https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vojenska-opevneni-na-ukrajine-a-jejich-vliv-na-zivotni-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vojenská opevnění na Ukrajině a jejich vliv na životní prostředí

11.2.2024 06:10 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Jedním z nejrozšířenějších důsledků vojenských zásahů do přírodní krajiny je výstavba opevnění. Už jsme psali, že důsledky výstavby zdí a plotů podél státních hranic (zde, zde a zde) vytvářejí překážky v pohybu suchozemských živočichů a vedou k vysoké úmrtnosti a narušení životních cyklů. Mnohem větší škody na životním prostředí však způsobují zákopy a bunkry, jejichž výstavba se rozrostla do obrovských rozměrů, protože ruská válka na Ukrajině postupně přerůstá v zákopovou válku. Tento článek se bude zabývat vlivem podzemních úkrytů na životní prostředí: zákopů, bunkrů a dalších opevnění.
 
Autor tohoto textu chápe logiku nejvyššího vedení Ukrajiny včetně samotného prezidenta Volodymyra Zelenského v posilování obranné linie Ukrajiny. V konečném důsledku je zastavení agrese proti Ukrajině jediným prostředkem k ukončení tohoto ničení životního prostředí. Stejně jako v případě jakýchkoli jiných důsledků této války mezinárodní právo uvádí, že výstavba obranných struktur ukrajinskými vojsky je vynuceným opatřením a veškeré důsledky jsou výhradně vinou agresora. Doufáme, že po skončení válečných akcí pomůže tento článek Ukrajině posoudit důsledky výstavby opevnění a vypracovat racionální plán obnovy poškozených území.

Vojenská opevnění v chráněných oblastech Ukrajiny.
Vojenská opevnění v chráněných oblastech Ukrajiny.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Valeria Kolodezhna / UWEC

Ruská opevnění výrazně změnila ukrajinskou krajinu

Přestože v posledních dvou letech byla na Ukrajině vybudována řada obranných opevnění, hovoříme především o zákopech a dalších podzemních úkrytech (bunkrech) používaných ruskou armádou.

Tento přístup má několik důvodů. Analýza je nezbytná pro posouzení důsledků nepovolených inženýrských aktivit Ruska na území Ukrajiny, které mají za následek zhoršení životního prostředí na Ukrajině. Neexistují žádné veřejně dostupné statistické ani kartografické informace o opevněních na ukrajinské straně fronty. Analýza satelitních dat ukazuje, že objem ruských opevnění výrazně převyšuje ukrajinská.

Dlouhodobé přípravy Ruska na útok na Ukrajinu zahrnovaly podrobné plány výstavby opevnění, které vyžadovaly použití velkého množství techniky a specializovaných armádních ženijních jednotek. Během téměř dvou let války došlo ke změnám na frontové linii tak, že z dočasného obsazení byly osvobozeny především oblasti bez opevnění. Oblast, kterou v současné době dočasně okupují Rusové, je prostoupena nejvýznamnější linií opevnění, jaká kdy byla na ukrajinském území vybudována. Kromě toho mohou rozsáhlá minová pole obklopující oblasti poškozené výstavbou zákopů zůstat na místě ještě mnoho desetiletí po skončení války.

Využití dat z otevřených zdrojů ke studiu opevnění

Analytici z otevřených zdrojů (OSINT), kteří spolupracují s ukrajinským projektem DeepState, jehož cílem je mapovat a dokumentovat vojenské operace během ruské invaze na Ukrajinu v reálném čase, jako první připravili kvantitativní hodnocení ruských opevnění na Ukrajině.

Podle údajů zveřejněných společností DeepState bylo ke konci roku 2023 na ruské straně frontové linie zdokumentováno více než 6 000 kilometrů opevnění, informace o nich jsou veřejně dostupné na webových stránkách.

Mapa opevnění a zákopů.
Mapa opevnění a zákopů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DeepState

Po analýze satelitních snímků analytici OSINT vypočítali plochu ruských vojenských opevnění na Ukrajině a rozdělili je podle typu.

Nejvíce opevněných oblastí je v Záporožské oblasti - 1 869 km (délka opevnění v rámci oblasti) a v Doněcké oblasti - 1 865 km, kde se již více než půl roku soustřeďuje největší počet vojenských střetů. Luhanská oblast má rovněž opevnění v délce 1 140 km. V Chersonské oblasti bylo identifikováno 886 km opevnění, především podél řeky Dněpr a táhnoucí se od Nové Kachovky po Heroysky. Ruská vojska rovněž zpevnila přístupy ke Krymskému průlivu. Na samotném Krymu bylo vykopáno „jen“ 265 km opevnění.

Výkopové práce částečně poškodily 46 chráněných oblastí, včetně biosférické rezervace Askania-Nova a Azovského národního parku.

Mapa opevnění a zákopů.
Mapa opevnění a zákopů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DeepState

Mnoho opevnění bylo plánováno na dálku a chyběly podrobné informace o terénu. V důsledku toho jsou některé zákopy v současnosti zaplaveny vodou a bez odvodnění jsou nepoužitelné. Kromě toho byla celá obranná linie vybudovaná ruskými ozbrojenými silami podél levého břehu Dněpru zcela zničena, když byla 6. června 2023 vyhozena do povětří hráz vodní elektrárny Kachovka.

Je také důležité poznamenat, že ruská armáda se snaží některá opevnění skrýt zcela pod zemí. Nebýt dynamické analýzy provedené specialisty DeepState, mohli bychom se domnívat, že byla jednoduše zasypána; na podzim už na nich rostla tráva.

Co znamená budování opevnění pro životní prostředí a klima?

Vedle výbuchů munice, požárů a manévrů těžké techniky je výstavba opevnění jedním z hlavních faktorů negativně ovlivňujících krajinu. Pro půdu je vojenská instalace opevnění pravděpodobně druhým nejhorším vlivem, hnedo explozích munice. Na mnoha místech působí oba vlivy společně, což dále zhoršuje důsledky pro životní prostředí.

Výbuchy munice ovlivňují své okolí chemickými vlivy. Výstavba opevnění zpravidla způsobuje pouze fyzické změny v krajině. Přesto je provázejí další negativní důsledky pro životní prostředí, například znečištění odpadem a porušení hygienických předpisů.

Zároveň je výstavba opevnění významná a často destruktivní pro flóru a faunu. V kombinaci s ničením vegetace, narušováním svrchní vrstvy půdy, narušováním hydrologické rovnováhy podzemních vod, snižováním přirozené vlhkosti a desertifikací mají nejcitelnější dopady na volně žijící živočichy. V tomto výčtu chybí chemické znečištění, které je však obvykle důležitější z hlediska ekonomického a lidského využívání půdy a má menší důsledky pro volně žijící živočichy.

Při výstavbě obranných objektů v podzemí i nad zemí (zákopy, okopy, bunkry, tunely, sklady pohonných hmot, maziv a materiálu) dochází k promíchávání půdních vrstev a ničení půdní struktury. Tyto faktory jsou hlavními příčinami eroze a destrukce půdy.

Krajina kolem výkopů zaneřáděná odpadky. Dochází k převrstvení zeminy a spodní profily se dostávají na povrch.
Krajina kolem výkopů zaneřáděná odpadky. Dochází k převrstvení zeminy a spodní profily se dostávají na povrch.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | А. Veresenko / UWEC

Tenká úrodná vrstva svrchní půdy se rozpadá, odhaluje spodní vrstvy a rozptyluje je po okolí. Vítr, srážky a změny teplot dále rozptylují vrstvy půdy (písek, spraše atd.). Vegetace je následně potlačena na velké ploše a svrchní půdy jsou pohřbeny pod nadložními horninami a spodními půdami. Z hlediska tvorby půdy lze tento proces snadno popsat jako desertifikaci. V současných podmínkách jsou tyto negativní faktory ještě umocněny častějším výskytem sucha a dalších extrémních jevů způsobených globální změnou klimatu.

Při výstavbě opevnění se ne vždy bere v úvahu hladina podzemní vody. V důsledku toho některá opevnění narušují hydrologický režim a způsobují výstup vody na povrch, zamokření oblastí a zvýšení zasolení půdy.

Na povrch se může dostat i voda z hlubokých slaných akviferů, která se šíří za bezprostřední hranice obranných staveb.

A konečně, všechna opevnění nevyhnutelně přitahují soustředěné dělostřelecké útoky.

Všechny tyto faktory narušují půdní procesy na mnohem větších plochách, kde může kromě jiných změn docházet k sesuvům půdy a zaplavování. Zóna vlivu jednoho zákopu, příkopu nebo bunkru se pohybuje od 20 do 100 metrů i více. Plochy s narušenou nebo zničenou půdou, kde dochází k aktivním erozním procesům způsobeným výstavbou vojenských příkopů, se mohou pohybovat od 800 do 1 000 km2.

Toto množství je srovnatelné s velikostí vypuštěného dna bývalé vodní nádrže Kachovka.

Další hrozbou zjištěnou během expedic v roce 2022 do osvobozeného národního parku Kamjanská seč (Kam'yansʹka Sich) v Chersonské oblasti bylo využívání vzácné rostlinné vegetace ruskými vojáky k maskování bojových pozic. Domníváme se, že nejde o záměrné ničení vzácných druhů, ale spíše o to, že ruští vojáci vysekávají drny obsahující několik druhů pýru a dalších stepních rostlin k maskování bunkrů. Národní park byl vytvořen právě na ochranu těchto druhů.

Využití vzácných druhů rostlin (dva druhy pýru) k maskování ruských bunkrů v národním parku Kamjanska Sič, 2023.
Využití vzácných druhů rostlin (dva druhy pýru) k maskování ruských bunkrů v národním parku Kamjanska Sič, 2023.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | I. Moisienko / UWEC

Bunkry: hřbitovy pro velké stromy

Většina bunkrů budovaných pro dlouhodobé použití je vyztužena kmeny stromů, což vede ke spotřebě velkého množství vysoce hodnotného dřeva. Obvykle se staví z různých druhů borovic, které jsou ceněny pro své nejrovnější kmeny a málo větví.

Stěny zákopu jsou obloženy kmeny stromů a vrchol je pokryt třívrstvou střechou, která je rovněž vyrobena z kmenů. Předpokládá se, že taková konstrukce vydrží zásah projektilem ráže 152-155 mm. K vybudování opevněného bunkru pro 5-10 osob je zapotřebí 20-50 kmenů stromů.

Nekonečné změny na frontové linii a poškození ostřelováním znamenají, že je třeba neustále budovat další a další nová opevnění.

Všechny borové lesy na území dočasně obsazeném ruskými vojsky jsou uměle vysázené a mají malou rozlohu. Vzhledem k měnícímu se klimatu zde již pravděpodobně nebude možné rychle vypěstovat nové jehličnaté lesy. V důsledku toho výstavba opevnění s využitím dřeva na ruské straně fronty v podstatě představuje přímé zničení posledních (sice umělých) lesů v ukrajinské stepní zóně, lesů s obrovským ekologickým významem.

Téměř všechny takové lesy se nacházejí v přírodních rezervacích, národních parcích a dalších chráněných oblastech a některé z nich existují již více než 100-120 let. Týká se to zejména národních parků Beloberežská Svjatoslava, Svaté Hory a Siverský Doněck, Černomořské biosférické rezervace a nejméně 50 dalších přírodních rezervací. Jinými slovy, jakákoli těžba v těchto lesích je nepřípustná.

Život v bunkrech vyžaduje kromě využívání stromů ke stavbě také stálý přísun palivového dřeva na topení a vaření, což vytváří další tlak na ekosystém.

Pokud jde o ukrajinskou armádu, při stavbě opevnění se ze zákona používá pouze legálně vytěžené dřevo získané s povolením v ukrajinských lesích, kde obnovu lesa nekomplikují klimatické podmínky. Ukrajina dokonce zavedla zvláštní postup pro dodávky dřeva pro obranné účely.

I taková „výběrová“ těžba má vliv na přírodu.

Hladké kmeny borovic se používají pro inženýrské bunkry. To znamená, že pro stavbu opevnění se těží pouze nejvhodnější stromy - jedná se o formu výběrové těžby.

Doposud se nepodařilo najít důkazy o tom, že by na ukrajinské straně docházelo rozsáhlému kácení. Je známo několik výjimek v Oleškovském lesním podniku v Chersonské oblasti (zahraniční média se mylně domnívala, že jde o důkaz vývozu dřeva z Ukrajiny do Ruska, a ukrajinská média následně tento omyl svých zahraničních kolegů hojně přetiskovala).

Většina této těžby dřeva výběrová, pro borové porosty v ukrajinské stepní oblasti to přesto není dobrá zpráva. Borovice mají mělký kořenový systém a takové lesy se udrží jen díky hustým korunám, které šetří vláhu a udržují nízké teploty. Těžba jednotlivých stromů vystavuje kořeny ostatních stromů slunečním paprskům, což rychle vysušuje půdu a způsobuje další vysušení těchto lesů. V příštích letech můžeme očekávat rozsáhlé vyprahnutí borových porostů poškozených těžbou dřeva a výbuchy munice.

Vnitřek bunkru.
Vnitřek bunkru.

Další nebezpečí pro lesy podél frontové linie

Stejně tak existují problémy pro stromy rostoucí v oblastech se zákopy a bunkry.

Za prvé, lesy a ochranné pásy se používají jako přirozené maskování bojových pozic. Pro stromy to znamená, že se jejich přesné umístění nevyhnutelně stane aktivní zónou konfliktu. Videozáznamy z frontové linie ukazují, že většina stromů v těchto oblastech nemá kvůli explozím žádné větve.

Za druhé, všechny tyto skryté pozice jsou umístěny pod úrovní terénu, a proto je na ně špatně vidět. Vojáci často takové stromy (a zejména krycí pásy) cíleně ničí, aby si zajistili lepší výhled kolem svých pozic.

Ekologická stopa života v zákopech

Dalším problémem, který stojí za zmínku, je znečištění vznikající při výstavbě a každodenním životě v obranných objektech.

Vojáci žijící po celé měsíce v opevněných oblastech odhazují veškeré odpady svého každodenního života do bezprostřední blízkosti bunkrů a zákopů: odpadky, výkaly a případně i společné hroby.

Když vojáci ustupují či postupují, zanechávají po sobě krajinu posetou odpadky. Ve válečných podmínkách jsou předměty k zajištění života (od potravin až po lůžkoviny) dodávány podpůrnými jednotkami a většinou jsou na jedno použití.

Veškeré obaly, včetně obalů munice používané v boji v neuvěřitelně velkém množství, jsou rovněž na jedno použití.

Poškozené zákopy a bunkry spolu se zbývajícími předměty denní potřeby jsou dále ničeny deštěm a sněhem a jsou opuštěny, když se znovu vykreslí frontová linie.

V důsledku toho za sebou každý voják zanechává podstatně větší ekologickou stopu než průměrný člověk žijící ve svém vlastním domě, kde se spotřebovává méně přebytečného materiálu a kde lze všechny druhy odpadu zlikvidovat nebo recyklovat.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Volně žijící zvířata v zákopech

Výstavbou opevnění nejvíce trpí drobní suchozemští živočichové, ať už jde o hmyz a jiné nelétavé členovce, nebo obratlovce - plazy, obojživelníky a savce.

Příkopy se stávají pastí pro většinu živočichů, kteří mají tu smůlu, že do nich spadnou. Teoreticky by zvířata mohla vylézt sama. Pokud jsou však v zákopech přítomni vojáci, je pro mnoho živočichů důsledkem rychlá smrt.

Představte si například situaci, kdy do zákopu spadne had nebo hlodavec, kterých se mnoho lidí často bojí. Vojáci takové zvíře raději zabijí, než aby ho opatrně chytili a pustili. Během aktivních bojů navíc nemusí být příležitost k humánnímu přístupu.

Pro mnoho druhů zvířat se tato hrozba stává zcela naléhavou, protože opevnění se táhne v délce více než 800 kilometrů přes celou frontovou linii na východě i jihu Ukrajiny.

Pokud jde o migraci zvířat, linie obranných opevnění pravděpodobně nebude mít významný dopad; v této části naší planety pozemní živočichové nepodnikají významné sezónní migrace. Nicméně místní pohyby volně žijících živočichů včetně rozptylu dospívajících jedinců, přesuny predátorů při hledání kořisti a především útěky zvířat před výbuchy, střelbou a dalšími událostmi vedou k četným případům, kdy zvířata skončí v zákopech.

Mezi živočichy, kteří uvízli ve vojenských opevněních, patří mnoho vzácných druhů endemických savců, jako je myšivka Nordmannova, tarbík emurančík a slepec písečný. Pracovní skupina UWEC se již dříve zabývala důsledky povodně v nádrži Kachovka pro volně žijící živočichy. Tyto druhy žijí právě v místech, kde byla podél levého břehu Dněpru vybudována obranná linie ruských vojsk.

Pokud jde o plazy, naprostá většina všech druhů hadů a ještěrů žijících v bojové zóně a na dočasně okupovaných územích je zapsána v Červené knize a jsou vlastně endemity této zóny na území Ukrajiny.

Dnes lze na internetu nalézt mnoho příběhů vyprávějících jak o záchraně zvířat vojáky ze zákopů, tak o brutálním zabíjení zvířat a případech neuvěřitelného sadismu.

A konečně, když opevnění postrádající promyšlenou drenáž zaplaví spodní voda, šance na záchranu volně žijících zvířat se ještě více snižují.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Rekultivace a obnova půdy

Po skončení války bude odstranění opevnění jedním z nejtěžších úkolů při obnově přírody na Ukrajině. Jak jsme se zmínili výše, oblasti, kde dochází k aktivní erozi půdy, jsou mnohem větší než samotná opevnění. Jakýkoli přístup k obnově musí být komplexní.

Jak by se měly obnovovat oblasti poškozené opevněním? Umělé změny reliéfu těchto oblastí by samozřejmě měly být vyrovnány zasypáním příkopů. O přesných metodách takových prací by se mělo rozhodnout až po skončení války, kdy bude konečně jasný celý rozsah a šíře poškození půdy. Půdoznalství nám však říká, že samotná obnova reliéfu erozi půdy nezastaví.

Obnova ochranných lesů poškozených plošným umisťováním opevnění v nich bude nejnaléhavější složkou budoucí obnovy přírody na Ukrajině. V podstatě naprostá většina ochranných lesů v nejsušších krajinných oblastech země byla zničena nebo poškozena během ruské invaze. Tato míra zničení vedla k aktivním procesům dezertifikace. Ztráta každého lesního pásu urychluje větrnou erozi a dezertifikační procesy na stovkách hektarů a kumulativní účinky těchto ztrát výrazně urychlují dezertifikaci v celém regionu.

Prvních 18 měsíců plnohodnotné války vrátilo Ukrajinu v realizaci jejího „Národního plánu boje proti dezertifikaci“ o deset let zpět. Není známo, zda bude v současných klimatických podmínkách možné obnovit ztracené ochranné lesy.

Příroda nečeká na konec války. Stejně jako v případě bývalé nádrže Kachovka - nyní pokryté mladými vrbami a další vegetací - začíná obnova vegetace velmi rychle. Studium satelitních snímků ukazuje, že loni na jaře a v létě se téměř celá frontová linie zazelenala. Vegetace rychle zabírá místa, kde se neprovádí žádná zemědělská kultivace a nepoužívají se pesticidy.

Bohužel na rozdíl od dna Kachovské nádrže jsou opuštěná pole a zničené osady zpočátku z velké části zarostlé cizími invazními druhy. Navzdory svému úspěchu na obsazeném území invazní druhy nevytvářejí ani nepodporují stabilní rostlinná společenstva, ačkoli taková vegetace může být užitečná, pokud jde o boj proti větrem způsobené degradaci půdy. Obecně však růst invazních rostlin znamená ztrátu biologické rozmanitosti.

Je důležité začít studovat, jaká rostlinná společenstva rostou v místech s opuštěným opevněním. Různé typy opevnění v různých krajinách vytvářejí různé geomorfologické podmínky (mikroreliéf, vlhkostní režim, substrát), následně částečně kolonizované vegetací. Ve většině případů budou těmito „kolonizátory“ invazní druhy. Prozkoumání těchto oblastí usnadňuje stanovení priorit při obnově, včetně podpory samovolné obnovy.

Nejdřív odminovat, pak rekultivovat.
Nejdřív odminovat, pak rekultivovat.

Prvním opatřením pro obnovu zeleně na Ukrajině ve frontových oblastech by mělo být odminování. Brzy poté musí začít rekultivace. Obnova zahrnuje:

  • identifikaci minimálně kontaminovaných oblastí, které mohou být nakonec opět hospodářsky využívány;
  • okamžitou obnovu ekosystémů trvalých travin ve všech poškozených oblastech, kde dochází k erozi půdy. Pouze tyto ekosystémy jsou schopny rychle zacelit erozní ohniska a zastavit ztrátu půdní vlhkosti a
  • Obnova ochranných pásů, odstranění invazních rostlin, fytoremediace.

Při znalosti rozsahu používání munice se může ukázat, že některé oblasti, které byly opevněny, by se v budoucnu mohly stát zónami obnovy přírody - ekonomickými "no-go" zónami. Tyto oblasti by však neměly být jednoduše ponechány samy sobě „k samovolné obnově“, ale spíše vyžadují zásah člověka, aby byla co nejrychleji obnovena stabilita ekosystému. Obnova bývalých opevněných zón snižuje dopady na klima a zabraňuje dezertifikaci celého jihovýchodního regionu Ukrajiny.


reklama

 
Další informace |
Článek je převzatý z webu Ukraine War Environmental Consequences Work Group. Překlad DeepL, úprava redakce.
foto - Vasyljuk Oleksij
Oleksij Vasyljuk
Autor je je ukrajinský ekolog specializující se na chráněné oblasti a ochranu biologické rozmanitosti. Je vedoucí Ukrajinské skupiny pro ochranu přírody.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (27)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jindřich Štěpánek

11.2.2024 09:11
Vidíte a přesto někteří tupí politici Evropy se bojí proti ruským postnacistům zasáhnout.
Odpovědět

Radek Čuda

12.2.2024 11:36 Reaguje na Jindřich Štěpánek
A jak si takový zásah konkrétně představujte?
Odpovědět
PE

Petr Elias

6.3.2024 15:59 Reaguje na Jindřich Štěpánek
Trochu se pletete. I když vezmu v potaz, že russko je země s největší komunitou neonacistů, tak russko je fašistický stát (i když místní russáci budou prskat). Kult silného vůdce, stát nadevše, vyvolený nadřazený národ, potlačená opozice, potlačení individualismu, atd. atd.
Odpovědět
JB

Jan Bednář

11.2.2024 12:03

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

11.2.2024 20:00 Reaguje na Jan Bednář
To by mne zajimalo, podle jakych pravidel smazal ekolist Vas prispevek, me pripadal decentnejsi nez ten nad Vami
Odpovědět
JB

Jan Bednář

11.2.2024 20:48 Reaguje na Miloš Zahradník

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

11.2.2024 13:09
Ten pan ma starosti ponekud predcasne a odtazite. Podle fotografie soudim navic, ze je ve veku kdy je primo ohrozen povolanim do armady...

Příkopy se stávají pastí pro většinu živočichů, kteří mají tu smůlu, že do nich spadnou. Teoreticky by zvířata mohla vylézt sama. Pokud jsou však v zákopech přítomni vojáci, je pro mnoho živočichů důsledkem rychlá smrt.
Představte si například situaci, kdy do zákopu spadne had nebo hlodavec, kterých se mnoho lidí často bojí. Vojáci takové zvíře raději zabijí, než aby ho opatrně chytili a pustili. Během aktivních bojů navíc nemusí být příležitost k humánnímu přístupu.
Odpovědět
MM

Milan Milan

11.2.2024 14:14
je dobře že o tom píše, nestrkejme hlavu do písku. I evropa je zdroji znečištění z válčící ukrajiny přímo ohrožena především zplodinami výbuchů a hoření všemožné munice, dokonce prý i s uchuzeným uranem, hořícím materiálem, plasty, rafinériemi ropných produktů, bojovou technikou atd. atd. A naši politici a ekolobisté? S hlavou v písku chytají CO blechy, vřeští o kvalitě ovzduší a řeší kotlíkové dotace.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.2.2024 17:24 Reaguje na Milan Milan
To je pravda, ale válka není střet ekologických gentlemanů. Luky a šípy koňmo už dneska na válečném poli nefrčí.
Odpovědět
MM

Milan Milan

11.2.2024 18:21 Reaguje na Jaroslav Řezáč
To jistě víme, ale je to prioritách. Víte, líbí se mi dojemná péče politiků a vedení EU o klima třeba za 50 let, a druhou stranou hu.by mluvit o nutnosti přípravit se na válku v evropě prý v horizontu max. několika málo let.. Evropa je teď jako takový novodobý Titanic. Sic se potápíme, ale ještě musíme donutit cestující vytřít kajuty.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.2.2024 21:29 Reaguje na Milan Milan
ano, Evropa tedy EU je čím dál méně zábavná, když se má něco potopit, tak se to potopí. Mezinárodní systém je nestabilní, je nutné se připravit na vše, mocenské systémy mohou uvadat.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.2.2024 18:37
Mým okolím prošla 2.sv. válka(Ostravská operace). Budovy se opravovaly
ještě pár let po válce, ale pole byla většinou do roka znovu oseta a zbylo
pouze pár zákopů po lesích. Některé jsou dodnes znatelné, ale přírodě nijak
nevadí. Nikdo dokonce ani nesanoval půdu znečištěnou ropnými látkami po
bombardování rafinérií a chemických provozů. Ono lidé měli hlavně starost,
jak po válce obnovit zemědělství a průmysl. Jak opravit rozbité domy a jak
obnovit stavy dobytka snězeného jak okupanty, tak i osvoboditeli. Už na
jaře našim pole oseli Vlasovci ovsem, který měli pro koně se kterými
sváželi mrtvé a raněné z fronty. Pšenice byla snězená a tak raději oves,
než aby pole zůstalo ladem. Lidé jim za to platili vejcemi a nakonec se
jedné noci vytratili a utíkali pryč před Rudou armádou, aby nebyli jako
zrádci zastřeleni. Vyprávěli, že když byli v německém zajetí, tak měli
dvě možnosti: buď umřít hlady a nebo se přidat k Vlasovcům. Domů se už
asi nikdy nevrátili, ale to už je věc jiná. Válečné následky není radmo
podceňovat, ale ani nemá smysl hysterčit. Víte kolik lodí bylo s palivem
a municí za války potopeno? Konala se nějaká superekologická katastrofa?
Kolik je dodnes v okolí rozbombardovaných rafinérií a nádraží v půdě
paliv a maziv? Když u nás v místě rozbité rafinérie budovali Kaufland,
tak půdu pod ním sanovali do osmimetrové hloubky a co okolí? Byla to jen
úlitba, protože zbytek zůstal nedotčen a je pokryt "rafinérským lesem"
(místní název náletového lesa na místě Američany rozbité rafinerie).
Nenabádám nesanovat tyto znečištěné půdy, ale prosím pouze s rozumem,
když nejsou peníze ani na opravu bytů a továren. Pokud by se vše mělo
na Ukrajině sanovat, tak to nikdy EU nezaplatí. Priority budou zcela
jiné, než sčítat ekologické škody a platit jejich odstranění.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

11.2.2024 20:08 Reaguje na Břetislav Machaček
Obcas se kouknu na zajimavy ukrajinsky web strana.ua pisi tam casto i o ekologickych tematech. Daleko nejpopularnejsim objektem je tam
okoli Cernobylu, viz clanek treba z predvcerejska
https://strana.today/news/457203-chernobylskij-zapovednik-pokazal-foto-lisy-.html Černobylská radiačně-ekologická biosférická rezervace zveřejnila fotografii lišky, jejíž kožich vypadá obzvláště jasně na pozadí bílého sněhu. Fotografie se objevila na Facebooku organizace. Navzdory skutečnosti, že liška má mnoho nepřátel (jako vlci nebo rysi), tento dravec se na zimu nekamufluje. Naopak, její srst se stává hustší, nadýchanější, a proto vypadá obzvláště šťavnatě červená. Jas dodává zrzce i kontrast s bílými skvrnami a tmavými ponožkami.

Mláďata mají měkkou a jemnou srst, jejich hřbet je šedý s načervenalým nádechem, hruď a břicho jsou bílé s šedým nádechem a tlapky a boky jsou nažloutlé.
Odpovědět
JB

Jan Bednář

11.2.2024 20:53 Reaguje na Miloš Zahradník
Ta prošla photoshopem ne?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

12.2.2024 06:46 Reaguje na Břetislav Machaček
Tam je ale rozdíl v tom, že když se podíváte na Ostravskou operaci, uvidíte, že nikde se nebojovalo déle než pár dnů. Tam proto rozhodně nebyl problém, uniklé palivo bylo jen na málo místech a moc ho nebylo, zplodiny z výbuchů a střepiny z granátů a z rozbité techniky bylo v průměru jenom málo. Plus navíc k tomu byla jiná doba, většina odpadků produkovaných vojáky obou stran byla přirozeného původu a když zůstala v přírodě, se dost rychle rozložila. A případné okopy a kryty udělali vojáci nebo jimi nahnaní lidi lopatami a rýči, proto nebyly moc hluboké a snadno byly zasypány
Na Ukrajině je dost věc jinak.
Na mnoha místech se nepřetržitě bojuje mnoho měsíců a znečištění z uniklých paliv a z výbuchů a střepinami tam bude mnohonásobně intenzívnější. Používají se materiály, které za druhé světové nebyly nebo jich bylo mnohem méně, plasty - takže prakticky nerozložitelné odpady, vysokohmotnostní penetrátory pancířů, takže zplodiny a střepiny uranu a wolframu, toxické látky ze zničených dronů a raket, baterek, vlastní elektroniky atd. Okopy jsou většinou stavěny dopředu těžkou mechanizací, tudíž jsou velmi hluboké, pevnůstky v okopech jsou hluboko pod zemí a používají se na ně průmyslové prefabrikáty, z betonu, oceli, plastu atd.
Přesto souhlasím s Vámi, že je třeba nepodléhat hysterii. mnoho věcí po válce vyřeší příroda po nějakém roce klidu.
Odpovědět
LB

Lukas B.

12.2.2024 14:44 Reaguje na Radim Polášek
přesně tak, voják polní lopatkou v potu tváře vykope málo jednotek kubíků (a nesmí mrznout nebo být příliš sucho), obyčejný stavební bagr (který je prakticky v každé vesnici) dělá za den kubíků mnoho stovek (když tupě valí rýhu metr žádná míra), natož pak nějaká ženijní "vyorávačka zákopů" (znalci vojenské techniky jistě upřesní správné označení).
Odpovědět
DP

Daniel Pospíšil

12.2.2024 16:41 Reaguje na Břetislav Machaček
řeší se to až v současnosti , třeba munice potopená záměrně po válce v mořích a oceánech a unikající ropa z nádrží potopených lodí na Baltu . Ale v celku máte pravdu , po válce bude na východě Ukrajiny něco mnohem horšího než u Verdunu ..
Odpovědět
JS

Jiří Spíšek

11.2.2024 21:39
Dobře si uvědomuji, kam dospěla současná technika, která nyní slouží při budování "moderních" vojenských opevnění a určitě jsou pravdou tvrzení v článku uvedená o jejich dopadech na ekologii. Situace ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí ze strany vojáků se ale nezměnila a byla určitě ve vypjatých situacích stejné ve všech válkách - jak v současných, tak i v II. sv. i v těch předchozích. Je to vždy o prioritách, které v té době převažují nad vším ostatním, jak to vnímají lidé. A tak nenabádám, ale jen připomínám, že bývalé střelnice, bunkry, vojenské újezdy a další, armádami zneužívaná území a budované objekty dnes patří k cenným a někdy i posledním útočištím pro mnohé živé organismy. A až to jednou na Ukrajině skončí i tam se tato situace zopakuje. Samozřejmě to nemění nic na skutečnosti, že i mě je upřímně líto současných chráněných území, která zde nyní jsou ničena a daleko lepší by bylo, kdyby se tak nedělo.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

12.2.2024 06:51 Reaguje na Jiří Spíšek
Vojenské újezdy, cvičiště atd je taky rozdíl, po většinu doby, kdy je armáda využívala, bylo životní prostředí v nich znečišťováno jen v míře dané vojenskými cvičeními. To znamená odpady se uklízely, velké úniky paliva se nějak likvidovaly, případné vraky se odstranily a palivo z nich se vyčerpalo. Přirozeně do míry dané šlendriánem své doby, takže leccos se neudělalo, ale jinak se tam rozdíl mezi mírem a válkou prostě projevil.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

12.2.2024 07:23
Hm, dokud tak bude trvat válka, tak o tom můžeme jenom teoreticky žvanit. Případně pokud ta území zůstanou Rusům, protože Russáci mají na takové věci své vlastní standarty výrazně odlišné od standartů civilizovaných zemí.
Já bych radil nepodléhat hysterii, většina znečištění a poškození během pár let klidu po válce příroda výrazně utlumí a zmenší. Podstata úspěchu bude v tom vytypovat bodová místa s takovým poškozením, na kterých to příroda nezvládne a tam s tím přírodě přednostně pomoct, aby se na takových místech poškození přírody dostalo na úroveň okolí. Ale já bych spíše radil to na takových místech nazývat změnou přírody než poškozením přírody, protože plošně bude to poškození realita, se kterou budou muset místní lidé žít. Ostatně na místech intenzívní průmyslové produkce a blízkém okolí je dnes často příroda, zejména půda dlouhodobě až trvale poškozena či změněna mnohem víc civilním průmyslovým působením a přesto tam trvale žijí lidé a nikdo po nich nepožaduje, aby se vystěhovali. Jen by měli dodržovat určitá pravidla.
Co se týká Ukrajiny a míst, kde byla dlouho válka, podle mne je třeba přijmout tezi, že válka svým intenzívním působením prostě mění krajinu. Podle mne na místech intenzívního a dlouhého válečného působení nemá smysl jít proti tomu a náročně krajinu upravovat do původního vźhledu a kvality. Naopak je třeba vzít změnu krajiny způsobenou válkou jako fakt a pouze krajinu podle toho upravovat. Například kde je krajina rozrytá zákopy a pevnůstkami, tak je nechat, pouze odstranit ty pasti pro zvířta, aby tam nehynula. Rýhy po zákopech by se třeba místně mohly klidně využít jako vodoteče. Kde jsou plochy intenzívně a dlouhodobě boji silně kontaminovány, tak ty plochy nechat, mimo nějaké základní úpravy a základní odstranění kontaminace, jako klidové zóny a nechat je zarůst přírodními porosty. Kde jsou kontaminovány "přijatelně", tak tam vyčistit, aby se mohly lidmi využívat atd atd.
V přírodních rezervacích je třeba změny posoudit, jestli nebude lepší jen napravit menší akutní škody a ostatní prostě nechat přírodnímu vývoji.
Stejně to je jen akademická diskuze. Před jakýmkoliv běžným mírovým přístupem na tyto místa bude absolutně nezbytné krajinu odminovat, najít a odstranit nejen klasické miny, ale i komponenty a zbytky nevybuchlé munice. Pokud nemá Ukrajina na odminování vyvinutou nějakou převratnou metodu detekce nebo likvidace těch věcí, bude se jednat o velmi pomalý proces prováděný velkým množstvím kvalifikovaných ženistů po více desítek let. Spousta těch míst tak bude po mnoho let lidem uzavřená, takže tam bude působit pouze bezzásahová příroda, která si ty místa přetvoří podle sebe.
Odpovědět
MM

Milan Milan

12.2.2024 22:30
To je fajn,že některé příspěvky tak "zlehčují" devastaci části krajiny a přírody válečnými konflikty, dokonce ani neřeší ty tisíce tun škodlivých plynů, dýmů a toxinů v ovzduší (a nejen na UK). Jen pak nechápu, když je toto jako pro lidstvo v klidu, proč sezónně komínky kouřící ku prospěchu a zajištění zákl.potřeb lidstva vyvolávájí takové pomatení a obavy, prošpikované dojemnou péčí některých odborníků o veřejné zdraví, řeší se pro zelenou planetu nezbytné CO2, dokonce na úrovni OSN a EU a následně tzv.politická elita produkuje množství regulací, zákazů, dotací, pokut, vyhlášek a zákonů? Jak to nazvat? Pokrytectví, nebo nehorázná arogance moci?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.2.2024 09:14 Reaguje na Milan Milan
Já následky války na přírodu nezlehčuji, ale jen konstatuji, že za
války mají lidé jiný hodnotový žebříček a i po ní budou mít taky jinou starost, než ekologii. Vím jak to bylo u nás po válce, kdy
se starali lidé v prvé řadě aby měli co jíst, kde bydlet a čím si zatopit, ale to je a bude důležité v každé krizové situaci. Viděl
jsem kdysi bohatý Bělehrad za války na Balkáně, když z oken bytů
čouhaly kouřovody kamen a kdy káceli stromy v parcích, aby měli
doma teplo. V nouzi jdou bokem zákony i ekologie a totéž by bylo
i u nás a v západní Evropě. V nouzi by byly lidem jedno nějaké
emisní třídy kotlů a druh paliva v nich pálený. Totéž u aut. Jen
když jede a je jedno že kouří jako fabrika. Taktéž se lidé chovají
v chudých zemích, kde "skládkoví" lidé vybírají a třídí odpady,
topí plasty a vaří si na nich jídlo. Zdraví a ekologie jde stranou,
když na to lidé nemají. Tady na to zatím u většiny lidí je dost
prostředků a zbytek tu většinu nezajímá. Prostě se to zakáže a buď
si na to vezme ten chudý úvěr a nebo dostane pokutu. Pokud na to
nebude mít, tak přijde exekuce a pod mostem už ho za pálení plastů
nikdo trestat nebude. Není mu totiž co vzít na tu pokutu a zavřít
ho je vlastně dobrodiní, protože v base nezmrzne jako pod mostem. Zastávám názor, že je třeba staré lidi nechat dožít i se starými
kotli a nové nutit až budoucím majitelům. Zadlužit se v penzi není
často ani reálné, natož pak platit za ušlechtilá paliva. Znám pána,
kterého reklama zlákala na TP, nyní je jim doma zima, důchod jde
ze dvou třetin na energie a se strachem si přitápějí ve starém
znovu zprovozněném kotli, protože vzali dotaci a starý kotel měli
zlikvidovat. Nemít ale ten, tak buď už zmrzli a nebo dají za proud
důchod celý+ si budou muset půjčit. Jediné štěstí, že si pořídili
TP za hotové z úspor a nemusejí jako jiní splácet půjčku.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

13.2.2024 13:36 Reaguje na Břetislav Machaček
Přesně tak.1+++
Odpovědět
VM

Vaclav M.

16.2.2024 16:14 Reaguje na Břetislav Machaček
Souhlas. Ekologie a pece o prirodu je domenou bohatsich spolecnosti.
Odpovědět
VM

Vaclav M.

16.2.2024 14:52
Soude podle navstivenych bojist prvni a druhe svetove valky si priroda s tim rychle poradi. Tedy pokud nedojde ke zverstvum jako rozprasovani Agent Oringe. Je to videt i v Cernobylu, kde i vzasazenych oblastech se ukazuje bohatstvi fauny a flory a nepritomnost lidi a jejich zasahu to jen urychluje.
Odpovědět
JP

Jarda P

19.2.2024 14:21
Auitor opomnel skutecnost, ze ruSSka verbez vzdy vsude ukradne vse, co neni na retezu a ornou pudu bohuzel na retez uvazat nelze.

BTW, na UA lze patrne ocekavat i vznik "cervenych zon" po vzoru okoli Verdunu, kde je puda tak otravena chemikaliemi z vybusnin a tak prospikovana nevybuchlou munici, ze rekultivace a znovuvybudovani znicenych vesnic se ukazaly nerealnymi.

https://www.ukrainianworldcongress.org/stolen-ukrainian-black-soil-on-sale-in-russian-stores/
Odpovědět
PB

Petr Brok

20.2.2024 08:32
Někdy v polovině 60.let min.stol., když jsem byl ještě kluk, tak jsem často slýchal od dospěláků, že ve válce a v lásce je vše dovoleno. Dnes jsou na válku i lásku pravidla, která však agresoři stejně nedodržují. Ti, co je dodržují, tak jsou v nevýhodě a tím se prodlužuje konflikt. Síly nejsou vyrovnány.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist