https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/paveln-kalenda-svetova-klimaticka-deklarace-a-analyza-jejich-bodu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pavel Kalenda: Světová klimatická deklarace a analýza jejích bodů

20.7.2020
Foto | NASA / Unsplash
Na konci roku 2019 vydala vědecká skupina CLINTEL (Climate Inteligence) světovou klimatickou deklaraci „There is no climate emergency“. Zde na Ekolistu jsem ji v překladu publikoval 13. 6. 2020. Protože se nad touto deklarací strhla rozsáhlá diskuze, a to jak nad jejími odbornými, tak politickými aspekty, navazuji na ni tímto příspěvkem a pokusím se rozebrat jednotlivé body Deklarace detailněji. Protože se k Deklaraci již dříve vyjádřili také odborníci na klimatologii a zástupci IPCC v ČR (například Radim Tolasz), můžeme názory obou stran mezi sebou porovnat a dopátrat se tak toho, kde můžeme hledat vědecký odraz objektivní reality a co jsou jen politické proklamace.
 

Nejprve si představme autory zmíněné deklarace, kterými jsou profesor Guus Berkout, geofyzik, emeritní pracovník, a vědecký novinář Marcel Crok.

A tzv. ambasadoři, tedy vědečtí garanti Deklarace, jsou:
laureát Nobelovy ceny profesor Ivar Giaever
Kees Lepair / THE NETHERLANDS
profesor Reynald Du Berger
Terry Dunleavy
profesor Viv Forbes
profesor Jeffrey Foss
Jens Morton Hansen
Morten Jødal
profesor Demetris Koutsoyiannis
Rob Lemeire
Profesor Richard Lindzen
Henri A. Masson
profesor Ingemar Nordin
Jim O’brien
profesor Ian Plimer
Douglas Pollock
profesor Alberto Prestininzi
profesor Benoît Rittaud
dr. Thiago Maia
profesor Fritz Vahrenholt
vikomt Monckton z Brenchley

Tito všichni představují světovou špičku ve svých oborech (jeden je dokonce laureát Nobelovy ceny za fyziku (1973)) a někteří z nich působí ve světové klimatologii v čele vědeckých týmů (Viv Forbes – Australia´s climate blogger, J.M. Hansen – hladiny světového oceánu, D. Koutsoyannis – hydrolog, R. Lindzen – klimatolog, hlavní autor kapitoly 7, IPCC, H.A. Masson – vedoucí klimatického Think-Tanku SEII, I. Plimer – geolog a zakladatel nadace Global Warming Policy, D. Pollock – klimatolog, A. Prestininzi – aplikovaný geolog a ředitel Centra pro predikci a kontrolu geologických rizik, B. Rittaud – matematik a autor knihy Klimatické mýty, F. Vahrenholt - chemik, politik a profesní pracovník na Ministerstvu životního prostředí, lord Monckton – matematik a analytik klimatických modelů IPCC).

Přesto si R. Tolasz (zástupce ČR v IPCC) je dovolil hodnotit takto: „ Ani jeden z nich není klimatolog, nejblíže k oboru má meteorolog prof. Lindzen“. Těch 500 dalších signatářů Deklarace prý není problém, protože jsou to sice špičky ve svých oborech, ale s klimatologií nemají mnoho společného, takže je nejde brát z odborného hlediska vážně. Přitom prof. R. Lindzen byl přímo hlavním autorem 7. kapitoly IPCC a zástupcem USA v panelu, tedy jedním z několika mála čelných představitelů klimatologů, specialistů, odborníků. O jeho vědecké erudici v klimatologii svědčí více než 200 odborných článků z meteorologie a klimatologie a také řada přednášek světového významu, např. viz Global warming for the two cultures.

Ještě negativněji prolustroval oněch cca 500 prvních signatářů oficiální blog mainstreamu IPCC Climate Feedback svými šesti zástupci – recenzenty. Na tyto se nyní odvolává celá oficiální vědecká obec IPCC jako na své oficiální stanovisko. Zejména A. Kerr ve své recenzi zdůraznila, že z 506 vědců bylo pouze 10 identifikováno jako klimatologové a 4 další jako meteorologové. Převládající skupiny signatářů byli geologové (19 %), inženýři (21 %) a celých 11,3 % bylo lobbisti a aktivisté nebo novináři.

Cožpak to nebyl geofyzik Milutin Milankovič, kdo přinesl do klimatologie první ucelenou teorii střídání dob ledových a meziledových vlivem změn osvitu kontinentů severní polokoule a nikoli nějaký věhlasný klimatolog? Také geolog J. G. Kukla přinesl zásadní poznatky pro klimatologii tím, že ukázal, jak složení spraší ukazuje na změny teplot, při kterých tyto sprašové půdy vznikaly. Jako by v poznámce pod deklarací nebylo uvedeno, že nezáleží na počtu odborníků, kteří Deklaraci podepsali, ale na síle argumentů. A jak mám ověřeno z vlastní zkušenosti, většina ze signatářů přinesla k některým bodům Deklarace vlastní argumenty nebo našla chyby zejména u klimatických modelů a z nich vycházejících politických návrhů řízení chování států, firem a občanů. Stačí se podívat jen na signatáře z Austrálie. Například D. Archibald již desítky let ukazuje na rozhodující vliv sluneční aktivity na klima, na ve skutečnosti menší klimatickou citlivost na CO2 než uvádí většina modelů, teplejší období Středověké klimatické optimum než dnešní, atd…. Peter Ridd, oceánograf a geofyzik, již řadu let dokládá, že koncentrace CO2 v atmosféře nemá významný vliv na kvalitu ekosystému Bariérového útesu. Judy Ryan ukázala s Dr. Spencerem už v roce 2013, že všechny klimatické modely nadhodnocují vliv „antropogenního“ CO2. A tak bych mohl pokračovat dalšími státy a ukázat, že většina ze signatářů svůj podpis nepřipojila pod petici jen v dobré víře (a možná i naivitě), jak se snaží ukázat zastánci IPCC, ale mají své vlastní výsledky výzkumu týkající se různých aspektů klimatu, které je vedly k tomuto rozhodnutí a k podpisu Deklarace. Je to i můj případ, kdy jsem zjistil, jaký je ve skutečnosti vztah mezi sluneční aktivitou, seismicitou a klimatem a analyzoval množství sluneční energie, ukládané v zemské kůře a dospěl tak k vlastnímu přesvědčení o marginálním vlivu lidstva na klima na Zemi.

Přejděme ale od personálií, dokládajících kvalitu, vnitřní konzistenci a dlouholetou erudici jak navrhovatelů Deklarace, tak většiny signatářů, k vědecké podstatě šesti základních tezí Deklarace.

Šest oficiálních zástupců IPCC souhrnně zhodnotilo celou Deklaraci jako „Cherry-picking, Inaccurate, Misleading“, tedy přeloženo „Vybírání rozinek, nepřesné a zavádějící“. Rozeberme si tedy všechny „rozinky“ obsažené v Deklaraci:

V úvodu deklarace „There is no climate emergency“ se píše: Tuto naléhavou zprávu připravila celosvětová síť 700 vědců a odborníků. Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco politika v oblasti klimatu by měla být více vědecká. Vědci by se měli ve svých předpovědích o globálním oteplování otevřeně zabývat nejistotami a zveličováním, zatímco politici by měli nezaujatě počítat skutečné náklady i imaginární přínosy svých politických opatření.

Velice důležitá je druhá věta úvodu, tedy to, že věda by měla být méně politická a politika více vědecká. Tím je konstatováno, že dnešní klimatologie tak, jak je koncipována, se stává pouze služkou v rukách politiků a namísto získávání objektivního popisu reality a prohlubování poznání se většinou snaží plnit politická zadání. Jen v ČR můžeme uvést ilustrativní příklad - vznik ústavu Akademie věd s názvem CzechGlobe, který již od počátku měl za úkol řešit otázku lidmi vypouštěného CO2, jako by toto byl stěžejní problém klimatu a jeho vývoje (Tři základní řešené otázky v ústavu CzechGlobe: 1. Nakolik je biosféra planety země schopná absorbovat prokazatelný přebytek oxidu uhličitého, který člověk vypouští do atmosféry s možným dopadem na skleníkový efekt? 2. Jsou terestrické ekosystémy skutečně nejzranitelnějším článkem uhlíkového úložiště planet Země? 3. Je rozvoj lidské společnosti v souvislosti s GKZ trvale udržitelný? ). Tady se již od počátku předpokládá, že klimatická věda je „usedlá“ a za většinu globálního oteplování může „antropogenní“ CO2 jak tvrdí IPCC. Toto je, samozřejmě, popírání základního vědeckého principu, který nedávno shrnula Z. Petáková v eseji „O smyslu vědy“.

Bohužel, tento nešvar (závislost financování vědy na politických zadáních) se dnes netýká jen klimatologie, ale je široce rozšířen i v jiných vědeckých oborech.

Naopak, politika, pokud bude více vědecká, bude hledět na celé spektrum lidského poznání a bude se opírat také o nezávislé poznatky (tedy nezávislé na politických zadáních) a ne jen o ty, které si politikové nebo lobbisti sami zaplatí s cílem, aby o ně pak sami mohli „vědecky“ opírat své politické proklamace nebo názorové proudy. Bohužel, dnešní politika v oblasti klimatologie (a nejen tam), se blíží Lysenkovštině i heslem „Poručíme větru, dešti“, tedy přeloženo do soudobého newspeaku „Do roku 2050 budeme uhlíkově neutrální a tím zabráníme katastrofickému přehřátí Země“.

Bod č. 1 - Oteplování způsobují přírodní stejně tak jako antropogenní faktory

Geologický archiv ukazuje, že klima Země se měnilo po celou dobu existence planety, s přirozeně chladnými a teplými obdobími. Malá doba ledová skončila teprve v roce 1850. Není tedy divu, že nyní zažíváme období oteplování.

Radim Tolasz ve své recenzi Deklarace celou minulost rozdělil na 2 období – do začátku první průmyslové revoluce (Stephenson) a po něm. Před Stephensonem prý bylo vše v rukách přírody (například Milankovičových cyklů) a nyní je vše v rukách lidstva, cituji „ale současná změna klimatu je způsobena člověkem (změna chemického složení atmosféry a kvality zemského povrchu)“. Tedy z pohledu IPCC (R. Tolasz se vyjadřoval oficiálně za IPCC), střídání dob ledových a meziledových se změnami teplot až o 12° C, rychlostí oteplování na počátku většiny dob meziledových až o 10° C za několik dekád, jako například ve spodním dryasu bylo dílem přírody, ale obdobně rychlé oteplování po Malé době ledové je už dílem lidstva. A přitom současné teploty nedosahují ani hodnot z doby Středověkého klimatického optima (Easterbrook 2016) a naopak sluneční aktivita je na obdobně vysoké úrovni, nejvyšší za posledních cca 1000 let (Steinhilber and Beer 2011).

Bod č. 2 - Oteplování je mnohem pomalejší, než se předpokládalo

Svět se otepluje výrazně méně, než předpovídá IPCC na základě modelovaného antropogenního forcingu. Propast mezi skutečným světem a modelovaným světem nám říká, že jsme ještě daleko od pochopení změny klimatu.

A jak na toto tvrzení reaguje R. Tolasz? Ten říká, že, cituji „Ano, aktuální oteplení je pomalejší, než předpokládaly pesimistické projekce. Ale zároveň je rychlejší, než předpokládaly průměrné odhady, které z těchto projekcí vznikaly (viz FAR IPCC z roku 1990).“ Co tedy R. Tolasz (obdobně jako všichni zástupci IPCC a zprávy IPCC např. zde vlastně říká? Srovnává naměřené teploty a jejich vývoj se scénáři, tedy s předpokládanými vývoji zejména koncentrací skleníkových plynů a jim odpovídajícími předpokládanými teplotami. A říká, že vlastně teploty rostly ve shodě s průměrnými scénáři. Ale to je jasná chyba v úvaze (faul), protože do modelů, abych je mohl po nějakém čase verifikovat, tedy vyhodnotit, musím na vstupu dosadit skutečné naměřené koncentrace CO2 a další parametry a porovnat pak výstupní parametry modelu s naměřenými. A například koncentrace CO2 rostly dokonce rychleji, než byl odhad jejich růstu v nejpesimističtějším scénáři nazvaném „bussiness as usual“. Proto, když prof. Christy ve svém svědectví před Kongresem verifikoval 102 modelů IPCC tak, že do vstupů modelů dosadil skutečná naměřená data všech parametrů, pak 101 modelů vykázalo predikované teploty mimo pásmo tolerance (±2 σ), všechny vysoce nadhodnocené nad skutečně pozorovanými teplotami. Stejný trik s verifikací modelů byl použit u všech oficiálních prací, citovaných IPCC (např. Hansen et al. 1988). Toto byl také jeden z důvodů, proč IPCC nedokázala například přijatelně vysvětlit onen „hiatus“, jak jev posléze pojmenovala, na křivce globálních teplot mezi lety 1998 a 2014 (https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1995), protože teploty stagnovaly nebo dokonce mírně klesaly, zatímco koncentrace CO2 dále exponenciálně narůstala. Dr. Lapin toto explicitně vyjádřil: „Trochu ma zarazilo, že IPCC sa nechce podrobnejšie vyjadrovať k stagnácii globálnej teploty v posledných 15 rokoch. Ako som prezentoval aj na seminári v Prahe pred necelým mesiacom, dá sa to celkom elegantne vysvetliť zmenami v oceánickej cirkulácii, ukladaním väčšieho množstva tepla v oceánoch a aj zoslabením slnečnej aktivity.“ Tady se ukázala jako správná ona poznámka Deklarace, že „jsme ještě daleko od pochopení změny klimatu“, přestože všech 6 „recenzentů“ Deklarace argumentuje vývojem poznání fyzikálního principu skleníkových plynů jako jediného předpokládaného hybatele klimatických změn na Zemi.

Již dnes ale existují jiné modely než modely IPCC, které dokáží vědecky zdůvodnit současné probíhající změny klimatu jinak a lépe a například zdůvodnit, proč dochází k oněm „hiátům“ ve vývoji globální teploty nebo proč je dnešní nárůst teplot po Malé době ledové tak vysoký (Nikolov a Zeller (2018), Kalenda a Wandrol (2018) a další). Ale o těchto nejnovějších modelech až někdy příště, protože to je na delší diskuzi, než je nastíněná zde nad Deklarací. Zájemci si je mohou v předstihu nastudovat zde.

Bod č. 3 - Klimatická politika se opírá o nedostatečné modely

Klimatické modely mají mnoho nedostatků a vůbec nejsou vhodné k tomu, aby byly nástrojem globální politiky. Nadhodnocují účinek skleníkových plynů, jako je CO2. Kromě toho ignorují skutečnost, že obohacování atmosféry CO2 je prospěšné.

Radim Tolasz píše ve svém komentáři, že „Opírat se jen o pesimistické odhady je špatně a je smutné, že to udělali autoři v předchozím bodě. A neměli by to dělat ani politici, ani aktivní občané při prosazování klimatických opatření.“. Ale právě v předchozím bodě autoři Deklarace ukázali, že skutečné teploty rostly (nebo na dlouhá období stagnovaly) nikoli podle nejpesimističtějších scénářů růstu koncentrace CO2, které nakonec i sama příroda předstihla, ale podle fyzikálních zákonů. Právě rozdíl mezi alarmistickými odhady růstu globálních teplot až o více než 3°C a pozorovanou skutečností se stal nástrojem globální politiky. Modely nadhodnocovaly účinek skleníkových plynů a zejména CO2. Když se vezme vývoj odhadu parametru klimatické citlivosti na zdvojnásobení koncentrace CO2 (Charney sensitivity) (TCR) v modelech tak, jak to udělal např. N.-A. Mörner (2018 - obr. 1), je vidět, že s postupem času konverguje jeho hodnota v modelech IPCC k hodnotě ≈1,2°C/2* CO2.

Klimatická citlivost (oficiální publikace v daném roce)
Klimatická citlivost (oficiální publikace v daném roce)
Zdroj | podle Mörner a Matlack-Klein 2018

Tato hodnota je také shodná s teoreticky vypočtenou hodnotou klimatické citlivosti 1,27 K (Monckton et al. 2015, nebo i s odhadem Hansena (1984) (1,2 – 1,3 K). Naproti tomu IPCC 2013 odhadovala TCR na 1,5 – 4,5K, CMIP5 na 2,1 - 4,7K a extrémní články (Al Gore) a novináři až na 10K. Z těchto vstupních parametrů modelů také vyplývají odhady růstu teplot do roku 2100. Dokonce i laureát Nobelovy ceny za klimatologii (Al Gore 2006) publikoval odhad nárůstu teplot do roku 2100 o 7°C oproti roku 1980. Na tomto základě pak následně vznikaly katastrofické politické scénáře a vize. Pokud by se v modelech IPCC použily reálnější odhady klimatické citlivosti CO2 1,2 – 1,3K, pak by teploty na konci století mohly být vyšší jen o 1,17°C oproti roku 2000 i při stávajícím tempu nárůstu koncentrace CO2 v atmosféře (Monckton 2018), tedy i za (chybného) předpokladu, že za všechen nárůst CO2 může lidstvo, jak tvrdí R. Tolasz (cituji: „Člověk tuto rovnováhu narušil a za 200 let zvýšil koncentraci CO2 v atmosféře na současných 410 ppm.“).

Poslední věta tohoto odstavce Deklarace říká, že obohacování atmosféry CO2 je prospěšné. Toto tvrzení je velice snadno doložitelné například na světových výnosech libovolných plodin, které globálně vzrostly od roku 1980 o cca 15% (například ročenka ČZS) přesně ve shodě s klimatickým experimentem na Bílém Kříži v Beskydech, kdy Urban a Pokorný ve skleníku v laboratorních podmínkách dokázali, že, cituji „nárůst dřevní hmoty v podmínkách dvojnásobné koncentrace CO2 je vyšší a rostliny také lépe odolávají suchu“.

R. Tolasz ale argumentuje tzv. uhlíkovou rovnováhou, kterou si příroda vytvořila ve svém geologickém vývoji a kterou prý porušuje lidstvo a ani náznakem nepřipouští tu možnost, že tato rovnováha je dynamická a závislá na přírodních faktorech, zejména na teplotě. Jen v průběhu čtvrtohor můžeme pozorovat kolísání koncentrace CO2 mezi glaciály a interglaciály až o 170 ppm (Pettit et al. 1999), které jednoznačně následuje za změnou vývoje teplot s malým časovým zpožděním (z geologického hlediska). Naopak, z geologických záznamů vidíme, že pro rostlinstvo bylo optimálním obdobím období druhohor, kdy Zemi pokrývaly husté pralesy (Jurský park), žily energeticky náročné druhy plazů (veleještěři) a koncentrace CO2 byla 4 – 5x vyšší než dnešní při střední globální teplotě asi o 3°C vyšší (Berner 1990).

Timothy Osborn z šesti oficiálních zástupců IPCC argumentuje tím, že není pravda, že prospěšnost CO2 není zahrnuta také v modelech IPCC. Ukazuje, že efekt „hnojení“ rostlin vede k větší fotosyntéze a menšímu výparu a tím k redukci toků latentního tepla v biogeochemických modelech Páté zprávy IPCC. T. Osborn ale už zcela pomíjí fakt důsledků vyšší fotosyntézy a tím i vyšších výnosů pro společnost, tedy o kolik lidí více je možno nasytit na obdělávané půdě stejné výměry při vyšších koncentracích CO2 a už vůbec nedomýšlí, jaké by byly výnosy zemědělských plodin v případě, že by poklesla (například nějakým zázrakem) koncentrace CO2 pod hranici 150 ppm, která je rozhodující pro začátek fotosyntézy nebo nastala obdoba Malé doby ledové ať už vlivem skleníkového efektu nebo nízké sluneční aktivity. Tehdy v relativně úrodném Grónsku vymřela celá kolonie Vikingů, protože nebylo co jíst a globalizace tehdy ještě neexistovala.

Bod č. 4 - CO2 je výživa pro rostliny, základ celého života na Zemi

CO2 není znečišťující látkou. Je to plyn, nezbytný pro veškerý život na Zemi. Fotosyntéza je požehnáním. Více CO2 je příznivé pro přírodu, ozelenění Země: další CO2 ve vzduchu podporuje růst globální rostlinné biomasy. Je to také dobré pro zemědělství, které zvyšuje výnosy plodin po celém světě.

R. Tolasz souhlasí s triviální tezí, že CO2 je výživou pro rostliny, ale už zpochybňuje výsledky klimatických pokusů (např. na Bílém Kříži – Urban a Pokorný), že by v atmosféře s vyšším obsahem CO2 rostla biomasa lépe. Píše: „A pokud jde o zvyšování výnosů v zemědělství, hledal bych příčinu v agrotechnických postupech a v chemii, ne v CO2.“

Timothy Osborn píše, že CO2 je znečišťující látka nikoli v úzkém smyslu slova ale proto, že jeho koncentrace roste významně rychle a zvyšuje tak rizika škodlivých účinků. Ještě jednoznačněji to píše Twila Moon – CO2 je skleníkový plyn a proto je škodlivý, protože zvyšuje teplotu Země. Podle stejné filosofie bychom mohli prohlásit, že stejně, ne-li více škodlivé jsou i další plyny v ovzduší, jako jsou CH4, H2O, N2O a další, které všechny různou měrou přispívají ke skleníkovému efektu a jsou to tedy (alespoň podle T. Moon a IPCC) znečišťující látky. Odbourávání vodní páry z atmosféry by také vedlo ke snížení skleníkového efektu dokonce více, než je tomu u CO2. Dokonce už byly navrženy mechanismy, jak toho dosáhnout – například pokrýváním hladin oceánů polystyrénem, ping-pongovými míčky, nebo ropnými skvrnami (skutečné projekty, obdobné ukládání CO2 pod zem).

Když se ale podíváme pomocí přesných satelitních měření, kdo nebo co vypouští do ovzduší největší část vodní páry, zjistíme, že to je zejména rovníkový pás oceánů. Když budeme totéž sledovat pro CO2, zjistíme, že v závislosti na ročním období nejvíce vypouštějí do atmosféry Amazonie, Subsaharská Afrika, JV Asie a částečně i Čína, tedy místa s největší fotosyntézou a rostlinným pokryvem a také s lesními požáry (obr. 2). Proto křivka koncentrace CO2 měřená na referenční stanici Mauna Loa (Havajské souostroví), která leží v místech bez významné vegetace, vykazuje jasný roční chod s maximem v květnu a minimem v září - říjnu, kdy dosahuje fotosyntéza planktonu ve světovém oceánu (rozložen převážně na jižní polokouli) svého maxima (viz obr. 3). (Pozn. Fotosyntéza planktonu v oceánu odebírá CO2 z atmosféry nejvíce na jižní polokouli). Roční výměna CO2 mezi oceánem a atmosférou je odhadována na 150 GtC a v roce 1990 vypouštělo lidstvo do atmosféry přibližně 5 GtC, tedy cca 3 % (Salby 2011). Dnešní množství antropogenního CO2 činí přibližně 4-5 % přirozené výměny CO2 fotosyntézou, jak se také ukázalo na poklesu měřených koncentrací CO2 po zastavení 80 % produkce v době koronavirové pandemie v Číně (Kalenda 2020) (obr. 3). Protože tato výměna CO2 mezi atmosférou a oceánem je dynamická a je velice závislá zejména na teplotě oceánu, po obnovení výroby v Číně v březnu 2020 měřené koncentrace CO2 na Mauna Loa v květnu navázaly na předchozí trend ze začátku roku. A jakoby pandemie vůbec nebyla a nedošlo k poklesu vypouštění antropogenního CO2, naměřené hodnoty dosáhly svého nového rekordu. V květnu 2020 bylo naměřeno 417,07 ppm CO2, tedy o 2,42 ppm více než v předchozím roce 2019 v tomtéž období (https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/). Ukázalo se, že lidé jsou krátkodobě schopni snížit přibližně koncentrace CO2 v atmosféře o 10 ppm (cca 3%) (za cenu úplného zastavení celosvětové výroby), ale dlouhodobé trendy a roční chod koncentrací CO2 není možno ovlivnit – jsou přírodního původu – a závisí především na fotosyntéze a teplotě oceánů, jak teoreticky odvodil už M. Salby v učebnici klimatologie (2012).

Koncentrace CO2 ze satelitních měření (Salby 2011)
Koncentrace CO2 ze satelitních měření (Salby 2011)
Zdroj | SIOPRS

Koncentrace CO2 na Mauna Loa za období 11/2018 – 5/2020
Koncentrace CO2 na Mauna Loa za období 11/2018 – 5/2020
Zdroj | NOAA

Bod č. 5 - Globální oteplování nezvýšilo přírodní katastrofy

Neexistuje statistický důkaz, že globální oteplování zesiluje hurikány, záplavy, sucha a podobné přírodní katastrofy nebo zvyšuje jejich četnost. Existuje však dostatek důkazů, že opatření ke snižování emisí CO2 jsou stejně škodlivá jako nákladná.

R. Tolasz s tímto tvrzením opět polemizuje a to zcela zavádějícím vlastním tvrzením, cituji: „Povodně a vichřice máme častěji, sucha jsou delší a za horkou vlnu naše prababičky považovaly dva dny s teplotou 25 °C.“ Proč bychom měli porovnávat současné klima (a počasí) s tím za dob prababiček (před 100 lety), když můžeme jako srovnávací bázi vzít přímo období na konci Malé doby ledové (před 200 lety), kdy i Temže, Černé moře a Jadran zamrzaly, jak je doloženo svědecky a zapsáno v kronikách? Tvrdit, že pokles teplot do Malé doby ledové byl přirozený, ale návrat na původní hodnoty už je způsobován lidmi, je totiž vědecký faul. Z pohledu klimatologie bychom totiž správně měli srovnávat současné klima s tím, které zde panovalo za dob srovnatelně vysoké sluneční aktivity (a tím příkonu energie, které Země dostává od Slunce) (Usoskin 2013, Solanki et al. 2004). Taková období byla v minulosti (dokumentovaných v lidských zprávách, bájích a zápiscích v kronikách) například v období Mínojské civilizace, v Římském klimatickém optimu a ve středověkém klimatickém optimu. Ve všech těchto obdobích byla srovnatelná sluneční aktivita (Solanki et al. 2004), ale pozorované teploty byly vyšší než dnes, a to minimálně o 1 – 3°C. Například před cca 2000 lety byl schopen Hannibal přejít se slony přes Alpy, což by se mu i dnes po stejné trase jen stěží podařilo. Před zhruba 1000 lety, za doby středověkého klimatického optima, se ve stejném ročním období u Mělníka pěstovaly melouny (Svoboda a kol. 2003 - Velká kniha o klimatu zemí Koruny české). Dnes je jejich severní hranice efektivního pěstování někde severně od Budapešti.

S hurikány, povodněmi a suchem je to obdobné. Například dnes pozorované povodně na Vltavě (2002) jsou srovnatelné s povodněmi z let 1118, 1784, 1845, 1888 (jižní Čechy), 1965 (Žitný ostrov) a 1966 (Slezsko). Můžeme se ale podívat na cejchované údaje z většího území, například z celého území Spojených Států Amerických, kde se měří index sucha (tzv. Palmerův index PDSI) již od konce 19. století (obr. 4). Na něm je dobře vidět, že vlny sucha nebo naopak povodní přicházejí s periodou přibližně 62 let a dnešní sucha jsou jen o trochu menší než ta, která byla pozorována ve 40. letech 20. století obdobně, jako tomu bylo v ČR (maximum sucha bylo v roce 1947 doprovázeno velkou neúrodou obilí). U vlhkých klimatických epizod je možno pozorovat mírný nárůst jejich počtu i velikosti ve shodě s tím, jak se zvyšuje výpar z oceánů vlivem rostoucí teploty vody.

Palmer Drought Severity Index (PDSI) za roky 1895 až 2019 v kontinentálních Spojených Státech. Šipky označují okamžiky největší excentricity Jupitera a současně nejmenší vzdálenosti Jupitera od Slunce.
Palmer Drought Severity Index (PDSI) za roky 1895 až 2019 v kontinentálních Spojených Státech. Šipky označují okamžiky největší excentricity Jupitera a současně nejmenší vzdálenosti Jupitera od Slunce.

Twila Moon (recenzent IPCC) přisuzuje ve své recenzi důvod zvýšení počtu povodní jako odezvu na zvyšující se hladinu oceánů (ta koreluje se zvyšující se teplotou oceánů díky teplotní roztažnosti). Naopak ale říká, že co se týče sucha, jsou pozorovány lokálně zvyšující se počty (např. jižní Evropa) a na jiných místech se počty snižují (např. v USA), aniž by pochopila cyklicitu tohoto procesu a analyzovala klimatické jevy na klimatické časové škále.

Mitch Lyle (recenzent IPCC) nesouhlasí s tvrzením Deklarace, že opatření ke snižování emisí CO2 jsou stejně škodlivá jako nákladná a dokládá to tvrzením, že mnohem více ptáků se zabije nárazem do oken v budovách a je zabito kočkami, než zabijí vrtule větrných turbín (sic). Nepochopil jsem z jeho „důkazu“ o neškodnosti větrných elektráren ale, jaký je vztah počtu koček a počtu oken v budovách ke klimatickým změnám.

Bod č. 6 - Klimatická politika musí respektovat vědeckou a ekonomickou realitu

V oblasti klimatu není žádná nouzová situace. Proto není důvod k panice a poplachu. Důrazně se stavíme proti škodlivé a nereálné politice čisté nulové emise CO2 navrhované pro rok 2050. Pokud se objeví lepší přístupy, a o tom není pochyb, budeme mít dostatek času na reflexi a přizpůsobení. Cílem globální politiky by měla být „prosperita pro všechny“ poskytováním spolehlivé a dostupné energie za všech okolností. V prosperující společnosti jsou muži a ženy dobře vzdělaní, porodnost je nízká a lidé se starají o své okolí.

Všichni recenzenti Deklarace z IPCC i R. Tolasz se tomuto ryze politickému tématu obloukem vyhnuli, protože si pravděpodobně jasně uvědomili, že nemohou obhajovat jak neekologické tak neekonomické projekty, které ve svém důsledku vytahují peníze z kapes většiny obyvatel ve prospěch úzké skupinky oligarchů a dalších různorodých zájmových mocenských skupin. K příkladům nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat, o kolik stoupla cena elektřiny v ČR „díky“ splnění politického zadání ve prospěch budoucích "solárních baronů", které budeme muset na základě zákona dotovat ještě dlouhou řadu let. Z globálních firem se stačí podívat na hospodaření firmy Tesla, která v roce 2019 dosáhla kumulované ztráty 6 mld USD, a přesto její akcie letí prudce nahoru. Tento hospodářský zázrak umožnil pouze globální transfer peněz z obchodu s emisními povolenkami, které tak dorovnávaly ztráty firmy na černou nulu. Z ekologického hlediska se ale jedná pouze o tunel peněz, protože všechny teslovské elektrospotřebiče jsou dobíjeny z veřejné sítě, která ani zdaleka nejede z obnovitelných zdrojů a to nemluvíme vůbec o surovinách, potřebných k výrobě komponent automobilů a o ekologické likvidaci vraků. Můžeme se podívat na nejvyspělejší ekonomiky světa a ukázat, odkud pochází většina energie ve veřejné síti (např. zde: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-kovalovsky-co-rikaji-cisla-o-obnovitelnych-a-jadernych-zdrojich-energie). Přestože instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie (OZE) dnes tvoří desítky procent z celkového instalovaného výkonu, díky nestabilitě a dostupnosti OZE v průběhu roku je skutečná využitelnost OZE mnohem menší a zejména v zimních měsících musí být téměř celá kapacita OZE zálohována stejně velkou kapacitou uhelných, plynových nebo jaderných elektráren (obr. 5). Do cen energií se pak musí nutně promítat jak ceny samotných OZE, tak ceny nutných záložních zdrojů a přenosových soustav okolních států, které jsou schopny krátkodobé výpadky místních zdrojů překlenout.

Zdroje elektřiny v říjnu 2018 v UK
Zdroje elektřiny v říjnu 2018 v UK
Zdroj | Phys

Závěrem bych chtěl jen dodat, že si každý čtenář může udělat vlastní obrázek o tom, jak autoři Deklarace „There is no climate emergency“ vyzobávají rozinky poznání, uvádějí nepřesná a zavádějící fakta. Nebo je tomu spíše naopak a nepřesná a zavádějící fakta uvádějí recenzenti této Deklarace a ještě se nám snaží vnutit tento jejich jediný správný výklad?


reklama

 
foto - Kalenda Pavel
Pavel Kalenda
Autor je geofyzik a seismolog.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (236)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

20.7.2020 07:26
Tohle musí prostě bavit....
Odpovědět
JK

Jan Křížek

20.7.2020 08:00
Naprosto souhlasím. Planeta pracuje v naprosto odlišném režimu, než je všeobecně známo. Odvětví fyziky je mnoho a planetu neovlivňuje jen holá termika, ale to je někdy, jako vysvětlit slepému, jak vypadá červená...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.7.2020 08:24
Nejlepší na článku je to, že uvedená tvrzení jsou testovatelná a tedy ověřitelná v dostupném časovém horizontu.
Pokud mají pravdu doktorka Žharková a spol.,potom by se klima mělo vracet k chladnějším polohám.
Pokud si dobře vzpomenete, tento rok měl být v ČR pokračováním horké epizody jak proklamovalo IPCC, stačí se podívat na články z konce loňského roku .
Realita je hodně odlišná. Vím, jedná se o pár měsíců a nelze z toho definitivně usuzovat , že klimaskpetici vyhrávají.
Pokud další roky , nejméně tři čtyři budou postupovat v tomto trendu , může si IPCC připravit další výmluvu proč je tomu tak a nikoli podle jeho modelů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 08:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zcela jistě soudruzi něco vymyslí. V nejhorším se vrátí k těm 70. létům, kdy věštili nástup doby ledové. Maximálně budou mít trochu problémů s vysvětlováním, že ta je "antropogenní", a je tudíž nutno dál podporovat OZE a podobné škodlivé nesmysly.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 09:18 Reaguje na Miroslav Vinkler
Současné počasí v ČR asi nebude rozhodující pro celoplanetární klima. Pouze se změnilo dominantní proudění, jak předpodkládal pan Pokorný.
Asi Němci zbourali všechny větrné parky v Severním moři, protože to sucho (dle pana Šimůnka) způsobovaly ony.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 08:25
Jasná ukázka toho, že antropogenní globální oteplování je minimálně z velké části vědomý podvod.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 09:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Svět není Rusko, natož Petrohrad.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.7.2020 10:28 Reaguje na Jan Šimůnek
Je to podvod. Stačí si přečíst New York Post:
https://nypost.com/2020/07/11/how-climate-change-alarmists-are-actually-damaging-the-planet/?utm_source=facebook_sitebuttons&utm_medium=site+buttons&utm_campaign=site+buttons&fbclid=IwAR0YmX0WhIbHQ22KLpwiYSAgIv36AtXf3lZEC-NttrR_RLXrL9W020HhSVI
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 10:50 Reaguje na Pavel Kalenda
"Ekonomické studie o klimatu přesvědčivě ukazují, že jednou z nejlepších investic k nápravě klimatu ve střednědobém horizontu jsou velké investice do zeleného výzkumu a vývoje".
Z článku.
Jen tam neuvádí, že naše civilizace jede na dluh a hlavně si nedovedu předsavit, to děsivé zamoření externalitami a odpadem všeho druhu, kdyby svět zbohatl o 430% do konce století.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.7.2020 11:58 Reaguje na Pavel Kalenda
No, pokud tedy čerpáte z podobných zdrojů tak ,,Pán Bůh s námi a zlé pryč.,, :D Mimochodem, už jste si z toho podpisu deklarace nechal odstranit to ,,coal expert,,? :)
Odpovědět
va

vaber

20.7.2020 08:37
jasné je jen jedno, že i největší odborníci v tom mají naprostý guláš a každý si říká co se mu líbí, nikdo neví které faktory jsou rozhodující a které marginální,
naše znalosti o chování klimatu,tedy znalosti této civilizace, jsou žalostné
horší je ,že není podivná situace jen v klimatu, ale také v živočišné a rostlinné říši a mizení a vymírání druhů je ještě více alarmující , možná tyto zdánlivě nesouvisející děje mají někde společnou příčinu
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.7.2020 08:56
Musím přiznat, že autorova tvrzení založená na pěstování melounů a přechodu Hanibala přes Alpy, jsou opravdu zábavná. :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 09:08 Reaguje na Petr Eliáš
Přes obě sedla, která se uvádí jako jediné možné pro jeho přechod, by dnes přešel naprosto bezproblémově (bez ohledu na to, že oběma vede pohodlná silnice). Jsou daleko níže, než sněžná čára, to vyšší je ve výšce 1910 mnm. Samozřejmě předpokládám, že šel v létě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 12:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanibal šel přes Alpy na konci podzimu (tedy listopad, začátek prosince). Alespoň podle Wikipedie. Navíc šel patrně přes vyšší průsmyk, ne přes ten, co ho přešel R. Haliburton. V tomto období byste se slony v Alpách neměl moc šancí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 14:54 Reaguje na Jan Šimůnek
MMCH ten Haliburton a jeho zážitky se slonicí z pařížské ZOO na cestě z Francie do Itálie stojí za přečtení. Vyšlo to česky opakovaně a ve více vydáních.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

20.7.2020 10:12 Reaguje na Petr Eliáš
Popsané příměry jsou podány sice neohrabaně, ale pěstování melounů a fíků v našich končinách jsou dokladované a každý rostlinný i živočišný druh má specifickou ekologickou valenci, jenže to je obor, který klimatologům uniká. Stejně tak by se ve statistice naměřených teplot mělo striktně přihlížet k teplotám v letech 1783-1789, kdy teplotu na planetě ovlivnil výbuch sopky Laki na Islandu a měl za následek hladomor a potažmo i Velkou francouzskou revoluci. Dále pak rok 1815 a 1816, kdy erupce vulkánu Tambora způsobila celosvětově rok "bez léta".
Možností, jak se z toho pomocí rétoriky vykroutit je mnoho, nicméně jde pouze o překrucování faktů...
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.7.2020 11:12 Reaguje na Jan Křížek
Ano ano, podle vás všem všechno uniká a nikdo neví nic o ničem. :-) Každopádně, nevím jak autorovi, ale u nás ve středních čechách se melounům pěstovaným na kompostu docela daří.

Mimochodem, proč sem zase taháte sopky? :D
Odpovědět
JK

Jan Křížek

20.7.2020 11:25 Reaguje na Petr Eliáš
Protože erupce v daných letech ovlivnily naměřené teploty celosvětově. Nejde jen o nějaké nuance. V deltě řeky Mississippi plavaly v létě ledové kry. Správně. Teď se melounům daří, ale před sto lety by to bylo problematické, právě kvůli valenci. Oproti tomu se fíkům stále nedaří, z čehož lze ve valenci fíku dohledat, že teploty byly znatelně vyšší.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.7.2020 11:54 Reaguje na Jan Křížek
Otázka stále platí? Co s těma sopkama? :-D Nepochybuji, že měly vliv na globální klima, ale rád bych vidět ty globální naměřené teploty z dob výbuchu Tambora a Laki ...

Ano ano, melounům se v ČR před 100 lety nedařilo..a proto se ve velkém vysazovaly na jižní moravě. :)

Jistě můžete doložit v které části tehdejších Čech se fíky pěstovaly a v jakém množství, že? Ale něco jako ,,Dávné kroniky zaznamenaly ...,, fakt neberu.

https://www.zahrada-centrum.cz/clanky/593-fiky-ktere-prepsaly-dejiny

https://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/jako-v-italii-za-rok-sklidi-pestitel-z-pribic-az-metrak-fiku-20180622.html
Odpovědět
JK

Jan Křížek

20.7.2020 12:20 Reaguje na Petr Eliáš
K těm teplotám se může vyjádřit naprosto přesně a neomylně http://portal.chmi.cz/, ale služby se zpracováním historických dat s tím spojené jsou placené.
Teď se zeptám já. Které období IPCC pokládá za to se správnou teplotou pro planetu a kdo to určil a z čeho čerpal, pokud si to jen skupinka sebestředných nevycucala z prstu?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.7.2020 12:48 Reaguje na Jan Křížek
O čem to pořád krucinál melete? Kde píšu něco o IPCC?
Odpovědět
JK

Jan Křížek

20.7.2020 13:00 Reaguje na Petr Eliáš
Že by článek a v něm v kontextu odkaz na IPCC nesmysly? Kdo považuje současné teploty za výkyv od optimálních teplot, pak někde musí existovat zmínka o tom, jaká teplota je ta správná, jinak se jinak se bavíme o hovně...
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.7.2020 13:19 Reaguje na Jan Křížek
Evidentně vy se bavíte o hovně, protože si nedokážete v hlavě srovnat myšlenky a od pěstování melounů a fíků přeskakujete k IPCC a optimální teplotě (o kterých jsem nenapsal ani čárku).
Odpovědět
JK

Jan Křížek

20.7.2020 13:22 Reaguje na Petr Eliáš
Shrnu to
https://www.facebook.com/HitradioOrion/videos/10153603274162985
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 12:22 Reaguje na Petr Eliáš
...neboť zimy naprosto nesnáší; v zimě musí se u nás snášeti do sklepa, aby nezhynul ....1550 (z odkazu). To samé, jako dnes.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

20.7.2020 12:47 Reaguje na Pavel Hanzl
A proto před tisíci roky :D Snad pomůže říci před rokem 934... Což rok 1550 jaksi není ani omylem

Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 12:39 Reaguje na Petr Eliáš
Jsou archeologicky doložena fíková semínka ve starých prevétech, hnojných jámách (a tam, kde byli naši předkové prasata, i ve studních).
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 12:35 Reaguje na Petr Eliáš
I dnes potřebujete meloun předpěstovat pod fólií nebo ve skleníku, což tehdy k dispozici nebylo. A nebylo k dispozici ani např. roubování melounu na dýni, které (mj.) snižuje požadavky na teplotu půdy.

A za středověkého klimatického optima u nás rostly fíky asi jako teď rostou na chorvatském pobřeží.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.7.2020 13:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Ne nepotřebujete. Dají se vypěstovat i z přímého výsevu - tak jak to dělám já. Úroda je sice později, ale jsem s ní spokojený.

Netuším, kde jste na ten fík přišel ... :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 14:28 Reaguje na Petr Eliáš
Dají, ale např. letos z toho asi nebude nic. Loni jsem sklidil 3 kusy z jednoho záhonku, loni jeden o velikosti cca slepičího vejce.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.7.2020 07:33 Reaguje na Jan Šimůnek
pardon, předloni to bylo "vajíčko".
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 14:31 Reaguje na Petr Eliáš
Archeologie je jedním z oborů, kterým fandím. Takže jsem toho spoustu přečetl. Od gymnáziálních let jsem členem Muzejní a vlastivědné společnosti, v jejímž věstníku vycházejí zprávy o vykopávkách (mimo jiné).
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

20.7.2020 20:48 Reaguje na Petr Eliáš
http://archiv.ethlife.ethz.ch/e/articles/sciencelife/gruenealpen.html
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 09:01
Pan Kalenda je mistr světa v kličkování a jasně vítězí v žabomyších válkách, ale to podstatné mu stále uniká.
Současná bezprecedentní rychlost oteplování globálního klimatu je prostě způsobeno především antropogenními emisemi CO2, které se vrší zatím rychlostí asi 40 miliard tun ročně.
Je možno tento fakt napadnout, což se stokrát stalo (sám pan Kalenda přišel s vlastní teorií), jenže bez úspěchu.
Tohle je fakt, který je možno dále vysvětlovat s pohledy z různých stran, vážit jeho dopady a navrhovat různá řešení (přídadně neřešení), ovšem vždy musí být vědomí tohoto fundamentu přítomné.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

20.7.2020 11:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistě, tvrzení : "Současná bezprecedentní rychlost oteplování globálního klimatu je prostě způsobeno především antropogenními emisemi CO2, které se vrší zatím rychlostí asi 40 miliard tun ročně", to je tedy opravdu argument (přímo agumentovičovič).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 12:24 Reaguje na Jiří Daneš
Zkuste protiargumentovič
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 12:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Už vám tu opakovaně vysvětlili a doložili, že současná rychlost změny klimatu nijak nevybočuje z toho, jak se klima měnilo (a jakou rychlostí) v minulosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 12:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Nevysvětlil nikdo nic. Dejte nějaký graf teplot. Mladší dryas, kterým se více lidí rádo ohání, je hezky vysvětlen v novém Vesmíru 7-8.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 14:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět je to jen ne zcela prokázaná hypotéza (srážka s planetkou).

Během vlády Václava IV se ochladilo klima z teplot vyšších než současné (to pořád ještě rostly a plodily fíky) na teploty nižší než současné (kdy neúrody přispěly k ekonomickému poklesu a nastartování počátku husitských válek. Trvalo to kratšeji než současné "katastrofálně rychlé" oteplování.
A během 20 let kralování Jiřího z Poděbrad se zase oteplilo. Byť jen na "melounovou" úroveň. A šlo to ještě rychleji.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 17:59 Reaguje na Jan Šimůnek
To bylo počasí a ne klima, navíc velmi útržkovitě dolované z kronik. Záleží na jakou narazíte. O stejném počasí někdo napíše, že byla zima někdo, že bylo teplo. Navíc různé jevy jako úroda - neúroda, hlad, bída - dostatek nebyly často vůbec spojené s počasím, natož s klimatem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.7.2020 07:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže počasí je výsledek klimatu. A vláda Václava IV. trvala kolem 40 let, a to už je na klima dostatečná doba.
A následné studené období trvalo cca jednu generaci.
A poté teplé období trvalo až do nástupu Malé doby ledové.
Byly to tedy změny klimatu, nikoli jen počasí.

Další věcí je, že rostliny mají výpovědní hodnotu více vůči klimatu než vůči pouhému počasí, protože krátkodobé výkyvy směrem k lepším podmínkám jsou pro ně méně významné než dlouhodobější posuny.

A to, že ta snůška exotů z IPCC neumí pracovat s proxydaty, je spíš argument proti IPCC než pro ty žvásty, co hlásá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.7.2020 08:18 Reaguje na Jan Šimůnek
IPCC skutečně nestaví svoje závěry na vašem názoru na dobu vlády Václava IV, jsou to idioti, neumí pracovat s proxydaty, jenom vy jste letadlo, ach jo......
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.7.2020 19:27 Reaguje na Pavel Hanzl
IPCC ignoruje fakta, která jsou v rozporu s teoriemi, které hlásá (dá-li se to, co hlásá, vůbec takto označit).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.7.2020 09:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Sakra chlape, nikdy jste nic od IPCC nečetl (pochybuji, že byste to vůbec pochopil), jen blábolíte nesmysly které vám do makovice natloukli stejní exoti jako jste vy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.7.2020 20:25 Reaguje na Petr Eliáš
Je mi velice líto. Vědec musí sledovat a řešit i fakta, která jsou v rozporu s teoriemi, na nichž pracuje. A mnohokrát se mu stane, že musí zatlačit slzičky smutku nad nějakou naprosto, originální a skvěle vypadající teorií, kterou hodily do kopru nějaké s ní nesedící výsledky dalších experimentů. Asi bych ani nedokázal vyvzpomenout, kolikrát se něco podobného přihodilo i mě.

A, na rozdíl od šarlatána nebo politického čachráře, se skutečný vědec po zamáčknutí slz vrací do laboratoře (nebo jiného pracoviště) a dává dohromady alternativní teorii a pokusy, které ji potvrdí nebo zase vyvrátí.

A IPCC bohužel ignoruje celé kategorie faktů, pozorování i experimentů, které jsou v rozporu s tím, co hlásá. Čili si nepočíná jako vědec, ale jako šarlatán nebo politický čachrář.
Odpovědět
va

vaber

20.7.2020 09:04
zaujal mě graf ,,electricity generation,, není zcela jasný ,například energie generovaná z uhlí je jen ve špičce? podivné,pro jakou zem platí?
ale říká že energie za slunečních elektráren přispívá ke stabilizaci sítě ,ve dne kdy je velká spotřeba vyrábí v noci ne, naopak vítr se chová chaoticky a protože má velký podíl hodně rozhoupává soustavu, vyrovnávání spotřeby a výroby se provádí zdroji na plyn
číslo 248gCO2eg./kWh je zajímavé ale chybí bližší upřesnění
pro srovnání auto s 5litry spotřeby vyrobí za 100km přes 10kgCO2
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 09:12 Reaguje na vaber
Větrné parky v Severním moři se naopak chovají poměrně stabilně, fučí tam prakticky pořád. Bezvětrných dní je tam jen několik do roka, což i tak musí dělat problémy.
Odpovědět
va

vaber

20.7.2020 12:03 Reaguje na Pavel Hanzl
dle grafu to tak není a je tam několik poklesů skoro na nulu v jednom měsíci
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 12:53 Reaguje na vaber
V jakém grafu? dejte link.
Odpovědět
va

vaber

21.7.2020 18:10 Reaguje na Pavel Hanzl
je o kousek výš v článku
,, electricity generation,,
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 12:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Větrníky kolabují i při příliš vysoké rychlosti větru.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.7.2020 10:32 Reaguje na vaber
Je to graf z října 2018 a pod ním je napsáno, že je sestrojen na základě dat celé Británie. Zdroj je taky uveden:
https://phys.org/news/2019-04-good-low-carbon-energy-uk.html
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 12:47 Reaguje na Pavel Kalenda
V tom článku je velmi hezky vidět, jak obrovské množství práce i peněz už Britové do zelené energetiky investovali a jaký kus je ještě čeká.
A co my? Kromě kritiky a ropáckého kličkování něco vůbec děláme? Já moc nic nevidím, ale dejte link.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 14:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Opravdu nemusíme napodobovat každou pitomost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 15:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Energetická koncepce státu není pitomost.
Ta dává fundament celému dalšímu vývoji nejen průmyslu, ale prakticky celé společnosti.

Pokud zůstaneme sedět na uhlácích a dýzlech, jdeme do krize, která nemá dno ani konec.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 17:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Energetická koncepce některých států si toto označení jednoznačně zasluhuje. Německo toho v historii napáchalo příliš mnoho na to, aby bylo považováno za důvěryhodné a napodobeníhodné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 17:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Německo toho dost napáchalo a protože to pochopilo, je vývojově dále. My toho napáchali podstatně méně, ale nejsme si schopni přiznat ani to málo, takže jsme za hlupáky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.7.2020 07:41 Reaguje na Pavel Hanzl
"Nic nepochopili, ničemu se nenaučili a nic nezapomněli."
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.7.2020 07:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Bod A) ruské demagogie: "z vlastních špinavostí obviníš nepřítele".
Německo je dnes vzorná demokracie, kdežto Rusko je stále stejně agresivní a totalitní, jenže to už není bolševismus ale fašismus. V principu to samé, na štěstí je stále slabší. A evropské OZE je dorazí, to vám vadí nejvíc. že?
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.7.2020 07:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Německo - opravdu "vzorná demokracie":

1. Genocida Lužických Srbů - protože odnárodňovací snahy (rušení školství v mateřském jazyce a vnucování germánských skřeků) jednoznačně spadají pod definici genocidy.

2. Ten samý režim, který v Německu nyní vládne, chránil až do smrti naprostou většinu válečných zločinců (teatrální odsouzení pár "pátých kol od vozu" z koncentráků v posledních letech na tom nic nemění).

3. Ten samý režim, který v Německu nyní vládne, dlouhodobě odmítal vyplácet odškodné obětem nacistických represí a zavlečení na otrocké práce (a v podstatě čekal, až pokud možno všechny vymřou).

4. Současný německý režim zavádí cenzuru, která je s demokracií v principu neslučitelná, a ruší v demokracii neporušitelnou svobodu slova.

5. Adorace masových vrahů Marxe a Lenina stavěním pomníků je už jen "třešnička na dortu". A ukázka, k jakým hodnotám se německý režim v reálu hlásí.


Jinak jsem toho názoru, že rozdíl mezi námi a Němci nic nemůže charakterizovat víc než soutěž o největšího Čecha a největšího Němce: U nás i u nich musela být zfalšována dodatečnou změnou pravidel, protože jinak by u nás vyhrál Jára Cimrman a v Německu Adolf Hitler.

V Rusku vládne režim docela srovnatelný s tím, který tu byl za "starýho Procházky". Jistěže to není demokracie, ale bez této "přípravky" bychom neměli demokratickou první republiku. Rusko se k tomu stavu, jako my po zhroucení Rakouska, propracuje, pokud bude Putin dostatečně dlouho u moci, nebo ho vystřídá někdo srovnatelných kvalit (aby tam byla prostě desetiletí osvícené diktatury s demokratickými prvky).
Čili současný ruský režim beru jako určitou "přípravku na demokracii", kterou v té či oné podobě prošly všechny skutečně demokratické národy / státy. A které ne, tak demokracii nemají, přestože tam mají volby, parlamenty apod. (ty ostatně měly rovněž komunistické, nacistické i fašistické totality). Tohle vývojové stádium na cestě k demokracii se prostě překročit zřejmě nedá (respektive není mi znám případ, kdy by to přeskočení vedlo k úspěšnému nastolení skutečné demokracie).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.7.2020 11:58
Fakta a data nepodporují „apokalyptický environmentalismus“

Podle odborníka na environmentální politiku Michaela Shellenbergera radikální ekologičtí aktivisté děsí celou generaci dětí, aby věřili, že svět je na pokraji environmentální apokalypsy.

zdroj: 06/07/20Sky News Australia

Panelová diskuze Michaela Shellenbergera, zde :
https://www.youtube.com/watch?v=QCnmmLY2Nbc&feature=youtu.be&t=26
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2020 12:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
Apokalyptické scénáře jsou stejně nesmyslné jako ropácké, ovšem nechumelismus taky není to pravé.
Máknout stylem Geen deal a OZE nám může pouze prospět, civilizovaný svět je už dost přežraný a investovat do čisté budoucnosti a ne do konzumu (výroby odpadu) se musí vyplatit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 12:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Green Deal je ryzí apokalypsismus a OZE byly prosazeny jen v důsledku lživých apokalyptických scénářů, šířených IPCC a dalšími lháři.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.7.2020 13:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já si chtěl nechat argumenty skutečného klimatologa (Schellenbergera) až na diskuzi s Metelkou a Tolaszem, pokud se zapojí. Ale jak se ukazuje, jsou asi na dovolené ve Wu-chanu a nechávají se zaskakovat pouze nohsledy, kteří nemají odborně co nabídnout za argumenty. Schellenberger krásně rozebírá pozadí alarmistických kampaní z pozice insidera. A to je na tom to nejkrásnější.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

20.7.2020 13:17
Znalostní úroveň autora, geofyzika a seismologa, který se snaží snižovat mou úroveň klimatologickou, dokládá toto konstatování, cituji: "Dokonce i laureát Nobelovy ceny za klimatologii (Al Gore 2006) ..." Na tuto úroveň diskuse fakt nemám čas.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.7.2020 13:48 Reaguje na Radim Tolasz
"12. 10. 2007 - Letošní Nobelovu cenu za mír si rozdělí bývalý americký viceprezident Al Gore a Mezivládní panel pro klimatické změny (IPCC)."

Snad nemusí být hned tak zle. Otočit se na formálním pochybení a vyvozovat z toho naprostou neznalost autora aniž bych se zabýval jeho věcnými výhradami zrovna k vašim tvrzením , se mi jeví jako účelové jednání - vyhnout se přímé veřejné výměně názorů.

Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 14:42 Reaguje na Miroslav Vinkler
Navíc Al Gore tu cenu dostal za klimatické žvásty typu filmu "Nepříjemná pravda", který je směskou manipulací, polopravd a vyslovených lží. Nicméně, když tuhle cenu mohli dostat Arafat, Matka Tereza nebo expozitura KGB Pugwashská konference, tak jsou tam i s tím IPCC v dobré společnosti.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.7.2020 14:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, ale profesní klimatologové se měli ozvat a ne tyto lži ještě propagovat. Když si pročítám "recenzi" Klimatické deklarace od Tolasze, tak je jasně patrné, že to, co říkal Al Gore před 13 lety, to říkají naši klimatologové (až na světlé výjimky) dodnes. A vůbec se za to nestydí :-(
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 17:22 Reaguje na Pavel Kalenda
Proč, když z těchto nesmyslů dodnes žijí?
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

21.7.2020 09:33 Reaguje na Pavel Kalenda
Já jsem se ozval.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.7.2020 07:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Soudruzi klimatologové dobře vědí, že fakta nepřeargumentují.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.7.2020 09:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy tři soudruzi jste opravdu zábavní. Všemu rozumíte jak koza petrželi, ale hlavně že plácáte. :)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.7.2020 19:25 Reaguje na Petr Eliáš
Kromě osobních poznámek jste k ničemu věcně nepřispěl. Co kdybyste se do příště zlepšil nebo ještě lépe zveřejnil nějaký svůj příspěvek na Ekolistu ?
Jak vidět, rozumíte všemu tak to pro vás bude brnkačka. :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.7.2020 09:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak víte jak to je. K serióznímu článku rád přispěji, ale příspívat k tomuto opravdu nechci. :D
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.7.2020 14:29 Reaguje na Radim Tolasz
Když dostal Nobelovu cenu Mezivládní panel pro klimatické změny IPCC, tak to asi nebude Nobelova cena za fyziku, ale za klimatické změny. Nichts wahr? Kdyby to bylo něco, co odporuje klimatologii, tak se proti ceně ozvali profesní klimatologové. Nevím o žádných, jen o těch několika, kteří po svém (odborném) protestu byli odejiti ze svých institucí. Sám jistě víte, o koho jde. Vy jste se ale neozval, tedy se závěry, za které IPCC dostalo nobelovku, jistě souhlasíte. Že?
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

21.7.2020 09:37 Reaguje na Pavel Kalenda
Jste vedle, já jsem se ozval. A nebyl jsem odejit. http://blog.aktualne.cz/blogy/radim-tolasz.php?itemid=1818
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

21.7.2020 10:16 Reaguje na Radim Tolasz
Ano, ozval jste se, ale právě že na straně IPCC cituji: " IPCC rovněž bojuje. Bojuje za uznání svých vědeckých analýz, bojuje proti různým skeptikům a svůj boj začíná pomalu vyhrávat." Takže po 13 letech shrnuto: IPCC svůj boj vyhrála i Vaší zásluhou a naordinovala celému světu Green Deal, který umožní zabránit přehřátí zeměkoule o 7°C oproti roku 1980, jak praví Al Gore (spolu s IPCC) ve filmu. Těch 7°C, můžete jistě odborně zaručit stejně tak, jako roztátí Himalájských ledovců do roku 2035 a zvýšení hladiny před sochou svobody o 5m. Proti tomu jste se nikdy, podotýkám, ale nikdy neozval, pravděpodobně proto, že to souhlasí s vašimi modely.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

21.7.2020 11:17 Reaguje na Pavel Kalenda
Je zábavné sledovat, když někdo píše o věcech, kterým nerozumí. Dáváte dohromady chyby v reportu AR4 (2035), pesimistický scénář (7 °C) a nesmyslný film Al Gora. Ve všem mám čisté svědomí. Chyba byla detekována, odstraněna a IPCC se z ní poučil. Používání pesimistických scénářů (RCP8.5) se snažím vysvětlovat docela často a film jsem kritizoval stejně jako Nobelovku.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

21.7.2020 11:42 Reaguje na Radim Tolasz
Když už mluvíte o pesimistických scénářích, tak se můžeme vrátit k bodu 2 Deklarace, ve kterém ukazuji, že prof. Christy dosadil do 102 modelů IPCC nikoliv scénáře, ale reálně naměřená data koncentrací CO2 a 101 modelů vysoce nadhodnotilo výstupní teploty oproti pozorovaným. Není to potvrzení toho faktu, že 99% modelů je špatně a (patrně) nezapočítává jiné parametry a tím pádem nadhodnocuje vliv CO2, který ve skutečnosti není tak velký?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.7.2020 14:34 Reaguje na Pavel Kalenda
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2016/05/comparing-models-to-the-satellite-datasets/

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2017/03/the-true-meaning-of-numbers/

Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.7.2020 15:01 Reaguje na Radim Tolasz
Nemá cenu se s těmito ,,odborníky,, dohadovat. :-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.7.2020 19:27 Reaguje na Petr Eliáš
Jasně, lepší je vlísat se do přízně lidí z IPCC. Co kdyby toho něco zbylo pro vás.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.7.2020 09:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
No, vy na to lísání jste odborník, tak asi máte pravdu. :)
Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.7.2020 15:46
Na toto téma se nezapojuji, protože je pro mě složité a mimo můj obor. Nemohu si ale odpustit jednu poznámku- podle mého mínění i geofyzik a seismolog v jedné osobě může do problému vidět lépe, jak fundovaní(dle jejich názoru) vědci. Jen malý příklad- Louis Pasteur nebyl lékař, byl to chemik, ale jen jeho zásluhou vzniklo očkovací sérum proti vzteklině, žádný lékař se na tom nepodílel. Zrovna tak lékaři, zachraňující pacienty pomocí složitých přístrojů, využívají vlastně pouze rozhodnou práci inženýrů, kteří nejprve museli tyto stroje navrhnout. Tudíž hodnotit někoho pouze tím, zda má na práci příslušný "papír", je ošidné.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.7.2020 16:33 Reaguje na pavel peregrin
Takový případ už se stal.
V r. 2005 dostali Nobelovku dva australští vědci,astroenterolog Barry Marshall a patolog Robin Warren. Prokázali to, co nejméně 97% vědecké obce považovalo za nesmysl. Totiž , že žaludeční vředy způsobuje jeden druh bakterie. Před tímto objevem panoval názor, že hlavní příčinou těchto chronických onemocnění je stres a nevhodný životní styl.
Když svůj objev zveřejnili, první reakce odborníků byla ,že se jedná o excentriky a pavědce.
(Jako bych viděl IPCC i s jejich českými klony)


Ve zdůvodnění Nobelova výboru se uvádí, že ocenění se uděluje za "pozoruhodný a nečekaný objev, že záněty žaludku i žaludeční vředy způsobuje infekce, kterou vyvolává bakterie Helicobacter pylori".

Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.7.2020 17:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, tudíž tyto příklady potvrzují to, že i vědec mimo svůj obor může mít-a často má-pravdu.Ale ješitnost je špatná vlastnost.
Odpovědět
va

vaber

21.7.2020 18:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
kdysi porodní báby byly lepší než nejlepší odborníci doktoři ,kteří zabíjeli rodičky a ještě vymysleli nemoc ,horečku omladnic,
Odpovědět
pp

pavel peregrin

21.7.2020 18:31 Reaguje na vaber
No, tady bych byl opatrný- pokud to šlo dobře, tak bába stačila, ale v těžkých případech se volal doktor. Horečku omladnic doktoři nevymysleli, ale přenášeli mrtvolný jed na svých rukou z pitevny na rodičky. Prokázal Ignatz Semmelweis a dlouho bojoval za dnes naprosto samozřejmou dezinfekci rukou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.7.2020 19:28 Reaguje na pavel peregrin
Naprosto přesně.
Odpovědět
va

vaber

22.7.2020 17:59 Reaguje na pavel peregrin
myslel jsem vymysleli název pro nemoc kterou způsobili, báby měly úmrtnost dětí asi 5x menší než odborníci
Odpovědět
va

vaber

22.7.2020 18:09 Reaguje na vaber
pardon rodiček
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.7.2020 20:30 Reaguje na vaber
Horečka omladnic byla známa podstatně dříve. Občas se tu infekci podařilo přenést do rodidel i těm porodním bábám, nebo tam byl i jiný vektor nákazy.
Jeden čas měly dokonce porodní báby zakázáno pěstovat květiny (i v květináčích), aby na rodičky nepřenesly patogenní bakterie. Hlavně šlo o Pseudomonas aeruginosa, což byla už před mnoha desetiletími mrcha rezistentní na kdejaké antibiotikum.
Odpovědět
va

vaber

23.7.2020 08:54 Reaguje na Jan Šimůnek
chci jen říci že odborníci jsou někdy příliš domýšliví na svoje znalosti a chybí pokora, protože i dnešní odborníci se mohou mýlit ,ale to ukáže budoucnost
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 09:25 Reaguje na vaber
Souhlas.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 17:30 Reaguje na pavel peregrin
Nebyl ani chemik jako takový. Měl tehdejší francouzskou analogii pedagogické fakulty, oproti tehdejší chemii to ani nebyla řádná VŠ.
A, mimochodem, jeho velký konkurent Robert Koch byl lékař bez formálního vzdělání v mikrobiologii.
A zakladatel mikroskopovacích technik a konstruktér prvního mikroskopu (a také tvůrce první v praxi užívané bakteriologické půdy) byl brusič čoček (Leevenhoek).

Doporučuji toto téma knihy Paula de Kruifa o historii mikrobiologie a dalších medicínských oborů. Vyšly u nás krátce po druhé světové válce, ještě před "vítězným únorem".
Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.7.2020 17:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Znám- Bojovníci se smrtí,tak se ta nejznámější jmenuje. Dále i dobrá kniha od RNDr. Daniela- Tajné stezky smrtonošů apod.Infekční choroby mě velice zajímají, tudíž mám přečteno docela dost a nejen populárně-naučnou literaturu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.7.2020 07:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Jo, mimochodem, velice známý psychiatr profesor Vondráček byl původně farmakolog a k té psychiatrii se propracoval přes psychofarmaka. Napsal taky velice pěknou knížku "Farmakologie duše", která je (kromě snesení šíleného množství nejrůznějších pramenů) zajímavá i tím, že popisuje tento obor před objevem prvních účinných psychofarmak. Dodnes se v ní dají najít materiály pro zpestření výuky např. o drogových závislostech.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.7.2020 12:13 Reaguje na pavel peregrin
Ale my máme obrovské štěstí, že tu vzniká silný tým klimatických odborníků Kalenda-Vinkler-Křížek, kteří již jasně prokázali, že neznají ani základoškolskou fyziku. Tam lze očekávat opravdu převratné objevy v oblasti klimatických věd.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

22.7.2020 10:34 Reaguje na Jiří Svoboda
Nemohu znalosti pánů hodnotit, protože v tomto směru by to ode mne byla troufalost, nicméně myslím, že určitě alespoň p. Kalenda znalostí středoškolské fyziky disponuje.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.7.2020 14:39 Reaguje na pavel peregrin
No to bych se docela hadal. Na zakladni skole se uci, ze v pevne latce se teplo siri vedenim. Kalenda se ale chvastal modelem pro sireni tepla v hornine zalozenem na uplne jine, zcela nesmyslne, rovnici, nez je rovnice pro vedeni tepla. A na tom postravil svuj "klimaticky" model. Clovek, ktery nevi, ze pro sireni tepla v hornine je si treba na internetu najit rovnici pro vedeni tepla a pouizit ji, nezna zakladoskolskou fyziku!


Od takoveho diletanta (navic charakterove pokriveneho, protoze nedodrzuje sliby) mame byt poucovani?
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 15:27 Reaguje na Jiří Svoboda
Ono to s tím vedením, hlavně ve větších hloubkách, kde jsou některé horniny plastické, tak úplně jednoznačné není.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.7.2020 09:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale tady jde o hloubky max. radove kilometry.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.7.2020 12:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Ani tam už nebude čisté vedení. Navíc vzorečky, které znáte ze střední školy platí pro homogenní materiály.
Příslušnou rovnici, podle které to počítá vám pan Kalenda kousek níž presentoval.
Odpovědět
MJ

Milan Jirsa

20.7.2020 17:21
Důvod, proč vědecká komunita odmítala myšlenku, že by vředová choroba žaludku mohla být způsoběna nějakou bakterií, spočíval v tom, že pH v žaludku je silně kyselé (pH 1 až 2), což naprostá většina bakterií nepřežije. Helicobacter pylori je ale vybaven enzymem ureasou, kterým štěpí v organismu všudypřítomnou močovinu na amoniak a oxid uhličitý. Amoniak v těsné blízkosti povrchu bakterie neutralizuje žaludeční kyselinu (HCl), což bakterii umožňuje přežít. Při stáži v Academisch Medisch Centrum před 20 lety jsem měl možnost absolvovat přednášku profesora Tytgata, špičkového lékaře, vědce a emeritního předsedy světové gastroenterologické společnosti, ve které prezentoval svoje elektronmikroskopické snímky žaludeční sliznice s helikobakterem z roku 1984 s komentářem, že ho s ohledem na všeobecnou představu o sterilitě kyselého žaludečního obsahu bohužel nenapadlo, že by se mohlo jednat o bakterii a nález považoval za artefakt. Tím se připravil o převratný objev, který mu doslova ležel před očima.

Neméně převratným objevem byly i termofilní bakterie žijící v horkých pramenech při teplotách kolem 72 oC, jejichž DNA polymerasa našla rozsáhlé uplatnění v molekulární biologii a genetice. Takové bakterie podle dobového vědeckého konsensu neměly existovat, neboť teplota 72 oC vede k denaturaci proteinů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 17:42 Reaguje na Milan Jirsa
Někde v haldách starých separátů mi leží článek o mikroorganismu, majícím teplotní optimum 250 stupňů Celsia. Původem z ústí podmořských sopek. Tohle se ovšem opravdu blbě pěstuje v běžné mikrobiologické laboratoři.

U toho Helicobactera je taky ne úplně jasné, jak se dostává z člověka na člověka. Epidemiologicky sedí kontakty typu líbání, lízání jedné zmrzliny nebo kousání z jednoho krajíce, ale zachytit ho ve slinách se snad zatím nepodařilo. Vyšetřuje se z vyštípnutých kousků žaludeční sliznice (jistě k velké radosti pacientů).
Relativně nedávná je izraelská studie na vojácích (ti to vyštípnutí kousku sliznice holt dostali befélem), prokazující, že nosiči této bakterie mají signifikantně méně bakteriálních průjmů v porovnání s těmi, co tuhle bakterii v žaludku nedají.
Není taky dořešen vztah této bakterie k rakovině žaludku.

Věřím, že takový "neobjev" musí člověka dost potěšit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2020 17:43 Reaguje na Jan Šimůnek
grr ... v žaludku nemají.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.7.2020 09:06
Buďme si k sobě upřimní alespoň na této diskuzi:

1) celý humbuk kolem tzv. klimatické změny je založen na pouhopouhé statistické pravděpodobnostní analýze - navíc úmyslně zkreslované

2) došlo k nežádoucímu propojení vědy-politiky-byznysu (IPCC) , jehož jediným cílem je obohatit zájmové skupiny z veřejných zdrojů

3) OZE ,budou-li masivně prosazeny, poškodí ŽP podstatně více než fosilní průmysl

4) Největším nebezpečím pro planetu je homo sapiens se svými nezřízenými choutkami založenými zejména na konzumu, hédonismu a primárním pocitu nadřazenosti na úkor ostatních forem života. To vše ve jménu tvorby zisku jako nezpochybnitelnému atributu existence společnosti.

5) Globální kvalita životního prostředí se razantně snižuje a tento stav je nadále neudržitelný. Řekl bych , že máme k dispozici nikoli století,ale pouhé desítky let než dojde ke kolapsu společnosti, takové jak ji známe dnes.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.7.2020 09:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Upřímní? Znám zdroje odkud čerpáte, proto se nebojím říct, že první dva vaše body jsou nesmysl.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.7.2020 12:19 Reaguje na Petr Eliáš
To si povíme za tři čtyři roky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.7.2020 09:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
ad 1) Klimatická změna je prokázána milióny měření teploty na celém světě, měřením úbytku ledovců atd. atd. První modely ze 60. let velmi dobře předpověděly dnešní stav. Dle těchto osvědčených a prokázaných modelů se modeluje budoucnost. Tj. žáný "humbuk", ale věda.

ad 2) Politika musí reagovat na vědu, která varuje před velmi negativním vývojem a musí najít východisko. A tím je nejen OZE, ale i celý Green deal.

ad 3) Naprostý nesmysl, zkuste si porovnat fve na střeše obchodního centra nebo větrák na moři s uhelnou elektrárnou s nezbytným giga velkolomem. Po stránce emisí i vlivu na krajinu a celé ŽP.

ad 4) A právě pro tohle vznikl Green deal, který to do značné míry řeší a vy ho zato kritizujete bez toho, že navrhujete něco lepšího.

ad 5) to samé jak ad 4), vy pouze kritizujete, ale jinak nic, právě Green deal se snaží to řešit. Jak úspěšně to záleží taky na vás, kteří jste zásadně proti, ale sami nevíte co by mělo být pro.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.7.2020 12:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Klimatická změna by probíhala i bez existence homo sapiens.

Politika - má být nástroj ve veřejném zájmu a nikoli prostředek k vlastnímu obohacování

OZE na antropogenních plochách - ano.
OZE ve volné krajině -ne.

Green Deal v klimatické oblasti je paskvil. Mizerní herci navíc podle mizerného scénáře.

Princip trvale udržitelného rozvoje se musí dodržovat. EU předvádí trvale udržitelnou sebedestrukci, a v tom se jí skutečně daří.


Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.7.2020 15:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Klimatická změny by neprobíhala vůbec, klima by se postupně ochlazovalo s výhledem na nástup doby ledové za řádově 10 - 20 tisíc let (Vesmír 7-8 2020). Tohle číslo je zvlášť zajímavé a klimatem se dominantně zabývá.

Samozřejmě je politika nástroj veřejného zájmu a v normálních zemích taky je. U nás ale ne, u nás je dobrá jen k bohatnutí jediného oligarchy.

OZE souhlasím.

Green deal jsem četl jen částečně a klimatická část mi jako paskvil nepřipadá.

EU normálně prosperuje a pomocí OZE má i lepší ekonomické výsledky a já žádnou destrukci nevidím. Pokud vy ano, dejte sem link, rád si přečtu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.7.2020 07:26 Reaguje na Pavel Hanzl
V 60. letech věštili soudruzi nástup doby ledové v desetiletích až staletích maximálně. Bude docela legrace, pokud pár předchozích let bylo jen oteplením na konci meziledové doby (takové oteplení na konci je prokázané pro ty předchozí) a letošek je už nástup té očekávané doby ledové. Protože pak budeme obnovovat uhelné elektrárny a chrlit CO2 do atmosféry, abychom nástup zimy alespoň trochu zmírnili.

Politika nikdy nebyla nástrojem veřejného zájmu. Vždy sloužila jako prosazování zájmů určitých skupin, případně jednotlivců. Jde spíš o to, aby se vytvořilo takové prostředí, kdy tyto "sobecké zájmy" jsou alespoň částečně v souladu s prospěchem společnosti.

OZE - problém vidím v rozkolísávání sítě a negativní dopad jejich dotování na ekonomiku, které jejich konkrétní umístění neřeší.

Green Deal je typický levičácký blábol.

EU neprosperuje. Naopak se ve většině validních ekonomických ukazatelů zhoršuje. Celé to akcentuje ještě přesouvání řady špinavých výrob mimo EU (aby se obešly naprosto šílené ekologické normy), které přispívá mj. ke drastické nezaměstnanosti.
Ukazatelem bezperspektivnosti života v EU je i katastrofální a rostoucí sebevražednost v ní.
A, mimochodem, "nastartování zelené politiky" a "desetitisíce míst navíc" v rámci Green Dealu ekonomické situaci EU nijak nepomůže, protože na dotování toho všeho bude nutné vzít peníze. A ty se buď ukradnou tomu málu, co dosud prosperuje (nějakými EUrodaněmi) a část (pokud ne vše) těchto aktivit se tím zlikviduje, nebo se to bude financovat tištěním nekrytých peněz (což znamená plošné okrádání celé společnosti s akcentem na ty, kteří vytvářejí nějaké hodnoty a mají z toho naspořeno, a, pochopitelně, veškeré důchodce, protože drasticky poklesne hodnota důchodových fondů). Jiná možnost to ufinancovat prostě není. Za tím si, jako člověk alespoň trochu se vyznající v ekonomii, stojím. Ony i ty půjčky, které si EUrosoudruzi teď odhlasovali, jsou v podstatě cpaním ničím nekrytých peněz do ekonomiky.
A kdo bude jen trochu moct, ten z EU uteče, a u toho zbytku ta sebevražednost z bezvýchodnosti a bezperspektivnosti bude dál dramaticky růst.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.7.2020 09:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste opravdu neuvěřitelný blábolista. :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.7.2020 20:31 Reaguje na Petr Eliáš
Jste schopen věcné argumentace?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

22.7.2020 20:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Trolové, a ještě k tomu anonymní, nemusí argumentovat. Jim stačí napadat oponenty. Eliáš tu měl řadu příspěvků, ale kromě přímého výsevu melounů u něj na zahrádce nebyla v nich žádná informace. Hanzl je ze stejné školy, ale navíc mnohem sprostější. Na toho nemá smysl reagovat vůbec. K bodům deklarace se nevyjádřil ani jeden z nich. Asi s nimi souhlasí.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.7.2020 09:16 Reaguje na Pavel Kalenda
Vyjádřil, v minulém článku. ;) Jsou to nesmysly. :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 09:29 Reaguje na Pavel Kalenda
Zkuste uvést nějaké moje sprostoty.
S Green deal samozřejmě souhlasím (teda s tím, co jsem četl), tj. jen s populární deklarovanou koncepcí.
Vzhledem k tomu, že klimaskeptici VŮBEC ŽÁDNOU svoji koncepci nenabízí, tak to nemám s čím porovnat.
Zajímavé je, že nechumelisti pořád jen kritizují a uvádí co rozhodně NE, ale nikdy jsem nečetl, jak teda ANO.
Ani ten jejich základní názor nenapíšou rovnou: fedrovat uhlí dokud nedojde a postavit za 20 let JE, i kdyby byla 10x dražší. A celou přírodu mít totálně na salámu a když se tu upečeme, bude na vině Kalúskova mafia..
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

23.7.2020 11:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Když příroda bude vypouštět tolik CO2 jako doposud (těch 5% antropogenního CO2 jako když plivne), tak se do roku 2100 zvýší teplota o závratných 1,17°C. To je tedy peklo ..... :-). Pokuste se tento výrok rozporovat. Já se tedy jistě neupeču, i kdybych se toho dožil.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 16:17 Reaguje na Pavel Kalenda
Zapomněl jste na klíčové slovíčko KAŽDOROČNĚ. CO2 je přece v přírodě velmi přesně balancován na nulu a 2% navíc dokáže nějak vstřebat, ale ty 3% jsou už navíc, to máte za 10 let +30%. Proto taky máme dnes historicky (za milión let) nejvíce CO2 o asi 40%, než bylo kdy maximum. Odhady do konce století jsou na +5,6°C, což by byl kolaps. A to nevím, jestli se počítá s pyramidovým jevem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 16:35 Reaguje na Pavel Hanzl
1. Skutečně stabilní systém musí mít zpětnovazebné mechanismy daleko mohutnější.

2. Existovala období, v nichž bylo CO2 ve vzduchu násobně víc. Naopak, obsah CO2 v preindustriální éře se blíží minimu, po jehož překročení směrem dolů přestává fungovat fotosyntéza.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 16:51 Reaguje na Jan Šimůnek
ad 1) uhlíkový koloběh je schopen vyrovnat 2% našich emisí, ale ty 3% navíc už ne. A to za 10 let činí 30%.

ad2) čistá lež, z vývrtů ledovců se zná obsah CO2 do mimulosti milión let a to velmi přesně. Dnes je ho o polovinu víc, než bylo jakékoliv dřívější maximum.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 17:01 Reaguje na Pavel Hanzl
1. Jak to víte? On to v podstatě neví nikdo. Jen prudší nárůst biomasy za zvýšené koncentrace CO2 ve vzduchu má vyšší potenciál.

2. Bavíme se o prvohorách, druhohorách, začátku třetihor. Tedy dobách, z nichž žádné bublinky v ledovci k dispozici nejsou, ale pracuje se s proxydaty (od poměrů izotopů až po analýzu pórů na zkamenělých listech rostlin).

To "o polovinu víc než kdykoli dříve" je jen lež, hlásaná IPCC sektáři.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.7.2020 09:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Na ty vaše chujoviny co tu pořád dokola opakujete? Ne, díky. ;)
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 09:27 Reaguje na Petr Eliáš
Jinými slovy, věcné protiargumenty prostě nemáte. Vám nepohodlná objektivní fakta jsou "chujoviny".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 09:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Proboha jaké vaše "argumenty"?? Výkřiky typu "ekologové jsou nejhorší ničitelé přírody" a podobné cypoviny?
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 15:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Doložené ovšem objektivně existujícími případy.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.7.2020 09:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Jasně, vydávejte ty vaše bláboly za objektivní fakta... :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 15:29 Reaguje na Petr Eliáš
Pokud jsou dotyčné údaje řádně doloženy, tak s tím nemám problém.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 16:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Já vím, nemáte. Prostě je ignorujete.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 17:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Fakta ignoruje akorát IPCC a spol.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

24.7.2020 11:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Víte prd docente.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.7.2020 19:40 Reaguje na Pavel Hanzl
1. O klimatickou změnu jako takovou nejde, jde o její antropogennost. A v 60. letech soudruzi klimatologové věštili časný příchod doby ledové. To ještě pamatuji.

2. Politika jistě že na vědu reagovat může. V nacistické říši např. frčela dutosvětost a teorie vesmírného ledu, ve stalinském SSSR zase Lysenko a Lepešinská a jejich "nová biologie". A v EU zase frčí Green Deal na bázi katastrofických předpovědí IPCC. Kvalitativně je to zhruba srovnatelné.

3. FVE na střeše obchodního centra vyprodukuje nepatrný zlomek toho, co uhelná elektrárna. Aby ta produkce vůbec měla smysl, chce to postavit pár Mravenečníků (coby přečerpávaček) nebo vytěžit Krušné hory na lithium do baterek s dopady na životní prostředí asi více devastujícími než vytěžení podkrušnohorské hnědouhelné pánve.

4. Green Deal problematiku Homo sapiens vůbec neřeší, pokud nepočítáme prvky zelené politiky "zpět na stromy".

5. Aktivity podporované Green Dealem jsou silně rizikové pro životní prostředí a ty, které už běží, ho jednoznačně zhoršují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.7.2020 19:59 Reaguje na Jan Šimůnek
ad 1) Věštili kulový, byl to jen minoritní názor, na kterém se nikdo neshodl. Cílek, Vesmír 7-8 2020

ad 2) Srovnatelnost je tam na úrovni komára a velblouda. Totalitní režimy se upínají vždy na jedinou teorii a pokud je špatná, jdou do dupy. V EU jde o široký konsensus.

ad 3)"Zatím největší evropská střešní elektrárna je v maďarském Gyoru na střeše centra Audi. Dělá to 35.000 panelů na ploše 160.000 m2. Systém má dodávat ročně více než 9.5 GWH čisté energie". V 7-8 2020
Další plky jsou netřeba.

ad 4) Green deal jste především nečetl.

ad 5) Totální blbost, jak dycky. Podložte to argummentem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.7.2020 20:18 Reaguje na Pavel Hanzl
1. Byl to prakticky jediný klimatický názor, presentovaný ve sdělovacích prostředcích a populárně vědeckém tisku. Že se k tomu nyní soudruzi nehlásí, je vcelku pochopitelné.

2. I v tom nacistickém Německu nebo stalinském SSSR panoval o těchto věcech široký konsensus. EU si ten konsensus zatím nevynucuje plynovými komorami a gulagy, ale k profesní likvidací "kacířů" dochází běžně (i tu na Ekolistu se diskutovalo o konkrétních kauzách). EU je naštěstí pro normální lidi ještě slabá na to, aby mohla zapojit silnější represe.

3. Jedna vlaštovička jaro nedělá.

4. Bylo o něm zde, na Ekolistu podrobně referováno.

5. Prosazování plynu proti jádru - fakticky zvyšování produkce CO2. Elektromobily - to samé, navíc ještě devastace ŽP těžbou lithia. Ničení orné půdy FV elektrárnami. Likvidace všeho, co lítá, od hmyzu až po netopýry větrnými elektrárnami. Devastace polí nadměrným pěstováním kukuřice a řepky na "biopaliva".
Jistěže to není všechno, stačí projít pár týdnů zpět tu na Ekolistu a najdete příklady další.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

22.7.2020 08:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Ještě by se třeba dalo doplnit dovoz dřeva ze zámoří nebo z pobaltí pro spalování např. ve Velké Británii a Dánsku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 07:04 Reaguje na Jaroslav Studnička
To prasárna je, ale na přechodnou dobu než se původní uhelny zavřou úplně. Vozit ropu přes celý svět nebo uhlí z Austrýlie do Polska mi připadá daleko horší.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 09:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Jednotka dočasnosti je jeden furt.

Ropa má daleko vyšší hustotu energie než dřevo a při její těžbě se nedevastují tropické pralesy.

Jinak nádherná ukázka, jak ekologové ve svém náboženském blouznění dokáží tolerovat naprosté šílenosti, škodící přírodě a životnímu prostředí zcela zásadním způsobem, které nikdo se zdravým rozumem podporovat nemůže.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

23.7.2020 09:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Musím souhlasit. Navíc těžbou dřeva pro spalování ubývá živá hmota pro ukládání CO2, která se tak rychle nenahradí. Tedy ten negativní efekt je dvojnásobný. I EU uvažuje v rámci Green dealu, že část zajišťující uhlíkovou neutralitu bude v podobě lesní hmoty, která zachycuje CO2. No a i Německo uvažuje s výrazným posílením spalování dřeva a jejím dovozem. V tomto případě by vyšlo ekologičtěji, když by ponechali v provozu nějakou uhelnou elektrárnu, která je napojena na svůj uhelný důl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 12:11 Reaguje na Jaroslav Studnička
Dřevo na spalování je sice prasárna, ale pořád to není fosilní uhlík. Na stejném místě roste další dřevo, které obsorbuje CO2 ze vzduchu, takže se počítá bilančně jako nula. Navíc pan Pokorný dokazuje, že zelené hmoty na Zeměkouli přibývá (Komu se nelení....) V 7-8).
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

23.7.2020 14:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Při spalování dřeva vznikají velmi podobné emise jako při spalování uhlí. Spalování dřeva se z pohledu CO2 bilančně nepočítá jako nula.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 16:21 Reaguje na Jaroslav Studnička
Hluboký omyl. Při spalování dřeva probíhá úplně stejná chemická reakce jako při jeho tlení. A ta je součástí uhlíkového koloběhu. Fosilní uhlík neníjeho součástí, je navíc a proto působí ty problémy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 15:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud vykácíte les, tak tam dlouho skoro žádná absorpce uhlíku nebude. Rozdíl mezi mlázím a starými stromy na stejné ploše v přírůstku dřevní hmoty je prostě obrovský.

A ještě musíte vzít v úvahu "uhlíkovou stopu" výroby sazenic a samotného sázení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 16:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Na pasece porostlé buřinou probíhá úplně stejný proces jako v lese, spíše ale rychleji.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 16:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, ale absorpční kapacita té buřiny je opět velmi malá. A nahrazení vzrostlého lesa buřinou je ekvivalentem spálení docela velkého množství uhlí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 16:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Jde o každoroční přírůstek zelené hmoty a ten je v buřině x násobně větší.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 17:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Není, protože ta buřina se poměrně rychle rozkládá a ten CO2 vrací do vzduchu. Nevytváří nic tak trvalého, jako je dřevo.

CO2 by dlouhodobě absorbovala akorát umělá rašeliniště, kde ta odumřelá rašelina uhelnatí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.7.2020 10:21 Reaguje na Jan Šimůnek
A jak dlouho vám ten váš furt vydržel? 20 let....a bylo po něm jak po žabě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.7.2020 12:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, je třeba udělat vše proto, aby se podpora OZE zlikvidovala co nejdříve.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 07:02 Reaguje na Jan Šimůnek
ad 1) Tady si přečtěte článek od Václava Cílka, který velmi dobře mapuje vývoj klimatologie po válce,včetně těch ochlazovacích teorií.
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-7/mytus-globalniho-ochlazovani-sedmdesatych-letech-minuleho-stoleti.html

ad 2) Nacistické Německo atd. byly totalitní despocie a EU je demokracie. Já vím, máte těžké problémy to rozpoznat.

ad3) To není žádná jedna laštovka, v Evropě jsou už tisíce (statisíce?) střešních fve, tahle je zatím největší. Množí se jak houby po dešti.

ad 4) Na Ekolistu se především Green deal kritizuje až hyenizuje, vy byste taky s nadšením podepsal Antichartu, aniž byste ji četl, že?

ad 5) Plyn se prosazuje proti uhlí, protože má třetinové emise CO2. Podívejte se na graf snižování CO2 v Německu. Elauta se nabíjí především z OZE, takže zase nesmysl. Lithium se těží stejně, jak cokoliv jiného. Fve elektrárna ornou půdu nezničí, na rozdíl od uhelny. Žádné ničení všeho živého, nad mořem nic nelítá a vše živé je ničeno především chamizací polí. Atd. atd. atd. prostě samé nesmysly.
Vy prostě OZE elektrárnu srovnáváte s rozkvetlou loukou, což je blbost. Musíte ji srovnávat s uhelnou, ropnou nebo jadernou. Potom i to "ničení orné" vychází úplně jinak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 08:56 Reaguje na Pavel Hanzl
1. Článek znám, ale dost se míjí s realitou, v níž jsem vyrůstal. Takže mu nevěřím.

2. EU a aktivisté, co ji mají za zadky, se chovají tak, že je opravdu těžké to rozpoznat :-)
Jinak EU je svou podstatou nedemokratická a vyjma EU parlamentu, který ovšem má v jejím systému pozici pátého kola u vozu, nemá žádná složka jejího vedení demokratickou legitimitu. V tom se opět vyrovná totalitním režimům.

3. Malých střešních instalací je mnoho, vetšinou s FV panely o neoptimálním sklonu a nasměrování (protože vychází ze sklonu a nasměrování střechy).
Proto praví solární baroni stavějí elektrárny na kvalitní orné půdě, která jim umožňuje optimální nasměrování a sklon panelů.

4. O Green Dealu bylo tu na Ekolistu informováno dostatečně podrobně a v dostatečném rozsahu. Nicméně špatná je samotná představa pozitivního dopadu takto rozsáhlých zásahů do ekonomiky.
V podstatě, i kdyby se stejným způsobem prosazovalo něco pozitivního, jako je např. jaderná energetika, tak by to bylo špatně. Protože na GD jsou špatné nejen cíle, ale i metody jejich dosažení.

5. Plyn má třetinovou produkci CO2 na kWh, ovšem jádro ji má nulovou.
-- Elektromobily se nenabíjejí elektřinou z OZE, ale tou, která je momentálně v síti k dispozici. Většinou je v ní podíl z OZE malý. Navíc FV panely produkují elektřinu v době, kdy většina aut jezdí (větší význam proto má pro trolejbusy, tramvaje a el. lokomotivy). A větrné energie je u nás, naštěstí zanedbatelný podíl v energetickém mixu.
-- Lithium se, až na naprosté výjimky, vyskytuje v horninách (i těch, co se reálně těží) v nepatrné koncentraci. Musí se proto vytěžit obrovské objemy horniny a ty prohnat nějakým systémem loužení a koncentrování. Čili obrovské lomy, jdoucí i do velkých hloubek, manipulace s obrovskými objemy horniny a nebezpečných (pro ŽP) chemikálií. Má to stejné dopady jako podobná těžba zlata (před pár lety měli těžký průšvih v Maďarsku a v podstatě umrtvili větší část koryta Tisy). Stejným způsobem se bude těžit i mokerské ložisko zlata, proti jehož využití ekologičtí aktivisté vehementně protestovali.
-- Nad mořem toho lítá spousta, od hmyzu až po ptáky. My ale moře nemáme a větrníky na souši jsou v podstatě "mixéry oblohy", které zlikvidují vše živé ve vzduchu. NBavíc jsou zdrojem infrazvuku a blikání, které u části populace (ne nevýznamné) může vyvolat epileptické záchvaty (a to i u osob, které epilepsií jako takovou netrpí).
-- Slušně prováděná chemizace kvalitními prostředky (které ekologové vesměs zakazují, nebo je už i zakázali) je k přírodě v podstatě dosti šetrná. Také drsný pokles hmyzích populací u nás nastal až v době, kdy se k nám dostaly, cestou připojování k EU, ony kontraproduktivní zákazy.

OZE srovnávám s jinými typy výrob elektřiny, a prakticky porovnání s nimi vychází negativně pro OZE, pokud se jede dostatečně hluboko po řetězci příčin a souvislostí (což ekologové záměrně nebo z duševní omezenosti nedělají).
Vy vidíte "čistý" FV panel, já vidím otrocké robotárny v Číně, kde se ty panely vyrábějí, a jsem si vědom i toho, že koupě každého tohoto panelu podporuje čínský totalitní režim, včetně genocid a podobných zločinů jím páchaných, a vidím i to, že orientace solárních baronů na tyto panely poškodila ekonomiku EU (zlikvidovala obdobné, avšak civilizovaným způsobem organizované výroby na jejím území). Navíc vidím obrovské náklady na propojení těchto panelů se sítí (na jednu vyprodukovanou kWh je to řádově víc spotřeby mědi a dalších potenciálně nedostatkových materiálů než u jakéhokoli centrálního zdroje), vidím zdevastovanou ornou půdu s řadami betonových patek nebo ocelových nosičů a kotev a jsem si vědom i problémů s velkým kolísáním těchto zdrojů pro udržování chodu elektrické sítě.
A jsem si vědom i toho, že jaderná elektrárna by stála na necelých deseti procentech plochy, kterou zabere stejný instalovaný výkon FV panelů (podle způsobu počítání, pokud bychom zohlednili průměrný výkon FV panelů za den a noc a při reálném počasí, může to být i hodně pod 1 %), a na těch 90 a něco ta rozkvetlá louka skutečně může být.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 10:29 Reaguje na Jan Šimůnek
ad 1) To je přesně ono. Vy věříte článkům v Rudým právu ze 70. let (které si samozřejmě už špatně pamatujete) a nevěříte odborníkovi, který má k dispozici veškerou diskusi na tohle téma z celého světa.
Proto máte všechny názory naopak, celý bolševismus byl zcela nenormální systém, proto taky tak dopadl.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 15:34 Reaguje na Pavel Hanzl
V těch 70. letech mi bylo 20 +, takže si spoustu věcí postě pamatuji.

Jistě, bolševický systém byl nenormální a proto dopadl jak dopadl. Nicméně EU se v řadě oblastí, včetně té ekologie, chová velmi podobně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 16:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Proboha!!!!
Bolševický systém byl milióny tun vyrubaného uhlí a vytavené oceli za každou cenu! Co to má společného s nějakou EU???
Tenkrát se o ekologii zajímali první Brontosauři v Mladém světě, kteří byli napřed skoro protistátní organizací!!
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 16:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Green Deal si s tím bolševickým pálením uhlí a tavením oceli nijak nezadá. Problém je, že po těch bolševicích zůstala alespoň ta ocel (resp. výrobky z ní), zatímco EU není s to vyprodukovat prakticky nic užitečného.
Odpovědět
va

vaber

23.7.2020 08:57 Reaguje na Pavel Hanzl
no jo ,ale když na to OZE je potřeba baterie a na tu baterii lithium a na lithium je potřeba rozkopat zem
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 10:21 Reaguje na vaber
Akumulace elektřiny nejsou jen li-onky, ale taky velmi perspektivní vodík.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 15:37 Reaguje na Pavel Hanzl
O jeho perspektivnosti je přesvědčeno akorát pár skalních fanoušků, kterým nevadí, že vývoj v této oblasti už přes půl století nijak nepokročil (a zejména ne po kvalitativní stránce).
Proto se také vodík prakticky nikde neuplatňuje v praxi, mimo oblasti, kde jeho nízká efektivita nevadí (třeba kosmické lety).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 16:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Tři názory a všechny tři špatně. jak to děláte?
Vodíkové technologie jedou dnes asi nejrychleji.
V praxi se uplatňuje stále více (auta).
Efektivita právě v kosmu je na prvním místě, na posledním je cena.
Proč se občas nepodíváte aspoň na web oenergetice. cz? Tam máte srozumitelné informace.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 16:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Kvalitativní rozvoj vodíkových technologií je prakticky nulový. Uplatnit v "praxi" se může skoro cokoli, pokud se to masívně dotuje. Prubířským kamenem je uplatnění ve skutečné praxi při nulových dotacích.

Efektivita v v kosmu nikdy nebyla cílem. První FV panely na kosmických sondách dokonce vyprodukovaly za celou svou životnost méně elektřiny, než kolik se do nich té elektřiny (nebo jejího ekvivalentu) vložilo při jejich výrobě. Takže fungovaly vlastně jako jakési akumulátory. A důvodem, proč se používaly byla byla jejich lehkost v kombinaci s odolností vůči nízko teplotě kosmického prostoru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.7.2020 10:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Nevím, co si představujete pod pojmem efektivita, vy máte vše naopak.
Já myslím, že je to právě pro kosmos poměr váhy a výkonu. A pojem akumulátor máte taky úplně blbě. Fve panel je výrobna elekřiny, nikoliv akumulátor. Vté době to byla jediná možnost, i těch 4% účinnosti bylo víc,než nic.
Jenže od té doby žádný vývoj nenastal, jak píšete........
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.7.2020 12:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Byla myšlena efektivita produkce energie.

A jako akumulátor slouží cokoli, do čeho energii vložíte a pak ji z toho dolujete. A ty FV panely v podstatě v sobě nesly energii do nich vloženou při výrobě, která z nich byla uvolňována slunečním zářením (a nebylo možné z nich dostat všechnu). Takže spíš opravdu sloužily z hlediska funkce a energetické bilance jako akumulátor než jako zdroj. Jejich výhoda spočívala v tom, že jiné typy akumulátorů jsou jednak těžší, jednak nemohou pracovat při teplotě kosmického prostoru.

Vývoj FV panelů od té doby v podstatě nastal jen v tom, že tyto panely nebo jejich ekvivalenty dokážeme vyrobit s menším energetickým vstupem, takže se z nich vydoluje nejen energie do nich vložená, ale i energie ze slunce (nějaká).

Řepka je na tom hůř, protože na výrobu litru bionafty spotřebujeme cca 1,1 - 1,2 litru nafty (zčásti na pohon zemědělských strojů, zčásti na pohon lisů a dalších továrních zařízení na výrobu metylesteru z řepkového oleje). Takže nestačí pokrýt ani svou výrobu.
Pokud by trh nebyl křiven direktivami EU, vyráběla by se jen na olej do potravin, případně na nějaké technické účely.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.7.2020 10:04 Reaguje na Jan Šimůnek
To je neskutečný, jak vy jste zcela zásadně mimo realitu.

"Fve panel je akumulátor, protože do něho nalijete energii a potom z něho dolujete".

Coje to proboha za blbost? Jak dostanete energii ze skleněné desky a z energetického procesu křemíkových a měděných struktur na panelu?
Ten panel energii VYRÁBÍ ze slunečního záření, to je úplně jiná energie, než kterou jste do něj nalili. Akumulátor energii nevyrábí, ani tohle nevíte? A tak je so s vámi se vším.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.7.2020 16:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Předvádíte poněkud omezené myšlení:
Pokud vyrobím něco, z čeho vydoluji jen tu energii, kterou jsem do té výroby vložil, nebo dokonce ještě méně, bude to v reálu spíš akumulátor než producent energie (a v tomhle případě tím tuplem, že to sluníčko svítí v kosmu zdarma). Prostě tu energii "uložím" výrobou daného zařízení a poté, ho z něj budu dostávat. Takže v jakémsi "energetickém rozpočtu" je racionálnější zacházet s takovým zařízením spíš jako s akumulátorem než producentem energie.

Výroba energie by nastala až v situaci, kdybych z toho zařízení vydoloval víc energie, než kolik se do jeho výroby vložilo. Pak by toto zařízení bylo opravdu producent energie, protože by dodalo víc energie, než kolik se do něj vložilo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.7.2020 20:08
Dovolím si jednu poznámku v širších souvislostech:
- když se otepluje, je to důkaz antropogenního oteplování klimatu
- když se ochlazuje, je to rovněž důkaz antropogenního oteplování klimatu
- a před pár dny přinesly sdělovací prostředky rozhovor s panem Tolaszem (a jiné ho alespoň velmi sarkasticky komentovaly), podle něhož je letošní rok normální a tato jeho normálnost je důkaz antropogenního oteplování klimatu

Je mi líto, tohle není věda, tohle je ideologicko - náboženský blábol (respektive snůška takovýchto blábolů).
A jsme u toho: "Oteplismus" není žádná věda, ale ideologie s výraznými prvky iracionality (tudíž spadající do širší definice náboženství).

A zde platí onen známý bonmot, že je možné podvádět velké množství lidí po omezenou dobu, nebo malé množství lidí po neomezenou dobu, ale není možné podvádět velké množství lidí po neomezenou dobu.
A právě na limity, které s trochou zjednodušení uvádí tento bonmot, narazili klimaalamisté: Jejich lži a podvody narazily na svůj limit a celá ta "bouda" se jim bortí. A zbývá jim jakési tvrdé jádro "oteplistické sekty", neschopné korekce své víry rozumem, ba ani konfrontací s fakty (pro sekty je typické, že jejich člen věří spíš tomu, co se dozví od svého guru, než tomu, co viděl na vlastní oči; je to dokonce jeden z atributivních znaků sekt). Na členy takového jádra si tu hrají někteří diskutující (i když není jasné, zda jimi opravdu jsou, a jen z diskuse na internetu se to asi ani poznat nedá).

Důležité ovšem je, že se oteplisté začínají odštěpovat od většiny společnosti a pokud neustaneme v určitém tlaku na ně, dojde k jejich přeměně na regulérní sektu se vším všudy, která už nebude tak nebezpečná. Oni Svědkové Jehovovi (a pod.) jsou jistě otravní, ale netahají z našich kapes desítky miliard ročně a nevnucují nám zásadní změny politiky a ekonomického chování.
To, že oteplisté nemají nějakého formálního bůžka (vyjma uctívání Matky Gai částí z nich apod.) na věci nic nemění, protože sekty, které nemají žádného boha, nebo jinou nadpřirozenou bytost, existují (takže bůh není atributivním znakem sekty).

Jistěže problémy, které oteplisté mají konkrétně u nás, jsou dány naším silným náboženským skepticismem, kvůli kterému jsme "nejateističtější národ na světě" (z evropských národů zcela jistě).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.7.2020 07:18 Reaguje na Jan Šimůnek
Když se mění počasí, je to vlivem změny atmosférického proudění a ne změnou klimatu. V našem případě se obnovilo normální severozápadní, řídí to celé "stratosférická dálnice".
Naše sucho bylo způsobeno německými větrníky v Severním moři, takže dnešní mokro asi znamená, že je všechny zbourali, že? Vaše paralogika je skutečně kouzelná.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.7.2020 07:29 Reaguje na Pavel Hanzl
1. Klima je jen počasí za delší dobu.
2. Patrně došlo k obejití německých polí větrníků vzdušným prouděním (dávno popsaný jev). Také k nám vítr neproudí ze západu nebo severozápadu, ale z jihozápadu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 07:10 Reaguje na Jan Šimůnek
ad 1) A hlavně na celém světě.
ad 2) Jistě, náš Nejvyšší CMS (centrální mozek světa) vymyslel a zrealizoval "obejití" těch příšerných germánských větřáků, aby panu Šimůnkovi napršelo na zahrádku. Protože rozumí úplně všemu a zaslouží si to.
Samozřejmě ty "obejité" větřáky od té doby stojí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 09:01 Reaguje na Pavel Hanzl
1. Jsme součástí světa, takže nízké teploty u nás by se měly promítnout i do celkového světového klimatu (pokud to IPCC nějak nezfalšuje).

2. Tento jev je prostě popsán a znám už několik let, netýká se jen větrníků, ale třeba i koncentrací výškové zástavby a podobných fenoménů. Je jednou z příčin toho, že větrné parky dávají menší výkon než odpovídá větrným mapám z doby před jejich výstavbou. Proto se také s jeho odhadem již počítá při projektování nových větrných parků.

To, že to nevíte, jen ukazuje vaši ignoranci a nevzdělanost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 10:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Samozřejmě se promítají, letošní rok je zatím zase teplotně nadnormální, i když ne extrémně.
Na offshore větrníky zase nemá vliv žádná paneláková zástavba, to zase fantazírujete. Snížení výkonu může nastávat se stoupající teplotou oceánů a tím vyrovnání s pevninou. Ale těch vlivů je daleko více.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 15:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemluvím o panelácích, ale výškových budovách.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 16:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Na moři jich bývá něurékom.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 16:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Na pevnině na břehu moře poměrně dost. Od různých technických staveb, které jsou součástí přístavů, až po městské aglomerace typu New Yorku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 16:50 Reaguje na Pavel Hanzl
A, mimochodem, "vzetí větru z plachet" bylo docela účinným bitevním manévrem v éře před parními válečnými loděmi. A fungovalo to na překvapivě velkou vzdálenost.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 15:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Je popsáno přesměrování větru, tj. větší procento ho prochází jinudy a větrný park míjí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 07:49 Reaguje na Jan Šimůnek
Klasická demagogie se dělá tak, že se vezme nějaký špatný, vylhaný, nebo jinak nesmyslný prvek a udělá se z něho axiom, neboli dogma. A na tom se postaví logická konstrukce, takže výsledek je pak úplně na cypa.
Tohle je přímo učebnicová ukázka. Tento úrovek je tahle kořenová blbost:"..je letošní rok normální a tato jeho normálnost je důkaz antropogenního oteplování klimatu."
Samozřejmě důkazem globálního oteplování jsou milióny měření teploty a jejího vývoje po celém světě, nikoliv tento kdákanec.

A pak to jede klasicky a výsledkem je, že zatímco celá Evropa (stále více i celý svět) chápe problém oteplování klimatu a nutnost něco proti němu dělat, naše zaprděná uhleně - ropná a především z vůle soudruhů nejvyšších i jaderná sekta odmítá cokoliv dělat, i když by to znamenalo pro nás rozvoj hi-tech ekonomiky.
Výsledek je jako VŠECHNY názory pana Šimůnka, prostě naopak. Je to jedinec velmi konzistentní, proto mám sinou obavu, že je skutečně jen petrohradský bot.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 09:14 Reaguje na Pavel Hanzl
1. Já jen cituji, co vyprodukoval pan Tolasz, jinak s veškerou úctou k němu, ve veřejně vystaveném rozhovoru.

2. Aby hypotéza byla vědeckou, musejí existovat podmínky, při jejichž splnění přestává platit. Pokud oteplování, ochlazování i normální stav "potvrzují" oteplistické téze, znamená to, že z principu teorie vědy (jakýsi Popper) to nemůže být vědecká hypotéza (protože to nemá onu podmínku zneplatňujícího vývoje).

3. V druhohorách bylo v atmosféře 3 - 4 násobně více CO2 než v dnešní době a žádná katastrofa, jakou věští IPCC a další aktivisté již při méně než 1,5 násobku nynějšího stavu, nebyla.
Tropy sahaly až k okrajům mírného pásu, tam a výš byly subtropy, v oblasti kolem pólů byly teploty odpovídající mírnému pásu "zpestřené" o něco chladnější polární nocí. Rostliny a část zvířat hibernovaly, zbylá zvířata putovala na zimu k polárnímu kruhu. Nicméně ani střed tropů kolem rovníku nebyl tak teplý, aby se tam nedalo žít.
Kdo zná fakta z minulostí Země, toho apokalyptické bláboly IPCC sektářů nechávají chladným.

4. A ještě byste mohl specifikovat, jak a čím přispívá jaderná elektrárna k produkci CO2 do atmosféry.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 10:51 Reaguje na Jan Šimůnek
ad 1) Tento výrok je jednoznačně nesmyslný. Buď se pan Tolasz špatně vyjádřil (myslel tím asi nelienaritu vývoje počasí), nebo to redaktor překroutil, ale to je víceméně jedno.
Každopádně vy jste z jediné špatné věty záměrně vytvořil demagogickou konstrukci.

ad 2) vysvětlení je v bodě ad 1)

ad 3) Ohánět se druhohorami je už jen úsměvné, co kdybch argumentoval klimatem na Venuši?

ad 4) JE spotřebuje na svou stavbu milióny tun betonu, milióny litrů nafty do stavebních strojů, milióny při těžbě a úpravě uranu. Navíc vlastní provoz zajišťují dýzlagregáty, dost časté odstávky zálohují uhelné zdroje.
Ale není to to hlavní, problém je nezničitelný odpad (včetně samotného reaktoru), které se hromadí na Zemi a nikdo neví, co s ním.
Ale skutečně největší problém v současnosti je cena, nová JE se prostě za celou dobu životnosti už nezaplatí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 15:52 Reaguje na Pavel Hanzl
1. Pan Tolasz se ho nikdy nesnažil vyvrátit, byť třeba tu na Ekolistu by k tomu zcela jistě dostal prostoru dost.

2. Nesmysl, pokud by to byla vědecká hypotéza, tak by její součástí musela být definice, jaký vývoj klimatu / počasí ji vyvrací.

3. Atmosféra Venuše je tvořena z 96% CO2. My máme CO2 0,04%. I kdyby to bylo 0,16%, nic by se nedělo, jak ukazují ty druhohory (akorát by se razantně zvýšil růst zelených rostlin).

4. Když provedete přepočet na kWh vyrobené energie po dobu životnosti, tak jsou náklady na FV i větrnou elektrárnu ještě vyšší (včetně produkce CO2 při jejich výrobě). To samé se týká i ceny.
kWh vyrobené jadernou elektrárnou může cenově konkurovat jen kWh z vodní elektrárny, a zde je potenciál pro naše území v podstatě vyčerpaný. Vše ostatní je dražší, uhlí a plyn (případně nafta) o desítky procent, OZE řádově.
Na svou likvidaci si JE vydělá (a dokonce to hlídá zákon), FV a V elektrárny zůstanou jako "Černý Petr" samosprávě (po předstíraném krachu vlastníků), která je musí obrovskými náklady likvidovat.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.7.2020 08:33 Reaguje na Jan Šimůnek
Každá vědecká hypotéza má predikční sílu a je testovatelná. Například pomocí Newtonova gravitačního zákona jsme schopni spočítat, kdy dopadne těleso na zem z výšky třeba 2 m. Když by se test nepovedl, je nutno zavrhnout hypotézu a nikoli data. U klimatologie IPCC predikovala v roce 1990 budoucí oteplení 0,3°C/dekádu (rozmezí 0,2°C - 0,5°C) pro scénář A a "optimální senzitivity". Ve skutečnosti (i při mnohem větší pozorované koncentraci CO2 než byla plánovaná), je pozorovaný nárůst teplot mezi lety 1990 a 2020 jen 0,48°C, tedy 0,16°C/dekádu, tedy skoro poloviční a mimo meze tolerance: https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1980. S dalšími reporty IPCC je to obdobné. Modely, pravděpodobně, obsahují nějakou zásadní fyzikální chybu, nebo neobsahují podstatnou složku. Ony třicetileté "hiáty", kdy CO2 klidně pokračoval v nárůstu, ale teploty klesaly nebo maximálně stagnovaly, o tom svědčí: https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1880
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.7.2020 10:54 Reaguje na Pavel Kalenda
To není možný, proč pořád srovnáváte zcela nesouvijející jevy?
Výpočet padajícího tělesa je přece jediný, jednoduchý vzorec.
Vypočítat chování klimatu by znamenalo milión vzorců a desítky miliónů měření a desítky ověřených teorií atd. atd.
Vám je skutečně málo oteplení za 30 let o +0,48°C?? A s rostoucím gradientem, s pyramidovým efektem?

Je to celé blbost a žádný problém nemáme, ti idioti věští z koule, že se usmažíme za 40 let a my se ve skutečnosti usmažíme až za 45 let, jsou to přece volové.

Vám to celé vůbec nedochází?
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.7.2020 12:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě proto, že je to tak složité (v podstatě složitější, než si asi vůbec dovedete představit) je striktní prosazování souvislosti současných změn klimatu s antropogenním CO2 velmi problematické a v principu nevěrohodné. V takto složitém systému mohou existovat i jiné příčiny tohoto, jevu, které buď podhodnocujeme nebo o nich ani nevíme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.7.2020 11:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Takto robustní a obrovský systém s řadou vyrovnávacích subsystémů je časově velmi stabilní. Pokud se ale začne někam pohybovat, má to většinou jen jednu razantní přčíčinu. Dříve to byla sopečná činnost nebo nárazy vesmírných těles, dnes nic takového nevidíme. A jiný takto razantní jev, než miliardy fosilního uhlíku, prostě neexistuje. To bychom ho dávno znali, nějaké polohy Jupitera nebo integrály TSI jsou jevy trvale přítomné a žádné razantní pohyby klimatu nikdy dříve nevyvolávaly.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.7.2020 15:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Ty polohy Jupitera a další jevy odpovídají tomu, že se klima pravidelně a poměrně rychle mění, od vyšší teplot, než jsou ty současné, až po epizody velmi chladné, kdy i v subtropech zamrzají řeky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.7.2020 18:54 Reaguje na Jan Šimůnek
Čistá lež, jak dycky. Dejte link na nějaký seriózní zdroj. Já vím, nic takového neexistuje...
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.7.2020 06:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Psalo se tady o tom na Ekolistu opakovaně. Články, kde byl pan Kalenda autor, nebo spoluautor (mj.) a diskuse pod nimi. To snad zvládnete najít sám.
Odpovědět
MG

Milan G

23.7.2020 12:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Máte můj souhlas. O klimatologii asi toto, klimatologie nemůže hrát roli autority. Už proto, že je totálně zpolitizovaná a plná podvodů a lží. Zkorumpovaná, prolezlá karierismem. A v neposlední řadě zastrašováním opozice.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 12:20 Reaguje na Milan G
Bod A)ruské demagogie.
Právě ropáci z klimatologie dělají politický problém, právě oni tam podvádí a lžou. Právě oni korumpují různé pavědce, aby vytvářeli "paradůkazy" o nevinnosti CO2. Proč?
Protože právě Rusko má na fosilních palivech a jejich exportu do Evropy postavenou celou ekonomiku, dělá jim to asi 60% HDP.
Když o to přijdou, z čeho budou financovat stále nové stroje na zabíjení lidí, jejich jediný vývozní artikl? Už teď nemají ani na důchody, už dnes si neuštrikují ani fusekle.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 15:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase kecáte. Navíc dovoz paliv z Ruska provádí a prosazuje "ekologické" Německo.

A, mimochodem, obchodní sankce Rusku spíš prospěly, protože začalo rozvíjet vlastní výroby. Dnes je Rusko soběstačnější v základních potřebách než snad kterýkoli stát EU i EU jako celek.
Ne, že bych nad tím vyl nadšením.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.7.2020 16:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Sankce proti Rusku se týkaly pouze zbrojních součástí, nikoliv energií a byly naopak. Zákaz vývozu do Ruska a ne ven. Prostě vy máte všechn zásadně naopak a to vždycky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 16:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Byl to zákaz vývozu do Ruska. Ten postavil na nohy tamní výrobce, kteří začali nahrazovat embargovaný dovoz. A týká se řady zboží a surovin, ne jen zbraní.
Po ukončení embarga se už řada dříve do Ruska vyvážejících firem na ruské trhy nedostane, protože nepřekonají v důsledku embarga vzniklé místní konkurenty.

A Rusko jako celek si spíš pomohlo, protože nyní vyrábí pro sebe věci, u nichž bylo dříve odkázáno jen na dovoz.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.7.2020 10:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Aby si Rusko pomohlo byl taky smysl toho embarga.
Jenže ruské ekonomika je systémově špatná a nic takového jí nepomůže. Prostě oligarchistický fašismus v dnešní době fungovat nemůže, to je vidět už i u nás.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.7.2020 13:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Ruská ekonomika je v některých věcech zaostalá, v jiných překvapivě špičková. A také těží z toho, že tam nejsou ideologické direktivy typu zákazu GMO v EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.7.2020 15:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Rusi jsou skutečně v některých oblastech špičkoví:

V pořádání gigantických vojenských opřehlídek.

Ve strašení celého světa hypersonickými ponorkami s jadernými náložemi, bombami typu Satan, která spálí území velké jak Francie atd. atd. atd.

V demagogických "hybridních" válkách proti silnějšímu nepříteli, v přímému napadení nepřítele slabšího (Gruzie, Čečensko, Ukrajina, Sýrie).

V rozeštvávání všech proti všem ve spolupráci s agresivním Islámem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.7.2020 11:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Divil byste se.
Do oblastí, do nichž jsou ochotni narvat peníze, jsou schopni nakoupit světovou špičku v technologiích. Nebo ji okopírovat, případně vylepšit.

A přehled o dění ve světové vědě a technice mají. Nevím, jaký je současný stav, ale jejich "Referativnyj žurnal" excerptoval daleko širší spektrum časopisů a výtahy z článků byly dělány ručně lidmi z oboru; nebyly mechanicky přebírány souhrny, které jsou součástí článku, a které přebírají strojově generované zdroje západní provenience.

A Rusko bojovalo na straně Asada právě proti agresívnímu islámu z ISIS.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.7.2020 10:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Peníze jsou ochotni narvat jen do strojů na ničení a zabíjení lidí.
Možná ještě do rozvoje jaderné energetiky.
Rusko bojuje vždacky s někým jiným ale vždycky tak, aby to maximálně poškodilo Evropu a vůbec civilizovaný svět.
Thle je o migrační krizi 2015:
"Rusko nedodávalo pouze uprchlíky, ale také jejich vyobrazení jako teroristů a pachatelů znásilnění".
Timothy Snyder: "Cesta k nesvobodě" str. 193.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.7.2020 10:24
Doporučuji všem diskutujícím ubrat na emocích a zauvažovat,jak každý
z nás může přispět ke zpomalení tohoto jevu.Nárust obyvatel ve světě
a tím i zvýšení nároků na energie a spalování fosilních paliv asi
těžko ovlivníme.Mýcení pralesů asi taky těžko zabraníme demonstrací
a tak snížit uhlíkovou stopu každého z nás je daleko lehčí,ale spíše
takové Donkichotské.Nemusíme tak létat za přírodou za oceán,nemusíme
jezdit autem pro rohlíky do krámu,nemusíme byty vytápět na 25,když
stačí 2O i míň.Nemusíme plýtvat potravinami a ani spotřebním zbožím.
Když už existují větrné parky,tak by měly tu takzvaně "levnou energii"
nabízet za nízkou cenu lidem,kteří budou investovat do akumulace tepla.
Nejlépe lze regulovat odběr cenou a to tak,že lze stanovit limit na
osobu v nějaké výši za stabilní cenu a odběr navíc exponenciálně
zatížit daní z nadměrné spotřeby.Pamatuji těžká monstra(elektrická akumulační kamna)odebírající noční proud,které by mohly pro akumulaci přebytkové elektřiny v zimě být částečným řešením.Je však nutné doplnit
tyto i jiným vytápěním,aby nedocházelo při výpadcích i výpadku tepla v obydlích.To by ale ten proud musel být tak levný,aby se ta investice rentovala.To byl záměr minulého režimu,který chtěl jít cestou JE
pracujících ve dne pro průmysl a v noci pro akumulační vytápění za nízké ceny.Akumulačky byly po sameťáku nahrazeny přímotopy,neboť při poklesu výroby nastal převis výroby proudu.Nyní jdou do šrotu zase ty přímotopy
a tak dokola.Na zvýšený příkon musí být ale uzpůsobena rozvodná síť i síť domácí a to by navíc neměl být spotřebitel "trestán"vyšší platbou za tkzv,jistič.My bohužel nemáme vhodné podmínky na ty větrníky a i cesta solárů je poněkud neefektivní.Mnohde pomůže zateplení,snížení domácí teploty,levné využití slunce v Trombyho stěnách a pouhém ohřevu teplé vody
v levnějších solárních ohřevech,než ta fotovoltaika.Bohužel vše musí
mít záložní zdroje energie a nákladnou regulaci.Takže co jsme schopni
každý pro klima udělat?Žít skromněji,neplýtvat a jinak asi nic jiného.
S každým stupněm nahoru odtaje další permafrost,unikne další metan,
z ledu se uvolní další voda a změní proudění oceánů a tím i vzdušných proudů.Proces se už rozjel a stopne ho buď nějaká katastrofa ve formě zastínění po výbuchu sopek a nebo po ukončení lidské civilizace,která
vše urychluje.Nějaké kosmetické úpravy ve formě zelené energie jsou
kapkou v moři všech ostatních příčin změn klimatu a to nepíšu o těch
nákladech přenesených hlavně na ty malé spotřebitele.Souhlasil bych
s přenesením nákladů na přechod k zelené energie na ty,kteří jí
plýtvají.Zdaňme tak více nadměrné odběry,vyšší kubatůru automobilů,
letenky,dovoz loděmi poháněnými mazutovými motory atd,ale to mocní
tohoto světa nedopustí,protože je to jejich parketa.Proto je lépe
náklady přesunout na ty obyčejné lidi a strašit je koncem Světa.
On však může skončit i znenadání pouhou hloupostí několika mocných.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 09:24 Reaguje na Břetislav Machaček
Vaše návrhy na omezování spotřeby jsou jen komunistická utopie, snažící se všechny lidi zglajchšaltovat do jakési univerzální šablony. Co je pro jednoho plýtváním, to je pro druhého životní minimum, na hranici nedostatku.
A, pochopitelně, uvádíte řadu zelených nesmyslů:
-- Automobily s vyšší kubaturou mají vyšší účinnost, takže spotřeba na převezený kg*km je u nich menší.
-- Lety v řadě případů prostě potřebujeme.
-- Dovoz kg ovoce přes půl zeměkoule "mazutovou lodí" vyprodukuje méně CO2 než dovoz kg ovoce od eko bio farmáře, sídlícího pár km od vašeho bydliště.

Iracionální strašení nesmysly, které navrhujete, jen ukazuje, že jsem měl o kousek výš pravdu: Ekologové (a zejména ti klimatičtí) se stávají sektou, jejíž učení se zcela míjí s realitou a blíží se jakémusi náboženství.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.7.2020 21:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Vozit děti do školy třílitrem a nebo patnáctistovkou je
z hlediska vykonané služby totéž,ale spotřeba je jiná.
Mluvím o letech zbytných,kdy lze mnoho záležitostí
vyřídit virtuálně(viz.nyní při koronaviru),či létat
do zahraničí soukromými tryskáči pouze proto,abych
se předváděl a měl za co utratit peníze.Proti
nezbytným letům nic nemám a ani letům za poznáním,
pokud se to některým jeví jako účelné.Dovoz
potravin loděmi nekončí v přístavu,ale odtamtud
jedou kamionem a následně menšími vozidly do obchodů,
včetně nakládek,překládek,chladíren a dozrávacích hal,
kdežto od místního sedláka to jede vozidlem zralé pouhých pár kilometrů rovnou do krámu.Navíc dáváme práci našim pěstitelům,kteří produkují mnohdy zdravější potraviny,
než to nedozrálé exotické ovoce,pěstované lidmi
v takřka otrockých podmínkách.Vaše slepá kritika
semlela vše dohromady,včetně mého nabádání ke skromnosti.
Pokud je vaší ideologií plýtvání a spotřeba,tak jste
mne zklamal,protože máte místy dobré názory na OZE
a jiné zelené kopance.Negovat však i omezení spotřeby
tam,kde to je možné a není to na úkor běžného života,
považuji za projev zbohatlíků,kteří musejí celému
světu ukázat,že mají prostě na to,aby plýtvali vice,
než je opravdu potřebné.Je to projev maloměšťáctví
jak předvádět svému okolí,že můžu vším neomezeně
plýtvat a nezajímá mne nic mimo mne.Rozumné omezování spotřeby přece nemá nic společného s komunismem
a až začnou plýtvat i ti Číňani,Indové,Afričané,tak
pochybí možná i toho exotického ovoce a hlavně
jakýchkoliv vyčerpatelných surovin.To není strašení,
to je holá realita a nemá nic společného s klimatem
či nějakým ekologickým náboženstvím.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

22.7.2020 11:42
Panu melsorovi patří poděkování. Je uvedeno s rozborem na konci minulé diskuze, protože tam to bylo diskutováno:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/paveln-kalenda-svetova-klimaticka-deklarace
Odpovědět
me

melsor

23.7.2020 10:49 Reaguje na Pavel Kalenda
Dobrý den, pane Kalendo.

Tak nevím, zda jste se s opravou poněkud neunáhlil. Chybička, kterou jsem našel, je celkem marginální v porovnání s námitkou pana Svobody. A obávám se, že pan Svoboda má pravdu.

Mechanismus přenosu tepla v horninách je určitě popsán v odborné literatuře. Jistě máte při Vaší profesi přístup k nějaké specializované odborné knihovně a v případě zájmu snadno něco najdete. Na konci příspěvku je uvedena publikace, která by mohla pro Vás být zajímavá. Já jako laik to mám s přístupem k literatuře horší, takže jsem zkusil internet a snad postačí alespoň tento materiál:

http://labmz1.natur.cuni.cz/~tomfis/GeoterEnergie/GeotermalniEnergieFischerA.pdf

Na začátku (str.6) jsou zrekapitulovány způsoby přenosu tepla a dále je pojednáno o přenosu tepla vedením a prouděním.

Na str.11 je pak konstatováno, že
"... pro přenos tepla v Zemi má význam přenos vedením a prouděním.

Přestože vedení (kondukce) představuje pomalý proces, převládá v litosféře a ve vnitřním jádře. Důvodem je vysoká viskozita litosféry, která zabraňuje vzniku proudění. Důsledkem pomalého přenosu tepla v litosféře je pak vysoký teplotní gradient, teplota s hloubkou tedy rychle roste. Příčinou převahy kondukce ve vnitřním jádře je kromě jeho vyšší viskozity (není tekuté jako vnější jádro) také vysoká tepelná vodivost v důsledku jeho kovového složení. ..."

Tedy jak vidíte, materiál (z Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity) dává panu Svobodovi za pravdu.

V odkazovaném textu je vzhledem k diskutovanému tématu ještě minimálně jedna zajímavost, a to na straně 25, kde se píše o průniku sezónních teplot do hloubky, tedy jde v podstatě o podobný problém, jaký řešíte Vy.

Je tam uvedeno řešení rovnice vedení tepla pro cyklické změny povrchové teploty o dané frekcvenci (denní, roční). Z rovnice vyplývá exponenciální pokles amplitudy s hloubkou a dále že pomalejší změny pronikají hlouběji (denní řádově desítky cm, roční řádově m). U této pasáže je odkaz na publikaci Musett A.E. a Khan M.A.: Looking into the Earth, Cambridge Univ.Press, 2000.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

23.7.2020 14:38 Reaguje na melsor
Vážený pane melsore, vše, co říkáte výše je pravda, ale nijak to nepotvrzuje výrok pana Svobody o tom, že integrál dTSI musí stoupat limitně do nekonečna a tedy že je porušen zákon o zachování energie. Vysvětlím níže. To, co je popsáno v práci Musetta a Khana (2000), je i v učebnici Mareš a kol. (1990), kde je to stejné na str. 280. Tedy, když se teplota na povrchu cyklicky mění (od nějaké střední hodnoty), tak vytváří tepelnou vlnu, která zasahuje do hloubek, daných periodou a koeficientem teplotní vodivosti. Proto krátkoperiodické výkyvy teplot na povrchu zasahují jen do malých hloubek a delší periody do větších a s větším zpožděním. Např. denní do desítek cm, roční do desítek m, Milankovičovy (100000 let) do km. To je právě ten důvod, proč mohou geotermici zjišťovat vývoj klimatu v minulosti na základě teplotních měření ve vrtech (např. Čermák).
Důležité je, že se na povrchu musí brát teplotní změny od střední hodnoty a dole přírůstky, tedy také diference od střední teploty pro danou hloubku (danou lokálním termálním gradientem). My jsme brali jako základ diferenci Wolfových čísel (nebo TSI) od středních hodnot (za posledních 14000 let). Pak se záporné půlperiody promítají do hloubek (se zpožděním) jako záporné a kladné zase jako kladné (od středních hodnot v daných hloubkách). K žádnému porušení rovnice vedení tepla ani zachování energie nedochází. My jsme jen odvodili zcela nový způsob výpočtu těch přírůstků/úbytků teploty (nebo tepla), a to přímo z Fourier-Kirchhoffovy rovnice vedení tepla, která pro lineární případ přechází v jednoduchou diferenciální rovnici (Carslaw and Jaeger (1959)), kterou jsme řešili. Z tohoto řešení vyplynulo krásně, že okamžité přírůstky/úbytky teploty v hloubce h jsou přímo úměrné změně povrchové teploty (nebo taky dTSI). Samozřejmě, že amplituda přírůstků s hloubkou klesá (a to exponenciálně). Je taky jasné, že když použijeme dlouhoperiodické změny na povrchu, tak se projeví také ve větší hloubce, protože se lineárně nasčítají ty drobné přírůstky za dlouhý čas i ve větších hloubkách. Naopak, krátkoperiodický signál se do větších hloubek nemůže nikdy dostat, protože se za několik period zcela vystředí. Když jsme zkusmo ověřovali na pedologických profilech, jaká bude odezva na povrchové změny teplot v různých hloubkách, dostali jsme velice dobrou shodu mezi pozorovanými a teoretickými hodnotami s koeficienty korelace větší než 0,995 (Tabulka 1 v NCGT).
Takže analogicky k pedologickým profilům (do cca 1 m), ke geotermálním profilům (do několika stovek metrů) my jsme zjistili, jaký je přenos tepla (nebo energie obecně, třebas v jiné formě) do celé svrchní kůry (cca 8 km). A tam nám vyšlo, že poločas akumulace je cca 270 let (totéž pro vyzařování). Když jsme s tímto parametrem integrovali Wolfova čísla (samozřejmě, že rozdíl od středních hodnot), nebo TSI (taky od středních hodnot), tak nám vyšla velká shoda mezi akumulovaným teplem a mezi klimatem (R=0.87). Je to logické, protože tak, jak jsou přírůstky tepla v hloubce h přímo úměrné změně povrchové teploty, tak platí i obráceně, že přírůstky (změny) vyzařování Země svým povrchem (ORL) jsou taky přímo úměrné akumulovanému teplu v celé kůře.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.7.2020 15:03 Reaguje na Pavel Kalenda
Problem je, ze zjevne nejste schopen napsat rovnici, ktera problem popisuje, aby mohla byt diskutovana, a pouze arogantne sermujete nepochopitenymi a nesmyslnymi vetami.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

23.7.2020 15:33 Reaguje na Pavel Kalenda
T_(h,t_0+∆t) = T_(h,t_0 )+ b_h ∆T_(h_0,t_0 )
Tady ji máte. Můžete si ji přečíst jako rovnici (14) zde: https://www.researchgate.net/publication/330225187_Calculation_of_solar_energy_accumulated_in_the_continental_rocks
i v kontextu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.7.2020 09:49 Reaguje na Pavel Kalenda
Zjevne jste zacal clanek "opravovat", ale moc to nepomohlo! Misto abyste resil primo diferencialni rovnici (10) pro v case predepsane teploty pro h = 0 a h = nekonecno, predpokladate nesmyslne reseni teto rovnice ve tvaru rovnice (11). Ta je opravdu absurdni, coz je zjevne, kdyz si dosadite t = 0, pak vam vyjde, ze teplota v hloubce h = teplota v hloubce h + korekcni clen zavisly na kvadratu hloubky a odchylky teploty na povrchu od jeji stredni hodnoty. Jinymi slovy je to rovnice typu x = x + 1, coz ve fyzice nedava smysl.

Pokud neumite resit rovnici pro vedeni tepla, prosim, obratte se na odbornika, pokud nejste ochoten pripustit nespravnost vaseho postupu, obratte se na nejblizsi psychiatrickou lecebnu.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.7.2020 10:18 Reaguje na Jiří Svoboda
V čase t0 je "korekční" člen vždy 0 (rozdíl Tt od Tt), takže ať násobím čímkoli, dostanu vždy nulu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.7.2020 12:39 Reaguje na Pavel Kalenda
Ale co je Delta T je definováno hned na začátku článku. Nemohl byste to napsat méně prasácky? Navíc ten člen s h kvadrát diverguje pro veliké hloubky takže ta funkce nikdy nemůže splňovat rozumné okrajové podmínky omezené teploty pro velké hloubky.
Odpovědět
me

melsor

24.7.2020 12:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Jestli jsem to pochopil správně, tak rovnice (11) by dle článku měla představovat zjednodušené řešení a odvození by mělo být v publikaci "Carslaw, H.S. and Jaeger, J.C. (1959): Conduction of heat in solids".
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.7.2020 12:45 Reaguje na melsor
To je možné, ale jsme o 60 let dále a máme počítače, které takové jednoduché úlohy řeší standardně. Já mám posuzovat, co napsal Kalenda, a to jsou pitomosti, ze kterých se pořád jen vytáčí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.7.2020 12:55 Reaguje na melsor
Jaeger zjevně odvodil rovnici (10). Rovnici (11) nemohl navrhnout rozumně uvažující člověk.
Odpovědět
me

melsor

24.7.2020 13:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Tu publikaci nemám k dispozici, takže nevylučuji, že (11) má jiný původ.

Ovšem rovnice (10) obsahuje funkci G a G definovaná dle rovnice (11) podle mne splňuje rovnici (10) za předpokladu, že c2 = a.c1.

Takže podle mne ji lze považovat za řešení (10), alespoň z čistě matematického hlediska.

Ale připouštím, že se mohu mýlit.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.7.2020 14:22 Reaguje na melsor
Ano. Za předpokladu, že c2=a.c1, je rovnice (11) jedním (z mnoha) řešení rovnice (10). Potvrdili jsme si to numericky jednak na výše uvedeném příkladě pedologie, kde přepočtené teploty z hloubky 2 cm do 1m měly lepší koeficienty korelace než 0,995. Druhým potvrzením byl zcela numerický model, na kterém kolega Wandrol obhájil svou disertaci. Když dosadil na povrch Země reálné teploty, tak napočítal v hloubkách do 100 m obdobné změny teplot, jako vycházely z funkce (16), která je součtem přítoků a odtoků tepla v dané hloubce h. Na tu chybu v odvození rovnice (14), na kterou jste upozornil, nepřišel nikdo z recenzentů ani já jako aplikant rovnice (16), protože výsledný vzorec byl OK a dvě chyby ve dvou řádcích po sobě se zcela eliminovaly. Ještě jednou díky za Vaši pomoc.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.7.2020 14:32 Reaguje na melsor
Kalenda zjevně není schopen považovat teplotu jako funkci času a polohy a tak si (podle mne nesmyslně) pomáhá funkcí G, která "reflektuje" v čase se vyvíjející teplotní profil.

Taková úloha se běžně řeší tak, že se teplota T považuje jako funkce h a t a pro ni se řeší rovnice (10) za předepsaných počátečních podmínek (pro t = 0) a předepsaných podmínek (např. teplot) na okrajích systému (ty se mohou měnit v čase).

Ano, lze to z článku chápat i tak, že nějakou funkci typu (11) navrhl pro nějaký speciální případ Jaeger, ale Kalenda ji zjevně přetvořil k obrazu svému a vznikl z toho tento paskvil.

Máte pravdu, že G podle rovnice (11) opravdu splňuje rovnici (10), to je ovšem řešení, které nevyhovuje požadovaným okrajovým podmínkám, kdy teplota ve velké hloubce nesmí divergovat.

A rovnice (11) je nesmylná i s fyzikálního hlediska. Čím jste hlouběji, tím větší je vliv povrchové teploty na teplotu v hloubce h díky závislosti h kvadrát.

Tím vším bychom se ale nemuseli zabývat, kdyby Kalenda projevil elementární sebereflexi coby nutnou podmínku vědecké práce.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.7.2020 17:34 Reaguje na Jiří Svoboda
Asi jste si nevšiml členu bh, který klesá s hloubkou rychleji nebo minimálně s druhou mocninou (horninový parametr vyplývající z teplotní vodivosti), takže výsledný součin b_h.∆T_(h_0,t_0 ) klesá k nule pro velké hloubky. Jak jest známo, u denního cyklu jsou už změny teplot v hloubkách několik metrů neměřitelné. Pro roční cyklus je to v hloubkách několika set metrů taktéž neměřitelné. Odtud se dá snadno zjistit, jaká je závislost parametru bh na hloubce. Prosím, nechte si to projít hlavou a neplácejte.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.7.2020 19:05 Reaguje na Pavel Kalenda
Ale tady není co si nechat procházet hlavou! V rovnici (11) je člen c1*h*h*∆T_(h_0,t_0)/2, kde c1 je konstanta a doteď jste laskavě jasně nesdělil, co je to ∆T_(h_0,t_0).

Já mám dojem, že vůbec nevíte co děláte a jen vytloukáte klín klínem (něco jako pan Vinkler, to jste se hledali!). Tomu také odpovídá kvalita napsání článku, který by asi i prase napsalo lépe.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.7.2020 19:21
Jako vždy, když se mají naši zástupci v IPCC (bývalí,já vím) vyjádřit k věcným argumentům dojde jim síla a mlčí.
O to více se vyžívají v osobním hodnocení svých oponentů.
To koneckonců také o něčem svědčí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.7.2020 15:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale kdyz jsou ty "vecne argumenty" lehce vyvratitelne pitomosti, pak je vhodne po jejich vyvraceni pridat i nejake to osobni hodnoceni.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.7.2020 15:57 Reaguje na Jiří Svoboda
To, že je to vyvratitelné, prohlašují akorát šarlatáni z IPCC. Ovšem nikdy neučinili ani náznak seriózního pokusu o vyvrácení na věcné bázi.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

24.7.2020 11:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Nikdy jste nic od IPCC nečetl, netušíte co v jejich zprávách je...ale víte, že to jsou šarlatání. Šašku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.7.2020 13:03 Reaguje na Petr Eliáš
Jistěže jsem si některé jejich materiály stáhl a pročetl. Víc než vědecký text mi to připomenulo "staré dobré" brožurky z politického školení.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.7.2020 13:15 Reaguje na Jan Šimůnek
No, pokud těm mnohaset stránkovým zprávám říkáte brožury, tak to pak jo. :D :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.7.2020 15:05 Reaguje na Petr Eliáš
I brožura může mít stovky stran. Rozhodující je spíš kvalita obsahu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.7.2020 11:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale ty Kalendovy nesmysly o ukládání tepla v horninách lze vyvrátit opravdu velmi pohodlně a nemusím být šarlatán z IPCC.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.7.2020 17:51 Reaguje na Jiří Svoboda
A proč jsou to nesmysly? Tepelná energie se do hornin pochopitelně ukládá.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.7.2020 21:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Jistěže ukládá, ale tento efekt na klima je ve skutečnosti o mnoho řádů nižší, než kolik Kalenda zvrhlým způsobem počítá.

Nevím, nevím, jesti vám klimaskeptikům nedělá Kalenda až příliš velkou ostudu, byť si přiměřenou zasloužíte.
Odpovědět
TK

Tomáš Kvítek

23.7.2020 20:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo,
teď máte možnost reagovat na rovnici. Můžete ji vyvrátit a nebo mlčet. Mlčení =nevím, neumím. Odborná reakce znamená, že víte o čem je řeč. Máte šanci buď teď, nebo navždy již mlčet.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.7.2020 12:55 Reaguje na Tomáš Kvítek
Stalo se.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

25.7.2020 11:26 Reaguje na Jiří Svoboda
To zda je nějaká rovnice správně či ne neříká vůbec nic o tom, zda nějaká realita existuje. Vemte si záření černého tělesa: spektrální rozložení bylo experimetálně zdokumentováno, byly teorie popisující jen dlouhovlnnou nebo krátkovlnnou část, muselo se počkat na Maxe Plancka a kvantovou teorii,
aby popis jevu existujícího, dobře zdokumentovaného, byl kompletní. A stačil na to jeden geniální fyzik, žádná většina 97% ....
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.7.2020 20:30 Reaguje na Milan Vaněček
Ale toto je notoricky známá a běžně používaná rovnice pro vedení tepla, kterou Kalenda chybně řeší a dělá z toho senzační závěry.

Upřímně nechápu, co jste chtěl svou poznámkou vlastně říct? Obhajovat Kalendovo diletantství?
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.7.2020 20:05
Pánové, pro mě je velmi vypovídající prvý obrázek-graf vývoje modelových hodnot "koeficientu klimatické citlivosti" na růst koncentrace CO2 v čase narůstajícího vědeckého poznání.
Jeli totiž tento koeficient jen 1 stupeń celsia na zdvojnásobení koncentrace CO2 v ovzduší, pak opravdu žádná hysterie okolo antropologického "globálního oteplování" není potřeba,
je možno klidným, pomalým tempem pokračovat v energetickém přechodu (Energiewende),
a pozvolna, bez dotací a pokřivování tržních mechanizmů (a samozřejmě se započítáním zdokumentovaných negativních externalit) stavět
1)elektrárny tradiční (především elektrárny vodní) i
2) elektrárny staronové (elektrárny větrné) i
3) hitec elektrárny fotovoltaické.
Všechny 3 se výborně doplňují.
V přechodném období i elektrárny na zemní plyn.
Tempo nahražování elektráren se silnými negativními externalitami (uhelné a jaderné elektrárny) volit tak, aby nové elektrárny vyráběly elektřinu levněji (po korekci na inflaci) a ne dráže, než je současná cena v tom kterém regionu (u nás daná bursou v Lipsku).

Ekologie ano, ale zcela bez hysterie a za rozumnou cenu.
Podle toho co se převážně staví ve světě (USA, Japonsko, EU, Čína či Indie, abych jmenoval ty nejvyspělejší či nejlidnatější státy) je jasné,
že bude přibývat nejvíce těch prvně jmenovaných 3 typů elektráren přirozeným ekonomickým vývojem a vědeckým a technickým pokrokem. To je energetický přechod, něco co standardně probíhá se stále probíhajícím technickým pokrokem v kapitalizmu.
Ideologické žvásty, ohýbání vědy, propaganda, to není zapotřebí. Nejlepší technika nakonec zvítězí.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.7.2020 09:20 Reaguje na Milan Vaněček
Námietka - vodné elektrárne ničia rieky, dochádza ku hromadeniu usadenín v priehradách, ktoré sú okrem iného aj významným zdrojom metánu. Potenciál väčších riek je už vyčerpaný a menšie rieky dajú málo energie, ale zničené budú rovnako ako boli tie veľké. Za lepšie riešenie sa dajú považovať jadrové elektrárne, paradoxne sú ku prírode šetrnejšie ako tie vodné.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

25.7.2020 11:21 Reaguje na Vladimir Mertan
Samozřejmě, pro vodní elektrárny jako pro vše platí: všeho s mírou. Třeba u nás by stavěl velkou vodní elektránu jen šílenec, ale v Africe je ještě velký nevyužitý potenciál a mohou je stavět i země zde, nedisponující žádnou hitech. A samy.
Jaderné elektrány a jaderné zbraně bych třeba v Africe neměl rád. A taky nemají na to peníze ani know how.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.7.2020 13:03 Reaguje na Milan Vaněček
Bolo by to škoda zničiť aj veľké africké rieky priehradami. POzrite si film Omo od Petra Ondrejovica - táto krásna rieka bude zjavne navždy znehodnotená priehradou. Pritom vo svete uz sa niektoré priehrady búrajú a rieky sa vracajú do svojeho pôvodného toku.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

25.7.2020 15:23 Reaguje na Vladimir Mertan
Jo taky bych rád viděl zmizet Štěchovickou přehradu a uvidět svatojánské proudy. Třeba se to za 100 let zrealizuje.
Ale u nás by především mohly vzniknout na přehradních kaskádách přečerpávací elektrárny jako akumulace pro intermittentní zdroje.
Ale Afrika svoji elektřinu potřebuje, jinak brzy budeme mít polovinu Afriky v Evropě.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.7.2020 15:44 Reaguje na Milan Vaněček
Pozrite sa p. Vaněček, nepochybujem o tom že Afrika potrebuje elektrinu, ale ničiť kvoli tomu riečne ekosystémy je krátkozraké. Kde inde uz sa oplatí solárna elektrina ako v Afrike. Potom existujú aj fosílne zdroje, ked uz nechceme jadrové. Osobne verím technickému pokroku a snáď nie je daleko doba vysnívanej jadrovej fúzie ako nekonečného a lacného zdroja elektriny.
Odpovědět
JB

Jaromír Bradávka

26.8.2020 21:35
Dobrý den, dovolím si upozornit na dva články, které amatérským i profesionálním klimatologům řeknou vše podstatné...

http://www.nwoo.org/2019/12/08/mala-klimaticka-predpoved-globalni-oteplovani-konci/

http://www.rukojmi.cz/clanky/4224-jak-je-to-s-klimatickymi-zmenami-aneb-strucny-pruvodce-historii-bludu-o-globalnim-oteplovani-a-skutecnymi-pricinami-zmen-klimatu-na-zemi

Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist