https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zuzana-vrbova-konec-uhli-v-roce-2038-co-vlastne-rozhodnuti-uhelne-komise-znamena
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zuzana Vrbová: Konec uhlí v roce 2038. Co vlastně rozhodnutí Uhelné komise znamená?

17.12.2020
Hnědé uhlí, důl Nástup Tušimice.
Hnědé uhlí, důl Nástup Tušimice.
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz
V pátek 4. 12. padlo závěrečné rozhodnutí Uhelné komise. Orgán, který má české vládě radit při procesu ukončení těžby a využívání uhlí, stanovil rok, ve kterém by mělo Česko uhlí definitivně opustit: 2038. V konečném stádiu se Komise rozhodovala mezi roky 2033, 2038 a 2043, přičemž vyšší hranici podporovali především zástupci reprezentující zájmy průmyslu, nižší pak ekologové. Právě environmentální organizace nyní rozhodnutí kritizují, především tedy rozložení sil při debatách v rámci Komise. Zástupci dvou z nich, kteří v Uhelné komisi zasedali, se na protest proti způsobu rozhodování v rámci tohoto orgánu rozhodli již nadále v Komisi neangažovat.
 

Význam rozhodnutí pro Českou republiku

Je nutno zdůraznit, že výstup Uhelné komise není právně závazným dokumentem. Jedná se pouze o doporučení pro českou vládu, které mělo být výsledkem debat odborníků a zájmových skupin a reprezentovat tak nejlepší možnou alternativu pro Českou republiku. Vláda ale není rozhodnutím vázána a v konečném důsledku tak může rozhodnout zcela jinak. Vzhledem k vůdčí roli ministra průmyslu a obchodu a dopravy Havlíčka v rámci Komise lze ale předpokládat, že česká vláda se v případě závazného rozhodování o budoucnosti uhlí doporučením bude řídit. Vláda rovněž počítá se spuštěním nového jaderného bloku v Jaderné elektrárně Dukovany v roce 2036. Výpadek uhelných elektráren by tak měl být novým zdrojem pokryt.

Dle doporučení Komise by tak mělo v roce 2038 Česku být ukončeno využívání uhlí v elektrárnách, stejně tak jako jeho těžba. Aby ale rozhodnutí bylo právně závazné, bude jej muset nyní vláda odhlasovat a poté bude souhlas s rozhodnutím muset dát pravděpodobně i Parlament. To by platilo v případě, kdy by Česko sledovalo německý model, kde byl uhelný phase-out přijat pomocí zákona, se kterým musel vyslovit souhlas federální Bundestag. Otázkou nyní zůstává, zda závazné rozhodnutí vykoná současná, nebo až budoucí vláda, a tedy i Parlament. Je tak pravděpodobné, že se o takto významné otázce bude definitivně rozhodovat až v roce 2022. Uhelná komise by ve své činnosti měla nadále pokračovat a podporovat tak rozhodování v dalších fázích.

Kritika přichází z mnoha stran

Kritici rozhodnutí z řad environmentálních organizací i odborných institucí mají zato, že rok 2038 nebude dostatečný pro plnění mezinárodních závazků, ke kterým se Česká republika zavázala v rámci Pařížské dohody. Kritika se ale ozývá i z řad některých ekonomů. Ti argumentují, že spalování uhlí v elektrárnách se již nyní v některých případech nemusí vůbec vyplácet, a to především kvůli stále zvyšující se ceně povolenky na emise skleníkových plynů. Za každou tunu emisí vypuštěnou do atmosféry totiž provozovatel zařízení musí vyřadit jednu povolenku, přičemž její cena se v současnosti pohybuje kolem 25 eur za tunu. Tyto zvýšené náklady na výrobu by pak pocítili koneční zákazníci, kterým jsou tyto náklady promítány do ceny energií. Dle predikcí totiž bude cena povolenky nadále stoupat (dle Bloomberg NEF například až na 90 eur). Kupříkladu největší česká uhelná elektrárna Počerady přitom v roce 2019 vypustila do ovzduší 4,7 milionů tun emisí skleníkových plynů.

Počerady. 4,7 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně.
Počerady. 4,7 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín

Další kritika zaznívá i na způsob rozhodování Uhelné komise. Ta totiž nakonec rozhodla bez toho, aby byly nejprve zpracovány dopadové studie, které byly zprvu avizovány. I proto se nakonec hlasování o datu ukončení uhlí zdržel například zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, kterému chyběly dopadové studie na zaměstnanost a sociální oblast. Dle ministra průmyslu a obchodu ale bylo nutné dodržet slib vládě ohledně dosažení rozhodnutí do konce roku 2020. Absenci dopadových studií před časem kritizoval například i Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora, kteří rovněž mají v Uhelné komisi svého zástupce.

Rozhodnutí Uhelné komise z pohledu mezinárodního a evropského práva

Ačkoli mezinárodní ani evropské právo přímo nestanoví, k jakému roku by ČR měla ukončit využívání uhlí, je jasné, že aby bylo normám vyhověno, uhelný phase-out musí každopádně nastat. Uvážení České republiky se v tomto směru nevztahuje na otázku, zda by mělo být uhlí vyřazeno, ale kdy by se tak tomu mělo stát. Dle řady studií a emisních modelů pak rychlost útlumu a odklonu od uhlí představuje primární opatření, které lze ke splnění cíle obsaženého v nadnárodních normách, především pak v Pařížské dohodě o změně klimatu, využít. Odborné studie aplikující poznatky zpráv IPCC (např. Analýza Climate Analytics z roku 2019, která je zaměřena na konkretizaci požadavků na útlum těžby uhlí a jeho spalování z hlediska závěrů Zvláštní zprávy IPCC o 1,5 °C) docházejí k závěru, že nejzazším rokem ukončení využívání uhlí umožňujícím celosvětově dodržet čl. 2(1)(a) Pařížské dohody má být pro země EU rok 2031.

Zároveň podle čl. 4 (3) Pařížské dohody mají národní plány, díky kterým má být cíle obsaženého v čl. 2(1)(a) dosaženo, odrážet nejvyšší možné ambice daného státu. Proto pokud je podle odborných podkladů pro Uhelnou komisi pro Českou republiku možné ukončit spalování uhlí v letech 2033, 2038, nebo 2043 (ale nikoliv dříve), podle principu nejvyšších možných ambicí by bylo žádoucí vybrat alespoň nejbližší datum odklonu od uhlí. Současně je nezbytné zvolený přístup podrobně odůvodnit tak, aby bylo zjevné, že z hlediska hospodářské, sociální či energetické situace České republiky nebylo realistické dosáhnout dřívějšího než vybraného data, a to především v situaci, kdy analýzy mezinárodně uznávaných institucí, jako právě například výše citovaná Climate Analytics, naznačují něco jiného.

Je nutné rovněž poznamenat, že v brzké době lze očekávat i zpřísňování evropské legislativy, zvyšování ambicí a postupný posun k vyšší závaznosti pravidel na evropské úrovni v oblasti energetiky a klimatu za účelem dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Takové změny mohou v budoucnu vést mimo jiné k posouzení plánu ČR na útlum uhlí jako nedostatečného a k nutnosti jeho dodatečné a zrychlené úpravy, což může být spojeno s negativními dopady do hladkého průběhu dekarbonizace po stránce ekonomické a sociální.

Zelená dohoda pro Evropu zdůrazňuje důležitost dekarbonizace energetického systému a předpokládá „rychlé vyřazení uhlí a dekarbonizaci plynu“ jako součást plánovaného zvyšování ambicí v oblasti klimatu pro rok 2030. Nedávno představené plány Komise pak konkretizují toto stupňování ambicí tak, aby bylo možné dosáhnout nedávno schváleného cíle snížení emisí o 55 % v roce 2030, a rovněž cíle klimatické neutrality EU do roku 2050. To je ostatně hlavním záměrem připravovaného Evropského právního rámce pro klima (COM(2020) 80 final), který bude mít podobu nařízení, tj. evropského předpisu přímo aplikovatelného ve všech členských státech EU. Na jeho základě bude mít Evropská komise pravomoc posuzovat relevantnost opatření zavedených v členských státech z hlediska dosažitelnosti evropského cíle, a dávat členským státům přímá doporučení na úpravu vnitrostátních opatření, pokud budou shledána nedostatečná.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že nejenom, že ani jeden z cílových roků ukončení využívání uhlí, které jsou předmětem projednání Uhelnou komisí, není v souladu se závazkem ČR podle čl. 2(1)(a) Pařížské dohody, vybrané datum se ani nejeví jako praktické, vzhledem k velmi jasnému směřování evropské energeticko-klimatické politiky.


reklama

 
foto - Vrbová Zuzana
Zuzana Vrbová
Autorka je výzkumnou pracovnicí Centra pro klimatické právo a udržitelnost Akademie věd ČR. Ve svém výzkumu se věnuje energetice, trhu s uhlíkem a klimatickým technologiím.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (81)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

EN

Emil Novák

17.12.2020 08:09
Podobných textů jsem už četl nepočítaně, všechny se podobají jako vejce vejci. V žádném z nich ovšem nebylo napsané to nejdůležitější - jaké zdroje to nenáviděné uhlí v tak krátkém období nahradí, kdo a kde je postaví, a hlavně, kdo a jak je zaplatí.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

17.12.2020 08:42 Reaguje na Emil Novák
Žádný úředník Vám neřekne, jak máte danou věc provést. On jenom řekne, co nesmíte, případně co smíte s velkým finančním postihem. To jste ale už musel vypozorovat.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.12.2020 08:43 Reaguje na Emil Novák
A jak jste pane Nováku předvídavě uvedl v jiné diskuzi, v případě předčasného uzavření provozu některých uhelných elektráren by tak museli být řešeny kompenzace.
Dneska se objevil na oenergetice článek o smlouvách na kompenzaci pro německé hnědouhelné elektrárny. V přepočtu by tato kompenzace měla činit 114 mld. Kč.
Z tohoto pohledu je rok 2038 nastavený zcela vhodně.
Odpovědět
EN

Emil Novák

17.12.2020 08:55 Reaguje na Jaroslav Studnička
Přesně tak. To už právě zastánci dřívějších termínů neuvádějí, že by to znamenalo provozovatele odškodnit, podobně jako se to děje v Německu. Čím dřívější úředně stanovený termín, tím logicky vyšší kompenzace. Přitom zároveň tvrdí, že je provozovatelé dávno před rokem 2038 stejně zavřou kvůli vysoké ceně povolenky. Když to tedy vezmeme do důsledků, tak pokud mají tito zastánci dřívějšího konce uhlí pravdu, tak vlastně lobbují za úplně zbytečné miliardové kompenzace uhlobaronům :-)
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.12.2020 09:07 Reaguje na Emil Novák
No, ono celé to jejich odůvodňování bývá dosti pochybné. I když na laickou veřejnost to působí skvěle.
Další samostatnou kapitolou je jejich prezentace náhradních zdrojů...

Teď jste otevřel pandořinu skříňku :-). Pan Hanzl tedy vlastně lobbuje za uhlobarony, on je ropák :-).
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.12.2020 09:09 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pan Hanzl by si mohl přečíst tento článek :-)
https://www.info.cz/zpravodajstvi/svet/zeleni-a-rudi-ekologisticke-organizace-zapadniho-sveta-jsou-uzitecni-idioti-ciny?fbclid=IwAR2bY6rRZoIKmk4KnWtl9toERYTWU94UItlMvzfvSjrIU5qKUG31nG5HaKY
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 13:40 Reaguje na Jaroslav Studnička
Je to klasický článek o ničem, kdy se doplácá do jednoho pytle několik set? ekologických organizací a prohlásí se něco, co jako oni prohlašují. Což je samozřejmě nesmysl.
Potom se k tomu přidá, co řekl nějaký Číňan a je bramboračka hotová.
Přitom Čína se posunuje v otázce klimatu a uhelné energie velmi rychle dopředu. Před rokem o tm nechtěla vůbec nic slyšet, pak zavedla uhelný strop v roce 30, do kterého se má uhlí budovat, teď už hlásí stop novým investicím už letos a chce snad? už od příštího roku utlumovat.
čort znajet co z nich vypadne příště, ale faktem je, že v objemu nově budovaných OZE jsou světová jednička.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.12.2020 14:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Vždyť vy jste ten článek vůbec nepochopil...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 14:35 Reaguje na Jaroslav Studnička
A musím? Jsem alergický na informace typu "ekologické organizace" něco tvrdí. Je to blbost, protože každá tahle firma tvrdí většinou něco úplně jiného.
Jako třeba že "Češi tvrdí, že nejlepší je k uzenému dýňové zelí". Bum plác.
Odpovědět
EN

Emil Novák

17.12.2020 09:19 Reaguje na Jaroslav Studnička
Kryptouhlobaron :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 13:41 Reaguje na Jaroslav Studnička
Já jsem ryzí ropák programovaný jako ruský bot a píšu to pod pseudonymem Šimůnek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 13:27 Reaguje na Jaroslav Studnička
Naše drahé uhlí.
Kompenzace samozřejmě proběhnou, ale dalo by se to udělat šikovně. Prostě ty peníze dát na rekultivace a hlavně vybudování OZE, především fve v uhelných oblastech postiženými útlumem. Zaměstná to hodně lidí bude to produkovat čistou energii a zabijí se tím 3 mouchy jednou ranou, dnes by řekli win win win.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.12.2020 14:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Prosím vás, opět jste to nepochopil. To jsou zcela jiné kompenzace. Vše co píšete bude muset proběhnout. Kompenzace o kterých píšeme s p. Novákem jsou kompenzace za předčasné uzavření elektrárny, tedy kompenzace za nevyrobenou elektřinu, chcete-li ušlý zisk.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 14:43 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jistě a ty shrábnou uhlobaroni. Proto tvrdím, že byla pitomost prodávat Počerady Tykačovi, protože se stát zase zbytečně prohne.
Odpovědět
EN

Emil Novák

17.12.2020 14:56 Reaguje na Pavel Hanzl
A to si vážně myslíte, že kdyby Počerady ČEZ neprodal, tak by stejné kompenzace ČEZu platit nemusel?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 15:10 Reaguje na Emil Novák
ČEZ patří z více než poloviny státu, takže by si stát platil sám sobě.
Odpovědět
EN

Emil Novák

17.12.2020 16:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže stejnou logikou nevadí, když stát zaplatí ČEZu nový blok v Dukovanech, protože si to vlastně platí taky sám sobě :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 17:01 Reaguje na Emil Novák
Celkem jsem pochopil,že toho mastodonta v Dukovanech asi fakt budeme potřebovat a bez státní podpory by do toho nešel nikdo, to je prodělávka už od začátku. Ale asi neí jiná cesta. Jenom to nesmí stavět ruský mužik, to bychom to mohli zabalit hned.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.12.2020 17:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Pozitivní posun pane Hanzle.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.12.2020 15:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Však vy jste placen uhlobarony, tak že v pořádku, ne :-)?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.12.2020 08:25
Je to pěkný článek jasně ukazující na šílenou klopotnost procesu dekarbonizace, ze kterého nelze vyvodit jakýkoli vývoj pro střednědobou budoucnost, neboť vše je zvratitelné. Výledkem takového přístupu jsou neustálé žabomyšší války mezi environmentalistickými aktivisty a zástupci těžkého průmyslu o nezávazné závazky na snižování emisí CO2 do daleké budoucnosti.

Docela pochybuji, že za takové situace může práce autorky v tomto oboru přinášet jakékoli její uspokojení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 13:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Každý proces ve svobodné a demokratické společnosti je klopotný, což má svoje silná pozitiva. Děsím se jasného a bezvýhrad braného nařízení nějaké totalitní vlády, které mívá taky podobu genocidy Židů, nebo napadení sousedního státu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2020 09:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo, ale vy jste přitom fanatickým propagátorem jediného správného řešení klimatické krize pomocí OZE. Vyznáte se vůbec sám v sobě?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 12:42 Reaguje na Jiří Svoboda
To jste si vymyslel celý. OZE je logicky nejlepší směr (energie neobnovitelná prostě dojde) a je natolik široký, že těžko vymyslíte něco rozumného, co se do něho nevejde.
Třeba tokamak je taky OZE.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.12.2020 19:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč by měla neobnovitelná energie dojít? Veškerá ta "obnovitelná" energie vzniká přeměnou energie z jaderné fúze nebo jaderného štěpení, takže dokud nedojde obnovitelná energie, nedojde logicky ani materiál, díky kterému vzniká. Ten pak můžeme použít rovnou s vyšší účinností.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 20:56 Reaguje na Emil Novák
Nevím, jaké jsou zásoby uranu na Zemi, ale pro průchodem reaktoru už to uran není a neobnovuje se.
Obnovuje se Sluneční energie, která máme na neomezenou dobu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.12.2020 18:20 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Po průchodu reaktorem se z 1000 kg uranu rozštěpí pouze asi 35 kg. Zbylých 965 kg je pořád uran nebo transurany, které je možné dále štěpit a získávat z nich energii.
2) Zásoby uranu a thoria jsou na Zemi tak velké, že by dokázaly pokrýt veškerou současnou potřebu energie celého lidstva do doby, než bude Země pohlcena Sluncem: https://whatisnuclear.com/blog/2020-10-28-nuclear-energy-is-longterm-sustainable.html
3) Ani se nezmiňuji o zásobách lehkých prvků, ze kterých bude dříve nebo později možné získávat energii fúzí.
4) "Sluneční energie" není nic jiného než opět jaderná fúzní energie, která se rozhodně neobnovuje, jen má Slunce dost velkou zásobu vodíku, který je palivem pro jadernou fúzi.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.12.2020 15:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Pojem OZE je vlastně reálně pitomost. Zatím neexistuje žádná energie, která by ke své výrobě nepotřebovala žádné neobnovitelné zdroje. Možná jen pračlověk, když si dělal ohýnek na zahřátí a investoval do něj jen svou obnovitelnou práci (až umře, potomek ho nahradí). Argumentovat u vás logikou je opravdu troufalé!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 19:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Vymýšlet obezličky a pitominky vám jde (mám na mysli celou skupinu), jenže to je možná hlavní důvod, proč nejste schopni pochopit věci důležité. Nejste schopni rozlišit hladinu významnosti a pro stromy nevidíte les.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.12.2020 18:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Pak je v rámci vašeho lesa i JE obnovitelný zdroj, protoře uvolnitelná energie uranu či thoria, co je na Zemi, je obrovská a umožňuje bezemisně překlenout energetické potřeby lidstva na tisíciletí.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

17.12.2020 09:03
Článek bohužel neobsahuje nejdůležitější informaci - USNESENÍ UHELNÉ KOMISE MUSÍ RESPEKTOVAT ZÁJMY OLIGARCHŮ - jinak řečeno zabíjení občanů Česka zplodinami ze spalování nekvalitního českého a německého (Křetínský v Opatovicích) neskončí dokud ukradené doly Tykač nevytěží, a stejně tak neskončí ani devastace krajiny severních Čech.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

17.12.2020 09:22 Reaguje na Pavel Karel
Imperialistické plány zhatí naši vepři boubelatí!

Stalinisto, nějak dlouho jste spal, chtěl by jste zase střílet z Aurory?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 14:44 Reaguje na Pavel Karel
Bohužel, to je důsledkem u nás už celkem dobře domestikovaného fašismu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

17.12.2020 09:35
Ať počítám, jak počítám, tak ani ten jeden dosud neschválený blok
JE Dukovany nenahradí všechny uhelné elektrárny a potažmo i náhradní
zdroje pro vytápění měst doposud prováděné odpadním teplem uhelek.
To nevykompenzují ani všechny střechy pokryté fotovoltaikou a každý
kopec osazený větrníky. A plyn z Ruska? Přes stávající plynovod
přes Ukrajinu a Slovensko stěží stíhá už nyní a plynovod přes Německo?
To bude prvé v pořadí a čekat ve špičce na zbytky? No nevím, kdo to
z těch mudrců domýšlí až do důsledku. Já už nějak dožiju i s tou
elektrocentrálou v garáži a sudem benzínu v záloze. Co budou dělat
ostatní mě ale děsí, protože nežiji na ostrově a vše se vším souvisí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 22:08 Reaguje na Břetislav Machaček
Pokud vím,tak přes Družbu k nám jde asi tak 3% spotřeby plynu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.12.2020 09:36
Stále to opakuji - dejte šanci jádru a mezipřechodné období lze řešit dovozem elektřiny z Ruska . Tak můžeme své závazky v pohodě naplnit.
Snad rusobijci nespadnou ze židlí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 13:52 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jádru nikdo nebrání, ale postavit to nelze z důvodu totální neschopnosti téhle vlády a dovoz elektřiny z Ruska je úplná blbost, protože je to děsivě daleko a stejně na to nejsou dráty. Navíc Rusi to dělají z uhlí (což my umíme taky).
Zcela běžně se přece odebírá levná elektřina z Německa. Nemáte na skladě ještě nějaký nesmysl? Třeba zamoření radioaktivitou celé zeměkoule při výstavbě gigamegaterra výkonu nových JE?
Odpovědět
MG

Milan G

17.12.2020 22:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Souhlas a kdyby se to povedlo, tak externalitou by bylo to, že by pár lidí klepla pepka a další externalitou by bylo to, že by to dost lidí potěšilo :-))
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.12.2020 10:38
Od Pařížských dohod lze odstoupit, a lze odejít i z EU. Lze odstoupit i od fašistické smlouvy na "emisní povolenky".

Prostě, pokud nám ekologové společně s pochybnými bruselskými úředníky budou blokovat výstavbu JE, tak to uhlí budeme muset spalovat i po roce 2038. Protože jinak bychom v zimě pochcípali (vyjma pár vyvolených, kterým je to jedno, a tudíž tyhle prasečiny prosazují).

Je ovšem otázka, zda za těch 18 let ještě nějaká EU vůbec bude, zda se do té doby nerozesype stejně, jako před 21 lety "tábor míru a socialismu, budovaný 'na věčné časy'". Bruselští soudruzi pracují na tom, aby se většině obyvatel EU stalo žití pod jejich vedením stejně "příjemné", jako čechoslovákům život pod normalizačním režimem soudruhů Husáka a Jakeše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 15:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Lze celou ČR zrušit a prohlásit se za ruskou gubernii na věčné časy a nikdy jinak. Takhle by skončilo vystoupení z EU i NATO.
Mělo by to obrovskou výhodu: mohli bychom se vymastit na všechny "buzerace z Bruseli" a začít zase čadit uhláky bez čištění, smrdět starými dýzly, mohli bychom zase lít ropné deriváty přímo do řek a ráno by byl sníh zase úplně černý. Já se fakt těším.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.12.2020 15:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevšiml jsem si, že by se tyhle věci před naším vstupem do EU děly.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 17:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak v Brně se za komára skutečně děly. Vy jste byl asi vždycky ropák, takže vám to nevadilo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 09:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Celé devadesátky jsme "nebyli za komára" a nebyli jsme ale ani v EU. Bylo to asi nejlepší období našich moderních dějin, srovnatelné s érou první republiky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 12:50 Reaguje na Jan Šimůnek
To možná ano, ale celé jelo pod heslem "zpátky do Evropy" a ODS razila heslo "vstup do EU do roku 2000". Vše, co dodnes funguje se kopírovalo z Evropy, zákony byly dělané už tak, aby nebyly problémy při vstupu.
Naše brždění a dnes už vyloženě zaostávání není způsobeno EU, ty příčiny jsou úplně jinde.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 15:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Příčinou (či spíš žábou na prameni) je jednoznačně EU. Že se to nedělo před naším vstupem je jen o známém úsloví o zpěvu a chytání ptáčka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 16:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Jak to, že ostatní státy v EU prosperují (Polsko i Slovensko nás už dohnaly, Baltici jakbysmet) a státy, které jsme my doháněli velmi svižně (Rakousko, Německo) se nám zase vzdalují??
Máte zase chybu v předpokladu, jka dycky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2020 09:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je, že se jedná o státy s vysokým podílem zemědělství, kde situace není tak katastrofální. Oproti tomu my máme procentuálně nejvíc průmyslu v ekonomice v rámci celé EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 09:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Tyhle státy rychle rostou a o nějaké katastrofě se hovoří jen u nás.
PROČ?
Fašistická vláda likviduje malé podnikání, což je základ VŠECH prosperujících ekonomik v naší civilizaci.
Odpovědět
ig

17.12.2020 10:53
"Centrum pro klimatické právo a udržitelnost Akademie věd ČR"

Bože na nebi, tohle taky platíme z našich daní ???
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 15:08 Reaguje na
Kdyby jen to. Platíme nepředstavitelné miliardy mafii soudruha estébáka.
Odpovědět
ig

17.12.2020 10:56
Jinak odpověď na otázku naznačenou v nadpisu zní "NIC". Všichni zúčastnění jen mařili svůj čas (ne-li něco horšího), protože pokud nebudeme mít dost jiné energie, žádný odklon od uhlí se nekoná, ať už zní doporučení a rozhodnutí jakkoliv. A pokud tu jinou energii mít budeme, uhlí zanikne samo i bez nátlaku všemožných komisí, jak se to teď děje v USA.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.12.2020 12:56 Reaguje na
Souhlas. Řekl bych že podpora OZE je nastavena dosti vysoko, stát chce stavět nové jaderné bloky (je jistě otázka, zda proto dělá dost a dobře) a od uhlí odejdeme až odejdeme. Čím více klacků od "zelených" pod nohama jádra, tím to bude později.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 17:08 Reaguje na Jiří Svoboda
Problém dnes nejsou zelení, ale děsivý tlak z Ruska, které pojmulo tu JE jako mocenskou záležitost a chce nás právě přes ni krutě vydírat. Naštěstí dost politiků to vidí a nechtějí vůbec Rusy do tendru vzít. Pokud by je vzali, žádný tendr by se už dělat nemusel, oni ho zkorumpují nebo podseknou, vsjo róvno.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 09:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Rusko staví JE v řadě zemí po celém světě a nikoho krutě nevydírá. Daleko větší je riziko závislosti na německých přetocích z OZE a přes Německo dodávaném ruském plynu z Nord Stream II.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 13:26 Reaguje na Jan Šimůnek
V různých zemích jako Bangladéš nemá mocenské ambice, kdežto u nás ANO.
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=699611
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2020 09:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak to tak všechno víte?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 13:21 Reaguje na Jiří Svoboda
Mám přece noty z Kremlu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.12.2020 16:01 Reaguje na Pavel Hanzl
To působíte jako tamní agent, že je máte?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 19:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Jistě, programuji bota Šimůnka....
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

17.12.2020 16:56
Pěkný přehledový článek. Děkuji.
No, je třeba začít. Už včera.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2020 09:38 Reaguje na Katka Pazderů
Ale ten článek spíše ukazuje, že začít je téměř nemožné. Zelení, ekofanatici a Rusofobové by třeba mohli přestat házet klacky jádru pod nohy a situace by se zprůchodnila.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

17.12.2020 17:09
Na jedné straně mám klimatické právo, na druhé straně fyzikální zákony. To je skoro na referendum.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.12.2020 17:16 Reaguje na Karel Tejkal
Neobrací se Albert Einstein v hrobě :-)?
Odpovědět
ig

17.12.2020 21:53 Reaguje na Jaroslav Studnička
Myslím, že v tomhle případě se obrací v hrobě už Archimédés :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.12.2020 22:11 Reaguje na
Oba nechápou, že se lidí dočiata zbláznili a chtějí se uvařit jen ze zblbnutí z ropy a uhlí, když mají tolik možností v čisté energii.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 09:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě proto, že ta "čistá energie" není nic jiného, než žvástání ekologických hochštaplerů. Úplně stejná,jako různé "zázračné motory", které frčely na konci 19. století, nebo perpetua mobile, která se opakovaně zkoušela od středověku po průmyslovou revoluci. A nic z toho, pochopitelně, nefungovalo. A nebude fungovat ani ta podvodná "čistá energie".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 21:28 Reaguje na Jan Šimůnek
Žvástání tady provádíte jenom vy.
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecko-letos-vyrobilo-vice-nez-50-elektriny-oze-solarni-elektrarny-dosahly-noveho-rekordu/
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2020 09:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Většina té výroby byla v době, kdy tu elektřinu nikdo nepotřeboval, takže se objevovaly nízké až záporné ceny. Pokud tyto situace odečtete, tak nevyprodukovali percentuálně z OZE snad ani polovinu.

Za komára se také vyráběly "podle plánu" traktory, a ty se pak, protože je nikdo nechtěl, vyvážely na obrovskou plochu vedle fabriky, kde postupně rezavěly a rozpadaly se. Ta výroba elektřiny z OZE je něco podobného, akorát se analogie toho zrezavění odehrává ve zlomcích sekundy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 19:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Dvakrát špatně jak dycky.
Ta elektřina se spotřebovala komplet, protože svítí v denní špičce a fučí skoro pořád. A proto, že těch kapacit je už hodně, tak jde cena až k nule. A toho využívající obchodníci a nám tlačí za 5.50 kč proud, který koupí za hubičku. Proto taky naše uhláky vyrábí stále méně.

Naše Zetory se vyvážely asi do 65.!! zemí světa, ovšem neprodávaly se ale dodávaly. Skoro nikdo to neplatil, jmenovalo se to "socialistická ekonomika" a zákonitě to celé řachlo.
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.12.2020 21:07 Reaguje na Pavel Hanzl
To jste opět jako vždy na omylu. Německo v posledních letech vyplácí kolem 600 milionů Eur ročně provozovatelům převážně větrných elektráren za elektřinu, kterou by mohli vyrobit a nevyrobí, protože ji není jak přenést k zákazníkům.
https://oenergetice.cz/nemecko/stabilizace-prenosove-soustavy-prisla-nemecko-druhy-rok-sobe-15-miliardy-euro
To samé se děje i v jiných zemích např. v Británii nebo v Dánsku.
Odpovědět
MG

Milan G

17.12.2020 22:50
Opakuje to co tady říkám už delší dobu, pokud začne s povolenkami manipulovat parazitická evropská komise tak uhelky zavřou už zítra. Tak by mně docela zajímalo, jestli by i v tomto případě mohli provozovatelé požadovat ušlý zisk. A pokud ano tak na kom, např. čeští producenti. Zároveň jestli je taky MŽp, jako příjemce peněz z emisních povolenek připraveno na mnohamiliardový výpadek.

Jinak text jehož výpovědní hodnota se limitně blíží k nule. Toto vše už tady bylo nepočítaně napsáno a jak správně napsal p. Novák, vůbec neřeší co dál až skončí uhlí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 09:39 Reaguje na Milan G
Bude třeba odstoupit od smluv, které ty emisní povolenky řeší a přestat jimi křivit trh. A pokud to nepůjde jinak, tak odejít z EU, nebo (lépe) aktivně iniciovat její rozpad.
Odpovědět
MG

Milan G

18.12.2020 18:39 Reaguje na Jan Šimůnek
Souhlas, včera bylo pozdě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.12.2020 21:10 Reaguje na Jan Šimůnek
Tohle tvrdí v Kremlu už 20 let. Zkuste se tam zeptat, proč se pořád nic neděje?
S brexitem mohutně hulákali, že nastane lavinový efekt a EU se rozpadne. Opak je pravdou, tyhle tendence už v EU silně zeslábly.
Ale přibyl další zájemce o vstup, latentně Bělorusko.
Jak je možné, že Ruské satelity se snaží mermo moci odtrhnout a vstoupit do EU? Ukrajina, Gruzie, Belarus, už snad i Moldávie.
Kde udělali soudruzi chybu?
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2020 09:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Jakmile GB začně prosperovat, tak ty tendence zase půjdou nahoru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 10:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Zbožné přání ruského bota.
EU prosperuje velmi dobře, s koronáčem je vidět obrovský význam spolupráce na nadnárodní úrovni, dostali jsme ventilátory, materiální pomoc v dost výrazném rozsahu, i zdravotncký personál atd. atd. Teď můžeme očkovat vakcínou, kterou nakoupila EU a rozděluje ji. Jako ČR bychom nedostali ani ťok, samozřejmě.
A taky jsme nikomu nepomohli ani na jaře, kdy jsme byli nejlepší a žádali Španěláci, nepřispěli jsme prakticky vůbec na vývoj evropské vakcíny (sama Angelina Jolie dala víc, než celá ČR) atd. atd. atd.
Tohle odporné jednání je právě produkt aktivity ruských operativců ve vedení naší země a estébáctvím parapremiéra.
Odpovědět
MG

Milan G

19.12.2020 15:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Pak taky ještě chce do eu, latentně jak jinak, Burkina Fasso, Pobřeží slonoviny, Ohňová země a Kygyzstán.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.12.2020 05:59
Pokud bychom udělali myšlenkový pokus toho druhu, že se Rusům podařil technologický průlom a nabízejí technologii - zdroj el. energie s libovolným výkonem a 0vými odpady /nejaderná technika/ za rozumný peníz s dobou výstavby jeden rok , potom jsem přesvědčený, že by v EU neuspěli .

Brusel má přece European Green Deal a Ekolist má pana Hanzla.
Vše co je z Ruska má zákaz.
Zaplať bůh, že touto slepotou netrpí Němci a s Ruskem obchodují až se práší za kočárem. Výsledkem bude německá ekonomická kolonizace střední a východní Evropy . Asi si nic jiného nezasloužíme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 07:52 Reaguje na Miroslav Vinkler
V historii všechny nové a dobré technologie uspěly a neexistuje jediný důvod, proč by neuspěly i tentokrát. Green deal přece vůbec o technologii není, ten je o ničení ŽP. A pokud by měla ta nová technologie příznivý účinek, okamžiteě se rozšíří.

NIC z Ruska nemá žádný zákaz, jen je zakázán export vojenského materiálu do Ruska.

Nevím, co chcete kolonizovat třeba u nás. Konigreich Bohmen byla přece už od sv. Václava Německá země, Český král byl leníkem Císaře Německého (pokud nebyl sám Císařem) a jednu dobu (za Karla IV) byly Čechy centrem Císařství, Praha byla budována jako jeho hlavní město a císařské insignie byly uloženy na Karlštejně.
Těžko budete kolonizovat kmenové německé (později Rakouské) území....
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2020 09:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Green Deal není o technologii. Souhlas. Je to bezcenné ideologické žvástání, neschopné udělat cokoli pozitivního. I spálení kbelíku uhlí v kamnech přinese něco víc.

Mimochodem, ty lenní vztahy byly ve středo-*--věku trochu složitější. Stoletá válka mezi Anglií a Francií (ta, co ji vyhrála Johanka z Arcu) vznikla proto, že francouzský a anglický král byli sobě vzájemně lenníky. Protože některá anglická území na západě Francie patřila anglickému králi (jako dědici Viléma Dobyvatele, který měl svou základnu původně v Normandii), ale byla lenně podřízena francouzské koruně, jiná území na západě Francie byla zase původně anglická, a když je francouzský král získal (koupě, sňatky apod.), stal se lenníkem francouzského krále. A vznikl propletenec, který nakonec řešilo sto let válčení.
Takže lenní vztah k císařství, navíc uplatňovaný jen v dobách oslabení českého státu, žádnou podřízenost reálně neznamenal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.12.2020 09:52 Reaguje na Jan Šimůnek
Nevím, proč tady šermujete Francií a Anglií, my byli vždy Německá země.
Náš vztah k císařství byl zcela jasný, VŠECHNO k nám přicházelo ze západu (z Bavorska nebo Saska, případnšě z Rakous). Právo, státní zřízení, řemesla, ritus, vzdělanost, umění, architektura, technologi, pouze jazyk byl částečně slovanský.
Od 15. století se císařství začalo dělit na říši Habsburskou a Německé státy, my připadli (naštěstí) pod Habsburky, což bylo potvrzeno na Bílé hoře.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist