovat (hlavně EUra, ale to bude stahovat dolů i ostatní měny, vč. koruny - za uspořený milion si nekoupíte ani špagát, na kterém byste se oběsil. A k čemu to povede - viz události ve Výmarské republice po hyperinflaci.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

25.10.2020 23:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Hodnota poctivé práce a poctivého chování tím ale naroste. <rl>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.10.2020 02:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Pořád nechápu, proč by měla jít ekonomika EU do háje. Koronác ji dusí, ale po odeznění budou mít právě země s vybudovanou novou a daleko levnější energetikou výhodu proti uhlákům.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2020 07:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, Vy toho nechápete víc.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2020 07:20 Reaguje na Katka Pazderů
Nejenom těžké strojírenství. Například za posledních 30 let se v České republice prakticky nepodařilo otevřít nové ložisko písku, štěrku, kameniva, lomu na kámen atd. Ty materiály postupně docházejí,jejich cena tak výrazně stoupá a kvalita spíš klesá. Vodní doprava by nám mohla levně zpřístupnit i vzdálená ložiska tohoto materiálu a to ve vysokých kvalitách. Pravda, spousta materiálu, tam, kde jsou méně náročné požadavky a na méně prestižní stavby, se dá použít recyklovaná. Ale kvalitní recyklace, kvalitní odělení různých odpadních materiálů ze směsi je dost náročné, na energii, prostor i na životní prostředí. A i dobře recyklovaný materiál mívá přece jen znatelně horší kvalitu než primárně těžený materiál. A hlavně ho (po zpracování všelijakých hald a skládek z minula) pouze z bouraných staveb bude vždy podstatně méně,(ve fungující a rozvíjející se ekonomice) než kolik se bude potřebovat na novou stavbu.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

28.10.2020 08:10 Reaguje na Radim Polášek
Jen za poslední období se jen na území části Moravy k novým ložiskům daly souhlasy : Kvasice CEMEX 2018, Tovačov ČMStěrk 2019, Věrovany Čštěrk 2019, Grygov ŠtěrOL 2019, Tovačov ČMŠtěrk 2020, Žerotín ČMŠtěrk 2020, Náklo-Unčovice CEMEX 2019. V těžbě Hulín, Polešovice, Valtice 2x, Tovačov 2x, Grygov. A tak bych mohl pokračovat.
Nejste vůbec obeznámen se stavem a zřejmě vycházíte z nějakého účelového tvrzení. Toto jsou tvrdá data z povolování těžeb.
<rýpal lesní>
Odpovědět
PB

Petr Burda

26.10.2020 11:30
Přemýšlím nad jedním: píše se (v různých zdrojích), že kanál přivede na Moravu vodu.
Mohl by mi autor popsat jak, když území Moravy a Slezska je nejvyšší část plánované trasy a voda teče kvůli gravitaci dolů? To nám budou vodu dodávat Poláci z Baltu, Slováci a Maďaři z Dunaje?
Bojím se, že spíše "vysušíme" Bečvu, Dyjí, Moravici, Moravskou Sázavu, Třebůvku... Protože naplnění nemalé plavební komory spotřebuje hodně vody, a loď si jí s sebou nepoveze. A každé otevření komory tu vodu pošle korytem s ideálním parametry pro odtok dolů, pryč -místo toho, abychom vodu krajině zadrželi, ji pošleme do Baltu a Dunaje.
Autorem zmiňované kanály buď vedou rovinatou krajinou, nebo propojují toky v místech, kde jsou v podstatě přirozeně splavné, tedy dost vodnaté. U kanálu (spíše "tunelu") DOL jde propojení nedaleko proměnných oblastí. AŤ ŽIJE KANÁL PRES MATTERHORN! To je o málo vetší nesmysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.10.2020 19:28 Reaguje na Petr Burda
Na celé Moravě není snad ani kilometr splavné řeky, kromě kousku starého Baťáku, což je čistě čurinovní záležitoet,
Odpovědět

Jan Čermák

26.10.2020 12:21
Zajímavý článek. Myslím, že dobře ilustruje v jakém kocourkově žijeme. Na jedné straně nejsme schopni postavit Děčín,který nutně potřebujeme, na straně druhé chceme stavět "pyramidy", virtuálně. Nepostavili jsme kilometr dálnice na Vídeň za 30 let, postavili 2 km železnice na Ruzyň etc etc....děs a kvůli vrtošivému starci plánujeme, jako ti Putinovci, v příští nebo přespříští dekádě investovat stovky miliard do projektu jehož hospodářská hodnota je přinejmenším velmi diskutabilní. Na papíře se ztratí všechno, nebojte zelení, za 2 roky po kanálu neštěkne pes. A dál budem jednat o dokončení D1. O obchvatu Prahy...deset let sem, deset let tam....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.10.2020 14:21 Reaguje na Jan Čermák
Po DOL sice pes neštěkne, ale budou se trvale čerpat miliardy na "přípravné práce" A o to tam jde, nikdo nic stavět nebude, všichni ví, že je to pitomost.
To se jmenuje "systémvá korupce", nejhorší varianta, kdy zkorumpovaný je přímo vláda a státní aparát. Vymyslel to Benito Mussolini a jmenovalo se to tenkrát fašismus. Taky tvrdil, že bude stát řídit jako firmu.
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

26.10.2020 19:06 Reaguje na Jan Čermák
A zato že se TO nepostavilo nebo nedostavělo - může kdo ???Odpovědět
rl

rýpal lesní

27.10.2020 10:54 Reaguje na Jaroslav Kořínek
Budu konkrétní, a to proč se "TO" nedostavělo ( dálnice na Vídeň ) : V územním plánování se dopravní obslužnost po roce 1990 počala řešit až rokem cca 1995, kdy vyšly ÚPVÚC okresů ve sbírce zákonů. Předcházela tomu minimální práce na uvedené koncepci, prostě se zakreslily trasy a tyto se běžným způsobem daly k vyjádření institucím a firmám síťařů - a takto se zanesly jako uvažované trasy do ÚP okresů ( kraje zrušeny ). Bez projednání s veřejností, bez projednání v místech, kudy procházely. Následně po odhlasování v PSP byly vydány jako zákonné ustanovení. V té době jen pár osob, obeznámených s tím, co je EIA, upozorňovalo na nesoulady v územním plánování a koncepcích, ale nebyli bráni v potaz. Byly odmítány i snahy právního napadnutí takovéhoto dokumentu, a masírováni lidi, kteří nesouhlasili, sám tehdejší premiér Klaus se vyjádřil na adresu těchto osob více než nepřátelsky. Poté, co se počaly takto administrativně direktivně pořízené trasy diktovat do ÚPO ( obcí ), nastaly problémy s místními občany, které vyústily i v rozpory soudní ( např. ZÚR JMK a doprava - trasy 43 a R ). Tyto ZUR byly nakonec po soudním boji zrušeny a poté opraveny a znova napadeny, poté již soudem potvrzeny ( bez podrobností ). Pravdou je to, že ani soud nemohl připustit naprostý rozklad územního plánování, ke kterému by tímto došlo, pokud by byly řádně zrušeny a vše vráceno od počátku k projednávání vč. projednávání s veřejností ( tzv. od nuly ). Místo toho nastala éra omezování účasti ekologických organizací v procesu územního plánování a povolování staveb, která ústí v nový stavební zákon. Dle mého názoru v paskvil. Vše s cílem omezení projednávání, s cílem umožnit to, co by jinak bylo neproveditelné a nepovolitelné ( zde nemyslím RD a malé stavby ). Na tento fakt tlačí stavební lobby a investoři, developeři i zájmové skupiny podnikatelů, vč. bank. Práva těch kteří se mají bránit, jsou omezovány.
Ano, je to přijímáno demokratickými institucemi, ovšem s mandátem z účasti 35% volební populace, tj. do 20% občanů.
Stav stavebnictví by byl na delší článek.

A nyní zodpovím vaši otázku :
Může za to nesprávný postup vedení státu, samospráv, územního plánování i jednotlivých procesů v době 1990 - 2020, na který doplácí příroda a bude na něj doplácet tím více, nakolik se nová legislativa bude vymakat řešit založené disproporce v koncepcích. Máte-li vřed, je potřeba včasného chirurgického zásahu, otevřít, odstranit, desinfikovat a léčit, nikoliv jen čekat a dávat další sterilní muly na projevy počínající sněti. Zde se navíc odhánějí ti, kteří jsou ochotni se účastnit léčby aktivně a s plnými znalostmi. Nejsou totiž na přání ekonoma léčby zainteresování.

Doufám, že jsem uvedený dotaz odpověděl dostatečně názorně.
<rýpal lesní>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

26.10.2020 13:32
A na závěr ještě připojuji k pozornosti diskutujících tuto zprávu :

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rakusane-bouraji-zemanuv-sen-o-kanalu-hrozi-ze-se-vyhodi-desitky-miliard-125615

Inu, důkazní situace některých šíbrů je stále obtížnější.
A k tématu o koho jde :
Ve druhé Topolánkově vládě došlo k přípravě daného záměru, ale díky okolnosti, že ve Vládě byli 4 zástupci Zelených ( Bursík - min. ŽP ), došlo k připravenému pádu vlády a to tzv. přeběhlíky, což sám premiér Topolánek označil za příčinu, proč vláda padla ( hlasy ČSSD a KSČM nemohly přivodit pád vlády ). N8sledovala úřednická vláda Fishera, která prováděla to, co bylo připraveno, a v této vládě čtvrtá (!) ministryně Ruth Bízková ( pův. ODS ) vydala materiál, kterým vláda rozhodla o územní ochraně trasy DOL, která do té doby nebyla ani v ÚP vnesena, a to rozhodnutím ze dne 24.5.2010, kterou realizaci dostali hejtmanové i vedoucí úřadů k realizaci, a to s přesnými úkoly a termíny. ODS tím vzkřísila mrtvý projekt, a v zájmu svých lobby stavebních i politických tuto věc opět mohla protlačovat. Navázala tedy na snahu z roku 1991, kdy ovšem převládl zájem rozkrást majetky, to bylo přednější.
U této snahy jim sekundovali zástupci KDU-ČSL ( nejzorientovanější strany polistopdové doby ), odrůd OF - ODA, DEU, a klonů, stejně jako části ČSSD. K nim se přidali podnikatelé stavební a projekční, kteří cítili zakázky.

Sám zájem byl v přístupových rozhovorech Vondrou, Zielencem i Havlem projednáván bez opory a konzultací s odbornou částí, a soustava TENT tento záměr neobsahovala. I v části EU by byl v té době chápán jako nonsens, stejně jako je chápán bezúspěšně v otázce svojí ekonomiky.

Takže tolik na závěr k tomuto tématu.
<rýpal lesní>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.10.2020 14:26 Reaguje na rýpal lesní
„S Rakouskem dnes prakticky nejde komunikovat,“ vyjadřuje se ještě jednoznačněji Jan Skalický, předseda Asociace Dunaj – Odra – Labe a jeden z nejhlasitějších zastánců projektu.

SAMOZŘEJMĚ není důvod komunikovat, když je to jasné a Rakušáci ty naše pitomce poslali do řitě a odmítají se tím zabývat. A proč by měli??
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

27.10.2020 12:41
Když jsme u baťovských anekdot, tak na ten kanál se spíš hodí tahle: Přijde za Baťou mladý ambiciózní inženýr z vývojového oddělení: "Šéfe, nesu vám super nápad. Zjistil jsem, že obchodníci, co jezdí do Holandska, si odtud vozí dřeváky. Tak jsem vám nakreslil novou linku na 10 tisíc párů denně. Lidi nám utrhají ruce, když si budou moct koupit dřeváky od Bati a nebudou pro ně muset do Holandska."
Odpovědět

28.10.2020 04:22
Po šesti měsících rozvodu a odloučení s mým manželem jsem zjistil, že miluji svého manžela tak každý den, že mi chybí, ale důvod, proč jsme se rozvedli, byl ten, že mě podváděl, měl snoubence mimo naše manželství, takže vedl k našemu rozvodu, odcházel je život, ale nemohl jsem se bez něj obejít, tak jsem si přečetl online, jak doktor Sacre z Afriky pomohl mnoha lidem napravit tam manželství s velkou silou, kontaktoval jsem ho a vysvětlil mu věci , udělal nějakou modlitbu a řekl mi, že můj manžel mě přestane podvádět a on se ke mně vrátí, poté, co dostal hmotnou potřebu pro modlitbu, udělal modlitby a můj manžel se ke mně vrátil, přestal podvádět mě mě miluje a váží si se vším srdcem, je nyní mužem změny a velmi slušným mužem a velmi čestným mužem, takto mi Dr. Sacre pomohl zachránit mé manželství, pokud potřebujete pomoc, kontaktujte ho na čísle WhatsApp +2349076034359 nebo mu pošlete e-mail na adresu Sacretempleofpower@gmail.com

Paní Florence Gabriel
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2020 06:43
Problém je v tom, že dnes zelení svazáčtí aktivisté papouškují moudra, která se rodí v Bruseli. (Podobně jako za komunistů svazáci, mladí komunisté a další aktivisté bez jakéhokoliv svého přemýšlení papouškovali moudra, která se rodila v Moskvě)
A Bruseli se rozšiřování vodní dopravy v Česká republice nehodí. Česká republika podle Brusele má být hlavně levná průmyslová základna pro levnou, rychlou výrobu komponent, logisticky snadno dopravitelnou do zemí Západní Evropy. Kde za využití jen minima práce ty komponenty smontují a sešroubují, na hotový výrobek nalepí cedulku Made in Germany nebo Made in France a prodají zá násobky ceny než za kolik koupili od nás ty komponenty. A toto tvoří v posledních letech základ blahobytu Západní Evropy. Včetně financí házených do žump, co se týká nekritického přijímání migrantů nebo nesmysného zeleného mrzačení třeba energetiky nebo automobilek.
Ale zpět k těm komponentám. Vodní cesty se pro producenta konponent nehodí, nejsou mu k ničemu. Na toto, na rychlou dopravu Just in Time musí být silniční kamiónová doprava nebo maximálně železniční doprava. Ta se u nás má rozvíjet, bez ohledu na působení této dopravy na životní prostředí i na zhoršování zdravotního stavu lidí bydlícíh v dosahu, do stovek metrů od takových dopravních tepen.
Stejně tak Bruselu vadí kanál DOL. Západní Evropa v současné době taky těží z faktického monopolu na zámořskou dopravu díky velkým námořním přístavům, jako je Hamburk, Rotterdam a podobné. Stavbou kanálu DOL by tento monopol na dopravu zámořského zboží do střední Evropy Západní Evropa ztratila, v prospěch přístavů v Polsku a v Černém moři. Proto se snaží Brusel stavbu kanálu DOL sabotovat, co jen to jde a dělá to prostřednictvím zelených ovcí.
Proto u nás zelené ovce a jimi zblbnutí příznivci poslušně podle Brusele bečí.
"Vodní cesty špatné, bééé, jiné dobré, béé"
Zatímco jak autor článku správně vystihl, ve Francii nebo Německu zelené ovce poslušně bečí podle Brusele
"silnice špatné, béé, vodní cesty dobré, bééé"
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2020 07:39 Reaguje na Radim Polášek
Co se týká ekonomické výhodnosti nebo nevýhodnosti DOL, to se dnes exaktně nedá zjistit. Za prvé proto, že se lidská společnost respektive Evropa vyvíjí. Hlavně v dnešní době v podstatě nadcházející ekonomické krize Evropy díky zeleným opatřením, podpoře imigrace atd se nedá predikovat už vývoj, který bude za 5 let. Natož co bude za 30 let. Což je asi tak doba ode dneška, kdy by se kanál DOl vážně začal připravovat, byl za těch 30 let hotový.
Dá se ale predikovat, že téměř za jakéhokoliv budoucího vývoje bude dobré, pokud správně postavený kanál DOl budeme za 30 let mít. Když se uplatní pesimistické předpovědi, ekonomika Evropy se propadne a politika evropských států včetně ekologie bude ovládána zahraničními nástupnickými státy a velkými společnostmi, bude kanál DOl a infrastruktura kolem něho poskytovat práci a obživu, hlavně ve všelijakých drobných podnikáních. Od obsluhy a údržby zařízení, přes drobnou levnou dopravu místních produktů až po drobnější produkci potravin. Ať už ve volném prostoru na polích zavlažovaných vodou z DOL nebo malých vodních plochách napájených z DOL nebo v uzavřeném prostoru všelijakých hydroponických a akvakultur.
Pokud se uplatní optimistiké předpovědi a v regionu střední Evropy nastane vysoký ekonomický růst, kanál DOL se výrazně uplatní v dálkové dopravě zboží a zpřístupní a cenově sníží náklady na dopravu zámořského zboží do střední Evropy i vyváženého zboží vyráběného ve střední Evropě do zámoří.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

28.10.2020 11:05 Reaguje na Radim Polášek
Netahejte do toho politiku, a pokud, buďte konkrétní i s fakty.
A k vašemu příspěvku o energetickém pohledu jsem vám napsal, jak to je.
A přečtěte si článek od člověka, který se posuzováním státních investic živil a má opravdu dlouholetou praxi. Je to poučné. Pokud jste toho schopen.
<rl>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

28.10.2020 11:48 Reaguje na Radim Polášek
Brusel do toho netahejte, aktivita DOL vznikla v Čechách. A Brusel v rámci TENT tuto investici ani neměl zařazenu. Takže ovce jsou spíše ti, které pasou ti šíbři.
Na Hamburk vede schopná trať a je mnohem rychlejší, i s vyšší přepravní kapacitou.
Ale jinak popisujete vcelku správně kapitalismus. Například naše výrobky látek se takto označovaly v Anglii již před rokem 1989, ale byly z toho alespoň devizy.
Současně není tajemstvím, že ony "zelené ovce" jsou odrůdy lidovců, pevně přisátých na systém. Úlohu lidovců lze zmínit i v jiných kauzách, kde životní prostředí pláče.
A sám za sebe, abych vysvětlil, jak se na to sám dívám : "Mě by plavební kanál nevadil, pokud by byl v kategorii 0."
Ale současně dodávám, že ani ten bych nehradil ze svého, protože je to ekonomický nonsens.
Současně by bylo pěkné od vás, aby jste doložil, jak konkrétně Brusel ( EU, EP či Rada ) sabotuje tento záměr. Opravdu bych to chtěl rád vědět, ale buďte konkrétní a doložte fakta.
<rýpal lesní>
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.10.2020 12:12 Reaguje na rýpal lesní
Brusel je třeba zohlednit, protože DOL je proti zájmu starých zemí EU. A železnice je na našem území téměř stoprocentně vytížena. DOL by jí naopak silně ulevil. To samé se týká i silnic (a hlavně dálničních tahů).
Odpovědět
rl

rýpal lesní

28.10.2020 14:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Stávající vytížení české železnice by vyřešilo konečně postavení vysokorychlostní železnice ( VRT či jiný systém ) pro dopravu osobní a dopravu zásilek rychlých, které jsou již běžné v zemích EU, které o rozvoj železniční dopravy dbají, a to mezi regiony Ostrava, Brno a Praha. Alespoň. V letech cca 1995 bylo s velkou slávou přikročeno k přípravě zrychlení na 160km/h na páteřních tratích. Předtím ovšem byla tehdejší vládou neuváženě uvolněna doprava silniční a nynější nákladová lobby se na kapacitě rychlostní a dálniční sítě přetlačují s dopravou individuální osobní. Neschopnost vlád ( ODS ) v budování a stavebnictví je nebetyčná, líp by to zvládnul i Husák a Štrougal v akci "Z" s vlastníma lopatama. Argumentovat že tohle vyřeší DOL je nepochopení současných potřeb dopravy. A ODS má v této věci na hlavě másla na celého Budhu.
K tomu přistupuje to, co jsem popsal v přípravě dopravních staveb. To je realita pane, vše mohu doložit. A byli u toho i konkrétní studovaní svazáci, např. takový Mirek Topolánek. A vexláci. A šíbři. Tečka.

K zohlednění Bruselu - proti zájmu starých zemí to až tolik není, ale třeba zmínění Rakušané nejsou hloupí a do ekonomiky Dunaje vidí. Takže mají určitě přesnější čísla nežli ti autoři studie. Mimochodem, ve Vídni mají filiálku na Kranichberggasse. Odtud ty čísla mohou sehnat. Německé čísla o Rýnu nejsou vůbec příznivé, a v českém prostředí jsou účelově manipulovány. A dělají zbytečně vlny. Čus.
<rl>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

28.10.2020 14:28 Reaguje na Jan Šimůnek
A ještě totéž zkráceně :
Navrhujete řešení, kdy spěchající náklad z automobilů přepravíte nejpomalejší vodní cestou.
O tom, že např. stavebniny patří na železnici, nepochybuji, ale kdo je takto posílá. Všichni spěchají. <rl>

Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 08:35 Reaguje na rýpal lesní
Pokud tu vodní cestu nemáme, tak nezbývá nic jiného, než ty stavebniny poslat po železnici nebo kamionem. A z takové situace se dělá opravdu blbě odhad, kolik z té dopravy by přešlo na vodu. A přidalo se k tomu, co se dnes nepřepravuje, protože to nejde.
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

29.10.2020 13:02 Reaguje na rýpal lesní
Proč tu všichni stále a stále mluvíte jak je vývoz touto cestou neekonomický - ano je - nyní a bude hůře - díky bez uhlíkové Evropě bude prioritou dovoz a na to je třeba se pro budoucí generace připravit.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

9.11.2020 15:59
Pre všetkých zástancov toho kanálu až do Dunaja. Vy si myslíte, že s tým prejdete cez Rakúšanov ? Po tom, čo v tej oblasti nákladne revitalizovali lužnú oblasť Donau Auen s ramenami, mokradiami si to nechajú znova zničiť kanálom DOL ? Zeman a spol môžu spievať pašie.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rakusane-bouraji-zemanuv-sen-o-kanalu-hrozi-ze-se-vyhodi-desitky-miliard-125615
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

9.11.2020 16:29 Reaguje na Jaroslav Pobeha
A úplne som zabudol napísať o revitalizácii Moravy, čo je z hľadiska DOL ešte dôležitejšie ako pripojenie na Dunaj. Realizované v projekte Life+. Predpokladám, že projekt bude pokračovať ďalej.
http://www.life-march.at/sk-en.html
https://slovakia.panda.org/blog/?uNewsID=357353

Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist