https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-svoboda-uvedme-podporu-oze-do-souladu-s-ustavou-a-zakonem-obnovme-pravni-stat-a-usetreme-300-miliard-kc
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Svoboda: Uveďme podporu OZE do souladu s ústavou a zákonem, obnovme právní stát a ušetřeme 300 miliard Kč

21.1.2019
Nezákonná a protiústavní podpora OZE znamená, že veškeré peníze, které provozovatelé OZE dostávají a ještě by měli dostat nad rámec zákona, platí občané a firmy působící v ČR. Ilustrační snímek.
Nezákonná a protiústavní podpora OZE znamená, že veškeré peníze, které provozovatelé OZE dostávají a ještě by měli dostat nad rámec zákona, platí občané a firmy působící v ČR. Ilustrační snímek.
Vážení ústavní činitelé, vážené redakce, vážení kolegové,

v roce 2005 byl nenápadně položen základ dosud největšího "tunelu" – z hlediska finančního rozsahu i počtu postižených – v dějinách České republiky.

 

Bezprostředně po přijetí zákona č.180/2005 Sb. o obnovitelných zdrojích energie (OZE) vydal Energetický regulační úřad (ERÚ) prováděcí vyhlášku č. 475/2005 Sb., v níž změnil zákonem danou metodu výpočtu podpory výroby elektřiny z OZE. Tak ERÚ svévolně navýšil podporu již pro rok 2006 o přibližně 30 procent. Na nepřiměřenost podpory výroby elektřiny z OZE, která významně zatěžuje daňové poplatníky (ze státního rozpočtu se platí cca 25 miliard Kč ročně) i všechny spotřebitele elektřiny (navýšení ceny pro domácnosti je o téměř 600 Kč/MWh), je sice často poukazováno, důsledně se mlčí o faktu, že ERÚ nastavil podporu OZE jiným způsobem než stanovil zákon a tudíž postupoval v rozporu s Čl. 2/3 Ústavy České republiky i s Čl. 2/2 Listiny základních práv a svobod. Krátký popis a analýza případu je uvedena v Příloze 1, podrobnější, jinak pojatá verze, pak je v Příloze 2.

Nezákonná a protiústavní podpora OZE znamená, že veškeré peníze, které provozovatelé OZE dostávají a ještě by měli dostat nad rámec zákona, platí občané a firmy působící v ČR. Nezákonným nastavením podpory jsou občané a firmy státem vlastně soustavně okrádáni a výtěžek – celkem asi 300 miliard Kč – postupně přitéká do kapes soukromých subjektů. Tímto otevřeným dopisem chci na existující stav upozornit relevantní představitele státní moci a žádat o nápravu. Necítím se povolán posoudit, kdo se má řešení tak zásadního problému ujmout, jsem ovšem připraven být při řešení problému nápomocen. Kdyby ani toto plošné upozornění nevedlo k uvedení podpory OZE do souladu s ústavou a zákony, bylo by to, díky tomuto otevřenému dopisu, s vědomím čelných představitelů všech složek státní moci i vedení nejsledovanějších medií.

Situace

Pro pochopení situace je si třeba všimnout konfliktu zájmu v jejím pozadí. Na jedné straně jsou desítky velkých provozovatelů OZE, kteří by uvedením podpory do souladu se zákonem přišli dohromady o stovky miliard Kč, na druhé straně je deset milionů občanů, každý z nichž by v průměru nepřišel o 30 tisíc Kč. Velkému provozovateli OZE tak jde o zhruba milionkrát více peněz než průměrnému občanovi. Navíc provozovateli stačí pouze udržet existující stav, kdežto občané musejí vynutit změnu. Úředníci či volení zástupci mohou dělat nechápavé mrtvé brouky (proč by to měli řešit právě oni?), navíc jsou mnozí na udržení stávajícího stavu hmotně zainteresováni. Obrovskou překážkou může být i neochota přiznat chybu ERÚ, kvůli níž společnosti vznikly stamiliardové ztráty. Je pohodlnější vše popřít a nechat bezbranné občany platit. Ústava a listina základních lidských práv jsou sice na straně občanů, praxe je však v daném případě zatím jiná.

Policie

Nezákonností nastavení podpory OZE se již na podnět bývalé předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové zabýval Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR. Vyšetřování však bylo odloženo v podstatě jen na základě vysvětlení přizvaných osob, aniž byly řádně analyzovány relevantní právní předpisy. Usnesení policie tvoří Přílohu 3 a mé kritické vyjádření k Usnesení je v Příloze 4.

Retroaktivita

Často se argumentuje tím, že stát stávající podporu jednou slíbil, a kdyby slib nedodržel, vystaví se nebezpečí prohraných arbitráží. To by náklady na podporu OZE ještě navýšilo. Co je ale za zmíněný slib považováno a kdo jej dal? Je slibem zákon, kde je výše podpory jasně kvantifikována, nebo cenové rozhodnutí ERÚ napočítané v rozporu se zákonem? Domnívám se, že bude-li podpora striktně uvedena do souladu se zákonem o OZE, stát nemůže arbitráž prohrát! Zákonem daná výše podpory je i závazkem státu vůči občanům a ti musí zaplatit jen právě tolik, kolik stanovil zákon. Reálným nebezpečím je naopak vytvoření precedentu, kdy všechny složky státní moci vědomě a nečinně přihlíží plošnému institucionalizovanému okrádání občanů.

Je třeba důrazně varovat, že na Ministerstvu průmyslu a obchodu připravují novelu zákona č. 165/2012 Sb. za účelem snížit podporu výroby elektřiny z některých OZE a to zcela nedostatečně a jiným způsobem, než jejím striktním uvedením do souladu se zákonem č. 180/2005 Sb. Taková novela by měla retroaktivní účinek, zavdala by další důvody se státem se soudit a vznikla by i větší šance spor vyhrát. Navíc by měla být navýšena pravomoc úřadů eskalující korupční tlaky. Jakoby dosavadní kauzy solárních elektráren nebyly dostatečným poučením! Možnosti, jak problém řešit, jsou rozebrány v Příloze 5 a příklady výpočtu podpor podle zákona č. 180/2005 Sb. a jejich srovnání se skutečně nastavenou výší jsou uvedeny v Příloze 6.

Shrnutí

Shrnu nyní požadavky svého dopisu: V obecné rovině žádám upravit podporu výroby elektřiny z OZE tak, aby se její celková výše dostala do souladu s klíčovými ustanoveními § 6 odst. (1) písm. b zákona č. 180/2005 Sb. Tento požadavek souzní s ustanoveními § 54 platného zákona č. 165/2012 Sb. Po ústavních činitelích žádám, aby začali problém odpovědně řešit, po redakcích žádám zveřejnění otevřeného dopisu a umožnění věcné a konstruktivní diskuse o popsaném problému.

Precedentní zdůvodnění

Soudce Chalupa zdůvodnil dvouletý trest s odkladem na dva a půl roku pro Alenu Vitáskovou kvůli jmenování Renaty Vesecké do funkce místopředsedkyně ERÚ slovy:„Jedině tehdy, budou-li státní orgány dodržovat zákony, mohou požadovat po občanech, aby i oni zákony dodržovali.“ Státu žádná škoda nevznikla, ale Renata Vesecká neměla zákonem požadovanou kvalifikaci a její neoprávněný prospěch soudce odhadl na necelých 500 tisíc Kč. V případě OZE jde o částku milionkrát vyšší a nic se neděje!

Kauza podpory OZE zatím bohužel napovídá, že velké peníze zmohou více než ústava a zákon.


reklama

 
Další informace |

Adresáti otevřeného dopisu

Ústavní činitelé: Prezident České republiky, Předseda Vlády České republiky, Ministři Vlády České republiky, Předsedové obou komor Parlamentu České republiky, Poslanci, europoslanci a senátoři, Eurokomisařka, Nejvyšší státní zástupce, Vrchní státní zástupci, Členové Rady Energetického regulačního úřadu, Policejní prezident, Předseda Ústavního soudu České republiky, Soudci Ústavního soudu České republiky, Předseda Nejvyššího správního soudu České republiky, Předseda Nejvyššího soudu České republiky, Předseda Nejvyššího kontrolního úřadu, Ombudsmanka a zástupce ombudsmanky, Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů

Redakce: Česká tisková kancelář, Česká televize, Televize Nova, Televize Prima, Televize Seznam, Český rozhlas, Právo, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Mladá fronta dnes, Respekt, Britské listy, Deník Referendum, Listy, Ekolist, Neviditelný pes, Kulturní noviny, Literární noviny, Parlamentní listy, Sedmá generace, E15

Organizace a strany: Strana zelených, Zelený kruh, Hnutí DUHA, Transparency International, Děti Země, Calla, Limity jsme my, Ústav výzkumu globální změny AVČR

foto - Svoboda Jiří
Jiří Svoboda
Autor je vědecký pracovník Ústavu fyziky materiálů AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (28)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DV

Daniel Vondrouš

21.1.2019 11:54
Autor vyslovuje obvinění, že ERÚ svévolně navýšil podporu (pro rok 2006 o přibližně 30 procent) a tím porušil zákon. Dále obviňuje Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR z nezákonného postupu při vyšetřování podnětu bývalé předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové. Jde o vážné věci, ale špatný postup. Důkazy pro svá obvinění by měl autor předložit nezávislé justici a v této výzvě nesděluje, zda tak učinil. Naopak ústavní činitelé ani nikdo jiný do práce justice zasahovat nesmějí. Má-li u nás zůstat zachován právní stát, neměli by být k takovému jednání ani náznakem vyzýváni.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.1.2019 15:49 Reaguje na Daniel Vondrouš
Pane Vondrouši, obvinění, že ERÚ svévolně navýšil podporu, podala již paní Vitásková a policie případ odložila. V práci policie jsem našel vážné nedostatky, nic o nezákonnosti postupu jsem nikde nervrdil, pouze to, že policie při vyšetřování nebrala v potaz, co je vlastně v zákonech napsáno. To považuji za velmi podivné.

Mohl byste mi poradit, na který soud se podle vás mám obrátit? Na ústavní i správní jsem již neúspěšně učinil. Není ochota takové kauzy řešit.

Ale já nikde nevyzývám, aby ústavní činitelé zasahovali do práce nezávislé justice. Jen žádám, pokud ústavní činitelé shledají potřebu obrátit se na soud, aby to udělali - to přece není žádné zasahování.

Každopádně mne těší váš zájem o kauzu a uvítám, pokud budete nápomocen. Kontak na mne máte, dopis byl adresován i Zelenému kruhu. Věřím, že právní stát, kdy občané nejsou úřady okrádáni a výnosy plynou do soukromých kapes, vám leží na srdci stejně jako mně.
Odpovědět
VK

Václav Kain

21.1.2019 14:34
A protože tady právní stát není,tak je třeba s tím tunelem seznámit veřejnost a všechny instituce.Jen ať každý vidí jak se tady okrádají občané.Ještě by to chtělo zveřejnit jména politiků,jejich rodinných příslušníků a všech kteří se na té zlodějně pasou.
Odpovědět
VK

Václav Kain

21.1.2019 14:34
A protože tady právní stát není,tak je třeba s tím tunelem seznámit veřejnost a všechny instituce.Jen ať každý vidí jak se tady okrádají občané.Ještě by to chtělo zveřejnit jména politiků,jejich rodinných příslušníků a všech kteří se na té zlodějně pasou.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.1.2019 16:03 Reaguje na Václav Kain
Nevěřím, že majitelé FVE měli ponětí, že jde o zlodějinu. Samozřejmě, nechat si "legálně" platit za povinně vykupovaný "výrobek" desetinásobek jeho hodnoty na úkor spoluobčanů považuji přinejmenším za neetické a ne každý na to musí mít žaludek. Třeba ekoaktivisté to dodnes považují za správné.
Odpovědět
jj

jrrs jrrs

21.1.2019 20:00 Reaguje na Jiří Svoboda
vsichni vedeli, ze je to tunel a ze musi stihnout zkolaudovat do konce roku. fandim Vam
Odpovědět
JN

Jiří Novotný

21.1.2019 15:39
ale to by znamenalo pozavírat Topolánkovu vládu, ale to přece nejde, vždyť podle Fialy je ODS ta nejčistější strana, která tu je a dnes jsme v blahobytu díky této straně.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.1.2019 15:55 Reaguje na Jiří Novotný
Problém jde ještě před Topolánka a spočívá v toleranci ústavních činitelů, že si ERÚ mohl v roce 2005 udělat ze zákona trhací kalendář.
Odpovědět
sv

21.1.2019 20:50 Reaguje na Jiří Svoboda
Problém samozřejmě nebyl ERÚ, který žádný zákon neporušil. Problém byla ta zrůdnost s názvem zákon č. 180/2005 o podpoře tzv. oze. V okamžiku když stát zákonem garantuje podnikateli (tedy osobě, která má vykonávat činnost na vlastní účet a na vlastní riziko) zisk, tak to jinak než ekonomickou katastrofou skončit nemůže.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.1.2019 12:38 Reaguje na
Nic proti tomu nazývat zákon 180/2005 jako zrůdný, ale byl řádně přijat a musí být naplňován. Jenomže ERÚ nastavil podporu mnohem vyšší než jednoznačně stanovil zákon. Pokud toto nechcete nazývat porušení zákona, budiž, ale protiústavní takový postup rozhodně je. Ano, stát zákonem "podnikateli" garantoval zisk, a právě takový zisk má dostat a nikoliv mnohem vyšší, jak odpovídá současnému nastavení. To je jádrem toho, čeho chci dosáhnout.
Odpovědět
sv

22.1.2019 22:13 Reaguje na Jiří Svoboda
Jednoznačně ta zrůdnost nic jednoznačně nestanovila, a to je další problém. ERÚ určila na počátku cenu, aby byla zajištěna 15 letá návratnost jak bylo vyžadováno dle zákona a zároveň ten samý zákon znemožnil další účinnou manipulaci s výkupní cenou.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.1.2019 22:26 Reaguje na
Ale ERÚ nastavil již v roce 2005 i v letech následujících podporu na 11-12 letou návratnost u všech OZE, u kterých měl zákon zajistit 15 letou návratnost, to nikdo nezpochybňuje. A já dodávám, že ERÚ postupoval v rozporu s čl. 2/3 naši ústavy a způsobil tím společnosti obrovské škody. Pokud toto považujete za právně v pořádku, pak by bylo v pořádku i to, kdyby ERÚ nastavil návratnost na 1 rok.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

23.1.2019 01:44 Reaguje na Jiří Novotný
Vážený pane,
zřejmě trpíte tím hromadně rozšířeným bludem, že za vše špatné v tomto státě může jen a pouze ODS (a zde speciálně Topolánek), zatímco všichni ostatní jsou čistí jako lilium.
Měl byste se pořádně podívat, KDY se ujala moci vláda řízená Topolánkem a KDY byla nastavena ta zrůdná pravidla podpory fotovoltaických elektráren. Zjistíte, že jste vedle jak ta jedle. Topolánek vládl od září 2006 - a v té době už bylo dávno "vymalováno".
Před Topolánkem byly 8 roků u moci vlády ČSSD (postupně Zemanova, Špidlova, Grossova a Paroubkova). A právě ony celou tu lumpárnu upekly. Takže s tím pozavíráním bych souhlasil - ale do tepláků by měl jít někdo úplně jiný, než koho byste tam chtěl posílat Vy.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.1.2019 16:17
Že se na solárním boomu v ČR napakovala řada různých existencí, včetně polostátního ČEZu je fakt. Smutnou skutečností také je, že ročně nám tito šizuňci vytáhnou z kapes cca 40 mld Kč.
Otázkou je , kdo byl anebo je aktivně legitimován k tomu, aby případnou nezákonnost shledal a mohl jí předložit soudům. Bezesporu to je státní zastupitelství, které m.j. má chránit dodržování zákonů státními orgány exekutivy. Tam spadá i ERÚ.
Vřele souhlasím s autorem článku , že se stala lumpárna ať už úmyslem či pochybením pracovníků ERÚ.
Na rozdíl od autora si však myslím, že SZ se i touto možností zabývalo a došlo k závěru, že se "nedá nic dělat."
Nevím, zda si MPO nebo MF ČR nechalo udělat kvalitní právní posouzení renomovanou firmou.
I kdyby však případně soud prohlásil tehdy platný cenový výměr pro FVE za neplatný ,nic by se nezměnilo na tom, že všichni solární lumpové by tvrdili, že investovali v dobré víře a v souladu se zákonem a jiné soudy by jejich nároky posvětily- resp. musely posvětit - jiný výklad ani není možný.
Spíše bych se zabýval otázkou politické odpovědnosti - odborné úrovně ERÚ - apod. a nechal vypracovat objektivní a nezávislou analýzu, která by byla zveřejněna podle zásady "padni komu padni".Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.1.2019 20:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Myslím, že státní zastupitelství se záležitostí zabývalo tak, že záležitost předalo policii s výsledkem popsanén v přílohách 3 a 4. Obrázek si udělejte sám!

Řekl bych, že argumentaci je třeba opřít o fakt, že kapsy občanů a kapsy majitelů OZE jsou spojené nádoby a tok peněž ve spojovací hadicí může být dán jen a jen zákonem. V právním státě nelze nad rámec zákona vytahovat peníze z kapes občanů a posílat je do soukromých kapes. Na dobrou víru lze hrát, když žádáte kompenzaci po subjektu, který problém způsobil (uvedl vás v omyl). Tady ale problém způsobil jeden subjekt a platit by měl subjekt jiný, navíc subjekt s maximální ústavní (alespoň slovně deklarovanou) ochranou.

Tvrzení, že jsem si myslel, že podle zákona mám na něco nárok, ale podle zákona tomu tak ve skutečnosti není, přece nezavdává na můj nárok. To by byl Kocourkov!

Kvalitní právní posouzení renomovanou firmou? Kde to žijete?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.1.2019 09:31 Reaguje na Jiří Svoboda
Žiji v reálu. Klasický příklad , Diag Human versus stát. Firmu zastupuje právně JUDr. Jan Kalvoda, býv. šéf ODA ,mpř. vlády ČR .
Myslet si můžete co chcete, ale dobrý právník to bezesporu je. Třeba on.
Problém způsobil stát , ERÚ , napakování se různými šíbry z našich kapes je důsledek, nikoli příčina.
Že SZ je někdy na baterky je také pravda, schází silný veřejný tlak -nespokojení voliči-, aby vznikla společenská objednávka po důkladném posouzení v trestně právní rovině .
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.1.2019 12:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Četl jsem ústavní stížnost Kalvody, když zastupoval solárníky. Hodně velký paskvil!

Šíbři se ještě nenapakovali, zatím splácí co investovali. Napakují se, pokud se podpora nezmění a dostanou na úkor občanů více, než jim zákon slíbil.

Doufám, že společenská objednávka vznikne.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.1.2019 13:04 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo , lidsky vám fandím. Ale už vůbec nesdílím váš optimismus o možnosti právně- ekonomické nápravy. Too late.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.1.2019 17:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já nikdy nedal optimizmus najevo. Je třeba se ale aspoň pokusit částečně napravit toto svinstvo. A bude to i zajímavý/důležitý test naší společnosti a fungování státní moci.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.1.2019 10:25
Jsem toho názoru, že zde nepomůže nic jiného než vítězství nějaké antiekologické strany, s programem tyhle zlodějiny zastavit a potrestat zloděje. I za cenu odchodu z EU nebo aktivní participace na jejím rozbití.
Odpovědět
JN

Josef Novak

22.1.2019 12:09
Pane Svobodo, držím Vám palce . Toto byla jedna velká krádež za bílého dne. To co si tady dovolili politici by se v žádném jiném civilizovaném státě stát nemohlo. Ani si nechci představit kdo všechno stojí za všemi těmi společnostmi. Je to výsměch všem lidem této země! Všichni si vemte příklad z Francie , tohle kdyby si tam někdo dovolil, tak už to tam nikdo v životě nedá dohromady viz. žluté vesty . A u nás? Všichni mlčíme jako ovce a každý měsíc dobrovolně přispívame že svých vydelanych peněz!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.1.2019 12:50 Reaguje na Josef Novak
Děkuji za podporu, vidím to velmi stejně! Jen bych se s výtkami neomezil na politiky ale celou státní moc (vyjímkám čest).
Odpovědět

Antonín Řezníček

22.1.2019 20:20
ČEZ = v podstatě stát ČR; 1/ vláda a valná hromada rozhodne, že ČEZ nebude dostávat státní podporu = úspora mnoha miliard ročně pro státní kasu; 2/ následně ČEZ či stát odkoupí největší FVE a dále postup dle bodu; toto vše postupně a začnou již letos - bod 1 = ihned, bod 2 = do konce roku, pak se bude lépe stavět Temelín i dostavovat Dukovany - jenom chtít !!!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.1.2019 22:31 Reaguje na Antonín Řezníček
Mohl byste, prosím, váš příspěvek napsat trochu srozumitelněji?
Odpovědět
JK

Jan Křížek

24.1.2019 21:04
Obnovitelné zdroje jsou krásná vize, ale ono nám to navyšování závislosti na elektřině posunuje geomagnetické pole Země.
Voda se díky termoelektrickému jevu na pólech rozloží na kyslík a vodík. Kyslík s klesá s ledovou vodou na dno oceánu a pak se ohřátý od zemské kůry zvedá a rozprostře po celé planetě. Vodík adiabaticky ochlazuje póly a v podobě nabitých iontů putuje do ionosféry, kde pak díky přítlačné síle nabitých radiačních pásů, je vodík přitlačen k planetě, načež se s kyslíkem se následně slučuje do molekul vody a vzniká tak oblačnost, která pokud by vznikala pouze odpařováním, žili bychom nepřetržitě v mlze a dešti.
Primárně by po ztátě magnetického pole vymřelo vše živé v oceánech, protože by se voda přestala okysličovat a suchozemci by pomřeli na nedostatek pitné vody.
CO2 globální klimatické změny nezpůsobuje. Na celé planetě je podle měření 0,04% CO2. Pokud se bude EU řídit normami na regulaci CO2 a zavedou se hromadně elektroauta, muže být poškození geomagnetického pole nevratné. CO2 planeta pamatuje, ale historie elektřiny započala před 150ti lety
Na vině klimatickým změnám jsou rozvodné sítě elektrického proudu, které odpuzují silným elektromagnetickým polem radiační pásy Země.
V konečném důsledku to znamaná, že se kvůli značnému navýšení odběru elektřiny, způsobeně nabíjením elektrických aut, dostaví na naší planetě krutá sucha a oteplení, jaké planeta nepamatuje za celou svoji historii.
Enviromentalisté, kteří takové nesmyslné normy CO2 vytvářejí nemají o fyzice ani páru, protože jejich oborem je tak maximálně popis života brouků....
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.1.2019 09:50 Reaguje na Jan Křížek
Pane Křížku, opět jste se projevil jako nedostižný fyzik! Jestli vás mohu o něco poprosit, nepřispívejte do diskuse k mým článkům.
Odpovědět
VV

Vladimír Vlk

26.1.2019 13:11
Velmi kvalitní práce a argumentace! Kampak však s ní na státní orgán. Státní úředník vždy zvolí pohodlnější cestu, která ho s minimálním nasazením zbaví problému, natož takového relativně komplikovaného, který je asi opravdu téměř nemožné spravedlivě rozplést (zavřít toho správného).
Bohužel, bez šance na nějaké zhodnocení. IMHO. Základní problém je, že tento stát není právním státem, jde jen o účelovou imitaci, Potěmkinovu vesnici. Ostatně podobně, jako není demokracií, natož liberální (v pravém slova smyslu, nikoli v tom smyslu, v jakém je nyní "orwellovsky" vykládán).
Citované základní ústavní ustanovení zákonného zmocnění státní moci je vesele ignorováno a soudní ochrany se občan nedovolá. Shodou okolností mám čerstvě za sebou neúspěšný spor z oblasti správního práva, kde státní moc jednoznačně flagrantně jednala v rozporu se zákonným zmocněním, proti kogentnímu ustanovení zákona, v daleko jednodušší situaci, a veškeré soudní instance až po ústavní soud se tím ani neobtěžovaly zaobírat. Justice je prakticky nefunkční, resp. funguje jen nahodile, pokud to není v rozporu s nějakým zájmem někoho z té bandy, která se navzájem podporuje a drží u reálné moci. Případně jen pro někoho (kdo si dost zaplatí, má politickou či mediální podporu, popřípadě konexe).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.1.2019 18:48 Reaguje na Vladimír Vlk
No řekl bych, že ten "můj problém" je docela jednoduchý: úřad změnil zákonem danou metodiku pomocí své vyhlášky a důsledky všichni vidíme. Řešení je také jednoduché: přepočítat podporu podle metodiky zákona a dát za OZE jen to, co jim náleží. Jediný zádrhel je, že veřejná moc to nehodlá provést a není dovolání.

Zákon 165/2012 v §54 přímo ukládá stanovit podporu OZE podle právních předpisů platných v době uvedení daného OZE do provozu. To byla a stále je ideální příležitost věc napravit bez soudů a politiků. Stačí, aby Rada ERÚ zavelela!
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist