https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/fotovoltaicke-elektrarny-skvrna-na-krase-krajiny-nebo-misto-pestre-skladby-zivocichu-a-rostlin
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Fotovoltaické elektrárny: skvrna na kráse krajiny, nebo místo pestré skladby živočichů a rostlin?

19.4.2024 05:30 (Ekolist.cz)
Z průzkumu biodiverzity v areálech FVE se dá vyvodit několik doporučení pro podporu druhové bohatosti i v tomto člověkem ovlivněném prostředí. Stačí se inspirovat zásadami hospodaření na podobných typech přírodních stanovišť, jakými jsou například louky. Jednou až dvakrát ročně kosené travino-bylinné porosty stíhají kvést. A kvetoucí rostliny poskytují úkryt i potravu velkému množství opylovačů a jinému hmyzu, který je potravou například pro ještěrky, ježky, netopýry a ptáky.
Z průzkumu biodiverzity v areálech FVE se dá vyvodit několik doporučení pro podporu druhové bohatosti i v tomto člověkem ovlivněném prostředí. Stačí se inspirovat zásadami hospodaření na podobných typech přírodních stanovišť, jakými jsou například louky. Jednou až dvakrát ročně kosené travino-bylinné porosty stíhají kvést. A kvetoucí rostliny poskytují úkryt i potravu velkému množství opylovačů a jinému hmyzu, který je potravou například pro ještěrky, ježky, netopýry a ptáky.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Pohled na fotovoltaické elektrárny většinou příjemné pocity nebudí. Zabírají půdu, přinášejí do krajiny další ploty, podle některých hyzdí krajinu. V horším případě provozovatelé pod solární panely aplikují pesticidy proti pleveli či hlodavcům. V lepším případě bývá vše tak důkladně posečené a vyschlé, že na kvetoucí kytku či bzučící hmyz nenarazíte. Vědci z týmu Envirop (PřF MUNI) ukázali, že správně obhospodařovaná elektrárna může pestrost rostlin a živočichů v krajině naopak zvyšovat.
 

Fotovoltaických elektráren (FVE) je na světě i v ČR čím dál více. V ČR se s využitím solární energie vyrábí mezi 3-4% z celkového množství vyrobené elektrické energie. Mezi lety 2013 a 2021 se výkon solárních zdrojů energie v ČR zvýšil o 5 % (+100 MW) a celosvětově o 800 % (+794 000 MW). V roce 2022 bylo dle tiskové zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu z 10. 1. 2024 nově připojeno dalších 116 000 FVE na střechách a fasádách budov, průmyslových hal i ve volné krajině.

Pokud se FVE staví takzvaně na „na zelené louce“, jsou většinou nutné i terénní úpravy: něco vybagrovat, hlínu navézt nebo ji zhutnit. Těmito úpravami se změní vlastnosti půdy, která je navíc zastíněna panely. Tím se přírodní podmínky na místě může změnit podobně, jako kdybyste se přestěhovali z vesnického domku se zahrádkou do sousedství průmyslové zóny. Údržba FV panelů může přinášet další negativa, například v podobě škodlivých látek, které se dostávají do půdy z přípravků proti korozi nebo usazování prachu. Těmito přípravky bývají panely pravidelně ošetřovány, aby se prodloužila jejich efektivita a životnost. Když ještě přidáme pesticidy proti zarůstání plevelem nebo na hubení nežádoucích živočichů, tak prostor FVE skutečně není místem přátelským k přírodě a k životu. Může to být i jinak, nebo musí být oplocenka s panely pro krajinu negativem?

Pestrý život mezi panely

Zkušenosti z výzkumu biodiverzity FVE elektráren v Bílých Karpatech ukazují, že i mezi řadami solárních panelů může příroda najít útočiště. Během vegetační sezóny 2023 odborný tým botaniků a zoologů pracoviště ENVIROP Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zkoumal druhové složení vegetace a fauny na území čtyř FVE o celkové rozloze 18 ha. Průzkum se týkal počtu druhů a početnosti populací cévnatých rostlin, motýlů, brouků, pavouků, plazů a ptáků. Data z FVE vědci srovnali s daty z kontrolních ploch podobného charakteru v blízkosti FVE, avšak mimo jejich areál.

  • Vegetace uvnitř tří ze čtyř FVE byla více než z 50 % podobná vegetaci vyskytující se mimo areál FVE (u čtvrté FVE byla podobnost kolem 40 %). Tedy to, co roste na relativně neovlivněných plochách v okolí, je z více než poloviny přítomno i na plochách FVE. Stanoviště uvnitř FVE jsou sice narušena a mírně degradována, ale ne příliš poškozena. Při správné péči lze vegetaci na území FVE podpořit ve vývoji druhově bohatších travinno-bylinných společenstev, jaká existují v okolí.

  • Prostředí FVE se vyloženě zamlouvalo pavoukům, kterých se zde vyskytovalo 15 až 30 druhů, což bylo ve třech ze čtyř FVE více než na kontrolních plochách v okolí. I když absolutní počty jedinců byly vždy vyšší na kontrolních plochách.

Některé druhy ptáků dokonce areály FVE oproti kontrolním plochám preferují. Například ťuhýk obecný, bramborníček černohlavý, vlaštovka obecná, jiřička obecná, rorýs obecný nebo vrabec polní. Pro tyto druhy může být lákadlem vyšší koncentrace hmyzu nad panely.
Některé druhy ptáků dokonce areály FVE oproti kontrolním plochám preferují. Například ťuhýk obecný, bramborníček černohlavý, vlaštovka obecná, jiřička obecná, rorýs obecný nebo vrabec polní. Pro tyto druhy může být lákadlem vyšší koncentrace hmyzu nad panely.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

  • Brouci byly zastoupeni 40 až 60 druhy a počet druhů v areálu třech ze čtyř FVE byl srovnatelný s počtem druhů na kontrolních plochách. V jedné FVE bylo nalezeno dokonce o polovinu druhů brouků více než na kontrolní ploše.

  • Diverzita a velikost populací motýlů naopak byla na třech ze čtyř FVE menší než na kontrolních plochách a jen v jedné FVE bylo dvakrát více druhů motýlů a třikrát více motýlů celkem ve srovnání s kontrolními plochami.

Zkoumaným skupinám členovců tedy sušší a teplé prostředí nižších trávníků v areálech FVE vyhovuje. Podporu populací motýlů lze docílit vyvážením intenzity sečení, tak, aby rostliny stíhaly kvést – na plochách sečených dvakrát ročně se motýlům daří nejlépe.

  • Z plazů byla na plochách FVE pozorována pouze ještěrka obecná. Ta však bohužel navzdory svému názvu vůbec není běžným druhem, v ČR je silně ohroženým a zvláště chráněným druhem. Z české krajiny mizí hlavně kvůli úbytku stanovišť, nedostatku osluněných a otevřených ploch s nízkou vegetací. Nejlepší podmínky mají ještěrky v těch areálech FVE, kde je členitost terénu doplněna například štěrkovými či kamenitými náspy nebo hlinitopísčitou stěnou v okolí.

  • V celkovém součtu vědci na plochách všech FVE zaznamenali 30 ptačích druhů a 348 jedinců. Velikost populací i počet druhů byly na plochách FVE se významně nelišily od údajů z kontrolních ploch, ale ukázalo se, že některé druhy ptáků preferují areály FVE oproti kontrolním plochám. Jsou to například ťuhýk obecný, bramborníček černohlavý, vlaštovka obecná, jiřička obecná, rorýs obecný nebo vrabec polní, které byly nad FVE pozorovány opakovaně a v počtech větších než 10. Pro tyto druhy může být lákadlem vyšší koncentrace hmyzu nad panely, což znamená zajímavější potravní nabídku oproti kontrolním plochám mimo FVE.

Z průzkumu biodiverzity v areálech FVE se dá vyvodit několik doporučení pro podporu druhové bohatosti i v tomto člověkem ovlivněném prostředí. Stačí se inspirovat zásadami hospodaření na podobných typech přírodních stanovišť, jakými jsou například louky.

Řekni, kde ty kytky jsou

Přestože vegetace může v areálech FVE způsobovat zastínění panelů či zvyšovat jejich znečištění pylem, přítomnost rostlin vždy jednoznačně zlepšuje stav půdy. Půda pak lépe zadržuje vodu a je méně náchylná k erozi. Je tedy nutné vyloučit používání herbicidů a najít kompromis mezi vysokým porostem a vymydleným trávníčkem. Naše zkušenosti naznačují, že jednou až dvakrát ročně kosené travino-bylinné porosty stíhají kvést. Kvetoucí rostliny poskytují úkryt i potravu velkému množství opylovačů a jinému hmyzu, který je potravou například pro ještěrky, ježky, netopýry a ptáky. Pokud je navíc možnost kolem elektrárny vysadit bobulonosné keře, ptáci si toto místo zcela jistě oblíbí. Z praktického hlediska pro provozovatele FVE tato forma hospodaření znamená výrazně nižší náklady na údržbu.

Pozitivního efektu lze dosáhnout i využitím extenzivní pastvy malého dobytka, například ovcí. Ve vhodném počtu ovce udržují porost druhově i výškově pestrý a pokud se vyhneme agresivním odčervovacím přípravkům, jejich trus láká další druhy hmyzu, zejména různé druhy brouků.
Pozitivního efektu lze dosáhnout i využitím extenzivní pastvy malého dobytka, například ovcí. Ve vhodném počtu ovce udržují porost druhově i výškově pestrý a pokud se vyhneme agresivním odčervovacím přípravkům, jejich trus láká další druhy hmyzu, zejména různé druhy brouků.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Pásla ovečky… v elektrárně?

Obdobného pozitivního efektu lze dosáhnout i využitím extenzivní pastvy malého dobytka, například ovcí. Je důležité dobře nastavit velikost stáda. Ve vhodném počtu ovce udržují porost druhově i výškově pestrý a pokud se vyhneme agresivním odčervovacím přípravkům, jejich trus láká další druhy hmyzu, zejména různé druhy brouků. Ti pak zpracováním ovčího trusu obohacují půdu o organické látky. Půda s vyšším obsahem organických látek ještě lépe zadržuje vodu i uhlík a je bohatší o další druhy mikroskopických půdních živočichů. Takzvaná solární pastva není žádnou alternativní novinkou – ve světě se plochy solárních elektráren takto udržují například ve Španělsku, ve Francii, v Anglii, Kanadě, Austrálii i v Japonsku.

Mezi panely narazíte i na vzácné druhy

Extenzivní, tedy méně časté kosení, i pastva na plochách FVE umožňují vznik druhově bohatých polo-přirozených trávníků. Různé druhy rostlin zde hostí různé druhy hmyzu, které jsou atraktivní potravou pro ptáky, netopýry i hmyzožravé savce. Vyšší podíl kvetoucích rostlin láká opylovače (včely, motýly, čmeláky, mouchy, samotářské včely) a také bezobratlé predátory (například střevlíkovité brouky či pavouky). Pozitivní vliv takového ohniska druhové pestrosti je patrný i na okolních zemědělských pozemcích – v krajině je více opylovačů, více ptactva a drobných predátorů, což znamená lepší úrodu plodin opylovaných hmyzem (např. ovocné stromy) a méně škůdců na hospodářských plodinách.

Celkové zlepšení podmínek a zvýšení biodiverzity se pak projeví i tak, že i přímo v areálu FVE natrefíte na chráněné druhy rostlin či živočichů. Při botanickém průzkumu FVE v Bílých Karpatech byly nalezeny vzácné druhy orchidejí, jako je například pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) či kruštík bahenní (Epipactis palustris). Z chráněných živočichů se zde vyskytovaly například skálovky – vzácné druhy pavouků, které mají nejraději suchá a teplá stanoviště.

Vytrvalost se vyplatí

Příroda pracuje svým vlastním tempem, pomalu, ale vytrvale. Vznik místa bohatého na život chvíli trvá, zvlášť když bylo předtím decimováno nevhodnými zásahy a chemickými látkami. Životnost fotovoltaických elektráren je kolem dvaceti až třiceti let, což je dostatečně dlouho na to, aby se luční společenstva rostlin a živočichů rozvinula do plné krásy a bohatosti, když jim dáme šanci. I přes určité nevýhody mají vhodně obhospodařované plochy fotovoltaických elektráren možnost stát se ostrůvky biodiverzity v současné intenzivně využívané krajině. Mohou oživit zanedbané lokality na okraji vesnic a měst, poskytnout útočiště původním druhům rostlin i živočichů a přispět k zachování přírody i na místech pozměněných člověkem. Máme tedy příležitost nejen získávat solární energii, ale i podpořit přírodní bohatství a pestrost zemědělské krajiny. A nakonec, když budete procházet kolem elektrárny s pasoucími se ovcemi, kvetoucími rostlinami a poletujícími motýli, dojde i na příjemný estetický prožitek.


reklama

 
foto - a Barbora Pelánková Marie Kotasová Adámková
Marie Kotasová Adámková a Barbora Pelánková
Autorky působí na odborném pracovišti ENVIROP Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (13)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MH

Martin Horňák

19.4.2024 06:29
než někdo udělá studii, jak v létě černá barva panelů ohřívá vzduch, komínový efekt, a je vymalováno

"zlatej atom" říkám
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.4.2024 08:54 Reaguje na Martin Horňák
No, na věžích hnízdí sokoli.
Odpovědět
IK

Ivo Kohn

19.4.2024 09:12 Reaguje na Martin Horňák
Studie už na to jsou, minule jsem odkazoval do zprávy IPPC, takže znovu: "Observations and model simulations have addressed whether large-scale solar PV power plants can alter the local and regional climate. In rural areas at the local scale, large-scale solar PV farms change the surface characteristics and affect air temperatures (Taha 2013). Measurements in rural Arizona, USA show local night-time temperatures 3°C–4°C warmer at the PV farm than surroundings (Barron-Gafford et al. 2016). In contrast, measurements in urban settings show that solar PV panels on roofs provide a cooling effect (Taha 2013; Ma et al. 2017). On the regional scale, modelling studies suggest cooling in urban areas (0.11–0.53°C) and warming in rural areas (up to 0.27°C) (Millstein and Menon 2011). Global climate model simulations show that solar panels induce regional cooling by converting part of the incoming solar energy to electricity (Hu et al. 2016). However, converting the generated electricity to heat in urban areas increases regional and local temperatures, compensating for the cooling effect." Závěry jsou takové, že tyto efekty jsou pouze místního významu a triviální v porovnání s mitigačními efekty. Ale to je samozřejmě zelenou lobby zaplacená propaganda, nebo prodloužená ruka mezinárodního spiknutí OSN nebo co...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.4.2024 09:39 Reaguje na Martin Horňák
1*
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.4.2024 07:03
Hlavně záleží na správné či chybné metodice péče o travní porosty a taky je tam oplocení nevhodné pro savce.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.4.2024 08:49
Plochá historka okresního formátu. FVE a VE vám skutečně biodiverzitu nezajistí.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.4.2024 08:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
No jo, no. Ale vhodná údržba toho co už stojí, je lepší než drátem do oka.
Odpovědět
Pe

Pepa

20.4.2024 07:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tvrdí tady někdo že účelem Fwe je zajištění diverzity? Pod nimi půda alespoň neeroduje a není plná chemie jako zem.puda. Ty, okresní politiku se lzivymi argumenty.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.4.2024 10:41 Reaguje na Pepa
Přípravky na mytí panelů a postřiky proti vegetaci nejsou
chemií? Tak si je aplikujte na zeleninové zahrádce a přeji
vám dobrou chuť a dlouhý zdravý život! Holá půda zbavená
vegetace pod panely neeroduje? Vy si myslíte, že voda a vítr
si tam s ní neporadí? Naopak stékající voda z panelů vytváří
rygoly v místě okapu na rozdíl od plošného zasakování na
poli bez "zastřešení" a sucho pod panely umožňuje větru
půdu odfouknout lépe, než půdu vlhkou po celé ploše na poli
bez "zastřešení". Stačí pouze logické myšlení a zkušenost,
co se děje se suchou půdou pod zastřešením bez vegetace
a jak na ni působí přívalové deště, když voda končí v
úzkém pásu pod okapem panelů. Viděl jste někdy rygol u
budovy bez okapu, kde zůstalo pouze kamení a jemná půda
někam odtekla(eroze)? Ne? Tak hajdy od PC ven a koukat!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.4.2024 10:53
Jako bych si pustil Večerníček na dobrou noc. Prostě pohádky Ovčí babičky
na pokračování o prospěšnosti OZE pro přírodu i v místě instalace. Ono to
zastínění je přímo úměrné výšce panelů nad zemí a výška je přímo úměrná
ceně instalace panelů. Budou-li tak nízko, jako doposud levně instalované, tak nevytvoří ideální podmínky pro růst pestré škály rostlin a neumožňují ani to spásání. Pokud je instaluji o něco výše, tak prodražuji konstrukci
a znesnadňuji údržbu(mytí, opravy, výměny vadných panelů).
U těch dnešních to tak končí postřiky proti vegetaci a tím k vytváření
MRTVÉ krajiny. Do budoucna se propaguje agrovoltaika, ale nikdo nepočítá
s pracností takového hospodaření mezi konstrukcemi a omezení výšky strojů
v závislosti na výšce konstrukce a naopak i té pracnosti údržby vysoko
umístěných panelů. Navíc je tu omezené množství plodin snášejících stín
a absenci větru. Bavil jsem se o tom s jedním vinařem a ten řekl, že
nemíní těmi panely okrádat hrozny o slunce a o vítr, který révu osuší
od vlhka, aby na ní nebujely plísně. Popsal situaci následovně: Je to
pouze obezlička, jak mít na zemědělské půdě solární park a vinohrad
bude pouze alibi, že to zůstalo zemědělskou půdou. Z vína sice bude
kyselá břečka, ale vydělávat budou soláry. Totéž je s biodiverzitou,
když budu "zkoumat" četnost druhů třeba na trávníků uprostřed kruhového
objezdu. Biodiverzitou není výskyt jednoho náhodně zabloudivšího kusu
nějakého hmyzu a nebo jedné ještěrky. To musí být výskyt trvalý v takovém
množství, že se nejedná o náhodu. Je to jako s "výzkumy" EKO teroristů,
kteří "objeví" v kaluži v místě obchvatu 5 žab, které tam nikdy před tím
nebyly a ani nikdy už nebudou. Účel ale žáby splnily a byly ponechány
na pospas přírodě ve které nemají možnost prosperovat. Účelová lež je
účinný nástroj různých lobbistů i z řad EKOlogů a rovněž zastánců OZE.
Pod větrníky hledají v poledne zabité ptáky, které před rozedněním
"uklidili" mrchožrouti a je tu hned "důkaz", že jsou větrníky neškodné.
Můj kamarád osobně viděl káně, které se dostalo do víru způsobeného
turbulencí v okolí lopatek větrníku a taktak se z víru dostala ven.
Kolik ptáků to nezvládne a zahynou nevím, ale proč, když umíme dělat
spolehlivě stálou elektřinu v JE s minimálním záborem půdy na rozdíl
od těch Občasných Zdrojů Energie z obrovské zastavěné plochy?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

19.4.2024 11:36
Podstatně pestřejší život byl na jakékoliv skládce nebo rumišti.
Odpovědět

Radek Čuda

19.4.2024 12:17
Článek v podstatě popisuje fakt, že pokud se do toho člověk matce přírodě moc nesere ... což je v během provozu těch FVE splněno ... tak si příroda poradí sama úplně v pohodě.
Odpovědět
PB

Petr Brok

19.4.2024 19:26
Ve sci-fi příběhu polského spisovatele je celá planeta pokrytá černými panely vyrábějícími elektřinu - Vynález profesora van Troffa
Janusz Andrzej Zajdel (r.v. 1983). To už však kdekdo bydlí na Měsíci a Marsu a jiných planetách. Na Zemi život žádná sláva.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist