https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/legislativa/sbirka-zakonu?rok99=1999
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sbírka zákonů

Na této stránce přinášíme přehled právních předpisů týkajících se životního prostředí, které letos vyšly ve Sbírce zákonů. Právní předpisy z dřívějších let si můžete vyhledat pomocí odkazů v prostředním sloupci.

Částka 112

rozeslána dne 30. prosince 1999

Částka 111

rozeslána dne 30. prosince 1999

Částka 110

rozeslána dne 30. prosince 1999

Částka 109

rozeslána dne 23. prosince 1999

Částka 108

rozeslána dne 28. prosince 1999

Částka 105

rozeslána dne 17. prosince 1999

Částka 99

rozeslána dne 9. prosince 1999

Částka 94

rozeslána dne 2. prosince 1999

Částka 83

rozeslána dne 11. listopadu 1999

Částka 81

rozeslána dne 9. listopadu 1999

Částka 79

rozeslána dne 26. října 1999

Částka 78

rozeslána dne 15. října 1999

Částka 75

rozeslána dne 1. října 1999

Částka 74

rozeslána dne 28. září 1999

Částka 71

rozeslána dne 23. září 1999

Částka 68

rozeslána dne 15. září 1999

Částka 66

rozeslána dne 3. září 1999

Částka 63

rozeslána dne 24. srpna 1999

Částka 61

rozeslána dne 17. srpna 1999

Částka 60

rozeslána dne 12. srpna 1999

Částka 59

rozeslána dne 6. srpna 1999

Částka 57

rozeslána dne 30. července 1999

Částka 55

rozeslána dne 28. července 1999

Částka 54

rozeslána dne 23. července 1999

Částka 52

rozeslána dne 21. července 1999

Částka 51

rozeslána dne 15. července 1999

Částka 49

rozeslána dne 8. července 1999

Částka 48

rozeslána dne 30. června 1999

Částka 47

rozeslána dne 29. června 1999

Částka 45

rozeslána dne 24. června 1999

Částka 44

rozeslána dne 22. června 1999

Částka 42

rozeslána dne 15. června 1999

Částka 39

rozeslána dne 8. června 1999

Částka 37

rozeslána dne 1. června 1999

Částka 36

rozeslána dne 25. května 1999

Částka 34

rozeslána dne 20. května 1999

Částka 33

rozeslána dne 18. května 1999

Částka 32

rozeslána dne 13. května 1999

Částka 31

rozeslána dne 11. května 1999

Částka 30

rozeslána dne 4. května 1999

Částka 28

rozeslána dne 23. dubna 1999

Částka 27

rozeslána dne 23. dubna 1999

Částka 25

rozeslána dne 23. dubna 1999

Částka 23

rozeslána dne 2. dubna 1999

Částka 22

rozeslána dne 30. března 1999

Částka 21

rozeslána dne 25. března 1999

Částka 20

rozeslána dne 18. března 1999

Částka 18

rozeslána dne 11. března 1999

Částka 17

rozeslána dne 5. března 1999

Částka 15

rozeslána dne 24. února 1999

Částka 14

rozeslána dne 23. února 1999

Částka 13

rozeslána dne 1. prosince 1999
29/ Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ke dni 30.11.1999

Částka 12

rozeslána dne 1. prosince 1999
27/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 15. 10. 1999) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
28/ Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 15.11.1999

Částka 11

rozeslána dne 1. listopadu 1999
12/ Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Pro-gramu revitalizace říčních systémů v roce 1999 Č.j. 600/2446/98 a Metodický pokyn odboru ekologie krajiny Ministerstva životního prostředí k zabezpečování Programu revitalizace říčních systémů Č.j.: OEK/3727/98
25/ Sdělení odboru 630 - geologie Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 30. září 1999) na základě zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., a ve smyslu vyhlášky MHPR č. 412/1992 Sb.
26/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Částka 10

rozeslána dne 1. října 1999
11/ Dodatek k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.1.1999
23/ Sdělení sekce legislativy a státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí ze dne 17.8. č.j. 400/2936/99 k postupu orgánů ochrany zemědělského půdního fondu všech stupňů v souvislosti s přijetím zákona č. 98/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
24/ Sdělení doboru legislativního MŽP o právním režimu odebírání exemplářů CITES

Částka 9

rozeslána dne 1. září 1999
3/ Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí pro poskytování
10/ Upravené znění Přílohy II "Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněné ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1.8.1999
19/ Sdělení odboru odpadů MŽP ve smyslu § 4 odst.1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, MŽP zařadilo na návrhy okresních úřadů odpady podle Katalogu odpadů takto:
20/ Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 6. 1999
21/ Sdělení odboru odpadů MŽP k ukončení platnosti rozhodnutí, na která se vztahovalo přechodné ustanovení § 43 zákona č. 125/1997 Sb.
22/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra

Částka 8

rozeslána dne 1. srpna 1999
9/ Dodatek k Přílohám Směrnice MŽP, uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platných od 1. 1. 1999
15/ Sdělení odboru legislativního MŽP ke věci ukládání pokut podle § 87 a 88 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vztah k náhradě škody
16/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
17/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
18/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb. Seznam oprávněných laboratoří a kontrolních laboratoří dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2) a vyhlášky č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1

Částka 7

rozeslána dne 1. července 1999
8/ Dodatek 1 a 2 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA (prioritní oblasti nakládání s odpady, ochrana klimatu a kvalita ovzduší + metodika EIA pro program ISPA), uveřejněné ve Věstníku MŽP částka 6/1999
14/ Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí o úpravě ochrany ovocných dřevin v rámci zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jímž se nahrazuje sdělení odboru legislativního č. 2, publikované ve Věstníku MŽP, ročník 1995, částka 2

Částka 6

rozeslána dne 1. prosince 1999
1/ Oznámení o odrůdách rostlin, které byly registrovány podle § 11 zákona č.95/1996 Sb. v období od 21. srpna 1998 do 1. července 1999
2/ Zveřejnění o vydaných rozhodnutích o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení ve 3. čtvrtletí r. 199
3/ Státní veterinární ČR - oznámení o povolení výjimky
4/ Seznam právnických a fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavce 3 zákona č.79/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem provádět zneškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv
5/ Státní veterinární správa - oznámení o povolení výjimky
6/ Směrnice Ministerstva životního prostředí o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA
7/ Dodatek k Přílohám Směrnice MŽP, uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platných od 1. 1. 1999
12/ Sdělení odboru ochrany vod ve Věstníku MŽP k ekologicky šetrným mazivům
13/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých rozkladovou komisí ministra životního prostředí

Částka 5

rozeslána dne 1. listopadu 1999
1/ Právnické osoby pověřené podle § 40 odst. 2.písm. c)zákona 147/1996 Sb. k ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin, ve smyslu § 19 odst. 5 citovaného zákona
2/ Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o prověření podmínek pěstování révy (Vitis L.) v Slovinsku
3/ Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o prověření podmínek pěstování révy (Vitis L.) v Maďarsku
4/ Metodický pokyn k ochraně proti šíření rakoviny bramboru a háďátka bramborového
5/ Organizační postup k Metodickému pokynu pro biologické zkoušky účinnosti hnojiv a pomocných látek
6/ Pracovní postupy pro agrochemické zkoušení zemědělských půd v ČR v období 1999-2004
7/ Odborná pracoviště pověřená podle § 4, odst. 5 a 7, zákona 156/1998 Sb., přezkoušením vlastností hnojiv a pomocných látek, pokud přezkoušení neprovádí ÚKZÚZ
8/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
8/ Seznam právnických a fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavec 3 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů příslušným úřadem provádět zneškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv
9/ Seznam míst, v nichž se provádí pohraniční veterinární kontrola
9/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra
10/ Sdělení odboru odpadů MŽP o zařazení odpadů podle Katalogu odpadů
10/ Doplněk č.4 zásad regulace trhu mléka ve 2.-4. čtvrtletí 1999
11/ Sdělení odboru odpadů MŽP o seznamu osob, které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 1. 1999
11/ Oprava směrnice uveřejněné ve Věstníku Mze ČR částka 3 ročníku 1999. Směrnice Ministerstva zemědělství ČR č.j. 591/99-5000 na poskytování podpory v rámci programu "Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod".
12/ Oznámení sazeb na činnost odborného hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
13/ Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2000 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

Částka 4

rozeslána dne 1. října 1999
/ Směrnice Ministerstva zemědělství ČR č.j. 591/99-5000 na poskytování podpory v rámci programu "Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod"
2/ Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní
2/ Směrnice Ministerstva zemědělství ČR č.j. 591/99-5000 na poskytování podpory v rámci programu "Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací"
3/ Zásady regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1999
4/ Doplněk č. 2 zásad regulace trhu mléka ve 2.-4. čtvrtletí 1999
5/ Doplněk č. 3 zásad regulace trhu mléka ve 2.-4. čtvrtletí 1999
5/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
6/ Sdělení odboru ochrany vod MŽP o 3. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratoří v oblasti rozborů vod, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 45 001 "Osvědčení o akreditaci v oblasti rozborů vod" a laboratoří, kterým bylo Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB uděleno "Osvědčení o správné činnosti laboratoře"
6/ Státní veterinární správa ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz pěti balení léčivého přípravku LYSODREN tbl
7/ Sdělení odboru strategií MŽP o zveřejnění úplného seznamu Směrnic pro ekologicky šetrné výrobky a seznamu dosud označených výrobků ochranou známkou "Ekologicky šetrný výrobek"
7/ Seznam právnických a fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavec 3 zákona č. 79/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Příslušným úřadem provádět zneškodňování nepoužitých veterinárních léčiv.
8/ Opatření Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání podpor na udržování genetických zdrojů pro zemědělství v r. 199
9/ Seznam výrobců registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb. o krmivech stav od 1. 9. 1996 do 30. 6. 1999
10/ Informační standard lesního hospodářství

Částka 3

rozeslána dne 1. března 1999
3/ Směrnice pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu v roce 1999, č. j.: 600/2439/98
4/ Směrnice Ministerstva životního prostředí na poskytování finanční pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 1999 č. j.: 600/143/1998
5/ Směrnice č. 22, 23, 24 a 25/98 Ministerstva životního prostředí s požadavky na propůjčení ochranné známky

Částka 2

rozeslána dne 1. března 1999
1/ Seznam producentů, zpracovatelů a obchodníků s bioprodukty v ČR, platný pro rok 1999
1/ Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky
1/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
1/ Metodický pokyn odboru ochrany lesa MŽP č. j. OOL/1274/98 ze dne 1. 11. 1998 k zalesňování bioskupinami v národních parcích
2/ Instrukce Ministerstva životního prostředí České republiky č. j. OOLP/l209/93 ze dne 26. 11. 1993 o mysliveckém hospodaření na území národních parků se změnami a doplňky k 1. 10. 1998
2/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
2/ Zásady, kterými se stanoví podmínky pro poskytování náhrady majetkové újmy podle zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů
3/ Seznam právnických nebo fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavce 3 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem provádět zneškodnění nepoužitelných veterinárních léčiv
3/ Sdělení odboru ochrany přírody MŽP o uzavření dohody o spolupráci při kontrole dovozu, vývozu a tranzitu chráněných a ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
4/ Státní veterinární správa ČR - oznámení o povolení výjimky
4/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 224/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
5/ Seznam registrovaných dovozců a výrobců krmiv, doplňkových látek a premixů
6/ Oblastní plány rozvoje lesů

Částka 1

rozeslána dne 6. ledna 1999
1/ Přehled oprávněných a pověřených organizací podle zákona č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
2/ Úpravu výkonu rybářského práva ve smyslu § 23 zákona 102/1963 Sb.
7/ Průměrná cena dřeva pro rok 1999 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
9/ Stanovení sněti Tilletia indicia Mitra jako karanténního škodlivého organismu

sbírka mezinárodních smluv

Nenalezena žádná zpráva
reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist