https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/janan-stachova-jak-uspesne-chranit-krajinu-na-mistni-urovni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jana Stachová: Jak úspěšně chránit krajinu na místní úrovni?

8.7.2019 | PRAHA
Rozmanitá a vyvážená krajina, plnící všechny potřebné funkce jak pro přírodu, tak pro společnost, je uváděna jako cílový stav pro snažení organizací zaměřujících se na ochranu krajiny a péči o ni.
Rozmanitá a vyvážená krajina, plnící všechny potřebné funkce jak pro přírodu, tak pro společnost, je uváděna jako cílový stav pro snažení organizací zaměřujících se na ochranu krajiny a péči o ni.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Markéta Hendrychová / Naše příroda
Z výzkumů veřejného mínění v poslední době vyplývá, že důvěra v neziskové organizace se obecně snižuje. Jelikož je důvěra jedním z klíčových předpokladů úspěchu environmentálních organizací, nemáme se obávat i poklesu jejich vlivu na krajinu? Jak se daří organizacím občanské společnosti prosazovat cíle ochrany přírody a krajiny a jaké strategie jsou v jejich snažení úspěšné?
 
Hledání odpovědí na tyto otázky bylo náplní sociologické studie, která analyzovala data z hloubkových rozhovorů se zástupci neziskových organizací zaměřených na ochranu přírody a krajiny. Zkoumala souvislost jejich strategií s tím, jak se jim daří naplňovat cíle, s nimiž do procesů ochrany krajiny a péče o ni vstupují.

Hlavním cílem studie bylo v prostoru občanské společnosti identifikovat úspěšné strategie prosazování trvale udržitelných způsobů využívání krajiny, jak na úrovni lokální, tak na úrovní národní.

Občanská společnost je nejednoznačný a široký pojem, a i v případě, že se zaměříme pouze na organizace neziskového sektoru, narazíme na širokou paletu jejich forem. Jedním z možných členění organizací občanské společnosti je rozdělení Pavola Friče na servisní („poskytování služeb, přímé řešení veřejných problémů“) a advokační („obhajoba práv konkrétních skupin, společnosti či lidstva jako celku, zasahování do rozhodování o řešení veřejných problémů“).

Zatímco zkoumané organizace na lokální úrovni povětšinou plní servisní funkci, ty na úrovni národní jsou organizacemi s převažující funkcí advokační.

Na místní úrovni organizace aktivně působí v krajině, provádějí údržbu nejrůznějších lokalit a na to navázané doprovodné programy.

Organizace působící na celorepublikové úrovni se zaměřují na aktivity spojené s obhajobou zájmů společnosti: nastolování témat ve veřejném prostoru, prosazování cílů na společenské a politické úrovni.

Stejný cíl, jiná perspektiva

Rozmanitá a vyvážená krajina, plnící všechny potřebné funkce jak pro přírodu, tak pro společnost, je uváděna jako cílový stav pro snažení organizací na všech úrovních. Co se týče hodnocení stavu krajiny, představitelé místních spolků ve větší míře než zástupci celorepublikových vnímají pozitiva české krajiny.

Ačkoliv vnímají zásadní negativní vliv extenzivního způsobu hospodaření jak na zemědělské půdě, tak v lesích, a odtrženost lidí od krajiny, pozitivně hodnotí nejen existenci chráněných území, ale někteří i českou krajinu jako celek, neboť je pestrá, zajímavá a poskytuje přírodě dost prostoru.

Navíc si představitelé lokálních spolků uchovávají určitou míru optimismu, že lze stav české krajiny změnit k lepšímu, jenž pramení z jejich každodenní zkušenosti s českou krajinou, konkrétním místem jejich působení.

Klíčovou strategií pro lokální organizace pečující o krajinu je schopnost zapadnout do místního společenství, používat citlivé způsoby komunikace a vlastní prací dokazovat svůj přínos komunitě.
Klíčovou strategií pro lokální organizace pečující o krajinu je schopnost zapadnout do místního společenství, používat citlivé způsoby komunikace a vlastní prací dokazovat svůj přínos komunitě.
Foto | Tomáš Princ / Humans of Prague

Příčinu devastace krajiny vidí obě skupiny v ekonomickém nastavení společnosti. Zatímco zástupci místních spolků více akcentují individuální rovinu v lidské potřebě „mít se dobře“, zástupci národních organizací ve větší míře hovoří o ideologických příčinách na makrospolečenské úrovni, jako je ekonomický růst, maximalizace zisku, průmyslové a obchodní zájmy.

Důvěra veřejnosti jako klíč k úspěchu

Občanská společnost se prostřednictví organizací neziskového sektoru snaží ovlivňovat podobu české krajiny nejrůznějšími způsoby.

Na celorepublikové úrovni mluví zástupci národních ekologických organizací o „regulaci státu, zapojení do rozhodování o krajině, protiváze individuálním zájmů a kapitálu, výchově a vzdělávání, sdílené odpovědnosti za krajinu, nastavování zrcadla, poskytování informací“.

Lokální spolky zahrnuté do výzkumu se většinou věnují praktickým činnostem spojeným s péčí o místní krajinu jako je sečení luk, vytváření tůní, obnova cest, vysazování stromů, a také realizaci akcí pro místní veřejnost.

Úspěšnost naplňování cílů národních organizací tkví ve vytváření sítí s ostatními aktéry (neziskovky, politici, média, akademická sféra, místní lidé), ve schopnosti prosadit se v mediálním prostoru, srozumitelně a pozitivně téma komunikovat, najít společný jazyk s veřejností.

Důvěra společnosti v tyto organizace je tak nedílnou součástí jejich úspěchu.

Na druhou stranu národní organizace využívají i nástroje, které by v lokálním kontextu znamenaly jistou cestu k neúspěchu (činnosti tzv. hlídacího psa, občanská neposlušnost).

Klíčovou strategií pro lokální organizace je schopnost zapadnout do místního společenství, používat citlivé způsoby komunikace a vlastní prací dokazovat svůj přínos komunitě.

Důvěru veřejnosti i místních samospráv si v lokalitě organizace postupně vybudují díky svým komunikačním strategiím a fakticky vykonávané činnosti, která „je vidět“.

Zásadní je přímá osobní věcná komunikace s aktéry „z očí do očí“, vytváření prostoru pro nenásilnou argumentaci a přesvědčování, setkávání s aktéry a zástupci institucí a veřejnosti přímo na místě zájmu, zprostředkování osobního zážitku v krajině.

Konfliktní strategie zavírají podle zástupců místních spolků dveře - možné komunikační kanály, proto se snaží o cestu kompromisu či konsensu. Uvědomují si, že důvěra místních lidí je pro úspěšné působení organizace zásadní: „Bez těch místních lidí to nemá smysl.“.

Pohled „shora a zdola“

Z analýzy jednoznačně vyplývá, že hlavní motivací pro práci v ochraně krajiny a přírody na lokální úrovni je vztah k místu, sounáležitost s ním a snaha jej rozvíjet a chránit.

Úspěšnost lokálních spolků je reflektována i zástupci národních organizací. Lidé jsou podle nich schopni vyvinout na místní úrovni úsilí, protože se jich věci přímo dotýkají. Lokální aktivity jsou navíc pro veřejnost srozumitelnější. Názory některých zástupců národních organizací, že „je třeba začít zezdola, seshora to nefunguje“, odrážejí pocit bezmoci a pochybnosti o legitimitě politického i úřednického rozhodování.

Konfliktní strategie zavírají podle zástupců místních spolků dveře - možné komunikační kanály, proto se snaží o cestu kompromisu či konsensu.
Konfliktní strategie zavírají podle zástupců místních spolků dveře - možné komunikační kanály, proto se snaží o cestu kompromisu či konsensu.
Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz

Výhoda lokálních organizací je spatřována v možnosti využití osobních vazeb a komunikace tváří v tvář přímo na místě. Rovněž konkrétní menší cíle lze snadněji naplnit, čímž se zvyšuje motivace lidí a důvěra veřejnosti.

Z druhé strany, zástupci lokálních ekologických organizací pozitivně hodnotí aktivitu těch národních a jejich nezbytnost pro ochranu přírody, nicméně zaznívá i opatrná kritika jejich strategií, které jsou nahlíženy jako příliš agresivní a nedostatečně citlivé pro místní prostředí.

Některé z lokálních organizací přímo odmítají protestní akce a upřednostňují dohodu a vyjednávání, i za cenu ústupku nebo upuštění od vytyčeného cíle.

Strategie některých organizací působících na celorepublikové úrovni podle nich ohrožuje důvěru místní veřejnosti v lokální organizace, které se od nich svým způsobem distancují.

Podle slov jednoho z respondentů chtějí být považováni zejména za „za dobrýho souseda, dobrýho hospodáře“.

Z druhé strany zaznívá kritika místních spolků ohledně zaměřování se na dílčí problémy místo systémových, ochrana krajiny a řešení klimatické krize mohou být tímto postaveny proti sobě (např. větrné elektrárny).

Pragmatická ochrana přírody jako východisko?

Představitelé environmentálních organizací shodně vnímají krajinu jako neodmyslitelnou součást lidské společnosti, nicméně analýza naznačuje rozdíly nejen ve využívaných strategiích, ale i přístupu ke krajině obecně.

Zatímco zástupci národních organizací více akcentují roli člověka jako škůdce a ve větší míře zastávají biocentrické postoje, u představitelů lokálních organizací byly téměř výhradně zaznamenány postoje antropocentrické, cítí povinnost zejména vůči lidskému druhu, který zdravou přírodu a krajinu potřebuje k přežití. S tím souvisí i vyšší míra optimismu co se týče možnosti zlepšit stav české krajiny prostřednictvím praktické činnosti přímo v lokalitách.

Vzhledem k tomu, že studie nevychází z reprezentativního šetření, ale z kvalitativní analýzy rozhovorů, nelze z těchto dat vyvozovat obecnější závěry.

V dalším výzkumu by se tedy nabízelo ověřit hypotézu souvislosti antropocentrických postojů s určitým druhem přístupu k ochraně krajiny, který bychom mohli nazvat pragmatickým, a který je jak zástupci místních, tak celorepublikových organizací, považován za úspěšný.


reklama

 
foto - Stachová Jana
Jana Stachová
Autorka pracuje v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (33)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

8.7.2019 07:02
Problém vidím v tom, že naprostá většina ekologických neziskovek občany nezastupuje, ale jedná naopak proti nim. To se jasně ukázalo už ve dnes již historickém konfliktu ohledně dálničního obchvatu Plzně, kdy ekologové měli dopravní zátěž, obtěžující a ohrožující občany, zcela na háku.
Stejně tak ekoraketýring je většinou prováděn v zájmu konkrétních malých skupin lidí a normálním lidem jen škodí.
I v případě "ekologického" konfliktu kolem Šumavy prosazují ekologické organizace opatření, která poškozují normální lidi, jak bydlící v místě, tak Šumavu navštěvující.
A v případě "boje za záchranu klimatu" jde ekologickým organizacím opět jen a jen o peníze z kapes normálních lidí, nikoli o cíle, kterými se ohánějí.

Volební výsledky zelených stran jednoznačně ukazují, co si normální občané o "ekologii" myslí, a o to více je štve, že aktivity tohoto lidského póvlu nejsou státem utlumeny na úroveň jeho podpory ze strany voličů. V Brazílii to jasně vedlo k vítězství Bolsanara.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

8.7.2019 10:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Šimůnku vy jste krásný příklad toho, jak jsou lidé v ČR lehko zmanipulovatelní politiky, lobbisty atd.. vůbec nevíte co mluvíte a ještě svoje hloupé a nízké názory uvádíte jako názory "normálních" lidí... vy ale nejste normální.. jste jen prostý a hloupý, a to je něco jiného...

Inteligentní člověk ví, že starost o ŽP je prospěšná pro všechny.. vy jste ale tak hloupý, že realitu otáčíte vzhůru nohama a systematicky haníte ty, co se o zdravé ŽP (a tím mimochodem i zdraví lidí) starají..

Vůbec nevíte co mluvíte....
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2019 11:15 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Je mi velice líto. Příklady, které jsem uvedl, jednoznačně ukazují zaměření ekologických organizací PROTI zájmům a potřebám normálních lidí.

Nejsem proti smysluplné ochraně životního prostředí, jsem ale proti lidem, kteří si pod záminkou ochrany životního prostředí dělají byznys plán na okrádání lidí, potažmo celé společnosti.
A, bohužel, ta smysluplná ochrana životního prostředí se prosazuje (pokud se to daří) v podstatě proti aktivitám těchto lidí (viz např. boj ekologických organizací proti jaderné energii, nebo i proti zvyšování účinnosti zařízení na fosilní paliva).

Obávám se, že právě vy jste příklad duševně omezeného a silně nekritického jedince, bezhlavě podporujícího jakéhokoli gaunera, co se začne ohánět ekologií; bez ohledu na to, jaké nesmysly blábolí a co je za ním v praxi vidět.

Volební úspěchy "zelených" jsou tak katastrofální, že musejí vstupovat do volebního boje pod cizí vlajkou (a o "ekologii" se ve volebním programu raději ani nezmiňovat), jak to udělali v případě hnutí "Žít Brno" a nebo teď spojením s piráty. Čili bez podvodu nemají šanci na překročení 5% hranice pro vstup do zastupitelstev.
A právě to, kolik lidí volí strany s otevřeně zeleným programem, ukazuje naprosto jasně, že normální lidé (=většina u volebních uren) jejich program nepodporují. A některé strany naopak dolují hlasy z toho, že mají v programu spíše antiekologické prvky. V Brazílii právě z tohoto důvodu vyhrál presidentské volby Bolsanaro; nicméně myslím, že na tom má založen svůj postup i nové hnutí Trikolóra.
Odpovědět
Anyr

Anyr

8.7.2019 15:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Bůh mi odpusť, ale tvá generace je už tak mimo, že jediné možné řešení je reinkarnace. Protože vy a osvěta, to je jak já a láska k Zemanovi. Vzájemně se to vylučuje.
Jen tedy nevím, kde se stala chyba, protože vaši rodiči byli vcelku docela super lidi.

Btw Šimůnku, většina lidé u volebních uren = tvá generace, vymytá Ruskem, Zemanem a podobným sajrajtem. A podle toho pak to vše kolem vypadá. Až budou volby online, tak se z toho poserete, jak vás skutečná většina převálcuje. :P Ale jedno se té bandě vraždící, co vás vychovala, musí nechat - k volbám chodíte poslušně dál. Jen je škoda, že to není následek pokroku a uvědomění si principů demokracie, ale strachu a železné politické výchovy.
Odpovědět
ig

8.7.2019 19:33 Reaguje na Anyr
Většina nás možná převálcuje, jako převálcovala ve čtyřicátém osmém slušné lidi, tahouny ekonomiky, které se rozhodla okrást a násilím vystřídat ve vedoucích funkcích. To ovšem neznamenalo, že měla víc pravdy a nebude to znamenat pravdu ani teď :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2019 06:50 Reaguje na
Ani v tom roce 1948 to nebyla většina, jen měli za zadky sovětské tanky.

Jen musíme dávat pozor, aby nám sem tu ekologii nepřišli dělat Němci, jako sem jejich dědové přišli dělat holokaust.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.7.2019 12:24 Reaguje na Anyr
Hochu, teče ti ještě mlíko po bradě a tvoje názory jsou přinejmenším směšné-uvědomuješ si to vůbec?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.7.2019 12:21 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pokud by neziskovky chtěly dělat svou práci dobře, byly by jistě otevřeny věcné diskusi a stály by o oponenturu. To se však, bohužel, neděje. Jak si to vysvětlujete?
Odpovědět
ig

8.7.2019 19:28 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vidíte, zrovna ten obchvat Plzně je "krásná" ukázka toho, jak environmentalistika lidem jednoznačně uškodila. Za ta léta, kdy byl obchvat zdržován, byl v Plzni vyšší provoz a s ním související nehody mají statisticky průkazně na svědomí i lidské životy, o snížení kvality žp vlivem provozu nemluvě. Environmentalisti si z prstu vycucali kopec Valík (ve skutečnosti terénní vlnu) který bylo nutné protnout tunelem, který se ovšem prodražil a stavbu protáhl, protože v ornici se tuneluje fakt blbě :-) A bojovali a bojovali, asi jen proto, že se jim zrovna chtělo prudit. Ve výsledku máme zbytečný tunel tam, kde stačil zářez a pár zbytečně mrtvých lidí...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.7.2019 11:41 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ja s vetsinou nazoru pana Simunka nesouhlasim, ale rozhodne to, co jste tu pane Kasparku predvedl, nema s konstruktivni diskusi nic spolecneho. Pouze ponizovat oponenty, to je casto maximum, ceho se lze od "ochrancu prirody" dockat.
Odpovědět
ZU

Zbynek Ulcak

8.7.2019 16:06 Reaguje na Jan Šimůnek
... Pane docente - cituji Vás - "aktivity tohoto lidského póvlu" - mohl byste, prosím, trošku rozvést jaké konkrétní aktivity máte na mysli a kdo přesně je u Vás ten póvl?
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.7.2019 16:41 Reaguje na Zbynek Ulcak
Když se podívám na vyúčtování elektřiny, tak nadávám na lidský póvl, provozující podvodné OZE, který jsem nucen proti své vůli finančně podporovat (ty peníze bych raději pod úředním dohledem spláchl do záchodu nebo spálil, kdyby to bylo možné), i na póvl, který proloboval příslušné zákony, o které se ta zlodějina opírá.

Další příklady jsou uvedeny výše. Zcela jistě je jich mnohem více.
Odpovědět
ZU

Zbynek Ulcak

8.7.2019 17:04 Reaguje na Jan Šimůnek
...dekuji, Vase prispevky davam obcas cist memu synovi (14 let), ktery Vas nazyva "univerzitni verzi porucika Duba" - coz Vam ostatne timto vzkazuje. Ty Vase "podvodne OZE" provozuji ty nevladni ekologicke organizace - treba ČSOP ad. ad., chapu Vas dobre? Tytez organizace zfalsovaly nekolik studii o ekonomickem prinosu "divociny" na Sumave, ze (např. od UK Praha)? Mimochodem byste si asi mel precist ten puvodni text vase uvedeny Jany Stachove - pise se tam o biocentrickych a antropocentrickych postojich, o rozporech mezi "ochranou" na lokalni ci vyssi urovni. Pak vletite do diskuse Vy s tim, ze nevladni organizace jednaji proti lidem a je vymalovano. Kdybyste byl vychlastany mozek nekde z nadrazni restaurace, pochopim. Ale ucitel na univerzite... Vlastne dekuji - tohle je fakt posledni kapka, uz na Ekolistu ty debaty pod texty nebudu cist, a to jsem si pred pul rokem myslel, ze aspon tady se clovek v debate dozvi neco prinosneho k tematu clanku.
Odpovědět
ig

8.7.2019 23:56 Reaguje na Zbynek Ulcak
A moje děti se zase smějí fantazírování eko-naivků :-) S tím rozdílem, že jim to nedávám číst, ale ony mi to samy vždycky posílají jako vtip dne :-)
Odpovědět
dm

david matoušek

9.7.2019 09:52 Reaguje na
To se asi moc nezasmeji, protoze tu v diskuzich fantaziruje a bavi hlavne uplne jina skupina lidi, staci si je projit. A nejvic ty s Simunkem. Vase potreba komentovat kdejakou kravinu a hned to prevadet pomalu na tridni boj je fascinujici.
Odpovědět
ig

9.7.2019 10:14 Reaguje na david matoušek
Potřeba komentovat kravinu vyplývá z toho, že někdo tu kravinu vůbec napíše :-)
Odpovědět
dm

david matoušek

9.7.2019 17:19 Reaguje na
No kdyz myslis, ze tady neco zmenis.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.7.2019 06:47 Reaguje na Zbynek Ulcak
Nevládky vytvářejí společenský tlak, který umožňuje takovéto bezcenné nesmysly uplatňovat v praxi. V tomto smyslu se uplatňují jistě i "kádry" z ČSOP. Mimochodem, založené komunisty právě proto, aby se tam uplatnili hlasatelé bezcenných nesmyslů, kteří budou celou problematiku ochrany ŽP svádět mimo realitu a diskreditovat ji před normálními lidmi. Což se jim povedlo a jejich kádry svůj základní úkol plní dodnes.
A ještě jednou mimochodem, já byl členem TISu, který komunisté rozehnali, a který ani po roce 1989 nebyl obnoven, protože ochrana přírody na vědecké bázi (pod heslem "Poznej a chraň") se nehodila ani komunistům, ani havlistům.
A jsem i nyní členem dalších odborných společností, majících také přesah do ochrany přírody, ale na vědecké bázi; tudíž jsou (zpravidla) v příkrém rozporu s nevládkovými pologramotnými řvouny.

Problém článku paní Stachové je, že žádný "biocentrický" pohled či postoj jako objektivní fakt neexistuje, protože to "bio" není žádný subjekt, který by nám říkal, co mu vyhovuje nebo naopak škodí.
"Biocentricita" je čistě lidský konstrukt, nemající s biologickou realitou mnoho společného. Je to v podstatě šmé, za kterým se skrývají potřeby konkrétních skupin lidí, v naprosté většině případů zcela amorální. A v řadě konkrétních případů tito lidé přírodě a životnímu prostředí škodí.
Oproti tomu antropocentricita je jasně daná, jednak názory normálních lidí, jednak jejich objektivně stanovitelnými potřebami.
A jistě je jasné, že jako lékař budu vždy hájit zájmy lidí proti zájmům nějakých sociálních parazitů, byť se ohánějí "ekologií"

Jinak to, že ekologické nevládky v naprosté většině jednají proti zájmům normálních lidí, bylo v historii doloženo mnohokrát. Některé případy jsem uvedl výše ("ekologické" věci byste posloužil lépe, pokud byste se je pokusil věcně vyvrátit), jak si je pamatuji z různých afér na toto téma.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.7.2019 14:49 Reaguje na Zbynek Ulcak
Pane Ulcaku, ale v prispevku pana Simunka, na ktery reagujete, je to napsano pravdive, spise je situace jeste tragictejsi. To vase reakce je, v tomto pripade, jaksi zcestna.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.7.2019 18:40
Jinak pochopitelně nejsem přesvědčen o "jediné pravdě". Problém spočívá v tom, že řada toho, co ekologové hlásají, je vyvratitelná na úrovni bazálních přírodních zákonů, případně bazálních zákonů ekonomických. V takovém případě je prostor pro diskusi docela malý. (Taky se nehodlám bavit se kdejakým negramotou o tom, jestli je appendix vermiformis v břiše nebo v lebeční dutině.)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.7.2019 11:36
Pokud se ale, Lenko Č., povznesete nad neomalenosti pana Šimůnka, mnohé zdravé názory u něj najdete. Jen chtít!

Ano, pan Šimůnek je přesvědčen o své jediné pravdě stejně jako ekoaktivisté, a stejně zarputile a nesmyslně se jí drží. Tady je to s věcnou diskusí úplně stejné s jediným rozdílem, že pan Šimůnek vám v diskusi vždy odpoví, kdežto ekoaktivisté prakticky nikdy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.7.2019 09:31 Reaguje na Jiří Svoboda
Já nejsem přesvědčen o "své jediné pravdě". Zato jsem přesvědčen o pravdivosti bazálních fyzikálních a chemických zákonů, přes které proste nejede vlak.

Např. "chytrá síť", kterou tady ekologové prosazují, má v jejich podání v podstatě parametry perpetua mobile prvního řádu, a tudíž nemůže fungovat, i kdyby se ekosoudruzi na hlavu postavili. A je důsledkem nekvalitní školní výuky po roce 1989, že v tom dnešní mlaďoši nedokáží to perpetuum mobile identifikovat. (Doufejme alespoň v to, že by ho nesežrali jako takové, byť ani tím si nemůžeme být stoprocentně jistí.)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.7.2019 13:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Koncept chytré sítě nikdo zatím smysluplně nepředstavil, já bych nepředjímal.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.7.2019 18:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Moderní perpetua mobile taky nebyla jako taková představována (ba ani nesmysluplně). Jen se předvedl jakýsi "šíleně zázračný úsporný stroj". Jehož podstata je, pochopitelně, tajemstvím výrobce.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.7.2019 16:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Proč tu pane Šimůnku šíříte nepravdy o podpoře OZE? Při výpočtu výše podpory přece ERÚ postupoval protiústavně a podporu nastavil jinak, než stanovil zákon. Nápravu zatím nehodlá nikdo sjednat. Ta žumpa, ve které žijeme, je mnohem větší a smrdutější!
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.7.2019 19:55 Reaguje na Jiří Svoboda
Jenže rámcovou situaci (dotace OZE coby "společenského přínosu") vyrobili ekologičtí aktivisté a pseudoodborníci, kteří jim poskytli odborně se tvářící background.
To, že kolem celé věci vznikla obrovská korupce, je naprosto jasný a logický důsledek takto vzniklého stavu. Prostě, když tatáž komodita (naprosto nerozeznatelná) má různou cenu podle toho, kdo ji vyrobí, respektive dodá na trh, nutně vznikne příležitost pro korupci a zlodějiny. A následně ta korupce i se zlodějinami zcela zákonitě prorostou i státní správu.
To samé se ostatně dělo, když byla část motorové nafty označena za LTO a prodávána výrazně levněji.

Tomu může zabránit jediná věc: Trh bez jakéhokoli pokřivování dotacemi a podobnými prokorupčními prostředky. Což ovšem znamená odchod z EU, protože to je naprosto nenapravitelná prokorupční žumpa (a navíc by bez korupce tato organizace zcela ztratila smysl své existence).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.7.2019 13:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale přece zákon o OZE nastavil nějaký mechanismus podpory. Nesmyslný, ale byl uzákoněn. Tento mechanismus však ERÚ sám vyhláškou změnil a nastavil pod tlakem zájemnců o výrobu elektřiny z OZE mnohem vyšší podporu, než vyplývá ze zákona. Kdyby byla podpora nastavena podle zákona, byl by zájem o budování OZE podle mého odhadu sotva desetinový.

Problém ČR není přijímání blbých zákonů, nýbrž jejich nedodržování úřady za tolerance všech složek státní moci a koneckonců i veřejnosti. Vy se tedy na tom také podílíte, když ani nejste schopen situaci pochopit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.7.2019 18:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Uvědomte si, že totalita, a to i ta ekologická, EX DEFINITIO nedodržuje ani vlastní zákony.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.7.2019 21:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak nepište nepravdu, že se ta zlodějina opírá o prolobované zákony!
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.7.2019 07:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Jistěže se o ně opírá, protože je pouze "dotahuje do konce". Pokud by neexistovala zlodějská zákonná podpora OZE, tak by neexistovaly ani zlodějiny, přesahující rámec této hlavní zlodějiny
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.7.2019 16:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Já to vidím jinak. Ústavu a zákony je třeba dodržovat, ať si o nich myslím, co chci. Pokud někdo ústavu a zákon nedodržuje, zaslouží potrestat (stává se zločincem). Pokud zákonodárci přijímají špatné zákony, jediná šance nápravy je ve volbách. Pokud není možné dovolat se dodržování ústavy a zákonů úřady (to je náš stav v podpoře OZE), je stav řádově horší, než přijímání špatních zákonů.
Odpovědět
ad

8.7.2019 22:16
v článku nemohu najít odpověď z jeho titulku
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.7.2019 08:47
Možná něco zcela obecného:
To, jestli budeme podporovat antropocentrický nebo environmentalistický přístup, je záležitost ryze politická. To není záležitost odborná, protože obojí se dá dělat dobře nebo špatně.
Faktem také je, že ten antropocentrický přístup lze vcelku snadno poznat a definovat (co lidem prospívá například v objektivních ukazatelích zdraví populace, co se lidem líbí v průzkumech a při volbách), zatímco environmentalistický přístup je totálně rozplizlý a jeho hlasatelé často prosazují vzájemně neslučitelné věci. Prostě to, co je a co není životnímu prostředí prospěšné, se objektivně stanovit nedá. A většinou je prosazováno výlučně to, co je prospěšné kapse nějaké skupiny "bojovníků za lepší prostředí", a to i v případech, kdy to životnímu prostředí jednoznačně škodí.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist