https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/legislativa/sbirka-zakonu?rok03=2003
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sbírka zákonů

Na této stránce přinášíme přehled právních předpisů týkajících se životního prostředí, které letos vyšly ve Sbírce zákonů. Právní předpisy z dřívějších let si můžete vyhledat pomocí odkazů v prostředním sloupci.

Částka 152

rozeslána dne 29. prosince 2003

Částka 151

rozeslána dne 23. prosince 2003

Částka 148

rozeslána dne 19. prosince 2003

Částka 147

rozeslána dne 19. prosince 2003

Částka 142

rozeslána dne 15. prosince 2003

Částka 138

rozeslána dne 10. prosince 2003

Částka 136

rozeslána dne 5. prosince 2003

Částka 134

rozeslána dne 1. prosince 2003

Částka 127

rozeslána dne 18. listopadu 2003

Částka 125

rozeslána dne 10. listopadu 2003

Částka 123

rozeslána dne 4. listopadu 2003

Částka 122

rozeslána dne 31. října 2003

Částka 120

rozeslána dne 29. října 2003

Částka 119

rozeslána dne 24. října 2003

Částka 116

rozeslána dne 20. října 2003

Částka 113

rozeslána dne 15. října 2003

Částka 110

rozeslána dne 1. října 2003

Částka 109

rozeslána dne 6. října 2003

Částka 107

rozeslána dne 30. září 2003

Částka 104

rozeslána dne 22. září 2003

Částka 102

rozeslána dne 17. září 2003

Částka 101

rozeslána dne 12. září 2003

Částka 100

rozeslána dne 10. září 2003

Částka 98

rozeslána dne 5. září 2003

Částka 96

rozeslána dne 3. září 2003

Částka 94

rozeslána dne 1. září 2003

Částka 93

rozeslána dne 28. srpna 2003

Částka 92

rozeslána dne 27. srpna 2003

Částka 91

rozeslána dne 22. srpna 2003

Částka 90

rozeslána dne 22. srpna 2003

Částka 89

rozeslána dne 21. srpna 2003

Částka 87

rozeslána dne 12. srpna 2003

Částka 86

rozeslána dne 6. srpna 2003

Částka 82

rozeslána dne 5. srpna 2003

Částka 81

rozeslána dne 4. srpna 2003
242/ Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka

Částka 80

rozeslána dne 29. července 2003

Částka 79

rozeslána dne 31. července 2003

Částka 73

rozeslána dne 14. července 2003

Částka 72

rozeslána dne 11. července 2003

Částka 70

rozeslána dne 1. července 2003

Částka 69

rozeslána dne 27. června 2003

Částka 66

rozeslána dne 25. června 2003

Částka 65

rozeslána dne 26. června 2003

Částka 64

rozeslána dne 17. června 2003

Částka 62

rozeslána dne 12. prosince 2003

Částka 61

rozeslána dne 2. prosince 2003

Částka 60

rozeslána dne 3. června 2003

Částka 59

rozeslána dne 3. června 2003

Částka 57

rozeslána dne 23. května 2003

Částka 54

rozeslána dne 6. října 2003

Částka 53

rozeslána dne 20. května 2003

Částka 52

rozeslána dne 30. září 2003

Částka 51

rozeslána dne 30. září 2003

Částka 50

rozeslána dne 7. května 2003

Částka 49

rozeslána dne 6. května 2003

Částka 48

rozeslána dne 5. května 2003

Částka 47

rozeslána dne 14. srpna 2003

Částka 44

rozeslána dne 14. dubna 2003

Částka 43

rozeslána dne 11. dubna 2003

Částka 42

rozeslána dne 11. dubna 2003

Částka 40

rozeslána dne 11. dubna 2003

Částka 39

rozeslána dne 9. dubna 2003

Částka 38

rozeslána dne 7. dubna 2003

Částka 36

rozeslána dne 19. června 2002

Částka 35

rozeslána dne 12. června 2003

Částka 33

rozeslána dne 12. června 2003

Částka 32

rozeslána dne 27. března 2003

Částka 30

rozeslána dne 21. března 2003

Částka 28

rozeslána dne 23. května 2003

Částka 27

rozeslána dne 16. května 2003

Částka 24

rozeslána dne 28. února 2003

Částka 23

rozeslána dne 28. února 2003

Částka 22

rozeslána dne 28. února 2003

Částka 18

rozeslána dne 2. dubna 2003

Částka 16

rozeslána dne 17. února 2003

Částka 12

rozeslána dne 11. února 2003

Částka 10

rozeslána dne 14. února 2003
33/ Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o zveřejnění "Plánu odpadového hospodářství České republiky" (včetně závazné části upravené nař. vlády č. 197/2003 Sb.)
34/ Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu odborů výkonu státní správy MŽP při stanovování výjimek z povinnosti platit poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových podle § 90 odst. 2 vodního zákona

Částka 9

rozeslána dne 1. září 2003
5/ Dodatek č. 1 k Přílohám Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.1. 2003
9/ Metodický pokyn odboru MŽP odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb
30/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovu komisí ministra životního prostředí
31/ Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí orgánům územního plánování ve smyslu § 12 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
32/ Sdělení odboru 660 - geologie Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách s osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (úplný seznam - stav k 30. 6. 2003.) na základě § 3 ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb.

Částka 8

rozeslána dne 1. srpna 2003
1/ Sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí pro činnost České inspekce životního prostředí ke stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech jako škodě na funkcích lesa vzniklé porušením předpisů o ochraně lesa jako složky životního prostředí
29/ Sdělení odboru odpadů MŽP o seznamu osob, které byly Ministerstvem životného prostředí pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.5. 2003.

Částka 7

rozeslána dne 1. července 2003
7/ Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí pro zajištění naplňování povinností a kompetencí vyplývajících z § 17 odst. 1 písm. a a § 43 písm. l zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 521/2001 Sb.
24/ Sdělění odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
25/ Sdělění odboru IPPC a projektové EIA MŽP o vydání seznamu odborně způsobilých osob podle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
26/ Sdělění odboru IPPC zvláště chráněných druhů části přírody MŽP o schválení záchranného programu rdestu dlouholistého
27/ Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
28/ Upozornění odboru odpadů Ministerstva životního prostředí
28/ Upozornění odboru odpadů Ministerstva životního prostředí

Částka 6

rozeslána dne 1. června 2003
5/ Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštení odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
6/ Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů
21/ Sdělení odboru environmentálních rizik MŽP o vydání seznamu testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP
22/ Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o pověření odborného subjektu k odborným a registračním činnostem
23/ Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí zařazení odpadů podle vyhlášky č.381/2001 Sb, Katalog odpadů za rok 2002

Částka 5

rozeslána dne 8. prosince 2003
1/ Dodatek č. 2 k Instrukci Ministerstva zemědělství k postupu při posuzování žádosti o udělení předběžného souhlasu k nakládní s lesy ve vlastnictví státu a Udělení předběžného souhlasu Ministerstva zemědělství k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlastnictví státu
2/ Oznámení o stanovení výše sazeb dotací poskytovaných dle § 8 nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 sb. /novela NV 505/
3/ Zveřejnění mimořádných veterinárních opatření - nařízení asanačníchm podnikům
4/ Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
4/ Informace o konečné výši finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu pro zemědělský rok 2002/2003
5/ Informace pro subjekty ucházející se o poskytnutí podpory vývozu výrobků z kravského mléka v roce 2004
17/ Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o uveřejnění emisních faktorů podle požadavku přílohy č. 9 k Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
18/ Redakční sdělení o pozbytí platnosti některých sdělení odboru odpadů
19/ Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o uveřejnění seznamu autorizovaných právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo podle § 15 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, osvědčení
20/ Sdělení odboru IPPC a projektové EIA Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Částka 4

rozeslána dne 1. října 2003
1/ Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 752322
2/ Vyhlášení podopatření 2.3/b) Náklady na informování k agro-envi opatření programu SAPARD
3/ Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí výpočtu znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů “SYMOS ’97” publikovanému ve Věstníku MŽP částce 3, ročník 1998 dne 15. 4. 1998
4/ Sdělení SRS o uznání rovnocennosti opatření ČR v ochraně proti šíření karanténních bakterióz bramboru
5/ Termíny a způsob provádění prohlídek porostů ovocných, okrasných a lesních dřevin, jahodníků a révy vinné, určených k pěstování
6/ Sdělení SRS o provozním režimu pracovišť SRS (vstupní místa)
7/ Metodika zajišťování trvalých zoosporangií původce rakoviny brambor z půdy
8/ Seznam Národních refrenčních laboratoří
9/ Oznámení o vymezení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu jako obchodní a stanovení vlastností rozmnožovacího materiálu
9/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
10/ Oznámení sazeb za činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
10/ Sdělení odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropských společenství a závazků České republiky z předvstupních vyjednávání s EU o vypouštění nebezpečných látek do vodního prostředí
11/ Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2004 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
11/ Sdělení odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství
12/ Sdělení odboru IPPC a projektové EIA o vydání Seznamu odborně způsobilých osob dle §6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
13/ Sdělení odboru environmentálních rizik MŽP o aktualizaci Seznamu uživatelů geneticky modifikovaných organismů a Seznamu geneticky modifikovaných organismů
14/ Sdělení odboru legislativního MŽP o vydání stanoviska k přechodným ustanovením – k povinnosti “mít integrované povolení” – zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
15/ Sdělení odboru legislativního MŽP k přímým novelám “složkových předpisů”, které přinesl zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci – část druhá až desátá zákona
16/ Sdělení odboru legislativního MŽP – Přechodná ustanovení zákona o integrované prevenci ve vztahu ke stavebnímu zákonu

Částka 3

rozeslána dne 1. srpna 2003
1/ SZIF - Oznámení tuzemského podílu kvóty cukru a vývozního podílu kvóty cukru
2/ Metodický pokyn odboru environmentálních rizik pro stanovení zranitelnosti životního prostředí metodou ENVITECH 03 a analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí metodou H&V index
2/ Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 6262
3/ Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 752925
3/ Informace o konečné výši finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu pro hospodářský rok 2002/2003
4/ Přílohy I. “Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR” platné od 1. 1. 2003
4/ Zveřejnění použití přípravku na ochranu rostlin pro jiný účel, než je stanoveno v rozhodnutí o jeho registraci
5/ Zveřejnění seznamu osob zařazených do přechodného období a seznamu ekologických podnikatelů podle § 7 odst. 7 zák. č. 242/2000 sb., o ekologickém zemeědeství a o změně zákona č.368/1992 Sb., op správnívh poplatcích ve znění pozdějších předpisů, platný pro rok 2003. Zveřejnění seznamu výrobců biopotravin podle § 19 odst. 2 zákona a seznamu osob uvádějících bioprodukty a biopotraviny do oběhu podle § 20 odst. 1 zákona, k 31. 12. 2002.
6/ Sdělení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití neregistrovaného léčivého přípravku Artevac.
7/ Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v ČR
7/ Sdělení odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob, které byly MŽP pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 12. 2002
8/ Dodatek č. 1 k Instrukci MZe k postupu při posuzování žádosti o udělení předběžného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu a k Udělení předběžného souhlasu MZe k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlas č.j.593/2000-5000 ze dne 24. srpna 2000tnictví státu
8/ Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly MŽP a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 1. 1. 2003
9/ Metodický pokyn "Pravidla pro stanovení výše vodného a stočného k § 36 odst. 5 a 7a zákona č. 274/2001 Sb."

Částka 2

rozeslána dne 1. února 2003
1/ Přílohy II. “Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR” na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2003
1/ Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o zveřejnění vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
1/ Metodický pokyn k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti MZe
1/ Metodický pokyn pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro použití závadných látek ke krmení ryb [§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona] a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb [§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona]
2/ Dodatek č. 5 ke směrnici MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 1. 1. 1999 v platném znění
2/ Sdělení odboru odpadů MŽP o zveřejnění manuálu pro vedení evidencí podle § 30 a 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů na webové stránce MŽP (www.env.cz)
2/ Metodický pokyn k ošetřování, údržbě a ochraně vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu
3/ Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky
3/ Metodický pokyn k provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie
4/ Zveřejnění povolení výjimek na zásobování, výdej a použití léčivých přípravků panu MVDr. Radanu šimkovi, firmě Veterinární zásobování spol. s.r.o. Praha 6. MVDr. Vojtěchu Novákovi, MVDr. Janu Tothovi a VFU Brno-FVL, Klinika chorob malých zvířat, oddělení vnitřních chorob Brno.
4/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
5/ Zveřejnění povolení vyjímek na zásobování, výdej a použití léčivých přípravků panu MVdr. Miroslavu žákovi, MVDr. Karlu Boehmovi, MVDr. Vladimíru Kotrbovi, MVDr. Karlu Najmanovi a VFU Brno-FVL Klinika chorob malých zvířat, oddělení vnitřních chorob Brno
5/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o správním rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů
6/ Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 4. čtvrtletí 2002
6/ Sdělení odboru legislativního MŽP – přechodná ustanovení zákona o integrované prevenci ve vztahu ke stavebnímu zákonu
7/ Oznámení o třetím a zároveň posledním kole příjmů žádostí o poskytnutí finanční podpory z programu SAPARD
8/ Sdělení o udělení oficiální akreditace pro agro-environmentálního opatření agentuře SAPARD
9/ Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o způsobu vedení a upřesňování plánů pozemků a objektů, na kterých jsou pěstovány, vyráběny, skladovány nebo používány určité rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty.
10/ Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o povolení a podmínkách dovozu nesadbových brambor původem z Arabské republiky Egypt do České republiky
11/ Oznámení ministerstva zemědelství o vymezení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu jako obchodní a stanovení vlastností rozmnožovacího materiálu.
12/ Oznámení o vydání pravidel správné hygienické a výrobní praxe pro podniky potravinářského průmyslu.
14/ Doplnění výčtu částí těl zvířat zařazených do specifikovaného rizikového materiálu (SRM)
15/ Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jeichž změny, prodloužení a zrušení za 1. čtvrtletí r. 2003.
15/ Sdělení MZe k uplatnění Protokolu k obchodním aspektům Evropské dohody, který zohledňuje nové zemědělské koncese

Částka 1

rozeslána dne 1. ledna 2003
1/ SZIF - oznámení pro subjekty ucházející se o zařazení do podpory vývozu výrobků z kravského mléka v roce 2003.
2/ Oznámení o stanovení výše sazeb dotací poskytovaných dle § 8 nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb. (novela NV 505)
3/ Směrnice MZe č. 35089/02-2010 ze dne 14.11.2002 o akreditaci poradců vedených v Registru poradců MZe.
4/ Doplnění seznamu osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná veterinární léčiva
5/ Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 3. čtvrtletí r. 2002
6/ Přehled odborně způsobilých osob pověřených MZe k výkonu technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly a seznam vodních děl ČR.
7/ Zveřejnění změn Plánu SAPARD.
8/ Zveřejnění dalších změn Plánu SAPARD a tiskové zprávy o zahájení přijímání žádostí o podporu z programu SAPARD.
reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist