https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ales-cuhel-odpoved-developera
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Aleš Čuhel: Odpověď developera

13.9.2023
Stavební pozemky v Ondřejovicích u Zlatých Hor.
Stavební pozemky v Ondřejovicích u Zlatých Hor.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Farma Ondřejovice s.r.o.
Dovoluji si tímto reagovat na článek Paní Provazníkové a pana Pátíka, zveřejněném dne 2.září 2023 na webu www.ekolist.cz zmiňující situaci okolo našeho projektu pro bydlení ve 13 rodinných domech v obci Ondřejovice u Zlatých Hor.
 
Použil jsem pouze část článku a doslova a včetně chyb cituji po částech jeho text, ke kterému jsem následně připsal stručné vysvětlení. Smyslem není odborný článek s popisem podrobností našeho projektu, ale vysvětlení některých nepřesností uvedených v článku Provazníkové a Pátíka.

(Poznámka redakce: kurzívou jsou uvedeny citace z textu paní Provazníkové a pana Pátíka).

Výsledkem je, že v Ondřejovicích již proběhly meliorační práce a byl navrtán jeden tzv. inženýrsko- geologický vrt deklarovaný pro tepelné čerpadlo, reálně ale šlo o hydrogeologický vrt. Vodoprávní úřad o povolení hydrogeologických vrtů v oblasti nic neví, ale údajně jde o běžnou praxi „dodatečné změny účelu vrtu“.

Aktuální situace v Ondřejovicích je tedy taková, že minimálně v jedné kopané studni na kopci dochází voda, na území pod plochou s provedenými melioracemi usychají stromy nebo naopak u špatně vyvedených meliorací porost trpí neustálou přítomností odváděných vod. Podle vlastníka studny, která je napájena z podzemní pukliny, dochází k narušení podzemního toku vody. Stručně, co je podle odpůrců hlavním problémem developerského záměru a na něj navazujících studií, žádostí a vrtů:

Meliorační práce, které zmiňuje článek Provazníkové a Pátika se týkaly opravy nefunkčních melioračních kanálů. Jejich nefunkčnost způsobovala podmáčení části pozemků. Nejednalo se tedy o nepovolený zásah, nebo stavební práce, ale o rekonstrukci a výměnu stávajícího melioračního potrubí ve stávajících trasách.

V ploše byl provedený jeden inženýrsko – geologický průzkumný vrt. Každý odborník znalý problematiky stavebnictví ví, že pro výstavbu domů, je z hlediska problematiky zakládání staveb takový průzkum potřebný. Veškeré legislativní požadavky a stanoviska před zahájením průzkumu byly investorem i geologem splněny. Žádný oficiální podnět o vysychání studny v důsledku naší činnosti jsme nezaznamenali my, ani dotčené úřady.

• Koncentrovaná satelitní výstavba je zastaralý trend 90. let 20. stol., který nerespektuje sociální ani urbanistický charakter obce s nízkým počtem obyvatel. Souvislá zástavba nejméně 13 RD v nejvrchnějších partiích Ondřejovického údolí narušuje stávající roztroušenou zástavbu a tím krajinný ráz.

Stávající roztroušená zástavba je typická pro vesnice v regionu Jeseníků, a nejenom tam. V okolí lokality jsou stavební parcely o výměře 1500 m2, 600 m2 , nebo také 2000 - 2300 m2, což jsou největší stavební pozemky v blízkém okolí. Naše pozemky mají velikost od 2000 do 2800 m2. Dřívější zástavba vznikala v minulosti v průběhu desítek let nekoordinovaně. Je tedy logické, že parcelace nové výstavby je urbanisticky řešená jinak, než je ta původní historická. V tomto případě se jedná o parcelaci, nikoliv umístění RD. Developer zatím nezadal architektovi vypracování studie umístění RD na pozemcích, je tedy předčasné a neseriózní tvrdit, že nová výstavba bude narušovat stávající roztroušenou zástavbu a krajinný ráz…

• Formální naplnění zákonných požadavků na novou zástavbu nemůže postačovat pro povolení zástavby ve specifických geologických podmínkách Ondřejovic. Významný hydrogeologický činitel v území je tzv. Ondřejovický zlom. Navržené (a vlastně jediné legální) řešení likvidace odpadních vod a splaškových vod v horní části údolí přímo ohrožuje kvalitu i kvantitu vody jímané obyvateli Ondřejovic v níže položených částech obce (kontaminace a průplachy kolektoru). Při úvaze o dostupnosti vodních zdrojů je potřebné uvědomit si, že plocha, které sbírá srážky, ze kterých je sycena voda v podzemí, je poměrně malá.

Zatravněná plocha našich pozemků o velikosti cca 32 500 m2, do které se mohou vsakovat srážkové vody nyní, bude zmenšená o zastavěnou plochu nových rodinných domů sumárně cca o 2000 m2 (13 x 150 m2), což je zhruba 6% z celkové plochy našich pozemků. Ostatní plochy pro příjezd a parkování automobilů budou provedeny např z vegetačních tvárnic, umožňujících vsakování srážkové vody. Taková je dohoda s úřady a je to uvedeno i v územní studii plochy.

• Vzhledem k převládající praxi je zřejmé, že po instalaci a kolaudaci čtyřstupňového čištění odpadních vod nebude kontrolována a tedy nebude zaručena kvalita vypouštěných odpadních vod. Vypouštění přečištěných odpadních vod v horní části puklinově propustné tektonické poruchy potom přináší významná rizika pro kvalitu vody jímané v níže položených částech obce.

O tom, jak bude odpadní voda čištěna a jak s ní bude dále nakládáno, Provazníková s Pátíkem nic nevědí a je nutno zmínit, že jejich představa je mylná. Věděli by to, kdyby neodmítali spolupráci a komunikaci s námi. V rozhodnutí vodoprávního úřadu bude uvedeno jaké limity musí přečištěná voda splňovat a s jakou frekvencí budou odebírány vzorky, které budou laboratorně vyhodnocovány a předkládány vodoprávnímu úřadu.

Chtěl bych upozornit, že čištění a zbytkové limity znečištění odpadních vod se řeší použitými technologiemi a po konzultacích se správou CHKO a vodoprávním úřadem jsme se snažili tyto limity maximálně vylepšit nad rámec limitů daných platnou legislativou. Ohrožení podzemních ani jiných vod nehrozí. To tvrdím naprosto zodpovědně, protože přesně vím, kolik času a úsilí jsme této záležitosti s projektanty a výrobci technologií věnovali. Navíc jsou do projektu, nad rámec nezbytně potřebného, zařazeny i technologie, které tvoří pojistné mechanismy pro případ havarijní situace.

Výkres urbanistického řešení z územní studie plochy
Výkres urbanistického řešení z územní studie plochy
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Farma Ondřejovice s.r.o.

• Navrhovaná řešení jsou v rámci developerského projektu formalistická – typickým příkladem je návrh veřejného prostranství na okraji plánované zástavby sousedící se stávajícím RD, který je dnes domem zcela na okraji obce.

Polohu veřejného prostranství, navrhnul architekt urbanista v územní studii tak, aby bylo smysluplně využitelné. V tomto případě je to na okraji plochy na rozhraní původní a nové zástavby, v sousedství veřejné komunikace. Paní Provazníkové se architekt neptal, to je pravda. Možná to udělat mohl, ale ze zkušenosti vím, že by pro ni bylo špatně jakékoliv umístění.

• Absence komunikace významného stavebního záměru s obyvateli sousedních domů i s obyvateli Ondřejovic v počátcích záměru poukazuje na skutečnost, že cílem projektu není rozvoj obce a jejich obyvatel. Je s podivem, že vedení města Zlaté Hory automaticky nepreferuje potřeby místních před potřebami ostravského investora bez dlouhodobé vazby na místo.

Není pravda, že se jedná o absenci komunikace ze strany developera. Paní Provazníková a její právní zástupce byly pozváni na schůzku se zastupiteli města Zlaté Hory, a členy místního ondřejovického spolku jako zástupců obyvatel Ondřejovic, na které byli účastníci seznámeni s podrobnostmi projektu. Účast Provazníková odmítla.

Paní Provazníkové, panu Pátíkovi a dalšímu oponentovi našeho projektu byla předložena nabídka spolupráce, informovanost o záležitostech našeho projektu a nabídka připojení na naše inženýrské sítě. Bohužel tato nabídka zůstala bez odpovědi. Provazníková jakoukoliv spolupráci a komunikaci odmítá. Tyto naše návrhy máme písemně doložené.

• Ondřejovice by při plánované výstavbě čekal nárůst obyvatel o 50 % (či razantní nárůst rekreačních kapacit), na což se místních obyvatel nikdo neptal.

Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. V Ondřejovicích nyní žije cca 270 obyvatel. Pokud vzroste počet o 50 nových obyvatel, lze jednoduchým výpočtem dojít k hodnotě navýšení o 18,5 %. Tato hodnota ovšem není v rozporu s platným územním plánem. Nechápu, proč je zmiňována. Bohužel takové zkreslující informace jsou u Provazníkové běžným standardem. Tendenčně informace upravit a zkreslit, a následně velmi emotivně prezentovat …

• Územní studie explicitně pracuje s 13 RD a cca 50 obyvateli, vyhrazuje však možnost výstavby rekreačních kapacit na jednotlivých pozemcích. Okamžitá potřeba pitné vody či zátěž odpadní vodou může být tedy násobně vyšší než avizovaný počet.

Ano, v ploše je vymezeno 13 nových stavebních parcel a mohou na nich být postaveny trvale obydlené, i rekreační domy.

Spotřeba čerpané podzemní vody a množství produkované odpadní vody budou uvedeny v „Povolení k nakládání s vodami“, které vydává vodoprávní úřad. V projektové dokumentaci je předem stanovené a vypočtené její množství. Tyto limity budou podléhat kontrolám VPÚ. Těžko tedy předjímat jejich nedodržení.

Způsob a množství jímané podzemní vody bylo řešeno s ohledem na stav zásob podzemních vod, a byl minimalizován dopad na ostatní zdroje vody v lokalitě a obci. Nebude budováno 13 samostatných zdrojů vody, ale pouze 2 studny na vhodných pozicích, voda z nich bude akumulována a poté vodovodem rozvedena do jednotlivých RD.

V článku je dále uvedeno, že vodoprávní úřad žádné námitky účastníků neakceptoval.

Dovoluji si předložit příklad uvedených námitek sepsaných právníkem Provazníkové, viz následující odstavec. Podobných námitek jsou v každém jimi podaném odvolání desítky, v tomto konkrétním jich bylo 55.

34. Investor v doložených dokumentech nevysvětlil, z jakého důvodu nemůže být nový projekt napojen na stávající vodovod, s jehož realizací se dle aktuálního územního plánu počítá.

Nevím, jak vysvětlit, z jakého důvodu se nemohou nové RD připojit na vodovod, který neexistuje, a v dohledné době existovat nebude.

K výše uvedenému následně dodávám, že práva paní Provazníkové, pana Pátíka, ani nikoho jiného, nebudou našim projektem nikterak dotčena. Pokud jsou přesvědčeni o opaku, mohou svá práva hájit jako účastníci stavebních řízení.

Dále je třeba konstatovat, že výše jmenovaní stěžovatelé nemají výhradní právo na bydlení v této lokalitě.

Změna územního plánu na plochu pro bydlení proběhla v roce 2013. My jsme se o prodeji pozemků dozvěděli v roce 2021 a bývalý vlastník je nabízel k prodeji dlouhou dobu. Cca 6 měsíců byla doba, než jsme se všemi dotčenými úřady projednali možnosti a limity výstavby, včetně čištění odpadních vod a nakládání s nimi. Teprve po důkladném projednání a písemných souhlasech všech dotčených úřadů jsme uzavřeli kupní smlouvu a přikročili k realizaci projektu. Všem aspektům tohoto projektu umístěného v CHKO Jeseníky věnujeme náležitou péči i po stránce ochrany přírody a krajiny.

Za společnost Farma Ondřejovice s.r.o., vlastníka pozemků


reklama

 
foto - Čuhel Aleš
Aleš Čuhel
Autor je zástupce developera Farma Ondřejovice s.r.o.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

13.9.2023 12:47
Myslím, že tu spíše hrozí, že domy budou špatně zatepleny a budou zcela zbytečnou ekologickou zátěží po dalších 100 let kvůli vysoké spotřebě energie na topení. To, jak se dnes běžně staví, je katastrofa.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist