https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-je-to-s-prirozenym-vyskytem-modrinu-v-ceskych-zemich-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak je to s přirozeným výskytem modřínu v českých zemích?

19.2.2024 05:29 | PRAHA (Ekolist.cz)
výstavek modřínu opadavého na pasece
výstavek modřínu opadavého na pasece
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | VÚLHM
Koncept původnosti v populační biologii je problematický, protože stojí a padá s fragmentárními historickými údaji. Ukázkovým příkladem je dosud nedořešený problém přirozeného výskytu modřínu opadavého na území dnešní České republiky, mezi lesníky a botaniky diskutovaný už bezmála jedno století.
 

Nečekaně zajímavé informace publikovali vědci v článku „Nová paleobotanická data prokazují původní status modřínu opadavého v severních Čechách“, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 4/2023. Článek vznikl za podpory projektu NAZV QK21010335 – „Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích pod dopadem GKZ“ (LARIXUTOR). Autoři článku jsou Petr Pokorný, Kristýna Hošková, Jindřich Prach, Univerzita Karlova; Petr Šída, Univerzita Hradec Králové; Pavel Bednář, VÚLHM, v. v. i., VS Opočno.

Ve středním holocénu a na počátku holocénu mladšího (7000–3000 let před současností) středoevropský modřín ustoupil pod kompetičním tlakem prudce expandujících listnatých dřevin do vysokých nadmořských výšek Alp a Západních Karpat. V současnosti je středoevropský areál modřínu opadavého rekonstruován jako vysoce disjunktní (nespojitý) a dosud se nepočítá s přirozeným výskytem této dřeviny na území historických Čech. Hlavní těžiště současného výskytu modřínu přitom nepochybně leží v Alpách. Z rozboru historických pramenů je patrné, že naprostá většina našich modřínů byla uměle vysazena v průběhu novověku, a že určitou výjimku představuje ostrov přirozeného výskytu na Bruntálsku a Jesenicku.

Získat paleobotanické doklady o někdejším výskytu modřínu je velmi obtížné, a to kvůli špatné identifikovatelnosti mikroskopických anatomických struktur dřeva (možné záměně se smrkem), rostlinných opálů – fytolitů a pylových zrn, jejichž produkce je navíc velice nízká.

Okrový převis v Pravčickém dole v NP České Švýcarsko na počátku výzkumu v květnu 2023, v mocném sedimentárním sledu pod mohutným, k jihu orientovaným převisem se výborně dochovávají organické zbytky.
Okrový převis v Pravčickém dole v NP České Švýcarsko na počátku výzkumu v květnu 2023, v mocném sedimentárním sledu pod mohutným, k jihu orientovaným převisem se výborně dochovávají organické zbytky.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Pokorný / VÚLHM

Při řešení projektu LARIXUTOR si vědci uvědomili, že ideální terén k paleobotanickému výzkumu se nachází v severočeských pískovcových oblastech, v Českém ráji a v Českém Švýcarsku (Labských pískovcích). Exponovaná skalní stanoviště jsou v těsném kontaktu s mokřady, které poskytují souvislé rašelinné záznamy se zachovalými rostlinnými zbytky. Vědci zde dospěli k pozitivním výsledkům ve čtyřech případech:

(1) Na lokalitě Jeskyně Otto Mörtsche ve skalní průrvě situované na hraně labského kaňonu nad obcí Hřensko vědci determinovali pylová zrna modřínu, která podle výsledků radiouhlíkového datování pocházejí z období časného holocénu a rovněž z kritického období holocénu středního. Za významné zjištění pokládají skutečnost, že pylová zrna modřínu se tu v období středního holocénu vyskytují ve vrstvách s dominancí listnatých dřevin, zejména s lískou obecnou a lípami. Tím se potvrzuje nejen datování do středního holocénu, ale i mimořádný významu skalních stanovišť pro přežívání modřínu opadavého.

(2) Druhou nově objevenou lokalitou s pravěkým výskytem pylových zrn modřínu v Českém Švýcarsku je Okrový převis v Pravčickém dole. Výzkum této archeologické lokality potrvá ještě řadu let, takže vědci v článku publikují nález pouze jako předběžný, nicméně již dnes plně průkazný.

(3) V rašelinném ložisku Maják, situovaném ve skalní oblasti Čertova ruka v Českém ráji, v poloze přímo pod exponovanými skalními stěnami, vědci zaznamenali průběžný výskyt pylových zrn modřínu po celý střední a mladší holocén. Pylová zrna modřínu se vyskytují jak v období s dominancí lísky obecné, lip a dubů, tak v období následujícím, kdy stromové vegetaci dominoval buk lesní a jedle bělokorá. Pylová křivka modřínu zde není uzavřená, což ukazuje na poměrně vzácný, přesto však průběžný výskyt, přičemž je třeba vzít v potaz velice nízkou pylovou produkci této dřeviny.

(4) V souvrství pod velkým pískovcovým převisem na lokalitě Velký Mamuťák v Českém ráji poukázaly analýzy zvířecího trusu na lokální výskyt modřínu v době železné a v raném středověku.

letecký snímek skalního města na Čertově ruce v Českém ráji, pyloanalyticky zkoumané rašeliniště Maják leží těsně za pravým okrajem snímku.
letecký snímek skalního města na Čertově ruce v Českém ráji, pyloanalyticky zkoumané rašeliniště Maják leží těsně za pravým okrajem snímku.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Pokorný / VÚLHM

Všechny uvedené záznamy s pravěkými a středověkými nálezy pylových zrn a fytolitů modřínu leží přímo v nejexponovanějších částech pískovcového reliéfu – jedna na hraně labského kaňonu, druhá přímo ve skalní stěně v mimořádně exponované části skalního města v západním okraji Českého Švýcarska, třetí v Hruboskalském skalním městě Českého ráje a čtvrtá na okraji skalní oblasti v blízkosti Mužského tamtéž.

Pokrývají mimo jiné kritické období středního holocénu, které vědci označují termínem mid/late Holocene bottleneck, a které je z pohledu paleobotanických údajů obdobím určujícím, co se hodnocení původnosti (přirozeného výskytu, „starousedlosti“) modřínu opadavého týče.

Sérii nálezů vědci pokládají za jasný a definitivní důkaz souvislého holocenního výskytu této domněle nepůvodní dřeviny v severních Čechách. Dosud nevyřešená ovšem zůstává otázka, jestli tyto reliktní populace zanechaly nějaký otisk v genetické diverzitě populací současných.

K jiným než dvěma uvedeným severočeským pískovcovým oblastem (Českému Švýcarsku a Českému ráji) se prozatím vědci nemohou vyjádřit, a sice pro nedostatečný stav výzkumu.

V závěru vědci naznačují, co z jejich zjištění může vyplývat pro praxi, pro postupné sblížení praxe lesnické a praxe ochrany přírody.

(1) Modřín byl alespoň někde v české krajině přítomen v kontextech vegetačně a klimaticky podobných současnosti.

Je to objektivní hledisko pro správce a vlastníky lesů, kteří chtějí modřín v porostní druhové skladbě lesních porostů mít zastoupen zvláště ve formě přimíšené (formou jednotlivého až skupinkového smíšení) či dokonce pouze vtroušené dřeviny, a to i v hospodářských lesích v rámci druhé a třetí (a samozřejmě i čtvrté) zóny chráněných krajinných oblastí.

Zjištění naznačuje, že i tam, kde je modřín pěstován jako k příslušnému stanovišti nepůvodní druh, nejspíš nehrozí jeho nekontrolované šíření na úkor jiných dřevin. Kdyby hrozilo, už by se modřín rozšířil během pravěku a středověku, což se zjevně nestalo.

Pěstování příměsi modřínu v hospodářských lesích je tedy nesrovnatelné s problematikou například pěstování douglasky tisolisté, dubu červeného, borovice vejmutovky – na rozdíl od nich modřín opadavý geograficky nepůvodním druhem v České republice prokazatelně není.

(2) Modřín byl až do novověku v českých lesích přítomen velmi málo, jeho výskyt v dávné minulosti byl dosud zaznamenán jen na specifických exponovaných lokalitách v severočeských pískovcových oblastech. Rozhodně tedy nebyl součástí lesů v takové míře, jako je dnes.

V hospodářských lesích mimo chráněná území ho přesto není důvod omezovat (například legislativně). Na základě prezentovaných zjištění přesto nelze podpořit bezmezné pěstování modřínu všude.

Nelze přeceňovat odhalení původnosti modřínu na našem území (ČR), a tím ospravedlňovat jeho další zavádění do chráněných území, například přírodních rezervací nebo prvních zón CHKO a NP, zvláště na různých bohatších stanovištích, kde modřín prokazatelně v původní stanovištně příslušné druhové dřevinné skladbě nemůže být a kde je prvořadým cílem obnova a ochrana přírodě bližšího stavu, ochrana druhové skladby a struktury lesních ekosystémů.

Zároveň není vhodný ani opačný extrém, s jakým se někdy setkáváme v plánech péče o chráněná území, kde je v mnohých z nich navrhována kompletní likvidace modřínu, a to dokonce se zdůvodněním, že jde o nepůvodní dřevinu.

Naopak, měli bychom brát zvýšený zřetel na místa, kde se modřín vyskytuje v porostech na extrémních stanovištích a ideálně tam, kde je jen jednotlivě přimíšen ve starých porostech (popř. kde vytváří zpravidla růstově méně tvárné až netvárné skupiny), zvláště pak na historicky složitě těžebně dostupných (odloučených) lokalitách a nejlépe ještě poměrně daleko od zjevných modřínových výsadeb.

Tato místa mohou dokonce skrývat zbytky původních populací, jejichž zachování by mělo smysl také (a dokonce především) z ochranářského hlediska. Taková stanoviště mohou eventuálně uchovávat i hospodářsky cenný, na místní podmínky adaptovaný genofond.

Tyto potenciálně zajímavé a cenné populace by neměly být „naředěny“ (tj. přesprášeny) okolními výsadbami modřínů jiného původu (čímž by se jejich unikátnost postupně vytratila), ale měla by být podporována jejich přirozená obnova a v případě obnovy umělé výlučné využití osiva z dané lokální modřínové populace.

Odhalení takovýchto případných míst a populací ale zůstává úkolem dalšího cíleného a podrobného výzkumu, paleoekologického i molekulárně genetického. Snad se to podaří dříve, než případné původní výskyty modřínu zaniknou ať už neuváženými lesnickými opatřeními, například výsadbami modřínu odjinud, nebo neuváženými ochranářskými zásahy volajícími po jeho striktní a úplné eradikaci.

Článek „Nová paleobotanická data prokazují původní status modřínu opadavého v severních Čechách“ je volně ke stažení.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (48)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.2.2024 07:57
Horský smrk se svěšnými větvemi poznám. U nás ale rostou tak mohutné modříny s kolmo či mírně vzhůru rostlými větvemi, že bych si byl téměř jist jeho domácím původem. No ale vědci ať si bádají... hlavně, ať modříny v lesích i nadále jsou v hojném počtu.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.2.2024 08:53 Reaguje na Karel Zvářal
Já bych vědu nezatracoval. Ono odměřené je odměřené.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.2.2024 09:46 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pro mě je modřín opadavý modřínem evropským, 150 km vzdálenost od Alp je coby kamenem. Tak jako modřinka pro mě bude navždy Parus caeruleus, nikoliv Cyanistes... Dnešní "vědátoři" nemají do čeho píchnout, neb vše podstatné bylo objeveno a popsáno, tak se hrabou v DNA a potažmo názvosloví. Což v řadě případů považuji za nešťastné. Vědu mám rád, ale někdy si připadám jak v Kocourkově...

Spíše by mě zajímalo, zda J.B. Bechtel vypěstoval lesy u Bzence z autochtonní borovice, nebo také něco dovezl. Neb je známo, že na Šumavu se po kalamitě vozily sazenice z celého mocnářství. A jak jinde napsal p. Střítecký - podstatné je, že jsou evropské a že se jim daří.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.2.2024 10:02 Reaguje na Karel Zvářal
Přesně tak a navíc přirozeným výběrem při mísení
podruhů často vznikají velmi odolné druhy živých
organismů. Člověk pouze urychluje to, co by časem
udělala samotná příroda a zakonzervovat vše už
ani není možné. Není v silách ani těch vědců
zkoumat strom od stromu, jaký má původ a je to
pouze plácnutí do vody po kterém bude hladina
opět klidná, jako před tím. Prostě se křížit
budou nadále.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.2.2024 10:04 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak, já bych se také musel odstěhovat 40 km, neb nejsem "původní".
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.2.2024 15:32 Reaguje na Karel Zvářal
To prý pro lidi neplatí a proto sem zvou lidi
z celé zeměkoule nejenom za prací, ale taky
za účelem "obohacování"(křížení )!
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

25.2.2024 13:24 Reaguje na Karel Zvářal
rejpaní se jestli bylo dříve vejce nebo slepice. Modřín je strom který je znám z našich lesů po staletí.

Odpovědět
va

vaber

19.2.2024 08:12
já bych řekl ,že nepůvodní je všechno ,byl tu ledovec a na něm nic neroste,
včíl ať odborníci mudrují,
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.2.2024 09:04 Reaguje na vaber
A není původní i to co bylo před posledním ledovcem, když tu bylo taky?
Odpovědět
va

vaber

19.2.2024 09:26 Reaguje na Slavomil Vinkler
řekl bych ,že původní byly veliké přesličky a plavuně co z nich máme to škodlivé uhlí ,ale ty už taky vymřely
Odpovědět
PE

Petr Eko

19.2.2024 09:14 Reaguje na vaber
No nemáte zcela pravdu, ledovec končil cca na hranici s Polskem - za Krkonoši, Jeseníky atd.. Nejdále byl v Moravské bráně, čili Polabí, Haná, Podyjí atd. už nebylo zaledněno. Byla tam taková česká Sibiř, čili břízy apod. (asi - já v té době nežil...)
Odpovědět
va

vaber

19.2.2024 09:27 Reaguje na Petr Eko
no budiž ,tak vše nepůvodní mají v Polsku
Odpovědět
PE

Petr Eko

19.2.2024 09:18
Upřímně, pokud někomu vadí tak krásný strom jako je modřín, tak už musí být "na hlavu padlý".. Navíc je tu už dlouho, tak i kdyby nebyl zcela původní, není co řešit.. Stejně tak bych vzal na milost borovici černou, dub červený, douglasku atd. Prostě co se k nám hodí, není třeba zatracovat. Pěkný den..
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.2.2024 09:50 Reaguje na Petr Eko
No, pane Eko, není to tak docela eko, co píšete. Já bych naopak nezatracoval domácí dřeviny, neb na nich je ekosystém závislý, jelikož navyknutý. Běžte a najděte housenky na červeńáku, b. černé či douglasce. Na našich dubech jich najdete spousty, proto jsou doubravy ptačím rájem. Atp.
Odpovědět
PE

Petr Eko

24.2.2024 13:28 Reaguje na Karel Zvářal
Asi jste mě "špatně" pochopil - já nebojuji proti domácím dřevinám, ale proti tomu, aby se zatracovaly ty dřeviny, které u nás roky rostou a mohou růst..
Čili proti těm "pseudovědcům", co mají leckdy nesmyslné nápady - závěry.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

19.2.2024 09:28
Moc zajímavý článek. Prakticky se ale modřín lesnicky využívá už od raného novověku (doloženo spolehlivě okolo roku 1750). I pokud v některých LO není domácí tak není žádný důvod se ho "ochranářsky" štítit. Určitě bych mu v příměsi do 15-20% udělil generální pardon ve všech našich hospodářských lesích, kde je jeho pěstování účelné. Nejkrásnější "hospodářský" les jaký jsem kdy viděl je tzv. Hašova svatyně. Je to porost nádherných buků s ještě krásnějšími modříny v nadúrovni.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.2.2024 11:21 Reaguje na Dalibor Motl
Ovšem u nás pozoruji sežrání nejen všech smrků, ale i dost velkou úmrtnost jak buků, tak borovic i modřínů.
Odpovědět
MM

Milan Milan

20.2.2024 20:31 Reaguje na Slavomil Vinkler
Je to bohužel tak. Můj těměř 100 letý starý, skvostný modřín opadavý, aktuálně již provrtaný mnoha dírkami, bohužel nápor brouka taky nevydržel a jeho životní cyklus končí..
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.2.2024 13:12 Reaguje na Dalibor Motl
Modřín by měl mít velkmi odolné dřevo ve vodě a vlhku. Vedle dubového dřeva by se tak měl hodně využívat už na středověkých vodních stavbách nebo na stavbách na vlhké bažinaté půdě.
Odpovědět
JP

Ján Prečuch

19.2.2024 09:59
Zajímavé je , že po všech původních dřevinách se nazývají místa - sídla . Jedlová Dubí, Borova , Topolčany, směr smrečany, tisová , lípa a Lipany , ale po modřínu si nic nevybsvuji .
Odpovědět
JP

Ján Prečuch

19.2.2024 09:59
Zajímavé je , že po všech původních dřevinách se nazývají místa - sídla . Jedlová Dubí, Borova , Topolčany, směr smrečany, tisová , lípa a Lipany , ale po modřínu si nic nevybsvuji .
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.2.2024 11:14 Reaguje na Ján Prečuch
Cha, a víte co je to smrek?
Odpovědět
JP

Ján Prečuch

19.2.2024 18:36 Reaguje na Slavomil Vinkler
? ? ?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.2.2024 09:39 Reaguje na Ján Prečuch
Moji slovenští známí tomu říkali smrek. Asi jak kdo.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

20.2.2024 10:33 Reaguje na Slavomil Vinkler
Slovo modřín bylo pravděpodobně do češtiny převzato z polštiny, a to někdy v 15. století (současný polský název modřínu je Modrzew). Je odvozeno od mírně namodralé barvy, kterou dřevo dostane, když se nechá delší dobu ležet bez ošetření, zvláště pokud je napadeno nějakou dřevokaznou houbou.[1] Starší český název modřínu je břem nebo verpán.

Slovenský název modřínu je smrekovec. Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Modřín
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

20.2.2024 10:56 Reaguje na Ján Prečuch
Ještě pokud jde o nejsevernější Čechy ... uvažoval bych spíš o die Lärche. V Českém ráji pochopitelně spíš čeština.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.2.2024 17:16 Reaguje na Ján Prečuch
Ty názvy jsou podle převažujících dřevin a nebo dřevin na které si
mysleli ti, co místu dávali jméno. To o ničem nevypovídá, protože
dnes máme třeba Akátovou ulici po nepůvodní dřevině. Prostě podle
místopisu nelze soudit původnost a nepůvodnost dřeviny. To, že
někde modříny nejsou neznamená, že tam v minulosti nebyly. Mohly
být vykáceny a nahrazeny smrky, borovicemi a jinými dřevinami
stejně, jako se dnes smrky cíleně nahrazují listnáči.
Odpovědět
HH

Honza Honza

19.2.2024 12:45
opět přírodovědný článek zabývající se nesmysly: místo toho, abychom hledali dřevinu, kt. je odolná, snáší sucho, se bádá, jestli je modřín původní, co když proboha není napadán škůdci? Co potom?
Snáší kontinetálnější podnebí - i teplo, to k nám přichází. Vyžaduje světlou polohu - řidší lesy jsou více diverzifikovatelné.
Modřín určitě nevytlačí naše původní druhy, ať si ho sází, kdo chce, kam chce!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.2.2024 09:46 Reaguje na Honza Honza
Nejlepší je podle vaší definice umělý smrček. O tom co u nás vydrží se bádá u lesníků aspoň 2300 let. V lesích Mendelu jsou různé stromy. On ten problém je spíše o tom co řešíme. No naše stromy poskytují větší biodiverzitu. Cizí stromy často lépe rostou neb ještě nemají nepřátele, ale třeba ptáci na nich nemají co žrát. Ani akumulace vody nebývá u exotů dobrá, zato mnozí výborně hoří (ČSŠ).
Nic není universální tj. maximální odolnost, maximální akumulace vody a maximální biodiverzita.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.2.2024 09:47 Reaguje na Slavomil Vinkler
200-300
Odpovědět
HH

Honza Honza

21.2.2024 19:40 Reaguje na Slavomil Vinkler
Máte určitě pravdu, jste odborník. Rád vás čtu, i když se vším nesouhlasím. To, že vše není ideální, že vše má své + a - je jasné. Ale právě že jde o priority- co je nejdůležitější. Určitě je to, aby to vůbec rostlo, potom jistě zkvalitnění ne degradace půdy, akumulace vody, vy (jako přírodovědec) byste si ten žebříček měl vytvořit sám! A biodiverzita? P. Macháček psal že i na thůje si ptáci zvykají, že jejich semena už žerou.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

21.2.2024 20:56 Reaguje na Honza Honza
Viděl jste někdy semínka tůje? Prdlajs vrabci, maximálně čížci s jejich jemnými zobáčky. Jinak ta "omamná vůně" dává všem (hmyzu) na vědomí, že "nejsem k žrádlu". Jako ekologický strom je na posledním stupínku. No ale lidovým básníkům se meze nekladou:-)
Odpovědět
HH

Honza Honza

22.2.2024 07:00 Reaguje na Karel Zvářal
Dobře. Děkuji za odpověď. Když už jsme u toho, vašich příspěvků si taky vážím.
O Šumavě jsme mluvili s ing. lesníkem- řekl, že vše o čem píšu v Ekolistu se dělá- větve na zemi, zadržování vody, akorát změna lesa na smíšený les nejde. Na návětrných stranách, v mrazivých kotlinách nic jiného něž smrk neroste. I bříza krní. Je to ale třeba zkoušet, vytvářet smíšený les- je lepší diverzita než v monokultuře, zlepšuje se půda, zvl s listnáči. Když na poli stále budete pěstovat kukuřici, tak za chvíli tam neporoste ani tráva. I jako pionýrské dřeviny by listnáče na Šumavě byly dobré. Je třeba to zkoušet, modřín by třeba nebyl špatný, nutné i listnáče. I do budoucna- nikdo neví jak příroda za 20 let bude vypadat, třeba smrk začne usychat.
Na druhou stranu má pravdu pan Macháček- smrky rostou krásně, když bychom včas proti kůrovci zasáhli, o smrky se řádně starali- včas zasáhli proti kůrovci, bude i monokultura krásná a prosperující - oproti třeba zakrnělým břízám.
Prostě nic není jednoznačné, člověk by se měl stále posunovat dál, nelpět na zavedených zkostnatělých pravidlech. Tam kde to jde, směřovat ke smíšenému lesu, kde to nejde, tam holt jen smrky.
Pozn: pod lanovkoou na Zadově 800-1000m po vichřici Kyrill vznikla paseka, kde jsou ojedinělé vzrstlé smrky, které přežily a mezi nimi vysázeli listnáče- ty v pohodě rostou!
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

22.2.2024 07:50 Reaguje na Honza Honza
Podobně jako na tom Zadově to půjde i jinde, jenom chtít!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.2.2024 07:57 Reaguje na Karel Zvářal
Teď jste mne s těmi semeny thújí naštval. Vy si myslíte, že jsem si to vymyslel? Každý podzim vidím, jak se jimi cpou a že jste to neviděl vy neznamená, že tomu tak není. A to, že v nich s oblibou dnes hnízdí kosi a jiní
ptáci je pravda taky. Jinak thújí je více
druhů a tudíž i jiné velikosti semen a asi
i chutí pro ptáky. Nepasujte se prosím do
pozice všeználka přes vše, co souvisí s
ptáky, protože neznám nikoho, kdo ví vše
a že jste neviděl vrabce krmící se semeny thújí neznamená, že tomu tak není.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

22.2.2024 08:02 Reaguje na Břetislav Machaček
Nafoťte a napište o tom, třeba sem. Na dvorku u slepic, samozřejmě. Kos zahnízdí úplně všude, a mě zase naštvala ta vychvalovaná "omamná vůně"/repelent.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

22.2.2024 08:08 Reaguje na Karel Zvářal
A to nebylo zdaleka poprvé. Když jste pohaňál článek ("o ničem") o výhodách smíšeného lesa (lepší využití vláhy), měl jste za úkol najít, kde se o tom v literatuře píše. Zalezl jste do ulity a byl klid...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.2.2024 08:52 Reaguje na Karel Zvářal
Smíšený les a smíšený les je
rozdíl hlavně z hlediska různé
doby zralosti dřevin a taky
toho, že některé druhy jiným
zabrání v optimálním růstu. z
nich pak rostou mrzáci nejen
nevhodní ke zpracování, ale
jsou i náchylní k nemocem a ke
škůdcům. Z těchto důvod a taky
důvodů ošetřování a těžby si
myslím, že lepší je mozaika
dejme tomu po 1 ha monokultur
různých dřevin a stáří, kde budou cyklicky i ty prosluněné paseky a semenné stromy pro
přirozené zalesnění. Takový
lesní celek je snadno strojně
těžitelný a prostě nevěřím, že
v budoucnu bude někdo nadšeně
těžit ve smíšených lesích
ruční probírkou. Spíše to asi
sakumprásk semelou na štěpku.
V mém okolí tu šachovnici už
před desítkami let prosazoval
jeden lesník a tak v lese na
houbách přecházím z dubiny do
bučiny, pak zase do březiny a míjím olšinu. Když už dnes
těží třeba ty břízy, tak je
vytěží najednou, pozemek osadí
a oplotí. Ve smíšeném lese s
výběrovou těžbou by museli
oplotit jednotlivé stromky a
nebo vybít tu zvěř. U nás to nemusí, protože ty stromky v
oplocence zvěř neokouše. O tom
to je a už to tak dělali předci, aby nemuseli těžit jeden strom
ze sta a vybíjet zvěř, která
jim okouše náhradní výsadbu.
Z vás mluví čistý ochranář, ale
já chápu i vlastníky lesů, které
les živí a musejí uvažovat i
ekonomicky, že se jim les, kde
budou těžit po jednotlivých stromech do budoucna nevyplatí. Kdo viděl někdy těžbu stroji
a zkusil dřinu s pilou a koněm,
tak ví o čem píšu. Takže shrnu
to, že smíšeným lesem může být
i les rozdělený jako šachovnice
různými monokultůrami, které
usnadní lidem práci a splní i
podmínku pestrosti lesa jako
celku. Jinak ještě tolik, že
smíšený les se nehodí všude kvůli rozdílným nárokům dřevin na živiny, světlo a vláhu a
totéž platí o využití vláhy.
Pokud tam nejsou vhodné podmínky pro jiné dřeviny, tak tam růst
nebudou. Zkuste vysadit vrbu
do vrstvy sutě někde v horách
a nebo buk do bažiny u řeky. Obojí lze, ale s mizerným
efektem a o tom to je, že to
vnucování smíšených lesů je
dalším přešlapem, pokud to ale
nemá být samozřejmě prales
a nebo les na produkci štěpky.
Kvalitní dříví bude vždy pouze
z pěstěných monokultur a nebo
ze směsek dřevin stejné mýtní
doby a růstových nároků.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

22.2.2024 08:58 Reaguje na Břetislav Machaček
Mám po lesích nachozeno jako málokdo, takže také vím, o čem točím. Kombinace smrk+buk, SM+MO, MO+BK jsou velmi vitální, a nesadili to kvůli mně.

Jinak menší šachovnice (1-3 ha) jsou dobrým řešením, pořád lepší, než celá "černá hora".
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.2.2024 09:41 Reaguje na Karel Zvářal
Ty lesy po kterých zatím vy i já chodíme jsou dílem
člověka, který reguloval
nejenom ty druhy, ale taky
to, aby prosperovaly. To
znamená, že jim umožnil
růst tak, aby nebyly omezeny ostatními a aby
byly pokud možno zralé
k těžbě ve stejnou dobu.
Když si vezmete smrk i buk, tak oba druhy se
dají těžit na pilařské využití už od 70 let, kdy
už ale bude třeba stejně
stará bříza po smrti. Jde tak o to, aby bylo při
vysazování uvažováno o
tom, že si nebudou moc
konkurovat a vytěží se
efektivně ve stejnou dobu. Pokud se počká u obou do 100-120 let, tak se taky
nic neděje, ale bříza nebo ptáčnice to nevydrží a už
to nebude vícedruhový les, ale les dvou druhů dřevin.
Ty šachovnice se dnes při
postupné těžbě původně
stejnověkých dubin dnes
dělají na Soutoku a jsou opět kritizovány. Vzniká
tam postupně šachovnice
různých věkových kategorií lesa obsahující od pasek,
přes tyčovinu i tmavý
les těsně před těžbou.
Živí tvorové tak mají na
celé ploše možnost najít
pestré věkové složení
lesa s jinou potravní
nabídkou a hospodářské
využití bude do budoucna
rozloženo rovnoměrně bez
nutnosti kácet, jak píšete, celou "černou horu". Taky jim odpadne pracná výběrová těžba stromů v lesích smíšených jak druhově, tak věkově.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.2.2024 08:19 Reaguje na Honza Honza
Představte si, že i nepůvodní křídlatka chutná
našemu původnímu nočnímu motýlu Lišaji vrbkovému.
A to , že neviděl pan Zvářal žrát vrabce semena
thújí neznamená, že tomu tak není. Pokud si to
myslíte, tak budiž a nebo to zkuste na podzim
sledovat. Já thújím nefandím, ale beru na milost
sousedův živý plot, který jako jediný umožňuje
v dnešní době poměrně bezpečně hnízdit třeba
kosům. Před predací sojkami našli způsob, že do
plotu vletí pět metrů od hnízda a vnitřkem se
proderou k hnízdu. Sojka pozoruje kam vletí a
marně v tom místě hledá hnízdo. I tak vypadá
pozorování ptáků a jejich chování a ne pouze
číst odbornou literaturu a nevěřit laikům!
Kosům jsem v době hnízdění servíroval žížaly
a loni vyhnízdili 3x, ale problém byl hlavně
po opuštění hnízda v thújích, kdy se stali
někteří obětí koček a krahujce. Srovnám-li
ale úspěšnost vyhnízdění s hnízdy třeba na
listnáčích, tak plot z thújí jasně vede v
bezpečnosti před predací. Myslím si, že na
zahradách ty thúje nemusí mimo fanatiků
nikomu vadit a mají zde své místo. Nejsou
navíc invazivní a najít semenáč je i pod
thújemi se semeny je téměř nemožné. Mi se
je podařilo jednou vysít a pokud vím, tak
snáze se množí řízkováním, což v přírodě
není možné. Samozřejmě do lesů nepatří,
ale totéž platí o původních keřích, které
jsou nevhodné do zahrad jako živé ploty.
Odpovědět
HH

Honza Honza

22.2.2024 08:23
Každý má své priority: p. Vinkler své stepi, louky, motýli, hmyz. P. Zvářal původní druhy, správci NP nechat přírodu volně, dřevo na zemi, samovolný výsev, p. Macháček efektivní pěstování, zachování hospodářské výnosnosti.
Já pestrý smíšený les- bohatý, různorodý, stabilní. Vše je správné, ale nutno vidět priority.
Jaká je největší priorita? Aby vůbec něco rostlo, aby byl zachován les, tím zachována příroda. Ostatní = totální kolaps přírody. Žádné sekundární pralesy v Amazonii a kávovníkové plantáže. Bohužel, směřování k vyschlé stepi bez vody, k poušti bez řek a studní. To vidíme v Africe, poušť postupuje, ve středoasijských stepích, směřuje k tomu i naše přehřátá příroda. Elektroauta nepomohou, zastavení oteplování je fikce, vzývání Slunce aby méně svítilo. Je to tlak firem na elektrifikaci, elektrifikace je budoucnost, jako bylo období páry, spalov. motorů, tak přichází elektrika. Ale přírodu nespasí.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

22.2.2024 08:44 Reaguje na Honza Honza
To není úplně přesné, mně nevadí nepůvodní druhy, pokud podporují diverzitu, což jsou např. ovocnáče. I naše původní (buk, javor) jsou s poměrně dobrou chem. obranou, takže hmyzu (housenek) je na nich minimum, narozdíl např. od dubu, habru či lípy. Vtroušené cizokrajné/"sterilní" mi nevadí, ale plantáže, tak je to vidět na mnoha místech v zahraničí, ostře kritizuji.
Odpovědět
HH

Honza Honza

22.2.2024 08:56 Reaguje na Karel Zvářal
OK
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.2.2024 09:12 Reaguje na Honza Honza
Pro mně za mně, mi se smíšený les taky líbí, ale varuji před tím,
že se stává mantrou řešící všechny neduhy lesa. Oni ti škůdci, když
nebudou eliminováni, taky zdevastují a ochudí smíšený les o nějaký
druh a už bude ten les o ten druh trvale ochuzen. U nás byl místy
v listnatém lese vmísen i náletový smrk, jako relikt původních
selských lesů, kde byl pěstován jako tyčovina na ohrady a jiné
použití zemědělci. Dopadl ale mizerně, protože ve stínu velkých
listnáčů živořil stejně, jako náletové modříny a borovice. No a
naopak ve smrčině vzniklé náletem po kůrovci není za pár let ani
památka po jeřábu, či jiných listnáčích. Hustý smrkový porost je
zadusí a zbytek dokoná zvěř, které smrky až tak moc nechutnají.
Diktovat smíšené porosty nelze všude a v budoucnu je efektivně
těžit. Stačí si zkusit z takového lesa vytěžit a vytahat pouze
souše a zjistíte, že o mnoho snazší to je z monokultury, kde
nehrozí, že těžený velikán doláme celé okolí a při jeho vytažení
z lesa odřu kmeny a kořeny stovce stromů, které napadnou houby.
K vůli jednomu stromu bude k těžbě za pár let těch sto poškozených
a tak dokola místo toho, že do 100 let staré monokultury vlezu s
pilou při výchovné prořezávce 3 x za celou dobu.
Odpovědět
HH

Honza Honza

22.2.2024 09:31 Reaguje na Břetislav Machaček
Jistě máte pravdu v tom, že o každý les je nutno se starat, udržovat jej, i přírodní les - samovýsevem z matečních rostlin nutno regulovat. Někde opravdu je nejlepší i monokultura.
Diktát tedy určitě ne. Svázanost s předpisy, které místně jsou k ničemu, je špatná. Mají rozhodovat místní odborníci, ti situaci znají nejlíp.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.2.2024 09:56 Reaguje na Honza Honza
Ano mají o tom rozhodovat, ale nesmí a pokud jim to
nenadiktuje vlastník a nebo nadřízený, tak spustí
jekot ochranáři, kteří to paušalizují a po přečtení
nějakých článků se pasují do role odborníků. To je
dnes bohužel trend, že pitomci, co se ještě včera
lepili k asfaltu a lezli po komínech s transparenty dnes radí co těžit a co sadit v lesích. Někdo se
učí rozumět lesu celý život a někdo po přečtení těch cizích rozumů mu chce radit a nařizovat co má dělat?
Nezdá se vám to zvrácené? To je jako kdyby funebrák radil porodníkovi, jak má postupovat u porodu. Nebo
potřebuje kšeft, když poradí špatně? Já už takové
rady zažil u nás, kdy broukaři bránili torzo vrby
u školního hřiště několik let, kdy z něho padaly
větve i v bezvětří. Jednou se zapomněli odvolat a
obec rychle konala. Obratem vysadila dub, který
už mohl být dnes desetimetrový, kdyby se kácelo
dříve. Zdrželi obměnu starého trouchnivého stromu novým cca 10 let a vystavili nebezpečí pádem větví
děti dlouhých 10 let. Nemám slov, protože takových torz je v okolí desítky a ten jeden nebyl jediný.
Odpovědět
HH

Honza Honza

22.2.2024 10:30 Reaguje na Břetislav Machaček
OK. Máte pravdu, že vše není jednoznačné. Vše má své + a -. Ale obecně věda se někam posunuje a musíme ji respektovat (globálně! = nikoli vždy a všude!)
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist