https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/certifikovany-navod-na-zachranu-ceske-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Certifikovaný návod na záchranu české přírody

28.1.2024 05:57 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Michal Köpping / Česká krajina
Ministerstvo životního prostředí certifikovalo dokument Metodika přirozené pastvy velkých býložravců poskytuje návod k přírodě blízké a finančně efektivní ochraně velkých krajinných celků, který pomůže výrazně zlepšit ochranu přírody v České republice. Informuje o tom Dalibor Dostál ze spolku Česká krajina.
 
„Velcí býložravci byly po stovky tisíc let součástí naší přírody. Jejich vyhubení člověkem v posledních staletích vytvořilo v krajině nepřirozený stav, který vedl k oslabení nebo zhroucení celé řady přírodních procesů. Velcí kopytníci totiž nebyli pouze jednou z mnoha skupin organismů, které se v přírodě vyskytovaly. Byli to takzvaní ekosystémoví inženýři, kteří naši přírodu zásadním způsobem ovlivňovali a spoluutvářeli,“ vysvětlil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Právě obnova přírodních procesů činností velkých býložravců je důležitou součástí dvou hlavních výhod přirozené pastvy velkých býložravců: pomáhá s rychlou obnovou a dlouhodobým udržováním biologické rozmanitosti, navíc s výrazně nižšími náklady než jiné způsoby managementu krajiny. „Proto je přirozená pastva vhodná k péči o velké krajinné celky o desítkách, spíše však stovkách či tisících hektarů,“ zdůraznil Miloslav Jirků.

Více než třísetstránková publikace s názvem „Přirozená pastva velkých býložravců: Metodika přírodě blízkého a dlouhodobě udržitelného managementu“, kterou Ministerstvo životního prostředí ČR certifikovalo a zveřejnilo na svých webových stránkách, by se tak měla stát novou biblí českých ochránců přírody. „Ani ochraně přírody se nevyhnou úspory finančních prostředků v důsledku ekonomické krize posledních let. Bez přirozené pastvy velkých býložravců, která je nízkonákladovým řešením, nebude možné péči o rozsáhlé krajinné celky zajistit,“ doplnil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Oproti prvnímu vydání z roku 2015 zahrnuje nová publikace deset let praktických zkušeností z fungování rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice a z další více než desítky lokalit v celém Česku, kde se přirozená pastva velkých kopytníků prosadila. Aktualizované vydání nejen zpřesňuje některé praktické stránky tohoto způsobu ochrany přírody, ale mělo by především zajistit bezpečnější a stabilnější prostředí pro rezervace velkých kopytníků v České republice. „První roky praxe ukázaly, že chybné uchopení tohoto konceptu ze strany jednotlivých úředníků může tento způsob ochrany přírody výrazně prodražit nebo dokonce téměř znemožnit. Právě proto metodika označuje některé dosavadní úřední postupy jako nežádoucí a dokládá, že vedou ke zvyšování nákladů a poklesu biologické rozmanitosti přírodně cenných území. Metodika by se tak měla stát také nástrojem pro všechny úřady a úředníky ochrany přírody, kteří budou s přirozenou pastvou velkých kopytníků pracovat,“ zmínil Dalibor Dostál.

Mezi nežádoucí postupy metodika zařazuje především vytváření takzvaných nepasených zón v rámci rezervací velkých kopytníků. Vědecké výzkumy totiž prokázaly, že namísto záchrany vzácných druhů v nich dochází k přesnému opaku, tedy výraznému úbytku ohrožených organizmů vlivem pokračujícího zarůstání. Jakkoliv mohou mít nepasené zóny smysl na malých lokalitách, na rozsáhlých pastvinách nemají pozitivní vliv, a navíc výrazně zvyšují provozní náklady. Dalším nežádoucím postupem je kosení takzvaných nedopasků. U celoroční pastvy jsou nedopasky důležitým přírodním fenoménem. Jsou nezbytnými zdroji zimní pastvy a zároveň nenahraditelnými zimovišti a úkryty řady organizmů. Odstraňování nedopasků na celoročních pastvinách je tak v přímém rozporu s udržitelným přístupem k péči o krajinu i s podporou biodiverzity. Kosení zároveň ohrožuje některé pozdně plodící vzácné rostliny vázané na pastevní ekosystémy.

Metodika také vyvrací jeden z mýtů české ochrany přírody, tedy že přirozenou pastvu velkých býložravců je třeba doplňovat dalšími typy managementů, jako jsou pojezdy těžké techniky nebo pastva hospodářských zvířat. „Pastva velkých kopytníků bývá někdy mylně považována za jeden typ managementu, který je potřeba doplňovat dalšími, technickými opatřeními. Ve skutečnosti činnost velkých kopytníků zahrnuje nejen plošné odstraňování nadbytečné bylinné biomasy včetně stařiny, ale také časoprostorově pestrou škálu žádoucích disturbancí. Disturbance, tedy různě intenzivní narušování vegetace a půdy významně podporují biodiverzitu V podání velkých kopytníků jsou disturbance velmi různorodé. Jde například o ekologicky velmi důležité narušování travního drnu prachovými koupelemi, vyšlapáváním stezek, vytvářením minerálních lizů, či plošným sešlapem v místech jejich častého pohybu. Činnost velkých kopytníků rovněž dlouhodobě udržuje ekologicky funkční periodické tůně, tedy biotop, který byl donedávna mylně považován za zcela závislý na činnosti těžké techniky. Velcí kopytníci rovněž dlouhodobým okusem a olamováním větví dřevin vytvářejí zdroje mrtvého dřeva či specifické hnízdní mikrobiotopy pro některé druhy ptáků. V neposlední řadě jsou velcí kopytníci důležitými šiřiteli semen rostlin a zajišťují distribuci živin v ekosystému,“ vypočítal Miloslav Jirků některé přínosy.

Přirozená pastva je tak komplexním typem managementu. „Prakticky jediné doplňkové zásahy jsou třeba na odstraňování negativních vlivů lidské činnosti v krajině. Prvním je eliminace invazních druhů zavlečených člověkem a druhým odstraňování křovin, jež představuje celosvětový problém související se změnami klimatu a zvýšenému spadu dusíkatých látek z dopravy, průmyslu a energetiky,“ shrnul Dalibor Dostál. Třetí oblastí je odstraňování černých skládek a zbytků staveb, které se však řeší jen v prvních letech po vzniku pastevních rezervací a týká se primárně bývalých vojenských prostorů.

Na vytvoření metodiky spolupracovali špičkoví experti. Autorem právní kapitoly je vedoucí Katedry práva životního prostředí Univerzity Karlovy Vojtěch Stejskal, autorem předmluvy je Karel Prach z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, oponentury publikace zpracovali Milan Chytrý, ředitel Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně, David Storch z Centra pro teoretická studia a předseda výboru České společnosti pro ekologii, a Pavel Kindlmann z Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Navázali tak na oponenty prvního vydání, kterými byli Ondřej Sedláček z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Martin Ernst z Ústavu lesů a myslivosti Ústav ochrany lesů a myslivosti Mendelovy univerzity v Brně. Kapitoly o jednotlivých lokalitách vytvořili provozovatelé či odborní garanti pastevních rezervací velkých kopytníků v několika regionech České republiky.

Certifikovaná metodika je k dispozici na stránkách ministerstva životního prostředí, ke stažení je také na webu ochranářské společnosti Česká krajina v sekci Publikace.

Certifikovaný dokument navazuje na první verzi metodiky, která vyšla v roce 2015 pod názvem „Alternativní management ekosystémů - Metodika zavedení chovu býložravých savců jako alternativního managementu vybraných lokalit“. Její druhé vydání shrnuje vědecká východiska pro používání velkých kopytníků v ochraně přírody, pravidla dobré praxe přirozené pastvy a návody na její technické zajištění, i praktické poznatky o vlivu na různé typy přírodních stanovišť.

„Ministerstvu životního prostředí patří velké poděkování za dlouhodobou podporu přirozené pastvy velkých kopytníků i certifikaci druhého vydání metodiky, které by mělo pro tento typ ochrany přírody vytvořit dlouhodobě bezpečné a stabilní prostředí, bez kterého se neobejde,“ ocenil přístup resortu Dalibor Dostál. Poděkoval také všem spoluautorům metodiky, včetně dlouhodobých fotografů milovické rezervace, kterými jsou Michal Köpping a Vojtěch Lukáš, i vlastníkům pozemků, kteří pro současné rezervace velkých kopytníků poskytli potřebné plochy, a institucím i dárcům, kteří financovali jejich vznik a rozvoj.

Metodika upozorňuje také na to, že se pastva velkých kopytníků nesnaží vytlačit z ochrany přírody jiné typy managementu, jako je kosení, pastva hospodářských zvířat a podobně. Zatímco pastva velkých býložravců výborně funguje na velkých plochách, různé nástroje aktivního managementu budou vždy nezbytné v maloplošných lokalitách o rozloze několika hektarů. Právě úspora díky pastvě velkých kopytníků na rozsáhlých územích může přinést více peněz pro aktivní management malých lokalit. „Oba typy managementu si tak nekonkurují, ale velmi vhodně se doplňují,“ uzavřel Dalibor Dostál.

Ochranářská společnost Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět prostřednictvím portálu darujme.cz/krajina.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (54)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

28.1.2024 09:00
A to je dobře ?
Předkové na to měli domácí zvířectvo, pro další použití a né na parádu !
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.1.2024 09:21 Reaguje na smějící se bestie
Už jsem vám jednou psal, že největší rozdíl je v zákonech EU. Pastva domácí zvěře podléhá hromadě zákonů o péči, aby to nebylo hodnoceno jako týrání. Divoká zvěř v oboře se musí postarat hlavně sama o sebe.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.1.2024 09:35 Reaguje na Slavomil Vinkler
I "divoká zvěř" lze konzumovat a ne ji nechat uhynout stářím.
Znám mnoho chovatelů polodivokých velkých kopytníků, kteří
je celoročně pasou, ta končí na talíři a nikoliv v kafilérii. Plýtvání za státní peníze(daně=dotace) je zhovadilost!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.1.2024 09:41 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ještě dodám, že nazvat OBORU REZERVACÍ je ÚČELOVÁ LEŽ, aby
obešli řadu předpisů pro provozování obornictví. V obou těch
oplocených zařízeních se chová "divoká zvěř" jen s tím
rozdílem, že z obor končí na talíři a z "rezervace" pouze
v kafilérii a že obora je podnikání na riziko provozovatele, kdežto "rezervace" dotovaným " neziskovým" zařízením.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.1.2024 11:51 Reaguje na Břetislav Machaček
1*
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.1.2024 16:43 Reaguje na Břetislav Machaček
Já bych řekl, že není zákon dát ulovenou zvěř k prodeji. Ale 30letého zubra bych nejedl. To bude jako Lieskovecká kráva.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.1.2024 16:44 Reaguje na Slavomil Vinkler
nedát
Odpovědět
RP

Radim Polášek

29.1.2024 10:07 Reaguje na Slavomil Vinkler
Není nejedlé maso. je jenom nevhodně připravené maso.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.1.2024 12:30 Reaguje na Radim Polášek
Mně se nejvíc zamlouvá to, co napsal níže Slovan: „Můj názor je, že uhynulá zvířata z těchto rezervací by měla být zadarmo předána do různých ZOO - ta ušetří za maso a zvířata samotná poslouží ochraně přírody i po smrti...“
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.1.2024 10:42 Reaguje na Majka Kletečková
No žádné zoo si nedovolí zkrmit uhynulé zvíře.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.1.2024 09:30 Reaguje na smějící se bestie
Pak tu máme kilo hovězího za 250 a za likvidaci stářím uhynulých
"divokých" velkých kopytníků zaplatíme kafilérii. Opravdu moudré
"certifikované" plýtvání. Však na to z těch 250 Kč odvádíme cca
30 Kč pouze v DPH a další peníze na to posílají z daně ze zisku
producenti masa. Něco pak i dopravci a další v celém řetězci
zpracování a obchodu. Takže na tu dotovanou hru na divočinu
a na ty kafilérie je peněz dost. Pan Dostál si svůj "rybník"
určitě "nevypustí", ale spíše postaví další a další, dokud mu
to budeme z našich daní (a někteří i z darů)investovat. Dobře
vymyšlené podnikání za peníze daňových poplatníků!
Odpovědět
Sl

Slovan

28.1.2024 11:48 Reaguje na Břetislav Machaček
Prostě vás hrozně štve (slušně řečeno), že toho zubra nebudete mít na talíři :-D
Můj názor je, že uhynulá zvířata z těchto rezervací by měla být zadarmo předána do různých ZOO - ta ušetří za maso a zvířata samotná poslouží ochraně přírody i po smrti. Samozřejmě pokud to schválí veterinář. Mnohem lepší využití než u Machačka v žaludku.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.1.2024 17:21 Reaguje na Slovan
Já mám ještě lepší nápad a bez veterinářů. Do té
"rezervace" pustit vlčí smečku a dva medvědy. Bude
to jako v divočině i s predátory! To bude paráda
vidět, jak to má fungovat v přírodě podle ochranářů!
Nebo jsou tam predátoři nežádoucí? Oni by zubrům
vadili?
Odpovědět
Sl

Slovan

28.1.2024 18:00 Reaguje na Břetislav Machaček
Vypusťte je třeba na Šumavu a uvidíte, že jim ani ti vlci s medvědy nebudou vadit. Nemusíte se o ně bát. V Poloninách se třeba zubrům daří velice dobře i s vlky a medvědy. Stejně tak v Rumunsku, Polsku a dalších zemích, kde žijí ve volné přírodě.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.1.2024 11:11 Reaguje na Slovan
Nebásněte v Česku o zubrech ve volné přírodě
a zkuste ty vlky chovat místo obory v Srní v oboře v Milovicích. Zubři na volno na Šumavě nevadí a vadí jeleni a srnčí? Víte co udělá
s mladými stromy zubr? Já to v Bělověži viděl
i u stromů starých deset let a pochopil jsem,
proč je naši předci nechtěli ve volné přírodě.
Viděl jsem tam i pole s obilím po návštěvě
zubrů, kde bylo "sklizeno". Viděl jsem fotky
ze srážky aut se zubry a jak dopadli řidiči
i zubři. Vaše sny o divočině v Česku jsou
nereálné a doslova šílené, protože tu nejsou
ty obrovské řídce a nebo vůbec obydlené hory
a prostory jako v zemích o kterých tu básníte.
A i tam to není idyla, ale vynucený kompromis
a ze strany místních to strpět. Pro vás i pro
mne to byl výlet na pár hodin do divočiny, ve
které ti lidé musí celý život žít a mají na
to podobný názor, jako lidé v pohraničí na vlky a na medvědy. Pro nezúčastněné je to
prostě paráda, ale pro zúčastněné utrpení!
Odpovědět
Sl

Slovan

29.1.2024 12:23 Reaguje na Břetislav Machaček
Proč by měl kdokoli vypouštět vlky do malé (3 km2) oplocené rezervace? Nevím o co se tu furt snažíte…
Vlk se tam ale dostat může, jsou tam průchody, přes které se sice nedostane zubr, ale srnec a tedy i vlk ano.
Vidíte, v Polsku (hlavně v okolí toho Bělověže) s nimi dokáží normálně žít, takže by se to zvládlo i na Šumavě. Relativně rozlehlé a řídce obydlené území to je.
Vy lidi z pohraničí “znáte” maximálně z internetu. Já jsem jedním z nich a jsem obrovsky rád, že tu třeba vlk je. Jednou se mi snad poštěstí a uvidím ho v přírodě i já. Tedy žádné utrpení. Tak si ty kecy laskavě neobhajujte lidmi z pohraničí. Je to čistě váš názor. Nic víc. Pro mě by bylo utrpením být třeba váš soused…
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.1.2024 12:43 Reaguje na Slovan
Souhlasím. Ohrada kolem milovické rezervace je prostupná i pro vlky a uvnitř rezervace už byl vlk na fotopasti zachycen.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

29.1.2024 21:47 Reaguje na Slovan
Tak ted musím já dát 1+
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.1.2024 12:44 Reaguje na Slovan
Také si myslím, že zubr by se na Šumavu hodil a doufám, že se tam jednou vrátí.
Odpovědět
FT

Filip Tesař

31.1.2024 16:05 Reaguje na Břetislav Machaček
I intenzivně obhospodařovaná kulturní krajina potřebuje přirozenější ostrovy, které jsou útočištěm mnoha živočišných i rostlinných druhů. Takové ostrovy fungují nejlépe, když jsou tam živočichové mikroskopičtí, drobní, střední i velcí, prostě celá pyramida, pak fungují také všechna bylinná patra a půda. Pastva tohoto typu je možná levnější než řízené vypásání a sečení a přitom udělá lepší službu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

2.2.2024 10:45 Reaguje na Filip Tesař
Nechápu jednu věc! Jak tu mohly ty rostliny přežít
300 let bez zubrů, divokých koní a praturů, kdy se
tu pásly pouze domácí zvířata a volně žijící zvěř?
Dokážete mi to vysvětlit?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.1.2024 18:22 Reaguje na smějící se bestie
Vůbec to není EKO. Nikdo a nikde se neřeší úplně zbytečné vytváření skleníkového metanu. Ti vědátoři riskují svou existenci.
Odpovědět
va

vaber

28.1.2024 09:51
já nevím zdali velké kopytníky potřebujeme, co a kde se budou spásat?
vždyť máme přemnoženou zvěř která nám prý ničí lesy a je nutno ji vystřílet,
máme kravičky a další domácí zvěř co dnes spásá velké plochy,
ale nová metodika to vše vyjasní a každý sedlák ji dostane jako povinnou četbu
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.1.2024 16:40 Reaguje na vaber
Zvěř je většinou přemnožená jen z pohledu produkčních plantáží dřeva. V rezervacích je jí málo. Původní krajina před vyhubením velké zvěře lidmi byla spíše podobná řídkému lesu. NPR, bývalé vojenské újezdy atd. by mnoho zvěře snesly
Odpovědět
RP

Radim Polášek

29.1.2024 10:17 Reaguje na Slavomil Vinkler
V dnešní krajině je problém, že tam jsou na jedné straně intenzívně obhospodařované pole a ta ihned přecházejí v lesy. Kromě prasat ostatní zvěř tak nemá prakticky jinou pastvu než vysázené stromečky. Proto i kdyby byl jeden kus zvěře na víc kilometrů čtverečních, bude zvěř chodit na stromky a bude se na nich pást. Zvěř potřebuje mezi lesem a zemědělským polem přechodnou plochu, kde se může pást. Od pole to mohou být pole osetá pícninami a od lesa to mohou být přechodné zatravněné plochy, ideálně přes léto sekané.
V přírodní krajině to kdysi byla lesostep, střídavě lesy, křoviny a tráva, kd mohla být hustota zvěře až víc kusů na každý hektar bez známek vyčerpání krajiny a hladovění zvěře.
Jestli má být počet zvěře v lese přiměřený, je vhodné toto zařizovat ani ne tak odstřely - vystřílením zvěře, ale taky zřizováním travnatých ploch, ideálně sekaných a sklízených tak dvakrát ročně.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.1.2024 13:07 Reaguje na Radim Polášek
Vykupuje za tímto účelem Českomoravská myslivecká jednota nebo regionální myslivecké spolky např. zatravněné plochy na vhodných místech?
(Podobně jako ČSOP nebo ČSO vykupují nebo si pronajímají a přebírají do trvalé péče např. mokřady, louky, bývalé pastviny, rybníčky a jezírka, ovocné sady, staré a lužní lesy, pískovny.)
Odpovědět
JV

Josef Valenta

29.1.2024 22:01 Reaguje na Radim Polášek
,A oni snad biopásy nejsou,já je vídávám vždy,když opouštím svoji vísku. Co se týče zazvěření musí být přiměřené ,málokdo chce vysokou vystřílet úplně ,/alespon já mezi ně nepatřím i přez tu dančí tragedii co nás tu postihla / je to o úměrných škodách. /tedy aby krajina bez velkých a nevratných následků zvířata uživila ,tedy aby se nažral i ten vlk. / Josef Valenta
Odpovědět
HH

Honza Honza

28.1.2024 13:58
záchrana české přírody?
jsou NP s monokulturou smrku, které každých 200-300 let zežere kůrovec záchranou přírody?
jsou tyto vypasené oblasti podobné stepi (která zde možná před tisíci lety před příchodem člověka byla) záchranou přírody?
Diverzifikace jsou i kořenové lesy, golfová hřiště, opuštěný povrchový důl, kde rostou vzácné rostliny!
Záchrana přírody v dnešní doběš je jednoznačně zachycování vody a ochlazování – tj. jedině funkční smíšený les, močály, jezírka.
Diverzifikace je určitě důležitá, i takovéto oblasti nutno podporovat, dotovat, ale především je třeba zachránit přírodu!
Odpovědět
Sl

Slovan

28.1.2024 17:17 Reaguje na Honza Honza
Úplně mrtvá krajina, co? On stačí jen pohled aby bylo člověku jasné, jak jste zase mimo.

https://youtu.be/_zTiGqF5FR0?feature=shared
Odpovědět
HH

Honza Honza

29.1.2024 09:13 Reaguje na Slovan
se zájmem jsem si prohlédl video: všiml jste si, pane, jak tato krajina vypadá? Nepřipomíná vám to něco? Mně ano: přímořskou vysušenou kamenitou krajinu, se stády koz, africkou savanu s pár ožranými suchými stromy od žiraf a slonů. Horší je, že v této krajině nejsou studny (musí se dělat hluboké vrty), že řeky v létě zcela vyschnou. Jak asi česká krajina bude vypadat s nástupem oteplení, kdy se klima bude podobat Itálii. Taky nechcete studny? Taky chcete, aby voda byla nad zlato, pole aby existovaly jen s umělým zavlažováním?
Hlavně ale že budeme mít elektroauta, TČ a FV!! To bude úplně skvělý!!!
Odpovědět
Sl

Slovan

29.1.2024 12:30 Reaguje na Honza Honza
Asi koukáte na jiné video než sem koukal já. Ta krajina je zelená, žádný suchý strom (keř) sem neviděl. Je to vyloženě živá krajina podporující doslova desítky živočišných druhů na malé rozloze. A často těch, které z naší krajiny mizí. Les není jediný biotop, který do naší krajiny patří - jenže to asi nepochopíte.
Odpovědět
HH

Honza Honza

29.1.2024 18:03 Reaguje na Slovan
já jsem napsal: pouze připomíná! A dále: jak toto krajina bude vypadat, až se oteplí? Pak teprve přestane být živá!
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.1.2024 23:30 Reaguje na Honza Honza
Ty spásané oblasti nejsou podobné stepi, ale polostepi nebo savaně. A pro záchranu přírody u nás jsou tyto obnovované biotopy samozřejmě důležité. Kromě jiného se do těchto oblastí postupně vracejí druhy, které na většině našeho území zcela nebo téměř vyhynuly.
Odpovědět
HH

Honza Honza

29.1.2024 08:58 Reaguje na Majka Kletečková
To nikdo nepopírá, vždyť píšu, že si to vyžaduje podporu a dotace. Ale přírodovědci by měli vědět, jaké jsou priority v dnešní kritické době vysušování a oteplování (dle p. Hanzla bude 70 st C!), tak je asi třeba proti tomu něco účelně dělat!
Jediný smyslplný boj proti oteplování je masivní zalesňování funkčním smíšeným lesem a zachycování vody!
Vytváření bezzásahovélo monokulturního lesa v NP, vytváření savan, jak píšete, podobně i golfová hřiště jsou
pro diverzifikaci jistě důležitá, ale pro zachování funkce přírody pouze okrajově!!
Kdo to ještě nepochopil, nepodporuje přírodu! Bohužel jsou to i správci NP.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.1.2024 12:27 Reaguje na Honza Honza
„Jediný smyslplný boj proti oteplování je masivní zalesňování funkčním smíšeným lesem a zachycování vody!“

S Vaším názorem nesouhlasím. Za neméně důležité považuji např. obnovu některých biotopů zaniklých nebo mizejících kvůli negativnímu vlivu člověka na krajinu.
Odpovědět
HH

Honza Honza

29.1.2024 18:01 Reaguje na Majka Kletečková
Je to chybný názor. pokud dojde voda, zkolabuje vše. Neschopnost vidět priority, znemožňuje nalézt správné řešení. Své jednání tomu musí přizpůsobit všichni- zemědělci, lesníci, měli by se přizpůsobovat i přírodovědci, jinak více přírodě bude prospívat nějaký obyčejný sedlák než přírodovědec VŠ!
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.1.2024 22:11 Reaguje na Honza Honza
Z toho tedy plyne, že Vy považujete můj názor za chybný a já zase považuji Váš názor za chybný.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.1.2024 10:41 Reaguje na Honza Honza
Nesmysl lpět jen na jednom typu krajiny.
Musíme se snažit ochránit pestrost přírody ochranou pestrosti biotopů.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.1.2024 17:56 Reaguje na Majka Kletečková
Babí Kletečková se už vidí v Africe. Osobně polostep neznám. Co to prosím je? Když už tak lesostep. No a savaně ty spásaná oblasti budou asi těžko podobné. Savany jsou například v Africe a jsou to na rozdíl od stepí podstatně teplejší oblasti s dobou sucha a dobou dešťů. Severní polokoule má v Eurasii právě ty stepi a na severoamerickém kontinentě prérie. V Jižní Americe se tomu potom říká pampa.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

29.1.2024 08:23
"...Ministerstvo životního prostředí certifikovalo dokument..."

k tomu mám jednu ryze technickou připomínku:

Co se týká certifikace v oblasti "Environmentální management" podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 a Evropskou organizací pro kvalitu (EOQ), tak MŽP není certifikační orgán a tedy není oprávněno vydávat ve smyslu Harmonizovaného schématu EOQ ani národní certifikáty, ani evropské certifikáty.

Ale s oblibou to provádí: např, tzv. "certifikovaná" Metodika vzorkování komunálního odpadu.

A tak mě napadá řečnická otázka:

Nemělo by MŽP dodržovat zákony této země a mezinárodní úmluvy s tím související, když vykonává vrchní státní dozor v oblasti životního prostředí a plnění těchto požadavků po ostatních tvrdě vyžaduje?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

29.1.2024 08:40
Metodika na pastvu veľkých kopytníkov sa začína nasledovne: "Adaptace na klimatickou změnu a zastavení ztráty biodiverzity jsou hlavními environmentálními výzvami současného světa. Obojí do značné míry souvisí s překotným vzrůstem a materiálním rozvojem světové lidské populace na pozadí enormního uvolňování uhlíku spalováním fosilních paliv.Do popředí vědeckého i politického zájmu se tak stále více dostávají přírodě blízké intervence
nezávislé na fosilních palivech, které mají potenciál synergicky řešit současně adaptaci na změny klimatu a pokles biodiverzity. "
Podobne aj v dobách socializmu musel byť v každom článku spomenutý Marxizmus -Leninizmus, alebo aspoň Chozrasčot .
Samotná pastva veľkých kopytníkov sa mi zdá byť veľkým prínosom pri údržbe chránených území. Domnievam sa že môže byť skôr len akýmsi doplnkom pri údržbe v niektorých špecifických prípadoch a nie úplne bežným spôsobom ktorý má všetko zachrániť.

Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.1.2024 08:58 Reaguje na Vladimir Mertan
👍
Odpovědět
RP

Radim Polášek

29.1.2024 10:26
Kdysi to uměl dělat každý sedlák i jen se základním vzděláním. Pastviny, na kterých se pásl skot, ovce a kozy a koně, byly všude, od nejnižších nejrovnějších nížin, snad kromě černozemí až vysoko pod horami a na horských loukách, kde tu trávu zorat a přeměnit na pole znamená, že tam skoro nic nevyroste a do pár let se tam splaví půda.
I na velmi úrodných půdách v nížinách byly tak třetina, pětina rozlohy pastviny. A příslušný biotop, s příslušnými rostlinami, hmyzem atd. Zajišťovaly plošně potřebnou diverzitu krajiny a s ní potřebnou diverzitu pro život zvířat, hmyzu a ptáků.
Koukám dneska na tom musí pracovat ministerstva, Brusel, a slovutní vědci a kdovíkdo ještě.
To bude tedy pěkný guláš.
Kolik nás všechny budou takové "ministerské" pastviny neprodukující a nepřinášející užitek asi stát?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.1.2024 11:35 Reaguje na Radim Polášek
Sedlák když měl pastvinu, tak řídil její spásání podle ročních období a podle druhu rostlin vhodných pro jednotlivé spásače. Někdo spásal to, někdo zase ono a někdy už nebylo spásat co a tak se nespásalo, aby bylo spásat zase co příště. Přeháněly se zvířata
z pastviny na pastvinu a neplundrovaly pouze jednu jedinou. Dnes
vidím nedaleko chov daňků na "bahně" tolerován veterinářem s
balíky sena ze zatravněného pole třemi druhy rostlin. Vskutku
pestrá potravní nabídka a "zdravé" daňčí maso z farmového chovu!
V ohradě bez možnosti se napást jinde sežere hladové zvíře vše
a to i to, co by ve volné přírodě nechalo nepovšimnuto. Chov
"divokých" zvířat v ohradách, oborách( tady v "rezervacích") je
přinucení zvířat si nevybírat jako ve volné přírodě, ale žrát
co tam je a pak jsou ty výsledky, že žerou i to, co by domácímu
zvířeti nikdo nikdy nedal, protože potřebuje přírůstky a nikoliv
živoření na něčem, co má mizernou nutriční hodnotu. Nafouklá
břicha svědčí o náhradě kvality množstvím, aby byly kompenzovány
nutriční potřeby zvířat. Takový dobře živený závodní kůň má
poloviční břicho než "divoký" kůň žeroucí z nouze uschlou ostřici.
Ony i hladové děti mají velká bříška z mizerné výživy a taky
snědí i to, co by dobře živené děti nevzaly do úst. To je to o
čem píšu, že v nouzi spasou zvířata i to, čeho by si v dostatku
dobré potravy ani nevšimla. Tady prostě MUSÍ i když nechtějí!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.1.2024 12:42 Reaguje na Radim Polášek
Ale koukám, že to ty sedláci nedělají.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.1.2024 13:29 Reaguje na Slavomil Vinkler
Dobrý postřeh!
Odpovědět
PD

Petr Dubský

2.2.2024 20:21
Velcí kopytníci potřebují především step, tedy převážně travnaté plochy, které kvůli menším srážkám nevyhovují dřevinám. Jsou typické pro černozem. Ta je u nás na větších plochách jen na Moravě, podle půd převládaly u nás lesy, mám na mysli období příchodu prvních zemědělství po poslední době ledové, takže vliv velkých kopytníků u nás je přeceňován. Pokud jde o Milovice, divoký kůň je ve skutečnosti kůň domácí a pratur je zpětně šlechtěný z tura domácího, takže z biologického hlediska jsou bezcenné. Myslím, že kdyby se udělal rozbor půd v milovické rezervaci, zjistilo by se, že bezlesí je druhotné. Step je sušší a teplejší, než les, takže se tímto jen zvyšuje teplota a vysušování, což je krok v době zvyšování průměrné teploty krok poněkud zvláštní.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2024 09:05 Reaguje na Petr Dubský
Přistupujete silně ortodoxně.
Zubr žije i v Bělověži a to není step.
V době příchodu zemědělců byla megafauna skoro vybitá a tak se lesům nadměrně dařilo.
O zpětném šlechtění- to máte pravdu, ale divoké jsme sežrali, no tak ti zpětně šlechtění zas nejsou tak moc rozdílní. To máte jako cromagnonec a moderní člověk. A myslím že vyšlechtit cromagnonce není tak obtížné.
Step je cenná zejména biodiverzitou. Všude být nemusí, ale několik procent určitě ano. A navíc stromy vodu nešetří, ale silně odpařují, neb se chladí. Třeba smrk 700 mm/rok, nebo dub, buk 500 mm/rok, mají-li.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.2.2024 21:17 Reaguje na Slavomil Vinkler
On taky zubr není žádným typickým stepním zvířetem.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.2.2024 10:02 Reaguje na Jarek Schindler
Já bych to ale tak úplně nezatracoval. Do lesa ho dost zatlačil člověk. No a podívejte se v Americe na bizona. A to je de facto jen poddruh zubra, neb se plodně kříží.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2024 09:10 Reaguje na Petr Dubský
A doplňuji. Stepi na i jižní Moravě po opuštění pastvy, zarůstají křovitým lesem. No například taková Pálava i v tomto suchu. Bez pastvy a údržby zanikne step a bude les. Jako všude na bývalých pastvinách. Jsou na to fotky, obrazy, letecký průzkum z 50 let....
Odpovědět
PD

Petr Dubský

5.2.2024 21:45
Vážený pane Vinklere, po celém světě najdete řadu důkazů, třeba džunglí zarostlá města Mayů, co se stane po ukončení lidské činnosti. Příroda se prostě vrátí do předlidské podoby. Takže jestliže zarůstá Pálava, bude to asi tím, že jde o step kulturní, jinak řečeno o zemědělskou krajinu. Místa, kde třeba ve středověku, či dříve, byly osady nebo i velká hradiště a teď je tam les, najdete i u nás. Ostatně i ti domácí koně a skot v oné rezervaci se pasou na loukách a polích obcí, které zanikly po vzniku vojenského prostoru na sklonku monarchie. Ochrana přírody uctívá modlu bezzásahovosti. Aspoň oficiálně, protože tady se o bezzásahovosti samozřejmě nedá mluvit ani náhodou. Pokud by se ten prostor nechal přírodě, tedy nezasahovalo se, mohlo se v praxi sledovat, jak se ta která dřevina vyrovnává se změnou počasí. Dřeviny jsou totiž nezbytné pro malý vodní cyklus a ten zase pro co nejlepší fungování krajiny jako celku. Stromy nejsou náš nepřítel, nekradou nám vodu, jak se leckdy píše. A není též, i když to tvrdí i světově uznávaný ekolog profesor Storch, pravda, že u nás je lesů moc, protože zalesněné kůrovcové holiny nejsou les, stejně jako jiná nedávnou zalesněná místa. Nezáleží na počtu stromů ale na ploše listí a jehličí, kde dochází k fotosyntéze. A během růstu strom vyprodukuje více kyslíku, než spotřebuje. V úvodu článku se zdůrazňuje význam velkých býložravců a pan Jirků z AV ČR tvrdí, že jsou ekoinženýry, klíčovými pro naši krajinu. Protože nechci dostat ban, toliko korektně podotknu, že jde o informaci velmi zavádějící, že ekoinženýrem je toliko zvíře, které o sobě tvrdí, že je rozumné. Nedomnívám se, že by to jeho činnost potvrzovala, ale je to pouze můj názor. Přeji hezký den. Petr Dubský
Odpovědět
PD

Petr Dubský

10.2.2024 19:59
Vážená redakce, v posledních staletích se žádný divoký kopytník nevyskytoval v takovém množství, aby jeho vyhubení mělo podstatný vliv na naši přírodu. Podle archeologických nálezů tu ani divoký tur a ani zubr nebyli v pro krajinu významném množství a jde o tvory nevytvářející velká stáda. A začali mizet před tisíciletími v souvislosti s rozšiřujícím se zemědělstvím, kdy pro ně prostě v krajině nezbylo místo. Jediným ekosystémovým inženýrem naší přírody je bobr, ten skutečně může ovlivnit významně některé toky a jejich blízké okolí. Ani tzv. pratur a ani exmoorský pony nejsou divoká zvířata, ale domácí zvířata nevyžadující ustájení, v případě tzv. pratura jde o zvíře, které je šlechtěno
teprve od roku 2008. Organizaci Česká krajina jsem celkem fandil, ale její experiment začal teprve v roce 2015, takže nemohou být známa relevantní data. Mimochodem, na údržbu necelých dvaceti hektarů stačí čtyři klisny koně Převalského, kde chcete získat tisíce hektarů pro velké býložravce, kteří v posledních deseti tisících letech na území ČR navíc nebyli v masovém množství, protože zde neměli dostatek potravy? Vykácíte další lesy? Onen certifikovaný systém je ve skutečnosti cestou ke zkáze luk a pastvin, protože zde žádný unifikovaný systém kvůli jejich různorodosti aplikovat nejde, respektive jde, ale se zničujícími následky. Hovoří se o kladném vlivu na množství různých živých forem tedy biodiverzitu. Kolik druhů bezobratlých, obratlovců, hub, travin, bylin a dřevin v rezervaci bylo před začátkem experimentu a je nyní, protože svoje tvrzení jistě opíráte o čísla. A pokud jde o disturbance, zapomněli jste na tvora s roztomilými pruhovanými mláďaty, z nichž se po domestikaci dělá nejen šunka, abych usnadnil identifikaci. Hezký den a vše nejlepší české přírodě i Vám přeje zahrádkář Petr Dubský PS. I na nepasených místech žijí tvorové, rostou rostliny a nemusí scházet ani houby, takový pečlivě vypasený pozemek je obdobou vzorně uklizené zahrady.
Odpovědět
Jakub Zelený

Jakub Zelený

15.2.2024 10:33
Super článek, podle mě je to velká věc a doufám že se ve velkém prosadí
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist