https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radimn-tolasz-diskuze-o-zmenach-klimatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radim Tolasz: Diskuze o změnách klimatu

16.3.2020
Člověk je v této oblasti v zásadě zodpovědný jen za silnější skleníkový efekt a změny v krajině. Ilustrační snímek.
Člověk je v této oblasti v zásadě zodpovědný jen za silnější skleníkový efekt a změny v krajině. Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Je dnes klima a změna klimatu tématem číslo jedna, jak se někdy můžeme dočíst? Může se to zdát, ale není tomu tak. I dříve se o klimatu mluvilo, vždy však jen krátce po velkých vedrech, po povodni nebo po vichřici. Že má lidstvo se změnou klimatu problém, který by mělo řešit, není nijak nová informace. Vědecké výstupy jsou k dispozici minimálně od vydání první zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) v r. 1990. Dnes se ukazuje, že původní scénáře IPCC byly příliš optimistické. Aktuální situace je vmnoha ohledech horší, než vědci ještě před nemnoha lety předpokládali, ale emise skleníkových plynů a degradace lesů pokračují. Tak nevypadají výsledky řešení problému, který by byl prioritním tématem pro lidstvo.
 

Člověk je v této oblasti v zásadě zodpovědný jen za silnější skleníkový efekt a změny v krajině. Spalováním fosilních paliv jsme změnili a pořád měníme chemické složení atmosféry. Zesilujeme skleníkový efekt, který zvyšuje teplotu v přízemní vrstvě atmosféry. K tomu měníme zemský povrch, který dnes méně slunečního záření odráží a více pohlcuje (místo lesů máme města), zároveň se tak snižuje přirozené pohlcování uhlíku v biosféře. Oba tyto jevy ve svém důsledku podporují nárůst teploty, což např. ve střední Evropě znamená více extrémních situací, častější změny počasí, horké vlny, větší vypařování vody, nedostatek vláhy v půdě, ale naopak i častější přívalové srážky a povodně. V jiných regionech se zase potýkají se stoupající hladinou moří, s lesními požáry nebývalých rozměrů, s táním ledovců a odtáváním permafrostu (trvale zmrzlé půdy) nebo s extrémnějšími projevy hurikánů. Popsané jevy nejsou nějakou vizí pro budoucnost, skutečně se dějí, jsou realitou dneška.

Vývoj odchylky globální teploty mezi
lety 1880–2018 (normál 1951–80, NASA
GISS – Goddard Institute for Space Stu -
dies); roční průměrné koncentrace oxidu
uhličitého
Vývoj odchylky globální teploty mezi lety 1880–2018 (normál 1951–80, NASA GISS – Goddard Institute for Space Stu - dies); roční průměrné koncentrace oxidu uhličitého

Přesto se můžeme dočítat, že se nic neděje, za vše může Slunce a že klima se přece měnilo v historii planety i lidstva vždy. To je samozřejmě pravda, ale dělo se tak jen vlivem přirozených faktorů. Pro klima má jistě zásadní a hlavní význam Slunce, oběh Země, sklon zemské osy, rozložení pevnin a oceánů. Tyto přirozené vlivy, které naše klima utvářejí, se nemění nijak rychle a ve svém komplexu vykazují v posledních desetiletích směrem ke globální teplotě téměř stabilní, mírně ochlazující trend (viz např. snižující se aktivita Slunce na obr. 1). Skleníkové plyny (včetně vodní páry) ohřívají přízemní vrstvu atmosféry Země asi o 33 °C. U některých z nich zaznamenáváme růst koncentrace, protože jsou odpadem při používání a zpracování fosilních paliv (uhlí, ropa, plyn). Za posledních 150 let se zvýšila globální koncentrace oxidu uhličitého z 300 ppm na 410 ppm (part per million – jedna miliontina z celku) a metanu z 0,9 ppm na 2,2 ppm. Radiační vliv těchto plynů je natolik významný, že jím člověk jednoznačně způsobuje to, čemu dnes říkáme změna klimatu. Často můžeme slyšet zpochybňování uvedených závěrů tím, že tyto plyny do atmosféry patří a před miliony let v atmosféře byly. Ano, ale příroda miliony let z těchto plynů vytvářela fosilní paliva a my je do atmosféry vracíme zpět za pouhé stovky let. A právě tato rychlost, s jakou se koncentrace skleníkových plynů zvyšují, je problém. A nesmíme zapomínat na tzv. zpětné vazby. Součástí přirozeného uhlíkového cyklu je rozpouštění oxidu uhličitého (CO2) v oceánech, které tak statisíce let udržovalo stabilitu skleníkového efektu. Platí však, že teplejší oceán pohlcuje a rozpouští méně CO2. Pokud tedy lidstvo přidává do atmosféry CO2 (dnes už je koncentrace téměř 415 ppm), zvyšuje se nejen teplota atmosféry, ale i oceánu, který začíná pohlcovat méně tohoto skleníkového plynu a dodatečně tak zvyšuje jeho koncentraci. Podobných zpětných vazeb najdeme v klimatickém systému více. Změny klimatu jsou složitý problém, jehož antropogenní část čeká na řešení. Existuje vůbec?

Já pořád věřím, že na konci století nebude průměrná globální teplota více než o 3 °C vyšší oproti předprůmyslové době. Lidstvo má velké možnosti emise skleníkových plynů snižovat a začíná se tomu věnovat. Rovněž platí, že zdravá zemědělská krajina, lesy a chytrá města mohou postupné oteplování zpomalit. Střední Evropa se může a bude muset na tuto vyšší teplotu adaptovat (např. lepším hospodařením s vodou), nebude to však jednoduché. V některých jiných oblastech světa (rovníková Afrika, Blízký východ, jihovýchodní Asie, Jižní Amerika) však další zvýšení globálních teplot o 2 °C přinese v letním období teploty i nad 50 °C, na které už je adaptace pro člověka fyziologicky složitá. Pobřežní oblasti budou čelit zvýšení hladiny světového oceánu v průměru o 70–90 cm. To je zvládnutelné, ale v časech extrémního počasí (vyšší příboj) hodně komplikované. A mnohé oblasti, které dlouhodobě využívají permafrost jako stabilní podklad pro jednoduché stavby a dopravu, o tuto stabilitu přijdou. Se znalostí různých zákoutí diplomatických jednání věřím, že se růst globálních emisí podaří zhruba do 10 let zastavit a začnou klesat. Pro udržení oteplování pod magickou hranicí 2 °C to bude pozdě, ale nesmíme zapomínat, že dnes je na světě velké množství neuvěřitelně chudých lidí, kteří budou v následujících letech bohatnout, zvyšovat svou spotřebu a tím i produkci skleníkových plynů. Oteplení o 3 °C považuji tedy za už nevyhnutelný minimální odhad a je zřejmé, že kromě snižování emisí se potřebujeme rovněž adaptovat na změny, které teplejší klima přináší a bude přinášet.

Jak na to? Za vším hledejme peníze. Všichni děláme hlavně to, co je pro nás ekonomicky výhodné a na co máme zdroje. Pokud se zemědělcům kvalitní péče o půdu dlouhodobě nevyplatí, tak se jí většinově věnovat nebudou. Řešení tedy hledejme v ekonomice a v jejích nástrojích. Nízkouhlíkový energetický mix musí být v souladu s geografickými podmínkami. Někde mají velké možnosti provozovat vodní elektrárny (Rakousko), jinde využívají větrnou energii (hlavně pobřežní státy), jinde mají historicky velký podíl v jaderné energii. Velký prostor (i u nás) je pořád v solární energii, jejíž cena v posledních letech hodně klesala, a je už proto dobře dostupná. Ale zastavět solárními panely úrodnou půdu asi není správná cesta, když máme plochy na střechách nebo můžeme zakrýt betonové plochy např. u supermarketů. A ještě bych zmínil vědu a výzkum. Opravdu víme, jaké zdroje energie budeme mít možnost běžně využívat za deset dvacet let? Když podpoříme výzkum, vývoj a technologie, vrátí se nám to v budoucnu určitě zpět i s „úroky“. Často slýcháme, že jde o cestu do chudoby, že to bude stát biliony. Česká republika snižuje emise už 30 let. Sice pomalu, ale snižuje. A máte pocit, že jsme zchudli? A umíme započítat nejen náklady, ale i výnosy? IPCC ve své zprávě Oteplení o 1,5 °C v říjnu 2018 zdůraznil, že jaderná energetika je součástí opatření ke snižování emisí skleníkových plynů. A my tedy máme velkou výhodu. Můžeme, samozřejmě i s podporou obnovitelných zdrojů, rychle odejít od fosilních elektráren, větší problém jsou teplárny a centrální vytápění.

Klimatologové, hydrologové, ekologové a další odborníci dlouhodobě upozorňují na problémy, které máme s udržením vody v krajině. S vyšší teplotou je vyšší výpar, a pokud se nenaučíme s vodou lépe hospodařit, bude se situace do budoucna výrazně zhoršovat. Zbytek světa na tom bude ještě hůř než my. Už řadu let není pravda, že by v Číně a Indii neměli snahu se o životní prostředí a snižování emisí starat. Investují do klimatických opatření i do ochrany životního prostředí velké částky. Ale jsou to státy s více než miliardou obyvatel, jejichž spotřeba byla a stále je docela nízká. Pomalu se zvyšuje a zvyšovat bude – proto potřebují přelidněné oblasti na celém světě pomáhat, aby se spotřeba jejich obyvatel zvyšovala ve větším souladu s životním prostředím, než tomu bylo ještě před několika desetiletími u nás.

Recept známe 30 let. Nepůjde to ze dne na den a nebude to jednoduché, ale měli bychom přestat naslouchat klimatickým dojmům a pocitům neklimatologů a konečně se podívat kolem sebe. V minulosti se podařilo výrobní technologie odsířit a odprášit, tak teď je budeme muset „oduhlíkovat“ všude tam, kde to je technologicky možné. Není třeba přijímat opatření bezhlavě, ale také není možné dalších 30 let čekat. Pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů, týká se to z velké části fosilních paliv. Víme však, že snížení emisí se projeví na globálním klimatu až za desítky let. Proto nemáme čas a proto se do toho politikům nechce. V průmyslových oblastech, ve městech, ale i na vesnicích známe tzv. smogové situace. V některých částech roku jsou přirozeně zhoršené podmínky pro rozptyl škodlivin, které se poté hromadí v přízemních vrstvách. Za tento problém mohou z velké části rovněž fosilní paliva. Pokud nechceme investovat do snižování emisí, abychom tím během desítek let pomohli klimatu, zamysleme se nad vlastním zdravím a zdravím našich potomků. Přestaňme používat fosilní paliva a zlepšení poznáme na našem zdraví hned. Hlavně na zdraví ještě nenarozených dětí. Proto opakuji, že nám ubíhá čas a že je nutno vše promýšlet. Zatím jen vymýšlíme, jak řešení co nejvíce odložit.

Adaptace jsou nutným krokem v okamžiku, kdy je klima změněné a dělá si s námi, co chce. Prvotní je snaha odstranit příčiny. Často se klimatologům vyčítá, že chceme poroučet větru, dešti. Ale přesně to děláme dnes tím, že měníme chemické složení atmosféry a posilujeme skleníkový efekt. Poroučíme větru, dešti, aby byl klimatický systém méně stabilní a klima teplejší. Nechejme ho jeho přirozenému vývoji, pokud je to jen trochu možné. Pokud se odhodlá ke snižování emisí skleníkových plynů jenom Evropa, bude to málo. Podíl evropských emisí představuje už jen 9 %. Problém spočívá v Asii a v dalších desetiletích bude větší a větší v Africe.

Často jsem tázán, co může udělat každý z nás. A zaznívají dva návrhy – nebudeme cestovat letadlem a jíst maso. To je pěkné, emise to sníží, ale klimatu příliš nepomůžeme. Doprava dnes globálně představuje 14 % emisí skleníkových plynů. Změna způsobu dopravy hlavně přesouvá emise uvnitř této kategorie. Je dobré vždy zvažovat typ dopravy podle naléhavosti, počtu cestujících a vzdálenosti. Létat letadlem na krátké vzdálenosti je stejně nesmyslné jako jet vlakem přes celou Evropu. Daleko větším problémem je přeprava zboží a surovin, tam vidím velké rezervy. Vozit uhlí nebo krmivo pro dobytek přes oceán je přece nesmysl. Pokud rozšiřování veganství a vegetariánství omezí zaoceánskou dopravu krmiva do velkochovů, pomůže to. Ale zemědělství potřebuje kombinaci rostlinné a živočišné výroby a skot do naší kulturní krajiny patří. Přestaňme se honit za spotřebou a při každé činnosti promýšlejme důsledky. Projektujeme parkoviště? A opravdu musí být celé asfaltové? Chci „vypadat zeleně“, tak si postavím solární panely? Ale proč na poli? Už jste u nás viděli parkoviště částečně zakryté solárními panely? Proč by to nešlo? Musíme řešit dopravní komplikace ve městech zákazy a emisními zónami? Proč se pořád tolika lidem vyplatí poskakovat v autech přes zacpané městské centrum? Když jim popojíždění ještě více znepříjemníme, ničemu nepomůžeme. Nebylo by vhodnější se zaměřit na kvalitu a provázanost hromadné osobní dopravy?

Řešení změny klimatu není triviální, ale jednotlivec má velkou moc. Pověřme ve volbách rozhodováním takové politiky, kteří budou podporovat vědu, abychom o problému věděli co nejvíce. Takové, kteří budou podporovat technologie, jež mohou snížit emise skleníkových plynů v energetice a průmyslu. A podporujme vzdělávání obecně, ale především v rozvojovém světě, protože vzdělaní lidé mívají i větší zájem o dění nejen přímo kolem sebe.


reklama

 
Další informace |
Článek v plném znění vyšel v Živě 2020, 1, na str. I-II kulérové přílohy. Časopis Živa můžete sledovat na Facebooku.
foto - Tolasz Radim
Radim Tolasz
Autor je klimatolog. Pracuje pro Český hydrometeorologický ústav. Je expertem WMO pro klimatická data a databáze, českým zástupcem v GEO a v IPCC.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (173)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

KP

Karel Ploranský

11.3.2020 13:07
Váš článek, pane Tolaszi, je dobrý. Upozorňuje na problém střízlivě. Neprohlašujete nesmysly za jasná a jediná řešení. Píšete o faktech a problémech, o kterých se klimaalarmisté "pro jistotu" nezmiňují ani omylem. Číst střízlivý text na toto téma je příjemné, protože to už není běžné. Děkuji.
O některých částech textu by se dalo polemizovat, to ale jistě obstarají další diskutéři. Já se Vás jen zeptám:
Považujete Energiewende a od ní okopírovaný Green Deal za správné, rozumné a tudíž smysluplné řešení?
Přinejmenším v jedné věci zřejmě ne - jinak byste asi zamlčel, že Evropa znamená jen tak malý střípek v té mozaice, že její sebeobětování v celosvětovém pohledu pramálo pomůže, pokud zůstane v tom sebeobětování OSAMOCENA. I kdyby proklamované cíle opravdu dosáhla, oteplování to nejenže nezastaví, ale ani znatelně nepřibrzdí...
To je ale celkový pohled - mne by zajímal Váš názor na JEDNOTLIVÉ PROSTŘEDKY, které mají být použity. Především elektromobily, megatuny baterií - atd.
A na to, proč některé prostředky NEMAJÍ být použity, speciálně proč je jádro tarifikováno jako neperspektivní a NEEKOLOGICKÝ zdroj.
Budu se těšit na Vaši odpověď.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.3.2020 14:19 Reaguje na Karel Ploranský
Protože nereaguje ani autor, pan Tolasz, ani nikdo z ostatních diskutujících, opakuji svou otázku:
Kdo mi dokáže srozumitelně vysvětlit, proč EU ve svém rudozeleném údělu zařadilo jadernou energetiku jako neperspektivní a NEEKOLOGICKÝ zdroj energie, když je to v tak zjevném a tak příkrém rozporu s údajným hlavním cílem, kterým je omezení produkce CO2?
Je známo, že pro energetiku bez jádra se rozhodlo Rakousko a pak také Německo. Rakousko proto, že (nerealisticky) věřilo v potenciál svých vodních toků. Německo věří (nerealisticky) jiným zdrojům, hlavně větru a Slunci. Ve skutečnosti se ale žádná z těchto zemí bez elektřiny jádra neobejde ani náhodou, takže vlastně samy sobě lžou.
EU ale má 27 členů! Takže i když vezmu v úlohu hegemonní postavení Německa, přece jen mi přijde divné, že byla taková klasifikace jádra prosazena? Když navíc Francie (vlastně druhý nejsilnější hráč v EU) svou energetiku opírá právě o jádro - a mimochodem, elektřinou ze svých JE drží Německo s jeho zcela nepřesvědčivě fungující Energiewende nad vodou?
Většina ostatních členských zemí nemá takovou ekonomickou sílu, aby si mohla dovolit tak supernákladný experiment jako Německo, když navíc není záruka, že se podaří. Jak tedy vlastně rozhodování v EU funguje, když byl ten experiment i přesto zobecněn a přijat pro celou Evropu? To s ním opravdu všechny státy, i ty chudé, bez výhrad souhlasily?
Odpovědět
Jaroslav Čížek

Jaroslav Čížek

17.3.2020 14:47 Reaguje na Karel Ploranský
To, po čem volá dr. Tolasz stejné nesmysly, na kterých je založena Energiewende a New Green Deal, se kterými si mohou dovolit hrát pouze ti nejbohatší. Ke všemu ještě tyto pomatenosti, nerespektující základní přírodní zákony, popírající nejenom fyzikální zákony, ale i zákony Evoluce, situaci v konečném důsledku ještě zhoršují.

Zelená dohoda jsou pouze nerealistické vzdušné zámky, kterých by bylo možné dosáhnout pouze v případě, že by přestaly platit výše zmíněné zákony.

Proč? Tohle je cíl Zelené dohody pro Evropu:
„Transformovat EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a ve které bude hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů, celkových emisí skleníkových plynů, využívání zdrojů a produkce odpadu.“

Tato základní teze o trvale udržitelném růstu, jenž bude respektovat možnosti naší planety je v příkrém rozporu se základními fakty. Biokapacita planety dnes činí pouze 1,5 gha/osobu (s rostoucí populací klesá), ale dnešní průměrná ekologická stopa lidstva již dnes dosahuje 3 gha/osobu (s rostoucí životní úrovní stoupá, EU dnes 6 gha/osobu). Jediným řešením by tedy byl přechod z ekonomického růstu na tzv. NERŮST, tedy postupné snižování životní úrovně tak, aby se průměrná ekologická stopa dostala pod hodnotu biokapacity planety.
Z Garrettova vztahu (https://en.wikipedia.org/wiki/Garrett_relation), popisujícího civilizaci jako otevřený termodynamický systém, vyplývá, že

1) Zvyšování energetické účinnosti na mikroúrovni nemůže vést ke snižování spotřeby energie na makroúrovni (globálně), ale k jejímu zvyšování (potvrzení Khazzoom-Brookesova postulátu)
2) NELZE snížit emise CO2 bez snížení spotřeby energie
3) NELZE snížit spotřebu energie bez snížení DPH
4) Ekonomický růst je NESLUČITELNÝ se stabilizací globálního klimatu

Hospodářský růst (HDP) tedy nelze oddělit od využívání zdrojů, jak si usmyslela EU !!!

Jen blázen chce vyrazit do deště a představuje si, že se vrátí se suchou hlavou i deštníkem. I tací jsou.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.3.2020 09:37
Nestává se často, aby prestižní vědecký časopis sáhl k bezprecedentnímu kroku a již uveřejněný odborný článek stáhl a distancoval se od něj.
Ve vědeckém světě se jedná ,řečeno lidově, o skandál a takto postižený odborník si již v další vědecké kariéře obvykle ani neškrtne.
To se stalo před několika dny , když prestižní vydavatel Nature vyřadil z Vědeckých zpráv odborný článek s názvem „Oscilace základní linie solárního magnetického pole a slunečního záření v tisíciletém časovém měřítku“ vypracovaný mezinárodním týmem pod vedením doktorky matematických věd a astrofyziky Valentiny Žarkovové ,t.č. řádné profesorky aplikované matematiky na Northumbria University, Londýn. Práce byla zveřejněna 24. června 2019 a stažena 4.března 2020.

Co se vlastně stalo tak hrozného ?
Paní doktorka si se svými spolupracovníky dovolila zpochybnit mantru o rozhodujícím vlivu antropogenních emisí CO2 na změnu klimatu a přišla s hypotézou, doloženou zpracovanými matematickými výpočty o rozhodujícím vlivu slunečního záření na změnu klimatu .

Suma energie dopadající na Zemi není podle jejího tvrzení neměnná , ale kolísá i vlivem ostatních těles sluneční soustavy , zejména Jupitera , na společný hmotný střed (baryocentrum) sluneční soustavy,což je spojeno i oscilacemi magnetického pole Slunce a počtem slunečních skvrn.
Vytvořila tomu odpovídající matematický model a časově zpětně,o sto tisíc let, jím „prohnala“ dostupné, známé a ověřené údaje .
Došla k závěru, že „rekonstrukce celkové sluneční zářivosti naznačuje, že od Maunderova minima dochází ke zvýšení energetického příkonu Země od Slunce asi o hodnotu 1-1,5W/m2 . Z toho dovodila, že oscilace základního slunečního magnetického pole jsou spojeny s dlouhodobým slunečním setrvačným pohybem kolem hmotného středu sluneční soustavy a úzce spojené se zvýšením slunečního záření a pozemní teploty v posledních dvou stoletích. Předpokládá se, že tento trend bude pokračovat v příštích šesti stoletích, což může vést k dalšímu přirozenému zvýšení pozemské teploty o více než 2,5 ° C do roku 2600.

A tak do textu práce vložila i větu, že“ očekáváme zvýšení terestrické teploty na severní polokouli ze současné velikosti asi o 2,5 ° C nebo o něco vyšší . Toto zvýšení je způsobeno pouze rotací Slunce kolem barycentra sluneční soustavy. Vzhledem k tomu, že tyto teplotní výkyvy se na Zemi již v minulosti vyskytly tisíckrát, lze očekávat, že systém Země-slunce zvládne tento nárůst obvyklými způsoby. Jakýkoli příspěvek vyvolaný člověkem může samozřejmě toto zvýšení učinit nepředvídatelnějším a obtížněji zvládnutelným, pokud potlačí účinky na teplotu vyvolané Sluncem.“

A v závěru práce dokonce uvedla, že : „Dále se očekává výrazné snížení teploty během dvou velkých minim , k nimž dojde v letech 2020–2055 a 2370–2415 , jejichž rozsah nelze ještě předvídat a je třeba je dále zkoumat. Tyto oscilace odhadované pozemské teploty nezahrnují žádné faktory vyvolané člověkem.“

celý text zde : https://www.nature.com/articles/s41598-019-45584-3

Odpovědět
PD

Petr Dvořák

16.3.2020 10:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
Má to jen pár háčků. Hypotéza vychází částečně z mylného předpokladu (popsáno na stejném místě), je v rozporu s pozorovaným rychlejším oteplováním polárních oblastí a nocí a je v rozporu s modely klimatu.
btw. jestli to čtu správně, jedná se o stejnou/podobnou hypotézu: http://www.osel.cz/5708-za-klimatickymi-zmenami-muze-byt-pohyb-slunce.html

Je dobré, že předvídá příchod "velkého minima, jehož rozsah nelze předvídat" na další tři dekády, takže bychom měli v nadcházejících letech pocítit ochlazení neznámého rozsahu. I když ani časová škála té predikce mi moc nehraje s tím "millennial timescale".. uvidíme. :)
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

16.3.2020 10:43
Je vidět, že jste se ani neobtěžoval přečíst si to zdůvodnění.
Můžete nám ale odkázat, kdo to kde přepočítával, rád si to přečtu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.3.2020 11:18 Reaguje na Petr Dvořák
Zdůvodnění zde cituje pan Vinkler. Je to skutečně jen bláboly zakrytá snaha cenzurovat výsledky, které klimaalarmistům vadí.

Článek o vědecké práci na stejné téma jsem už tady kdysi citoval:
http://www.osel.cz/5708-za-klimatickymi-zmenami-muze-byt-pohyb-slunce.html
I česká vědkyně, s níž je veden hovor v citovaném článku, se stala obětí alarmistické cenzury.

Mimochodem, celé to není o nějaké změně vzdálenosti Země od Slunce, ale o tom, že při chaotických pohybech barycentra se hmota Slunce gravitačním působením planet promíchává jinak než při harmonických, a nutně to musí mít vliv na sluneční aktivitu, což je právě doloženo v citovaném článku vztahem tohoto pohybu k historicky doloženým změnám sluneční aktivity.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

16.3.2020 13:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Toho osla jsem citoval výše sám. Je zajímavé, že paní Charvátová tuto teorii přepočetla s desetiletým předstihem a zdůvodňuje jí jinak. Kromě toho, že v tom článku vlastně nic nepočítá, jsou tam jen schematické trajektorie barycentra.
Zajímavé je, jak se nekriticky chytnete každé akternativní hypotézy, najednou důkaz nepotřbujete.
Už drobný detail v podobě teplejších nocí a pólů tuhle hypotézu dost silně narušuje, ale to vám zjevně nevadí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.3.2020 14:32 Reaguje na Petr Dvořák
1. Je to výsledek exaktního matematického postupu, takže jaký "důkaz"? Učebnici matematiky pro gympl?

2. Proč by se teplejší noci a póly měly s touto hypotézou narušovat? Měřil někdo za "malé doby ledové" průběh teploty na pólech? Obávám se, že nemáme ani rozumná proxydata.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

16.3.2020 14:58 Reaguje na Jan Šimůnek
1. nezpochybňuju trajektorii pohybu Slunce, ale přesně tam ta exaktnost končí

2. pro nepochopení upřesním formulaci: rychlejší nárůst nočních teplot, oproti rychlosti nárůstu denních teplot; nebo-li noci se oteplují rychleji, než dny

tohle těžko vysvětlíte nárůstem příkonu..
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.3.2020 16:41 Reaguje na Petr Dvořák
1. Pokud ta trajektorie (resp. její změny) odpovídá chladným a teplým obdobím, tak to minimálně jako fenomén funguje, bez ohledu na to, že neznáme přesné mechanismy.

2. Opět si dovolím opakovat, že o předchozích teplých periodách nemáme žádná data, kterými by se dalo vaše tvrzení podpořit nebo vyvrátit.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

16.3.2020 17:17 Reaguje na Jan Šimůnek
To čarování s grafy tam má takovou esoterickou příchuť. Já to tam moc nevidím.
Kromě toho, korelace není důkazem příčinné souvislosti, jak jistě víte (když se vám to hodí) i kdyby byla mnohem silnější. To platí jak pro CO2, tak zde. Pro CO2 máme ale mnohem víc podpůrných argumentů..
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.3.2020 08:47 Reaguje na Petr Dvořák
Korelace jistě není výsledkem příčinné souvislosti. Pokud ovšem probíhá ve více vlnách, tak to její význam jednoznačně zvyšuje. Pokud víme, že jev A, který korelujeme s jevem B, v principu může ten jev B ovlivnit, je to další argument pro. Rozhodně je tahle teorie věrohodnější a lépe doložitelná než humbuk kolem CO2. V její prospěch hraje i to, že se na těch pohybech barycentra nikdo nepřiživuje.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.3.2020 19:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Aha, další (po Kašpárkovi) hluboce vzdělaný fyzik. Za chvíli to bude na Ekolistu celý Oxford.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.3.2020 07:26 Reaguje na Jiří Svoboda
To, co uvádím, je spíš hodnocení statistiky. Takové věci dělám desítky let.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.3.2020 09:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale vy jste posuzoval věrohodnost nějakého konkrétního složitého fyzikálního modelu, takže bych očekával, že JSTE hluboce vzdělaný fyzik aspoň na úrovni Jana Hollana.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.3.2020 10:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, docela jsem nepochopil, co jste tím příspěvkech chtěl sdělit.

Jistě i v Nature existuje spoustu různě zmatených modelů a hypotéz, které se tváří jako přírodní vysvětlení součadného klimatického rozvratu. To, že tento článek stáhli, řekl bych, bylo asi zasloužené a zřejmě by si to zasloužila i řada dalších článků, i těch, které antropogennost klimatické změny "potvrzují".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.3.2020 11:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Nature si dává dobrý pozor co zveřejní . Tam uvedené odborné články mají solidní vědeckou úroveň , nepleťte si Nature s Bleskem.

Doktorka Žarkovová dokonce uvedla : „Protestujeme proti takovým praktikám hlavního editora, který stáhl dokument s novými průlomovými výsledky. Tyto kroky považujeme za pokus o diskvalifikaci naší odborné práce a vědeckého postavení autorů.“

Prošel jsem si výhrady k práci paní doktorky. Nikdo tam nenašel hrubku , jednalo se pouze o záminku vztažené k jedné větě.
Cituji :" Po zveřejnění byly vzneseny obavy ohledně interpretace toho, jak se mění vzdálenost Země-Slunce v průběhu času a že některé předpoklady, na nichž jsou založeny analýzy uvedené v článku, jsou nesprávné.Aktuální výpočty efemeridy ukazují, že vzdálenost Země-Slunce se mění v průběhu několika století o podstatně méně, než je množství uvedené v tomto článku. V důsledku toho již editoři nemají důvěru v předložené závěry."

Paní doktorka se výrazně ohradila slovy :" Editor stáhne náš dokument na základě malé korekce vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí založenou na slunečním setrvačném pohybu zmíněném v poslední části. Dokázali jsme, že editorovo prohlášení o důvodu stáhnutí není správné .Jediný odstavec příspěvku, který byl použit proti nám, aby se příspěvek stáhl (viz archivní dokument se změněným odstavcem označeným modrou barvou https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020arXiv200206550Z/abstrakt ).
Řekli jsme, že vzdálenost Slunce-Země se změní až na 0,02 au ne, že se změní o 0,02 au."

-----------------------------------------------
pozn. AU je jednotka vzdálenosti, používaná v astronomii, původně definovaná jako střední vzdálenost Země od Slunce. Vzájemné vzdálenosti planet či jiných objektů sluneční soustavy vyjádřené v au poskytují relativně názorné měřítko (poměr) vzdáleností těchto objektů od sebe.

1 au = 1 ua = 1 AU = 1 UA = 149 597 870 700 m (přesně)

vše dostupné zde :

https://retractionwatch.com/2020/03/04/heavily-criticized-paper-blaming-the-sun-for-global-warming-is-retracted/
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.3.2020 13:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nature není Blesk ale honit impakt faktor má jako prioritu.

Píšete: "Aktuální výpočty efemeridy ukazují, že vzdálenost Země-Slunce se mění v průběhu několika století o podstatně méně, než je množství uvedené v tomto článku." Je zjevné, že právě intenzita tohoto jevu má vliv na přírodou způsobené kolísání klimatu.

Pokud je to pravda, co jste napsal, je to důvod k tomu, aby byl článek stažen. Zda to je či není pravda, se snad dá ověřit a nějaké pocity by neměly hrát roli.

Ono odhalit v nějakém modelu chybu nebývá jednoduché, ne každý má k takové činnosti schopnosti a ne každému se toto chce dělat. Pokud výsledky modelu nesedí s jinými výpočty či s realitou (řekl bych, že by se asi našla řada způsobů experimentálního ověření modelu), pak je asi správné se od něj distancovat.

Zabývám se profesně 35 let modelováním a vím, jaké blbiny se často publikují a taky, že se mi ne vždy vše povedlo.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.3.2020 14:30 Reaguje na Jiří Svoboda
Právě proto se mi článek líbí. Žarkovová doslova tvrdí, že od r. 2020 by se měla začít Země ochlazovat. Což je na rozdíl od tvrzení ICPP (také založené na modelech) snadno testovatelné a ověřitelné tvrzení -postačí 24 měsíců.
A pokud jediným důvodem "vyhození" článku byl výklad věty " Řekli jsme, že vzdálenost Slunce-Země se změní až na 0,02 au ne, že se změní o 0,02 au." pak je přístup Nature pofidérní.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.3.2020 21:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
A vy rozumíte smyslu věty "Řekli jsme, že vzdálenost Slunce-Země se změní až na 0,02 au ne, že se změní o 0,02 au."? Mně se zdá hodně pomatená.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.3.2020 05:50 Reaguje na Jiří Svoboda
Rozumím.

V prvním případě se jedná o maximu ,avšak časově omezenou.
V případě druhém se jedná o konstatování jednorázové a stabilní změny.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.3.2020 09:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dobrá.

Ale takové tvrzení lze přece opravdu lehce ověřit velmi přesným měřením a nemusíme čekat, jak se bude měnit klima.

Změna o 0.02 au (byť časově omezená) je něco tak drsného a řekl bych (aspoň pro mne) až neuvěřitelného. Na mne to působí jako novinářská kachna.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

17.3.2020 10:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mhm, cože?

"We said that the Sun-Earth distance would change UP to 0.02 au not that it would change BY 0.02 au".

Tedy "až o", nikoliv "o" 0,02 au.
Nicméně ta vzdálenost tam snad nehraje roli, celé to je o věštění změny Slunečního výkonu. Opravte mě, pokud se mýlím, ale vykoukali tam jakousi (nepříliš přesvědčivou) korelaci _modelované_ změny výkonu s pozorovanými výkyvy klimatu. Tento modelovaný výkon ale nekoreluje s měřeným výkonem Slunce..
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.3.2020 10:59 Reaguje na Petr Dvořák
Ale na rozdíl od expertů IPCC a jejich epigonů, šli s kůží na trh.
Tvrdí, že od r. 2020 se Země má ochlazovat. Což si každý včetně vás může ověřit.
Pokud výsledky budou jiné, máte plné právo na kritiku.
Co budete dělat,pokud jejich předpověď bude naplněna ?

Mezi námi děvčaty - predikce modelů IPCC je také zajímavé čtení. Možné je tam všechno. :-)
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

17.3.2020 11:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
No jasně, to je fajn, že dali takovouhle krátkodobou predikci. Model sice nesedí s přímým měřením Slunce, ale nevadí, uvidíme.
Jestli jim to vyjde, začnu studovat astrologii.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.3.2020 13:58 Reaguje na Petr Dvořák
Ale 2 % změny vzdálenosti udělají 4 % výkonu slunečního záření.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

17.3.2020 16:08 Reaguje na Jiří Svoboda
Jasně, vzdálenost hraje roli, ale né v té hypotéze. Úhelným kamenem té hypotézy je předpokládaný vliv chaotického pohybu Slunce kolem barycentra na jeho vnitřní dynamiku a zářivý výkon. Nebo aspoň tak to chápu.. A tak to předkládala i Charvátová (od které tam jsou převzaté ty schematické trajektorie).

I pokud, hypoteticky, škubnete sluncem o 0,02 au někam, tak sice Země bude v extrému o 0,02 au blíž, ale také v druhém extrému, o půl roku později, o 0,02 au dál. .. Tedy nejsem astronom ani profesionální fyzik, tak mě kdyžtak opravte.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.3.2020 18:26 Reaguje na Petr Dvořák
Excentricita oběžné dráhy země je +-0.0167AU a to se v rámci roku zprůměruje. Já nevím, v čem je "sofistikovanost" toho modelu a studovat se mi to opravdu nechce.

Že by se na několik STALETÍ mohla navýšit aktivita Slunce kvůli pohybu planet kolem něj, to se mi zdá hodně přitažené za vlasy. Ale matematici (či matematičky) fušující do fyziky jsou schopni být uneseni krásou matematického aparátu "dokázat" úžasné nesmysly!
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

17.3.2020 19:31 Reaguje na Jiří Svoboda
Vidím to podobně..
Co je podstatné je, že model sice s trochou fantazie nějak koreluje s oteplováním, ale nesedí s astronomickým měřením..
Odpovědět
va

vaber

17.3.2020 11:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
astronomická jednotka a vzdálanost Země od Slunce na 700m? ,tj. od jakéhosi fiktivního středu Země k jakémusi fiktivnímu středu Slunce, nebo je to od povrchu na povrch když Slunce žádný povrch nemá 0,02AU je 3miliony km a Země se pohybuje kolem Slunce po elipse a vzdálenost je tuším min 148 a max.152mil km
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.3.2020 11:58 Reaguje na vaber
AU definována jako poloměr oběžné kruhové dráhy tělesa o nulové hmotnosti, pohybujícího se okolo Slunce rychlostí 0,017 202 098 95 radiánu za den.
(definice z r. 1938)

Mezinárodní astronomická unie přijala v srpnu 2012 na svém XXVIII. Valném zasedání v Pekingu rezoluci, která nově definuje astronomickou jednotku jako 149 597 870 700 m. Tato hodnota byla získána jako průměr z nedávných určení prostřednictvím Gaussovy konstanty k, s odhadovanou nepřesností ±3 m.
Odpovědět
va

vaber

17.3.2020 12:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
samozřejmě AU je definována přesně ,jen mě pobavila vzdálenost vzdálenost Země a Slunce s přesností 700m
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

17.3.2020 20:26 Reaguje na vaber
tak vzhledem k tomu že oběžná dráha je eliptická to jinak moc nejde. ten průměr se mění každý rok.

ale nebojte stabilita vydrží déle než bude existovat naše slunce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2020 09:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud vím, tak ten článek stáhli proto, že se tam našly závažné chyby a taky přímé měření neodpovídalo téhle teorii.
Vy máte s panem Šimůnkem stále ten bolševický pohled na svět, kde se automaticky předpokládá, že vše je zkorumpované a vědci, politici, nezávislé organizace všeho typu atd. atd. zcela normálně lžou.
Že prakticky všechna vědecká pracoviště světa jsou zkorumpované "klimaalarmisty kvůli svému byznysu".
Já vím, někderé ropné společnosti platily výzkum mající dokázat, že oteplování není způsobené člověkem, ale předložené argumenty prostě neobstály. Z čistě vědeckého důvodu. U nás se z toho udělalo to, co nám tu vytváří "špinavci" stále dokola, tj. zpochybnění úplně všeho a nedůvěra k ničemu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.3.2020 10:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Člověče, a jak jste na to přišel ? Mě zajímá pouze objektivita a vyčíslitelnost , tedy dokazatelnost nějakého tvrzení.
Tento přístup je zcela protikladný k tomu,co mi podsouváte, a proto ve vztahu k vaší osobě se zdržím jakéhokoli nálepkování. Diskuze má být dialog o problému a nikoli bezduché tlachání .
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2020 18:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Do konce března má být v Bruselu zveřejněn návrh „klimatického zákona“ a obávám se, že potom už nikdo nebude mít důvod ke smíchu, neboť na jeho základě vychrlí Evropská komise řadu závazných směrnic, které donutí státy EU bezduše německý model Energiewende přijmout. Kdo neposlechne, bude sankcionován. Pamatujete si, co říkal doktor Grünstein (Osudy dobrého vojáka Švejka) marodům v nemocnici, když jim předepisoval klystýr? „Ještě za dvacet let budete křičet ze spaní, když se vám bude zdát, jak jste u mne simulovali.“ Miroslav Vinkler: Ekology proklínaný Donald Trump.....
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.3.2020 20:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Přesně tak, návrh Zeleného údělu jsem si přečetl pozorně. A v oblasti energetiky je to skutečně nebetyčná pitomost. Důvody jsem uvedl na faktech , vyčíslil je a odůvodnil.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.3.2020 20:42 Reaguje na Miroslav Vinkler
I já mám ze Zeleného údělu trvale naskočenu husí kůži. Moc a Uršula, to je třaskavá synergie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 08:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Takže máte dojem, že vy jste sám Bůh a všichni vědci z EU, kteří to poskládali, jsou pitomci.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.3.2020 09:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslíte vědce z Wuppertalského institutu?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.3.2020 19:30 Reaguje na Jiří Svoboda
Spíš by to sneslo srovnání s Andersenovou pohádkou Císařovy nové šaty.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 08:45 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proč si myslíte, že vždy velmi racionální Němci (což dokazují organizací státu i výkonem ekonomiky) budou vytvářet za velké peníze "pohádky"?
Dehonestace úspěšnějších je typický produkt ruské demagogie.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.3.2020 09:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Generalizace není vhodná argumentační metoda, hlavně pokud vám jiné argumenty chybí.

V jednom ale asi máte pravdu. Nástup Hittlera lze chápat jako projev racionality Němců(má reakce na vaše "VŽDY velmi racionální Němci").
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 10:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Bohužel, v té době to bylo skutečně racionální rozhodnutí, Hitler Německo skutečně výrazně zdvihl a dostal na pozici nejsilnější evropské země!! Kdo mohl čekat, že mu rupne v bedně a rozpoutá tak příšernou válku?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.3.2020 11:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud byste se zabýval společenskými vědami a přečetl si take Mein Kampf ,musel byste dojít k názoru, že nic jiného od počátku nechtěl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 18:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jenže dělníci v Německu se žádnými vědami nezabývali a nic takového nečetli. Jim stačilo, když obrovsky zvedl Němcům sebevědomí, dal jim práci a tím peníze, ale do války nechtěl vůbec nikdo. Ani jeho generálové!!!
Ale on doblbnul celý národ tak děsivě, že to dopadlo jak dopadlo. Dominik Tatrka to později nazval "démon souhlasu", dnes opět ožívající.
Odpovědět
va

vaber

17.3.2020 11:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vím že odborníci říkají že zářivý výkon slunce je neobyčejně konstantní. Naši předci po generace viděli slunce jako žluté ,asi měli vlčí mhu. Dnes astromové určili ,že slunce není žlutá, ale bílá hvězda, to je podstatný rozdíl. O jakési povrchové teplotě slunce se kdysi říkalo že je 3800°C ,potom 4500 a nyní se říká že je něco přes 5000°C. O hvězdách typu červený trpaslík odborníci říkali, že jsou velice klidné i když tyto hvězdy jde sledovat jen posledních směšných 50let, směšných vzhledem k délce života takové hvězdy. Když ale objevvili jak jeden trpaslík zapulzoval ,spadla jim brada. Jen dobře, že se ve vzduchoprázdnu nemůže šířit zvuk ze slunce, ze země vypadá klidné a tiché.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

17.3.2020 20:27 Reaguje na vaber
my ho vidíme žluté protože naše atmosféra mu thompsonovým rozptylem sebere modrou část spektra.

jinak většina hvězd je při pohledu naším okem ve vesmíru v podstatě bílá (prostě všechny barvy svítí tak moc že naše oko by vidělo bílou)
Odpovědět
va

vaber

18.3.2020 15:21 Reaguje na Vaclav Sobr
no většině lidí se asi dnes Slunce žluté nezdá , jak se zdálo asi v minulosti nebo já mám barvoslepost.Chtěl jsem tím říct ,že není přímý důkaz o tom, že sluneční zářivý výkon je konstantní,protože v minulosti nebylo žádné přesné měření se kterým by se dalo dnešní měření porovnat i když pro okamžitý efekt má větší vliv zaclonění Slunce, třeba i mraky ,než zářivý výkon Slunce.Nyní je mnohem víc slunečných dní než bývalo před padesáti lety,mohu doporučit film Král Šumavy ,ne z ideologických důvodů ,ale je tam vidět počasí před 70lety na Šumavě ,to nebyly kulisy
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 08:46 Reaguje na vaber
Tady máte v grafu výkon Slunce:
https://www.czechsight.cz/co-vime-o-zmene-klimatu-zadna-alternativni-teorie-nedokaze-soucasne-otepleni-vysvetlit/?fbclid=IwAR1SAwsg7V66pKgf63_aJx8WFw463pCH51GIpE2zr4PAzKoNH9swwzwVXP4
Odpovědět
va

vaber

19.3.2020 09:38 Reaguje na Pavel Hanzl
jsou tam grafy časově za několik století a já jen mám pochyby o přesnosti starých měření, která nebyla dělána z družic, mimo atmosféru planety.Ale i stovky let měření je žalostně málo,bylo by potřeba tisíce a desetitisíce let měření a potom dělat vyhodnocení. Krátkodobé poklesy teplot zapříčinil také prach ze sopek, který zastínil sluneční záření. Dnes má na zvýšení teplot podíl i velké množství slunečných dní bez mraků. V atmosféře chybí oblačnost
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 10:41 Reaguje na vaber
To je celkem fuk, ten nejdůležitější údaj tam přece je. Sluneční aktivita nestoupá a nemůže tak být příčinou globálního oteplení. O to v článku šlo.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.3.2020 11:32 Reaguje na vaber
Nechybí, poslední měření prokazují mírné zvýšení objemu nejdůležitějšího skleníkového plynu, vodní páry.
Což nezpochybňuje ani p.Tolasz,Metelka či Dvořák.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.3.2020 13:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale musíte se bavit o tom stejném. Oblačnost a vodní pára jsou dvě rozdílné skupenství vody s opačnými účinky na GW na základě rozdílných fyzikálních jevů - první odráží sluneční paprsky do vesmíru, druhé brání vyzařování do vesmíru v tepelné oblasti.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.3.2020 10:11
Pane Tolazsi, nemáte pravdu (možná jste se jen nepřesně vyjádřil), když píšete: "Pokud tedy lidstvo přidává do atmosféry CO2 (dnes už je koncentrace téměř 415 ppm), zvyšuje se nejen teplota atmosféry, ale i oceánu, který začíná pohlcovat méně tohoto skleníkového plynu a dodatečně tak zvyšuje jeho koncentraci."

Rovnovážná koncentrace plynu v kapalině klesá s teplotou a je přímo úměrná parciálnímu tlaku v plynu (Henryho zákon). Lidská činnost způsobila relativně malou změnu teploty oceánů, ale velkou změnu parciálního tlaku CO2 v atmosféře. To znamená, že v současné době jsou oceány vzhledem k CO2 v atmosféře PODSYCENY A ODEBÍRAJÍ Z ATMOSFÉRY CO2. A já bych si dokonce odvažovat tvrdit, že polovina antropogenních emisí CO2 končí v oceánech a bez tohoto efektu bychom dnes byli s klimatickým rozvratem někde úplně jinde!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2020 09:47 Reaguje na Jiří Svoboda
To je možné, jenže asi i ta půlka stačí k tomu, že teplota eskaluje. A bude hůř, posldní dekáda to dokazuje velmi přesvědčivě.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.3.2020 09:54 Reaguje na Pavel Hanzl
To úplně souhlasím. Oceány nejen absorbují CO2 ale i spoustu tepla. Díky jejich obrovské tepelné kapacitě brání mnohem drastičtějšímu oteplování planety.

Za ten dosavadní pouhý jeden stupeň vděčíme oceánům!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 08:27 Reaguje na Jiří Svoboda
Dobře, jenže co bude bod B?
Oceány budou brzdit oteplování, ale budou se ohřívat stále.
Před desítkami miliónů let měly oceány teplotu asi 45°C, ve vzdzúchu byla daleko větší koncentrace CO2 a nikde nebyl život dnešního typu. Na Venuši je v atmosféře převaha CO2 a teplota povrchu má řádově 400°C. Současný vývoj jde tímhle směrem, dokážeme to zvrátit zavčas?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.3.2020 09:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Dle mého názoru, jediná správná odpověď je co nejrychleji prosadit globální uhlíkovou daň
http://globalcarbontax.eu/ugct/ a zatesnout představy pomatené zelené Uršuly.
Odpovědět
va

vaber

17.3.2020 12:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Asi existují tabulky množství absorbovaného CO2 ve slané vodě v m3, se změnou parciálího tlaku CO2 v plynu nad kapalinou a zase naopak ,při poklesu parciálního tlaku, uvolnění CO2 do atmosféry.Nasycuje se jen horní vrstva vody nebo to jde do hloubky? Co je rozhodující teplota nebo parciální tlak, na povrchu je voda teplá dole studená ? Množství odstraněného CO2 do schránek živočichů v uhličitanech je asi docela malé a tak oceán v určitém rozmezí může fungovat jako stabilizátor. Když jsou dnes oceány podsyceny a poklesl by objem CO2 v atmosféře zase by jej vracely? Máme proti tomu šanci s našimi opatřeními pro snížení CO2?
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.3.2020 11:09
Tři věci:

1. "Pokud se zemědělcům kvalitní péče o půdu dlouhodobě nevyplatí, tak se jí většinově věnovat nebudou."
Dříve byla půda prostě majetkem, navíc obtížně zcizitelným (v tom zcizování mají roli "pionýra" Habsburkové, jednak pobělohorským konfiskacemi, jednak již před tím spálením zemských desek, při němž šlo o likvidaci české nižší šlechty). To znamená péče o půdu byla investicí pro další generace.
V dnešní době je situace jiná, vyplatí se půdu "vysát" a předat dál někomu pro předchozího majitele / uživatele naprosto cizímu. Podporují to, pochopitelně všechny levičácké politické trendy od komunismu přes EUrosocialismus až po zelené a pod.
Pokud se podaří nějakou formou zajistit, aby se dlouhodobá péče o kvalitu půdy vyplatila, máme vyhráno (fantazíruju: povinný audit kvality půdy při všech změnách majitele / nájemce, mající standardní a obecně uznávaný postup).

2. Jsou věci, které se prostě objevit nedají. Budu-li věnovat libovolnou částku po libovolnou dobu do vývoje perpetua mobile, tak mohu s naprostou jistotou očekávat, že vyvinuto nebude (protože fyzika, konkrétně termodynamika).
Naopak, měli bychom velmi konzervativně pracovat s tím, co je reálně k dispozici, a neupínat se na technologie, jaké nejsou k mání ani jako laboratorní prototypy. To se týká mj. i "zázračných baterií / akumulátorů", bez nichž větrné či fotovoltaické zdroje ztrácejí značnou část svého smyslu (ne-li všechen).
Pokud se objeví něco dalšího, nového, zcela jistě se tomu nebránit (stejně jako nějakého zásadního vylepšení stávajících technologií), tj. vyvíjet ekonomiku a zejména energetiku jako otevřený systém, ale neměla by na jakýchsi očekáváních pro budoucnost stát strategie jejího vývoje ve smyslu ("dnes zrušíme jaderné elektrárny, protože zítra budeme mít úžasně účinné solární panely a levné vysokokapacitní akumulátory, nezávislé na žádném nedostatkovém materiálu"), jak se to snaží prosadit třeba zelení, do jisté míry i EU (a německá Energiewende ještě víc, a navíc názorně předvádí, že taková politika vede v reálné praxi ke krachu).

3. Obecně podvody, lži a manipulace, prakticky monopolní pro tábor klimaalarmistů, celou problematiku "šíleného nebezpečí z emisí CO2" totálně zdiskreditovaly. Naprostá většina lidí z tohoto tábora se předvedla jako hochštapleři, jimž není možné věřit ani ten příslovečný "nos mezi očima". To poněkud diskredituje celou tuhle problematiku v očích vzdělanějších lidí, schopných kritického myšlení, kteří se přesouvají na pozice skeptiků. Na pozicích zastánců globálního oteplování se pak hromadí zástupy mentálně méněcenných nevzdělanců, kteří zjevně nesmyslnými výroky o antropogenním globálním oteplování tento tábor dále diskreditují (a v podstatě se jedná o "zacyklení").
Zelení (ani úředníci EU) nedokáží odpovědět ani na naprosto zásadní otázku po smyslu ekonomické likvidace zemí EU, odpovídajících jen asi za 6 procent světových emisí skleníkových plynů, když jinde ve světě k žádným takovým omezením nedochází (a naopak se do zemí mimo EU přesunují výroby, které v ní neprojdou přes přísné limity, mj. i CO2). Což pochopitelně přispívá k další diskreditaci tohoto tábora.
Průšvihy typu prosazování elektromobilů, produkujících ve většině zemí EU více CO2 než auta na benzín a naftu (akorát ten CO2 vypouštějí elektrárny) opět diskreditují klimaalarmismus a jeho zastánce.
Známé ekonomické vztahy "bojovníků za klima" k producentům technologií a výrobků, které by bez alarmismu neměly šanci uplatnit se na trhu, jsou už v podstatě jen "třešnička na dortu".
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.3.2020 12:39 Reaguje na Jan Šimůnek
K tomu prakticky není co dodat...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.3.2020 12:10
Článek pana Tolasze je velmi pěkný a výstižný. Přestože jsem měl několik kritických připomínek ke článkům p. Tolasze i p. Metelky (oba ČHMÚ) neznamená to, že bych popíral negativní dopady antropogenní činnosti na ŽP , vč. klimatu.

Za zcela zásadní nedostatek IPCC ( a tedy i obou pánů) považuji jednostranný pohled na problém. Ať už je klimatická změna způsobena činností člověka nebo přirozenou změnou,popř. jejich společnou kombinací, je doslova varující rychlost této změny.
Na to není naše společnost připravena. Ukázkovým příkladem je totální selhání EK v současnosti - pandemie koronaviru - a tedy i selhání celé EU. Víme, jak moc mohou být zakřiveny okurky ,že vysavače nad 1000W jsou "out" atd., ale že by v Bruselu měl být založen krizový euro- pandemický plán, o to se bruselský establishment nepostaral.

Stejně tak se nestará o skutečně dobrý "zelený" plán ,který by nás od kraje propasti posunul zpět. Situaci ŽP považuji za podstatně horší než se veřejně prezentuje a European Green Deal je doslova na nic.

Přitom na národní úrovni máme naprosto skvělý návrh Ing.Malíka, vůdčí postavy "Projekt Zdoňov" , který by problém sucha v krajině posunul do úplně jiného levelu. Alespoň tohle jsme dávno mohli spustit, bez ohledu na globální i regionální situaci.
Kdo má zájem, ať se podívá ,těch 25min. za to rozhodně stojí :
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248420014-navrat-vody/


Odpovědět

Jan Šimůnek

16.3.2020 12:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
V zásadě se s vámi shoduji.
K tomu srovnání s tím coronavirem: EU má smůlu v tom, že její selhání je vidět v téměř reálném čase, zatímco když stejné blbosti dělá na úseku životního prostředí, globálního oteplování atd., tak se takto názorně její chyby projeví až za desítky let (což už tamní gerontokraty ani nemusí zajímat). Nicméně my můžeme vzít ten coronavirus jako model a podle něho posuzovat užitečnost EU i v těch oblastech jejího působení, v nichž není tak svižná odezva.

Máte pravdu i s tím Zdoňovem a podobnými aktivitami, zaměřenými na boj proti suchu.
A zase: Peníze, které se vyhazují na naprosté nesmysly, prosazované zelenými, a má se jich ještě více vyhazovat za ještě větší nesmysly, prosazované přes "European Green Deal", potom budou chybět pro právě takové skutečně užitečné projekty.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2020 09:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, vy stále nechápete, že EU není žádný "superstát" a nemá žádný mandát řešit pandemie, ty jsou v rangu národnách států.
Dovedu si představit ten jekot, kdyby z Bruselu přišla jakákoliv direktiva.
To stejné je s vodou. Pan Malík mi připadá velmi dobrý, ale co má proboha společné s EU??
Tohle je přece vnitřní problém ČR!! Naše vláda má na to vytvořit podmínly (možná i peníze), proč zrovna EU??
My si bez EU dnes už ani zadek nevytřeme a zároveň na ni stále nadáváme!!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.3.2020 11:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle,hlavně se zklidněte. Stejně tak jako vy sám si nemůžete dělat co chcete a musíte se pohybovat v rámci platných právních předpisů, tak i ČR je vázána právně k legislativě EU. Zatím vám uniklo,že klimatické změny (stejně tak pandemie) jsou změnami globálními a nelze je řešit v hospodě U Trachtů v Nové Pace.
Vy, stejně jako já, jsme občany EU a je naším právem vyjadřovat se k politikám EU,zejména environmentálním,které nás očividně zajímají.
Když budete chtít najeďte si na : https://ecas.ec.europa.eu/ , zde se můžete zaregistrovat a můžete se přímo vyjadřovat kompetentním evropským orgánům k jejich návrhům. (i z CZ je nás tam celá řada :-) )
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2020 18:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, určite víte, že zrovna já skutečně nemám na to, abych kritizoval rozhodnutí EU.
Ale vy jste daleko více erudovaný člověk, ale z článků, které od vás čtu, cítím jeden podtext. Kritizovat všechno a zdůvodňovat, proč to nejde. Jediné malé plus jsem zaznamenal pouze v článku o Donaldu Trumpovi a zase v kontrastu s pitomci v EU. To si fakt myslíte, že celá EU jen banda idiotů?? Od člověka vašeho vzdělání bych očekával i nějaký názor, jak by to teda jít mělo.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.3.2020 21:04 Reaguje na Pavel Hanzl
EU neplní naděje,které jsem do ní vkládal při vstupu ČR a je to pro mě zklamání.(hlasoval jsem pro) Je tady řada dobrých věcí, volný pohyb osob,služeb,kapitálu. V rámci ŽP v právní oblasti i posilování úlohy veřejnosti při rozhodování úřadů, je to taky O.K.
Negativ je bohužel ale více. Zásadní selhání v islámské migraci, přijímání deklaratorních politik ,které se hluboce rozcházejí s realitou, ztráta ekonomických pozic,neodbornost v ryze technických otázkách (energetika), odtrženost Bruselu od reálného života běžných lidí,atd. a asi mi skutečně vadí silná německá dominance.
Když byl europoslancem prof.Jan Keller uveřejňoval v Právu své postřehy a nebylo to zrovna vždy povzbudivé čtení.
99,9% české populace se o tyto věci nezajímá a mají zkreslené názory úměrné své informační absenci.
Minulý předseda J.C. Juncker byl věčný opilec (zkuste se podívat na youtube) ,současná předsedkyně paní Ulrika sice na veřejnosti vystupuje jako dáma , ale jinak není schopna vyřešit ani trojčlenku. (což náš opilec uměl).

Pochopitelně EU není banda idiotů, ale celý evropský projekt začíná být takovým divným kočkopsem a přestává plnit svoji původní úlohu.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 09:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nikdo se nechová dle mých představ, ani moji kamarádi, ani EU, ani moje žena a děti, ani já sám.
Důležité je, s čím jednání EU srovnáváte.
Pokud se svými představami, pak jasně musí prohrát i kdyby byla zlatá stříbrná.
Pokud ale se vzdáleně podobnými kontinenty nebo regiony světa (Jižní Amerika, Afrika, JV Asie a především Střední východ), tak to vycházíme jednoznačně nejlépe.
Za další vývoj v Západní Evropě je dále než u nás a některé věci nechápeme (metoo, gender, práva menšin, imigranti, green deal) a hlavně je do nás huštěna protievropská demagogie,které se nikdo nevyhne. I vy, který si zakládáte na vědeckém a přísně logickém pohledu na svět napíšete úplnou blbost:
"Ulrika sice na veřejnosti vystupuje jako dáma , ale jinak není schopna vyřešit ani trojčlenku."
To je přece úplně zbytečná urážka na úrovni pana Šimůnka.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.3.2020 09:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Mýlíte se. Němci Ursulu považují za vůbec nejhorší ministryni bundeswehru v jeho historii . Předsedkyní EK se stala pouze a jenom proto,že nemá vlastní úsudek a poslušně udělá co se jí řekne. To není typ vůdce, to je duševní eunuch zběhlý v intrikánském řemesle. (zlatý Boris Johnson)
Západní Evropa a USA jsou zodpovědné z 95% za globální devastaci ŽP,kterou pozorujeme.
Proč? Protože musíme za každou cenu růst=základ kapitalismu=tvorba zisku
Pokud se má něco změnit, musí se změnit celé paradigma společenského nazírání na to , co vlastně potřebujeme.

A není to jenom můj názor, velmi pěkně se vyjádřila na nedávném summitu NATO v Londýně premiérka Islandu , Katrin Jakobsdottir.

Vyzvala všechny země, aby upřednostnily osobní pohodu a
spokojenost svých občanů před růstem HDP. Upozornila, že svět potřebuje restrukturalizaci ekonomiky a vlády by měly spíše chránit ŽP než usilovat o neustálý ekonomický růst.

O čemž jste v mainstreamech nenašel ani čárku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 18:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy jste zvyklý na přesné vyjadřování, takže bych upřesnil: naše média tvrdí, že Němci považují Ursulu za nejhorší..............
Která média to jsou (nebo kteří Němci) je jasné, nemá to logiku. Kdyby byla "nejhorší" nikdy by si ji přece nezvolili do vedení EU. Manipulovaných kačen, kteríé jsou "lepší" mají přece výběr.
Vaše urážky na její adresu je přesně to, co vám píšu nahoře, je to ten "bolševický pohled". Dnes produkovaný ruskou demagogií s jedním cílem. Špinit za každou cenu EU.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.3.2020 19:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak si přečtěte její hodnocení pod názvem
"Nepříjemná pravda o Ursule von der Leyen "

uveřejněné v deníku Politico dostupné zde:
https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-biography-career-inconvenient-truth/
========================
Snad vám konečně spadnou šupiny z očí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 08:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Článek v Politico je sice kritický, ale o ničem. Velmi se mi vnucuje Komenského bonmot: "nehledej smítka v oku bližního, když nevidíš břevna v oku svém".
Ale o tom to není, Němci mají od války těžký mindrák z armády a von Layen tam přišla v roce 2014 (navíc jako ženská) a do té doby to žádná katastrofa nebyla?
Navíc EU není Bundeswehr.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.3.2020 11:34 Reaguje na Pavel Hanzl
To neřekl Komenský, najdete to už v Bibli./tuším Matouš/
EU by bez Německa nevzniklo. O tom,co udělá Brusel rozhoduje Berlín.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 18:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Samozřejmě je nutný úplně jiný pohled na život na Zemi, v tom stoprocentně souhlasím, ale je nutno nějak začít. Nevím, jestli "grean deal" je dobrý nebo špatný, ale je to něco KONKRÉTNÍHO a jasně definovaného, tj. je to ČIN a ne jen stálé žvanění ze všech stran. Další už můžou lépe navazovat.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.3.2020 19:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Grean Deal bych přirovnal k situaci,kdy vám hoří dům a vy místo hašení objednáváte květinovou výzdobu do haly.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.3.2020 19:18 Reaguje na Miroslav Vinkler
za miliony.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 08:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dobře, ale existuje někdo, kdo vzal kýble a začal hasit? O nikom takovým nevím a green deal je první kýbl, který se teprv tahá ze studny.
A nechumelisti a ropáci jen přihazují suché haluze.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.3.2020 09:37 Reaguje na Pavel Hanzl
To jste velmi dobře vystihl! Green deal je o tom, že se tahají kýble dobře placenými pracovníky ze studny a pokročilá/špičková technika se nechá stát v hasičských zbrojnicích.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 10:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Zkuste jmenovat tu špičkovou techniku.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.3.2020 11:35 Reaguje na Pavel Hanzl
jaderná energetika
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 18:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
JE přece normálně funguje a počítá se s ní v boji s uhlíkem (kromě Německa) a myslím, že v mikrozdrojích bude velmi potřeba.
Německo je silná země, ale není to EU.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.3.2020 13:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale za "špičkovou techniku" lze považovat i ekonomický nástroj jako je globální uhlíková daň. Díky ní se budou uplatňovat ta nejúčinnější řešení bez Uršulina diktátu, co je to správné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 18:32 Reaguje na Jiří Svoboda
Myslím, že v EU by ta daň prošla, kromě blbých ropáckých zemí V4, ale jinde těžko. Číňani by to vetovali, Rusi jakbysmet.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.3.2020 14:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Nepřipadá mi, že by pan Vinkler byl nechápavý.
Píšete, že "EU není žádný "superstát" a nemá žádný mandát řešit pandemie, ty jsou v rangu národnách států."
A kde tedy vzala EU mandát řešit nám energetiku a vyhlašovat nějakou společnou a pro všechny závaznou doktrínu v podobě Green Deal? Energetika není v rangu národních států?
Hrozby jako pandemie jsou věcí společného zájmu myslím ještě víc než ta energetika! A jednotný postup je tam určitě důležitější než v energetice!
Co takhle kdyby se některý členský stát na opatření proti šíření v klidu vykašlal a stal se trvalým zdrojem rizika pro všechny ostatní? To by byl průser, že?
Když ale jeden stát bude produkovat o něco víc CO2 na hlavu než ostatní, nebo ponechá současný stav o něco déle než ostatní, svět to určitě přežije. Proč tam jsou závazné lhůty a závazné limity?

Direktiv chodí z EU záplava - a jekot se nějak neozývá... Slyšel jste snad nějaký jekot, když přišla ta rudozelená direktiva? Ještěže vrchnost milostivě (a výjimečně) dovolila alespoň nám, abychom si postavili nějaký ten jaderný blok. Ó, ponížené díky!
Jenom kolem aut co těch direktiv je - a ty kraviny, které do nich musejí výrobci cpát, nám je pěkně prodražují. Neječíme - a neděláme dobře, že neječíme!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2020 18:56 Reaguje na Karel Ploranský
Jekot proti EU na základě jejich direktiv čtu všude něurékom. Ale ta chřipka asi na nějaké centrální řešení (vůbec mi nenapadá jaké) asi vůbec není zralá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.3.2020 08:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže ty pseudonormy kolem CO2, nebo třeba přerozdělování imigrantů, ještě méně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 09:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Chřipková epidemie přijde a odejde, jenže imigranti zde budou stále a tlak se zvyšuje, klimatická změna nás drtí už teď a taky se bude zhoršovat. To jsou zcela nesrovnatelné věci.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.3.2020 08:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže se do toho motá, a to jednoznačně tak, že blbě. EU je dobrá na prosazování jakýchsi pseudonorem, zapáchajících korupcí (zákaz žárovek, křivost banánů a okurek atd.), ale jinak je naprosto k ničemu, jen škodí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 09:18 Reaguje na Jan Šimůnek
Nedovedete si představit, jak by vypadala ČR, kdyby nebyla v EU.
Samozřejmě norma na křivost okurek je úplná blbost, typický hoax.
Ale žárovky byly skutečné, některé pitomosti omezeného významu EU provádí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.3.2020 13:31 Reaguje na Pavel Hanzl
ČR mezi revolucí a vstupem do EU jsem, pochopitelně, zažil a byla to asi nejlepší doba tohoto státu. Pod taktovkou EU se to jednoznačně sune někam tak, kde jsme byli za Husáka (a možná ještě na horší úroveň, protože zatímco koncem éry Husáka režim povoloval, EU zatím stále více "utahuje šrouby").

Citované normy skutečně existovaly (byť to dnes různí ideologové popírají) a "čirou náhodou" zvýhodňovaly dovozce a výrobce ze "starých" zemí EU.
V mém oboru neudělala EU a neudělalo ani zavedení jejích norem nic pozitivního a zatím jsem nenašel žádného odborníka z nějakého jiného oboru, který by neříkal to samé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 09:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Vývoj po plyšáku byl skutečně nejlepším za poslední století, ale hlavně proto, že jsme měli jasný, většinou akceptovaný cíl. Vstup do EU.
Ovšem náš vývoj neprobíhá pod žádnou "taktovkou EU", ale pod důsledky hybridní války. Proč asi dnes protiunijní nálady jsou nejsilnější ze všech zemí a stále rostou?
Samozřejmě sladění právních i technických norem je naprosto nutné (jinak bychom neprodali do EU ani špendlík) a to, že to vy a vaši kamarádi nevidí, není problém EU.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.3.2020 13:45 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dovolím si jízlivou poznámku, ke které mne inspirovala ta zmínka, že vysavače nad 1000 W jsou z rozhodnutí moudrých bruselských úředníků out.
Já jsem si jeden takový nový vysavač pořídil.
Má příkon o 450 W nižší než měl ten starý, takže "žere" o 32 % méně - to ano - ale protože má citelně menší sací výkon, úklid s ním trvá nejméně o tu třetinu déle....
A podobné je to s většinou těch úžasně chytrých nápadů, které se rodí v bruselských hlavách a prosazují jako cesta ke spáse.


Odpovědět

Jan Šimůnek

18.3.2020 13:25 Reaguje na Karel Ploranský
Mnoho lidí z mého okolí si koupilo průmyslový vysavač, na který se tato norma nevztahuje.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.3.2020 13:43 Reaguje na Karel Ploranský
Tiež mám taký vysavač, je tichší dobre utesnený a má väčší sací výkon a menšiu spotrebu ako ten predchádzajúci. Priznávam to nerád, pretože som proti podobným reguláciám a nariadeniam.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

16.3.2020 13:38
Velmi oceňuji tento článek oproti minulému. Jen doufám, že to si přečtou ti, kteří se tak rádi zaštiťují vědci a mají nekomplexní jednostranný pohled na tuto problematiku. Toto by měla společnost slyšet místo neustálého strašení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2020 16:39
"Já pořád věřím, že na konci století nebude průměrná globální teplota více než o 3 °C vyšší oproti předprůmyslové době."
Víra je zcela zásadní věc, bez víry čověk nudělá nikdy nic.
Jenže realita hovoří o něčem jiném. Pokud uznáváme teorii, že za oteplování může spalování fosilních paliv, potom můžeme teoreticky skutečně každoroční zvyšování emisí zablokovat. Ovšem za cenu, že se zablokuje jakýkoliv vývoj uhlíkových technologií, tj.žádná nová uhelná elektrárna v Číně nebo kdekoliv v rozvojovém světě.
Zablokováním uhlíkové energetiky, průmyslu i rozvoje dopravy v zemích třetího světa, kromě OZE nebo jádra.
Což by muselo znamenat zablokování přírustu obyvatel.
Je tohle vůbec reálné? Já myslím že nikoliv, ale i když bychom toho dosáhli, každoročně budeme fučet do atmosféry ty stejné miliardy tun CO2 jak dnes, takže koncentrace CO2 bude stále stoupat.
Nějaké +3°C si myslím dosáhneme už v tomhle desetiletí a pak se přidá metan z permafrostů.
Vývoj klimatu se sleduje už od 60. let minulého století a ty nejskepičtější teorie z té doby se zatím potvrdily ještě dříve, než měly. Pokud vezmeme tyhle osvědčené postupy, můžeme očekávat skutečnou tragédii.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

17.3.2020 21:58 Reaguje na Pavel Hanzl
jistým problémem je že pokud věříte nesmyslu tak a budete na základě toho konat tak se zničíte ještě rychleji než když nebudete dělat vůbec nic.

prosto proto že si vyplýtváte zdroje které máte na něco co nebude fungovat.

Chtěl bych upozornit že zaniklých civilizací které v něco věřili a snažili se to splnit je v historii celá řada. Dá se říct že prakticky všechny co již neexistují tuhle podmínku dokonale splňovali.

Víra v historii nadělala víc problémů než užitku. Čím dřív se jí zbavíme jako konceptu samotného tím lépe pro celé lidstvo.

(a je úplně jedno jeslti je to víra v "Boha", "Alláha", dialektický materialismus, a nebo nadřazenost arijské rasy - abych to řekl pregnantně náboženství jsou jenom speciální podmnožina ideologií. Za "ideu" mají personifikovanou deitu...)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 09:00 Reaguje na Vaclav Sobr
Náboženství, víra v nějakého Boha (něčeho, co člověka přesahuje) je základ každé civilizace a neexistuje v historii vyjímka. My jsme civilizace Ježíše krista a Talmudu, bez nich bychom se jen mlátili po hlavách klacky.
Ale já psal o úplně jiné víře.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.3.2020 13:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Ježíš i Talmud jsou import od barbarů a my jsme kulturní jen proto, že se tito barbaři museli přizpůsobit nám. Pokud zde křesťanství udělalo něco pozitivního (respektive to, co křesťanství v Evropě udělalo pozitivního), tak jen z toho důvodu, že bylo donuceno převzít prvky antické a dalších evropských kultur. Evropa začala jít nahoru, kulturně i hospodářsky, vždy tehdy, když bylo křesťanství oslabeno. Jakmile se jeho pozice upevnila, znamenalo to kulturní, morální, vědecký i technologický úpadek.

MMCH lidé k tomu povolanější než já vypočetli, že přijetím křesťanství ztratila Evropa cca tisíc let. Jinými slovy, proti islámské invazi, která vyprovokovala křižácké války, bychom byli s to použít už nějaké primitivní otravné látky na způsob první světové války, ale možná i první jaderné zbraně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 09:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Člověče, vy jste zcela mimo, to není možný. Křesťané se museli přizpůsobit divokým Germánům a Slovanům.........Evropa byla asi vybudována ve jménu Thora, Radegasta, trollů a celé plejády pohanských bohů. Dál je to úplná cypovina, jaderná bomba v r. 1230........tutyna.
Odpovědět
MM

Milan Milan

16.3.2020 19:28
Článek je podle mně naprosto nadbytečný, rozumně myslící politici už dávno pochopili, že klimatické změny jsou nezbytnou a přirozenou součástí planetárních cyklů. Vliv člověka je mizivý, co je však neodpustitelné je devastující vliv konzumního způsobu života lidí na blízké životní prostředí, zamořovbání planety plasty, elektrosmogem, výfukovými plyny.....ale tady změnu hlavní světový "byznysmani" nepřipustí, přišli by tiž o velké zisky a tak se raději bude blábolit o chimérách co by kdyby a budeme omezovat a regulovat nic neřešící činnosti
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2020 19:47 Reaguje na Milan Milan
Odporovat si v jedné větě je dost dobrý. Vliv člověka je mizivý a zároveň devasuje přírodu konzumem. Tak jak to teda je?
Tahleta klimatická změna ale rozhodně není "přirozenou součástí planetárních cyklů", to byste si měl něco přečíst, tohle je dobrý článek.
https://www.czechsight.cz/co-vime-o-zmene-klimatu-zadna-alternativni-teorie-nedokaze-soucasne-otepleni-vysvetlit/?fbclid=IwAR1SAwsg7V66pKgf63_aJx8WFw463pCH51GIpE2zr4PAzKoNH9swwzwVXP4
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

17.3.2020 06:18
Pěkný článek, děkuji.
Ty naše možnosti ke změnám, ono je potřeba tak trošku od každého. Možná se to nejlépe vyjádří tím snížením poskakování lidstva po planetě. Což teď sledujeme v přímém přenosu díky aktuální pandemii.
Bohužel už asi nemáme čas na konzervativní přístup ke změnám klimatu, a osobně jsem ráda, že jde EU příkladem, i když produkujeme jen okolo 9% světových emisí skleníkových plynů. Přeci jen, pokud spočítáme emise na hlavu, tak to je docela jiná pozice. Nicméně budoucí technologie budou zřejmě dobře zpeněžitelné a o nic jiného v lidském konání nejde. Jen o zlaté tele. (Tedy omlouvám se výjimkám, kteří už potřebu hromadit nemají, ti už ani tyto články nečtou, natož aby reagovali v diskusi).
Dokonce i velcí fosilní a materiáloví těžaři už diverzifikují svá portfolia, aby byli lépe připraveni. Pokud se jim ale investice do těžby stále vyplácejí, budou to dělat dále.

A na nás spotřebitelích je změnit priority a nespotřebovávat. Vždyť je krásně na Zemi, když si dovolíte jen tak sedět a dívat se na pavouka, nebo na ptáky na krmítku.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.3.2020 12:58 Reaguje na Katka Pazderů
Cituji vás: "osobně jsem ráda, že jde EU příkladem, i když produkujeme jen okolo 9% světových emisí skleníkových plynů".

S tím, že EU jde příkladem, jste mi připomněla jedno úsloví:
"Chlastám a kouřím, a proto jsem velmi užitečný. Jako příklad, jak se NEMÁ žít."

EU dává najevo velkou starost o klima, což lze považovat za pozitivní (i když vzhledem k těm pouhým 9 % pramálo platné).

Ale pokud má sloužit jako PŘÍKLAD, tak to je jiná...
Z tohoto pohledu je na tom totiž stejně jako ten ochlasta.
Green Deal je bohužel příkladem toho, jak se to NEMÁ dělat.

A je prakticky jisté, že se z toho zbytek světa poučí a že ty prostředky a ty postupy, které si EU ve svém rudozeleném plánu zvolila, opravdu nebude v širém světě NIKDO následovat.
Na to je až příliš zřejmé, že jsou to slepé uličky a černé díry na vysávání peněz.
Peněz, které (jak tady už někteří správně upozornili) budou později zoufale chybět na opatření opravdu rozumná a opravdu potřebná.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.3.2020 20:57 Reaguje na Karel Ploranský
Cítím to velmi podobně, jen mám mnohem větší obavu z toho, že nepovedený Green Deal definivně pohřbí snahy s klimatem něco smysluplného udělat. Docela bych věřil, že Green Deal vymysleli Uršule právě fosilníci stejně jako naočkovali Greenpeace a Hnutí DUHA proti jaderné energetice.
Odpovědět
Jaroslav Čížek

Jaroslav Čížek

17.3.2020 14:27
Tak fajn. Už jste začala u sebe? Kolik peněz by Vaše rodina potřebovala, aby se její ekologická stopa dostala pod 1,5 gha/os což má dnes jeden Homo sapiens dnes k dispozici, pokud má být globální systém opravdu udežitelný? Víte to? Předpokládám, že se se svými rodinnými příjmy nepohybujete někde kolem životního minima, takže kolik zbytných peněz každý měsíc spálíte v kamnech, aby neroztáčely další spotřebu? To, že je necháte v bance a myslíte si, že jste něčemu pomohla, pak jste na velkém omylu. Nevěříte? Tak se zymyslete, co s těmito penězi banky dělají. A ještě jedno doporučení. Až odezní ten průšvih s pandemií a budeme řešit, jak ekonomiku znovu postavit na nohy (oživit spotřebu a výrobu, což jsou pouze dvě strany jedné mince) a nejenom naší, ale celosvětovou, vyjděte do ulic a začněte protestovat. A nezapomete se podívat sem https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zem%C3%AD_podle_ekologick%C3%A9_stopy a zamyslet se nad tím, jak vypadá život žen, především matek, v těch zemích, jejichž ekologocká stopa je pod onou skutečnou úrovní udržitelnosti (1,5 gha/os). A dáma nechť promine, vše ostatní jsou jen pokrytecké kecy o ničem, kecy bohatých.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.3.2020 20:10
https://www.youtube.com/watch?v=nX2CCn9WMe4 Peter Pokorný hovorí o vedcoch aktivistoch. Aj keď p. Tolasz nepatrí medzi najväčších alarmistov a vyjadruje sa pomerne opatrne, je tu značný vedecký rozpor ohľadne veľkosti aj príčinách súčasného oteplenia.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

17.3.2020 20:21
"máme plochy na střechách na solární panely" - zajímavý nápad.

tak si rozebereme drobné potíže tohot řešení.

Metr čtvereční nám v ČR za ideálních podmínek (optimální natočení, letní poledne, jasno) dá cca 250W/m2.

Koeficient využitelnosti tohoto výkonu je cca 20 procent. (ráno i večer neoptimálně natočený panel dá méně) ale v praxi to tedy znamená že na nahrazení 1 Jaderného/fosilního GW tedy potřebujeme cca 4GW výroby + jeho akumulaci. (akumulace navíc musí být schopna pojmout
3GW výroby a mít schopnost to akumulovat po dobu desítek hodin)

Pokud si uděláme výpočet potřebujeme tedy nějakých 16km2 plochy solárních panelů abychom dosáhli jednoho GW kontinuálně na nahrazení fosilní výroby kterou můžeme řídit.

čistá plocha střech Prahy je 30km2. To tedy znamená že z Prahy nevyždímeme ani 1 Temelín a to ani pokud budeme mít plné sklepy akumulace.

navíc musíme ještě přidat nějakou plochu na servis, údržbu a mytí. Plus pravděpodobně většina domů prostě nebude přestavitelná aby zvládla elektroinstalaci rozvodů a akumulačních skladů.

budeme li extrapolovat tak i kdyby nám Praha dala 2GW kontinuálního výkonu - tak x10- jsme stále max na polovině naší spotřeby tepla a elektřiny.
Nemluvě o tom že realizace rozvodné sítě co to všechno spojí v rámci bezepčnosti dodávek vůbec není v těch metrech čtverečřních započítaná... o lidské síle to udržující nemluvě (ČEPS nestíhá s lidmy už teď).

O tom že najít hasiče ochotné hasit barák na kterém je solární panel aktivně dělající napětí (a ten se vypnout venkovním jističem prostě nedá, panel bude vyráběž vždy) a nebo nabitá baterie ve sklepě není nikde na světě moc velká.
u nás na to jsou zařízené asi 2 jednotky.

já tedy nevím ale vůbec snažit se o toto češení mi přijde naprosto nesmyslné.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.3.2020 21:14 Reaguje na Vaclav Sobr
Bohužel je to tak. Spočítal jsem si návratnost pro RD i s využitím dotací a dostal jsem se na téměř 20 let.
Nebýt dotací na FVE pro podnikatele, tak venku stojí možná pár panelů. Solární byznys stojí a padá s dotacemi. Na námitku, že cena energie z FVE šla rapidně dolů odpovídám, že cena pro koncové zákazníky šla (sečtěte si na faktuře podporu OZE + přenosové služby) výrazně nahoru. Někdo ten špás musí zaplatit.
O co méně bude stát dotovat FVE, o to více si koncový zákazník připlatí. (viz ceny v Německu,Dánsku)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 08:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Řetězec Lidl si buduje na střechách 100 kWp elektrárny a celková investice (včetně konstrukcí, baterií, panelů, prostě vše) vychází za 25.000 kč za instalovaný 1kWp. Samozřejmě bez dotací a DPH.
Při průměrném výkonu 1kWp za rok činí 1MWh a ceně pro malospotřebitele 5,-kč/kWh vám vychází návratnost investice 5 let.
Dotační politika téhle vlády je zcela zvrácená, to máte prvdu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.3.2020 10:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Tady jste skutečně úplně mimo. Neexistuje na trhu žádná firma,která by vám garantovala návratnost FVE s bateriovým úložištěm za 5 let, a to bez dotací. (DPH si klidně doplatím)

Pokud tvrdíte,že ano, tak zveřejněte v této Diskuzi na Ekolistu její obchodní jméno a já budu mezi prvními ,kdo jí pošle objednávku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 18:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, já jsem přece vůbec nepsal, že někdo na trhu tohle nabízí!! Já psal, že firma Lidl to kupuje za tyhle peníze a pro soukromníka by to znamenalo tohle.
Skutečně ale netuším, jestli by to nějaká firma mohla udělat pro soukromníka za stejné peníze, jak pro Lidl.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.3.2020 11:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Opravdu moc rád manipulujete! Lidl je malospotřebitel co platí 5Kč/kWh?

Jak souvisí příklad Lidlu se zváceností dotační politiky této vlády?

Já považuji za zvrácenost podporu OZE, která je mnohem vyšší, než stavovuje zákon. To v právním státě není možné, u nás to tak již 14 let prakticky funguje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 18:59 Reaguje na Jiří Svoboda
Nikde jsem nepsal, že Lidl platí 5,- kč za kWh.
Dotační politika je záležitost naší politiky a k tomu se vyjařovat nebudu, sem to nepatří.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.3.2020 19:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Pouze výše píšete: "Dotační politika téhle vlády je zcela zvrácená". Fakt co věta, to perla!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 09:08 Reaguje na Jiří Svoboda
Jistě. Myslíte, že se má dotovat stamiliardový kolos, který se chlubí OSMI miliardami ročního zisku? PROČ?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.3.2020 09:44 Reaguje na Pavel Hanzl
To není v dotacemi rozvráceném energetickém sektoru vůbec špatný investiční záměr. Lepší než dotovat něco, co přinese společnosti jen nárůst problémů. A zda se ten kolos bude dotovat, přece není vůbec zřejmé (vy víte jak se bude cena silové elektřiny vyvíjet?).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 18:35 Reaguje na Jiří Svoboda
Nejvíce je dotován Agrofert.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.3.2020 13:17 Reaguje na Pavel Hanzl
kWp znamená v létě v poledne 4 metry čtvereční plochy. čtverec 2x2 metry. a k tomu pravděpodobně další 2 metry čtvereční na údržbu.

100kWp je tedy 600 metrů čtverečních - uznávám 20x30metrů není úplně moc.

ale čistě prakticky - pokud bych z toho chtěl udělat při 20 procentním využití pomocí akumulace 20kW kontinálního výkonu... tak vám musím bohužel sdělit že pec na pečení pečiva v tom Lidlu žere víc.
Chladící boxy na sýry a mléčné výroby žerou výrazně více...

čili i přes takovouhle elektránu budou muset být stejně připojeni na síť jejíž stabilitu budou nyní narušovat dle počasí.

20kW neutáhne ani vzduchotechniku průměrného Lidlu.
což elektřinu zdraží všem ostatním náklady na zálohy a síťový management.

ale je to tzv "uhlíkový odpustek".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 19:08 Reaguje na Vaclav Sobr
Samozřejmě to není žádný ostrov, ale "brzda elektroměru". Prostě celkový účet za energii se výrazně sníží. To je celý, nic složitějšího v tom nehledejte, žádné "narušování sítě" a podobné nesmysly tam taky nejsou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.3.2020 13:40 Reaguje na Pavel Hanzl
To je čistě PR akce, bez jakéhokoli praktického významu. Respektive prachy, které v tom utopí, hodlají nahnat reklamou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 19:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Není to VŮBEC žádná PR akce, nebo jste to sand viděl někde v médiích?
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.3.2020 07:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Vzhledem k tomu, že ekonomicky se to nevrátí, tak dříve nebo později bude nastartována kampaň ve smyslu "nakupujte u ekologického řetězce". Možná by bez epidemie už byla.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.3.2020 07:34 Reaguje na Pavel Hanzl
A vzhledem k vysoké míře politické korektnosti tohoto obchodního řetězce (viz v "Řeckém týdnu" obrázky řeckých církevních staveb na obalech řeckých potravin s "odfotošopovanými" kříži, aby se třeba neurazili muslimové - a jinými zvrácenostmi tohoto řetězce), naprosto nepochybuji o tom, že je to jen a jen politická propaganda. Prostě snaha vézt se na "momentální módní politické vlně".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 09:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Viděl jste někde nějakou jejich "politickou propagandu". A o jejich solárech?
Vy jste zdela mimo realitu, Lidl to dělá z čistě komerčních důvodů. Stejně, jako gigantický rozvoj fve v USA.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.3.2020 10:15
Zrovna nyní (9.20) Seznam uveřejnil:

Koronavirus jsme podcenili, přiznala předsedkyně Evropské komise.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v rozhovor pro deník Bild připustila, že celosvětovou pandemii koronaviru podcenila.
„My všichni, kteří nejsme experti, jsme na začátku koronavirus podcenili,” přiznala Bildu předsedkyně Evropské komise, když mluvila o vážnosti situace.

A tato dáma , totální laik v energetice i ŽP , byla schopna za pár týdnů od svého nástupu na post předsedkyně EK "připravit" European Green Deal a naordinovat nám tuto léčebnou kůru. Čemuž ostatně odpovídá i jeho kvalita.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.3.2020 11:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale v případě Green Deal Uršula již několik již let předem naslouchala těm správným rádcům. Tady bych neměl obavu, že to byli hloupí lidé. Problémem je, komu/čemu sloužili a slouží.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2020 18:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
To přece proboha nedělala ona, má na to snad lidi, ne? Tohle bylo přece nachystané už dlouhá léta, ale až dnes je politická vůle to prosadit. A je zajímavé, že v tom dost udělala ta malá Gréta...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.3.2020 19:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste mimo. Teprve když se stala kandidátem na předsedu EK ,vypotila během týdne spisek Moje vize Evropy , kam flákla EGD. O tomto dokumentu nikdo jiný v takovém rozsahu a formě předtím nemluvil.
Pochopitelně, že to bylo dopředu domluvené a zmanipulované včetně malé Grety. Dva tajtrlíci, nadšené publikum a spokojený principál v pozadí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 09:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je celkem úplně fuk, kdo se s kým na čem domluvil. Ale sám píšete, že nám hoří barák.
Kdo ale něco skutečně hasí??
Amíci jedou do OZE jen proto, že se to vyplácí finančně a zbytek Zeměkoule fedruje uhlí.
Jen v EU a USA šly emise za loňský rok výrazně dolů. Tajtrdlíci bodují a staví OZE, ropáci jen kritizují a přihazují suché haluze. Tomu mám fandit??
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.3.2020 19:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, vědci z Wuppertalského institutu to už měli připraveno v šuplíku.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.3.2020 19:11
Ludvík Souček píše v knižke Tušení stínu: "Největším zastáncem těchto učení se stal jakýsi dr. Koresh z Floridy, po němž bylo také celé hnutí, získávající kupodivu tisíce nadšených vyznavačů, nazváno "korešismem". Dr. Koresh se rozhodl jednou provždy dokázat, že nauka o dutosvětosti odpovídá skutečnosti - a dokázal to.
Ze svých přívrženců vybral geometry a tesaře, nazval jejich skupinu hrdě a zvučně Koresh Geodelic Staff (Koreshův dutiny zkoumající tým) a vydal se na pobřeží jihozápadní Floridy, kde se pustil do práce. Od pobřeží byl na mělčině stavěn z pilotů a prken do moře dlouhý můstek, jehož přímost kontrolovaly teodolity i vodováhy. Koresh usoudil, že v případě konvexity našeho světa, tedy v případě existence Země-koule se bude můstek stále vzdalovat od hladiny. Je-li však náš svět dírou, dutým prostorem, bude se rovný můstek hladině naopak přibližovat. Po několika stech metrech této absurdní stavby bylo všem nadšencům dutosvětosti jasné: zvítězili. Můstek, počatý ve výšce 3,20 m nad hladinou, by proťal mořskou hladinu přesně ve vzdálenosti 6600 metrů, což skvěle odpovídá předpokládanému průměru světové díry 14 000 km...
Tento svrchovaně podezřelý pokus zapůsobil na maršála Hermanna Góringa tak mocně, že neváhal obnažit neuralgické body protiletecké obrany a vzdát se zjišťování nalétávajících svazů bombardérů RAF sice neobratnými, ale přece jen účinnými německými radiolokátory systému Mamut a Freya. Vojenské využití dutosti světa slibovalo pro válku zajímavé perspektivy. Netušil, že fanatici Koreshova štábu zkrátka dokázali to, co dokázat chtěli a toužili. Snad ani nebyli vědomými podvodníky; výsledky se jim prostě měnily pod rukama, poslušnýma podvědomých přání..." Napadlo ma, či presne to isté sa práve nedeje v IPCC, výsledky sa menia pod rukami poslušné podvedomých prianí vedcov.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.3.2020 19:44 Reaguje na Vladimir Mertan
Největší vědecké omyly historie (citace)

Vědcům vycházely hodnoty vždy bližší dobovým názorům, nikoli vzdálenější. To nasvědčuje buď malé odvaze, nebo snaze o maximální přijatelnost výsledku pro odbornou veřejnost, nebo prostě jen vlastní konzervativnosti.

Vědecké chyby „cinknuté“ očekáváním lze nahrubo rozdělit do dvou velkých říší:

a) Vidím, co chci vidět, tedy omyl z touhy po objevu.
Důsledkem bývá chyba prvního druhu – falešný nález. Těmi se historie vědy přímo hemží, stačí připomenout všechna možná fluida (étér ve fyzice, calorique a flogiston v chemii, vis vitalis v biologii, miasma v medicíně, různé druhy léčebných kosmických energií...

b) Nevidím, co se bojím vidět, omyl ze strachu z objevu. Důsledkem bývá chyba druhého druhu – přehlédnutý nález. Ty se se možná množstvím nevyrovnají falešným, zato bývají pikantnější, poněvadž často zacházejí daleko za meze prosté lidské konzervativnosti a skrze předsudek či osobní animozitu spějí ke stavu výpadku soudnosti. Pařížská akademie věd poté, co roku 1790 přes čtyři stovky lidí ve Francii na vlastní oči pozorovaly déšť kamenných meteoritů, rezolutně vyhlásila: „Kameny z nebe padat nemohou, a proto nepadají!“

Když Galileo koncem roku 1609 sestrojil dalekohled, užil si své: „Zde v Padově je první profesor filosofie, kterého jsem opětovně a naléhavě žádal, aby se podíval na Měsíc a na planety mým sklem, ale on vytrvale odpírá to učinit…“

Když se Einstein dozvěděl, že Hubble prokázal expanzi vesmíru pozorováním galaxií, prohlásil, že kosmologická konstanta byla „největší volovinou jeho života“. atd., atd.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.3.2020 20:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Moc hezký postřeh. Jj, každý slyší to, co chce slyšet. Chybovat je lidské a nalhávat si do kapsy rovněž. V tomto dám na vlastní smysly, neb rovnicím přes celou tabuli nerozumím, a o to také myslím přednášejícím jde.
Odpovědět
va

vaber

19.3.2020 09:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
člověk ,vidí ,slyší nějakými smysly a z čidla, očí ,uší jde zřejmě elektrický signál do mozku kde si mozek vytvoří svůj obraz a ten nemusí být přesně to co vidíme .Někteří nemocní lidé vidí úplné bludy. Ale nic nám nezbývá než našim smyslům věřit. Expanze vesmíru a Einstein ,ještě není poslední slovo o expanzi. Když odborníkům nefunguje gravitační zákon vymyslí temnou hmotu a když to dále nefunguje vymyslí temnou energii a je to ok.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 11:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy vytahujete skutečné omyly, někdy marginální nebo i zásadnější, ale bylo to vždy naprostou neuchopitelností zkoumaného jevu. Mezi všemožnými fluidy a éterickými energiemi byly taky elektřina nebo magnetismus, jak to ale měli poznat??
Dnes je situace přece úplně jiná. Globální oteplení má milióny jasných důkazů, od fotografií krajiny před 150 lety a dnes prakticky všude, od skutečných měření teplot třeba v Klementinu po proxydata z celé historie až pro rozbory vrtů v ledovcích staré milión let.
Tohle se asi s nějakým bunmotem nějakého potentáta z Padovy srovnávat nedá.
Ale ten konzervativnost ve vědě je vidět, ty prognózy jsou velmi opatrné a skutečnost je už prokázaná a je horší, než se předvídalo v 60.letech.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.3.2020 11:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Globální oteplování tady nikdo nepopírá.
Popírá se zda správnost postupu navrhovaného EK a jeho zdůvodnění.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 18:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nikdo jiný nic jiného realizovatelného nenavrhl a už se nám připaluje krupon. Mudrovat doalelujá už prostě nemůžem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.3.2020 19:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Navrhl, ale nechce se slyšet. Počínajíce JE přes jinou zemědělskou politiku , lesní politiku, stop-stav na zábory krajiny apod. Vy nečtete Ekolist ?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.3.2020 20:25 Reaguje na Vladimir Mertan
Vy už byste ty svoje statě také mohl vydat knižně, určitě by to by bezceler. S příznačným názvem: Nikomu never. Never!
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.3.2020 07:37 Reaguje na Karel Zvářal
Jestli jste to nepochopil, tak pouze cituje (velmi známou a velmi dobrou) knihu. Že ji neznáte, o vás něco (negativního) vypovídá.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.3.2020 07:50 Reaguje na Jan Šimůnek
Já své slabé stránky přiznám, na všeználka si rozhodně nehraji. Knih je spousta, každá má své čtenáře.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

19.3.2020 16:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku vy jste ten pravý, kdo může o někom říkat, že neznalost knihy vypovídá o něčem negativním. Připadá mi to, jako když zloděj křičí: "Chyťte zloděje!"
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.3.2020 08:14 Reaguje na Karel Zvářal
O tom hovorí aj knižný hrdina Sherlock Holmes:

„To je skutečně záhada,“ poznamenal jsem. „Co myslíte, že to má znamenat?“
„Nemám ještě žádné informace. A není větší chyba než vytvářet si teorie, dokud neznáme fakta. Člověk pak začne nevědomky údaje upravovat tak, aby vyhovovaly jeho teorii, místo co by si vytvořil teorii, která by odpovídala faktům."
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.3.2020 09:21 Reaguje na Vladimir Mertan
Je dobře, že diskuse o změnách klimatu probíhají. Protože změny klimatu skutečně probíhají. Někdo to vnímá už delší dobu, někomu ani dnešní sucha nic nenapovídají.

Já vliv CO2 nezpochybňuji jako ti, co prohlašují, že je ho v atmosféře příliš málo na to, aby měl tak negativní dopad. Kapku cyankáli stačí vložit na jazyk a přichází exitus, nemusí ho být ani kávová lžička...

Kromě toho však vidím i další vliv na změnu klimatu, a tou jsou rozsáhlé devastační proměny krajiny. Lesů na pole, polí a savan na pouště, odvodění mokřadů, betonování... Jistě, voda (moře) tvoří 2/3 planety. A copak ta třetina "souše" je málo??? Prostě antropocén je pro mě přiléhavý název současnosti, Holmes neholmes.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.3.2020 11:20 Reaguje na Karel Zvářal
Čítal som knihu od Al Gora - Země na misce vah. Začína sa tým ako človek vysušil Aralské more a aké to má obrovské následky pre okolitú krajinu. Bohužiaľ autor už nikde nepokračuje návodom, ako ho znovu napustiť - namiesto toho Gore rieši CO2. Aralské more ale vysušilo pestovanie bavlny v púšti - nie nadbytočné CO2 v ovzduší. Treba riešiť reálne problémy a nie sa upínať ku zníženiu koncetrácie CO2, ktoré je jednak nereálne a jednak nevieme čo sa vlastne stane ak ho nejakým zázrakom znížime.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 11:04 Reaguje na Vladimir Mertan
My snad nemáme dost faktů? Si děláte čurinu, že? Milióny měření, roky výzkumů, série teorií podložených více nebo méně proxydaty ze všech úhlů pohledu je snad málo??
Navíc máme už i ověření předpovědí v reálu. Zajímavé je, že ty nejvíce alarmistické předpovědi ze 60. let se naplňují ještě dříve, než bylo prognózováno, tohle počasí u nás předpovídali až po roce 2030.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 11:14 Reaguje na Vladimir Mertan
Ten pokus byl fakt úžasný už od začátku. Vždyť se to celé dá ověřit zcela jednoduše bez jakýchkoliv tesařů!! Jsem povoláním geodet a vzal bych si jen dobrý nivelační přístroj, postavi jej nad hladinu klidného jezera a na loďce v jakékoliv vzdálenosti odečítal na lati převýšení.
Musel bych naměřit rozdíl už po 200 metrech, limitou je jen optika přístroje a případný pohyb latě.
Ovšem porovnávat tuhhle diletantní blbost se současnou vědou je zase další a ještě horší blbost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 08:41
"Ačkoliv se mnoho vědců zabývá různými jevy, které mohou mít na globální klima vliv, ani po 40 letech intenzivního výzkumu se žádnému vědeckému týmu nepodařilo přisoudit dominantní vliv na současnou změnu klimatu jinému jevu, než vypouštění skleníkových plynů. Stejně tak se žádnému vědeckému týmu nepodařilo vliv skleníkových plynů prokazatelně vyvrátit – posledních 40 let se pouze hromadí důkazy podporující, že hlavní příčinou současné změny klimatu je vypouštění skleníkových plynů člověkem. Možnost, že se někomu podaří prokázat opak, je v současnosti již extrémně malá."
Všimněte si grafů, hlavě toho, kde je klesající křivka intenzity slunečního záření. Je úplně fuk, jak se mění nebo nemění dráha Země kolem Slunce, ale energie je nepatrně, ale stále méně. Takže za to oteplení nemůže.
https://www.czechsight.cz/co-vime-o-zmene-klimatu-zadna-alternativni-teorie-nedokaze-soucasne-otepleni-vysvetlit/?fbclid=IwAR1SAwsg7V66pKgf63_aJx8WFw463pCH51GIpE2zr4PAzKoNH9swwzwVXP4
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.3.2020 09:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Áno, tento článok je typickým a veľmi dobrým príkladom úpravy faktov tak aby vyhovovali teórii. Hneď na začiatku je typická hokejka: dnešné presne namerané údaje prilepené ku grafu vytvoreného a spriemerovaného za 22 000 rokov. Teda článok vychádza z úplne mylného a zle podloženého faktu, že zmeny klímy v minulosti prebiehali 100 x pomalšie ako prebieha tá dnešná zmena. Potom autori článku robia všetko preto, aby svoj chybný predpoklad dokázali.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 10:49 Reaguje na Vladimir Mertan
Ten graf odpovídá naměřeným hodnotám v čase. Není tam nic manipulováno, další desítky podobných grafů s jinými měřítky zase říkají to samé.
Samozřejmě graf teplot za milióny let by vypadal jinak, ale my milióny let čas nemáme.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.3.2020 13:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Skúsim to vysvetliť úplne jednoducho - keď niečo odmeriam na kýble na 4 miestach, nemôžem to porovnať s meraním na laboratórne skúmavky na tisícoch miestach. To sú proxy dáta proti dnešným meraniam.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 18:43 Reaguje na Vladimir Mertan
Pokud těch kýblů ale máte tisíce až desetitisíce nebo milióny, už vám to něco řekne. Ale jádra vývrtů z ledovců jsou dost přesná, jsou staré milión let a dost přesně datované.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.3.2020 19:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Oh yea! A když to zkombinují s odběry sedimentů z jezer, silou letokruhů stromů, uhlíkovou metodou, tak jsou proxydata nikoliv "dosti" přesná, ale velmi přesná (s přesností na jeden rok).
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.3.2020 12:55 Reaguje na Vladimir Mertan
Berte to prosím s nadhledem, ale mám čím dál větší dojem, že jste převtělený oný, který z tajícího permafrostu mocně uniká a spolupodílí se na té hokejce. Jinak nedovedu pochopit, jak vzdělaný člověk dokáže být slepý k faktům, naopak mu činí doslova škodolibou radost napadat jasně vyargumentované teorie a časem potvrzené modely.

Jistě, máte právo nevěřit ničemu a zpochybňovat vše. Když už jste si tak jistý v kramflecích, předložte vlasní teorii v samostatném článku na Ekolistu. Další Váš vstup do této diskuse ho však nahradit nemůže, to už jsem naznačil dříve.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.3.2020 13:33 Reaguje na Karel Zvářal
Nie je pravda, že by som neveril ničomu. Verím odborníkom na minulosť - konkrétne je mi myšlienkovo blízky postoj paleológa Petra Pokorného. Slepý k faktom mi pripadajú naopak alermisti, ktorí minulosť deformujú a prispôsobujú svojej teórii. https://www.youtube.com/watch?v=nX2CCn9WMe4 Takých odkazov tu môžem dať kopu, sám nie som odborník mám iba prehlad o tom čo kto kedy napísal ku klimatickej zmene. Vlastnú teóriu nemám. Veľa času trávim v prírode a na vlastné oči pozorujem zmeny či katastrofy pripisované GO.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.3.2020 15:11 Reaguje na Vladimir Mertan
Je dobře, že aspoň změny způsobené GO zažíváte na vlastní oči. Já jsem spíše ve stavu, kdy do přírody jen letmo nakouknu (hodiny týdně oproti desítkám hod. dříve), zato hodně času trávím na kanálech. A tam je tolik přesvědčivých důkazů... Např. šel dokument, jak funguje mamutovinový průmysl. Kly vystupují z rozmrzlé půdy Sibiře na spoustě míst, jejich hledání se věnují desítky, možná až stovky lidí. Posílají to hlavně do Číny a je komické naslouchat, jak jsou soudruzi nespokojení s množstvím (dodávka deseti tun) a popohánějí hledače k většímu úsilí. Je potom jasné, kdo je hlavní odběratel slonoviny.

P. Pokorného také rád čtu, přírodní gigavlnky vnímám podobně jako on, tj. nemedializovaný zdroj oteplení. A nemám důvod nevěřit ani vlivu skleníkáčů, dnes ta aparatura je tak jemná, že zaznamená doslova každý p*d. Proto výstupy IPCC nevnímám a priori kriticky, drobné odchylky či nesrovnalosti se vykytnout mohou, ale ta nosná předpověď vychází až mrazivě přesně, dokonce nad očekávání dříve. A pokud toto někdo shazuje a neuznává, tak to asi pochopit nechce.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.3.2020 18:51 Reaguje na Karel Zvářal
https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/98532/petr-pokorny-debata-o-oteplovani-pripomina-stredoveke-bicovani-flagelantu-za-hrichy-lidstva.html Treba dať pozor, oni sú tí Pokorný dvaja, jeden sa volá Petr a je paleoekológ a druhý sa volá Jan a je biolog https://www.lidovky.cz/domov/biolog-pokorny-vetsina-starych-civilizaci-vyschla-meli-bychom-se-podivat-na-to-proc.A190426_220457_ln_domov_vag
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

19.3.2020 20:24 Reaguje na Vladimir Mertan
Přednášky Petr Pokorného jsou taková relativizační cvičení. A on to ani nijak nepopírá.
V té poslední přednášce pro pátečníky nejen, že uvedl hned několik, řekněme nepravd. A mj. sám uznal, že teplé periody holocénu měly pravděpodobně spíše lokální charakter. A že třeba středověké klimatické optimum se událo i v Americe, ovšem trochu jindy..
Odpovědět
va

vaber

20.3.2020 09:04 Reaguje na Petr Dvořák
skoro to vypadá, že o teplotních cyklech si každý říká co se mu líbí a jak chce být slavný,důkazy o cyklach jsou jen velmi nepřímé a zpochybnitelné
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

20.3.2020 10:05 Reaguje na vaber
Jistě je to složité, ale pan Pokorný dokáže zpochybnit i sám sebe několikrát během dvouhodinové přednášky. Na jednu stranu to je sympatické, na druhou stranu nechápu, proč se do podobných polemik vůbec pouští. Stranou nechávám některá opravdu chybná tvrzení, která uvádí. Už jsme to pitvali s p. Mertanem opakovaně.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.3.2020 09:13
O pár odstavců výše se do mě opřel p. Hanzl s tím, že zesměšňuji předsedkyni EK ,ctihodnou Ursulu von Leyen i celou EU a sám nic nenabízím, jenom kritizuji.
Proto mi velkou radost udělaly dnešní periodika ,jmenovitě MF Dnes i Právo a dotyčnému doporučuji,aby si je přečetl.

MF ironicky napsala k nečinnosti EK v době pandemie:" Poblahopřejme Němcům,že v době, kdy Leyenová byla jejich ministryní obrany ,země nečelila žádné válečné hrozbě."

Právo pak šlo ještě dál a na str.6 a 17 ústy Petra Druláka, politika a bývalého diplomata, rozcupovalo impotentní postoje EK k různým krizím (finanční,migrační a epidemiologické) včetně bruselského
klimaalarmismu lidově řečeno "na hadr".
Článek nese název "Dnešní Evropa:toxický mix slabosti a nezodpovědnosti."
Zcela výstižně autor uvedl: " V Evropě pak končíme u špatných rozhodnutí a pokřivené optiky strategických priorit... Chceme utratit obrovské prostředky s pochybným cílem udržet globální klimatickou stabilitu ,z ní se však v posledních letech stalo základní lidské právo ,které však spíše zakrývá devastaci přírody moderním kapitalismem."
Svoji hodnocení poté akcentuje tvrzením : " Mix technokratického a apokalyptického jazyka vyvolává v lidech strach a umožňuje masovou podporu ...globalizaci. Posiluje kořistnický řád liberálního kapitalismu k přírodě a otevírá investiční příležitosti v oblasti OZE a "zelených" technologií . Symbolickým potvrzením této konverze globální politické elity k zelenému náboženství bylo srdečné přijetí Grety Thunbergové v Davosu....Klimatický aktivismus se vládnoucí oligarchii více než hodí neboť aktivisté jim slouží jako užiteční idioti".
Jako alternativu pak nabízí spojení patriotismu a sociální spravedlnosti, kde mimo člověka má i Příroda svá práva a legitimní potřebu sebeobnovy.

Naprosto excelentní hodnocení současného stavu nejen EU, ale i celé společnosti z pohledu životního prostředí.


/Petr Drulák je český politolog, v letech 2004 až 2013 ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, v letech 2014 až 2015 první náměstek ministra zahraničních věcí ČR, v letech 2017 až 2019 velvyslanec ČR ve Francii./
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 09:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
Samozřejmě pane Vinklere, EU nic nedělá a je impotentní, potřeba fest kritizovat.
Pokud by skutečně něco dělala, nastane mohutný jekot o "diktátu z Bruseli", "utahování šroubů", "eurosajuzu" a podobné blbosti!! A především od těch samých autorů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 09:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
MF i Právo jsou hrabišova média, že?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.3.2020 09:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Vezmu to z čisté vody najednou.

EK nejenže nic nedělá, ale vysloveně škodí.

MF spadá do Babišova impéria, Právo však nikoli. Současným šéfredaktorem Práva je stále Zdeněk Porybný (který je tak nejdéle „sloužícím“ šéfredaktorem ze všech polistopadových tištěných masmédií vůbec) a vlastní 59% , dále Ivo Lukačevič,zakladatel portálu Seznam.cz.
Z tohoto pohledu skutečně české noviny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2020 10:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pojem "škodí" je čistě úhel pohledu. Vy máte ten ruský a z tohoto EU vždycky VŠECHNO udělá špatně, i když neuělá nic.
Zkoušel jste se někdy zamyslet nad tím, jaké výhody nám členství v EU poskytuje?
Zkoušel jste se někdy zamyslet nad tím, co by se stalo, kdybychom z EU vystoupili?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.3.2020 11:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, začínáte se podobat starověkému monarchovi,který nechal zbičovat moře, když se v bouři potopily jeho koráby.

Ruský pohled na věc nemám. I veliký Vladimír Vladimirovič Putin podlehl dojmu, že bez něho to nejde a zařídil si ,aby se z něho stal doživotní gosudar. Tudy cesta nevede, přestože se skutečně zasloužil o to, aby Rusko bylo tam,kde dnes je.

Výhody z členství v EU jsou a já je také nezpochybňuji.
Z EU de facto vystoupit nemůžeme,protože bychom se nedoplatili.
Což mi však nebrání seznámit vás a jiné s tím, že EU je ve vleku zejména finanční oligarchie a spoustu zejména mladých lidí dokázala oblafnout kecy jak napravíme klima. viz článek výše od prof. Druláka.

Zkuste se prosím seznámit s hnutím Práva přírody a jejich názory.
" Práva přírody jsou uznáním a ctí, že příroda má práva. Je to uznání, že naše ekosystémy - včetně stromů, oceánů, zvířat, hor - mají práva stejně jako práva lidských bytostí.Je to holistické uznání, že veškerý život, všechny ekosystémy na naší planetě jsou hluboce propojeny.
Dostupné zde : https://therightsofnature.org/what-is-rights-of-nature/

To je cesta o které mluvím jako o cestě správné, která však s EGD , Evropskou komisí a různými Gretami a Ulrikami nemá zbla společného.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.3.2020 08:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jéžišmarjá, kde jsem chtěl "bičovat moře"?? Váš způsob myšlení nechápu, proč máte pořád nutkání někomu přidělovat zcela nesmyslné myšlenkové pochody?
Co si předstvujete pod pojmem že bychom se "nedoplatili"? My Eu něco dlužíme?
Ale opakuji: samozřejmě Práva přírody atd. atd. atd. atd. jsou správné. Jenže to je zase prohlášení, názor, deklarace, prostě řeči řeči a zase řeči, kdežto green deal je ČIN!!
Prostě do tehdy a do tehdy snížíme emise CO2 o tolik a tolik, kdo s tím má problém, tomu finančně pomůžeme.
Tohle je NAD VŠECHNY PROKLAMACE a teoretické kecy, ze kterých NIKDO NIKDY NIC NESPLNIL.
Já samozřejmě uznávám teorii jako úplný základ každého řešení. Ale teorií máme něurékom, jenom chybí činy.
A já jiný čin než green deal prostě nikde nevidím.
Americké ekonomické postupy jdou taky správným směrem, ale v zaprděném čecháčkistánu fungovat nemůžou.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.3.2020 09:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Je vidět, že žijete ve vlastním vyfabulovaném světě.
EU dává SVÝM členům z rozpočtu nemalé částky. Za dobu členství ČR jsme inkasovali jako příjemci čistých cca 800 mld Kč (rozpočet ČR 2019 cca 1,2 bil. Kč)
Snad si nemyslíte,že to byl dar. :-)

EGD , ten váš velkolepý čin, je slepá cesta. To není doloženo kecy, ale výpočty.
Jsou to prachy pro další kořistnickou kapitalistickou expanzi, a to na úkor životního prostředí. Což jak vidět zjevně nechápete a bohužel ani chápat nechcete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.3.2020 19:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Skutečně nechápu. To máte pocit, že kdybychom vystoupili z EU, budeme těch 800 mld. vracet? To je přece úplná pitomost, na základě čeho?
Ta podpora je skurečně dar, je to něco jako Marshallův plán, protože Západ ví, že stabilizovaný a bohatý Východ je pro něj výhodný, dobře se s ním kšeftuje.
Tohle skutečně v ruském uvažování neexistuje.
Neskutečně špinavou a podraznickou demagogií nám byl nakecán opak a proto to celé hyenizujeme a kydáme na to špínu. Pokud bychom ty peníze využili na to, na co byly určeny, jsme na úrovni možná Rakouska.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.3.2020 19:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jak je teda možné, že emise nejen CO2 jde v EU výrazně dolů?
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist