https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/legislativa/sbirka-zakonu?rok04=2004
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sbírka zákonů

Na této stránce přinášíme přehled právních předpisů týkajících se životního prostředí, které letos vyšly ve Sbírce zákonů. Právní předpisy z dřívějších let si můžete vyhledat pomocí odkazů v prostředním sloupci.

Částka 235

rozeslána dne 31. prosince 2004

Částka 234

rozeslána dne 31. prosince 2004

Částka 232

rozeslána dne 31. prosince 2004

Částka 228

rozeslána dne 30. prosince 2004

Částka 227

rozeslána dne 23. prosince 2004

Částka 226

rozeslána dne 29. prosince 2004

Částka 222

rozeslána dne 22. prosince 2004

Částka 217

rozeslána dne 17. prosince 2004

Částka 216

rozeslána dne 17. prosince 2004

Částka 210

rozeslána dne 9. prosince 2004

Částka 206

rozeslána dne 7. prosince 2004

Částka 205

rozeslána dne 6. prosince 2004

Částka 198

rozeslána dne 25. listopadu 2004

Částka 194

rozeslána dne 22. listopadu 2004

Částka 188

rozeslána dne 8. listopadu 2004

Částka 182

rozeslána dne 20. října 2004

Částka 181

rozeslána dne 15. října 2004

Částka 175

rozeslána dne 24. září 2004

Částka 174

rozeslána dne 24. září 2004

Částka 172

rozeslána dne 22. září 2004

Částka 168

rozeslána dne 15. září 2004

Částka 162

rozeslána dne 26. srpna 2004

Částka 161

rozeslána dne 24. srpna 2004

Částka 159

rozeslána dne 13. srpna 2004

Částka 155

rozeslána dne 11. srpna 2004

Částka 152

rozeslána dne 5. srpna 2004

Částka 151

rozeslána dne 4. srpna 2004

Částka 147

rozeslána dne 30. července 2004

Částka 146

rozeslána dne 29. července 2004

Částka 144

rozeslána dne 26. července 2004

Částka 140

rozeslána dne 21. července 2004

Částka 134

rozeslána dne 15. července 2004

Částka 130

rozeslána dne 7. července 2004

Částka 128

rozeslána dne 30. června 2004

Částka 125

rozeslána dne 25. června 2004

Částka 124

rozeslána dne 24. června 2004

Částka 120

rozeslána dne 18. června 2004

Částka 116

rozeslána dne 9. června 2004

Částka 113

rozeslána dne 7. června 2004

Částka 106

rozeslána dne 31. května 2004

Částka 105

rozeslána dne 28. května 2004

Částka 104

rozeslána dne 27. května 2004

Částka 102

rozeslána dne 24. května 2004

Částka 81

rozeslána dne 30. dubna 2004

Částka 80

rozeslána dne 30. dubna 2004

Částka 75

rozeslána dne 29. dubna 2004

Částka 74

rozeslána dne 29. dubna 2004

Částka 73

rozeslána dne 29. dubna 2004

Částka 72

rozeslána dne 28. dubna 2004

Částka 70

rozeslána dne 27. dubna 2004

Částka 69

rozeslána dne 26. dubna 2004

Částka 68

rozeslána dne 26. dubna 2004

Částka 65

rozeslána dne 23. dubna 2004

Částka 64

rozeslána dne 23. dubna 2004

Částka 62

rozeslána dne 23. dubna 2004

Částka 61

rozeslána dne 23. dubna 2004

Částka 60

rozeslána dne 14. prosince 2004

Částka 58

rozeslána dne 21. dubna 2004

Částka 57

rozeslána dne 19. listopadu 2004

Částka 55

rozeslána dne 9. dubna 2004

Částka 54

rozeslána dne 2. listopadu 2004

Částka 53

rozeslána dne 29. října 2004

Částka 50

rozeslána dne 18. října 2004

Částka 49

rozeslána dne 5. dubna 2004

Částka 48

rozeslána dne 8. října 2004

Částka 46

rozeslána dne 1. dubna 2004

Částka 45

rozeslána dne 24. srpna 2004

Částka 44

rozeslána dne 1. dubna 2004

Částka 41

rozeslána dne 24. března 2004

Částka 39

rozeslána dne 19. března 2004

Částka 38

rozeslána dne 19. března 2004

Částka 36

rozeslána dne 17. března 2004

Částka 35

rozeslána dne 17. března 2004

Částka 34

rozeslána dne 10. března 2004

Částka 33

rozeslána dne 11. března 2004

Částka 32

rozeslána dne 5. března 2004

Částka 30

rozeslána dne 29. června 2004

Částka 27

rozeslána dne 7. června 2004

Částka 26

rozeslána dne 19. února 2004

Částka 25

rozeslána dne 25. února 2004

Částka 24

rozeslána dne 24. května 2004

Částka 20

rozeslána dne 13. února 2004

Částka 13

rozeslána dne 5. února 2004

Částka 12

rozeslána dne 5. února 2004

Částka 9

rozeslána dne 19. září 2004
13/ Sdělení odboru ochrany vod Ministertsva životního prostředí k provedení ustavení o poplatcích za vypouštěné znečištení do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/1001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
14/ Společné stanovisko sekce ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního ke schvalování LHP a předávání LHP v ochranných pásmech zvláště chráněných území podle § 4 odst. 3, § 5. odst 4 a § 37 odst 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Částka 7

rozeslána dne 19. července 2004
5/ Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR ke zpracování programu zlepšení kvality ovzduší na lokální úrovni (obce)
12/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní protředí a IPPC Ministerstva životního prostředí ve věci Postupu při posuzování vlivů projektů ucházejících se o spolufiancování z programů Evropského společenství (ISPA, PHARE), případně dalších programů, na životní prostředí

Částka 6

rozeslána dne 15. ledna 2004

Částka 5

rozeslána dne 1. května 2004
2/ Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků § 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nářízení vlády č.112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých znečisťujích látek, oxidu siřičitého ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
7/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
8/ Sdělení odboru odpadů ministerstva životního prostředí o pověření odborného subjektu k odoborným a registračním činnostem
9/ Sdělení odboru ochrany vod a vydání následujících technických norem vodního hospodářství
10/ Redakční sdělení o opravě v Resortních předpisech - únor 2004 - ročník XIV - částka 2

Částka 4

rozeslána dne 1. dubna 2004
1/ Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ze dne 1. března 2004 k provádění ustanovení § 18 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 3 odst. 1 až 3 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědelského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
4/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
5/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
6/ Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat z roku 2002

Částka 3

rozeslána dne 3. listopadu 2004
1/ Oznámení o vydání revidované odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 756911 Provozní řád kanalizace
2/ Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na realizaci integrovaných územních strategií rozvoje venkova v rámci podopatření 2.1.4 Rozvoj venkova/podopatření typu LEADER+/ v rámci Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství na období 2004-2006 - PRAVIDLA MAS
3/ Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na realizaci integrovaných územních strategií rozvoje venkova v rámci podopatření 2.1.4 ROyvoj venkova/podopatření typu LEADER+/ v rámci Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství na období 2004-2006 - PRAVIDLA LEADER+
4/ Metodika zkoušení osiva a sadby
5/ Praktická implementace nařízení Rady /EHS/ č.2082/92, o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů

Částka 2

rozeslána dne 25. února 2004
1/ Přílohy I. "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" platné od 1.1. 2004.
1/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
2/ Přílohy II. "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podoporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů enrgie platné pro rok 2004.

Částka 1

rozeslána dne 3. května 2004
1/ Metodický pokyn č.1/2004-8020 - seznam potravinářských výrob, které nejsou dozorovány orgány veterinárního dozoru
2/ Metodika kontorly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2004
3/ Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 5941
4/ Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 758090
5/ Oznámení o vydání odvětvových technických norem vodního hospodářství a seznam vodních děl I.-III. kategori
6/ SVS - Povolení výjimky používání neregistrovaných léčivých přípravků
7/ Doplnění seznamu právnických a fyzických osob oprávněných provádět zneškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv
8/ Oznámení pravidel správné výrobní a hygienické praxe pro podniky potravinářského průmyslu
9/ Vyhlášení testačního zařízení, ve kterém je chovatelský podnik povinen pravidleně testovat finální hybridy prasat
10/ Vyhlášení testačního zařízení, ve kterém je chovatelský podnik povinen pravidelně testovat finální hybridy drůbeže, včetně rodičů
11/ Přehled druhů dřevin pro výsadbu porostu rychle rostoucích dřevin, popřípadě jejich klonů pro rok 2004 a následující
12/ Příkaz ministra zemědělství č.5/2004
13/ Operační program - Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
14/ Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
15/ Zkušební řád pro získání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata podle §8 k zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist