https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/mohl-by-byt-korkovnik-amursky-rozsirenejsim-stromem-v-nasich-lesich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Mohl by být korkovník amurský rozšířenějším stromem v našich lesích?

16.12.2023 06:15 | PRAHA (Ekolist.cz)
Korkovník amurský.
Korkovník amurský.
Foto | Bushman.K / Flickr
Využití nepůvodních dřevin a problémům s tím spojených je v evropských zemích věnována rostoucí pozornost. V lesním hospodářství členských zemí EU je v současné době rozšířeno více než 150 nepůvodních druhů dřevin introdukovaných z mimoevropských oblastí. Ještě větší množství nepůvodních druhů je v Evropě rozšířeno v různých okrasných parcích, arboretech apod.
 
V rámci EU byl ve spolupráci s členskými státy zpracován seznam nepůvodních dřevin, který je průběžně doplňován a aktualizován. Specifická pozornost je věnována invazním nepůvodním druhům. Na základě ustanovení předpisu „EU Regulation Non-Native Tree Species“ přijatého v roce 2014 není povoleno invazivní nepůvodní druhy importovat, obchodovat, pěstovat a jinak šířit.

Vědci z VÚLHM, v. v. i., se výzkumu využití různých druhů introdukovaných dřevin v podmínkách České republiky věnují dlouhodobě, sledují a vyhodnocují řadu provenienčních a výzkumných ploch. O výsledcích a poznatcích a svých doporučeních pak informují odbornou veřejnost. Snaží se tak zpřístupnit aktuální informace související s pozitivy i úskalími využívání introdukovaných dřevin v lesním hospodářství ČR.

V jednom z posledních výzkumů se zabývali korkovníkem amurským, kdy vyhodnocovali výzkumné plochy této dřeviny ve věku 70 let.

V roce 1954 bylo v tehdejším Československu založeno sedm výzkumných ploch s korkovníkem amurským, na nichž by bylo možné testovat postupy jeho výchovy a pěstování. Důvodem bylo hledání alternativy pro cizokrajnou dovozovou surovinu – korku z dubu korkového, jehož pěstování v našich podmínkách nepřicházelo v úvahu.

Téměř všechny výzkumné plochy se v současné době nacházejí na územích podléhajících ochraně přírody a případné další rozšiřování této dřeviny na daných lokalitách již není možné.

Vědci vyhodnotili růstové parametry, posoudili tvárnost kmene a tloušťku borky. Nejlepším růstem se vyznačovaly výsadby na lokalitách Mochov a Písty, kde byli identifikováni jedinci dosahující výšek i 28–30 m a výčetních tlouštěk 47–50 cm. Tloušťka borky se pohybovala v dimenzích 1,7–2,4 cm. S výjimkou výzkumné plochy Mochov nedocházelo zpravidla na dalších lokalitách k pravidelným výchovným zásahům.

Vědci konstatovali, že s ohledem na minimální výskyt škůdců a úspěšné odrůstání v jasanových oblastech by bylo možné korkovník použít pro částečnou náhradu jasanu ztepilého. Jako exotický druh může najít uplatnění v truhlářských provozech a kvetoucí jedinci mohou sloužit i jako pastva pro včelstva.

Další dnes již dlouho využívanou introdukovanou dřevinou je dub červený.

Dub červený pochází z východní a střední části USA a částečně zasahuje i do jižní centrální části Kanady až k pobřeží Atlantického oceánu. Do Evropy se dostal kolem roku 1700. Jeho první využití bylo v zámeckých zahradách a parcích. Později se postupně rozšířil po celé západní a střední Evropě. Kolonizoval některé oblasti Belgie, Německa, Polska a v některých případech se stal invazním druhem.

V evropských lesích se vyskytuje především na okrajích lesních porostů tam, kde je dostupnost světla a dostatek taninu, což jsou nejdůležitější podmínky pro přežití druhu a dlouhověkost.

V ČR se eviduje jeho rozšíření na 6632 ha, což představuje 0,25 % porostní plochy lesů. Porostní zásoba je 1 446 000 m3, tedy 0,21 % celkové zásoby dřevní hmoty. Průměrný věk porostů s dubem červeným je 52 let.

Největší zastoupení má v lesích na území hlavního města Prahy (3,12 %) a dále ve středočeském regionu (0,75 %). V pražských lesích má také nejvyšší průměrný věk (62 let), naopak nejmladší průměrný věk má v moravskoslezském regionu (46 let).

V ČR je založeno 31 trvalých výzkumných ploch s dubem červeným. Nejmladší plochy v roce založení měly kolem 50 let, nejstarší plocha měla 134 let. Plochy byly založeny v 11 přírodních lesních oblastech (PLO), nejvíce v PLO 10 Středočeská pahorkatina a PLO 17 Polabí.

Vědci své šetření růstu dubu červeného uskutečnili na 932 stromech, podle věku bylo nejvíce zastoupeno rozmezí 91–100 let (9 ploch). Průměrná výška porostů se pohybuje od 20,45 m do 31,40 m. Průměrná výčetní tloušťka je v rozmezí 20,38–49,20 cm.

Vědci rovněž sledovali výskyt přirozené obnovy. Pouze na dvou plochách zjistili výraznou přirozenou obnovu, ostatní plochy byly v podstatě bez zmlazování.

Z hlediska fenotypových šetření je nejproblematičtější tvárnost kmene, tvar a velikost koruny závisí na předchozí výchově porostních skupin a zastoupení dalších dřevin, hrubost borky se zvýšeným věkem stoupá. Zdravotní stav je u většiny ploch hodnocen jako výborný, bez poškození.

Střemcha obecná v lužním lese.
Střemcha obecná v lužním lese.
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM

Vědci také posoudili využitelnost střemchy pozdní v našich podmínkách.

Střemcha pozdní (Prunus serotina) je listnatá dřevina původem ze Severní Ameriky, jejíž růst převyšuje naši domácí střemchu obecnou (Prunus padus).

V místě původu je hojně využívána pro svou vysokou kvalitu okrasného dřeva v nábytkářství. Nejkvalitnější dřevní surovina je získávána z oblasti Alleghety Plateau ve státech Pensylvánie, New York a Západní Virginie.

V Evropě je z důvodů invazního chování zařazena na seznam invazních druhů jako jedna z hlavních nebezpečných rostlin.

Avšak při kontrolovaném hospodaření lze využít její dřevní kvalitu, plody i mimoprodukční funkce. Vědci zmiňují, že by jejímu šíření mohlo zabránit udržování hustého zápoje jako prevence přirozené obnovy.

Článek byl zpracován podle Sborníku abstraktů semináře Poznatky z oblasti lesnického využívání nepůvodních dřevin.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (30)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

16.12.2023 10:07
Samo že mohl. Ale mnozí jsou proti produkčním lesům. Raději vystřílíme nejprve zvěř a pak se možná vystřílí i něco jiného.
Odpovědět
sv

sv

17.12.2023 21:23 Reaguje na Slavomil Vinkler
Takovou míru kritiky mysliveckých ožralců bych od tebe nečekal. Každopádně platí, že produkční les můžeš mít jen obtížně, když ti ho půlku sežerou přemnožené srny.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

24.2.2024 14:58 Reaguje na sv
Myslím, že spotřebou alkoholu jsou myslivci pod hasiči, rybáři a některými sportovci. Prosím upřesnit, kde je výskyt přemnožených srn ?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.12.2023 10:15
Jasan je z ekologického hlediska strom o ničem, ještě více platan. Takže ten korkovník je může klidně zastoupit, nic se tím nepokazí.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

16.12.2023 11:19 Reaguje na Karel Zvářal
Ani bych neřekl. Jasan produkuje kvalitní středně tvrdé až tvrdé dřevo a poměrně pevné. Kmeny jsou na listnatý strom dost rovné, takže výtěžnost na řezivo je na listnáč spíš nadprůměrná. Dřevo je i docela okrasné.
Když pominu dnešní problémy s houbou, porosty jasanů jsou na svých biotopech vlhčích nižinných lesů tvrdého luhu většinou zdravé a prosperují a mají i slušný přírůstek.
A navíc jasanové dřevo je i málo napadané dřevokazným hmyzem, takže by se s úspěchem mohlo použít na stavby, na nábytek a podobně.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.12.2023 11:37 Reaguje na Radim Polášek
Číst umíte, bezva!, teď ještě porozumět obsahu:-) Kdybych napsal je prase je z ekologického hlediska problematické, asi nebudete sám, kdo mě poučí, jaký je z něho dobrý guláš a ozdobné trofeje. Využití dřeva je něco jiného, než ekologický význam. Zkuste nasadit platany místo lipových alejí, jak se na to bude okolí tvářit.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

16.12.2023 12:05 Reaguje na Karel Zvářal
No, není napadán žádnými brouky ani jiným dřevokazným hmyzem, co vím ani jeho kůru třeba neožírá zvěř v zimě, i kdyby měla největší hlad. Tuto ekologii jste měl na mysli? Protože jinak to je úplně běžný strom, jako každý jiný.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.12.2023 12:33 Reaguje na Radim Polášek
Psal jsem o tom mnohokrát, ale klidně to pro lepší zapamatování zopakuji. Hmyz je základním kamenem potravního řetězce ekosystému, tudíž adorace dřevin "odolných ke škůdcům" (listožravými počínaje), mi vhání krev do žil. Dekorativní či hospodářský není totéž, co ekologický. Ekologický je dub, lípa, habr, ovocnáče. Ideální je, když se více charakteristik sejde.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

16.12.2023 13:08 Reaguje na Karel Zvářal
Ovšem v praxi to je téměř jedno, pokud to je smíšený les, nejedná sa například o velmi rozlehlou jasanovou monokulturu bez podrostu jiné dřeviny nebo keře.
Ovšem i tak, pokud se jedná o ten hmyz, v běžném lese s běžnými druhy za běžného stavu, ne za kalamity je množství toho hmyzu vázaného na některé konkrétní dřeviny dost malé. Anení nijak významné.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

17.12.2023 07:18 Reaguje na Radim Polášek
Jasan je samozřejmě, na rozdíl od jiných, naší původní dřevinou, navíc s velkým rozšířením a to nejen ve vertikálním směru ale i co se týká různosti jednotlivých stanovišť. To, že v souvislosti s chemickým složením dřeva nehostí příliš saproxylických druhů ještě neznamená, že představuje nějakou " ekologickou poušť". I on je živnou dřevinou pro některé motýly či můry ( babočka osiková, lišaj šeříkový). Semena a semenáčky jsou také potravou. No a co se týká těch druhů žijících na mrtvém dřevě tak se dá říci, že s postupem rozkladu mizí uzká specializace a tak přestává záležet na druhu dřeviny. Na a jasan se například na rozdíl od buku rozpadá podstatně delší dobu. ( To má zase význam ve vyšších polohách kde se již nevyskytuje dub). Jinak samozřejmě kvalitní tvrdé a přitom pružné dřevo a navíc celkem významný v lidovém lečitelství.
Takže srovnávat jasan s platanem, který je navíc nepůvodní a sazel se z podstatně jiných důvodů může jen ..........
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.12.2023 18:52 Reaguje na Jarek Schindler
Je fakt, že pod jasany je často ten rostlinný porost jednodušší s něco nižší diverzitou. Ale nic, co by byl větší problém.
Listí jasanu se třeba chová při opadu na podzim a rozkladu poněkud podobně jako listí akátu.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

16.12.2023 14:28 Reaguje na Karel Zvářal
Nepřehánějte to. I hospodářské lesy jsou potřeba, i ekologické lesy jsou potřeba. Ale nejde to v jednom lese. Nemůžete mít orchideovou rezervaci a pole na stejném pozemku.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.12.2023 15:47 Reaguje na Slavomil Vinkler
Co přeháním? A pokud, tak určitě míň, než Vy s megafaunou. Hospodářský les je ZCELA BĚŽNĚ ekologický: dubohabřina, dub/buk/lípa, smíšené apod. To, že jasan bych nedal do top ten, neznamená, že v lese nemá místo. Jen jsem chtěl naznačit, že když má být využíván korkovník, který má využitelné plody (hlodavci), tak určitě pro ekologii lesa má větší význam, než zmíněný jasan.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

17.12.2023 09:41 Reaguje na Karel Zvářal
Tak to už je lepší. S tím můžu souhlasit.
Jen bych dodal, že určitým způsobem může být ekologická i monokultura a klidně i smrková. Pokud ta monokultura nejsou "obří lány", ale kusy plochy přiměřené rozlohy, ještě lépe různých monokultur oddělené znatelnými předěly. Předěly jako volnými prolukami, které potřebuje jako biotop k života spousta lesních živočichů a které mohou i sloužit jako přechodné dopravní trasy při těžbě dřeva až "na druhém kraji" proluky, které nejsou volné, ale plně zarostené třeba dřevinami z divokých náletů. Troufám si tvrdit, že takový les defakto poskládaný z přiměřených "kusů" monokultur a s prolukami může být ekologičtější a mít větší diverzitu než když se ty dřeviny z monokultur rozptýlí a promísí rovnoměrně po celé větší ploše.
Podle mne je to možnost, jak zachovat určitou dobrou produktivitu kvalitního dřeva v lese a současně mít ten les ve slušné míře ekologický.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

17.12.2023 09:45 Reaguje na Karel Zvářal
Jen mám trochu problém s plody využitelnými hlodavci, pokud se jedná jen o hlodavce a nevyužívají je jiní živočichové. Nemělo by se totiž jednat o hraboše a další hlodavce expandující z pod těch stromů na pole, kde se mohou přemnožovat.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

17.12.2023 10:20 Reaguje na Radim Polášek
V lese žijí lesní hlodavci (myšice, norník, plši), hraboš na poli. Obě skupiny mají tolik predátorů, že se dlouhodobě přemnožit nemohou, navíc mají cyklické gradace, které predátoři využívají k početnějším vrhům/snůškám.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.12.2023 19:41 Reaguje na Karel Zvářal
Spíš myslím přechodný biotop mezi lesem a polem a bez křoví, kde pod těmi stromy hraboši být mohou. a myšice ne, protože myšice potřebují keřový porost.
A v některých obvykle listnatých lesích či křovinných porostech jsou myšice pravidelně nechutně přemnožené. Jako včelař, který měl v lese včelín a později jsem na pár takových míst nakočoval s nástavkovými úly o tom vím své.
Odpovědět
HH

Honza Honza

16.12.2023 13:26
tyto výzkumy a kontrolované a zabezpečené zapojování neobvyklých druhů je správné. Představte si, že se oteplí, že bude výrazné sucho a budou umírat smrky, že nemají povrchovou vodu a borovice, že se snížila spodní voda. Co pak budeme dělat? Příroda se vyvíjí, vývojem zanikají původní druhy, jiné se adaptují a rozvíjejí. Právě proto, že jde o odolné stromy, netrpící hmyzem, tak hmyz zde má malou šanci a s ním i hmyzožravci apod. Ale i to se může změnit. Důležitější je zabezpečit lesy, jejich funkci, zadržování vody, ochlazování. Vše má výhody a nevýhody, je nutno volit to lepší zlo.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2023 17:56 Reaguje na Honza Honza
Pokud se oteplí a poklesne hladina spodní vody, vysázíme eukalypty. Sice budeme mít každoroční požáry jako v Itálii nebo Španělsku, ale těm eukalyptům to moc neuškodí.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

17.12.2023 09:52 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Když vytvoříme model kulturního lesa, který je čištěný, takže se tam nehromadí biomasa tak požáry nebudou vůbec nebo budou minimalizovány.
Stromům to čištění půdy od biomasy vadit moc nebude, pouze se poněkud zpomalí přísun živin a tím jejich růst a ještě získáme každoročně slušný výnos biomasy pro výrobu nějakého kompostového substrátu pro zůrodňování polí nebo biomasy pro produkci ekologického paliva.
Lesy jako biotopy to nepoškodí, pouze se coby biotopy změní, pro jedny živočichy se stanou málo vhodné a naopak jiní živočichové se objeví. Například v takových lesích by se mohli objevovat zajíci a ještě víc bažanti. Nebo dokonce tetřevi a tetřívci.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

16.12.2023 18:06
Chci pouze napsat jedno a to, že proces zavlékání nepůvodních druhů je tu
od nepaměti a pouze záleží na tom kam ta paměť sahá. Český kapr pochází
z Asie, Velkopavlovické meruňky z Číny, Znojemské okurky z tropů a tak
mohu pokračovat přes brambory, kukuřici, sóju, fazole, čočku, broskve
atd. Jde pouze o to, zda to přineslo užitek a nebo zkázu. Za zkázu ale
nelze považovat, když akát pokryje haldy, na kterých nic jiného neroste.
Nebo křídlatku, které dali prostor bobři vykácením stromů. V jejich stínu
se jí nedařilo, ale po jejich pokácení se jí tam náramně daří stejně,
jako pajasanu, který bobrům nechutná. Děláme opravdu všechno dobře a
neumožňujeme těm nepůvodním rostlinám a živočichům se naopak více šířit?
Takové housenky lišaje vrbkového se přeorientovaly na křídlatku a vrabci
se krmí semeny thůjí, ve kterých zase jiní ptáci rádi hnízdí. Chce to
pouze pozorovat, jak se oni umí přizpůsobit a nelpět pouze na původnosti.
Nebýt "nepůvodních" skládek směsného odpadu, tak se před odletem nemají
čím vykrmit čápi a přežít zimu a hlad ptáci jiní. Je se možné vrátit
zpět a do které doby, která byla údajně původní? Já jsem už poněkud
vystřízlivěl ze snahy zabránit šíření i křídlatky, netykavky a nebo
zlatobýlu kanadského. Pro mnoho druhů hmyzu jsou zdrojem pylu a nektaru
v době, kdy už jsou louky sesečeny, zmulčovány a pole zoraná. Pak vidím,
že to křídlatkové houští je dobrým krytem pro hmyz i zvířata, když jiný
kolem schází. Co by na to ti tvorové řekli, že je to třeba zlikvidovat?
Vadí dnes někomu třeba ořešák vlašský zplanělý někde v lese? Kolik
potravy a pro kolik tvorů nabízí? A co duby červené v roce jako ten
letošní, kdy jsou při neúrodě žaludů našich dubů jedinými žaludy
pro zvěř. Zarputilé lpění na původnosti je s prominutím nedomyšlená
hloupost a navíc v době globalizace boj s větrnými mlýny, který nelze
vyhrát. S každou lodí, každým vagónem a jiným dopravním prostředkem
se šíří semena rostlin, hmyz , plísně a houby. Za potravou přicházejí
šakali a lidé záměrně vypustí mývaly, norky a želvy nádherné. V Západní
Evropě už zdomácněli papoušci a ti nevadí? Myslím si, že budeme muset
brzo přehodnotit výraz původnost na výraz prospěšnost pro nás a přírodu,
aby tu vůbec nějaká ještě byla. Pokud nepřežijí naše původní druhy, tak
tu místo nepůvodních budeme mít raději poušť? Tak to snad NE!
Odpovědět
HH

Honza Honza

17.12.2023 06:20 Reaguje na Břetislav Machaček
děkuji za zajímavý příspěvek. Je to stejné jako genetické manipulace, také jsou také nebezpečné, ale samotné šlechtění, bez kterého by lidstvo nepřežilo, není nic jiného. Je to prostě vývoj, bez kterého bychom nebyli. Změna genetic. materiálu většinou vede ke smrti, proto je třeba se chránit před radioaktivitou, radonem, chemikáliemi. Stejně to platí i pro cizokrajné druhy: p.Zvářal má pravdu: zavékání cizokrajných druhů je ochuzování naší přírody, jiné druhy jsou odolnější= nejde na ně hmyz = není potrava ptáky, jsou odolnější a naše druhy vytlačují, ale někdy zvl. v extrémní situaci, která právě nastává, umožní změna se přizpůsobit a přežít.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

17.12.2023 07:36 Reaguje na Honza Honza
Dobré, tedy až na to, že jasan není žádný zavlečený nepůvodní druh.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

17.12.2023 10:38 Reaguje na Honza Honza
Téma nepůvodnosti tu bude ještě mnohokrát, takže ke slovu se dostanou jak sáhodlouzí propagátoři, tak i ti, kteří poukazují na odvrácenou stranu takových činů.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.12.2023 10:44 Reaguje na Karel Zvářal
Vážím si vás za to co děláte, ale v tom, že lze
zabránit v šíření nepůvodních druhů, jste poněkud
naivně optimistický. To nelze zákazy, nařízeními
a ani za cenu miliardových nákladů na likvidaci.
Vidím to u nás u Olše, kde je náš břeh Povodím
Odry důsledně(ale marně) zbavován křídlatky, ale
druhý polský břeh je křídlatkovou a pajasanovou
džunglí. Víte jaký je za ty miliony údržby břehů
výsledek? Jejich břeh je útočištěm ptáků a zvířat
a náš vysečený se sjízdnou cestou jejich cyklistů.
Jezdí se projet kolem hraniční řeky po naší straně
a já obdivuji život zvířat na straně jejich, kde
je nikdo v tom houští neruší, jako na straně naší.
Často se k vodě v meandrech Odry prodírám taky tou
křídlatkou a vůbec si nemyslím, že je bez hmyzu a
tudíž pro hmyzožravé ptáky bezcenná. Ta kvanta
mušek, komárů, dokonce těch housenek lišajů a taky
klíšťat bych vám přál zažít. To není mrtvé houští,
ale viděl jsem tam i hnízda březňaček a odloženého
zajíčka. Srnčí se tam taky ukrývá, když ji vrbiny
sežrali bobři a tak bych mohl pokračovat. Likvidace
je vzhledem k současnému rozšíření už asi marná a
nezbývá, než ji vzít na některých místech na milost.
Ve své zahrady jsem ji samozřejmě zlikvidoval a bez chemie. Prostě jsem pozemek na dva roky překryl
starým gumolitem a zbytek jsem pravidelným kosením
(cca 15x za rok) unavil tak, že se vytratila. Je
to ale bez chemie reálné ve volné přírodě? Já říkám,
že nikoliv. Zahubí ji i zastínění, ale jak ji stínit, když stromy kácejí bobři a nestačí obrazit pařezy?
Jak chtějí skloubit likvidaci křídlatky a pajasanu,
když jim vytvářejí zároveň odlesněním vynikající
podmínky k životu? Komplexní pohled na celé chování
lidí je plný absurdit, kdy podporujeme to, co vytváří
podmínky pro to , co si naopak nepřejeme. Je to jako
v jiných případech u ochrany přírody, kdy chráníme
predátory, ale jejich kořist necháme klidně vymřít.
Zlikvidujeme skládky, ale co budou v hladové krajině
ti konzumenti odpadků žrát? Já už rezignoval na ten
boj s větrnými mlýny, protože je to cesta marná a
navíc ode zdi ke zdi, což nepřinese nic dobrého.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.12.2023 08:49 Reaguje na Břetislav Machaček
Český kapr nepochází z Asie. Ale první kdo kapra ,,choval,, byla pravděpodobně Čína. ;)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.12.2023 10:08 Reaguje na Petr Eliáš
Původní evropskou formou kapra je Sazan, který má k Českému
kapru daleko asi tak, jako vy k ichtyologovi.
Pročpak asi mniši nevyšlechtili ze Sazana České kapry a ty
jejich předky dovezli z Číny? No protože k tomu nemá Sazan
předpoklady, aby se z něho dal vyšlechtit vysoký a zmasilý
kapr. K tomu měly předpoklady asijské formy kaprů a ne ten
původní Sazan. V přírodě se setkáváme s kříženci a je u
nich rozdíl ve váze při stejné délce a množství masa v nejcennějších partiích těla. Takže, Sazani byli původní,
ale Český kapr pochází z nepůvodní formy kapra a je tudíž NEPÚVODNÍ. Navíc je vyšlechtěn pro stojaté a nebo mírně
tekoucí vody a tudíž má problém se při povodni udržet
v proudu na rozdíl od Sazana, který už v čisté línii u
nás ani neexistuje.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.12.2023 10:45 Reaguje na Břetislav Machaček
Asi jsi objevil nějakou utajenou či ztracenou historii. Publikuj to šikulko.

Proč by mniši dováželi kapry z Číny, když mohli převzít dovednosti od Římanů, přičemž Římané prokazatelně kapry lovili i chovali?

Zatím převládá to, že současní evropští kapři jsou potomci kaprů z Dunaje. ;)
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.12.2023 18:49 Reaguje na Petr Eliáš
A když ne z Dunaje, tak z polostrova Malé Asie z území dnešního Turecka nebo maximálně z řek z území dnešní Ukrajiny a snad Krymu. Z větší vzdálenosti by tehdy Řimani ty kapry asi nedokázali dovézt nebo by to nepovažovali za prioritu nebo tam prostě jejich moc nedosahovala.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.12.2023 20:39 Reaguje na Břetislav Machaček
S tím bych docela souhlasil. problém je v tom, že ohlásit něco automaticky za nepůvodní rostlinu a potom to za každou cenu ničit je mnohem jednodušší akt a mnohem méně práce a přináší mnohem víc kladné propagace mezi méně znalými lidmi. Než tu příchozí rostlinu nebo živočicha studovat a sledovat, jak se v přírodě chová a teprve z dlouhodobého pozorování a skutečných důkazů rozhodovat, jestli ji je třeba ničit nebo ne či ve kterém biotopu dlouhobě škodí a ve kterém prospívá.
Například křídlatka je jedlá rostlina. Dokonce i člověkem, první krátké výhonky na jaře se dají sklízet a upravovat podobně jako chřest a údajně je to i slušná léčivka. Dá se bez problémů použít i jako píce pro domácí zvířectvo a ti bobři, co ji uvolnili životní prostor vykácením stromů, ji dost možná s oblibou, zejména časně na jaře, i žerou. Dříve byla šířena i jako potencionální pícninářská rostlina. Křídlatka "vyhrává" nad okolními rostlinami tím, že ze svých nadzemních částí během let nahromadí na místě vysoké množství živin a potom na tom místě roste bezkonkurenčně nejrychleji a nejhustěji a jiné rostliny tak doslova nedostatkem světla zahubí. V tom smyslu to je invazivní rostlina. Jakmile se ale křídlatka seká a z místa odváží jako například pícnina, nehromadí živiny v půdě a její růst je tak mnohem pomalejší a nedokáže už v chudé půdě konkurovat jiným našim původním rostlinám. Křídlatka tak třeba nebyl žádný zvláštní problém v místech, kde ji za socialismu pravidelně sekali drobní chovatelé králíků nebo v místech, kde se na podzim suchá biomasa odstraňovala hrabáním. Například kdysi u nás na hřbitově. Nebo viděl jsem růst křídlatku normálně na nehnojené extenzívní vlhké louce sekané pravidelně na seno, kde sotva přežívala.
Nebo netýkavka žláznatá se prakticky jako invazivní rostlina vůbec nedokáže chovat, protože je příliš světlomilná. Rostliny pod sebou tak nezničí, pouze je omezí. Navíc tak po 20 - 30 letech jednostranně vyčerpá půdu, přestane na ní prosperovat a uvolní prakticky úplně místo původním rostlinám. Pouze v místech, kde je nějakým mechanismem, například zaplavováním znečištěnou vodou s živinami, proplachována a obohacována půda, prosperuje trvale a neustupuje. Netýkavka žláznatá produkuje chutná a výživná semena s vysokým obsahem oleje. Její semena pro svou výživu shromažďují jako zimní zásoby třeba hlodavci, co v půdě v okolí netýkavek žijí nebo je mohou asi i sbírat ptáci. U mne doma se je naučily vyhledávat a konzumovat slepice. Z tohoto pohledu se netýkavka určitým způsobem zařadila do místních biotopů.
Křídlatka i netýkavka jinak produkují velké množství nektaru a pylu a jsou tak jejím významným zdrojem pro hmyz. A jsou nebo mohou být významnými včelařskými rostlinami. Netýkavka hlavně produkcí kvalitního pylu od července a hlavně v srpnu a s dokvétáním až v září a dál až do prvního mrazíku. Během krmení včel na zimu a po něm, kdy dostatek pylu velmi zlepšuje kondici včel a snižuje zimní úhyny. O jednodruhovém medu z netýkavky jsem neslyšel. Křídlatka kvete dost krátce a najednou ke konci srpna a na začátku září a pokud jsou dispozici její větší plochy, které bývají až monokulturní, je možné úpravou kolem technologie krmení a uchovávání zásob včel na zimu získat od včel její jednodruhový med. O tomto medu jsem slyšel.
Podobně celík zlatobýl, který kvete v podobné době pozdního léta až babího léta a je taky velmi dobrým producentem pylu a nektaru pro veškerý hmyz. A dá se z něho, pokud je na dostatečně velké ploše, získat množství kvalitního typického květového medu.
Jinak prosperuje v jiném biotopu než výše uvedené rostliny, otevřených nesekaných suchších travních porostů s chudší půdou. Ale taky neumí vytvořit monokulturu a zničit původní rostliny. A taky je chutný pro zvířata, takže se dá použít jako pícnina či jako příměs do pícnin , má ale malou produkci biomasy z plochy a jako starší tvrdé stonky.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist