https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/legislativa/sbirka-zakonu?rok98=1998
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sbírka zákonů

Na této stránce přinášíme přehled právních předpisů týkajících se životního prostředí, které letos vyšly ve Sbírce zákonů. Právní předpisy z dřívějších let si můžete vyhledat pomocí odkazů v prostředním sloupci.

Částka 1998

rozeslána dne 29. září 1998

Částka 108

rozeslána dne 31. prosince 1998

Částka 106

rozeslána dne 31. prosince 1998

Částka 104

rozeslána dne 23. prosince 1998

Částka 103

rozeslána dne 22. prosince 1998

Částka 101

rozeslána dne 10. prosince 1998

Částka 97

rozeslána dne 30. listopadu 1998

Částka 96

rozeslána dne 26. listopadu 1998

Částka 95

rozeslána dne 19. listopadu 1998

Částka 93

rozeslána dne 19. listopadu 1998

Částka 91

rozeslána dne 10. listopadu 1999

Částka 88

rozeslána dne 10. listopadu 1998

Částka 87

rozeslána dne 2. listopadu 1998

Částka 86

rozeslána dne 2. listopadu 1998

Částka 83

rozeslána dne 23. října 1998

Částka 82

rozeslána dne 21. října 1998

Částka 81

rozeslána dne 19. října 1998

Částka 76

rozeslána dne 29. září 1998

Částka 73

rozeslána dne 11. září 1998

Částka 71

rozeslána dne 1. září 1998

Částka 67

rozeslána dne 19. srpna 1998

Částka 66

rozeslána dne 14. srpna 1998

Částka 65

rozeslána dne 12. srpna 1998

Částka 64

rozeslána dne 11. srpna 1998

Částka 63

rozeslána dne 7. srpna 1998

Částka 62

rozeslána dne 7. srpna 1998

Částka 58

rozeslána dne 16. července 1998

Částka 57

rozeslána dne 15. července 1998

Částka 54

rozeslána dne 13. července 1998

Částka 51

rozeslána dne 30. června 1998

Částka 49

rozeslána dne 1. července 1998

Částka 44

rozeslána dne 12. června 1998

Částka 42

rozeslána dne 8. června 1998

Částka 40

rozeslána dne 21. května 1998

Částka 36

rozeslána dne 5. května 1998

Částka 34

rozeslána dne 30. dubna 1998

Částka 33

rozeslána dne 22. dubna 1998

Částka 31

rozeslána dne 15. dubna 1998

Částka 30

rozeslána dne 10. dubna 1998

Částka 26

rozeslána dne 31. března 1998

Částka 25

rozeslána dne 30. března 1998

Částka 21

rozeslána dne 27. března 1998

Částka 14

rozeslána dne 10. března 1998

Částka 13

rozeslána dne 10. března 1998

Částka 5

rozeslána dne 1. prosince 1998
3/ Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
5/ Instrukce č. 26 Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství k uplatňování paragrafů 37, 41 až 45 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a Vyhlášky MZe č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
9/ Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích
10/ Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie
11/ Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k vegetaci na nízkých sypaných hrázích
19/ Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k účasti obcí ve správních řízeních na úseku ochrany přírody a krajiny podle § 71 ods. 3 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
20/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
21/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. - III. Kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. leden 1998 v provozu a ve výstavbě
22/ Sdělení odboru posuzování vlivu na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávěných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
23/ Sdělení odboru posuzování vlivu na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávěných osobách (úplný seznam k 15. 10. 1998) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
24/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra

Částka 4

rozeslána dne 1. srpna 1998
1/ Schválení a vydání následujících odvětvových norem vodního hospodářství
3/ Seznam právnických nebo fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavce 3 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem provádět neškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv
8/ Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní služby
9/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
10/ Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí o odvolacích orgánech na úseku státní správy ochrany přírody a krajiny v národních parcích a chráněných krajinných oblastech
11/ Sdělení sekretariátu rozkladového komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
12/ Sdělení odboru geologie Ministerstva životního prostředí o nově vymezených působnostech MŽP ve státní správě geologického výzkumu
13/ Sdělení odboru geologie Ministerstva životního prostředí o oprávěných osobách (úplný seznam k 30. červnu 1998) na základě zákona ČNR č. 62/1998 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 643/1991 Sb., a ve smyslu vyhlášky MHPR č. 412/1992 Sb.
14/ Sdělení odboru posuzování vlivu na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávěných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
15/ Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o uveřejnění Metodického pokynu pro stanovení vyluhovatenosti odpadů
16/ Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 7. 1998
17/ Sdělení odboru ochrany lesa a odboru ochrany přírody MŽP o schválení Záchranného programu kriticky ohroženého druhu živočicha tetřeva hlušce v České republice
18/ Sdělení odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství

Částka 3

rozeslána dne 1. dubna 1998
2/ Směrnice Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj
4/ Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší
5/ Pokyn MŽP pro poskytování investičních a neinvestičních prostředků MŽP pro rok
6/ Metodický pokyn pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního
6/ Směrnice MZe na poskytování finančních prostředků v rámci programu "Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod"
6/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
7/ Metodický pokyn k uplatnění náhrady za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodárenských nádrží podle § 19 odst. 5 a 6 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění zákona č. 14/1998 Sb
7/ Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prosttředí ze dne 29. 4. 1998 č. j. OODP/1473/98 k postupu při zařazování odpadů (Vyhláška MŽP č. 37/1997 Sb.,
7/ Sdělení odboru legislativního MŽP ve věci výkonu vrchního státního dozoru na úseku ochrany ovzduší podle § 2 písm. a) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., v plném znění
8/ Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a odboru hygieny
8/ Oblastní plány pro rozvoj lesů
9/ Seznam právnických osob pověřených podle § 40 zákona č. 147/96 Sb. - 1998
10/ Změny v "Seznamu producentů zpracovatelů a obchodníků s bioprodukty v České republice"
12/ Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o udělení předběžného souhlasu k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlastnictví státu a Instrukce Ministerstva zemědělství o postupu při udělování předběžného souhlasu podle ustanovení § 4 odstavce 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Částka 2

rozeslána dne 1. dubna 1998
1/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
1/ Směrnice č. 18, 19, 20 a 21/97 Ministerstva životního prostředí s požadavky pro propůjčení ochranné známky ekologicky šetrný výrobek
1/ Metodický pokyn odboru ochrany lesa MŽP č. j. OOL/75/98 ze dne 3.2.1998 k Příloze č. 10 zákona č. 348/1997 Sb.
2/ Vyhlášení diskontačního faktoru "f" a sazeb k podpoře změny struktury zemědělské výroby zalesněním
2/ Metodický pokyn odboru geologické správy MŽP k obsahu žádosti o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru podle § 24 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů
2/ Sdělení odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního
3/ Sdělení odboru ochrany přírody MŽP o jmenování záchranných center pro účely
3/ Metodický pokyn MŽP k provedení záchranného programu rysa ostrovida
4/ Sdělení odboru strategií MŽP o vydaných povoleních pro vyhledávání
5/ 5. Sdělení odboru strategií MŽP o o přehledu směrnic s požadavky pro propůjčení

Částka 1

rozeslána dne 1. února 1998
4/ Metodický pokyn pro ekologické zemědělství č. j. 655/93-340 ze dne 22. června 1993 (novelizované znění ze dne 18. srpna 1997)
5/ Seznam producentů, zpracovatelů a obchodníků s bioprodukty v České republice, platný pro rok 1998
9/ Finanční příspěvky na hospodaření v lesích
reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist